Vaše uživatelský manuál ZYXEL RADA PRESTIGE 660H

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál ZYXEL RADA PRESTIGE 660H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426642"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZYXEL RADA PRESTIGE 660H. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu:... 5 Nastavení IP adresy pocítace Windows 95/98/ME Ovení IP adresy pocítace Pístup k pístroji pes webové rozhraní

3 Spolecná ovládací tlacítka Pocátecní nastavení s pomocí prvodce Zkouska pipojení k internetu.. 18 Pokrocilá konfigurace

4 Nastavení bezdrátové lokální sít (WLAN) (jen P660HW) Bezpecnostní nastavení bezdrátové lokální sít Základní informace o autentizaci 802.1x a WPA Peklad síových adres (NAT) Konfigurace SUA server Základní informace o firewallu...

5 Aktivace firewallu s výchozím nastavením Konfigurace pravidel firewallu Problémy a jejich esení Prestige 660HW/H 1 Seznámení s pístrojem Pístroje Prestige 660H (P660H) a Prestige 660HW (P660HW) jsou komunikacní brány s podporou ADSL 2/2+, ideální pro malé sít s pipojením k internetu pes ADSL. Mezi klícové funkce patí NAT, Firewall, WPA (Wi-Fi Protected Access) a bezpecnostní bezdrátový protokol LAN 802.1x (jen P660HW). Podrobnosti o vsech funkcích jsou v Uzivatelské pírucce, která se dodává s pístrojem. Bezdrátové funkce popsané v této pírucce se týkají pouze modelu P660HW. Ped dalsím postupem byste jiz mli mít nastaven internetový úcet a mít k dispozici vtsinu z tchto údaj: ÚDAJE O INTERNETOVÉM ÚCTU IP adresa zaízení v síti WAN (pokud existuje): sekundární IP adresa DNS serveru (pokud existuje): primární VPI identifikátor: VCI identifikátor: VC Multiplexování (na bázi VC nebo LLC): Zapouzdení (encapsulation): RFC 1483 ENET ENCAP PPPoA PPPoE IP adresa brány Uzivatelské jméno Jméno sluzby Uzivatelské jméno LLC Heslo Heslo 2 Prestige 660HW/H Hardware Pípojky na zadní stran Zadní panely jsou u obou model stejné s tím rozdílem, ze P660HW má jest konektor pro anténu. Obrázek 1: Hardwarové pipojení na zadní stran (P660HW) Tabulka 1: Popis pípojek na zadní stran OZNACENÍ POPIS DSL Pipojení telefonní linky (pouzijte pilozený telefonní kabel). LAN Pipojení k pocítaci / externímu rozbocovaci pomocí kabelu Ethernet. POWER Pipojení elektrického napájení (pouzijte dodaný napájecí adaptér). Viz také Uzivatelská pírucka. Po vzájemném propojení zaízení zastrcte napájecí adaptér do elektrické zásuvky a zapnutím vypínace pístroj zapnte. Pístroj provede systémový test, pi kterém bude blikat LED kontrolka PWR/SYS. Jestlize test probhne správn, kontrolka PWR/SYS se rozsvítí trvale. LED kontrolka LAN se rozsvítí, pokud je správn zapojen port LAN. RESET Toto tlacítko se pouzívá pouze v pípad, ze jste zapomnli heslo pro pístroj Prestige. Po stisknutí tlacítka se heslo vrátí na výchozí nastavení (heslo je

6 1234, LAN IP adresa atd., viz Uzivatelská pírucka). 3 Prestige 660HW/H 2.2 LED kontrolky na pedním panelu Oba pední panely jsou stejné s tím rozdílem, ze model P660HW má dodatecnou kontrolku WLAN. Jen model P660HW Obrázek 2: Pední panel (P660HW) V následující tabulce je podrobný popis LED kontrolek: Tabulka 2: Popis LED kontrolek na pedním panelu LED PWR/SYS BARVA Zelená Cervená LAN 14 Zelená Oranzová STAV Svítí Bliká Svítí Nesvítí Svítí Bliká Svítí Bliká Nesvítí Svítí Bliká Nesvítí Rychle bliká Pomalu bliká Svítí Svítí Bliká Nesvítí POPIS Je pipojeno napájení a pístroj pracuje správn. Probíhá rebootování pístroje. Podptí. Systém není pipraven nebo doslo k závad. Pístroj je pipojen (10MB Ethernet). Pístroj odesílá/pijímá data. Pístroj je pipojen (100MB Ethernet). Pístroj odesílá/pijímá data. Sí LAN není pipojena. Bezdrátové spojení je funkcní, ale neprobíhá odesílání ani píjem dat pes bezdrátové spojení. Pístroj odesílá/pijímá data pes bezdrátovou sí WLAN Bezdrátové pipojení není funkcní nebo selhalo. Pístroj odesílá/pijímá jiná data nez PPP. Pístroj inicializuje DSL linku. Pístroj je pipraven, ale neodesílá/nepijímá data jiná nez PPP. Pístroj navázal spojení s PPPoE serverem. Pístroj odesílá/pijímá PPP data. DSL linka je neaktivní. WLAN (jen P660HW) Zelená DSL/PPP Zelená Oranzová 4 Prestige 660HW/H 3 Pístup k internetu s nulovou konfigurací Technologie,,nulové konfigurace" umozuje snadné pipojení k internetu. Stací k pístroji Prestige pipojit pocítac a získáte pístup na internet, aniz by bylo poteba mnit síová nastavení pocítace (nap. IP adresa a podsíová maska). Krok 1 Krok 2 Provete kabelové propojení a zapnte pístroj Prestige (viz kapitola Pípojky na zadní stran). Pockejte, az se trvale rozsvítí LED kontrolka DSL/PPP. Otevete webový prohlízec a zkuste otevít njakou stránku (nap. zkuste adresu

