Evaluační zpráva k projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evaluační zpráva k projektu"

Transkript

1 Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji Partner projektu: Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace Evaluační zprávu zpracovali: Ing. Jiří Sumbal, ing. Iva Fajkusová, Ing. Marie Schäferová Datum vypracování evaluační zprávy:

2 Obsah evaluační zprávy IDENTIFIKACE PROJEKTU 4 ÚVOD 5 Co je to evaluace a proč je důležitá? Chyba! Záložka není definována. POPIS PROJEKTU 6 Východiska projektu 6 Hlavními východisky jsou především strategické dokumenty MSK: 6 Cíle projektu 7 Přehled hlavních cílů školy v rámci projektu NatTech 7 V projektu NatTech se škola zaměřila především na tyto výstupy: 8 Cíle projektu a jeho přínos pro cílovou skupinu 8 Zhodnocení naplnění plánovaných cílů školy 8 Přínos pro podpořené osoby, tj. žáky základních a středních škol 9 Přínos pro podpořené osoby pedagogické pracovníky 17 Přínos pro podpořené osoby poskytovatele služeb 18 Způsob jakým byly jednotlivé cíle zajišťovány a dosaženy 2 PUBLICITA PROJEKTU 21 Publicita byla realizována následujícími nástroji 21 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU 23 Přehled klíčových aktivit projektu 23 Klíčové aktivity realizované partnerem 24-2-

3 Popis a realizace jednotlivých klíčových aktivit 25 EVALUACE PROJEKTU JEHO ÚČASTNÍKY 27 Základní data o hodnocení projektu 27 Zaznamenané zkušenosti z hodnocení jednotlivých aktivit 28 Využití dosažených výstupů 3 Vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky 3 Naplňování monitorovacích indikátorů 31 DOSTUPNOST VÝSTUPŮ NA KRAJSKÉ ÚROVNI 32 ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ 33 Hodnocení splnění cílů projektu 33 Hodnocení inovativnosti projektu 35 Celkové hodnocení projektu 36 PŘÍLOHY EVALUAČNÍ ZPRÁVY 38-3-

4 Identifikace projektu Název projektu: Zkrácený název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji NatTech MSK Realizátor projektu: Název operačního programu: Číslo operačního programu: Název prioritní osy: Moravskoslezský kraj OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.7 Počáteční vzdělávání Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Číslo výzvy: 44 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OPVK - IPo oblast podpory 1.1 Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu:

5 Úvod Tato evaluační zpráva byla vypracována partnerem projektu Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace v rámci krajského projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji, reg. č. CZ.1.7/1.1./44.8. Cílem této evaluační zprávy je poskytnutí zpětné vazby o realizaci projektu. Předmětem hodnocení je zejména plnění cílů projektu, popis způsobu realizace klíčových aktivit projektu, přínos pro cílové skupiny projektu, publicita projektu a udržitelnost základních záměrů projektu. Evaluační zpráva byla vytvořena na základě podkladů získaných v rámci realizace projektu, přičemž hlavním informačním zdrojem byly zejména evaluační dotazníky, které po absolvování jednotlivých aktivit vyplňovali účastníci projektu. Dalším významným informačním zdrojem byly také: Zkušenosti a poznatky členů realizačního týmu projektu NatTech, například: zkušenosti získané při lektorování aktivit B-1-1 a B-1-3, přístup žáků ZŠ k práci, zkušenosti získané při vedení kroužků v aktivitách A-2-3 a B-1-2, zkušenosti získané při práci s žáky na exkurzích. Zkušenosti získané v rámci realizace jiných projektů: a) projekty, které škola realizovala jako příjemce dotace: CZ.1.7/1.1.7/3.27 Tvorba elektronických učebnic, CZ.1.7/1.1.24/1.134 Rozvoj technického a přírodovědného vzdělávání na SOŠ a SOU v Kopřivnici), b) a v roli partnera projektu: CZ.1.7/2.4./12.94 Consulting point pro rozvoj spolupráce v oblasti řízení inovací a transferu technologií, CZ.1.7/1.1.24/1.72 Technické vzdělání - Brána k úspěchu. Příklady dobré praxe, se kterými se členové realizačního týmu seznámili: v rámci různých konferencí a prezentací, pravidelná setkávání s pedagogy jiných škol v rámci akcí síťování. Evaluační zpráva tedy vychází z několika výše uvedených zdrojů a tím, že je do ní zapracováno právě hodnocení z více různých zdrojů (zkušenosti partnera, účastníků projektu i ostatních subjektů), je zajištěna dostatečná míra objektivity této zpětné vazby. -5-

6 Popis projektu Východiska projektu Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji spadá do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je součástí schématu Evropského sociálního fondu. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Východiskem a velkou inspirací pro školy je také podpora a iniciativy Moravskoslezského kraje, který se zaměřuje dlouhodobě na podporu všech oblastí vedoucích k rozvoji lidských zdrojů, k rozvoji vzdělanosti obyvatelstva a především pak k rozvoji odborného vzdělávání, což je také jednou z krajských priorit. Hlavními východisky jsou především strategické dokumenty MSK: Program rozvoje kraje , podrobně rozpracovávající úkoly, které pro kraj, jako veřejnoprávní korporaci a jeho orgány, vyplývají z uvedené strategie rozvoje kraje. Regionální inovační strategie na léta , která v rámci globálního cíle zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky Moravskoslezského kraje na globálních trzích identifikuje specifické cíle pro jednotlivé prioritní oblasti, kterými jsou: transfer technologií, lidské zdroje, internacionalizace, koordinace a implementace regionální inovační strategie. Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, který je dohodou o strategickém partnerství Moravskoslezského kraje, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Krajské hospodářské komory MSK a Regionální rady Regionu soudržnosti Moravskoslezsko při řešení dlouhodobě nepříznivé problematiky trhu práce. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 212, který představuje klíčový strategický dokument kraje v oblasti vzdělávání. Současně je významným nástrojem harmonizace systémových opatření na úrovni státu a krajských specifik či priorit při rozvoji regionálního školství. Jednou z priorit, na které se tento dokument a iniciativy kraje zaměřují je především podpora odborného vzdělávání v kraji (cíl číslo 4). -6-

7 Cíle projektu Hlavním cílem projektu byla podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SŠ a ZŠ v MSK, která byla realizována zejména prostřednictvím neinvestiční, investiční a metodické podpory. Cílem projektu bylo zároveň zvyšování kvality přírodovědného a technického vzdělávání v SŠ a ZŠ v MSK. Přehled hlavních cílů školy v rámci projektu NatTech Škola si stanovila v projektu NatTech následující hlavní cíle: Zatraktivnění výuky přírodovědných a technických oborů vzdělávání, tj.: Strojírenství, Technické lyceum, Ekonomika a podnikání ve strojírenství, Autotronik, Mechanik seřizovač, Automechanik, Autolakýrník, Autoelektrikář, Karosář, Nástrojař, Zámečník, Obráběč kovů, Provozní technika. Zlepšení materiálního vybavení školy pro praktické i teoretické vyučování. Posílení odborných kompetencí pedagogických pracovníků, kteří absolvují školení a instruktáže k používání nových zařízení zakoupených v rámci projektu ke zkvalitnění odborného vzdělávání žáků. Zvýšení zájmu žáků základních a středních škol o technické a přírodovědné vzdělávání. Metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání v souladu s ŠVP. -7-

