Přednášky Obchodní nauka Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přednášky Obchodní nauka Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015"

Transkript

1 Ing. Daniela Šálková, Ph. D. Literatura: Obchodní nauka (Hes, Šálková, Regnerová, Toth; ISBN x, nejstarší 2013) -v těchto skriptech jsou špatně obchodní společnosti hledat jinde -černě přednášky -červeně cvičení -Štefan Toth č. 127; -zápočet: Prezentace tématu 0-10 bodů Průzkum v terénu 0-10 bodů Dotazníkové šetření 0-4 body o Dva dotazníky, každý vyplníme sami + někdo z rodiny Veletrh pracovních příležitostí 0-2 body o Ve čtvrtek o Dotazník do neděle o Esej do dalšího cvičení Autotesty o 9 z 10 (min 70%) 26 bodů pro zápočet min. 19 bodů (75%) PLATNÁ ZNĚNÍ ZÁKONŮ (AKTUÁLNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA): Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. Zákon o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb. Zákon o obchodních korporacích č. Zákon o cenách Zákon o ochranných známkách Zákon o ochraně spotřebitele PŘEDNÁŠKA TRH A OBCHOD, OBCHOD JAKO SYSTÉM, TRŽNÍ SUBJEKTY -obchod činnost, při které dochází ke směně zboží za zboží (barter), zboží za peníze či naopak nebo peníze za peníze Výsledek tržně peněžních vztahů mezi výrobci a spotřebiteli Vztah mezi existujícími statky a potřebami Specifická ekonomická činnost, prostřednictvím které se uskutečňuje směna zboží (služeb) formou koupě a prodeje (poptávka x nabídka) o Zboží součástí jsou jak produkty hmotné, tak i nehmotné (služby) Vztah mezi tržními subjekty a objekty o Subjekt stát, podniky, domácnost, o Objekt výrobní faktory, služby, -trh místo, kde dochází ke směně Samuelson, R. uspořádání, při kterém na sebe vzájemně působí prodávající a kupující, což vede ke stanovení cen a množství komodity o Některé trhy existují na určitém obvyklém místě, zatímco jiné trhy fungují pomocí telefonů nebo jsou organizovány počítači Šik, O. oblast oběhu zboží, kde se uskutečňuje přeměna zboží na peníze a přeměna peněz na zboží Ekonomické pojetí prostor, v jehož rámci konvergují síly poptávky a nabídky, aby stanovily jednotlivou cenu Trh představují lidé, kteří prodávají a nakupují určité zboží v rámci své činnosti 1

2 Členění trhu o Podle předmětů Trh spotřebního zboží Trh investičního zboží (pozemky a porosty na pozemcích, nemovitosti) Trh služeb o Z časového hlediska Trh minulý Trh současný Trh budoucí o Územně Trh domácí (vnitřní obchod) širší, na hranice všech členských státu EU Trh zahraniční o Jiné hledisko územních Trh místní, regionální Trh národní v rámci území státu Trh evropský Trh světový -obchodní nauka se zabývá domácím trhem (vnitřním obchodem) -směna může mít naturální a finanční -tržní prostředí - DOPNIT VAZBY do vazeb vstupují i zahraniční podniky POTŘEBY -klasifikace potřeb Maslow -klasifikace potřeb Ernest Engel Nezbytné uspokojení je nutností lidského života Zbytné uspokojují se tehdy, jsou-li uspokojeny potřeby nezbytné 2

3 Luxusní přepychové VNITŘNÍ OBCHOD -vymezení vnitřního obchodu Z věcného hlediska nákup a prodej spotřebního zboží, doprovodné služby Z prostorového hlediska z pohledu státu (vše co proběhne uvnitř státu), vymezen hranicemi evropské unie Z časového hlediska obchod probíhá celý rok, dochází k sezonním výkyvům Z legislativního hlediska každá změna vlastníka (hmotného i nehmotného statku a s tím spojené služby, hmotného a nehmotného užitného efektu -subsystémy vnitřního obchodu Maloobchod Velkoobchod Pohostinství a veřejné stravování Cestovní ruch -význam obchodu existence obchodu uspoří množství nákladů čím větší počet účastníků, tím větší úspora na nákladech, když existuje obchod Pro větší počet vazeb o M p = N(N 1) 2 M p maximální počet vazeb N počet partnerů -roste hustota sítě: dostupnost pro nakupující, náklady pro detail -funkce obchodu Směnná přeměna výrobního schématu na obchodní Spojovací obchod propojí koncentrovanou výrobu s decentralizovanou spotřebou, která probíhá na 2-3 místech v republice Překlenovací obchod překlene časový nesoulad (skald, konzervace, zmražení) časové a prostorové hledisko Hodnototvorná obchod se podílí na HDP (12%) druhé nejvýznamnější odvětví Iniciační obchod inicializuje výrobu odpovídajícího zboží Racionalizační úspora nákladů Reprodukční včasná úhrada dodavatelům, za zboží Kontrolní Ekologická obchod se musí chovat ekologicky 3

4 OBCHODNÍ SUBJEKTY -právní formy obchodního podnikání -restrukturalizace norem obchodního zákoníku -NOZ nový občanský zákoník -ZOK zákon o obchodních korporacích -hlavní změny v novém Občanském zákoníku Nezletilí mohou od roku 2014 podnikat Společnost s ručením omezeným může být založena za pouhou korunu základního.. Korporace právnický subjekt (právnická osoba), který přestože je tvořen více osobami má z pohledu práva status osoby samostatné jako taková má vlastní právní osobnost, nemá ale klasicky chápanou svéprávnost, právně jednají za ni osoby fyzické, zejména tzv. statutární orgány, které ji zastupují jako sdružení osob je odlišná od sdružení majetku (nadace), ačkoli též vzniká kvůli dosažení nějakého cíle liší se také od volného sdružení osob, společnosti nebo tiché společnosti, protože ty jsou jen obligačním poměrem, samostatnými právnickými osobami nejsou vnitřní poměry korporace se pravidelně řídí jejími vlastními stanovami Fundace znamená založení, a to ve smyslu: o nezisková organizace, obvykle vybavená majetkem: například klášter, škola, špitál; o nadace - nadační fond, majetek a prostředky k takovým účelům. Ústava základní zákon (nebo jejich soubor u ústavy polylegální) státu a nejvyšší právní norma jeho právního řádu 4

5 ústava je právním výrazem existence státu a vytváří pravidla výkonu státní moci a zaručuje občanům základní lidská práva zákony a podzákonné právní předpisy musejí být v souladu s Ústavou a ústavními zákony, které dohromady tvoří ústavní řád (v České republice ústavní pořádek České republiky) PŘEDNÁŠKA OBCHODNÍ OPERACE -činnost obchodních subjektů, která vede k uzavření kontraktu -na sebe navazující nákupní, přepravní, skladovací, prodejní a další ekonomické aktivity a s nimi spojené právní úkony spjaté s fungováním obchodu (směny) -fáze: Přípravná fáze začátek kontaktu Smluvní fáze strany se sejdou a dohodnou se na podmínkách a je uzavřena smlouva Realizační fáze samotná realizace té obchodní operace Převzetí a placení Fáze uzavření -obchodní transakce obchodní operace, která je zúžená o přípravnou fázi a o fázi uzavření -obchodní případ vymezení obchodní transakce z pohledu účetnictví (zanesení do účetních systémů) -základní znaky: Smluvní určitelnost a určitost každá obchodní operace musí být podložena konkrétním typem smlouvy, př. smlouva kupní, licenční, o zprostředkování atp. Vymezení smluvních stran musí být definováno podle typu smlouvy a obchodní operace, kdo je prodávající a kdo je kupující, jejich jména, kdo je komisionář atp. Určení předmětu a podmínek smlouvy co je předmětem, za jakých podmínek se obchodní operace uskuteční, některé podmínky dané ze zákona, některé podmínky si určují strany Vznik pohledávky a závazku jedna strana má pohledávku druhá má závazek Místo obchodní a platební bilance -obchodní operace jako jednota 3 stránek Ekonomické Právní (rozhodující a zastřešující) zabezpečení smluv Organizačně technické -svými důsledky obchodní operace mají vliv na Předvýrobní sféru Výrobní strategii a taktiku podnikatelských subjektů Povýrobní etapu FAKTORING -představuje metodu financování krátkodobých pohledávek vzniklých při dodávkách zboží a služeb -jakási forma poskytování úvěru -finanční operace 5

6 -řeší odloženou platnost dobu, kdy prodejce musí čekat Krátké doby čekání max. doba splatnosti dnů Když nemůže čekat na peníze, prodá pohledávku faktoringové firmě peníze získá okamžitě, ale ne v plné výši (třeba o 2% méně) Skrytý faktoring kupující převede peníze prodávajícímu a ten pak faktoringové společnosti -formy faktoringu Bez regresu bez zpětného postihu o firma plně převezme stoprocentní riziko za nezaplacení kupujícím S regresem se zpětným postihem o nechtějí na sebe převézt stoprocentní riziko o zpětný postih prodávajícího, jestliže se firmě nepodaří získat prostředky od kupujícího, tak to pak vymáhá na prodávajícím -náklady na faktoring Faktoringový poplatek hodnota, o kterou dostane prodávající méně Úroková/diskontní sazba běžná sazba komerčních bank za poskytnutí úvěru -regionální zaměření Factoringu v roce 2014 Tuzemský faktoring: 70,7% Exportní faktoring: 26,1% Importní faktoring: 3,2% -podíl regresního a bezregresního faktoringu v roce 2014 Regresní factoring: 62,2% Bezregresní factoring: 37,8% -vývoj faktoringových obchodů (v mld.kč) , , , , , , , , ,9 FORFAITING -odkup krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých pohledávek vzniklých při prodeji, především pak vývozu -většinou pohledávky orientované do zahraničí -používá se pouze bezregresní forma 1 zavření kupní smlouvy 2 dodání sjednaného zboží 3 dovozce nezaplatí, ale vystaví závazek, ve kterém přiznává povinnost zaplatit ale ještě dříve se dostane do rukou ručitelské banky, který se zaručí za to, že v případě nezaplacení to zaplatí ten ručitel (používá se aval. Směnky, 4 uzavření smlouvy 5 doklady 6 zaplacení 7 předložení pohledávky 8 vyplacení 6

7 -jednorázově uzavřené smlouvy -náklady na forfaiting Forfaitingový poplatek zohledňuje výši hodnoty pohledávky, administrativní náklady, zisk, teritoriální riziko, Diskont -aktuální statistická data 2014 vzrostlo financování - o 14% uzavřené operace 135 mld. Kč dosáhly celkově 250 mld. Kč Hodnota pohledávek postoupených v rámci faktoringu se meziročně zvýšil o 13% a dosáhl hodnoty 155 mld. Domácnostem byly poskytnuty finance 37 mld. LEASING -nájem zboží investičního charakteru na předem stanovenou dobu -splácení rozloženo do delšího časového období -nejedná se o předměty spotřební, ale investiční - musí mít nějakou min pořizovací hodnotu a určitou dobu životnosti -vlastnictví předmětu úvěr vlastníkem daný subjekt leasing vlastníkem leasingová společnost -schéma možných vztahů leasingových subjektů -zákon o daních z příjmů přenechání věci (s výjimkou věci, která je nehmotným majetkem) vlastníkem k užití uživateli za úplatu, pokud je při vzniku smlouvy ujednáno, že po uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní za kupní cenu nebo bezúplatně na uživatele věci (tzv. povinný odkup) -finanční pronájem s následnou koupí dané věci = finanční leasing -leasing lze dělit podle několika hledisek: Podle míry krytí pořizovací ceny předmětu leasingu o Leasing finanční (dlouhodobý pronájem, jeden uživatel) o Leasing operační (krátkodobý pronájem, kdy jeden předmět se postupně za sebou pronajímá více nájemců, většinou specifické produkty, stroje nebo zařízení, nemá zájem si ho pořizovat, ale pouze pronajmout na nějakou určitou dobu) Podle teritoriálního hlediska o Leasing tuzemský o Leasing zahraniční Podle charakteru účastníků leasingové operace o Leasing přímý (leasingovou smlouvu uzavírá přímo výrobce produktu) o Leasing nepřímý (do tohoto vztahu vstupuje další subjektu, leasingová společnost, která odkupuje ten daný subjekt a pak ho dále pronajímá) 7

8 -podíl produktů určených na financování podnikatelských investic v roce 2014 Podnikatelské úvěry 48,6% Finanční leasing 28,9% Operativní leasing 22,5% -způsob placená a) Fixní b) Variabilní a. Progresivní b. Degresivní c. S odkladem splátek c) Kombinace -leasing s nulovým navýšením stejná hodnota toho předmětu jako kdyby si ho koupil v obchodě Zisk např. výrobce prodá ten výrobek např. za nižší cenu. -zaměření leasingu movitých věci členů ČLFA 2014 Osobní automobily 31,4 Nákladní automobily 32,6 Stroje a zařízení 23,7 A další... -zaměření leasingu nemovitostí členů ČLFA v r podle povahy pronajaté nemovitosti Ostatní 77,5% Hotely a zábavní zařízení 11,1% Průmyslové budovy 8,2% Prodejny 3,1% Úřední budovy 0,1% -Česká leasingová a finanční asociace Připravuje právní předpisy souvisejících nebankovními finančními produkty a s postavením společností poskytujících leasing, spotřebitelské úvěry, splátkové prodeje a faktoring Prosazuje naplňování Etického kodexu jednání členských společností -typické znaky a odlišnosti finančního leasingu a bankovního úvěru Finanční leasing Vlastníkem je leasingová společnost Součástí leasingové splátky je pojištění (je nezbytnou součástí) Leasing bývá celkově levnější než úvěr Doba vyřízení je kratší Smlouva je sjednána obvykle přímo u prodejce / poskytovatele leasingu, jednoduché sjednání a rychlé vyřízení Není třeba ručit dalším majetkem Z leasingu se platí HDP Pro podnikatele daňová výhoda Vzhledem k daňovým omezením Dzp je stanovena minimální délka trvání smlouvy Za standartních podmínek nemohou fyzické osoby jednorázově doplatit smlouvu Bankovní úvěr Vlastníkem je daná osoba U úvěru se pojištění platí zvlášť (není nebytnou součástí) při sjednání individuální pojistky lze uplatnit i bonusy u povinného ručení Úvěr je obvykle dražší než leasing Doby vyřízení se prodlužuje spolu s objemem úvěru Smlouva je sjednána obvykle v bance, složitější vyřízení formalit při podpisu smlouvy U vyšších částek je třeba ručit dalším majetkem nebo si najít ručitele Osvobozen od DPH z finančních služeb Pro podnikatele možnost odepisovat vůz v účetnictví (až 25% v roce pořízení vozu) Je možné si zvolit libovolnou dobu splácení, již od 6 měsíců Za standartních podmínek mohou fyzické osoby jednorázově doplatit smlouvu 8

9 OBCHODNÍ SMLOUVY -smluvní právo -právní základ realizace výměny zboží -důležitý dokument, který předurčuje podmínky a pravidla, za nichž se uskuteční obchodní operace -vznikají dohodou obou (popř. všech) stran na podstatných náležitostech smlouvy -formy uzavření smlouvy Ústní (telefonická) Písemná (faxem, elektronická,...) Souhlasný čin např. smlouva o přepravě (MHD, vlak) -adhezní smlouva: Smlouva uzavřená adhezním způsobem, jsou takové smlouvy, u kterých nedochází mezi stranami k žádnému vyjednávání. Jsou uzavřeny na principu formuláře -úprava smluvního práva v souvislosti s NOZ Právní úkon již neplatí právní jednání Obecná povinnost jednat v právním styku poctivě Odpověď na nabídku s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, je přijetím nabídky, pokud navrhovatel bez zbytečného odkladu takové přijetí neodmítne Možnost určit číst smlouvy odkazem na obchodní podmínky Zaveden specifický subjekt malý a střední podnikatel Zavedena ochrana slabší strany (podnikatel i nepodnikatel) -obchodní závazkový vztah Právní vztah, který vzniklý mezi podnikateli, o konkrétním... -kupní smlouva kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu cenu je možné... -vedlejší ujednání při kupní smlouvě Strany si mohou v kupní smlouvě sjednat tato vedlejší ujednání: o výhradu vlastnického práva o výhradu zpětné koupě o výhradu zpětného prodeje o předkupní právo o koupi na zkoušku o výhradu lepšího kupce o cenovou doložku -obsah klasické kupní smlouvy: 1. Úvodní část: o název dokumentu, číslo o místo a datum vystavení o určení prodávajícího a kupujícího, vč. přesného názvu firmy a jejich adres (sídel) o úvodní věty, odvolání na všeobecné podmínky určitého zákona 2. Podmínky kupní smlouvy: o předmět kupní smlouvy o kupní cena o dodací lhůta o platební podmínky o dodací podmínky (parita) o způsob přepravy o ostatní podmínky,... apod. 3. Závěrečná ustanovení vč. podpisů statutárních orgánů obchodních partnerů 9

10 PŘEDNÁŠKA INFRASTRUKTURA VNITŘNÍHO OBCHODU -osídlení je soustava (síť) sídel a komunikací propojujících jednotlivá sídla a ostatní složky osídlení realizovaná v území lidskou činností -sídla základní prvky osídlení prostorově oddělené jednotky navzájem propojené celou řadou významných vazeb ekonomického, legislativního, administrativně správního, sociologického, ekologického aj. původu a charakteru -vývoj osídlení je ovlivňován dvěma základními tendencemi: dynamický faktor je charakterizován především vývojem počtu obyvatelstva, změnami ve vývoji výrobních sil o Největší vliv v historii na osídlení měla průmyslová revoluce statický faktor pak především již vytvořenými a fungujícími fyzickými fondy, infrastrukturní základnou osídlení Přírodní podmínky Demografický faktor Technická infrastruktura Ceny pozemků Možnost práce -urbanizace je proces přejímání a rozvíjení městského způsobu života v prostoru celého osídlení Charakteristickým znakem urbanizace je koncentrování obyvatelstva do měst a jejich zázemí o Hl. průmyslová revoluce o Míra urbanizace míra obyvatel ve městech vůči míře obyvatel bydlících ve vesnicích o 50% obyvatel ve městech, každý rok do města přibude 2 % celosvětové populace o 75% koncentrace ve městech v ČR (více Chile, Kolumbie) o 90% ve městech v Anglii o 100% urbanizace Monako, Singapur, Nauru o 98% Kuvajt, Belgie, Venezuela, Argentina, Austrálie o Hl. důvod proč se lidé stěhují je hlavně ekonomický předpoklad Suburbanizace přesun obyvatel a některých aktivit, z centra města do oblastí, které tvoří zázemí města (okolí města, vnější oblasti) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ČESKÉHO OSÍDLENÍ Čechy a severozápadní Morava a Slezsko mají velký počet sídel, zejména hustou síť měst a městeček a rozptýlené venkovské osídlení Osídlení je poměrně rovnoměrné, zejména v rozmístění velkých a středních měst Obecně hustá číst sídel přispívá ke stírání rozdílů ve způsobu života na venkově a ve městě Velikostní struktura sídelní soustavy dokumentuje určitý růst koncentrace, ovlivněný přirozenou migrací obyvatelstva do měst Vývoj počtu obyvatel dle velikosti obce od roku 1961 až do roku 2009 o Vývoj počtu obyvatel ve městech, kde až do roku 1995 narůstal počet obyvatel, ale od tohoto roku je spíše až do roku 2009 zaznamenaný pokles (stěhovali se především do širšího okolí města, než do vesnic). Regiony podle hustoty zalidnění o Převážně venkovské regiony zde žije více jak 50% obyvatel na venkově o Významně venkovské regiony zde žije mezi 15 až 50 % obyvatel na venkově o Významně městské regiony zde žije méně jak 15% obyvatelstva na venkově MALOOBCHOD -je článek obchodního subsystému, který zabezpečuje směnu zboží mezi výrobcem a konečným zákazníkem 10

