ROZPRAVA: Matura-navrhuje, aby předmětné pozemky byly nadále inzerovány k odprodeji (Větrník, internet apod.)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZPRAVA: Matura-navrhuje, aby předmětné pozemky byly nadále inzerovány k odprodeji (Větrník, internet apod.)"

Transkript

1 Z á p i s Z 19. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listina přítomných Přítomno 7 zastupitelů města Omluveni: František Matoušek,Čestmír Slavík Zapisovatel: Ing. Pavel Štěpánek Ověřovatelé zápisu: Ing. Karel Kellner, Petr Srna Návrhová komise: Předseda-MUDr. Jiří Paroulek, Členové: Martin Petruška, Jiří Ďoubalík Program jednání 19. zasedání MZ: 1/Pozemky 2/Žádost o příspěvek 3/Pronájem chodníku 4/Přidělení bytů 5/Různé 6/Diskuse 7/Usnesení, závěr Program jednání a orgány 19. zasedání MZ odsouhlaseno. Před projednáváním 1.bodu zasedání dal pan starosta prostor zástupci programu S Krakonošem u počítače, který seznámil veřejnost se zájmem obyvatel města o sebevzdělávání. 1) Pozemky. a) Problematika odprodeje pozemků p.č.1141/3, 1141/4, 1141/7 a 1130 v k.ú. Vysoké nad Jizerou. Jedná se o pozemky v prostoru bývalé LŠ. ZM rozhodlo tyto pozemky odprodat fi.cim s.r.o Praha. Firma CIM s.r.o. dopisem ze dne odstupuje od koupě předmětných pozemků. Po zjištění dalších závažných skutečností.. se jeví firmě CIM s.r.o. koupě pozemků jako riskantní a finančně nevýhodná Matura-navrhuje, aby předmětné pozemky byly nadále inzerovány k odprodeji (Větrník, internet apod.) Kdo souhlasí, aby pozemky p.č. 1141/3, 1141/4, 1141/7 a 1130 v k.ú. Vysoké nad Jizerou byly nadále inzerovány k odprodeji? b) pozemky p.č. 1989/1, 1989/2, 2001 v k.ú. Vysoké nad Jizerou. Jedná se o pozemky na Polopruti. Pozemky byly zveřejněny k odprodeji, pronájmu. O pozemky projevilo zájem 8 žadatelů.

2 Kellner-navrhuje odprodej pozemků dle parcelních čísel,základní cena 200,-Kč/m2, při více zájemcích obálkovou metodou Vodseďálek-souhlasí s formou odprodeje, ale navrhuje základní cenu 300,-Kč/m2. Kdo je pro, aby město Vysoké nad Jizerou odprodalo pozemky p.č 1989/1, 1989/2 a 2001 v k.ú. Vysoké nad Jizerou za podmínky odprodeje jednotlivých pozemků, obálkovou metodou se základem 300,-Kč/m2? Pověřená komise k zabezpečení odprodeje Matoušek, Štěpánek, Bartoš. 6 1 Petruška 0 c) Žádost pana J.Vrabce o zakoupení pozemku p.č. 950/1 v k.ú. Tříč. Pan starosta navrhuje zveřejnit záměr o odprodeji výše uvedeného pozemku. Kdo souhlasí s tím, aby město Vysoké nad Jizerou zveřejnilo záměr odprodat ze svého majetku pozemek p.č. 950/1 v k.ú. Tříč? d) pozemky p.č. 2235/1, 2248, 448/1, 465 vše v /PK/ v k.ú. Vysoké nad Jizerou. Jedná se o pozemky v prostoru po Vysockou boudou. Pozemky byly zveřejněny k pronajmutí. Pan starosta informuje zastupitelé, že se rozhodl pronajmout výše uvedené pozemky ZD Horal ve Vysokém nad Jizerou pro zemědělské účely do doby, než budou tyto pozemky zveřejněny k odprodeji na výstavbu RD. Zastupitelé berou rozhodnutí starosty na vědomí. e) problematika odprodeje pozemků p.č. 594/1, 594/2, 598/2, 601/1 v k.ú. Helkovice. Tyto pozemky byly zveřejněny k odprodeji. O pozemky projevilo zájem 5 žadatelů. Na PZ MZ vzešel návrh na revokaci usnesení MZ z 18. zasedání MZ (odložení odprodeje až po změnách ÚPD). Petruška - navrhuje nerevokovat usnesení MZ č.251/z/18/205 ze dne a předmětné pozemky odprodat až po změnách ÚPD. Kdo je pro, aby nebylo revokováno usnesení MZ ze dne č. 251/Z/18/2005 týkající se odprodeje pozemků p.č.594/1, 594/2, 598/2, 601/1 v k.ú. Helkovice? f) převod fotbalového hřiště ve Vysokém nad Jizerou do majetku města.

