Návrhy k úpravě stanov SVJ Na Vinici 1733 (6. shromáždění SVJ na Vinici 1733)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrhy k úpravě stanov SVJ Na Vinici 1733 (6. shromáždění SVJ na Vinici 1733)"

Transkript

1 Společenství Na Vinici Brandýs nad Labem IČ Návrhy k úpravě stanov SVJ Na Vinici 1733 (6. shromáždění SVJ na Vinici 1733) Vážení VBJ, v průběhu uplynulého roku jsme se pravidelně účastnili seminářů SMBD, jehož jsme jako společenství členy. Prakticky na všech seminářích se diskutovalo o znění stanov společenství zejména v souvislosti se zrušením starého Občanského zákoníku a vejitím v platnosti nového Občanského zákoníku zřejmě dnem Obecně se doporučovalo do stanov dopracovat některá zpřesňující ustanovení, která mohou v budoucnu předejít komplikovaným sporům podle zásady co stanovy nedefinují, neplatí. Jediným omezením je, že ustanovení stanov nesmí jít nad rámec zákona. V následujícím Vám sdělíme, co doporučuje výbor upřesnit ve stanovách. Dalším doporučením právníků SMBD je ve stanovách uvést, že Domovní řád, případně jednací řád jsou přílohou stanov. To v budoucnu může zjednodušit a implementovat další potřebná ustanovení bez nutnosti měnit stanovy samotné (Doprovodné dokumenty se stanou něco jako prováděcím předpisem). V pozvánce jsme Vám přednesli oblasti, ve kterých navrhujeme změny. Minulý týden mailem jsem Vám rozeslal paragrafové znění, Protože jsme neobdrželi doposud žádné návrhy, přednesu Vám návrh výboru a po dílčích diskusích Vás vyzvu k hlasování. Při úpravách bude vždy provedeno příslušné přečíslování, takže z důvodů urychlení se o tom nebudu zmiňovat. Co je nutno podotknout, změny jsme se snažili navrhovat s ohledem na ustanovení nového Občanského zákoníku, který má vstoupit v platnost zřejmě , i když pan Kalousek navrhuje odklad působnosti. Pusťme se do toho: 1) Část druhá stanov Předmět činnosti společenství navrhuje následující úpravy, které zpřesňují to k čemu je společenství určeno a co jsme oprávnění realizovat: V čl. III. za bod 1. doplnit bod 2. ve znění Společné části domu/budovy jsou definovány v prohlášení vlastníka a upřesňovány Domovním řádem, který je přílohou stanov společenství. V čl. IV. Sjednávání smluv souvisejících se správou domu v bodě 1. doplnit za písmeno b) body ve znění a) zajišťující stavební úpravy spočívající v modernizaci, rekonstrukci a opravy společných částí domu, b) zajišťující správu společných částí domu a vedení účetnictví společenství, c) zajišťující využití (pronájem) nebytových prostor společných částí domu d) zajišťující půjčky za účelem rekonstrukce, modernizace a oprav společných prostor a pojištění domu, V čl. V. Zajišťování služeb v bodě 1) upravit písmeno b) škrtnout a odvoz domovního odpadu a doplnit za písmeno b) bod c) ve znění a) provoz bezpečnostních systémů v domě, provoz datové sítě v domě a provoz televizních a satelitních anténních systému v domě, Výbor Vám navrhuje o těchto změnách hlasovat na jednou, změny neovlivňují práva a povinnosti, pouze zpřesňují činnost společenství. 1/8

2 2) Část třetí - Orgány společenství důležité zpřesňující ustanovení, která směřují k ochraně vlastnických práv v budoucnu při výraznějších změnách vlastníků. Výbor navrhuje následující změny: V čl. VIII. Společná ustanovení - v bodě 2) upravit písmeno a) následovně a) Orgány uvedené v odstavci 1) písm. b) a c) jsou volené orgány společenství. Členem voleného orgánu společenství nebo jeho voleným orgánem může být pouze fyzická osoba, která je členem společenství nebo je nejbližším příbuzným člena společenství (manžel, manželka, děti, sourozenci, rodiče VBJ) bydlící v domě Na Vinici 1733 a která je ke dni volby starší 18 let, má způsobilost k právním úkonům a je bezúhonná ve smyslu jiného právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. zmocněným zástupcem právnické osoby člena společenství (město), Vložit písmeno j), které umožní kooptovat člena výboru v období mezi shromážděními v případě jeho odstoupení nebo vypršení mandátu. j) V případě odstoupení z funkce volených orgánů člena výboru, či kontrolní komise v době mezi shromážděními je výbor oprávněn navrhnout SVJ prostřednictvím Hlasování mimo shromáždění doplnění novým členem do výboru či kontrolní komise, pokud to uzná za nutné či účelné, 3) Zastupování na základě plné moci V roce 2012 dospěl nejvyšší soud v jedné soudní kauze k závěru, že hlasování shromáždění SVJ bylo neplatné, protože bylo usnesení prohlašováno plnou mocí. Samozřejmě, že rozhodnutí shromáždění bylo napadeno několika vlastníky. Odůvodnění bylo následující: Právo účastnit se shromáždění (jako jeho člen) a podílet se na jeho rozhodování o záležitostech souvisejících se správou domu je osobním právem vlastníka jednotky. Jakkoliv lze hlasování na shromáždění považovat za právní úkon vlastníka jednotky, účast na shromáždění jako taková právním úkonem není. Současně platí, že člen shromáždění nemůže vykonávat hlasovací právo, neúčastní-li se shromáždění. Z tohoto důvodu nelze právo vlastníka jednotky nechat se na shromáždění zastoupit dovozovat z ustanovení 3 odst. 1 zákona o vlastnictví bytů a 31 odst. 1 občanského zákoníku; plná moc k zastoupení vlastníka na shromáždění není plnou mocí k uskutečnění právního úkonu. Prostě v zákonu o bytech byla tato možnost opomenuta, nakonec byl nalezen prostředek, jak zastupování na shromáždění SVJ prostřednictvím plné moci realizovat a to poměrně jednoduše. Dospělo se k názoru, že za takové situace lze právo nechat se zastoupit prostřednictvím plné moci na shromáždění lze přiznat členovi společenství vlastníků pouze v případě, kdy tuto skutečnost výslovně zakládají stanovy společenství. Výbor považuje toto rozhodnutí za zásadní, neboť nelze vyloučit pokles přítomných na shromáždění a mohl by bez tohoto institutu být ohroženo fungování, protože některá rozhodnutí prostě být musí uskutečněna ze zákona! Poznámka: Naše minulá rozhodnutí, kde se hlasovalo prostřednictvím plných mocí nelze nyní zpětně v žádném případě již zpochybnit a jsou v plném rozsahu platná. To proto, že napadení rozhodnutí shromáždění by muselo být učiněno nejpozději do 6 měsíců od doby, kdy přijato. Původní znění našich stanov neobsahují založení tohoto práva. Navrhujeme doplnit Článek I X. SHROMÁŽDĚNÍ takto: Za odstavec jedna (neměníme) doplnit odstavec 2 a 3, doposud platný odstavec 2 přečíslovat na odstavec 4 znění návrhu: 1) Nejvyšším orgánem společenství je shromáždění, které tvoří členové společenství. 2) Právo účastnit se shromáždění (jako jeho člen) a podílet se na jeho rozhodování o záležitostech souvisejících se správou domu je osobním právem každého vlastníka jednotky. 3) Zastupování na základě plné moci Jednání výboru 2/8

3 a) V případě, že se člen společenství nemůže osobně účastnit jednání shromáždění, je oprávněn se na tomto jednání nechat zastupovat jinou fyzickou osobou (zmocněnec) na základě udělení Plné moci, b) Vlastník jednotky (zmocnitel) je oprávněn zmocnit na jednání shromáždění zmocněnce takto: Jiného vlastníka (spoluvlastníka) bytové jednotky společenství Na Vinici 1733, Nejbližšího rodinného příslušníka (manželka, manžel, děti, sourozenec, rodiče) pokud tento bydlí v domě Na Vinici 1733, Zmocněnec musí splňovat podmínky pro výkon právních úkonů (dovršení plnoletosti, způsobilý k právním úkonům), Plná moc musí být zmocniteli udělena v písemné formě a zmocnitel v Plné moci stanoví rozsah zmocnění, Plná moc pro tyto účely nevyžaduje notářské ověření, pokud by shromáždění nebo zákon nestanovily jinak, Ostatní ustanovení udělení Plné moci se řídí ustanoveními Občanského zákoníku, c) Plnou moc lze taktéž udělit v případě dlouhodobé nepřítomnosti vlastníka BJ k obecnému zastupování při projednávání a rozhodování zejména v záležitostech technické a administrativní správy domu, zajišťování služeb apod., 4) Shromáždění volí a odvolává předsedu a členy výboru, volí a odvolává členy kontrolní komise. 4) Čl. XI. Jednání shromáždění bod 13) upravit odstavec d) a doplnit odstavec e). Obojí nezpochybnitelně zpřesňuje počty hlasů pro uvedené případy, (oprávnění uvedené v bodě e) ani vr Stanovách doposud nebyla zakotvena) d) způsobu rozúčtování nákladů na služby spojené s užíváním bytu na jednotlivé členy společenství, e) způsobu naložení s prostředky na SDaP (přerozdělení) na účtu společenství, Jednání výboru 3/8