11 -poskytuje služby, jimiž uspokojuje potřeby lidí -dodává produkty konečným zákazníkům -infrastruktura subsystému maloobchodu zahrnuje smíšené, plnosortimentní, širokosortimentní a specializované obchodně provozní jednotky -význam: plynulé zásobování obyvatelstva zbožím v potřebné kvalitě, struktuře, místě a čase udržení sortimentu zboží odpovídající poptávce výzkum spotřebitelské poptávky rozšiřování prodejní sítě (účelné, ekonomicky efektivní rozšiřování sítě) zavádění nových forem prodeje dodržování zásad hygieny prodeje, poctivosti prodeje, bezpečnosti práce, pravdivé informovanosti -3 zásady maloobchodu Zásada dobrého jména (dodržování zásad - poctivosti) Naplněna zásada růstu (investice rozšiřovat jak kvantitativně tak kvalitativně obchod) Zásada zisku (hl. ekonomický faktor, bez kterého není možné fungovat realizovat takovou nabídku, která přináší zisk) -základním prvkem jsou provozní jednotky maloobchodní provozní jednotky se uplatňují jako veřejně prospěšná účelová zařízení ve všech velikostních typech sídel s výjimkou samotě, osad a některých nejmenších vesnic o Akční rádius prodejny Působení prodejny v určitém území ve vzájemné interakci s ostatními prodejnami a s ostatními typy občanského vybavení Není přesně vymezen, je různý pro různé prodejny, pro různé sortimenty zboží, pro různou obratovou velikost, počty pracovníků, v prostoru i čase o Zájmová oblast prodejny Prostor vzhledem ke vzdálenosti, horší dostupnosti a zvýšené konkurenceschopnosti méně atraktivní -maloobchodní síť soubor jednotek zaměřených na konečnou realizaci zboží umístěných na určitém území uspořádaný soubor (systém) provozních jednotek maloobchodu, s jejich vzájemnými vazbami vytvářenými rozdílností i příbuzností sortimentního a provozního zaměření, konkurencí i určitou kooperací a koordinací činnosti -klasifikace MO sítě: z hlediska působení v místě či oblasti lze maloobchodní síť členit na o stálou (celoročně) o doplňkovou (pouze ve výjimečných situacích např. o prázdniny, aby se pokryla v létě poptávka. Stálá síť nestačí krátká působnost) z hlediska místa působení lze členit MO síť na: o stacionární (nemohou se přesouvat, pevné působiště stálá působnost) o ambulantní (mohou se přesouvat doplňková působnost (síť)) z hlediska typu osídlení, kde MO síť působí, lze rozlišit MO síť: o městskou o o síť působící ve venkovských sídelních útvarech nákupní centra mimo sídelní útvary. (Většinou umístěna na okraji města, ale musí být dobře dostupná) -top 10 obchodních řetězců v ČR podle tržeb v r Kaufland ČR, Tesco Stores ČR, Ahold Czech Republic, Makro Cash & Carry ČR, Penny Market, Globus ČR, Lidl ČR, Billa, Geco, SPAR ČSO 11

12 -Český obchod: řetězce získávají většinu 2013 Top řetězce Podíl na hlavním Podíl na celkovém nákupním místě maloobchodním objemu Top 1 20% 11% Top 3 (Kaufland) 47% 32% Top 5 70% 46% Top 10 95% 66% - od roku 2010 se na celkové hodnoty prodejů podílí maloobchody ze ¾ -typy provozních jednotek prodejna nebo prodejní jednotka maloobchodu třídění provozních jednotek o znaky statické (např. sortimentní profil, umístění a velikost prodejny, forma prodeje apod.) o znaky dynamické (např. cenová politika, kvalita zboží, soubor služeb, vývojový trend apod.) typy prodejen o Úzce specializované prodejny o Specializované prodejny o Odborné velkoprodejny nepotravinářského zboží o Superrety (menší prodejny potravinářského zboží, málo nepotravinářského) o Supermarket (velkoprodejna potravin) o Hypermarkety o Obchodní domy o Prodejny smíšeného zboží o Ambulantní prodejny o Diskontní prodejny (hard discount) o Zásilkový obchod (součástí jsou i e-shopy) Hypermarkety Supermarkety Diskonty Menší prodejny Albert Albert Coop Diskont COOP Globus Billa Lidl Jednota Interspar Tesco Norma Konzum Kaufland Penny Market Spar Tesco -nákupní spád část celkových výdajů obyvatel realizovaná v jiném místě než v místě trvalého bydliště Vnější nákupní spád územní přesuny výdajů obyvatelstva v maloobchodě mezi jednotlivými sídelními útvary (městy, vesnicemi) o Vnější kladný nákupní spád o Vnější záporný nákupní spád Vnitřní nákupní spád přesun (části) výdajů obyvatel v maloobchodě realizovaných v místě bydliště, avšak mezi jednotlivými částmi sídelního útvaru (zpravidla z okrajových částí městského sídla do centra města) o Vnitřní kladný nákupní spád o Vnitřní záporný nákupní spád PŘEDNÁŠKA 3.3. OBCHODNÍ SORTIMENT -zboží = produkt (výrobek i služba), který prochází trhem (směnou) Výrobky vznikají výrobou, sběrem a pěstováním, lovem a chovem (zemědělství, lesnictví, myslivost, rybolov), dobýváním energetických a ostatních surovin, výstavbou, úpravami apod. 12

13 Služby ekonomická činnost, jejímž výsledkem jsou hmotné a nehmotné užitné efekty -sortiment utříděný seznam zboží podle určitého klasifikačního hlediska šířka sortimentu druhové zastoupení výrobků, určitý počet zastoupených tříd spotřebního zboží hloubka sortimentu četnost zastoupení jednotlivých druhů, položek a podpoložek spotřebního zboží specializace sortimentu proces omezování šířky sortimentu (počet zastoupených tříd a skupin) ve prospěch hloubky sortimentu určité maloobchodní provozovny o desocializace (univerzalizace) typizace prodejen vymezení podstatných znaků prodejen -superreta do 400m 2 -supermarket forma prodejny, kde prodejní plocha je m 2 -hyper 2500 a více m 2 -nákupní spád spádová oblast -model obchodní gravitace KLASIFIKACE ZBOŽÍ -klasifikace hierarchicky uspořádané třídění určitých ekonomických jevů či procesů -důvody klasifikace rozšiřování a prohlubování sortimentu ve všech ekonomických činnostech rozšiřování a prohlubování mezinárodní dělby práce a mezinárodního obchodu politická a ekonomická integrace států snaha o efektivní uspořádání základní ekonomické informace o zboží a službách existence a rozvoj výpočetní techniky -klasifikace sortimentu zboží a služeb základní klasifikační systémy: o odvětvová klasifikace ekonomických činností o standartní klasifikace produkce o celní sazebník o klasifikace individuální spotřeby podle účelu -klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) standardní klasifikace ekonomických činností Evropské unie dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit značku NACE CZ-NACE je národní verze NACE Od 1. ledna 2008 nahradila OKEČ zkratka NACE je odvozena z francouzského názvu Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européenes -klasifikace produkce (CZ-CPA) Byla zavedena sdělením Českého statistického úřadu č. 275/2008 Sb. ze dne 31. července 2008 Nahrazuje Standartní klasifikaci produkce (SKP), dále jen klasifikace SKP Předmětem klasifikace CZ-CPA je produkce, tzn. Výsledek ekonomických činností Produkce je v zásadě dvojího charakteru: mohou to být produkty nebo služby Nahrazuje standardní klasifikace produkce (SKP), dále jen klasifikace SK Závazná pro statistická zjišťování -celní sazebník nejucelenější seznam sortimentu zboží 13

14 podrobná klasifikace obchodního sortimentu, který je předmětem mezinárodního obchodu, mezinárodní dělby práce, dvoustranné a vícestranné výrobní, obchodní a všeobecné ekonomické mezinárodní spolupráce používá kombinovanou nomenklaturu (CN) celního sazebního Evropské unie (EU) -klasifikace individuální spotřeby podle účelu CZ-COICOP předmětem je zatřídění všech druhů individuální spotřeby (zboží, služeb apod.) podle účelu vypracována na podkladě mezinárodního standardu COICOP Classification of Individual Consumption by Purpose zavedena do statistické praxe v roce 1997 výdaje na individuální spotřebu = vydávány ve prospěch jednotlivce nebo domácnosti používána k identifikace výdajů domácnostmi, neziskovými institucemi a vládnímu institucemi využívá se pro přehledy rozpočtu domácností, indexy spotřebitelských cen a mezinárodní srovnání HDP víceúčelové zboží je zařazeno podle převažujícího účelu užití -jakákoliv činnost, jakákoliv produkce musí být vždycky zanesena v klasifikaci CZ-NACE nebo CZ-CPA -klasifikace sortimentu spotřebního zboží podle častosti nákupu 1/ sortiment spotřebního zboží a služeb základní (denní) potřeby a spotřeby 2/ sortiment zboží časté spotřeby 3/zboží občasné a dlouhodobé potřeby a spotřeby IDENTIFIKACE ZBOŽÍ -klasifikace zatřídění zboží podle určitého kritéria -identifikace jednoznačné rozlišení zboží jednoho od druhého podle určitých identifikačních znaků Čárový kód souží pro automatickou identifikační technologii dovolující rychle sesbírat data s vysokou přesností a bez chyb. Výhody čárových kódů o Přesnost, rychlost, flexibilita, produktivita, efektivita -systém UPC UPC Universal Product Code UCC Uniform Code Council o Z1 charakteristika zboží o O1-O5 číslo výrobní organizace o V1-V5 číslo výrobku (zboží) o K kontrolní číslice -systém EAN EAN European Article Numbering EANA European Article Numbering Association IANA EAN Internacional Article Numbering Association o Jednotný systém označování zboží, který umožňuje jeho přesnou a jednoznačnou identifikaci o Identifikace jednotlivých druhů zboží podle země, výrobce a podle číselného označení výrobku toho to výrobce EAN o o P1-P3 je tzv. prefix identifikuje národní organizaci zemí o O1-O5 je číslo výrobní organizace zapojené do systému EAN V1-V5 slouží k označení výrobku (zboží) o K kontrolní číslice

15 EAN prefix, identifikuje národní organizaci o V1-V4 identifikuje výrobek o K kontrolní číslice -další čárové kódy CODABAR knihovny, krevní banky a letecká doprava CODE 11 mikroelektronika CODE 39 automobilový průmysl, zdravotnická služba, vojsko ITF přepravní obaly ISBN knihy ISSN seriálové publikace (časopisy) -snímače kódu Tři korky o Snímání přečíst a sejmout čárová kód o Dekódování zjištění všech informací které jsou v čárovém kódu zaneseny o Komunikace zpětné vyslání těchto informací uživateli Dělíme: o Podle mobility Pevně instalované Ruční o Posle typu snímání Dotykové Bezdotykové -radiofrekvenční identifikace RFID Předmět malé velikosti s pamětí a anténou, který je schopen: o Udržet informace o Komunikovat tyto informace na dálku RFID tagy mohou obsahovat 96bitové unikátní číslo, které může být přiděleno každému jednotlivému konkrétnímu kusu zboží a je přidělováno centrálně výrobcům v jednotlivých řadách tak, aby byla zaručena právě jeho unikátnost (Electronic Product Code EPC) EPC o délce 96 bitů nabízí dostatečný prostor 268 milionům výrobců, kteří mohou produkovat každý až 16 milionů druhů výrobků a pro každý druh výrobku je prostor pro 68miliard sériových čísel PREZENTACE NA CVIČENÍ CHARAKTERISTIKA ŽIVNOSTÍ -živnost taková činnost, která vykazuje všechny znaky podnikáním, ale je podřazena pod režim Soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem o živnostenském podnikání -podmínky provozování Všeobecné dosažení 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost Odborné odborná či jiná způsobilost -doporučený postup Web dokumenty ŽÚ Banka -klasifikace živností Ohlašovací vázané, volné, řemeslné Koncesované -zánik zánikem právnické osoby, smrtí podnikatele, pokud nepokračují dědicové, 15

