Zdroje rozpočtu. Poplatky byly vybrány za rok 2003 v celkové výši Kč tis., tj. 106,6 % upraveného

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdroje rozpočtu. Poplatky byly vybrány za rok 2003 v celkové výši Kč 43.650 tis., tj. 106,6 % upraveného"

Transkript

1 Zdroje rozpočtu Příjmy V roce 2003 byly naplněny příjmy ve výši Kč 1, tis., tj. 99,6 % upraveného rozpočtu. Podrobný číselný přehled je patrný z tabulky příjmů. Daně představují cca 46 % z celkových příjmů. V roce 2003 náležely do rozpočtu obcí na základě platného znění zákona o rozpočtovém určení výnosu daní 243/2000 Sb. tyto daně: a) 100 % výnosu daně z nemovitostí, nacházejících se v katastru obce, ve výši Kč tis., tj. 133,6 % upraveného rozpočtu. b) podíl na 20,59 % ze 60 % celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti ve výši Kč tis., tj. 90 % upraveného rozpočtu. c) podíl na 30 % výnosu daně z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti dle trvalého bydliště podnikatele ve výši Kč tis., tj. 105,2 % upraveného rozpočtu. d) podíl na 20,59 % celostátního výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků ve výši Kč tis., tj. 95,8 % upraveného rozpočtu. e) podíl na 1,5 % celostátního výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků dle počtu zaměstnanců v obci ve výši Kč tis., tj. 97,4 % upraveného rozpočtu. f) podíl na 20,59 % celostátního výnosu daně z příjmů fyzických osob vybíraných srážkou dle zvláštní sazby ve výši Kč tis., tj. 106,2 % upraveného rozpočtu. g) podíl na 20,59 % celostátního výnosu daně z přidané hodnoty ve výši Kč tis., tj. 103,2 % upraveného rozpočtu. Z celkové částky zaslané finančním úřadem ve výši Kč tis. byla část výnosu této daně přerozdělena dle znění Statutu města na městské obvody a to následovně: - obvodu I Střed Kč tis. - obvodu II - Polabiny Kč tis. - obvodu III Dubina Kč tis. - obvodu IV - Pardubičky Kč tis. - obvodu V Dukla Kč tis. - obvodu VI - Svítkov Kč tis. - obvodu VII- Rosice nad Labem Kč tis. h) podíl na 20,59 % celostátního výnosu daně z příjmu právnických osob ve výši Kč tis., tj. 100,9 % upraveného rozpočtu. i) 100 % výnosu daně z příjmů právnických osob v případě, že poplatníkem je obec, ve výši Kč tis. (tuto daň město platí samo sobě). j) doplatky a přeplatky zrušených daní ve výši Kč 666 tis. (95,1 %). Poplatky byly vybrány za rok 2003 v celkové výši Kč tis., tj. 106,6 % upraveného rozpočtu. Finanční vypořádání města Pardubice za rok 2003 stránka -

