Dotační a grantové příležitosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotační a grantové příležitosti"

Transkript

1 Dotační a grantové příležitosti verze 6/2015 Pozn.: 1. Dokument je aktualizován v měsíčním intervalu k 10. dni daného měsíce. 2. Nově vložené dotační příležitosti oproti minulé verzi jsou zvýrazněny žlutě podbarveny. 3. Ukončené dotační příležitosti jsou vypsány pod seznamem dotací a přeškrtnuty, v následující verzi budou smazány. 4. Na jednotlivé dotační programy lze přecházet hypertextovým odkazem přímo ze seznamu dotací. TYPY POTENCIÁLNÍCH ŽADATELŮ Veřejnoprávní právnické osoby 1. Obec OB 2. Svazek obcí SO 3. Příspěvková organizace PO Nestátní neziskové organizace 4. Obecně prospěšná společnost, spolek, církevní společnost, apod. NNO Obchodní společnost 5. Akciová společnost, společnost s ručením omezeným, atd. OS Ostatní 6. Fyzická osoba FO 7. Jiná specifikace žadatele (např. vlastník budovy, lesa, cesty, apod.) JS INFORMACE K PROGRAMOVÉMU OBDOBÍ SPOLU S PRVNÍMI VYPSANÝMI VÝZVAMI (str ) 1

2 Dotace 1: Ministerstvo kultury ČR: Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností JS (do )... 4 Dotace 2: Ministerstvo kultury ČR: Program restaurování movitých kulturních památek OB SO PO FO OS NNO (do )... 5 Dotace 3: Ministerstvo kultury ČR - Státní fond kultury ČR JS (průběžně)... 6 Dotace 4: Ministerstvo obrany ČR - Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby JS (průběžně)... 7 Dotace 5: SFDI: Státní fond dopravní infrastruktury - II. kolo pro podávání žádostí o příspěvek na " Bezpečnost 2015/2016 OB PO ( )... 8 Dotace 6: Ministerstvo životního prostředí: Státní fond životního prostředí - NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM: 2. výzva pro rodinné domy JS ( ) Dotace 7: Ministerstvo práce a sociálních věcí: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností pro rok kolo výzvy NNO (do ) Dotace 8: Ministerstvo zemědělství: Podpora restrukturalizace ovocných sadů OS (do ) Dotace 9: Ministerstvo zemědělství: Podpora včelařství JS (do ) Dotace 10: Ministerstvo zemědělství: Dotační program Podpora prevence před povodněmi III OB (do ) Dotace 11: Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení: Program Úvěr 150 Úvěr Kč pro mladé na opravy domů a bytů FO (průběžně) Dotace 12: Ministerstvo pro místní rozvoj Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce Dotační titul č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci OB SO (do ) Dotace 13: Ministerstvo pro místní rozvoj Program Podpora bydlení - podprogram 117D514 Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok dotační titul č. 3 Komunitní dům seniorů OB SO PO FO OS (do ) Dotace 14: Ministerstvo pro místní rozvoj Národní program podpory CR 2015, podprogram 117D713 - CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM 2. výzva OB OS (do ) Dotace 15: Ministerstvo životního prostředí - Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) Podprogramy , a OB SO PO FO OS NNO (do ) Dotace 16: Plzeňský kraj - Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2015 OB SO PO NNO FO OS ( ) Dotace 17: Plzeňský kraj - Finanční pomoc při obnově území Plzeňského kraje postiženého pohromou v roce 2015 JS (průběžně) Dotace 18: Plzeňský kraj Dotační program Odboru kancelář hejtmana 2015: Dotace z Fondu Rady Plzeňského kraje 2015 OB SO PO NNO FO OS (do ) Dotace 19: Plzeňský kraj Pomoc obcím, jejichž obecní úřad je stavebním úřadem v Plzeňském kraji pro rok 2015 OB (do ) Dotace 20: Plzeňský kraj Havarijní stavy a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2015 OB ( ) Dotace 21: Plzeňský kraj Podpora mikroregionů se sídlem v Plzeňském kraji 2015 SO ( ) Dotace 22: Plzeňský kraj Podpora místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 SO ( ) Dotace 22: Plzeňský kraj Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Plzeňském kraji v roce 2015 PO ( ) Dotace 23: MAS sv. Jana z Nepomuku grantový program STARTÉR 2015 PO NNO (do ) Dotace 24: Nadace ČEZ - Grantové řízení Oranžové hřiště OB SO PO NNO OS (průběžně) Dotace 25: Nadace ČEZ - Grantové řízení Podpora regionů OB SO PO NNO OS (průběžně) Dotace 26: Česko-německý fond budoucnosti: dotační podpora různorodých aktivit OB SO PO NNO OS FO (různě) Dotace 27: Nadace VIA - Místo, kde žijeme OB PO NNO (do )

