DUBEN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DUBEN 2015 www.zlamanec.cz obeczlamanec@seznam.cz"

Transkript

1 DUBEN Obsah: Str. Slovo starosty 1,2,3 Zastupitelstvo 3 Informace 5 Rozpočet ,6 MŠ 7,8 Jubilanti 9 Vážení občané, dovolte, abych Vás přivítal při prvním vydání letošního zpravodaje. Děkuji všem za podporu při podzimních volbách do zastupitelstva obce a blahopřeji všem zvoleným zastupitelům k jejich zvolení. Společenská kronika 10 V nastávajícím volebním Plánované akce 11 období na nás čeká spousta Termíny svozu odpadu 12 práce především dokončit projekty, na kterých obec Sport, upozornění 13 pracuje již několik let. Foto 14,15 Jedná se o příjezdovou komunikaci do naší obce, Obecní úřad 16 která nás trápí již řadu let. Obec ve spolupráci s ŘSZK řeší tento problém již od roku Druhým projektem je lokalita 15 stavebních parcel. V nejbližších dnech budeme mít kompletní stavební povolení a obec může řešit vybudování inženýrských sítí a prodej svých 11 stavebních parcel. Třetí projekt, který se začal řešit ještě v minulém volebním období je komunikace a přejezd přes potok u zemědělského družstva, kde voda vymlela zeminu pod touto cestou. Projekt je nyní ve fázi zpracování projektové dokumentace. Dalším projektem je budova kulturního domu. V roce 2009 nám nevyšla dotace z evropských podpůrných fondů. Pak jsme se spíše zaměřili na budovu MŠ. Nyní jsme se domluvili s novými zastupiteli,

2 že oprášíme projekt z roku 2009 a připravíme projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Abychom mohli žádat o dotaci. V rámci pozemkových úprav jsme v minulém volebním období řešili výsadbu zeleně v katastru naší obce, kde je možné získat až 100 % dotaci. Podařilo se nám získat finance na vypracování studie, z které budeme vycházet při vypracování projektové dokumentace pro podání žádosti o dotaci. V dalších projektech chceme postupně dokončit rekonstrukci chodníků v celé obci. V letošním roce budeme pokračovat v opravě oplocení hřbitova, které je v havarijním stavu. Z nových projektů, které připravujeme, bych chtěl zmínit sběrný dvůr. Využité by byly stávající prostory, jež by prošly celkovou rekonstrukcí. Výše nákladů je cca 2 mil. Kč. Výše dotace je 90 %. U všech projektů vycházíme z dotačních titulů z minulých let. Nikdo teď neví, jaké budou nastaveny podmínky a finanční spoluúčast. Další informace se týkají rekonstrukce MŠ a zahrady MŠ. Kontrola na dotaci ze SZIF proběhla na podzim roku Tak jako každá dotace z evropských fondů prošla důkladnou kontrolou. Poté nám v prosinci 2014 dorazili peníze na náš bankovní účet. Ke konci roku jsme tedy měli všechny finanční závazky splněné. Na základě bezproblémového vyúčtování dotace nám nabídl peněžní ústav přefinancování našich úvěrů a možnost úvěru bez ručení lesem. (Při půjčce na rekonstrukci obec dala v zástavu les cca o výměře 18 ha, což mně někteří občané v minulosti vyčítali a nepochopili, že nemůžeme dát v zástavu MŠ, protože oprava je z dotace.) Určitě na co všichni čekáte, je výsledek hospodaření obchodu a hospody za rok Čistý příjem z provozování obchodu a hospody za rok 2014 je ,- Kč. Tato částka je zhruba za šest měsíců provozování naší hospodářské činnosti. Z příjmů byly odečteny veškeré mzdové náklady, režie a další spojené náklady, např. nákup nové lednice, televize atd. Já osobně si myslím, že jde o velmi slušný příjem pro obec v období šesti měsíců. Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří nás podpořili v tomto projektu a své peníze částečně zase nechávají v naší obci a obec může s těmito penězi podporovat další rozvoj obce. Jen pro informaci - téměř žádné příjmy ze supermarketů nezůstávají v naší republice a my jsme schopni alespoň část našich peněz nechat v naší obci a přitom nejsme povinni odvádět ani daň z příjmu finančnímu úřadu. Možná 2