2 Správní poplatky byly vybrány ve výši Kč tis., tj. 116,2 % upraveného rozpočtu. Uvádíme jejich rozdělení na: - poplatky za vydání živnostenského listu Kč tis. - ostatní běžné poplatky Kč tis. Poplatky za odnětí zemědělské půdy činily Kč 383 tis., tj. 95,6 % upraveného rozpočtu a poplatky za odnětí lesní půdy činily Kč 7 tis., tj. 33,7 % upraveného rozpočtu. Odvod poplatku za svoz TKO z rozpočtů městských obvodů dosáhl celkové výše Kč tis. v následujícím členění: MO I Střed Kč tis. MO II Polabiny Kč tis. MO III Dubina Kč tis. MO IV Pardubičky Kč tis. MO V Dukla Kč tis. MO VI Svítkov Kč tis. MO VII Rosice n. L. Kč tis. Pozn. Kč 3 tis. činil výběr poplatku na pokladnách MmP v prosinci Příjmy z místních poplatků dosáhly výše Kč 71 tis., tj. 142 % upraveného rozpočtu. Jedná se pouze o doplatky zrušených místních poplatků. Veškeré v současnosti vybírané místní poplatky jsou příjmem městských obvodů. Odvod části výtěžku z provozování VHP činil celkem Kč tis., tj. 100 % upraveného rozpočtu a odvod části výtěžku z provozování technických zařízení dosáhl výše Kč 500 tis., tj. 100 % upraveného rozpočtu. Příjmy z vlastní činnosti činily celkem Kč tis., tj. 104,8 % upraveného rozpočtu. Odbor správy obecního majetku vybral nájemné za nebytové prostory budov škol a ostatních bývalých školních a zdravotnických zařízení ve výši Kč tis. Příjmy z pronájmu areálu Hůrka činily Kč tis. Ostatní příjmy představují např. příjmy z prodeje projektové dokumentace a jiných materiálů nebo příjmy z reklam umístěných na zařízeních města a plateb za věcná břemena. Na vnitřní správě se jedná o příjmy z kopírování, prodeje vyhlášek, nábytku a z pronájmu hudebního sálu v celkové výši Kč 176 tis., z nichž Kč 99 tis. představují příjmy z prodeje kolků pro občany a Kč 5 tis. představují příjmy z prodeje receptů na opiáty. Na odboru práce a sociální věci byly příjmem poplatky za pobyt v městských ubytovnách a příjmy z pronájmu ordinací na ubytovně "300" v Ohrazenicích v celkové výši Kč 460 tis. Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu dosáhl za rok 2003 příjmy z knihoven a Britského centra ve výši celkem Kč 850 tis. Příjmy od firmy Eko-Kom, a. s. za informace ohledně odpadového hospodaření města dosáhly výše Kč tis. Příjmy z parkovacích automatů činily částku ve výši Kč tis. Příjmy z pronájmu Pernštýnského nám. dosáhly Kč 38 tis. Příjmy z úroků a realizace fin. majetku činily Kč tis., tj. 110,6 % upraveného rozpočtu. Příjmy z úroků dosáhly výše Kč tis. vzhledem k účelnému využívání volných finančních prostředků na bankovních účtech. Dividendy přišly v celkové výši Kč tis. a to od BWM, a.s. ve výši Kč tis., od Free Zone, a. s. ve výši Kč 286 tis. a od Wienerberger Cihlářský průmysl, a. s. ve výši Kč 19 tis.

