ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno. Nová tepelně-izolační fasáda bloku K8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno. Nová tepelně-izolační fasáda bloku K8"

Transkript

1 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 4 červenec 2005 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 4 léto Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři, dovolte nám, abychom dnešní úvodní slovo pojali tak trochu netradičně. Z vlastní zkušenosti dobře víme, že bytové družstvo je chápáno občany a členy družstva mnohdy velice nepřesně a rozpačitě. Členové, kteří docházejí do kanceláře družstva, anebo o svém bytovém družstvu hovoří, používají zvláštní terminologii hovoří o družstvu ve třetí osobě: ono nám udělalo to či ono opatření, družstvo nám předepsalo tu či onu úhradu a podobně. Jen málokterý družstevník si uvědomuje své postavení spoluvlastníka družstva. Tento stav má své historické příčiny a souvislosti. Bytová družstva v dřívější době fungovala tak, že se jim státním plánem a tzv. uživatelským rozvrhem přidělil určitý počet bytů s předurčením, že mohou být přiděleny členům družstva nebo pracovníkům určených organizací. Těmto organizacím byt sloužil k účelu náboru a stabilizace pracovních sil a dispozice s bytem byly omezené. Vztah družstva a člena byl vždy profilován ochotou komunikace a vzájemného pochopení. Jsme si vědomi toho, že většina poruch této komunikace je způsobena také tím, že členové nemají dostatek obecných informací, aby si uvědomili jednak postavení své, jednak postavení funkcionářů a pracovníků družstva. Zákonem, stanovami a různými dalšími právními normami je řada činností družstva předurčena. Po roce 1989 procházelo družstevnictví několika transformačními vlnami. Jsou však atributy družstva, které nelze změnit. Je totiž do značné míry odkázáno také na dobrovolnou práci mnoha jen symbolicky placených funkcionářů, například předsedů samospráv či Nová tepelně-izolační fasáda bloku K8 delegátů. Členové mnohdy kritizují nedostatek informací od centrály družstva, tj. pracovníků správy, představenstva a kontrolní komise. Dost často je to ale způsobeno tím, že se zástupci členů nezúčastňují schůzí shromáždění delegátů anebo o průběhu schůze nepodají členům zprávy. Na těchto jednáních jsou přitom podávány informace o hospodaření družstva, jakož i další zprávy představenstva a kontrolní komise. Provozní otázky jsou také řešeny na aktivech předsedů samospráv, bohužel i zde bývá účast žalostná. Například na jaře letošního roku proběhly aktivy zaměřené na předběžné hospodářské výsledky za rok 2004, plány oprav a na informace k výtahům a energetickým auditům. Rovněž se zde probírala otázka zápisů a způsobu hlasování na schůzích v domech, kde jsou již vlastníci bytů. Aktivů se zúčastnila necelá polovina zástupců domů, a to i přes skutečnost, že právě zástupci domů na konání aktivů vznesly požadavek na shromáždění delegátů. Doufáme proto, že toto již čtvrté vydání Zpravodaje Vám alespoň částečně pomůže rozšířit Vaši informovanost o současném dění a činnosti SBD Ocelář a že zde naleznete odpovědi na některé otázky. Na pomoc samosprávám Půjčovací fond v praxi Oficiální název půjčovacího fondu je Zajišťovací fond, část B. První půjčka z něho byla poskytnuta v červenci roku 2002 bloku M7 ve výši Kč. Dosud nejvyšší půjčka byla poskytnuta bloku MS4, a to ve dvou částech Kč v květnu 2004 a následně Kč v červenci Zatím nejnižší půjčka byla poskytnuta bloku S7 ve výši Kč. Možnosti půjčky již využilo 20 bloků a celková výše všech půjček dosáhla Kč. Aktuální stav půjčovacího fondu k byl ,50 Kč, přičemž v poskytnutých půjčkách bylo cca Kč. Všechny půjčky jsou Z jednání družstva Pokračování na str. 2 Informace z jednání představenstva za říjen 2004 až leden 2005 PD schválilo: program jednání podzimního shromáždění delegátů konaného ; návrhy výběrových komisí pro výběrová řízení na výměnu stoupaček bl. K234 a K48, na instalaci RTN bl. A4, Pokračování na str. 3

