Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi POKRÝVAČ H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. [Zadejte text.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi POKRÝVAČ 36-69-H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. [Zadejte text."

Transkript

1 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi POKRÝVAČ H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník [Zadejte text.]

2 1 UČEBNÍ OSNOVA Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl vyučovacího předmětu Charakteristika učiva Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí: Strategie výuky Kritéria hodnocení žáků Přínos vyučovacího předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat ROZPIS UČIVA A VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDMĚT: Ekonomika Finanční gramotnost DOPORUČENÉ PŘÍKLADY DOPORUČENÝ PŘÍKLAD FG CENOVÁ Cíle a přínosy pro žáka Základní informace pro studenty Pár pravidel Na co si dát pozor! NOP nekalé obchodní praktiky Zadání Řešení Interpretace výsledků Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie Realizace postupy a metody DOPORUČENÝ PŘÍKLAD FG PENĚŽNÍ Cíle a přínosy pro žáky Příklady Řešení Interpretace výsledků Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie Realizace - postup a metody DOPORUČENÝ PŘÍKLAD FG ROZPOČTOVÁ Cíle a přínosy pro žáka OSOBNÍ ROZPOČET Příklad Řešení Interpretace výsledků a správného řešení příkladu Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie Realizace - postup a metody

3 1 UČEBNÍ OSNOVA Ekonomika Obor středního vzdělávání H/01 Pokrývač Počet hodin v UP celkem: 20 Platnost učební osnovy od : Pojetí vyučovacího předmětu 1.2 Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem tématu finanční gramotnosti je vzdělat finančně gramotného občana, který se orientuje v současném finančním světě a dosáhne patřičných znalostí, dovedností a hodnotových postojů nezbytných k tomu, aby dokázal finančně zabezpečit sebe a své nejbližší, popřípadě mu umožní vlastní podnikání. Výsledky žáků: - Orientuje se v problematice používání nejběžnějších platebních nástrojů, směny peněz, dokáže stanovit cenu a rozpozná marketingové cenové triky a klamavé nabídky. - Je schopen spravovat pravidelné a nepravidelné příjmy a výdaje domácnosti a na základě získaných znalostí sestavit rozpočet domácnosti. - S ohledem na vlastní potřeby navrhne vhodné využití volných finančních prostředků, popřípadě dokáže vybrat vhodný úvěrový produkt. - V praxi aplikuje znalosti z oblasti práv spotřebitele. 1.3 Charakteristika učiva Učivo se skládá ze čtyř tematických celků dle standard finanční gramotnosti pro střední vzdělávání, které slouží jako východisko při tvorbě vzdělávacího programu: - peníze - hospodaření domácnosti - finanční produkty - práva spotřebitele -3-

4 Všechny části učiva jsou pro žáky stejně významné, neboť dohromady tvoří celek pro samostatné rozhodování v základních finančních otázkách. Témata jsou doplněna samostatnou domácí prací. 1.4 Výsledky vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí: Výuka se zaměřuje především na rozvíjení samostatného zodpovědného rozhodování ve finanční oblasti, žák by si měl uvědomit, že znalost finanční problematiky mu pomáhá při řešení běžných životních situací a zvyšuje kvalitu jeho života. Žák by měl být schopen zhodnotit důsledky svého vlastního rozhodování, zvláště z dlouhodobého hlediska. 1.5 Strategie výuky Preferujeme tyto výukové metody: - praktická cvičení - modelové úkoly - přednášky a besedy s odborníky z praxe - brainstorming - diskuze Při výuce je vhodné využívat úkoly a metody, které svým řešením připravují žáky na situace běžného života. 1.6 Kritéria hodnocení žáků Hodnocení vychází z plánovaných výsledků vzdělávání a nejvíce se hodnotí: - vědomosti a dovednosti - komunikační schopnosti a dovednosti - aplikace teorie do praxe - schopnost řešit problémy samostatně - schopnost týmové práce - schopnost vytvářet a obhajovat vlastní názor -4-

