Znalecký posudek. č

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek. č. 1320-44-2011"

Transkript

1 Znalecký posudek č Předmětem ocenění je: rekreační chalupa č.p. 117, s příslušenstvím a pozemky č. 9 a10 v katastrálním území Křesetice, obec Křesetice, okres Kutná Hora Objednatel posudku: JUDr. Monika Elfmarková Exekutorský úřad, Praha 4 K Beránku Praha 4 Účel posudku: Exekuční řízení č. 115 Ex 1/05-29 zjištění obvyklé ceny nemovitosti Dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb. a vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb. a č. 364/2010 Sb. podle stavu ke dni posudek vypracoval: J I Ř Í K O P E C K Ý, soudní znalec v oboru EKONOMIKA, CENY a ODHADY nemovitostí. Posudek obsahuje 49 stran textu včetně titulního listu. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. V Praze,

2 A. Nález 1. Znalecký úkol Zjištění obvyklé ceny výše uvedené nemovitosti v katastrálním území Křesetice. Obvyklou cenou pro účely zákona č. 403/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů se rozumí cena shodného nebo z hlediska užití porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží volně sjednávaná mezi prodávajícími a kupujícími, kteří jsou na sobě navzájem ekonomicky, kapitálově nebo personálně nezávislí na daném trhu, který není ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže. Nelze-li zjistit cenu obvyklou na trhu, určí se cena pro posouzení, zda nedochází ke zneužití výhodnějšího hospodářského postavení, kalkulačním propočtem ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku. Obvyklou cenou se pro účely zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí např. stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních nebo jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Z uvedených definic obvyklé ceny je zřejmé, že při zjišťování tržní hodnoty nelze brát v úvahu žádná sociální, příbuzenská či věková kritéria zúčastněných osob, tedy povinného či oprávněného ani žádné jiné okolnosti provázející obvyklou cenu. Je otázkou smluvního ujednání mezi svobodně jednajícími subjekty, avšak výše úhrady by s ohledem na dobré mravy měla vycházet ze všech výše uvedených aspektů, které determinují obvyklou cenu. V daném případě pro nemovitost v katastrálním území Křesetice, je obvyklá cena zjištěná podle zákona 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Metodika ocenění Pro zjištění Administrativní ceny je použita vyhláška Ministerstva financí č. 364/2010 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů. 2

3 Pro zjištění tržní hodnoty nemovitosti je použito metody, která vychází ze základní cenové úrovně zjištěné podle reálně nabízených, nebo uskutečněných smluvních převodů. Tato cenová úroveň zohledňuje jak administrativní cenu (vyhláška 364/2010 Sb.), věcnou hodnotu dle THU, srovnávací hodnotu tak i porovnávací metodu a je dále upravena soustavou korekčních koeficientů, které zohledňují působení faktorů, které mají vliv na obvyklou cenu. Za cenu obvyklou (tržní, obchodovatelnou, obecnou) považujeme při ocenění nemovitosti cenu zjištěnou v takové výši, kterou by bylo možno v den ocenění dosáhnout mezi dobrovolně prodávajícími a kupujícími nezávislými osobami, po řádném marketingu. Hodnota nemovitosti je zpracována k datu uvedenému na titulní straně. Jeho platnost je omezena faktory, které mohou nastat po uvedeném datu a mohou mít vliv na obvyklou cenu. 2. Informace o nemovitosti Adresa nemovitosti: Rodinný dům č.p Křesetice 117 Region: Středočeský Okres: Kutná Hora Katastrální území: Křesetice 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti: Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne za přítomnosti spolumajitele nemovitosti.. 4. Podklady pro vypracování posudku: Výpis z katastru nemovitostí L.V. č. 101, Kopie katastrální mapy, ze dne

4 Usnesení č.j. 115 Ex 1/05-072, ze dne Exekuční příkaz č.j. EX 1/05-25 ze dne Znalecký posudek ze dne Údaje a podklady zjištěné při fyzické prohlídce a zaměření nemovitosti. Informace sdělené majitelem nemovitosti 5. Vlastnické a evidenční údaje: Výpis z katastru nemovitostí L.V. č. 101, ze dne Vlastník: Mrázová Milena, Revoluční 1044/23, Praha, Staré Město, /4 Ženíšek Jaroslav, Křesetice 117, Křesetice, /4 Ženíšek Petr, Lidická 766/1, Praha Smíchov, /4 6. Celkový popis nemovitosti: Rekreační chalupa Předmětem ocenění je samostatně stojící rekreační chalupa č.p. 117, s příslušenstvím a pozemky č. 9 a 10, která se nachází v katastrálním území Křesetice, obec Křesetice, okres Kutná Hora. Dům se nachází v lokalitě obdobných rodinných domů, na mírně svažitém pozemku směrem na jihovýchod. Jedná se o původní dům, který byl postaven v roce 1871, během času byl postupně upravován. 4

5 Stáří jednotlivých konstrukcí nelze přesně určit, proto bylo určeno odhadem. Dům je krytý sedlovou střechou, krytina eternit, položený na původní šindel, svislé konstrukce jsou zděné ze smíšeného zdiva ve kterém převažuje kámen, o tl. více jak 60 cm, základy bez izolací, stropy dřevěné trámové, vnitřní omítky jsou vápenné, štukové, fasáda do štítu a dvora štuková, k sousedům hrubá, podezdívka hrubě hozená. Vnitřní a venkovní obklady nejsou provedeny. Okna jsou dřevěná rámová, v místnosti vestavěné do stodoly je jedno oko dřevěné, zdvojené, dveře dřevěné do dřevěných zárubní. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, parapety, žlab a svod jen na straně do dvora, hromosvod není instalován. Podlahy jsou betonové s PVC, el. energie je 220 V. Dům je vytápěn lokálně kamny na tuhá paliva. V koupelně je umyvadlo a obezděná vana, splachovací WC je situován samostatně. Do domu není zavedena voda, odpad je do obecní kanalizace. Sporák v kuchyni je na tuhá paliva. Dům má provedenou přípojku el. energie, kanalizace je svedena do obecního sběrače, voda není zavedena do objektu. Celý objekt je značně zanedbaný, neudržovaný, základy nejsou s izolací proti zemní vlhkosti, voda vzlíná obvodovým zdivem, v chodbě je část omítek opadaná a taktéž na štítové zdi. Chalupa vykazuje dosti značnou statickou poruchu, celá východní obvodová zeď je odtržená od zbytku objektu. Prasklina se ukazuje i ve stropech místností, viditelná je i vně a na severním štítu. Krytina střechy je na hranici své životnosti, do půdního prostoru zatéká. Dispoziční řešení: 1: PP: sklípek přístupný padacími dveřmi z komory 1.NP: chodba, koupelna, kuchyně, tři obytné místnosti, komora a WC. Vedlejší stavba stodola: Stodola navazuje přímo na obytnou část, svislé konstrukce zděné, v suterénu z kamene,nadzemní část z cihel na tl. 15 cm, s pilířky 30/30 cm, část stěn tvoří jednostranné obití, dřevem. Sedlová střecha je obitá plechem, s ochranný nátěrem. fasáda je hladká, podlaha betonová, stropy nejsou provedené. Vrata plechová, ze stodoly vedou točité schody na půdu chalupy. 7. Obsah posudku: a) Hlavní stavby a 1 ) Rekreační chalupa č.p

6 b) Vedlejší stavby b 1 ) Stodola c) Venkovní úpravy c 1 ) Přípojky elektro kabel Al c 2 ) Přípojka kanalizace DN 150 mm c 3 ) Plochy s povrchem betonovým tl. 10 cm c 4 ) Vrata ocelová včetně sloupků c 5 ) Vrátka ocelová plechová nebo z profilů včetně sloupků d) Ocenění porovnávacím způsobem d 1 ) Rekreační chalupa č.p. 117 e) Pozemky e 1 ) Pozemky dle L.V. č. 101 B. Posudek Výměry, hodnocení a ocenění objektů: Administrativní cena (vyhláška 364/2010 Sb.) Nákladový způsob a 1 ) Rekreační chalupa č.p Zatřídění pro potřeby ocenění: Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek: typ A Svislá nosná konstrukce: zděná Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Střecha: se šikmou nebo strmou střechou Počet nadzemních podlaží: s jedním nadzemním podlažím Kód CZ - CC: 111 6

7 Zastavěné plochy a výšky podlaží: I. Podzemní podlaží: (3,13+2*0,60)*(1,56+2*0,60) = 11,95 m 2 I. Nadzemní podlaží: (11,12*7,59)*2,50+2,26*5,59*2,28+1,49 *2,0*1,80 = 245,17 m 2 Podkroví: (11,12*7,59)+2,26*5,59*4,2 = 137,46 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška I. Podzemní podlaží: 11,95 m 2 1,30 m I. Nadzemní podlaží: 245,17 m 2 2,50 m Podkroví: 137,46 m 2 1,47 m Obestavěný prostor: I. Podzemní ((3,13+2*0,60)*(1,56+2*0,60))*(1,30) = 15,54 m 3 podlaží: I. Nadzemní ((11,12*7,59)*2,50+2,26*5,59*2,28+1,49*2,0* = 612,93 m 3 podlaží: 1,80)*(2,50) Podkroví: ((11,12*7,59)+2,26*5,59*4,2)*(1,47) = 202,07 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 830,54 m 3 Výpočet koeficientu K 4 : (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl Část Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy: P 8,20 100,00 0,46 3,77 2. Zdivo: P 21,20 100,00 0,46 9,75 3. Stropy: P 7,90 100,00 0,46 3,63 4. Střecha: S 7,30 100,00 1,00 7,30 5. Krytina: P 3,40 100,00 0,46 1,56 6. Klempířské konstrukce: S 0,90 100,00 1,00 0,90 7. Vnitřní omítky: P 5,80 100,00 0,46 2,67 8. Fasádní omítky: P 2,80 100,00 0,46 1,29 9. Vnější obklady: C 0,50 100,00 0,00 0, Vnitřní obklady: C 2,30 100,00 0,00 0, Schody: C 1,00 100,00 0,00 0, Dveře: P 3,20 100,00 0,46 1, Okna: P 5,20 100,00 0,46 2, Podlahy obytných místností: P 2,20 100,00 0,46 1, Podlahy ostatních místností: P 1,00 100,00 0,46 0, Vytápění: P 5,20 100,00 0,46 2,39 7