2 strana 2 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 4 červenec 2005 Na pomoc samosprávám Pokračování ze str. 1 spláceny včas podle dohodnutých pravidel. Na shromáždění delegátů v červnu 2005 byl předložen ke schválení návrh změny některých parametrů půjček. Z důvodu motivace k provádění větších oprav bude u větších půjček s půjčovanou částkou alespoň Kč na byt prodloužena doba splatnosti na 24 měsíců. Uvažuje se také o snížení akontace půjčky z minimální výše 50 % celkové ceny opravy na částku nižší např. 33 % celkové ceny opravy. Velice důležitým návrhem je posílení půjčovacího fondu o Kč. Hospodářské výsledky SBD Ocelář Kladno Mgr. Petr Kačenka, kontrolní komise Dlouhodobě vykazované kladné hospodářské výsledky družstva jsou skutečností i pro rok Po potvrzeném účetním auditu firmy se můžeme pochlubit ziskem 8653 tis. Kč před zdaněním. Na tomto výsledku se podílely jednak družstevní domy, a to hospodářským výsledkem ve výši 2935 tis. Kč, jednak zaměstnanci družstva, kteří svou činností přispěli ke zisku ve výši 5293 tis. Kč. Zisk z úložek a účtů po uhrazení bankovních poplatků činil 425 tis. Kč. Shromáždění delegátů, které proběhne v měsíci červnu, rozhodne o rozdělení zdaněného zisku a jeho dalším použití. V roce 2004 byl v měsíčním přehledu tvorby a čerpání fondu oprav současně uváděn i výnos za pronájem nebytových prostor v jednotlivých domech. Tento výnos je součástí hospodářského výsledku, který bude zaúčtován po schválení účetní závěrky shromážděním delegátů v červnu Ing. Jarmila Vinšová, vedoucí ekonomického úseku Návrh na rozdělení HV za rok 2004 Hospodářský výsledek před zdaněním činí ,72 Kč, daň z příjmu právnických osob ,- Kč. Hospodářský výsledek po zdanění, tedy čistý zisk, je ,72 Kč. Návrh na rozdělení: ,- Kč zaúčtovat s příslušným střediskem (fondem) bytového hospodářství a garáží; ,94 Kč zaúčtovat podle průměrných stavů fondu oprav do příslušného fondu bytového hospodářství a garáží; ,78 Kč přidělit do zajišťovacího fondu typu A; ,- Kč přidělit do zajišťovacího fondu pro účely půjček. Ing. Jarmila Vinšová, vedoucí ekonomického úseku Co je nového na technickém úseku Kromě zajišťování běžné práce na menších a větších opravách, které jsou zadávány přes výběrová řízení, byla činnost TÚ v závěru loňské roku soustředěna na doplnění popisu konstrukčních údajů všech obytných objektů v majetku SBD stanovením stupně jejich opotřebení. Zároveň s tím byly i podchyceny v minulosti provedené větší opravy a záruky firem za tyto opravy. Návazně na to byl ve spolupráci s většinou VDS sestaven plán oprav pro jednotlivé objekty v horizontu nejbližších pěti let. Do plánu oprav nebyly zahrnuty náklady na běžné opravy, výměny vodoměrů, povinné revize ani opravy vyplývající z těchto revizí. Přesto se plán větších oprav na toto období vyšplhal k částce 300 milionů Kč. Tento plán byl sestaven především pro přehled celkových potřeb oprav celého družstva a s tím spojenou potřebu tvorby FO objektů. U objektů, u kterých se větší opravy jeví jako nezbytné a nedojde přitom k dohodě s DS ohledně zajištění oprav, bude záležitost řešena prostřednictvím TK SBD v představenstvu družstva. Počátkem letošního roku byla taktéž připravena a předána žádost o přímou dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj pro opravu