Hlasováno: pro 97,73% proti 2,27% zdrželo se 0 %

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlasováno: pro 97,73% proti 2,27% zdrželo se 0 %"

Transkript

1 Zápis ze schůze shromáždění vlastníků jednotek Společenství pro dům Růženínská 909, 910, Praha 4, IČ: konané dne ve jídelně Základní školy Zárubova ul. 977/17, Praha 4 Schůze shromáždění vlastníků započala v 18,00 hodin ve školní jídelně ZŠ Zárubova. Schůze byla svolána pozvánkou předsedy výboru společenství JUDr. Grose ze dne Schůzi zahájil předseda výboru společenství JUDr. Gros, přičemž: a) přivítal přítomné vlastníky jednotek a hosty pana Davida Reichela - nezávislého odborníka v oblasti rekonstrukcí panelových domů a pana Jiřího Kudiče nezávislého odborníka v oblasti finančních produktů na zajištění rekonstrukcí panelových domů, b) uvedl, že hlasování na schůzi shromáždění vlastníků bude započítáno podle přepočtení na spoluvlastnické podíly a bude platné, pokud schůze vlastníků bude usnášeníschopná, tzn., že bude přítomna nadpoloviční většina členů, c) konstatoval, že schůze vlastníků je vázána programem uvedeným na pozvánce schůze, neboť není přítomno 100 % vlastníků; lze pouze vypustit programové body, a to hlasováním u konkrétního bodu. Na dotaz předsedy paní Tošnerová uvedla, že na základě listiny přítomných, která je nedílnou součástí tohoto zápisu je přítomno 73,76 % vlastníků jednotek (přepočteno na spoluvlastnické podíly), a proto je schůze shromáždění vlastníků podle stanov usnášeníschopná. 2. Předseda výboru společenství JUDr. Gros seznámil přítomné vlastníky s programem schůze: a) zahájení, b) schválení programu a volba orgánů shromáždění vlastníků, c) schválení výše zálohových plateb za služby a výše plateb do fondu oprav, d) stav převodu smluv na SVJ, e) seznámení s možnostmi rekonstrukce bytového domu a stanovení dalšího postupu, f) projednání případné změny stanov na základě dopisu JUDr. Vohlídala, g) schválení domovního řádu, h) diskuse, i) usnesení a závěr. a předložil návrh na složení orgánů shromáždění: - předseda - JUDr. Vladimír Gros, - zapisovatel Ing. Ivo Mrhal - ověřovatelé zápisu - sčitatelé hlasů Otilie Tošnerová a Jana Bittnerová K bodu 2 vznesl JUDr. Malhotský námitku, že podle čl. 6 odst. 5 stanov je funkční období výboru společenství vlastníků od 1. schůze do dnešního dne, tj. do K tomu JUDr. Mayerová uvedla, že předložený návrh se týká dnešní schůze shromáždění a nejedná se o volbu členů výboru společenství vlastníků podle čl. 6 odst. 5 stanov. Po vysvětlení ustanovení čl. 6 odst. 5 stanov JUDr. Mayerovou přistoupil předseda výboru JUDr. Gros ke hlasování o programu schůze podle pozvánky a o složení orgánů shromáždění vlastníků uvedeného v bodě 2. 1

