Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 11 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 11 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2006"

Transkript

1 Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 11 číslo 1 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LEDEN 2006 Rok 2005 v ãíslech Rok 2005 se v životě města vyznačoval změnou jeho tváře. Byla dokončena rekonstrukce náměstí, zahájena přestavba autobusového nádraží avblízkosti centra vzniklo nové obchodní centrum. Hlučínský zámek rozšířil svou činnost otevřením městské knihovny v nově zrekonstruovaných prostorách. Muzeum nabídlo mnoho zdařilých výstav s doprovodným programem a pro milovníky klidu a čaje byla otevřena Zámecká čajovna. Od podzimu mohlo více než tisíc fotbalových fanoušků poprvé fandit našemu druholigovému fotbalovému týmu. Dobrovolní hasiči z Darkoviček získali zázemí v nově vybudované hasičárně a mládež v Bobrovníkách našla své vyžití na novém víceúčelovém sportovišti. Toho i dalšího bylo možné dosáhnout jen na základě vzájemné spolupráce mezi městem, podnikateli i Vámi občany, za což si Vám dovoluji touto formou poděkovat. A nyní několik čísel z rozpočtu města za rok 2005: Oprava příjezdové cesty k poliklinice a oprava parkoviště částka Kč Rekonstrukce chodníků hřbitov centrum III. etapa částka Kč Rekonstrukce parku SNP II. etapa částka Kč Rekonstrukce parčíku za lékárnou - chodníky, záhon, lavičky částka Kč Výměna 2 čekáren - Darkovičky, Bobrovníky částka Kč Pořízení 3 ks houpaček - dětská hřiště částka Kč Výsadba aleje 52 ks jeřábu obecného v aleji v Darkovičkách částka Kč z toho dotace z Ministerstva životního prostředí Kč Oprava komunikace ul. Střední Bobrovníky částka Kč Autobusový terminál Hlučín - I. etapa částka Kč z toho dotace z Ministerstva pro místní rozvoj do výše 75 % Chodník ul. Osvoboditelů Bobrovníky částka Kč Chodník ul. Vřesinská Darkovičky částka Kč Mírové náměstí - povrch částka Kč Mírové náměstí - kanalizace + voda částka Kč Vybudování veřejné WC částka Kč Zámek Hlučín - stavební úpravy I. NP částka Kč z toho dotace z Ministerstva kultury Kč Hasičská sušárna částka Kč z toho dotace z Ministerstva kultury Kč Sportoviště Bobrovníky částka Kč Oprava lodžie a fasády - Dukelská 2 částka Kč Oprava lodžie a fasády - Dukelská 3 částka Kč Oprava střechy a fasády - Opavská 23 částka Kč Oprava fasády pivnice Bětka částka Kč Oprava fasády objektu MěÚ, budova B částka Kč Rekonstrukce budovy A - Radnice částka Kč Hasičská zbrojnice Darkovičky částka Kč Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. - investice částka Kč Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o. - opravy částka Kč Teplo Hlučín, spol. s r.o. - přestavba bývalé uhelny na OKD na nové sídlo společnosti částka Kč Teplo Hlučín spol. s r.o. - opravy částka Kč Poskytnuté příspěvky z rozpočtu města (sport aj.) částka Kč Poskytnuté půjčky z fondu na opravy a rekonstrukce fasád částka Kč Poskytnuté půjčky z fondu rozvoje bydlení částka Kč Celkově školská zařízení částka Kč Příspěvkové organizace (Dětská rehabilitace Hlučín, Kulturní centrum Hlučín, Správa sportovně rekreačního areálu Hlučín, Muzeum Hlučínska) částka Kč Dotace na dopravu částka Kč Výplaty sociálních dávek částka Kč Petr Adamec starosta

2 strana 2 HLUČÍNSKÉ NOVINY leden 2006 DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ V tah usnesení z 83. schûze Rady mûsta Hluãína, dne 5. prosince 2005 Rada rozhodla: - o přidělení bytu č. 9 s pečovatelskou službou na ulici 1. máje 1, Hlučín, - o umístění propagačních tabulí s logem města Hlučína v roce 2006 na vjezdech do města u příležitosti oslav 750. výročí založení města Hlučína, - zadat zpracování projektové dokumentace a zařadit mezi priority investičních akcí na rok 2006 vytvoření parkovacích míst v lokalitě pod kostelem sv. Markéty, - zařadit mezi priority investičních akcí v roce 2006 dle finančních možností realizaci parkovacích míst na ul. Zahradní a U Stadionu (dvorní trakt) - budovat po etapách hřiště na bikecross a skateboard za předpokladu schválení finanční částky v rozpočtu města, - podat odvolání do rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne o zamítnutí žaloby o vyloučení nemovitostí z konkurzní podstaty úpadce HADYNA - MONTI, spol. s r.o., - o uzavření smlouvy s Klubem přátel tanečních aktivit Hlučín, o.s., na pronájem části nebytových prostor v objektu čp. 129 v k. ú. Bobrovníky, - o ukončení smlouvy o nájmu části nebytových prostor v objektu čp. 286 v k. ú. Darkovičky s nájemcem - SDH Hlučín-Darkovičky, - poskytnout Charitě Hlučín neinvestiční dotaci na projekt chráněné dílny v roce Rada vzala na vědomí: - zprávu komise pro tělovýchovu, sport a volný čas mládeže za rok 2005, - plnění rozpočtu města k , - termíny schůzí rady a zasedání zastupitelstva města na rok Dne rozhodla rada města o podmínkách použití loga oslav 750 let založení města Hlučína takto: Město a jím zřízené právnické osoby mohou užívat logo bez omezení. Ostatní subjekty mohou užívat logo po schválení Radou města Hlučína. DAL Í DVù KAMERY POMÁHAJÍ MùSTSKÉ POLICII V prosinci byl zahájen zkušební provoz II. etapy Městského kamerového systému v Hlučíně. Za významné finanční podpory Ministerstva vnitra ČR, byly instalovány další 2 kamery na místech, kde často docházelo zejména k majetkové trestné činnosti, nejčastěji vykrádání zaparkovaných automobilů. Jedna kamera je umístěna tak, aby monitorovala parkovišti u Sportovně rekreačního areálu, její přínos by se měl nejvíce projevit v letní rekreační sezoně a druhá kamera monitoruje parkoviště na ulici Dukelská. Dále bylo rozšířeno i operační centrum umístěné ve služebně Městské policie. V loňském roce byla realizována první etapa kamerového systému, kdy bylo zřízeno operační centrum a instalovány kamery na Mírovém náměstí, autobusovém nádraží a parkovišti na ulici Bochenkova. Za rok provozu se staly kamery významným pomocníkem Městské policie při jejich zásazích vůči narušitelům veřejného pořádku, pachatelům majetkové trestné činnosti nebo dopravních přestupků. Odbor ŽPaKS Poplatky za komunální odpad na rok 2006 Vážení občané, v tomto čísle Hlučínských novin je jako každoročně uveřejněna novelizovaná Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. ZMĚNA JE ZEJMÉNA ve výši poplatku, který se pro rok 2006 zvyšuje na 500 Kč na poplatníka, což je navýšení o necelé 2,5%. Poplatek se zvyšuje zejména z důvodu výrazného nárůstu nákladů na likvidaci velkých kusů, provozu separačního dvora a přibližně 4% nárůstu nákladů na svoz komunálních odpadů. Ani částka 500 Kč na poplatníka plně nekryje náklady na odpadové hospodářství města, město bude svoz odpadů dotovat přibližně částkou 215 tis. korun. Povinnost uhradit poplatek mají, jako v loňském roce, nejen osoby trvale bydlící, ale i ty, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci. Poplatek je opět potřeba uhradit jednorázově ajesplatný od do Po tomto termínu již je možné v souladu s vyhláškou a zákonem zvýšit poplatek až na trojnásobek! (proto všechny občany vyzýváme, aby zaplatili včas a předešli tak výraznému nárůstu výše poplatku), Od platby v roce 2006 jsou osvobozené všechny děti narozené v roce Studium a zaměstnání v ČR mimo trvalé bydliště opět není důvodem k prominutí poplatku. Poplatek lze prominout pouze z důvodu celoročního jednoznačně prokazatelného pobytu občana v cizině. PLATBA POPLATKU: - Hotovostní platby lze provádět od na Zimní údrïba komunikací Zimní údržba místních komunikací na katastrálním území Hlučín Bobrovníky a Darkovičky v zimním období roku 2005/2006 probíhá podle schváleného operačního plánu zimní údržby, který odsouhlasila rada města dne 17. října 2005 pod bodem 80/10c. Zimní údržbu provádějí Technické služby Hlučín s.r.o., Úzká 3, Hlučín. Dispečerská služba je jejich prostřednictvím zajišťována nepřetržitě 24 hodin denně, včetně dnů pracovního klidu. Pro zvýšení operativnosti při řešení případných připomínek k zimní údržbě nebo při nenadálých kalamitních situacích uvádíme telefonní čísla, na která můžete volat. Pracovní dny: od hodin městský dvůr ředitelství Mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu dispečink - vrátnice středisko dopravy Rovněž připomínáme povinnosti majitelů nemovitostí - viz citace zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, 27 odst.4: vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo s místní komunikací, odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit. Odbor ŽPaKS pokladně MěÚ Hlučín v přízemí budovy B na Mírovém náměstí č. 24 pouze po předložení složenky. V případě, že přijdete poplatek zaplatit bez složenky, musíte si nejprve vyřídit předpis platby v kanceláři č. B004 vedle pokladny. Ve stejné kanceláři si po zaplacení poplatku vyzvednete i svozové známky a pytle na plastové odpady. - Složenky budou do Vašich poštovních schránek doručeny v průběhu měsíce ledna. V případě, že složenku ve své schránce nenajdete (např. z důvodu neoznačených schránek apod.), kontaktujte odbor životního prostředí a komunálních služeb, tel.: , pí Lamžíková. Upozorňujeme na fakt, že poplatek je i bez obdržení složenky! PROVOZNÍ DOBA POKLADNY Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek splatný - Bude-li poplatek hrazen převodem na účet města, je nutné platební příkaz vyplnit za každého poplatníka zvlášť. Každý poplatník má své registrační číslo, podle kterého je platba přiřazena a u kumulovaných plateb by tyto platby nemohly být identifikovány. - Provádět jednorázové platby na jeden variabilní symbol za více osob lze pouze v případě, že na MěÚ Hlučín byla odevzdána přihláška k registraci, ve které byl určen jeden společný zástupce poplatníků. - Svozové známky pro rok 2005 budou vzhledem ke splatnosti poplatku platit do konce května Odbor ŽP a KS SDùLENÍ RODIâÒM Vítání obãánkû Vážení rodiče, vzhledem k platnosti zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsme nuceni se na Vás obrátit touto cestou. Máte-li zájem zúčastnit se se svým miminkem slavnostního obřadu vítání občánků, dostavte se osobně na matriku MěÚ Hlučín (Po, St hod.; Út, Čt hod.). Slavnostní přivítání se nyní připravuje pro děti narozené v roce 2005 a týká se dětí, které mají trvalý pobyt na území města Hlučína a jeho částí Bobrovníků a Darkoviček. Prosíme proto maminky dětí, aby k ověření těchto skutečností doložily originál rodného listu dítěte a svůj platný občanský průkaz. O přesném datu konání akce budete předem, s dostatečným předstihem, informováni pozvánkou. Bližší informace na t. č , Nabídka bytu v pûdní vestavbû Město Hlučín nabízí přidělení městského bytu o velikosti 2+1, I. kategorie v půdní vestavbě v domě na ul. Dr. Ed. Beneše 24. Podmínkou přidělení bytu je předplacení nájemného ve výši Kč. Žádosti o přidělení tohoto bytu podávejte do na MěÚ Hlučín, odbor investic a správy městského majetku, kancelář č. C 207. tel V případě více zájemců bude upřednostněn žadatel o městský byt, který je veden v evidenci seznamu uchazečů o městský byt. MěÚ Hlučín, odbor IaSMM