8 V projektu NatTech se škola zaměřila především na tyto výstupy: počty odučených hodin v modernizovaných nebo nových učebnách, laboratořích v rozsahu obsahů vzdělávaní dle ŠVP apod., počty žáků, kteří tuto výuku absolvovali; počty zapojených žáků do volnočasových aktivit a obsahováou náplň volnočasových aktivit v návaznosti na ŠVP; evaluační zprávy 5 partnerských SŠ; příručkau dobré praxe. Cíle projektu a jeho přínos pro cílovou skupinu Zhodnocení naplnění plánovaných cílů školy Výše uvedených cílů projektu bylo dosaženo prostřednictvím realizace povinných a doplňkových aktivit realizovaných školou, nebo příjemcem dotace Moravskoslezským krajem. Cíle byly zaměřeny na naplňování kurikulární reformy v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání. Navázáním a rozšiřováním spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce bylo dosaženo užších vazeb na potřeby zaměstnavatelů. V rámci projektu NatTech byla modernizována: učebna CAD, do které bylo zakoupeno speciální vybavení pro výuku odborných předmětů (velkoformátový plotr), dílny SOŠ, do kterých byly zakoupeny sady nářadí a výukový CNC stroj, dílny SOU, do kterých byly zakoupeny pracovní stoly a skříňky, svěráky, sady nářadí a konvenční i CNC obráběcí stroje. V nově vybudovaných a modernizovaných učebnách byla realizována: výuka dle potřeb ŠVP 39 žáků naší školy a 72 žáků 5 spolupracujících základních škol v rámci sdílení učeben dle příslušného ŠVP ZŠ. Tyto výukové prostory byly využívány také k zajištění aktivit: 4 kroužků (3x technické projektování a 1x programování CNC) v rámci mimoškolního vyučování v návaznosti na příslušné ŠVP pro žáky naší školy -8-

9 a 1 kroužku (Práce se dřevem, s programem CAD a s kovem) pro žáky spolupracujících základních škol v souladu s ŠVP ZŠ. K zajištění vyšší kvality výuky byli vybraní pedagogičtí pracovníci naší školy proškoleni k využití některých zakoupených zařízení a prošli také metodickým vzděláváním organizovaným příjemcem dotace v rámci KA A-2-2. Přínos pro podpořené osoby, tj. žáky základních a středních škol Žáci školy i žáci spolupracujících škol získali v rámci realizace projektových aktivit nové poznatky, ověřili si již známé vědomosti a dovednosti při absolvování různých kroužků, seminářů, exkurzí, provozní praxe a dalších aktivitách. Žáky ZŠ velmi bavila v dílnách práce se dřevem a s kovem v rámci výuky Pracovní výchovy (B-1-1) i technického kroužku (B-1-2), ocenili možnost vyrobit si různé předměty do domácnosti a ty si odnést domů. Žáci ZŠ ocenili, že se naučili pracovat s takovými počítačovými programy, ke kterým nemají běžně přístup ani doma ani na ZŠ (programy CAD) v rámci výuky Pracovní výchovy (B-1-1) i technického kroužku (B-1-2). Žáci ZŠ si oblíbili práci v kovárně v rámci technických workshopů (aktivita B-1-3). ttato práce byla pro ně atraktivní a opět měli možnost vyrobit a odnést si domů konkrétní výrobky. Celkově žáci ZŠ v neformálních rozhovorech se členy realizačního týmu oceňovali, že mohli využít mnohem lépe vybavené dílny a učebny naší školy (ve srovnání s jejich ZŠ) a že díky aktivitám projektu blíže poznali náplň jednotlivých vyučovaných technických oborů v naší škole. Žáci SŠ ocenili možnost pracovat na moderních strojích, protože jejich odborná výuka se tím přiblížila současné praxi. Žáci SŠ ocenili možnost zdokonalovat se v kroužcích, rozšiřovat si znalosti nad rámec daný povinnou výukou a mnohdy se tak lépe připravit i k maturitě. Velké oblibě se těšily také exkurze, které napomohly k rozvoji žáků ZŠ i SŠ o technické obory a obohatili znalosti žáků získané teoretickou výukou. Modernizované či nově vybudované učebny, dílny a laboratoře i vybavení, které si škola v rámci projektu pořídila, byly plně začleněny do struktury učeben a využity nejen při -9-

10 naplňování plánovaných projektových aktivit, což přispívá ke zvyšování kvality vzdělávání žáků dle příslušných ŠVP. Efektivní využití projektových finančních prostředků dokládá vysoký počet hodin odučených v modernizovaných nebo nově vybudovaných učebnách s moderními výukovými prostředky v návaznosti na požadavky příslušných ŠVP. -1-

11 -11-

12 -12-

13 -13-

14 Konkrétně (stav k ) o Učebna CAD: 594 odučených hodin v rámci výuky 8 žáků SŠ; 75 hodin v rámci organizace mimoškolních aktivit pro 95 žáků SŠ; 256 hodin v rámci sdílení vybudovaných a modernizovaných učeben pro 72 žáků spolupracujících základních škol. o Dílny SOU: 4 81 odučených hodin v rámci výuky 117 žáků SŠ 3 hodin v rámci organizace mimoškolních aktivit pro 3 žáků SŠ; 256 hodin v rámci sdílení vybudovaných a modernizovaných učeben pro 72 žáků spolupracujících základních škol. o Dílny SOŠ: 85 odučených hodin v rámci výuky 11 žáků SŠ; -14-

15 214 hodin v rámci sdílení vybudovaných a modernizovaných učeben pro 72 žáků spolupracujících základních škol. Z evaluačních dotazníků, které byly po skončení jednotlivých programů podpory žáky vyplněny vyplývá, že pro ně byly aktivity projektu jednoznačně přínosem. Žáci ZŠ se mohli prostřednictvím různě koncipovaných projektových aktivit seznámit blíže také s pracovním prostředím v naší škole jak v teoretické, tak v praktické výuce. Žáci ZŠ měli možnost zapojit se do kroužků s odbornou tématikou zaměřenou na podporu technického a přírodovědného vzdělávání organizovaných naší školou a získali tak možnost: pracovat s programy CAD; zdokonalili se v práci se dřevem a kovem; absolvovat každý rok po skončení kroužku návaznou jednodenní exkurzi a rozšířit si tak poznatky v rozsahu ŠVP ZŠ. Žáci ZŠ mohli sdílet s našimi žáky vybavení v moderních odborných učebnách naší školy a měli možnost: pracovat s tímto moderním vybavením; poznat lépe podmínky a požadavky pro dané profese; vybrat si střední školu a zaměření oboru vzdělávání, který by chtěli dále studovat. Navázaná spolupráce s partnerskými základními školami byla přínosem nejen pro žáky těchto škol, ale také pro žáky naší školy, kteří při zajištění zejména aktivit B-1-1 a B-1-2 spolupracovali na pozici asistentů. Byly vytvořeny úzké vazby na pedagogické pracovníky základních škol, se kterými škola při realizaci projektových aktivit spolupracovala, což přispělo nejen k výměně zkušeností a příkladů dobré praxe, ale projeví se určitě i při spolupráci v rámci náborů žáků do technických oborů, které škola nabízí. Tito žáci budou pro výběr střední školy a oboru lépe motivovaní a poučeni. Užší spolupráce škol se zaměstnavateli: Žáci ZŠ i SŠ měli možnost v rámci exkurzí navštívit řadu podniků a poznat tak pracovní prostředí těchto firem. Vyšší úroveň přípravy a odborného vzdělávání žáků: -15-

16 Žáci vlastní i z jiných škol se stejnou nebo příbuznou oborovou nabídkou (tj. Ž SŠ), kteří absolvovali konkrétní vzdělávací aktivity projektu (výuku, odborné praxe, kroužky, semináře, exkurze apod.) dosahují lepší studijní výsledky, lépe zvládají požadavky stanovené ŠVP, tj. mají více upevněné a rozvinuté příslušné odborné kompetence, Atraktivnější podmínky pro výuku, vzhledem k moderním nově vybudovanýmch nebo inovovaným učebnám a kvalitním učebním pomůckám, které si škola v rámci projektu pořídila, přispěly k vyšší úrovni zpracování poznatků dle našich ŠVP i ŠVP jednotlivých ZŠ, což by se mělo projevit na úrovních výstupů. Zvýšení zájmu žáků o obor, který studují: Atraktivnější obsah vzdělávání - témata zařazená do projektových aktivit v rámci teoretického, praktického i mimoškolního vyučování v návaznosti na příslušné ŠVP byla volena tak, aby vhodně doplňovala vzdělávací okruhy školních vzdělávacích programů a přispěla tak ke zkvalitnění a rozšíření žákovských kompetencí. Zkvalitnění výukových strategií a obsahů vzdělávání a jejich přiblížení potřebám praxe: Zkvalitnění obsahů vzdělávání i podmínek vzdělávání v souladu a v návaznosti na příslušný ŠVP vede k tomu, že žáci jsou tudíž lépe uplatnitelní na trhu práce, jelikož budou schopni lépe reagovat na požadavky zaměstnavatelů atd. Zvýšení šancí absolventů školy na uplatnění na trhu práce: Rozsah činností v rámci projektu byl volen tak, aby výuka dle ŠVP byla vhodně doplněna a podporována odbornými exkurzemi, návštěvami vhodných podniků, což žáky inspirovalo k volbě konkrétního zaměření výběru školy, kterou chtějí studovat, nebo zaměstnání, které by chtěli po absolvování školy vykonávat. -16-