5 1.7 Přínos vyučovacího předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat V tématu jsou zahrnuta tato průřezová témata: a) osobnostní a sociální výchova mezilidské vztahy, poznání a sebepoznání, komunikace, vyjednávání, spolupráce, dovednosti rozhodování, to se rozvíjí ve všech tematických celcích, zejména pak v celku hospodaření domácnosti b) výchova k využití informačních a komunikačních technologií schopnost vyhledat a efektivně pracovat se získanými informacemi a s využitím IKT, toto je naplňováno průběžně během celé výuky c) výchova demokratického občana schopnost řešit problémy s vědomím svých práv a povinností je naplňována především v tématu finančních produktů a práv spotřebitele V tematickém celku finanční gramotnosti se budou rozvíjet především kompetence k řešení problémů, komunikativní kompetence, matematické kompetence a kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi (hlavně při samostatné práci a domácích přípravách žáků). -5-

6 2 Rozpis učiva a výsledky vzdělávání 2.1 PŘEDMĚT: Ekonomika Finanční gramotnost H/01 Pokrývač - 2. ročník VÝSLEDKY UČIVO DOPORUČENÁ HODINOVÁ DOTACE PENÍZE Používá běžné platební nástroje Peníze a jejich využití Vyhotoví příkazy k úhradě a inkasu, vyplní Bankovní operace 5 různé druhy složenek Platební nástroje (+2 hodiny domácí Rozliší různé typy platebních karet Směnky a šeky samostatné práce) Vyplní směnku, šek Tvorba ceny Stanoví cenu nákladovou metodou a rozpozná běžné cenové triky Rozčlení pravidelné a nepravidelné příjmy a výdaje Navrhne rozpočet domácnosti Předloží a zdůvodní řešení přebytku či schodku rozpočtu HOSPODAŘENÍ DOMÁCNOSTI Příjmy Výdaje Rozpočet přebytkový, schodkový 5 (+2 hodina domácí samostatné práce) Vypočítá úroky při jednoduchém úrokování Vysvětlí rozdíl mezi úrokovou sazbou a RPSN Porovná nabídky peněžních ústavů a vysvětlí, jak si zřídit vkladový účet Provede rozbor bankovních produktů a vybere nejvýhodnější produkt pro uložení prostředků na delší časové období Zhodnotí a vybere vhodný úvěrový produkt Zhodnotí a vybere vhodný pojistný produkt s ohledem na své potřeby FINANČNÍ PRODUKTY Jednoduché úrokování Vklady - krátkodobé ukládání peněz Spoření - střednědobé a dlouhodobé ukládání peněz Úvěry Pojištění 8 (+5 hodiny domácí samostatné práce)

7 3 DOPORUČENÉ PŘÍKLADY DOPORUČENÝ PŘÍKLAD FG CENOVÁ FINANČNÍ GRAMOTNOST Téma: FG cenová (Práva spotřebitele) Zákon o ochraně spotřebitele Obor: Ročník: Vyučovací předmět: H/01 Pokrývač 2. ročník Ekonomika Klíčová slova: právo ochrany spotřebitele, spotřebitelské smlouvy, kupní smlouva, smlouva o dílo, reklamace, NOP (nekalé obchodní praktiky) Cíle a přínosy pro žáka Seznámit studenty s právními předpisy pro ochranu spotřebitele, respektive s jejich základními právy spotřebitele. Základem je právo ochrany spotřebitele, které upravuje vztahy související s uzavíráním tzv. spotřebitelských smluv. Legislativní základ pro úpravu spotřebitelských smluv je obsažen v občanském zákoníku.. Ukázat studentům, kde získají potřebné informace a upozornit na existenci organizací a sdružení, které se zabývají problematikou ochrany spotřebitele. Na konkrétních příkladech: 1. Naučit studenty rozlišovat agresivní a klamavé praktiky podnikatelů a obchodníků, aby neuzavírali bezhlavě nákupy. 2. Procvičit práva spotřebitele při reklamaci zboží kde, kdy, s jakými doklady a co mohu očekávat při vyřizování reklamace. Při samostatné práci s internetem mají studenti možnost vyhledat a seznámit se s webovými stránkami, které obsahují praktické informace pro spotřebitele o tom jak postupovat při vyřízení reklamace, popřípadě kam se obrátit o pomoc, pokud jsem se stal obětí nekalých obchodních praktik atd.