16 FRANCHISING JAKO OBCHODNÍ OPERACE -charakteristika Odbytový systém Na trhu zboží, služby, technologie Franchisor a jeho franchisanti -druhy franchisingu Podle druhu činnosti Podle druhu know-how předávaného franchisantovi Podle organizace systému -typy franchisingu Dohoda o distribuci Obchodní franchising Exkluzivní franchisa o Právo na činnost v určitém teritoriu (Coffeeshop Company) Master franchisa o Franchising přesahující území státu (BurgerKing, Starbucks, FasTracKids, ) o Master licence Pobočka vlastněná společností -hlavní rysy franchisingu Licence na podnikání Předmětem smlouvy je obchodní činnost Franchisor obchodní koncept této metody Podnikatel zaškolí nabyvatele k provozování Poskytovatel poskytne propagační služby, poradenství, Procento z dosaženého obratu Podnik patří nabyvatel -konstrukce poplatku vstupní poplatek, průběžný poplatek, poplatky za reklamu -výhody levnější obchodní expanze, pozice na trhu, snazší průnik tržní bariéry, -nevýhody hotový a fixní obchodní koncept, ohleduplnost vůči zájmům jiných členů, -příklady společnost CrossCafe, McDonalds, UGO, Husky, Baťa, Benu lékárny, OUTSOURCING - vyčleňování -vztah s externím poskytovatelem služby -představuje pronájem externích zdrojů -předmětem konkrétní výrobek, informace, kapitál, činnost -cíle snížení nákladů, zvýšení kvality, úspora času, specializace, zvyšování efektivnosti, zvýšení flexibility, snížení rizika -oblasti využití právní služby, účetnictví, úklid, stravování, logistika, -výhody nabídka profesionálních služeb, nové technologie, rychlejší nástup technologií, -nevýhody nízká operabilita, nevratnost rozhodnutí, vyšší náklady, nutnost řízení vztahu -druhy: Plný outsourcing veškeré činnosti jsou smluvně vykonávány jedním poskytovatelem Selektivní outsourcing pro jednotlivé oblasti různí partneři Konsorcium modifikace dvou předchozích modelů Obchodně-procesní outsourcing Single-sourcing Multi-sourcing Interní outsourcing Externí outsourcing 16

17 PŘEDNÁŠKA ZNAČKA JAKO PROSTŘEDEK ORIENTACE SPOTŘEBITELE -Značka produkt je to, co se vyrábí ve fabrice oproti tomu značka je něco, co kupuje zákazník Hlavně mladí lidé se řídí nákupem podle značek. Značka obstarává loajální zákazníky (např. pribináček). Značka je významný marketingový nástroj. produkt (značka) + aura = BRAND vyšší pojem největší brand Coca Cola. Test Pepsi a Coca Coli upřednostňuje značku před chutí v obchodním vyjádření značka vytváří dlouhodobou hodnotu pro zákazníka, zvyšuje jeho spotřebitelskou důvěru, uživatelskou spokojenost, pozitivní naladění z rozhodnutí apod. Funkce značky: o Identifikační (rozpoznání výrobku či firmy) o Diferenciační (vymezení nositele ve vztahu k ostatním subjektům na trhu) o Diverzifikační (vytvoření různých úrovní jakostních, cenových) o Nositel tradice a záruky kvality (!!! Neplatí, že značka je zárukou kvality!!!) o Tvůrce image spotřebitele Životní cyklus produktu o Fáze zavádění o Růstová fáze o Fáze zralosti o Úpadek Životní cyklus ochranné známky o Zavádění/zavedení o Růstová fáze o Stagnace není úpadek ochranná známka může být značkou, značka nemusí být ochrannou známkou UPV úřad průmyslového vlastnictví zde se známka registruje může být zaregistrovaná jen barva, písmo,... stálé podvědomí vytváří hodnotu značky fázový proces: o zájem o schvalovací proces odborné komise o přihlašování do 2. kola přihlašuje se i konkurence Jaká jména a názvy používat o Osobní důvody (Ford, Jawa, Škoda) o Symboly (Jaguár, Peugeot lev) o Význam (Kleenex čistota, Letraset písmo) o Délka (Spak, Heinz, Alfa) o První písmeno (Rover, Rolex, Revlon, Kodak) o Slabikovatelnost (Adidas, Mercedes, Cinzano) o Zkratky (Minolta Machine Instrumenti Optical Tajima) V internacionálním marketingu je značně důležité rozhodnutí o tom, zda bude značka používána jako: o Jednotně na všech trzích (globální standardizovaná značka (T-mobile)) o Nebo bude přizpůsobena teritoriu (lokální, adaptovaná značka) Anglie OPEL = Vougsgof (nebo tak něco) Požadavky na značku v internacionálním marketingu o Snadná výslovnost o Rozdílné symbolické interpretace (Sova neštěstí x moudrost, Čáp smrt matky x narození) 17

18 o Sémantický obsah (Ford Fiera = stará ošklivá žena) Pořadí nejhodnotnějších světových značek o Google, Apple, IBM, Microsoft, McDonalds, CocaCola, Visa,... Nejmilovanější značka na světě 1. Disney 2. Yahoo 3. Google 4. Sony 5. Nestlé Nejkupovanější značka (32 zemí, 52 značek) 1. Coca-cola 2. Colgate 3. Nescafé Právní ochrana značky: o Ochranná Známka označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, číslice, tvar výrobku, nebo jeho obal, pokud je toto rozlišení způsobilé odlišit výrobky či služby jediné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby Ochrannou známkou se může stát pouze označení, které má: Rozlišovací způsobilost (celofán, linoleum) Schopnost grafického znázornění (není možná vůně, znělka, atd.) Spojitost značky s výrobkem nebo službou Registr. Známky stojí 1000,- u kolektivních 2000,-. Platí na 10 let a trvá to přibližně půl roku, než známku dostanete. V ČR je asi ochr. známek. Ročně nových známek. Co je možné použít jako OZ Slovní označení (slova, jména, číslice), (yahoo, ) Obrazová označení (kresby) (puma) Kombinovaná (slova + kresby = Loga) (camel + velbloud) Prostorová 3D označení tvořená tvary výrobků nebo jejich obalů (láhev becherovky, toblerone) Údaje, které nemohou být OZ Druhové označení Označení odporující dobrým mravům Údaje klamavé nebo nespravedlivé Označení, jež obsahuje vysoké symbolické hodnoty (nábož. symboly) Členění OZ: Z hlediska počtu subjektů o OZ Individuální o OZ Kolektivní Podle druhu činnosti majitele o OZ výrobní o OZ obchodní o OZ služeb Podle grafického vyjádření o OZ slovní o OZ obrazová o OZ prostorová o OZ kombinovaná 18

19 o o o o Všeobecně známé známky = známka natolik silná, že se pro dané výrobky a služby vžila spotřebitelské veřejnosti natolik silně, že získala rozlišovací způsobilost, aniž by byla zapsána do rejstříku ochranných známek (coca-cola, Canon, Škoda auto) Národní ochranné známky Mezinárodní ochranné známky Ochranné známky Společenství CTM o České výrobky, které získaly ochrannou známku EU: Budějovické pivo Budějovický měšťanský pivovar Českobudějovické pivo Štramberské uši Pohořelický kapr Hořické trubičky 19 PŘEDNÁŠKA Speciální přednáška Celní správa PREZENTACE N A CVIČENÍ CESTOVNÍ RUCH -část národního hospodářství -zájezd soubor služeb cestovního ruchu zájezd z pohledu silniční dopravy delší jak 24 hodin náležitosti zájezdu: ubytování, přenocování, doprava -smlouva o zájezd specifikace služby ještě před podpisem smlouvy od 1/2014 podle NOZ nemusí být smlouva písemná, písemné musí být potvrzení o zájezdu -jednodenní návštěvník vs. Turista jednodenní návštěvník krátkodobá návštěva, nepřesáhne 24 hodin turista dlouhodobý pobyt, návrat do svého stálého bydliště, alespoň 24 hodin -druhy rekreační, kulturní, společensky zaměřený, profesně zaměřený, sportovní, nákupní turistika -cestovní kancelář sestavuje a nabízí zájezdy jiným subjektům předmět činnost: zprostředkování, organizace a zabezpečení služeb cestovního ruchu -cestovní agentura zprostředkovává prodej zájezdu KLASIFIKACE PROVOZNÍCH JEDNOTEK POHOSTINSTVÍ SLUŽBY STRAVOVACÍ -stravování uspokojování základní potřeby (výživy) v CR uspokojování základních potřeb během pobytu a přepravy napomáhají zotavení příjem živin poskytovány stravovacími zařízeními více kategorií -rozdělení stravovacích zařízení podle místa působnosti: o stabilní (stacionární) mají stálé sídlo o pohyblivá (ambulantní) pojízdná prodejna, kiosek pochůzkový prodej na pláži, ve vlaku doplněk stabilní sítě reakce na sezónní poptávku