7 com). Pístroj Prestige automaticky detekuje a konfiguruje internetové pipojení. Celý proces bude trvat piblizn 2 minuty. Jestlize se pipojujete s protokolem PPPoE nebo PPPoA, objeví se dialogový rámecek, kde máte vlozit uzivatelské jméno internetového úctu a/nebo heslo. Vlozte uzivatelské jméno, heslo a/nebo jméno sluzby pesn podle informací sdlených poskytovatelem internetu. Kliknte na Apply (pouzít). Krok 3 Krok 4 Nyní byste mli získat pístup k internetu. Jinak postupujte podle pokyn na obrazovce a vyeste pípadné problémy. Manuální konfigurace internetového pipojení a dalsích pokrocilých parametr je popsána níze v této pírucce nebo v Uzivatelské pírucce. Jestlize se pozdji zmní pístupové parametry pipojení k internetu, bu je zmte rucn, nebo pístroj Prestige restartujte, aby znovu automaticky provedl konfiguraci pipojení k internetu. 5 Prestige 660HW/H 4 Nastavení IP adresy pocítace Tuto kapitolu mzete peskocit, pokud je Vás pocítac nastaven na dynamické pidlení IP adresy (výchozí nastavení u vtsiny nových pocítac). Pístroj Prestige je nastaven tak, aby pidlil pocítaci IP adresu. Pocítac je teba nastavit, aby bu pijal dynamické pidlení adresy, nebo je teba nastavit jeho pevnou IP adresu (v rozmezí az s podsíovou maskou ). Nastavení pocítace je nutné k tomu, aby mohl komunikovat s pístrojem Prestige. Pocítac musí mít síovou kartu Ethernet a síový protokol TCP/IP. Pokud pouzíváte operacní systémy Windows NT/2000/XP nebo Macintosh OS 7 a pozdjsí, ml by být protokol TCP/IP jiz instalován Windows 95/98/ME Kliknte na Start, Settings (nastavení) a Control Panel (ovládací panel). Dvojit kliknte na ikonu Network (sí). Na kart Configuration (konfigurace) je uveden seznam instalovaných soucástí sít. Musí být instalován síový adaptér, protokol TCP/IP a klient pro Microsoft Networks. Na kart Configuration (konfigurace) zvolte síový adaptér a kliknte na Properties (vlastnosti). 6 Prestige 660HW/H 4. Kliknte na kartu IP Address (IP adresa). - Aby pocítac pijímal dynamickou IP adresu, zvolte volbu Obtain an IP address automatically (získávat IP adresu automaticky). - Jestlize pouzíváte pevnou IP adresu, zvolte volbu Specify an IP address (nastavit IP adresu). Do polícka IP Address zadejte IP adr660hw/h Ovení IP adresy pocítace V pocítaci kliknte na Start, Programs (programy), Accessories (píslusenství) a na Command Prompt (píkazový ádek). Na píkazový ádek napiste,,ipconfig" a kliknte na Enter. Mzete zkontrolovat, zda má pocítac IP adresu ve správném rozmezí ( az ) a podsíovou masku Tato nastavení jsou nutná proto, aby pocítaci mohl komunikovat s pístrojem Prestige. Informace o konfiguraci IP adresy u ostatních operacních systém Windows a Macintosh jsou uvedeny v Uzivatelské pírucce Zkouska spojení V pocítaci kliknte na Start, Programs (omocí prvodce Na obrazovkách Wizard Setup (prvodce nastavením) provete konfiguraci systému pro pístup k internetu (viz tabulka Údaje o internetovém úctu). Poskytovatel sluzeb internetu jiz mohl nkterá polícka v prvodci konfigurovat za Vás. Krok 1 Na obrazovce Site Map kliknte na Wizard Setup (prvodce nastavením). Objeví se první obrazovka. Ze stahovacího seznamu Mode (rezim) zvolte Routing smrování (výchozí nastavení), pokud poskytovatel internetu povoluje více pocítacm sdílet jeden internetový úcet. Jinak zvolte Bridge (most). Ze seznamu Encapsulation (zapouzdení) zvolte typ zapouzdení, který poskytovatel internetu pouzívá. Volby se lisí podle toho, co jste zvolili v poli Mode (rezim). Ze stahovacího seznamu Multiplex zvolte metodu multiplexování, kterou pouzívá poskytovatel internetu. Do polícek VPI a VCI vlozte správné identifikátory (podle informací dodaných poskytovatelem internetu). Tato polícka jiz mohou být nastavena poskytovatelem. Kliknte na Next (dalsí). Obrázek 7: První obrazovka prvodce Krok 2 Podoba druhé obrazovky prvodce závisí na rezimu a typu zapouzdení, který jste zvolili na pedchozí obrazovce. Obrazovky uvedené dále pedpokládají, ze jste zvolili rezim Routing smrování. Nastavte pozadované parametry do polícek a kliknutím na Next (dalsí) pokracujte k dalsí obrazovce. 13 Prestige 660HW/H Pokud poskytovatel internetu uvádí jméno poskytované sluzby, zadejte ho do pole Service Name (jméno sluzby). Zadejte User Name (uzivatelské jméno) a Password (heslo) pesn tak, jak je sdlil poskytovatel internetu. Zvolte Obtain an IP Address Automatically (získat IP adresu automaticky), pokud pouzíváte dynamickou IP adresu. Jinak zvolte volbu Static IP Address (pevná IP adresa) a zadejte IP adresu do polícka dole. Jestlize nechcete, aby pipojení bylo trvalé, zvolte volbu Connect on Demand (pipojit na pozádání) a urcete max. casový interval necinnosti (v sekundách) (Max. Idle Timeout). Jestlize chcete, aby spojení bylo trvalé, zvolte Nailed-Up Connection. Jestlize se spojení perusí, pokusí se je pístroj Prestige automaticky obnovit. Obrázek 8: Pipojení k internetu (s protokolem PPPoE) Ze stahovacího seznamu Network Address Translation (peklad síových adres) zvolte SUA Only (jen SUA), Full Feature (plné mapování) nebo None (zádné). Podrobnosti jsou v kapitole Peklad síových adres. Do polícka IP Address zadejte IP adresu, kterou Vám sdlil poskytovatel internetu. Polícko IP Address není dostupné v rezimu mostu (bridge).