8 Základní informace pro studenty Spotřebitelské smlouvy nejsou zvláštním typem smluv. Jedná se o smlouvy, kde jsou smluvními partnery na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel. Legislativní základ je v občanském zákoníku ( 52) a dále v zákoně č.634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ( 53). Spotřebitelskými smlouvami jsou - kupní smlouvy, smlouvy o dílo a jiné smlouvy mezi spotřebitelem a dodavatelem. Smlouvy a jejich náležitosti lze najít na internetu, např. Forma může být ústní i písemná. Výjimku tvoří případy, kdy je pro určitý typ smlouvy vyžadována určitá forma, ať zákonem nebo dohodou stran. Práva při reklamaci zboží pamatujte: Svých práv se domůžete jenom tehdy, pokud budete jednat včas, na správném místě a v souladu se stanovenými pravidly. 1. Kde uplatnit oprávněné reklamační nároky 2. Jaké doklady mít s sebou 3. Vyřízení reklamace 4. Co můžete po obchodníkovi požadovat 5. Zákonné lhůty 6. Odmítnutí reklamace 7. Kam se obrátit o pomoc Pár pravidel Na co si dát pozor! Pohlídat si doklad o prodeji a záruční list. Obchodník není povinen vystavit záruční list automaticky, ale na žádost je povinen jej vystavit. Záruční doba běží od převzetí věci kupujícím. Spotřební zboží má 24 měsíční záruční dobu, obchodník ji nemůže zkrátit. Může ji prodloužit, ale musí být uvedeno v záručním listu. Pokud zjistíme vadu (zboží není v souladu s kupní smlouvou), máme nárok na výměnu či opravu, bezplatně a neodkladně. Při reklamaci do 6 měsíců od zakoupení lze využít tzv. vyvratitelnou domněnku, že rozpor s kupní smlouvou (vada zboží) existoval již při převzetí věci. Pak je dokazování na prodávajícím. Pokud neprokáže opak, máte nárok na výměnu věci či na odstoupení od smlouvy.

9 Reklamace přijetí a vyřízení musí být bez zbytečných odkladů, na náklady prodejce a nejpozději do 30 dnů. Nemusím reklamovat a vracet zboží v originálním obalu NOP nekalé obchodní praktiky Obchodní praktika = činnost, související s mtg komunikací, prodejem či dodáním produktu spotřebiteli. Obchodní praktika je nekalá, pokud je považovaná za nepřijatelnou pro spotřebitele, tzn. porušuje určitá pravidla. Spotřebitel je chráněn Směrnicí o nekalých obchodních praktikách. Co je klamavá či agresivní praktika má spotřebitel možnost zjistit na tzv. černé listině Mezi nekalé obchodní praktiky patří např.: - Klamavá reklama - Agresivní podomní prodej - Neoprávněné užívání značky - Skrytá reklama - Napodobování jiného výrobce - Zastrašování - Nevyžádané nabídky - Manipulace dětí - Citové vydírání, atd. Na černé listině najdete 31 nekalých obchodních praktik Zadání Příklad 1 Znáte práva spotřebitelů? Odpovězte na následující otázky. 1. Jdete si ráno pro noviny, bohužel máte pouze bankovku v hodnotě 5000 korun. Musí ji od Vás obchodník přijmout? 2. Zaplatili jste časopis v hodnotě 45 korun bankovkou o hodnotě 1000 korun, obchodník Vám vrací mince se slovy: bohužel nemám bankovky. Musíte je přijmout?

10 3. Koupili jste si ledničku, po měsíci se Vám rozbila, hodláte ji reklamovat. Které z následujících tvrzení je správné? a) Obchodník si musí pro zboží přijet, popřípadě zajistit smluvního dopravce. b) Obchodník si může, ale nemusí pro zboží přijet. Ale musí zaplatit případné výdaje spojené s reklamací, včetně dopravy zboží do prodejny. 4. Chceme reklamovat DVD přehrávač zakoupený před půl rokem, ale nemůžeme najít účtenku. Je obchodník povinen naši reklamaci přijmout? 5. Musí prodávané zboží vždy obsahovat písemný návod v českém jazyce? 6. Nakoupili jste v obchodním řetězci a pracovník bezpečnostní agentury vás za pokladnou požádá o nahlédnutí do vaší tašky. Jste povinni tuto prohlídku strpět, pokud Vám ukáže svůj služební průkaz? 7. Pokud máte pocit, že obchodník je nepoctivý, kam budete primárně zasílat stížnost? 8. Která právní norma je základem pro vztah spotřebitel a obchodník? Příklad 2 Pan Novák si přes internet objednal mobilní telefon. Do 24 hodin obdržel em potvrzení své objednávky. Odpovězte na následující otázky. a) Jedná se o spotřebitelskou smlouvu? Pokud ano, jaké informace musí obsahovat. b) Po obdržení zboží je pan Novák zklamán, telefon neodpovídá jeho představám. Co může dělat? c) Definujte smlouvy sjednané na dálku - distanční smlouvy (využijte internet) Příklad 3 Jedná se o chytrý marketing nebo nekalé obchodní praktiky? 1. Pavel se stěhuje od rodičů do garsonky, shání novou postel. Navštěvuje proto prodejny s nábytkem ve městě a na jedné z nich je nápis Likvidace výprodej, vše se slevou! Navštíví prodejnu, objeví postel, kde je uvedeno běžná cena ,- a naše cena pro Vás 9.800,- Kč. Postel se mu líbí a koupí ji. O tři měsíce později vidí na prodejně stejný nápis a v prodejně tutéž postel, ale pouze za 8.100,- Kč.

11 2. Pan Dvořák, aktivní sportovec a fanoušek hokeje, objevil v novinách inzerát: Vyžádejte si svůj dárek zdarma a přihlaste se do slosování o 2 vstupenky na finále MS v hokeji. Přihlaste se na www Pan Dvořák navštíví webové stránky a zadá nezbytné informace pro slosování. A všimne si nabídky na nové hokejky. Zima se blíží a tak objedná hokejku pro sebe a svého syna. Jeho dárek zdarma triko /reprezentační dres/ - dorazí poštou do týdne. 3. Petra si se svým přítelem zařizuje domácnost, ve schránce najde reklamní leták obchodu s elektronikou. Inzerují akci levný prodej plazmových a LCD televizorů, počítačů, faxů, tiskáren, MP3 atd. Její pozornost upoutá nabídka plazmové televize za pouhých korun. Navštíví tedy prodejnu s elektrospotřebiči a zjistí, že na skladě žádné plazmové televize nejsou. A že ve skutečnosti je v akci jen několik málo výrobků Řešení Příklad 1 Znáte práva spotřebitelů? Odpovězte na následující otázky. 1. Jdete si ráno pro noviny, bohužel máte pouze bankovku v hodnotě 5000 korun. Musí ji od Vás obchodník přijmout? 2. Zaplatili jste časopis v hodnotě 45 korun bankovkou o hodnotě 1000 korun, obchodník Vám vrací mince se slovy: bohužel nemám bankovky. Musíte je přijmout? 3. Koupili jste si ledničku, po měsíci se Vám rozbila, hodláte ji reklamovat. Které z následujících tvrzení je správné? a. Obchodník si musí pro zboží přijet, popřípadě zajistit smluvního dopravce. b. Obchodník si může, ale nemusí pro zboží přijet. Ale musí zaplatit případné výdaje spojené s reklamací, včetně dopravy zboží do prodejny. 4. Chceme reklamovat DVD přehrávač zakoupený před půl rokem, ale nemůžeme najít účtenku. Je obchodník povinen naši reklamaci přijmout? 5. Musí prodávané zboží vždy obsahovat písemný návod v českém jazyce?

