Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí"

Transkript

1 Ohlédnutí za uplynulými čtyřmi roky Ubìhly ètyøi roky a pøed námi jsou znovu volby do zastupitelstva mìsta. Po ukonèení kaādé etapy bývá zvykem bilancovat. Ohlédneme-li se zpìt, mùāeme souhlasit s tím, āe se za poslední roky Strakonice hodnì zmìnily. Vznikla celá øada nových staveb, sportoviš, parkových úprav i celé nové ètvrtì. Dokonce po mnoha desetiletích došlo k zahájení rekonstrukce centra mìsta Velkého námìstí a jeho okolí. V investièní politice i opravách postupovalo vedení mìsta zodpovìdnì a s rozvahou dobrého hospodáøe. Díky øadì dobøe pøipravených projektù jsme mohli v jednotlivých letech zapojit nejen prostøedky z mìstského rozpoètu, ale i dotací Jihoèeského kraje, státního rozpoètu a z fondù EU. Jednalo se napøíklad o celkem ètrnáct rùzných operaèních programù a je potìšitelné, āe Strakonice této pøíleāitosti vyuāily maximálnì (viz následující tabulka). Mìsto tak získalo opravdu mimoøádné prostøedky na akce, které byly dlouhá léta odkládány a o nichā pøedchozí generace mohly jen snít. Nìkteré plány se podaøilo uskuteènit ke vší spokojenosti, jiné i pøes veškerou snahu nevyšly, tak jak bychom si pøáli. Pøipomeòme si ve zkratce alespoò ty nejvìtší investièní akce, protoāe kdybychom mìli vyjmenovat všechny, asi by nám rozsah Zpravodaje nestaèil. Tou urèitì nejviditelnìjší promìnou prošel náš strakonický hrad. Po sto letech, kdy probíhaly jen udrāovací opravy, se doèkal generální rekonstrukce, která pøedstavuje více neā 163 mil. Kè. Práce byly zahájeny v roce 2005 a dokonèeny v letošním roce otevøením nových hradních sálù. Z pìti rùzných dotaèních titulù se podaøilo získat témìø 95 mil. korun. Opomíjeny nebyly ani další památky ve vlastnictví mìsta. Probíhala záchrana mariánského sloupu na Palackého námìstí èi sochy Jiøího z Podìbrad pøed stejnojmennou základní školou. Podobnì byl dlouhá léta pøedmìtem kritických pøipomínek vchod na høbitov a pomníèek legionáøù pøed ním. Vìøíme, āe souèasný stav vše napravil. Neèekanì nám zkrásnìla i celá sídlištì. Nevzhledné bytové domy dostaly nový kabát a hýøí veselými barvami. Mìsto je zapojeno do projektu IPRM, který umoāòuje financovat promìnu neutìšených veøejných prostranství na sídlišti Mír, Velkém námìstí a v pøilehlých ulicích. Majitelé bytových domù v této lokalitì mohou díky tomuto projektu èerpat dotace na zateplení nebo výmìnu oken u svých objektù. Díky nim nám mìsto rozkvetlo barvami a získalo zcela nový vzhled. S prvními úpravami veøejných prostranství se zaèalo v letošním roce i na Sídlišti 1. máje. Zkrásnìla i lokalita Na Muškách. K prodeji bylo nabídnuto 24 nových zasí ovaných parcel pro výstavbu rodinných domkù, pøièemā mìsto podpoøilo nìkolik dalších privátních projektù, které v dohledné dobì pøinesou nabídku zhruba sto ètyøiceti dalších zainvestovaných parcel. Vìøíme, āe nejen ty nejmenší potìšil vznik a provozování nového útulku pro opuštìné psy. Stejnì tak by se asi podivily a zajásaly celé generace zbrojovákù, kteøí celý āivot procházeli myší dírou, nad novým podchodem āeleznièní trati u teplárny. Neustále narùstající poèet osobních automobilù a náš āivotní styl si āádají nová a nová parkovací Poèet podaných āádostí Poèet schválených āádostí Projektové žádosti místa. Za poslední ètyøi roky jich jen samotné mìsto vybudovalo tøi sta dvacet a projekty na další jsou pøipraveny. Mìsto nezapomínalo ani na sportovce. V novém je atletický ovál, fotbalové høištì s umìlým povrchem získalo osvìtlení, bruslaøi mají novou in line dráhu. Na Muškách bylo postaveno prostøednictvím dotace nové sportovištì, které tu dlouho chybìlo. Za nemalého finanèního pøispìní mìsta vyrostly dvì haly (házenkáøská a tenisová). Je málo známé, jakou podporu mìsta mìl i organizovaný sport dìtí a mládeāe. Oddíly, sportující v zaøízeních mìsta, mìly veškeré náklady na pronájem plnì hrazeny z mìstského rozpoètu. Mimoøádnou pozornost vìnovalo mìsto i školství. Jen na opravy škol a školek bylo za poslední ètyøi roky vynaloāeno pøes osmdesát šest milionù korun. Vìtšina našich mateøských škol má nové sociální zaøízení, pìkné chodníky, upravené zahrady s mnoāstvím herních prvkù. Interiéry jsou vybaveny moderním nábytkem a kaādoroènì se k Vánocùm dokupují hraèky. Zcela novou školku mìsto otevøelo v ulici Stavbaøù vèetnì kompletní zahrady. Nezapomnìlo se ani na základní školy. Dvì z nich se mohou pochlubit novým sociálním zaøízením, na ZŠ F. L. Èelakovského v Chelèického ulici probìhla I. etapa rekonstrukce za pøispìní státní dotace. Byli jsme úspìšní v získání dotací na zateplení a výmìnu oken u dvou základních škol (ZŠ F. L. Èelakovského Jezerní, ZŠ Podìbradova a jedné MŠ na Šumavské). Realizace by mìla probìhnout v pøíštím roce. Po mnoha problémech byla také zahájena výstavba nové ZŠ Pováāská. Se školstvím a dìtmi úzce souvisí i mladé rodiny. Strakonice chtìjí být mìstem otevøeným a podnìtným pro mladou generaci. Náš bytový fond se rozšíøil o 30 bytových jednotek. Se státní dotací byl postaven bytový dùm Mikádo na Jezárkách. Ten dlouho nezùstal sám. Mìsto umoānilo zapojení privátního investora a ten se pøipojil s dalšími témìø dvìma sty byty. Navíc nezùstal osamocen a nìkolik dalších firem se v rùzných èástech mìsta pøidalo se svými projekty. Kaādoroènì se vìnuje mnoho péèe a finanèních prostøedkù zeleni. Zcela právem jsme získali pøídomek rozkvetlé mìsto. A ono skuteènì rozkvetlo a zkrásnìlo tisíci sazenicemi rùzných kvìtin, pøibývají upravené zelené plochy, probìhla I. etapa rekonstrukce Rennerových sadù a byl zaloāen parèík u Prioru. Stálou bolestí jsou komunikace, chodníky a parkovištì. Pøipadá nám, āe se do nich investuje málo a neustále je co opravovat èi rozšiøovat. Ale i do této oblasti šly v uplynulých ètyøech letech desítky milionù korun. Jmenujme alespoò ty nejvìtší: rekonstrukce ulice Vodárenská, ulice Pováāská, parkovací plocha v ulici Heydukovì, úprava køiāovatky v ulici Lidická, parkovištì pod nemocnicí a další. Na rekonstrukci nìkterých èerpalo mìsto dotace z EU (ulice Èelakovského a veøejná prostranství kolem ní, ulice iākova, Tisová, komunikaèní propojení ulice Kosmonautù a Spojaøù). Kaādoroènì získává mìsto dotaci na projekt Bezpeèné a bezbariérové mìsto a díky tomu je vìtšina pøechodù nasvìtlená a bezbariérová. Celkový objem poāadovaných finanèních prostøedkù Celkový objem získaných finanèních prostøedkù , , , , , , * 34* 12* , ,11 * Období 01/ /2010 Váāení spoluobèané, pøíroda se postupnì odívá do krásných podzimních barev. K pøicházejícímu podzimu patøí i významná historická událost bezprostøednì spjatá s naší zemí. Mìsíc øíjen se nese ve znamení nejvìtšího svátku naší vlasti. Budeme letos slavit jiā 92. výroèí vzniku samostatného Èeskoslovenska, na jehoā základech stojí i naše souèasná Èeská republika. Tuto událost si pøipomeneme na slavnostním shromáādìní, na které bych vás rád pozval. Vlastní pozvánku najdete na ètvrté stranì Zpravodaje. Letošní øíjen je navíc pro obyvatele všech mìst a obcí mìsícem, ve kterém se konají komunální volby. Ètyøleté volební období uteklo jako voda, a tak i vy, obèané našeho mìsta, budete mít øíjna moānost rozhodovat o tom, kdo se bude v pøíštím období starat o další rozvoj Strakonic, kdo ponese odpovìdnost za obecní záleāitosti. Hlasovat ve volbách není povinnost, je to naše právo, naše výsada, kterou mùāeme vyuāít v demokratické spoleènosti. Je velká škoda tohoto svého práva nevyuāít. Vādy za to, aby mohli o vìcech veøejných rozhodovat sami a ve vlastní svobodné zemi, usilovali jiā naši pøedkové a toto úsilí završili vyhlášením samostatného státu 28. øíjna Vyuāívejme svých práv, je to výraz naší svobody, o kterou bychom nemìli nikdy pøijít! Pavel Vondrys, starosta Po mnoha letech se dostalo i na to nejzákladnìjší, a to je vodohospodáøský fond. V letošním roce byla zahájena rekonstrukce úpravny vody Hajská a modernizace ÈOV, rekonstrukce kanalizace a tøi nové pøivadìèe pøipojí okolní obce. Strakonice jsou èlenem Národní sítì zdravých mìst ÈR, a proto je podporována i výstavba a rekonstrukce dalších cyklostezek. I tady bylo vyuāito dotaèních titulù. Mìsto a jeho okolí protkala sí bezpeèných cyklostezek. Po nové jedeme v ulici Ellerova a ve smìru na Radošovice. Další je cyklistická cesta od zavìšené lávky u strakonického hradu na Podskalí k mutìnickému jezu na Volyòce. V délce více neā 4 km je zrekonstruována cyklostezka v úseku Hajská Sedlíkovice. Nezapomínali jsme ani na své pøímìstské èásti. V Novém Draāejovì v ulici Na Hrázi chodíme po novém chodníku, realizovali jsme nové autobusové zastávky. V novém jsou i chodníky ve Starém Draāejovì a novým kanalizaèním sbìraèem bude tato lokalita pøipojena na právì rekonstruovanou ÈOV. Novou tváø získá díky dotaci i veøejné prostranství kolem kaplièky na Virtì. Významnými zmìnami prošel mìstský úøad. Systematicky se zabýval zvyšováním kvality práce úøadu smìrem ke svým klientùm. Výsledkem bylo udìlení ceny za kvalitu ve veøejné správì za rok 2007 Organizace zvyšující kvalitu veøejné sluāby, kterou udìlilo Ministerstvo vnitra ÈR. V uplynulých letech se podaøilo výraznì zkvalitnit prostøedí pro obsluhu klientù mìstského úøadu napø. novými prostory odboru dopravy, āivnostenského úøadu a odboru āivotního prostøedí, bylo zøízeno v kaādé budovì pracovištì Czech Pointu. Strakonice se ale zmìnily i v jiném smìru. Dokáāeme spolu lépe komunikovat a projednávat spoleèné problémy. Zájem o āivot mìsta výraznì vzrostl. Rádi bychom vám podìkovali i za projevenou trpìlivost, neobvyklou toleranci a vzájemnou ohleduplnost pøi vìtších opravách na veøejném prostranství napø. na Velkém námìstí. Pro nás, vedení mìsta, to byly ètyøi plodné pracovní roky, kterými jsme mohli díky vám pøispìt k rozvoji a rozkvìtu našeho mìsta. Dìkujeme vám. Pavel Vondrys, starosta Ivana Øíhová, místostarostka Pavel Pavel, místostarosta 1

2 2 ohlédnutí Přehled větších investic města za uplynulé čtyři roky (zaokrouhleno na celé tisíce) Realizované akce Náklady v Kè vèetnì DPH Rok 2007 Rekonstrukce komunikace Vodárenská Parkovištì na pozemku p.è k.ú. Strakonice (pod nemocnicí) eleznièní most na trati Èeské Budìjovice Plzeò ve Strakonicích Památník āidovské komunity Volyòská cyklostezka trasa A 2. etapa, Dotace v Kè Propojení Strakonice Radošovice Chodník Nový Draāejov ulice Na Hrázi Rekonstrukce atletického oválu Revitalizace Rennerových sadù, východní èást Útulek pro opuštìné a nalezené psy Zabezpeèení opìrné zdi poāár. nádrā Virt Starý Draāejov Realizace autobusových pøístøeškù na území mìsta Strakonice Hrad (ZUŠ I. etapa, domek u západní brány, Hradní safari) MŠ Šumavská rekonstrukce chodníkù MŠ Šumavská výmìna døev. oplocení MŠ Šumavská roztloukárna vajec, pøípravna masa, sprcha MŠ Šumavská úprava tøídy pro ZŠ ZŠ F. L. Èelakovského, budova v ul. Jezerní oprava støechy ZŠ Dukelská rekonstrukce tìlocvièny ZŠ J. z Podìbrad restaurace sochy Jiøího z Podìbrad Rok 2008 Úprava vstupního prostoru høbitova Oprava parkovištì a komunikace v ul. Pováāská Prodlouāení chodníku Strakonice Podsrp Nauèná stezka Švandy dudáka, oprava stezky a schodù na poz. parc. è. 91, k.ú. Nové Strakonice Rekonstrukce komunikace Tisová ve Strakonicích Bezpeèné a bezbariérové mìsto Strakonice úprava a nasvìtlení pøechodù Osvìtlení fotbalového høištì In lineový ovál Úprava parkovací plochy ve dvoøe MìÚ Chodník Starý Draāejov Rekonstrukce kanalizace Lidická ulice Oprava parkov. ploch ul. Heydukova Cyklostezka ul. Ellerova Hrad osvìtlení pøíkopu, restaurace Hradní sklípek Úprava køiāovatek ul. Lidická MŠ U Parku, Plánkova 353 rekonstrukce kuchynì a høištì MŠ A. B. Svojsíka èp. 892 oprava chodníku ZŠ Podìbradova oprava WC MŠ Holeèkova èp. 410 oprava sociálního zaøízení MŠ Spojaøù èp MŠ Lidická výmìna oken ZŠ Dukelská èp. 166 rekonstrukce dívèích WC Mìsto Strakonice vynaloāilo za uplynulé ètyøi roky zhruba 37 milionù korun na kompletní péèi o zeleò vèetnì údrābových prací, výsadby kvìtin, cibulovin, závlah, zalévání, seèení trávníkù, støíhání āivých plotù, hrabání Realizované akce Zeleň ve městě Náklady v Kè vèetnì DPH Dotace v Kè ZŠ Èelakovského, Chelèického 555 výmìna oken ZŠ Podìbradova jídelna MŠ Holeèkova èp. 413 rekonstrukce oplocení Rok 2009 Stavební úpravy a pøístavba Podìbradova èp MŠ Šumavská èp. 264 rekonstrukce sociálního zaøízení MŠ U Parku èp. 353 výmìna oken 2. NP Rekonstrukce chodníkù MŠ Školní èp Stavební úpravy MŠ Stavbaøù èp MŠ Spojaøù èp.1260, rekonstrukce oplocení Hradní sklípek stavební úpravy Bytový dùm Mikádo 30 b.j. Jezárky Bezpeèné a bezbariérové mìsto III. etapa Komunikaèní propojení ulice Kosmonautù a Spojaøù Parkovací stání ulice Kosmonautù Restaurování mariánského sloupu na Palackého námìstí I. etapa Restaurování mariánského sloupu na Palackého námìstí II. etapa Úprava køiāovatek ulice Lidická Lávka u strakonického hradu Stavební úpravy ulice iākova Rekonstrukce cyklostezky Hajská Sedlíkovice Rok 2010*** Revitalizace veøejných prostranství v ulici Èelakovského Revitalizace Velkého námìstí a navazujících prostor I. etapa* Regenerace Sídlištì 1. Máje I. etapa Oprava lávky sídlištì Mlýnská náhon Komunikace a ināenýrské sítì obytné zóny Na Muškách Intenzifikace ÈOV a doplnìní kanalizace* ÚV Hajská rekonstrukce a modernizace* Kanalizaèní øad lokalita Jelenka ZŠ Dukelská rekonstrukce èásti obvodového pláštì MŠ Holeèkova 410 zastøešení terasy ZŠ Pováāská** Revitalizace strakonického hradu Hrad Strakonice oprava garáāí Hrad víceúèelový sál, oprava ZUŠ EUR Hrad Strakonice SO 13, SO 16 oprava fasád a západní brány Sportovní areál Na Muškách Obnova svítidel veøejného osvìtlení ulice Volyòská * termín dokonèení v roce 2011 ** termín dokonèení v roce 2012 (I. etapa bude dokonèena v bøeznu 2011) *** pøesná výše dotace bude známá aā po závìreèném vyúètování akce listí. Èástka zahrnuje i nové investièní akce, jejichā podrobný rozpis bude z prostorových dùvodù uveøejnìn v listopadovém èísle Zpravodaje mìsta Strakonice 2010.