17 Přínos pro podpořené osoby pedagogické pracovníky Škola získala v rámci aktivit projektu mnohé zkušenost a poznatky, které byly velkým přínosem nejen pro pedagogické pracovníky - členy realizačního týmu projektu NatTech, ale i pro ostatní pedagogické pracovníky školy, kteří měli možnost se průběžně s aktivitami projektu seznamovat. Pedagogičtí pracovníci získali nové poznatky, cenné zkušenosti a ověřili si své znalosti v rámci odborných školení zaměřených na: programování CNC strojů programování na CAD systémy, což přispěje k naplňování požadavků praxe v návaznosti na příslušný ŠVP. V rámci spolupráce organizace společných aktivit projektu síťování jednotlivých středních škol získali pedagogičtí pracovníci množství materiálů, které budou využívat při své pedagogické práci s žáky. Byly vytvořeny úzké vazby na pedagogické pracovníky základních škol, se kterými škola při realizaci projektových aktivit spolupracovala, což přispělo nejen k výměně zkušeností a příkladů dobré praxe, ale projeví se určitě také při další spolupráci s těmito školami, především při náborech žáků do technických a přírodovědně orientovaných oborů, které naše škola nabízí. Žáci základních škol, kteří prošli některou ze vzdělávacích aktivit projektu v návaznosti na ŠVP ZŠ, získali základní informace o daných oborech vzdělávání a pokud si tento obor vyberou, lze očekávat jejich aktivnější přístup ke studiu a vyšší zájem o obor. -17-

18 Přínos pro podpořené osoby poskytovatele služeb Osoby zapojené do realizačního týmu projektu NatTech získaly v rámci přípravy a realizace aktivit projektu bohaté a cenné zkušenosti a poznatky, které využijí při své další pedagogické činnosti a především při zajištění udržitelnosti podpořených aktivit. -18-

19 Další přínosy: Pedagogičtí pracovníci zapojeni do aktivit projektu získali množství zkušeností nejen při přípravě a organizaci vzdělávacích aktivit, ale také při jejich samotné realizaci. Ověřili si své organizační schopnosti, vytvořili týmy schopné kooperace a užší součinnosti. Přínosem pro tyto pedagogické pracovníky bylo také to, že pracovali s jinou věkovou skupinou žáků než obvykle. Díky tomu budou moci v následujících letech lépe pracovat s nově nastoupivšími žáky prvních ročníků. V rámci realizace exkurzí získali pedagogičtí pracovníci poskytovatelé služeb kontakty na podniky, které navštívili. Tyto kontakty a zkušenosti s průběhem exkurzí využijí v následujících letech při přípravě dalších exkurzí mimo projekt NatTech. Získané zkušenosti a poznatky budou členové realizačního týmu moci využít také při přípravě a realizaci dalších školních projektů navazujících na příslušné ŠVP, případně při zapojení do jiných individuálních projektů v roli partnera. -19-

20 Způsob jakým byly jednotlivé cíle zajišťovány a dosaženy (příprava, realizace, evaluace) Při přípravě a realizaci jednotlivých klíčových aktivit projektu škola využívala škola nejen vlastní zkušenosti svého realizačního týmu školy, ale také poznatky a zkušenosti dalších partnerů projektu získané v rámci aktivit zaměřených na výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe. Členové realizačního týmu se dále řídili stanovenou dokumentací pro realizaci projektů podpořených z ESF a metodickými pokyny příjemce dotace hlavního partnera. K modernizaci odborných učeben a dílen škola postupně připravovala zadávací dokumentaci a vyhlašovala veřejná řízení ve spolupráci s externí firmou. K zajištění kvalitnějších materiálně technických podmínek pro výuku žáků v daných oborech vzdělávání dle ŠVP byly v rámci výběrových řízení pořizovány také moderní výukové prostředky a vybavení pro učebny a dílny, které lépe vyhovuje současným výukovým potřebám. K využití a práci s novým zařízením a vybavenímch, které bylo v rámci projektu pořízeno (CNC obráběcí stroje), byla pro učitele odborných předmětů a učiteleé praktického vyučování zajištěna speciální školení v několika navazujících úrovních, což přispělo k rychlejší implementaci nových didaktických prostředků do výuky dle stávajících i inovovaných ŠVP. Moderní výukové formy byly do výuky žáků zařazeny tak, aby výuka byla pro žáky atraktivnější a ti si tak mohli lépe a trvaleji osvojovat a upevňovat nové poznatky a získávat požadované kompetence v souladu a v návaznosti na příslušný ŠVP. -2-

21 Publicita projektu Pro zajištění publicity projektu, která podpořila úspěšnou realizaci projektu a zajistila informovanost účastníků i široké veřejnosti o projektu, bylo zvoleno vícero komunikačních kanálů. Publicita byla realizována následujícími nástroji a) internetové stránky realizátora projektu b) informační letáky v prostorách realizátora projektu bylyi: na chodbách SOŠ i SOU k dispozici žákům školy a návštěvám, cíleně rozdávány u příležitosti dní otevřených dveří. c) informace v tisku: v Měsíčníku města Příbor v prosinci 213 vyšel článek ZŠ Jičínská o podílu této školy na aktivitách NatTech ve spolupráci s naší školou v Měsíčníku města Příbor v dubnu 214 vyšel na str. 9 článek Exkurze Otrokovice. Koordinátorka ZŠ Npor. Loma Příbor v něm informuje o exkurzi v rámci projektu NatTech MSK v Měsíčníku města Příbor v květnu 214 vyšel na str. 9 článek Exkurze Mladá Boleslav, Národní technické muzeum Praha. Žáci ZŠ Npor. Loma Příbor v něm psali o exkurzi do Mladé Boleslavi a do Prahy v rámci projektu NatTech MSK. V témže čísle na str. 11 je také článek Ohlédnutí za prvním rokem projektu NatTech od koordinátorky ZŠ Příbor, Jičínská v Měsíčníku města Příbor v červnu 214 vyšel na str. 8 článek Zhodnocení školního roku 213/214 v ZŠ Jičínské. V něm je zmíněna i účast školy v projektu NatTech MSK d) informační spoty o projektu vysílané v rádiu či v televizi: v týdnu od (celý týden) běžela ve smyčce zpráv Kabelové televize Kopřivnice společná reportáž o aktivitách VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice a spolupracujících ZŠ v projektech Brána a NatTech MSK e) na internetových stránkách: konference Počítač ve škole ZŠ Příbor, Jičínská

22 f) na akcích a konferencích konaných mimo naši školu: motivační workshop NatTech MSK, prezentace projektu výroční konference OP VK, Praha, prezentace záměrů projektu akce Přehlídka technických profesí řemeslo má zlaté dno (v naší škole, ale přístupné dalším školám z regionu), celostátní konference Počítač ve škole 214, Nové Město na Moravě, prezentace, příspěvek do sborníku. Cílem publicity bylo nejen oslovení a získání účastníků projektu, ale také informování široké odborné a laické veřejnosti o realizaci projektu, jeho průběhu, výsledcích a výstupech. Veškerá publicita byla koncipována tak, aby bylo jasně patrné, že projekt byl realizován v rámci Evropského sociálního fondu a že byl financován právě z prostředků tohoto fondu a státního rozpočtu České republiky. Informace o finanční podpoře projektu z finančních prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky byly zveřejněny nejen přímo na internetových stránkách realizátora, ale také ve všech prostorách, kde realizace projektu probíhala, a na všech dokumentech, písemnostech, výukových materiálech a dalších fenoménech, které byly v rámci projektu používány. -22-