4 5) Rozhodnutí mimo shromáždění usnadní nám přijetí rozhodnutí, zvláště těch, která vyžadují vyšší počet hlasů, bude v novém Občanském zákoníku Vypustit body 17), 18) a 20) a nahradit jediným bodem 20). Zde reagujeme na ustanovení nového OZ, které takto definuje možnost dříve nazývanou Per Rollan jako: 20) Rozhodnutí mimo shromáždění a) Není-li svolané shromáždění způsobilé usnášet se, případně se usnést k některé věci, k níž je nutný souhlas kvalifikované většiny VBJ, může výbor navrhnout v písemné formě do jednoho měsíce ode dne, na který bylo shromáždění svoláno, aby vlastníci jednotek rozhodli o týchž záležitostech mimo shromáždění, b) V případě, že je v období mezi shromážděními nutné urychleně rozhodnout ve věci, která patří do působnosti shromáždění, lze na návrh výboru v písemné formě o této věci rozhodnout mimo shromáždění, V obou případech musí návrh obsahovat návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny a údaj o lhůtě. Vlastník jednotky je povinen se k návrhu po jeho obdržení vyjádřit do 15 dnů. Pro přijetí navrhovaného usnesení je nutný souhlas dle kvalifikace uvedené v tomto článku. Výbor oznámí v písemné formě VBJ výsledek hlasování a pokud bylo usnesení přijato i celý obsah přijatého usnesení přičemž na nejbližší schůzi SVJ musí být výborem toto hlasování výslovně presentováno včetně jeho výsledků. Rozhodnutí ve stanovené věci tímto způsobem organizuje výhradně výbor společenství. 6) Čl. XVI. Práva a povinnosti člena společenství návrhy směřují k ochraně práv jednotlivých VB v případě úprav v bytech a při změně vlastnických práv. Pokud jsou k tomuto bodu nejasnosti, výbor je připraven podrobně zdůvodnit jednotlivá ustanovení. Doporučujeme upravit bod 2) takto (úpravy červeně): 2) Člen společenství má povinnosti vlastníka jednotky a člena společenství, uvedené v příslušných ustanoveních zákona o vlastnictví bytů a těchto Stanov, zejména má povinnost: a) dodržovat tyto Stanovy, b) plnit povinnosti vyplývající z dalších vnitřních předpisů společenství, např. z domovního řádu apod. c) plnit usnesení orgánů společenství schválená v souladu se zákonem o vlastnictví bytů a těmito Stanovami, d) hradit stanovené zálohy (příspěvky) na výdaje spojené se správou domu a pozemků, e) hradit stanovené zálohy na úhradu za služby spojené s užíváním jednotky a společných prostor a hradit nedoplatky vyplývající z vyúčtování těchto služeb, a to nejpozději do jednoho měsíce po jejich vyúčtování (a to i v případě, že se v jednotce nezdržuje), Jednání výboru 4/8