3 Dotace 28: Nadace VIA - Města z jiného těsta - Rychlé granty NNO (průběžně) Dotace 29: Nadace Člověk člověku - Grant podpory obecně prospěšných projektů roku 2015 NNO FO (do ) Dotace 30: Nadační fond GSK - Grant podpory obecně prospěšných projektů roku 2015 NNO (do ) Dotace 31: ČSOB - Nadační program vzdělání 2. kolo grantové řízení 2015: Bezpečnost v online prostředí NNO (do ) Dotace 32: ERA pomáhá regionům 2015 NNO PO (do ) Dotace 33: Nadace Občanského fóra Opomíjené památky SO NNO FO (do ) Dotace 34: Nadace Občanského fóra Památky a zdraví NNO (do ) Dotace 35: OP EU Z PO : LXVI. výzva OPŽP pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci PO 6 - oblasti podpory 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 a 6.6 OB SO PO NNO FO OS ( ) Dotace 36: OP EU Z PO : 1. Výzvy z OP PIK (Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost celkem 10 dotačních programů OS ( i dále) Dotace 37: Mezinárodního fondu pro podporu kultury: Podpora kultury na rok 2015 OB SO PO NNO FO (do ) Dotace 38: SFDI: Státní fond dopravní infrastruktury - II. kolo pro podávání žádostí o příspěvek na "cyklostezky 2015 OB SO ( ) Dotace 39: Ministerstvo vnitra: Program v oblasti prevence kriminality na rok 2015 JS (do ) Dotace 40: Ministerstvo životního prostředí: Státní fond životního prostředí Odpady, staré zátěže, environmentální rizika OB (do ) Dotace 41: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Zvyšování kvality ve vzdělávání PO (do ) 60 Dotace 42: Plzeňský kraj Dotační program: Podpora hospodaření v lesích Dotační titul: 2015 Podpora hospodaření v lesích JS ( ).. 60 Dotace 43: Plzeňský kraj Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2015 OB ( ) Dotace 44: Plzeňský kraj Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji Pečovatelská služba poskytovaná obcemi OB PO ( ) Dotace 45: Plzeňský kraj Dotace OKHE pro nestátní neziskové organizace výzva NNO ( ) Dotace 46: COLMEX: Venkovní fitness prvky OB SO PO NNO OS FO (do ) Dotace 47: Nadace Partnerství - Výsadba stromů OB SO PO NNO (do ) Dotace 48: Nadace České spořitelny Grant pro NNO NNO (do )

4 Dotace 1: Ministerstvo kultury ČR: Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností JS (do ) Program je určen na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky. Popřípadě je možné finanční prostředky využít na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou. Dále také na obnovu movitých kulturních památek, pokud se nejedná o restaurování, např. obnova kolejových vozidel, strojů apod. Dotace je určena pro vlastníky kulturních památek, žádosti podávají prostřednictvím obecních úřadů příslušných obcí s rozšířenou působností. Minimální výše příspěvku je Kč. Termín Datum Pro 1. kolo Pro 2. kolo Pro doplňkové kolo Telefon

5 Dotace 2: Ministerstvo kultury ČR: Program restaurování movitých kulturních památek OB SO PO FO OS NNO (do ) Z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou (restaurováním) movitých kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely. Fyzické osoby, obce a jimi zřizované právnické osoby, církve, neziskové organizace, právnické osoby, kraje. Termín Datum Termín ukončení příjmu žádostí Telefon Bc. Markéta Tošovská, Dis