objektu K218/19 ve Švýcarské ulici a pracuje se na přípravě podkladů pro žádost o dotaci procent z úvěru v rámci tzv. Programu panel u objektu RS18 ve Vašíčkově ulici. Dále průběžně probíhají práce na zpracovávání energetických auditů, které jsme ze zákona povinni vykonat u všech objektů. První obytné domy již dostaly tyto audity a jejich závěry k dispozici. O tom, jak dopadly žádosti o dotace a jak se daří naplňovat snahy o zintenzivění oprav objektů, budeme informovat v příštím čísle. Václav Bultas, vedoucí technického úseku Hlášení změny počtu osob v bytě Stanovy SBD Ocelář v článku 11 odst. b) až f) ukládají všem členům družstva povinnost ohlásit jakoukoliv změnu v počtu osob v bytě. Vlastníkům bytů tato povinnost vyplývá ze smlouvy o zajišťování správy. K přihlášení i odhlášení osob je potřeba vždy nahlásit jméno a rodné číslo přihlašované (odhlašované) osoby. Je dobré uvést i celkový počet osob žijících v bytě po změně. Změnu lze provést osobně v účtárně nájemného, případně je možné pověřit předsedu samosprávy, popř. společenství vlastníků, nebo změnu ohlásit písemně. Úprava předpisu pak bude provedena od následujícího měsíce a bude buď zaslána poštou, nebo ji lze převzít osobně. Závěrem důležité upozornění: Předseda samosprávy (společenství vlastníků) je oprávněn nahlásit změnu počtu osob v bytě i bez vědomí družstevníka (vlastníka), pokud tento nesplnil svou ohlašovací povinnost. Za správnost odpovídá svým podpisem. Novela zákona, která usnadní opravy domů Prezident Václav Klaus podepsal novelu zákona č. 72/1994 Sb., která se již delší dobu jevila jako velmi potřebná. Podle ní se vlastníci bytů a spoluvlastníci společných částí domu snadněji dohodnou na opravě, modernizaci, rekonstrukci a změně stavby společných částí domu. Podle původního znění zákona bylo třeba získat 100% souhlas všech vlastníků bytů, aby se tyto opravy mohly uskutečnit. Povinnost získat svolení od každého vlastníka vedla k tomu, že se oprava často neuskutečnila, neboť jeden vlastník například s opravou nesouhlasil, byl v cizině apod. Po nabytí účinnosti novely bude stačit již pouze souhlas tříčtvrtinové většiny vlastníků bytů. Novela však řeší pouze opravy, modernizace, rekonstrukce a změny stavby, při kterých se

3 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 4 červenec 2005 strana 3 nemění spoluvlastnické podíly vlastníků. To znamená, že například při přestavbě kočárkárny na bytovou jednotku či rozšíření bytu o komoru apod. zůstává v platnosti nutnost souhlasu všech vlastníků bytů v domě. V současné době probíhá oprava bloku K42, který dostává novou tepelně-izolační fasádu. Povinnost provádění revizí elektrické instalace v bytech Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů v 7 nařizuje, cituji: Stroje a technická zařízení musí být po dobu svého provozu podrobována pravidelným předepsaným kontrolám, zkouškám, revizím, údržbám a opravám. Pravidelné lhůty provádění revizí jsou stanoveny prováděcím předpisem, tj. ČSN Pro SBD Ocelář vyplývá z této normy, jakož i z ostatních souvisejících předpisů, povinnost provádět pravidelné revize ve společných prostorách domů (chodby, schodiště apod.) vždy po 5 letech. Pokud by tato povinnost nebyla splněna, družstvo plně zodpovídá za případné škody. ČSN a ani žádné jiné předpisy neřeší revize elektrické instalace v bytě, pouze je doporučují. Výjimkou je pouze rekonstrukce bytu, kde je povinná výchozí revize. Přes skutečnost, že žádný předpis nestanovuje povinnost revize, popř. kontroly elektrické instalace v bytě, doporučujeme všem nechat si provést alespoň její kontrolu. Z jednání družstva na GO střechy bl. K311, na zateplení