3 Vás zajímá, zda větší příjmy jsou z obchodu či z hospody. Služby obchodu a hospody jsou velmi úzce provázané a nechtěl bych to v příštím měsících rozdělovat. Hospodaření obchodu a hospody je téměř stejné. Doufám, že v následujících čtyř letech vytvoříme s novými zastupiteli takový tým, že se nebudeme stydět za výsledky své práce. Jelikož se blíží největší křesťanské svátky v roce, přeji všem občanům naší obce příjemné Velikonoční svátky. Jiří Chmela, starosta obce Zprávy zastupitelstva ze dne Zastupitelstvo schválilo: žádost pana Řezníčka o užívání pozemku v k. ú. Zlámanec podání dotace na stavební parcely ZTV pro lokalitu Zlámanec B1., B.14 vypracování projektové dokumentace na oplocení hřbitova vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci kulturního domu podání žádosti o dotaci do Programu obnovy venkova na akci Rekonstrukce chodníku k obecnímu úřadu podání žádosti na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací na Úřad práce v Uherském Hradišti Zastupitelstvo neschválilo: dotace na výsadbu 3

4 Na veřejném zasedání zastupitelstva obce ze dne byla vznesena námitka k parkování automobilů podél komunikace č a na přilehlém chodníku. Po projednání s dotčenými orgány nám bylo sděleno, že majitelé těchto automobilů porušují zákon. Na komunikaci musí být umožněn průjezd vozidel v minimální šíři 2x3 m a stání na chodníku je zakázáno. Při parkování vozidel na této komunikaci se stává tento úsek nebezpečným. Neustálým parkováním na chodnících jsou tyto poškozeny a obec bude po majitelích vozidel požadovat náhradu vzniklé škody. Pobíhání psů pro obci je stále pro některé majitele psů velký problém, jak své miláčky uhlídat. Navrhujeme pro naše občany, vzít fotoaparát, vyfotit dotyčného psa, zjistit majitele a toto foto dodat na OÚ. OÚ bude informovat majitele psa o přestupku a pokud se situace nezlepší, budeme nuceni předat tento přestupek na MěÚ Uherské Hradiště, kde hrozí majiteli psa pokuta! Zastupitelstvo obce Stále je v platnosti i vyhláška o spalování suchých rostlinných materiálů. Pondělí pátek 10: Sobota 10: areál bývalé jednoty provozní doba duben říjen každou sobotu hod. 4

5 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků , Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ,00 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (vybíraná 1113 srážkou) , Daň z příjmů právnických osob , Daň z přidané hodnoty ,00 Poplatek za provoz systému shrom., sběru, a odstr. komun odpadů , Poplatek ze psů 3 000, Poplatek za užívání veřejného prostranství 5 000,00 Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích 1351 přístrojů , Správní poplatky 3 000, Daň z nemovitostí ,00 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného 4112 dotačního vztahu , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR ,00 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , Pěstební činnost , Pitná voda , Zájmová činnost v kultuře , Bytové hospodářství , Pohřebnictví , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 000, Sběr a svoz TO , Činnost místní správy , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000,00 CELKEM PŘÍJMY ,00 1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ , Pěstební činnost ,00 2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ , Silnice , Provoz veřejné silniční dopravy ,00 5

6 2310 Pitná voda , Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ,00 3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO , Předškolní zařízení , Činnosti knihovnické , Rozhlas a televize , Zájmová činnost v kultuře , Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků , Veřejné osvětlení , Územní rozvoj 2 500, Sběr a svoz nebezpečného odpadu , Sběr a svoz komunálního odpadu , Sběr a svoz tříděného odpadu , Ostatní nakládání s odpady , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,00 5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA , Ochrana obyvatelstva , Požární ochrana , Ostatní záležitosti požární ochrany 5 000,00 6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY , Zastupitelstva obcí , Činnost místní správy , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , Pojištění , Finanční vypořádání minulých let , Ostatní činnosti jinde nezařazené ,00 VÝDAJE CELKEM ,00 Saldo příjmů a výdajů , Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků , Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) , Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků , Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru ,00 8 Financování ,00