8 17. Elektroinstalace: P 4,30 100,00 0,46 1, Bleskosvod: C 0,60 100,00 0,00 0, Rozvod vody: C 3,20 100,00 0,00 0, Zdroj teplé vody: C 1,90 100,00 0,00 0, Instalace plynu: C 0,50 100,00 0,00 0, Kanalizace: S 3,10 100,00 1,00 3, Vybavení kuchyně: P 0,50 100,00 0,46 0, Vnitřní vybavení: P 4,10 100,00 0,46 1, Záchod: P 0,30 100,00 0,46 0, Ostatní: C 3,40 100,00 0,00 0,00 Součet upravených objemových podílů: 45,93 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,4593 Výpočet opotřebení analytickou metodou: (OP = objemový podíl, K = koeficient pro úpravu objemového podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP Část K UP PP Stáří Živ. Opotř. části Opotř. z celku 1. Základy: P 8,20 100,0 0,46 3,77 8, ,33 5, Zdivo: P 21,20 100,0 0,46 9,75 21, ,25 17, Stropy: P 7,90 100,0 0,46 3,63 7, ,06 6, Střecha: S 7,30 100,0 1,00 7,30 15, ,70 13, Krytina: P 3,40 100,0 0,46 1,56 3, ,91 3, Klempířské konstrukce: S 0,90 100,0 1,00 0,90 1, ,50 1, Vnitřní omítky: P 5,80 100,0 0,46 2,67 5, ,45 5, Fasádní omítky: P 2,80 100,0 0,46 1,29 2, ,45 2, Vnější obklady: C 0,50 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vnitřní obklady: C 2,30 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Schody: C 1,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dveře: P 3,20 100,0 0,46 1,47 3, ,75 3, Okna: P 5,20 100,0 0,46 2,39 5, ,31 4, Podlahy obytných P 2,20 100,0 0,46 1,01 2, ,89 1,9556 místností: 15. Podlahy ostatních P 1,00 100,0 0,46 0,46 1, ,89 0,8889 místností: 16. Vytápění: P 5,20 100,0 0,46 2,39 5, ,67 3, Elektroinstalace: P 4,30 100,0 0,46 1,98 4, ,33 3, Bleskosvod: C 0,60 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rozvod vody: C 3,20 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zdroj teplé vody: C 1,90 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Instalace plynu: C 0,50 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kanalizace: S 3,10 100,0 1,00 3,10 6, ,43 4, Vybavení kuchyně: P 0,50 100,0 0,46 0,23 0, ,00 0, Vnitřní vybavení: P 4,10 100,0 0,46 1,89 4, ,00 3, Záchod: P 0,30 100,0 0,46 0,14 0, ,00 0, Ostatní: C 3,40 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 Součet upravených objemových podílů: 45,93Opotřebení: 83,0193 8

9 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 6): = 2 290,- Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,4593 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1690 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,2920 Základní cena upravená = 2 505,38 Kč/m 3 Plná cena: 830,54 m 3 * 2 505,38 Kč/m 3 = ,31 Kč Výpočet opotřebení analytickou metodou Opotřebení analytickou metodou: 83,0193 % Úprava ceny za opotřebení ,80 Kč Rekreační chalupa č.p zjištěná cena = ,51 Kč b) Vedlejší stavby b 1 ) Stodola - 7 Zatřídění pro potřeby ocenění: Vedlejší stavba: typ B Svislá nosná konstrukce: zděná tl. nad 15 cm Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Kód CZ - CC: 1274 Zastavěné plochy a výšky podlaží: I. Podzemní podlaží: 5,80*2,90 = 16,82 m 2 I. Nadzemní podlaží: (5,80*5,75) = 33,35 m 2 9

10 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška I. Podzemní podlaží: 16,82 m 2 1,90 m I. Nadzemní podlaží: 33,35 m 2 3,56 m Obestavěný prostor: I. Podzemní (5,80*2,90)*(1,90) = 31,96 m 3 podlaží: I. Nadzemní podlaží: ((5,80*5,75))*(3,56) = 118,73 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 150,69 m 3 Výpočet koeficientu K 4 : (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl Část Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy P 7,10 100,00 0,46 3,27 2. Obvodové stěny S 31,80 100,00 1,00 31,80 3. Stropy C 19,80 100,00 0,00 0,00 4. Krov S 7,30 100,00 1,00 7,30 5. Krytina S 8,10 100,00 1,00 8,10 6. Klempířské konstrukce S 1,70 100,00 1,00 1,70 7. Úprava povrchů S 6,10 100,00 1,00 6,10 9. Dveře S 3,00 100,00 1,00 3, Okna C 1,10 100,00 0,00 0, Podlahy S 8,20 100,00 1,00 8, Elektroinstalace C 5,80 100,00 0,00 0,00 Součet upravených objemových podílů: 69,47 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,6947 Výpočet opotřebení analytickou metodou: (OP = objemový podíl, K = koeficient pro úpravu objemového podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP Část K UP PP Stáří Živ. Opotř. části Opotř. z celku 1. Základy P 7,10 100,0 0,46 3,27 4, ,33 3, Obvodové stěny S 31,80 100,0 1,00 31,80 45, ,45 41, Stropy C 19,80 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Krov S 7,30 100,0 1,00 7,30 10, ,27 10,

11 5. Krytina S 8,10 100,0 1,00 8,10 11,66 95,00 11, Klempířské konstrukce S 1,70 100,0 1,00 1,70 2,45 95,00 2, Úprava povrchů S 6,10 100,0 1,00 6,10 8,78 95,00 8, Schodiště X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dveře S 3,00 100,0 1,00 3,00 4,32 95,00 4, Okna C 1,10 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podlahy S 8,20 100,0 1,00 8,20 11,80 95,00 11, Elektroinstalace C 5,80 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 Součet upravených objemových podílů: 69,47Opotřebení: 92,5009 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 8): = 1 250,- Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle provedení a vybavení stavby): * 0,6947 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1130 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,2920 Základní cena upravená = 2 015,06 Kč/m 3 Plná cena: 150,69 m 3 * 2 015,06 Kč/m 3 = ,39 Kč Výpočet opotřebení analytickou metodou Opotřebení analytickou metodou: 92,5009 % Úprava ceny za opotřebení ,42 Kč Stodola - zjištěná cena = ,97 Kč c) Venkovní úpravy c 1 ) Přípojky elektro kabel Al - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Přípojky elektro kabel Al 4x16 mm2 závěs. kabelem Kód CZ - CC: 2224 Délka: 7,00 m 11

12 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 7,00 m * 125,- Kč/m = 875,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,2370 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,2920 Plná cena: = 2 149,59 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 50 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 10 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 60 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 50 / 60 = 83,333 % ,32 Kč Přípojky elektro kabel Al - zjištěná cena = 358,27 Kč c 2 ) Přípojka kanalizace DN 150 mm - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Přípojka kanalizace DN 150 mm Kód CZ - CC: 2223 Délka: 5,00 m Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 5,00 m * 1 180,- Kč/m = 5 900,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,3240 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,2920 Plná cena: = ,08 Kč 12

13 Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 15 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 65 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 15 / 80 = 18,750 % ,39 Kč Přípojka kanalizace DN 150 mm - zjištěná cena = ,69 Kč c 3 ) Plochy s povrchem betonovým tl. 10 cm - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Plochy s povrchem betonovým monolitickým tl. 10 cm Kód CZ - CC: 211 Výměra: 11,0*1,10 = 12,10 m 2 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 12,10 m 2 * 235,- Kč/m 2 = 2 843,50 Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,2840 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,2920 Plná cena: = 7 132,32 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 10 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 20 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 30 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 10 / 30 = 33,333 % ,42 Kč Plochy s povrchem betonovým tl. 10 cm - zjištěná cena = 4 754,90 Kč 13

14 c 4 ) Vrata ocelová včetně sloupků - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Vrata ocelová plechová nebo z profilů včetně sloupků Kód CZ - CC: 111 ( ) domy rodinné jednobytové Počet: 1,00 ks Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 1,00 ks * 3 700,- Kč/ks = 3 700,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1690 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,2920 Plná cena: = 8 813,38 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 30 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 5 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 35 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 30 / 35 = 85,714 % Maximální opotřebení může dle přílohy č. 15 činit 85 % ,37 Kč Vrata ocelová včetně sloupků - zjištěná cena = 1 322,01 Kč c 5 ) Vrátka ocelová plechová nebo z profilů včetně sloupků - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Vrátka ocelová plechová nebo z profilů včetně sloupků Kód CZ - CC: 111 ( ) Počet: 1,00 ks domy rodinné jednobytové 14

15 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 1,00 ks * 1 600,- Kč/ks = 1 600,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1690 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,2920 Plná cena: = 3 811,19 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 30 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 5 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 35 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 30 / 35 = 85,714 % Maximální opotřebení může dle přílohy č. 15 činit 85 % ,51 Kč Vrátka ocelová plechová včetně sloupků - zjištěná cena = 571,68 Kč d) Pozemky d 1 ) Pozemky dle L.V. č Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2: Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] Zastavěná plocha 9 249,00 70, ,- Součet ,- Úprava ceny příloha č. 21: 2.1. přístup po nezpevněné komunikaci -5 % Úprava ceny celkem -5 % - 871,50 Mezisoučet ,50 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,

