Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu"

Transkript

1 Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Zelená linka pro zájemce o dotace: září

2 OSNOVA 1 Charakteristika projektu Vstupní údaje projektu Postup při vyplňování a řešení projektu List Info List Scénář bez projektu List Náklady a příjmy bez projektu List Scénář s projektem List Náklady a příjmy s projektem List Investiční náklady běžné ceny List Zdroje financování Kontrola relevantnosti výsledků Stanovení míry podpory

3 1 CHARAKTERISTIKA PROJEKTU V rámci projektu bude řešena rekonstrukce kotelny na uhlí a TTO (těžký topný olej) na plyn s instalací kotle na biomasu a ORC. Elektřina bude prodávána v režimu výkupních cen. Součástí projektu je také rekonstrukce rozvodů CZT. Žadatelem na projekt, respektive vlastníkem a následně provozovatelem infrastruktury bude Město, tzn. veřejný subjekt. Realizace projektu je plánována na období , tzn. uvedení projektu do provozu je plánováno na Předpokládané celkové investiční náklady projektu jsou stanoveny ve výši ,000 tis. Kč bez DPH, tedy částka s DPH činí ,800 tis. Kč. Na základě výše celkových investičních nákladů je patrné, že projekt bude definován jako Individuální projekt. Žadatel je plátcem DPH. Vzhledem k charakteru projektu, je projekt zařazen dle Implementačního dokumentu Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP ), do prioritní osy 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, respektive do oblasti podpory Omezování emisí. Jelikož se jedná o projekt rekonstrukce stávajícího zdroje tepla s navýšením kapacity výroby tepla a elektřiny, jedná se o projekt tzv. přírůstkový, proto musí být projekt, v rámci prioritní osy 2, zpracován Energetickým modelem - přírůstkovým. 2 VSTUPNÍ ÚDAJE PROJEKTU Souhrnný přehled vstupních údajů projektu je uveden v tabulkách níže. Stavba zahrnuje rekonstrukci kotle na uhlí a TTO na plyn výkonem 16 MW. Dále bude instalován kotel na biomasu o výkonu 2 MW a ORC. Projekt řeší rekonstrukci a doplnění stávajícího objektu pro účely výroby tepla a po realizaci projektu také k výrobě elektřiny. Aby byla zajištěna správná funkce výpočtů v Modelu, je třeba všechny údaje uvedené v tabulkách níže, vyplnit do Energetického modelu - přírůstkového, který je relevantní pro výpočet míry podpory pro projekty tzv. přírůstkové, které jsou zařazeny do Prioritní osy 2 a 3. Pozn.: Údaje, týkající se investičních a provozních nákladů (viz Tabulka 1 a Tabulka 2) se do Modelu musí zadat v tisících Kč s přesností na 3 desetinná místa (tzn., je-li náklad Kč, do Modelu Zpracovatel zadá číslo !!!). Model následně zobrazuje zaokrouhlené hodnoty na částku v tisících, (tj. 21 tis. Kč), přesto však počítá s přesnými částkami zadanými Zpracovatelem. Tabulka 1: Vstupní data Info Položka Jednotka Hodnota Zahájení realizace projektu Den/měsíc/rok Uvedení projektu do provozu Den/měsíc/rok Vlastník infrastruktury veřejný/obec Město Provozovatel infrastruktury veřejný/obec Město Žadatel je plátcem DPH? Ano/Ne Ano Základní vstupní údaje bez projektu bez DPH Instalovaný tepelný výkon MW 16,00 Roční využití inst. výkonu h

