Zápis z jednání zastupitelstva obce Věžnice konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání zastupitelstva obce Věžnice konaného dne 24. 6. 2013"

Transkript

1 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věžnice konaného dne Zahájení: 19:00 hod. Přítomní: Dle prezenční listiny Jednání zastupitelstva obce Věžnice bylo zahájeno starostou Ing. Josefem Málkem. Předsedající přivítal všechny přítomné a konstatoval, že bylo svoláno v souladu se zákonem 128/200 Sb., zákon o obcích v platném znění. Přítomno je 9 členů zastupitelstva (viz příloha zápisu č. 1), zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné. Bod 1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele Jmenován zapisovatel: Marie Jelínková Volby ověřovatelů zápisu: Usnesení č. 33/2013 Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje ověřovatele zápisu paní Annu Chalupníkovou a pana Aleše Adamce Pro 7, zdržel se 2, schváleno. Bod 2 Program viz pozvánka Usnesení č. 34/2013 Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje program zasedání dle přílohy zápisu č. 2 Bod 3 Kontrola usnesení z minulých zasedání Usnesení č. 6/2011 Povodňový plán, dokončuje se Usnesení č. 21,22/2011 prodeje pozemku kolem hřiště - nejsou podepsané smlouvy. Usnesení č. 51,60/2011 Naučná stezka, zateplení ZŠ Věžnice - nerealizuje se. Usnesení č. 70/2011 veřejné osvětlení - firma ČEZ ještě nepřepojila zařízení na nový okruh. Usnesení č. 5, 6/2012 nedodáno zaměření. Usnesení č. 33/2012 Přírodní zahrada probíhá. Usnesení č. 4/2013 stavba hasičské zbrojnice. Probíhá jednání. Je návrh nestavět u obchodu ale u kovárny. Ta je soukromého majitele. Starosta se snaží zkontaktovat majitele. Usnesení č. 7/2013 prodej pozemku p.č. 6/5 v k. ú. Horní Věžnice není dokončeno. Usnesení č. 12/2013 nesešla se komise. Usnesení č. 14/2013 přihláška obce do soutěže Vesnice roku byla podána. Usnesení 22, 23/ dodavatel zakázky Parkové úpravy veřejných prostranství, Věžnice firma HB golf s.r.o., Knyk 40, Havlíčkův Brod smlouva podepsána, splněno. Usnesení 24/ žaloby na určení vlastníka pozemků pokračuje soudní jednání, předběžný termín stání na srpen. Usnesení č. 25/ prodej části pozemků p. č. 994/1 a části pozemků p. č. 130/1 obě v k. ú. Dolní Věžnice manželům Marii a Jaroslavu Kárníkovým Věžnice zaměření provedeno. Usnesení č. 26/ nájemní smlouva s panem Pavlem Zejdou splněno. Usnesení č. 27/ záměr směnit část pozemku p.č. 9/11 s části pozemků p.č. 9/3 a p.č. 992/47 objednáno zaměření.