8 Polozka Network Address Translation je popsána v obrázku 8. Obrázek 9: Pipojení k internetu (s protokolem RFC 1483) 14 Prestige 660HW/H Do pole ENET ENCAP Gateway zadejte IP adresu brány, kterou Vám sdlil poskytovatel internetu. Popis dalsích polozek je uveden u obrázku 8. Obrázek 10: Pipojení k internetu (s protokolem ENET ENCAP) Popis polozek je uveden u obrázku 8. Polícka IP Address a Network Address Translation nejsou dostupná v rezimu mostu (bridge). Obrázek 11: Pipojení k internetu (s protokolem PPPoA) 15 Prestige 660HW/H Krok 3 Na dalsí obrazovce zkontrolujte vsechna platná nastavení. Pokud potebujete zmnit konfiguraci lokální sít LAN u pístroje Prestige, kliknte na Change LAN Configuration (zmna konfigurace LAN). Jinak kliknutím na Save Settings (uloz zmny) ulozte provedená nastavení a pokracujte krokem 5. Obrázek 12: Tetí obrazovka prvodce Krok 4 Pokud potebujete zmnit konfiguraci lokální sít LAN u pístroje Prestige, kliknte na Change LAN Configuration (zmna konfigurace LAN). Objeví se obrazovka petistná na následující stránce. 16 Prestige 660HW/H Zadejte IP adresu pístroje Prestige do pole LAN IP Address (pouzijte formát císla s teckami: nap , coz je tovární výchozí nastavení). Jestlize zmníte IP LAN adresu pístroje, musíte píst zadat tuto novou adresu, kdyz budete otevírat webový konfigurátor. Do polícka LAN Subnet Mask zadejte podsíovou masku (opt pouzijte formát císla s teckami). vypnete volbou Off. poli Size of Client IP Pool zadejte velikost bloku IP adres. k internetu je teprve zacátek. nez bezdrátové pipojení aktivujete, mli byste konfigurovat bezpecnostní nastavení (MAC filtry a/nebo bezpecnostní protokol 802.1x), jinak bude bezdrátová sí zranitelná. Zaskrtnte polícko, kdyz chcete aktivovat bezdrátovou sí LAN. (Extended Service Set IDentity) ESSID je jedinecné jméno, které identifikuje pístroj Prestige na bezdrátové síti LAN. Vsichni bezdrátoví klienti asociovaní s pístupovým bodem (pístroj Prestige) musí mít stejné ESSID. kanál ze stahovacího seznamu. této volby je omezit kolize pi penosu. Vlozte hodnotu mezi 0 a Výchozí nastavení je jakým zpsobem se mají filtrovat MAC adresy. Deny Association zakáze pístup k routeru z uvedených adres. Ostatní MAC adresy, které nejsou uvedeny na seznamu, budou mít pístup povolen. Allow Association povolí pístup k routeru z uvedených adres. Ostatní MAC adresy, které nejsou uvedeny na seznamu, budou mít pístup zakázán. Zadejte seznam MAC adres (ve formátu XX:XX:XX:XX:XX:XX) bezdrátových stanic, jejichz adresy chcete filtrovat. MAC Address 6.3 Základní informace o autentizaci 802.1x a WPA WPA (Wi-Fi Protected Access) je cást bezpecnostních specifikací IEEE i. Mezi hlavní rozdíly mezi WPA a WEP patí uzivatelská autentizace a vylepsené sifrování dat. WPA vyuzívá autentizacní standardy IEEE 802.1x a EAP (Extensible Authentication Protocol) a vyzaduje autentizaci bezdrátových klient s vyuzitím externí databáze RADIUS. Pro autentizacní úcely WPA není mozné vyuzít lokální uzivatelskou databázi pístroje Prestige, protoze lokální databáze vyuzívá metodu MD5 EAP, kterou nelze pouzít ke generování klíc. WPA nabízí dokonalejsí sifrování dat s vyuzitím protokolu Temporal Key Integrity Protocol (TKIP), kontroluje integritu zprávy (Message Integrity Check, MIC) a spluje standard IEEE 802.1x. TKIP vyuzívá 128bitové klíce, které dynamicky generuje a distribuuje autentizacní server. Soucástí metody je obmna klíc pro jednotlivé pakety, kontrola integrity zprávy (MIC), rozsíený inicializacní vektor (IV) se sekvencními pravidly a mechanismus peklícování. Pokud chcete zmnit autentizacní nastavení pístroje Prestige, kliknte na odkaz Wireless LAN (bezdrátová lokální sí) pod tlacítkem Advanced Setup (pokrocilé nastavení) a zvolte kartu 802.1x/WPA. Obrazovka se mní podle provedených nastavení. 6.4 Peklad síových adres (NAT) NAT (Network Address Translation, RFC 1631) je protokol pro peklad IP adres. Napíklad zdrojová adresa odchozího paketu, která se pouzívá uvnit jedné sít, se zmní na jinou IP adresu, která je známá v druhé síti. Jestlize máte jedinou veejnou IP adresu, zvolte na obrazovce NAT-Mode (viz obrázek 17) volbu SUA Only. Jestlize máte více veejných IP adres, mzete vyuzít vsechny mapovací typy (podrobnosti jsou v Uzivatelské pírucce). 21 Prestige 660HW/H NAT podporuje pt typ mapování IP adres/port: One-to-One: Mapuje jednu lokální IP adresu na jednu globální IP adresu. Vsimnte si, ze císla port se pi tomto mapování nemní. na NAT otevete obrazovku NAT-Mode. 5: Server SUA/NAT POLÍCKO Start Port No. End Port No. IP Address POPIS Zadejte císlo portu. císlo portu. vnitní IP adresu serveru. 23 Prestige 660HW/H 6.6 Základní informace o firewallu Firewall pístroje Prestige je inspekcní stavový firewall a je konstruován tak, aby po své aktivaci chránil systém ped útoky typu,,odmítnutí sluzby" (Denial of Service). Úcelem pístroje Prestige je umoznit bezpecné pipojení soukromé lokální sít (LAN) k internetu. Pístroj Prestige je mozné vyuzít k ochran ped krádezí, znicením a úpravou dat, ale také k záznamu událostí.

9 Pístroj Prestige umozuje také filtrovat pakety. Po své aktivaci firewall povoluje síový provoz z lokální sít LAN smrem ven (do sít internet), ale blokuje provoz od internetu do lokální sít LAN. Jinými slovy pístroj Prestige se bude chovat takto: Povolí vsechny relace vycházející ze sít LAN a míící do sít WAN. Zakáze vsechny relace vycházející ze sít WAN a míící do sít LAN. Pi výchozím nastavením pravidel firewallu je povolen veskerý síový provoz smující z lokální sít LAN do sít internet. Následující schematický nácrtek ilustruje fungování firewallu: útoky typu,,odmítnutí sluzby" Obrázek 19: Pístroj Prestige jako firewall 24 Prestige 660HW/H 6.7 Aktivace firewallu s výchozím nastavením Na hlavní obrazovce kliknte na Advanced Setup, Firewall a potom na Default Policy (výchozí nastavení). Aktivujte firewall tím, ze zaskrtnete volbu Enable Firewall (aktivovat firewall). Obrázek 20: Výchozí nastavení Následující tabulka popisuje jednotlivé volby na obrazovce. Tabulka 6: Firewall: výchozí nastavení POLÍCKO Firewall Enabled Allow Asymmetrical Route Packet Direction POPIS Kdyz zaskrtnete toto polícko, aktivujete firewall. Pi aktivaci ídí firewall (tj. pístroj Prestige) pístup k síti a chrání ji ped útoky typu,,odmítnutí sluzby" (Denial of Service). Zaskrtnte tuto volbu, kdyz chcete povolit asymetrické smrování. Default Action Log Back Apply Cancel Smr penosu paket: LAN to LAN/Router (LAN > LAN/smrovac), LAN to WAN (LAN > WAN), WAN to WAN/Router (WAN > WAN/smrovac) a WAN to LAN (WAN > LAN). Pravidla pro kontrolu paket jsou seskupena podle smru penosu paket. Nap. volba LAN to LAN/Router se vztahuje k paketm smujícím z pocítace/podsít na lokální síti LAN bu do dalsího pocítace/podsít na lokálním rozhraní pístroje Prestige nebo do pístroje Prestige. Zvolte, co se má ucinit s pakety smujícími v daném smru: Block (zablokovat, tise znicit) nebo Forward (povolit prchod). Zvolte, zda se mají zaznamenat pakety (kdyz dojde k jedné z výse uvedených akcí), které smují v daném smru a nesplují pravidla uvedená níze. Kliknutím na tlacítko Back (zpt) se vrátíte na pedchozí obrazovku. Kliknutím na tlacítko Apply (potvrdit) ulozíte nastavení. Kliknutím na tlacítko Cancel (zrusit) se zrusí provedené nastavení a mzete zacít znovu. 25 Prestige 660HW/H 6. 8 Konfigurace pravidel firewallu Poadí pravidel je velmi dlezité, protoze pravidla se aplikují popoad. Kliknte na Firewall a potom na Rule Summary (shrnutí pravidel). Objeví se obrazovka se shrnutím existujících pravidel. Vsimnte si, v jakém poadí jsou pravidla uvedena. Obrázek 21: Shrnutí pravidel Následující tabulka popisuje jednotlivé volby na obrazovce. Tabulka 7: Shrnutí pravidel POLÍCKO Firewall Rules Storage Space in Use Packet Direction POPIS Stavový pruh zobrazuje, kolik procent pamti pístroje Prestige je zaplnno existujícími pravidly (stavový pruh nelze editovat). Kdyz je zaplnno 80% a mén pamti, je pruh zelený. Kdyz zaplnní pamti pekrocí 80%, pruh zcervená. Ve stahovacím seznamu zvolte smr penosu paket, pro který chcete konfigurovat pravidla: LAN to LAN/Router (LAN > LAN/smrovac), LAN to WAN (LAN > WAN), WAN to WAN/Router (WAN > WAN/smrovac) a WAN to LAN (WAN > LAN). Default Policy ádek uvádí výchozí nastavení, které jste zvolili na obrazovce Firewall - Default Policy (Firewall výchozí nastavení). Sloupecky v tabulce uvádjí nastavení jednotlivých pravidel aplikovaných v rámci penosu paket (tato polícka nelze pímo editovat: musíte otevít okno ke konfiguraci pravidla, viz níze). Aktivní pravidla mají vtsí prioritu nez vseobecná nastavení (viz výse). 26 Prestige 660HW/H Tabulka 7: Shrnutí pravidel (pokracování) POLÍCKO Rule Active Source IP Destination IP Service POPIS Císlo pravidla. Poadí pravidel je dlezité, protoze pravidla se aplikují popoad. Kdyz chcete konfigurovat nebo editovat pravidlo, kliknte na jeho císlo. Polícko uvádí, zda je dané pravidlo aktivní (Y) nebo není aktivní (N). Stahovací seznam zobrazuje zdrojové IP adresy nebo rozmezí adres, na které se má pravidlo pouzít. Vsimnte si, ze prázdné polícko se vyhodnotí stejn jako nastavení Any (vsechny adresy). Stahovací seznam zobrazuje cílové IP adresy nebo rozmezí adres, na které se má pravidlo pouzít. Vsimnte si, ze prázdné polícko se vyhodnotí stejn jako nastavení Any (vsechny adresy). Stahovací seznam zobrazuje typ sluzby, na který se má pravidlo pouzít. Vsimnte si, ze prázdné polícko se vyhodnotí stejn jako nastavení Any (vsechny sluzby). Podrobnosti jsou v Uzivatelské pírucce. Nastavení akce: Block (blokovat pakety), nebo Forward (povolit prchod). Vsimnte si, ze volba Block znamená, ze firewall píslusné pakety tise znicí. Zde je uvedena informace (Yes, No), zda je pouzití pravidla nastaveno na njaký urcitý cas nebo den. Zde je uvedeno, zda se mají zaznamenat pakety, které splují toto pravidlo (Enabled ano, Disabled ne). Zde je uvedeno, zda se má pi splnní pravidla objevit výstraha (Yes) nebo ne (No). Zadejte poadové císlo, kam se má pidat nové pravidlo. Insert (vlozit ped): nové pravidlo se zaadí ped zadané poadové císlo. Append (vlozit za): nové pravidlo se pidá za zadané poadové císlo.