7 Podzim jsme přivítali společně s rodiči veselým podzimním dýňováním u krbu ve Zlámanci. Přestože se už ozývalo pravé podzimní počasí, chuť a dobrou náladu při vytváření nejrůznějších dýňových strašidel nám nic nepokazilo. Po společném tvoření došlo i na opékání špekáčků a zahřáli jsme se teplým čajem. V listopadu proběhla v MŠ ve spolupráci s SPC v Uh. Hradišti logopedická depistáž, kde měli rodiče možnost vyšetřit své děti klinickou logopedkou. V předvánočním čase jsme si v MŠ nejen nazdobili bezmála dvoumetrový vánoční stromeček a napekli perníčky, ale opět jsme se sešli společně s rodiči dětí na vánočním tvoření. Aranžovali jsme vánoční svícny, vyráběli zápichy vánočních kapříků a zkusili jsme ze skořápek ořechů vytvořit vánoční lodičky se svíčkou. Na vánoční besídce jsme nejen rodičům, ale také babičkám a dědečkům, kteří se přišli na nás podívat, zazpívali koledy a zarecitovali vánoční básně a navodili tak pravou vánoční atmosféru. Byli jsme také už podruhé v roce 2014 úspěšní v mimořádném vánočním GRANTU NADACE SYNOT a náš projekt byl podpořen finanční částkou ve výši ,- Kč. Tento finanční obnos bude použit na přepážkovou stěnu mezi hrací a oddychovou zónou v MŠ. V lednu se na budoucí prvňáčky přijely podívat p. učitelky ze ZŠ Bílovice, a na oplátku nás pozvaly v měsíci únoru na prohlídku jejich školy se vstupem do vyučování v 1. třídě. Poslední lednový týden jsme navštívili Muzeum ve Zlíně, kde jsme si prohlédli výstavu hraček, spojenou s pohádkou a terapií s hračkou, které si děti z domova na výstavku přivezly. Od druhé poloviny února až do konce školního roku jezdíme s dětmi na plavecký výcvik do Aquaparku v Uh. Hradišti. Bc. Jana Valeriánová, ředitelka školy 7

8 8

9 Leden Lukášíková Bohumila čp let Zelinová Dana čp let Březen Říha Josef čp let Duben Ondrušek Josef čp let Květen Gregor Jaromír čp let Bernátík Vladimír čp let Jurčíková Ludmila čp let Červen Koláčková Petra čp let Pavlačka Zdeněk čp let Pavelková Zdenka čp let Červenec Kurová Marie čp let Lysoněk Josef čp let Říha Jaroslav čp let Šurmánek Radek čp let Srpen Gregůrková Helena čp let Batoušková Marie čp let Velísek František čp let Vítková Marie čp let Září Mikel Josef čp let Záhorová Anna čp let Listopad Kučerová Eliška čp let Dalajková Marcela čp let Bernátík Pavel čp let 9

10 Počet obyvatel k Počet přihlášených v roce Počet odhlášených v roce Narození Úmrtí Adéla Němečková Denisa Tsirogianni Radek Šurmánek Ema Lejsková Natálie Chmelová Jiří Pavelka Krajčová Kristýna Adam Buchta Věra Miklová Josef Mikel Miroslav Říha Radoslav Říha Marie Jančová Počet obyvatel k Jiří Chmela Radoslav Říha Miroslav Říha Josef Sukup Ing. Robert Valerián Ing. Karel Říha Zdeněk Němeček Vítězslav Hořínek Bc. Radoslav Říha 10

11 Žehnání kaple Beseda s důchodci Vítání občánků Pohádkový les Lampionový průvod říjen 2014 Slovácké hody s právem 24. a 25. října 2015 Mikulášská nadílka 5. prosince

12 Svoz komunálního odpadu - TS Zlín svoz 1x za 14 dnů po celý rok Svoz nebezpečného odpadu - TS Zlín Pytlový svoz plastů a kartonu - Sběrné suroviny UH svoz poslední úterý v lichém měsíci Žádáme občany, aby pytle s plasty neodkládali ke sběrným kontejnerům, ty jsou vyváženy v jiných termínech. Pytle s plasty vystavujte v den svozu před domem. Pytle jsou zdarma k odběru na OÚ. 12

13 Kdo z občanů má zájem o informace týkající se místního hlášení, může na obec zaslat svoji e- mailovou adresu a obec Vám bude zasílat aktuální hlášení či jiné informace do mailu. (Nebudeme zasílat prodejce.) 13

14 Zpívání koled 14

15 Fašank 15

16 Starosta Jiří Chmela tel. domů: mobil: Místostarosta Radoslav Říha tel. domů: mobil: Administrativní pracovnice, účetní Kristýna Jurčová Lesní hospodář Zdeněk Kudrna mobil: Tel./fax: Úřední hodiny přítomnost administrativní pracovnice Pondělí 07:00 14:00 Úterý 07:00 14:00 Středa 07:00 15:30 Čtvrtek 07:00 14:00 Pátek 07:00 14:00 V případě potřeby je možné domluvit po předchozí tel. dohodě v pracovní dny schůzku i mimo úřední hodiny (starosta, místostarosta, adm. pracovnice). Na obecním úřadě můžete žádat o ověřené výstupy ze systému Czech Point (výpisy z KN, z bodového hodnocení řidiče, z rejstříku trestů ), ověřování podpisů, kopií, kopírování a další služby. 16