23 Klíčové aktivity projektu Projekt byl koncipován z 2 klíčových aktivit, které byly dále děleny na dílčí aktivity. Přehled klíčových aktivit projektu A Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, školní hospodářství (podle 13 Vyhlášky 18/25 o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních) a střediska praktického vyučování (podle 14 Vyhlášky 18/25). A-2- - Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání (laboratorní pomůcky, spotřební materiál P pro pokusy, nástroje pro dílny, případně další spotřební materiál). A Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení, které bylo zakoupené v rámci projektu. A Vzdělávání pedagogických pracovníků v metodách a formách práce vedoucích k využití výstupů projektu OP VT doporučených v příloze výzvy č. 6 nebo výstupů jiných projektů OP VK (jedná se pouze o výstupy směřující k podpoře technického a přírodovědného vzdělávání). A Celoročně, pravidelně se opakující volnočasové aktivity, zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání žáků SŠ, jejichž obsahová náplň musí navazovat na ŠVP příslušné SŠ. A Vytváření sítí spolupracujících škol na principu burzy středoškolských služeb s cílem vzájemné výměny zkušeností. A-N-1 - Dlouhodobá spolupráce středních škol a vysokých škol vedoucí k udržení/zvýšení zájmu žáků středních škol o studium technických a přírodovědných oborů VŠ. A-N-2 - Zapojení odborníků z praxe (včetně odborníků ze zahraničních firem) do výuky technických a přírodovědných předmětů. A-N-3 - Tvorba elektronických učebnic pro výuku technických a přírodovědných předmětů. A-N-4 - Využívání technických památek a interaktivních expozic technického a přírodovědného charakteru k přípravě školních/žákovských projektů zaměřených na popularizaci tohoto typu vzdělávání. A-N-5 - Stavební úpravy, které budou nezbytné pro rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání popř. pro integraci žáků se zdravotním postižením do výuky (např. bezbariérový přístup). -23-

24 B Sdílení učeben/dílen/laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ zaměřenou na přírodovědné a technické vzdělávání. B Celoroční, pravidelně se opakující volnočasové aktivity zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání pro žáky základních škol (jejich obsahová náplň musí navazovat na ŠVP příslušné ZŠ) s využitím moderních učeben/dílen/laboratoří SŠ, případně podle možnosti v kombinaci s využitím dílen zaměstnavatelů. B Programy vzájemného učení, kde žáci SŠ připravují a realizují pro žáky ZŠ vzdělávací aktivity/projekty zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání B Spolupráce ZŠ a SŠ se zaměstnavateli v rámci komunitního rozvoje. B Využití výstupů vzniklých v rámci IPO a IPn na podporu badatelsky orientovaného vzdělávání s přírodovědným a technickým zaměřením. B-N-1 - Stáže pedagogických pracovníků SŠ na ZŠ. B Krajská setkání metodiků, vedoucích předmětových komisí a pedagogických pracovníků v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání společná pro SŠ a ZŠ. C Podpora výuky technických a přírodovědných předmětů na SŠ metodou CLIL, včetně tvorby učebnic a vzdělávacích materiálů pro žáky. C Tvorba cizojazyčných slovníků, které budou následně využity ve výuce technických a přírodovědných předmětů na SŠ. C-N-1 - Zapojení rodilého mluvčího/odborníka z praxe do výuky technických a přírodovědných předmětů na SŠ jako druhého pedagoga ve výuce. Klíčové aktivity realizované partnerem Naše škola v rámci projektu NatTech realizovala tyto klíčové aktivity: A-1-1; A-2-; A-2-1; A-2-2; A-2-3; A-N-5; B-1-1; B-1-2; B

25 Popis a realizace jednotlivých klíčových aktivit A-1-1; A-2- V rámci projektu NatTech byly modernizovány učebny, do kterých byly zakoupeny obráběcí stroje, nářadí a další vybavení dílen, velkoformátový plotter: - dílen SOŠ; - dílen SOU; - učebna CAD systémů. V nově modernizovaných učebnách a dílnách byla realizována výuka 298 žáků naší školy a 725 žáků 5 spolupracujících základních škol v rámci sdílení učeben. Tyto výukové prostory byly využívány v rámci KA A-2-3 také k zajištění aktivit 4 kroužků (3 x technické projektování a 1x Programování CNC) při realizaci aktivit mimoškolního vyučování pro žáky naší školy a v rámci KA B-1-2 při realizaci 2 kroužků (Práce se dřevem, s kovem a na PC s programy CAD), pro žáky 5 spolupracujících základních škol. A vybraných pedagogických pracovníků bylo proškoleno k využití zakoupených zařízení CNC soustruhů a frézek. A-2-2 K zajištění vyšší kvality výuky absolvovali 3 vybraní pedagogičtí pracovníci naší školy metodické vzdělávání organizované příjemcem dotace v rámci této KA (vzdělávací program SCIENCE CENTRA exkurze učitelů technických a přírodovědných předmětů) a 2 vybraní pedagogičtí pracovníci se zúčastnili námi organizovaného vzdělávání v rámci této KA (Autocad - novinky ve verzi 214, Inventor Professional - novinky ve verzi 214 a Inventor Professional - pro středně pokročilé). A-2-3 V rámci celoročně se opakujících aktivit byly realizovány 4 kroužky a bylo podpořeno 123 žáků naší školy. Kroužky byly zaměřeny na podporu přírodovědného a technického vzdělávání žáků SŠ a jejich obsahová náplň navazovala na ŠVP příslušných oborů vzdělávání. Kroužky Technické projektování (tj. práce s CAD systémy) první rok projektu 2 kroužky (pro SOŠ a pro SOU), druhý rok projektu pro velký zájem už 3 kroužky (2x SOU, 1x SOŠ), celkem 95 žáků. Kroužek Programování CNC každý rok projektu po 1 kroužku pro žáky SOU, celkem 3 žáků. -25-

26 A-N-5 Pro žáka s tělesným postižením byl vybudován bezbariérový vstup do školy a bylo vybudováno bezbariérové WC. B-1-1 V rámci sdílení našich učeben žáky ZŠ bylo během celého projektu uskutečněno 128 akcí Pracovního vyučování. Každá akce trvala 2 vyučovací hodiny a žáci byli rozděleni do 3 skupin, v nichž pracovali se dřevem, s kovem a s programy CAD. Podpořeno 72 žáků ZŠ. B-1-2 V rámci celoročních pravidelně se opakujících volnočasových aktivit se během prvního roku trvání uskutečnily dva Technické kroužky pro žáky ZŠ a v příštím školním roce jeden technický kroužek. Žáci pracovali postupně se dřevem, s kovem a s programy CAD a rozšířili si své dovednosti získané výukou v rámci aktivity B-1-1. Počet kroužků byl oproti plánu navýšen pro velký zájem o práci se dřevem. Každý školní rok se tak uskutečnil jeden kroužek v rozsahu 3 hodin, kroužek navíc měl rozsah 14 hodin. Podpořeno bylo celkem 39 žáků ZŠ. B-1-3 V rámci této aktivity se uskutečnilo 68 workshopů pro žáky ZŠ, v nichž se seznamovali s pracovišti a činnostmi v naší škole. Každý workshop trval 6 vyučovacích hodin, žáci byli rozděleni na 2 skupiny a každá skupina absolvovala 3 dvojhodinové bloky. -26-