4 Vlastní spotřeba tepla GJ/rok Dodávky tepla ostatním odběratelům kategorie 1 GJ/rok Cena tepla kategorie 1 Kč/GJ 350,00 Provozní náklady bez projektu bez DPH Fixní náklady tis. Kč 3 550,000 Výdaje na provozní látky/suroviny tis. Kč 400,000 Výdaje na paliva tis. Kč 700,000 Výdaje na el. a tepelnou energii dodanou zvenčí tis. Kč 150,000 Poplatky za odpady a emise tis. Kč 550,000 Celkové roční provozní náklady bez projektu Příjmy bez projektu tis. Kč/rok 5 350,000 bez DPH Za prodej tepla kategorie odběru 1 tis. Kč/rok ,000 Celkové roční příjmy bez projektu tis. Kč/rok ,000 Základní vstupní údaje s projektem bez DPH Instalovaný elektrický výkon MWe 0.80 Roční využití instalovaného výkonu h Vlastní spotřeba elektřiny MWh/rok 100 Pevná výkupní cena elektřiny Kč/ MWh 2 500,00 Příspěvek za KVET Kč/ MWh 45,00 Instalovaný tepelný výkon MW t 18,00 Roční využití inst. výkonu h Vlastní spotřeba tepla GJ/rok Dodávky tepla ostatním odběratelům kategorie 1 Provozní náklady s projektem GJ/rok bez DPH Fixní náklady tis. Kč 4 400,000 Výdaje na provozní látky/suroviny tis. Kč 700,000 Výdaje na paliva tis. Kč 2 700,000 Výdaje na el. a tepelnou energii dodanou zvenčí tis. Kč 200,000 Poplatky za odpady a emise tis. Kč 600,000 Celkové roční provozní náklady s projektem Příjmy s projektem tis. Kč/rok 8 600,000 bez DPH 4

5 Za prodej elektřiny pevná výkupní cena tis. Kč 3 750,000 Za prodej elektřiny příspěvek KVET tis. Kč 72,000 Za prodej tepla kategorie odběru 1 tis. Kč ,000 Celkové roční příjmy s projektem tis. Kč/rok ,000 Tabulka 2: Investiční náklady (tis. Kč na tři desetinná místa) Investiční náklady projektu Položka Jednotka Hodnota bez DPH Projekce a příprava tis. Kč 3 400,000 Výstavba tis. Kč ,000 Stroje a zařízení tis. Kč ,000 Ostatní náklady s projektem tis. Kč ,000 DPH tis. Kč ,800 Celkem investiční náklady tis. Kč ,800 5

6 3 POSTUP PŘI VYPLŇOVÁNÍ A ŘEŠENÍ PROJEKTU Níže je uveden postup při vyplňování a řešení projektu Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu (dále jen Projekt ) na uvedeném příkladu. Řešení a členění následujících kapitol odpovídá jednotlivým krokům tak, jak má Zpracovatel postupovat při vyplňování dat do Energetického modelu - přírůstkového a při řešení výstupů Projektu. Zpracovatel vyplní postupně odpovídající data do následujících listů v Modelu: List Info List Scénář bez projektu List Náklady a příjmy bez projektu List Scénář s projektem List Náklady a příjmy s projektem List Investiční náklady běžné ceny List Zdroje financování List Výstup pro SFŽP LIST INFO Zpracovatel nejprve vyplní požadované vstupní údaje, jako jsou identifikační údaje o Žadateli a předkládaném Projektu (jméno žádajícího subjektu, název projektu, ID projektu dle čísla, vygenerovaného k formuláři žádosti v elektronickém prostředí BENE-FILL, kontaktní osoba Žadatele, sídlo Žadatele, telefon a ). Dále musí Zpracovatel stanovit relevantní prioritní osu a oblast podpory, do které svým zaměřením námi řešený Projekt spadá. V rámci položky Prioritní osa (číslo) vybere možnost 2 (Zlepšování kvality ovzduší snižování emisí) a v rámci položky Oblast podpory vybere možnost 2.2 (Omezování emisí). Žadatel je povinen vyplnit na listu Info položku Kategorie projektu s ohledem na charakter Projektu. Tento výběr je čistě na Žadateli/Zpracovateli FA s tím, že na základě celkových investičních nákladů Projektu (vč. DPH bez ohledu na jeho způsobilost), které činí ,800 tis. Kč a dle v současnosti platného kurzu ČNB (např. 26,106 Kč/EUR), se jedná o Individuální projekt (jehož celkové investiční náklady nepřekročí částku 25 mil. EUR). Následně je nutné vyplnit předpokládané datum zahájení realizace Projektu a předpokládané datum ukončení realizace Projektu, dále je třeba definovat položku Má žadatel nárok na vrácení DPH? v tomto případě je nastavena položka na Ano. U položky Má Žadatel nárok na uplatnění daně z příjmů při výpočtu míry podpory? je standardně nadefinováno Ne. Posledními položkami, které je zapotřebí v rámci tohoto listu definovat jsou, jaký typ subjektu Žadatel je, položka: Žadatel je veřejný nebo soukromý subjekt v tomto případě je položka nastavena na veřejný a položku Pokud je žadatel veřejný subjekt, jaký typ? V tomto případě položka nastavena na obec. 6