3 Kdo souhlasí s tím, aby město Vysoké nad Jizerou převzalo do svého majetku zařízení a pozemky fotbalového hřiště ve Vysokém nad Jizerou? g) žádost o zakoupení části pozemku p.č. 1643/9 v k.ú. Vysoké nad Jizerou. Jedná se část účelové komunikace v prostoru zahrádkářské kolonie Varoulova skála. Žádost podali manželé Hanzlíkovi. Petruška - město by nemělo prodávat přístupové komunikace. Navrhuje nezveřejňovat záměr o odprodeji. Kdo je pro, aby město Vysoké nad Jizerou nezveřejňovalo záměr odprodat ze svého majetku část pozemku p.č. 1643/9 v k.ú. Vysoké nad Jizerou? h) Žádost o zakoupení části pozemku p.č. stav.104/1 v k.ú. Vysoké nad Jizerou. O cca 13m2 požádal pan Štěpán Hlaváč. Předmětnou část pozemku chce využít pro výstavbu vlastního zadního vchodu do svého objektu čp. 55. Kdo souhlasí se zveřejněním záměru odprodat z majetku města Vysokého nad Jizerou část pozemku p.č. stav.104/1 v k.ú.vysoké nad Jizerou? PRO 7 PROTI 0 ZDRŽ.HLAS. 0 i) problematika pozemků stav.38/1 a stav.38/2 v k.ú. Sklenařice. O zakoupení majetkových podílů města (1/2) požádal pan M. Vondrák. Prodej byl zveřejněn. Vodseďálek-navrhuje odprodej podílů města za cenu 50,-Kč/m2 Kdo je pro,aby město Vysoké nad Jizerou odprodalo panu M.Vondrákovi části podílů (1/2) na pozemcích p.č. stav. 38/1 a stav. 38/2 v k.ú. Sklenařice za cenu 50,-Kč/m2? j) Žádost pana Jana Wohlmuta o zakoupení pozemku p.č. 207/1 v k.ú. Tříč. (dolní Kujbyšev).

4 Kellner-navrhuje pozemek neprodávat, záměr města o odprodeji nezveřejňovat.. Kdo je pro, aby město Vysoké nad Jizerou nezveřejňovalo záměr odprodat ze svého majetku pozemek p.č. 204/1v k.ú. Tříč? k) Problematika pozemku - části p.č. 2253/7 v k.ú. Vysoké nad Jizerou. S žádostí o řešení se obrátili na MZ manželé Králíčkovi (majitelé objektu čp. 85 ve Vysokém nad Jizerou). Manželé Králíčkovi požadují dlouhodobý pronájem, případně další jednání. Petruška - jedná se opět o účelovou komunikaci ve spoluvlastnictví města, nepronajímat. Kdo souhlasí s tím, aby nebyl zveřejněn záměr o pronájmu části pozemku p.č. 2553/7 v k.ú. Vysoké nad Jizerou ve smyslu žádosti, kterou předložili MZ manželé Králíčkovi? Ďoubalík l) Problematika odkoupení pozemků městem pro potřeby vybudování nové ČOV Tříč. S problematikou seznámil přítomné pan starosta. Navrhuje realizovat odkoupení vytipovaných pozemků p.č. 458 a 459/1 v k.ú. Vysoké nad Jizerou za cenu, která nepřesáhne v nákladech 100,-Kč/m2. Vodseďálek - souhlasí s návrhem pana starosty Kdo je pro, aby město Vysoké nad Jizerou odkoupilo do svého majetku pozemky p.č. 458 a 459/1 v k.ú. Vysoké nad Jizerou za nákladovou cenu, která nepřesáhne 100,- Kč/m2? m) Problematika odkoupení pozemků městem pro potřeby výstavby bytového domu ve Vysokém nad Jizerou. Jedná se o část pozemku p.č. 1641/1 (PK) v k.ú. Vysoké nad Jizerou. Majitel pozemku je ochotný výše uvedenou část pozemku městu odprodat za cenu 100,-Kč/m2. Pan starosta navrhuje pozemek odkoupit.