20 podle časové působnosti: celoroční X sezónní podle funkce: o se stravovací funkcí (základní stravování) o s funkcí doplňkového stravování a občerstvení o se společensko-zábavní funkcí (kavárna, vinárna, bar) -stravování v cestovním ruchu společné stravování stravovací služby individuální stravování v místech bez pohostinských zařízení (při pobytu ve vlastních ubytovacích zařízeních) -kategorie hostinských zařízení restaurace, bary -dělení restaurací restaurace, samoobslužné restaurace (jídelny), rychlá občerstvení, -dělení barů denní bar, lobby bar, vinárny, kavárny, espressa, pivnice -povinnosti stravovacích zařízení požadavek umístění informací na viditelném místě u vstupu do hostinského zařízení: o označení kategorie (kategorii určuje provozovatel) o jméno a název provozovatele o IČ o adresa, jméno odpovědného vedoucího o provozní doba všechny hostinské provozovny: toalety pro hosty + nově! seznam alergenů KLASIFIKACE PROVOZNÍCH JEDNOTEK POHOSTINSTVÍ SLUŽBY UBYTOVACÍ -AHR Asociace hotelů a restaurací ČR -oficiální jednotní klasifikace ubytovacích zařízení ČR Je součástí evropského systému Hotelstars Union Není obecně závazným právním předpisem a má doporučující charakter Revize požadavků klasifikace ubytovacích zařízení probíhá vždy jednou za 3 roky -Klasifikace = označení minimálních požadavků jednotlivých tříd ubytovacích zařízení -pojmy standard a standardizace obecné stanovují požadavky na poskytované služby a vybavení -Kategorizace = proces, kdy dochází k dělení ubytovacích zařízení do jednotlivých kategorií (hotel, penzion apod.) -Certifikace = proces udělení Certifikátu a Klasifikačního znaku dle Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení České republiky kategorie hotel, hotel garni, penzion, motel a botel -kategorizace ubytovacích zařízení Hotel Motel Pension Botel specifická hotelová zaříezní: o lázeňská /Spa Hotel o lázeňský hotel garní o resort/ Golf Resort o dependence -třídy ubytovacích zařízení * turistická ** ekonomická *** standart **** první třída ***** luxusní -kritéria rozhodnutí rozměry pokojů, rozložení místností, vybavení, hygienické zařízení, postel, 20

21 PŘEDNÁŠKA CENA A CENOVÁ TVORBA V OBCHODĚ -struktura Cena Strategie cenové tvorby Faktory působící na výši ceny Metody tvorby ceny Cenové praktiky v maloobchodě -definice ceny Ekonomická teorie o Cena je vyjádřením množství jednotlivých zdrojů bohatství (práce, půdy, kapitálu) spotřebovaných při vytvoření produktu [klasická ekonomie] o Cena odráží míru užitečnosti produkce, tedy schopnost uspokojit potřeby [subjektivní ekonomická škola] Marketing o Cena je peněžním vyjádřením hodnoty výrobku (služby) ve srovnání s jinými výrobky nebo službami -zákon č. 526/90 Sb. o cenách Cena je o Peněžní částka sjednaná při nákupu a prodeji zboží o Určená podle zvláštního předpisu (zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku) k jiným účelům než k prodeji -cena je důležitým marketingovým nástrojem, jehož působení má mnoho aspektů: Cena je faktorem ovlivňujícím poptávku Cena je faktorem ovlivňující efektivnost výrobní i obchodní činnosti Cena je komunikačním faktorem -termíny Obchodní marže rozdíl mezi prodejní ( tržní ) a nákupní ( skladovou ) cenou prodaného zboží Rabat sleva nebo srážka z prodejní ceny, obvykle vyjadřovaná v procentech -každý tržní subjekt si vytváří vlastní tržní strategii, která obsahuje složky: 1. Strategii výrobkovou rozhodnutí o výrobku, množství, ceně, způsoby výroby 2. Strategii marketingovou vytvoření funkčního mechanismu v řízení, obchodu, na trhu 3. Strategii ziskovou předpoklad ekonomické úspěšnosti -faktory ovlivňující výši ceny Stanovení ceny výrobku je ovlivněno celou řadou faktorů, které cenu i celý marketingový mix ovlivňují přímo či nepřímo Tyto faktory lze rozdělit do těchto dvou skupin o Vnitřní faktory o Vnější faktory -vnitřní faktory 1. Cíle firmy (firmy při svém podnikání vždy sledují více cílů dosažení určitého zisku, dosažení obratu, udržení statusu quo) 2. Organizace cenové politiky (míra centralizace či decentralizace v rozhodování o cenách) 3. Marketingový mix (cenová politika musí být vytvářená v souladu s celkovou strategií podniku) 4. Diferenciace výrobků (čím více se vlastní výrobek od srovnatelných výrobků konkurence odlišuje, tím větší je i možnost jeho cenového odlišení) 5. Náklady (jsou všeobecně považovány za jeden z rozhodujících faktorů tvorby ceny) -vnější faktory 1. Poptávka (substituční výrobky, snadnost uspokojení potřeby, životnost výrobku, naléhavost potřeby, cena, příjmy (kupní síla), preference a nákupní chování, tlak konkurence apod.) 21

22 2. Konkurence (podnik musí zjistit ceny konkurentů a odhadnout jejich reakci) 3. Distribuční síť (výrobce musí brát v úvahu zájmy všech účastníků distribučního systému) 4. Ekonomické podmínky (stadium ekonomického cyklu, v němž se dané odvětví nalézá 5. Opatření centrálních orgánů centrální orgány určují ceny produktů, jejichž výrobu bezprostředně řídí (např. energie, doprava)) -cenou je možné nazvat: Relativní hodnotu produktu nabízeného vybranému segmentu trhu, která musí být dostatečně vysoká na to, aby pokryla fixní i variabilní náklady a aby umožnila dosáhnout přiměřeného zisku -cíle podniku při stanovení ceny 1. Zisk výše ceny, která pokryje úplné náklady a zaručí dosažení určité míry zisku 2. Maximalizace zisku zabezpečení maximální tržby z prodeje ve vztahu k nákladům 3. Tržní podíl zajištění dlouhodobé ziskovosti získáním dominantního postavení na trhu 4. Růst objemu prodeje krátkodobý zájem podniku uvolnit skladovací prostory 5. Kvalita výrobků špičková kvalita výrobku spojena s vyšší cenou 6. Ostatní přechodné snížení cen, snaha zabránit konkurenci vstoupit na trh -chyby, kterých se firmy při cenové tvorbě dopouští: Tvorba ceny příliš respektuje náklady Ceny jsou málokdy revidovány, a tak nedostatečně využívají změn na trhu Cena je určována bez ohledu na ostatní prvky marketingového mixu místo toho, aby představovala vnitřní prvek marketingové strategie umisťování výrobku na trh Cena není dostatečně diferencována vzhledem k různorodosti výrobkových položek a tržních segmentů -magický trojúhelník (tvorby ceny) Nejjednodušší metoda, jakou může být stanovena cena v podniku -základní metody stanovení ceny zboží ve firmě 1. Tvorba ceny vycházející z nákladové situace firmy 2. Tvorba cen na základě odbytu (poptávky) 3. Cenová tvorba vázaná na tvorbu ceny konkurenta 4. Zvláštní metoda v překladu: Zbav se honících psů Metoda stanovení ceny na základě kvality výrobků (služeb) 6. Metoda nejprve získejte zákazníky nízkými cenami 7. Cena je odvozena od předem stanovené míry zisku 8. Cenová tvorba vycházející ze stanovení: Horní hranice ceny Dolní hranice ceny -specifické metody tvorby cen Tvorba cen z geografického hlediska kde se to prodává o Tvorba cen formou FOB (free on board vyplaceně na palubu lodi) o Tvorba jednotlivých cen zahrnujících dodání o Zónová tvorba cen o Tvorba cen podle základního bodu 22

23 Propagační tvorba cen o Tvorba cen na úkor vedoucích (špičkových) firem o Tvorba cen pro zvláštní příležitosti o Hotovostní rabaty = dodatečné slevy o Financování s nízkým úrokem o Záruky a servisní smlouvy o Psychologická sleva Diskriminační tvorba cen komu se to prodává o Ceny pro různé zákaznické segmenty o Ceny pro různé formy výrobku o Tvorba ceny podle image o Tvorba ceny podle místa o Tvorba ceny podle doby -jaké jsou nejčastější prohřešky obchodníků: Neseznámení zákazníka s konečnou cenou Prodávají výrobky bez návodů k použití v českém jazyce Nesprávně účtují nákup U výrobku chybí informace nebo je výrobek nesprávně označen Používají nekalé obchodní praktiky Nevydají doklad o zaplacení PŘEDNÁŠKA DISTRIBUCE -distribuční kanály Přímý distribuční kanál znamená, že existuje přímo spojení výrobce a spotřebitele bez dalších článků Výrobce musí přesně Znát cílovou skupinu spotřebitelů znalost spotřebitelské preference, znalost spotřebitele, Vědět, jak spotřebitele získat a působit na jeho udržení Musí zabezpečovat servis o Náklady u tohoto distribučního kanálu jsou poměrně vysoké Nepřímý distribuční kanál pro výrobce je efektivnější mít zprostředkovatele, a tím jsou: o Výhradní zástupci výrobců o Velkoobchod základní elementární jednotka je sklad o Maloobchod hypermarkety, supermarkety, specializované obchody -distribuční politika Cílem je tvorba optimálních podmínek pro fyzický pohyb zboží podle ekonomických, provozních a zbožíznaleckých zásad s přehlédnutím k cílevědomé činnosti pracovní síly Formy: o Autodistribuce za kvalitu ručí on sám o Selektivní distribuce výrobce si vybírá, kdo bude prodávat výrobky Nástroj: vyselektování franschisou, cenou, smlouvou, o Exkluzivní distribuce pouze jeden výrobce může prodávat zboží o Intenzivní distribuce neakceptuje sezónnost zboží (v zimě exotické ovoce) -distribuční politika Soustřeďuje se zejména na: 1. Oběh dodávek zboží z výroby 2. Přeměnu výrobního sortimentu na sortiment obchodní 3. Skladování zboží 4. Pomocné činnosti Úprava zboží, porcování, expediční úkony, 23

24 5. Prodej zboží -distribuce obchodní Formy organizace obchodu o Integrace Retailing vlastník celého řetězce o Kooperace spojení distributorů za účelem splnění úkolů a cíl distribuční politiky o Nezávislí distributoři Samostatní podnikatelé bez žádného propojení s ostatními články distribučního řetězce -distribuční články Výhradní zástupci zprostředkovatelé o Využívají se v zahraničním obchodě při importech určitého zboží (např. automobily) Velkoobchod o Dodávkový o Odvozní (CASH AND CARRY) objednáme, oni nám to připraví a my jen přijedeme a zaplatíme a naložíme (Makro) o Agenturní (traťový) o Regálový o Prodej z palet nevybaluje se do regálu, zákazníci si vybalují sami (hard diskont Lidl používají i regály, soft diskont nepoužívají žádné regály) Maloobchod o Dle schématu v infrastruktuře vnitřního obchodu o V prodejnách S prodavačem Tradiční specializované Obchodní domy Lidové obchody Bez prodavače Samoobsluhy o Supermarkety o Hypermarkety Prodej na paletách diskonty Specializované obchody o Bez prodejny Osobní prodeje Telefonem Osobní návštěvy v domácnostech Neosobní prodeje Katalogový prodej e commers, internetové prodeje Automatičtí distributoři LOGISTIKA -jako vědní disciplína - o koordinaci aktivních a pasivních prvků podniků směřující k nejnižším nákladům v čase, ke zlepšení flexibility přizpůsobivosti podniku na měnící se hospodářské podmínky, včetně na měnící se trh -má za úkol sladit všechny probíhající procesy mezi výrobním cyklem a cyklem finálních výrobků -nezbytnou úlohu musí hrát i diversifikovaná výroba v podnicích nejen jako zdroj potřebných součástí (služeb) pro oba cykly, ale i jako zdroj kapitálový (finanční) -význam Důležité postavení v logistice má systémová integrace různých subsystémů do jednoho uceleného systému, jehož vzájemné vztahy s okolím jsou určovány koordinací 24