7 Obrázek 1: List Info 7

8 LIST SCÉNÁŘ BEZ PROJEKTU V rámci listu vyplňuje Zpracovatel FA základní vstupní parametry, související se stávajícím stavem před rekonstrukcí stavby, bez realizace Projektu. Nejdříve je nutné zadat Typ projektu v rozbalovacím menu položky Stavby. V našem případě je vybrán typ Projektu Teplárna / KVET vč. rozvodů tepla. Na základě takto zadaného typu Projektu se automaticky nabízí relevantní položky v rámci Stavby a Zařízení, pro které bude definovat Zpracovatel investiční náklady v rámci listu Investiční náklady běžné ceny. Obrázek 2: List Scénář bez projektu Typ projektu Dále je nutné v rámci listu zadat údaje o zařízení před realizací Projektu. Vzhledem k tomu, že před realizací Projektu byla využívána kotelna na uhlí a TTO na plyn, je nutné zadat data, jako jsou instalovaný tepelný výkon (16,00 MW t ) a roční využití instalovaného výkonu (2 000 h). 8

9 Obrázek 3: List Scénář bez projektu Základní vstupní parametry Na základě výše zadaných hodnot se automaticky vypočítá položka Roční výroba tepla v jednotkách GJ/rok (hodnota je vypočtena jako součin instalovaného výkonu a ročního využitého instalovaného výkonu a pro převod z MWh na GJ se vynásobí hodnotou 3,6. 1 ). Z výpočtu vyplývá, že Roční výroba tepla je GJ/rok ( = 16,00 x x 3,6). Do položky Vlastní spotřeba tepla Zpracovatel zadá hodnotu GJ/rok. Pro dodávky tepla konečným odběratelům musí Zpracovatel vyplnit údaje pro kategorii odběru 1 ( GJ/rok). Jelikož se jedná pouze o jednu kategorii odběratelů tepla, je celková dodávka tepla konečným odběratelům také GJ/rok. V rámci kontroly je možné v [buňce G8] vidět zeleně podbarvený nápis OK což znamená, že při zadávání dat nedošlo k žádné chybě. Poslední položkou, kterou v rámci tohoto listu Zpracovatel vyplní, jsou ceny tepla pro každou definovanou kategorii odběru, v našem příkladě pouze do kategorie odběru 1, která činí 350,00 Kč/GJ. Cena je uvedena bez DPH, jelikož Žadatel je plátcem DPH. 1 1MWh = 3,6 GJ 9

10 LIST NÁKLADY A PŘÍJMY BEZ PROJEKTU V rámci listu vyplní Zpracovatel jak fixní a variabilní náklady bez Projektu, tak i příjmy bez Projektu, a to ve stálých cenách v cenové úrovni, uvedené na listu Info, [buňka I27] (tis. Kč v c.ú. 2010). Vzhledem ke skutečnosti, že Žadatel je plátcem DPH (viz List Info, položka Má žadatel nárok na vracení DPH? nastaveno Ano ), musí být všechny zadávané hodnoty pro položky nákladů a příjmů zadávány bez DPH! Provozní náklady bez Projektu: V rámci tabulkové části Provozní náklady, musí být vyplněny předdefinované položky Fixní náklady bez realizovaného projektu (osobní náklady, náklady na běžné opravy a údržbu, nájem pozemku, apod.) a dále následující variabilní náklady, které jsou v rámci Modelu standardně předdefinovány dle typu stavby/zařízení (výdaje na provozní látky / suroviny, výdaje na paliva, výdaje na elektrickou a tepelnou energii, dodanou zvenčí, poplatky za odpady a emise a ostatní). Obrázek 4: List Náklady a příjmy bez projektu Provozní náklady Fixní náklady bez projektu v prvním celém roce po předpokládaném uvedení Projektu do provozu (rok 2013) se automaticky dopočítají dle zadaných vstupních hodnot v předdefinovaných buňkách (součet buněk I7 až I11). Celkové fixní náklady bez Projektu v roce 2013 činí tis. Kč/rok, jednotlivé položky fixních nákladů jsou uvedeny níže: Náklady na běžné opravy a údržbu byly stanoveny na 150 tis. Kč/rok. Náklady na nájem pozemku a ostatních nemovitostí byly stanoveny na 500 tis. Kč/rok. Osobní náklady spojené s provozováním kotelny byly stanoveny na tis. Kč / rok. Náklady na režie a pojištění, které souvisí s provozováním kotelny, byly stanoveny na 400 tis. Kč / rok. Položka Ostatní nebyla využita z toho důvodu, že ostatní předdefinované položky byly pro definování provozních nákladů dostačující. Variabilní náklady bez Projektu se vyplňují v celém prvním roce (rok 2013) po předpokládaném uvedení Projektu do provozu. U každé položky variabilních nákladů, která je předdefinována, Model automaticky vypočítá jednotkový náklad (Kč/jednotka), který je vypočten jako celkové náklady dané služby děleno množstvím 10