5 f) veškeré zálohy a ostatní platby je povinen uhradit ve stanoveném termínu (a to i v případě, že se v bytové jednotce nezdržuje), g) řídit se při užívání společných částí domu, pozemků a společných zařízení zvláštními právními předpisy, pokyny výrobce nebo správce technických zařízení, h) zdržet se jednání, jímž by zasahoval do práv ostatních členů společenství (vlastníků jednotek), i) pojistit jednotku proti škodám způsobeným jinému, j) provádět úpravy jednotky ve svém vlastnictví za dodržení platného stavebního zákona, zejména ustanovení pro ohlašování nebo povolování stavební úpravy, a tak, aby neohrožoval výkon vlastnického práva ostatních vlastníků jednotek (členů společenství), a v případech, kde to stanoví zákon o vlastnictví bytů, provádět úpravy jen se souhlasem všech vlastníků jednotek nebo na základě smlouvy o výstavbě, uzavřené se všemi vlastníky jednotek v domě, k) při všech stavebních úpravách, které podléhají i nepodléhají ohlašování nebo povolování Stavebnímu úřadu podle stavebního zákona je VBJ povinen ohlásit jejich provedení výboru společenství, a to minimálně 1 měsíc před započetím plánovaných úprav a předat výboru ověřenou projektovou dokumentaci v případě, že to prováděné změny stavby vyžadují, vlastník je povinen předat i harmonogram realizace stavebních úprav; změnou stavby jsou i stavební změny části stavby, tj. stavební změny jednotky (jakákoliv rekonstrukce bytu, zejména pak změny ve složení podlahových krytin, rekonstrukce bytových jader, výměna bytových nenosných příček, rekonstrukce rozvodů vody a plynu apod., l) odstranit na svůj náklad závady, poškození a nepořádek, které na jiných jednotkách nebo na společných částech domu způsobil sám, nebo jim určení pracovníci při rekonstrukcích a úpravách majetku vlastníka bytové jednotky či ti, kteří s ním jednotku užívají (včetně domácích zvířat), m) umožnit instalaci a údržbu zařízení pro měření tepla a vody v jednotce a odečet naměřených hodnot, n) umožnit, po předchozím vyzvání výboru, přístup do bytové jednotky vlastníka za účelem kontroly společných částí domu či provozovaných systémů, nebo pokud to nezbytně vyžadují úpravy, odečty, provoz či opravy společných částí domu či provozovaných systémů domu umístěných v jednotce nebo domu jako celku; nejde-li o havarijní či obdobný stav, učiní výbor výzvu oznámením na nástěnce SVJ, mailem, osobně členem výboru či písemně alespoň 3 dny předem, předchozí povinnost ohlášení vstupu do bytové jednotky neplatí při možné kontrole prací prováděných podle čl. VI, odst. 2j) a 2k) těchto stanov, o) oznámit výboru společenství záměr prodeje bytové jednotky a to minimálně 2 měsíce před plánovaným uskutečněním záměru, p) při prodeji nebo převodu bytové jednotky je stávající vlastník bytové jednotky povinen seznámit nového vlastníka bytové jednotky s ustanoveními Stanov, Domovního řádu, Pravidly pro výkon správy domu a pozemku společenství a Jednacího řádu (pokud je tento vypracován), budoucí majitel je povinen podpisem ztvrdit souhlas s ustanoveními uvedených dokumentů a to před provedením uvedeného záměru (prodej koupě, převod), při nesouhlasu s některými ustanoveními Stanov, Domovního řádu a Jednacího řádu (pokud je zpracován) lze změny v ustanovení uplatnit pouze následně, v souladu se Stanovami, tedy prostřednictvím jednání řádného či mimořádného shromáždění, nebo Rozhodnutím mimo shromáždění. Jednání výboru 5/8

6 q) oznámit výboru do 7 dnů nabytí vlastnictví jednotky, spolu s údaji potřebnými pro seznam členů společenství (vlastníků jednotek) a pro potřeby správy domu, r) oznámit výboru do 7 dnů převod vlastnictví jednotky na jiného vlastníka, s) oznámit výboru společenství nebo přímo správci následující skutečnosti: jméno, příjmení a rok narození vlastníka a všech příslušníků žijících ve společné domácnosti s vlastníkem (vlastníky), pronájem bytové jednotky nájemci nebo přijmutí (ubytování) podnájemníka, jméno, příjmení, datum narození, číslo OP nebo číslo pasu, trvalé nebo předchozí bydliště nájemce nebo podnájemníka a všech příslušníků žijících ve společné domácnosti s nájemcem či podnájemníkem, skutečnosti, které mohou být rozhodné pro rozúčtování služeb spojených s bydlením, zejména v počtu příslušníků své domácnosti, domácnosti nájemce nebo podnájemce, pokud je způsob rozúčtování cen služeb nebo stanovení výše záloh na správu domu a pozemků závislé též od počtu členů domácnosti, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo, uvedené údaje je vlastník povinen poskytnout nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy skutečnosti nastaly anebo došlo k jejich změně, t) pro případ, že vlastník jednotku neužívá, je povinen sdělit výboru svoji kontaktní adresu a telefonické (popř. ) spojení, u) neprodleně upozorňovat výbor na závady vzniklé na společných částech domu, jakož i na jednání jiných osob a na další skutečnosti, které společné části domu poškozují, a dále podle svých schopností a možností působit proti takovému poškozování, včetně provádění činnosti směřující k předcházení škod, v) plně respektovat domovní řád, schválený společenstvím vlastníků, a zajistit jeho dodržování i nájemci a podnájemníky bytových jednotek, w) v případech neplnění povinností vlastníka jednotky, uhradit pokutu ve výši stanovené shromážděním společenství. Výbor navrhuje o těchto změnách hlasovat společně 7) Čl. XIX. Úhrada nákladů spojených se správou domu a úhrada za služby aktualizace textu, která specifikuje některé pojmy tak, jak je používáme. Jde o úpravu bodu 1): 1) Členové společenství platí příspěvky a zálohy na: a) Příspěvek na správu domu a pozemků (SDaP), je dělen: fond oprav SDaP (FO SDaP) určeno rekonstrukce, opravy, náklady spojené s provozem domu fond služeb SDaP (FS SDaP) s určením pro administrativní a technickou správu domu, (správa domu, společná spotřeba elektřiny, údržba výtahu, odměny, účetnictví, administrativa, úklid atp.), b) zálohy na služby spojené s bydlením (teplo, ohřev TUV, stočné a vodné TUV a SUV) (osvětlení, odvoz odpadu atp.), popřípadě další platby podle zvláštního právního předpisu, v částkách a v termínech stanovených k tomu shromážděním a na účet společenství, pokud shromáždění nestanoví jinak. c) Způsob úhrady upřesňují Pravidla pro výkon SDaP Jednání výboru 6/8