10 Powered by TCPDF ( Zde mzete mnit poadí pravidel. Kliknutím na Move (pesunout) pesunete pravidlo s císlem zadaným v prvním polícku na místo zadané v druhém polícku. Poadí pravidel je dlezité, protoze pravidla se aplikují popoad. Kliknutím na tlacítko Back (zpt) se vrátíte na pedchozí obrazovku. Kliknutím na tlacítko Apply (potvrdit) ulozíte nastavení. Kliknutím na tlacítko Cancel (zrusit) se zrusí provedené nastavení a mzete zacít znovu. Action Schedule Log Alert Insert/Append Move Back Apply Cancel Vytvoení/editace pravidla Kdyz chcete vytvoit nové pravidlo, postupujte takto: Krok 1 Krok 2 Na obrazovce Rule Summary (shrnutí pravidel) zadejte poadové císlo, kam chcete pidat nové pravidlo. Kliknte na Insert (vlozit ped) nebo Append (vlozit za) podle toho, kam chcete nové pravidlo pidat: nap. kdyz zadáte císlo 6 a stisknete Insert, nové pravidlo bude mít císlo 6 (a pokud existovalo pravidlo 6, zmní se císlo pvodního pravidla 6 na 7). 27 Prestige 660HW/H Obrázek 22: Vytvoení/editace pravidla 28 Prestige 660HW/H Následující tabulka popisuje jednotlivé volby na obrazovce. Tabulka 8: Editace pravidel firewallu POLÍCKO POPIS Active Aktivace daného pravidla. Action for Nastavení akce: Block (blokovat pakety), nebo Forward (povolit prchod). Vsimnte si, ze volba Matched Packet Block znamená, ze firewall píslusné pakety tise znicí. Source/Destination Address (zdrojová/cílová adresa) Address Type Mzete nastavit, aby se pravidlo aplikovalo na pakety z jedné IP adresy, rozmezí IP adres (nap az ), z celé podsít nebo na vsechny IP adresy. Zvolte píslusnou volbu ve stahovacím seznamu: Single Address (jedna adresa), Range Address (rozmezí adres), Subnet Address (adresa podsít), Any Address (vsechny adresy). Start IP Address Zadejte jednu IP adresu nebo pocátecní adresu ze zamýsleného rozmezí IP adres. End IP Address Zadejte koncovou adresu ze zamýsleného rozmezí IP adres. Subnet Mask Podle poteby zadejte masku podsít. (sluzby) Available/Selected Podrobnosti o dostupných sluzbách jsou uvedeny v Uzivatelské pírucce. Oznacte sluzbu Services v seznamu dostupných sluzeb (Available Services) vlevo a kliknutím na Add (pidat) ji pidejte na seznam zvolených sluzeb (Selected Services). Kdyz chcete zvolenou sluzbu odstranit, kliknte na Remove (odstranit). Available Services Po kliknutí na odkaz Available Services (dostupné sluzby) se oteve obrazovka, kde mzete konfigurovat novou uzivatelskou sluzbu, která není na seznamu peddefinovaných sluzeb. Schedule (casový rozvrh) Day to Apply Zvolte den v týdnu (nebo vsechny dny), kdy se má pravidlo aplikovat. Back Kliknutím na tlacítko Back (zpt) se vrátíte na pedchozí obrazovku. Apply Kliknutím na tlacítko Apply (potvrdit) ulozíte nastavení a zavete obrazovku. Cancel Kliknutím na tlacítko Cancel (zrusit) se zrusí provedené nastavení a mzete zacít znovu. Delete Kliknutím na Delete (smazat) smazete dané pravidlo a vrátíte se na obrazovku Rule Summary (shrnutí pravidel). 29 Prestige 660HW/H 7 Problémy a jejich esení Tabulka 9: Problémy a jejich esení NÁPRAVA Zkontrolujte, zda pouzíváte správnou napájecí sru a jestli je správn zapojena do elektrické zásuvky. Zkontrolujte vsechna kabelová pipojení. Jestlize se LED kontrolky ani potom nerozsvítí, mze se jednat o hardwarový problém. Kontaktujte prodejce zaízení. Zkontrolujte kabelové propojení mezi pístrojem a pocítacem nebo rozbocovacem. Podrobnosti jsou v kapitole Pípojky na zadní stran. Zkuste otestovat spojení z pocítace na síti (ping). Zkontrolujte, zda adaptér Ethernet na pocítaci je instalován a je funkcní. Jestlize jsou vsechny kontrolky LAN na pístroji zhasnuté, zkontrolujte kabelové pipojení mezi pístrojem Prestige a pocítaci na lokální síti. Zkontrolujte, zda IP adresa a podsíová maska pístroje Prestige a pocítac na lokální síti jsou ve stejném rozmezí (tj. ze jsou na stejné podsíti). Zkontrolujte, zda svítí LED kontrolka WLAN. Zkontrolujte, zda bezdrátová karta v pocítaci pracuje správn. Zkontrolujte, zda Prestige a bezdrátoví klienti pouzívají stejné jméno ESSID, stejný kanál a WEP klíce (je-li zapnuto sifrování WEP). V nkterých pípadech je poskytnutí WAN IP adresy poskytovatelem internetu podmínno ovením MAC adresy, hostitelského jména anebo uzivatelského ID. Zjistte, jaké ovovací metody poskytovatel internetu pouzívá, a konfigurujte odpovídající volby. Jestlize poskytovatel internetu kontroluje uzivatelské ID, zkontrolujte typ sluzby, uzivatelské jméno a heslo na obrazovce WAN Setup. Zkontrolujte nastavení internetu na obrazovce WAN Setup. Zkontrolujte, zda jste zadali správné uzivatelské jméno a heslo. Pokud jste na bezdrátové síti: Zkontrolujte, zda Prestige a bezdrátoví klienti pouzívají stejné jméno ESSID, stejný kanál a WEP klíce (je-li zapnuto sifrování WEP). PROBLÉM Po zapnutí pístroje se nerozsvítí zádné LED kontrolky. Z lokální sít nemohu získat pístup k pístroji Prestige. Nedostávám zádnou odezvu na píkaz ping od ostatních pocítac na lokální síti. Nedostávám zádnou odezvu na píkaz ping od pocítac na bezdrátové lokální síti (jen P660HW). Nemohu získat WAN IP adresu od poskytovatele internetu. Nemohu získat pístup na internet. 30 Prestige 660HW/H ZyXEL Communications Corp. tímto prohlasuje, ze zaízení P660HW je ve shod se základními pozadavky a s dalsími píslusnými ustanovení Naízení vlády c.