3 Na sankčních platbách a pokutách bylo vybráno Kč tis., tj. 117,3 % upraveného rozpočtu. Hlavní část těchto pokut je ukládána Městskou policií a ostatními orgány MmP. Dále do rozpočtu obce náleží 50 % výnosu z pokut uložených Českou inspekcí životního prostředí. Zvýšení příjmů u této položky rozpočtu je způsoben převzetím kompetence bývalého OkÚ ohledně výběru pokut např. za dopravní přestupky. Odvody příspěvkových organizací byly realizovány v celkové výši Kč 400 tis., tj. 100 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o odvod z investičního fondu příspěvkové organizace ZŠ Gorkého ve výši Kč 100 tis. a odvod z investičního fondu příspěvkové organizace ZŠ J. Ressla ve výši Kč 300 tis. Přijaté vratky transferů z minulých období činily celkem Kč tis., tj. 101,6 % upraveného rozpočtu. Mezi tyto příjmy patří úhrady dlužných částek od okolních obcí za docházku dětí do ZŠ v Pardubicích ve výši Kč 503 tis. Příjmy ostatní nedaňové dosáhly v roce 2003 částku ve výši Kč tis., tj. 114,5 % upraveného rozpočtu. Z těchto příjmů uvádíme neinvestiční sponzorské dary na Městský festival ve výši Kč 235 tis. a ostatní neinvestiční dary ve výši Kč 25 tis. Dále se jedná o přijaté pojistné náhrady ve výši Kč tis. Z ostatních nedaňových byl realizován příjem z prodeje dřeva ve výši Kč tis., příjem z prodeje dlažebních kostek ve výši Kč tis. a příjem z prodeje pohledávky MRFP, a. s. ve výši Kč tis. Přijaté splátky půjček dosáhly v roce 2003 částku ve výši Kč tis., tj. 100 % upraveného rozpočtu. Jedná se o splátky OkÚ za půjčku na pomoc nemocnici ve výši Kč tis. a o splacení půjčky MRFP, a. s. ve výši Kč tis. Splátky ve výši Kč 3 tis. přišly od občana, kterému byla poskytnuta půjčka ze státního rozpočtu na řešení finanční situace v souvislosti s nevyplácením mezd zaměstnavatelem. Kapitálové příjmy činily celkem částku Kč tis. tj. 86,7 % upraveného rozpočtu. Příjmy z prodeje investičního majetku představují Kč tis., z nichž Kč tis. činily příjmy z prodeje pozemků, Kč tis. příjmy z prodeje pozemků v průmyslové zóně Staré Čívice, Kč tis. příjmy z prodeje bytů, Kč tis. příjmy z prodeje nebytových prostor a pozemků ve správě BO a Kč tis. příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OSOM a Kč 436 tis. příjmy z prodeje ostatního investičního majetku. Přijaté dary na investice představuje dar od Elektráren Opatovice na vybudování výtahu ve Škole Svítání ve výši Kč 500 tis. Přijaté dotace vč. převodů přišly v celkové výši Kč tis., tj. 100 % upraveného rozpočtu. Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně v rámci souhrnného dotačního vztahu přišla v plánované výši Kč tis. Jedná se o dotaci na výkon státní správy ve výši Kč tis., na školství ve výši Kč tis. a na sociální dávky ve výši Kč tis. Dotace na zabezpečení výkonu státní správy obcím s rozšířenou působností dorazila v celkové výši Kč tis. Z této celkového souhrnného dotačního vztahu byla městským obvodům zaslána dotace na sociální dávky ve výši Kč tis. (obvodu I Kč tis., obvodu II - Kč tis., obvodu III Kč tis., obvodu IV - Kč tis., obvodu V Kč tis., obvodu VI - Kč tis. a obvodu VII Kč tis.). V roce 2003 byly kromě toho příjmem města tyto účelové dotace:

4 a) provozní účelové dotace ze státního rozpočtu a státních fondů České republiky ve výši Kč tis. - dotace na prevenci kriminality mládeže Kč 333 tis. - dotace na uměleckou činnost Komorní filharmonie Kč 889 tis. - dotace na uměleckou činnost Východočeského divadla Kč 720 tis. - dotace na podporu neprofesionálních kulturních aktivit Kč 65 tis. - dotace z ministerstva zemědělství na městské lesy Kč 153 tis. - doplatek dotace ze SFŽP na rekonstrukci parku Vinice Kč 88 tis. - dotace na činnost odborného lesního hospodáře Kč 448 tis. - dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin Kč 27 tis. - dotace ze SFŽP na údržbu památných stromů Kč 109 tis. - dotace z Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti pro DRC Kč 6 tis. - dotace z Úřadu práce pro ZŠ Gorkého Kč 7 tis. - dotace z Úřadu vlády na terénního sociálního pracovníka Kč 112 tis. - dotace na referendum o vstupu ČR do EU Kč tis. - dotace na regeneraci panelového objektu Kč tis. - dotace na poštovné a poukázečné v systému SSP Kč tis. - dotace na náklady spojené s provozem budov bývalého OkÚ Kč 960 tis. - dotace na technické a programové prostředky Kč 50 tis. - dotace na integraci azylantů Kč 300 tis. - dotace na nájemné kontaktních míst v systému SSP Kč 147 tis. b) investiční účelové dotace ze státního rozpočtu a státních fondů České republiky ve výši Kč tis. - dotace na zainvestování průmyslové zóny Staré Čívice Kč tis. - dotace na prevenci kriminality mládeže Kč 523 tis. c) neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Pardubického kraje ve výši Kč tis. - dotace na financování škol Kč tis. - dotace na provoz Východočeského divadla Kč tis. - dotace na provoz Komorní filharmonie Kč tis. - dotace na provoz KD Dubina Kč 42 tis. - dotace na Festival smíchu Kč 100 tis. - dotace na regeneraci MPR Kč 373 tis. - dotace na vybavení SDH Kč 25 tis. - dotace pro ZŠ Waldorfská Kč 20 tis. - dotace na podporu cestovního ruchu Kč 50 tis. - dotace na protidrogovou politiku Kč 5 tis. - dotace na volnočasové aktivity Kč 6 tis. - dotace na integraci rómských dětí Kč 30 tis. - dotace na prevence kriminality Kč 20 tis. d) investiční účelové dotace z rozpočtu Pardubického kraje ve výši Kč 39 tis. - dotace na studii cyklostezky do Černé za bory Kč 39 tis. Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů obcí dosáhly výše Kč tis., které představují přijaté úhrady od okolních obcí na zabezpečení povinné školní docházky ve výši Kč tis., tj. 89,3 % upraveného rozpočtu a příjmy z veřejnoprávních smluv ve výši Kč 762 tis., tj. 110,4 % upraveného rozpočtu. Z fondu podnikatelské činnosti byla zapojena částka v rozpočtované výši Kč tis. Financování

5 Dlouhodobé financování z tuzemska splátky činily za rok 2003 zápornou částku ve výši Kč tis. Splátky dlouhodobých úvěrů činily Kč tis., splátky přijaté půjčky ze SFŽP Kč tis. a splátka půjčky pro občany v sociální nouzi ve výši Kč 4 tis. Změna stavu bankovních účtů představuje zapojení finančních prostředků z fondu rezerv a rozvoje ve výši Kč tis., zapojení finančních prostředků fondu podpory bydlení ve výši Kč tis., příděl do sociálního fondu ve výši Kč tis. a splátky včetně úroků do Fondu oprav a modernizace bytového fondu ve výši Kč tis. Finanční vypořádání s městskými obvody za rok 2002 představuje přijatou částku ve výši Kč 976 tis. Na této položce se promítá také využití veškerých finančních prostředků na účtech města. Dlouhodobé financování ze zahraničí představují splátky holandského úvěru MONUTA ve výši Kč tis. Zvýšené splátky jsou způsobeny nepříznivým vývojem kurzu koruny vůči EURU v závěru roku Výdaje rozpočtu Komentář je zpracován podle materiálů od jednotlivých správců rozpočtových prostředků, podkladů a textového hodnocení od jednotlivých obchodních společností a příspěvkových organizací, jichž je město zřizovatel.