6 Dotace 3: Ministerstvo kultury ČR - Státní fond kultury ČR JS (průběžně) Podporované druhy projektů: a. podpora vzniku, realizace a uvádění umělecky hodnotných děl b. ediční počin v oblasti neperiodických a periodických publikací c. získávání, obnova a udržování kulturních památek a sbírkových předmětů d. výstavní a přednášková činnost e. propagace české kultury v zahraničí f. pořádání kulturních festivalů, přehlídek a obdobných kulturních akcí g. podpora kulturních projektů sloužících k uchovávání a rozvíjení kultury národnostních menšin v České republice h. podpora vysoce hodnotných neprofesionálních uměleckých aktivit i. ochrana, údržba a doplňování knihovního fondu Forma podpory: a) účelová dotace b) půjčka c) návratná finanční výpomoc Právnické a fyzické osoby v oblasti kulturního dění. Do konce II. čtvrtletí (tj. do 30. června 2015) přijímají žádosti minimálně jeden 1 měsíc před zahájením projektu. Od 1. července 2015 bude mezní lhůta pro příjem žádostí o podporu opět čtyři měsíce před zahájením projektu. Výše požadované částky je maximálně do dvou třetin celkových nákladů, u prostředků určených na záchranu kulturních památek do výše devíti desetin. Žadatelský poplatek je 1% z požadované částky, nejméně však Kč, nejvýše Kč. Telefon

7 Dotace 4: Ministerstvo obrany ČR - Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby JS (průběžně) Cílem programu je udržovat válečné hroby a pietní místa v poznatelném a důstojném stavu. Uchovat a vyzdvihnout památku vojáků a ostatních osob, které zahynuly v boji nebo v důsledku aktivní účasti ve válečném konfliktu. Dotace je poskytována v rámci programu ISPROFIN Zachování a obnova historických tradic. Žadatel musí být vlastníkem válečného hrobu. Minimální výše poskytované dotace je Kč. Dotace Ministerstva obrany představuje maximálně 80 % celkových nákladů na stavební část realizované akce. Žádosti je možné předkládat průběžně. Ty, které jsou doručeny do 31. ledna, jsou zahrnuty do rozhodování o poskytnutí dotací v následujícím kalendářním roce a jsou posuzovány komisí ve dvou po sobě následujících letech. Telefon Ing. Ivo Markovič

8 Dotace 5: SFDI: Státní fond dopravní infrastruktury - II. kolo pro podávání žádostí o příspěvek na " Bezpečnost 2015/2016 OB PO ( ) Zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2015/2016. Realizace akcí, které jsou zaměřené na tři oblasti: A. Akce na dopravní infrastruktuře zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, B. Akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy a zklidnění dopravy. C. Akce zaměřené na odstraňování nebezpečných kolizních míst na silnicích I. třídy cestou výstavby a úpravy přechodů - Bezpečný přechod ad A) Příspěvek lze poskytnout na akce investičního charakteru týkající se: - bezbariérové úpravy nástupišť podél autobusových zastávek, včetně vlastních autobusových zálivů linkových spojů, - výstavby, rekonstrukce a úprav chodníků a přechodů pro chodce podél silnic I., II. a III. tříd, dále bezpečnostních prvků na vozovce (např. LED diody u vodorovného dopravního značení, nasvětlení přechodů atd.), ale vždy ve vazbě na bezbariérovou stavební úpravu přechodů pro chodce, s přihlédnutím na dopravní význam komunikace, na intenzitu dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením, - výstavby a rekonstrukce míst pro přecházení a lávek pro chodce, které jsou součástí bezbariérové trasy podél silnic I., II. a III. tříd, - výstavby, rekonstrukce a úprav chodníků, míst pro přecházení a přechodů pro chodce podél místních komunikací I., II. a III. třídy ( 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění) ležících na trase odsouhlasené v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny s doloženou průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24hodin, - nasvětlení přechodů, které splňují požadavky dle technických kvalitativních podmínek (TKP kapitola 15 osvětlení pozemních komunikací a TKP kapitola 15 dodatek č. 1. Schváleno: MD- OPK, č. j. 49/ TH/1 ze dne ), - světelného signalizačního zařízení řídícího provoz samostatného přechodu pro chodce. ad B) Příspěvek lze poskytnout na akce investičního i neinvestičního charakteru na silnicích I., II. a III. tříd týkající se: - úprav vjezdu do obce, směrové vychýlení jízdního pruhu v obou směrech pomocí středního dělicího ostrůvku (vstupní brány do obcí) s nasvětlením, fyzické zúžení komunikace, atd., - zvýšení protismykových vlastností krytu vozovky v nebezpečných úsecích ve vazbě na přechod pro chodce, - úprav směřujících ke zlepšení dopravní situace v místech dopravních nehod umístění zvýrazňujícího dopravního značení, instalace dopravních zařízení, svodidel atd. (vždy s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením), - úprav směřujících ke zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů, resp. k bezpečné integraci pěší a cyklistické dopravy v hlavním a přidruženém dopravním prostoru dopravní značení, dopravní 8