štítu bl. A11, na výměnu oken bl. L28/ /29, K438, S29/1 a K005, na zateplení domu bl. K25 a na výměnu rozvodů SV a TUV bl. K310; ceník správních poplatků s platností od ; metodiku práce s dlužníky; žádost o úpravu splátek za úhradu členského podílu; ukončení pronájmu nebytových prostor ve 2 případech; organizační zajištění prací při vyúčtování služeb do ; členský podíl za byt vybudovaný z nebytového prostoru; pokyn pro správu družstva věnovat zvýšenou pozornost meziokenním vložkám při výměně oken; plán hospodaření správních středisek. PD rozhodlo: Pokračování ze str. 1 o návrhu odvolat shromážděním delegátů dva členy představenstva; nesoudit se s bl. K214 ve věci topného kanálu a dále se už na jednání PD touto otázkou nezabývat; prodloužit nájemní smlouvy na holobyty č. 1, 2, 4 v Jánské 46; o pronájmu nebytových prostor celkem ve 4 případech; o přijetí nových členů v 10 případech; o navrácení členství po zaplacení dluhu, penále a zápisného v 5 případech; o přidělení bytu na základě obálkové metody nejvyšší nabídce; o vrácení faktury z důvodu nedodržení technologického postupu a odstoupení od smlouvy o dílo; o způsobu úhrad oprav a rekonstrukcí v nástavbě bl. K201 z FO; nařídit montáž TRV dle zákona 406/ /2000 Sb. na objektech S23 a S10/7; o prominutí poplatku z prodlení v 15 případech; o podmínkách přidělování bytů s nezaplaceným členským podílem; o výši odměn členům PD za druhé pololetí r. 2004; o přidělení družstevního bytu dle podmínek stanovených pro přidělování bytů s nezaplaceným členským podílem ve 2 případech; o přidělení bytu vybudovaného z nebytových prostor; o přidělení družstevního bytu v bl. L22/23 a K303; o vymáhání opravy zábradlí na lodžiích na firmě; zajistit kontrolu odečtů měření TE v bytě bl. K21. PD zamítlo: žádost o prominutí poplatků z prodlení ve 12 případech; žádost o přidělení bytu člence družce po zemřelém vyloučeném členu družstva. PD vzalo na vědomí: zprávy o činnosti ředitelky SBD; zprávy komise technické, ekonomické a komise samospráv; zprávy kontroní komise. Mgr. Kajetána Iblová, předseda komise samospráv Informace z jednání představenstva za únor až duben 2005 PD rozhodlo: požádat o převod pozemků parc. č. 4416/1, 4418/1, 4414/4, 4414/5, 4271/1, 4407, 4428/1 a 4411/1 na Engertě a požádat o změnu územního rozhodnutí; o vyloučení členů družstva pro dluh na nájemném a penále ve 2 případech; o znovuzačlenění do SBD zásady vrácení členství splněny, dluh uhrazen; o přidělení družstevního bytu na základě obálkové metody; o výpovědi ze smlouvy o nájmu nebytových prostor; o vyplacení odměny dle manažerské smlouvy ředitelce družstva; o minimální výši členského podílu na vybudovaný byt v bl. A4; o nákupu dvou osobních automobilů; o vyplacení čtvrtletních odměn PD a KK; o prominutí poplatku z prodlení ve 3 případech; Pokračování na str. 4

4 strana 4 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 4 červenec 2005 Z jednání družstva o pronájmu nebytových prostor bl. L28/29; o přijetí nových členů ve 4 případech; o navýšení fondu oprav na 27 Kč/m 2 pro bl. K47; svolat aktivy předsedů DS. PD schválilo: výběrové řízení na GO střechy bl. K242, na zateplení štítů bl. K 214, na výměnu oken správní budovy, na výměnu oken bl. RS5 a K413, na opravu objektu RS18, na GO lodžií bl. K008 a výběrové řízení na zateplení bl. M7 a K8; odměnu daňovému poradci; ukončení pronájmu nebytových prostor bl. L28/29; prodloužení termínu pro doplacení dlužné částky; ukončení pronájmu nebytových prostor bl. K311; formu vyúčtování dle návrhu EK. PD zamítlo: žádost o prominutí poplatků ve 3 případech. PD vzalo na vědomí: Pokračování ze str. 3 zprávy o činnosti