Výzva č. 2/2019. k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva č. 2/2019. k předkládání žádostí o poskytnutí podpory"

Transkript

1 Výzva č. 2/2019 k předkládání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Nárdníh prgramu Živtní prstředí Ministerstv živtníh prstředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prstřednictvím Státníh fndu živtníh prstředí ČR (dále jen Fnd ) výzvu pr předkládání žádstí pskytnutí pdpry (dále jen výzva ) dle pdmínek Nárdníh prgramu Živtní prstředí (dále jen prgram ). Čísl výzvy 2/2019 Priritní blast 5. Živtní prstředí ve městech a bcích Pdblast 5.1 Implementace systémvých nástrjů Pdprvané aktivity 5.1.B Pakt starstů a primátrů pr klima a energii Oprávnění příjemci pdpry Termíny výzvy bce, městské části, dbrvlné svazky bcí Žádsti je mžné pdat v bdbí d d , nejpzději však d vyčerpání alkace. Obdbí realizace Pdpřené prjekty musí být realizvány nejpzději d Výše pdpry na jeden prjekt je min. 250 tis. Kč a max. 2 mil. Kč. Výše pdpry Maximální míra pdpry na jeden prjekt v rámci pdprvané aktivity a) a b) činí 80 % z celkvých způsbilých výdajů. Maximální míra pdpry na jeden prjekt v rámci pdprvané aktivity c) činí 50 % z celkvých způsbilých výdajů. Alkace 5 mil. Kč 1/14

2 1. Cíl výzvy Cílem Výzvy je pdpra udržitelnéh rzvje bcí a krajů, zlepšení kvality živtníh prstředí a kvality živta byvatel a přispění k dsažení klimatick-energetických závazků prstřednictvím zapjení měst a bcí ČR d iniciativy Pakt starstů a primátrů pr klima a energii. Cíle priritní blasti: zlepšení živtníh prstředí a kvality živta ve městech a bcích, pdpra udržitelnéh rzvje měst a bcí, zvýšení dlnsti měst a bcí vůči změně klimatu, příspěvek k dsažení klimatick-energetických závazků d rku Ppis pdprvaných aktivit Předmětem pdpry jsu následující pdprvané aktivity realizvané v suladu s prgramem (pdpřena mhu být patření, která splní pdmínky dle čl. 10 tét výzvy): Předmětem pdpry jsu: a) zpracvání Akčníh plánu pr udržitelnu energii a klima (Sustainable Energy and Climate Actin Plan, SECAP), příp. jeh aktualizace, bsahující výchzí emisní bilanci (Baseline Emissin Inventry, BEI) a hdncení rizik a zranitelnsti (Risk and Vulnerability Assessment), včetně návrhu knkrétních mitigačních a adaptačních patření a zdrjů jejich financvání; b) rganizace Místních dnů pr klima a energii, jejichž účelem bude zvýšení veřejnéh pvědmí tématech, jak je energetická efektivita, využívání bnvitelných zdrjů energie, dlnst vůči změně klimatu a prpjení energetiky a změny klimatu (např. wrkshpy, výstavy, kmentvané prhlídky a dny tevřených dveří aj.). V rámci rganizvaných akcí místní samspráva zapjí zainteresvané subjekty a bčany d splečnéh dialgu týkajícíh se vývje a realizace Akčníh plánu pr udržitelnu energii a klima, s důrazem na knkrétní mitigační a adaptační patření. Vhdným řešením je prpjit tyt akce s dalšími nárdními akcemi, jak jsu např. Týden udržitelnéh rzvje neb Evrpský týden mbility; 2/14