5 Kdo je pro,aby město Vysoké nad Jizerou odkoupilo část pozemku p.č. 1641/1(PK) za cenu 100,-Kč/m2? n) Pronájem částí pozemků p. č.117 a 119/1 v k.ú. Helkovice. Žádost podal Karel Nejedlo. Pronájem za účelem zemědělské činnosti. Kdo souhlasí s tím,aby byl zveřejněn záměr města pronajmout pozemky p.č. 117 a p.č. 119/1 v k.ú. Helkovice za účelem zemědělské činnosti? o) Žádost o terénní úpravy pozemku města p.č. 606/5 v k.ú. Vysoké nad Jizerou.Jedná se o pozemek v prostoru LV v Šachtách. Žádost podala fi.ski AREÁL Šachty s.r.o. Matura navrhuje žádosti vyhovět. Kdo souhlasí s tím, aby fi. Ski areál Šachty s.r.o byla povolena terénní úprava pozemku města p.č. 606/5 v k.ú. Vysoké nad Jizerou ve smyslu předložené žádosti? 2) Žádost o finanční příspěvek. Žádost o finanční příspěvek ve výši ,-Kč podala Náboženská obec církve Československé husitské ve Vysokém nad Jizerou. Příspěvek chce NO využít na krytí nákladů při opravě zídky a vstupních schodů. Vodseďálek - navrhuje poskytnout NO církve Československé husitské ve Vysokém nad Jizerou z prostředků města finanční příspěvek ve výši ,-Kč. 3) Pronájem chodníku. Kdo souhlasí, aby NO církve Československé husitské ve Vysokém nad Jizerou poskytlo město finanční příspěvek na rekonstrukci opěrné zídky a vstupních schodů ve výši ,-Kč?

6 O pronájem části pozemku, chodníku před čp.55 CRAZY BAR ve Vysokém nad Jizerou, požádal MZ pan Š.Hlaváč. Na předmětném pozemku by rád provozoval venkovní sezení pro svoji provozovnu. S problematikou seznámil přítomné pan starosta. Kellner - venkovnímu sezení by se nebránil, pouze stolečky bez oplocení. Stolečky a židle by se měly každý večer po zavírací době uklízet. Peníze za užívání VP nepožadovat. Matura- upozornil na negativní reakce některých občanů (např.pan Nedomlel) na současný (doposud nepovolený) zábor chodníku před čp.55. Lidé se stěžují, že např. nemohou přejít po chodníku od paní doktorky do lékárny apod. Vodseďálek - nevidí jediný důvod, proč by měl někdo využívat veřejný prostor na náměstí zdarma, když je zpoplatněn poplatkem za VP každý trhovec. Petruška - pronájem za peníze. Pro všechny uživatele VP stanovit stejná pravidla. Souhlasí s neoploceným sezením. Cenu navrhuje 1,-Kč/m2/den pro všechny uživatele VP. Kdo souhlasí s pronájmem části pozemků před čp.55 ve Vysokém nad Jizerou ve prospěch venkovního sezení provozovny CRAZY BAR za podmínek neoplocení předmětného prostoru za cenu 1,-Kč/m2/den,která bude požadována od všech uživatelů VP v prostoru náměstí ve Vysokém nad Jizerou? 4) Přidělení bytů z majetku města. Matura - přidělovat se bude 6 bytů. Navrhuje změnu zaběhnutého systému přidělování bytů. Navrhuje veřejné hlasování v této problematice. Kellner-navrhuje tajné hlasování, zaběhnutý systém. Kdo je pro tajné hlasování při přidělování bytů z majetku města. 6 1 Matura 0 Řízením přidělování bytů tajnou volbou byl pověřen tajemník MěÚ. Před vlastním přidělováním požádal pan Petruška (z pověření žadatelů) o sloučení žádostí Sylvie Lukešová Jiří Čermák a MUDr. Paroulek o sloučení žádostí Lucie Holohlavská - ÚCHR apch. Byt č.1 v čp.165 hoření vpravo, v režimu NV 146/2003 Sb. získali manželé POSPÍŠILOVI.