ředitelky SBD; zprávy komise technické, ekonomické, komise samospráv a kontroní komise. Mgr. Kajetána Iblová, předseda komise samospráv Ze zápisů kontrolní komise KK pracovala do v počtu pěti, od v počtu 4 členů. KK požadovala zprávu o aktuálním stavu financování havárie topného kanálu v bloku K214. Tato zpráva byla předložena a byly provedeny příslušné kroky. Zástupce KK průběžně sledoval stav oprav na blocích MS5, A4. Zástupci KK částečně prověřili informačním systém. KK provedla kontrolu splácení úvěrů se závěrem, že platební morálka družstevníků s úvěrem je lepší než platební morálka ostatních družstevníků. KK doporučilo představenstvu, aby se pravidelně měsíčně sledovala průměrná výše dlužného nájemného. Představenstvo na svém jednání č. 638 rozhodlo, že průměrnou výši dluhu bude sledovat pololetně v rámci roční uzávěrky. Tento ukazatel nebyl dosud na PD projednán. KK provedla kontrolu čerpání střediska 7201 s doporučením aktualizovat směrnici pro zajišťovací fond, část A. Tato aktualizace bude předložena shromáždění delegátů KK provedla kontrolu dlouhodobých pohledávek s doporučením pravidelně sledovat odprodej zbylých nájemních bytů. KK provedla kontrolu práce s dlužníky s doporučením, aby se dlužné nájemné sledovalo společně s penále. Toto doporučení bylo akceptováno. Zástupci KK se věnovali novelizaci stanov. Zástupci KK se vyjadřovali ke změnám směrnic. KK upozornila na skutečnost, že obálkovou metodou byl opakovaně přidělen byt stejnému zájemci (byť nejvyšší nabídce), který jej dále převedl, a požadovala, aby byly přijaty takové kroky, aby se tato situace neopakovala. KK provedla kontrolu čerpání FO domovními samosprávami s doporučením vytvořit kuchařku pro domovní samosprávy, aby se zlepšila formální stránka zápisů. KK se věnovala 7 stížnostem. Bohužel se množí případy, kdy si lidé nespokojení s odpovědí stěžují na členy KK, případně akceptují odpověď, ale předloží další argumenty např. oprava v bloku K218/219. Tyto činnosti prodlužují dobu potřebnou pro řešení stížnosti a zároveň ubírají členům KK čas, který by mohl být věnován kontrolám. Mgr. Petr Kačenka, kontrolní komise Informace o průběhu shromáždění delegátů Jednání bylo svoláno na den 2. prosince 2004 a zahájeno místopředsedkyní představenstva Helenou Říhovou, která shromáždění řídila. Celkem bylo pozváno 181 delegátů, podle prezenční listiny se jich zúčastnilo 116, což je 64,09 %. Shromáždění bylo schopné usnášet se. Na programu bylo zejména schválení směrnice č. 7/02 pro zúčtování zálohových plateb, zpráva komise o novelizaci stanov SBD, návrh novelizace směrnice o podmínkách hospodaření s fondem oprav dlouhodobá záloha na opravy a údržbu, odvolání bloku RS 18 proti rozhodnutí SD, schválení výjimky ze zákazu konkurence člence PD a členu KK, snížení počtu členů PD a KK, smlouva a výkonu funkce členů PD a KK. V průběhu jednání se rozvíjela diskuse, zvláště před schvalováním směrnice pro zúčtování zálohových plateb a směrnice o podmínkách hospodaření s bytovým fondem. Poslední uvedený bod programu se na pořad jednání nedostal z důvodu hromadného odchodu delegátů s ohledem na pokročilou hodinu. Usnesení Shromáždění delegátů bere na vědomí zprávu komise o novelizaci stanov. Vyhovuje odvolání bl. RS 18 proti rozhodnutí SD z (poskytnutí úvěru vč. zástavního práva). SD schvaluje: 1. novelizaci směrnice pro zúčtování zálohových plateb; 2. poskytnutí úvěru včetně zástavního práva pro bl. RS 18; 3. novelizaci směrnice č. 7/02 o podmínkách hospodaření s FO; 4. výjimku ze zákazu konkurence člence PD pí Říhové a členu KK p. Fišerovi; 5. snížení počtu členů představenstva na sedm a členů kontrolní komise na čtyři; 6. odvolání ing. Mariána Sýkory a Stanislava Schořálka z funkce členů představenstva z důvodu snížení počtu členů PD. SD ukládá představenstvu: 1. doručovat všechny materiály na SD delegátům nejpozději 14 dní před konáním SD; 2. pořádat aktivy předsedů domovních samospráv před každým SD; 3. připravit návrh novelizace stanov do 6 měsíců od vydání novely příslušných zákonů o družstevnictví a vlastnictví bytů. Anna Poštová, komise samospráv