3 c) zřízení jednh nvéh pracvníh místa pr pracvníka bce neb městské části (dle typu žadatele) na plný neb částečný pracvní úvazek. Pracvník, který má bsadit nvě zřízené míst (dále jen pracvník ), může být vybrán na základě výběrvéh řízení, či jej může žadatel vybrat z řad svých stávajících zaměstnanců. Pracvník bude zajišťvat přípravu či aktualizaci akčníh plánu a následnu realizaci patření z něj vycházejících prstřednictvím krdinace činnsti jedntlivých dbrů a ddělení becníh úřadu neb městské části, s cílem získat všechny nezbytné pdklady pr zpracvání a následnu realizaci Akčníh plánu pr udržitelnu energii a klima. Pracvník bude k získání nezbytných pdkladů pr zpracvání a následnu realizaci akčníh plánu aktivně kmunikvat/splupracvat rvněž s územně příslušnu samsprávu neb jinými rganizacemi, případně s bcemi ve správním bvdu žadatele. Pdpru na zřízení pracvníh místa lze čerpat jak v případě zpracvání nvéh akčníh plánu, tak v případě jeh aktualizace. 3. Oprávnění příjemci pdpry O finanční pdpru z prstředků Fndu mhu žádat následující subjekty: bce, městské části, dbrvlné svazky bcí. Příjemce pdpry musí být registrván v ficiální databázi signatářů Paktu starstů a primátrů na adrese: 4. Frma a výše pdpry Pdpra je pskytvána frmu dtace z prstředků Fndu na základě Směrnice MŽP č. 4/2015, v suladu s prgramem, s tut výzvu a dále za pdmínek stanvených v rzhdnutí ministra živtníh prstředí pskytnutí finančních prstředků (dále jen rzhdnutí ) a ve smluvě pskytnutí pdpry ze Státníh fndu živtníh prstředí ČR (dále jen smluva ). Výše pdpry na jeden prjekt je min. 250 tis. Kč a max. 2 mil. Kč. 3/14

4 Maximální míra pdpry na jeden prjekt v rámci pdprvané aktivity a) a b) činí 80 % z celkvých způsbilých výdajů vynalžených na tyt aktivity. Maximální míra pdpry na jeden prjekt v rámci pdprvané aktivity c) činí 50 % z celkvých způsbilých výdajů vynalžených pr tut aktivitu. 5. Alkace prstředků pr výzvu Pr výzvu je alkván celkem 5 mil. Kč. 6. Termíny výzvy Termíny pr předkládání žádstí pskytnutí pdpry (dále jen žádst ) v rámci tét výzvy: Zahájení příjmu žádstí: Uknčení příjmu žádstí: , nejpzději však d vyčerpání alkace. 7. Obdbí realizace Pdpřené prjekty musí být realizvány nejpzději d Míst realizace prjektu Pdpřené prjekty musí být realizvány na území České republiky. 9. Způsbilé výdaje Jedná se ty výdaje prjektu, které zakládají nárk na čerpání pdpry, tj. mhu být splufinancvány v rámci tét výzvy z rzpčtu Fndu. Výdaje musí být skutečně, účelně, efektivně, právněně a nezbytně vynalžené v přímé suvislsti s realizací předmětu pdpry a musí být vzniklé a uhrazené v bdbí realizace prjektu (tj. p zahájení prjektu a před dknčením prjektu), nejdříve však p dni akceptace žádsti. Výdaje musí být realizvány bezhtvstním převdem a prkázány bankvním výpisem. Daň z přidané hdnty (DPH) může být způsbilým výdajem, puze pkud příjemce plnění nemá nárk na dpčet daně na vstupu. 4/14

5 V rámci tét výzvy jsu způsbilé tyt výdaje: prjektvá příprava až d výše 20 tis. Kč spjená s externím zpracváním žádsti, resp. její části. Pdmínku je skutečnst, že prjekt bude schválen k pdpře, výdaje na služby, analýzy a studie spjené se zpracváním strategie, příp. její aktualizace, včetně zapracvaní připmínek k jejímu dpracvání před její finální akceptací ze strany Paktu starstů a primátrů, výdaje na služby pr infrmvanst, prpagaci a medializaci v rámci prjektu, např. inzerce, grafika a tisk apd., výdaje na expertní, vzdělávací a další služby suvisející s rganizací Místních dnů pr energii v rámci prjektu, např. lektrné, facilitace, analýzy a studie apd., výdaje na prnájmy prstr a techniky. Tyt výdaje mhu být způsbilé, puze pkud se jedná přímý prnájem s prnajímatelem (majitelem), resp. dluhdbým nájemcem, aneb prnájem sjednaný za shdných pdmínek jak v případě příméh prnájmu (pdnájem musí trvat minimálně p dbu realizace prjektu či dílčí aktivity prjektu, typu přádání wrkshpu či výstavy), mzdvé náklady vynalžené na jedn nvé pracvní míst v suladu s pžadavkem pr pdprvanu aktivitu c) dle čl. 2 tét výzvy. Mzdvé náklady jsu způsbilé v rzsahu: hrubé mzdy (včetně dvdů na sciální a zdravtní pjištění), dhdy prvedení práce, dhdy pracvní činnsti. Knkrétní výše mzdy musí být stanvena na takvé úrvni, aby nepřesáhla 3,5násbek minimální mzdy dle nařízení vlády č. 273/2018 Sb., výdaje na publicitu prjektu dle čl. 17 tét výzvy, jejich výši žadatel uvede v rzpčtu prjektu, přičemž tyt výdaje jsu způsbilé maximálně d výše 5 % z celkvých způsbilých výdajů, maximálně však 50 tis. Kč. 10. Pdmínky výzvy a) Žadatel musí přistupit k iniciativě Paktu starstů a primátrů dle ficiální evidence na webvých stránkách Paktu starstů a primátrů 1. b) Žadatel, resp. příjemce pdpry, je v suladu se závazky signatářů Paktu starstů a primátrů pvinen d dvu let d přistupení k Paktu starstů a primátrů vypracvat a předlžit SECAP 1 Oficiální databáze signatářů je dstupná na < 5/14