2 Usnesení č. 28/ vyřazení majetku z inventární evidence obce splněno. Usnesení č. 29/ bezúročná půjčka Sportovnímu klubu Věžnice ve výši 126 tisíc Kč splněno. Usnesení č. 31/ nákup nádobí do sálu splněno. Usnesení č. 32/2013 jmenování správce obecních lesů pana Aleše Adamce splněno. MUDr. Wasserbauer: Jak jsme uspěli v soutěži Vesnice roku? ing. Málek: Ocenění jsme nezískali. MUDr. Wasserbauer: Splatnost půjčky SK Věžnice je do , budeme muset změnit účel prostředků nebo posunout termín splátky. ing. Málek: Do tohoto termínu bude svolána schůze zastupitelstva, projednáme na tomto zasedání. Usnesení 35/2013 Zastupitelstvo obce Věžnice bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání. Bod 4 Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu obce za rok 2012 Viz samostatný materiál: zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 Závěreční účet obce za rok 2012 Hospodaření ŽŠ a MŠ za rok 2012 Náklady a výnosy hospodářské činnosti obce za rok 2012 Výkaz zisku a ztrát obce za rok 2012 Rozvaha obce za rok 2012 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce za rok 2012 Nejdříve schválíme hospodaření školy, které je součástí závěrečného účtu obce. Obdrželi jste podrobnou tabulku hospodaření školy a výkazy z účetnictví. Škola skončila v mínusu mimo jiné také díky nákupu nových lavic a židliček a kraj také nepokryl v plné výši všechny mzdové prostředky. Tuto ztrátu lze pokrýt z rezervního fondu školy. M. Paříková: V jaké výši je rezervní fond? M. Jelínková: Je ve výši ,40 Kč. Ve fondu i nevyčerpaná dotace Peníze do škol. MUDr. Wasserbauer: Kolik zbude v rezervním fondu po pokrytí ztráty. Pokud počítám, bude to cca 4000 Kč? M. Jelínková: Ano. Usnesení 36/2013 Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje hospodaření Základní školy a Mateřské školy Věžnice za rok 2012 a hospodářský výsledek ve výši ,57 Kč bude kryt z rezervního fondu školy. Usnesení 37/2013 Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje účetní závěrku a závěrečný účet obce Věžnice za rok 2012 bez výhrad. Přílohy závěrečného účtu obce Věžnice: Příloha č. 1 Závěrečný účet obce Věžnice, příloha č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Věžnice, příloha č. 3 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k , příloha č. 4 Výkaz zisku a ztrát k , příloha č. 5 Rozvaha k , příloha č. 6 Příloha účetní závěrky Obce Věžnice, příloha č. 7 Výkaz zisku a ztrát ZŠ a MŠ Věžnice, rozvaha a Příloha účetní závěrky ZŠ a MŠ Věžnice.

3 Bod 5 Prodej pozemku Viz samostatný materiál. Zastupitelstvo na minulém zasedání schválilo prodej části pozemků parcely 994/1 o výměře cca 37 m2 a části parcely 130/1 o výměře cca 135 m2 obě v k.ú. Dolní Věžnice. Manželé Kárníkovi si nechali daný pozemek zaměřit. Přestože jsme byli s místostarostou u zaměření a upozorňovali jsme geodeta, že musí dodržet daný pozemek, geodet při zaměřování zarovnal parcely a tím se dostal 6 m2 do další obecní parcely p.č. 126/3. A jelikož těchto 6 m2 sloučil s parcelou p.č. 130/3, kterou mají Kárníkovi kupovat, měli bychom proto těchto 6 m2 také schválit manželům Kárníkovým. Záměr byl vyvěšen. Kárníkovi měli zájem koupit pozemek za stejnou cenu 20 Kč/m2. Usnesení 38/2013 Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje prodej části pozemků p.č. 126/3 o výměře 6 m2 v k.ú. Dolní Věžnice manželům Kárníkových, Věžnice 123 za dohodnutou kupní cenu 20 Kč/m2. Bod 6 Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2013 Viz samostatný materiál. Příjmy navyšujeme o přijaté dotace hospodaření v lese a MA21, a o poplatek za vynětí půdy a sankční poplatek. Výdaje navyšujeme u nákupu traktůrku a vertikutátoru, nákup nádobí do sálu, výměnu oken v sále a vymalování, přírodní zahrada (čerpadlo, vrbičkové stavby, písek, zemina, kameny, lektorné, projekt, certifikát, cestovné), Výdaje na právní služby u soudu. MA 21 (dny zdraví, prevence dětských úrazů, výstava, letáček k propagaci MA21, vypracování strategie udržitelného rozvoje, lavičky, videokamera). MUDr. Wasserbauer: Protože výdaje na MA 21 nebyly uvedeny v předloženém návrhu, nebyl vybrán dodavatel na výměnu oken a dveří, navrhuji tyto položky vypustit. Usnesení 39/2013 Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje rozpočtové opatření č. 3, příloha č. 7. Navýšení příjmů o Kč, vypuštění položky 3613/5171, upravení položky 3613/6121 na částku mínus Kč, celkové výdaje navýšení o Kč. Bod 7 Smlouva o výpůjčce na dodávku záložního zdroje a UPS Viz samostatný materiál. V rámci zpracování protipovodňového digitálního plánu byla obci koupena elektrocentrála a záložní zdroj APC. Jelikož zpracovatelem projektu je magistrát města Jihlavy musí tento majetek nakoupit on a nám ho dává do výpůjčky. Po uplynutí doby udržitelnosti projektu se vypůjčené věci stávají majetkem obce od Usnesení 40/2013 Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Statutárním městem Jihlava a Obcí Věžnice na výpůjčku elektrocentrály a záložního zdroje APC Smart-UPS v rámci projektu Digitální povodňový plán ORP Jihlava a varovný a vyrozumívací systém ORP Jihlava.