7 Po přidělení tohoto bytu požádal pan starosta o veřejné odsouhlasení přidělení dalších uvolněných bytů z majetku města: Navrhuje, aby se do bytu objektu hasičárny (Pospíšilovi) přestěhovali pan ROBERT NESVADBA s paní MARTINOU MARTINCOVOU, do uvolněného bytu v čp.306, aby se přestěhovala paní ZORKA BARTOŇOVÁ. Uvolněný byt po paní Bartoňové nepřidělovat. Prostory využít ve prospěch rekonstrukce radnice. Matura - navrhuje veřejné hlasování pro svůj návrh Kdo je pro, aby bylo hlasováno o návrhu pana starosty (směny bytů) veřejně? Kdo souhlasí se směnami bytů ve smyslu návrhu pana starosty? Byt č.2 v čp.165 hoření vlevo, v režimu NV 146/2003 Sb. získala paní NATAŠA HABOVÁ Byt č.3 v čp.165 střed vpravo, získala sl. SYLVIE LUKEŠOVÁ Byt č.4 v čp.165 střed vlevo, MUDr.LUCIE HOLOHLAVSKÁ Byt č.5 v čp.8 /byt po panu F.Farském/ získala paní HANA MIKULECKÁ Byt č.6 v čp.292/byt po panu V.Šaldovi/ získala sl.zuzana SKALSKÁ 5) Různé. a) Žádost manželů Hladíkových o opravu místní komunikace. Opravu zajistí tajemník MěÚ. Kdo souhlasí s opravou místní komunikace v prostoru RD manželů Hladíkových ve Tříč? Opravu zajistí tajemník MěÚ.

8 b) Žádost paní Evy Lánské. Paní Lánská požaduje přidělit ke svému bytu v čp.8 prostor WC, který byl využíván nájemcem sousedního bytu. Vzhledem k tomu, že daný prostor se nachází v chodbě bytu paní Lánské a vzhledem k plánované rekonstrukci sousedního bytu (vybudování soc.zařízení) je žádost zcela oprávněná. Kdo souhlasí s tím,aby byl k bytu paní Evy Lánské v čp. 8 přidělen i prostor WC náležející k sousednímu bytu? c) Žádost manželů Dvořákových. Manželé Dvořákovi chtějí realizovat nad svým bytem v čp. 130 půdní vestavbu. Zastupitelé rozhodli, že stavební úpravy povolí s podmínkou vybudování bytového prostoru. Zamyšlená rekonstrukce půdního prostoru však nesplňuje stavebně technické požadavky na bytový prostor. Rekonstrukci lze kvalifikovat pouze jako úpravu půdního prostoru. Matura - navrhuje vyhovět žádosti manželů Dvořákových a povolit jim rekonstrukci půdních prostor nad jejich bytem v čp. 130 ve Vysokém nad Jizerou. Kdo je pro,aby město vyhovělo žádosti manželů Dvořákových ve smyslu jejich žádosti na úpravu půdních prostor nad jejich bytem v čp.130 ve Vysokém nad Jizerou? d) Problematika činnosti kontrolního a finančního výboru jako orgánů zastupitelstva obce. Úkoly pro tyto výbory stanovuje MZ. Pan starosta vyzval přítomné zastupitelé, aby na příštím zasedání předložili návrhy činností KV a FV. Kdo souhlasí s tím,aby byl na příštím zasedání vypracován plán činnosti KV,FV?

9 e) Žádost účetní města paní J.Kellnerové o posunutí účetní uzávěrky města za měsíc květen do termínu ½ června, z důvodu čerpání řádné dovolené (zahraniční zájezd). Kdo je pro,aby bylo vyhověno žádosti paní J.Kellnerové a bylo povoleno posunutí termínu účetní uzávěrky města za měsíc květen 2005 do první poloviny měsíce červan 2005? f) Půjčka z FRB. Pan starosta podal návrh na poskytnutí půjčky z FRB ve prospěch města za účelem rekonstrukce bytů v čp. 8 a čp.292. Požadovaná půjčka celkem ,-Kč ( ,-Kč byt v čp.8, ,-Kč byt v čp.292). Kdo souhlasí s tím, aby městu Vysoké nad Jizerou byla poskytnuta půjčka z FRB na rekonstrukci bytu v čp ,-Kč v čp ,-Kč? g) Žádost pana Jindřicha Matury o půjčku z FRB ve výši ,-Kč na rekonstrukci střechy jeho RD čp.171. Kdo souhlasí s poskytnutím půjčky ve výši ,-Kč z FRB panu Jindřichu Maturovi na opravu střechy jeho RD čp.171 ve Vysokém nad Jizerou? Matura h) Nabídka fi. MAPA-Maryško Roman, Rychnov u Jablonce na výstavbu bytového domu. Výstavba by měla být kryta 80% z prostředků SFRB, 20% obec. Podmínka mj. vlastnictví pozemku obce. Pro zaregistrování žádosti na SFRB je třeba mít územní rozhodnutí. Tyto malometrážní byty se státní dotací by byly pouze pro osoby příjmově vymezené. Pan starosta navrhuje jednání v této záležitosti. Kdo je pro,aby město Vysoké nad Jizerou vedlo jednání v záležitosti nabídky na výstavbu BD? Jednáním je pověřen pan starosta a pan Martin Petruška. i) Problematika místního hřbitova. Pan starosta navrhuje zpracovat ekonomickou a provozně technickou koncepci fungování místního hřbitova tak, aby byly

10 zlepšen jeho vzhled a poskytování případných služeb. Vypracováním koncepce navrhuje pověřit tajemníka MěÚ. Kdo je pro, aby tajemník MěÚ vypracoval ekonomickou a provozně technickou koncepci fungování hřbitova ve Vysokém nad Jizerou? j) Dotace z fondů EU. S problematikou seznámil přítomné pan starosta. Město by mohlo v letošní roce využít možností podat žádost o dotace z EU na rekonstrukci radnice (případná dotace je kryta 100%.), plynofikaci MŠ. O dotaci na rekonstrukci ŠJ ZŠ ve Vysokém nad Jizerou je třeba požádat Liberecký kraj. Kdo je pro,aby město požádalo o dotace na realizaci těchto akci: rekonstrukce radnice ve Vysokém nad Jizerou, plynofikace MŠ a rekonstrukce ŠJ ZŠ ve Vysokém nad Jizerou: k) Vypořádání hospodářského výsledku PO města Vysokého nad Jizerou ÚCHR a PCH ve Vysokém nad Jizerou. Návrh na vypořádání předložilo ZM vedení nemocnice. Kdo souhlasí s předloženým návrhem vypořádání hospodářského výsledku PO města Vysokého nad Jizerou ÚCHR a PCH za rok 2004? l) Rekonstrukce školního dvora ZŠ ve Vysokém nad Jizerou. Školní dvůr vyžaduje nutnou rekonstrukci a to především z hlediska odkanalizování tohoto prostoru. Záměr řeší i odvod dešťových vod, rekonstrukci kanalizačního řádu od státní komunikace (Hejralovi) po objekt prodejny zeleniny čp.126, rekonstrukci kanalizačních šachet, instalaci lapolu na kanalizaci ze ŠJ ZŠ. Náklady na celou akci by měly činit cca ,-Kč. V rozpočtu města je počítáno s náklady cca ,-Kč. (náklady na odkanal. ŠD bez povrchových úprav). Pan starosta navrhuje rozpočtovou změnu ve výši ,-Kč na pokrytí nákladů na dokončení rekonstrukce ŠD. Rozpočtovou změnu navrhuje pokrýt z prodeje pozemků na Polopruti. Kdo souhlasí s rekonstrukcí školního dvora ZŠ ve Vysokém nad Jizerou a rozpočtovou změnou ve výši ,-Kč na dofinancování rekonstrukce?rozpočtovou změnu pokrýt z prodeje pozemků na Polopruti?

11 m) Žádost manželů Jónových o přidělení půdních prostor v čp.8 ve Vysokém nad Jizerou. Manželé Jonovi požadují přidělit půdní prostory, které dříve využíval nájemce pan František Farský. Kellner - navrhuje ponechat tyto prostory k původnímu bytu. Matura - navrhuje žádosti vyhovět Kdo je pro, aby bylo vyhověno žádosti manželů Jónových a byl jim přidělen půdní prostor v čp. 8, který dříve využíval ke svému bytu pan František Farský? 2 Matura, Srna 3 Kellner, Paroulek, Petruška 2 Ďoubalík, Vodseďálek 6) Diskuse. 7) Usnesení závěr. Jednání bylo ukončeno ve 20.40hod. Zápis vyhotoven dne Ověřovatelé zápisu: Ing.Karel Kellner Petr Srna