16 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1690 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2 - celkem ,68 Pozemek zahrady nebo ostatní plochy oceněný dle 28 odst. 5. Základní cena = 70,- Kč/m 2. Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] Ostatní plocha 10 88,00 70, ,- Součet 6 160,- Úprava ceny příloha č. 21: 2.1. přístup po nezpevněné komunikaci -5 % Úprava ceny celkem -5 % - 308,- Mezisoučet 5 852,- Úprava ceny dle 28 odst. 5: * 0,4000 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,2920 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1690 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 5 - celkem 6 559,74 Pozemky dle L.V. č zjištěná cena = ,42 Kč C. Rekapitulace cen nemovitosti a) Rekreační chalupa č.p. 117 = ,51 Kč b) Stodola = ,97 Kč c) Venkovní úpravy c 1 ) Přípojky elektro kabel Al = 358,27 Kč c 2 ) Přípojka kanalizace DN 150 mm = ,69 Kč c 3 ) Plochy s povrchem betonovým tl. 10 cm = 4 754,90 Kč c 4 ) Vrata ocelová včetně sloupků = 1 322,01 Kč c 5 ) Vrátka ocelová plechová nebo z profilů včetně sloupků = 571,68 Kč Venkovní úpravy - celkem = ,55 Kč d) Pozemky dle L.V. č. 101 = ,42 Kč Výsledná cena nemovitosti činí celkem ,45 Kč Výsledná cena nemovitosti po zaokrouhlení dle 46 činí ,- Kč 16

17 Porovnávací hodnota a 1 ) Rekreační chalupa č.p a Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ objektu: Rekreační chalupa, rekreační domek Poloha objektu: Středočeský kraj - do obyvatel Stáří stavby: 140 roků Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č. 20a): 4 717,- Kč/m 3 Zastavěné plochy a výšky podlaží: I. Podzemní podlaží: (3,13+2*0,60)*(1,56+2*0,60) = 11,95 m 2 I. Nadzemní podlaží: (11,12*7,59)*2,50+2,26*5,59*2,28+1,49 *2,0*1,80 = 245,17 m 2 Zastřešení: (11,12*7,59)+2,26*5,59*4,2 = 137,46 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška I. Podzemní podlaží: 11,95 m 2 1,30 m I. Nadzemní podlaží: 245,17 m 2 2,50 m Zastřešení: 137,46 m 2 1,47 m Obestavěný prostor: I. Podzemní ((3,13+2*0,60)*(1,56+2*0,60))*(1,30) = 15,54 m 3 podlaží: I. Nadzemní ((11,12*7,59)*2,50+2,26*5,59*2,28+1,49*2,0* = 612,93 m 3 podlaží: 1,80)*(2,50) Zastřešení: ((11,12*7,59)+2,26*5,59*4,2)*(1,47) = 202,07 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 830,54 m 3 Podlažnost: Zastavěná plocha prvního nadzemního podlaží: ZP1 = 245,17 m 2 Zastavěná plocha všech podlaží: ZP = 394,58 m 2 Podlažnost ZP / ZP1 = 1,61 17

18 Výpočet indexu cenového porovnání: Index vybavení: č. V i Název znaku 0. Typ stavby - Nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné I typ A plochy 1.NP - se šikmou nebo strmou střechou 1. Druh stavby - Rekreační chalupa a rekreační domek I -0,02 2. Provedení obvodových stěn - Na bázi dřevní hmoty nezateplené nebo zdivo I -0,08 smíšené nebo kamenné 3. Tloušťka obvod. stěn - méně jak 45 cm - nedostatečná tepelná izolace I -0,02 4. Podlažnost - Hodnota více jak 1 do 2 včetně II 0,01 5. Napojení na sítě (přípojky) - Přípojka elektro, vlastní studna na pozemku II -0,05 6. Způsob vytápění stavby - Lokální na tuhá paliva I -0,08 7. Zákl. příslušenství v RD - Bez základního příslušenství nebo pouze suchý I -0,10 záchod, chemické WC 8. Ostatní vybavení v RD - Bez dalšího vybavení I 0,00 9. Venkovní úpravy - Zanedbatelného rozsahu I -0, Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD - Snižující hodnotu RD - I -0,03 vedlejší stavby a venkovní úpravy v havarijním stavu 11. Pozemky ve funkčním celku se stavbou - Od 300 m2 do 800 m2 celkem II 0, Kriterium jinde neuvedené - Významně snižující cenu - exekuce I -0, Stavebně - technický stav - Stavba ve špatném stavu (nutná rekonstrukce i konstrukcí dlouhodobé životnosti) V 0,40 Koeficient pro stáří 140 let: 0,60 12 Index vybavení I V = (1 + ĺ V i ) * V13 * 0,60 = 0,115 i = 1 Index polohy: Název znaku č. P i 1. Životní prostředí a atraktivita okolí - méně vhodná k rekreaci - v okolí zdroj II -0,05 hlučnosti nebo prašnosti 2. Přírodní lokalita - les ani vodní plocha není ve vzdálenosti nad 2000 m I -0,10 3. Poloha v zástavbě - nevýhodná poloha, negativní prvky v okolí I -0,02 4. Dopravní dostupnost - bezproblémový příjezd k hranici pozemku III 0,00 5. Hromadná doprava - špatná dostupnost I -0,02 6. Parkovací možnosti - dobré II 0,00 7. Obchod a služby v okolí - žádné I -0,05 8. Sportoviště - žádné I 0,00 18

19 9. Obyvatelstvo v okolí - bezproblémové okolí II 0, Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0, Vlivy neuvedené - bez dalších vlivů II 0,00 11 Index polohy I P = (1 + ĺ P i ) = 0,760 i = 1 Index trhu s nemovitostmi: Název znaku č. T i 1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - poptávka je výrazně I -0,10 nižší než nabídka 2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví) II 0,00 3. Vliv právních vztahů na prodejnost - negativní - exekuce I -0,05 3 Index trhu I T = (1 + ĺ T i ) = 0,850 i = 1 Celkový index I = I V * I P * I T = 0,115 * 0,760 * 0,850 = 0,074 Ocenění: Cena upravená CU = IPC * I = 4 717,- Kč/m 3 * 0,074 = 349,06 Kč/m 3 Cena zjištěná porovnávacím způsobem CP = CU * OP = 349,06 Kč/m 3 * 830,54 m 3 = ,29 Kč Rekreační chalupa č.p zjištěná cena = ,29 Kč b) Vedlejší stavby b 1 ) Stodola - 7 Zatřídění pro potřeby ocenění: Vedlejší stavba: Svislá nosná konstrukce: Podsklepení: Podkroví: typ B zděná tl. nad 15 cm nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží nemá podkroví 19

20 Krov: neumožňující zřízení podkroví Kód CZ - CC: 1274 Zastavěné plochy a výšky podlaží: I. Podzemní podlaží: 5,80*2,90 = 16,82 m 2 I. Nadzemní podlaží: (5,80*5,75) = 33,35 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška I. Podzemní podlaží: 16,82 m 2 1,90 m I. Nadzemní podlaží: 33,35 m 2 3,56 m Obestavěný prostor: I. Podzemní (5,80*2,90)*(1,90) = 31,96 m 3 podlaží: I. Nadzemní podlaží: ((5,80*5,75))*(3,56) = 118,73 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 150,69 m 3 Výpočet koeficientu K 4 : (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl Část Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy P 7,10 100,00 0,46 3,27 2. Obvodové stěny S 31,80 100,00 1,00 31,80 3. Stropy C 19,80 100,00 0,00 0,00 4. Krov S 7,30 100,00 1,00 7,30 5. Krytina S 8,10 100,00 1,00 8,10 6. Klempířské konstrukce S 1,70 100,00 1,00 1,70 7. Úprava povrchů S 6,10 100,00 1,00 6,10 9. Dveře S 3,00 100,00 1,00 3, Okna C 1,10 100,00 0,00 0, Podlahy S 8,20 100,00 1,00 8, Elektroinstalace C 5,80 100,00 0,00 0,00 Součet upravených objemových podílů: 69,47 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,

21 Výpočet opotřebení analytickou metodou: (OP = objemový podíl, K = koeficient pro úpravu objemového podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP Část K UP PP Stáří Živ. Opotř. části Opotř. z celku 1. Základy P 7,10 100,0 0,46 3,27 4, ,33 3, Obvodové stěny S 31,80 100,0 1,00 31,80 45, ,45 41, Stropy C 19,80 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Krov S 7,30 100,0 1,00 7,30 10, ,27 10, Krytina S 8,10 100,0 1,00 8,10 11,66 95,00 11, Klempířské konstrukce S 1,70 100,0 1,00 1,70 2,45 95,00 2, Úprava povrchů S 6,10 100,0 1,00 6,10 8,78 95,00 8, Schodiště X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dveře S 3,00 100,0 1,00 3,00 4,32 95,00 4, Okna C 1,10 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podlahy S 8,20 100,0 1,00 8,20 11,80 95,00 11, Elektroinstalace C 5,80 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 Součet upravených objemových podílů: 69,47Opotřebení: 92,5009 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 8): = 1 250,- Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle provedení a vybavení stavby): * 0,6947 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1130 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,2920 Základní cena upravená = 2 015,06 Kč/m 3 Plná cena: 150,69 m 3 * 2 015,06 Kč/m 3 = ,39 Kč Výpočet opotřebení analytickou metodou Opotřebení analytickou metodou: 92,5009 % Úprava ceny za opotřebení ,42 Kč Stodola - zjištěná cena = ,97 Kč 21

22 c) Pozemky c 1 ) Pozemky dle L.V. č Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2: Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] Zastavěná plocha 9 249,00 70, ,- Součet ,- Úprava ceny příloha č. 21: 2.1. přístup po nezpevněné komunikaci -5 % Úprava ceny celkem -5 % - 871,50 Mezisoučet ,50 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,2920 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1690 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2 - celkem ,68 Pozemek zahrady nebo ostatní plochy oceněný dle 28 odst. 5. Základní cena = 70,- Kč/m 2. Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] Ostatní plocha 10 88,00 70, ,- Součet 6 160,- Úprava ceny - příloha č. 21: 2.1. přístup po nezpevněné komunikaci -5 % Úprava ceny celkem -5 % - 308,- Mezisoučet 5 852,- Úprava ceny dle 28 odst. 5: * 0,4000 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,2920 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1690 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 5 - celkem 6 559,74 Pozemky dle L.V. č zjištěná cena = ,42 Kč 22

23 Rekapitulace cen nemovitosti porovnávacím způsobem a) Rekreační chalupa č.p. 117 = ,29 Kč b) Stodola = ,97 Kč c) Pozemky dle L.V. č. 101 = ,42 Kč Výsledná cena nemovitosti činí celkem Výsledná cena nemovitosti po zaokrouhlení dle 46 činí ,68 Kč ,- Kč Věcná hodnota dle THU a) Hlavní stavby a 1 ) Rekreační chalupa č.p. 117 Zastavěné plochy a výšky podlaží: I. Podzemní podlaží: (3,13+2*0,60)*(1,56+2*0,60) = 11,95 m 2 I. Nadzemní podlaží: (11,12*7,59)*2,50+2,26*5,59*2,28+1,49 *2,0*1,80 = 245,17 m 2 Podkroví: (11,12*7,59)+2,26*5,59*4,2 = 137,46 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška I. Podzemní podlaží: 11,95 m 2 1,30 m I. Nadzemní podlaží: 245,17 m 2 2,50 m Podkroví: 137,46 m 2 1,47 m 23

24 Jednotkové množství: Jednotka: I. Podzemní ((3,13+2*0,60)*(1,56+2*0,60))*(1,30) = 15,54 podlaží: I. Nadzemní ((11,12*7,59)*2,50+2,26*5,59*2,28+1,49*2,0* = 612,93 podlaží: 1,80)*(2,50) Podkroví: ((11,12*7,59)+2,26*5,59*4,2)*(1,47) = 202,07 Jednotkové množství celkem: = 830,53 Ocenění: Základní cena: 2 524,- Kč/ 830,53 * 2 524,- Kč/ = ,72 Kč Určení opotřebení odborným odhadem Opotřebení: 83,020 % ,16 Kč Rekreační chalupa č.p výsledná cena = ,56 Kč b) Vedlejší stavby b 1 ) Stodola Zastavěné plochy a výšky podlaží: I. Podzemní podlaží: 5,80*2,90 = 16,82 m 2 I. Nadzemní podlaží: (5,80*5,75) = 33,35 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška I. Podzemní podlaží: 16,82 m 2 1,90 m I. Nadzemní podlaží: 33,35 m 2 3,56 m 24

25 Jednotkové množství: Jednotka: m3 I. Podzemní (5,80*2,90)*(1,90) = 31,96 m3 podlaží: I. Nadzemní ((5,80*5,75))*(3,56) = 118,73 m3 podlaží: Jednotkové množství celkem: = 150,68 m3 Ocenění: Základní cena: 1 500,- Kč/m3 150,68 m3 * 1 500,- Kč/m3 = ,- Kč Určení opotřebení odborným odhadem Opotřebení: 92,500 % ,50 Kč Stodola - výsledná cena = ,50 Kč Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) Rekreační chalupa č.p. 117 = ,- Kč b) Stodola = ,- Kč Cena objektů činí celkem ,- Kč Věcná hodnota dle cenového předpisu 364/2010 Sb. a) Hlavní stavby a 1 ) Rekreační chalupa č.p Zatřídění pro potřeby ocenění: Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek: typ A Svislá nosná konstrukce: zděná Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Střecha: se šikmou nebo strmou střechou 25

26 Počet nadzemních podlaží: s jedním nadzemním podlažím Kód CZ - CC: 111 Zastavěné plochy a výšky podlaží: I. Podzemní podlaží: (3,13+2*0,60)*(1,56+2*0,60) = 11,95 m 2 I. Nadzemní podlaží: (11,12*7,59)*2,50+2,26*5,59*2,28+1,49 *2,0*1,80 = 245,17 m 2 Podkroví: (11,12*7,59)+2,26*5,59*4,2 = 137,46 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška I. Podzemní podlaží: 11,95 m 2 1,30 m I. Nadzemní podlaží: 245,17 m 2 2,50 m Podkroví: 137,46 m 2 1,47 m Obestavěný prostor: I. Podzemní ((3,13+2*0,60)*(1,56+2*0,60))*(1,30) = 15,54 m 3 podlaží: I. Nadzemní ((11,12*7,59)*2,50+2,26*5,59*2,28+1,49*2,0* = 612,93 m 3 podlaží: 1,80)*(2,50) Podkroví: ((11,12*7,59)+2,26*5,59*4,2)*(1,47) = 202,07 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 830,54 m 3 Výpočet koeficientu K 4 : (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl Část Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy: P 8,20 100,00 0,46 3,77 2. Zdivo: P 21,20 100,00 0,46 9,75 3. Stropy: P 7,90 100,00 0,46 3,63 4. Střecha: S 7,30 100,00 1,00 7,30 5. Krytina: P 3,40 100,00 0,46 1,56 6. Klempířské konstrukce: S 0,90 100,00 1,00 0,90 7. Vnitřní omítky: P 5,80 100,00 0,46 2,67 8. Fasádní omítky: P 2,80 100,00 0,46 1,29 9. Vnější obklady: C 0,50 100,00 0,00 0,00 26

27 10. Vnitřní obklady: C 2,30 100,00 0,00 0, Schody: C 1,00 100,00 0,00 0, Dveře: P 3,20 100,00 0,46 1, Okna: P 5,20 100,00 0,46 2, Podlahy obytných místností: P 2,20 100,00 0,46 1, Podlahy ostatních místností: P 1,00 100,00 0,46 0, Vytápění: P 5,20 100,00 0,46 2, Elektroinstalace: P 4,30 100,00 0,46 1, Bleskosvod: C 0,60 100,00 0,00 0, Rozvod vody: C 3,20 100,00 0,00 0, Zdroj teplé vody: C 1,90 100,00 0,00 0, Instalace plynu: C 0,50 100,00 0,00 0, Kanalizace: S 3,10 100,00 1,00 3, Vybavení kuchyně: P 0,50 100,00 0,46 0, Vnitřní vybavení: P 4,10 100,00 0,46 1, Záchod: P 0,30 100,00 0,46 0, Ostatní: C 3,40 100,00 0,00 0,00 Součet upravených objemových podílů: 45,93 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,4593 Výpočet opotřebení analytickou metodou: (OP = objemový podíl, K = koeficient pro úpravu objemového podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP Část K UP PP Stáří Živ. Opotř. části Opotř. z celku 1. Základy: P 8,20 100,0 0,46 3,77 8, ,33 5, Zdivo: P 21,20 100,0 0,46 9,75 21, ,25 17, Stropy: P 7,90 100,0 0,46 3,63 7, ,06 6, Střecha: S 7,30 100,0 1,00 7,30 15, ,70 13, Krytina: P 3,40 100,0 0,46 1,56 3, ,91 3, Klempířské konstrukce: S 0,90 100,0 1,00 0,90 1, ,50 1, Vnitřní omítky: P 5,80 100,0 0,46 2,67 5, ,45 5, Fasádní omítky: P 2,80 100,0 0,46 1,29 2, ,45 2, Vnější obklady: C 0,50 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vnitřní obklady: C 2,30 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Schody: C 1,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dveře: P 3,20 100,0 0,46 1,47 3, ,75 3, Okna: P 5,20 100,0 0,46 2,39 5, ,31 4, Podlahy obytných P 2,20 100,0 0,46 1,01 2, ,89 1,9556 místností: 15. Podlahy ostatních P 1,00 100,0 0,46 0,46 1, ,89 0,8889 místností: 16. Vytápění: P 5,20 100,0 0,46 2,39 5, ,67 3, Elektroinstalace: P 4,30 100,0 0,46 1,98 4, ,33 3, Bleskosvod: C 0,60 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rozvod vody: C 3,20 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zdroj teplé vody: C 1,90 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Instalace plynu: C 0,50 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,

28 22. Kanalizace: S 3,10 100,0 1,00 3,10 6, ,43 4, Vybavení kuchyně: P 0,50 100,0 0,46 0,23 0, ,00 0, Vnitřní vybavení: P 4,10 100,0 0,46 1,89 4, ,00 3, Záchod: P 0,30 100,0 0,46 0,14 0, ,00 0, Ostatní: C 3,40 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 Součet upravených objemových podílů: 45,93Opotřebení: 83,0193 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 6): = 2 290,- Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,4593 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1690 Základní cena upravená = 1 939,15 Kč/m 3 Plná cena: 830,54 m 3 * 1 939,15 Kč/m 3 = ,64 Kč Výpočet opotřebení analytickou metodou Opotřebení analytickou metodou: 83,0193 % Úprava ceny za opotřebení ,40 Kč Rekreační chalupa č.p zjištěná cena = ,24 Kč b) Vedlejší stavby b 1 ) Stodola - 7 Zatřídění pro potřeby ocenění: Vedlejší stavba: typ B Svislá nosná konstrukce: zděná tl. nad 15 cm Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Kód CZ - CC:

29 Zastavěné plochy a výšky podlaží: I. Podzemní podlaží: 5,80*2,90 = 16,82 m 2 I. Nadzemní podlaží: (5,80*5,75) = 33,35 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška I. Podzemní podlaží: 16,82 m 2 1,90 m I. Nadzemní podlaží: 33,35 m 2 3,56 m Obestavěný prostor: I. Podzemní (5,80*2,90)*(1,90) = 31,96 m 3 podlaží: I. Nadzemní podlaží: ((5,80*5,75))*(3,56) = 118,73 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 150,69 m 3 Výpočet koeficientu K 4 : (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl Část Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy P 7,10 100,00 0,46 3,27 2. Obvodové stěny S 31,80 100,00 1,00 31,80 3. Stropy C 19,80 100,00 0,00 0,00 4. Krov S 7,30 100,00 1,00 7,30 5. Krytina S 8,10 100,00 1,00 8,10 6. Klempířské konstrukce S 1,70 100,00 1,00 1,70 7. Úprava povrchů S 6,10 100,00 1,00 6,10 9. Dveře S 3,00 100,00 1,00 3, Okna C 1,10 100,00 0,00 0, Podlahy S 8,20 100,00 1,00 8, Elektroinstalace C 5,80 100,00 0,00 0,00 Součet upravených objemových podílů: 69,47 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,

30 Výpočet opotřebení analytickou metodou: (OP = objemový podíl, K = koeficient pro úpravu objemového podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP Část K UP PP Stáří Živ. Opotř. části Opotř. z celku 1. Základy P 7,10 100,0 0,46 3,27 4, ,33 3, Obvodové stěny S 31,80 100,0 1,00 31,80 45, ,45 41, Stropy C 19,80 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Krov S 7,30 100,0 1,00 7,30 10, ,27 10, Krytina S 8,10 100,0 1,00 8,10 11,66 95,00 11, Klempířské konstrukce S 1,70 100,0 1,00 1,70 2,45 95,00 2, Úprava povrchů S 6,10 100,0 1,00 6,10 8,78 95,00 8, Schodiště X 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dveře S 3,00 100,0 1,00 3,00 4,32 95,00 4, Okna C 1,10 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podlahy S 8,20 100,0 1,00 8,20 11,80 95,00 11, Elektroinstalace C 5,80 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 Součet upravených objemových podílů: 69,47Opotřebení: 92,5009 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 8): = 1 250,- Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle provedení a vybavení stavby): * 0,6947 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1130 Základní cena upravená = 1 559,64 Kč/m 3 Plná cena: 150,69 m 3 * 1 559,64 Kč/m 3 = ,15 Kč Výpočet opotřebení analytickou metodou Opotřebení analytickou metodou: 92,5009 % Úprava ceny za opotřebení ,60 Kč Stodola - zjištěná cena = ,55 Kč c) Venkovní úpravy c 1 ) Přípojky elektro kabel Al

31 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Přípojky elektro kabel Al 4x16 mm2 závěs. kabelem Kód CZ - CC: 2224 Délka: 7,00 m Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 7,00 m * 125,- Kč/m = 875,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,2370 Plná cena: = 1 663,77 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 50 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 10 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 60 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 50 / 60 = 83,333 % ,47 Kč Přípojky elektro kabel Al - zjištěná cena = 277,30 Kč c 2 ) Přípojka kanalizace DN 150 mm - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Přípojka kanalizace DN 150 mm Kód CZ - CC: 2223 Délka: 5,00 m Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 5,00 m * 1 180,- Kč/m = 5 900,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,3240 Plná cena: = ,86 Kč 31

32 Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 15 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 65 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 15 / 80 = 18,750 % ,29 Kč Přípojka kanalizace DN 150 mm - zjištěná cena = 9 469,57 Kč c 3 ) Plochy s povrchem betonovým tl. 10 cm - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Plochy s povrchem betonovým monolitickým tl. 10 cm Kód CZ - CC: 211 Výměra: 11,0*1,10 = 12,10 m 2 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 12,10 m 2 * 235,- Kč/m 2 = 2 843,50 Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,2840 Plná cena: = 5 520,37 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 10 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 20 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 30 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 10 / 30 = 33,333 % ,10 Kč Plochy s povrchem betonovým tl. 10 cm - zjištěná cena = 3 680,27 Kč 32

33 c 4 ) Vrata ocelová včetně sloupků - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Vrata ocelová plechová nebo z profilů včetně sloupků Kód CZ - CC: 111 ( ) Počet: 1,00 ks domy rodinné jednobytové Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 1,00 ks * 3 700,- Kč/ks = 3 700,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1690 Plná cena: = 6 821,51 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 30 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 5 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 35 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 30 / 35 = 85,714 % ,99 Kč Vrata ocelová včetně sloupků - zjištěná cena = 974,52 Kč c 5 ) Vrátka ocelová plechová nebo z profilů včetně sloupků - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava: Vrátka ocelová plechová nebo z profilů včetně sloupků Kód CZ - CC: 111 ( ) Počet: 1,00 ks domy rodinné jednobytové Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 1,00 ks * 1 600,- Kč/ks = 1 600,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1690 Plná cena: = 2 949,84 Kč 33

34 Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 30 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 5 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 35 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 30 / 35 = 85,714 % ,43 Kč Vrátka ocelová plechová včetně sloupků - zjištěná cena = 421,41 Kč Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) Rekreační chalupa č.p. 117 = ,- Kč b) Stodola = ,- Kč c) Venkovní úpravy c 1 ) Přípojky elektro kabel Al = 280,- Kč c 2 ) Přípojka kanalizace DN 150 mm = 9 470,- Kč c 3 ) Plochy s povrchem betonovým tl. 10 cm = 3 680,- Kč c 4 ) Vrata ocelová včetně sloupků = 970,- Kč c 5 ) Vrátka ocelová plechová nebo z profilů včetně sloupků = 420,- Kč Cena objektů činí celkem ,- Kč Porovnávací metoda a) Hlavní stavby a 1 ) Rekreační chalupa č.p. 117 Jednotka: ks Množství jednotek oceňované stavby: 1,00 34

35 Prodej, dům rodinný, 400 m² Cena: ,- Kč včetně provize Adresa: Křesetice Datum vložení: ID zakázky: Budova: Smíšená Stav objektu: Před rekonstrukcí Umístění objektu: Polosamota Typ domu: Patrový Podlaží počet: 2 Plocha zastavěná: 450 m 2 Plocha užitná: 400 m 2 Plocha podlahová: 400 m 2 Plocha pozemku: m 2 Garáž: Ano Voda: Dálkový vodovod Topení: Lokální tuhá paliva Telekomunikace: Telefon Elektřina: 400V Vybavení bytu: Ne Nabízíme prodej starého domu, v obci Křesetice, okr. Kutná Hora. Jedná se o bývalý zájezdní hostinec, původní stavba stará cca 200 let, kamenná, dostavby cihlové. Stavba stojí na pozemku 2100 m2, zastavěná plocha je m2, vlastní opravená studna, el. 220/380 V, pevná tel.linka. Na pozemku je dále opravená stodola 7x7 m2. Nemovitost je postavena na polosamotě, asi 200 metrů od okraje obce na křižovatce silnic. V obci je škola, školka, obchod, pošta, hostinec. Nádraží je cca 1 km, Kutná Hora je vzdálená 5 km. Nutná kompletní rekonstrukce, nebo demolice a nová výstavba. Nemovitost se prodává se společností s.r.o. 35

36 Prodej, chalupa, 70 m² Cena: ,- Kč včetně provize, včetně poplatků Adresa: Opatovice I Datum vložení: Datum aktualizace: ID: Budova: Smíšená Stav objektu: Dobrý Vlastnictví: Osobní Typ domu: Přízemní Plocha zastavěná: 70 m 2 Plocha užitná: 70 m 2 Plocha pozemku: 340 m 2 Chalupa/RD 2+1 v Opatovicích I (Kutná Hora 15 km). Vl. poz. 340 m2, zast. pl. 70 m2, oploceno, parkování na pozemku. El. 220/380 V, studna s rozvody do domu, trativod + suché WC, lokální vytápění na tuhá paliva, sklep, dílna, sklad, lze vybudovat koupelnu. Situováno v centru obce, klidné místo, obchod a hospoda v obci. 36

37 Prodej, chalupa, 654 m² Cena: ,- Kč včetně provize Poznámka k ceně: Cena včetně právního servisu a provize RK Adresa: Žandov Datum vložení: Datum aktualizace: ID zakázky: Budova: Smíšená Stav objektu: Před rekonstrukcí Vlastnictví: Osobní Umístění objektu: Klidná část obce Podlaží počet: 2 Podlaží umístění: Přízemí Plocha zastavěná: 327 m 2 Plocha užitná: 654 m 2 Plocha podlahová: 90 m 2 Plocha pozemku: m 2 Plocha zahrady: m 2 Parkovací stání: 5x Voda: Místní zdroj Odpad: Veřejná kanalizace Elektřina: 230V, 400V 37

38 Doprava: Autobus Vybavení bytu: Částečně Chalupa (RD) v Žandově u Chlístovic. Prostorné místnosti a velká stodola. V domě je velké podkroví (hurdisk. stropy - možnost podkrovního bytu) a množství vedlejších prostor. Nemovitost má vlastní studnu, je zaveden elektrický proud (230, 400 V). Běžná občanská vybavenost, s dobrou dostupností - Uhlířské Janovice 5 min., Kutná Hora 19 min. Seznam porovnávaných objektů: Název Realizovaná cena K m K c K v K 1 K 2 K 3 Množství [jedn] Jedn. cena [Kč/jedn.] ,- Kč 1,00 0,75 0,85 1,00 1,00 1,00 1, , ,- Kč 0,90 0,85 0,80 1,00 1,00 1,00 1, , ,- Kč 0,95 0,88 0,78 1,00 1,00 1,00 1, ,00 Součet: ,13 Kč/jedn. / 3 Průměrná jednotková cena: ,38 Kč/jedn. Minimální jednotková cena: ,- Kč/jedn. Maximální jednotková cena: ,- Kč/jedn. Základní cena: ,38 Kč 1,00 á ,38 Kč/ = ,38 Kč Rekreační chalupa č.p výsledná cena = ,38 Kč Cena objektů činí celkem ,- Kč Srovnávací hodnota a) Hlavní stavby a 1 ) Rekreační chalupa č.p

39 Popis oceňované stavby: Jednotka: Jednotkové množství: I. Podzemní podlaží ((3,13+2*0,60)*(1,56+2*0,60))*(1,30) = 15,54 jedn. I. Nadzemní podlaží ((11,12*7,59)*2,50+2,26*5,59*2,28+1,49 *2,0*1,80)*(2,50) = 612,93 jedn. Podkroví: ((11,12*7,59)+2,26*5,59*4,2)*(1,47) = 202,07 jedn. Jednotkové množství - celkem: = 830,53 jedn. Podlaží: I. Podzemní podlaží zp = 11,95 m 2 výška= 1,30 m I. Nadzemní podlaží zp = 245,17 m 2 výška = 2,50 m Podkroví zp = 137,46 m 2 výška = 1,47 m Ocenění: Základní cena: 2 524,- Kč/jedn. 830,53 m 3 á 2 524,- Kč/m 3 = ,72 Kč Věcná hodnota nemovitosti: = ,72 Kč Výpočet cenových koeficientů: Druh objektu: Obytný objekt Minimální cena srovnatelné nemovitosti: ,- Kč Maximální cena srovnatelné nemovitosti: ,- Kč Cenové koeficienty: C A = 0,119 C B = 0,128 C C = 0,136 C D = 0,144 39

40 C E = 0,153 Hodnocení situování nemovitosti Název znaku znak vk ci * vk Trh s nemovitostmi: A 5 0,595 Orientace ke světovým stranám: C 5 0,680 Konfigurace terénu: C 3 0,408 Poloha vzhledem k centru obce: C 5 0,680 Převládající zástavba: E 5 0,765 Inženýrské sítě: B 5 0,640 Doprava: B 5 0,640 Obchod a služby: B 5 0,640 Školství: B 5 0,640 Zdravotnictví: B 5 0,640 Kultura, sport, ubytování: B 5 0,640 Úřady: B 2 0,256 Pracovní možnosti: B 5 0,640 Životní prostředí: C 5 0,680 Přírodní lokalita: A 5 0,595 Změna v zástavbě: C 5 0,680 Příslušenství nemovitosti: C 1 0,136 Typ stavby: C 5 0,680 Možnost dalšího rozšíření: A 1 0,119 Obyvatelstvo: D 5 0,720 Názor znalce: B 5 0, ,114 Koeficient k = 12,114 / 92 = 0,1317 Korekce ceny * 0,1317 Rekreační chalupa č.p výsledná cena = ,14 Kč b) Vedlejší stavby b 1 ) Stodola Jednotka: m3 40

41 Jednotkové množství: I. Podzemní podlaží: (5,80*2,90)*(1,90) = 31,96 jedn. I. Nadzemní podlaží: ((5,80*5,75))*(3,56) = 118,73 jedn. Jednotkové množství - celkem: = 150,68 jedn. Podlaží: I. Podzemní podlaží zp = 16,82 m 2 výška= 1,90 m I. Nadzemní podlaží zp = 33,35 m 2 výška= 3,56 m Ocenění: Základní cena: 1 500,- Kč/jedn. 150,68 m 3 á 1 500,- Kč/m 3 = ,- Kč Věcná hodnota nemovitosti: = ,- Kč Výpočet cenových koeficientů: Druh objektu: Skladový objekt Minimální cena srovnatelné nemovitosti: ,- Kč Maximální cena srovnatelné nemovitosti: ,- Kč Cenové koeficienty: C A = 0,066 C B = 0,077 C C = 0,088 C D = 0,100 C E = 0,111 Hodnocení situování nemovitosti Název znaku znak vk ci * vk Trh s nemovitostmi: A 5 0,330 Orientace ke světovým stranám: C 1 0,088 41

Znalecký posudek. č. 1309-33-2011

Znalecký posudek. č. 1309-33-2011 Znalecký posudek č. 1309-33-2011 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 117 s příslušenstvím a pozemky č.148 a 165/30, v katastrálním území Býkev, obec Býkev, okres Mělník. Objednatel posudku: JUDr. Monika

Více

Znalecký posudek. č. 1323-1-2012

Znalecký posudek. č. 1323-1-2012 Znalecký posudek č. 1323-1-2012 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 446, s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 581, v katastrálním území Bystré u Poličky, obec Bystré, okres Svitavy. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek. č. 1256-17-2010

Znalecký posudek. č. 1256-17-2010 Znalecký posudek č. 1256-17-2010 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 50, s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 400, v katastrálním území Chožov, obec Chožov, okres Louny. Objednatel posudku: JUDr.

Více

Znalecký posudek. č. 1326-4-2012

Znalecký posudek. č. 1326-4-2012 Znalecký posudek č. 1326-4-2012 Předmětem ocenění je : rodinný dům č.p. 466, s příslušenstvím a pozemky č. 854/1 a 854/3, v katastrálním území Hostavice, obec Praha, Hlavní město Praha. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek. č. 1335-13-2012

Znalecký posudek. č. 1335-13-2012 Znalecký posudek č. 1335-13-2012 Předmětem ocenění je: obytný dům č.p. 207, s příslušenstvím a pozemky č. 233, 170/1 v katastrálním území Blatná, obec Blatná, okres Strakonice. Objednatel posudku: JUDr.

Více

Znalecký posudek. č. 1389-24-2013

Znalecký posudek. č. 1389-24-2013 Znalecký posudek č. 1389-24-2013 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 254, s příslušenstvím a pozemky č. 2469 zastavěná plocha a 2518 zahrada, v katastrálním území Michle, obec Praha, Hlavní město Praha.

Více

Znalecký posudek. č. 1395-31-2013

Znalecký posudek. č. 1395-31-2013 Znalecký posudek č. 1395-31-2013 Předmětem ocenění je : bytová jednotka č. 263/1, která se nachází v bytovém domě č.p. 263, v katastrálním území Cerhenice, obec Cerhenice, okres Kolín. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014 NEMOVITOST: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: Průhonice, Rodinný dům č.p. 52, katastrální území Průhonice, obec Průhonice, okres Praha Západ Weedon Iveta,

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11 Asociace znalců a odhadců AZO ČESKÉ REPUBLIKY Komora soudních znalců ČR Ing. Matylda Dufková, znalec ekonomika -ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků stavebnictví - stavby obytné, průmyslové, zemědělské

Více

Znalecký posudek. č. 1338-16-2012

Znalecký posudek. č. 1338-16-2012 Znalecký posudek č. 1338-16-2012 Předmětem ocenění je : rekreační chata bez č.p., s příslušenstvím a pozemky parc. č. 11, 12 a 69/6 v katastrálním území Nezdín, obec Prosíčka, okres Havlíčkův Brod. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3073/85/2013. Odhad tržní hodnoty. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3073/85/2013. Odhad tržní hodnoty. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3073/85/2013 Odhad tržní hodnoty nemovitostí - rozestavěný rodinný dům bz čp. postavený na pozemku č. 2386/85 zastavěná plocha a nádvoří, dále pozemky č. 2386/24 a 2386/83 v katastru

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3450-10/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3450-10/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3450-10/11 o obvyklé ceně rodinného domu čp 212 v Palackého ulici v Kladně-Švermově vč. příslušenství a pozemků parc. čís. 386 a 387 zapsaných na LV čís. 771 pro katastrální území Motyčín

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 113/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 19 na pozemku p. č. st. 20 a pozemku p. č. st. 20 s příslušenstvím, LV číslo 177, katastrální území Nepřejov, obec Dolní Hbity,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 254/15 o obvyklé ceně podílu id 1/2 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 124, součástí je stavba: Rtyně v Podkrkonoší č.p. 87, rodinný dům, pozemku p.č. 404, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 964-48-2006. Předmětem ocenění je: Komplex nemovitostí a pozemků, v katastrálním území Štětí I, obec Štětí, okres Litoměřice.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 964-48-2006. Předmětem ocenění je: Komplex nemovitostí a pozemků, v katastrálním území Štětí I, obec Štětí, okres Litoměřice. ZNALECKÝ POSUDEK č. 964-48-2006 Předmětem ocenění je: Komplex nemovitostí a pozemků, v katastrálním území Štětí I, obec Štětí, okres Litoměřice. Objednatel posudku: JUDr. Jana Tvrdková EXEKUTORSKÝ ÚŘAD

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 74 na pozemku parc.č. St. 46/3 s příslušenstvím a pozemku parc.č. St. 46/3 vše v katastrálním

Více

Znalecký posudek č. 4791-076/11

Znalecký posudek č. 4791-076/11 Znalecký posudek č. 4791-076/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ideální 1/4 nemovitosti rodinného domu Střížov č.p. 72, s pozemky parcelní číslo St. 171 - zastavěná plocha a nádvoří, 718/2 - zahrada

Více

Znalecký posudek č. 4899-014/12

Znalecký posudek č. 4899-014/12 Znalecký posudek č. 4899-014/12 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Bělkovice-Lašťany č.p. 531, s pozemky parcelní číslo 292 - zastavěná plocha a nádvoří a 293 - ostatní plocha jiná plocha, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. ZNALECKÝ POSUDEK č. 1479-12/2013 O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-Město, soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2071-52/13 o ceně rodinného domu čp. 6 postaveného na pozemku označeném jako stavební parcela p.č. 118 v části obce Bumbalka, pozemku označeného jako stavební parcela p.č. 118 a pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2419/39/15 o ceně obvyklé 1/6 pozemku st.parc.č. 19 se stavbou č.p. 53, pozemku parc.č.43 (zahrada) vše na LV č. 105 pro k.ú. Libotov, obec Libotov, okres Trutnov. Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 13/14 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 86 na pozemku p. č. st. 253 a pozemků p. č. st. 253, st. 270/1, 133/1, 1372/2, 1373, 133/102 EN, 1374 PK, 1375 PK a 1376 PK s

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 181/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 181/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 181/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinného domu č.p. 179 na pozemku p. č. st. 231 a pozemku p. č. st. 231, st. 318 a 623/5 s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 11 na pozemku parc.č. St. 662 s příslušenstvím, objektu zemědělské stavby bez čp/če na pozemku

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - rozestavěného objektu rodinného domu na pozemku parc.č. St. 705 s příslušenstvím a pozemků parc.č. St. 705, 180/24 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 222/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1299, součástí je stavba: Filipov, č.p. 228, rodinný dům, a pozemku p.č. 5106/2, s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 947-81/2013 O ceně RD s příslušenstvím v městské části Panenská č.p.33, obec Jemnice, na parcele č. st. 1, parcely č.st. 1, parcely č. 288/5, vše v k.ú. Panenská, zapsáno u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2426/46/15 O ceně obvyklé pozemku st.parc. č. 179 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 178, pozemku st.parc.č. 258 s garáží bez č.p., pozemku parc.č. 94/72, vedlejší stavby,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3620-443/2013 O ceně podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v Benešově, Hráského č.p.771, včetně příslušenství a pozemku p.č.577/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 203 m 2, vše

Více

Znalecký posudek č. o ceně obvyklé nemovitostí:

Znalecký posudek č. o ceně obvyklé nemovitostí: Znalecký posudek č. o ceně obvyklé nemovitostí: - budovy č.p. 242 (bydlení) Láz na pozemku - stavební parcele parc. č. 302 - pozemku - stavební parcely parc. č. 302 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemku

Více

Znalecký posudek. č. 1305-29-2011

Znalecký posudek. č. 1305-29-2011 Znalecký posudek č. 1305-29-2011 Předmětem ocenění je: pozemek č. 709/52 zahrada dle LV č. 2186, v katastrálním území Hradové Střimelice, obec Stříbrná Skalice, okres Praha-východ. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 189/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 189/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 189/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 32 na pozemku p. č. st. 25 a pozemku p. č. st. 25, 188/1, 188/2 a 197 s příslušenstvím, LV číslo 68, katastrální území Markoušovice,

Více

Znalecký posudek č. 2011/331

Znalecký posudek č. 2011/331 Znalecký posudek č. 2011/331 O ceně nemovitosti: Objekt rodinného domu č.p. 234 na parcele č. St.389 s příslušenstvím a pozemky, parcelami č. St.389, 806/1, 806/3, 806/4, v katastrálním území Uherský Ostroh,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4224-054 - 2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4224-054 - 2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4224-054 - 2014 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 5 s příslušenstvím, které se sestává z hospodářské části, vedlejších staveb, studny, venkovních úprav a stavbou dotčených pozemků

Více

Znalecký posudek č. ZP-188/2010

Znalecký posudek č. ZP-188/2010 Znalecký posudek č. ZP-188/2010 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na - stavbě (budova) č.p. 9, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( oplocení, travní porosty, IS, vedlejší

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 204-65/2008

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 204-65/2008 ZNALECKÝ POSUDEK č. 204-65/2008 o tržní ceně nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, na listu vlastnictví číslo 1918, katastrální území a obec

Více

Znalecký posudek č. 3642/2012

Znalecký posudek č. 3642/2012 Znalecký posudek č. 3642/2012 o ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 23 umístěného na pozemku č. parc. St. 1/3 a pozemku tvořeného parcelami č. St. 1/3, St. 67, St. 84 a č. parc. 42/1, 42/2 a 42/3 s

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4018/43/15 Posudek o ceně nemovitosti č.p. 17 v katastrálním území Salajna, obec Dolní Žandov, okres Cheb, vlastnicky náležející panu Alešovi Černému, bytem Mariánské Lázně, Ruská 3.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3679-502/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3679-502/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3679-502/2013 O ceně rodinného domu v obci Skotnice č.p.194, včetně příslušenství a pozemků p.č.641, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1098 m 2, p.č.642, zahrada, o velikosti 327

Více

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016 1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 175, Lipová 175, 33441 Dobřany Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Plzeň-jih, obec Dobřany, k.ú. Dobřany Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. zjištění ceny obvyklé jako podklad pro exekuční řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. zjištění ceny obvyklé jako podklad pro exekuční řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 2504 163-3/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 15 včetně všech součástí, příslušenství a pozemků parc.č. 557 a 1707/123, vše v obci Křečovice, části obce Nová Živohošť, k.ú. Živohošť,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 29/1230/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 29/1230/2012 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 29/1230/2012 o ceně nemovitosti budovy č.p. 10 s pozemkem a příslušenstvím, katastrální území Lštění, obec Lštění a rodinného domu č.p. 7 s pozemky a příslušenství, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3343/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3343/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3343/2012 O ceně nemovitosti - 1/4 rodinného domu č.p. 31 na pozemku parc. č. St. 11, 1/4 pozemku tvořeného parcelami č. St. 10, St. 11 a 102, 1/4 pozemku tvořeného parcelami č. St.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2572-171/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2572-171/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2572-171/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 1 na pozemku p.č. 268/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Tovačov, obec Tovačov, okres Přerov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3585 265-1/2015 o ceně rodinného domu č.p. 1117 včetně všech součástí, příslušenství a pozemků parc.č. 3499 a 3500, vše v obci a k.ú. Kladno, ul. Na Stráni Objednavatel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek č. 3381

Znalecký posudek č. 3381 Znalecký posudek č. 3381 o ceně obvyklé v místě a čase nemovitostí - rodinného domu č.p.27, souvisejících objektů a pozemků v katastrálním území a obec Sirá, okr.rokycany. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1813/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1813/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1813/2012 O ceně obvyklé ( tržní) rodinného domu ( bývalého zemědělského statku) č.p. 18 s příslušenstvím a pozemky č.par. 4 a 122 zastavěná plocha a nádvoří a č.par. 76/2 zahrady

Více

Znalecký posudek č. /2010. Exekutorský úřad Praha 9

Znalecký posudek č. /2010. Exekutorský úřad Praha 9 Znalecký posudek č. /2010 o ceně obvyklé rozestav. budova s příslušenstvím ( oplocení, travní porost, stromy,is, hosp. budova ) pozemek parc. č. 895/171 ( lesní pozemek ), pozemek parc.č.895/174 ( ovocný

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16 140/2016-A NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, č.p. 8, parcely č. st. 26, 13 a 14 v Petrovicích u Humpolce Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov,

Více

Znalecký posudek č. 4846-131/11

Znalecký posudek č. 4846-131/11 Znalecký posudek č. 4846-131/11 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Stará Libavá č.p. 45, s pozemkem parcelní číslo St. 47/2 - zastavěná plocha a nádvoří dle LV 28 a dále spoluvlastnického podílu

Více

Znalecký posudek č. ZP-3042

Znalecký posudek č. ZP-3042 Znalecký posudek č. ZP-3042 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na - stavbě (budova) č.p. 28, způsob využití: rod.dům s příslušenstvím ( travní porosty, stromy, IS, kůlny,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9918-69/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9918-69/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9918-69/2015 o ceně nemovitých věcí - pozemku parc.č. St. 130/2 se stavbou Kolešovice č.p. 252 a pozemku parc.č. 124, s příslušenstvím, vše v k.ú. a obci Kolešovice, okres Rakovník,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2197

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2197 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2197 O ceně - zemědělské usedlosti č.p.6, její obytné části, zemědělských staveb, studny, venkovních úprav a pozemků zapsaných na LV č.231 pro k.ú. Ratišovice, obec Běhařovice, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8432-85/10. o ceně rodinného domu č.p. 295, k.ú. Zvoleněves, obec Zvoleněves, okres Kladno.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8432-85/10. o ceně rodinného domu č.p. 295, k.ú. Zvoleněves, obec Zvoleněves, okres Kladno. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8432-85/10 o ceně rodinného domu č.p. 295, k.ú. Zvoleněves, obec Zvoleněves, okres Kladno. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení.

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení. ZNALECKÝ POSUDEK 3111/31/2014 O ceně obvyklé na stavbu č.p. 22 postavené na pozemku St.6, stavební pozemek St. 6 ve výši spoluvlastnického podílu 1/2; budovy bez č.p. na pozemku St. 50/2 ve výši spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 28. října 2771/117 702 18 Ostrava

ZNALECKÝ POSUDEK. 28. října 2771/117 702 18 Ostrava ZNALECKÝ POSUDEK č. 2011/3174/174 o ceně nemovitostí vedených jako kulturní památka - rodinných domů č.p. 63 na pozemku p.č. st.124/1 zast. plocha a nádvoří, a rodinného domu č.p. 64 na pozemku p.č. st.124/2

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1940-11/2012. ...Nemovitost dle LV č. 59 Rodinný domek Boří 4/9 Brno, kat. území Útěchov. U Tržnice 9 69002 Břeclav

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1940-11/2012. ...Nemovitost dle LV č. 59 Rodinný domek Boří 4/9 Brno, kat. území Útěchov. U Tržnice 9 69002 Břeclav ZNALECKÝ POSUDEK č. 1940-11/2012...Nemovitost dle LV č. 59 Rodinný domek Boří 4/9 Brno, kat. území Útěchov Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad, Paní Mgr. Marcela Petrošová

Více

Znalecký posudek č. 1463/21/11

Znalecký posudek č. 1463/21/11 Znalecký posudek č. 1463/21/11 o ceně obvyklé domu č.p. 11 na pozemku č.parcely st. 11, pozemku parcely č. st. 11, parc. č. 14 (zahrada), 15/1 (trvalý travní porost) 15/2 (ostatní plocha) vše v k.ú. Pilníkov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4947/185/14