25 -přístupy V praxi to znamená např. u výrobkových vertikál koordinaci jednotlivých podílů podniků (provozů, pracovišť) obou navzájem výrobkově propojených cyklů na finalizaci produkce a na její distribuci k zákazníkům Logistika je založena na optimalizaci hraničních podmínek finančního hospodaření a vychází z počáteční posloupnosti fází vzniku výrobku Logistický podnikový přístup vertikální přístup: o Klasický pohled ekonomiky podniku je zaměřen: Produktivitu Rentabilitu Hospodárnost o Ekonomický pohled je rozšířen o další tržní hlediska horizontální přístup: Dodržování termínů Průběžná doba sledování ekonomických ukazatelů Logistický pohled: o Hodnotí průtok materiálu a informací napříč podnikem o Nástrojem podnikového řízení -funkce, technologie, metody Logistická funkce o Pomocí kterých se uskutečňují přeměny o Balení, nakládka, třídění, vystavování dokladů, Logistické technologie o Pojetí sledu úkonů, operací, dílčích procesů a metod vedoucí k minimalizaci nákladů na logistické řetězce Logistické metody o Just in Time (v Japonsku Kanban ) o Metoda ABC, přím výrobková (zbožová) rentabilita o centralizace skladů o matematicko logické metody o simulační metody o matematické a statistické modelování -členění Makrologistika Průmyslová logistika Obchodní logistika Dopravní logistika Mezipodniková logistika Mikrologistika Eurologistika Výrobní JUST IN TIME Zásobní metoda ABC Distribuční přímá výrobková rentabilita Diskontinuální Kontinuální PROGRAM ČESKÁ KVALITA -vznik princip podpora libovolného množství značek kvality různých cechů, sdružení, -1 zásadní podmínka základní kvalitativní ukazatele ověřuje třetí nezávislá strana PREZENTACE NA CVIČENÍ 25

26 -cíl programu: zavést jednotný systém důvěryhodných značek kvality zlepšit informovanost spotřebitelů o nabídce kvalitních produktů a služeb na našem trhu umožnit jim lepší orientaci v nabídce pomoci zlepšit image českých firem v zahraničí -druhy značek komplexní značka kvality ověření všech vyhovujících vlastností výrobku speciální značky kvality značky dokladující ověření převážně jedné vlastnosti výrobku -značky programu BIO Produkt, CZECH MADE, Ekologicky šetrný výrobek CG, Tesco - program kvality, Nákup bez obav, METRO QUALITY Program kvality Carrefour* Podporované zaměstnávání, Kvalitní a bezpečná montáž Bezpečná a kvalitní hračka Certifikované služby IT Ekologicky šetrná služba Práce postižených Q21 - prodejna 21. století -organizace řídící výbor Členi o zástupci zainteresovaných vládních, spotřebitelských organizací o zástupci podnikatelských sdružení a svazů o správci značek -CZECH MADE poskytuje jednoduchý návod, jak vybrat s minimálním rizikem kvalitní výrobek nebo službu; logo značky je garancí kvality nakupovaného zboží, přijata do programu v roce Ekologicky šetrný výrobek označení výrobků a služeb, které jsou v průběhu celého životního cyklu prokazatelně šetrnější nejen k ŽP, ale i ke zdraví spotřebitele -zajímavost Tesco získalo program kvality 2003, ale neudrželo si značku dodnes ZNAČKY POUŽÍVANÉ U POTRAVINÁŘSKÝCH PRODUKTŮ -biopotraviny produkty vyrobené z rostlin, živočichů a jejich produktů pěstovaných, chovaných a zpracovaných podle zákona o ekologickém zemědělství č. 242/2000 Sb. -fairtrade fair trade označuje myšlenku nebo koncept spravedlivého obchodování obecně, popř. hnutí lidí, kteří jej podporují Fairtrade název certifikace a ochranné známky, kterou vlastní organizace Fairtrade International -regionální potravina produkt (potravinářský nebo zemědělský výrobek) určený ke konzumaci konečnému spotřebiteli, který je vyroben v příslušném regionu a pochází zejména z tuzemských surovin projekt Ministerstva zemědělství ČR -Klasa - Česká značka kvality potravin, slouží k lepší orientaci na trhu při identifikaci výjimečně kvalitních produktů v porovnání s běžně dostupnými konkurenčními potravinami od roku 2003 uděluje Ministerstvo zemědělství -identifikační označení výrobků živočišného původu Označení potravin živočišného původu Podnik splňuje hygienické podmínky pro výrobu potravin České podniky pod dozorem Státní veterinární správy -chráněná označení v rámci EU V rámci Evropské unie funguje od roku 1993 systém chráněných označení potravinářských a zemědělských výrobků, které si získaly věhlas v zemích Evropské unie. 26

27 Tři kategorie: o Zaručená tradiční specialita označení pro zemědělský produkt či potravinu se zvláštní povahou uznávanou Evropskou unií o Chráněné zeměpisné označení označení produktu z regionu nebo obecně z určitého místa, který má určitou jakost, pověst nebo jinou vlastnost, kterou lze přičíst tomuto zeměpisnému původu o Chráněné označení původu název regionu, určitého místa používaný k označení potravin a zemědělských výrobků pocházejících z tohoto území OZNAČENÍ OBALŮ A DALŠÍ ZNAČKY -identifikační obalová značka povinnosti výrobce identifikace výrobního materiálu, sdělení spotřebiteli, jak naložit s použitým obalem označení písemným kódem či grafickým symbolem doplněným o číselný kód zákon označovat obaly, které jsou uváděny do oběhu prodejem spotřebiteli -Zelený bod ochranná známka obalů za obal byl uhrazen finanční příspěvek organizací zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu opakované použití obalu se zeleným bodem (tříděný obal) použití pouze se souhlasem společnosti EKO-Kom, a. s. smlouva o sdruženém plnění ve členských státech EU -označení obalů PAP průhledný trojúhelník o Obal je vyroben z již recyklovaného materiálu např. sáčky, balící papír, kelímky, PET černý trojúhelník s jedničkou uprostřed o Skladování a přeprava kapalin v potravinářském, chemickém, drogistickém nebo farmaceutickém průmyslu o Doba rozkladu pet lahve je let HDPE černý trojúhelník s dvojkou uprostřed o Využití: výroba varných sáčků, izolačních lepenek, svařovacích výrobků o Tradiční materiál mezi plasty na výrobu potrubí PVC černý trojúhelník s trojkou uprostřed o Využití ve stavebnictví vhodnost pro svařování a lepení, dobré mechanické vlastnosti LDPE černý trojúhelník s čtyřkou uprostřed o Balení širokého spektra výrobků (potraviny, tiskoviny, ) PP černý trojúhelník s pětkou uprostřed nebo s písmeny PP pod ním o Výroba lan a provazů, náhrada PVC, sportovní funkční prádlo PS černý trojúhelník s šestkou uprostřed o Polystyren obaly nebo jednorázové nádobí, polystyrenové desky, drcený polystyren ALU černý trojúhelník s čtyřicet jedničkou uprostřed a nápisem ALU pod ním o Hliník obaly čokolád, víčka jogurtů, víčka zavařovacích sklenic, Kombinované - černý trojúhelník s osmdesát čtyřkou uprostřed o Hlavními složkami papír, vrstva polyetylénu a hliníku nápojový kartón (mléko, džus) -obalová značka obal má být po použití vyhozen do koše, výrobce nezajistí recyklaci, končí na skládce (panáček s košem) -kódy E potravinářská aditiva se označují tzv. E-kódy (tvar E a trojčíslí) 27

28 PŘEDNÁŠKA 7.4. Speciální přednáška - lidl PŘEDNÁŠKA INTERNETOVÝ OBCHOD V PODMÍNKÁCH ČR -hlavní trendy v retailu: Mobilita více mobilních telefonů, tabletů, mobilní marketing Využití sociálních sítí informace ze sociálních sítí a internetu ovlivňují nákupní chování zákazníků porpagační kanál E-commerce online nakupování přináší úsporu času, širší výběr zboží, za lepší ceny Inovace, smart shopping nové technologie při nakupování, mobilní aplikace, bezkontaktní platby, samoobslužné kiosky Efektivita, snižování nákladů efektivnější a pružné procesy, nižší investice a náklady -MULTI-CHANNEL integrace všech obchodních aktivit takovým způsobem, která umožňují interakci se zákazníkem prostřednictvím všech prodejních kanálů Nakupování prostřednictvím: počítače, kiosky, web, -OMNI-CHANNEL souvisí a navazuje na multi-channel Daleko větší důraz klade na zákazníka -čeští zákazníci jsou považováni za digitální spotřebitele -další směr vývoje podstatný růst významu smarphonů a tabletů možnost rychlého a komfortního vyhledávání produktů a charakteristik spojených s nákupem (cena, služby, recenze, lokace prodejny apod.) ewom electronic worth of mouth jako významný prvek při rozhodování zákazníků -smartphony a nakupování 34% zákazníků pořizuje snímek produktu 31% vyhledává prodejnu 31% čte hodnocení 24% srovnává ceny -nejvíce nakupujících přes internet: Čína, Amerika (jsou realizovány největší tržby), Japonsko -internet ČR podíl domácností vybavených osobním počítačem a internetem Pc: o rok % domácností o rok % domácností % počítačů v domácnostech, dnes 72% (2/3 domácností) -způsob připojení domácností k internetu dnes hlavně Wi-fi, TV kabel, ADSL -internetový obchod elektronický obchod, virtuální obchod, on-line obchod, e-shop - dotcoms čistě virtuální obchody - dotcorps obchody, které slouží jako doplněk, rozšíření... -schéma vztahu mezi pojmy elektronické podnikání, elektronický obchod a internetový obchod -elektronické podnikání e-business 28