11 za danou službu. Celkové variabilní náklady v roce 2013 dosahují výše tis. Kč, jednotlivé položky variabilních nákladů jsou uvedeny níže: Roční variabilní náklady na spotřebované provozní látky/suroviny jsou 400 tis. Kč. Roční variabilní náklady na spotřebovaná paliva činí 700 tis. Kč. Roční variabilní náklady na spotřebovanou elektrickou energii a tepelnou energii dodanou zvenčí činí 150 tis. Kč. Roční variabilní náklady (poplatky za vyprodukované odpady) činí 550 tis. Kč. Celkové provozní náklady bez Projektu v prvním celém roce po uvedení Projektu do provozu (rok 2013) jsou vypočteny ve výši tis. Kč. V jednotlivých letech od roku 2013 zůstává ve scénáři bez Projektu celková výše provozních nákladů na hodnotě tis. Kč/rok. Příjmy bez Projektu: Zpracovatel v rámci tohoto listu již nemusí vyplňovat položky pro jednotlivé příjmy Projektu. Tyto položky se automaticky dopočítají na základě zadaných dat v listu Scénář bez projektu. Vyplnění položek je tedy provedeno automaticky, a to v rámci světle žlutě podbarvených buněk. Obrázek 5: List Náklady a příjmy bez projektu - Příjmy V rámci tabulkové části Příjmy je ve Scénáři bez projektu definován pouze následující typ příjmů: Příjmy za prodej tepla kategorie odběru 1. Detailnější stanovení příjmů je uveden v odrážkách níže: Příjmy za prodej tepla kategorie odběru 1 činí tis. Kč/rok. Celkové roční příjmy bez Projektu v roce 2013 činí tis. Kč/rok. Obrázek 6: List Náklady a příjmy bez projektu Příjmy náklady LIST SCÉNÁŘ S PROJEKTEM V rámci listu vyplňuje Zpracovatel analýzy základní vstupní parametry, které již souvisejí s realizací Projektu. Nejdříve je nutné zadat Typ projektu v rozbalovacím 11

12 menu položky Stavby. V našem případě je vybrán typ Projektu Teplárna / KVET vč. rozvodů tepla. Na základě takto zadaného typu Projektu se opět automaticky nabízí relevantní položky v rámci Stavby a Zařízení, pro které bude definovat Zpracovatel investiční náklady v rámci listu Investiční náklady běžné ceny. Obrázek 7: List Scénář s projektem Typ projektu Dále je nutné v rámci listu zadat údaje o zařízení po realizaci Projektu. Jelikož se v rámci Projektu po jeho realizaci počítá s instalací ORC pro výrobu elektřiny z kotle na biomasu, je nutné zadat údaje o tomto zařízení. V rámci Projektu bude tedy v provozu ORC s instalovaným elektrickým výkonem 0,80 MWe a ročním využitím instalovaného výkonu h. V rámci položky Roční výroba elektřiny je automaticky vypočtena hodnota MWh/rok (hodnota je vypočtena jako součin instalovaného výkonu a ročního využitého instalovaného výkonu). Vlastní spotřeba elektřiny je uvažována na hodnotu 100 MWh/rok. Jelikož je v rámci našeho příkladu definováno, že elektřina bude prodávána pevnou výkupní cenou, musí Zpracovatel tuto položku vybrat v rámci rozbalovacího menu položky Režim výkupu elektřiny v [buňka E4]. Dále je nutné vyplnit sazby bez DPH v rámci položek Pevná výkupní cena elektřiny (2 500,00 Kč/MWh) a Příspěvek za KVET (45,00 Kč/MWh). V případě, že v pravé části tabulky svítí zeleně podbarvená buňka OK, jsou data zadána správně a Zpracovatel může pokračovat dále při vyplňování Modelu. 12

13 Obrázek 8: List Scénář s projektem Základní vstupní parametry Vzhledem k tomu, že po realizaci Projektu bude využívána rekonstruovaná kotelna na uhlí a TTO na plyn (instalovaný tepelný výkon 16,00 MW t ), vč. nově instalovaného kotle na biomasu (instalovaný tepelný výkon 2,00 MW t ), je nutné zadat celkový instalovaný tepelný výkon po realizaci Projektu, což je 18,00 MW t (2,00 MW t + 16,00 MW t ) s tím, že roční využití instalovaného výkonu bude h. V rámci položky Roční výroba tepla je automaticky vypočtena hodnota v GJ/rok (hodnota je vypočtena jako součin instalovaného výkonu a ročního využitého instalovaného výkonu a pro převod z MWh na GJ se vynásobí hodnotu 3,6 2. Z výpočtu vyplývá, že Roční výroba tepla je GJ/rok ( = 18,00 x x 3,6). Do položky Vlastní spotřeba tepla Zpracovatel zadá hodnotu GJ/rok, která odpovídá hodnotě po realizaci Projektu. Pro dodávky tepla konečným odběratelům musí Zpracovatel vyplnit údaje pro kategorii odběru 1 ( GJ/rok). Jelikož se jedná pouze o jednu kategorii odběratelů tepla, je celková dodávka tepla konečným odběratelům také GJ/rok. 2 1MWh = 3,6 GJ 13

14 V rámci kontroly je možné v [buňce G9 a G29] vidět zeleně podbarvený nápis OK což znamená, že při zadávání dat nedošlo k žádné chybě a Zpracovatel může dále pokračovat při vyplňování Modelu. Položka Cena tepla kategorie odběru 1 je předdefinována dle údaje, zadaném v listu Scénář bez projektu, tedy na 350,00 Kč/GJ. LIST NÁKLADY A PŘÍJMY S PROJEKTEM Postup při vyplňování údajů v tomto listu je stejný, jako u listu Náklady a příjmy bez projektu s tím rozdílem, že Zpracovatel musí vyplňovat hodnotu nákladů a příjmů, které odpovídají nákladům a příjmům již po realizaci Projektu. Proto v rámci listu vyplní Zpracovatel jak fixní a variabilní náklady vč. Projektu, tak příjmy vč. Projektu, a to ve stálých cenách v cenové úrovni 2010 (tis. Kč). Vzhledem ke skutečnosti, že Žadatel je plátcem DPH (viz List Info, položka Má žadatel nárok na vracení DPH? nastaveno Ano ), musí být všechny zadávané hodnoty (stejně jako na listu Náklady a příjmy bez projektu ) pro položky nákladů a příjmů zadávány bez DPH! Provozní náklady s Projektem: V rámci tabulkové části Provozní náklady, musí být vlivem realizace Projektu opět vyplněny předdefinované položky Fixní náklady (osobní náklady, náklady na běžné opravy a údržbu, nájem pozemku, apod.) a dále variabilní náklady, které jsou v rámci Modelu standardně předdefinovány, a to dle typu Projektu (výdaje na provozní látky / suroviny, výdaje na paliva, výdaje na elektrickou a tepelnou energii, dodanou zvenčí, poplatky za odpady a emise a ostatní). Obrázek 9: List Náklady a příjmy s projektem Provozní náklady Fixní náklady po realizaci Projektu v prvním celém roce po uvedení Projektu do provozu (rok 2013) se automaticky dopočítají dle zadaných vstupních hodnot v předdefinovaných buňkách (součet buněk I7 až I11). Celkové fixní náklady po realizaci Projektu v roce 2013 činí tis. Kč/rok, jednotlivé položky fixních nákladů jsou uvedeny níže: Náklady na běžné opravy a údržbu byly stanoveny na 200 tis. Kč/rok. Dle předpokladu v průběhu jednotlivých let nebude docházet k nárůstu výše těchto nákladů. 14

15 Náklady na nájem pozemku a ostatních nemovitostí byly stanoveny na 600 tis. Kč/rok. Dle předpokladu v průběhu jednotlivých let nebude docházet k nárůstu výše těchto nákladů. Osobní náklady spojené s provozováním byly stanoveny na tis. Kč / rok. Dle předpokladu v průběhu jednotlivých let nebude docházet k nárůstu výše těchto nákladů. Náklady na režie a pojištění, které souvisí s provozováním kotelny, byly stanoveny na 600 tis. Kč / rok. Dle předpokladu v průběhu jednotlivých let nebude docházet k nárůstu výše těchto nákladů. Položka Ostatní nebyla využita, a to z důvodu, že ostatní předdefinované položky byly pro definování provozních nákladů dostačující. Variabilní náklady včetně realizovaného Projektu se vyplňují v celém prvním roce (rok 2013) po předpokládaném uvedení Projektu do provozu. Postup při vyplňování části Variabilní náklady je opět stejný jako v případě listu Náklady a příjmy bez projektu, jen musí být zadány hodnoty variabilních nákladů, navýšené v souvislosti s realizovaným Projektem (tedy variabilní náklady po realizaci Projektu). Celkové variabilní náklady v roce 2013 dosahují výše tis. Kč, jednotlivé položky variabilních nákladů jsou uvedeny níže: Roční variabilní náklady na spotřebované provozní látky/suroviny jsou 700 tis. Kč. Roční variabilní náklady na spotřebovaná paliva činí tis. Kč. Roční variabilní náklady na spotřebovanou elektrickou energii a tepelnou energii dodanou zvenčí činí 200 tis. Kč. Roční variabilní náklady (poplatky za vyprodukované odpady) činí 600 tis. Kč. Celkové provozní náklady po realizaci Projektu v prvním celém roce po uvedení Projektu do provozu (rok 2013) jsou vypočteny ve výši tis. Kč. V jednotlivých letech od roku 2013 zůstává ve scénáři s Projektem celková výše provozních nákladů na hodnotě tis. Kč. Příjmy s Projektem: Zpracovatel v rámci tohoto listu již nemusí vyplnit položky pro jednotlivé příjmy Projektu. Tyto položky se automaticky dopočítají na základě zadaných dat v listu Scénář s projektem. Vyplnění položek je tedy provedeno automaticky, a to v rámci světle žlutě podbarvených buněk. Obrázek 10: List Náklady a příjmy s projektem - Příjmy 15

16 V rámci tabulkové části Příjmy jsou v rámci Scénáře s projektem definovány následující typy příjmů: Příjmy za prodej elektřiny pevná výkupní cena. Roční příjmy za prodej elektřiny příspěvek za KVET. Příjmy za prodej tepla kategorie odběru 1. Detailnější stanovení a popis definovaných příjmů je uveden v odrážkách níže: Roční příjmy za prodej elektřiny pevná výkupní cena činí v roce 2013 celkem tis. Kč. Roční příjmy za prodej elektřiny příspěvek za KVET činí v roce 2013 celkem 72 tis. Kč. Příjmy za prodej tepla kategorie odběru 1 činí v roce 2013 celkem tis. Kč/rok. Celkové roční příjmy s Projektem v roce 2013 činí tis. Kč/rok. Obrázek 11: List Náklady a příjmy s projektem Náklady Příjmy 16

17 LIST INVESTIČNÍ NÁKLADY BĚŽNÉ CENY V rámci listu vyplňuje Zpracovatel FA investiční náklady Projektu v běžných cenách! Investiční náklady musí být v souladu s položkovým rozpočtem, který je součástí projektové dokumentace a se souhrnným položkovým rozpočtem, který dokládá Žadatel v rámci předložení žádosti na Projekt. Pozn.: Investiční náklady se do Modelu zadávají v tisících Kč s přesností na 3 desetinná místa (tzn., že je-li náklad Kč, do Modelu Zpracovatel zadá číslo 20,825!!!). Model následně zobrazuje zaokrouhlené hodnoty na částku v tisících, tj. 21 tis. Kč, přesto však počítá s přesnými částkami zadanými Zpracovatelem. V případě navrhované stavby byly v roce 2010 finanční prostředky v rámci projektových prací vynaloženy na zpracování následujících činností (geologický průzkum: 300,000 tis. Kč, studie proveditelnosti: 200,000 tis. Kč, posouzení vlivu na ŽP: 300,000 tis. Kč, energetický audit: 300,000 tis. Kč, projektová dokumentace: 1 500,000 tis. Kč, zpracování žádosti: 800,000 tis. Kč). Dalšími investičními náklady, které Zpracovatel musí vyplnit v rámci tohoto listu, jsou náklady, související s výstavbou v rámci realizace Projektu. Zpracovatel vyplní do buněk v rámci položky Výstavba, žlutě podbarvené buňky v jednotlivých letech realizace Projektu. Do těchto buněk (sloupec rok 2011 a 2012) Zpracovatel zadá investiční náklady, související s danou položkou (Komunikace: 400,000 tis, Kč, Budova zdroje tepla: ,000 tis. Kč, Ostatní stavby: 3 000,000 tis. Kč.). V rámci těchto položek není možné nastavit životnost dané položky, která je standardně předdefinována na 30 let, resp. 40 let. Dále musí Zpracovatel vyplnit v rámci položky Stroje a zařízení daný typ technologie, na kterou vynaloží finanční prostředky. Do předdefinovaných buněk v rámci této položky vyplní do příslušného roku (2011 a 2012) hodnotu přepokládaných investičních nákladů (Technologie zdroje tepla: ,000 tis. Kč, Technologie zdroje elektřiny: ,000 tis. Kč, Výdaje, související s vyvedením el. výkonu: ,000 tis. Kč, Rozvody tepla: ,000 tis. Kč, Technologie výměníkových a předávacích stanic: 4 000,000 tis. Kč, Vybavení výměníkových a předávacích stanic čerpadly a MaR: 8 000,000 tis. Kč). V rámci Projektu je předdefinována životnost na dobu 30 a 25, resp. 15 let. Obrázek 12: List Investiční náklady - běžné ceny 17

18 Všechny výše uvedené přímé realizační náklady Projektu jsou, dle Implementačního dokumentu OPŽP, Zpracovatelem definovány jako způsobilé. Z uvedených celkových přímých způsobilých realizačních nákladů Projektu (částka za položky Výstavba a Stroje a zařízení = ,000 tis. Kč ,000 tis. Kč = ,000 tis. Kč) tedy může Zpracovatel vypočítat tzv. ostatní náklady Projektu (dle podmínek Implementačního dokumentu OPŽP, prioritní osa 2 a oblast podpory 2.2). V rámci Projektu jsou ostatní způsobilé investiční náklady stanoveny následovně: rezerva (7 070,000 tis. Kč = 5%), propagace (707,000 tis. Kč = 0.5%), dozor v průběhu výstavby (4 242,000 tis. Kč = 3%). Vzhledem ke skutečnosti, že Žadatel je plátcem DPH, je DPH stanoveno jako nezpůsobilý náklad Projektu, tzn. celkové nezpůsobilé náklady Projektu činí ,800 tis. Kč. Po vyplnění tohoto listu je tedy patrné, že celkové investiční náklady Projektu činí ,800 tis. Kč vč. DPH a tudíž je Projekt v rámci OPŽP definován jako Individuální projekt. Celkové investiční náklady Projektu činí , 800 tis. Kč vč. DPH. LIST ZDROJE FINANCOVÁNÍ V rámci tohoto listu musí Zpracovatel analýzy nastavit finanční zdroje na dofinancování Projektu tak, aby byly hodnoty v buňkách [H45, H59, J59, K59] rovny 0 příp. (0) nebo -. Jestliže nedojde ke správnému definování zdrojů na dofinancování Projektu, jsou výše uvedené buňky nebo jedna z buněk podsvíceny červenou barvou viz obrázek níže. Obrázek 13: List Zdroje financování Veřejný subjekt Částka k dofinancování V rámci dofinancování Projektu počítá Žadatel s využitím půjčky u bankovního subjektu ve výši Kč, ostatní zdroje na dofinancování Projektu budou hrazeny z příspěvku ze zdrojů krajských rozpočtů a nakonec z vlastních zdrojů Žadatele. V rámci listu Zpracovatel vyplňuje pouze buď tabulku Veřejný subjekt nebo Soukromý subjekt, a to v závislosti na typu Žadatele. V tomto případě je vyplňována tabulka Veřejný subjekt. V rámci vyplnění tabulky Veřejný subjekt je vyplněna hodnota předpokládaného úvěru do buňky [H 52]. Finanční zdroje z úvěru budou sloužit k financování nezpůsobilých nákladů a z toho důvodu je buňka [I 52] vyplněna hodnotou 0%. Zbývající náklady, které je nezbytné dofinancovat, budou financovány ze zdrojů krajských rozpočtů v hodnotě Kč, když tato hodnota je zadána do buňky [H 55] a procenta v buňce [I 55] musí být nastavena na hodnotu 100% (jedná se o dotaci kraje pouze na způsobilé náklady Projektu). Posledním zdrojem k dofinancování Projektu budou vlastní zdroje Žadatele, tzn. částka Kč vč. nezpůsobilého DPH je vložena do buňky [H 51] a procento způsobilosti výdajů na dofinancování ze strany Žadatele je stanoveno jako podíl z položky Zbývá dofinancovat [buňka H59] a Zp. výdaje [buňka J59] a bylo v našem příkladu 18