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4947/185/14 č.vyhotovení : 1 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4947/185/14 o ceně rodinného domu č.p. 199 postaveného na pozemku parc.č. 1408 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 1408 a parc.č. 1409 v obci Praha, k.ú. Hlubočepy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-052/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-052/2012 VLADÖ MORAVA s. r. o. - znalecká a ekonomická kancelář ev. číslo koncese 380801-30415-00 Čechova 656, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČO: 25875761 ADRESÁT: JUDr. Tomáš Vrána Exekutorský úřad Přerov Komenského

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 4914-29/14

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 4914-29/14 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 4914-29/14 NEMOVITOST: rodinný domek čp.81, pozemky parc.č.st.89 a parc.č.170/10 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Nymburk, obec Hořátev, k.ú. Hořátev Adresa nemovitosti:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2553/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2553/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2553/2015 O ceně nemovitosti - pozemku evidovaného jako st.pč. 70 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 356 m 2, jehoţ součástí je stavba rodinného domu č.p. 6 (objekt bydlení), p.p.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 04/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 187 na pozemku p. č. st. 243, garáže bez č.p/č.e. na pozemku p.č. st. 822 a pozemku p. č. st. 243, p.č. st. 822 a 1390 s příslušenstvím,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 703/2011 Ocenění nemovitostí: rodinného domu čp. 24 v obci Břasy, část Vranovice, na pozemku st. parc.č. 19 a pozemků st.parc.č. 19 o výměře 593m2 (zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6046-181/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rekreační domek če. 86 Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: Komorní Lhotka 86, 739 53 Komorní Lhotka Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 213/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovité věci - zemědělské stavbě bez č.p./č.e. na pozemku p. č. st. 31 (LV 10002), zapsané na LV číslo 331, katastrální území Lipnička, obec

Více

STANOVENÍ CENY O B V Y K L É pro Exekuční úřad Praha 2. Objekt bydlení, příslušenství a pozemky.

STANOVENÍ CENY O B V Y K L É pro Exekuční úřad Praha 2. Objekt bydlení, příslušenství a pozemky. Z N A L E C K Ý č. 2311/057/2011 P O S U D E K STANOVENÍ CENY O B V Y K L É pro Exekuční úřad Praha 2 NEMOVITOST Objekt bydlení, příslušenství a pozemky. Adresa nemovitosti: U Řeky čp. 185, Karviná - Staré

Více

Znalecký posudek č. Exekutorský úřad Praha 9 Pod Pekárnami 245/10 19000 Praha 9. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 085 EX 1804/10

Znalecký posudek č. Exekutorský úřad Praha 9 Pod Pekárnami 245/10 19000 Praha 9. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 085 EX 1804/10 Znalecký posudek č. o ceně obvyklé bytové jednotky č. 498/20 s příslušenstvím v budově č.p. 498 včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 9544/162280 v kat. území Sokolnice, obec Sokolnice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3958/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3958/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3958/2013 NEMOVITOST: 1/4 rodinného domu č.p. 892 s pozemky parc. č. St. 949 a parc. č. 3622 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Chrudim, obec Hlinsko, k.ú. Hlinsko v Čechách

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 100/15 o obvyklé ceně podílu id. 4/6 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 467, součástí je stavba: Libouchec, č.p. 398, objekt bydlení a pozemku p.č. st. 624 (na pozemku stojí stavba

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1682/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1682/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1682/2011 O ceně obvyklé na rekreační chatě E 58 v osadě Dědek s příslušenstvím a pozemky č.par. 113 zastavěná plocha a nádvoří a č.par. 206/20 zahrada v obci Neratov - Dědek,

Více

Znalecký posudek č. 2011/362

Znalecký posudek č. 2011/362 Znalecký posudek č. 2011/362 O ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitostem zapsaným na LV č. 454 pro katastrální území Nýdek, objektu pro rodinnou rekreaci č.e. 152 na parcele č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6. ZNALECKÝ POSUDEK č. 25/903/2014 o ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 20, rodinného domu č.p. 104 včetně součástí, příslušenství, venkovních úprav, studny, trvalých porostů, věcných břemen, zastavěných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1752-30/15. O ceně rodinného domu v Ivani

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1752-30/15. O ceně rodinného domu v Ivani ZNALECKÝ POSUDEK č. 1752-30/15 O ceně rodinného domu v Ivani Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Insolvency Project Dukelská 15 500 02 Hradec Králové Insolvenční řízení Dle zákona č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015 Objednatel znaleckého posudku: Bohemia servis spol. s r. o. Husova 378 530 03 Pardubice Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu číslo popisné 245

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 6526/11-85)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 6526/11-85) ZNALECKÝ POSUDEK č. 8942-506/2012 o ceně ideálního podílu 1/2 nemovitostí - domu Kadaň č.p. 1657 na pozemku parc.č. 2787/3, garáží Kadaň č.e. 5668 na pozemku parc.č. 2787/6 a č.e. 5669 na pozemku parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 214/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 214/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 214/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 2235/86, 2235/279, 2235/284, 2235/338, součástí pozemku je rozestavěná stavba na pozemku p.č. 2235/338, s příslušenstvím, LV číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013 NEMOVITOST: rodinný dům čp. 121 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kutná Hora, obec Křesetice, k.ú. Křesetice Adresa nemovitosti: Křesetice 121, 285 47 Křesetice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 575/2010 Ocenění nemovitostí: rodinného domu čp. 15 v obci Lisov, na pozemku st. parc.č. 7 o výměře 321 m 2 (zastavěná plocha a nádvoří) vč. pozemku, vč.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6173-308/2014 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: OBJEDNATEL: Adresa objednatele: ZHOTOVITEL: Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Rodinný dům Kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3437-260/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3437-260/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3437-260/2013 O ceně rodinného domu v obci Mříčná č.p.82, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.38, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 194 m 2, p.č.436, trvalý travní porost, o

Více

Znalecký posudek č. 13/04/96

Znalecký posudek č. 13/04/96 Znalecký posudek č. 13/04/96 O ceně nemovitosti - objektu č.e. 792 - rod. rekr, příslušející k části obce Kníničky, na pozemcích p.č. 1551/1 a p.č. 1551/2, vše v k.ú. Kníničky, obec Brno, okres Brno-město.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1442/2011 O ceně obvyklé na rodinném domu č.p. 332 v Hálkově ul., s pozemky č.par. 307 a 1035 zastavěná plocha a nádvoří a č.par. 213/42 zahrady a dále podílu 1/10 na pozemku č.par.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2199-67/2014 spoluvlastnického podílu :1/6 na pozemcích p.č.1413, p.č.1412 s rodinným domem čp.258 a příslušenstvím v kat.území : Komárov u Hořovic, obec: Komárov, okres:beroun. Objednatel

Více

Znalecký posudek. č. 1949-483/2015. realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice

Znalecký posudek. č. 1949-483/2015. realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice Znalecký posudek č. 1949-483/2015 Objednatel posudku: Petr Janša realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny stavby pro obchod č. p. 3 v kat. území Dolní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 266/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 266/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 266/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 505 součástí je stavba: Velké Pavlovice č.p. 1018, objekt bydlení, pozemku p.č. 506, 693/4, 693/5, 693/6, 695/1, 695/2, 696/1 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 O ceně pozemku p.č.404/197, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 109 m 2, jehož součástí je rozestavěný rodinný dům bez čp/če v obci Stratov, včetně příslušenství a

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu jiné stavby bez čp/če na pozemku parc.č. 5823/3 s příslušenstvím a pozemků parc.č. 5823/3 a 5824/5 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016 RD č.p. 391 s pozemky na LV 881 k.ú. Kopidlno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2215/45/2016 Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Ideal Reality Hradec Králové, Ing. Jaroslav Nekola Dukelská 95 500

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/16 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1438/2, součástí je stavba: Hlinsko, č.p. 1661, technická vybavenost, zapsaných na LV číslo 6565, katastrální území Hlinsko v

Více

Znalecký posudek č.. 3582/132/08

Znalecký posudek č.. 3582/132/08 Znalecký posudek č.. 3582/132/08 o obvyklé ceně ě nemovitosti - rodinného domu čp. 356 v k.ú. a obci Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Michal R u d ý soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6438-143/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 104 Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Praha-západ, obec Jinočany, k.ú. Jinočany Adresa nemovité věci: Školní 104,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 O ceně pozemku p.č.1585/5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 291 m 2, jehož součástí je objekt restaurace č.p.118 v obci Rýmařov, ulice Mlýnská, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 12/577/2014. o ceně obvyklé nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 12/577/2014. o ceně obvyklé nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK č. 12/577/2014 o ceně obvyklé nemovitosti Rekreační chalupa č.p. 145 včetně příslušenství, pozemky parc. č. st. 71, 129/1, 129/2, 131/1, 131/3, 134/3, 141, vše zapsané na listu vlastnictví

Více

Znalecký posudek č. 4580/15

Znalecký posudek č. 4580/15 Znalecký posudek č. 4580/15 O ceně nemovitosti: Rodinný dům čp.935 Smržovka, příslušenství a pozemky parc.č. 3985 a 3986 kú. Smržovka obec Smržovka kraj Liberecký okres Jablonec nad Nisou Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rozestavěný rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Beroun, obec Vysoký Újezd, k.ú. Vysoký Újezd u Berouna

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 57/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 57/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 57/11 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovitostí - rodinný dům č.p. 343 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 1977 katastrální území : Kravaře ve Slezsku obec : Kravaře_

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 229/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 229/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 229/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí: - bytové jednotky č. 491/222 a podílu 718/11304 na společných částech domu a pozemku, vymezeno v budově: Svobodné Dvory, č.p. 490, 491, bytový

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9441-222/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9441-222/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9441-222/2013 o ceně nemovitostí - domu Hamr č.p. 66 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 189, 592/5, 592/6 v k.ú. Hamr u Litvínova, obec Litvínov, okres Most, kraj Ústecký Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 O ceně podílu o velikosti 14/16 pozemku p.č.250, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 192 m 2, jehož součástí je zemědělské stavení bez čp/če v místní části Slížany,

Více