5 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 4 červenec 2005 strana 5 Správa SBD Ředitelka JUDr. Halamová Ivanka Úsek ředitele Právní oddělení, převody bytů do vlastnictví Klepetková Radka Správa vlastníků + DS Hanousek Jiří Správce počítač. sítě Chudoba Jiří Ústředna Procházková Jana Bytové záležitosti Šulcová Marie Účtárna nájemného Mauleová Jana Kalkulace nájemného Dandová Vladimíra Technický úsek Vedoucí TÚ Bultas Václav Stavební technik Baštová Miroslava Technik Údržba opravy Petrovská Jaroslava Procházková Jana Energetik Vybulka Stanislav Ekonomický úsek Vedoucí EÚ Ing. Vinšová Jarmila Finanční účtárna Křížová Zuzana Najmanová Jana Ing. Marková Eva Finanční účtárna SVJ Fafková Milada Rejmanová Eva Tuháčková Miroslava Pokladna Faltinová Jitka Fax, , internet Fax: Internet: SBD Ocelář Kladno Představenstvo Zdeněk Chmelík předseda Helena Říhová místopředseda a předseda ekonomické komise Helena Sýkorová ekonomická komise Jiří Hanousek technická komise Bohuslav Svoboda technická komise Mgr. Kajetána Iblová předseda komise samospráv Anna Poštová komise samospráv Kontakty Tel.: (sekretariát) Kontrolní komise RNDr. Miloš Mrkvička předseda Úřední hodiny pro veřejnost Miloš Fišer místopředseda Mgr. Petr Kačenka Pondělí Čtvrtek Jaroslava Nováková , , Každé poslední pondělí v měsíci jsou úřední hodiny prodlouženy do Kontakty Tel.: (sekretariát)

6 strana 6 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 4 červenec 2005 Bydlení a paragrafy Jaký je rozdíl mezi bytem družstevním a bytem ve vlastnictví? Byt ve vlastnictví má stejnou charakteristiku jako vlastnictví jakékoliv jiné nemovitosti. Bytová jednotka, ale i alikvotní podíl na společných prostorách domu a pozemku je zapsán v katastru nemovitostí. Prodej této bytové jednotky či jakákoliv jiná dispozice s bytem vyžadují tomu odpovídající právní dokumenty. Například při prodeji bytu musí být zpracován znalecký posudek hodnoty bytu (je odvozena od hodnoty celého domu), kupní smlouva musí být úředně stvrzena notářem, musí být proveden zápis vlastnictví v katastru nemovitostí, musí být uhrazena daň z převodu nemovitostí. Musí být současně uhrazena i daň z příjmu jako rozdíl mezi prodejní a kupní cenou, pokud prodávající neměl v bytě bydliště déle než dva roky před datem prodeje. Pro vlastníka bytu, který je po právní stránce zároveň spoluvlastníkem domu, je zákonem stanovena řada povinností. Pokud jsou v domě o minimálně 5 bytových jednotkách více než 3 jejich různí vlastníci, musí založit samostatný právní subjekt tzv. společenství vlastníků. Pokud bylo původním vlastníkem budovy družstvo, vznikne toto společenství až prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž budou družstvu doručeny listiny dokládající, že spoluvlastnický podíl družstva se snížil na méně než jednu čtvrtinu. Zvoleným členům výboru společenství pak vlastníci svěřují odpovědnost nejen za dům, ale i za jeho správu. Případné spory mezi vlastníky řeší soud. Družstevní byt znamená jednodušší právní vztah. Tuto jednotku družstevník majetkově vkládá (složením členských podílů) do družstva. Tím se stává spolumajitelem, nebo lépe řečeno majetkovým podílníkem družstva a hodnota