3 leden 2006 HLUČÍNSKÉ NOVINY strana 3 DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ Aktuální informace o procesu komunitního plánování v Hluãínû V průběhu posledního měsíce roku 2005 se pokračovalo v analýze poskytovatelů sociálních služeb. Proběhla distribuce dotazníků mezi poskytovatele v našem regionu. Cílem bylo získání kontaktních údajů o subjektech, ale i náplni jejich činnosti. Získané informace budou s jejich souhlasem zveřejněny v katalogu sociálních služeb, který bude distribuován v první polovině roku V tomtéž měsíci byla zahájena spolupráce se studentkou z Vyšší odborné školy sociální v Ostravě, která se v rámci své praxe bude podílet na zpracování informační strategie pro komunitní plánování v městě Hlučíně. Součástí její práce bude mimo jiné tvorba informačního letáku o procesu komunitního plánování a jeho následná distribuce mezi občany. Komunitní plánování je ve fázi, kdy probíhá příprava na 1. jednání pracovních skupin. Je nutno připravit a schválit jednací řád a plán činností na plánované období, stanovit společnou vizi a projednat možnosti oslovení dalších potenciálních členů pracovních skupin. V současné době jsou také připravovány internetové stránky pro komunitní plánování v Hlučíně. Tyto budou v blízké době přístupné na adrese: Odkaz na tyto stránky bude umístěn také na stránkách Města Hlučína. Budou zde k dispozici veškeré informace o procesu, dále jeho aktuální průběh, realizované aktivity, výsledné dokumenty, zápisy z jednání pracovních skupin, ale i prostor pro Vaše dotazy a připomínky. MěÚ Hlučín, odbor sociálních věcí a zdravotnictví Ú EDNÍ DNY MûÚ Hluãín PRO OBâANY PONDĚLÍ všechny odbory MěÚ ÚTERÝ odbor správních agend MěÚ odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ STŘEDA všechny odbory MěÚ ČTVRTEK odbor správních agend MěÚ odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ POZNÁMKA: ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND zajišťuje pro občany tuto agendu: zhotovení a výdej občanských průkazů a cestovních dokladů matriční záležitosti ověřování pravosti podpisů, ověřování pravosti dokumentů evidence obyvatel ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPO- DÁŘSTVÍ zajišťuje pro občany tuto agendu: evidence motorových vozidel evidence řidičů, vydávání řidičských průkazů vydávání registrace pro provoz taxislužby vydávání registrace pro provoz autoškoly provádění přezkušování žadatelů o řidičské oprávnění projednávání přestupků na úseku silničního provozu povolování provozu stanic měření emisí vydávání vyjádření a povolení ke stavbám a činnostem, při nichž jsou dotčeny komunikace V případě potřeby občana lze na základě domluvy s jednotlivými pracovníky odborů MěÚ Hlučín sjednat schůzku v kterýkoli den. HARMONOGRAM SBĚRU A SVOZU VYTŘÍDĚNÝCH PLASTŮ Z DOMÁCNOSTÍ HLUČÍN, DARKOVIČKY, BOBROVNÍKY I. čtvrtletí 2006 Termíny svozu: úterý 3. ledna 2006 svozová oblast A úterý 17. ledna 2006 svozová oblast B úterý 31. ledna 2006 svozová oblast C úterý 14. února 2006 svozová oblast A úterý 28. února 2006 svozová oblast B úterý 14. března 2006 svozová oblast C úterý 28. března 2006 svozová oblast A dále svoz probíhá v intervalu 1x za 6 týdnů svozový týden - lichý svozová oblast A - Město Hlučín od ulice Opavská a Ostravská směrem na Darkovičky svozová oblast B - Město Hlučín od ulice Opavská a Ostravská směrem na Bobrovníky svozová oblast C - městské části Darkovičky a Bobrovníky T ÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE MùSTù HLUâÍN Tradiční Tříkrálová sbírka, kterou ve Vašem městě pořádá Charita Hlučín, proběhne letos od pátku 6. ledna do neděle 8. ledna Setkáteli se se skupinkou tří králů mimo tyto tři dny, nejedná se o sbírku organizovanou Charitou Hlučín. Naši koledníci budou chodit dům od domu s řádně vyplněnou legitimací, která musí souhlasit s jejich občanským průkazem. Každý vedoucí kolednické skupinky je povinen se na požádání touto legitimací prokázat. Peníze budou vybírat do bílé, plastové, na Městském úřadě zapečetěné kasičky s charitním logem. Kašpar, Melichar a Baltazar budou mít navíc na krku keramickou placku s logem Tříkrálové sbírky. Koledníci budou rozdávat tříkrálový cukr jako bílé zlato a letáček s informacemi o Tříkrálové sbírce. Při pochybnostech o pravosti koledníků můžete volat na telefonní číslo Získané prostředky z Tříkrálové sbírky 2006 chceme letos využít na: úhradu nákladů na poskytování služeb chráněné dílny zdravotně postiženým spoluobčanům nákup auta pro rozvoz obědů a zdravotnických pomůcek, dále na nákup tlakoměrů a zdravotnických brašen pro charitní pečovatelskou a ošetřovatelskou službu nákup polohovacích postelí, antidekubitních matrací, myčky, ledničky a žehličky pro Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích Vám všem, kteří ve svých domovech přijmete naše koledníky, upřímně děkujeme. Vážíme si všech Vašich darů, se kterými přebíráme i závazek ještě lépe a usilovněji sloužit slabým, nemocným a opuštěným O2 O2 J (Y?? )X? W&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y??W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Ye W&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?e?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yf W&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?f (YhW&? @? W&?W&5? 5?? (Ye? 0Y?e? 0M?f? W2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(e?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Ye W&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?e?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yf W&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?f?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg W&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?g L?? (Ye? (Y?e? (Y?g? @??? Oznámit stacionární zdroj, který vypouští těkavé organické látky, obecnímu úřadu způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem, vést evidenci těkavých látek a poskytnout každoročně přehled o jejich spotřebě obci. Zaslat do 15. února po skončení poplatkového období podklady pro stanovení výše poplatku na běžný rok obecnímu úřadu, tato povinnost se vztahuje pouze na provozovatele malých zpoplatněných zdrojů. Spalovací zdroje o jmenovitém tepelném výkonu do 50 kw včetně nejsou předmětem poplatku za znečišťování ovzduší a nevztahuje se na ně oznamovací povinnost. Zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest u spalovacích zdrojů, a to nejméně jedenkrát za 2 roky. Tuto povinnost plní provozovatelé u zdrojů spalujících tuhá paliva od jmenovitého tepelného výkonu 15 kw a u zdrojů spalujících plynná nebo kapalná paliva od jmenovitého tepelného výkonu 11 kw. Provedení povinného měření, kontroly a jejich výsledky jsou provozovatelé povinni oznámit obecnímu úřadu do 30 dnů od data jejich uskutečnění. Tato povinnost se nevztahuje na provozovatele malých stacionárních zdrojů umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost. Kontaktní osoba: Ing., Bc. Simona Marzolová, budova A MěÚ Hlučín, I. poschodí, kancelář č. 110, telefon č.: Upozornûní pûvodcûm odpadû (podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozd. předpisů) Technické služby města Hlučína hledají zájemce o provádění úklidu autobusových zastávek u Bobry klubu Bobrovníky. Zájemci přihlaste se na Technických službách, Úzká 717/3, Hlučín. Telefon Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady mají povinnost vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi. Produkují-li nebo nakládají s více než 50 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 50 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, jsou povinni zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. Způsob vedení evidence a způsob ohlašování stanoví prováděcí právní předpis. Upozornûní provozovatelûm mal ch zdrojû zneãi Èování ovzdu í (podle zákona č. 86/2002Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů)

4 strana 4 HLUČÍNSKÉ NOVINY leden 2006 DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ Město Hlučín OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 9/2005 Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Účinnost od: Zastupitelstvo města Hlučína se na svém zasedání dne usneslo vydat podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565 /1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: Čl. 1 Základní ustanovení 1) Město Hlučín stanoví a vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek ). Čl. 2 Poplatník 1) Poplatníkem 1) je : a) fyzická osoba, která má na území města Hlučína trvalý pobyt, b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba (dále jen rekreační stavba ) a rekreační stavba se nachází na území města Hlučína. 2) Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům 2) vlastníkem nebo správcem ( dále pro účely této vyhlášky jen společný plátce ). Společný plátce je povinen oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádí v přihlášce k registraci, která je nedílnou součástí této vyhlášky jako příloha č. 1. 3) Má-li k rekreační stavbě označené v odst. 1 písm. b) vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. 4) Za poplatníka, jehož způsobilost k právním úkonům je dle zvláštního zákona nebo na základě rozhodnutí soudu omezena, plní povinnosti stanovené tomuto poplatníkovi jeho zástupce (u nezl. dětí např. jejich rodiče). Stejným způsobem se postupuje v případě, že poplatník je zbaven způsobilosti k právním úkonům. Čl. 3 Řízení o poplatku 1) Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Hlučín (dále pro účely této vyhlášky správce poplatku ). 2) Správce poplatku je oprávněn činit veškerá opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění poplatkových povinností, zejména má právo vyhledávat poplatníky, vyměřovat, vybírat, vymáhat a kontrolovat plnění poplatkových povinností. Čl. 4 Oznamovací a registrační povinnost 1) Poplatník má povinnost oznámit vznik, změnu a zánik poplatkové povinnosti a s tím spojenou registrační povinnost. Oznamovací a registrační povinnost dle této vyhlášky je poplatníkem splněna, pokud podal přihlášku k registraci již v letech a v podané přihlášce od doby jejího podání nedošlo k žádným změnám, které by měly za následek změnu či zánik poplatkové povinnosti dle této vyhlášky, popř. byly důvodem k osvobození od placení poplatku v souladu s touto vyhláškou. 2) Poplatník splní oznamovací a registrační povinnost dle této vyhlášky, pokud není již splněna dle odst. 1 tohoto článku, podáním přihlášky k registraci uvedené v příloze č. 1 této vyhlášky. Podáním přihlášky k registraci se rozumí její doručení správci poplatku, ať již poplatníkem nebo jim stanoveným společným plátcem. 3) Vznik oznamovací a registrační povinnosti poplatníka se posuzuje ke dni a přihláška k registraci musí být doručena, pokud není oznamovací a registrační povinnost již splněna dle odst. 1 tohoto článku, ve lhůtě do: a) b) v případě vzniku poplatkové povinnosti po dni do 30 dnů ode dne, kdy došlo ke vzniku poplatkové povinnosti nebo kdy došlo k jiným skutečnostem, které jsou důvodem ke změně poplatkové povinnosti. 4) Pokud poplatník nesplní svou oznamovací a registrační povinnost tak, jak je stanovena touto vyhláškou, bude provedena registrace správcem poplatku a poplatek bude vyměřen dle skutečností známých správci poplatku. 5) Poplatník je povinen oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku skutečnosti rozhodné pro zánik poplatkové povinnosti, a to do 30 dnů ode dne, kdy k těmto skutečnostem došlo. Čl. 5 Poplatek 1) Poplatek činí 500 Kč na poplatníka a kalendářní rok. Čl. 6 Sazba poplatku 1) Sazbu poplatku tvoří: a) částka 250 Kč za osobu uvedenou v čl. 2 odst. 1 této vyhlášky a kalendářní rok b) částka 250 Kč za osobu uvedenou v čl. 2 odst. 1 této vyhlášky a kalendářní rok dle následujícího rozúčtování: náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2004: ,50 Kč počet osob k : osob náklad na jednu osobu: 318 Kč Čl. 7 Splatnost poplatku 1) Poplatek se platí bez vyměření na účet správce poplatku. 2) Pokud bude poplatek hrazen bezhotovostním převodem z účtu vedeného u banky na příslušný účet správce poplatku, musí poplatník uvést své registrační číslo, které je identifikací platby. Registračním číslem je číslo poplatníka, na složence uvedené jako variabilní symbol. 3) Poplatník nebo společný plátce uhradí poplatek jednorázově a to v termínu od do , pokud není touto vyhláškou stanoveno jinak. 4) Společný plátce za bytový dům může platbu hradit čtvrtletně ve výši 1/4 celkové částky vždy nejpozději do 15. kalendářního dne prvního měsíce následujícího po skončení čtvrtletí, případně pololetně ve výši 1/2 celkové částky vždy nejpozději do 15. kalendářního dne prvního měsíce následujícího po skončení pololetí. 5) V případě vzniku poplatkové povinnosti po dni je poplatek splatný jednorázově do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. Čl. 8 Poplatek při změně poplatkové povinnosti 1) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví rekreační stavby v průběhu kalendářního roku, se hradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví rekreační stavby v příslušném roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. Čl. 9 Osvobození od poplatku 1) Poplatníci narozeni v roce 2006 jsou od placení poplatku osvobozeni do ) Poplatníci, kteří jsou klienty Ústavu sociální péče pro mládež Hlučín, příspěvková organizace, se sídlem Celní č. 3, Hlučín a Domova důchodců Hlučín, příspěvkové organizace, se sídlem Dlouhoveská č. 69, Hlučín jsou od placení poplatku osvobozeni. 3) Osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li důvod osvobození. Čl. 10 Zmírnění nebo odstranění tvrdosti 1) Město Hlučín může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout. 2) Studium a zaměstnání v ČR poplatníka mimo jeho místa trvalého pobytu není důvodem k prominutí poplatku ani jeho příslušenství. 3) Město Hlučín může poplatek zcela nebo částečně prominout z důvodu celoročního jednoznačně prokazatelného pobytu poplatníka v cizině. Čl. 11 Společná a závěrečná ustanovení 1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří Město Hlučín poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může Město Hlučín zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 2) Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svou oznamovací povinnost vyplývající z této obecně závazné vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy ve smyslu ustanovení 37 a 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 3) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. 4) V řízení ve věci poplatků upravených touto vyhláškou se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.. Čl.12 Zrušovací ustanovení 1) Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 14/2004 Vyhláška o místním za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Čl. 13 Účinnost Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne Petr Adamec starosta města Ing. Pavol Kubuš místostarosta 1) 6 odst.2 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 10b odst.1 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 2) 3 vyhlášky č. 137/1998 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu

5 leden 2006 HLUČÍNSKÉ NOVINY strana 5 Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 9/2005 Vyhlášce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - vzor přihlášky k registraci PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI A. POPLATNÍK NEBO SPOLEČNÝ PLÁTCE POPLATNÍKŮ Příjmení, jméno: Místo trvalého pobytu: Ulice: Číslo orientační: Číslo popisné: Část obce: PSČ: Telefon: B. NEMOVITOST Ulice: Číslo orientační: Číslo popisné: Část obce: PSČ: Druh objektu* Rodinný dům Bytová jednotka Plátce* Vlastník Jiný vztah Byt číslo: Bytový dům Jiný objekt s bytem Zástupce spoluvlastníků C. POPLATNÍCI S TRVALÝM POBYTEM V NEMOVITOSTI, za které společný plátce podává přihlášku k registraci: 1. Příjmení, jméno: Datum narození: Celkem osob: D. ZPŮSOB PLATBY ( zakroužkujte zvolenou možnost ) 1. Platba v hotovosti na Městském úřadě 2. Složenkou typu A-V na účet číslo /0800, variabilní symbol... *) nehodící se škrtněte V Dne Podpis V útulku pro psy v Hluãínû, v areálu TS Hluãín, s.r.o. na ul. Markvartovické se v souãasné dobû nachází tito psi a ãekají na nové pány. Tel. ã Snímek č. 1 Snímek č. 3 Snímek č. 5 DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ PEGY, strakatý kříženec - malý, fena, stáří 3 roky, vhodná k dětem MAX, kříženec, delší srst, hnědobéžový, stáří 2 roky, vhodný k dětem BOB, huňatý kříženec, pes, delší srst, stáří 2 roky, hodný 1 Snímek č. 2 ZRZEK, kříženec foxteriéra, pes, stáří 3 roky, dobrý hlídač Snímek č. 4 ČERT, černý kříženec jezevčíka, stáří asi 6 let

6 @gw-x? fw&(?')x? e?w&(y?v')x eeew&(ye?v')k? ee?w&(y?f eew&(yg ee(yhe?v')k?hf eeh?hf ee ee ee ee e (Y?gV')Xee ee ee ee e (Y Y ef?v')x?e X ef?w&(y?e V')Xfe?W& efw&(yf?v')x?ee ee?w&(y?f ee ee eel?hfw& f?jee ee)xhe?w&(m?hf eev')xg?w& eeev')xe?w&(m? gw&(yee?w&(y?ee?i')x?ew&(yeee V')X?W&(Y?e?V')?&(Yf strana 6 HLUČÍNSKÉ NOVINY leden 2006 VOLNÝ ČAS + ŠKOLSTVÍ Dům dětí a mládeže Zámecká 6, Hlučín ( ) LEDEN , , soboty LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY NA PRADĚD pro děti, mládež a dospěláky rezervace míst po zaplacení v DDM odjezd v 7.00 od DDM pedagogický dozor pro děti zajištěn ověření naplnění zájezdu vždy ve čtvrtek na tel: , cena: 200 Kč další zájezdy na Praděd: 4. 2., , , sobota KURZ PATCHWORK III. - taška vzor bargelo určeno dospělým, absolventům předchozích kurzů začátek ve v DDM cena kurzu: 30 Kč (v ceně pracovní pomůcky, lektorka) materiál vlastní bližší informace a přihlášky předem v DDM - Pavla Dihlová sobota LIGA STOLNÍHO TENISU - III. kolo * celoroční soutěž o Zlatý pohár, pro všechny děti a mládež, kteří si chtějí zahrát stolní tenis, rozděleno do kategorií podle věku * od 8.30 prezence, 9.00 zahájení soutěže * startovné 20 Kč * pálku a přezůvky s sebou sobota KURZ PATCHWORK určeno dospělým začátečníkům začátek ve v DDM základy oblíbené textilní techniky, výroba podložky pod hrnce, prostírání... cena kurzu: 100 Kč (v ceně materiál, pracovní pomůcky, lektorka) možno přinést i vlastní odstřižky látek bližší informace, přihlášky a platba předem v DDM - Pavla Dihlová sobota ŠACHOVÝ TURNAJ pro děti a mládež začátek ve hodin startovné: 20 Kč přihlášky a informace v DDM - Pavla Dihlová sobota KLUB DESKOVÝCH HER pro děti a mládež začátek ve hodin ukázka různých deskových her, možnost zahrát si zajímavé hry a zasoutěžit si volný vstup pro děti i dospělé pátek MAŠKARNÍ PLES pro děti ze školiček (i loňských) začátek v 9.30 hodin - soutěže, hry, tanečky, volba nejkrásnější masky vstupné: 20 Kč s sebou: papučky LEDEN Ochrana přírody - projekt POBESKYDSKÝ SEDMIHLÁSEK možnost zapojit se do projektu ochrany přírody v DDM Hlučín bližší informace v DDM - Leo Schreier LEDEN Okrsková liga ve FLORBALU soutěž probíhá od ledna do května pro členy kroužku florbal i ostatní zájemce, určeno čtyřčlenným družstvům chlapeckým, dívčím, smíšeným (neregistrovaným hráčům) družstva budou pozvána k sehrání jednotlivých utkání v určené čtvrtky v tělocvičně ZŠ Hornická od do hodin bližší informace v kroužku florbal a v DDM - Leo Schreier LEDEN DĚTI DOMU DĚTÍ OČIMA PETRA GATTNARA - vernisáž fotografické výstavy věnované 750. výročí založení města Hlučína Přijďte se podívat na fotky z akcí, kroužků a táborů Domu dětí. pro vás v LEDNU připravila v úterý od 19 do 22 hodin NOVOROČNÍ DIKŠA s Janem Rychlíkem NA OČIŠTĚNÍ KRAJINY A VZTAHŮ OD NEGATIVNÍCH ENERGIÍ Druhé večerní setkání pro všechny, kterým leží na srdci bolest krajiny a mezilidských vztahů. * tel.: Vstupné a dikša 300 Kč v úterý od 18 do 19 hodin VESMÍR TVOŘÍ - vernisáž obrazů Silvy Česlarové V zrnku písku vidět svět a nebe v divoké květině. Nekonečno v dlaních podržet a věčnost v hodině. Vstup volný v úterý od 18 do 20 hodin MALOVÁNÍ MANDAL s Emou Řehovou Mandaly jsou kouzlo, zachycený okamžik, zrcadlo naší cesty. Darují barvu a tvar úžasnému vnitřnímu tanci, nikdy nekončí, neboť věčnost je jen houpání, které se přibližuje a oddaluje od okraje kruhu. Pojďte si s námi povídat o mandalách a jejich blahodárném účinku na Vás, přijďte a namalujte si svou mandalu pro radost. Vstupné 65 Kč v úterý od 18 do 20 hodin LITERÁRNÍ VEČER s Šárkou Nohelovou Vizí, kterou velebíte ve své mysli, ideálem, který nastolíte ve svém srdci, vybudujete svůj život; tím se stanete. čtení z knihy Jamese Allena: Jak člověk smýšlí Vstupné 65 Kč Na tentýž den odpoledne se můžete předem v čajovně objednat na NUMEROLOGICKÝ ROZBOR OSOBNOSTI. Počet míst v čajovně je omezen, pokud máte opravdový zájem, můžete si svá místa rezervovat buď přímo v čajovně, nebo telefonicky na čísle , a to během provozní doby: od pondělí do pátku od 15 do 22 hodin, vneděli od 16 do 22 hodin. Najdete nás na nádvoří hlučínského zámku, 100 metrů od náměstí, přímo naproti kostela. Dojezd z Ostravy - Přívozu autobusy č. 34, 56, 70, 72, Kromě příjemného posezení u dobrého čaje Vám nabízíme možnost nákupu sypaných čajů, čajové keramiky, solných lamp z Himalájí, ručně malovaného skla a dalších potěšení pro Vás a Vaše blízké. Milí přátelé, PŘEJEME VÁM do nového roku to, co už vlastně všichni máte, aby vaše srdce v každém okamžiku viděla zázraky života, které vás obklopují. Úspûchy a novinky zvlá tní koly Mezi speciálními školami okresu Opava je tradicí, že vybraní žáci se během školního roku zúčastňují nejrůznějších soutěží: hudební, výtvarné, zručnosti, dopravní, sportovní. V měsíci listopadu šest dětí jelo reprezentovat školu do Vítkova. Konala se tu výtvarná a pěvecká soutěž, ta výtvarná na téma Večerníček má narozeniny. Byli jsme mile překvapeni, když se výsledková listina hemžila řádky, na kterých bylo u pěti jmen napsáno Zvláštní škola, Hlučín. Pět našich dětí získalo ocenění. Zaměření na výtvarnou výchovu a pracovní vyučování, tzv. profilace školy, přináší své výsledky, děti jsou manuálně a výtvarně šikovné. Pod vhodným vedením pedagogů často vzniká netradiční výzdoba chodeb a oken školy, vkusné obrázky i jiné solitéry. Od září tohoto roku je ve škole činný zájmový klub, což jsou odpolední setkání rodičů a jejich dětí. Setkání připravují a vedou učitelky školy. Náplní schůzek je zdravý životní styl, správná výživa, zvyšování tělesné zdatnosti, rozvoj estetického cítění, vztah k přírodě a její ochrana. Setkání zahrnuje část teoretickou i praktickou. Účastníci se vždy dovědí něco nového, mohou si některé činnosti přímo vyzkoušet. A ještě jedno upozornění na závěr. V průběhu roku 2006 se na školní budově objeví nové označení: Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace. V rámci školy se mohou vzdělávat děti podle nejrůznějších vzdělávacích programů při zachování nižšího počtu žáků než v běžné třídě základní školy. Pokud máte, vážení rodiče, dítě, které nestačí výukovému tempu na některé ze základních škol v Hlučíně a jeho okolí, přijďte se nezávazně podívat do našich tříd a dílen. Zvažte reálně všechny možnosti svého dítěte. Záleží jedině na Vás, jakou školu pro svého syna či dceru zvolíte. Měla by to být ta, kde Vaše dítě bude probíranému učivu rozumět a kde bude alespoň trochu úspěšné. Mgr. Marcela Vyhlídalová, ředitelka školy W&(Yhef V')Xhef?V')X?gef V')Xgef?V')X?fef W&(Ygef?W&(Y?gef W&(Yhef SDRUŽENÍ RODIČŮ A VEDENÍ ZŠ HORNICKÁ Vás srdečně zve na Ples Z Hornická v pátek od hod v Kulturním domě v Hlučíně. Vstupné: 150 Kč - rezervace a prodej vstupenek u sekretářky školy na tel. č K tanci a poslechu hraje orchestr Josefa Baďury Zajištěno občerstvení a bohatá tombola Chcete se naučit za 300 Kč na počítači? Chcete si dopisovat pomocí u? Ministerstvo informatiky pořádá pro širokou veřejnost vzdělávací program: Národní program počítačové gramotnosti: 3 počítačové kurzy = 9 hodin výuky a praktických cvičení Kde? ZŠ Hornická, Hlučín Přihlášky telefonicky: Nebojte se myši a přijďte! fehv')x fehw&(y feg?w&(y? fegw&(ye fef?w&(y?e fee?w&?f fe?w&(y?f fe?v')x?f fee?v'?f fef?v')x?e fegv')xe feg?v')x? fehv')x