6 a následně v rámci dby udržitelnsti prjektu p dvu letech předlžit mnitrvací zprávu jeh plnění. V tét suvislsti má pvinnst předlžit první zprávu plnění SECAP nejen kanceláři Paktu starstů a primátrů, ale také MŽP a SFŽP. SECAP musí být schválen becní radu či zastupitelstvem jak závazný strategický dkument. c) Zpracvaný SECAP bude sledvat následující bsahvu strukturu: Manažerské shrnutí SECAP 2 ; Strategie: Vize, Mitigační a adaptační závazky: V blasti mitigace musí SECAP jasně indikvat cíl snížení emisí d rku 2030 (a případně i dále), stanvit výchzí rk pr BEI a způsb snížení emisí (abslutní snížení neb snížení per capita), V blasti adaptace musí SECAP jasně indikvat cíl snížení zranitelnsti vůči změně klimatu prstřednictvím definvaných adaptačních patření v suladu s identifikvanu zranitelnstí a riziky. Vytvřené či přidělené krdinační a rganizační struktury, Vyčleněné persnální kapacity, Zapjení stakehlderů a bčanů, Celkvý rzpčet implementace a finanční zdrje, Prces implementace a mnitringu, Hdncení adaptačních mžnstí, Strategie pr případ extrémních klimatických událstí; Výchzí emisní bilance (BEI): Výchzí rk bilance, Pčet byvatel ve výchzím rce bilance, Emisní faktr (standardní neb LCA), Jedntka emisníh reprtingu (CO 2 neb CO 2-ekvivalent), 2 Pr zpracvání SECAP lze dpručit publikaci Guidebk 'Hw t develp a Sustainable Energy and Climate Actin Plan (SECAP)' - Part 1 - The SECAP prcess, step-by-step twards lw carbn and climate resilient cities by 2030 (dstupné nline: Part 2 - Baseline Emissin Inventry (BEI) and Risk and Vulnerability Assessment (RVA) (dstupné nline: Part 3 - Plicies, key actins, gd practices fr mitigatin and adaptatin t climate change and Financing SECAP(s) (dstupné nline: 6/14