29 -elektronické obchodování e-commerce, m-commerce) -internetový obchod e-shop -výhody nákupu přes internet Z pohledu zákazníků o Nižší ceny, pohodlí a úspora času, velké množství informací k dispozici, globálnost, široký sortiment, personalizace, nepřetřžitost Z pohledu prodejce o Úspora nákladů, specializace, nižší ceny, alternativní cesta, zacílení, pružnější komunikace, prostorová a časová neomezenost -proč lidé nakupují na internetu 73% ušetřím čas, 64% můžu porovnávat ceny, 59% mám větší výběr zboží, -nevýhody nákupu přes internet Z pohledu zákazníka o Nedůvěra o obavy, virtuální prodejce a zboží, rychlá změna cen Z pohledu prodejce o Konkurence, získávání nových či udržování stávajících zákazníků, problém práva, problém plateb, problém dopravy, investice do reklamy a propagace, problém anonymity -81% - bojím se zneužitá platební karty, 67% - nemůžu si zboží vyzkoušet a osahat, 53% - potřebuji poradit od prodavače, -právní úprava elektronického obchodování Zákon o ochraně osobních údajů definuje pravidla, jak s osobními údaji nakládat Autorský zákon - není moc dodržován Zákon o elektronickém podpisu - dodržuje pravidla, jak Občanský zákoník - -jak platit za zboží a služby na internetu platba na dobírku, premium SMS/mPlatba, platba kartou, platba bankovním převodem, platba elektronickou peněženkou, platba v hotovosti při převzetí zboží -nákup bez obav asociace pro elektronickou komerci PREZENTACE NA CVIČENÍ LOGISTICKÁ METODA PŘÍMÁ VÝROBKOVÁ RENTABILITA (DPP) -základem této metody je sledování pohybu zboží od jeho vstupu do oblasti obchodu až po prodej zákazníkovi -cílem je zjistit, kolik konkrétních nákladů bylo potřeba na prodej určitého druhu zboží -tato metoda sleduje přímé výrobkové náklady tj. náklady na skladování, prodej, balení a další úpravy -jedná se o sledování pohybu zboží od jeho vstupu do oblasti obchodu až po prodej zákazníkovi -aplikace metody kolik času bylo potřeba na převzetí zboží ve skladu a kolik místa toto zboží zaujalo zda bylo potřeba překládat zboží, kolik času to zabralo a náklady doba, která byla potřeba pro převoz zboží, druh přepravy a rozsah kapacit doba uložení zboží ve skladu doba jízdy, vzdálenost, druh vozidla -euromodel model DPP upravený na podmínky EU -výhody druhy málo výnosné je možné vyřadit ze sortimentu, získat podklady pro cenovou politiku.. 29

30 -nevýhody nepočítá se změnou nákladů, využití pouze ve velkých prodejnách a velkoobchodech, CAPE systém software pro optimalizaci skladování a distribuci LOGISTICKÁ METODA JUST IN TIME A METODA ABC -obchodní logistika = vědní disciplína zabývající se plánováním, řízením a realizací toku zboží za informace -cíl: uspokojení požadavků odběratele na požadované úrovni a v požadované kvalitě při minimalizace nákladů -zásoby zásobami můžeme chápat základní prvky, které vstupují do výrobního procesu jedná se o tu část užitných hodnot, které byly vyrobeny, ale ještě nebyly spotřebovány všechny suroviny, součástky, polotovary, hotové výrobky, náhradní díly, které prochází podnikem -řízení zásob představuje efektivní zacházení a efektivní hospodaření se zásobami, využívání všech rezerv, které v této oblasti existují, a respektování všech činitelů, které mají vliv na účinnost řízení zásob -metoda Just in Time dodávky potřebného zboží v přesný potřebný čas na potřebné místo tzv. výroba bez udržování zásob (odběratel nemusí mít téměř žádnou zásobu) dokonalá spolupráce mezi dodavatelem a odběratelem nejčastěji se používá ve výrobě základní principy o zjednodušování, zviditelnění, synchronizace, neustálé zlepšování, pojistná zásoba pomáhá firmám překlenout krizová období o velikost je závislá na spolehlivosti dodavatele, jeho dodacích lhůtách a kapacitních možnostech podniku výhody: úspory nákladů, menší zásoby, zkrácení doby cyklu výroby, zvýšení jakosti, nevýhody: snížení hladiny zásob, zvýšení objednávacích nákladů, zvýšení dodacích nákladů, -metoda ABC jedna z nejčastěji používaných metod teorie: ne každý materiál má stejnou váhu důležitosti je velmi pracné a často i neúčelné věnovat stejnou pozornost všem druhům materiálu dělíme materiál do 3 skupin: A, B, C Skupina A Skupina B Skupina C Materiály s vyváženým podílem počtu druhů a podílu na prodeji Materiály s velkým rozsahem výskytu, ale s malým počtem druhů 5-15% druhů představuje 60-80% podíl na celkové spotřebě Příklady: mouka, cukr, olej, 5-25% druhů představuje 15-25% podíl na celkové spotřebě Příklady: hřebíky, barvy, provázky, Materiály mající velmi malý podíl na prodeji 60-80% druhů představuje 5-15% podíl na celkové spotřebě Příklady: náhradní díly, koření, tužky, hygienické potřeby, 30

31 výhody: přesnější identifikace nákladů, lepší řízení nákladů, přesnější cenová kalkulace, nevýhody: náročnost na zjišťování dat, potíže s pořizováním nákladů, které jsou společné více aktivitám, problém vztahu modelu ABC k jiným účetním metodám používaných ve finančním účetnictví při oceňování produktu -rámcová smlouva strany ta, kde předpokládají dlouhodobější obchodní vztah, stanoví jejím prostřednictvím základní pravidla, jimž budou podléhat všechny konkrétní smlouvy na jejím základě v budoucnu uzavřené, nebude-li v té či oné realizační smlouvě ujednáno jinak CENA A 3 ZPŮSOBY REGULACE CEN PODLE ZÁKONA O CENÁCH A VÝMĚR MF SEZNAM ZBOŽÍ S REGULOVANÝMI CENAMI; CENOVÉ ORGÁNY -cena vyjadřuje směnný poměr mezi směňovanými statky v tržním mechanismu patří k nejdůležitějším ekonomickým kategoriím tvoří nepostradatelnou složku nabídkové a poptávkové strany v obchodní činnosti je na vrcholu zájmu -funkce ceny informační, motivační, alokační, distribuční -správná cenová tvorba u statků i u VF vytváří rovnovážnou cenovou soustavu reguluje výrobu i spotřebu na základě N a P -metody stanovení ceny Nákladově orientovaná na základě výroby a prodeje, v jednoduchých tržních podmínkách Orientovaná na konkurenci=konkurenční vychází z předpokládaných cen konkurence, resp. dominantního prodejce Orientovaná na poptávku pohyblivá cena - závisí na ochotě kupujícího koupit produkt -6 kroků stanovení ceny stanovení cíle cenové politiky, určení poptávky, určení nákladů, analýza konkurenčních cen a nabídek, určení definitivní ceny, ověření stanovení ceny -cenové srážky a slevy sleva za množství RABAT, funkční sleva, sezónní sleva, srážky -obchodní marže = obchodní přirážka - vyjadřuje podíl obchodu na tvorbě ceny (nákupní cena + obchodní přirážka = prodejní cena) -regulace ceny stanovení cen, mezí, ve kterých mohou být sjednávány, usměrňování výše cen nebo i stanovení postupu při sjednávání, uplatňování a vyúčtování cen nemovitostí, jejich částí a služeb spojených s jejich užíváním cenovými orgány -způsoby regulace cen Úředně stanovené ceny - ceny určeného druhu zboží stanovené cenovými orgány jako maximální, pevné nebo minimální o Pevné ceny cena cigaret o Limitované ceny stát určí horní nebo dolní limit Usměrňování vývoje cen v návaznosti na věcné podmínky Cenové moratorium -cenové orgány oprávněné k regulaci a kontrole cen Ministerstvo financí, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo dopravy a spojů, Český telekomunikační úřad, Energetický regulační úřad, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Celní úřad Kolín, Kraje, Obce PŘEDNÁŠKA ZÁKLADY MARKETINGOVÉHO POJETÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI -vymezení znaku market + ing -činnost zabývající se trhem, ale přímo se nepřekládá, používá se originální výraz -dva základní znaky: potřeba nebo užitek spotřebitele (uživatele, zákazníka) jako základ filosofie způsob efektivního podnikání (řízení) jako předpoklad úspěšnosti na trhu -úkolem marketingu he zabezpečit maximální ekonomický efekt podniku tím, že systematicky vytváří poptávku po nabízeném produktu 31

32 -je potřeba přesvědčit zákazníky, že něco potřebují, a že tohle je ten správný produkt, které je uspokojí -marketing často zaměňován za reklamu (reklama je nástrojem) -úkoly marketingu: Orientace na zákazníka a uspokojování jeho potřeb Tvorba přiměřeného zisku, z něhož je financován další rozvoj podniku nebo organizace -v marketingu jde především o dvě věci: Jak být jiný (jak se odlišit od konkurence) Jak řešit problémy svých zákazníků -každý nový výrobek je podložený marketingovým plánem -důvody neúspěchu nabízeného produktu: 1) Nikdo si výrobku nevšiml 2) Lidé si výrobku všimli, ale nezaujal je natolik, aby ho vyzkoušeli 3) Lidé si výrobku všimli, vyzkoušeli, ale nezaujal je natolik, aby ho i nadále používali 4) Lidé si výrobku všimli, vyzkoušeli, používali ho, byli s ním dokonce spokojeni, ale již to dále nikomu dalšímu neřekli to znamená, že někde něco selhalo -marketingové pojetí obchodní činnosti spočívá: V marketingovém přístupu o Marketing musí proniknout celým systémem obchodní činnosti V marketingové koncepci o Vychází z poznatku, že uspokojení potřeb, přání a zájmů spotřebitelů zákazníků je ekonomickou a sociální podmínkou existence podnikatelského subjektu V marketingovém výzkumu -koncepce marketingu Prostřednictvím koncepce se jednotlivé subjekty snaží bojovat s konkurencí s cílem získat zajímavá a efektivní odbytiště pro své produkty v příslušném regionu či tržním segmentu Existuje několik konkurujících si koncepcí, podle nichž by organizace měly vést svou marketingovou aktivitu: o 1) VÝROBNÍ koncepce zákazník dá přednost produktu sériové výroby o 2) VÝROBKOVÁ koncepce možnost definovat vlastnosti (vyšší cena) o 3) PRODEJNÍ koncepce nabídka produktu je rozhodnutím managmentu o 4) MARKETINGOVÁ koncepce pracuje se zákazníkem, využívá ho, probíhá výzkum, zákazník je dotazován, o jaké výrobky má zájem o 5) SPOLEČENSKÁ marketingová koncepce rozšiřuje marketingovou o společenský pohled předpokládá se, že zákazník se bude chovat zodpovědně, bude se jednat o inteligentní spotřebu (nebude zatěžovat ŽP) o 6) HOLISTICKÁ marketingová koncepce bere v úvahu aktuální změny v celkovém hospodářském prostředí globalizace, internetová síť, společenská zodpovědnost firem, (spadá do 21. století) existují souběžně -marketingový výzkum jde o sběr, analýzu a zobecnění informací o trhu sloužících k marketingovému rozhodování -marketingový mix Nástroj implementace (uskutečňování, provádění) marketingové strategie Jaké proměnné veličiny, jaké prostředky a s jakou intenzitou nasadit k dosažení cíle (uspokojení potřeb cílových zákazníků) Cílem je dosažení individualizace produktu, aby byl vnímán odlišně od jiných konkurenčních produktů Marketing Mix = Marketing Tools 32