27 Evaluace projektu jeho účastníky Realizátor projektu již na začátku projektu nastavil podmínky pro efektivní získávání zpětné vazby od účastníků jednotlivých vzdělávacích aktivit projektu. Získávání zpětné vazby spočívalo v tom, že vždy po ukončení jednotlivých aktivit měli účastníci projektu možnost vyplnit hodnotící dotazník, v němž mohli vyjádřit své názory, dojmy a připomínky k formě, obsahu, organizaci a k dalším aspektům konkrétních aktivit. Základní data o hodnocení projektu Klíčová aktivita Dotazník určen Harmonogram dotazování Počet hodnocených programů (realizovaných) A-1-1 A-2- pedagogickým pracovníkům na konci realizace klíčové aktivity 4 A-2-1 A-2-2 osobám, které absolvovaly vzdělávací aktivity osobám, které absolvovaly vzdělávací aktivity na konci realizace klíčové aktivity 6 na konci realizace klíčové aktivity 2 A-2-3 Žákům a PP na začátku a konci aktivity u žáků na konci aktivity u PP 7 B-1-1 Žákům a PP dotazování žáků ZŠ na konci aktivity u PP provádět v průběhu realizace 128 dotazování Ž na začátku a konci B-1-2 Žákům a PP realizace aktivity dotazování u PP na konci realizace 3 aktivity B-1-3 žákům v průběhu a na konci aktivity

28 Zaznamenané zkušenosti z hodnocení jednotlivých aktivit V rámci realizace klíčových aktivit i v rámci zpracování evaluačních dotazníků zaznamenala naše škola mnoho pozitivních i negativních zkušenosti. Pozitivní zkušenosti: Zkušenosti s přípravou, realizací a evaluací vzdělávacích projektů. Zkušenosti a nové poznatky při přípravě a realizaci vzdělávání žáků dle příslušných ŠVP podle jiných pravidel, v jiných podmínkách. Zkušenosti při rozsáhlejších aktivitách k modernizaci školy, zejména s veřejnými zakázkami. Metodickým proškolením byli pedagogové zapojení do projektu NatTech připraveni lépe zvládat požadavky na moderní, kvalitně zajištěné a připravené vzdělávání žáků dle příslušných ŠVP. Pedagogové si zvýšili svou odbornou kvalifikaci také v rámci instruktáží pro práci s novým zařízením a vybavením, které se tak stalo součástí vybavení a je rychleji začleněno do výuky dle příslušného ŠVP. Modernizací materiálně technických podmínek výuky v souladu a v návaznosti na příslušný ŠVP, tj. modernizací stávajících učeben a pořízením kvalitního vybavení dílen získala škola kvalitní vybavení a zařadila se mezi moderní vzdělávací instituce. V rámci organizace mimoškolních aktivit, tj. kroužků a exkurzí podpořených z finančních prostředků projektu NatTech mohli být žáci zapojeni do těchto aktivit lépe motivováni pro zvolený obor vzdělávání a získali více podnětů k pochopení a zvládnutí učiva, které navazovalo na vzdělávací obsahy dle ŠVP. Negativní zkušenosti: c) Celkem náročná příprava a organizace některých aktivit. d) Náročné požadavky na administraci projektu ale chápeme, že to je nezbytné. e) Potřeba vysokého pracovního i časového vytížení při realizaci aktivit. f) Potřeba zajišťovat suplování za pedagogy, kteří se účastní projektových aktivit mimo školu. g) Příliš náročná organizace propojení projektových aktivit s řádným chodem školy a potřebami realizace příslušných ŠVP. -28-

29 h) Velmi náročná práce pedagogů a rizika při zajištění dozoru nad žáky při realizaci aktivit mimo školu. i) Komplikace při přípravě a organizaci exkurzí v rámci projektových aktivit. j) Příliš komplikovaný a náročný postup pro přípravu a realizaci výběrových řízení k pořízení majetku nebo zajištění služeb v rámci projektu. -29-

30 Využití dosažených výstupů Škola realizovala v rámci projektu NatTech 9 klíčových aktivit a zapojila se také do klíčových aktivit realizovaných příjemcem dotace MSK a 2 aktivit realizovaných jinými partnerskými školami (síťování). Výstupy z těchto aktivit budou využity následujícím způsobem: A-1-1; A-2-; A-N-5 - Modernizované odborné učebny a dílny budou školou i nadále efektivně využívány nejen k realizaci vzdělávacích aktivit v rámci řádného počátečního vzdělávání tak i v rámci mimoškolního vyučování a v rámci aktivit dalšího vzdělávání organizovaných školou. Vybudovaný bezbariérový přístup bude využíván tělesně postiženými žáky, budeme-li je i v budoucnu vzdělávat. A pedagogických pracovníků, kteří absolvovali školení k využití zakoupeného zařízení, budou získané poznatky a zkušenosti nejen sami využívat ve své didaktické práci, ale předají je také dalším kolegům, kteří tato zařízení budou v rámci výuky využívat. A vybraných pedagogických pracovníků školy absolvovali v rámci projektu metodicky orientované vzdělávání k podpoře vzdělávání v oblasti CAD. Budou je využívat pro svou práci a předají je také dalším kolegům s obdobnou aprobací. SCIENCE CENTRA exkurze učitelů tech. a přírod. předmětů: Autocad - novinky ve verzi 214, Inventor Professional - novinky ve verzi 214 Inventor Professional - pro středně pokročilé absolvovalo 3 PP. absolvovali 2 PP absolvovali 2 PP Vzdělávacího programu SCIENCE CENTRA exkurze učitelů technických a přírodovědných předmětů se zúčastnili 3 učitelé naší školy. Získali v rámci exkurze informace o konceptu science center, účastnili se prohlídky interaktivních přírodovědných a technických exponátů, jejich využití pro výuku přírodovědných předmětů, navštívili specifická technické expozice (IQPark a IQLandia v Liberci a VIDa centrum v Brně) a seznámili se s nabídkou přírodovědných a technických vzdělávacích programů pro žáky dle RVP ZŠ a SŠ. A Konkrétní zaměření kroužků a počty účastníků jsou uvedeny výše v předchozích kapitolách. Aktivita navazovala na ŠVP jednotlivých oborů tak, že rozšířila rozsah vědomostí a dovedností v dotčených předmětech nad rámec stanovený ŠVP a poskytla dostatečný prostor k procvičení všech získaných dovedností. -3-

31 Získali jsme zkušenosti s výukou v rámci volnočasových aktivit nad rámec stanovený ŠVP. V rámci udržitelnosti budeme i v dalším období nabízet žákům toto zájmové vzdělávání. B Své zkušenosti s výukovou žáků ZŠ v našich učebnách a dílnách využijeme pro lepší návaznost vzdělávání v SOŠ a SOU na vzdělávání na ZŠ a případně v budoucích aktivitách pro žáky ZŠ B Získané zkušenosti můžeme využít pro další spolupráci se ZŠ. B Získané zkušenosti využijeme v rámci propagačních akcí pro žáky ZŠ v rámci Dnů na škole.. Naplňování monitorovacích indikátorů Problémem při naplňování monitorovacích indikátorů v rámci naší střední školy byl pokles počtu žáků i pokles počtu oborů oproti stavu z roku 213, kdy se projekt chystal. Z hlediska naplňování MI týkajících se ZŠ závažný problém nenastal, spíše jsme řešili organizační situace spojené se získáváním informací od externích subjektů (ZŠ). -31-

32 Dostupnost výstupů na krajské úrovni Výstupy budou k dispozici na webové stránce Kontaktní osobou je: Mgr. Jan Pavelka, ředitel školy, tel , -32-

33 Závěrečné zhodnocení Účast naší školy v projektu NatTech lze hodnotit jednoznačně pozitivně z hlediska přínosů pro školu i zapojené cílové skupiny. Podařilo se naplnit plánované cíle a v mnoha případech i překročit. Získané zkušenosti budou zúročeny nejen při realizaci dalších školních projektů, ale pomohou realizátorům také při zvládání běžných i mimořádných úkolů školy. Přesto lze konstatovat, že některé činnosti nepatřily k nejoblíbenějším, především pak ty, které měly administrativní charakter a zatěžovaly členy realizačního týmu nejen časově, ale mnohdy bylo i psychicky náročné dodržet pokyny, termíny a požadavky na vykazování realizovaných aktivit projektu. Všichni si však uvědomujeme, že účast v tomto krajském projektu byla pro školu přínosná a náročná práce spojená s přípravou a realizací projektových aktivit se vyplatila. Časem zůstanou jen příjemné nebo úsměvné vzpomínky. Do této kategorie budou patřit například problémy se zajišťováním svačin, kdy jsme vždy do poslední chvíle nevěděli, kolik žáků ZŠ na každou aktivitu vlastně dorazí. Hodnocení splnění cílů projektu Zhodnocení zda plánované cíle byly školou naplněny: Škola prostřednictvím realizace plánovaných aktivit projektu dosáhla následující cíle: 1. Zkvalitnění materiálně technické základy školy Pořízení nového vybavení pro odborné učebny a výuku žáků: dílny SOU sady nářadí, svěráky, dílenské stoly, skříňky, obráběcí stroje CNC i konvenční dílny SOŠ sady nářadí, malý výukový CNC stroj učebna CAD velkoformátový plotter schodolez pro dopravu zdravotně postiženého žáka na vozíčku do odborných učeben v jednotlivých patrech. Zajištění stavebních úprav k vybudování specializovaných výukových prostor: podlaha pod obráběcí stroje v dílně SOU, úprava vchodu do školy a WC pro žáka na vozíčku -33-

34 Implementace moderních výukových strategií do výuky K implementaci moderních výukových strategií přispělo více forem podpory, kterou škola získala v rámci projektu NatTech. Díky materiální podpoře, která byla nasměrována na modernizaci stávajících učeben a jejich dovybavení se podařilo vytvořit celkově kvalitnější podmínky pro výuku. K implementaci moderních výukových strategií v příslušných ŠVP přispělo také pořízení moderních didaktických prostředků, např. velkoformátového plotteru či moderních obráběcích strojů, čímž se i pro žáky stává vyučovací proces zajímavější, zábavnější a snadněji přijímají podněty. Přispělo také to, že učitelů získali podporu formou specifického vzdělávání v rámci školení a instruktážím pro využívání nově zakoupených strojů a zařízení i metodologické vzdělávání k využití moderních výukových strategií. Pedagogičtí pracovníci si v rámci síťování mohli vyměnit zkušenosti s jinými pedagogy takové poznatky a zkušenosti, které využívají ve své každodenní pedagogické praxi. Především se jedná o nové výukové formy s využitím moderních didaktických prostředků pořízených v rámci projektu NatTech, implementace moderních didaktických metod i kombinace ověřených a moderních postupů, nastavení takových vzdělávacích cílů, které budou lépe přijímány žáky a současně přinesou jejich kvalitnější studijní výsledky, vytváření vhodných podmínek pro výuku vzhledem ke zkvalitnění materiálně technické základy apod. Navázání spolupráce s partnerskými středními školami stejného nebo příbuzného oborového zaměření: Prostřednictvím aktivit projektu získali pedagogičtí pracovníci následující poznatky a zkušenosti: v rámci tzv. síťování si vyměňovali učitelé obdobné aprobace své zkušenosti. Došlo např. k setkání pedagogů ze škol vyučujících CNC stroje, k výměně zkušeností s využíváním elektrolaboratoří a souprav pro pokusy z fyziky. Kromě této výukové problematiky jsme v rámci síťování řešili i výměnu zkušeností týkající se přímo vedení projektu, organizace veřejných zakázek apod. 2. Navázání užší spolupráce se spolupracujícími základními školami ZŠ Příbor, Jičínská 486 ZŠ Npor. Loma Příbor ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice ZŠ Dr. Milady Horákové Kopřivnice -34-

35 ZŠ a MŠ Kopřivnice, 17. listopadu 1225 Hodnocení inovativnosti projektu Aktivity, které škola realizovala v rámci projektu NatTech, byly v mnoha směrech velmi inovativní. Především lze jako velmi přínosné vyzdvihnout všechny aktivity realizované ve spolupráci základních a středních škol k podpoře přírodovědného a technického vzdělávání a aktivity, při nichž si mohli žáci základních i středních škol ověřit jak mnohé výrobní procesy a pracovní postupy probíhají přímo v praxi. Za velmi inovativní považujeme také vzdělávání žáků i v rámci počátečního vzdělávání a možnost zúčastnit se exkurzí přímo ve firmách. Odborníci z podniků přenáší do školy a do výuky jiný pohled, předkládají žákům vyučovací obsahy (učivo) jinou formou, s důrazem na požadavky zaměstnavatelů a podobně. Především však předkládají žákům taková témata, která využijí po absolvování svého studia přímo v praxi. Odborníci z firem a podniků mohou žákům více přiblížit svět práce a mohou je také lépe nasměrovat právě na ty oblasti dalšího vzdělávání, které budou pro ně nejzajímavější a budou lépe odpovídat jejich předpokladům. Inovativnost projektu NatTech tedy spočívala zejména v navázání úzké spolupráce střední školy se základními školami. Zatímco dříve šlo o jednorázové akce typu Den otevřených dveří, nyní šlo o spolupráci soustavnou. Na základě zkušeností z realizace projektu NatTech zanalyzujeme v budoucnu potřebu inovovat ŠVP jednotlivých technických oborů SOŠ i SOU. -35-

36 Celkové hodnocení projektu Projekt NatTech umožnil škole zařadit se mezi moderní vzdělávací instituce s kvalitní materiálně technickou základnou. Díky realizovaným projektovým vzdělávacím aktivitám jsme obohatili pedagogický sbor o vysoce erudované pedagogy, kteří mohou žáky kvalitně připravit na jejich budoucí pracovní kariéru. Pořídili jsme si špičkové moderní stroje a zařízení pro odborné vzdělávání žáků dle ŠVP: velkoformátový plotter, konvenční i CNC soustruhy a frézky, brusku, malý výukový CNC stroj, vybavení do dílen (nářadí, svěráky, stoly, skříňky). Vytvořili jsme velmi kvalitní vzdělávací podmínky, které nám umožní poskytovat kvalitní odborné vzdělávání žákům v souladu a v návaznosti na příslušné ŠVP. Zajistili jsme si takové podmínky, které budou nejlépe vyhovovat nejen současným, ale i budoucím vzdělávacím potřebám žáků v souladu a v návaznosti na příslušné ŠVP. Zajistili jsme takové podmínky, abychom umožnili studium i zdravotně postiženým žákům. Vytvořili jsme vzdělávací prostředí, které bude žáky více inspirovat a motivovat ke studiu. Zkvalitnění vzdělávacích podmínek jsme přispěli k vyšší kvalitě regionálního školství. Kroky, které jsme podstoupili ke zkvalitnění vzdělávání našich žáků v příslušných oborech vzdělávání dle konkrétních ŠVP přispějí především k jejich vyšší uplatnitelnosti po absolvování jejich studia na naší škole. Máme v pedagogickém sboru odborně způsobilé pedagogy, kteří prošli speciálním školením a instruktáží k užívání nově pořízených strojů a zařízení. Vytvořili jsme síť spolupracujících škol v rámci partnerských škol projektu NatTech, jejímž prostřednictvím si vyměňujeme zkušenosti, poznatky i příklady dobré praxe ke zkvalitnění vzdělávání žáků dle příslušných ŠVP. Síť středních a základních škol, která vznikla na základě zapojení spolupracujících ZŠ při realizaci projektových aktivit, přispěje k vyšší informovanosti žáků základních škol o oborech i -36-

37 podmínkách výuky, které nabízíme, což přispěje k náboru žáků, kteří mají o daný obor skutečně zájem. -37-

38 Přílohy evaluační zprávy Příloha č. 1 - Vyhodnocení klíčové aktivity A-1-1 Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, školní hospodářství a střediska praktického vyučování (investice) Jak často jste využíval toto vybavení? vždy téměř vždy občas skoro vůbec nikdy Vybavení pořízené v rámci této aktivity používali pouze vyučující 1 převážně vyučující tak napůl převážně žáci pouze žáci 3 Vyučující se dále vyjádřili, že vybavení pořízené v rámci této aktivity umožnilo žákům pracovat na moderních strojích zvýšilo aktivitu žáků zajistilo větší zapojení žáků do výuky -38-

39 zakoupením velkoformátového plotru se žáci mohli prakticky seznámit s velkými formáty, skládáním výkresů a nastavením velkoformátového tisku. -39-

40 Příloha č. 2 - Vyhodnocení klíčové aktivity A-2- Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání Jak často jste využíval toto vybavení? 8 vždy téměř vždy občas skoro vůbec nikdy Vybavení pořízené v rámci této aktivity používali pouze vyučující převážně vyučující 2 tak napůl převážně žáci pouze žáci O přínosu této aktivity svědčí 1% využívání zakoupeného nářadí a vybavení. Výuka probíhala v moderně zařízených dílnách, mnohem příjemnějším pracovním prostředí a za pomoci nového a kvalitního nářadí. -4-

41 Příloha č. 3 - Vyhodnocení klíčové aktivity A-2-1 Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení, které byly zakoupené v rámci projektu ProšŠkolení se zúčastnili nejenom učitelé odborného výcviku, pro které především bylo určené, ale téměř všichni učitelé strojírenských předmětů, tak aby v případě potřeby mohli zařadit toto téma do výuky. -41-

42 Příloha č. 4 - Vyhodnocení klíčové aktivity A-2-2 Vzdělávání pedagogických pracovníků v metodách a formách práce vedoucích k využití výstupů projektů OP VK doporučených v příloze výzvy č. 6, nebo výstupů jiných projektů OP VK 5 Do jaké míry bylo pro Vás toto školení/vzdělávání přínosem? velmi přínosné spíše přínosné nevím spíše nepřínosné zcela nepřínosné 5 Do jaké míry pro Vás byly výstupy jiných projektů přínosem? velmi přínosné spíše přínosné nevím spíše nepřínosné zcela nepřínosné -42-

43 Konec aktivity Začátek aktivity Příloha č. 5 - Vyhodnocení klíčové aktivity A-2-3 Celoroční, pravidelně se opakující volnočasové aktivity, zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání žáků SŠ 6 Do jaké míry očekáváš, že pro Tebe bude tato volnočasová aktivita přínosem? velmi přínosná spíše přínosná 9 nevím 1 spíše zcela nepřínosná nepřínosná Do jaké míry byla pro Tebe tato volnočasová aktivita přínosem? velmi přínosná spíše přínosná 9 nevím spíše zcela nepřínosná nepřínosná -43-

44 Konec aktivity Začátek aktivity 8 7 Účastnil/a jsi se již podobné volnočasové aktivity? ano ne nevím 8 5 Zúčastnil/a by ses podobné volnočasové aktivity znova, kdybys měl/a tu možnost? určitě ano spíše ano tak napůl spíše ne určitě ne Z porovnání stavu na začátku a konci aktivit vyplývá, že žáci SŠ byli spokojeni a podle jejich vyjádření by uvítali další příležitost rozvíjet svoje odborné znalosti. -44-

45 Konec aktivity Začátek aktivity O přírodovědná a/nebo technická témata se velmi zajímám trochu zajímám tak napůl 5 1 spíše nezajímám vůbec nezajímám O přírodovědná a/nebo technická témata se velmi zajímám trochu zajímám tak napůl 5 spíše nezajímám vůbec nezajímám Kroužky technického projektování a programování CNC strojů, které proběhly v rámci projektu NatTech, napomohly ke zvýšení zájmu o studované obory. Svědčí o tom i zájem o další kroužek technického projektování v druhém roce trvání projektu. -45-

46 Konec aktivity Začátek aktivity Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vyšší odborné/vysoké škole? určitě ano spíše ano nevím spíše ne vůbec ne 5 35 Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vyšší odborné/vysoké škole? určitě ano spíše ano nevím spíše ne vůbec ne 13 2 I z tohoto srovnání je patrné, že kroužky přispěly ke zvýšení zájmu o studium technických oborů. Žáci vyjadřovali spokojenost především s výborným přístupem lektorů. -46-

47 Konec aktivity Začátek aktivity (pohlaví) chlapec dívka (pohlaví) chlapec dívka -47-

48 Příloha č. 6 - Vyhodnocení klíčové aktivity B-1-1 Sdílení učeben /dílen /laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ a spolupráce se zaměstnavateli nebo jejich zástupci v oblasti přírodovědné a technického vzdělávání VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ - ŽÁCI Do jaké míry byla pro Tebe tato aktivita přínosem? velmi přínosná spíše přínosná 99 nevím spíše nepřínosná zcela nepřínosná Bavila Tě tato forma výuky? určitě ano spíše ano tak napůl spíše ne určitě ne

49 35 3 Zúčastnil/a by ses podobné aktivity znova, kdybyste měl/a tu možnost? určitě ano spíše ano tak napůl spíše ne určitě ne 25 O přírodovědná a/nebo technická témata se velmi zajímám trochu zajímám tak napůl spíše nezajímám vůbec nezajímám -49-

50 Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na střední škole? určitě ano spíše ano nevím spíše ne vůbec ne (pohlaví) chlapci dívky Výsledek dotazníkového šetření je zajímavý především z hlediska pohlaví. Velice nás potěšil a zároveň překvapil zájem dívek o technické činnosti. Žáky obecně činnosti, které jim lektoři v rámci této aktivity připravili, bavily, z pracovní výchovy odcházeli žáci ZŠ a často i pedagogický doprovod spokojení. -5-

51 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ - VYUČUJÍCÍ 3 Do jaké míry byla pro Vás tato aktivita přínosem? velmi přínosná spíše přínosná nevím spíše nepřínosná zcela nepřínosná 3 Do jaké míry myslíte, že byla tato aktivita přínosem pro vyučované žáky? určitě ano spíše ano tak napůl spíše ne určitě ne -51-

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 25 Střední průmyslová škola Edvarda

Více

Tvorba elektronických učebnic. na VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice

Tvorba elektronických učebnic. na VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice projekt CZ.1.07/1.1.7/03.0127 Tvorba elektronických učebnic Tvorba elektronických učebnic na VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice Jiří Sumbal VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice Z obsahu vystoupení stručné představení projektu

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli

Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli reg. č.: CZ.1.07/1.3.44/02.0045 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výroční konference Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT a OP VK Role MŠMT v rámci OP VK EU peníze školám EU peníze středním školám 2 MŠMT a strategické projekty v rámci OP VK IPn

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Registrační číslo CZ.1.07/1.1.07/11.0100 Název projektu ŠKOLA PRO ŽIVOT Příjemce Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. Datum zahájení realizace 1. 12. 2008

Více

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013 Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Miroslav Novák hejtman Moravskoslezského kraje 23. dubna 2013 Východiska podpory technického

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích);

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích); ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 22112011 2.11.2011 KURIKULUM S Cíle a výsledky projektu Kurikulum S Ing. Taťá ána Vencovská Cíle projektu Hlavním cílem projektu je : podpora p plošného zavádění ŠVP v odborném vzdělávání.

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji. SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Josef Kašpar

Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji. SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Josef Kašpar Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Josef Kašpar Cíl projektu Podnícení zájmu o technické předměty Popularizace technického vzdělávání Zvýšení podílu praktických

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Tvorba elektronických učebnic

Tvorba elektronických učebnic Projekt Tvorba elektronických učebnic Ing. Jiří Sumbal VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, příspěvková organizace sumbal@voskop.cz Základní údaje o projektu: Název projektu: Číslo projektu: Název operačního programu:

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. 28. února 2012 Zdeněk Karásek

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. 28. února 2012 Zdeněk Karásek Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 28. února 2012 Zdeněk Karásek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý faktor konkurenceschopnosti Cca

Více

reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Blanka Kozáková a Jiří Sumbal Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, p. o.

reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Blanka Kozáková a Jiří Sumbal Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, p. o. Projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Projekt Perspektiva grantový projekt z Moravskoslezského krajevpraxi Blanka Kozáková a Jiří Sumbal Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum,

Více

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů ODBORNÁ ŠKOLA VÝROBY A SLUŽEB PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů Evaluace ŠVP Bc. Lenka Radová 7.10.2013 Zhodnocení tvorby ŠVP Od roku 2008 do současnosti jsme vytvořili

Více

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH REG. Č.: CZ.1.07/1.3.00/48.0040 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Název: Profesní

Více

IP Plánování sociálních služeb II

IP Plánování sociálních služeb II IP Plánování sociálních služeb II Zpracoval(a): Táňa Vijová Datum: 16.6.2015 O projektu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: Sociální integrace a rovné příležitosti Oblast podpory:

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou

Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou Den: 10.12.2009 od 13:30 do 15:30 h Přítomni: dle prezenční

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

Základní informace o projektu

Základní informace o projektu Základní informace o projektu Název projektu: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji Příjemce projektu: Olomoucký kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0009 Financování

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 5. září 2012 Setkání Tajemníků měst a obcí Lotyšska Petr Rachunek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý

Více

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava. reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava. reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78. Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.00041 Rekapitulace stavu k 31.5.2014 Cíle projektu: zjištění potřeb občanů

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Učení se praxí. Martina Kaňáková

Učení se praxí. Martina Kaňáková Učení se praxí Martina Kaňáková Učení se praxí Firmy: Nedostatek kvalifikovaných technicky vzdělávaných odborníků Rok 2015 vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání Mateřské školy: podpora polytechnické

Více

JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE?

JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE? TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT OP RLZ, OPATŘENÍ 2.2 Číslo projektu CZ 4.1.03/2.2.15.1/0069 Název ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 8 Střední škola informatiky, poštovnictví

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

12 SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Příloha Monitorovací zprávy

12 SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Příloha Monitorovací zprávy 12 SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Příloha Monitorovací zprávy Registrační číslo projektu CZ.04.3.07/3.1.01.3/3298 Příjemce Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Název

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 9 Integrovaná střední škola, Sokolnice

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

europe2020@cor.europa.eu do 5. listopadu 2012

europe2020@cor.europa.eu do 5. listopadu 2012 Příspěvek místních a regionálních orgánů k přezkumu strategie Evropa 2020 v polovině období Hodnocení stěžejní iniciativy Mládež v pohybu Více ž dva roky po přijetí stěžejní iniciativy strategie Evropa

Více

PROJEKT TECHNICA NOSTRA. reg. č.: CZ.1.07/1.1.07/03.0053

PROJEKT TECHNICA NOSTRA. reg. č.: CZ.1.07/1.1.07/03.0053 PROJEKT TECHNICA NOSTRA Efektivním propojením soukromého a veřejného sektoru ke zvýšení motivace k technickému vzdělávání reg. č.: CZ.1.07/1.1.07/03.0053 Základní informace Realizátor: Okresní hospodářská

Více

Tisková zpráva o ukončení projektu

Tisková zpráva o ukončení projektu PROJEKT: CZ.1.07/1.1.07/03.0027 TVORBA ELEKTRONICKÝCH UČEBNIC VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice Tisková zpráva o ukončení projektu Podobně jako jiné školy, i naše škola využila evropské projekty jako příležitost

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše úvodní jednání 3. 4. 2012 Program 1. Představení SPF Group a. Profil firmy b. Významné reference 2. ISRR Krkonoše a. Výstupy b. Harmonogram c. Organizace

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018 1. Charakteristika školy Škola nese od 1. 1. 2006 čestný název Střední škola prof. Zdeňka Matějčka. Škola vzdělává žáky zdravé i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v plném rozsahu. Střední škola

Více

Nové projektové období

Nové projektové období Nové projektové období příležitosti, možnosti, tipy Ing. Kateřina Sušická Operační programy dostupné školám Co nové projektové období školám nabídne? OP VVV IROP OP ZAM OP VK Výzva 56 OP VVV Výzkum, věda

Více

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62. Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010 Stručný popis projektu Projekt Podpora v oblasti strategického řízení

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Setkání s představiteli Jihočeského kraje 30. dubna 2014 Jan Beneš Pakt zaměstnanosti v MS kraji PROČ? Viz FILMOVÁ UKÁZKA Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

VÝZVA OP VK 51 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce

VÝZVA OP VK 51 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce Projekt - další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení se zaměřením na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií

Více

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Mgr. Rücker Patrik, Vzdělávací společnost EDOST spol. s r.o. 3. národní konference o podporovaném

Více

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Základní údaje o projektu individuální projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) poskytovatel dotace -

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ

Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ Otrokovice, 30. 4. 2013 Filip Pastuszek CENTRA VZDĚLÁVÁNÍ (připravovaný projekt) Projekt Zlínského kraje pro podporu přírodovědného a technického vzdělávání Zdroj:

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Konference Zaměstnanost 2014 Cheb, 2. října 2014 Jan Beneš Pakt zaměstnanosti v MS kraji PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE k projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE k projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE k projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Údaje o projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Realizace: 01.09.2014-31.07.2015 Rozpočet: 10,6 mil. Kč

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability

Více

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Modernizace vzdělávání na základní škole (Projektový záměr) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost

Více

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě 5. prosince 2013 Odbor personální Oddělení vzdělávání, personálního rozvoje a psychologických služeb Program schůzky Úvodní slovo ředitele

Více

Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.07/1.1.11/01.0022 Zavádění modulárního systému

Více

Marketingová strategie projektu

Marketingová strategie projektu Marketingová strategie projektu Dnes hra, zítra život. Projekt : CZ.1.07/1.2.12/04.0019 Analýza výchozí situace Koncepci propagace ESF rozvíjíme postupně tak, jak nabýváme další zkušenosti v průběhu projektů.

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1.6.2012 Datum ukončení realizace 31.7.2014

Více

Souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových aktivit a jejich průběhu Klíčové aktivity č. 1 31

Souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových aktivit a jejich průběhu Klíčové aktivity č. 1 31 Příloha č. 3 Příloha k závěrečné zprávě projektu Avas džas sikhľol, čhavore! (Pojďme se učit, děcka!), registrační číslo projektu CZ.04.1.03/3.1.15.2/0276 Souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových

Více

Zákla l dní í škola l,, M ati t c i e škols l ké 3, České B udě d jo j vic i e

Zákla l dní í škola l,, M ati t c i e škols l ké 3, České B udě d jo j vic i e Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice Propojení cizího jazyka a předmětu na základní škole Cíle projektu Rozpracování metodiky CLIL do praxe ZŠ Matematika v angličtině pro 4.-9.ročník Výtvarná

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Ergotep pro žáky i pedagogy reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0051

Ergotep pro žáky i pedagogy reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0051 Závěrečný workshop k projektu Ergotep pro žáky i pedagogy reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0051 Hodnocení partnera projektu Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Proseč,

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

Free Powerpoint Templates. Zlínský kraj. MVDr. Stanislav Mišák. kandidát na hejtmana, lídr kandidátky ČSSD pro krajské volby 2012

Free Powerpoint Templates. Zlínský kraj. MVDr. Stanislav Mišák. kandidát na hejtmana, lídr kandidátky ČSSD pro krajské volby 2012 Free Powerpoint Templates Zlínský kraj MVDr. Stanislav Mišák kandidát na hejtmana, lídr kandidátky ČSSD pro krajské volby 2012 25 Demografie: Free Powerpoint vzdělanostní Templates struktura 7,2% 7,0%

Více

Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD)

Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD) Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD) 20. 11. 2014 Praha Miroslav Procházka, FDV O čem budu hovořit Podpora DV FDV kdo jsme FDV co děláme Vybrané projekty

Více