7 Odpvědný útvar (hlavní kntakt), Detailní výsledky BEI z hlediska knečné sptřeby energie a emisí skleníkvých plynů. d) V rámci tét výzvy může každý žadatel pdat puze jednu žádst. Prjekt bsahující realizaci pdprvané aktivity a), tj. zpracvání Akčníh plánu pr udržitelnu energii a klima, případně jeh aktualizaci, musí zárveň bsahvat i realizaci pdprvané aktivity b), tj. rganizaci Místních dnů pr klima a energii, a napak. Pdpru v rámci pdprvané aktivity c) je mžné čerpat puze v kmbinaci s pdprvanými aktivitami a) a zárveň b). e) Žadatel je pvinen při zadávacích řízeních pr výběr ddavatele služeb, stavebních prací či ddávek pstupvat pdle příslušnéh zákna zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění. V zájmu zabezpečení řádné efektivity vynakládaných prstředků jsu Fndem stanveny zvláštní pžadavky na pstup žadatele při výběru ddavatele, a t i nad rámec stanvený záknem veřejných zakázkách dle aktuálních pkynů pr zadávání veřejných zakázek, které jsu zveřejněny na sekce Nárdní prgram Živtní prstředí O prgramu Zadávání veřejných zakázek. Specifické pvinnsti relevantní puze pr OPŽP se na žadatele pskytnutí pdpry v rámci NPŽP nevztahují, např.: pžadavky na značení výzvy k pdání nabídky neb známení výběrvéh řízení (ppřípadě samstatné zadávací dkumentace) symblem EU (vlajku) splu s dkazem na EU, dkazem na fnd EU a dkazem na OPŽP aj. f) Veškeré výdaje prjektu musí být pdle zákna vedeny v účetnictví či daňvé evidenci příjemce pdpry (zákn č. 563/1991 Sb., v platném znění). Příjemce pdpry je pvinen všechny transakce suvisející s prjektem dděleně identifikvat (každu z frem pdpry zvlášť) d statních účetních transakcí s prjektem nesuvisejících a je pvinen vést analyticku evidenci s vazbu ke knkrétnímu prjektu. Oprávněný žadatel musí být registrván v České republice. g) V případě pdprvaných aktivit a) a b) je žadatel, resp. příjemce pdpry, pvinen zajistit udržitelnst prjektu a jeh výstupů p dbu 2 let d uknčení realizace prjektu. h) Žadatel, resp. příjemce pdpry je pvinen umžnit prvedení kntrly realizvaných patření na místě, včetně kntrly suvisejících dkumentů, sbami pvěřenými Fndem, případně jiným příslušným kntrlním rgánem, a t p dbu udržitelnsti. i) Pkud pskytnutí pdpry žadateli vylučuje neb neumžňuje becně závazný právní předpis, nelze pdpru pskytnut. 7/14

8 j) V případě, že djde v průběhu realizace patření z prstředků Fndu d dby závěrečnéh vyhdncení akce (dále jen ZVA ) ke změně platnsti becně platných právních předpisů neb ke změně vlastnických vztahů, vyhrazuje si Fnd práv přehdntit přístup v jedntlivých případech, případně dstupit d smluvy. k) Na pdpru není právní nárk. 11. Sledvané indikátry Přehled všech sledvaných indikátrů je uveden v následující tabulce. Žadatel je pvinen zvlit všechny pr prjekt relevantní indikátry. Název indikátru Měrná jedntka Závaznst Zpracvání Akčníh plánu pr udržitelnu energii a klima, příp. jeh aktualizace ks MIN Organizace Místních dnů pr klima a energii ks MIN Předpkládaná rční úspra energie dle SECAP MWh/rk MIN Pčet navržených adaptačních patření ks MIN Pčet akcí v rámci Místních dnů pr klima a energii ks MIN Pčet účastníků/slvených v rámci Místních dnů pr klima a energii ks 3 MIN Pčet zrealizvaných aktivit dle akčníh plánu p dbu realizace prjektu* * Tent indikátr příjemce sdělí SFŽP bezprstředně p schválení akčníh plánu. Indikátr se následně stane závazným. ks MIN 3 V případě wrkshpů se bude dkládat prezenční listinu, v případě výstav, dnů tevřených dveří apd. bude předlžen dhad pčtu návštěvníků, v případě inzerce v médiích se pak bude dkládat např. pčtem výtisků, pčtem čtenářů apd. 8/14

9 Indikátry je nutné naplnit p dbu realizace prjektu. Plnění zvlených indikátrů je pr žadatele, resp. příjemce pdpry závazné, v případě neplnění těcht indikátrů v průběhu realizace prjektu může djít ke krácení pdpry. 12. Dkumenty předkládané žadatelem, resp. příjemcem pdpry Žadatel, resp. příjemce pdpry je pvinen v jedntlivých fázích administrativníh prcesu předkládat dkumenty a pdklady pžadvané Fndem, a t v riginále neb úředně věřené kpii, není-li stanven jinak. a) K žádsti: - frmulář Žádsti pskytnutí pdpry (Přílha č. 1); - Pdrbný ppis prjektu (Přílha č. 2); - kpii dkumentu přistupení k Paktu starstů a primátrů 4, včetně kpie příslušnéh usnesení becní rady či zastupitelstva hledně přistupení k iniciativě; - dklad prkazující, že předmět pdpry nebude využíván k pdnikání - např. čestné prhlášení puze v případě pdprvané aktivity a) a b). b) Ke smluvě: - běžná kpie dkumentace k zadávacímu řízení, včetně uzavřených smluv, bjednávek apd., pracvní smluvy či dhdy včetně platvéh výměru; - aktualizvaný harmngram prací a aktualizvaný plžkvý rzpčet; - rzhdnutí rgánů státní správy pžadvaná pr daný druh patření příslušnými becně závaznými právními předpisy a věcně a místně příslušnými rgány státní správy (např. územní rzhdnutí, stavební pvlení či vyjádření věcně a místně příslušnéh rgánu státní správy, že patření nepdléhá vydání územníh rzhdnutí či stavebníh pvlení, rzhdnutí nakládání s vdami, závazné stanvisk k zásahu d významnéh krajinnéh prvku, suhlas rgánů památkvé chrany, výjimka ze zákna chraně přírdy a krajiny apd.), jsu-li pr daný typ patření relevantní. Rzhdnutí vydaná ve správním řízení musí 4 Dkument přistupení k Paktu starstů a primátrů je dstupný na < 9/14

10 být patřena dlžku právní mci. c) K žádsti uvlnění finančních prstředků: - frmulář Žádsti uvlnění finančních prstředků včetně přehledu čerpání a zprávy realizaci prjektu (Přílha č. 3); - běžné kpie faktur a statních účetních dkladů, v případě pdprvané aktivity c) rvněž výkazy práce a mzdvé listy; - běžné kpie bankvních výpisů prkazující uhrazení faktur a statních účetních dkladů; - kpii usnesení becní rady či zastupitelstva hledně schválení SECAP jakžt závaznéh strategickéh dkumentu. d) K ZVA: - zpracvaný SECAP; - frmulář ZVA (Přílha č. 4); - bjektivní dlžení naplnění zvlených indikátrů; - a další dkumenty definvané ve smluvě. Fnd je právněn si vyžádat další relevantní pdklady a dkumenty, které se v průběhu prjektvéh cyklu stanu nezbytnými pr jeh řádné vyhdncení a dknčení. 13. Způsb pdání žádstí Žádsti je ptřeba devzdat níže uvedeným způsbem. Jiným způsbem dručené žádsti nebudu přijaty d dalšíh administrativníh prcesu. Žádsti budu přijímány průběžně v termínech dle čl. 6 tét výzvy. Datem přijetí žádsti se rzumí datum dručení na Fnd, nikliv datum předání pštvní přepravě. Při pdávání žádsti je nutné řídit se prvzními hdinami pdatelny Fndu, které jsu zveřejněny na v sekci Kntakty. 10/14

11 Žádst musí být zpracvaná v českém jazyce v předepsaném frmátu a předpkládaný rzpčet musí být uveden v českých krunách. Žádsti se předkládají v jednm vyhtvení ve frmě riginálu včetně přílh a zárveň elektrnicky na datvém médiu. Elektrnická verze žádsti musí být zpracvána v bvyklých frmátech (Micrsft Wrd, Excel, PDF případně Open Office). Žádsti je nutné dručit prstřednictvím dručvatelských služeb neb sbně d pdatelny Fndu v uzavřených bálkách s značením: Název žadatele Adresa žadatele IČ žadatele Žádst pskytnutí pdpry d NPŽP výzva č. 2/2019 Žádsti mhu být předkládány také prstřednictvím datvých zpráv (ID datvé schránky: favab6q), přičemž datvá zpráva musí být značena jak Žádst z NPŽP Výzva č. 2/2019 a musí být patřena platným elektrnickým pdpisem statutárníh zástupce. Státní fnd živtníh prstředí ČR Odbr realizace Nárdních prgramů Olbrachtva 2006/ Praha 4 V důvdněných případech může být žádst pdepsána sbu zmcněnu na základě speciální plné mci. 14. Administrace žádstí Výzva je vyhlášena jak jednklvá nesutěžní. Žádsti pdléhají kntrle úplnsti a frmální správnsti a kntrle přijatelnsti. Kntrlu přijatelnsti se rzumí psuzení věcné správnsti a vyhdncení splnění pdmínek výzvy. Je-li žádst frmálně úplná a je psuzena jak přijatelná z hlediska splnění pdmínek výzvy, je akceptvána a předána Ministerstvu živtníh prstředí (Odbru plitiky živtníh prstředí a udržitelnéh rzvje, který bude splupracvat s Odbrem energetiky a chrany klimatu) ke zpracvání dbrnéh psudku ve smyslu 11/14