Řada Prestige 650R ADSL Router

Řada Prestige 650R ADSL Router Řada Prestige 650R ADSL Router Příručka pro rychlou orientaci ADSL Router Příručka pro rychlou orientaci Verze 3.40 březen 2003 Obsah 1 Seznámení s přístrojem... 2 2 Hardware... 3 2.1 Přípojky na zadní

Více

ZYXEL PRESTIGE 2602HW ADSL VOIP IAD WIFI 802.11G

ZYXEL PRESTIGE 2602HW ADSL VOIP IAD WIFI 802.11G Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZYXEL PRESTIGE 2602HW ADSL VOIP IAD WIFI 802.11G. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající

Více

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci P-334U Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 1. vydání 5/2006 Přehled P-334U představuje bezdrátový širokopásmový router (podporující normy IEEE

Více

Vaše uživatelský manuál HUAWEI ECHOLIFE HG520I http://cs.yourpdfguides.com/dref/1884387

Vaše uživatelský manuál HUAWEI ECHOLIFE HG520I http://cs.yourpdfguides.com/dref/1884387 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HUAWEI ECHOLIFE HG520I. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZYXEL PRESTIGE 320W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZYXEL PRESTIGE 320W v

Více

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL 2+ s bezdrátovou technologií 802.

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL 2+ s bezdrátovou technologií 802. Řada Prestige 660HW Čtyřportová brána ADSL 2+ s bezdrátovou technologií 802.11g Řada Prestige 660H Čtyřportová brána ADSL 2+ Příručka pro rychlou orientaci Verze 3.40 Září 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem...

Více

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o.

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o. Bezdrátový 11ag AP router Příručka k rychlé instalaci (návod k obsluze) Verze 1.2 1 i4 Portfolio s.r.o. Obsah 1. Před instalací... 3 2. Instalace hardware... 4 3. Konfigurace nastavení TCP/IP vašeho počítače...

Více

... Default Gateway (Výchozí brána) DNS Address (DNS adresa) PPPoE User Name (Jméno uživatele) Password (Heslo) PPTP

... Default Gateway (Výchozí brána) DNS Address (DNS adresa) PPPoE User Name (Jméno uživatele) Password (Heslo) PPTP Máte-li uživatelům bez přístupového práva zabránit v přístupu přes váš širokopásmový router WLAN, doporučujeme vám, abyste využili bezpečnostní mechanismus jako třeba WEP či WPA nebo abyste nastavili ID

Více

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802. Řada Prestige 660HW Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.11g Řada Prestige 660H Čtyřportová brána ADSL2+ Příručka pro rychlou orientaci Verze 3.40 Září 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem...2

Více

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B. Verze 2.0

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B. Verze 2.0 Bezdrátový router ADSL 2+ AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Prvodce rychlou instalací Verze 2.0 Informace o výrobku Dkujeme, že jste zakoupili výrobek firmy Edimax. Je to integrovaný router, modem

Více

Instalace. 1 Typická sí. Poznámka. jako p íklad. Model produktu zobrazený v této p íru ce je TL-WA7510N a slouží

Instalace. 1 Typická sí. Poznámka. jako p íklad. Model produktu zobrazený v této p íru ce je TL-WA7510N a slouží Instalace Model produktu zobrazený v této píruce je TL-WA7510N a slouží jako píklad. 1 Typická sí Model produktu zobrazený v této píruce je TL-WA7510N a slouží jako píklad. Pístupový bod TL-WA7510N se

Více

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 2602HW http://cs.yourpdfguides.com/dref/5134080

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 2602HW http://cs.yourpdfguides.com/dref/5134080 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZYXEL PRESTIGE 2602HW. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Česká verze. Úvod. Pohled zepředu. RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač)

Česká verze. Úvod. Pohled zepředu. RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač) RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač) Důležité! Průvodce nastavením spustíte z přiloženého disku CD-ROM Sweex. Tento průvodce instalací vám krok za krokem ukáže, jak router nastavit. Nepodaří-li

Více

Řada Prestige 660R-6xC

Řada Prestige 660R-6xC Řada Prestige 660R-6xC Příručka k rychlé instalaci Obsah 1 Přípojky na zadní straně... 3 2 Přední panel přístroje... 4 3 Výchozí tovární nastavení přístroje... 5 4 Údaje o internetovém účtu... 5 5 Síťové

Více

Do tohoto portu není zapojené žádné zařízení. Do tohoto portu je zapojen počítač nebo jiné síťové zařízení.

Do tohoto portu není zapojené žádné zařízení. Do tohoto portu je zapojen počítač nebo jiné síťové zařízení. LW 055 Sweex bezdrátový širokopásmový směrovač (router) Pohled na směrovač zepředu Stav Význam LAN1x t/m 4x WAN OFF (Vypnuto) ON (Zapnuto) Bliká OFF (Vypnuto) ON (Zapnuto) Do tohoto portu není zapojené

Více

NWA-3166. Příručka k rychlé instalaci. Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business

NWA-3166. Příručka k rychlé instalaci. Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business Dvoupásmový bezdrátový přístupový bod N třídy business Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v3.60 Vydání 4, Leden 2010 Copyright ZyXEL Communications

Více

SPARKLAN WX-7800A - návod k obsluze Verze 1.2

SPARKLAN WX-7800A - návod k obsluze Verze 1.2 Bezdrátový 11ag AP Příručka k rychlé instalaci (návod k obsluze) Verze 1.2 1 i4 Portfolio s.r.o. Obsah 1. Před instalací... 3 2. Instalace hardware... 4 3. Konfigurace nastavení TCP/IP vašeho počítače...