12 6. Nakoupili jste v obchodním řetězci a pracovník bezpečnostní agentury vás za pokladnou požádá o nahlédnutí do vaší tašky. Jste povinni tuto prohlídku strpět, pokud Vám ukáže svůj služební průkaz? 7. Pokud máte pocit, že obchodník je nepoctivý, kam budete primárně zasílat stížnost? 8. Která právní norma je základem pro vztah spotřebitel a obchodník? 1. Ano. Obchodník je povinen přijmout jakoukoliv nepoškozenou a platnou bankovku. 2. Ne. Pokud se jedná o více jak 10 mincí se stejnou nominální hodnotou popřípadě mince v celkové hodnotě vyšší než 500 korun. 3. b) 4. Ano, pokud máme potvrzený záruční list nebo jsme schopni doložit nákup jiným způsobem (výpis z účtu) 5. Ano, jestliže je to potřeba s ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání. 6. Ne. Nikdy a za žádných okolností (ani OP). To smí pouze policie ČR. 7. České obchodní inspekci 8. Občanský zákoník Příklad 2 Pan Novák si přes internet objednal mobilní telefon. Do 24 hodin obdržel em potvrzení své objednávky. Odpovězte na následující otázky. a) Jedná se o spotřebitelskou smlouvu? Pokud ano, jaké informace musí obsahovat. b) Po obdržení zboží je pan Novák zklamán, telefon neodpovídá jeho představám. Co může dělat? c) Definujte smlouvy sjednané na dálku - distanční smlouvy (využijte internet) a) Ano. Dodavatel musí spotřebiteli při jednání prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku poskytnout s dostatečným předstihem některé informace o něm, jako jsou např. obchodní jméno, IČ dodavatele, způsob platby, cena. Spotřebiteli však musí být nejpozději před plněním poskytnuty, a to písemně, následující informace:

13 Obchodní jméno a identifikační číslo dodavatele, pokud je dodavatel právnická osoba, sídlo této právnické osoby, pokud je dodavatel fyzická osoba, bydliště této fyzické osoby Informace o podmínkách a postupech pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy Informace o službách po prodeji a o zárukách Podmínky pro zrušení smlouvy, pokud není určena doba platnosti nebo platnost je delší než 1 rok A informace o tom, zda je smlouva po svém uzavření dodavatelem archivována a zda je přístupná. Před podáním objednávky musí být při použití elektronických prostředků spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje obsažené v objednávce, které spotřebitel do objednávky vložil. b) Do 14 dnů může od smlouvy odstoupit, a to i bez udání důvodů. Telefon může vrátit a peníze mu budou zaslány zpět. c) Smlouvy sjednané na dálku (distanční smlouvy) Smlouvy sjednané na dálku jsou spotřebitelskými smlouvami, které mohou být uzavřeny prostředky komunikace na dálku, to znamená, že strany nejsou při uzavírání smlouvy fyzicky přítomny. Prostředky komunikace na dálku se rozumí internet, rozhlas, katalog, teleshopping, apod. Pro možnost použít prostředky komunikace na dálku, které umožňují individuální jednání, je třeba, aby jejich použití pro uzavření smlouvy spotřebitel neodmítl. Pouze s předchozím souhlasem spotřebitele mohou být použity k uzavření smlouvy prostřednictvím automatického telefonního systému bez lidské obsluhy, faxu, automatického rozesílání elektronické pošty. Použitím těchto prostředků nesmí spotřebiteli vzniknout žádné náklady. Podá-li spotřebitel objednávku prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, je dodavatel povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdit její obdržení. Pokud je ale objednávka uzavírána výlučně výměnou elektronické pošty (textová, hlasová, zvuková nebo obrazová zpráva poslaná prostřednictvím veřejné sítě elektronických komunikací, která může být uložena v síti nebo v koncovém zařízení uživatele, dokud ji uživatel nevyzvedne), není její obdržení dodavatelem nutné potvrzovat. Smluvní ujednání spotřebitelských smluv se nemohou v žádném případě odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele. To znamená, že ve prospěch spotřebitele a v neprospěch dodavatele se smluvní ujednání spotřebitelských smluv odchýlit mohou. Spotřebitel se zejména nemůže vzdát práv, které mu zákon poskytuje (např. právo na zákonnou záruku), nebo jinak zhoršit své smluvní postavení. Zákon poskytuje ochranu spotřebiteli jako slabší straně také v tom, že v případě pochybností o významu spotřebitelských smluv platí výklad pro spotřebitele příznivější.

