Návrhy k úpravě stanov SVJ Na Vinici 1733 (6. shromáždění SVJ na Vinici 1733)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrhy k úpravě stanov SVJ Na Vinici 1733 (6. shromáždění SVJ na Vinici 1733)"

Transkript

1 Společenství Na Vinici Brandýs nad Labem IČ Návrhy k úpravě stanov SVJ Na Vinici 1733 (6. shromáždění SVJ na Vinici 1733) Vážení VBJ, v průběhu uplynulého roku jsme se pravidelně účastnili seminářů SMBD, jehož jsme jako společenství členy. Prakticky na všech seminářích se diskutovalo o znění stanov společenství zejména v souvislosti se zrušením starého Občanského zákoníku a vejitím v platnosti nového Občanského zákoníku zřejmě dnem Obecně se doporučovalo do stanov dopracovat některá zpřesňující ustanovení, která mohou v budoucnu předejít komplikovaným sporům podle zásady co stanovy nedefinují, neplatí. Jediným omezením je, že ustanovení stanov nesmí jít nad rámec zákona. V následujícím Vám sdělíme, co doporučuje výbor upřesnit ve stanovách. Dalším doporučením právníků SMBD je ve stanovách uvést, že Domovní řád, případně jednací řád jsou přílohou stanov. To v budoucnu může zjednodušit a implementovat další potřebná ustanovení bez nutnosti měnit stanovy samotné (Doprovodné dokumenty se stanou něco jako prováděcím předpisem). V pozvánce jsme Vám přednesli oblasti, ve kterých navrhujeme změny. Minulý týden mailem jsem Vám rozeslal paragrafové znění, Protože jsme neobdrželi doposud žádné návrhy, přednesu Vám návrh výboru a po dílčích diskusích Vás vyzvu k hlasování. Při úpravách bude vždy provedeno příslušné přečíslování, takže z důvodů urychlení se o tom nebudu zmiňovat. Co je nutno podotknout, změny jsme se snažili navrhovat s ohledem na ustanovení nového Občanského zákoníku, který má vstoupit v platnost zřejmě , i když pan Kalousek navrhuje odklad působnosti. Pusťme se do toho: 1) Část druhá stanov Předmět činnosti společenství navrhuje následující úpravy, které zpřesňují to k čemu je společenství určeno a co jsme oprávnění realizovat: V čl. III. za bod 1. doplnit bod 2. ve znění Společné části domu/budovy jsou definovány v prohlášení vlastníka a upřesňovány Domovním řádem, který je přílohou stanov společenství. V čl. IV. Sjednávání smluv souvisejících se správou domu v bodě 1. doplnit za písmeno b) body ve znění a) zajišťující stavební úpravy spočívající v modernizaci, rekonstrukci a opravy společných částí domu, b) zajišťující správu společných částí domu a vedení účetnictví společenství, c) zajišťující využití (pronájem) nebytových prostor společných částí domu d) zajišťující půjčky za účelem rekonstrukce, modernizace a oprav společných prostor a pojištění domu, V čl. V. Zajišťování služeb v bodě 1) upravit písmeno b) škrtnout a odvoz domovního odpadu a doplnit za písmeno b) bod c) ve znění a) provoz bezpečnostních systémů v domě, provoz datové sítě v domě a provoz televizních a satelitních anténních systému v domě, Výbor Vám navrhuje o těchto změnách hlasovat na jednou, změny neovlivňují práva a povinnosti, pouze zpřesňují činnost společenství. 1/8