Více

Řada Prestige 660RU Ethernetová/USB brána ADSL 2+

Řada Prestige 660RU Ethernetová/USB brána ADSL 2+ Řada Prestige 660RU Ethernetová/USB brána ADSL 2+ Příručka pro rychlou orientaci Verze 3.40 Leden 2005 Obsah 1 Seznámení s přístrojem... 2 2 Přehled... 2 3 Hardwarové připojení... 3 4 LED kontrolky na

Více

ZyWALL USG 200 Internetová bezpečnostní brána

ZyWALL USG 200 Internetová bezpečnostní brána Internetová bezpečnostní brána Příručka k rychlé instalaci ZLD 2.20 19.7.2010 Kde jsou k nahlédnutí certifikace výrobku 1. Přejděte na adresu http://www.zyxel.com/. 2. Na domovské stránce ZyXEL zvolte

Více

Při konfiguraci tohoto přístupového bodu (AP, access pointu) používejte, prosím, pouze drátové připojení.

Při konfiguraci tohoto přístupového bodu (AP, access pointu) používejte, prosím, pouze drátové připojení. Instalace Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto přístupového bodu (AP, access pointu) používejte, prosím, pouze drátové připojení. Vypněte všechna síťová zařízení, včetně vašeho PC, power injectoru

Více

Řada Prestige 2602HW ADSL VoIP IAD s bezdrátovou technologií g

Řada Prestige 2602HW ADSL VoIP IAD s bezdrátovou technologií g Řada Prestige 2602HW ADSL VoIP IAD s bezdrátovou technologií 802.11g Příručka pro rychlou instalaci Verze 3.40 Srpen 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem... 2 1.1 Potřebné údaje... 2 2 Hardware... 4 2.1

Více

DWL-2000AP+ Než začnete. Kontrola obsahu dodávky

DWL-2000AP+ Než začnete. Kontrola obsahu dodávky Tento přístroj lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2000AP+ D-Link AirPlus G+ Bezdrátový přístupový bod Než začnete

Více

LW300/LW300UK Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps

LW300/LW300UK Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps LW300/LW300UK Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps Na Úvod Nevystavujte Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps extrémním teplotám. Nevystavujte routek přímému slunečnímu záření a nebo

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. Tenda W301R Wireless-N Broadband Router

INSTALAČNÍ MANUÁL. Tenda W301R Wireless-N Broadband Router INSTALAČNÍ MANUÁL Tenda W301R Wireless-N Broadband Router Před připojením zařízení k PC si prosím prostudujte následující pokyny. Neručíme za škody vzniklé nedodržením pokynů k instalaci a obsluze zařízení.

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND

Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND Rychlá příručka Vám pomůže správně zapojit a zprovoznit Wi-Fi zařízení TP-LINK TL-WR741ND. Zařízení je nezávislé na použitém operačním systému. Postup zprovoznění

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

Evolve Connect. Uživatelská příručka. Verze 1.00

Evolve Connect. Uživatelská příručka. Verze 1.00 Evolve Connect Uživatelská příručka 2009-03-09 Verze 1.00 FCC kompatibilita Tento přístroj byl testován a shledán kompatibilní s omezeními pro digitální zařízení třídy 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou

Více

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point Prvodce pro rychlou instalaci EW-7206Apg Wireless LAN Access Point 0 Rychlá instalace ESKY Ped zahájením zapojování zaízení EW-7206APg provte, zda máte pístup k Internetu prostednictvím širokopásmového

Více

Před zahájením instalace zkontrolujte, zda máte připraveny všechny potřebné informace a vybavení.

Před zahájením instalace zkontrolujte, zda máte připraveny všechny potřebné informace a vybavení. Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.2.3., Mozilla nebo Firefox DSL-584T ADSL2+ směrovač Než začnete: Před zahájením

Více

Stručný průvodce instalací

Stručný průvodce instalací BR - 6104K Stručný průvodce instalací Začínáme Následuje postup pro zahájení používání routeru a připojení k Internetu. 1. Připravte si síťové prostředí podle následujícího obrázku. Síťový adaptér ADSL

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Důležité informace 3 Obsah balení 3 Přehled indikace LED diod na předním panelu zařízení 3 Popis portů na zadním

Více

Přední panel SP3364 SP3367

Přední panel SP3364 SP3367 Představení Toto zařízení je kompatibilní s novými ADSL2+ standardy a zaručuje vysoký výkon a jednoduché použití. Poskytuje uživatelům rychlé a spolehlivé připojení k Internetu pomocí kabelového, ale i

Více

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Řada P-660HN Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Firmware v3.70 Vydání 2, 12/2008 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské heslo: user Administrátorské heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci

Více

Řada Prestige 660HW v2

Řada Prestige 660HW v2 Řada Prestige 660HW v2 Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.11g Řada Prestige 660H v2 Čtyřportová brána ADSL2+ Uživatelský manuál Listopad 2007 Obsah 1 Úvodní informace o DSL...2 Seznámení

Více

Prestige 334 Broadband router s firewallem

Prestige 334 Broadband router s firewallem Broadband router s firewallem Příručka pro rychlou instalaci Verze 3.60 Listopad 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem... 2 2 Instalace hardwaru... 3 2.1 Přípojky na zadní straně... 3 2.2 LED kontrolky

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Instalace. Připojení zařízení. Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. Poznámka

Instalace. Připojení zařízení. Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. Poznámka Instalace Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WA701ND. 1 Připojení zařízení Přiřaďte svému počítači statickou adresu IP 192.168.1.100. Bližší informace najdete v části T3 v kapitole

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Vodafone ADSL/ /VDSL modem. Návod na jednoduchou a rychlou instalaci

Vodafone ADSL/ /VDSL modem. Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/ /VDSL modem Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modem Obsah balíčku Vodafone ADSL/VDSL modem VR-3022e Zelený kabel (LINE) Červený kabel (DSL) Žlutý (LAN) Ethernet

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

P-791R v2. Příručka k rychlé instalaci. Router G.SHDSL.bis VÝCHOZÍ NASTAVENÍ. Administrátorské heslo 1234 Uživatelské heslo user

P-791R v2. Příručka k rychlé instalaci. Router G.SHDSL.bis VÝCHOZÍ NASTAVENÍ. Administrátorské heslo 1234 Uživatelské heslo user Router G.SHDSL.bis VÝCHOZÍ NASTAVENÍ IP adresa http://192.168.1.1 Administrátorské heslo 1234 Uživatelské heslo user Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2007 Vydání 1 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

WABOX 201 Příručka pro rychlou instalaci

WABOX 201 Příručka pro rychlou instalaci WABOX 201 Příručka pro rychlou instalaci revize 2.2 Chcete-li zabránit neoprávněným uživatelům v přístupu na váš WiFi Access Point WLAN - WABOX, doporučujeme vám, abyste použili bezpečnostní mechanismus

Více

NETGEAR Trek Cestovní router N300 a extender. Instalační příručka PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet.