4 Bod 8 Úvěr na rekonstrukci veřejných prostranství V nejbližších dnech bude zahájena rekonstrukce veřejných prostranství s opravou mostu v dolní části obce včetně úpravy veřejné zeleně tak, jak bylo minule schváleno. Most ,93 Kč + DPH ,50 Kč = ,43 Kč Zeleň ,00 Kč + DPH ,20 Kč = ,20 Kč Jelikož se jedná o téměř 6 mil. Kč, které obec nemá, musíme si na tuto akci půjčit. Protože máme vedený dlouhodobě účet u české spořitelny, zná naše příjmy a výdaje a má s námi již mnohaleté dobré zkušenosti, je pro nás tedy nejvhodnější bankou. Zajištění úvěru jí stačí pouze budoucími rozpočtovými příjmy. Ve smlouvě bude dohodnuta možnost mimořádné splátky. ing. Málek: Za uzavření smlouvy v České spořitelně se nehradí poplatky, při nečerpání úvěru nepožadují penále. V současné době máme u nich úvěr. Mimořádná splátka je bez poplatku. Dnes bychom si měli ujasnit podmínky, které budeme chtít pro úvěr. Na příštím zastupitelstvu bychom probrali nabídky. A. Adamec: Ve smlouvě je pohyblivý úrok. ing. Málek: Pevný úrok je vyšší 3,5-4%, pribor je úroková sazba ČNB. MUDr. Wasserbauer: Byly nám dodány nedostatečné podklady. Nebylo vypsáno řádné výběrové řízení u několika bank. Obce můžou dostat u bank i úrok k 1,5%, při výběrovém řízení se k němu dostanou. Náklady navíc odhaduji na tis. Kč. ing. Málek: Na 10 let by to bylo u ČS Kč na úrocích. MUDr. Wasserbauer: Jak je to se zákonem o veřejných zakázkách, v tomto případě? Na Krajském úřadě mi potvrdili, že je třeba řízení na tak velkou částku. Nebude porušení podmínek dotace, pokud bychom nepoužili dotaci na splátku úvěru? Ing. Málek: My musíme uhradit akci dopředu, akci zaplatí úvěr. Pokud by byla dotace předem, museli bychom z ní hradit akci. V našem případě dotaci můžeme použít buď na splátku úvěru, nebo peníze použít v rozpočtu jinak. MUDr. Wasserbauer: Zastupitelstvo se může rozhodnout ve smlouvě pro mimořádné splátky bez poplatků? ing. Málek: Ano bez poplatků. MUDr. Wasserbauer: Jsou rozdílné úroky u obou variant smluv. Rozdíl je Kč při splátkách na 10 let bez mimořádné splátky. Je ještě čas udělat výběrové řízení, než se začne s pracemi. ing. Málek. Jaké podmínky dát bankám, nechat udělat výběrové řízení firmou? MUDr. Wasserbauer: Oslovme banky, v návrhu bude vidět vyčíslení úroků vč. poplatků. Zvolme komisi, která doporučí zastupitelstvu banku. ing. Štohanzl: Myslím si, že není třeba výběrové komise. Pokud budeme mít podklady, můžeme se rozhodnout jako zastupitelstvo. MUDr. Wasserbauer: Můžeme nabídky projednat na pracovním zasedání ZO. Usnesení 41/2013 Zastupitelstvo obce Věžnice pověřuje starostu a místostarostu obesláním min 5 peněžních ústavů na poptávku poskytnutí úvěru a zajištění nabídek k výběrovému řízení. Bod 9 Jmenování komise na výběr dodavatele oken do sálu Získaly jsme dotace z Programu obnovy venkova na výměnu oken a dveří v budově čp. 45 tedy v sále, hospodě a obchodu včetně parapet vnitřních a venkovních. Jelikož chceme vyměnit i dveře, je třeba udělat nové výběrové řízení na dodavatele. Jde o výměnu všech dveří a oken v této budově (obchod, sál, hospoda). Do dotace jsme zahrnuli i vymalování sálu po opravě oken, to už nebude taková položka. Proto navrhuji jmenování komise, která připraví poptávkové řízení na základě kterého, vybere firmu, která

5 provede výměnu oken. Komisi navrhuji ve složení: Jaroslav Kunc, Aleš Adamec, Marie Paříková, Ing. Antonín Kunc. A. Adamec: Výše dotace je dána, i když náš podíl bude vyšší? ing. Málek: Ano. MUDr. Wasserbauer: Jaké je minimální procento vlastních prostředků? Bude na dodavatele oken a dveří a vymalování jedna firma? ing. Málek: Minimální procento je 50%. Vymalování může provést jiná firma. Výběrové řízení by mělo být na dodavatele oken. Navrhuji komisi na výběr dodavatele: Jaroslav Kunc, Aleš Adamec, Marie Paříková, Ing. Antonín Kunc. MUDr. Wasserbauer: Komise nemusí být, starosta obešle firmy a na pracovním zasedání vybereme firmu. Usnesení 42/2013 Zastupitelstvo obce Věžnice pověřuje starostu a místostarostu na oslovení firem na výběrové řízení výměny oken a dveří včetně parapetů v objektu čp. 45 a firmu na vymalování sálu. Bod 10 Informace z obecního úřadu Zastupitelstvo bude seznámeno s informacemi z obecního úřadu. V minulém týdnu jsme obdrželi výpověď z nájmu na prodejnu v dolní části obce. Viz samostatný materiál. Navrhujeme tedy uveřejnit inzerát a pokusit se prodejnu někomu pronajmout dál. Usnesení 43/2013 Zastupitelstvo obce Věžnice pověřuje starostu uveřejněním inzerátů v obecním zpravodaji, na internetu a v okolních obcích na pronájem obecní prodejny v dolní části obce s tím, že musí být zachován prodej potravin a smíšeného zboží. Bod 11 Rozprava členů zastupitelstva zprovoznění kašny A. Adamec: Mluvilo se o tom, že se zprovozní kašna. Tam se nic neděje. ing. Málek: Pan Štohanzl slíbil, že s firmou OBELISK, že to nějakým způsobem zprovozní. Zkontaktuji firmu OBELISK, jak se to má. ing. Štohanzl: Dotace na opravu kašny byla bez zprovoznění. Mají to rozpracované, ještě to není hotové. koupání v obci B. Chalupník: Děti se koupali na návsi, teď tu žádné koupání není. Je možné zprovoznit nádrž, aby to bylo i pro malé děcka? ing. Málek: Od té doby, co se to udělalo kamenné, nedrží se tu voda. Nádrž i po několikáté opravě teče. Každá zima hne s kameny. Dáme tam tmely, malty a další zima s tím hne. Vypadá to, že uprostřed se tlačí ještě spodní voda. B. Chalupník: Když to fungovalo, dost dětí se koupalo, teď není kde. ing. Málek: Rozebrat nádrž, udělat šikmé stěny.

6 ing. Štohanzl: Možná už existují novější technologie. ing. Málek: Navařit fólii. Ta by to držela. Je to otázka tis. Kč. MUDr. Wasserbauer: Zmenšit to příčkou, udělat bazén s fólií menší. Zkus zjistit, kolik by to stálo. ing. Málek: Taky by to bylo řešení. kabiny TJ Věžnice B. Chalupník: Chtěl bych poděkovat zastupitelstvu za příspěvek na vybudování kabin. Máme dobrý ohlas od oddílů, které k nám přijeli hrát. Byly překvapeny tím, co se udělalo práce. Myslím si, že to bude dost velký přínos pro zviditelnění obce. Konec schůze hod.