3 rada města RADA MĚSTA STRAKONICE 146. jednání dne Příspěvky pro kulturu Rada mìsta souhlasila s poskytnutím pøíspìvkù ve výši: ,- Kè Sdruāení zdravotnì postiāených ÈR, Strakonice, na zajištìní kulturního programu pøi akci XIII. setkání ke Dni seniorù; 2.500,- Kè Adøe, o. s., poboèce Strakonice, na zajištìní Adradnu pro dìti dne ; 3.000,- Kè Ondøeji Fibichovi a Ivanì Øandové na projekt spojený s putovní výstavou ke knize Nebe studánek II. Dřevo z městských lesů Na základì vyhodnocení nabídek na odkup døevní hmoty z lesù mìsta Strakonice souhlasila rada mìsta s uzavøením smlouvy na odkup døevní hmoty se spoleèností Eva Jirsová obchodní a lesotechnické sluāby, Písek, za cenu ,- Kè (bez DPH). Energetické úspory ve školních budovách Rada mìsta rozhodla zadat podlimitní veøejnou zakázku na Zateplení a výmìnu oken MŠ Šumavská a ZŠ Podìbradova. Stávající døevìná okna budou nahrazena plastovými. Dále dojde k zateplení fasád a støechy. Práce zapoènou v pøíštím roce pøed letními prázdninami s tím, āe hlavní práce probìhnou bìhem letních prázdnin. Mìsto Strakonice získalo dotaci z Operaèního programu āivotního prostøedí ve výši cca 21,6 milionù Kè. Příspěvek na provoz Rada mìsta souhlasila s poskytnutím pøíspìvku ve výši ,- Kè TJ Draāejov na provoz a údrābu sportovního areálu Na Virtì. Zastupitelstvo na svém jednání dne schválilo realizaci projektu Revitalizace veøejných prostranství Bavorovy ulice. V rámci projektu dojde k opravì chodníkù vèetnì výmìny obrubníkù, rekonstrukci zpevnìných 147. jednání dne Poslední oprava v hradu V souvislosti s výbìrem dodavatele stavby na opravu fasády a západní brány hradu souhlasila rada mìsta s uzavøením smlouvy s firmou Prima, a. s., Strakonice, za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). Bude se jednat o opravu západní brány, která je vstupem na III. hradní nádvoøí, a fasády pøiléhajících objektù, na kterou získalo mìsto finance z grantového programu Jihoèeského kraje ve výši ,- Kè. Touto opravou bude završena rozsáhlá rekonstrukce komplexu strakonického hradu, provádìná postupnì od roku Západní brána. Bavorova ulice v novém Foto: Archiv MìÚ Oprava laviček ve městě Rada mìsta schválila finanèní prostøedky ve výši ,- Kè na opravu poškozených lavièek na území mìsta. V souèasné dobì jsou lavièky v centru jiā opraveny, nyní pokraèují práce v okrajových èástech mìsta. ploch, osazení kanalizaèních vpustí a k výsadbì zelenì. Akce bude financována z Integrovaného plánu rozvoje mìsta Strakonice. Celkové výdaje jsou pøibliānì ,- Kè, dotace bude èinit èástku ,- Kè. Na Muškách jsou ještě volné pozemky Mìsto Strakonice vyhlásilo zámìr na prodej èásti pozemku v lokalitì Na Muškách v k. ú. Pøední Ptákovice k výstavbì rodinných domù, kdy minimální cena za prodej je 950,- Kè/m 2. Bliāší informace je moāné získat na telefonním èísle: , pøípadnì osobnì na majetkovém odboru Mìstského úøadu Strakonice jednání dne Samoobslužný kiosek Rada mìsta souhlasila s uzavøením smlouvy na dodávku samoobsluāného kiosku pro prodej vstupenek na kulturní akce poøádané MìKS Strakonice s firmou Kiomat service, s. r. o., za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). Jiā v mìsíci listopadu budou moci obèané vyuāít nové sluāby mìstského informaèního centra. Vedle zavedených prodejù vstupenek na kulturní akce v kinì Oku, U Mravenèí skály a v kulturním domì bude nová moānost zakoupit vstupenky na akce se zasedacím poøádkem prostøednictvím samoobsluāného platebního kiosku. Samoobsluāný kiosek je konstruován pro platební aplikace a výbìr zakoupených vstupenek. Zájemce si zde jednoduchým zpùsobem vybere pøes dotykový monitor poāadovanou akci, po jejím výbìru a platbì obdrāí z kiosku vstupenku. Pouāitý software bude obdobný jako jiā zavedený rezervaèní systém na webových stránkách mìstského kulturního støediska. Rekonstrukce a modernizace ÚV Hajská Rada mìsta souhlasila s uzavøením dodatku è. 1 ke smlouvì o dílo v rámci rekonstrukce a modernizace ÚV Hajská, kdy celková cena se rozšíøí o ,50 Kè (bez DPH). Pøedmìtem dodatku è. 1 je rozšíøení zakázky o realizaci fasády, sanaci støešní konstrukce vèetnì atik a výmìny ústøedního vytápìní. Rekonstrukce a modernizace úpravny vody v Hajské byla zahájena v únoru letošního roku. Cílem je zajistit ještì vyšší kvalitu pitné vody, neā je doposud, stabilizaci a spolehlivost technologie úpravny vody a také navýšení výkonu celé úpravny. Jedná se o kompletní rekonstrukci úpravny jak po stavební stránce, tak v technologické èásti. Celkové náklady stavby jsou cca 59 milionù Kè. Mìsto Strakonice získalo dotaci z Ministerstva zemìdìlství ÈR a Jihoèeského kraje ve výši zhruba 31 milionù Kè. Plné znìní usnesení z jednání RM naleznete na MìÚ. NABÍDKA BYTOVÉ JEDNOTKY K PŘÍMÉMU PRODEJI Rada mìsta na svém jednání dne rozhodla obsadit níāe uvedenou bytovou jednotku pøímým prodejem do osobního vlastnictví dle zákona è. 72/1994 Sb., v platném znìní, na základì nejvyšší nabídky: byt è. 024 o velikosti 3+1 v èp. 1239, ul. Mládeānická, Strakonice I, o výmìøe 79,20 m 2, minimální cenová nabídka: ,- Kè. Vyhodnocení nabídek se uskuteèní v pondìlí 8. listopadu 2010 v hodin v malé zasedací místnosti MìÚ Strakonice. Bliāší informace na tel.: nebo na úøední desce MìÚ. 3

4 4 informace z města Výběrové řízení pro lávku proběhlo dle regulí zákona V polovinì srpna byla do pøedèasného uāívání pøedána další èást zrekonstruovaného Velkého námìstí. I kdyā reakce strakonických obyvatel na nový vzhled opravených prostor byly vesmìs pozitivní, objevila se také øada dotazù, které si jistì zaslouāí vysvìtlení. Proè není na námìstí āádná zeleò? Místa urèená pro zeleò jsou zatím zadláādìna āulovou mozaikou. Proto námìstí mùāe pùsobit ponìkud monoliticky. Podzimní poèasí je ovšem podstatnì vhodnìjší pro výsadbu stromkù a ostatní vegetace. Námìstí oāiví vzrostlé tøímetrové úzkokorunné babyky, které jsou pøedpìstovány ve školkách. Proè zde není nìjak regulována doprava a parkování aut? Opatøení, která povedou k útlumu automobilové dopravy v prostorách námìstí, budou provedena aā po dokonèení celé stavby. Pùjde Velké námìstí. Výbìrové øízení na zhotovitele stavby Lávka u strakonického hradu je v poøádku. V záøí obdrāel Mìstský úøad ve Strakonicích vyjádøení Úøadu pro ochranu hospodáøské soutìāe (ÚOHS), který pøezkoumával postupy pøi zadávání veøejné zakázky dle zákona è. 137/2006 Sb., o veøejných zakázkách. Úøad po pøezkoumání skuteèností uvedených v podnìtu uvádí, āe v souèasné dobì neshledal dùvody pro zahájení správního øízení z moci úøední citujeme. Podnìt k pøezkoumání postupu pøi zadávání veøejné zakázky Zhotovení stavebního díla Lávka u strakonického hradu vzešel z Úøadu Regionální rady regionu soudrānosti Jihozápad (ÚRR). Díky kladnému stanovisku ÚOHS mùāe být zahájena administrativní kontrola projektu ze strany Úøadu Regionální rady regionu soudrānosti Jihozápad, následovat bude fyzická kontrola na místì, a pokud ÚRR neshledá āádná pochybení, budou mìstu Strakonice vyplaceny pøislíbené finanèní prostøedky. Vìra Samková, odbor rozvoje Lávka u strakonického hradu. Foto: Archiv MìÚ Strážníci kontrolují parkování na náměstí Mìstský úøad ve Strakonicích a Mìstská policie Strakonice upozoròují obèany i návštìvníky mìsta, āe od øíjna bude opìt kontrolováno placené parkování na Velkém námìstí. Øidièi jsou povinni na viditelné místo ve voze umístit parkovací lístek, který je souèasnì potvrzením o zaplacení. Bez tohoto dokladu hrozí pokuta ve výši aā korun. Otazníky kolem rekonstrukce Velkého náměstí napøíklad o zjednosmìrnìní nìkterých ulic a èásteènou eliminaci parkovacích míst. Zklidnìní však neznamená útlum podnikání. Právì naopak, prostøednictvím pøedzahrádek se vnese další āivot, lidé se zde budou moci zastavit a strávit více èasu, a ne pouze námìstím projet na cestì do svých domovù. Nové námìstí dává moānost pro konání i rùzných kulturnìspoleèenských akcí. S poøadateli nìkterých akcí je jiā pøedbìānì dohodnuto, āe jejich zahájení bude probíhat právì na novém námìstí. Do obchodù se neustále vnáší písek a prach. Proè to poøádnì neuklidíte? Jde o materiál ke spárování āulové dlaāby. Bìāné a technologicky správné je nechat jej, aby jeho zbytky do spár pøirozenì pronikly zašlapáním, deštìm a další mechanickou èinností. Vzhledem k tomu, āe si majitelé a provozovatelé objektù stìāují na zvýšenou prašnost, materiál odmetáme, avšak celý proces se nìkolikrát musí opakovat, aby se spáry dobøe vyplnily. Foto: Archiv MìÚ Ví mìsto o vadách, které stavba má? Samozøejmì, āe stavební dozor i investièní technik velmi peèlivì sledují odvedenou práci i pouāitý materiál. Je to právì vyāadovaná kvalita odvedené práce, která stavbu na první pohled neustále protahuje. Vìtšinu nedodìlkù se podaøilo napravit do konce srpna, šlo zejména Mìsto Strakonice srdeènì zve své obèany na SLAVNOSTNÍ SHROMÁDÌNÍ u pøíleāitosti oslav 92. výroèí vzniku samostatného Èeskoslovenska ve ètvrtek 28. øíjna 2010 od hod. u pomníku obìtem války (u høbitova pod kostelem sv. Václava) V rámci programu vystoupí od hod. kapela Nektarka. Rozpočtová opatření Zastupitelstvo mìsta schválilo dne rozpoètová opatøení ve výši: ,- Kè na projekty a posudky na zpracování dokumentace pro územní a stavební øízení na výstavbu kompostárny, ,- Kè MìKS Strakonice na zajištìní provozu novì zrekonstruovaného objektu na hradì, ,- Kè na dovybavení 1. pavilonu školy ZŠ Pováāská, ,- Kè Nemocnici Strakonice, a. s., na zakoupení nové zdravotnické techniky pro potøeby oddìlení vnitøního lékaøství a další vybavení, ,- Kè Øímskokatolické farnosti Strakonice na rekonstrukci elektroinstalace v kostele Panny Marie Bolestné na Podsrpu. o nerovnosti v dlaābì nebo barevnou odlišnost āulových dílù. Nicménì ještì v záøí bylo tøeba odstranit nìkteré další chyby. Veøejné osvìtlení prý vykazuje vadu materiálu? Nejde o āádnou vadu materiálu. Urèitý problém byl jen s povrchovou úpravou, konkrétnì s nátìrovou hmotou. Kontaktovali jsme zahranièního výrobce kvùli zajištìní nápravy. Copak se dá z ulice udìlat námìstí? Vìøme školenému oku architektù a projektantù. Skuteènì vám nepøijde námìstí širší, i kdyā domy stojí dál na svém místì? I pøes nìkteré výtky je vìtšina strakonických obèanù vzhledem Velkého námìstí mile pøekvapena. A to ještì není hotovo. Budou na námìstí pøedzahrádky? Urèitì se s nimi poèítá. Pøedzahrádky jsou jednou z vìcí, které dìlají námìstí āivým a pøíjemným. Navíc v tìchto dnech by se mìla objevit jiā zmínìná zeleò a lavièky. Nebude svìtlá āulová dlaāba brzy znièená, kdyā po ní budou jezdit auta? I kdyā na první pohled vypadá povrch námìstí stejnì, komunikace jsou konstrukènì øešeny odlišnì. Zvolené āulové prvky jsou odolnìjší, mají jinou výšku neā dlaāba na chodníku, jinak vypadá i jejich podloāí. Kámen má navíc velkou výhodu v tom, āe zneèištìní napøíklad vytékajícími oleji je z nìho snadno odstranitelné. Na dotazy obèanù odpovídala Irena Malotová, PR

5 zprávy z města Volby do zastupitelstva mìsta se konají v pátek 15. øíjna 2010 od hodin do hodin a v sobotu 16. øíjna od 8.00 hodin do hodin. Volí se 21 zastupitelù, volièi budou mít moānost vybírat z 12 volebních stran, v nichā je zaregistrováno 235 kandidátù. Ve Strakonicích je 28 volebních okrskù. Ke zmìnì dochází u okrsku è. 26, kdy bude volební místnost z dùvodu výstavby ZŠ Pováāská pøemístìna do prodejny Moto Èadek v pøízemí, v ul. Pováāská 358. Ve støedu 22. záøí jiā probìhlo 1. zasedání okrskových volebních komisí, do nichā delegovalo své zástupce všech dvanáct volebních stran. Týden pøed volbami, tj. od do , budou do schránek dodány hlasovací lístky. Pokud by z jakéhokoliv dùvodu nìkdo hlasovací lístek neobdrāel, bude mít moānost si ho vyzvednout v podatelnì mìstského úøadu v budovì na Velkém námìstí, popø. v den voleb pøímo ve volební místnosti. Spolu s hlasovacím lístkem volièi obdrāí informace, jakým zpùsobem lze hlasovací lístek upravovat. Strakonice ve filmu Více neā tøi miliony korun by do rozpoètu mìsta mohla roènì pøinést nová vyhláška o místních poplatcích. O jejím vydání rozhodlo na svém záøijovém zasedání zastupitelstvo mìsta. Vyhláškou è. 3/2010 se mìní obecnì závazná vyhláška mìsta Strakonice è. 2/2004, o místních poplatcích. Novela zákona o místních poplatcích z èervna 2010 totiā obcím umoāòuje zpoplatnìní herních videoterminálù. Jejich provoz na rozdíl od výherních automatù nepovolují obce, ale ministerstvo financí. To také v polovinì srpna vydalo metodické sdìlení k místnímu poplatku za výherní hrací pøístroj nebo jiná technická herní zaøízení. Na základì tohoto stanoviska byla finanèním odborem Mìstského úøadu ve Strakonicích vypracována uvedená zmìna a doplnìní obecnì závazné vyhlášky o místních poplatcích. Ve struènosti uvádíme: Pro zastupitelstvo mìsta je jen jeden hlasovací lístek, na kterém jsou všechny kandidující strany. Kaādý voliè má tolik hlasù, kolik se volí èlenù zastupitelstva, tudíā 21, kdy mùāe uplatnit všechny, jen nìkolik nebo āádný hlas. Voliè se mùāe rozhodnout pro jeden z tìchto tøí zpùsobù úpravy hlasovacího lístku: 1. oznaèit jednu stranu køíākem u názvu strany a nic jiného 2. oznaèí pouze jednotlivé kandidáty, a nikoliv stranu, je jedno, zda jsou z téāe strany nebo z rùzných stran 3. oznaèit jednu stranu a ještì jednotlivé kandidáty jiných stran (jedné nebo více stran kromì oznaèené strany) Oznámení o konání a místì voleb bude ještì vyvìšeno na úøední desce mìstského úøadu a ve vývìsních skøíòkách mìsta. Milada Švihálková, oddìlení správní Nový film o historii a souèasnosti našeho mìsta nazvaný Strakonice dnes mohli diváci poprvé zhlédnout 21. záøí 2010 v kinì Oko. Dokument vyrobil Batic film strakonického filmaøe Zdeòka Junka. Sedmdesátiminutový film i jeho zkrácená dvacetiminutová verze by mìly výraznì pøispìt k moānostem propagace našeho mìsta v rámci republiky i v zahranièí. Mìsto se dosud prezentovalo krátkým propagaèním snímkem Pozvánka do Strakonic, který natoèil Batic film ve spolupráci se Strakonickou televizí. Za ten tvùrci pøed dvìma lety získali Cenu poroty na karlovarském festivalu Tour Region Film. Nyní mají Strakonice k dispozici dokument natoèený ve vysoké kvalitì v pìti jazykových mutacích. Tisíc DVD nosièù je opatøeno stejným poètem ètyøicetistránkových bookletù s fotografiemi a komentáøem v pìti jazycích. Kromì èeštiny je zde naše mìsto pøedstaveno také v angliètinì, nìmèinì, ruštinì a holandštinì. Èeskou verzi namluvil známý moderátor Petr Janèaøík. Dokument Strakonice dnes je rozdìlen do kapitol, z nichā kaādou si lze pustit jednotlivì. Vedle propagaèních úèelù pro podporu cestovního ruchu se pøedpokládá, āe nový film najde bohaté vyuāití také ve školách. Napøíklad v rámci dìjepisu, prvouky èi jazykové výuky, kdy dìti budou mít moānost uèit se cizímu jazyku a souèasnì poznávat své mìsto. Nový dokument pøedstavuje Strakonice jako mìsto se zajímavou historií a dynamickou souèasností. Jako mìsto s malebným okolím a pøíjemné místo k návštìvì i k āivotu. Šlo nám o to zdokumentovat āivot v našem mìstì tak, aby film nebyl jen propagaèním snímkem, ale skuteènì cenným materiálem i pro budoucí generace, øíká Zdenìk Junek. Film Strakonice dnes vznikl v rámci projektu V hlavní roli: Strakonice pro turisty. Z celkových nákladù 754 tisíc korun pokryla dotace z Regionálního operaèního programu témìø 93 procent. Irena Malotová, PR Město navštívily delegace z partnerských měst Nově budou zpoplatněny videoterminály Přijïte k volbám Jak se jiā stalo tradicí, v rámci vìhlasného dudáckého festivalu pozval starosta našeho mìsta zástupce z partnerských mìst k návštìvì Strakonic a pøedevším mezinárodního festivalu. Bad Salzungen a Lengnau pozvání pøijaly a jejich zástupci zde strávili bohatý program, který jim pøipravil odbor školství a cestovního ruchu. Kromì programu dudáckého festivalu si èlenové delegací prošli naše mìsto, navštívili støedovìký mlýn v Hoslovicích a zhlédli krásy našeho kraje. Dle svých slov si domù odváāí nejen dárky, ale také krásné záāitky a vzpomínky na jihoèeské mìsto mìsto dudákù. Odbor školství a CR Omezení heren a hracích automatù ve mìstì opakovanì zaznìlo jako jeden z pøedních poāadavkù obyvatel Strakonic na Fóru zdravého mìsta. Ten poāadavek je naprosto oprávnìný a rádi bychom mu vyhovìli. Vzhledem k tomu, āe nám zákon zatím neumoāòuje eliminovat videoterminály a další hrací pøístroje ve mìstì, rozhodnì je chceme alespoò zpoplatnit, øíká starosta mìsta Ing. Pavel Vondrys. Nová vyhláška stanovuje ètvrtletní poplatek ve výši korun, coā je maximální moāná èástka na jeden pøístroj. Podle pøedbìāného zjištìní je ve mìstì asi 163 videoterminálù a dalších herních zaøízení, za které jejich provozovatelé budou muset novì platit. To znamená, āe kaādý rok pøibyde mìstu do rozpoètu více neā 3,2 milionu korun. Rozdíl mezi výherním automatem a videoterminálem není na první pohled pro laika pøíliš patrný. Jednotlivé sázky na terminálech však jdou aā do tisícù korun, za velmi krátký èas se na nich dá prohrát znaèný objem penìz. Strakonice v televizním pořadu Úterý 7. záøí patøilo ve Strakonicích natáèení poøadu Cyklotoulky, který mùāete pravidelnì sledovat na TV Public. Michal Janèaøík na kole i pìšky provází diváky po pamìtihodnostech a pøírodních krásách celé Èeské republiky. Tentokráte se svým kolegou strávili celý den u nás ve Strakonicích. Vysílání poøadu by mìlo probìhnout 14. listopadu. Mìstem je provedli a s jeho tradicemi seznámili starosta s obìma místostarosty. Natáèení nemohlo zaèít nikde jinde neā na Otavské cyklistické cestì, která vede strakonickým Podskalím. Protoāe poèasí bylo ten den nevlídné a sychravì podzimní, vùnì sladu zlákala štáb i do útrob mìš anského pivovaru. Na strakonickém hradì poznali expozice Muzea støedního Pootaví. Michal Janèaøík si nenechal ujít expozici dudáctví, nebo právì jeho otec je dlouholetým moderátorem programù mezinárodních dudáckých festivalù. Kdyā se rozhlédli z vyhlídkové vìāe Rumpál, vybrali si další místa ve mìstì, která chtìli navštívit. Pøes Palackého námìstí projeli aā k replice stonehenge a odtud zamíøili k sejpùm do Modlešovic a dále kolem jihoèeských rybníkù aā k mohyle J. iāky u Sudomìøe. V podveèer ještì staèili absolvovat trasu nároènìjších cyklistù a dorazili aā do støedovìkého vodního mlýna v Hoslovicích. Eva Janochová, odbor školství a CR Foto: Archiv MìÚ Informace pro občany Od je moāno na MìÚ Strakonice, odboru vnitøních vìcí úseku obèanských prùkazù, vydávat obèanské prùkazy bez strojovì èitelných údajù v souvislosti s výkonem volebního práva obèanù. Takto vydané obèanské prùkazy mají platnost 1 rok ode dne jejich vydání. Obèané si mohou podat āádost v pøípadì ztráty, odcizení nebo skonèení platnosti OP na MìÚ, Smetanova 533, pøíz. è. dv. 14, a to do skonèení Komunálních voleb tj do hod. Novì získané prostøedky, které by mìsto mohlo pouāít na sportovní a volnoèasové aktivity dìtí a mládeāe, však zdaleka nejsou srovnatelné se škodami, které hrací pøístroje a hazardní hry dokáāí napáchat. Mám na mysli zejména lidské tragédie, dodává starosta. Jak uvádí ve své studii Hazardní hry MUDr. Karel Nešpor, jen za posledních deset let vzrostl v Èeské republice poèet pacientù s diagnózou patologické hráèství více neā dvojnásobnì a lidí, kteøí mají s hazardem problémy, ale zatím nevyhledali lékaøskou pomoc, je ještì mnohem více. Podle odhadù aā 300 tisíc a situace má stále zhoršující trend. Závislý hráè nepùsobí tìākosti jen sám sobì, ale spoleènì s ním trpí i všichni blízcí. Sociopatologické jevy, jako jsou krádeāe, loupeāe, podvody, uāívání psychotropních látek èi sebevraādy nevyjímaje. Zpoplatnìní herních zaøízení podporuje i Svaz mìst a obcí ÈR. Irena Malotová, PR 5

6 z oblasti školství OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA STRAKONICE č. 2/2010 kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných městem Strakonice Zastupitelstvo mìsta Strakonice se na svém zasedání dne 8. záøí 2010 usnesením è. 957/ZM/2010 usneslo vydat na základì ustanovení 178 odst. 2 písm. b) a c) zákona è. 561/2004 Sb., o pøedškolním, základním, støedním, vyšším odborném a jiném vzdìlávání (školský zákon), v souladu s 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zøízení), v platném znìní, tuto obecnì závaznou vyhlášku: Èlánek 1 1) Školský obvod Základní školy Strakonice, Pováāská 263 tvoøí: a) ul. B. Havlasy, ul. Boubínská, ul. Buèkova, ul. Èeských lesù, Hajská, ul. Hallova, ul. Hranièní, ul. Chmelenského, ul. K. Dvoøáka, ul. K Hajské, ul. Lesní, Modlešovice, ul. Na Muškách, ul. Na Stráni, ul. Nad Školou, ul. Nebøehovická, Podsrp, ul. Podsrpenská, ul. Pohranièní stráāe, ul. Pováāská, Pøední Ptákovice, ul. Ptákovická, ul. Strojaøù, ul. Šumavská, ul. Tovární, ul. Trachtova, ul. U Hajské, ul. U Studánky, ul. U Vodojemu (Pøední Ptákovice), ul. U Zahrádek, ul. Václavská, ul. Volyòská. b) Na základì dohody mìsta Strakonice s obcemi Jinín, Miloòovice, Nebøehovice, Pøední Zborovice, Rovná, Øepice a Slaník o vytvoøení školského obvodu se stanovuje èást spoleèného školského obvodu Základní školy Strakonice, Pováāská 263, kterou tvoøí obec Jinín, obec Miloòovice, obec Nebøehovice, obec Pøední Zborovice, obec Rovná, obec Øepice a obec Slaník. 2) Školský obvod Základní školy Strakonice, ul. Jiøího z Podìbrad 882 tvoøí: a) ul. Arch. Dubského, ul. Baarova. ul. Blatenská, ul. Borová, ul. Bøezová, ul. Budovatelská, ul. Buková, ul. Dr. Jiøího Fifky, ul. Erbenova, ul. Jedlová, ul. Jiráskova, ul. Krále Jiøího z Podìbrad, ul. Máchova, ul. Mánesova, ul. Mikoláše Alše, ul. MUDr. K. Hradeckého, ul. Myslivecká, ul. Na Støelnici, ul. Nerudova, ul. Písecká, ul. Pod Hájovnou, ul. Pod Hliniènou, ul. Pod Kuøidlem, ul. Pod Lesem, ul. Prof. A. B. Svojsíka, ul. Prof. Skupy, ul. Radomyšlská, ul. Raisova, ul. Šmidingerova, ul. Švandy dudáka, ul. Tisová, ul. Tylova, ul. U Cihelny, U Øepické zastávky, U Vodojemu (Strakonice I), V Ráji, ul. Vìtrná, ul. Vodárenská, ul. Vrchlického, ul. Za Pilou, ul. Za Rájem, ul. Zvolenská. b) Na základì dohody mìsta Strakonice s obcemi Únice a Tøebohostice o vytvoøení školského obvodu se stanovuje èást spoleèného školského obvodu Základní školy Strakonice, ul. Jiøího z Podìbrad 882, kterou tvoøí obec Únice a obec Tøebohostice. 3) Školský obvod Základní školy Strakonice, Dukelská 166 tvoøí: a) ul. 5. kvìtna, ul. Alf. Š astného, Baāantnice, ul. Bezdìkovská, ul. Dopravní, ul. Druāstevní, ul. Dukelská, ul. Ellerova, ul. Heydukova, ul. Holeèkova, ul. Hradební, ul. Jeronýmova, ul. Kalvárie, ul. Klostermannova, ul. Kochana z Prachové, ul. Komenského, ul. Krátká, ul. Lázeòská, ul. Luèní, ul. Mlýnská, ul. Na Dubovci, ul. Na Køemelce, ul. Na Ohradì, ul. Na Ostrovì, nábøeāí Otavy, ul. Nábøeāní, ul. Nádraāní, Palackého námìstí, ul. Pod Hradem, ul. Podskalská, ul. Prácheòská, Sídlištì 1. máje, ul. Stavbaøù, ul. Školní, ul. Textilákù, ul. Trāní, ul. U Blatenského mostu, ul. U Blatského rybníka, ul. U Nádraāí, ul. U Náhonu, ul. U Sv. Markéty, ul. U idovského høbitova, V Holi, ul. V Lipkách, Zámek, ul. Zeyerovo nábøeāí. b) Na základì dohody mìsta Strakonice s obcemi Drachkov, Libìtice, Mutìnice, Pracejovice, Radošovice, Sousedovice o vytvoøení školského obvodu se stanovuje èást spoleèného školského obvodu Základní školy Strakonice, Dukelská 166, kterou tvoøí obec Drachkov, obec Libìtice, obec Mutìnice, obec Pracejovice, obec Radošovice a obec Sousedovice. 4) Školský obvod Základní školy F. L. Èelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 tvoøí: a) ul. B. Nìmcové, ul. Bahenní, ul. Bavorova, ul. Èelakovského, Draāejov, ul. Havlíèkova, ul. Hrnèíøská, ul. Husova, ul. Chelèického, ul. Jezerní, ul. K Draāejovu, ul. Katovická, ul. Kosmonautù, ul. Labutí, ul. Leknínová, ul. Lidická, ul. Lipová, ul. Mírová, ul. Mládeānická, ul. Na Hrázi, ul. Na Rozhledech, ul. Na Stráāi, ul. Nová, ul. Obráncù míru, ul. Otavská, ul. P. Bezruèe, ul. Pionýrská, ul. Plánkova, ul. Podskalí, ul. Rybnièní, ul. Sadová, ul. Skalní, ul. Sluneèná, ul. Smetanova, ul. Sokolovská, ul. Spojaøù, Støela, ul. Sv. Èecha, ul. U Vìtrolamu, ul. U Vrbièek, Velké námìstí, Virt, ul. Virtova, ul. Vodní, ul. Zahradní, ul. elivského, ul. iākova, (budova v ul. Chelèického 555). b) Na základì dohody mìsta Strakonice s obcí Drouāetice o vytvoøení školského obvodu se stanovuje èást spoleèného školského obvodu Základní školy F. L. Èelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 (budova v ul. Chelèického 555), kterou tvoøí obec Drouāetice. Èlánek 2 Závìreèná ustanovení 1. V pøípadì vzniku nové ulice nebo èásti obce, které nejsou uvedeny v èl. 1 této obecnì závazné vyhlášky, budou tyto ulice nebo èásti obce zaøazeny do školského obvodu nejvhodnìjší základní školy. 2. Dnem nabytí úèinnosti této obecnì závazné vyhlášky se zrušuje Obecnì závazná vyhláška mìsta Strakonice è. 4/2005, kterou se stanoví školské obvody základních škol zøízených mìstem Strakonice a schválené Zastupitelstvem mìsta Strakonice dne Tato obecnì závazná vyhláška nabývá úèinnosti dnem 1. ledna Ing. Pavel Vondrys v.r. starosta PhDr. Ivana Øíhová v.r. místostarostka Rada mìsta Strakonice vyhlašuje konkurzní øízení na obsazení funkce: ØEDITELE/ØEDITELKY Mateøské školy Strakonice, Šumavská 264 Termín pro podání pøihlášek do konkurzního øízení: do uzávìrky v pátek 8. øíjna 2010 v hodin na podatelnu MìÚ. Bliāší informace ke konkurznímu øízení: nebo na tel.: (Ing. Miluše Vacková) ZŠ a MŠ Povážská rozdělena Zastupitelstvo mìsta na 27. zasedání schválilo od rozdìlení právního subjektu Základní škola a Mateøská škola Strakonice, Pováāská 263 na dva samostatné právní subjekty, a to na Základní školu Strakonice, Pováāská 263, jejíā souèástí je školní druāina, a na Mateøskou školu Strakonice, Šumavská 264, jejíā souèástí je školní jídelna. Od 1. ledna 2011 budou tak namísto jednoho právního subjektu existovat dvì samostatné pøíspìvkové organizace. Oddìlené fungování základní školy a mateøské školy se ze zkušenosti ukázalo jako vhodnìjší zejména vzhledem k rozdílnému zpùsobu øízení výchovnì vzdìlávacího procesu. Ke zmìnì mohlo dojít mj. v souvislosti s vyøešením provozních podmínek základní školy v dùsledku výstavby nové budovy v Pováāské ulici. Miluše Vacková, odbor školství a CR 6

7 informace Pro letošní školní rok 2010/2011 pro vás pøipravil o.s. ORIN novì projekt k vyuāití volného èasu zpùsobem pøinášejícím uāitek pro tìlo, mysl i ducha v podobì Iyengar jógy kaādý ètvrtek 10,00 11,30 hod. a 18,00 19,30 hod. a cvièení na posílení pánevního dna kaādou støedu 18,30 19,30 hod. Cvièení bude probíhat v novì zøízeném centru pro pohyb, relaxaci a terapii Lotos v 1. patøe Sportovní haly, Máchova ul., Strakonice. Tento projekt je podpoøen ze Spoleèného grantu Komunitní nadace Blanicko Otavské a mìsta Strakonice. Dále ve výše zmínìném prostoru probíhají tréninky taneèních skupin Roš andy a DYF: Novì zaveden Hip Hop MINI pro dìtièky 4 6 let, kaādý Èt 15,00 16,00 hod. Dìti zaèáteèníci (6 12 let) kaādé Po 16,45 18,15 hod. a kaādou St 15,15 16,45 hod. Dìti pokroèilí (6 12 let) kaādé Po 15,15 16,45 hod. a kaādou St 16,45 18,15 hod. Junioøi (13 18 let) kaādé Út 16,00 17,30 hod. a Èt 16,00 17,30 hod. Kontakt: Libuše Holeèková, tel.: , Ekologická konference ve Strakonicích Mìsto Strakonice prostøednictvím odboru āivotního prostøedí MìÚ Strakonice poøádá u pøíleāitosti 5. výroèí ekologického projektu Rok stromu 2005 konferenci Ekologická (environmentální) výchova v praxi. Konference se uskuteèní v nových prostorách strakonického hradu ve dnech a bude zamìøena na výmìnu zkušeností v oblasti ekologické výchovy. Akce se úèastní zástupci mìst Veřejná debata Transparency International Dne 9. záøí 2010 se uskuteènila ve Strakonicích veøejná debata organizovaná nevládní organizací Transparency International (TI) s provokativním názvem Obèan obce není ovce. Smyslem tìchto debat TI je aktivizovat místní obèany, ukázat jim, jaké právní i neprávní nástroje pøi kontrole své radnice a zastupitelù existují a jaké mají limity, co v praxi funguje, a co ne, na jaké informace mají právo. Je to také moānost ukázat pøíklady z jiných mìst, kde se mnohdy øeší podobné problémy nebo pøípady a z nich se pouèit. Pokud TI øeší ve mìstì konkrétní kauzu, debatu od ní odpichujeme, klademe nepøíjemné otázky a snaāíme se vìc rozebrat podrobnì. A je to také nabídka TIC právního poradenství obèanùm v pøípadech, které mohou nastat v budoucnu. stromù, Nadace Partnerství, zástupci všech obcí rozšíøené pùsobnosti III. Jihoèeského kraje, kteøí mají v náplni práce tematiku ekologické výchovy a ochrany pøírody a neziskové organizace a školská zaøízení zabývající se ekologickou výchovou. Akce je souèástí projektu Strakonice moje mìsto a je realizována z prostøedkù Revolvingového fondu MP ÈR. Miroslav Šobr, odbor āivotního prostøedí Cílem Transparency na debatách není hrát soudce, kteøí rozsoudí, kdo z místních má pravdu. Proto jsme se snaāili dát prostor vedení radnice, jejím kritikùm (z nichā mnozí kandidují ve volbách) i obèanùm s velmi rùznými pohledy na vìc. Samozøejmì, āe tato debata vzhledem k naèasování mìla pøedvolební charakter a názory byly dost vyhrocené a chvílemi nesmiøitelné. Ale pokud nìkdo oèekával ostentativní a jednostranné grilování vedení mìsta od TIC, tak musel být zklamán. S tím zámìrem jsme do Strakonic nepøijeli. Za sebe jsem mìl z veøejné debaty dobrý dojem, byl jsem pøíjemnì pøekvapen, āe zájem byl velký, āe se debatovalo pøes tøi hodiny a āe aā na výjimky se debata udrāela vìcná a slušná. Za to bych chtìl obèanùm Strakonic podìkovat. David Ondráèka øeditel Transparency International Stejnì jako v letech minulých budou mít obèané moānost v dobì od 4 do 19. øíjna navštívit celou øadu akcí zamìøených na zdraví. Téma zdraví je tradiènì pojímáno ze široka, tedy od otevøení sportoviš široké veøejnosti pøes osvìtové aktivity (letos napøíklad Centrum ústní hygieny pro seniory) aā po tradiènì nejhojnìji navštìvovanou akci, kterou je Den otevøených dveøí v Nemocnici Strakonice. Nové podzemní kontejnery ve Strakonicích V pátek byly dány do zkušebního provozu první podzemní kontejnery na tøídìný odpad, které jsou umístìny v ulici Kochana z Prachové. V letošním roce by ještì mìly být instalovány podzemní kontejnery v ulici Sokolovská a pøíští rok v ulici Pionýrská. Podzemní kontejnery mají 3 m 3 pro kaādou komoditu odpadu a pojmou objemovì zhruba 2 3x více odpadù neā plastové kontejnery. Sbìrná nádoba u tìchto kontejnerù leāí pod zemí a s povrchem ji spojuje vzhledná vhazovací šachta na jednotlivé odpady. Vhazovací šachta nemá dno, vhozený odpad padá pøímo do objemné sbìrné nádoby. Po naplnìní podzemního kontejneru technické sluāby pochozí víko i s vhozovou šachtou sklopí a speciálním nákladním automobilem s hydraulickou rukou kontejnery ze zemì pomocí dvouhákového systému vytáhnou a pøesunou nad korbu, kde se rozevøe dno kontejneru a odpad se vysype na nákladní automobil. Podzemní kontejnery se díky vìtšímu mnoāství odpadù, které se do nich vejde, nemusí tak èasto vyváāet, èímā se sniāuje i hluk a emise v okolí. Na druhou stranu rozdíl mezi poøizovací cenou podzemního kontejneru, který je vyroben z āárovì zinkované oceli, pozinkovaného plechu a plastového kontejneru je markantní. Zatímco hnízdo z plastových kontejnerù na tøídìný odpad stojí zhruba ,- Kè, hnízdo sloāené z podzemních kontejnerù stojí cca ,- Kè. Nelze také pominout i hledisko vìtší obtíānosti pøi manipulaci s vysypáváním podzemních kontejnerù. Podzemní kontejnery však nenarušují charakter okolí, nepøekáāí a oproti Dny zdraví letos již počtvrté Stejnì jako v letech minulých se na pestrém programu Dnù zdraví podílí øada neziskových organizací. Jejich úèast na kampani Dny zdraví, ale i na dalších národních kampaních (Den Zemì, Dny bez úrazu a Evropský týden mobility) byla letos podpoøena díky grantu z Revolvingového fondu Ministerstva āivotního prostøedí ÈR. Michal Novotný koordinátor zdravého mìsta a místní Agendy 21 klasickým kontejnerùm nehrozí, āe je nìkdo odlaèí nìkam jinam, a jejich āivotnost je daleko delší. Je dobré si opìt po èase pøipomenout, co vlastnì do jednotlivých nádob na tøídìný odpad vhazovat. Modré nádoby: jsou urèeny pro sbìr papíru, to znamená novin, èasopisù, kanceláøského papíru, letákù, knih, sešitù, krabic, lepenky, kartonu. Do této nádoby nevhazovat mokrý, mastný nebo jinak zneèištìný papír, uhlový a voskovaný papír, pouāité plenky a hygienické potøeby. Zelené nádoby: jsou urèeny pro sklo lze zde odhodit láhve od nápojù, sklenìné nádoby, tabulové sklo. Nepatøí sem keramika, porcelán, autosklo, drátìné sklo, zrcadla. Neā vhodíme sklo do kontejneru, je dobré sejmout etiketu a kovové uzávìry. Sklenièky od lékù odevzdávat v lékárnì, mohou obsahovat i po vypláchnutí škodliviny. luté nádoby: jsou urèeny pro plasty a nápojové kartony. Do tìchto nádob vhazujte PET lahve od nápojù, plastové fólie, tvrdý plast (nádobky od šamponù, mycích prostøedkù neobsahujících škodliviny, tetrapakové obaly od nápojù mléko, kefír, dāus, víno. Nevhazujte novodurové trubky, obaly od nebezpeèných látek. V souèasné dobì nevhazovat i kelímky o jogurtù, igelitové sáèky ani polystyrén (pro tyto komodity není momentálnì dostupný odbyt). Odpady prosíme vhazovat do kontejnerù sešlápnuté. Dìkujeme. Lucie Klimešová, vedoucí ochrany prostøedí Press trip ve Strakonicích Naše mìsto ve spolupráci s agenturou CzechTourism, která je pøíspìvkovou organizací ministerstva pro místní rozvoj, pro podporu cestovního ruchu v Èeské republice uspoøádaly ve Strakonicích 16. záøí press trip. Jednalo se o reportáāní výlet zástupcù incomingových cestovních kanceláøí, agentur, novináøù a prùvodcù, kteøí se specializují na domácí cestovní ruch, tj. na Èeskou republiku. Protoāe se nejednalo o jejich první pobyt v jiāních Èechách a národní kulturní památku hoslovický mlýn jiā znali, byl jim tentokráte doporuèen výlet z Chelèic na Helfenburk a pøes Volyni pøímo do Strakonic a dále na zámek ve Lnáøích. Celý den se odborníkùm vìnovali PhDr. Øíhová, Ing. Vondrys i Ing. Pavel. Po krátké procházce mìstem zavítali do místního pivovaru a po nové lávce pøešli na strakonický hrad. Byli pøekvapeni rozlehlostí areálu a pro øadu z nich byla tato prohlídka vùbec první návštìvou našeho hradu. Za doprovodu øeditele muzea PhDr. Špeciána poznali všechna nová zákoutí, která jsou po rozsáhlých rekonstrukcích veøejnosti jiā zpøístupnìna (Hradní safari, èerná kuchynì, hradní sklípek i nové výstavní sály). V programu nechybìlo ani setkání s dudáky a s poskytovateli sluāeb cestovního ruchu na území našeho mìsta. Zároveò jim zástupci Místní akèní skupiny Strakonicko, o. s., pøedstavili projekt pøipravované regionální znaèky Prácheòsko, která by mìla do budoucna informovat turisty o místních originálních produktech a výrobcích. Press tripu se zúèastnilo na 19 zástupcù cestovních kanceláøí a agentur a 6 novináøù, mezi kterými byli napø. i zástupci Èeského rozhlasu. Eva Janochová, odbor školství a CR 7

8 Sportem ke zdraví Pondělí 4. října a pondělí 11. října l Plaváním ke zdraví Od hodin, plavecký stadion, akce je otevřena všem osobám se zdravotním postižením a seniorům. (pořádá Sdružení zdravotně postižených ČR, sdružení Strakonice) Úterý 5. října l 11. ročník atletických závodů pro osoby s mentálním postižením Od hodin na atletickém stadionu Na Sídlišti. Určeno pro klienty s mentálním postižením. (pořádá MěÚSS Strakonice, Denní stacionář pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé) Sobota 9. října l Pohybem ke zdraví tenisový turnaj Od 9.00 hodin, místo konání dle počasí kurt Na Virtě nebo Tenisová hala Strakonice. (pořádá TJ Dražejov) Sobota 9. října l Běh okolo Kuřidla 10. ročník memoriálu Františka Kováře pod záštitou starosty města Ing. Pavla Vondryse. Od hodin (prezence od 8.30 do 9.30 hodin areál koupaliště Strakonice Habeš) Pro všechny věkové kategorie, délka tratí od 500 m do 7 km dle kategorie. Doprovodný program: beseda s olympijskou vítězkou a mistryní světa Kateřinou Neumannovou. (pořádá SKI KLUB Strakonice) Neděle 10. října a neděle 17. října l Plavecký stadion otevřen Od do hodin, hodina plavání zdarma. (pořádá STARZ) Úterý 12. října l Sportujte s TJ Fezko Kuželna zdarma Od do Plánkova 31 (u restaurace Protivínská) nutná domluva předem s panem Poklopem, tel.: Čtvrtek 14. října l Turnaj v petangue Od hodin, Bezděkovská 216. Turnaj pro veřejnost a uživatele služeb Fokusu. (pořádá Fokus Písek, pobočka Strakonice) Úterý 19. října l Zimní stadion otevřen Od do hodin, zimní stadion na Křemelce. Veřejné bruslení zdarma (rodiče s dětmi do hodin, pro ostatní hodin). (pořádá STARZ) Akce, dny otevřených dveří Úterý 5. října l Den otevřených dveří v Domově pro seniory v Lidické Od do hodin, Lidická 189. Prohlídka objektu, návštěva VIII. výstavy ručních prací (nejen) seniorů. Akce je součástí Týdne sociálních služeb ČR. (pořádá Městský ústav sociálních služeb Strakonice) Úterý 5. října l XIII. Setkání seniorů Od hodin, Dům kultury Strakonice. Společenské setkání seniorů s kulturním programem. (pořádá Sdružení zdravotně postižených ČR, sdružení Strakonice) Středa 13. října l Den otevřených dveří v Nemocnici Strakonice, a. s. Od do hodin. Prezentace nemocnice v infocentru, prohlídka jednotlivých oddělení, výstavy. Možnost vybraných vyšetření zdarma. Přednášky pro veřejnost. Podrobný program na Středa 13. října l Zdravě a hravě aneb Zábavné dopoledne v DDM Strakonice Od 9.00 hodin v DDM Strakonice, Na Ohradě 417. Soutěže i hry poučného i zábavného charakteru pro mateřské školy. (pořádá DDM Strakonice) Středa 13. října l Den otevřených dveří v odběrovém centru Od do hodin, odběrové centrum Nemocnice Strakonice. Propagace bezplatného dárcovství krve a nábor nových dárců. Odběr pro prvodárce bude od 7.00 do hodin. (pořádá ČČK Strakonice) Čtvrtek 14. října l Přijďte se podívat Den otevřených dveří v Kontaktním centru Prevent Strakonice Od do hodin, Komenského 174. Den otevřených dveří, beseda zaměřená na vybrané téma od hodin. (pořádá Kontaktní centrum Prevent Strakonice) Čtvrtek 14. října l Pochod pro zdraví Sraz ve hodin u sídla Sdružení zdravotně postižených, Stavbařů 213 Akce je určena osobám se zdravotním postižením, seniorům a dalším zájemcům. Cíl pochodu je v areálu kynologického klubu V Lipkách, kde bude od hodin ukázka výcviku psů. (pořádá Sdružení zdravotně postižených v ČR, sdružení Strakonice) Zdraví, prevence, soutěže Pondělí 11. října l Centrum ústní hygieny pro seniory Projekt Corega Senioři 2010 Od hodin, Velké náměstí. V pojízdném centru jsou připraveny informace z oblasti péče o zubní náhrady a ústní hygieny obecně, v diskrétních zónách pak bezplatná konzultace stomatologa a praktická pomoc dentální hygienistky a také seznamy stomatologů s nenaplněným stavem pacientů v regionu. (pořádá GlaxoSmithKline) l S pohybem každý den 2010 Důvodem vyhlášení soutěže je nedostatečný pohyb a nadbytečný příjem potravy, které provázejí náš každodenní život a jsou příčinou nadváhy a obezity, a to již v dětském věku. Soutěž je určena všem bez rozdílu věku. Do slosování o výhru bude zařazen každý soutěžící, který si vyhodnotí svou pohybovou aktivitu příslušnými body a dosáhne 30 bodů během 30 dnů. Přihlásit do soutěže se lze nejpozději do 15. října Více informací na: (soutěž pořádá Státní zdravotní ústav) l Přijmi a vydej 2010 Nedostatek pohybu a nadbytečný příjem potravy, které provázejí náš každodenní život, vedou k nadváze a obezitě. Energetický příjem převažuje nad energetickým výdejem, a to je důvod k zamyšlení. Pokud budete sledovat svůj denní příjem energie a její výdej pohybem kterýkoliv den do 15. listopadu 2010, můžete vyhrát v soutěži pro celou rodinu Přijmi a vydej 2010 zajímavé ceny: horská kola, sportovní a turistické vybavení a jiné hodnotné ceny. Více informací na: (soutěž pořádá Státní zdravotní ústav) www. zdravemesto.strakonice.eu

9 informace Více neā sedm stovek událostí jsme zaregistrovali v druhém prázdninovém mìsíci, bìhem nìhoā probìhl ve Strakonicích jiā Devatenáctý mezinárodní dudácký festival, návštìva prezidenta republiky, cvièení sloāek IZS v ulici Ellerovì, tradièní Bìh mìstem, ale i koncert nìkolika kapel na koupališti v Habeši èi setkání veteránù, škodovek, na strakonickém hradu. Tøi mladí lidé se v noèních hodinách dne bavili tím, āe se snaāili rozjet kontejnery na odpadky a odkryli kanál v komunikaci. Jejich jednání posoudili zasahující stráāníci jako pøestupek a provinilci odcházeli z místa s pokutovými bloky. Chtìl bych podìkovat všímavému spoluobèanovi, který nás na chování krátce pøed druhou hodinou ranní upozornil. Skupinku muāù, kteøí v dopoledních hodinách dne nabízeli na parkovišti v ulici Katovická k prodeji zboāí, kontrolovala hlídka mìstské policie. Vzhledem k tomu, āe ani jeden z muāù nepøedloāil doklad o nákupu zboāí ani oprávnìní k prodeji, byli všichni pøedáni hlídce Policie ÈR. Na Policii ÈR byl stráāníky pøedán dne ve veèerních hodinách i mladík, který poté, co odcizil v jednom ze strakonických marketù zboāí v hodnotì stokoruny, se pustil i do pracovníka ochranky, který jej pøi krádeāi pøistihl. Øidièe, který øídil vozidlo, aniā by bylo oznaèeno registraèními znaèkami, zastavila v dopoledních hodinách dne hlídka mìstské policie. Øidiè se snaāil nejdøíve pøed hlídkou ujet, poté však zastavil. Vzhledem ke skuteènostem, které stráāníci na místì zjistili, byl øidiè pøedán hlídce Policie ÈR. U pøestupkové komise bude vysvìtlovat své jednání mladý muā, který v ranních hodinách dne rozbil v ulici Sokolovské sklenìnou výplò u vchodových dveøí. Naše podìkování patøí oznamovatelùm, kteøí v dopoledních hodinách dne vidìli pøi krádeāi muāe slovenské národnosti. Tento se poté, co odcizil mobilní telefon, ocitl v rukách stráāníkù a byl pøedveden na Policii ÈR. Podìkování patøí paní, která nám ve veèerních hodinách dne oznámila, āe z domu v ulici Bezdìkovské volá kdosi o pomoc. Kdyā stráāníci vešli do bytu, odkud bylo volání slyšet, leāel jeho nájemník na zemi. Na místo byla pøivolána RZS, která jej pøevezla do nemocnice k následnému ošetøení. Skupinka mladíkù ponièila v èasných ranních hodinách dne dopravní znaèku v ulici Blatenské. Hlídka mìstské policie, která zahlédla, jak dopravní znaèku z místa odnáší, zaèala je následovat. Jeden z mladíkù byl po honièce dopaden a pøedán s podezøením ze spáchání trestného èinu Poškození a ohroāení provozu obecnì prospìšného zaøízení hlídce Policie ÈR. Do bytu v ulici Pionýrské mi vlétl oknem vìtší papoušek. Takovéto oznámení jsme pøijali ve veèerních hodinách dne Vzhledem k tomu, āe opeøence nikdo nepostrádal, byl papoušek (korela) pøevezen jednomu z místních chovatelù, který se o nìj stará. Pokousání psem bylo v odpoledních hodinách dne nahlášeno na sluāebnì mìstské policie sleènou, které se tato událost pøihodila pøedcházející den. Vzhledem k tomu, āe dotyèná znala majitele psa, byl stráāníky dohledán a sleènì byla pøedána veškerá potvrzení od veterináøe. K této události bych chtìl jen jednu radu pro všechny ètenáøe. Pokud by vás kousl cizí pes, vādy je tøeba vyāádat si od majitele potvrzení od veterináøe, 10 Městská policie Strakonice āe byl pes oèkován proti vzteklinì a āe je v poøádku. V potyèku mezi dvìma mladíky a policisty pøerostla klukovina v podveèerních hodinách dne Dva muāi se rozhodli, zøejmì pod vlivem alkoholu, āe si z hradního nádvoøí odnesou lavièku. Na mostì Jana Palacha je dostihla hlídka mìstské policie. Mladíci se nejprve pustili do stráāníkù, poté i do hlídky Policie ÈR, která oba pøedvedla na sluāebnu. Parta nìkolika mladých lidí se v èasných ranních hodinách dne tak dlouho mezi sebou postrkovala a poš uchovala, aā rozbila svìtelnou reklamu u jednoho z místních barù. Majiteli tak mladí lidé zpùsobili škodu kolem dvanácti tisíc korun èeských. Vzhledem k výši škody byli výteèníci pøedáni Policii ÈR. Pøeji všem spoluobèanùm pìkné podzimní dny a vìøím, āe se k nám ještì léto v podobì toho babího vrátí. Milan Michálek velitel stráāníkù MP Strakonice Zlato si odnesl Klostermann Ve dnech záøí 2010 se Mìš anský pivovar Strakonice, a. s., zúèastnil degustace, kterou organizoval Chmelaøský institut, s. r. o., atec v rámci nejvìtších oslav chmele a piva v Èeské republice Doèesná Degustaèní porota, která hodnotila 184 vzorkù piv v nìkolika kategoriích, byla sloāena jak z laické veøejnosti, tak z pivovarských odborníkù a rozhodla, āe v kategorii polotmavých piv zvítìzil leāák KLOS- TERMANN z Mìš anského pivovaru Strakonice. Dle slov sládka pivovaru Dagmar Vlkové, která zastupovala pivovar v degustaèní komisi, bylo úèelem degustaèní soutìāe posouzení chuti, vùnì, pøíjemné hoøkosti a dojmu po napití. Pro strakonický pivovar tento úspìch znamená jiā tøetí ocenìní jeho výrobkù v letošním roce. V únoru na pivních slavnostech v Táboøe získal 2. místo a tím i støíbrnou pivní peèe polotmavý leāák KLOSTEMANN a v èervnu uspìl v soutìāi o Pivo Èeské republiky 2010 nový výrobek pivovaru svìtlý leāák Otavský zlatý, který obsadil rovnìā 2. místo. Tato ocenìní nás utvrzují v tom, āe výroba nepasterovaných piv za pouāití kvalitních surovin a výhradnì āateckého chmele je tou správnou cestou, kterou naši konzumenti oceòují. Naše piva tak vykazují pøíjemnou hoøkost, která povzbuzuje k dalšímu napití. Všechna naše piva jsou vaøená a bez øedìní putují do spotøebitelských obalù. Zákazník si proto mùāe vybrat mezi nefiltrovanou a filtrovanou podobou, uvedl øeditel pivovaru Ing. Jaroslav Tùma. Výtvarná soutěž: Dneska dítě, zítra kmet, jaké bude naše město za 50 let? Odborná porota vybírala ze 78 soutìāních prací (nelze uvést pøesný poèet úèastníkù, nìkde se opakovala jména, jinde šlo o kolektivní práce). Nejpoèetnìjší byla kategorie od 10 do 12 let, které se zúèastnilo 45 autorù. Porota mìla mimoøádnì tìāký úkol vybrat ty nejnápaditìjší, nejinspirativnìjší a souèasnì i výtvarnì zdaøilé práce. A bylo z èeho vybírat! Pøevládala kresba a malba, objevily se i grafické listy a pozoruhodné trojrozmìrné práce. Mnohé si námìtem a odvahou nezadaly se smìlými návrhy renomovaných architektù. Z obrázkù bylo patrné, āe dìti mají hezký vztah ke svému mìstu, āe mají svá oblíbená místa a není jim jedno, jak budou Strakonice vypadat o pùl století pozdìji. Na øadì z nich se objevoval strakonický hrad v mnoha podobách. To mì velmi potìšilo, uvedla místostarostka Ivana Øíhová, která se na výbìru vítìzných prací podílela. Pøekvapila mì velká fantazie a invence, s jakou se malí autoøi pustili do návrhù. Mnozí z nich mají jasnou pøedstavu o tom, jaké by Strakonice jednou mìly být nebo co jim chybí. A inspirovat se tím mùāeme všichni uā dnes. Mezi zajímavé nápady lze zaøadit napøíklad vybudování letní scény na terasách pod Hvìzdou, zastavìní proluky na Velkém námìstí èi rùzné podoby nového kulturního domu, poznamenal další èlen poroty, místostarosta Pavel Pavel. Vyhodnocení: Cena (èestné uznání?) pro nejmladšího úèastníka soutìāe: Iveta Kouøimová (6 let), Strakonice Kategorie 7 aā 9 let: 1. Vít Zákostelecký (9), ZUŠ Strakonice 2. Adam Pøib (8), DDM Strakonice 3. Nikola Nìmeèková (9), DDM Strakonice Kategorie 10 aā 12 let: Vzhledem k velkém poètu soutìāících v této kategorii bylo ocenìno více prací. Cena starosty mìsta: Lucie Hochová (10), ZUŠ Strakonice (za linoryt strakonického hradu) 1. Tereza Hrašná (12), ZŠ Dukelská 2. Lenka Novotná (11), ZUŠ Strakonice 3. Monika Poāárková (12), ZŠ Pováāská a Velké nám. 4. Adéla Kadlecová (12), ZŠ Dukelská 5. Tadeáš Hladký (12), ZŠ Dukelská Kategorie 13 aā 16 let: 1. Lukáš Lízal (14), ZŠ Dukelská 2. Veronika Kostìncová (13), ZUŠ Strakonice 3. Markéta Líbenková (16), ZUŠ Strakonice Cenu za kolektivní práci získala rozmìrná malba strakonického hradu budoucnosti dìtí z výtvarného krouāku DDM Strakonice: Zuzana Roubová (14) Eliška Klímová (10) Adam Pøib (8) Linda Vastlová (10) Komise se rozhodla neplánovanì ocenit Zvláštní cenou poroty i ZUŠ Strakonice za inspirativní soubor architektonických návrhù. Z nich pak vyšly tøi vítìzné studie tìchto autorù: 1. Martin Kuncl (16), ZUŠ Strakonice zastavìní proluky na Velkém námìstí 2. Zuzana Paleèková (19), ZUŠ Strakonice multifunkèní centrum na Ostrovì 3. Eliška Niebauerová (11), ZUŠ Strakonice letní scéna na terasách pod Hvìzdou Vlaïka Hradská Soutìāní práce jsou vystaveny v Zámecké galerii strakonického hradu do Zájemci je mohou zhlédnout od úterý do pátku od 9.00 do a od do a sobotu od 9.00 do hod.

10 kulturní akce POZOR, ZMÌNA V REZERVACÍCH VSTUPENEK MìKS STRAKONICE REZERVOVANÉ VSTUPENKY JE NUTNO VYZVEDNOUT 24 HODIN PØED ZAÈÁTKEM PØEDSTAVENÍ, JINAK SE REZERVACE RUŠÍ. Program na øíjen 2010: Pondìlí 4. øíjna Lidušèino divadlo Roztoky u Prahy: DOBRODRUSTVÍ ÈMELÁKA BRUNDIBÁRA Pøedstavení je vhodné pro dìti od 3 do 8 let. Rytíøský sál strakonický hrad 9.30 hod. Pondìlí 4. øíjna Benefièní koncert vystoupí Dalibor Janda revival Poøádá základní škola speciální a Obèanské sdruāení Cestou vùle. Dùm kultury hod. Úterý 5. øíjna DEN SENIORÙ Poøádá SZDP Strakonice. Dùm kultury hod. Ètvrtek 7. øíjna KPH RHAPSODY VENYŠ IRVIN klarinet & DANIEL WIESNER klavír Zazní skladby od tìchto autorù: Johannes Brahms, Claude Debussy, Bohuslav Martinù, Francis Poulenc. Dùm kultury hod. Nedìle 10. øíjna TANEÈNÍ ODPOLEDNE S JANEM VONDRÁŠKEM Z KLATOV Dùm kultury hod. Úterý 12. øíjna KONCERT HANA A PETR ULRYCHOVI JAVORY BEAT Dùm kultury hod. Ètvrtek 14. øíjna KAŠPÁREK V ROHLÍKU II. KAŠPÁREK NAVDY Dùm kultury hod. Ètvrtek 14. øíjna Pøednáška spisovatele a badatele Ing. Pavla Kozáka na téma DUCHOVNÍ VÝVOJ ÈLOVÌKA V KRAJINNÉM RÁMCI Rytíøský sál hod. Sobota 16. øíjna Koncert punkrockové kapely z Prahy JAKSI TAKSI Po skonèení diskotéka MILOŠE ZEMENA. Pøedkapela CIVILNÍ OBRANA. Dùm kultury hod. Pøipravujeme na listopad 2010: Støeda 3. listopadu NA NÁVŠTÌVÌ U ZLATY ADAMOVSKÉ Zábavný poøad Rytíøský sál Pátek 5. listopadu Pøednáška Vojty Hlásného Z CEST PO ÍRÁNU Kino U Mravenèí skály Pondìlí 8. listopadu Docela velké divadlo Litvínov PRINC BAJAJA školní pøedstavení Støeda 10. listopadu Divadelní Pøedplatné Divadlo Pøíbram: PØELET NAD KUKAÈÈÍM HNÍZDEM Nedìle 14. listopadu Taneèní odpoledne s VV Band Váchovi Pondìlí 15. listopadu KPH - KONCERT PAVEL ŠPORCL & GIPSY WAY Nedìle 17. øíjna A. Køešnièka: PERNÍKOVÁ CHALOUPKA Pohádka Loutkáøského souboru Radost Strakonice. Dùm kultury a hod. Úterý 19. øíjna VOJTA KIÏÁK TOMÁŠKO Folkový recitál plný veselých i váāných písnièek. Rytíøský sál hod. Ètvrtek 21. øíjna Divadelní pøedplatné Divadlo Na Fidlovaèce Q. Bolton, W. S. Maugham: JULIE, TY JSI KOUZELNÁ Milostná komedie o divadle. Hrají: Eliška Balzerová, Zdenìk Maryška, Tomáš Töpfer, Marie Spurná, Lukáš Peèenka, Daniel Rous, Pavla Vojáèková, Zdenìk Palusga, Martina Randová. Dùm kultury hod. Pátek 22. øíjna Cestopisná pøednáška Vojtìcha Hlásného S ÈEZETOU NA SVÌTA KRAJ ANEB Z ÈECH DO VLADIVOSTOKU PO STOPÁCH RUSKÝCH LEGIÍ Kulturní zaøízení U Mravenèí skály hod. Nedìle 24. øíjna Dìtské pohádkové pøedplatné Divadlo M ÈERT TO NEMÁ NIKDY LEHKÉ Hudební pohádka o mladém èertovi, který šel do svìta na zkušenou. Volné pokraèování pohádky ÈERT A KÁÈA. Napsala: Maria Køepelková Hrají a zpívají: Milan Petrovský, Marie Petrovská, Tomáš Nisser Dùm kultury hod. Pondìlí 25. øíjna PØÍHODY VÈELÍCH MEDVÍDKÙ školní pøedstavení Dùm kultury 8.30 a hod. Úterý 26. øíjna BURZA ŠKOL Poøádá Úøad práce. Dùm kultury 9.00 hod. Nedìle 31. øíjna H. Kolaøíková: JAK MECHÁÈEK S BEDRNÍÈKEM POTKALI HOUSENKU Pohádka Loutkáøského souboru Radost Strakonice. Dùm kultury a hod. VÝSTAVY: Støeda 6. øíjna pátek 29. øíjna Gymnázium Strakonice Doctrina est fructus dulcis radicis amarae (Vzdìlání je sladký plod hoøkého koøene) Výstava k devadesátileté historii strakonického gymnázia Støeda 6. øíjna ve hodin Vernisáā k výstavì strakonického gymnázia Maltézský sál strakonický hrad, otevøeno hod. a hod. (21. øíjna pro veøejnost uzavøeno) Úterý 12. øíjna nedìle 31. øíjna Výstava obrazù Kateøiny Trnkové ZÁKOUTÍ MINULOSTI Dùm kultury foyer Úterý 16. listopadu KONCERT PÍSNIÈKÁØE JANA BURIANA. Rytíøský sál Ètvrtek 18. listopadu pátek 19. listopadu SETKÁNÍ IV. roèník pøehlídky amatérských divadel. spolkù Nedìle 21. listopadu Dìtské pohádkové pøedplatné Divadlo Julie Jurištové: VELKÉ TRAMPOTY KAŠPÁRKA A KALUPINKY Pondìlí 22. listopadu Koncert VÌRY ŠPINAROVÉ a skupiny ADAMA PAVLÍKA Støeda 24. listopadu Pøednáška známého horolezce RADKA JAROŠE. Rytíøský sál Sobota 27. listopadu VELKÁ CENA MÌSTA STRAKONICE 2010 Mezinárodní pohárová soutìā taneèních párù ve standardních a latinsko-amerických tancích Pondìlí 29. listopadu TØI POHÁDKY NA VÁNOCE ANEB PÙJDEM SPOLU DO BETLÉMA 11

11 12 program kin KINO OKO STRAKONICE Pátek 1. nedìle 3. øíjna POZOR!!! jen od hod. USA/Èína, akèní/drama/rodinný, è. dabing, 140, 2D KARATE KID vstupné: 100,- Kè Dvanáctiletý Dre Parker se mohl stát nejoblíbenìjším dítìtem v Detroitu, ale pøestìhování jeho matky za kariérou ho pøivedlo do Èíny. Reāie: Harald Zwart Hrají: Jaden Smith, Jackie Chan, Taraji P. Henson Falcon film Pátek 1. nedìle 3. øíjna POZOR!!! jen USA/VB/Nìmecko, akèní sci fi horor, titulky, 97 doporuèená pøístupnost: od 15 let RESIDENT EVIL: AFTERLIFE 3D vstupné: 165,- Kè Ve svìtì, který je zamoøen virovou infekcí, která mìní své obìti na Nemrtvé, pokraèuje ALICE (Milla Jovovich) na své cestì, aby našla ty, kteøí pøeāili a dovedla je do bezpeèí. Reāie: Paul W. S. Anderson Hrají: Milla Jovovich, Ali Larter, Kim Coates, Hrají: Shawn Roberts, Sergio Peris Mencheta Falcon film Pondìlí 4. øíjna od a hod. USA, akèní, è. dabing, 117 doporuèená pøístupnost: od 12 let IRON MAN 2 vstupné: 75,- Kè V hitparádì okouzlujících roš ákù, kteøí tu a tam navléknou nìjakou masku, aby zachránili svìt, by bral bezkonkurenènì první místo Reāie: Jon Favreau Hrají: Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Scarlett Johansson, Hrají: Samuel L. Jackson Mickey Rourke Bontonfilm Úterý 5. støeda 6. øíjna od a hod. Špa/USA, drama/historický/romantický, titulky, 127 doporuèená pøístupnost: od 12 let AGORA vstupné: 75,- Kè Roku 391 n. l. se svìt navādy zmìnil. Reāie: Alejandro Amenábar Hrají: Rachel Weisz, Max Minghella, Oscar Isaac, Hrají: Ashraf Barhom, Michale Londsdale ad. Bontonfilm Ètvrtek 7. nedìle 10. øíjna od a hod. ÈR/Nìmecko/Rakousko, drama, 104, 2D doporuèená pøístupnost: od 12 let HABERMANNÙV MLÝN vstupné: 80,- Kè Legendární reāisér Juraj Herz se rozhodl otevøít jednu z nejkontroverznìjších kapitol èeských dìjin, pováleèný odsun Nìmcù, pøi nìmā se spravedlivý hnìv èasto mísil s tìmi nejniāšími pudy a spolu vytváøely nesmazatelnou krvavou stopu. Reāie: Juraj Herz Hrají: Karel Roden, Zuzana Kronerová, Andrej Hryc, Hrají: Oldøich Kaiser, Jan Hrušínský, Roman Holub Bontonfilm Pondìlí 11. støeda 13. øíjna od a hod. USA, akèní titulky, 103, 2D doporuèená pøístupnost: od 15 let POSTRADATELNÍ vstupné: 80,- Kè Elektrizující akèní thriller, s nímā se na plátna vrací Sylvester Stallone v āánru, který ho proslavil. Reāie: Sylvester Stallone Hrají: Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lungren, Mickey Rourke HCE Ètvrtek 14. nedìle 17. øíjna POZOR!!! jen od hod. USA, rodinný, è. znìní LEGENDA O SOVÍCH STRÁCÍCH 3D I ty se mùāeš stát hrdinou... Reāie: Zack Snyder Hrají: Emily Barclay, Abbie Cornish, Emilie de Ravin, Hrají: Ryan Kwanten, Jay Laga aia ad. Warner Bros Ètvrtek 14. nedìle 17. øíjna POZOR!!! jen USA, thriller, è. dabing, 88 doporuèená pøístupnost: od 15 let PIRAÒA 3D vstupné: 130,- Kè 3D koneènì ukáāe zuby! Reāie: Alexandre Aja Hrají: Richard Dreyfuss, Ving Rhames, Elisabeth Shue, Christopher Lloyd ad. Bontonfilm Pondìlí 18. støeda 20. øíjna od a hod. ÈR, akèní thriller, 118, 2D doporuèená pøístupnost: od 15 let KÁJÍNEK Filmový Kajínek je silným pøíbìhem nejznámìjšího vìznì u nás, pøíbìhem dvojnásobné vraādy, pøíbìhem obhájkynì hledající nové dùkazy, pøíbìhem podsvìtí a jeho prorùstání do státní správy i pøíbìhem manipulace. Reāie: Petr Jákl Hrají: Konstantin Lavronìnko, Tatiana Vilhelmová, Boguslaw Linda, Michal Dlouhý, Hrají: Vladimír Dlouhý, Werner Daehn, Václav Noid Bárta, Hrají: Deana Horváthová Jakubisková, Ken Duken, Alice Bendová HCE Ètvrtek 21. nedìle 24. øíjna POZOR!!! jen od hod. USA, animovaná komedie, è. dabing, 95 JÁ PADOUCH 3D vstupné: 130,- Kè Klaïasové uā nefrèí. Animovaná komedie o milionáøi, který chtìl ukrást Mìsíc. Reāie: Pierre Coffin, Chris Renaud Bontonfilm Ètvrtek 21. øíjna POZOR!!! jen Francie, thriller, titulky, 102 doporuèená pøístupnost: od 15 let SAMA V AFRICE vstupné: 70,- Kè Cizí ve své zemi. Reāie: Claire Denisová Hrají: Isabelle Huppertová, Isaach De Bankolé, Christophe Lambert ad. Artcam Pátek 22. nedìle 24. øíjna POZOR!!! jen USA, akèní sci fi, è. dabing, 161, 3D AVATAR vstupné: 110,- Kè Vítejte v novém mìstì za hranicí své fantazie. Reāie: Jameson Cameron Hrají: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez ad. Bontonfilm Pondìlí 25. støeda 27. øíjna od a hod. Francie, fantasy/dobrodruāný, titulky, 107 doporuèená pøístupnost: od 12 let TAJEMSTVÍ MUMIE vstupné: 75,- Kè Píše se rok 1912 a mladá šarmantní reportérka Adele Blanc Sec je ochotna uèinit vše, aby dosáhla svých cílù. Reāie: Luc Besson Hrají: Louise Bourgoin, Mathieu Amalric, Gilles Lellouche ad. HCE Ètvrtek 28. sobota 30. øíjna POZOR!!! jen od hod. USA, komedie, è. znìní, 92, 3D doporuèená pøístupnost: pøístupný SHREK ZVONEC A KONEC 3D vstupné: 130,- Kè Poslední kapitola. Reāie: Mike Mitchell Hrají: Shia Labeouf, Megan Fox, John Duhamel, Tyrese Gibson ad. Bontonfilm Ètvrtek 28. nedìle 31. øíjna POZOR!!! jen, nedìle a ÈR, drama, 80, 2D doporuèená pøístupnost: od 12 let BASTARDI vstupné: 65,- Kè Pøíbìh z prostøedí praktického školství bez povrchností, klišé a pøetváøek. Reāie: Petr Šícha Hrají: Tomáš Magnusek, Ladislav Potmìšil, Saša Rašilov, Kristýna Leichtová, Jana Šulcová, Hrají: Jan Pøeuèil, Blanka Bohdanová, Jan Š astný, Patrik Rytmus Vrbovský ad. Pegasfilm SENIORSKÉ STØEDY Støeda 13. øíjna ÈR, drama, 110 MAMAS A PAPAS Intimní velkofilm Alice Nellis. Reāie: Alice Nellis Hrají: Zuzana Bydāovská, Martha Issová, Filip Èapka, Hrají: Zuzana Èapková, Michal Èapka ad. Støeda 27. øíjna ÈR, komedie, 102 DOKTOR OD JEZERA HROCHÙ Troška nepraktické švandy. Reāie: Zdenìk Troška Hrají: Jaroslav Šmíd, Eva Holubová, Bob Klepl, Hrají: Oldøich Navrátil, Tereza Bebarová ad. POZOR!!! od 9.30 hod. promítání pro seniory a handicapované vstupné: 40,- Kè Falcon film POZOR!!! od 9.30 hod. promítání pro seniory a handicapované vstupné: 40,- Kè Falcon film KINO U MRAVENÈÍ SKÁLY FILMOVÁ PØEHLÍDKA MANIFESTO Ètvrtek 7. øíjna Rusko, drama, titulky, 132 doporuèená pøístupnost: od 12 let UNAVENI SLUNCEM 2: EXODUS vstupné: 70,- a 55,- Kè Velký film o velké válce. Reāie: Nikita Michalkov Hrají: Nikita Michalkov, Oleg Menšikov, Nadìāda Michalkova, Viktoria Tolstoganova Pátek 8. øíjna Francie/VB, animovaný, smutná komedie, titulky, 90 ILUZIONISTA vstupné: 70,- a 55,- Kè Nejsmutnìjší animovaný film podle originálního scénáøe Jacques Tati. Reāie: Sylvian Chomet Sobota 9. øíjna Francie, dokument, rodinný, bez komentáøe, 76 MIMINA vstupné: 70,- a 55,- Kè Dokumentárni film o nejkrásnìjším období našeho āivota. Reāie: Thomas Balmes Nedìle 10. øíjna VB, krimi/drama/thriller/western, titulky, 120 doporuèená pøístupnost: od 18 let VRAH VE MNÌ vstupné: 70,- a 55,- Kè Film, který vykouzlí úsmìv na vaší tváøi. Reāie: Michael Winterbottom Hrají: Casey Affleck, Kate Hudson, Jessica Alba, Simon Baker, Bill Pullman Pondìlí 11. øíjna USA, komedie/drama, titulky, 94 doporuèená pøístupnost: od 15 let ÈTYØI LVI vstupné: 70,- a 55,- Kè Teroristická dāihádská èerná komedie. Reāie: Christopher Morris Hrají: Benedict Cumberbatch, Riz Ahmed, Kayvan Novak, Julia Davis Úterý 12. øíjna Japonsko, fantasy/historický/akèní/ninja, titulky, 128 doporuèená pøístupnost: od 12 let GOEMON vstupné: 70,- a 55,- Kè Pro fanoušky Sin City, Kill Billa a asijských bojových umìní. Reāie: Kazuaki Kiriya Hrají: Yosuke Eguchi Støeda 13. øíjna Austrálie/VB, drama, titulky, 104 doporuèená pøístupnosst: od 12 let KLUCI JSOU ZPÌT vstupné: 70,- a 55,- Kè Dospívání mùāe být dobrodruāstvím na celý āivot. Joe (Clive Owen) pracuje jako sportovní novináø a se svou āenou Katy a malým synem Artiem tvoøí oèividnì harmonickou rodinu. Aā do okamāiku, kdy Katy náhle zemøe na rakovinu. Reāie: Scott Hicks Hrají: Clive Owen, Emma Booth, Laura Fraser, George MacKay Úterý 19. øíjna Kanada/Belgie/Francie/Nìmecko, sci fi, titulky, 155 PAN NIKDO vstupné: 55,- a 40,- Kè V roce 2092 je Mars prázdninovým rezortem a Nemo Nobody 117letý muā, který je posledním smrtelníkem v dobì, kdy díky vìdeckým poznatkùm uā nikdo neumírá. Na smrtelné posteli Nemo vzpomíná na své tøi āivoty, které moāná proāil se tøemi rùznými āenami. Reāie: Jaco Van Dormael Hrají: Jared Leto, Diane Kruger, Sarah Polley, Hrají: Linh Dan Pham, Rhys Ifans, Natasha Little ad. Aèfk Úterý 26. øíjna Nìm/Rak/Fra, drama, titulky, 124 KVÌT POUŠTÌ vstupné: 65,- a 50,- Kè Obøízce neutekla, ale poušti ano... Skuteèný pøíbìh o cestì z africké pouštì na svìtová pøehlídková mola. Reāie: Sherry Hormann Hrají: Liya Kebede, Sally Hawkins, Timothy Spall, Juliet Stevenson ad. Cinemart Zmìna programu vyhrazena. PØEDPRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK KINO OKO tel.: otevøeno: NE ÈT hod.

12 pozvánky ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA Zámek 1, Strakonice II tel.: , øeditelka: , poboèka za parkem: inf. centrum NO a EU: TÝDEN KNIHOVEN Knihovna pro všechny aneb Barevné dny podruhé V rámci Týdne knihoven opìt nabízíme prodej vyøazených knih v budovì na hradì i v poboèce v Husovì ulici, pro ètenáøe je pøipravena také amnestie upomínek. Sehnat èi nabídnout knihu budete moci na burze knih a pøipraveny jsou i rùzné výstavky a kvízy. Na Dìtském oddìlení celý týden probíhá akce ètenáøi píší svùj pøíbìh na téma: Jak se pejsek s koèièkou stali ètenáøi knihovny. Pøipravili jsme: luté pondìlí pro všechny. Bílé úterý pro nevidomé. Èervenou støedu pro studenty. Rùāový ètvrtek pro dìti a pro seniory fialový pátek, kdy probìhne i Den otevøených dveøí ŠK. Kdo pøijde v jednotlivé dny barevnì sladìn, obdrāí drobný dárek. Program: luté pondìlí soutìā vyhledejte si sami knihu Bílé úterý Zùstává s námi poøad pro nevidomé o Ladislavu Smoljakovi. ŠK, èítárna, 9.00 hod. Vernisáā výstavy neziskových organizací a poskytovatelù sociálních sluāeb na Strakonicku, ŠK, vstupní hala, hod. Beseda s dìtskou spisovatelkou Petrou Braunovou, ŠK, dìtské oddìlení, 9.30 a hod Èervená støeda soutìā pro studenty staò se knihovníkem. Slavnostní vyhlášení literární a výtvarné soutìāe O cenu prof. Antonína Voráèka. ŠK, spoleèenský sál, hod Rùāový ètvrtek Listování scénické ètení pro dìti, Pøíhody vèelích medvídkù a Lichoārouti, Rytíøský sál, 8.30, hod. Setkání knihovníkù Strakonicka. ŠK, spoleèenský sál, hod Fialový pátek Den otevøených dveøí. Pøijïte se podívat do všech prostor knihovny, i tam, kam se bìāný ètenáø nedostane. V 9.00, 11.00, a hod. probìhne spoleèná komentovaná prohlídka s drobným obèerstvením Sobota ena v muslimském svìtì beseda s novináøkou, spisovatekou a humanitární pracovnicí Petrou Procházkovou. V rámci besedy budou pøedstaveny 2 projekty Adjamal a HFC (Happy flying Š astné létající koberce) a bude moāné si zakoupit panenky k projektu Adjamal. ŠK, spoleèenský sál, hod Nedìle ve spolupráci s ÈSOP pøírodovìdný zájezd do Národního parku Bavorského lesa. Sraz je v 7.00 pøed ZŠ F.L.È., návrat veèer. Jede se do Neuschönau, kde je zdarma k vidìní napø. promítání v Domì Hanse Eisenmanna, botanická a geologická expozice a lesní safari s 35 druhy zvíøat v oborách. Kdo bude mít zájem, mùāe se podívat na 44 m vysokou vyhlídkovou vìā a unikátní bezbariérovou stezku v korunách stromù (nejdelší na svìtì, ve výšce m, moānost jet výtahem). Vstup (5,50 8,00 E) si platí kaādý sám. Cestou domù se pojede pøes Grafenau (hist. centrum, lázeòský park, hradby aj.) se zastávkou u rokle Barnsteiner Leite. Cena: ,- Kè na osobu. Informace a pøihlášky na tel nebo na Další øíjnové akce: Základy práce s internetem. Nauèíme vás základní práci s internetem, ukáāeme vám, jak si na internetu pøeèíst zprávy, a øadu dalších uāiteèných vìci. Vādy druhé úterý v mìsíci vám budeme nabízet jiné téma školení práce na PC. Z dùvodu omezené kapacity āádáme zájemce, aby se na vybrané termíny (dopolední èi odpolední kurz) pøihlašovali, a to buï osobnì u výpùjèního pultu oddìlení pro dospìlé nebo na telefonu Dìkujeme za váš zájem a vìøíme, āe osobní pøístup zvýší kvalitu kurzù. ŠK, studovna, 9.30 a hod Zelený veèer Co se dìje se svìtem? RNDr. Václav Cílek, Csc., øeditel Geologického ústavu Akademie vìd ÈR, pohovoøí o poèasí, povodních a nejistém smìøování svìta. Èajovna Inspirace, hod Po èervené z Volynì pøes Bøezník na Luzný. Výstava o historii klubu èsl. turistù ve Volyni v letech ŠK, spoleèenský sál Josef Skupa. Beseda s prasynovcem nejznámìjšího strakonického rodáka o známých i ménì známých osudech autora Hurvínka a Spejbla. Beseda v rámci Akademie volného èasu, pøístupná ale nejširší veøejnosti. ŠK, spoleèenský sál, hod. () ŠK a ÈSOP zvou dospìlé i dìti: v sobotu na pøírodovìdný výlet. Sraz v 7.00 pøed nádraāím ÈD, v 7.09 jede vlak do Blatné. Odtud se pùjde do Tchoøovic na akci blatenských ornitologù (od 9 hod. veøejné krouākování ptactva, pozorování dalekohledem...) a po ní jinou cestou zpìt do Blatné. Lze jet i pøímo z Tchoøovic (v 17.13). ve støedu na pøednášku s promítáním Zemì k zamyšlení o souāití lidí a pøírody v èeských vesnicích rumunského Banátu. Pøednáší František Langmajer. Koná se od 17 hod. v promítacím sále strakonického gymnázia. v pondìlí mezi hod. na Tvoøivý podveèer s vyrábìním kvìtin na vìnce a jiné dekorace. Vede Alena Šimáèková. Koná se v prostorách poboèky ŠK v Husovì ul. èp Nìkteré potøeby budou pøipraveny na místì (napø. krepový a hedvábný papír, Twistart, textil, barvy, drát, karton, špejle, vìtvièky, nùāky, lepidlo), ale bylo by dobøe si s sebou pøinést i další podle vlastního uváāení. na páteèní schùzky dìtí a rodièù (MOP). Pøijít mùāe kaādý, i bez dítìte a (liché týdny) bude sraz v pøed hradem u CIAO., a v u altánu v parku. Venku si budeme všímat hlavnì podzimních plodù, v klubovnì nebo v knihovnì z nich udìláme zvíøátka se navíc dozvíme, kam se stìhují naši ptaèí kamarádi na zimu si najdeme hezké listy stromù a øekneme si, proè se barví kaādý jinak budeme pozorovat hvìzdy (na obloze nebo aspoò na mapce), povídat si povìst o souhvìzdí Orion a soutìāit o èokoládu se zaèneme pøipravovat na Dušièky, vyrobíme vìneèky a budeme si povídat strašidelné pøíbìhy. Bude li nìkterý pátek vìtrno, bereme ven draky. Více informací na MUZEUM STØEDNÍHO POOTAVÍ V STRAKONICÍCH vás zve na: Práce se døevem øíjna, hoslovický mlýn Návštìvníkùm se pøedstaví øemeslníci, kteøí pøedvedou staré techniky zpracování døeva. Budou napøíklad vyrábìt døeváky, šindele, bøezová koš ata a otesávat trámy. Ve svìtnici pak bude k vidìní práce øezbáøe. Domácnost paní mlynáøky øíjna, hoslovický mlýn Na návštìvníky tentokrát èeká téma domácnosti v hoslovickém mlýnì, kdy se seznámí s klasickými pracemi paní mlynáøky, od praní prádla, pøes sušení bylinek aā ke zpracování nadojeného mléka. Celý program bude opìt bohatì doplnìn ukázkami a také ochutnávkami mléèných produktù. Tato akce završí sezonu 2010 v areálu støedovìkého vodního mlýna a zúèastní se jí i zástupci Freilichtmuzea Finsterau, kteøí upeèou bavorský chleba a pøivezou s sebou i èerstvé máslo a bylinkový tvaroh. pokraèuje výstava v prostorách hradu Historické koèárky a kolébky do 21. listopadu 2010 Výstava pøedstavuje velký soubor dìtských i loutkových koèárkù a kolébek Miloslavy Šormové, které spadají od období konce 19. století po 70. léta 20. století. Pøipravujeme: Adventní trhy pod Rumpálem, prosince Strakonický hrad, výstavní sínì muzea a Zámecká galerie otevøeno (záøí listopad) dennì, mimo pondìlí, 9 16 hod. Stálá expozice otevøena do tel.:

13 sportovní příležitosti STARZ STRAKONICE Øíjen 2010 sportovní areál Na Muškách otevøen 15. záøí 2010 byl slavnostnì otevøen nový sportovní areál Na Muškách, jehoā výstavba zapoèala v dubnu loòského roku. Ve sportovním areálu zájemci naleznou víceúèelové høištì o rozmìrech 42 x 24 m, (florbal, nohejbal, tenis, fotbal, streetbasketbal...) tréninkovou bìāeckou dráhu širokou 2 x 1,22 m a dlouhou 165 m, tréninkovou ètyødráhu o šíøce 4 x 1,22 m a délce 71 m a prostor pro skok do dálky. Høištì i dráhy mají umìlý vodopropustný povrch PROPLASTIC. Souèástí areálu je také objekt slouāící jako šatny se sociálním zázemím, náøaïovna a sklad. Areál slouāí všem obèanùm mìsta Strakonice. Pro skupinové sporty je potøeba objednat si u správce areálu datum a èas akce. Tel. èísla: správce, vedoucí provozu. Miroslav Štefka, vedoucí provozu (fotbalová høištì, areál Na Muškách) PROVOZ PLAVECKÉHO STADIONU V ŘÍJNU 2010 KRYTÝ BAZÉN PONDÌLÍ x (kondièní plavání) ÚTERÝ x o STØEDA * (kondièní plavání) ( x) ÈTVRTEK PÁTEK (kondièní plavání) ( x) SOBOTA NEDÌLE Vysvìtlivky: x polovina bazénu o plavání pro tìhotné * plavání pro dùchodce KURZY PRO NEPLAVCE Pondìlí, ètvrtek: hod. Pro dìti od 5 let. Aktuální program v páteèním Strakonickém deníku, na tel.: , na infolince nebo na webu: VÝJIMKY: SAUNA ÈT 28. øíjna: zavøeno PLAVECKÝ STADION ÈT 28. øíjna: FITNESS NA PLAVECKÉM STADIONU ÈT 28. øíjna: VEØEJNÉ BRUSLENÍ ÚT 5., 12., 19., : rodièe + dìti do 10 let : spoleèné NE : rodièe + dìti do 10 let : spoleèné VSTUPNÉ: dìti do 6 let zdarma dìti do 15 let 20,- Kè/os. dospìlí od 15 let 30,- Kè/os. Soboty a nedìle dle aktuálních moāností. FITNESS: PLAVECKÝ STADION PO ÚT ST ÈT PÁ SO NE Zmìny programù vyhrazeny! PO ÚT ST ÈT PÁ SO NE SAUNA zavøeno āeny muāi spoleèná āeny muāi zavøeno STARZ Strakonice, Na Køemelce 512, Strakonice, Nabídka volných termínù sportovních hal (tel.: , ) hala TJ ÈZ házenkáøská hala hala STARZ PO ÚT ST ÈT PÁ SO NE lze vyuāít volné hodiny dle rozvrhu hal lze vyuāít volné hodiny dle rozvrhu hal 14

14 pozvánky Mateøské centrum Beruška Bezdìkovská èp. 216, Strakonice, naproti poliklinice ØÍJEN 2010 Otevøeno je od pondìlí do pátku od 9.00 do hod. Pravidelný program: Po 9.30 Výtvarný a hravý program pro rodièe s dìtmi od 2 let Út 9.30 Pohádkové úterky prográmky pro rodièe s dìtmi od 2 let St 9.30 Hudební a pohybové hrátky pro rodièe s dìtmi od 2 let 9.30 Šátkování vādy první støeda v mìsíci tj Dílnièka tvoøení pro rodièe s dìtmi od 3 let (výroba zvíøátek, autíèek, bramborových razítek ) Èt 9.30 Hrátky s batolátky pro rodièe s jiā batolícími se dìtmi Klub dvojèátka (vādy první ètvrtek v mìsíci, tj ) Tanyny tancování pro celou rodinu Pá 9.30 Hajánci prográmky pro rodièe s dìtmi do 12 mìsícù Mateøské centrum nabízí maminkám nové sluāby! Internetový bazárek Hlídání dìtí po dohodì s koordinátorkou, 30,- Kè/hod., tel.: nebo Mimo pravidelný program: Pátek od 9.30 hod. MASÁ MIMINEK Pod vedením lektorky pí Šárky Nováèkové. Úterý a støeda 5. a od hod. OSVÌTA FINANÈNÍ GRAMOTNOSTI Pøijïte si poslechnout nezávislou fin. poradkyni pí Václavu Duškovou. Støeda 6. øíjna od 9.30 hod. SRAZ MAMINEK NOSÍCÍCH DÌTI V ŠÁTCÍCH I NOSÍTKÁCH Srdeènì zveme maminky ze Strakonic,Volynì, Písku i Blatné Støeda od 17 hod. JÍDLO JAKO LÉK Povídání s odborníkem na téma zelené potraviny a jejich pøínos pro naše zdraví. Ètvrtek hod. SEKÁÈ V BERUŠCE Prodej pouāitého, ale i nového dìtského obleèení. Úterý od hod. ZNAKOVÁ ØEÈ PRO SLYŠÍCÍ BATOLATA Podle programu BABY SIGNS kurz pro rodièe (www.bibidu.cz, tel.: ) Úterý od 16 hod. DÍLNIÈKA PRO RODIÈE Pøijïte spoleènì posedìt, popovídat a pøitom zapojit své (ne)šikovné ruce. Ozdobíme si kvìtníèek ubrouskovou metodou. Úterky od hod. CVIÈENÍ NEJEN PRO ENY PO PORODU Zájemkynì, hlaste se u cvièitelky pí Holeèkové tel.: , Více informací na našich webových stránkách. Tìšíme se na setkání s vámi! MC Beruška, tel.: Pøedsedkynì MC Andrea Lišková Vedoucí MC Jitka Vápeníková Koordinátorka MC Michaela Horejšová, tel.: Fokus Písek, poboèka Strakonice Sdruāení pro péèi o duševnì nemocné Bezdìkovská 216, Strakonice tel.: , Otevírací doba: Pondìlí hod. Úterý hod. Støeda hod. Ètvrtek hod. Pátek hod. Ukázka programu na øíjen V øíjnu a v listopadu probìhnou Týdny duševního zdraví (v jejich rámci budeme poøádat tyto aktivity) Den otevøených dveøí Pøednáška o bylinkách Benefièní koncert kapel Janis Joplin Revival a GOOS v music baru Køemelka cca 23.00, vstupné 100,- Kè Pøíjem vìcí do bazárku Bazárek. Vše je urèeno i pro veøejnost Mìsto Strakonice bude poøádat Dny zdraví a v rámci této aktivity uspoøádáme turnaj v petanque pro naše uāivatele i pro veøejnost: cca Další informace o našem programu mùāete nalézt na MÌSTSKÉ INFORMAÈNÍ CENTRUM STRAKONICE vyhlašuje u pøíleāitosti slavnostního zahájení adventu 8. ROÈNÍK VÁNOÈNÍ SOUTÌE SNÌHULÁCI Termín odevzdání prací: Místo: kanceláø MIC, Velké námìstí 2 Nechte se unést pøedvánoèní náladou a kresbou, pøáním nebo jiným výrobkem nám ukaāte, jak si pøedstavujete snìhuláka. Nejzajímavìjší díla odmìníme. Všechna soutìāní díla budou vystavena po celý prosinec ve foyer mìstského informaèního centra. KLUB MANA ul. Zvolenská 918 ØÍJEN 2010 NEDÌLNÍ BOHOSLUBA a od 9.00 hod. BIBLICKÉ VEÈERY støeda od hod. VE ZDRAVÉM TÌLE ZDRAVÝ DUCH ètvrtek od hod. Zdravotní cvièení pro muāe i āeny v prostorách klubu Mana. Vede a informace podává Hana Míèková, tel.: , TANÈÍME PRO RADOST I PRO ZDRAVÍ Úterý od hodin. Bliāší informace na mobilu: KLUB PRO MLÁDE. Je ti let? Kaādý pátek od hod. Více informací najdete na: Základní umìlecká škola, Strakonice, Kochana z Prachové 263 tel./fax: Soustøedìní pìveckého sboru Fere Angeli ve Støelských Hošticích áci dramatického oboru pøednesou vítìzné texty na slavnostním vyhodnocení soutìāe o cenu prof. Antonína Voráèka v 15 hod. ve spoleèenském sále Šmidingerovy knihovny. Ceny pro vítìze pøipraví āáci výtvarného oboru, na kytaru zahraje Kateøina Bošková (uè. J. Pelán) Setkání zástupcù tøíd obèanského sdruāení KP ZUŠ od hod. v zámeckém sálku Krajské setkání uèitelù hudebních nauk od 9 do 12 hod. v budovì Kochana z Prachové Zahajovací āákovský koncert od hod. v zámeckém sálku Reprezentace āákù dramatického oboru na NAHLÍENÍ celostátní dílnì mladého divadla v Bechyni Vzdìlávací poøady pro 2. tøídy strakonických ZŠ (v Rytíøském sále) Vzdìlávací poøady pro 3. tøídy strakonických ZŠ (v Rytíøském sále). Plán akcí na øíjen Výlet do moøského svìta a do Zoo Praha (cena: 600,- Kè dìti, 800,- Kè dospìlí). Info: tel.: , Hrátky s barevným podzimem CEV Podskalí hod. prohlídka zvíøátek, tvoøivá dílna Hrátky s barevným podzimem pro ZŠ Dukelská 4.D dopoledne Florbal dorostenci, ligový turnaj házenkáøská hala v 9.00 hod Výlet na konì do Štìtic (cena 200,- Kè). Informace: , Odpoledne v sedle na Ranèi Apollo (cena 50,- Kè) fin. podpoøeno MÚ Vodòany. Odjezd v vlak. nádraāí, návrat v hod., pøihlášky do Malování na hedvábí obrázky, šátky (cena 50,- Kè) fin. podpoøeno MÚ Vodòany hod. v DDM Vodòany, pøihlášky do Hrátky na Podskalí hod. prohlídka zvíøátek, deskové hry, soutìāe. Pøipravujeme na listopad: Adventní vìnce Pøijímáme pøihlášky do krouākù dle nabídky DDM na všech pracovištích. ZATOÈÍME S NUDOU! 15

15 pohled do historie a informace Šilháme po reprezentaci ČSSR a také stojí hala Objevila se snaha po zvýšení kvality, a tak na sraz olympijských nadìjí byla pozvána naše dìvèata. To bylo vyznamenání. Na první sraz do Ústí nad Labem jely Vìra Pauchová, Dagmar Kollerová, Jana Šímová, Eva Leštinová, Yvetta Jandová a Petra Vondøièková. I poèet našich dívek mezi dvacítkou nejlepších naznaèil naši kvalitu. Hala se slavnostnì otevøela , kdyā se na pøesvìdèení mocných o její potøebì podílely basketbalové úspìchy a také uznání naší snahy. Na otevøení pøijel i pøedseda vlády L. Štrougal a první koš padl v 10,05, zaznamenal Oldøich Slováèek. A také tam basketbalisté odpracovali v pomocných pracích øadu hodin. eny vybojovaly 5. místo a udrāely II. ligu i po reorganizaci soutìāe, muāi v divizi byli u støedu tabulky. Díky hale jsme uvítali āeny (dìlnickou federaci FSGT) z Francie, také se poøádal turnaj druāby juniorek, kterého se zúèastnily všechny zemì socialistického bloku, nutno dodat, āe to byly nejlepší týmy v Evropì. V roce 1974 získáváme první titul pøeborníka ÈSSR v kategorii mladších dorostenek. Sestava byla sloāena ze shora uvedených olympijských nadìjí a s nimi hrály Václava Jirášková, Jana Èervinková, Ivana Chybová, Olga Pechová, Ilona Jílková, Ivana Uhlíková. Na základì úspìchù je Miroslav Vondøièka povolán k reprezentaènímu týmu kadetek a zahajuje svou velmi úspìšnou reprezentaèní kariéru, která trvala 30 let. eny posílila výborná spar anka Helena Samcová-Mejdová a pomáhala drāet tým na vysoké HOKEJBALOVÝ TURNAJ HUSOTU Srdeènì vás zveme na 26. roèník hokejbalového turnaje Husotu Kde: høištì ZŠ Podìbradova a Èelakovského Kdy: 6. listopadu, prezentace v hod. na høišti ZŠ Podìbradova (do 15 let), 7. listopadu kategorie nad 15 let v 8.45 hod. na høišti ZŠ Podìbradova Pro koho: ètyøèlenná druāstva + 1 náhradník v kategoriích: chlapci do 12 let (narozeni a mladší) dívky do 12 let (narozeny a mladší) chlapci do 15 let (narozeni a mladší) dívky do 15 let (narozeny a mladší) kategorie nad 15 let Utkání: hraje se 1x10 minut. Teplý èaj zajištìn. Startovné: 20,- Kè za úèastníka (30,- Kè za úèastníka druāstva pøihlášeného po ) pøedává se poøadateli spolu se soupiskou pøi prezentaci. Ceny: Vítìzná druāstva kaādé kategorie získávají pohár, ceny získávají všechna druāstva pøihlášena do Vybavení druāstva: kaādé druāstvo bude mít svùj tenisový míèek a jeho hráèi hokejky. Nejsou pøípustné florbalové a brankáøské hokejky, helmy, brankáøská výstroj a jakékoliv chránièe. Pøihlášky: do na mobil: (název týmu, kategorie, jméno kapitána èi vedoucího). úrovni øadu let. Muāi se pohybovali na špici druhé ligy a dorostenci i dorostenky se pohybují mezi nejlepšími v ÈR. Historický úspìch dosáhli dorostenci, kdyā vybojovali na pøeboru ÈSSR šesté místo byl to náš první start v chlapecké kategorii na pøeboru. Byla to skvìlá parta Milan Janda (dnešní trenér, jeden z našich nejlepších), Jiøí Hrabák, František Kraml (jeho syn Jan je oporou muāù), Richard Bogusch ml., Emanuel Landsinger (také pozdìji trenér), Michal Linhart (otec dnešního hráèe v muāích), Ladislav (ekonom) a Zbynìk Pauchové (lékaø v Kladnì), Zdenìk Chaloupka, Luboš Beèváø (bohuāel zemøel), Milan Kubièka, Václav Kacovský a Jindøich Vanìèek (profesor na našem gymnáziu). Tuto skvìlou a nadšenou partu vedl Richard Bogusch. Také páté místo mladších dorostenek na pøeboru ÈSSR bylo úspìchem. Pod vedením pøísného Pavla Kamaryta hrály Jana Machartová (syn Honza hraje v Jindøichovì Hradci), Andrea Kollerová (profesorka gymnázia a matka Dariny, opory āen), Jitka Hromádková (naše nejlepší āenská støelkynì, dala bodù), Vìra Tomanová, Alena Vávrová, Martina Famìrová (odrodilec z vodní rodiny), Ivana Hnutová (āena Milana Jandy, profesorka), Jitka Kochtová (uèitelka na ZŠ Podìbradova), Zdena Králová, Eva Pešlová (z lyāaøské rodiny Františka), Martina Fáberová, Jana Smítková. Na konci sezony 76/77 zapisujeme do kroniky, āe máme za sebou nejlepší sezonu a āe asi ty další jiā tak úspìšné být nemohou. Miroslav Vondøièka Volnoèasový klub pro mládeā Strakonice poøádá v rámci projektu RODINY V AKCI AKÈNÍ DEN pro mládeā, dìti i dospìlé Soutìāe pro jednotlivce i rodinné týmy Netradièní disciplíny a sportovní klání Sobota 9. øíjna 2010 od 14 hodin Klub Mana, Zvolenská 918 a høištì u ZŠ Podìbradova Ping-pong, šipky, mini bowling Jízda na jednokolce, streetball, spirobal Pavouèí sí, chùdy, skákání v pytlích Vodní balonky, pití vzhùru nohama, pád dùvìry Dìtská herna, trampolína Slavnostní vyhlášení a závìreèná party Zvláštní cena pro nejodváānìjšího soutìāícího a nejakènìjší rodinu Vstup na celou akci zdarma. Moānost pravidelných aktivit kaādý pátek od 16 hodin v klubu mládeāe. Více informací na Projekt byl podpoøen ze Spoleèného grantu Komunitní nadace Blanicko Otavské a mìsta Strakonice. Úspěch strakonických biatlonistek Ve dnech 30. èervence aā 1. srpna 2010 se v Ludvíkovicích u Dìèína konal Svìtový pohár v orientaèním biatlonu. To je nová disciplina biatlonu v kombinaci s orientaèním závodem, coā vyāaduje znalost topografie a bezchybné støelby z maloráāky. Za kaādý nezasáhnutý terè absolvuje závodník jedno trestné kolo v terénu, coā znamená pøi dvou støeleckých poloākách znaènou èasovou ztrátu, a to èiní závod velmi zajímavým. Do tohoto Svìtového poháru se kvalifikovaly i tøi závodnice strakonického biatlonového klubu, Michaela Samcová, Simona Martanová a Kateøina Kuèerová. Všechny tøi dorostenky si vedly v kategorii āen do 21 let velmi dobøe. Za úèasti reprezentace Èeska, Nìmecka, Holandska, Švédska, Dánska a Slovenska se prosadila Michaela Samcová na devátém, Kateøina Kuèerová na jedenáctém a Simona Martanová na osmnáctém místì. Naše tøi biatlonistky si tím zajistily úèast na mistrovství svìta tohoto atraktivního závodu, které se bude konat pøíští rok ve Starém Mìstì pod Landštejnem. Dalším význaèným závodem v Èechách bude Velká cena Evropy v biatlonu ve dnech øíjna 2010 v Jílovém u Ústí nad Labem. Na toto velké utkání biatlonistù se pøipravují i ostatní èlenové SK Biatlonu Strakonice, jejichā poèet se v letošním roce rozrostl na 14 aktivních závodníkù. Spolupráce SK Biatlonu Strakonice, Støeleckého krouāku DDM a SKI klubu Strakonice se tak potvrzuje jako velice úspìšná. Jan ák Skiklub Strakonice, oddíl bìāeckého lyāování poøádá pod záštitou starosty mìsta Strakonice ZÁVOD V PØESPOLNÍM BÌHU BÌH OKOLO KUØIDLA 2010 jako jubilejní 10. roèník memoriálu Františka Kováøe Zveme všechny pøíznivce lyāování, pøespolních bìhù i pohybu vùbec, aktivní závodníky i diváky, jiā tradiènì druhou øíjnovou sobotu, tj do areálu koupalištì v Habeši. Tratì vedou po pøírodních cestách pod Kuøidlem i kolem a jsou pøipraveny pro všechny vìkové kategorie. Start první kategorie je v 10 hodin, start hlavní kategorie muāù symbolicky odstartuje pan starosta Ing. Pavel Vondrys mezi 11 a 12 hodinou. Letošní jubilejní 10. roèník memoriálu Fr. Kováøe a celkovì jiā 30. roèník Bìhu okolo Kuøidla bude ozdoben besedou s mistryní svìta a olympijskou vítìzkou Kateøinou Neumannovou, spojenou s autogramiádou, štafetou āákù ZŠ a dalšími doprovodnými akcemi. Pøihlásit se je moāno em na adrese: nebo na tel.: do ètvrteèní pùlnoci (nejlépe), také od 9 hod. v den a v místì konání závodu. Bìh okolo Kuøidla je souèástí pøípravy lyāaøù na nastávající sezonu a souèasnì náborovým závodem, protoāe SKI klub se snaāí najít nové talenty, zejména mezi mládeāí. Pøijïte si zazávodit, zafandit nebo jen tak pobýt na èerstvém vzduchu. Za všechny organizátory závodu: Radek Sosna Zpravodaj mìsta Strakonice, mìsíèník vydává mìsto Strakonice, reg. è. RR/330725/99. Šéfredaktorka: Mgr. Marcela Køiváèková. Redakèní rada: Eva Dresslerová, Mgr. Ivana Parkosová. Adresa redakce: Mìsto Strakonice, Velké námìstí 2, Strakonice I, tel.: , (Bc. Lucie Šnajdrová). Reg. è. MK ÈR E Redakèní uzávìrka je 10. den pøedchozího mìsíce. U lednového èísla døíve. Náklad Zdarma. Sazba DTP Benda Strakonice, vytiskla Tiskárna Strakonice. 16

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA STRAKONICE č. 2/2006

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA STRAKONICE č. 2/2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA STRAKONICE č. 2/2006 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 9 /2012. o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 9 /2012. o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 9 /2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Strakonice se na svém zasedání dne 12. 12. 2012 usnesením č.427/zm/2012 usneslo vydat na základě 14 odstavce

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Vážení spoluobčané, Základní pojmy (čl. 2 Vyhlášky)

Vážení spoluobčané, Základní pojmy (čl. 2 Vyhlášky) Vážení spoluobčané, Město Strakonice a Technické služby Strakonice s.r.o. pro Vás připravily tento informační leták, týkající se sběru, třídění a odstraňování komunálních odpadů, které vznikají na správním

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 45 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 HARMONOGRAM VÝZEV ROP SEVEROZÁPAD NA ROK 2011 Úøad regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007 Zaèátkem roku hodnotí kaādý z nás uplynulý rok. I my jsme pro vás pøipravili pøehled nìkterých zajímavých a dùleāitých akcí, které se ve mìstì Strakonice uskuteènily v roce 2007.

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Program: 1. Majetkové záležitosti Projednávání tohoto bodu se zúčastnila Ing. Narovcová

Program: 1. Majetkové záležitosti Projednávání tohoto bodu se zúčastnila Ing. Narovcová - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 89. jednání Rady města

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 267 00/16 Investièní dotace poskytované Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa na program Výstavba a technická obnova zdravotnických

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Z á p i s z 20. jednání Rady města Strakonice konaného 27. dubna 2011 v kanceláři starosty

Z á p i s z 20. jednání Rady města Strakonice konaného 27. dubna 2011 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Ohlédnutí za rokem 2010

Ohlédnutí za rokem 2010 w w w. s t r a k o n i c e. e u 3 Rozpočet města pro rok 2011 str. 2 Vy se ptáte, my odpovídáme str. 4 Ohlédnutí za rokem 2010 Rok 2010 byl ve Strakonicích rokem bohatým na události. Koncem bøezna zaèala

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Co nás èeká v novém roce

Co nás èeká v novém roce Chodníková novela v praxi str. 2 Revitalizace veřejného prostranství v ulici Čelakovského str. 2 Co nás èeká v novém roce Foto: Robert Malota Foto: Robert Malota Za poslední léta se Strakonice hodnì zmìnily.

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace...

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 Obsah Úvod......................................... 3 Charakteristika a poslání organizace.......................... 4 Struktura organizace................................. 4 Pøehled

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Jaké byly prázdniny ve školách

Jaké byly prázdniny ve školách Jaké byly prázdniny ve školách K výmìnì oken došlo také v Mateøské škole Lidická. Nová okna dodají budovì Mateøské školy U Parku správnou tváø. Mìsíce èervenec a srpen jsou dobou školních prázdnin a dovolených,

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

BYTOVÝ DÙM KAPLIÈKA-POVEL

BYTOVÝ DÙM KAPLIÈKA-POVEL Bytový dùm, rozdìlený do šesti sekcí, z nichž v pìti se nacházejí bytové jednotky. K dispozici jsou i nebytové prostory rùzných výmìr, které se nacházejí v pøízemí. Bytový dùm je rozdìlen na tøi èásti,

Více

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic CENÍK 0 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic Billboardy (rozmìr Euroformát 50 x 0 cm) VÝLEP, ÚDRŽBA A VÝLEP, ÚDRŽBA A Veselá - centrum 9.000,- Evidenèní èíslo: 5000-5000 Sportovní

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Nízkoprahové služby pro uživatele drog terénní programy a kontaktní centra

Nízkoprahové služby pro uživatele drog terénní programy a kontaktní centra 2014/ 14 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA NETAD Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu Èeské republiky. Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STØEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Identifikace a øešení rizik spojených s hraním hazardních her Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Odhalená historie Strakonic str. 3 Kam s odpady str. 9 Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Veøejné stavební právo je v ÈR charakterizováno zákonnou úpravou, a to zejména stavebním zákonem.

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo

Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo schválení zdánlivì nudných položek - zmìny územního plán

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Zpráva z realizace kampaně

Zpráva z realizace kampaně Zpráva z realizace kampaně Dny zdraví Strakonice v roce 2014 1 INFORMACE O CELOSTÁTNÍ KAMPANI DNY ZDRAVÍ Dny zdraví patří mezi jednu z pěti základních celostátních komunitních kampaní, které Národní síť

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 7. listopadu 2003 Cena 66,- Kè OBSAH 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 30. LISTOPADU 2007 ČÍSLO 11

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 30. LISTOPADU 2007 ČÍSLO 11 http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 30. LISTOPADU 2007 ČÍSLO 11 Starostka mìsta Mgr. Jindøiška Jùdová a vnuk Jaroslava Cvacha pan Jaroslav Vlèek pøi vernisáāi výstavy

Více