14 Příklad 3 Jedná se o chytrý marketing nebo nekalé obchodní praktiky. 1. Pavel se stěhuje od rodičů do garsonky, shání novou postel. Navštěvuje proto prodejny s nábytkem ve městě a na jedné z nich je nápis Likvidace výprodej, vše se slevou! Navštíví prodejnu, objeví postel, kde je uvedeno běžná cena ,- a naše cena pro Vás 9.800,- Kč. Postel se mu líbí a koupí ji. O tři měsíce později vidí na prodejně stejný nápis a v prodejně tutéž postel, ale pouze za 8.100,- Kč. 2. Pan Dvořák, aktivní sportovec a fanoušek hokeje, objevil v novinách inzerát: Vyžádejte si svůj dárek zdarma a přihlaste se do slosování o 2 vstupenky na finále MS v hokeji. Přihlaste se na www Pan Dvořák navštíví webové stránky a zadá nezbytné informace pro slosování. A všimne si nabídky na nové hokejky. Zima se blíží a tak objedná hokejku pro sebe a svého syna. Jeho dárek zdarma triko /reprezentační dres/ - dorazí poštou do týdne. 3. Petra si se svým přítelem zařizuje domácnost, ve schránce najde reklamní leták obchodu s elektronikou. Inzerují akci levný prodej plazmových a LCD televizorů, počítačů, faxů, tiskáren, MP3 atd. Její pozornost upoutá nabídka plazmové televize za pouhých korun. Navštíví tedy prodejnu elektro a zjistí, že na skladě žádné plazmové televize nejsou. A že ve skutečnosti je v akci jen několik málo výrobků. Uveďte další příklady NOP z vlastní zkušenosti. 1. Jedná se o NOP. Zákon nedovoluje klamavá tvrzení o likvidaci podniku či jeho stěhování. 2. Jedná se o chytrý marketing. Pan Dvořák dostal svůj dárek a byl zařazen do slosování, nikdo ho nenutil k žádné koupi. 3. Jedná se o NOP. Reklama na zboží za bezkonkurenční ceny, aniž má obchodník dostatečně přiměřenou zásobu s ohledem na poptávku, kterou měl na základě reklamy očekávat, je zakázaná.

15 Další příklady viz Černá listina NOP Interpretace výsledků První příklad mapuje znalosti studentů, zda znají svá práva spotřebitele. Studenti mohou odpovědi vyhledat na internetu. Druhý příklad je zaměřen na problematiku spotřebitelských smluv. Studenti vyhledávají odborné informace na internetu. Třetí příklad je definován jako seznámení s nekalými praktikami obchodníků. Studenti si vyhledají a seznámí se na internetu s tzv. Černou listinu NOP a uvádějí další praktické ukázky z vlastní zkušenosti. Po krátké samostatné práci se studenty vše prodiskutujeme Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie Studenti k vyřešení základních otázek nepotřebují žádné zvláštní pomůcky. K získání několika odpovědí je vhodné zajistit přístup k internetu, popřípadě mít podklady vtištěné podobě Realizace postupy a metody Na začátku hodiny je vhodné zopakovat co spadá do ochrany spotřebitele, jaké jsou základní právní předpisy, jaké existují orgány, organizace a sdružení zabývající se touto problematikou, popřípadě webové stránky zaměřené na tuto problematiku a vzdělávání spotřebitele. V příkladu 1 je kladen důraz na všeobecné znalosti z oblasti práva spotřebitele. Studenti testují svůj přehled. Studentům na zodpovězení otázek stačí 5 minut. Příklad 2 je zaměřen na problematiku spotřebitelských smluv. Časově náročnější může být vyhledání podkladů na internetu, záleží na schopnostech studentů. Zde je možno sdělit studentům konkrétní stránky nebo je ponechat pracovat zcela samostatně. Studenti by měli příklad zvládnout do 15 minut. V rámci diskuse můžeme zopakovat nejčastější spotřebitelské smlouvy a jejich náležitosti. Příklad 3 je věnován NOP, studenti zpracují příklad do 5 minut a další čas je věnován opět vyhledání informací a diskusi se studenty o jejich zkušenostech. Pro kontrolu vždy zjištěné výsledky se studenty prodiskutujeme.

16 3.1.2 DOPORUČENÝ PŘÍKLAD FG PENĚŽNÍ FINANČNÍ GRAMOTNOST Téma: Finanční gramotnost peněžní Jak se vyznat ve směnkách? Obor vzdělávání: Ročník: Vyučovací předmět: H/01 Pokrývač 2. ročník Ekonomika Klíčová slova: směnka, směnka vlastní, cizí, směnečný dlužník (výstavce), směnečný věřitel, indosament Cíle a přínosy pro žáky Seznámit žáky s právní úpravou, která řeší problematiku směnek. Seznámit žáky s podstatou směnky, jejími funkcemi, všemi náležitostmi, které musí obsahovat a osvojit si správný způsob jejího vyhotovení. Znát práva a povinnosti výstavců i majitelů směnky, která plynou z jejího vyhotovení, použití a případně z jejího vymáhání. Vysvětlit rozdíly mezi směnkou vlastní a cizí, a uvést případy, ve kterých lze jednotlivé druhy směnek použít. Směnky - jsou upravovány zákonem č.191/1950 Sb. zákon směnečný a šekový, který řeší problematiku směnek a šeků, - jsou obchodovatelné cenné papíry, kterými se výstavce bezpodmínečně zavazuje, že osobě uvedené ve směnce zaplatí ve stanovené době směnečnou sumu, popřípadě přikazuje třetí osobě, aby za něj zaplatila osobám uvedeným ve směnkách směnečnou sumu, - jsou často používány podnikateli, bankami či jinými finančními institucemi, ale stejně tak dobře mohou posloužit i běžným občanům. Směnky mají tyto základní funkce: - platební to znamená, že směnky lze použít jako platební prostředek. Majitel může

17 směnku před dobou splatnosti prodat, aby tak získal potřebné peněžní prostředky, tímto směnka nahrazuje hotovost a umožňuje majiteli ji proměnit v peníze. - zajišťovací to znamená, že směnka může sloužit k zajištění jiného peněžitého závazku, k uplatnění směnky dochází zpravidla tehdy, když dlužník ve sjednaném termínu nesplní svoji povinnost vůči věřiteli (např. včas nezaplatí za dodané zboží), - tato funkce je využívána především mezi podnikateli. Druhy směnek - směnky rozlišujeme na: - směnky vlastní jedná se o ně jen tehdy, pokud se osoba, která je vystavuje, bezpodmínečně zaváže zaplatit osobě ve směnce uvedené určitou sumu v určitém termínu a na určitém místě, - směnky cizí osoba, která je vystavuje se však nezavazuje peníze zaplatit sama, ale provedení platby přikazuje třetí osobě - tzv. směnečníkovi, (kterým může být např. banka nebo jiný podnikatelský subjekt). - Jejich konkrétní podoba není dána, pokud směnky splní požadavky dané zákonem, jsou platné, ať už jsou napsány na jakémkoli materiálu, který trvale zachycuje písmo, - musí mít tedy písemnou formu vzory, mohou být napsány rukou, strojem nebo mohou být vypsány na předtištěném formuláři, ale v žádném případě na nich nesmí chybět vlastnoruční podpis výstavce směnky. Náležitosti - Platnost směnky, která umožňuje jejímu majiteli uplatnění příslušných práv na uhrazení konkrétní finanční částky, musí obsahovat tyto náležitosti: - označení v textu, že jde o směnku (pouze nadpis směnka nestačí) - bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžitou sumu, v případě směnky vlastní - bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu, v případě směnky cizí - jméno toho, kdo má platit (směnečník, příjemce), v případě směnky cizí - údaj splatnosti: - na viděnou (při předložení) = vistasměnka

18 - na určitý čas po viděné = časová vistasměnka - na určitý čas po vystavení směnky = datosměnka - na určitý den = směnka fixní - údaj místa, kde má být placeno - jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno - datum a místo vystavení směnky (i jen město stačí) - podpis výstavce (adresa není nutnou náležitostí, usnadní však dokazování, kdo je výstavcem) Výhody a nevýhody - Jejich výhodou je především to, že směnečné řízení vedené u soudu je pro věřitele výrazně jednodušší a rychlejší než v jiných případech žalobce především není povinen dokazovat vznik závazku na jehož základě byla směnka vystavena (stačí pouze předložení platné směnky) a důkazní břemeno je na žalovaném, - jejich nevýhodou je nesprávné vyhotovení, které může způsobit její neplatnost, neuvážený podpis směnky a nedůsledná obrana proti jejímu vymáhání mohou znamenat vážné potíže. Vymáhání směnky - Jistotu úhrady směnky lze zvýšit tím, že za splnění směnečného závazku se zaručí ještě jiná osoba, tzv. avalista. Svým vlastnoručním podpisem na směnce potvrdí úhradu závazku směnečnou částku, v případě, když tak neučiní směnečný dlužník. Směnečný věřitel také může převést svůj směnečný nárok na jinou osobu rubopisem (indosamentem) na rubu směnky. - Směnečný věřitel nesmí ale odepřít směnečnému dlužníkovi její částečné plnění. Na směnce v tomto případě potvrdí, v jaké výši mu byla částka zaplacena a směnku si ponechá pro uplatnění nároku na nezaplacený zbytek směnečné sumy, odmítnout naopak může zaplacení směnky před termínem její splatnosti. - Svá práva směnečný věřitel uplatní předložením směnky směnečnému dlužníkovi k zaplacení v den její splatnosti nebo ve dvou následujících pracovních dnech, při