9 bezpečnostní zařízení, úpravy obrubníků a povrchů, jízdní pruhy pro cyklisty, cyklopiktogramy atd., - dalších zařízení sloužících ke zvýšení bezpečnosti dopravy a zklidnění dopravy vodorovné a svislé dopravní značení, zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích - zvýrazňující sloupky, obrubníkové odrazky, vodící trvale svítící knoflíky a zvýrazňující knoflíky (v souladu s TP 217, II. vydání). ad C) Příspěvek lze poskytnout na akce investičního i neinvestičního charakteru na silnicích I. tříd týkající se: - výstavby, rekonstrukce a úpravy přechodů pro chodce, - nasvětlení přechodů, které jsou v rámci akce bezbariérově upravované, - světelného signalizačního zařízení řídícího provoz samostatného přechodu pro chodce, - umístění a instalace svislého a vodorovného dopravního značení včetně bezpečnostních prvků na vozovce (např. LED diody u vodorovného dopravního značení, atd.), ale vždy ve vazbě na bezbariérovou stavební úpravu přechodů pro chodce, s přihlédnutím na dopravní význam komunikace, na intenzitu dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením. Výše dotace: 85% Maximální výše příspěvku pro oblast A činí 10 mil. Kč. Maximální výše příspěvku na více akcí v rámci všech programů činí 20 mil. Kč. Příjemcem příspěvku může být stát, resp. jeho organizační složka, nebo státní organizace, která hospodaří s majetkem ve vlastnictví státu, kraj, resp. jeho organizační složka, nebo příspěvková organizace, která vykonává správu majetku ve vlastnictví kraje a obec, resp. její organizační složka (např. městský obvod, městská či místní část), nebo příspěvková organizace, která vykonává správu majetku ve vlastnictví obce. Termín Datum Termín ukončení příjmu žádostí Telefon

10 Dotace 6: Ministerstvo životního prostředí: Státní fond životního prostředí - NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM: 2. výzva pro rodinné domy JS ( ) Druhá výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ rodinné domy zahrnuje následující oblasti podpory: A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy podporována dílčí i komplexní opatření B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností C. Efektivní využití zdrojů energie dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety nebo mazut) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel) na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem na instalaci solárních termických systémů na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduch Výše dotace: 50% (max. 5 mil. Kč na žadatele) Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastnící nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby Termín Datum Termín zahájení příjmu žádostí Termín ukončení příjmu žádostí Telefon Funkce Václav Laxa vedoucí oddělení Miluše Úlovcová projektová manažerka Marie Lohr Benešová projektová manažerka Zdeněk Baxa projektový manažer 10

11 Dotace 7: Ministerstvo práce a sociálních věcí: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností pro rok kolo výzvy NNO (do ) V rámci Dotačního programu lze žádat o přidělení dotace na podporu veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností, spočívající především v hájení zájmů a práv seniorů a aktivitách směřujících ke společenskému uplatnění seniorů. Z Dotačního programu lze podpořit následující tematické okruhy činností (podprogramy): a) Organizační, administrativní a technická podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací. V rámci tohoto podprogramu lze poskytnout dotaci na náklady spojené se zajištěním konkrétních veřejně účelných aktivit. b) Podpora mezinárodní spolupráce a zapojení do činnosti v mezinárodních organizacích hájících zájmy seniorů. V rámci tohoto podprogramu lze poskytnout dotaci na náklady spojené s členstvím žadatele v mezinárodních organizacích (zejména roční členské příspěvky v mezinárodních organizacích, náklady na konferenční poplatky, dopravu, pojištění, ubytování a stravu během zahraničního pobytu), přičemž je k žádosti o dotaci třeba přiložit doklad o členství žadatele v dané mezinárodní organizaci. c) Informační a osvětová činnost na podporu plnohodnotného života seniorů. V rámci tohoto podprogramu lze poskytnout dotaci na realizaci informačních kampaní zaměřených na zlepšení pozitivního obrazu seniorů ve společnosti, na zvýšení povědomí veřejnosti o potřebách starších osob a na změnu přístupu a postojů veřejnosti k otázce přípravy na stárnutí (tj. problematika stárnutí, stáří a umírání). Půjde zejména o pořádání výstav, odborných konferencí, kulatých stolů a seminářů, provoz informačních webových portálů zaměřených na uvedená témata, vydávání publikací a informačních materiálů. d) Poradenství a právní pomoc v oblasti ochrany lidských práv seniorů. V rámci tohoto podprogramu lze poskytnout dotaci zejména na provoz a činnost poradenských center a webových portálů, které pomáhají seniorům při řešení problémů spojených s porušováním jejich lidských práv a důstojnosti. Výše dotace: maximální výše dotace činí 70 % celkového rozpočtu projektu. Seniorské a proseniorské organizace s celostátní působností, spolky, ústavy, nadace, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby. Termín Datum Termín ukončení příjmu žádostí Telefon Mgr. Denisa Pechová