2 Hlasováno: pro 97,73% proti 2,27% zdrželo se 0 % 3. Předseda výboru společenství JUDr. Gros k bodu programu c) schválení výše zálohových plateb za služby a výše plateb do fondu oprav navrhl usnesení: Výše zálohových plateb bude prováděna dle skutečných výdajů a požadovaných záloh zúčtovatelných záloh dodavatelů dle zaslaných předpisů, případné změny budou provedeny formou nových předpisů případně jinou vhodnou formou. Platba příspěvku do fondu oprav se stanovuje ve stejné výši 30,- Kč/m2 měsíčně celkové výměry vlastněné bytové jednotky. K návrhu usnesení vznesl připomínku pan Kynčl, který uvedl, že problematiku fondu oprav a výši záloh řeší bytový zákon a příslušná vyhláška, a že správcovská firma IKON spol. s r.o. by měl společenství vlastníků předložit jaké částky a za co společenství vlastníků platí, a že částku 30,- Kč/m2 měsíčně by bylo vhodné stanovit jen jako zálohu a přesnou částku stanovit, až IKON spol. s r.o. předloží přesné vyúčtování. K tomu: a) vystoupila JUDr. Mayerová, která uvedla, že v rámci vyúčtování bytového družstva Ve Lhotce a Společenství vlastníků Růženínská 909,910 za rok 2010 jsou určité přeplatky a nedoplatky, přičemž podstatnou položkou je nedoplatek za teplo ve výši ,- Kč, b) vystoupil JUDr. Malhotský a paní Vohlídalová, kteří se připojili k námitce pana Kynčla. c) vystoupil předseda výboru JUDr. Gros, který konstatoval, že platby IKONU spol. s r.o. jsou stanoveny blankytně, a že stanovení výše záloh dle návrhu usnesení je dostatečné, a že v tuto chvíli (vzhledem ke krátkému času od vzniku společenství vlastníků bytových jednotek Společenství pro dům Růženínská 909, 910) nejsou společenství vlastníků ani IKON spol. s r.o. připraveni na předložení bližší specifikace prováděných plateb. Hlasováno: pro 100 % proti 0% zdrželo se 0 % Vyhlášeno přijaté usnesení: výše zálohových plateb bude prováděna dle skutečných výdajů a požadovaných záloh zúčtovatelných záloh dodavatelů dle zaslaných předpisů, případné změny budou provedeny formou nových předpisů případně jinou vhodnou formou. Platba příspěvku do fondu oprav se stanovuje ve stejné výši 30,- Kč/m2 měsíčně celkové výměry vlastněné bytové jednotky. 4. Předseda výboru společenství JUDr. Gros k bodu programu d) stav převodu smluv na SVJ konstatoval, že: a) výbor v rozsahu běžného hospodaření na základě zmocnění dle stanov uzavřel a převedl tyto smlouvy potřebné pro řádný chod společenství vlastníku: - smlouva o běžném účtu (ČSOB, a.s), - smlouva se správcovskou firmou IKON spol. s r.o. za shodných výpočtových podmínek, která dle udělených zmocnění provedla zejména převod smluv na dodávky, energií, medií, odvozu odpadu a revizních služeb k datu , 2

3 b) podle účetních pravidel bude provedeno vyúčtování mezi bytovým družstvem Růženínská a společenstvím vlastníků bytových jednotek Společenství pro dům 909,910 dle plateb, vynaložených výdajů a právního stavu (s vyúčtováním bude společenství vlastníků seznámeno na prvním následujícím shromáždění vlastníků po termínu, kdy bude příslušné vyúčtování k dispozici). K tomu vystoupila JUDr. Mayerová, která uvedla, že: - každá platba se musí rozúčtovat tak, jak se členové bytového družstva Ve Lhotce,Růženínská stávali vlastníky bytových jednotek Společenství pro dům 909,910, - v únoru a v březnu 2011 platilo bytové družstvo Ve Lhotce,Růženínská služby i za Společenství pro dům 909,910, - do konce května 2011 bude členská schůze bytového družstva Ve Lhotce, Růženínská, na které bude projednáno také vyúčtování od IKONU spol. s r.o. 5. Předseda výboru společenství JUDr. Gros k bodu programu e)seznámení s možnostmi rekonstrukce bytového domu a stanovení dalšího postupu uvedl, že: a) výbor kromě řádného chodu a naplňování právních povinnosti spojených se společenstvím si vytýčil jako nejvýznamnější prioritu provedení oprav a rekonstrukce bytového domu. Důvodem jsou zejména: - stavebně technický stav domu Růženínská 909,910, - zvýšení úrovně bydlení, - předcházení havarijním situacím, b) po seznámení s faktickým stavem domu Růženínská 909, 910 a konzultací s odborníky lze rozsah oprav a rekonstrukce předpokládat v rozsahu: - rekonstrukce střechy, - výměna oken a vyzdívka, - zateplení fasády, - oprava lodžií, - rekonstrukce vstupů a vchodového sytému, - oprava výtahů, - výměna silových rozvodů elektřiny, - změna osvětlení společných prostor, - případná výměna podlahových krytin ve společných prostorách, - zazdění vstupů ze strany směrem k Policejní akademii ČR a vybudování dvou bytových jednotek ze stávající chodby a přilehlých místností, c) výbor po zajištění informací, konzultací a zkušenosti se současně prováděnými obdobnými akcemi navrhuje provézt opravy a rekonstrukci jako jednu stavební akci, ve které spatřuje tyto přednosti: - dosažení energetických úspor objetu, - získání záruk za kvalitu prací dodávkou od jednoho garantovaného dodavatele, - dosažení lepších cen v cenách dodávek i ve stavebně technických postupech, včetně úklidů a stavebního záboru, - možnost využívat dosažení lepšího komfortu bydlení v krátké době a možnost jeho využívání po celou dobu hrazení splácení provedených úprav, - předcházení havarijním stavům a nepřiměřeným vícenákladům při řešení havarijních stavů, - minimalizace obtěžování vlastníků, 3