NETGEAR Trek Cestovní router N300 a extender. Instalační příručka PR2000 NETGEAR. WiFi LAN USB USB. Reset. Power. Internet. NETGEAR Trek Cestovní router N300 a extender PR2000 Instalační příručka NETGEAR Reset /LAN LAN USB WiFi Power USB Obsah Začínáme............................................. 3 Připojení na cestách.................................

Více

Prestige 2304R-P1 VoIP brána / telefonní adaptér ATA

Prestige 2304R-P1 VoIP brána / telefonní adaptér ATA Prestige 2304R-P1 VoIP brána / telefonní adaptér ATA Příručka k rychlé orientaci Verze 3.60 Vydání 1 10/2006 Obsah Přehled...1 1 Co je potřeba...1 2 Hardwarové připojení...2 3 Počáteční konfigurace...3

Více

Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2

Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2 Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2 Bezdrátový přístupový bod/klient/router Popis zařízení WA-6212-V2 je WiFi router s podporou přenosových rychlostí až 300 Mbps při 802.11n. Dále podporuje IPv6, je vybaven

Více

Doporučení. Obsah dodávky. Přehled termínů

Doporučení. Obsah dodávky. Přehled termínů LW150 Sweex Bezdrátový router 150N Doporučení Prosím, nepřehlédněte! Na přibaleném CD-ROM naleznete průvodce instalací. Tento instalační program vás provede nastavením routeru krok za krokem. Bezdrátový

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP AR-5731. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SHARP AR-5731 v uživatelské

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

RT-N12 ASUS bezdrátový SuperSpeed N směrovač. RT-N12 300M SuperSpeed. Uživatelská příručka

RT-N12 ASUS bezdrátový SuperSpeed N směrovač. RT-N12 300M SuperSpeed. Uživatelská příručka ASUS bezdrátový SuperSpeed N směrovač 300M SuperSpeed Uživatelská příručka CZ4809_RT-N1_Manual.indd...1 009.7.8...10:18:1.AM CZ4809 První vydání. červenec 2009 Copyright 2009 ASUSTeK Computer Inc. Všechna

Více

ZYXEL P-660HN-T3A. nastavení modemu. vzorové nastavení ADSL

ZYXEL P-660HN-T3A. nastavení modemu. vzorové nastavení ADSL nastavení modemu ZYXEL P-660HN-T3A Jsme rádi, že jste se rozhodli pro službu GoInternet. V následujících krocích vás provedeme nastavením modemu. Doporučujeme si tento dokument stáhnout do svého počítače,

Více

Zákaznická linka: 533 427 533

Zákaznická linka: 533 427 533 DIGI INTERNET Návod pro nastavení modemu Zyxel VMG1312-B30B Zákaznická linka: 533 427 533 1 Základní informace 3 1.1 Popis zařízení 3 1.2 Správa zařízení 3 1.3 Několik užitečných typů pro správu zařízení

Více

ZyWALL USG 2000 Komplexní internetový firewall

ZyWALL USG 2000 Komplexní internetový firewall Komplexní internetový firewall Příručka k rychlé instalaci ZLD 2.20 19.7.2010 Kde jsou k nahlédnutí certifikace výrobku 1. Přejděte na adresu http://www.zyxel.com/. 2. Na domovské stránce ZyXEL zvolte

Více

ZYXEL P-660HW-T3 v2. nastavení modemu. vzorové nastavení ADSL

ZYXEL P-660HW-T3 v2. nastavení modemu. vzorové nastavení ADSL nastavení modemu ZYXEL P-660HW-T3 v2 Jsme rádi, že jste se rozhodli pro službu GoInternet. V následujících krocích vás provedeme nastavením modemu. Doporučujeme si tento dokument stáhnout do svého počítače,

Více

CellPipe 22A-FX-CZ. Rychlá instalační příručka Uživatelská příručka. Verze 2.0

CellPipe 22A-FX-CZ. Rychlá instalační příručka Uživatelská příručka. Verze 2.0 CellPipe 22A-FX-CZ Rychlá instalační příručka Uživatelská příručka Verze 2.0 01/2005 1 Úvod Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi ADSL modemu CellPipe od společnosti Lucent Technologies. Zařízení

Více

Prestige 335 Firewall router s tiskovým serverom

Prestige 335 Firewall router s tiskovým serverom Firewall router s tiskovým serverom Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 Prosinec 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem... 2 2 Instalace hardwaru... 3 2.1 Přípojky na zadní straně... 3 2.2 LED kontrolky

Více

NPS-520 Multifunkční tiskový server

NPS-520 Multifunkční tiskový server Multifunkční tiskový server Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Listopad 2006 Obsah Úvodní informace... 1 1 Hardwarová instalace... 2 1.1 LED kontrolky... 2 2 Utilita ZyXEL... 3 2.1 Instalace (prostředí

Více

NW-7500 REMOTE SURVEILLANCE WIRELESS CAMERA. Informace o výrobku E D F G CZ UK

NW-7500 REMOTE SURVEILLANCE WIRELESS CAMERA. Informace o výrobku E D F G CZ UK Informace o výrobku B E D F G CZ UK A C H I J A: Objektiv B: Indikátor napájení C: Indikátor připojení D: Zásuvka rozhraní pro síť LAN E: Zásuvka pro připojení antény F: Resetovací tlačítko G: Zásuvka

Více

DWL-G520 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový PCI adaptér

DWL-G520 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový PCI adaptér Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98se DWL-G520 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový PCI adaptér Než začnete Musíte mít minimálně následující

Více

Rychlý postup k nastavení VoIP gatewaye ASUS VP100

Rychlý postup k nastavení VoIP gatewaye ASUS VP100 Rychlý postup k nastavení VoIP gatewaye ASUS VP100 Zapojení kabelů 1 Porty LINE1 a LINE2 připojte k telefonním přístrojům nebo faxu pomocí kabelu RJ-11 2 WAN port propojte ethernetovým kabelem RJ-45 s

Více

DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér

DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900 Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

DWL-G650 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový Cardbus adaptér

DWL-G650 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový Cardbus adaptér This product works with the following operating system software: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G650 AirPlus Xtreme G 2.4 GHz bezdrátový Cardbus adaptér Než začnete Musíte mít minimálně

Více

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény)

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) 1. Popis produktu ARC FreeStation 5 je produkt, který přináší bezkonkurenční cenu v poměru s výkonem. Má integrovanou

Více

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti

Další vlastnosti. Úvod. Specifikace karty Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM (LW142) Obsah balení. Další vlastnosti LW141 Sweex Wireless LAN PC Card 140 Nitro XM LW142 Sweex Wireless LAN PCI Card 140 Nitro XM LW143 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adaptor 140 Nitro XM Úvod Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu společnosti

Více

Inteligentní konfigurovatelný switch pro 2. vrstvu (2 Layer) Verze 3.70 Červenec 2007 Vydání 1

Inteligentní konfigurovatelný switch pro 2. vrstvu (2 Layer) Verze 3.70 Červenec 2007 Vydání 1 Inteligentní konfigurovatelný switch pro 2. vrstvu (2 Layer) Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské jméno: admin Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 3.70 Červenec

Více

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi Začínáme Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili a

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

Řada Huawei Echolife HG520i Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.11g

Řada Huawei Echolife HG520i Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.11g Řada Huawei Echolife HG520i Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.11g Uživatelský manuál Leden 2008 Obsah 1 Úvodní informace o DSL...2 Seznámení s přístrojem...2 2 Hardware...4 2.1 Přípojky

Více

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3) Instrukce při prvním použití Kapitola 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)! 3. Přenos údajů mezi dvěma počítači (6.1) 1 Úvod Toto je uživatelská příručka pro uživatele TRUST USB2 EASY

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Pokud jakákoliv z výše uvedených položek chybí, obraťte se na prodejnu, ve které jste zařízení zakoupili.

LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Pokud jakákoliv z výše uvedených položek chybí, obraťte se na prodejnu, ve které jste zařízení zakoupili. LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps Úvod Děkujeme Vám za zakoupení Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Tento bezdrátový adaptér pro LAN umožňuje bezpečné, jednoduché a rychlé připojení k bezdrátové

Více

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Bezdrátový router ADSL 2+ AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Listopad 2006 1. Informace o výrobku Děkujeme, že jste zakoupili výrobek firmy Edimax. Je to

Více

Příručka síťových aplikací

Příručka síťových aplikací Příručka síťových aplikací Víceprotokolový integrovaný multifunkční tiskový server Ethernet a bezdrátový multifunkční tiskový server Tato Příručka síťových aplikací obsahuje užitečné informace o nastavení

Více

NAS 323 NAS jako VPN Server

NAS 323 NAS jako VPN Server NAS 323 NAS jako VPN Server Naučte se používat NAS jako VPN server A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Nastavit ASUSTOR NAS jako VPN server a připojit se k němu z počítačů

Více

Kabelová televize Přerov, a.s.

Kabelová televize Přerov, a.s. Kabelová televize Přerov, a.s. Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Vážení uživatelé služby MediaLINE v této příručce předkládáme návod na konfiguraci počítače

Více

NSA310. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware 4.21 Vydání 1, 6/2011 Obsah Přední a zadní panel... 1 Úvod...

Více

Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení).

Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení). Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení). Poznámka: Podporovanéfunkce a skutečný vzhled zařízení závisíod výrobku, kterýjste zakoupili. Nasledujícíobrázky slouží pouze

Více

MG5500 series. Příručka online. Řešení potíží. čeština (Czech)

MG5500 series. Příručka online. Řešení potíží. čeština (Czech) MG5500 series Příručka online Řešení potíží čeština (Czech) Obsah Řešení potíží..................................................... 7 Potíže se síťovou komunikací................................................

Více

Instalační návod IP kamer

Instalační návod IP kamer Instalační návod IP kamer Obsah 1) Postup a popis zprovoznění... 2 2) Běžný obsah balení... 3 3) Fyzická instalace... 4 4) Softwarová instalace... 5 5) Nastavení Active X a zabezpečení pro zobrazení...

Více

Bezdrátový širokopásmový směrovač. Návod k použití - 1 -

Bezdrátový širokopásmový směrovač. Návod k použití - 1 - Bezdrátový širokopásmový směrovač Návod k použití - 1 - Úvod 4 Charakteristika 4 Minimální požadavky 4 Obsah balení 4 Poznámky 5 Seznámení se směrovačem 5 Zadní panel 6 Čelní panel 7 Diagram nastavení

Více

Bezdrátový ADSL2/2+ modem s routerem Instalační příručka KM-4150NR V1.0

Bezdrátový ADSL2/2+ modem s routerem Instalační příručka KM-4150NR V1.0 Bezdrátový ADSL2/2+ modem s routerem Instalační příručka KM-4150NR V1.0 Bezdrátový ADSL2/2+ modem s routerem Úvod KM-4150NR podporuje režimy více linek. Obsahuje síťové rozhraní se čtyřmi ethernetovými

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002 LAN SUITE 2002 Obsah OBSAH... 1 NASTAVENÍ PROTOKOLU TCP/IP... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA SERVERU... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA STANICÍCH V SÍTI... 3 INSTALACE LAN SUITE... 3 KONFIGURACE LAN SUITE... 4 PRŮVODCE KONFIGURACÍ...

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

P-660HN-TxA. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena.

Více

Barricade 4-port 10/100Mbps Broadband Router with Advanced Firewall Protection 1

Barricade 4-port 10/100Mbps Broadband Router with Advanced Firewall Protection 1 Barricade 4-port 10/100Mbps Broadband Router with Advanced Firewall Protection 1 10/100Mbps Broadband Router 1. Úvod 2. Indikátory LED 3. Konfigurace vašeho počítače 4. Konfigurace routeru Barricade 1.

Více

Přední panel SP3361 ADSL DATA LAN USB PWR

Přední panel SP3361 ADSL DATA LAN USB PWR Úvod Toto zařízení je kompatibilní s novými ADSL2+ standardy, poskytuje vysoký výkon a jednoduché použití. Umožňuje uživatelům využívat rychlejší komunikační rychlosti, než kdykoli předtím a využívat tří

Více

NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P

NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P Vážený zákazníku, vítáme Vás v síti T-Mobile. Velmi si vážíme Vaší volby využívat službu Hlasová linka

Více

Stručný návod pro nastavení routeru COMPEX NP15-C

Stručný návod pro nastavení routeru COMPEX NP15-C Stručný návod pro nastavení routeru COMPEX NP15-C Předpokládáme, že máte router ve výchozím nestavení, pokud si nejste jisti, v jakém stavu router je, proveďte hardwarový reset routeru do továrního nastavení

Více

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení.

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Stručný návod Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili

Více

P-793H v2. Příručka k rychlé instalaci. Vysokorychlostní brána G.SHDSL.bis s podporou slučování linek (bonding)

P-793H v2. Příručka k rychlé instalaci. Vysokorychlostní brána G.SHDSL.bis s podporou slučování linek (bonding) P-793H v2 Vysokorychlostní brána G.SHDSL.bis s podporou slučování linek (bonding) Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské jméno: user Administrátorské heslo: 1234 Příručka k rychlé

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

ZyWALL 2 Plus. Příručka pro rychlou instalaci. Zařízení pro bezpečné připojení k internetu. Verze / vydání

ZyWALL 2 Plus. Příručka pro rychlou instalaci. Zařízení pro bezpečné připojení k internetu. Verze / vydání ZyWALL 2 Plus Zařízení pro bezpečné připojení k internetu Příručka pro rychlou instalaci Verze 4.00 4/2006 1. vydání Přehled Zařízení ZyWALL 2 Plus představuje firewall integrující VPN, správu propustnosti,

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO D510 SMALL FORM FACTOR http://cs.yourpdfguides.com/dref/869214

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO D510 SMALL FORM FACTOR http://cs.yourpdfguides.com/dref/869214 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO D510 SMALL FORM FACTOR. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET 9500MFP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

Průvodce nastavením bezdrátové sítě NPD4759-00 CS

Průvodce nastavením bezdrátové sítě NPD4759-00 CS Průvodce nastavením bezdrátové sítě NPD4759-00 CS Kontrola sítě Zkontrolujte síťová nastavení počítače a poté vyberte, jaký krok se má provést jako další. Postupujte podle pokynů pro prostředí, v němž

Více

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace hardwaru. Instalace ve Windows XP a Vista Česká verze Sweex LW312 - Bezdrátový LAN PCI adaptér 300 Mb/s Bezdrátový LAN PCI adaptér 300Mb/s nevystavujte nadměrným teplotám. Zařízení nenechávejte na přímém slunečním světle a v blízkosti topných

Více