12 Dotace 8: Ministerstvo zemědělství: Podpora restrukturalizace ovocných sadů OS (do ) Ministerstvo zemědělství vyhlašuje program na podporu restrukturalizace ovocných sadů, jehož účelem je nezbytné zlepšení zdravotního stavu ovocných stromů a zlepšení kvality produkovaného ovoce. Předmětem dotace je plocha nově vysázeného ovocného sadu osázená odrůdami, které jsou uvedeny v Praktické příručce, části D Zásad (viz odkaz dole) a obhospodařovaná podle směrnic pro integrované systémy pěstování na půdách, které nepřekročí limity těžkých kovů uvedené v části D Zásad. Výše dotace: 1. Sazba do Kč/ha vysázeného ovocného sadu uznanou sadbou jabloní, hrušní, meruněk, broskvoní, slivoní, třešní, višní na výměře minimálně 1 ha jednoho druhu (minimální počet stromů 800 ks/ha). 2. Sazba do Kč/ha vysázeného ovocného sadu uznanou sadbou jabloní, hrušní, meruněk, broskvoní, slivoní, třešní, višní na výměře minimálně 1 ha jednoho druhu (minimální počet stromů 400 ks/ha). 3. Sazba do Kč/ha vysázeného ovocného sadu uznanou sadbou drobného ovoce (rybízů, angreštů, malin) na výměře minimálně 0,5 ha jednoho druhu (minimální počet sazenic ks/ha). Podnikatelé podnikající v zemědělské výrobě. Termín Datum Termín ukončení příjmu žádostí

13 Dotace 9: Ministerstvo zemědělství: Podpora včelařství JS (do ) Ministerstvo zemědělství vyhlašuje program Podpora včelařství, jehož účelem je zabezpečit opylování zemědělských hmyzosnubných plodin. Specifikace: Zazimovaným včelstvem pro účely této dotace se rozumí včelstvo, které plně obsedá nejméně sedm plástů rámkové míry 39 x 24 cm (odlišná míra se přepočítává). Dotace se poskytne prostřednictvím Českého svazu včelařů, o.s. a jeho organizačních složek (dle jmenného seznamu včelařů a počtu chovaných včelstev v příslušném roce). Podmínkou pro poskytnutí dotace je umožnění komisionálního hodnocení poskytnutých údajů přímo na stanovišti včelstev pověřenými zástupci Českého svazu včelařů, o.s. Včelař podává žádost u základní organizace Českého svazu včelařů, o.s. jejímž je členem, neorganizovaný včelař u základní organizace Českého svazu včelařů, o.s. na jejímž území má umístěná včelstva. V případě, že základních organizací, na jejichž území má neorganizovaný včelař včelstva, je více, pak podává žádost u jedné z nich s tím, že od ostatních základních organizací doloží k žádosti potvrzení o tom, že uvedený počet včelstev se nachází na jejím území a že u této základní organizace neorganizovaný včelař nepodal žádost. Výše dotace: Podpora je poskytována formou dotace k výsledku hospodaření, a to do 180 Kč na jedno včelstvo splňující předmět dotace Včelař, chovající včely na území České republiky. Český svaz včelařů, o.s., který zajišťuje administraci podpory a jehož prostřednictvím bude podpora včelařům, chovajícím včely na území České republiky poskytnuta, obdrží 5% z přiznané dotace. Termín Datum Termín ukončení příjmu žádostí