4 - možnost dosažení dotačních titulů, d) cena za výhody je dána cenou za finanční služby (úvěr), která bude ale do značné míry kompenzována úsporou na energiích (úsporu je nutno chápat jako relativní úsporu, nikoli absolutní, protože v budoucnu bude docházet k nárůstu cen energií), e) zdroje na financování rekonstrukce: - fond oprav z bytového družstva a společenství vlastníků do zahájení rekonstrukce, - podíl na výnosu z prodeje stavení parcely z majetku družstva (kotelna), - úvěr, který bude splácen 80% fondu oprav, který je zároveň i zajištěním za finanční službu, f) dosud shromážděné nabídky jsou částečně orientační, mnohdy srovnávají nesrovnatelné, ale jsou dostatečným vodítkem pro přípravy tohoto shromáždění, proběhla již určitá seznámení vývěska, přizvání na jednání výboru; K tomu Ing. Mrhal uvedl, že výbor společenství vlastníků do termínu konání schůze shromáždění vlastníků obdržel následující 4 orientační nabídky: - Holborn Group nabídka ve výši cca ,- Kč (neobsahuje reko výtahů), - C.W.R Czech, s.r.o. nabídka ve výši cca ,- Kč (kompletní), - SWH Stavby nabídka ve výši cca ,- Kč (kompletní), - Harm, s.r.o. nabídka ve výši cca , Kč (neobsahuje reko výtahů a bytů). Před předložením návrhu usnesení k rekonstrukci domu předal předseda JUDr. Gros slovo hostům, přičemž: a) - p. Reichel otázce rekonstrukce domu Růženínská 909, 910 uvedl: - k otázce technologií a použitých materiálů se vyjádří energetický auditor, - střecha by měla být dle jeho názoru opravena izolační fólií, která bude mít bez pravidelné údržby životnost let, - k výměně oken navrhl plastový profil, u kterého je dobrý poměr cena x výkon, - stěnu směrem k ulici osadit lepšími okny (vyšší hluk), - vyzdívku mezi okny provést tvárnicemi Ytong, - vstupní portál realizovat z hliníkových profilů, - lodžie rekonstruovat železnými pozinkovanými profily a výplní z bezpečnostního skla, - po rekonstrukci lze očekávat úsporu energie ve výši cca 45 % (reálně se pohybuje v rozmezí %, dle použitých materiálů a technologie), K tomu předseda JUDr. Gros dodal, že vstup do domu by byl realizován pomocí čipu. b) - p. Jiří Kudič k otázce financování rekonstrukce uvedl: - byl zpracován návrh, který předpokládá náklady na rekonstrukci ve výši ,- Kč, kde by bylo použito ,-Kč z vlastních zdrojů a na pořízení ,- Kč by byl čerpán úvěr, - doba splácení 18 let, úrok 4,1 %, - při zisku dotace nový panel by po dobu 15 let stát přispíval 2,5 % na splátku úroků z poskytnutého úvěru, což by představovalo cca ,- Kč, - dále uvedl, že při očekávané úspoře energií by úspora (v cenách platných v květnu 2011) představovala částku cca 300,- Kč/m2 za měsíc, 4