2 2) Část třetí - Orgány společenství důležité zpřesňující ustanovení, která směřují k ochraně vlastnických práv v budoucnu při výraznějších změnách vlastníků. Výbor navrhuje následující změny: V čl. VIII. Společná ustanovení - v bodě 2) upravit písmeno a) následovně a) Orgány uvedené v odstavci 1) písm. b) a c) jsou volené orgány společenství. Členem voleného orgánu společenství nebo jeho voleným orgánem může být pouze fyzická osoba, která je členem společenství nebo je nejbližším příbuzným člena společenství (manžel, manželka, děti, sourozenci, rodiče VBJ) bydlící v domě Na Vinici 1733 a která je ke dni volby starší 18 let, má způsobilost k právním úkonům a je bezúhonná ve smyslu jiného právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. zmocněným zástupcem právnické osoby člena společenství (město), Vložit písmeno j), které umožní kooptovat člena výboru v období mezi shromážděními v případě jeho odstoupení nebo vypršení mandátu. j) V případě odstoupení z funkce volených orgánů člena výboru, či kontrolní komise v době mezi shromážděními je výbor oprávněn navrhnout SVJ prostřednictvím Hlasování mimo shromáždění doplnění novým členem do výboru či kontrolní komise, pokud to uzná za nutné či účelné, 3) Zastupování na základě plné moci V roce 2012 dospěl nejvyšší soud v jedné soudní kauze k závěru, že hlasování shromáždění SVJ bylo neplatné, protože bylo usnesení prohlašováno plnou mocí. Samozřejmě, že rozhodnutí shromáždění bylo napadeno několika vlastníky. Odůvodnění bylo následující: Právo účastnit se shromáždění (jako jeho člen) a podílet se na jeho rozhodování o záležitostech souvisejících se správou domu je osobním právem vlastníka jednotky. Jakkoliv lze hlasování na shromáždění považovat za právní úkon vlastníka jednotky, účast na shromáždění jako taková právním úkonem není. Současně platí, že člen shromáždění nemůže vykonávat hlasovací právo, neúčastní-li se shromáždění. Z tohoto důvodu nelze právo vlastníka jednotky nechat se na shromáždění zastoupit dovozovat z ustanovení 3 odst. 1 zákona o vlastnictví bytů a 31 odst. 1 občanského zákoníku; plná moc k zastoupení vlastníka na shromáždění není plnou mocí k uskutečnění právního úkonu. Prostě v zákonu o bytech byla tato možnost opomenuta, nakonec byl nalezen prostředek, jak zastupování na shromáždění SVJ prostřednictvím plné moci realizovat a to poměrně jednoduše. Dospělo se k názoru, že za takové situace lze právo nechat se zastoupit prostřednictvím plné moci na shromáždění lze přiznat členovi společenství vlastníků pouze v případě, kdy tuto skutečnost výslovně zakládají stanovy společenství. Výbor považuje toto rozhodnutí za zásadní, neboť nelze vyloučit pokles přítomných na shromáždění a mohl by bez tohoto institutu být ohroženo fungování, protože některá rozhodnutí prostě být musí uskutečněna ze zákona! Poznámka: Naše minulá rozhodnutí, kde se hlasovalo prostřednictvím plných mocí nelze nyní zpětně v žádném případě již zpochybnit a jsou v plném rozsahu platná. To proto, že napadení rozhodnutí shromáždění by muselo být učiněno nejpozději do 6 měsíců od doby, kdy přijato. Původní znění našich stanov neobsahují založení tohoto práva. Navrhujeme doplnit Článek I X. SHROMÁŽDĚNÍ takto: Za odstavec jedna (neměníme) doplnit odstavec 2 a 3, doposud platný odstavec 2 přečíslovat na odstavec 4 znění návrhu: 1) Nejvyšším orgánem společenství je shromáždění, které tvoří členové společenství. 2) Právo účastnit se shromáždění (jako jeho člen) a podílet se na jeho rozhodování o záležitostech souvisejících se správou domu je osobním právem každého vlastníka jednotky. 3) Zastupování na základě plné moci Jednání výboru 2/8

3 a) V případě, že se člen společenství nemůže osobně účastnit jednání shromáždění, je oprávněn se na tomto jednání nechat zastupovat jinou fyzickou osobou (zmocněnec) na základě udělení Plné moci, b) Vlastník jednotky (zmocnitel) je oprávněn zmocnit na jednání shromáždění zmocněnce takto: Jiného vlastníka (spoluvlastníka) bytové jednotky společenství Na Vinici 1733, Nejbližšího rodinného příslušníka (manželka, manžel, děti, sourozenec, rodiče) pokud tento bydlí v domě Na Vinici 1733, Zmocněnec musí splňovat podmínky pro výkon právních úkonů (dovršení plnoletosti, způsobilý k právním úkonům), Plná moc musí být zmocniteli udělena v písemné formě a zmocnitel v Plné moci stanoví rozsah zmocnění, Plná moc pro tyto účely nevyžaduje notářské ověření, pokud by shromáždění nebo zákon nestanovily jinak, Ostatní ustanovení udělení Plné moci se řídí ustanoveními Občanského zákoníku, c) Plnou moc lze taktéž udělit v případě dlouhodobé nepřítomnosti vlastníka BJ k obecnému zastupování při projednávání a rozhodování zejména v záležitostech technické a administrativní správy domu, zajišťování služeb apod., 4) Shromáždění volí a odvolává předsedu a členy výboru, volí a odvolává členy kontrolní komise. 4) Čl. XI. Jednání shromáždění bod 13) upravit odstavec d) a doplnit odstavec e). Obojí nezpochybnitelně zpřesňuje počty hlasů pro uvedené případy, (oprávnění uvedené v bodě e) ani vr Stanovách doposud nebyla zakotvena) d) způsobu rozúčtování nákladů na služby spojené s užíváním bytu na jednotlivé členy společenství, e) způsobu naložení s prostředky na SDaP (přerozdělení) na účtu společenství, Jednání výboru 3/8

4 5) Rozhodnutí mimo shromáždění usnadní nám přijetí rozhodnutí, zvláště těch, která vyžadují vyšší počet hlasů, bude v novém Občanském zákoníku Vypustit body 17), 18) a 20) a nahradit jediným bodem 20). Zde reagujeme na ustanovení nového OZ, které takto definuje možnost dříve nazývanou Per Rollan jako: 20) Rozhodnutí mimo shromáždění a) Není-li svolané shromáždění způsobilé usnášet se, případně se usnést k některé věci, k níž je nutný souhlas kvalifikované většiny VBJ, může výbor navrhnout v písemné formě do jednoho měsíce ode dne, na který bylo shromáždění svoláno, aby vlastníci jednotek rozhodli o týchž záležitostech mimo shromáždění, b) V případě, že je v období mezi shromážděními nutné urychleně rozhodnout ve věci, která patří do působnosti shromáždění, lze na návrh výboru v písemné formě o této věci rozhodnout mimo shromáždění, V obou případech musí návrh obsahovat návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny a údaj o lhůtě. Vlastník jednotky je povinen se k návrhu po jeho obdržení vyjádřit do 15 dnů. Pro přijetí navrhovaného usnesení je nutný souhlas dle kvalifikace uvedené v tomto článku. Výbor oznámí v písemné formě VBJ výsledek hlasování a pokud bylo usnesení přijato i celý obsah přijatého usnesení přičemž na nejbližší schůzi SVJ musí být výborem toto hlasování výslovně presentováno včetně jeho výsledků. Rozhodnutí ve stanovené věci tímto způsobem organizuje výhradně výbor společenství. 6) Čl. XVI. Práva a povinnosti člena společenství návrhy směřují k ochraně práv jednotlivých VB v případě úprav v bytech a při změně vlastnických práv. Pokud jsou k tomuto bodu nejasnosti, výbor je připraven podrobně zdůvodnit jednotlivá ustanovení. Doporučujeme upravit bod 2) takto (úpravy červeně): 2) Člen společenství má povinnosti vlastníka jednotky a člena společenství, uvedené v příslušných ustanoveních zákona o vlastnictví bytů a těchto Stanov, zejména má povinnost: a) dodržovat tyto Stanovy, b) plnit povinnosti vyplývající z dalších vnitřních předpisů společenství, např. z domovního řádu apod. c) plnit usnesení orgánů společenství schválená v souladu se zákonem o vlastnictví bytů a těmito Stanovami, d) hradit stanovené zálohy (příspěvky) na výdaje spojené se správou domu a pozemků, e) hradit stanovené zálohy na úhradu za služby spojené s užíváním jednotky a společných prostor a hradit nedoplatky vyplývající z vyúčtování těchto služeb, a to nejpozději do jednoho měsíce po jejich vyúčtování (a to i v případě, že se v jednotce nezdržuje), Jednání výboru 4/8

5 f) veškeré zálohy a ostatní platby je povinen uhradit ve stanoveném termínu (a to i v případě, že se v bytové jednotce nezdržuje), g) řídit se při užívání společných částí domu, pozemků a společných zařízení zvláštními právními předpisy, pokyny výrobce nebo správce technických zařízení, h) zdržet se jednání, jímž by zasahoval do práv ostatních členů společenství (vlastníků jednotek), i) pojistit jednotku proti škodám způsobeným jinému, j) provádět úpravy jednotky ve svém vlastnictví za dodržení platného stavebního zákona, zejména ustanovení pro ohlašování nebo povolování stavební úpravy, a tak, aby neohrožoval výkon vlastnického práva ostatních vlastníků jednotek (členů společenství), a v případech, kde to stanoví zákon o vlastnictví bytů, provádět úpravy jen se souhlasem všech vlastníků jednotek nebo na základě smlouvy o výstavbě, uzavřené se všemi vlastníky jednotek v domě, k) při všech stavebních úpravách, které podléhají i nepodléhají ohlašování nebo povolování Stavebnímu úřadu podle stavebního zákona je VBJ povinen ohlásit jejich provedení výboru společenství, a to minimálně 1 měsíc před započetím plánovaných úprav a předat výboru ověřenou projektovou dokumentaci v případě, že to prováděné změny stavby vyžadují, vlastník je povinen předat i harmonogram realizace stavebních úprav; změnou stavby jsou i stavební změny části stavby, tj. stavební změny jednotky (jakákoliv rekonstrukce bytu, zejména pak změny ve složení podlahových krytin, rekonstrukce bytových jader, výměna bytových nenosných příček, rekonstrukce rozvodů vody a plynu apod., l) odstranit na svůj náklad závady, poškození a nepořádek, které na jiných jednotkách nebo na společných částech domu způsobil sám, nebo jim určení pracovníci při rekonstrukcích a úpravách majetku vlastníka bytové jednotky či ti, kteří s ním jednotku užívají (včetně domácích zvířat), m) umožnit instalaci a údržbu zařízení pro měření tepla a vody v jednotce a odečet naměřených hodnot, n) umožnit, po předchozím vyzvání výboru, přístup do bytové jednotky vlastníka za účelem kontroly společných částí domu či provozovaných systémů, nebo pokud to nezbytně vyžadují úpravy, odečty, provoz či opravy společných částí domu či provozovaných systémů domu umístěných v jednotce nebo domu jako celku; nejde-li o havarijní či obdobný stav, učiní výbor výzvu oznámením na nástěnce SVJ, mailem, osobně členem výboru či písemně alespoň 3 dny předem, předchozí povinnost ohlášení vstupu do bytové jednotky neplatí při možné kontrole prací prováděných podle čl. VI, odst. 2j) a 2k) těchto stanov, o) oznámit výboru společenství záměr prodeje bytové jednotky a to minimálně 2 měsíce před plánovaným uskutečněním záměru, p) při prodeji nebo převodu bytové jednotky je stávající vlastník bytové jednotky povinen seznámit nového vlastníka bytové jednotky s ustanoveními Stanov, Domovního řádu, Pravidly pro výkon správy domu a pozemku společenství a Jednacího řádu (pokud je tento vypracován), budoucí majitel je povinen podpisem ztvrdit souhlas s ustanoveními uvedených dokumentů a to před provedením uvedeného záměru (prodej koupě, převod), při nesouhlasu s některými ustanoveními Stanov, Domovního řádu a Jednacího řádu (pokud je zpracován) lze změny v ustanovení uplatnit pouze následně, v souladu se Stanovami, tedy prostřednictvím jednání řádného či mimořádného shromáždění, nebo Rozhodnutím mimo shromáždění. Jednání výboru 5/8

6 q) oznámit výboru do 7 dnů nabytí vlastnictví jednotky, spolu s údaji potřebnými pro seznam členů společenství (vlastníků jednotek) a pro potřeby správy domu, r) oznámit výboru do 7 dnů převod vlastnictví jednotky na jiného vlastníka, s) oznámit výboru společenství nebo přímo správci následující skutečnosti: jméno, příjmení a rok narození vlastníka a všech příslušníků žijících ve společné domácnosti s vlastníkem (vlastníky), pronájem bytové jednotky nájemci nebo přijmutí (ubytování) podnájemníka, jméno, příjmení, datum narození, číslo OP nebo číslo pasu, trvalé nebo předchozí bydliště nájemce nebo podnájemníka a všech příslušníků žijících ve společné domácnosti s nájemcem či podnájemníkem, skutečnosti, které mohou být rozhodné pro rozúčtování služeb spojených s bydlením, zejména v počtu příslušníků své domácnosti, domácnosti nájemce nebo podnájemce, pokud je způsob rozúčtování cen služeb nebo stanovení výše záloh na správu domu a pozemků závislé též od počtu členů domácnosti, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo, uvedené údaje je vlastník povinen poskytnout nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy skutečnosti nastaly anebo došlo k jejich změně, t) pro případ, že vlastník jednotku neužívá, je povinen sdělit výboru svoji kontaktní adresu a telefonické (popř. ) spojení, u) neprodleně upozorňovat výbor na závady vzniklé na společných částech domu, jakož i na jednání jiných osob a na další skutečnosti, které společné části domu poškozují, a dále podle svých schopností a možností působit proti takovému poškozování, včetně provádění činnosti směřující k předcházení škod, v) plně respektovat domovní řád, schválený společenstvím vlastníků, a zajistit jeho dodržování i nájemci a podnájemníky bytových jednotek, w) v případech neplnění povinností vlastníka jednotky, uhradit pokutu ve výši stanovené shromážděním společenství. Výbor navrhuje o těchto změnách hlasovat společně 7) Čl. XIX. Úhrada nákladů spojených se správou domu a úhrada za služby aktualizace textu, která specifikuje některé pojmy tak, jak je používáme. Jde o úpravu bodu 1): 1) Členové společenství platí příspěvky a zálohy na: a) Příspěvek na správu domu a pozemků (SDaP), je dělen: fond oprav SDaP (FO SDaP) určeno rekonstrukce, opravy, náklady spojené s provozem domu fond služeb SDaP (FS SDaP) s určením pro administrativní a technickou správu domu, (správa domu, společná spotřeba elektřiny, údržba výtahu, odměny, účetnictví, administrativa, úklid atp.), b) zálohy na služby spojené s bydlením (teplo, ohřev TUV, stočné a vodné TUV a SUV) (osvětlení, odvoz odpadu atp.), popřípadě další platby podle zvláštního právního předpisu, v částkách a v termínech stanovených k tomu shromážděním a na účet společenství, pokud shromáždění nestanoví jinak. c) Způsob úhrady upřesňují Pravidla pro výkon SDaP Jednání výboru 6/8

7 8) Nově vložit Část sedm. Výbor se domnívá, že je velmi důležitá a může nám hodně usnadnit život při změnách, které jednak budou vyplývat ze zákonných ustanovení a jednak budou vyplývat i ze zkušeností, které přináší každodenní život našeho domu. ČÁST SEDMÁ Č l á n e k X X I. Přílohy Stanov 1) Domovní řád Domovní řád (DŘ) je interní kodex upravující spolužití vlastníků bytových jednotek Na Vinici Ustanovení domovního řádu jsou závazná pro všechny osoby, které užívají byty, společné prostory a zařízení v domě Na Vinici 1733, tj. pro vlastníky bytů a členy jejich domácností a pro vlastníky bytů a jejich nájemníky, nájemce a členy jejich domácností. DŘ je schvalován a průběžně doplňován shromážděním. DŘ v období mezi shromážděními je oprávněn upravovat a schvalovat výbor společenství, pokud vyvstane takováto potřeba. Doplněné znění DŘ schválené výborem má stejnou působnost jako DŘ schválený shromážděním. V případě potřeby bude platnost doplnění následně potvrzeno nebo zrušeno na nejbližším shromáždění. Domovní řád je přílohou Stanov. 2) Pravidla (interní normativy) pro výkon správy domu a pozemku Pravidla pro výkon správy domu a pozemku zejména: upřesňují podmínky stanovování výše příspěvku na SDaP, jeho členění, pravidla jeho tvorby a čerpání, kategorizují náklady spojené s užíváním bytu, kritéria a způsoby jejich vyúčtování stanovují další normativy související s technickou správou domu, využíváním společných technických prostředků a jejich provozování, jakožto i pravidla pro využívání společných prostor apod. informují VBJ o některých, zejména zásadních ustanovení norem a zákonů, upravujících Správu domu a pozemku a rovněž sumarizují usnesení předchozích shromáždění, které mají dlouhodobou nebo trvalou platnost, Pravidla zpracovává výbor SVJ a schvaluje je shromáždění společenství. V období mezi shromážděními je Pravidla oprávněn upravovat a schvalovat výbor společenství, pokud vyvstane taková potřeba. Změny v Pravidlech schválené výborem mají stejnou působnost jako Pravidla schválená shromážděním. V případě potřeby bude platnost doplnění následně potvrzeno nebo zrušeno na nejbližším shromáždění. Pravidla jsou závazná pro výbor a všechny členy společenství. Pravidla jsou přílohou Stanov 3) Jednací řád Jednací řád (JŘ) je soubor formálních pravidel, jimiž se řídí jednání společenství a jeho orgánů. Účelem jednacího řádu je umožnit společenství a jeho orgánům s náležitým respektem k názoru každého člena dospět k obecné shodě v projednávaných otázkách. Jednací řád, pokud taková potřeba vznikne, vydává a doplňuje výbor společenství. Úpravy vydaného Jednacího řádu je mimo výboru oprávněno následně provádět nejbližší shromáždění vlastníků jednotek. Jednací řád je závazný pro orgány společenství a všechny členy společenství. Jednací řád, pokud je zpracován, je přílohou Stanov. Jednání výboru 7/8

8 4) Bezpečnost Společenství vlastníků jednotek 100 % hlasy rozhodlo o instalaci a provozování bezpečnostního kamerového systému za účelem ochrany majetku a zdraví vlastníků a ostatních obyvatel domu Na Vinici Shromáždění vlastníků rovněž rozhodlo o provozování bezpečnostního čipového systému otevírání dveří a provozování datové sítě domu. Shromáždění společenství ze dne tuto skutečnost znovu potvrzuje a schvaluje. Jednání výboru 8/8

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, založenou za účelem zajišťování

Více

Společenství vlastníků Na Vinici 1733 Počet stran: 21 250 01 Brandýs nad Labem IČ: 289 21 518 STANOVY. SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Na Vinici 1733

Společenství vlastníků Na Vinici 1733 Počet stran: 21 250 01 Brandýs nad Labem IČ: 289 21 518 STANOVY. SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Na Vinici 1733 Společenství vlastníků Na Vinici 1733 Počet stran: 21 250 01 Brandýs nad Labem IČ: 289 21 518 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Na Vinici 1733 2015 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ČLÁNEK I. Základní ustanovení

Více

STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7

STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7 STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7-1 - ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek (, zák.č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Stanovy společenství vlastníků jednotek (, zák.č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Stanovy společenství vlastníků jednotek (, zák.č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Název: Společenství vlastníků jednotek Napajedla 1622 Sídlo: Na Kapli 1622, 763 61 Napajedla ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek domu Na Výšinách 437-442

Stanovy Společenství vlastníků jednotek domu Na Výšinách 437-442 Stanovy Společenství vlastníků jednotek domu Na Výšinách 437-442 Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č. 72/1994 Sb., kterým se

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. 510, PSČ 181 00 Obsah VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...1 Základní ustanovení...1 Název,

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

Stanovy Společenství pro dům Řipská 6/1445

Stanovy Společenství pro dům Řipská 6/1445 Stanovy Společenství pro dům Řipská 6/1445 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení

Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I- Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I- Podkovářská č.p. 933 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČI. I Název a sídlo společenství Název společenství vlastníku jednotek (dále jen "společenství"): Společenství vlastníku jednotek v budově čp. 777-779, Brechtova

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OSTRUŽINOVÁ 1, 3, 5, 7, 9, BRNO

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OSTRUŽINOVÁ 1, 3, 5, 7, 9, BRNO STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OSTRUŽINOVÁ 1, 3, 5, 7, 9, BRNO ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou,

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962

S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 Píškova 1961/42, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ: 24289086 Čl. 1 - Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

Připomínky k návrhu STANOV SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

Připomínky k návrhu STANOV SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Připomínky k návrhu STANOV SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK -------------------------------------------------------------------------------------------------------- V bodě (1) Článku I Společenství vlastníků

Více

Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200)

Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200) Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200) Název společenství vlastníků: Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského Sídlo:

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BENKOVA 1698-1700

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BENKOVA 1698-1700 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BENKOVA 1698 1700 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice PREAMBULE 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819 Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819 Článek I. Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnická osoba, jejímž účelem je zajišťování

Více

STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ...

STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ... STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ... (2) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK. přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení. II. Název společenství

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK. přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení. II. Název společenství STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK přijaté v souladu s ust. 9 zák. č. 72/1994 Sb. I. Základní ustanovení 1. Vlastníci jednotek zakládají podle ust. 9 zák. č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů,

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6 Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství pro dům - Nad Opatovem 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 se sídlem: Nad Opatovem 2026/1, 149 00 Praha 4 Stanovy přijaty na shromáždění vlastníků 22. září

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla dnem

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na

Více

STANOVY. Společenství vlastníků garážových jednotek Šrámkova 3323 v Ústí nad Labem

STANOVY. Společenství vlastníků garážových jednotek Šrámkova 3323 v Ústí nad Labem STANOVY Společenství vlastníků garážových jednotek Šrámkova 3323 v Ústí nad Labem ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství")

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství pro dům Vlastina 846 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství pro dům Vlastina 846 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství pro dům Vlastina 846 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství pro

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2. 2009) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435 Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435 Příloha č. 1 ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Článek I Název a sídlo společenství (1) Název: Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435

Více

(2) V rámci předmětu své činnosti může společenství sjednávat smlouvy, především o a) zajištění dodávek služeb spojených s užíváním jednotek, nejde-li

(2) V rámci předmětu své činnosti může společenství sjednávat smlouvy, především o a) zajištění dodávek služeb spojených s užíváním jednotek, nejde-li Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 772-774, ul. Bukolská, Praha 8 - Bohnice ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen

Více

Stanovy společenství vlastníků pro dům Nevanova , Praha 6

Stanovy společenství vlastníků pro dům Nevanova , Praha 6 Stanovy společenství vlastníků pro dům Nevanova 1076 1079, Praha 6 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou,

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I. Základní ustanovení

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I. Základní ustanovení Návrh nového znění stanov předložený ke schválení shromáždění vlastníků konanému 11. ledna 2007 úpravy byly provedeny v souladu se změnami zákonů a vzorových stanov platnými k 24. dubnu 2006 (úprava nařízením

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889

Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889 Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889 Čl. I Základní ustanovení ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (1) Společenství vlastníků jednotek Pujmanové 877-889 (dále jen společenství ) v domě č.p. 877,

Více

ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY společenství vlastníků jednotek ( Dukelská 2356, 2357, 2358 a 2359, Česká Lípa ) 1 Název : Společenství vlastníků jednotek Dukelská č.p. 2356, 2357, 2358 a 2359, Česká Lípa Sídlo : Dukelská 2359,

Více

371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. května 2004, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek ve znění nařízení vlády č. 151/2006 Sb. Vláda nařizuje podle 9 odst. 10 zákona č.

Více

1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení

1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství )

Více

Stanovy Společenství vlastníků Klánovická 591, Praha 14 se sídlem Praha 14, Klánovická 591/1, PSČ Předmět činnosti

Stanovy Společenství vlastníků Klánovická 591, Praha 14 se sídlem Praha 14, Klánovická 591/1, PSČ Předmět činnosti Stanovy Společenství vlastníků Klánovická 591, Praha 14 se sídlem Praha 14, Klánovická 591/1, PSČ 198 00 Společenství vlastníků Klánovická 591, Praha 14 (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek objektu Nad Vltavským údolím, Praha 6. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. Článek I Základní ustanovení

Stanovy Společenství vlastníků jednotek objektu Nad Vltavským údolím, Praha 6. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. Článek I Základní ustanovení Stanovy Společenství vlastníků jednotek objektu Nad Vltavským údolím, Praha 6 ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Článek I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

S T A N O V Y Společenství pro dům Dlabačova čp. 2091, Nymburk

S T A N O V Y Společenství pro dům Dlabačova čp. 2091, Nymburk S T A N O V Y Společenství pro dům Dlabačova čp. 2091, Nymburk Společenství vlastníků jednotek přijalo název : Společenství pro dům Dlabačova čp. 2091, Nymburk a má sídlo : Nymburk, Dlabačova 2091, PSČ

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ČU Společenství vlastníků jednotek pro dům : č.p. 595, 596, 597 a 598 zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví:

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova Kodymova 2537-2539, Praha 5, společenství, IČO: 267 01 715 zapsané v rejstříku společ. vlastníků jednotek, vedeného Městským soudem v Praze, odd. S, vl. 2366 sídlo: Kodymova 2538/10 e-mail: kodymova@kodymova.cz

Více

Vzorové S t a n o v y s p o l e č e n s t v í v l a s t n í k ů j e d n o t e k

Vzorové S t a n o v y s p o l e č e n s t v í v l a s t n í k ů j e d n o t e k Vzorové S t a n o v y s p o l e č e n s t v í v l a s t n í k ů j e d n o t e k Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Společenství pro dům čp. zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví. ulice..

Více

Stanovy Společenství Mariana 1727

Stanovy Společenství Mariana 1727 Společenství Mariana 1727 Ev.č.: 2009/001 Stanovy Společenství Mariana 1727 Brandýs na Labem Stará Boleslav 2009 Chobotská 1727, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, 250 01 Mariana1727@seznam.cz ČÁST PRVNÍ

Více

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek Nařízení vlády č. 71/2004 Sb. Příloha k nařízení vlády č. 71/2004 Sb. Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků

Více

Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad

Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad S T A N O V Y Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad ( 1200 a násl. z. č. 89/2012 Sb.) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků Klášterní

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM KŘIVOKLÁTSKÁ

SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM KŘIVOKLÁTSKÁ STANOVY společenství vlastníků bytových jednotek SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM KŘIVOKLÁTSKÁ 254-258 se sídlem Praha 9, Křivoklátská 254 Ve znění změn a doplňků schválených shromážděními, konanými dne 4.3.2005 a

Více

371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 371/2004 Sb. ze dne 19. května 2004, NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek Změna: 151/2006 Sb. Vláda nařizuje podle 9 odst. 10 zákona č. 72/1994 Sb., kterým

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek domu čp. 386 ulice Nová hejčínská 2,4 v Olomouci se sídlem: Olomouc Hejčín, Nová hejčínská 386/2,4 PSČ 779 00 (dále jen společenství ) Část první VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548

Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548 Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548 Název společenství vlastníků jednotek: Společenství Feřtekova 538-548 Sídlo společenství vlastníků jednotek: Feřtekova č.p. 540, Praha 8, PSČ 181

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Bramboříková 2995/2, Praha 10

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Bramboříková 2995/2, Praha 10 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Bramboříková 2995/2, Praha 10 Článek I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále jen společenství ) je právnická osoba, jejímž účelem je zajišťování správy domu

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Stanovy Společenství vlastníků domu Dusíkova č.p. 910, Brno se sídlem Dusíkova 910/19, Brno

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Stanovy Společenství vlastníků domu Dusíkova č.p. 910, Brno se sídlem Dusíkova 910/19, Brno STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. května 2004, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek

371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. května 2004, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek 371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. května 2004, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek Vláda nařizuje podle 9 odst. 10 zákona

Více

STANOVY společenství vlastníků jednotek

STANOVY společenství vlastníků jednotek STANOVY společenství vlastníků jednotek Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb. (dále také nového občanského

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMU BOLESLAVSKÁ 1989/20

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMU BOLESLAVSKÁ 1989/20 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMU BOLESLAVSKÁ 1989/20 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou,

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p v ulici Na lávce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Stanovy Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p v ulici Na lávce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Stanovy Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 3254 v ulici Na lávce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 3254 v ulici Na lávce

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU K BABĚ 594/25, BRNO ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU K BABĚ 594/25, BRNO ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU K BABĚ 594/25, BRNO ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Praha 4, Modřany, Rakovského 3160-3165

Stanovy společenství vlastníků jednotek Praha 4, Modřany, Rakovského 3160-3165 Stanovy společenství vlastníků jednotek Praha 4, Modřany, Rakovského 3160-3165 Část první VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Makovského 1177, Praha 6

Stanovy společenství vlastníků jednotek Makovského 1177, Praha 6 Stanovy společenství vlastníků jednotek Makovského 1177, Praha 6 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou,

Více

Stanovy společenství vlastníků Zázvorkova

Stanovy společenství vlastníků Zázvorkova Článek 1 Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek ( dále je společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické

Více

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1306, Čajkovského 7, Praha 3

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1306, Čajkovského 7, Praha 3 STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1306, Čajkovského 7, Praha 3 Článek I: Článek II: Článek III: Článek IV: Článek V: Článek VI: Článek VII: Článek VIII: Článek IX: Článek X: Článek XI: Článek

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Základní ustanovení Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 1171 Ulice: ak. Heyrovského Obec: Hradec Králové Dále jen společenství Přijalo název: Společenství

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

N Á V R H. Stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1

N Á V R H. Stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1 N Á V R H Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. ulice, obec České Budějovice, zapsaných v katastru nemovitostí na listu

Více

Stanovy Společenství Na Vinici 1733

Stanovy Společenství Na Vinici 1733 Stanovy Společenství Na Vinici 1733 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č l á n e k I. Základní ustanovení 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství" nebo SVJ) je právnickou osobou, která

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství U Homolky 123 126

Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství U Homolky 123 126 Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství U Homolky 123 126 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

S T A N O V Y společenství vlastníků jednotek

S T A N O V Y společenství vlastníků jednotek (dále též Stanovy) S T A N O V Y společenství vlastníků jednotek Čl. I. Název a sídlo společenství vlastníků jednotek 1. Název: Společenství vlastníků jednotek domu Brno, Svatoplukova 5, 7, č. p. 3966,