14 Dotace 10: Ministerstvo zemědělství: Dotační program Podpora prevence před povodněmi III OB (do ) Cílem třetí etapy je realizace technických protipovodňových opatření v letech a to především efektivních preventivních protipovodňových opatření v záplavových územích. Budou upřednostňována opatření směřující ke zvýšení retence, tedy realizace řízených rozlivů povodní, budování poldrů a vodních nádrží s retenčními prostory. Program je rozdělen na čtyři podprogramy: Podpora projektové dokumentace pro územní řízení, Podpora projektové dokumentace pro stavební řízení, Podpora protipovodňových opatření s retencí Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků. OBEC MŮŽE BÝT ŽADATELEM V PROGRAMU Výše a forma podpory: Podpora je poskytování na investiční výdaje. Podpora u programů a se poskytuje maximálně do výše 95 % celkových nákladů. Státní podniky povodí u programu se výše pohybuje max do 95 % celkových nákladů, v případě, že jde o rekonstrukci za účelem zvyšování bezpečnosti vodních děl maximálně do výše 70%. celkových nákladů. U programu maximálně do výše 85% celkových nákladů. Státnímu podniku Lesy ČR u podprogramů a se poskytuje podpora maximálně do výše 90% celkových nákladů. Státní podniky Povodí, Lesy ČR, státní podnik, obce. Žadatelé se liší podle předmětu podpory. Termín Datum Termín ukončení příjmu žádostí

15 Dotace 11: Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení: Program Úvěr 150 Úvěr Kč pro mladé na opravy domů a bytů FO (průběžně) NEJEDNÁ SE O DOTACI V PRAVÉM SLOVA SMYSLU!!! Zvýhodněný úvěr na rekonstrukce a modernizace bytů nebo rodinných domů. Podmínky programu: Výše úvěru Kč na žadatele úroková sazba 2 % p. a. po celou dobu splácení doba splácení - 10 let pro manžele či jednotlivce do 36 let na byty či domy v osobním vlastnictví nebo spoluvlastnictví Úvěr lze použít na: připojení k veřejným sítím - voda, plyn, kanalizace, elektřina plášť budovy - obvodový plášť, střecha, balkon, okna, okapy, žaluzie rozšíření stávajícího bytu o další místnosti (ne však vznik bytové jednotky) opravu nebo vybudování WC, koupelny opravu nebo výměnu ústředního vytápění a kotle, rozvodů elektro, vody pořízení a instalaci solárních panelů, tepelného čerpadla, klimatizace pořízení a instalaci kuchyňské linky, vestavěných spotřebičů, vestavěných skříní další modernizace vnitřního interiéru např. dveře, podlahy, omítky Manželé, kdy alespoň jeden z nich nedovrší v roce podání žádosti věk 36 let. Samoživitel či samoživitelka, kteří mají v péči nezletilé děti a v roce podání žádosti nedovrší věku 36 let Telefon Mgr. Denisa Pechová

16 Dotace 12: Ministerstvo pro místní rozvoj Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce Dotační titul č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci OB SO (do ) Budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících se v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku obce. Jedná se zejména o obnovu staveb jako: kaple, kaplička socha boží muka, kříž, smírčí kříž, úprava nejbližšího prostranství v okolí drobných sakrálních staveb Spoluúčast a výše dotace Dotace je poskytována až do výše 70 %. Min Kč max Kč. Obec do 3000 obyvatel (včetně) k datu (nikoli např. obcí zřízená právnická osoba). Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. Svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích, a to pouze v případě, že žadatelem nemůže být jedna obec, protože akce zasahuje do katastrálního území více obcí. Svazek obcí musí mít zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí schválený strategický rozvojový dokument. Termín Datum Termín ukončení příjmu žádostí Telefon , Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-v-roce