5 - jakmile bude zhotoven projekt rekonstrukce, bude známa přesná cena, bude osloveno několik bank a úvěr na rekonstrukci bude čerpán u banky, která předloží nejlepší nabídku. K tomu JUDr. Mayerová uvedla, že úvěr je tak nízký, že záruku na jeho poskytnutí lze realizovat splácením z fondu oprav, nikoliv zástavou majetku zapsanou v katastru nemovitostí. Předseda JUDr. Gros poté přednesl návrhy usnesení k rekonstrukci domu a uvedl, že o každém návrhu usnesení bude hlasováno samostatně: 1. Shromáždění vlastníků schvaluje, že rekonstrukce domu č.p. 909,910 zejména v rozsahu rekonstrukce střechy, výměna oken a vyzdívka, zateplení fasády, oprava lodžií, rekonstrukce vstupů, oprava výtahů a výměna silových rozvodů elektřiny se provede jako jedna stavební akce za použití úvěrových zdrojů. 2. Shromáždění vlastníků pověřuje výbor zadáním vypracování projektové dokumentace za obvyklých podmínek a schvaluje výboru náklady na tuto dokumentaci. 3. Shromáždění vlastníků pověřuje výbor výběrem dodavatele prací souvisejících s rekonstrukcí domu č. p. 909,910 s tím, že tento výběr a podmínky smlouvy před podpisem smlouvy schválí shromáždění vlastníků. 4. Shromáždění vlastníků pověřuje výbor jednáním o možnosti poskytnutí úvěru s tím, že s podmínkami financování i výběrem příslušné instituce bude seznámeno shromáždění vlastníků, které jej projedná dle dikce stanov a navržených podmínek. 5. Shromáždění vlastníků schvaluje změnu využití stavby domu č.p. 909, 910 konkrétně v tom, že v přízemí ze strany vstupů směrem k Policejní akademii ČR budou vybudovány dvě bytové jednotky určené k prodeji a finanční částka získaná z jejich prodeje bude využita v rámci financování rekonstrukce domu č.p. 909,910, resp. splácení úvěru poskytnutého na tuto rekonstrukci. Pokud shromáždění vyjádří jednomyslný souhlas, pak pověřuje výbor k jednání s nepřítomnými spoluvlastníky k dodatečnému písemnému vyjádření jejich případného souhlasu. K tomu: a) JUDr. Malhotský uvedl, že rekonstrukce realizovaná za ,- Kč představuje při 5 % úroku navýšení ,- Kč, a proto je pro rekonstrukci, ale ne v rozsahu, v jakém jej předložil výbor, b) pan Kynčl uvedl, že cena ,- Kč za rekonstrukci v rozsahu, v jakém ji navrhl výbor je naprosto běžnou cenou, c) předseda JUDr. Gros uvedl, že rozsah rekonstrukce je koncipován tak, že nepřekročí částku ,- na jednu bytovou jednotku, a že na splácení úvěru bude požito 80% z fondu oprav (zbývajících 20% slouží na úhradu záloh na energie, opravy a také na splácení úvěru, pokud by některý vlastník nepřispíval do fondu oprav), d) pan Kynčl uvedl, že máme pouze dvě možnosti, a to: - splácet stále stejnou částku po celou dobu splácení vyšší náklady na službu, - splácet postupem času stále vyšší a vyšší částku a tím zkrátit dobu splácení, a tudíž i náklady na službu, e) JUDr. Mayerová uvedla, že podle zákona č. 72/1994 Sb., může společenství vlastníků ukládat zástavní právo na byt neplatiče, když někdo dlouhodobě neplatí do fondu oprav, f) Šafr uvedl, že existují velké rozdíly v cenách materiálů používaných na zateplení i v cenách oken a že společenství vlastníků si musí říci, co chce, 5

