ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno. Nová tepelně-izolační fasáda bloku K8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno. Nová tepelně-izolační fasáda bloku K8"

Transkript

1 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 4 červenec 2005 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 4 léto Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři, dovolte nám, abychom dnešní úvodní slovo pojali tak trochu netradičně. Z vlastní zkušenosti dobře víme, že bytové družstvo je chápáno občany a členy družstva mnohdy velice nepřesně a rozpačitě. Členové, kteří docházejí do kanceláře družstva, anebo o svém bytovém družstvu hovoří, používají zvláštní terminologii hovoří o družstvu ve třetí osobě: ono nám udělalo to či ono opatření, družstvo nám předepsalo tu či onu úhradu a podobně. Jen málokterý družstevník si uvědomuje své postavení spoluvlastníka družstva. Tento stav má své historické příčiny a souvislosti. Bytová družstva v dřívější době fungovala tak, že se jim státním plánem a tzv. uživatelským rozvrhem přidělil určitý počet bytů s předurčením, že mohou být přiděleny členům družstva nebo pracovníkům určených organizací. Těmto organizacím byt sloužil k účelu náboru a stabilizace pracovních sil a dispozice s bytem byly omezené. Vztah družstva a člena byl vždy profilován ochotou komunikace a vzájemného pochopení. Jsme si vědomi toho, že většina poruch této komunikace je způsobena také tím, že členové nemají dostatek obecných informací, aby si uvědomili jednak postavení své, jednak postavení funkcionářů a pracovníků družstva. Zákonem, stanovami a různými dalšími právními normami je řada činností družstva předurčena. Po roce 1989 procházelo družstevnictví několika transformačními vlnami. Jsou však atributy družstva, které nelze změnit. Je totiž do značné míry odkázáno také na dobrovolnou práci mnoha jen symbolicky placených funkcionářů, například předsedů samospráv či Nová tepelně-izolační fasáda bloku K8 delegátů. Členové mnohdy kritizují nedostatek informací od centrály družstva, tj. pracovníků správy, představenstva a kontrolní komise. Dost často je to ale způsobeno tím, že se zástupci členů nezúčastňují schůzí shromáždění delegátů anebo o průběhu schůze nepodají členům zprávy. Na těchto jednáních jsou přitom podávány informace o hospodaření družstva, jakož i další zprávy představenstva a kontrolní komise. Provozní otázky jsou také řešeny na aktivech předsedů samospráv, bohužel i zde bývá účast žalostná. Například na jaře letošního roku proběhly aktivy zaměřené na předběžné hospodářské výsledky za rok 2004, plány oprav a na informace k výtahům a energetickým auditům. Rovněž se zde probírala otázka zápisů a způsobu hlasování na schůzích v domech, kde jsou již vlastníci bytů. Aktivů se zúčastnila necelá polovina zástupců domů, a to i přes skutečnost, že právě zástupci domů na konání aktivů vznesly požadavek na shromáždění delegátů. Doufáme proto, že toto již čtvrté vydání Zpravodaje Vám alespoň částečně pomůže rozšířit Vaši informovanost o současném dění a činnosti SBD Ocelář a že zde naleznete odpovědi na některé otázky. Na pomoc samosprávám Půjčovací fond v praxi Oficiální název půjčovacího fondu je Zajišťovací fond, část B. První půjčka z něho byla poskytnuta v červenci roku 2002 bloku M7 ve výši Kč. Dosud nejvyšší půjčka byla poskytnuta bloku MS4, a to ve dvou částech Kč v květnu 2004 a následně Kč v červenci Zatím nejnižší půjčka byla poskytnuta bloku S7 ve výši Kč. Možnosti půjčky již využilo 20 bloků a celková výše všech půjček dosáhla Kč. Aktuální stav půjčovacího fondu k byl ,50 Kč, přičemž v poskytnutých půjčkách bylo cca Kč. Všechny půjčky jsou Z jednání družstva Pokračování na str. 2 Informace z jednání představenstva za říjen 2004 až leden 2005 PD schválilo: program jednání podzimního shromáždění delegátů konaného ; návrhy výběrových komisí pro výběrová řízení na výměnu stoupaček bl. K234 a K48, na instalaci RTN bl. A4, Pokračování na str. 3