jeho bytu tvoří majetkový kapitál družstva. Družstvo zaručuje práva na užívání bytu a na veškeré právní dispozice s bytem v souladu se stanovami či doplňujícími normami, které jsou v družstvu schvalovány jeho členy, či které vyplývají z obchodního zákoníku. Vznik, přechod a převod členství řeší stanovy družstva. K danému bytu má tedy člen družstva de facto stejná dispoziční práva, jako má vlastník bytu. Svá práva a povinnosti spojené s členstvím v družstvu může převést na jakoukoliv jinou fyzickou osobu. V praxi se pak hovoří o prodeji družstevního bytu přesněji se jedná o převod členských práv a povinností k družstevnímu bytu. Smrtí člena přechází jeho členství v družstvu na dědice, kterému připadl základní členský vklad a členský podíl. Pokud na základě rozhodnutí soudu je více dědiců, uzavře družstvo nájemní smlouvu k bytu pouze s jedním dědicem (popř. manželi), určeným dodatečnou dohodou dědiců nebo dodatečným rozhodnutím soudu. Členství v družstvu přechází i dnem vzniku nájmu družstevního bytu na základě dohody o výměně družstevního bytu. Převody členských práv družstvo neschvaluje, bere je na vědomí. Akt převodu je velmi jednoduchý, neboť nevyžaduje ani znalecký posudek hodnoty bytu, účast notáře, změnu v katastru nemovitostí apod. Odpadá daň z převodu nemovitostí. Stejně jako byt ve vlastnictví může člen SBD svůj nevyužívaný byt pronajmout třetí osobě, přičemž souhlas družstva je většinou formalitou. U družstevních bytů je mnohem jednodušší problém správy domu. Způsob zajištění správy domu, její kvalita a cena, jakož i rizika rozporů při rozhodování v domě jsou často při volbě způsobu privatizace domu nájemci bytů podceňovány. Pro další soužití v domě jsou však tyto aspekty významnější, než samotný právní vztah k bytu. Poplatek z prodlení Obecná definice pojmu prodlení je obsažena v 517 občanského zákoníku. Prodlení nastává v případě, jestliže dlužník neplatí nájemné vůbec, částečně nebo způsobem, k němuž nebyl oprávněn, vadně, jakož i jestliže nájemné hradil opožděně. Pro vznik odpovědnosti za prodlení není rozhodující, zda k němu došlo zaviněně nebo bez zavinění. K prodlení dochází uplynutím doby splatnosti. Nařízení vlády stanoví, že pokud nájemce nezaplatí nájemné nebo úhradu za služby do doby jejich splatnosti, je povinen zaplatit pronajímateli poplatek z prodlení. Výše poplatku z prodlení je s účinností od 15. července 1994 upravena nařízením vlády č. 142/1994 Sb. ve znění po novele, kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku. Podle 2 tohoto nařízení výše poplatku z prodlení činí za každý den prodlení 2,5 promile dlužné částky, nejméně však 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení. Výše úroku z prodlení byla nově upravena v měsíci dubnu tohoto roku, kdy vláda schválila, že je závislá na výši repo sazby stanovené Českou národní bankou. Ve svém důsledku to znamená navýšení úroku z prodlení proti praxi uplatňované do schválení této změny. Závěrem připomínám, že den splatnosti nájemného u SBD Ocelář je upraven v čl. 39 stanov družstva. Dle tohoto článku je člen družstva povinen platit nájemné vždy do 20. dne běžného měsíce. Pro vlastníky bytů tato povinnost vyplývá z čl. III smlouvy o zajišťování správy. Zpravodaj SBD Ocelář Kladno č. 4 Vydal SBD Ocelář Kladno pro svou vnitřní potřebu. Toto číslo vyšlo v červenci Redakční rada JUDr. Ivanka Halamová Mgr. Kajetána Iblová Anna Poštová Mgr. Petr Kačenka Výroba Redakce, inzerce a příprava pro tisk: ing. Pavel Marek (tel.: , Zlom, layout: Jakub Procházka Tisk: Klubko 55 Informace o možnostech inzerce ve Zpravodaji SBD Ocelář poskytne sekretariát SBD, paní Klepetková, tel.: