Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu"

Transkript

1 Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Zelená linka pro zájemce o dotace: září

2 OSNOVA 1 Charakteristika projektu Vstupní údaje projektu Postup při vyplňování a řešení projektu List Info List Scénář bez projektu List Náklady a příjmy bez projektu List Scénář s projektem List Náklady a příjmy s projektem List Investiční náklady běžné ceny List Zdroje financování Kontrola relevantnosti výsledků Stanovení míry podpory

3 1 CHARAKTERISTIKA PROJEKTU V rámci projektu bude řešena rekonstrukce kotelny na uhlí a TTO (těžký topný olej) na plyn s instalací kotle na biomasu a ORC. Elektřina bude prodávána v režimu výkupních cen. Součástí projektu je také rekonstrukce rozvodů CZT. Žadatelem na projekt, respektive vlastníkem a následně provozovatelem infrastruktury bude Město, tzn. veřejný subjekt. Realizace projektu je plánována na období , tzn. uvedení projektu do provozu je plánováno na Předpokládané celkové investiční náklady projektu jsou stanoveny ve výši ,000 tis. Kč bez DPH, tedy částka s DPH činí ,800 tis. Kč. Na základě výše celkových investičních nákladů je patrné, že projekt bude definován jako Individuální projekt. Žadatel je plátcem DPH. Vzhledem k charakteru projektu, je projekt zařazen dle Implementačního dokumentu Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP ), do prioritní osy 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, respektive do oblasti podpory Omezování emisí. Jelikož se jedná o projekt rekonstrukce stávajícího zdroje tepla s navýšením kapacity výroby tepla a elektřiny, jedná se o projekt tzv. přírůstkový, proto musí být projekt, v rámci prioritní osy 2, zpracován Energetickým modelem - přírůstkovým. 2 VSTUPNÍ ÚDAJE PROJEKTU Souhrnný přehled vstupních údajů projektu je uveden v tabulkách níže. Stavba zahrnuje rekonstrukci kotle na uhlí a TTO na plyn výkonem 16 MW. Dále bude instalován kotel na biomasu o výkonu 2 MW a ORC. Projekt řeší rekonstrukci a doplnění stávajícího objektu pro účely výroby tepla a po realizaci projektu také k výrobě elektřiny. Aby byla zajištěna správná funkce výpočtů v Modelu, je třeba všechny údaje uvedené v tabulkách níže, vyplnit do Energetického modelu - přírůstkového, který je relevantní pro výpočet míry podpory pro projekty tzv. přírůstkové, které jsou zařazeny do Prioritní osy 2 a 3. Pozn.: Údaje, týkající se investičních a provozních nákladů (viz Tabulka 1 a Tabulka 2) se do Modelu musí zadat v tisících Kč s přesností na 3 desetinná místa (tzn., je-li náklad Kč, do Modelu Zpracovatel zadá číslo !!!). Model následně zobrazuje zaokrouhlené hodnoty na částku v tisících, (tj. 21 tis. Kč), přesto však počítá s přesnými částkami zadanými Zpracovatelem. Tabulka 1: Vstupní data Info Položka Jednotka Hodnota Zahájení realizace projektu Den/měsíc/rok Uvedení projektu do provozu Den/měsíc/rok Vlastník infrastruktury veřejný/obec Město Provozovatel infrastruktury veřejný/obec Město Žadatel je plátcem DPH? Ano/Ne Ano Základní vstupní údaje bez projektu bez DPH Instalovaný tepelný výkon MW 16,00 Roční využití inst. výkonu h

4 Vlastní spotřeba tepla GJ/rok Dodávky tepla ostatním odběratelům kategorie 1 GJ/rok Cena tepla kategorie 1 Kč/GJ 350,00 Provozní náklady bez projektu bez DPH Fixní náklady tis. Kč 3 550,000 Výdaje na provozní látky/suroviny tis. Kč 400,000 Výdaje na paliva tis. Kč 700,000 Výdaje na el. a tepelnou energii dodanou zvenčí tis. Kč 150,000 Poplatky za odpady a emise tis. Kč 550,000 Celkové roční provozní náklady bez projektu Příjmy bez projektu tis. Kč/rok 5 350,000 bez DPH Za prodej tepla kategorie odběru 1 tis. Kč/rok ,000 Celkové roční příjmy bez projektu tis. Kč/rok ,000 Základní vstupní údaje s projektem bez DPH Instalovaný elektrický výkon MWe 0.80 Roční využití instalovaného výkonu h Vlastní spotřeba elektřiny MWh/rok 100 Pevná výkupní cena elektřiny Kč/ MWh 2 500,00 Příspěvek za KVET Kč/ MWh 45,00 Instalovaný tepelný výkon MW t 18,00 Roční využití inst. výkonu h Vlastní spotřeba tepla GJ/rok Dodávky tepla ostatním odběratelům kategorie 1 Provozní náklady s projektem GJ/rok bez DPH Fixní náklady tis. Kč 4 400,000 Výdaje na provozní látky/suroviny tis. Kč 700,000 Výdaje na paliva tis. Kč 2 700,000 Výdaje na el. a tepelnou energii dodanou zvenčí tis. Kč 200,000 Poplatky za odpady a emise tis. Kč 600,000 Celkové roční provozní náklady s projektem Příjmy s projektem tis. Kč/rok 8 600,000 bez DPH 4

5 Za prodej elektřiny pevná výkupní cena tis. Kč 3 750,000 Za prodej elektřiny příspěvek KVET tis. Kč 72,000 Za prodej tepla kategorie odběru 1 tis. Kč ,000 Celkové roční příjmy s projektem tis. Kč/rok ,000 Tabulka 2: Investiční náklady (tis. Kč na tři desetinná místa) Investiční náklady projektu Položka Jednotka Hodnota bez DPH Projekce a příprava tis. Kč 3 400,000 Výstavba tis. Kč ,000 Stroje a zařízení tis. Kč ,000 Ostatní náklady s projektem tis. Kč ,000 DPH tis. Kč ,800 Celkem investiční náklady tis. Kč ,800 5

6 3 POSTUP PŘI VYPLŇOVÁNÍ A ŘEŠENÍ PROJEKTU Níže je uveden postup při vyplňování a řešení projektu Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu (dále jen Projekt ) na uvedeném příkladu. Řešení a členění následujících kapitol odpovídá jednotlivým krokům tak, jak má Zpracovatel postupovat při vyplňování dat do Energetického modelu - přírůstkového a při řešení výstupů Projektu. Zpracovatel vyplní postupně odpovídající data do následujících listů v Modelu: List Info List Scénář bez projektu List Náklady a příjmy bez projektu List Scénář s projektem List Náklady a příjmy s projektem List Investiční náklady běžné ceny List Zdroje financování List Výstup pro SFŽP LIST INFO Zpracovatel nejprve vyplní požadované vstupní údaje, jako jsou identifikační údaje o Žadateli a předkládaném Projektu (jméno žádajícího subjektu, název projektu, ID projektu dle čísla, vygenerovaného k formuláři žádosti v elektronickém prostředí BENE-FILL, kontaktní osoba Žadatele, sídlo Žadatele, telefon a ). Dále musí Zpracovatel stanovit relevantní prioritní osu a oblast podpory, do které svým zaměřením námi řešený Projekt spadá. V rámci položky Prioritní osa (číslo) vybere možnost 2 (Zlepšování kvality ovzduší snižování emisí) a v rámci položky Oblast podpory vybere možnost 2.2 (Omezování emisí). Žadatel je povinen vyplnit na listu Info položku Kategorie projektu s ohledem na charakter Projektu. Tento výběr je čistě na Žadateli/Zpracovateli FA s tím, že na základě celkových investičních nákladů Projektu (vč. DPH bez ohledu na jeho způsobilost), které činí ,800 tis. Kč a dle v současnosti platného kurzu ČNB (např. 26,106 Kč/EUR), se jedná o Individuální projekt (jehož celkové investiční náklady nepřekročí částku 25 mil. EUR). Následně je nutné vyplnit předpokládané datum zahájení realizace Projektu a předpokládané datum ukončení realizace Projektu, dále je třeba definovat položku Má žadatel nárok na vrácení DPH? v tomto případě je nastavena položka na Ano. U položky Má Žadatel nárok na uplatnění daně z příjmů při výpočtu míry podpory? je standardně nadefinováno Ne. Posledními položkami, které je zapotřebí v rámci tohoto listu definovat jsou, jaký typ subjektu Žadatel je, položka: Žadatel je veřejný nebo soukromý subjekt v tomto případě je položka nastavena na veřejný a položku Pokud je žadatel veřejný subjekt, jaký typ? V tomto případě položka nastavena na obec. 6

7 Obrázek 1: List Info 7

8 LIST SCÉNÁŘ BEZ PROJEKTU V rámci listu vyplňuje Zpracovatel FA základní vstupní parametry, související se stávajícím stavem před rekonstrukcí stavby, bez realizace Projektu. Nejdříve je nutné zadat Typ projektu v rozbalovacím menu položky Stavby. V našem případě je vybrán typ Projektu Teplárna / KVET vč. rozvodů tepla. Na základě takto zadaného typu Projektu se automaticky nabízí relevantní položky v rámci Stavby a Zařízení, pro které bude definovat Zpracovatel investiční náklady v rámci listu Investiční náklady běžné ceny. Obrázek 2: List Scénář bez projektu Typ projektu Dále je nutné v rámci listu zadat údaje o zařízení před realizací Projektu. Vzhledem k tomu, že před realizací Projektu byla využívána kotelna na uhlí a TTO na plyn, je nutné zadat data, jako jsou instalovaný tepelný výkon (16,00 MW t ) a roční využití instalovaného výkonu (2 000 h). 8

9 Obrázek 3: List Scénář bez projektu Základní vstupní parametry Na základě výše zadaných hodnot se automaticky vypočítá položka Roční výroba tepla v jednotkách GJ/rok (hodnota je vypočtena jako součin instalovaného výkonu a ročního využitého instalovaného výkonu a pro převod z MWh na GJ se vynásobí hodnotou 3,6. 1 ). Z výpočtu vyplývá, že Roční výroba tepla je GJ/rok ( = 16,00 x x 3,6). Do položky Vlastní spotřeba tepla Zpracovatel zadá hodnotu GJ/rok. Pro dodávky tepla konečným odběratelům musí Zpracovatel vyplnit údaje pro kategorii odběru 1 ( GJ/rok). Jelikož se jedná pouze o jednu kategorii odběratelů tepla, je celková dodávka tepla konečným odběratelům také GJ/rok. V rámci kontroly je možné v [buňce G8] vidět zeleně podbarvený nápis OK což znamená, že při zadávání dat nedošlo k žádné chybě. Poslední položkou, kterou v rámci tohoto listu Zpracovatel vyplní, jsou ceny tepla pro každou definovanou kategorii odběru, v našem příkladě pouze do kategorie odběru 1, která činí 350,00 Kč/GJ. Cena je uvedena bez DPH, jelikož Žadatel je plátcem DPH. 1 1MWh = 3,6 GJ 9

10 LIST NÁKLADY A PŘÍJMY BEZ PROJEKTU V rámci listu vyplní Zpracovatel jak fixní a variabilní náklady bez Projektu, tak i příjmy bez Projektu, a to ve stálých cenách v cenové úrovni, uvedené na listu Info, [buňka I27] (tis. Kč v c.ú. 2010). Vzhledem ke skutečnosti, že Žadatel je plátcem DPH (viz List Info, položka Má žadatel nárok na vracení DPH? nastaveno Ano ), musí být všechny zadávané hodnoty pro položky nákladů a příjmů zadávány bez DPH! Provozní náklady bez Projektu: V rámci tabulkové části Provozní náklady, musí být vyplněny předdefinované položky Fixní náklady bez realizovaného projektu (osobní náklady, náklady na běžné opravy a údržbu, nájem pozemku, apod.) a dále následující variabilní náklady, které jsou v rámci Modelu standardně předdefinovány dle typu stavby/zařízení (výdaje na provozní látky / suroviny, výdaje na paliva, výdaje na elektrickou a tepelnou energii, dodanou zvenčí, poplatky za odpady a emise a ostatní). Obrázek 4: List Náklady a příjmy bez projektu Provozní náklady Fixní náklady bez projektu v prvním celém roce po předpokládaném uvedení Projektu do provozu (rok 2013) se automaticky dopočítají dle zadaných vstupních hodnot v předdefinovaných buňkách (součet buněk I7 až I11). Celkové fixní náklady bez Projektu v roce 2013 činí tis. Kč/rok, jednotlivé položky fixních nákladů jsou uvedeny níže: Náklady na běžné opravy a údržbu byly stanoveny na 150 tis. Kč/rok. Náklady na nájem pozemku a ostatních nemovitostí byly stanoveny na 500 tis. Kč/rok. Osobní náklady spojené s provozováním kotelny byly stanoveny na tis. Kč / rok. Náklady na režie a pojištění, které souvisí s provozováním kotelny, byly stanoveny na 400 tis. Kč / rok. Položka Ostatní nebyla využita z toho důvodu, že ostatní předdefinované položky byly pro definování provozních nákladů dostačující. Variabilní náklady bez Projektu se vyplňují v celém prvním roce (rok 2013) po předpokládaném uvedení Projektu do provozu. U každé položky variabilních nákladů, která je předdefinována, Model automaticky vypočítá jednotkový náklad (Kč/jednotka), který je vypočten jako celkové náklady dané služby děleno množstvím 10

11 za danou službu. Celkové variabilní náklady v roce 2013 dosahují výše tis. Kč, jednotlivé položky variabilních nákladů jsou uvedeny níže: Roční variabilní náklady na spotřebované provozní látky/suroviny jsou 400 tis. Kč. Roční variabilní náklady na spotřebovaná paliva činí 700 tis. Kč. Roční variabilní náklady na spotřebovanou elektrickou energii a tepelnou energii dodanou zvenčí činí 150 tis. Kč. Roční variabilní náklady (poplatky za vyprodukované odpady) činí 550 tis. Kč. Celkové provozní náklady bez Projektu v prvním celém roce po uvedení Projektu do provozu (rok 2013) jsou vypočteny ve výši tis. Kč. V jednotlivých letech od roku 2013 zůstává ve scénáři bez Projektu celková výše provozních nákladů na hodnotě tis. Kč/rok. Příjmy bez Projektu: Zpracovatel v rámci tohoto listu již nemusí vyplňovat položky pro jednotlivé příjmy Projektu. Tyto položky se automaticky dopočítají na základě zadaných dat v listu Scénář bez projektu. Vyplnění položek je tedy provedeno automaticky, a to v rámci světle žlutě podbarvených buněk. Obrázek 5: List Náklady a příjmy bez projektu - Příjmy V rámci tabulkové části Příjmy je ve Scénáři bez projektu definován pouze následující typ příjmů: Příjmy za prodej tepla kategorie odběru 1. Detailnější stanovení příjmů je uveden v odrážkách níže: Příjmy za prodej tepla kategorie odběru 1 činí tis. Kč/rok. Celkové roční příjmy bez Projektu v roce 2013 činí tis. Kč/rok. Obrázek 6: List Náklady a příjmy bez projektu Příjmy náklady LIST SCÉNÁŘ S PROJEKTEM V rámci listu vyplňuje Zpracovatel analýzy základní vstupní parametry, které již souvisejí s realizací Projektu. Nejdříve je nutné zadat Typ projektu v rozbalovacím 11

12 menu položky Stavby. V našem případě je vybrán typ Projektu Teplárna / KVET vč. rozvodů tepla. Na základě takto zadaného typu Projektu se opět automaticky nabízí relevantní položky v rámci Stavby a Zařízení, pro které bude definovat Zpracovatel investiční náklady v rámci listu Investiční náklady běžné ceny. Obrázek 7: List Scénář s projektem Typ projektu Dále je nutné v rámci listu zadat údaje o zařízení po realizaci Projektu. Jelikož se v rámci Projektu po jeho realizaci počítá s instalací ORC pro výrobu elektřiny z kotle na biomasu, je nutné zadat údaje o tomto zařízení. V rámci Projektu bude tedy v provozu ORC s instalovaným elektrickým výkonem 0,80 MWe a ročním využitím instalovaného výkonu h. V rámci položky Roční výroba elektřiny je automaticky vypočtena hodnota MWh/rok (hodnota je vypočtena jako součin instalovaného výkonu a ročního využitého instalovaného výkonu). Vlastní spotřeba elektřiny je uvažována na hodnotu 100 MWh/rok. Jelikož je v rámci našeho příkladu definováno, že elektřina bude prodávána pevnou výkupní cenou, musí Zpracovatel tuto položku vybrat v rámci rozbalovacího menu položky Režim výkupu elektřiny v [buňka E4]. Dále je nutné vyplnit sazby bez DPH v rámci položek Pevná výkupní cena elektřiny (2 500,00 Kč/MWh) a Příspěvek za KVET (45,00 Kč/MWh). V případě, že v pravé části tabulky svítí zeleně podbarvená buňka OK, jsou data zadána správně a Zpracovatel může pokračovat dále při vyplňování Modelu. 12

13 Obrázek 8: List Scénář s projektem Základní vstupní parametry Vzhledem k tomu, že po realizaci Projektu bude využívána rekonstruovaná kotelna na uhlí a TTO na plyn (instalovaný tepelný výkon 16,00 MW t ), vč. nově instalovaného kotle na biomasu (instalovaný tepelný výkon 2,00 MW t ), je nutné zadat celkový instalovaný tepelný výkon po realizaci Projektu, což je 18,00 MW t (2,00 MW t + 16,00 MW t ) s tím, že roční využití instalovaného výkonu bude h. V rámci položky Roční výroba tepla je automaticky vypočtena hodnota v GJ/rok (hodnota je vypočtena jako součin instalovaného výkonu a ročního využitého instalovaného výkonu a pro převod z MWh na GJ se vynásobí hodnotu 3,6 2. Z výpočtu vyplývá, že Roční výroba tepla je GJ/rok ( = 18,00 x x 3,6). Do položky Vlastní spotřeba tepla Zpracovatel zadá hodnotu GJ/rok, která odpovídá hodnotě po realizaci Projektu. Pro dodávky tepla konečným odběratelům musí Zpracovatel vyplnit údaje pro kategorii odběru 1 ( GJ/rok). Jelikož se jedná pouze o jednu kategorii odběratelů tepla, je celková dodávka tepla konečným odběratelům také GJ/rok. 2 1MWh = 3,6 GJ 13

14 V rámci kontroly je možné v [buňce G9 a G29] vidět zeleně podbarvený nápis OK což znamená, že při zadávání dat nedošlo k žádné chybě a Zpracovatel může dále pokračovat při vyplňování Modelu. Položka Cena tepla kategorie odběru 1 je předdefinována dle údaje, zadaném v listu Scénář bez projektu, tedy na 350,00 Kč/GJ. LIST NÁKLADY A PŘÍJMY S PROJEKTEM Postup při vyplňování údajů v tomto listu je stejný, jako u listu Náklady a příjmy bez projektu s tím rozdílem, že Zpracovatel musí vyplňovat hodnotu nákladů a příjmů, které odpovídají nákladům a příjmům již po realizaci Projektu. Proto v rámci listu vyplní Zpracovatel jak fixní a variabilní náklady vč. Projektu, tak příjmy vč. Projektu, a to ve stálých cenách v cenové úrovni 2010 (tis. Kč). Vzhledem ke skutečnosti, že Žadatel je plátcem DPH (viz List Info, položka Má žadatel nárok na vracení DPH? nastaveno Ano ), musí být všechny zadávané hodnoty (stejně jako na listu Náklady a příjmy bez projektu ) pro položky nákladů a příjmů zadávány bez DPH! Provozní náklady s Projektem: V rámci tabulkové části Provozní náklady, musí být vlivem realizace Projektu opět vyplněny předdefinované položky Fixní náklady (osobní náklady, náklady na běžné opravy a údržbu, nájem pozemku, apod.) a dále variabilní náklady, které jsou v rámci Modelu standardně předdefinovány, a to dle typu Projektu (výdaje na provozní látky / suroviny, výdaje na paliva, výdaje na elektrickou a tepelnou energii, dodanou zvenčí, poplatky za odpady a emise a ostatní). Obrázek 9: List Náklady a příjmy s projektem Provozní náklady Fixní náklady po realizaci Projektu v prvním celém roce po uvedení Projektu do provozu (rok 2013) se automaticky dopočítají dle zadaných vstupních hodnot v předdefinovaných buňkách (součet buněk I7 až I11). Celkové fixní náklady po realizaci Projektu v roce 2013 činí tis. Kč/rok, jednotlivé položky fixních nákladů jsou uvedeny níže: Náklady na běžné opravy a údržbu byly stanoveny na 200 tis. Kč/rok. Dle předpokladu v průběhu jednotlivých let nebude docházet k nárůstu výše těchto nákladů. 14

15 Náklady na nájem pozemku a ostatních nemovitostí byly stanoveny na 600 tis. Kč/rok. Dle předpokladu v průběhu jednotlivých let nebude docházet k nárůstu výše těchto nákladů. Osobní náklady spojené s provozováním byly stanoveny na tis. Kč / rok. Dle předpokladu v průběhu jednotlivých let nebude docházet k nárůstu výše těchto nákladů. Náklady na režie a pojištění, které souvisí s provozováním kotelny, byly stanoveny na 600 tis. Kč / rok. Dle předpokladu v průběhu jednotlivých let nebude docházet k nárůstu výše těchto nákladů. Položka Ostatní nebyla využita, a to z důvodu, že ostatní předdefinované položky byly pro definování provozních nákladů dostačující. Variabilní náklady včetně realizovaného Projektu se vyplňují v celém prvním roce (rok 2013) po předpokládaném uvedení Projektu do provozu. Postup při vyplňování části Variabilní náklady je opět stejný jako v případě listu Náklady a příjmy bez projektu, jen musí být zadány hodnoty variabilních nákladů, navýšené v souvislosti s realizovaným Projektem (tedy variabilní náklady po realizaci Projektu). Celkové variabilní náklady v roce 2013 dosahují výše tis. Kč, jednotlivé položky variabilních nákladů jsou uvedeny níže: Roční variabilní náklady na spotřebované provozní látky/suroviny jsou 700 tis. Kč. Roční variabilní náklady na spotřebovaná paliva činí tis. Kč. Roční variabilní náklady na spotřebovanou elektrickou energii a tepelnou energii dodanou zvenčí činí 200 tis. Kč. Roční variabilní náklady (poplatky za vyprodukované odpady) činí 600 tis. Kč. Celkové provozní náklady po realizaci Projektu v prvním celém roce po uvedení Projektu do provozu (rok 2013) jsou vypočteny ve výši tis. Kč. V jednotlivých letech od roku 2013 zůstává ve scénáři s Projektem celková výše provozních nákladů na hodnotě tis. Kč. Příjmy s Projektem: Zpracovatel v rámci tohoto listu již nemusí vyplnit položky pro jednotlivé příjmy Projektu. Tyto položky se automaticky dopočítají na základě zadaných dat v listu Scénář s projektem. Vyplnění položek je tedy provedeno automaticky, a to v rámci světle žlutě podbarvených buněk. Obrázek 10: List Náklady a příjmy s projektem - Příjmy 15

16 V rámci tabulkové části Příjmy jsou v rámci Scénáře s projektem definovány následující typy příjmů: Příjmy za prodej elektřiny pevná výkupní cena. Roční příjmy za prodej elektřiny příspěvek za KVET. Příjmy za prodej tepla kategorie odběru 1. Detailnější stanovení a popis definovaných příjmů je uveden v odrážkách níže: Roční příjmy za prodej elektřiny pevná výkupní cena činí v roce 2013 celkem tis. Kč. Roční příjmy za prodej elektřiny příspěvek za KVET činí v roce 2013 celkem 72 tis. Kč. Příjmy za prodej tepla kategorie odběru 1 činí v roce 2013 celkem tis. Kč/rok. Celkové roční příjmy s Projektem v roce 2013 činí tis. Kč/rok. Obrázek 11: List Náklady a příjmy s projektem Náklady Příjmy 16

17 LIST INVESTIČNÍ NÁKLADY BĚŽNÉ CENY V rámci listu vyplňuje Zpracovatel FA investiční náklady Projektu v běžných cenách! Investiční náklady musí být v souladu s položkovým rozpočtem, který je součástí projektové dokumentace a se souhrnným položkovým rozpočtem, který dokládá Žadatel v rámci předložení žádosti na Projekt. Pozn.: Investiční náklady se do Modelu zadávají v tisících Kč s přesností na 3 desetinná místa (tzn., že je-li náklad Kč, do Modelu Zpracovatel zadá číslo 20,825!!!). Model následně zobrazuje zaokrouhlené hodnoty na částku v tisících, tj. 21 tis. Kč, přesto však počítá s přesnými částkami zadanými Zpracovatelem. V případě navrhované stavby byly v roce 2010 finanční prostředky v rámci projektových prací vynaloženy na zpracování následujících činností (geologický průzkum: 300,000 tis. Kč, studie proveditelnosti: 200,000 tis. Kč, posouzení vlivu na ŽP: 300,000 tis. Kč, energetický audit: 300,000 tis. Kč, projektová dokumentace: 1 500,000 tis. Kč, zpracování žádosti: 800,000 tis. Kč). Dalšími investičními náklady, které Zpracovatel musí vyplnit v rámci tohoto listu, jsou náklady, související s výstavbou v rámci realizace Projektu. Zpracovatel vyplní do buněk v rámci položky Výstavba, žlutě podbarvené buňky v jednotlivých letech realizace Projektu. Do těchto buněk (sloupec rok 2011 a 2012) Zpracovatel zadá investiční náklady, související s danou položkou (Komunikace: 400,000 tis, Kč, Budova zdroje tepla: ,000 tis. Kč, Ostatní stavby: 3 000,000 tis. Kč.). V rámci těchto položek není možné nastavit životnost dané položky, která je standardně předdefinována na 30 let, resp. 40 let. Dále musí Zpracovatel vyplnit v rámci položky Stroje a zařízení daný typ technologie, na kterou vynaloží finanční prostředky. Do předdefinovaných buněk v rámci této položky vyplní do příslušného roku (2011 a 2012) hodnotu přepokládaných investičních nákladů (Technologie zdroje tepla: ,000 tis. Kč, Technologie zdroje elektřiny: ,000 tis. Kč, Výdaje, související s vyvedením el. výkonu: ,000 tis. Kč, Rozvody tepla: ,000 tis. Kč, Technologie výměníkových a předávacích stanic: 4 000,000 tis. Kč, Vybavení výměníkových a předávacích stanic čerpadly a MaR: 8 000,000 tis. Kč). V rámci Projektu je předdefinována životnost na dobu 30 a 25, resp. 15 let. Obrázek 12: List Investiční náklady - běžné ceny 17

18 Všechny výše uvedené přímé realizační náklady Projektu jsou, dle Implementačního dokumentu OPŽP, Zpracovatelem definovány jako způsobilé. Z uvedených celkových přímých způsobilých realizačních nákladů Projektu (částka za položky Výstavba a Stroje a zařízení = ,000 tis. Kč ,000 tis. Kč = ,000 tis. Kč) tedy může Zpracovatel vypočítat tzv. ostatní náklady Projektu (dle podmínek Implementačního dokumentu OPŽP, prioritní osa 2 a oblast podpory 2.2). V rámci Projektu jsou ostatní způsobilé investiční náklady stanoveny následovně: rezerva (7 070,000 tis. Kč = 5%), propagace (707,000 tis. Kč = 0.5%), dozor v průběhu výstavby (4 242,000 tis. Kč = 3%). Vzhledem ke skutečnosti, že Žadatel je plátcem DPH, je DPH stanoveno jako nezpůsobilý náklad Projektu, tzn. celkové nezpůsobilé náklady Projektu činí ,800 tis. Kč. Po vyplnění tohoto listu je tedy patrné, že celkové investiční náklady Projektu činí ,800 tis. Kč vč. DPH a tudíž je Projekt v rámci OPŽP definován jako Individuální projekt. Celkové investiční náklady Projektu činí , 800 tis. Kč vč. DPH. LIST ZDROJE FINANCOVÁNÍ V rámci tohoto listu musí Zpracovatel analýzy nastavit finanční zdroje na dofinancování Projektu tak, aby byly hodnoty v buňkách [H45, H59, J59, K59] rovny 0 příp. (0) nebo -. Jestliže nedojde ke správnému definování zdrojů na dofinancování Projektu, jsou výše uvedené buňky nebo jedna z buněk podsvíceny červenou barvou viz obrázek níže. Obrázek 13: List Zdroje financování Veřejný subjekt Částka k dofinancování V rámci dofinancování Projektu počítá Žadatel s využitím půjčky u bankovního subjektu ve výši Kč, ostatní zdroje na dofinancování Projektu budou hrazeny z příspěvku ze zdrojů krajských rozpočtů a nakonec z vlastních zdrojů Žadatele. V rámci listu Zpracovatel vyplňuje pouze buď tabulku Veřejný subjekt nebo Soukromý subjekt, a to v závislosti na typu Žadatele. V tomto případě je vyplňována tabulka Veřejný subjekt. V rámci vyplnění tabulky Veřejný subjekt je vyplněna hodnota předpokládaného úvěru do buňky [H 52]. Finanční zdroje z úvěru budou sloužit k financování nezpůsobilých nákladů a z toho důvodu je buňka [I 52] vyplněna hodnotou 0%. Zbývající náklady, které je nezbytné dofinancovat, budou financovány ze zdrojů krajských rozpočtů v hodnotě Kč, když tato hodnota je zadána do buňky [H 55] a procenta v buňce [I 55] musí být nastavena na hodnotu 100% (jedná se o dotaci kraje pouze na způsobilé náklady Projektu). Posledním zdrojem k dofinancování Projektu budou vlastní zdroje Žadatele, tzn. částka Kč vč. nezpůsobilého DPH je vložena do buňky [H 51] a procento způsobilosti výdajů na dofinancování ze strany Žadatele je stanoveno jako podíl z položky Zbývá dofinancovat [buňka H59] a Zp. výdaje [buňka J59] a bylo v našem příkladu 18

19 vyčísleno na hodnotu 8,89 %. Takto nastavená procenta v buňkách [I 51, I52 a I55] zaručí financování jak způsobilých tak i nezpůsobilých výdajů Projektu. Obrázek 14: List Zdroje financování Veřejný subjekt - obec Jestliže je správně vyplněna tabulka Veřejný subjekt, je automaticky vyplněna tabulka na řádcích [27 až 44] Tabulka finančních zdrojů dle formuláře žádosti v elektronickém prostředí BENE-FILL, která je zcela shodná s tabulkou v elektronické Žádosti BENE-FILL viz tabulka níže. Obrázek 15: List Zdroje financování Skladba financování Projektu Vzhledem ke skutečnosti, že je ve zdrojích dofinancování předpokládáno využití úvěru od bankovního subjektu, musí být nastaveny parametry předpokládaného úvěru, viz buňky [H222 až H227]. Parametry úvěru jsou: doba splácení 20 let, doba odkladu 6 let, úroková sazba 4 % s fixní úrokovou sazbou a konstantní splátkou jistiny, poplatek za zřízení úvěru jako % celkového úvěru je roven 0,00 %. Obrázek 16: List Zdroje financování Bankovní úvěr/půjčka veřejnému subjektu 19

20 4 KONTROLA RELEVANTNOSTI VÝSLEDKŮ Jelikož se jedná o Individuální projekt, jsou následovně na základě zadaných (vyplněných) dat do Modelu stanoveny výsledky FA ve standardizované podobě na listu Výstup pro SFŽP. Jedná se zejména o následující ukazatele finanční výkonnosti Projektu: Čistá současná hodnota bez podpory společenství FNPV/C = tis. Kč, [buňka F51]. Čistá současná hodnota s podporou společenství FNPV/K = tis. Kč, [buňka I51]. Finanční míra návratnosti bez podpory společenství FRR/C = - 2,7 % [buňka F50]. Finanční míra návratnosti s podporou společenství FRR/K = 2,3 % [buňka I50]. Vzhledem k tomu, že Projekt vytváří významnou část odpisů (list Výpočet míry podpory [buňka L51]), respektive list Výstup pro SFŽP, [buňka F69] viz obrázek níže, je. Projekt tzv. finančně udržitelný. Obrázek 17: List Výstup pro SFŽP Projekt vytváří významnou část odpisů 20

21 5 STANOVENÍ MÍRY PODPORY Výsledky stanovené míry podpory jsou souhrnně uvedeny na listu Výstup pro SFŽP. V rámci FA byly vypočteny následující hodnoty pro stanovení částek na financování Projektu: Míra nedostatku financování = 65,96 % [buňka N54]. Příspěvek Společenství jako podíl způsobilých nákladů = 56,07 % [buňka N55]. Spolufinancování ze zdrojů SR - kap. 315 / SFŽP = 5 % z veřejných způsobilých výdajů Projektu [buňka F28]. Vypočtená skladba finančních zdrojů Projektu: Celkové výdaje Projektu = Kč vč. DPH [buňka E16]. Výše podpory z OPŽP celkem = Kč z celkových způsobilých veřejných výdajů Projektu [buňka E25]. Podpora (příspěvek) z ERDF/FS = Kč [buňka E26]. Spolufinancování ze zdrojů SR - kap. 315 / SFŽP = Kč buňka E28]. Zdroje potřebné k dofinancování Projektu ze strany Žadatele celkem = Kč [buňka G44]), z toho: Vlastní zdroje Žadatele = Kč [buňka G37]. Bankovní úvěr/půjčka = Kč [buňka G39]. Dotace od veřejného subjektu = Kč [buňka G43]. Výstupem z Modelu je také Tabulka finančních zdrojů dle formuláře žádosti v elektronickém prostředí BENE-FILL, Skladba financování projektu na listu Zdroje financování, která je shodná s elektronickým prostředím žádosti BENE FILL. Z této tabulky může Zpracovatel jednoduše kopírovat zadaná data přímo do el. prostředí BENE-FILL. 21

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání - Přírůstkový Rekonstrukce environmentálního centra

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání - Přírůstkový Rekonstrukce environmentálního centra Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání - Přírůstkový Rekonstrukce environmentálního centra PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání Zelená louka Výstavba environmentálního centra za účelem vzdělávání

Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání Zelená louka Výstavba environmentálního centra za účelem vzdělávání Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání Zelená louka Výstavba environmentálního centra za účelem vzdělávání PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz,

Více

Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora

Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce

Více

MANUÁL PRO VÝPOČET CITLIVOSTNÍ ANALÝZY PRO PROJEKTY V REŽIMU VEŘEJNÉ PODPORY

MANUÁL PRO VÝPOČET CITLIVOSTNÍ ANALÝZY PRO PROJEKTY V REŽIMU VEŘEJNÉ PODPORY MANUÁL PRO VÝPOČET CITLIVOSTNÍ ANALÝZY PRO PROJEKTY V REŽIMU VEŘEJNÉ PODPORY Verze I. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce

Více

Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka

Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Model verze 17.2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Příloha č. 3 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Miroslav Zmeškal Státní fond životního prostředí ČR Krajské pracoviště Zlín J.A.Bati 5520 Oblasti podpory Prioritní osa 2.1 Zlepšování kvality ovzduší

Více

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR OBSAH: 1. Programy podpory energetické efektivnosti 2007-2013, 2. Přínosy programu EKO-ENERGIE OPPI 2007-2013, 3. Přínosy prioritní osy 3 OPŽP

Více

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 3: Finanční a ekonomická analýza infrastrukturních projektů projekty fondů EU 2007-2013 Základy teorie

Více

Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům

Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům Dny teplárenství a energetiky 2015 (22. 4. 2015) Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům Ing. Michal Žlebek VŠB-TU Ostrava Výzkumné energetické centrum Obsah Stávající stav CZT v ČR Zdroje tepla

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 -

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 - Energetický audit - príklady riešenia enia úspor v podnikoch 10. medzinárodn rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Michal Židek VŠB - TU Ostrava VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM - 1 - OSNOVA 1.

Více

Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje

Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje II. etapa Financování projektu Horník18.1.2011 Organizační struktura projektu SVKMO VAS SVK Blansko SVK Třebíč SVK Žďár SVK Jihlava 1) Boskovice - Hrádkov, Vratíkov,

Více

Prioritní osa 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

Prioritní osa 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Prioritní osa 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu Ing. Karel Jech Ved. odd. technické asistence a neinvestičních programů OSA

Více

Návrh obsahu studie proveditelnosti. Prioritní osa 2 OPŽP. Petr Honskus

Návrh obsahu studie proveditelnosti. Prioritní osa 2 OPŽP. Petr Honskus Návrh obsahu studie proveditelnosti Prioritní osa 2 OPŽP Petr Honskus Cíl prezentace Představit návrh obsahu studie proveditelnosti v kontextu hodnocení projektů spadajících do P2 OPŽP Získat zpětnou vazbu

Více

Vícepalivový tepelný zdroj

Vícepalivový tepelný zdroj Vícepalivový tepelný zdroj s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči Historie projektu vícepalivového tepelného zdroje s kombinovanou výrobou el. energie a tepla

Více

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR 8. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj

Více

METODIKA PRO VÝPOČET FINANČNÍ MEZERY PROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM ROP SZ PŘÍLOHA Č. 10A PŘÍRUČKY PRO ŽADATELE

METODIKA PRO VÝPOČET FINANČNÍ MEZERY PROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM ROP SZ PŘÍLOHA Č. 10A PŘÍRUČKY PRO ŽADATELE METODIKA PRO VÝPOČET FINANČNÍ MEZERY PROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM ROP SZ v3 10. března 2015 Obsah 1 Obecný postup... 3 1.1 Působnost čl. 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006... 3 1.2 Referenční období...

Více

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Druh dokumentace: Odborný posudek Objednatel: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Dukelských hrdinů 2614/7, 690 02 Břeclav Akce: Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských

Více

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

Energeticky soběstačná obec, region

Energeticky soběstačná obec, region Energeticky soběstačná obec, region jak na to? Ing. Karel Srdečný Žižkova 1, Č. Budějovice tel.: 774 697 901 e-mail: cb@ekowatt.cz 1. O společnosti EkoWATT je Česká nezávislá konzultační společnost, založena

Více

Žádost o poskytnutí podpory

Žádost o poskytnutí podpory Žádost o poskytnutí podpory z Žádost o poskytnutí podpory Operační program Životní prostředí, výzva č. 50. výzva OPŽP Název projektu Žadatel Obec Identifikační číslo projektu 25766428 Kraj realizace Středočeský

Více

Operační program Životní prostředí: dotace v oblasti vodního hospodářství, nejčastější chyby při administraci žádosti

Operační program Životní prostředí: dotace v oblasti vodního hospodářství, nejčastější chyby při administraci žádosti Operační program Životní prostředí: dotace v oblasti vodního hospodářství, nejčastější chyby při administraci žádosti 15.12.2010 v Brně Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí

Více

Technicko ekonomické vyhodnocení instalace vlastního zdroje tepla

Technicko ekonomické vyhodnocení instalace vlastního zdroje tepla Technicko ekonomické vyhodnocení instalace vlastního zdroje tepla 1. Zadavatel: Společenství vlastníků jednotek Dukelská 2359, 2358, 2357, 2356 Dukelská 2359, 470 06, Česká Lípa IČ: 727 44 944 2. Zadání:

Více

Příručka způsobilých výdajů (ZV) Program EKO-ENERGIE, III. Výzva - prodloužená

Příručka způsobilých výdajů (ZV) Program EKO-ENERGIE, III. Výzva - prodloužená Příručka způsobilých výdajů (ZV) Program EKO-ENERGIE, III. Výzva - prodloužená ÚVOD: Tento dokument má sloužit žadatelům o dotaci ze strukturálních fondů EU v rámci programu EKO-ENERGIE a pomáhat s orientací

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

Možnosti podpory v oblasti úspor energie a související. kraje

Možnosti podpory v oblasti úspor energie a související. kraje Možnosti podpory v oblasti úspor energie a související aktivity v rámci Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu oddělení regionálního rozvoje 5. května

Více

Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí. Žádost o poskytnutí podpory

Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí. Žádost o poskytnutí podpory Žádost o poskytnutí podpory z Žádost o poskytnutí podpory Operační program Životní prostředí, výzva č. 60. výzva OPŽP Název projektu Žadatel Identifikační číslo projektu 28283060 Kraj realizace Vysočina

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno Seminář Podpora a propagace oblasti podpory 4.2 odstraňování starých ekologických zátěţí OPŢP Operační program Ţivotní prostředí Ing. Jan Kříţ ředitel odboru fondů EU Ministerstvo ţivotního prostředí 17.

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

Ekonomická rozvaha změny zdroje vytápění

Ekonomická rozvaha změny zdroje vytápění Ekonomická rozvaha změny zdroje vytápění ǀ 1 Adresa: Současný stav vytápění a ohřevu vody Vytápěná bytová plocha Průměrná spotřeba tepla na vytápění v předchozím období Průměrná spotřeba tepla na ohřev

Více

Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu

Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu Obsah Výkaz výdajů: 1. Soupiska účetních dokladů 2. Členění dle kódu výdaje Žádost o platbu 1. Pokyny pro vyplnění výdajů v ŽoP Čerpání rozpočtu: 1. Předkládání

Více

Měrná spotřeba tepla GJ/km 2

Měrná spotřeba tepla GJ/km 2 Měrná spotřeba tepla GJ/km 2 Číslo oblasti Jednotlivé oblasti města Plocha oblasti Roční potřeba Celkem Měrná spotřeba tepla Násobek průměrné spotřeby tepla Plocha oblasti upřesněná Celkem spotřeba teplav

Více

Eko-energie. Operační program Podnikání a inovace

Eko-energie. Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace PROGRAM 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace (OPPI) 15 programů celkem na OPPI: 3 578 014 760 EKO-ENERGIE 10,4 mld. Kč (cca 11,8%) VÝVOJ ALOKACE PENĚZ CÍLE

Více

Závěrečná monitorovací zpráva

Závěrečná monitorovací zpráva Závěrečná monitorovací zpráva Žadatel: Název projektu: Název prioritní osy: Kraj Vysočina Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.b 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie (FS) Akceptační

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Obec Braníškov, IČ: 00362832, Braníškov Č. 41, 664 71, akr. Brno-venkov. Finanční vypořádání obce Braníškov za rok 2012. V Braníškově dne 08.01.

Obec Braníškov, IČ: 00362832, Braníškov Č. 41, 664 71, akr. Brno-venkov. Finanční vypořádání obce Braníškov za rok 2012. V Braníškově dne 08.01. Obec Braníškov, IČ: 00362832, Braníškov Č. 41, 664 71, akr. Brno-venkov Finanční vypořádání obce Braníškov za rok 2012 V Braníškově dne 08.01.2013 Komentář k hospodaření obce: Výsledek hospodaření obce

Více

Příklad vyplnění formuláře F_OVZ_SPE

Příklad vyplnění formuláře F_OVZ_SPE ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ÚSEK OCHRANY ČISTOTY OVZDUŠÍ ODDĚLENÍ EMISÍ A ZDROJŮ Příklad vyplnění formuláře F_OVZ_SPE Zjednodušené ohlášení údajů Souhrnné provozní evidence Tento text může být během

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 1. RODINNÉ DOMY Oblast podpory A: SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH RODINNÝCH DOMŮ Oblast podpory B: VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ S VELMI NÍZKOU ENERGETICKOU NÁROČNOSTÍ Oblast

Více

Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí. Žádost o poskytnutí podpory

Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí. Žádost o poskytnutí podpory Žádost o poskytnutí podpory z Název projektu Žadatel Žádost o poskytnutí podpory Operační program Životní prostředí, výzva č. 44. výzva OPŽP - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných Identifikační

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

I. Obsah energetického posudku

I. Obsah energetického posudku Struktura Energetického posudku pro Prioritní osu 2, specifický cíl 2.2: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek ÚVOD Energetický

Více

Náhrada SZT tepelnými čerpadly ano či ne. Michal Havlíček 21.4.2015

Náhrada SZT tepelnými čerpadly ano či ne. Michal Havlíček 21.4.2015 Náhrada SZT tepelnými čerpadly ano či ne Michal Havlíček 21.4.2015 Kontroverzní téma Teplárenský provoz lepší využití paliva Ohleduplný k životnímu prostředí Zařízení je vybudováno Dodávka je bezproblémová

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 1.1 Snížení znečištění vod 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 1.3 Omezování

Více

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic. TRONIC CONTROL Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.cz Firemní program Výrobní oblast vývoj a výroba řídicích systémů

Více

Určující faktory návratnosti investic do BPS

Určující faktory návratnosti investic do BPS Určující faktory návratnosti investic do BPS Ing. Zdeněk Nesňal Ústav zemědělské ekonomiky a informací konference Energie zemědělské energie Praha, 23.5.2013 Obsah prezentace Účel analýzy Výchozí podmínky

Více

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny Název stavby: Instalace plynové kotelny bytového domu, ul. Píškova Místo stavby : Píškova 1960/40, Praha 13 Charakter

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Ing. Michal Kotus Projektový manažer odboru ochrany přírody, odpadů a ENV Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního

Více

Státní podpora obnovitelných zdrojů energie

Státní podpora obnovitelných zdrojů energie Státní podpora obnovitelných zdrojů energie Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Tel.: +420-26712 2962, 2771 Fax: +420-26731 6962, 6771 Email:

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

Příručka způsobilých výdajů (ZV) Program EKO-ENERGIE

Příručka způsobilých výdajů (ZV) Program EKO-ENERGIE Příručka způsobilých výdajů (ZV) Program EKO-ENERGIE ÚVOD: Tento dokument má sloužit žadatelům o dotaci ze strukturálních fondů EU v rámci programu EKO-ENERGIE a pomáhat s orientací v oblasti způsobilých

Více

Možnosti financování projektů z Operačního programu Životní prostředí

Možnosti financování projektů z Operačního programu Životní prostředí Možnosti financování projektů z Operačního programu Životní prostředí Současný stav OPŽP Programový dokument na roky 2007 2013 Implementační dokument Členění na prioritní osy Proběhla 1. výzva pro podání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

REKUPERACE VYUŽITÍ PRO ÚSPORY TEPLA

REKUPERACE VYUŽITÍ PRO ÚSPORY TEPLA VYUŽITÍ REKUPERACE PRO ÚSPORY TEPLA NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ BYTOVÝCH OBJEKTŮ SE V DŮSLEDKU STOUPÁNÍ CEN ENERGIÍ NEUSTÁLE ZVYŠUJÍ. TATO SKUTEČNOST BY MĚLA VÉST K REALIZACI TAKOVÝCH BYTOVÝCH OBJEKTŮ A OPATŘENÍ

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

Žádost o poskytnutí podpory

Žádost o poskytnutí podpory Žádost o poskytnutí podpory z Žádost o poskytnutí podpory Operační program Životní prostředí, výzva č. 50. výzva OPŽP Název projektu Žadatel Identifikační číslo projektu 26487038 Kraj realizace A. Identifikace

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační V Ě S T N Í K ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 12 V JIHLAVĚ 26. 10. 2012 ČÁSTKA 6/2012 OBSAH: str. 1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2012 ze dne 25. října

Více

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti Registrační číslo Úřadu práce ČR: CHPM SVČ zřízení Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti 75 zákona č.

Více

ěřených na úspory energie

ěřených na úspory energie Zdroje financování projektů zaměř ěřených na úspory energie EPC projekty jejich výhody a nevýhody Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Praha Libuš 17. dubna 2009

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3 Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3 ZVEŘEJNĚNO DNE 30. 1. 2015 Výběrová (hodnoticí) kritéria v Operačním programu

Více

Operační Program Životní prostředí

Operační Program Životní prostředí Operační Program Životní prostředí Informace o programu podpory PO 3 Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Tento program je určen všem žadatelům z veřejného sektoru, kteří mají zájem využívat

Více

P O K Y N. Vymezení pojmu oprávněný příjemce podpory v režimu de minimis

P O K Y N. Vymezení pojmu oprávněný příjemce podpory v režimu de minimis P O K Y N k nařízení vlády č. 468/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace

Více

Potřeba energie na teplo a TUV U ZŠ Průchodní vedlo racionální chování provozovatele k úspoře 24% energie-investice 0 Kč

Potřeba energie na teplo a TUV U ZŠ Průchodní vedlo racionální chování provozovatele k úspoře 24% energie-investice 0 Kč Potřeba energie na teplo a TUV U ZŠ Průchodní vedlo racionální chování provozovatele k úspoře 24% energie-investice 0 Kč U ZŠ Nábřežní vedlo zateplení k úspoře 45% energie-investice 32 mil. Kč U ZŠ B.Němcové

Více

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1.

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. ledna 2012 I Ceny za distribuci plynu Tento ceník obsahuje pevné ceny

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství

Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství Ing. Pavel Uhlíř Projektový manažer pro oblast životního prostředí RAVEN EU Advisory, a.s. Žďár nad Sázavou, 28.2.2008 RAVEN EU ADVISORY, A.S. Programové

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Žádost o poskytnutí podpory

Žádost o poskytnutí podpory Žádost o poskytnutí podpory z Žádost o poskytnutí podpory Operační program Životní prostředí, výzva č. 11. výzva OPŽP Název projektu Žadatel Zpracování digitálního povodňového plánu a doplnění sítě hlásných

Více

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1 Příprava a realizace úspěšného projektu v rámci podoblasti podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Ing. Martina Štefanová Odbor ochrany přírody a odpadů Státní

Více

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy Vzor průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb. (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód

Více

Rizika financování projektů v teplárenství

Rizika financování projektů v teplárenství Rizika financování projektů v teplárenství Energetika Most 2011 Most, 9.6.2011 Vladimír Kubeček, Česká spořitelna a.s. 1 Obsah Investice do projektů v teplárenství Rizika projektu a jejich ošetření Financování

Více

OBNOVA. Indikativní nabídka

OBNOVA. Indikativní nabídka OBNOVA 1 Úvěr Obnova PRÁVNICKÝM OSOBÁM na území ČR FINANCOVÁNÍ OPRAV a stavebních úprav nemovitosti REFINANCOVÁNÍ stávajících úvěrů na výše zmíněné REFINANCOVÁNÍ KOUPĚ stávajících bytového úvěrů domu na

Více

MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE. prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014

MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE. prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014 MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014 Město Kopřivnice zásobování teplem současnost Rozvoj města (výstavba sídlišť) úzce spojen s rozvojem automobilky TATRA (60.

Více

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha PODPORY BYDLENÍ SFRB Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha Koncepce bydlení zdroje a přístupy Programy podpory pro realizaci Koncepce bydlení Výstavba

Více

Modelový příklad pro práci s investičními náklady (IN) a jejich převodem mezi souhrnným rozpočtem (SR), CBA tabulkami a tabulkou H.

Modelový příklad pro práci s investičními náklady (IN) a jejich převodem mezi souhrnným rozpočtem (SR), CBA tabulkami a tabulkou H. Modelový příklad pro práci s investičními náklady (IN) a jejich převodem mezi souhrnným rozpočtem (SR), CBA tabulkami a tabulkou H.1 Převod IN ze SR do CBA tabulek (tabulka 1.1 v listu 1 Celkové investiční

Více

VODOVODY A KANALIZACE

VODOVODY A KANALIZACE VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči Určeno pro: Zasedání Valné hromady svazku VAK dne 4. 4. 2014 Bod č. 8 Zásady svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla Představenstvo

Více

záměnou kotle a zateplením

záměnou kotle a zateplením Úroveň snížen ení emisí záměnou kotle a zateplením Mgr. Veronika Hase Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění pevnými palivy Horní Bečva 9.11. 10.11. 2011 Obsah prezentace Účel vypracování studie

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014 Funkce, výhody a nevýhody CZT Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. Zdroje tepla Historie rozvoje teplárenství v ČR a jeho současná pozice na energetickém trhu OBDOBÍ

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

Komentář k vývoji cen tepla v roce 2015 a aktuální situaci teplárenství

Komentář k vývoji cen tepla v roce 2015 a aktuální situaci teplárenství Setkání s novináři Komentář k vývoji cen tepla v roce 2015 a aktuální situaci teplárenství Ing. Mirek Topolánek 19. listopadu 2014, Hotel Yasmin, Praha Vývoj cen tepla v roce 2015 25 % domácností bez nárůstu

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné

Více

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. Stávající podpora VO MPO EFEKT 2. Dotace v rámci OPŽP 2014 2020 2020 14. LEDNA 2014, ENERGETICKY ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, PRAHA 22 MPO EFEKT 2014 Program

Více

FINANCOVÁNÍ a PŘEDKL DOSTÍ O PLATBU. Obsah. Seznam zkratek. ŽoP. vní dokumenty rozhodné pro uvolňov. Implementační dokument

FINANCOVÁNÍ a PŘEDKL DOSTÍ O PLATBU. Obsah. Seznam zkratek. ŽoP. vní dokumenty rozhodné pro uvolňov. Implementační dokument Obsah FINANCOVÁNÍ a PŘEDKL EDKLÁDÁNÍ ŽÁDOST DOSTÍ O PLATBU Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Seznam zkratek Dokumenty

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Platné znění vyhlášky o bateriích a akumulátorech s vyznačením navrhovaných změn. Tabulka č. 1 List č. Počet listů tabulky č. 1

Platné znění vyhlášky o bateriích a akumulátorech s vyznačením navrhovaných změn. Tabulka č. 1 List č. Počet listů tabulky č. 1 Platné znění vyhlášky o bateriích a akumulátorech s vyznačením navrhovaných změn Příloha č. 3 k vyhlášce č. 170 /2010 Sb. Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů

Více

Možnosti využití TEPLA z BPS

Možnosti využití TEPLA z BPS Možnosti využití TEPLA z BPS Proč využívat TEPLO z bioplynové stanice Zlepšení ekonomické bilance BPS Výkupní ceny, dotace Tlak na max. využití TEPLA Možnosti využití TEPLA Vytápění objektů, příprava teplé

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

celkem 330,000 mil. Kč 100 %

celkem 330,000 mil. Kč 100 % I.díl - Teplo a Nejdek Malinko historie : Návrh na dodávku páry z vřesovské teplárny do Nejdku přednesl Ing. Miroslav Holeček počátkem roku 1990. Pára z vřesovské teplárny byla do Nejdku puštěna poprvé

Více

Závěrečná monitorovací zpráva

Závěrečná monitorovací zpráva Závěrečná monitorovací zpráva Žadatel: Název projektu: Název prioritní osy: Kraj Vysočina Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v kraji Vysočina 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF) Akceptační

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů.

Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Konkurenceschopnost ceny tepla ve Vsetíně vůči lokálním plyn. kotelnám, příp. tepelným čerpadlům. Invicta Bohemica,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services

Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services Spolufinancování vodárenských projektů Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services HLAVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VOD. PROJEKTŮ Dotační titul Operační program Životní

Více