6 g) předseda JUDr. Gros uvedl, že je to otázka projektu a stavebního dozoru; k vybudování nových bytů v přízemí uvedl, že je možná také varianta, vybudovat v přízemí provozovnu, ovšem se samostatným vstupem, h) pan Fischer se dotázal, zda je možné zajistit změření prostupu tepla, neboť při výstavbě panelového domu Růženínská 909,910 byly použity lepší panely; k tomu poradce stavař uvedl, že energetický audit v rámci projektu posoudí a navrhne nejlepší řešení; k tomu pan Kynčl dodal, že prostup tepla se zjišťuje pouze výpočtem, ne měřením, i) paní Hachlová se dotázala, zda je počítáno s vybudováním bezbariérového přístupu v rámci rekonstrukce; k tomu předseda výboru JUDr. Gros uvedl, že se na tuto možnost zapomnělo a že bude součástí projektu a paní Hachlové poděkoval, j) paní Čermáková poděkovala výboru za odvedenou práci a uvedla, že rychlost rekonstrukce je klíčová pro získání dotace nový panel ; k tomu předseda výboru JUDr. Gros uvedl, že otázka zisku dotace je sporná, k) JUDr. Vohlídal uvedl, že zisk je tvořen z fondu oprav, z prodeje kotelny a z prodeje družstevních bytů; k tomu JUDr. Mayerová uvedla, že družstevní byty se neprodaly z několika důvodů (nelze prodat vzhledem k probíhajícímu soudnímu jednání, běží lhůta k výpovědi z bytu, nejsou doložitelné důvody pro výpověď z bytu, a některé byty jsou k prodeji, ale s nájemníkem, tzn., takový byt lze prodat za méně peněz); k tomu předseda výboru JUDr. Gros uvedl, že bytové družstvo je také společník vlastníků bytových jednotek. Před zahájením hlasování přednesl opětovně předseda JUDr. Gros návrhy usnesení: Návrh usnesení: shromáždění vlastníků schvaluje, že rekonstrukce domu č.p. 909,910 zejména v rozsahu rekonstrukce střechy, výměna oken a vyzdívka, zateplení fasády, oprava lodžií, rekonstrukce vstupů, oprava výtahů a výměna silových rozvodů elektřiny se provede jako jedna stavební akce za použití úvěrových zdrojů. K tomu pan Fischer navrhl, aby text oprava výtahů byl nahrazen textem rekonstrukce výtahů. Výbor přijal uvedenou připomínku jako svoji vlastní a předseda výboru JUDr. Gros předložil návrh usnesení ve znění: Shromáždění vlastníků schvaluje, že rekonstrukce domu č.p. 909,910 zejména v rozsahu rekonstrukce střechy, výměna oken a vyzdívka, zateplení fasády, oprava lodžií, rekonstrukce vstupů, rekonstrukce výtahů a výměna silových rozvodů elektřiny se provede jako jedna stavební akce za použití úvěrových zdrojů. Hlasováno: pro 90,94% proti 6,80 % zdrželo se 2,25% Vyhlášeno přijaté usnesení: shromáždění vlastníků schvaluje, že rekonstrukce domu č.p. 909,910 zejména v rozsahu rekonstrukce střechy, výměna oken a vyzdívka, zateplení fasády, oprava lodžií, rekonstrukce vstupů, rekonstrukce výtahů a výměna silových rozvodů elektřiny se provede jako jedna stavební akce za použití úvěrových zdrojů. Návrh usnesení: shromáždění vlastníků pověřuje výbor zadáním vypracování projektové dokumentace za obvyklých podmínek a schvaluje výboru náklady na tuto dokumentaci. K tomu pan Fischer navrhl, aby předložený návrh byl doplněn o text v maximální výši ,- Kč. Výbor přijal uvedenou připomínku jako svoji vlastní a předseda výboru JUDr. Gros předložil návrh usnesení ve znění: 6

7 Shromáždění vlastníků pověřuje výbor zadáním vypracování projektové dokumentace za obvyklých podmínek a schvaluje výboru náklady na tuto dokumentaci v maximální výši ,- Kč. Hlasováno: pro 95,45% proti 4,53% zdrželo se 2,27% Vyhlášeno přijaté usnesení: shromáždění vlastníků pověřuje výbor zadáním vypracování projektové dokumentace za obvyklých podmínek a schvaluje výboru náklady na tuto dokumentaci v maximální výši ,- Kč. Návrh usnesení: shromáždění vlastníků pověřuje výbor výběrem dodavatele prací souvisejících s rekonstrukcí domu č. p. 909,910 s tím, že tento výběr a podmínky smlouvy před podpisem smlouvy schválí shromáždění vlastníků. Hlasováno: pro 100% proti 0% zdrželo se 0% Vyhlášeno přijaté usnesení: shromáždění vlastníků pověřuje výbor výběrem dodavatele prací souvisejících s rekonstrukcí domu č. p. 909,910 s tím, že tento výběr a podmínky smlouvy před podpisem smlouvy schválí shromáždění vlastníků. Návrh usnesení: shromáždění vlastníků pověřuje výbor jednáním o možnosti poskytnutí úvěru s tím, že s podmínkami financování i výběrem příslušné instituce bude seznámeno shromáždění vlastníků, které jej projedná dle dikce stanov a navržených podmínek. K tomu pan Fischer navrhl, aby předložený návrh byl doplněn textem s více finančními institucemi. Výbor přijal uvedenou připomínku jako svoji vlastní a předseda výboru JUDr. Gros předložil návrh usnesení ve znění: Shromáždění vlastníků pověřuje výbor jednáním o možnosti poskytnutí úvěru s více finančními institucemi s tím, že s podmínkami financování i výběrem příslušné instituce bude seznámeno shromáždění vlastníků, které jej projedná dle dikce stanov a navržených podmínek. Hlasováno: pro 100 % proti 0 % zdrželo se 0% Vyhlášeno přijaté usnesení: shromáždění vlastníků pověřuje výbor jednáním o možnosti poskytnutí úvěru s více finančními institucemi s tím, že s podmínkami financování i výběrem příslušné instituce bude seznámeno shromáždění vlastníků, které jej projedná dle dikce stanov a navržených podmínek. 6. Předseda výboru společenství JUDr. Gros k bodu programu f) projednání případné změny stanov na základě dopisu JUDr. Vohlídala, uvedl, že: a) JUDr. Vohlídal a JUDr. Malhotský zaslali výboru společenství vlastníků připomínky ke stanován, b) JUDr. Mayerová uvedla, že týkají zejména rozhodování o nákladech, zástavního práva, které je špatně formulováno, ale je stanoveno dle zákona č.72/1994 Sb., c) předseda výboru JUDr. Gros vyzval předkladatele, aby předložil návrh usnesení k tomu JUDr. Vohlídal uvedl, že připomínky k platným stanovám se týkají požadavku umisťovat zápisy ze schůzí do příslušné skříňky, úklidu v domě, který by 7