7 8) Nově vložit Část sedm. Výbor se domnívá, že je velmi důležitá a může nám hodně usnadnit život při změnách, které jednak budou vyplývat ze zákonných ustanovení a jednak budou vyplývat i ze zkušeností, které přináší každodenní život našeho domu. ČÁST SEDMÁ Č l á n e k X X I. Přílohy Stanov 1) Domovní řád Domovní řád (DŘ) je interní kodex upravující spolužití vlastníků bytových jednotek Na Vinici Ustanovení domovního řádu jsou závazná pro všechny osoby, které užívají byty, společné prostory a zařízení v domě Na Vinici 1733, tj. pro vlastníky bytů a členy jejich domácností a pro vlastníky bytů a jejich nájemníky, nájemce a členy jejich domácností. DŘ je schvalován a průběžně doplňován shromážděním. DŘ v období mezi shromážděními je oprávněn upravovat a schvalovat výbor společenství, pokud vyvstane takováto potřeba. Doplněné znění DŘ schválené výborem má stejnou působnost jako DŘ schválený shromážděním. V případě potřeby bude platnost doplnění následně potvrzeno nebo zrušeno na nejbližším shromáždění. Domovní řád je přílohou Stanov. 2) Pravidla (interní normativy) pro výkon správy domu a pozemku Pravidla pro výkon správy domu a pozemku zejména: upřesňují podmínky stanovování výše příspěvku na SDaP, jeho členění, pravidla jeho tvorby a čerpání, kategorizují náklady spojené s užíváním bytu, kritéria a způsoby jejich vyúčtování stanovují další normativy související s technickou správou domu, využíváním společných technických prostředků a jejich provozování, jakožto i pravidla pro využívání společných prostor apod. informují VBJ o některých, zejména zásadních ustanovení norem a zákonů, upravujících Správu domu a pozemku a rovněž sumarizují usnesení předchozích shromáždění, které mají dlouhodobou nebo trvalou platnost, Pravidla zpracovává výbor SVJ a schvaluje je shromáždění společenství. V období mezi shromážděními je Pravidla oprávněn upravovat a schvalovat výbor společenství, pokud vyvstane taková potřeba. Změny v Pravidlech schválené výborem mají stejnou působnost jako Pravidla schválená shromážděním. V případě potřeby bude platnost doplnění následně potvrzeno nebo zrušeno na nejbližším shromáždění. Pravidla jsou závazná pro výbor a všechny členy společenství. Pravidla jsou přílohou Stanov 3) Jednací řád Jednací řád (JŘ) je soubor formálních pravidel, jimiž se řídí jednání společenství a jeho orgánů. Účelem jednacího řádu je umožnit společenství a jeho orgánům s náležitým respektem k názoru každého člena dospět k obecné shodě v projednávaných otázkách. Jednací řád, pokud taková potřeba vznikne, vydává a doplňuje výbor společenství. Úpravy vydaného Jednacího řádu je mimo výboru oprávněno následně provádět nejbližší shromáždění vlastníků jednotek. Jednací řád je závazný pro orgány společenství a všechny členy společenství. Jednací řád, pokud je zpracován, je přílohou Stanov. Jednání výboru 7/8

8 4) Bezpečnost Společenství vlastníků jednotek 100 % hlasy rozhodlo o instalaci a provozování bezpečnostního kamerového systému za účelem ochrany majetku a zdraví vlastníků a ostatních obyvatel domu Na Vinici Shromáždění vlastníků rovněž rozhodlo o provozování bezpečnostního čipového systému otevírání dveří a provozování datové sítě domu. Shromáždění společenství ze dne tuto skutečnost znovu potvrzuje a schvaluje. Jednání výboru 8/8