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK KONSTANTINOVA 1472, 1473, 1474, PRAHA 4

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK KONSTANTINOVA 1472, 1473, 1474, PRAHA 4 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK KONSTANTINOVA 1472, 1473, 1474, PRAHA 4 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1.1. Společenství vlastníků jednotek Konstantinova 1472, 1473,

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ V OLŠINKÁCH 1734. V Olšinkách 1734, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 01

STANOVY SPOLEČENSTVÍ V OLŠINKÁCH 1734. V Olšinkách 1734, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 01 STANOVY SPOLEČENSTVÍ V OLŠINKÁCH 1734 V Olšinkách 1734, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 01 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č l á n e k 1 Základní ustanovení 1) Společenství vlastníků jednotek

Více

NÁVRH STANOV KE SCHVÁLENÍ PRO SHROMÁŽDĚNÍ 10.6.2015 verze 0.1 STANOVY. Společenství vlastníků pro dům Metropole Zličín č.p.457 Praha 5 - Zličín

NÁVRH STANOV KE SCHVÁLENÍ PRO SHROMÁŽDĚNÍ 10.6.2015 verze 0.1 STANOVY. Společenství vlastníků pro dům Metropole Zličín č.p.457 Praha 5 - Zličín STANOVY Společenství vlastníků pro dům Metropole Zličín č.p.457 Praha 5 - Zličín OBSAH: Článek I: Článek II: Článek III: Článek IV: Článek V: Článek VI: Základní ustanovení Název a sídlo společenství Členství

Více

Stanovy "Společenství Spořilov B3 č.p. 2522 2527"

Stanovy Společenství Spořilov B3 č.p. 2522 2527 Stanovy "Společenství Spořilov B3 č.p. 2522 2527" Společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství Spořilov B3 č.p. 2522 2527 a sídlem Praha 4 Záběhlice, Hrusická 2527 (dále jen "společenství") je

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMŮ ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMŮ ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Čl. I - Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMŮ ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na

Více

371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 19. května 2004, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek

371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 19. května 2004, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek Systém ASPI - stav k 8. 1. 2012 do částky 1/2012 Sb. a 2/2012 Sb. m. s. Obsah a text 371/2004 Sb. - poslední stav textu Změna: 151/2006 Sb. 371/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. května 2004, kterým se

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OBJEKTU BYDLENÍ ZAHRADNÍČKOVA Č. P. 1220

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OBJEKTU BYDLENÍ ZAHRADNÍČKOVA Č. P. 1220 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OBJEKTU BYDLENÍ ZAHRADNÍČKOVA Č. P. 1220 I. Název společenství a sídlo Název společenství: Společenství vlastníků objektu bydlení Zahradníčkova č. p. 1220 Sídlo společenství:

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví

Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví Usnesením první schůze vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, konaném dne 15.5.2001, v souladu s 9 a násl. Zákona č.72/1994

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ čl. I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy domu

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Strana druhá

Strana druhá Strana druhá ------------------------------------------------------------------------------------------------- c) Způsobilost schůze k přijetí předmětného rozhodnutí jsem ověřil: -------------------------------

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Horácké náměstí 2,3

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Horácké náměstí 2,3 Stanovy Společenství vlastníků jednotek Horácké náměstí 2,3 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek Horácké náměstí 2,3 (dále jen společenství ) je

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Obecná ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou založenou pro správu domu č.p. 844 postaveného na pozemcích

Více

Stanovy. Společenství vlastníků jednotek Malkovského 594 Praha 9 Letňany

Stanovy. Společenství vlastníků jednotek Malkovského 594 Praha 9 Letňany Stanovy Společenství vlastníků jednotek Malkovského 594 Praha 9 Letňany 1 Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla dne 17. 4. 2004

Více

322/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

322/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 322/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 23. srpna 2000, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek podle zákona o vlastnictví bytů Vláda nařizuje podle 9 odst. 10 zákona č. 72/1994 Sb.,

Více

S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č.

Více

Stanovy Společenství vlastníků Lásenická 1513

Stanovy Společenství vlastníků Lásenická 1513 Stanovy Společenství vlastníků Lásenická 1513 Pracovní verze - návrh ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav

Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s.

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Stanovy spolku Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Čl. I Název a sídlo Název: Spolek přátel Chaberské školy, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Praha IČ: 024 68 689 Registrovaný ve spolkovém rejstříku vedeném

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek...

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek... S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek... ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Garáže Krčínova

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Garáže Krčínova S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Garáže Krčínova Společenství vlastníků jednotek Garáže Krčínova, (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č. 72/1994

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I. ÚvodníZákladní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou,

Více

1 Stanovy společenství vlastníků

1 Stanovy společenství vlastníků 1 Stanovy společenství vlastníků ( 1200 a násl. z. č. 89/2012 Sb.) Název společenství vlastníků: Sídlo: Společenství vlastníků Jílová or. č. 26 30a, Brno Brno, Jílová 141/30, 639 00 Brno ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ

Více