8 měl být zajišťován někým jiným než Vězeňskou službou ČR, resp. vězněnou osobou, pronájmu nebytových prostor a rekonstrukce bytu, d) předseda výboru JUDr. Gros uvedl, že většina navržených změn je nadbytečná a vyzval přítomné k hlasování o návrhu usnesení předloženého JUDr. Vohlídalem Návrh usnesení: Je nutné změnit stanovy společenství vlastníků bytových jednotek Společenství pro dům Růženínská 909, 910 týkající se rozhodování o nákladech, zástavního práva, požadavku umisťovat zápisy ze schůzí do příslušné skříňky, úklidu v domě, který by měl být zajišťován někým jiným než Vězeňskou službou ČR, resp. vězněnou osobou, pronájmu nebytových prostor a rekonstrukce bytu. Hlasováno: pro 12,83% proti 87,17% zdrželo se 0 Na základě výsledku hlasování nebylo schváleno usnesení ke změně platných stanov vlastníků bytových jednotek Společenství pro dům Růženínská 909, Předseda výboru společenství JUDr. Gros k bodu programu g) schválení domovního řádu konstatoval, že: a) výboru společenství byl zaslán návrh domovního řádu, který obdržel každý vlastník bytové jednotky, b) dne obdrželi vlastníci bytových jednotek do schránek další návrh domovního řádu, c) další návrh domovního řádu předložil JUDr. Malhotský, který jej ale vzápětí stáhl z programu jednání, neboť jeho návrh byl v podstatě stejný s původním návrhem, který obdržel výbor společenství vlastníků K předloženému návrhu byly předloženy připomínky týkající se nahrazení slova viník textem ten, kdo domovní řád porušil a připomínky týkající se rozsahu zákazu rušení domovního klidu. K návrhu domovního řádu navrhl předseda JUDr. Gros usnesení: společenství vlastníků bytových jednotek Společenství pro dům Růženínská 909, 910 schvaluje domovní řád předložený výborem a pověřuje výbor k jeho dopracování v intencích předložených návrhů Hlasováno: pro 100% proti 0% zdrželo se 0% Vyhlášeno přijaté usnesení: společenství vlastníků bytových jednotek Společenství pro dům Růženínská 909, 910 schvaluje domovní řád předložený výborem a pověřuje výbor k jeho dopracování v intencích předložených návrhů. Domovní řád pro dům Růženínská 909, 910 zpracovaný podle usnesení je přílohou zápisu 8. v rámci bodu h) diskuse programu: 8

9 a) vystoupila JUDr. Mayerová, která přítomné informovala o deratizaci v domě Růženínská 909, 910 i o plošné deratizaci, o kterou byl požádán odbor životního prostředí úřadu Městské části Praha 12, b) p. Tošnerová informovala o probíhajícím jednání k zajištění svozu košů určených na ukládání psích exkrementů, o zajištění nových laviček a o požadavku, aby každý vlastník bytové jednotky neukládal ve sklepě mimo sklepní kóje věci, které tam nepatří a aby každý vlastník udržoval pořádek okolo kontejnerů na ukládání domovního odpadu c) pan Purdeš předložil k výboru požadavek na zajištění laviček v lesoparku Lhotka. Po předloženém požadavku se předseda výboru společenství JUDr. Gros dotázal, zda jsou ještě nějaké věci projednání. Nikdo nic dalšího nepožadoval, a tak schůzi ukončil ve 20,55 hodin. V Praze dne Zapsal: Ing. Ivo Mrhal Předseda shromáždění: JUDr. Vladimír Gros 9