17 Dotace 13: Ministerstvo pro místní rozvoj Program Podpora bydlení - podprogram 117D514 Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok dotační titul č. 3 Komunitní dům seniorů OB SO PO FO OS (do ) Výstavba celého objektu včetně sdílených prostor pro osoby ve věku 60 let a více (60+), které prokážou, že jejich průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 1 násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1 členné domácnosti nebo 1,2 násobek v případě 2 členné domácnosti. Další specifikace: - bytová jednotka má max. 45 m 2 - sdílené prostory musí činit min. 40 m 2 - nájemné nesmí překročit výši limitu 57,20 Kč/m 2 (limit upravuje MMR), k nájemnému za plochu bytu v Komunitním domě seniorů se připočítává část nájemného za sdílené prostory, rozpočítaného stejným dílem na jednotlivé byty, max. však 10 m 2 na jeden byt - komunitní dům musí mít min. 10 a max. 25 bytů - povinně k dispozici společenská místnost, společná kuchyňka s možností sdíleného stravování a ošetřovna mohou být k dispozici i další prostory podporující komunitní život (např. hobby místnost, TV místnost, letní terasa krytá pergolou) - společné prostory podporující komunitní život nesmí být po dobu po dobu 20 let komerčně využívány - v Komunitním domě seniorů nelze poskytovat pobytové sociální služby - v obci je dostupná alespoň jedna z terénních sociálních služeb Výše dotace Kč na jeden byt fyzická osoba podnikající právnická osoba vč. obcí Termín Datum Termín ukončení příjmu žádostí Telefon Hana Pejpalová Ing. Kateřina Kohoutková, Dis

18 Dotace 14: Ministerstvo pro místní rozvoj Národní program podpory CR 2015, podprogram 117D713 - CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM 2. výzva OB OS (do ) Jedná se o následující 4 podporované oblasti: 1) Rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél pěších tras, naučných stezek, jezdeckých stezek, vodních tras, cyklotras pro zvýšení návštěvnosti včetně marketingu vytvořených produktů cestovního ruchu. V této oblasti jsou podporovány aktivity zaměřené na dovybavení infrastruktury služeb cestovního ruchu: - výstavba/rekonstrukce odpočívadel podél turistických tras, vč. doprovodné infrastruktury v přímé vazbě na cyklostezky, cyklistické trasy a turistické stezky zvyšující atraktivitu stezek (např. dopravní hřiště, cyklotrial, bikepark pro BMX a horská kola, skatepark pro skateboarding, kolečkové a in-line brusle apod.); - pořízení a umístění informačních stojanů a značek; - vybudování/vybavení/rekonstrukce centra služeb pro turisty (např. cykloservis); (pozn.: vybudování/vybavení půjčoven sportovních potřeb není podporováno); - bikebox (bezpečné řešení parkování a uložení kol); - výstavba sociálního zařízení (WC - min. 1 bezbariérové pevné i mobilní, sprcha) u odpočívadel, u parkovišť pro turistické trasy, u poskytovatelů služeb v okolí turistických tras (občerstvení, restaurace, ubytování); - dovybavení prostor poskytovatelů služeb v okolí turistických tras, sportoviště, stojany na kola, místa pro odpočinek turistů atd. 2) Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu (musí se jednat o atraktivity nadregionálního a regionálního významu, případně atraktivity ležící v blízkosti pěších tras, naučných stezek, cyklotras a dálkových mezinárodních cyklotras). V této oblasti jsou podporovány aktivity zaměřené na zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu; s cílem zkvalitnit a usnadnit pohyb po atraktivitách cestovního ruchu všem účastníkům i těm se zdravotním omezením a zkvalitnit tak jejich zážitek z návštěvy dané atraktivity: - zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu všem (roštové nájezdové rampy, schodolezy, výtahy atd.); - pořízení tzv. městských kol, sdílených kol rozmístění stojanů s koly v centrech města poblíž atraktivit cestovního ruchu (možnost půjčení kola na vratnou kauci); (pozn.: vybudování/vybavení půjčoven sportovních potřeb není podporováno); - pořízení turistického vláčku (ekologicky šetrný pohon), povozu, lodičky; - úprava/vybavení dopravních prostředků7 o prvky umožňující bezpečný a snadný nástup a výstup handicapovaným a cestujícím s kočárky (zvedáky, plošiny, nájezdy apod.). 3) Zavedení/zlepšení/ vytvoření navigačních a informačních systémů pro senzoricky postižené účastníky cestovního ruchu a senzoricky postižené návštěvníky atraktivit cestovního ruchu. V této oblasti jsou podporovány aktivity zaměřené na zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu; s cílem zkvalitnit a usnadnit pohyb po atraktivitách cestovního ruchu všem účastníkům i těm se zdravotním omezením a zkvalitnit tak jejich zážitek z návštěvy dané atraktivity: 18

19 - zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro zlepšení orientace a informovanosti po/o atraktivitách pro zrakově postižené účastníky cestovního ruchu (sluchové a hmatové expozice, nápisy a popisy v Braillovu písmu apod.); - zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro zlepšení orientace a informovanosti pro sluchově postižené účastníky cestovního ruchu: vytvoření systému, který usnadní pohyb sluchově postižených osob po atraktivitách cestovního ruchu, a který zkvalitní jejich zážitek z návštěvy dané atraktivity (grafické popisy expozic, atd.); - vytvoření systému, který usnadní pohyb ZTP osob po atraktivitách cestovního ruchu, a který zkvalitní jejich zážitek z návštěvy dané atraktivity. 4) Pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel - Parkovací dům/věž pro jízdní kola (podporována výstavba parkovacích věží pro kola, které zajistí turistům bezpečné parkování v blízkosti atraktivit cestovního ruchu včetně úschovy zavazadel a dalšího sportovního vybavení); Forma a výše dotace Výše dotace tvoří maximálně 50 % podíl uznatelných výdajů z celkového rozpočtu akce. Hranice celkových uznatelných výdajů projektu oblast podpory č. 1) 3): - Minimální výše celkových uznatelných výdajů je Kč. - Maximální výše celkových uznatelných výdajů je Kč. Hranice celkových uznatelných výdajů projektu oblast podpory č. 4): - Minimální výše celkových uznatelných výdajů není stanoveno. - Maximální výše celkových uznatelných výdajů je Kč. Podnikatelský subjekt, který musí splňovat tyto podmínky: - právnická (zapsaná ve veřejném rejstříku) nebo fyzická osoba provozující živnost dle 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, případně jiného předpisu; - podnikatelský subjekt musí prokázat min. 2 letou podnikatelskou činnost, prokázat finanční zdraví a další požadavky vyplývající z dokumentu Zásady pro žadatele; Obec (vyjma statutárního města) Termín Datum Termín ukončení příjmu žádostí Ing. Renata Štefanová, tel.: , Ing. Bohuslav Dvořák, tel: , Ing. Jana Šrajbová, tel.: , Ing. Vendula Bendová, tel.: , program-podpory-cestovniho-ruchu-% /rok-2015-podprogram-cestovani- DOSTUPNE-VSEM 19

20 Dotace 15: Ministerstvo životního prostředí - Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) Podprogramy , a OB SO PO FO OS NNO (do ) Popis dotačních titulů Podpora adaptace vodních ekosystémů Podprogram Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní ekosystémy v rámci programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny slouží k financování opatření zaměřených na zpomalení odtoku srážkové vody z krajiny, zlepšení infiltrace do podzemní části a na omezení negativních dopadů zvýšeného výskytu extrémních klimatických jevů. Žadatelem může být široký okruh žadatelů a maximální výše podpory v rámci podprogramu činí 1 mil. Kč. Podprogram podporuje následující opatření: opatření přispívající ke zlepšování přirozených funkcí vodních toků, včetně obnovy jejich migrační prostupnosti, obnova nebo tvorba mokřadů a tůní, výstavba, obnova nebo rekonstrukce vodních nádrží přírodě blízkého charakteru s cílem zlepšení retenční schopnosti krajiny a podpory biodiverzity, zakládání a revitalizace prvků systému ekologické stability vázaných na vodní režim Podpora adaptace nelesních ekosystémů Podprogram Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na nelesní ekosystémy v rámci programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny slouží k financování opatření týkající se tvorby a obnovy ekostabilizačních prvků v krajině. Žadatelem může být široký okruh žadatelů, maximální výše podpory v rámci podprogramu činí 250 tis. Kč. Podprogram podporuje následující opatření: obnova vegetačního krytu, odstraňování nepovolených skládek odpadu, péče o dřeviny, protierozní opatření, regulace šíření invazních druhů, šetrné hospodaření na zemědělské půdě, úprava stanovištních poměrů, zachování a vytváření krajinných prvků Podpora adaptace lesních ekosystémů Podprogram Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na lesní ekosystémy v rámci programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny slouží k financování opatření v lesích České republiky v souvislosti s postupující změnou klimatických podmínek. Žadatelem může být široký okruh žadatelů, maximální výše podpory v rámci podprogramu činí 250 tis. Kč. 20