19 vyčísleno na hodnotu 8,89 %. Takto nastavená procenta v buňkách [I 51, I52 a I55] zaručí financování jak způsobilých tak i nezpůsobilých výdajů Projektu. Obrázek 14: List Zdroje financování Veřejný subjekt - obec Jestliže je správně vyplněna tabulka Veřejný subjekt, je automaticky vyplněna tabulka na řádcích [27 až 44] Tabulka finančních zdrojů dle formuláře žádosti v elektronickém prostředí BENE-FILL, která je zcela shodná s tabulkou v elektronické Žádosti BENE-FILL viz tabulka níže. Obrázek 15: List Zdroje financování Skladba financování Projektu Vzhledem ke skutečnosti, že je ve zdrojích dofinancování předpokládáno využití úvěru od bankovního subjektu, musí být nastaveny parametry předpokládaného úvěru, viz buňky [H222 až H227]. Parametry úvěru jsou: doba splácení 20 let, doba odkladu 6 let, úroková sazba 4 % s fixní úrokovou sazbou a konstantní splátkou jistiny, poplatek za zřízení úvěru jako % celkového úvěru je roven 0,00 %. Obrázek 16: List Zdroje financování Bankovní úvěr/půjčka veřejnému subjektu 19

20 4 KONTROLA RELEVANTNOSTI VÝSLEDKŮ Jelikož se jedná o Individuální projekt, jsou následovně na základě zadaných (vyplněných) dat do Modelu stanoveny výsledky FA ve standardizované podobě na listu Výstup pro SFŽP. Jedná se zejména o následující ukazatele finanční výkonnosti Projektu: Čistá současná hodnota bez podpory společenství FNPV/C = tis. Kč, [buňka F51]. Čistá současná hodnota s podporou společenství FNPV/K = tis. Kč, [buňka I51]. Finanční míra návratnosti bez podpory společenství FRR/C = - 2,7 % [buňka F50]. Finanční míra návratnosti s podporou společenství FRR/K = 2,3 % [buňka I50]. Vzhledem k tomu, že Projekt vytváří významnou část odpisů (list Výpočet míry podpory [buňka L51]), respektive list Výstup pro SFŽP, [buňka F69] viz obrázek níže, je. Projekt tzv. finančně udržitelný. Obrázek 17: List Výstup pro SFŽP Projekt vytváří významnou část odpisů 20

21 5 STANOVENÍ MÍRY PODPORY Výsledky stanovené míry podpory jsou souhrnně uvedeny na listu Výstup pro SFŽP. V rámci FA byly vypočteny následující hodnoty pro stanovení částek na financování Projektu: Míra nedostatku financování = 65,96 % [buňka N54]. Příspěvek Společenství jako podíl způsobilých nákladů = 56,07 % [buňka N55]. Spolufinancování ze zdrojů SR - kap. 315 / SFŽP = 5 % z veřejných způsobilých výdajů Projektu [buňka F28]. Vypočtená skladba finančních zdrojů Projektu: Celkové výdaje Projektu = Kč vč. DPH [buňka E16]. Výše podpory z OPŽP celkem = Kč z celkových způsobilých veřejných výdajů Projektu [buňka E25]. Podpora (příspěvek) z ERDF/FS = Kč [buňka E26]. Spolufinancování ze zdrojů SR - kap. 315 / SFŽP = Kč buňka E28]. Zdroje potřebné k dofinancování Projektu ze strany Žadatele celkem = Kč [buňka G44]), z toho: Vlastní zdroje Žadatele = Kč [buňka G37]. Bankovní úvěr/půjčka = Kč [buňka G39]. Dotace od veřejného subjektu = Kč [buňka G43]. Výstupem z Modelu je také Tabulka finančních zdrojů dle formuláře žádosti v elektronickém prostředí BENE-FILL, Skladba financování projektu na listu Zdroje financování, která je shodná s elektronickým prostředím žádosti BENE FILL. Z této tabulky může Zpracovatel jednoduše kopírovat zadaná data přímo do el. prostředí BENE-FILL. 21