7 leden 2006 HLUČÍNSKÉ NOVINY strana 7 ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU Ředitelka Základní školy, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace vyhlašuje zápis do 1. ročníku základního vzdělávání na den: 30. leden 2006 v době od 8 do 15 hodin v budově školy. Vánoãní trhy Stejně jako v minulých letech se i letos na ZŠ Hornická konaly vánoční trhy. Proběhly 6. prosince v rámci konzultačního dne a měly velký úspech. U svátečně rozzářeného stromečku vyhrávala školní kapela doprovázená zpěvem dětského sboru. V prostorách hlavní chodby si mohl každý zakoupit pěkný dárek. Velký zájem byl o ručně zdobené perníčky, adventní věnce, vánoční přání, svícny i další výrobky. Nechybělo ani občerstvení v podobě domácích závinů, bábovek a moučníků, které napekly maminky našich dětí.. Peníze, které byly vybrány, budou věnovány na sponzorování zvířete v ZOO Ostrava. Žáci Základní školy Hornická Základní škola Hlučín, Hornická s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědních předmětů srdečně zve nastávající školáky a jejich rodiče na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA 1. STUPNI Těšíme se na Vaši návštěvu ve čtvrtek 12. ledna v době od 9 do 11 hodin Ve dnech 16. a 17. ledna 2006 se na Základní škole Hlučín, Hornická koná ZÁPIS DO 1. TŘÍD V pondělí 16. ledna od 14 do 18 hodin V úterý 17. ledna od 13 do 15 hodin Základní škola Hlučín, Hornická pořádá od února pravidelná setkání učitelek 1. tříd a předškoláků nazvaná Škola hrou. Děti se na nich zábavnou formou připravují na vstup do školy. Těšíme se na Vás Vedení a pedagogové ZŠ Hornická S rodiãi budoucích prvàáãkû u kulatého stolu na ZŠ dr. Miroslava Tyrše Kam do 1. třídy? Toto závažné rozhodnutí řešíte vy, rodiče dětí - předškoláků, každým rokem před zápisem do l. třídy. V souladu s 36, odst. 5 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je opravdu jen na vás rodičích, zda se rozhodnete pro spádovou školu, nebo zvolíte školu jinou. Před každým výběrem je nutné zvážit všechny okolnosti a k tomu jsou nutné informace o škole. Připravili jsme pro vás posezení u kulatého stolu, kde budete seznámeni s vyučujícími prvního stupně, zodpovíme vaše dotazy, seznámíme vás se záměry školy a pedagogickými dokumenty a také s prostředím školy a probíhajícími odpoledními aktivitami. Jste vítáni ve čtvrtek v hod., ve třídě 2. A. Mgr. Ivana Staňková, ředitelka školy Jak jsem byl prvnû v Anglii I stalo se, že jsem byl přijat na Gymnázium v Hlučíně. V primě se ke mně poprvé dostala zvěst o zájezdu do Anglie. Řekl jsem si : Jel bych, ale když nikdo ze třídy nemá zájem, tak také nepojedu. Pak přišla sekunda. To už se přihlásili tři spolužáci, jenže i to mi bylo málo, a tak jsem se rozhodl, že počkám do tercie, kdy už určitě budu umět lépe anglicky. No a letos jsem už sebevědomí definitivně postrádal. Došlo mi však, že pokud nepojedu nyní, jaké to bude v kvartě?! A tak jsem 4. listopadu 2005 v 5.45 stál na srazu a loučil se s rodiči. A vyjeli jsme. Autobus nabíral účastníky ještě ve Frýdku-Místku a průvodkyni v Brně. Cesta ubíhala příjemně, večer se zpívalo i přes hlasité protesty před chvíli usnuvších. Brzy ráno jsme pak dorazili do francouzského Calais. Tam jsme se nalodili na trajekt a po 1,5 hodině jsme přistáli u anglických břehů. Pak už nás čekal výhled na probouzející se Anglii z Doverských útesů... Následoval týden přímo nabitý programem. Naše oči spatřily například: Big Ben, Houses of Parliament, Westminsterské opatství, londýnské parky, Buckinghamský palác při střídání hradní stráže, slavná náměstí jako Piccadilly Circus nebo Trafalgar Square. Nezapomenutelným byl třeba ohňostroj na oslavu nevydařeného atentátu Guye Fawkse na krále v 17. století. A považte, všechno to v jediný den. V dalších dnech jsme spatřili namátkou Rochester, Hever, krásný zámek s labyrintem, kde zabloudilo několik z nás; my skromnější pak i v zahradách. Rovněž další město Cambridge nám učarovalo. Dále pak spousta muzeí - například Muzeum voskových figurín nebo vědecké či přírodovědné muzeum. Neopakovatelnou atmosféru jsme pocítili při účasti na zasedání Sněmovny Lordů. A poslední den nás okouzlila Katedrála sv. Pavla, anglická burza a hlavně Tower of London, kde jsme se pokochali pohledem na královské korunovační klenoty a mnoho historických předmětů. Večer jsme se ještě dostali do Greenwich, kterým, jak známo, prochází nultý poledník. Ptáte se: A co hostitelské rodiny? Ty se o nás staraly dobře. Měli jsme výživné snídaně a chutné večeře, a nějaký ten polední sandwich nám taky připravili. To, že potom některý z nich koloval autobusem, je vedlejší. A co je hlavní, rukama-nohama jsme se domluvili. Sice čtyřletý Angličan má nejspíš lepší slovní zásobu a vyjadřovací prostředky než já, ale i tak to byla neocenitelná zkušenost. Zpáteční cesta byla již méně živá než ta do Anglie, ale aspoň jsme se trochu víc prospali. Co vzkázat váhajícím? Snad jenom to, že váhají zbytečně. Bylo to éňo-ňéňo Podívejte, děťátka, tam už letí pohádka. Míří rovnou do školy, pomůže vám s úkoly. Na Tyršovku doletí a těší se na děti. Vojtěch Malý, III. B POHÁDKOVÝ ZÁPIS do 1. třídy na ZŠ dr. Miroslava Tyrše 16. ledna 2006 od 13 do 17 hodin 17. ledna 2006 od 13 do 16 hodin Nezapomeňte s sebou rodný list dítěte a kartičku pojištěnce. Těší se na vás nejen kolektiv učitelů, ale i víly, princezny, čertíci a zvířátka z pohádky. Co nového ve kole na Rovninách UŽ JSTE NĚKDY SPALI VE ŠKOLE? Již každým rokem si můžeme vychutnat neopakovatelnou atmosféru noční školy. V závěru roku se všichni členové pěveckého sboru Sluníčko při ZŠ Rovniny sešli opět ve školní tělocvičně, aby před velkým vánočním koncertem dopilovali drobné nedostatky, na které u běžných zkoušek není čas. V pátek od 16 hodin se nesly celou tělocvičnou vánoční tóny. A to celé čtyři hodiny. Byla to dřina, ale náš koncert stojí za to. Pak už si všichni nachystali své spacáky a připravili pelíšek ke spánku. Ještě dlouho jsme hráli hry a povídali si a povídali... Je to vždy pro každého z nás zajímavý zážitek a všichni se těšíme na další rok, kdy bude soustředění znovu. Sabina Šrámková, Natálie Obrusníková, 7. C ZŠ Rovniny SBÍRALI JSME OWITIMU Stejně jako loni se uskutečnila na ZŠ Rovniny sběrová soutěž, která má ovšem jiný význam než všechny ostatní. Probíhá na podporu zemí třetího světa. Všechny vytěžené peníze totiž putují našemu kamarádovi Owitimu, kterého si škola před léty adoptovala. Každá třída donese svázaný a zvážený papír nebo lísteček ze sběrny s penězi. Nejvíce papíru nasbírala a lákavou odměnu získala letos třída 5. C. Leona Reinholdová, 6.C ZŠ Rovniny Vážení rodiče, ZŠ HLUČÍN - ROVNINY Vás zve k ZÁPISU DO 1. TŘÍDY 16. a 17. ledna 2006 od do hodin K prohlídce školy a k hospitacím v 1. ročnících můžete využít Dne otevřených dveří VÁNOČNÍ TRHY NA ZŠ ROVNINY V době adventní udržujeme na naší škole už několik let hezkou tradici. Byli jsme plni očekávání, čím zajímavým nás překvapí druhý prosincový pátek Od samého rána se školními chodbami linula neodolatelná a stále pronikavější vůně napečeného cukroví, buchet, koblížků a jiných dobrot, které dráždily naše mlsné jazýčky. Všechny děti, malé i velké, netrpělivě sledovaly ručičky hodin, neboť úderem 9. hodiny mohly začít tolik očekávané VÁNOČNÍ TRHY. Každá třída si pro tento den připravila spoustu tradičních i netradičních výrobků, kterými se snažila upoutat a přilákat ostatní žáky, kamarády, učitele, rodiče i prarodiče. Ať už jste se procházeli chodbami, třídami nebo jinými zákoutími školní budovy, všude jste mohli obdivovat a ocenit vlastnoruční tvorbu vánočních ozdob, svíček, zvonečků a mnoha jiných krásných dekorativních doplňků, na jejichž výrobě se podíleli žáci, ale v mnoha případech i naše maminky a blízcí příbuzní. Spoustu zakoupených výrobků nakoupili malí i velcí Ježíšci, kteří už brzy potěší dárečky své nejbližší. A protože návštěvníků bylo opravdu hodně, nemohlo chybět občerstvení. Pochutnali jsme si na domácích buchtičkách, některé šikovné dívky nám dokonce usmažily palačinky, nechyběla ani vynikající pizza, sendviče, párky v rohlíku a zákusky. Všechny třídy si vydělaly nějaké penízky a ty si uložily do třídních fondů. Chtěli bychom poděkovat všem našim učitelům, kteří nám s prací a přípravou Vánočních trhů ochotně pomáhali. Děkujeme celé ZŠ ROVNINY. Žáci 7. C ŠKOLSTVÍ

8 strana 8 HLUČÍNSKÉ NOVINY leden 2006 KULTURA Leden hodin Ples mladých hodin Novoroční koncert v kostele sv. Jana Křtitele Účinkují: Hlučínský smíšený pěvecký sbor, Komorní orchestr Vejvanovský ZUŠ Hlučín, Smíšený pěvecký sbor Gymnázia Hlučín hodin Ples Gymnázia Hlučín hodin Dětský maškarní ples s Hopsalínem hodin Společenský ples města Hlučína Pfiipravujeme na únor: hodin Country bál s Karavanou A je to zase tady!!! Sbor Dobrovolných Hasičů zve 5. února 2006 všechny děti na Dětský Maškarní Rej, kde na ně čeká spousta her, soutěží a hlavně legrace v maskách. Všechny dospělé zveme na Velký Hasičský Bál, který se koná 18. února 2006 ve společenském duchu. Plesovou sezónu zakončíme tradičně Maškarním Plesem s pochováním basy 4. března 2006 v nejrůznějších maskách, ale i bez nich! Jako každým rokem na Vás čeká bohatá tombola, spousta zábavy a netušených překvapení!!! Všechny srdečně zve a těší se Výbor SDH Hlučín Více informací na rezervace na čísle V stava Ideální Hluãín Muzeum Hlučínska připravuje na únor výstavu,,ideální Hlučín. Výstava představuje diplomovou práci studenta Školy architektury Akademie Výtvarných Umění v Praze Pavla Nasadila. Projekt revitalizace historického jádra Hlučína a jeho nejbližšího okolí je kritickou reflexí současného stavu architektonického a urbanistického dědictví města. Práce identifikuje klíčové urbanistické problémy Hlučína a naznačuje potenciál dostavby historického jádra směr soustředění investic města. Práce je vůbec prvním pokusem o nezaujatou vizi budoucího vývoje města v celé jeho historii. Projekt Ideální Hlučín získal první cenu v soutěži Diplomových prací České komory architektů. Výstavu v Muzeu Hlučínska zaštiťuje Nadace České Architektury jako hlavní sponzor. Součástí vernisáže výstavy bude krátké představení projektu autorem. Srdečně zveme. Muzeum Hlučínska Program Kina Mír Hluãín na leden 2006 pondělí až středa v hod. Harry Potter a Ohnivý pohár MP Film Velká Británie, USA - dobrodružný, rodinný. V českém znění. pátek a sobota v hod. neděle v hod. Kletba bratří Grimmů MP od 12 let Film Velká Británie, ČR - dobrodružný, fantastický. sobota v hod. neděle v hod. Strašpytlík MP Film USA - animovaný. I malé kuřátko se může stát velkým hrdinou. V české znění. pátek a sobota v hod. Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště MN Film ČR - tragikomedie. Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankytné. Když vyšly v prosincovém vydání kriteria naší celoroční soutěže 365 dní Hlučín 2006, potěšilo nás, že mnoho lidí se začalo o tuto akci zajímat a chtěli vědět bližší podrobnosti. Jelikož některé dotazy považujeme za velice důležité, uvádíme je včetně naši odpovědi. Abych se mohl přihlásit, musím fotit každý den? Ne, nemusíte. Stačí, když pošlete vaše vyvedené snímky z kteréhokoliv dne v měsíci do termínu uzávěrky (pátý den následujícího měsíce). Není Váš požadavek na kvalitu fotografie zbytečně přehnaný? Tuhle tu otázku jsme probírali několikrát. Naší snahou je, aby se do soutěže zapojilo co nejvíce lidí, aby pohled na život Hlučíně byl pestrý, nicméně hlavním cílem je v roce 2007 vydat unikátní fotografickou publikaci (almanach) den po dni v roce To znamená, že vybrané fotografie do publikace musejí odpovídat požadavkům pro tisk. Přesto jsme spodní hranici u digitálních fotografií snížili na 2,3 MB. Jaký má být formát fotografií nebo dat? Nejlépe ve formátu 2:3 (poměr stran) nebo alespoň přibližně, jelikož digitální fotoaparáty toto nedodržují. Tomuto standardu to můžete přizpůsobit i ořezem. Vaše přihláška mi téměř sebrala chuť posílat Vám nafocené fotografie. To ji musí vyplnit každý, kdo Vám zašle fotografii? Celý náš projekt je svým způsobem ojedinělý, a tak určité zkušenosti jsme převzali z krátkodobých fotografických soutěží. Ty se samozřejmě svými pravidly snaží předejít jakýmkoliv pozdějším nejasnostem a problémům. Nám jako organizátorovi soutěže nezbývá než věřit, že jste skutečným autorem fotografie vy a ne někdo jiný a že dáváte svůj souhlas pro uvedení Vaší fotografie do připravované publikace bez nějakých pozdějších nároků. Přesto jsme celou věc ještě jednou projednali a došli jsem k závěru, že celý projekt 365 dní - Hlučín sobota a neděle v hod. Anděl Páně MP Film ČR - Rodinná pohádka plná hereckých hvězd a laskavého svatého humoru. úterý v hod., středa v hod. King Kong MP Film Nový Zéland, USA - dobrodružný. Teprve teď se vrací král. pátek a sobota v hod. Šílení MN Film ČR, SR - filozofický horor. neděle v hod. Představení pro děti Vláček kolejáček Pásmo kreslených pohádek pro nejmenší diváky Pfiipravujeme na únor Harry Potter a Ohnivý pohár Famfárum Nepohodlný 2006 má především reportážní charakter a ten nevyžaduje souhlas osob zachycených na snímku. To znamená, že do soutěže budete posílat fotografie bez velké přihlášky. Ta se bude sepisovat jenom s těmi autory, jejichž snímky budou vybrány do almanachu. Všechny zaslané fotografie musí být ovšem popsány a obsahovat následující informace: Datum a čas pořízení: 1. ledna Název snímku: poledne po Silvestru Doplňující komentář: není povinný (pokud bude, budeme rádi) Autor snímku: František Novák Bydliště: Na vrcholu 123, Hlučín Remízka Telefon: napsat alespoň jedno z nich Jak mohu snímky přihlásit do soutěže? V pravidlech soutěže je uvedeno, že snímky nafocené za uplynulý měsíc musí být odevzdány do 5. dne následujícího měsíce v KD Hlučín, a to jak fyzické fotografie nebo na nosičích CD / DVD. Další možností je díky spolupráci s průběžné zasílání digitálních fotografií na jejich speciální stránky, které budou v provozu od poloviny ledna Jelikož na web se budou ukládat fotografie s menším rozlišením, je nutné, aby je majitelé snímku (v případě, že budou vybráni) dodali dodatečně na nosičích v požadované kvalitě. O co vlastně jde? Co mám fotit? Dá se říci, že cokoliv, co Vás zaujme na území města Hlučína. Například různá zákoutí, ulice plné lidí, různé akce, rodinné slavnosti, děti, zábava, sport, vzácné návštěvy atd. Jak jsme již uvedli, tento projekt má za cíl reportážním způsobem zachytit den po dni v našem městě. Námětů je mnoho, záleží jenom na Vás vystihnout tu neopakovatelnou situaci, vteřinu, zlomek vteřiny správného děje. Jakékoliv další otázky technického rázu můžete zasílat na

9 leden 2006 HLUČÍNSKÉ NOVINY strana 9 Signály z Hluãínska Studio NENUDO Od března do prosince roku 2005 realizovalo KC Hlučín velice zajímavý a náročný projekt, který byl částečně financován Moravskoslezským krajem. Cílem tohoto projektu bylo vytvoření Studia NENU- DO, které svými reportážemi zachycovalo zajímavé akce a události nejen v našem městě, ale také na mnoha místech Hlučínska. Vznikly 4 díly tohoto vysílání, které byly veřejně promítány na různých místech Hlučínska a měly velký ohlas jak u dětí, tak také u dospělých. Smyslem jednotlivých natočených okének bylo ukázat dětem, že svůj čas mohou trávit smysluplně, tak aby se nikdy nenudily. Do celého projektu bylo zapojeno kolem 35 dětských moderátorů, zpravodajců a kameramanů. Ti prošli základním minikurzem moderátorů a kameramanů. Natáčení probíhalo za úzké spolupráce s profesionálním kameramanem panem Rostislavem Pečinkou, který také jednotlivé díly sestříhal. Po celý průběh projektu bylo Studio Nenudo otevřeno dětským zájemcům a snahou organizátorů bylo maximální zapojení dětí do projektu. Sami se přesvědčovali, že tato profese vypadá jednoduše pouze zdánlivě. Součástí projektu byly i tři kola Nápodobny, ve kterých si děti vyzkoušely, jaké to je být na chvíli v roli hvězdy pop music, kterou se snažili napodobovat. Od září do prosince 2005 probíhaly v KD Hlučín velké boje mezi základními školami v soutěži ZNÁŠ- UMÍŠ -DOKAŽ. Tento druhý ročník soutěže byl rovněž součástí tohoto projektu. Do soutěže bylo zapojeno 8 ZŠ z Hlučínska. Do finále se probojovaly ZŠ z Dolního Benešova a Haťě. I tato soutěž měla velký ohlas, především pro svůj průběh, při kterém se bavili jak soutěžící, tak také diváci. Projekt Signály z Hlučínska - Studio Nenudo sice prosincovým vysíláním skončil, ale vytvořená potencionální základna šikovných dětí a vybudovaného technického zázemí, vede KC Hlučín k závěru, že v započaté cestě budou s dětmi pokračovat. Od února 2006 chystáme rozjet Studio NENUDO Záběr zájmu bude omezen pouze na Hlučín a Studio Nenudo bude pracovat v jiném režimu než v roce Vážení čtenáři v tomto měsíci uveřejňujeme první soutěžní otázky v naší dlouhodobé soutěži, v rámci oslav 750 výročí založení města, s názvem 750 HLUČÍNSKÝCH ZLAŤÁKŮ. Generálním sponzorem této soutěže je CK MAXNER a hlavní cenou pro vítěze je dovolená v Chorvatsku pro celou rodinu v hodnotě Kč. Pravidla soutěže jsou obsaženy v publikaci s názvem 750 x Hlučín, kterou potřebujete vlastnit, abyste se do soutěže mohli zapojit. Každá publikace obsahuje registrační číslo, pod kterým budete vedeni v průběhu celé soutěže. V publikaci najdete 750 informací o Hlučínu a vždy správnou odpověď na každou otázku. Pokud ještě publikaci nevlastníte, můžete si ji koupit za 50 Kč přímo v Městské knihovně Hlučín, která je zároveň koordinátorem celé soutěže. Otázka č. 1 : Z kterého roku pochází první zmínka o hlučínském kostele sv. Jana Křtitele? (uveďte rok) Otázka č. 2 : Kdy došlo ke zrušení tramvajové dopravy mezi Hlučínem a Ostravou? (uveďte rok) Otázka č.3 : Kdy byl otevřen Kulturní dům v Hlučíně? (uveďte celé datum) Otázka č. 4 : Kdy byla předána do užívání železniční trať Hlučín - Kravaře? (uveďte celé datum) Otázka č. 5 : Kdy se začalo v Hlučíně s bouráním městských hradeb? (uveďte rok) Správné odpovědi napište do soutěžního kupónu LEDEN (máte ho v publikaci) a nezapomeňte tam vepsat svoje registrační číslo (máte ho v publikaci na poslední straně) Vyplněný soutěžní kupón odevzdejte nebo zašlete nejpozději do 14. ledna 2006 do Městské knihovny Hlučín, Zámecká 4 GENERÁLNÍ SPONZOR KULTURA + SPORT Ještě bych chtěl touto cestou poděkovat všem NENUĎÁKŮM, kteří se s námi na projektu aktivně podíleli a také všem, kteří nám při natáčení vyšli vstříc. Za Studio NENUDO autor projektu Mgr. Zdeněk Kačor Volejbalové zprávy z TJ Hluãín 15. prosince 2005 ukončilo družstvo žákyň oddílu volejbalu podzimní část okresního přeboru, ve kterém nebylo poraženo a je v čele soutěže osmi družstev. A-družstvo mužů hrající KP. I. tř. ukončilo podzimní část soutěže na 7. místě z 10-ti účastníků soutěže. V sobotu 7. ledna 2006 se uskuteční ve sportovní hale v Hlučíně tradiční Novoroční volejbalový turnaj. Prezentace od hodin. K účasti zveme všechny současné i bývalé členy oddílu KoFr FC Hluãín - pfiíprava na jarní ãást II. ligy Po několika změnách v mužstvu II. ligy - odchodech a příchodech - zahájí družstvo přípravu na jarní část soutěže II. ligy. Protože družstvo chce i pro příští rok zachovat v Hlučíně II. ligu bude příprava před jarem velmi důkladná. Družstvo sehraje asi 15 přípravných zápasů vesměs na hřištích soupeřů a na umělé trávě ve Vítkovicích. LEDEN: Sobota v 11 hod. ve Vítkovicích s VP Frýdek -Místek Úterý až sobota kondiční soustředění v Jeseníku Úterý zatím neupřesněno Sobota v 11 hod. ve Vítkovicích - Matador Úchov Úterý ve ve Vítkovicích - Jakubčovice Sobota ve 12 hodin v Trenčíně - AS Trenčín Úterý ve 14 hodin v Žilině - MSK Žilina ÚNOR 2006 Sobota ve 14 hodin v Dubnici - ZŤS Dubnica Úterý v 16 hodin ve Vítkovicích Dolní Benešov Sobota v 15 hodin ve Starém Městě - 1. FC Slovácko Úterý až sobota herní soustředění ve Zlatých Moravcích Středa v 15 hodin ve Zlatých Moravcích - VION Zlaté Moravce Čtvrtek ve 13 hodin ve Zlatých Moravcích - Spartak Trnava Sobota v hod. ve Zlatých Moravcích - Duslo Šaľa Úterý v 16 hodin ve Vítkovicích - Žel. Třinec Sobota ve hodin v Bratislavě - Slovan Bratislava Zahájení jarní části II. ligy bude v sobotu dne 4. března na Kladně. Ervín Antonín

10 strana 10 HLUČÍNSKÉ NOVINY leden 2006 Místní organizace KDU-ČSL Hlučín děkuje za přízeň projevenou v roce 2005 a všem občanům přeje úspěšný vstup do nového jubilejního roku našeho města. Milí čtenáři, Muzeum Hlučínska nabízí na zámku k prodeji nově vydanou publikaci KUCHAŘKA Z HLUČÍNSKA Co se vařilo a vaří Autoři: J. Schlossarková, E. Peterková, L. Melecká a A. Wenzlová Vydalo: AVE CENTRUM Pevné zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů vnovém roce 2006 Vám přeje Místní sdružení ODS Hlučín ZE ÎIVOTA KLIENTÒ DOMOVA DÒCHODCÒ HLUâÍN Dne se konal v Petřvaldě u Karviné již v pořadí druhý ročník Volby Miss Senior. Minulý rok se tohoto klání zúčastnila klientka našeho DD paní Josefa Jínová a získala titul Miss Sympatie. Pro náš nově zřízený DD to znamenalo velkou poctu. Do letošní soutěže, která měla probíhat ve stylu oblečení padesátých let, jsme přihlásili jednu z našich klientek, paní Annu Vitáskovou, i když jsme si po loňských zkušenostech byli vědomi značné konkurence. Vzhledem ke krátkému termínu konání musela být příprava na soutěž provedena v neobyčejně krátkém čase. Z daných disciplín si naše kandidátka vybrala přednes písně z let padesátých (zpěvák Elvis Presley), dále pak německou báseň s následným vlastním českým překladem a báseň z její vlastní tvorby. Ve slovním projevu pak naše soutěžící zaujala vyprávěním o své práci z doby svého zaměstnání. Při vyhodnocení prezentace všech účastnic získala naše klientka 1. cenu poroty Miss Senior 2005 a cenu obecenstva Miss Sympatie Jelikož je soutěž putovní a vzhledem k naší letošní úspěšné reprezentaci nejen našeho domova, ale i města Hlučína, věříme, že Město projeví svou vstřícnost a finančně podpoří naše další aktivity. Do nového jubilejního roku přejeme všem pracovníkům MěÚ i obyvatelům města Hlučína hodně dalších úspěchů v jejich náročné práci, pevné zdraví a osobní pohodu. ZAJÍMAVOSTI Z dûjin kostela sv. Jana Kfititele v Hluãínû Chtěl bych seznámit občany našeho města s historií hlučínského kostela sv. Jana Křtitele. Čerpal jsem ze zdrojů pana Uda Wanderburga, kterého si velmi vážím a proto bych chtěl, aby jeho životní bádání nebylo zapomenuto. Z nejstarší dochované listiny ze dne 28. ledna 1303 se dovídáme, že Hlučín je městem. K založení města ale došlo mnohem dříve, pravděpodobně již v roce 1256 a to králem Přemyslem Otakarem II., který se zdržel na Opavsku v měsíci červnu a červenci téhož roku. Jako každé město mělo svůj kostel, tak i v našem městě je první zmínka o kostele v roce Majitelé dvora darovali 6 kop grošů na postavení bočního oltáře ke cti a slávě Božího těla. Stalo se to 16. srpna V té době hlavní oltář již musel stát. Kdy a kým byl kostel postaven není známo, ale je zřejmé, že patří mezi nejstarší kostely v širém okolí. Má gotické jádro, což dává jasně najevo obvodové zdivo s opěrnými pilíři. První jméno faráře hlučínské farnosti se dovídáme v roce Jmenoval se Petr Meisner z Peterswaldu a měl šlechtický původ. Z listiny vydané v Hlučíně dne 26. dubna 1508 se dovídáme o přístavbě ke kostelu a to kapli sv. Anny. Touto přístavbou dostal kostel tvar kříže. Z toho vyplývá, že na protější straně již stála kaple Tří králů, dnes sv. Andělů. V kapli sv. Anny se nalézá hrobka zvaná Vrbeňská, a je dost možné, že i v protější starší kapli je hrobka, která ale čeká dosud na svůj objev. V roce 1522 byla pohřbena v kostele sv. Jana Křtitele manželka pána Bernarda ze Zvole, paní Markéta. Její náhrobní deska je umístěna po pravé straně kaple tehdy sv. Michala, dnes Boží hrob. Je to nejstarší náhrobní deska a je psána ve staročeštině. NA TÉTO DESCE JE NAPSÁNO: Léta Božího tisícího pětistého dvacátého druhého. V pátek po Božím vstupeni, umřela urozená paní Markéta Zvolská: Staro Hlavic a tuto leží Proste za ni Pána Boha Pod kaplí Boží hrob je rovněž krypta. V této kryptě je pochována sestra pana Bernarda ze Zvole, paní Kateřina, která zemřela v roce 1533 a má stejný náhrobní kámen, který je umístěn po levé straně při pohledu do kaple a je rovněž psán podobně staročeštinou. Její manžel se jmenoval Jiří Sup z Fulštejna a zemřel v roce Tento je ale pohřben ve Žďáru. Pan Bernard ze Zvole zemřel v roce V kapli sv. Anny je náhrobní kámen s podobou rytíře, který má vedle sebe erb Volský. Je to podoba pana Bernarda. Okolo kostela byl hřbitov, kde se pohřbívali mrtví z našeho města, Děhylova a Holešovic. A na hřbitově u kostela sv. Markéty se pohřbívali mrtví z Dlouhé Vsi, Borovníků, Darkoviček a Vřesiny. V jisté době, nám neznámé, sepisoval pan Paprocký z Hlohol náhrobní kameny šlechticů a zmiňuje se o náhrobním kameni pana Bernarda ze Zvole, kde je psáno, že zemřel v úterý velikonoční urozený a statečný rytíř na Hlučíně a tuto jest pochován. Pán Bůh rač jemu milostiv býti. Přepokládá se, že tento kámen přikrývá vchod do krypty. Hlučínské panství zdědil po něm jeho syn Kryštoff, kanovník olomoucký a jeho náhrobní kámen je dle pana Paprocky rovněž pod dlažbou kostela. Tento zemřel na den narození Blahoslavné Panny Marie l. p V kapli sv. Anny je rovněž jeho náhrobní kámen s jeho podobou jako rytíř v brnění a vedle něho erb rodu Bruntálských z Vrbna. V roce 1572 zemřela jeho manželka, baronka Marta ze Žerotína a má rovněž náhrobní kámen v kapli sv. Anny. Její postava je vyobrazena jak stojí v plášti se svým erbem. Z díla Uda Wanderburga vybral Josef Hlubek (Pokračování příště) Vánoãní soutûï! Výstavu betlémů doprovází Vánoční soutěž. Podepsané a adresou (případně telefon) označené vstupenky návštěvníků budou po skončení výstavy slosovány. Bude vylosováno 5 výherců, každý výherce získává poukázku v hodnotě 500 Kč na nákup v prodejně Zámky klíče služby Petr Markovič nebo služby v uvedené ceně v kadeřnictví Kočky na Ostravské ul. Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme hodně štěstí.

11 leden 2006 HLUČÍNSKÉ NOVINY strana 11 INZERCE HOLANDSKO PRÁCE Firma 4works zaměstnávající výhradně Čechy nabízí práci lidem s německým pasem!! jezdíme dělat nábory do Hlučína i Ostravy odjezdy kousek od Kobeřic nadstandardní ubytování v rodin. domcích platíme více než polské agentury Žádané profese: svářeč CO 2, truhlář, stolař, CNC horizontkář a různé další NABÍRÁME MUŽE I ŽENY Více informací na tel O2 O2 J (Y?? )X? W&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y??W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Ye W&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?e?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yf W&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?f (YhW&? @? W&?W&5? 5?? (Ye? 0Y?e? 0M?f? W2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(e?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Ye W&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?e?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yf W&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?f?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg W&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?g L?? (Ye? (Y?e? (Y?g? @??? DaKa Textil Hlučín, Bochenkova 6 Otevřeno: Po - pá So Jen u nás při nákupu nad 200 Kč malý dárek ZDARMA Nabízíme široký sortiment oděvního zboží jako: zimní bundy pyžama čepice, šály, rukavice spodní prádlo, podprsenky mikiny, roláky spodní prádlo větších velikostí tepláky ponožky, podkolenka dětské oblečení a mnoho dalšího Dne byla nově otevřena veterinární ordinace U Hradeb (bývalá lékárna) s prodejnou krmiv a veterinárních léčiv. ORDINAČNÍ DOBA: Po Út St Čt Pá So Tel. č.: Mob.: ZŠ Hlučín, Hornická 7 nabízí k odběru jídelní zbytky. Bližší informace u pí Lukášové na telefonním čísle Prodám dr. byt 3+1 Hlučín OKD nová plastová okna, část. rekonstrukce, cena dohodou, ihned volný Tel.: Levně kuchyňská linka KORYNA nerez dvojdřez tel. č Prodám garáž v Hlučíně na Rovninách Tel: Koupím stavební pozemek v Hlučíně a blízkém okolí. Nabídněte! Koupím stavební pozemek Hlučín a Borovníky. Do 800 m Prodám byt 3+1, Hlučín - Rovniny Prodám zařízení prodejny Baloušek Ostravská ul. 17, naproti Elektro Krupa Prodám - pronajmu byt 1+1 s balkonem v Hlučíně Koupím dr. byt 1+1, platím hotově Prodám byt 3+1 v os. vlastnictví Hlučín - Rovniny. Cena dohodou AUTO KOLA Pater Rostislav výcvik skupin A, B, C, E školení řidičů referentů + profesní průkazy řidičů z pov. Sk. B Kč (pojištěnci HZP sleva 200 Kč) Možnost splátek Informace na učebně Ostravská 11 (vedle elektro Krupa) Po a Čt hodin Telefon číslo O2 O2 J (Y?? )X? W&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y??W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Ye W&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?e?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yf W&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?f (YhW&? @? W&?W&5? 5?? (Ye? 0Y?e? 0M?f? W2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(hW2(e?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Ye W&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?e?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yf W&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?gW&(Y?f?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg?W&(Yg W&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?gO&(Y?g L?? (Ye? (Y?e? (Y?g? @??? Redakce Hluãínsk ch novin pfieje v em ãtenáfiûm v novém, pro mûsto Hluãín jubilejním roce, mnoho úspûchû pracovních i spokojenost a pohodu v osobním Ïivotû.

12 strana 12 HLUČÍNSKÉ NOVINY leden KOLO âtená SKÉ SOUTùÎE Vážení čtenáři, dnešním 60. kolem končí naše čtenářská soutěž, která nás na stránkách Hlučínských novin provázela od roku Od příštího čísla budeme na tomto místě zveřejňovat soutěžní rubriku,,750 Hlučínských zlaťáků, jejíž první kolo je uvnitř těchto novin. Redakce děkuje všem soutěžícím i sponzorům, kteří nás po celou dobu pěti let ve Čtenářské soutěži podporovali. Poslední otázka naší soutěže se týkala výstavby okresní nemocnice v Hlučíně. Vzhledem k tomu, že historické prameny hovoří o výstavbě Okresní nemocnice, která byla vybudována v roce 1890 a o výstavbě Nové okresní nemocnice, která vznikla v roce 1908, redakční rada rozhodla uznat obě odpovědi. Vylosováni byli tito čtenáři: Kristýna Šubertová, Libor Schejok a Pavla Kowalcziková. Srdečně gratulujeme. W E L L A W E L L A Svěřit se do rukou odborníka je nejen spolehlivé, ale i příjemné: Dokáže Vám vybrat ten nejlepší účes, ale i zlepšit kvalitu Vašich vlasů. Nově otevřena manikúra a pedikúra. Kadeřnictví tel: , Hlučín Ostravská ul. Pfiedstavujeme: Kadefinick salon,,koâky Výběr názvu při vzniku tohoto salonu vznikl ze snahy paní majitelky Yvonne Markovičové, aby její klienti v salonu našli bezpečný prostor, místo pro zastavení, atmosféru klidu, pohody a odcházeli s pocitem atraktivní očištěné a sebevědomé,,kočky. Kadeřnictví a kosmetika se nachází v nově rekonstruovaném domě u spodní brány hlučínského hřbitova. Toto unikátní prostředí historického domu se harmonicky spojilo s vysokou kvalitou služeb i používaných přípravků značky WELLA. Personál salonu, který se skládá z týmu nadšených kadeřníků a kadeřnic, se pravidelně účastní prestižních kadeřnických soutěží a odborných školení. Klientelu salonu,,kočky tvoří významné osobnosti Hlučínské obchodní, kulturní i politické sféry. To však zdaleka není vše. Do salonu zkrátka chodí ti, kdo rádi vypadají perfektně a vyžadují služby na vysoké úrovni - mimo jiné i mladé, nekonformní studentky místních středních škol, které si kreativitu kadeřníků nemohou vynachválit. Podtrženo a sečteno, kadeřnický salon,,kočky je kadeřnictvím, které má nejen profesionální a dynamický přístup k práci, nachází se v prestižních prostorách a obsluhuje náročnou klientelu, ale hlavně dbá na spokojenost zaměstnanců, kteří následně svou chutí, kreativním přístupem, neustálým vzděláváním a soutěživým duchem představují hlavní přednosti, které svým dámským i pánským zákazníkům tento dynamicky se rozvíjející se salon nabízí. Chcete-li se objednat, stačí zavolat na telefonní číslo: kosmetika Pracovní doba je prodloužená podle objednávek do hodin a muži u nás nečekají. Pět vylosovaných návštěvníků z výstavy betlémů na hlučínském zámku jednotlivě získá poukázku v hodnotě 500 Kč na nákup v prodejně Zámky-klíče-služby Markovič nebo služby v uvedené ceně v kadeřnictví,,kočky (viz Vánoční soutěž str. 10) PŘIVÍTALI JSME Marek Czyž, Tomáš Czyž JUBILANTI Anežka Czakanová, Hedvika Strachotová, Anežka Tchuřová, Marie Dyblová, Marie Bestová, Anna Veselá, Školastika Pjenčíková, Ludmila Bartoníková, Jiřina Beinhauerová, Hermína Jaroschková, Evženie Poloková. Zájemci o zveřejnění jména, kontaktujte prosím, informátorku MěÚ Hlučín na telefonním čísle , nebo osobně, minimálně 1 měsíc před požadovaným zveřejněním. HLUČÍNSKÉ NOVINY. Vydavatel: Město Hlučín a Muzeum Hlučínska, příspěvková organizace. Šéfredaktor: Mgr. M. Chrástecký. Zástupce: Petr Adamec, další členové: Ing. P. Kubuš, Ing. J. Harazinová, Mgr. Z. Kačor. Jazyková úprava: Mgr. M. Gonsiorová. Adresa redakce: Zámek Hlučín, Zámecká 4, Hlučín , tel.: , mobil: Náklad: ks. Tisk: RINGIER PRINT s.r.o. UZÁVùRKA P Í TÍHO âísla HLUâÍNSK CH NOVIN JE

Obec Studená. Obecně závazná vyhláška číslo 1/2004

Obec Studená. Obecně závazná vyhláška číslo 1/2004 Obec Studená Obecně závazná vyhláška číslo 1/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Vyvěšeno na úřední desce dne:

Více

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník Obecně závazná vyhláška Městyse Krucemburk č. 5/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Zastupitelstvo Městyse Krucemburk

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec Lodhéřov Obecně závazná vyhláška Obce Lodhéřov č. 1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Obecně závazná vyhláška

Více

o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, OBEC KOKORY Obecně závazná vyhláška obce 2/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Kokory se usneslo

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo Města Lanškroun se na svém

Více

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku. Čl. 3 Poplatník

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku. Čl. 3 Poplatník Úplné znění obecně závazné vyhlášky obce Mokrá-Horákov č. 2/2007, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce

Více

Obecně závazná vyhláška obce Telnice /2007

Obecně závazná vyhláška obce Telnice /2007 Obecně závazná vyhláška obce Telnice č. 02/200 /2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Telnice. Zastupitelstvo

Více

OBEC LHOTY U POTŠTEJNA

OBEC LHOTY U POTŠTEJNA OBEC LHOTY U POTŠTEJNA Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Lhoty u Potštejna se usneslo dne 31. 8. 2007 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích O b e c T v r z i c e Obecně závazná vyhláška Číslo: 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Tvrzice se na svém zasedání dne 28. 12. 2010 usneslo vydat na základě 14 ods. 2 zákona č. 565/1990

Více

Článek 1 Předmět a správa poplatku

Článek 1 Předmět a správa poplatku Obecně závazná vyhláška obce Kryštofovy Hamry č. 1/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Kryštofovy

Více

Obec Vinařice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2008. ze dne 15. 12. 2008

Obec Vinařice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2008. ze dne 15. 12. 2008 Obec Vinařice Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 ze dne 15. 12. 2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Jíkev č. 1/2010 ze dne 15. ledna 2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Jíkev č. 1/2010 ze dne 15. ledna 2010 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška Obce Jíkev č. 1/2010 ze dne 15. ledna 2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Jíkev vydalo dne 15. ledna 2010 podle ustanovení 14 zákona č.565/1990 Sb. o místních poplatcích,

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 2/2003 ze dne 28. dubna 2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení strana 1/5 OBEC KOROUHEV Obecně závazná vyhláška obce Korouhev č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Pěnčín č. 1/2003 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Pěnčín č. 1/2003 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Pěnčín č. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pěnčín vydalo dne 16.12.2003 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění

Více

Obecně závazná vyhláška obcí Plaňany, Poboří, Hradenín a Blinka. č. 7/2003 ze dne

Obecně závazná vyhláška obcí Plaňany, Poboří, Hradenín a Blinka. č. 7/2003 ze dne Obecně závazná vyhláška obcí Plaňany, Poboří, Hradenín a Blinka č. 7/2003 ze dne 9.12.2003 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 2/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.ledna 2004 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních

Více

Obec Praskačka. Obecně závazná vyhláška č. 05/2007 o místních poplatcích

Obec Praskačka. Obecně závazná vyhláška č. 05/2007 o místních poplatcích Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 05/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Praskačka se na svém zasedání dne 17.července 2007 usneslo vydat podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KOPŘIVNICE č. 4/2008 ze dne 11.12.2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce OSTROV č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce OSTROV č. 2/2010 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce OSTROV č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce OSTROV se usneslo dne 21. prosince 2010 vydat podle 14 odst. 2 zák. č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích, ve znění

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Jedlí se na svém zasedání dne 21. 1. 2004 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Měňany č. 1/2014 ze dne o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Měňany č. 1/2014 ze dne o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Měňany č. 1/2014 ze dne 2.12.2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Měňany vydalo dne 2.12.2013 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1

OBEC VELKÉ BŘEZNO. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1 OBEC VELKÉ BŘEZNO Obecně závazná vyhláška č. 5/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Velké Březno schválilo dne 15. 12. 2003 vydat podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

č.1/2004, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

č.1/2004, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VĚŠÍN č.1/2004, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj Zastupitelstvo obce Věšín vydává dne 23.6.2004 v souladu s ustanovením 14 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

OBEC KRÁLOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3/2007

OBEC KRÁLOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3/2007 OBEC KRÁLOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3/2007 o místních poplatcích ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Zastupitelstvo

Více

Čl. 1. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1. Čl. 2 Poplatník Obecně závazná vyhláška města Litovle č. 2 / 2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo města Litovel

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTYSE BOHDALOV č. 1/2008

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTYSE BOHDALOV č. 1/2008 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTYSE BOHDALOV č. 1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo městyse Bohdalov

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Správce poplatku

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Správce poplatku OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška č. 4/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo obce Dobrá se na svém

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E D O L A N Y č. 5/2004 o místních poplatcích

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E D O L A N Y č. 5/2004 o místních poplatcích Vyhláška č. 5/2004 o místních poplatcích Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.5.2004 změněno: 13.5.2004 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E D O L A N Y č. 5/2004 o místních poplatcích

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á OBEC NASAVRKY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 2/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Nasavrky schválilo dne 30.11. 2005 podle ustanovení 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7 /2007 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 7 /2007 o místních poplatcích Obec Doudleby Obecně závazná vyhláška č. 7 /2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Doudleby schválilo dne 7.12.2007 a vydává podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích,

Více

V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích

V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích obce Ratenice Zastupitelstvo obce Ratenice se usneslo na svém zasedání dne 7.11.2007 Usnesením č.13 dle ustanovení 14 odst.2 zák.č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Obecně závazná vyhláška obce Stařechovice č. 2/2003 o místních poplatcích. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl.1. ČÁST DRUHÁ Poplatek ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Stařechovice č. 2/2003 o místních poplatcích. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl.1. ČÁST DRUHÁ Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška obce Stařechovice č. 2/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Stařechovice schválilo dne 2. 12. 2003 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pěčnov na svém zasedání dne 19. listopadu 2010 usnesením č. 22 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Obec Otaslavice Zastupitelstvo obce Otaslavice

Obec Otaslavice Zastupitelstvo obce Otaslavice Obec Otaslavice Zastupitelstvo obce Otaslavice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Sluštice schválilo a vydává dne 2.11.2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

OBEC Daňkovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010,

OBEC Daňkovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, OBEC Daňkovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Daňkovice

Více

Poplatek ze psů. Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích

Poplatek ze psů. Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Slatiny se na svém zasedání dne 14. 8. 2008 usnesením č. 23 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

O B E C C H A L O U P K Y

O B E C C H A L O U P K Y O B E C C H A L O U P K Y Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 ze dne 28.12.2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PÍSEČNÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Písečná se na

Více

NEPLATNÁ - ÚČINNOST DO 31.12.2010

NEPLATNÁ - ÚČINNOST DO 31.12.2010 Vyhláška č.22/2001 Města Žďáru nad Sázavou o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou

Více

MĚSTO U H E R S K É H R A D I Š TĚ

MĚSTO U H E R S K É H R A D I Š TĚ MĚSTO U H E R S K É H R A D I Š TĚ vydána dne: 2. 4. 2007 účinnost: 1. 5. 2007 Vyhláška č. 1/2007 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ č. 1/2007 ze dne 2. dubna 2007 O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ

Více

OBEC Oucmanice. Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II.

OBEC Oucmanice. Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. OBEC Oucmanice Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce v Oucmanicích se na svém zasedání dne 25. 3. 2011 usnesením č. 1/2011 usneslo vydat na základě

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hluchov č. 1/2003 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Hluchov č. 1/2003 o místních poplatcích Obec : Hluchov Obecně závazná vyhláška obce Hluchov č. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Hluchov vydalo dne 15.prosince 2003 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

1/2015 M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í

1/2015 M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í 1/2015 M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích 1 Obec Pluhův Žďár Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pluhův Žďár se na svém zasedání dne 28. 4. 2005 usnesením č. 31/05 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Vyhláška obce Pamětnice

Vyhláška obce Pamětnice Vyhláška obce Pamětnice o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo v Pamětnicích se podle 36 odst.-1 písm. f ) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usneslo vydat podle 15

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

Obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 2/2012 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 2/2012 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Morašice se na svém zasedání dne 21. února 2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2. zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

M Ě S T O P Ř Í B R A M

M Ě S T O P Ř Í B R A M M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2013 ze dne 9. prosince 2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třeboně se

Více

Město Jirkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č.1-11 Č. 1-11

Město Jirkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č.1-11 Č. 1-11 Č.1-11 Město Jirkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1-11 Obecně závazná vyhláška města Jirkova o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Obec Smidary Obecně závazná vyhláška č. 5 / 2007 o místních poplatcích

Obec Smidary Obecně závazná vyhláška č. 5 / 2007 o místních poplatcích Obec Smidary Obecně závazná vyhláška č. 5 / 2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Smidary na svém zasedání dne 5. září 2007 usnesením č. 4/2007 vydává v souladu s 10 písm d) a 84 odst. 2 písm.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BYZHRADEC ČÍSLO 12

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BYZHRADEC ČÍSLO 12 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BYZHRADEC ČÍSLO 12 o místních poplatcích Obecního zastupitelstvo obce Byzhradec se usneslo dne 19.11.2003 vydat podle 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hladké Životice č. 1/2004 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Hladké Životice č. 1/2004 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Hladké Životice č. 1/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Hladké Životice se na svém zasedání dne 18. 11. 2004 usneslo vydat podle ustanovení 14 odst.2 zákona 565/1990

Více

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Obec Drunče Obecně závazná vyhláška Obce Drunče č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Drunče

Více

OBEC KREJNICE. Obecně závazná vyhláška obce Krejnice č. 4/2015, o místních poplatcích

OBEC KREJNICE. Obecně závazná vyhláška obce Krejnice č. 4/2015, o místních poplatcích OBEC KREJNICE Obecně závazná vyhláška obce Krejnice č. 4/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Krejnice vydalo dne 4.4.2015 podle ustanovení 14 zákona č.565/1990 Sb.o místních poplatcích, ve

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4 /2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Lázně

Více

MĚSTO CHEB O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A 5/2015

MĚSTO CHEB O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A 5/2015 MĚSTO CHEB O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A 5/2015 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ Zastupitelstvo města

Více

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen správce poplatku ). 1. Článek 2 Poplatník

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen správce poplatku ). 1. Článek 2 Poplatník Obecně závazná vyhláška obce Krasová č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Krasová podle

Více

OBEC OSTROV Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích

OBEC OSTROV Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích OBEC OSTROV Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce OSTROV se na svém zasedání dne 27. listopadu 2014, usnesením č.7/2014, bod č.9 usneslo vydat podle 14 odst. 2 zák.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2008 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2008 o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2008 o místních poplatcích Zastupitelstvo Městyse Liteň vydalo dne 14. 2. 2008 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Plískov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o místních poplatcích

Plískov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o místních poplatcích Plískov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Plískov schválilo dne 4.1.2007 v souladu s ustanovením 10 písmene d) a 84 odstavce 2, písmene h) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

OBEC PŘESTAVLKY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC PŘESTAVLKY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC PŘESTAVLKY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přestavlky se na svém zasedání dne 13.1.2011 usnesením č. 1/2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC CESKA KUBICE. Obecně závazná vyhláška obce Ceská Kubice

OBEC CESKA KUBICE. Obecně závazná vyhláška obce Ceská Kubice ", OBEC CESKA KUBICE ZASTUPITELSTVO OBCE " Obecně závazná vyhláška obce Ceská Kubice č. 1/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Česká Kubice vydalo dne 30.8.2004 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona

Více

11/2007. Úplné znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 22/2004, o místním poplatku ze psů, ve znění vyhlášky statutárního města Plzně č.

11/2007. Úplné znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 22/2004, o místním poplatku ze psů, ve znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 11/2007 Úplné znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 22/2004, o místním poplatku ze psů, ve znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 10/2007 Poplatek se platí ze psů starších 6 měsíců. Článek 1 Předmět

Více

OBEC STUDENEC ZASTUPITELSTVO OBCE STUDENEC

OBEC STUDENEC ZASTUPITELSTVO OBCE STUDENEC OBEC STUDENEC ZASTUPITELSTVO OBCE STUDENEC Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 2/2013

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 2/2013 MĚSTO CHRAST Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Platí od 16. 12. 2013

Více

Obec Čenkovice. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Obec Čenkovice. Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec Čenkovice Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Čenkovice

Více

M ě s t o K O Š Ť A N Y

M ě s t o K O Š Ť A N Y M ě s t o K O Š Ť A N Y OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2004 ze dne 19.12.2003 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo města se usneslo vydat podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

MĚSTO HOSTOMICE. Obecně závazná vyhláška Města Hostomice č. 3/2010

MĚSTO HOSTOMICE. Obecně závazná vyhláška Města Hostomice č. 3/2010 MĚSTO HOSTOMICE Obecně závazná vyhláška Města Hostomice č. 3/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Hostomice se na svém zasedání dne 17. března 2010 usnesením č. 3/2010 usneslo vydat na základě

Více

NOVELA č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Desná č. 2/2003 o místních poplatcích

NOVELA č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Desná č. 2/2003 o místních poplatcích NOVELA č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Desná č. 2/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Desná schválilo dne 4. 3. 2004 podle ustanovení 14 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění

Více

MĚSTO ZLIV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2003

MĚSTO ZLIV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2003 MĚSTO ZLIV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Zliv vydává dne 10.12.2003 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku Obecně závazná vyhláška číslo 2/2004 obce Hrčava o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Hrčava vydává dne 25.2.2004 v souladu s ustanovením 15 zákona ČNR č. 565/1990 Sb.,

Více

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Skvrňov Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Skvrňov se

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hradištko. č. 1/2006

Obecně závazná vyhláška obce Hradištko. č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška obce Hradištko č. 1/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VYHLÁŠKA č.1. Obce Dobročkovice o místních poplatcích

VYHLÁŠKA č.1. Obce Dobročkovice o místních poplatcích VYHLÁŠKA č.1 Obce Dobročkovice o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dobročkovice vydává dne 1.3.2002 podle ustanovení 15 zákona ČNR č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO H RANICE Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Hranice

Více

č. 3/2016 Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Poplatník

č. 3/2016 Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Poplatník č. 3/2016 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.3/2014

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.3/2014 MĚSTO IVANČICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.3/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo města Ivančice

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

MĚSTO CHEB O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A 10/2012

MĚSTO CHEB O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A 10/2012 MĚSTO CHEB O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A 10/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ Zastupitelstvo města

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dolní Dunajovice č. 3/2006 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dolní Dunajovice č. 3/2006 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Dolní Dunajovice č. 3/2006 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dolní Dunajovice se na svém zasedání dne 31.5.2006, usnesením č. 6c/18 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LESNÁ Zastupitelstvo obce Lesná Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lesná se na svém zasedání dne.. usnesením č. usneslo vydat

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DUBLOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Dublovice

Více

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 4/2005, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2003

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 4/2005, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2003 Město Stříbro Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 4/2005, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2003 Zastupitelstvo města Stříbra vydalo dne 20.11.2003, 05.05.2005, 30.3.2006 v souladu

Více

OBEC Hrdlív Obecně závazná vyhláška obce Hrdlív č. 2/2015,

OBEC Hrdlív Obecně závazná vyhláška obce Hrdlív č. 2/2015, OBEC Hrdlív Obecně závazná vyhláška obce Hrdlív č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů území obce Hrdlív Zastupitelstvo

Více

OBEC Kněžnice. Obecně závazná vyhláška obce Kněžnice č. 1/2016,

OBEC Kněžnice. Obecně závazná vyhláška obce Kněžnice č. 1/2016, OBEC Kněžnice Obecně závazná vyhláška obce Kněžnice č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obec Vidochov Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Vidochov vydalo dne 24. 9. 2007 v souladu s ustanovením ust. 10 písm.d) a ust. 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí:

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí: MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Sezimovo

Více

Město NYMBURK. Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

Město NYMBURK. Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 Město NYMBURK Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Nymburka se

Více

Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Sedlice se na svém zasedání dne 21. listopadu 2012, usnesením číslo 179/2012, usneslo vydat na základě 14, odst.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců. OBEC Nové Dvory 592 12 Nové Dvory okres Žďár nad Sázavou http://novedvory-zr.unas.cz e-mail: nove.dvory-zr zr@seznam.cz Obecně závazná vyhláška Obce Nové Dvory č. 1/2004 ze dne 1.1.2004 Zastupitelstvo

Více

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osová Bítýška se na svém zasedání dne 22.12.2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více