2 strana 2 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 4 červenec 2005 Na pomoc samosprávám Pokračování ze str. 1 spláceny včas podle dohodnutých pravidel. Na shromáždění delegátů v červnu 2005 byl předložen ke schválení návrh změny některých parametrů půjček. Z důvodu motivace k provádění větších oprav bude u větších půjček s půjčovanou částkou alespoň Kč na byt prodloužena doba splatnosti na 24 měsíců. Uvažuje se také o snížení akontace půjčky z minimální výše 50 % celkové ceny opravy na částku nižší např. 33 % celkové ceny opravy. Velice důležitým návrhem je posílení půjčovacího fondu o Kč. Hospodářské výsledky SBD Ocelář Kladno Mgr. Petr Kačenka, kontrolní komise Dlouhodobě vykazované kladné hospodářské výsledky družstva jsou skutečností i pro rok Po potvrzeném účetním auditu firmy se můžeme pochlubit ziskem 8653 tis. Kč před zdaněním. Na tomto výsledku se podílely jednak družstevní domy, a to hospodářským výsledkem ve výši 2935 tis. Kč, jednak zaměstnanci družstva, kteří svou činností přispěli ke zisku ve výši 5293 tis. Kč. Zisk z úložek a účtů po uhrazení bankovních poplatků činil 425 tis. Kč. Shromáždění delegátů, které proběhne v měsíci červnu, rozhodne o rozdělení zdaněného zisku a jeho dalším použití. V roce 2004 byl v měsíčním přehledu tvorby a čerpání fondu oprav současně uváděn i výnos za pronájem nebytových prostor v jednotlivých domech. Tento výnos je součástí hospodářského výsledku, který bude zaúčtován po schválení účetní závěrky shromážděním delegátů v červnu Ing. Jarmila Vinšová, vedoucí ekonomického úseku Návrh na rozdělení HV za rok 2004 Hospodářský výsledek před zdaněním činí ,72 Kč, daň z příjmu právnických osob ,- Kč. Hospodářský výsledek po zdanění, tedy čistý zisk, je ,72 Kč. Návrh na rozdělení: ,- Kč zaúčtovat s příslušným střediskem (fondem) bytového hospodářství a garáží; ,94 Kč zaúčtovat podle průměrných stavů fondu oprav do příslušného fondu bytového hospodářství a garáží; ,78 Kč přidělit do zajišťovacího fondu typu A; ,- Kč přidělit do zajišťovacího fondu pro účely půjček. Ing. Jarmila Vinšová, vedoucí ekonomického úseku Co je nového na technickém úseku Kromě zajišťování běžné práce na menších a větších opravách, které jsou zadávány přes výběrová řízení, byla činnost TÚ v závěru loňské roku soustředěna na doplnění popisu konstrukčních údajů všech obytných objektů v majetku SBD stanovením stupně jejich opotřebení. Zároveň s tím byly i podchyceny v minulosti provedené větší opravy a záruky firem za tyto opravy. Návazně na to byl ve spolupráci s většinou VDS sestaven plán oprav pro jednotlivé objekty v horizontu nejbližších pěti let. Do plánu oprav nebyly zahrnuty náklady na běžné opravy, výměny vodoměrů, povinné revize ani opravy vyplývající z těchto revizí. Přesto se plán větších oprav na toto období vyšplhal k částce 300 milionů Kč. Tento plán byl sestaven především pro přehled celkových potřeb oprav celého družstva a s tím spojenou potřebu tvorby FO objektů. U objektů, u kterých se větší opravy jeví jako nezbytné a nedojde přitom k dohodě s DS ohledně zajištění oprav, bude záležitost řešena prostřednictvím TK SBD v představenstvu družstva. Počátkem letošního roku byla taktéž připravena a předána žádost o přímou dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj pro opravu objektu K218/19 ve Švýcarské ulici a pracuje se na přípravě podkladů pro žádost o dotaci procent z úvěru v rámci tzv. Programu panel u objektu RS18 ve Vašíčkově ulici. Dále průběžně probíhají práce na zpracovávání energetických auditů, které jsme ze zákona povinni vykonat u všech objektů. První obytné domy již dostaly tyto audity a jejich závěry k dispozici. O tom, jak dopadly žádosti o dotace a jak se daří naplňovat snahy o zintenzivění oprav objektů, budeme informovat v příštím čísle. Václav Bultas, vedoucí technického úseku Hlášení změny počtu osob v bytě Stanovy SBD Ocelář v článku 11 odst. b) až f) ukládají všem členům družstva povinnost ohlásit jakoukoliv změnu v počtu osob v bytě. Vlastníkům bytů tato povinnost vyplývá ze smlouvy o zajišťování správy. K přihlášení i odhlášení osob je potřeba vždy nahlásit jméno a rodné číslo přihlašované (odhlašované) osoby. Je dobré uvést i celkový počet osob žijících v bytě po změně. Změnu lze provést osobně v účtárně nájemného, případně je možné pověřit předsedu samosprávy, popř. společenství vlastníků, nebo změnu ohlásit písemně. Úprava předpisu pak bude provedena od následujícího měsíce a bude buď zaslána poštou, nebo ji lze převzít osobně. Závěrem důležité upozornění: Předseda samosprávy (společenství vlastníků) je oprávněn nahlásit změnu počtu osob v bytě i bez vědomí družstevníka (vlastníka), pokud tento nesplnil svou ohlašovací povinnost. Za správnost odpovídá svým podpisem. Novela zákona, která usnadní opravy domů Prezident Václav Klaus podepsal novelu zákona č. 72/1994 Sb., která se již delší dobu jevila jako velmi potřebná. Podle ní se vlastníci bytů a spoluvlastníci společných částí domu snadněji dohodnou na opravě, modernizaci, rekonstrukci a změně stavby společných částí domu. Podle původního znění zákona bylo třeba získat 100% souhlas všech vlastníků bytů, aby se tyto opravy mohly uskutečnit. Povinnost získat svolení od každého vlastníka vedla k tomu, že se oprava často neuskutečnila, neboť jeden vlastník například s opravou nesouhlasil, byl v cizině apod. Po nabytí účinnosti novely bude stačit již pouze souhlas tříčtvrtinové většiny vlastníků bytů. Novela však řeší pouze opravy, modernizace, rekonstrukce a změny stavby, při kterých se

3 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 4 červenec 2005 strana 3 nemění spoluvlastnické podíly vlastníků. To znamená, že například při přestavbě kočárkárny na bytovou jednotku či rozšíření bytu o komoru apod. zůstává v platnosti nutnost souhlasu všech vlastníků bytů v domě. V současné době probíhá oprava bloku K42, který dostává novou tepelně-izolační fasádu. Povinnost provádění revizí elektrické instalace v bytech Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů v 7 nařizuje, cituji: Stroje a technická zařízení musí být po dobu svého provozu podrobována pravidelným předepsaným kontrolám, zkouškám, revizím, údržbám a opravám. Pravidelné lhůty provádění revizí jsou stanoveny prováděcím předpisem, tj. ČSN Pro SBD Ocelář vyplývá z této normy, jakož i z ostatních souvisejících předpisů, povinnost provádět pravidelné revize ve společných prostorách domů (chodby, schodiště apod.) vždy po 5 letech. Pokud by tato povinnost nebyla splněna, družstvo plně zodpovídá za případné škody. ČSN a ani žádné jiné předpisy neřeší revize elektrické instalace v bytě, pouze je doporučují. Výjimkou je pouze rekonstrukce bytu, kde je povinná výchozí revize. Přes skutečnost, že žádný předpis nestanovuje povinnost revize, popř. kontroly elektrické instalace v bytě, doporučujeme všem nechat si provést alespoň její kontrolu. Z jednání družstva na GO střechy bl. K311, na zateplení štítu bl. A11, na výměnu oken bl. L28/ /29, K438, S29/1 a K005, na zateplení domu bl. K25 a na výměnu rozvodů SV a TUV bl. K310; ceník správních poplatků s platností od ; metodiku práce s dlužníky; žádost o úpravu splátek za úhradu členského podílu; ukončení pronájmu nebytových prostor ve 2 případech; organizační zajištění prací při vyúčtování služeb do ; členský podíl za byt vybudovaný z nebytového prostoru; pokyn pro správu družstva věnovat zvýšenou pozornost meziokenním vložkám při výměně oken; plán hospodaření správních středisek. PD rozhodlo: Pokračování ze str. 1 o návrhu odvolat shromážděním delegátů dva členy představenstva; nesoudit se s bl. K214 ve věci topného kanálu a dále se už na jednání PD touto otázkou nezabývat; prodloužit nájemní smlouvy na holobyty č. 1, 2, 4 v Jánské 46; o pronájmu nebytových prostor celkem ve 4 případech; o přijetí nových členů v 10 případech; o navrácení členství po zaplacení dluhu, penále a zápisného v 5 případech; o přidělení bytu na základě obálkové metody nejvyšší nabídce; o vrácení faktury z důvodu nedodržení technologického postupu a odstoupení od smlouvy o dílo; o způsobu úhrad oprav a rekonstrukcí v nástavbě bl. K201 z FO; nařídit montáž TRV dle zákona 406/ /2000 Sb. na objektech S23 a S10/7; o prominutí poplatku z prodlení v 15 případech; o podmínkách přidělování bytů s nezaplaceným členským podílem; o výši odměn členům PD za druhé pololetí r. 2004; o přidělení družstevního bytu dle podmínek stanovených pro přidělování bytů s nezaplaceným členským podílem ve 2 případech; o přidělení bytu vybudovaného z nebytových prostor; o přidělení družstevního bytu v bl. L22/23 a K303; o vymáhání opravy zábradlí na lodžiích na firmě; zajistit kontrolu odečtů měření TE v bytě bl. K21. PD zamítlo: žádost o prominutí poplatků z prodlení ve 12 případech; žádost o přidělení bytu člence družce po zemřelém vyloučeném členu družstva. PD vzalo na vědomí: zprávy o činnosti ředitelky SBD; zprávy komise technické, ekonomické a komise samospráv; zprávy kontroní komise. Mgr. Kajetána Iblová, předseda komise samospráv Informace z jednání představenstva za únor až duben 2005 PD rozhodlo: požádat o převod pozemků parc. č. 4416/1, 4418/1, 4414/4, 4414/5, 4271/1, 4407, 4428/1 a 4411/1 na Engertě a požádat o změnu územního rozhodnutí; o vyloučení členů družstva pro dluh na nájemném a penále ve 2 případech; o znovuzačlenění do SBD zásady vrácení členství splněny, dluh uhrazen; o přidělení družstevního bytu na základě obálkové metody; o výpovědi ze smlouvy o nájmu nebytových prostor; o vyplacení odměny dle manažerské smlouvy ředitelce družstva; o minimální výši členského podílu na vybudovaný byt v bl. A4; o nákupu dvou osobních automobilů; o vyplacení čtvrtletních odměn PD a KK; o prominutí poplatku z prodlení ve 3 případech; Pokračování na str. 4

4 strana 4 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 4 červenec 2005 Z jednání družstva o pronájmu nebytových prostor bl. L28/29; o přijetí nových členů ve 4 případech; o navýšení fondu oprav na 27 Kč/m 2 pro bl. K47; svolat aktivy předsedů DS. PD schválilo: výběrové řízení na GO střechy bl. K242, na zateplení štítů bl. K 214, na výměnu oken správní budovy, na výměnu oken bl. RS5 a K413, na opravu objektu RS18, na GO lodžií bl. K008 a výběrové řízení na zateplení bl. M7 a K8; odměnu daňovému poradci; ukončení pronájmu nebytových prostor bl. L28/29; prodloužení termínu pro doplacení dlužné částky; ukončení pronájmu nebytových prostor bl. K311; formu vyúčtování dle návrhu EK. PD zamítlo: žádost o prominutí poplatků ve 3 případech. PD vzalo na vědomí: Pokračování ze str. 3 zprávy o činnosti ředitelky SBD; zprávy komise technické, ekonomické, komise samospráv a kontroní komise. Mgr. Kajetána Iblová, předseda komise samospráv Ze zápisů kontrolní komise KK pracovala do v počtu pěti, od v počtu 4 členů. KK požadovala zprávu o aktuálním stavu financování havárie topného kanálu v bloku K214. Tato zpráva byla předložena a byly provedeny příslušné kroky. Zástupce KK průběžně sledoval stav oprav na blocích MS5, A4. Zástupci KK částečně prověřili informačním systém. KK provedla kontrolu splácení úvěrů se závěrem, že platební morálka družstevníků s úvěrem je lepší než platební morálka ostatních družstevníků. KK doporučilo představenstvu, aby se pravidelně měsíčně sledovala průměrná výše dlužného nájemného. Představenstvo na svém jednání č. 638 rozhodlo, že průměrnou výši dluhu bude sledovat pololetně v rámci roční uzávěrky. Tento ukazatel nebyl dosud na PD projednán. KK provedla kontrolu čerpání střediska 7201 s doporučením aktualizovat směrnici pro zajišťovací fond, část A. Tato aktualizace bude předložena shromáždění delegátů KK provedla kontrolu dlouhodobých pohledávek s doporučením pravidelně sledovat odprodej zbylých nájemních bytů. KK provedla kontrolu práce s dlužníky s doporučením, aby se dlužné nájemné sledovalo společně s penále. Toto doporučení bylo akceptováno. Zástupci KK se věnovali novelizaci stanov. Zástupci KK se vyjadřovali ke změnám směrnic. KK upozornila na skutečnost, že obálkovou metodou byl opakovaně přidělen byt stejnému zájemci (byť nejvyšší nabídce), který jej dále převedl, a požadovala, aby byly přijaty takové kroky, aby se tato situace neopakovala. KK provedla kontrolu čerpání FO domovními samosprávami s doporučením vytvořit kuchařku pro domovní samosprávy, aby se zlepšila formální stránka zápisů. KK se věnovala 7 stížnostem. Bohužel se množí případy, kdy si lidé nespokojení s odpovědí stěžují na členy KK, případně akceptují odpověď, ale předloží další argumenty např. oprava v bloku K218/219. Tyto činnosti prodlužují dobu potřebnou pro řešení stížnosti a zároveň ubírají členům KK čas, který by mohl být věnován kontrolám. Mgr. Petr Kačenka, kontrolní komise Informace o průběhu shromáždění delegátů Jednání bylo svoláno na den 2. prosince 2004 a zahájeno místopředsedkyní představenstva Helenou Říhovou, která shromáždění řídila. Celkem bylo pozváno 181 delegátů, podle prezenční listiny se jich zúčastnilo 116, což je 64,09 %. Shromáždění bylo schopné usnášet se. Na programu bylo zejména schválení směrnice č. 7/02 pro zúčtování zálohových plateb, zpráva komise o novelizaci stanov SBD, návrh novelizace směrnice o podmínkách hospodaření s fondem oprav dlouhodobá záloha na opravy a údržbu, odvolání bloku RS 18 proti rozhodnutí SD, schválení výjimky ze zákazu konkurence člence PD a členu KK, snížení počtu členů PD a KK, smlouva a výkonu funkce členů PD a KK. V průběhu jednání se rozvíjela diskuse, zvláště před schvalováním směrnice pro zúčtování zálohových plateb a směrnice o podmínkách hospodaření s bytovým fondem. Poslední uvedený bod programu se na pořad jednání nedostal z důvodu hromadného odchodu delegátů s ohledem na pokročilou hodinu. Usnesení Shromáždění delegátů bere na vědomí zprávu komise o novelizaci stanov. Vyhovuje odvolání bl. RS 18 proti rozhodnutí SD z (poskytnutí úvěru vč. zástavního práva). SD schvaluje: 1. novelizaci směrnice pro zúčtování zálohových plateb; 2. poskytnutí úvěru včetně zástavního práva pro bl. RS 18; 3. novelizaci směrnice č. 7/02 o podmínkách hospodaření s FO; 4. výjimku ze zákazu konkurence člence PD pí Říhové a členu KK p. Fišerovi; 5. snížení počtu členů představenstva na sedm a členů kontrolní komise na čtyři; 6. odvolání ing. Mariána Sýkory a Stanislava Schořálka z funkce členů představenstva z důvodu snížení počtu členů PD. SD ukládá představenstvu: 1. doručovat všechny materiály na SD delegátům nejpozději 14 dní před konáním SD; 2. pořádat aktivy předsedů domovních samospráv před každým SD; 3. připravit návrh novelizace stanov do 6 měsíců od vydání novely příslušných zákonů o družstevnictví a vlastnictví bytů. Anna Poštová, komise samospráv

5 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 4 červenec 2005 strana 5 Správa SBD Ředitelka JUDr. Halamová Ivanka Úsek ředitele Právní oddělení, převody bytů do vlastnictví Klepetková Radka Správa vlastníků + DS Hanousek Jiří Správce počítač. sítě Chudoba Jiří Ústředna Procházková Jana Bytové záležitosti Šulcová Marie Účtárna nájemného Mauleová Jana Kalkulace nájemného Dandová Vladimíra Technický úsek Vedoucí TÚ Bultas Václav Stavební technik Baštová Miroslava Technik Údržba opravy Petrovská Jaroslava Procházková Jana Energetik Vybulka Stanislav Ekonomický úsek Vedoucí EÚ Ing. Vinšová Jarmila Finanční účtárna Křížová Zuzana Najmanová Jana Ing. Marková Eva Finanční účtárna SVJ Fafková Milada Rejmanová Eva Tuháčková Miroslava Pokladna Faltinová Jitka Fax, , internet Fax: Internet: SBD Ocelář Kladno Představenstvo Zdeněk Chmelík předseda Helena Říhová místopředseda a předseda ekonomické komise Helena Sýkorová ekonomická komise Jiří Hanousek technická komise Bohuslav Svoboda technická komise Mgr. Kajetána Iblová předseda komise samospráv Anna Poštová komise samospráv Kontakty Tel.: (sekretariát) Kontrolní komise RNDr. Miloš Mrkvička předseda Úřední hodiny pro veřejnost Miloš Fišer místopředseda Mgr. Petr Kačenka Pondělí Čtvrtek Jaroslava Nováková , , Každé poslední pondělí v měsíci jsou úřední hodiny prodlouženy do Kontakty Tel.: (sekretariát)

6 strana 6 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 4 červenec 2005 Bydlení a paragrafy Jaký je rozdíl mezi bytem družstevním a bytem ve vlastnictví? Byt ve vlastnictví má stejnou charakteristiku jako vlastnictví jakékoliv jiné nemovitosti. Bytová jednotka, ale i alikvotní podíl na společných prostorách domu a pozemku je zapsán v katastru nemovitostí. Prodej této bytové jednotky či jakákoliv jiná dispozice s bytem vyžadují tomu odpovídající právní dokumenty. Například při prodeji bytu musí být zpracován znalecký posudek hodnoty bytu (je odvozena od hodnoty celého domu), kupní smlouva musí být úředně stvrzena notářem, musí být proveden zápis vlastnictví v katastru nemovitostí, musí být uhrazena daň z převodu nemovitostí. Musí být současně uhrazena i daň z příjmu jako rozdíl mezi prodejní a kupní cenou, pokud prodávající neměl v bytě bydliště déle než dva roky před datem prodeje. Pro vlastníka bytu, který je po právní stránce zároveň spoluvlastníkem domu, je zákonem stanovena řada povinností. Pokud jsou v domě o minimálně 5 bytových jednotkách více než 3 jejich různí vlastníci, musí založit samostatný právní subjekt tzv. společenství vlastníků. Pokud bylo původním vlastníkem budovy družstvo, vznikne toto společenství až prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž budou družstvu doručeny listiny dokládající, že spoluvlastnický podíl družstva se snížil na méně než jednu čtvrtinu. Zvoleným členům výboru společenství pak vlastníci svěřují odpovědnost nejen za dům, ale i za jeho správu. Případné spory mezi vlastníky řeší soud. Družstevní byt znamená jednodušší právní vztah. Tuto jednotku družstevník majetkově vkládá (složením členských podílů) do družstva. Tím se stává spolumajitelem, nebo lépe řečeno majetkovým podílníkem družstva a hodnota jeho bytu tvoří majetkový kapitál družstva. Družstvo zaručuje práva na užívání bytu a na veškeré právní dispozice s bytem v souladu se stanovami či doplňujícími normami, které jsou v družstvu schvalovány jeho členy, či které vyplývají z obchodního zákoníku. Vznik, přechod a převod členství řeší stanovy družstva. K danému bytu má tedy člen družstva de facto stejná dispoziční práva, jako má vlastník bytu. Svá práva a povinnosti spojené s členstvím v družstvu může převést na jakoukoliv jinou fyzickou osobu. V praxi se pak hovoří o prodeji družstevního bytu přesněji se jedná o převod členských práv a povinností k družstevnímu bytu. Smrtí člena přechází jeho členství v družstvu na dědice, kterému připadl základní členský vklad a členský podíl. Pokud na základě rozhodnutí soudu je více dědiců, uzavře družstvo nájemní smlouvu k bytu pouze s jedním dědicem (popř. manželi), určeným dodatečnou dohodou dědiců nebo dodatečným rozhodnutím soudu. Členství v družstvu přechází i dnem vzniku nájmu družstevního bytu na základě dohody o výměně družstevního bytu. Převody členských práv družstvo neschvaluje, bere je na vědomí. Akt převodu je velmi jednoduchý, neboť nevyžaduje ani znalecký posudek hodnoty bytu, účast notáře, změnu v katastru nemovitostí apod. Odpadá daň z převodu nemovitostí. Stejně jako byt ve vlastnictví může člen SBD svůj nevyužívaný byt pronajmout třetí osobě, přičemž souhlas družstva je většinou formalitou. U družstevních bytů je mnohem jednodušší problém správy domu. Způsob zajištění správy domu, její kvalita a cena, jakož i rizika rozporů při rozhodování v domě jsou často při volbě způsobu privatizace domu nájemci bytů podceňovány. Pro další soužití v domě jsou však tyto aspekty významnější, než samotný právní vztah k bytu. Poplatek z prodlení Obecná definice pojmu prodlení je obsažena v 517 občanského zákoníku. Prodlení nastává v případě, jestliže dlužník neplatí nájemné vůbec, částečně nebo způsobem, k němuž nebyl oprávněn, vadně, jakož i jestliže nájemné hradil opožděně. Pro vznik odpovědnosti za prodlení není rozhodující, zda k němu došlo zaviněně nebo bez zavinění. K prodlení dochází uplynutím doby splatnosti. Nařízení vlády stanoví, že pokud nájemce nezaplatí nájemné nebo úhradu za služby do doby jejich splatnosti, je povinen zaplatit pronajímateli poplatek z prodlení. Výše poplatku z prodlení je s účinností od 15. července 1994 upravena nařízením vlády č. 142/1994 Sb. ve znění po novele, kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku. Podle 2 tohoto nařízení výše poplatku z prodlení činí za každý den prodlení 2,5 promile dlužné částky, nejméně však 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení. Výše úroku z prodlení byla nově upravena v měsíci dubnu tohoto roku, kdy vláda schválila, že je závislá na výši repo sazby stanovené Českou národní bankou. Ve svém důsledku to znamená navýšení úroku z prodlení proti praxi uplatňované do schválení této změny. Závěrem připomínám, že den splatnosti nájemného u SBD Ocelář je upraven v čl. 39 stanov družstva. Dle tohoto článku je člen družstva povinen platit nájemné vždy do 20. dne běžného měsíce. Pro vlastníky bytů tato povinnost vyplývá z čl. III smlouvy o zajišťování správy. Zpravodaj SBD Ocelář Kladno č. 4 Vydal SBD Ocelář Kladno pro svou vnitřní potřebu. Toto číslo vyšlo v červenci Redakční rada JUDr. Ivanka Halamová Mgr. Kajetána Iblová Anna Poštová Mgr. Petr Kačenka Výroba Redakce, inzerce a příprava pro tisk: ing. Pavel Marek (tel.: , Zlom, layout: Jakub Procházka Tisk: Klubko 55 Informace o možnostech inzerce ve Zpravodaji SBD Ocelář poskytne sekretariát SBD, paní Klepetková, tel.:

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Platební řád Bytového družstva Chabařovická

Platební řád Bytového družstva Chabařovická Platební řád Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 Bytové družstvo Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje tato

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č. 37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č. 37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č. 37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto:

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto: 12) Návrh na změnu správního příspěvku na činnost družstva a odměny družstva pro společenství vlastníků za správu domu a pozemku a změna směrnice č. 118/2015 ze dne 28.5.2015 Tabulka v příloze ukazuje

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010.

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Společenství Archangelská 864,865,868 (dale jen společenství ) je právnickou osobou, je zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu S, vložka

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Platební řád Společenství vlastníků

Platební řád Společenství vlastníků Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8, přijímá a

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í Statut účelového Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí schválilo na svém zasedání dne 18. února 2008 v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ VÝŠI ÚHRAD ČLENŮ DRUŽSTVA, OBČANŮ A ORGANIZACÍ ZA ČINNOST A ÚKONY DRUŽSTVA

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ VÝŠI ÚHRAD ČLENŮ DRUŽSTVA, OBČANŮ A ORGANIZACÍ ZA ČINNOST A ÚKONY DRUŽSTVA Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, Karviná - Ráj, IČ: 000 52 159, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ VÝŠI ÚHRAD ČLENŮ

Více

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec Sazebník příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec (schváleno shromážděním delegátů dne 25.4.2007, doplněn usnesením SD 28.11.2007, 17.6.2009, 23.6.2010, 22.06.2011, 12.06.2013, 18.06.2014,

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne v Praze

Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne v Praze Zápis č. 4 /06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 29.6. 2006 v Praze Schůzi řídí: Radek Živný Zapisovatelem zápisu byla jmenována Regína Kolandová Ověřovatelem zápisu byla jmenována

Více

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z7/10. zasedání konaném dne 06.10.2015 schválilo Pravidla poskytování návratných

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE č. 1/2012

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, , tel.: POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, , tel.: POZVÁNKA Strana 1 (celkem 7) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice IČO 24271730, sídlem U Hostavického potoka 735/31, 198 00 Praha 9, konané dne 27. 3. 2013 od 18 hod. v Hotelu

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ POROVNÁNÍ mezi bytovým družstvem (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) Kritérium BD SVJ Pramen práva Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ) Nemovitost katastr nemovitostí Budova

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení Zásady prodeje bytů v bytových domech ve vlastnictví obce Kuks -------------------------------------------------------------------------------- Zastupitelstvo obce Kuks rozhodlo na svém veřejném zasedání

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 www.svj-bellusova.cz svj.bellusova@seznam.cz Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 se sídlem Bellušova 1803/5, Praha 5, Stodůlky, PSČ 155 00 Identifikační

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Postup při prodeji bytových domů

Postup při prodeji bytových domů Pravidla postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví obce Doupovské Hradiště ve znění schváleném na 6. zasedání Zastupitelstva obce Doupovské Hradiště konaném dne 17. srpna 2016 usnesením číslo: 56/6/2016

Více

SVJ. Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví. Sdružení vlastníků jednotek. Výroční členská schůze 31.5.2007

SVJ. Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví. Sdružení vlastníků jednotek. Výroční členská schůze 31.5.2007 SVJ Sdružení vlastníků jednotek Prvotní informace převod bytů do osobního vlastnictví Výroční členská schůze 31.5.2007 Družstevní vlastnictví Bytový dům vlastní Bytové družstvo zápis na katastru nemovitostí

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Den konání: 14. června 2006 Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno Přítomni: Předseda družstva:

Více

P O Z V Á N K A na shromáždění Společenství VJ Běluňská 1841 č. 3/11/2016

P O Z V Á N K A na shromáždění Společenství VJ Běluňská 1841 č. 3/11/2016 Společenství VJ Běluňská 1841, Běluňská 1841, Praha 9, IČ.: 247 46 151 P O Z V Á N K A na shromáždění Společenství VJ Běluňská 1841 č. 3/11/2016 Datum konání: středa 23. listopadu 2016 v 18.30 hod. Místo

Více

Z á p i s. z jednání delegátů. Bytového družstva Odolena Voda, Konaného dne v Klubu Aero

Z á p i s. z jednání delegátů. Bytového družstva Odolena Voda, Konaného dne v Klubu Aero Z á p i s z jednání delegátů Bytového družstva Odolena Voda, Konaného dne 26.5.2011 v Klubu Aero 1. Zahájení jednání: Jednání schůze delegátů zahájila v 19.00 hod předsedkyně představenstva pí. Jana Říhová

Více

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu.

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu. Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, 734 01 Karviná Ráj, zapsané v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od do

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od do VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od 1.6.2015 do 7.6.2016 1. Výtah ze Stanov SBD Hlubina k oprávněním a funkci kontrolní komise: Čl. 77 Kontrolní komise. a) Kontrolní komise

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Informace o firmě. Předmět podnikání: Zpracování písemností na SW. Pojištění : Kontaktní údaje:

NABÍDKA SLUŽEB. Informace o firmě. Předmět podnikání: Zpracování písemností na SW. Pojištění : Kontaktní údaje: Nabídka služeb NABÍDKA SLUŽEB Informace o firmě Společnost Sia Consulting, s.r.o. podniká v oboru vedení účetnictví, daňové evidence a správy nemovitostí. Zajišťujeme ekonomické činnosti spojené se správou

Více

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Ing.

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Bytové družstvo Republika. Pravidla pro přidělování uvolněného družstevního podílu/bytů Pravidla pro výměnu bytů nečlenů družstva

Bytové družstvo Republika. Pravidla pro přidělování uvolněného družstevního podílu/bytů Pravidla pro výměnu bytů nečlenů družstva Bytové družstvo Republika Pravidla pro přidělování uvolněného družstevního podílu/bytů I. Obecná ustanovení Pravidla jsou připravena v souladu s usnesením 29. členské schůze Bytového družstva Republika

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice

Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice Obec: R A T Í Š K O V I C E Adresa: 696 02 Ratíškovice, U Radnice 1300 Projednáno a schváleno ZO dne: 30.6.2014 Statut nabývá účinnosti: 30.6.2014 Čl. I Základní

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -12- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4.

Více

Zápis z členské schůze družstva

Zápis z členské schůze družstva Zápis z členské schůze družstva Datum: 25. 2. 2010 Doba konání: Od 18.30 hod do 20.15 hod. Místo: Dům Seniorů LUKÁŠ, Zasedací místnost., Trávníčkova 1746, Praha 13 Program jednání: 1. Zahájení, volba orgánů

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva

BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA. 1. Vymezení bytového družstva STANOVY. Úprava a organizace bytových družstev. STANOVY = ústava družstva BYTOVÁ DRUŽSTVA BYTOVÁ DRUŽSTVA Úprava a organizace bytových družstev 1. Vymezení bytového družstva 3. Uspokojování bytových potřeb 4. Členství, společné členství manželů 5. Samosprávy družstev 6. Převod

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

V Y H L Á Š K A č. 8/1999. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Brna

V Y H L Á Š K A č. 8/1999. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Brna V Y H L Á Š K A č. 8/1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z3/007 zasedání konaném ve dnech 22. 6. 1999 a 23. 6. 1999

Více

Vnitřní předpis č. 1/2010

Vnitřní předpis č. 1/2010 Vnitřní předpis č. 1/2010 Pravidla tvorby a čerpání fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Čechy na zasedání dne 16.12.2010 schválilo tuto směrnici Pravidla tvorby a čerpání fondu rozvoje bydlení Čl.

Více

Město Sezemice. Pravidla pro tvorbu a čerpání Fondu obnovy domů a bytů. Organizační uspořádání účetní jednotky: obec

Město Sezemice. Pravidla pro tvorbu a čerpání Fondu obnovy domů a bytů. Organizační uspořádání účetní jednotky: obec Město Sezemice Pravidla pro tvorbu a čerpání Fondu obnovy domů a bytů Organizační uspořádání účetní jednotky: obec Zpracovala: Bc. Irina Rálišová tajemnice MěÚ Účinnost: 22. 02. 2011 Datum vydání: 22.

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám TOMMI holding, spol. s r.o. NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám 1 Vážení, dovolte, abychom Vám

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku, DBS města Písku V Písku dne: 07.09.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.09.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Změna zásad prodeje nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ

Více

Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví

Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, kterým se upravují některé spoluvlastnické

Více

Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) a v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2014 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701, Štúrova 55, Praha 4 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 IČ: 26762579 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za ROK 2006 Zpracoval: Správní firma Předkládá: Výbor společenství BUSSMARK,

Více

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Směrnice č. 2/2013 Zastupitelstva města Vlašimi Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Zastupitelstvo

Více

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění:

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění: Předseda výboru Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 478, 479 ulice Mazovská, Praha 8, svolává v souladu s 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ): shromáždění vlastníků jednotek

Více

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Indikativní nabídka pro SVJ Lásenická 1513, PSČ 198 00 Praha 9 Kyje Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. březen/2016 Tento dokument obsahuje informace, které jsou majetkem Československé obchodní banky,

Více

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti Směrnice č. 118/2015 ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti K zajištění jednotného postupu pro určování běžné a jiné správní činnosti

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště ROK 2007 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT ČINNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ... 4 1.4

Více

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo )

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo ) Stanovy družstva TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo identifikační číslo 004 83 389, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 73 1. FIRMA A SÍDLO

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

Shromáždění delegátů 24. listopadu 2012

Shromáždění delegátů 24. listopadu 2012 Shromáždění delegátů 24. listopadu 2012 Přijatá usnesení Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku Písemný materiál 1 Shromáždění delegátů schvaluje roční účetní závěrku za rok 2011 Shromáždění delegátů

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu M Ě S T O B R U N T Á L OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu Zastupitelstvo Města Bruntálu

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5 Indikativní nabídka pro Bytové družstvo TRIDOMUS, Bellušova 1820/39, Stodůlky, 155 00 Praha 5 IČO: 027 97 755 Kontaktní osoba: Jiří Jarolím, ČSOB, a.s., Dejvická 36/40, Praha 6 tel.: 233 084 654, mobil:

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROZVOJ

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 IČ:00033006, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCVIII, vložka 237 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO

Více

Původní znění čl. 4 Vznik členství

Původní znění čl. 4 Vznik členství Původní znění čl. 4 Vznik členství 1) Členem družstva může být zletilý občan s trvalým pobytem na území ČR. Nezletilý občan se může stát členem družstva z důvodu dědění. 2) Za nezletilého - dědice družstevního

Více

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8 Platební řád BD Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Bytové družstvo Chabařovická 1327 1333 Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1327 1333 přijímá a schvaluje tato pravidla

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Datum konání: Místo konání: 21.května 2014, v 18.00 hod. suterén domu Ravennská 321,322, 109 00 Praha 10 Horní Měcholupy 1 Přítomni Předseda:

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Společenství vlastníků dům Vondroušova 1154 1160, Praha 6 Se sídlem Praha 6, Vondroušova 1158/5, IČ: 24755222, zapsané v rejstříku společenství

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více