12 4 dst. 3 zákna ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 4 dst. 2 Směrnice MŽP č. 4/2015. O akceptaci žádsti je žadatel Fndem písemně infrmván. Žádsti nepdléhají prcesu hdncení dle hdntících kritérií a jsu administrvány průběžně v přadí, v jakém byly dručeny na Fnd. Pdané žádsti, které splní pdmínky prgramu a výzvy, budu následně předlženy k prjednání Radě Fndu a k vydání rzhdnutí. Nesplňuje-li žádst pdmínky výzvy, může být administrace takvét žádsti ze strany Fndu uknčena prstřednictvím usnesení zastavení administrace žádsti, a t kdykli v průběhu její administrace. 15. Čerpání pdpry a) Pdpra je Fndem vyplacena bezhtvstním převdem finančních prstředků v Kč na bankvní účet příjemce pdpry uvedený ve smluvě, a t na základě řádně dlžených a Fndem dsuhlasených dkumentů dle čl. 12 písm. c). b) Fnd pskytuje pdpru puze na úhradu způsbilých výdajů prjektu. Výdaje musí být v suladu s pravidly tét výzvy a platnými právními předpisy. Způsbilé výdaje jsu uvedeny v čl. 9 tét výzvy. c) Finanční prstředky uvlňuje Fnd průběžně na základě předlžených žádstí uvlnění finančních prstředků (Přílha č. 3) včetně přílh uvedených v čl. 12 bd c). Závěrečnu žádst uvlnění finančních prstředků je žadatel pvinen předlžit d 30 dnů p uknčení realizace prjektu. K žádsti platbu může příjemce pdpry předlžit i neuhrazené faktury, jejich prplacení prkáže dlžením relevantních dkumentů d 10 dnů d uvlnění finančních prstředků. 16. Změny prjektu a) Příjemce pdpry je pvinen známit Fndu jakékliv změny (identifikačních a kntaktních údajů, parametrů prjektu, pdmínek realizace prjektu, skutečnstí a pdmínek bsažených ve smluvě aj.), a t d předlžení žádsti d ZVA. Budu-li změny realizvány bez suhlasnéh stanviska Fndu a djde-li v důsledku změny k nesplnění pdmínek výzvy, nebude pdpra pskytnuta, resp. příjemce může ztratit nárk na pskytnutu pdpru neb její část. b) Fnd je pvinen psudit avizvané změny a jejich sulad s pdmínkami prgramu. Změnu dle psuzení buď dsuhlasí, neb zamítne. 12/14

13 17. Publicita a) Příjemce pdpry dpvídá za infrmvání veřejnsti tm, že prjekt byl realizván za finanční spluúčasti Fndu, a t minimálně prstřednictvím svých stávajících webvých stránek. b) Vlba relevantních prstředků a patření pr zajištění publicity prjektu pdléhá rzhdnutí příjemce pdpry, přičemž každý nástrj k naplnění pvinné publicity musí být v suladu s Grafickým manuálem Nárdníh prgramu Živtní prstředí 5, zejména musí být značen pvinným sdělením: Tent prjekt je splufinancván Státním fndem živtníh prstředí České republiky na základě rzhdnutí ministra živtníh prstředí. a lgy Fndu a MŽP, která budu viditelná a dplněná dkaz na internetvé stránky a c) V rámci tét Výzvy příjemce pdpry musí pužít alespň 3 infrmační kanály: bannery, rll up apd. s plchu vyhrazenu pr infrmaci spluúčasti Fndu v suladu s Grafickým manuálem Nárdníh prgramu Živtní prstředí; internet příjemce pdpry vytvří webvé stránky prjektu neb rzšíří stávající webvé stránky zprávy týkající se realizvanéh prjektu, včetně infrmace spluúčasti Fndu (viz dst. b)); alespň jeden další způsb infrmvání cílvé skupiny, stakehlderů (veřejné správy, dalších rganizací a institucí). Například využití eventů (Dny tevřených dveří, slavnstní tevření) atd. 18. Kntakty Se svými dtazy mhu žadatelé kntaktvat pracvníky call centra Fndu, a t na telefnním čísle (pracvní dny d 7:30 d 16:00), případně prstřednictvím vé adresy: 5 Grafický manuál Nárdníh prgramu Živtní prstředí je k dispzici na sekce Nárdní prgram Živtní prstředí Dkumenty ke stažení Obecné dkumenty. 13/14