33 Produkt Cena Propagace Místo Rozmanitost výrobků Celková cena Podpora prodeje Distribuční cesty Jakost Slevy Reklama Pokrytí Design Služby Prodejní personál Sortiment Funkce Termín placení Public relations Lokalita Značka Úvěrové podmínky Přímý marketing Zásoby Balení Doprava Velikosti Služby Záruky Vrácení výrobků Základní nástroje MM = 4P o Produkt PRODUCT Hmotný i nehmotný statek, tj. výrobek, služba, myšlenka, volební program, Celková nabídka zákazníkovi (doplňkové služby, prestiž výrobce či prodejce, obchodní značka, kultura prodeje) = komplexní (totální) výrobek Obrázek struktura komplexního výrobku Životní cyklus výrobku idealizovaný k času vztažený model tržní reakce Model životního cyklu výrobku vyjadřuje tržní životnost výrobku, tedy dobu, po kterou je výrobek prodáván, a rozsah prodejů v závislosti na čase Obrázek průběh životního cyklu výrobku o Distribuce PLACE Distribuční systém zprostředkovává cestu produktu od výrobce ke spotřebiteli Cesty Přímá Nepřímá 33

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost DRUHY FAKTORINGU: regresní faktor NEPŘEBÍRÁ rizika spojená s platební neschopností

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Certifikační orgán CIMA

Certifikační orgán CIMA Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 544

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální.

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální. PODNIK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. K podniku patří věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podniku a slouží mu v souvislosti s podnikáním. Z toho plyne,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

Úvod 1 Komerční rizika 2 Výrobní a tržní rizika 3 Neplnění závazků smluvními stranami

Úvod 1 Komerční rizika 2 Výrobní a tržní rizika 3 Neplnění závazků smluvními stranami OBSAH Úvod......................................................... 13 1 Komerční rizika.............................................. 15 1.1 Charakter komerčních rizik................................

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. F ranchising. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. F ranchising. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz F ranchising Začínáte? Příručka pražského podnikatele Definice franchisingu dle Evropského kodexu etiky franchisingu

Více

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010 Prodej ze dvora- marketing zemědělských komodit LEDEN A ÚNOR 2010 Výhody nákupu místní produkce pro obchodníky - nákupčí vyšší kvalita (zejména u rychle se kazícího zboží, které je nutno přepravovat) p

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Právní dokumenty v cestovním ruchu Téma Ročník Autor

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup.

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Eva Štichhauerová 19. 11 2014 1 Obsah přednášky 1. Specifika managementu v CK/A. 2. Funkční vs procesní přístup k managementu CK/A. 3. Procesní

Více

Návrhy ekonomických témat absolventských prací

Návrhy ekonomických témat absolventských prací Návrhy ekonomických témat absolventských prací Veškerá témata tohoto seznamu jsou vymezena pouze rámcově a obecně. V případě zájmu o danou problematiku si student/ka domluví s vedoucím práce konkrétní

Více

MARKETINGOVÝ MIX 1.4.2011. OBSAH KAPITOLY Výklad pojmu marketingový mix Produkt Cena Distribuce Marketingová komunikace NÁSTROJE MARK.

MARKETINGOVÝ MIX 1.4.2011. OBSAH KAPITOLY Výklad pojmu marketingový mix Produkt Cena Distribuce Marketingová komunikace NÁSTROJE MARK. MARKETINGOVÝ MIX Ing. Lukáš Kučera OBSAH KAPITOLY Výklad pojmu marketingový mix Produkt Cena Distribuce Marketingová komunikace SOŠ Velešín MARKETINGOVÝ MIX soubor vzájemně propojených proměnných, se kterými

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 8 30. dubna 2015

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 8 30. dubna 2015 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 8 30. dubna 2015 Vybrané zvláštní operace v mezinárodním prostředí Přímé zahraniční investice PZI (FDI) Štrach 2009 investice do jiné země

Více

Alternativní formy financování. Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál.

Alternativní formy financování. Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál. Alternativní formy financování Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál. Leasing Leasing finanční služba poskytovaná specializovanými společnostmi (obchodní společnosti) nebo bankami. Předpoklad:

Více

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz ŘÍZENÍ OBCHODU 6 přednášek + 6 cvičení, z/zk 1. Podnik a jeho struktura. Obchod a jeho role v podniku. Činnosti v rámci obchodu.

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

PODNIKÁNÍ DLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

PODNIKÁNÍ DLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_19 Název materiálu: PODNIKÁNÍ DLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům podnikání jednotlivců

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 6. TYPOLOGIE MALOOBCHODNÍCH JEDNOTEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena Základní nástroje marketingu Marketingový mix a jeho struktura Marketingový mix Produkt Rozmanitost produktů Jakost Design Funkce Značka Balení Velikosti Služby Záruky Vrácení výrobků Cena Ceníková cena

Více

VY_32_INOVACE_Z.3.17 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér

VY_32_INOVACE_Z.3.17 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Teorie centrálních míst

Teorie centrálních míst Teorie centrálních míst Přednáška z předmětu KMA/SGG Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni Datum vytvoření: 5. 3. 2007 Datum poslední aktualizace: 13. 3. 2013 Teorie centrálních míst Teorie centrálních

Více

Teorie centrálních míst. Přednáška z předmětu KMA/DBG2 Otakar ČERBA

Teorie centrálních míst. Přednáška z předmětu KMA/DBG2 Otakar ČERBA Teorie centrálních míst Přednáška z předmětu KMA/DBG2 Otakar ČERBA Teorie centrálních míst Teorie centrálních míst neboli teorie prostorové rovnováhy Zabývá se problematikou prostorového systému osídlení,

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva Učivo o podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tematickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající se vymezení

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU. Mgr. Królová Klára

SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU. Mgr. Królová Klára SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU Mgr. Królová Klára Definice základních pojmů Služba je jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana může nabídnout druhé straně, je v zásadě nehmotná

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1./01/ 02/19 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám!

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! rozpočtovým a příspěvkovým organizacím družstvům Jaké jsou hlavní výhody zpětného leasingu? Leasingové Leasing je služba,

Více

Metodický list. Vklady klientské

Metodický list. Vklady klientské Metodický list Vklady klientské I. Definice a obsah Vklady: svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu. Zahrnují konečné zůstatky vkladových účtů klientů včetně

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 5. MALOOBCHOD A MALOOBCHODNÍ SÍŤ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush Komunikace firmy s bankou V době krize Připraveno Olgou Trush Druhy financování vnitřní/interní (zisk, odpisy) vnější/externí (vklady, podíly): vlastní zdroje základní kapitál cizí zdroje obligace, úvěry

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Základní teoretická východiska

Základní teoretická východiska Rozvoj venkova Základní teoretická východiska Roztříštěná politika vůči rozvoji venkova (oddělení zemědělské a regionální politiky) Dříve základna pro zemědělský sektor Dříve vysoká zaměstnanost v zemědělství

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. PODNIK... 7 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. vladimir.sochor@svn.cz Abstrakt Energetické služby poskytované

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Typy velkoobchodních

Více

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Sídlo : Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Akcionáři: 72% stát (MPO, MMR a MF), 13 % KB,a.s., 13 % ČS,a.s., 2 % ČSOB,a.s. Počet zaměstnanců : cca 250 5 obchodních

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Katedra managementu Řízení obchodu

Katedra managementu Řízení obchodu Katedra managementu Řízení obchodu Sjednání obchodu, kontrakt, klíčové dokumenty Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Tento zákon upravuje postavení podnikatelů,

Více

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky Značení výrobků Tzv. ekospotřebitelství je v Evropě poměrně rozvinuté. K lepší orientaci zákazníka v záplavě výrobků byly vyvinuty systémy ekologického značení, tzv. ekoznačky, kterými jsou označeny výrobky

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.)

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Nabízíme Vám jedinečnou příležitost získat ve spolupráci s námi až 45 % dotaci na uvedení výsledků Vašich výzkumných, vývojových a inovačních aktivit

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 9. KOOPERACE V OBCHODNÍM PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: distribuce,

Více

Služeb prostředníků se využívá z důvodu vyšší efektivnosti. Snižuje se počet obchodních transakcí.

Služeb prostředníků se využívá z důvodu vyšší efektivnosti. Snižuje se počet obchodních transakcí. Distribuční politika Po této přednášce budete schopni: Vysvětlit, proč firmy používají distribuční cesty, a objasnit funkce, které plní Vysvětlit, jak členové distribuční cesty spolupracují při zajišťování

Více

OBSAH. Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí...

OBSAH. Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí... Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí... 19 1 Vybrané problémy, jejichï fie ení je pfiedpokladem úspûchu malého a

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ Osnova: Podnikání, podnikatel Obchodní rejstřík Volba právní formy Podnik a jeho členění Oceňování podniku PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL Podnikání je u nás upraveno obchodním zákoníkem

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha, 29. dubna 2013

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 VÝZNAM ZASÍLATELSTVÍ. ZÁKLADNÍ POJMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 : Souhrn programu Cílem této výzvy programu Technologie pro mikropodniky je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků přispívajících k rozvoji regionů

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více