19 zaplacení toto potvrdí záznamem přímo na směnce (tzv. kvitanční doložka), odmítneli však směnečný dlužník směnku proplatit, může směnečný věřitel požadovat její proplacení po avalistovi. - není-li směnka proplacena, nezbude směnečnému věřiteli, než se domáhat svých práv soudně, zákon mu umožňuje obrátit se na soud s návrhem na vydání směnečného platebního rozkazu. Jako doklad předkládá originál směnky. Jestliže soud shledá, že směnka je pravá, vydává rozhodnutí ve formě směnečného platebního rozkazu. Tento rozkaz ukládá dlužníkovi, aby uhradil stanovenou dlužnou částku v určité lhůtě. Dlužník může proti směnečnému platebnímu rozkazu uplatnit námitky, a to do 3 dnů od doručení rozkazu. Soud pak nařídí jednání, při kterém je buď směnečný platební rozkaz potvrzen nebo zrušen.výkon pravomocného rozsudku pak lze provést např. exekucí Příklady 1.) Podnik A dluží za dodávku výrobků podniku B, podnik B nakupuje u podniku C materiál na výrobu daných výrobků. Na úhradu jejich vzájemných závazků bude použita směnka. Vysvětlete, jaký druh směnky použijí a jaké bude obsahovat náležitosti. 2.) Pan Malý se písemně zaručil uhradit prostřednictvím vlastní směnky svůj závazek ve výši Kč ,-- vůči panu Veselému. Vyhotovte vzorovou směnku s předepsanými náležitostmi, podle následujících údajů. Václav Malý, nar. 12. prosince 1985, r.č /2008 trvale bytem Vančurova 25, Plzeň, Karel Veselý, nar. 8. srpna 1984, trvale bytem Hlávkova 33, Plzeň, Místem placení je bydliště pana Malého, datum splatnosti - 1. února 2010, datum a místo vystavení směnky 2. ledna Řešení 1.) Při vyrovnání vzájemných závazků použije podnik B směnku cizí, dá prostřednictvím ní směnečný příkaz podniku A k úhradě příslušné směnečné částky za dodávku materiálu. Podnik B se tak stává směnečným dlužníkem = výstavcem směnky, podnik B směnečníkem =

20 subjektem, který směnku uhradí a podnik C směnečným věřitelem = majitelem směnky. Náležitosti směnky cizí: - označení v textu, že jde o směnku (pouze nadpis směnka nestačí) - bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu, - jméno toho, kdo má platit (směnečník), - údaj splatnosti: a. na viděnou (při předložení) = vistasměnka b. na určitý čas po viděné = časová vistasměnka c. na určitý čas po vystavení směnky = datosměnka d. na určitý den = směnka fixní - údaj místa, kde má být placeno, - jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno, - datum a místo vystavení směnky, - podpis výstavce (adresa není nutnou náležitostí, usnadní však dokazování, kdo je výstavcem) 2.) S M Ě N K A Za tuto směnku zaplatím panu Karlu Veselému, datum narození 8. srpen 1984, bytem Hlávkova 33, Plzeň, dne 1. února 2010 na adrese Vančurova 25, Plzeň částku Kč ,-- (slovy dvacetpěttisíc korun českých). V Plzni dne 2. ledna 2010 Výstavce: Václav Malý Václav Malý r.č /2008 bytem Vančurova 25, Plzeň