14 Kntaktní sby pr tut výzvu jsu: Mgr. Jana Piekníkvá, prjektvá manažerka Oddělení III Odbru realizace Nárdních prgramů, tel.: , Ing. Michal Slezák, ředitel Odbru realizace Nárdních prgramů, tel.: Přílhy Přílha č. 1 Přílha č. 2 Přílha č. 3 Frmulář Žádsti pskytnutí pdpry Pdrbný ppis prjektu Žádst uvlnění finančních prstředků včetně přehledu čerpání a zprávy realizaci prjektu Přílha č. 4 Frmulář ZVA V Praze dne:. dubna 2019 Mgr. Richard Brabec ministr pdepsán elektrnicky 14/14

Výzva č. 9/2018. k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 9/2018. k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 9/2018 k předkládání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Nárdníh prgramu Živtní prstředí (aktualizvané znění platné a účinné d 21. únra 2019) Ministerstv živtníh prstředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

Výzva č. 8/2016. k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 8/2016. k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 8/2016 k předkládání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Nárdníh prgramu Živtní prstředí Ministerstv živtníh prstředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prstřednictvím Státníh fndu živtníh prstředí ČR (dále

Více

Výzva č. 2/2018. k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 2/2018. k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 2/2018 k předkládání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Nárdníh prgramu Živtní prstředí Ministerstv živtníh prstředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prstřednictvím Státníh fndu živtníh prstředí ČR (dále

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

cestovního ruchu

cestovního ruchu Nárdní prgram pdpry cestvníh ruchu 2010-2013 Pdprgram Cestvní ruch pr všechny Vyhlášen 16. únra 2010 Cíle pdprgramu: zpřístupnění aktivit spjených s cestváním i určitým způsbem znevýhdněným skupinám byvatel;

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Výzva č. 2/2017. k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 2/2017. k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 2/2017 k předkládání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Nárdníh prgramu Živtní prstředí Ministerstv živtníh prstředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prstřednictvím Státníh fndu živtníh prstředí ČR (dále

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 379/84A, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 222 624 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz PLÁN

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené.

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené. Zpráva realizaci prjektu / dílčí části prjektu Pzn.: v číselníku je čast bsažen více mžnstí k výběru, ale pr prgram Interreg V-A ČR-Plsk jsu relevantní puze mžnsti výběru zde uvedené. Úvdní strana dkumentu

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Výzva č. 10/2018. k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 10/2018. k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 10/2018 k předkládání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Nárdníh prgramu Živtní prstředí Ministerstv živtníh prstředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prstřednictvím Státníh fndu živtníh prstředí ČR (dále

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

OPPIK Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY

OPPIK Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY OPPIK Prgram SLUŽBY INFRASTRUKTURY říjen 2016 Cíl Výzvy a právní frmy v prgramu Služby infrastruktury (SI) Pdprvané aktivity prgramu SI Odvětvvé vymezení: CZ-NACE Způsbilé / Nezpůsbilé výdaje Frma a výše

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

Zpráva o udržitelnosti projektu

Zpráva o udržitelnosti projektu Zpráva udržitelnsti prjektu Úvdní strana dkumentu Datvá plžka Plnění Pznámka Název dkumentu Průběžná zpráva udržitelnsti individuálníh prjektu č. X / Závěrečná zpráva udržitelnsti individuálníh prjektu

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): Odbrný kurz: I. Systém řízení jaksti v elektr-výrbě rzvj dbrných

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj. vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH

Ministerstvo pro místní rozvoj. vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH Přílha č. 1 RM č.j.: 42681/2016-54 Ministerstv pr místní rzvj vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE z NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH pr rk 2017 PODPROGRAM: ROZVOJ ZÁKLADNÍ

Více

PŘÍLOHA 1 ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA. Manuál k Energetickému modelu Projekt: Aktualizace modelů a manuálů FEA

PŘÍLOHA 1 ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA. Manuál k Energetickému modelu Projekt: Aktualizace modelů a manuálů FEA ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA PŘÍLOHA 1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce dtace: 800 260

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Pravidla pro předkládání projektových záměrů

Pravidla pro předkládání projektových záměrů I n stitucinální rzvjv ý p l á n 2012 Jihčeská univerzita v Českých Budějvicích Pravidla pr předkládání prjektvých záměrů verze k 5. 8. 2011 Pdmínky předkládání 1. Předkládání prjektvých záměrů (PZ) a.

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

Dotační programy MŽP v péči o sídelní krajinu. Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP

Dotační programy MŽP v péči o sídelní krajinu. Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP Dtační prgramy MŽP v péči sídelní krajinu Ing. Jiří Klápště Odbr becné chrany přírdy a krajiny MŽP Dtační prgramy Evrpské - Operační prgram Živtní prstředí 2014-2020 Nárdní - Nárdní prgram Živtní prstředí

Více

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo Seminář pr žadatele k Výzvám MAS pr OP Zaměstnanst 13.5.2019 Nákl 843/03_16_047/CLLD_15_01_004 II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra prrdinných patření MAS Mravská cesta Výzva je dstupná na webvých stránkách

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU PRO ROK 2015

R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU PRO ROK 2015 DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO NELÉKAŘSKÉ OBORY (dtace na celé specializační vzdělávání

Více

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo Seminář pr žadatele k Výzvám MAS pr OP Zaměstnanst 13.5.2019 Nákl 844/03_16_047/CLLD_15_01_004 II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra zaměstnansti MAS Mravská cesta II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra

Více

MMB Návrh usnesení:

MMB Návrh usnesení: MMB216657?f Rada města Brna Z7/19. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 21. června 216 ZM7/ \\\

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 3.2 PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 23 PŘÍLOHA Č. 4 PRAVIDLA PRO VYDÁNÍ STANOVISKA ODBORU HLAVNÍHO ARCHITEKTA EGOVERNMENTU

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Výzva č. 9/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 9/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 9/215 k předkládání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Nárdníh prgramu Živtní prstředí Ministerstv živtníh prstředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prstřednictvím Státníh fndu živtníh prstředí ČR (dále

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dkumentace Nejedná se zadávací řízení dle zákna č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka maléh rzsahu 1) Identifikační údaje zadavatele: Obec Kružberk Sídl: č.p.84, 747 86

Více

MMB Návrh usnesení: pro velký rozsah uvedeno na další straně. Stanoviska dotčených orgánů:

MMB Návrh usnesení: pro velký rozsah uvedeno na další straně. Stanoviska dotčených orgánů: Rada města Brna MMB2017000001299 45 Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 3. října 2017 ZM7/2906 Název: Prjekt Zateplení bytvéh dmu Knpiska 33, Brn-Bsnhy" - pskytnutí zápůjčky MČ Brn-Bsnhy,

Více

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ Výzva pr předkládání grantvých prjektů OP LZZ Pdpra sciálních služeb kmunitníh typu vzniklých p transfrmaci PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ Ministerstv práce a sciálních věcí ČR Odbr implementace

Více

Provozní podpora systému PROXIO

Provozní podpora systému PROXIO Přílha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Prvzní pdpra systému PROXIO Zadávací

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Realizace kmplexníh vzdělávacíh prgramu 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Agentura Grátis, s.r.. Sídl Litevská

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka

Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka Pdklady pr jednání zastupitelstva města Lanškrun dne: 18.12.2018 Čísl jednání: 6 Čísl jednací: MULA 39292/2018 Pčet l. dk.: Pčet přílh: Pčet l. přílh: Spis. znak: 101.2.1 Datum: 11.12.2018 Název materiálu:

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Nákup inzerce

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Výzva č. 16/2017. k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 16/2017. k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 16/217 k předkládání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Nárdníh prgramu Živtní prstředí Ministerstv živtníh prstředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prstřednictvím Státníh fndu živtníh prstředí ČR (dále

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Výzva č. 1/2019. k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 1/2019. k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 1/2019 k předkládání žádstí pskytnutí pdpry v rámci prgramu na pdpru výměny nevyhvujících ktlů na pevná paliva v dmácnstech, úspr energie a dalších adaptačních či mitigačních patření ve vztahu

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2014

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2014 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFRASTRUKTURA ICT 2014 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina 2) Celkvý bjem

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více