6 V roce 2003 byly čerpány výdaje v celkové výši Kč 1, tis., tj. 87,2 % upraveného rozpočtu. Podrobný číselný přehled je patrný z tabulky výdajů. Správce rozpočtových prostředků městská policie Městská policie vyčerpala za rok 2003 celkem Kč tis., tj. 98,5 % upraveného rozpočtu. Z investičních prostředků bylo vyčerpáno celkem Kč tis. Za Kč 424 tis. bylo zakoupeno vozidlo Škoda Fabia včetně vnitřního vybavení (autorádio, HF sada, autopotahy), nákladní přívěs ve výši Kč 150 tis., dva motocykly včetně kufru a výstražného zařízení ve výši Kč 103 tis., dopravní kužely majáky ve výši Kč 10 tis., za Kč 575 tis. byl pořízen docházkový systém. Na dopravním hřišti byl zřízen přístřešek pro kola a nářadí za Kč 30 tis. a výdaje na rozšíření kamerového systému o jeden bod dosáhly Kč 213 tis. V rámci prevence kriminality bylo vydáno Kč 583 tis. na propojení dispečerských pracovišť. Z provozních prostředků uvádíme výdaje na odtahovou službu ve výši Kč 42 tis. Náklady na ošacení činily Kč 614 tis. a na DHIM Kč 877 tis. (nákup pistolí, šatních skříněk, nábytku, tiskárny apod.). Za nákup materiálu bylo vynaloženo Kč 471 tis., za pohonné hmoty Kč 322 tis., na nákup knih, učebních pomůcek a tisku Kč 18 tis., na školení nových pracovníků a zvyšování kvalifikace stávajících strážníků Kč 216 tis. Za vodné a stočné, plyn, elektrickou energii a teplo bylo uhrazeno Kč 147 tis. a to na všech služebnách Městské policie. Dále bylo vydáno za nájemné za služebny, tělocvičny a prostory pro vysílače Kč 338 tis. Za stravenky pro strážníky i pro pracovníky na Hůrkách bylo zaplaceno celkem Kč 555 tis. Dále byly provedeny opravy vozidel, kancelářské techniky, PC, kamerového systému města, pojezdu na střelnici apod. v částce Kč 597 tis. a za služby bylo vydáno Kč 261 tis. Za telefonní poplatky a frekvence pro vysílačky bylo uhrazeno Kč 442 tis., za poštovné Kč 5 tis., za služby peněžních ústavů včetně komerčního pojištění strážníků a právní pojištění vozidel Kč 78 tis. a za odhady a odborné posudky Kč 17 tis. Výdaje k zajištění pracovních cest zaměstnanců (doprava, stravování a ubytování na pracovní cestě) činily Kč 131 tis. Byly zakoupeny nové programy a technické zhodnocení software za Kč 63 tis. Na zajištění pitného režimu pro strážníky bylo vydáno Kč 7 tis. Za kolky jsme zaplatili Kč 13 tis. a výdaje za správní poplatky činily Kč 10 tis. Mzdové náklady včetně OON byly vyčerpány ve výši Kč tis., náklady na sociální a zdravotní pojištění činily Kč tis. Mzdové náklady strážných na Hůrkách a dopravním hřišti činily Kč 435 tis. a náklady na sociální a zdravotní pojištění Kč 135 tis. Provozní náklady na jízdní policii na koních činily Kč 275 tis. Jedná se především o nákup ošacení pro jezdce, vybavení koní, krmení, jejich ošetření, kování a výcvik apod. Celkové náklady na dopravní hřiště představují Kč 167 tis. Jedná se převážně o výdaje za nově zakoupené vybavení (motorová pila, křovinořez, hrábě, pískoviště), za elektrickou energii, za odvoz odpadu, kácení, opravy, údržbu a materiál apod. Výdaje na informační tabule ke kamerovému systému v rámci prevence kriminality dosáhly výše Kč 60 tis. Správce rozpočtových prostředků 314 odbor vnitřní správy Odbor vnitřní správy vyčerpal finanční prostředky na 96 % upraveného rozpočtu, což je čerpání ve výši Kč tis. Civilní ochrana - celkově bylo vyčerpáno Kč 139 tis. V rámci civilní ochrany byly zakoupeny ochranné pomůcky pro údržbáře krytů, materiál, drobný hmotný investiční majetek (např. žebřík, lehátka, stojanový zářič), dále byly hrazeny opravy krytů CO a energie. Požární ochrana - celkově bylo čerpáno Kč tis. Z toho byly poskytnuty příspěvky HZS Pardubice ve výši Kč tis. (příspěvek na provoz Kč tis. a příspěvek na reprodukci majetku ve výši Kč tis.). Z provozních nákladů byly hrazeny pohonné hmoty, energie, ochranné oděvy, nákup požární techniky (hadice, sací koš, motor, žebřík, nářadí, kompresor apod.).

7 Civilní nouzový plán - celkově bylo vyčerpáno Kč 165 tis. největší část nákladů tvořila platba za sanaci zeminy kontaminované rtutí, dále byly zakoupeny mapy a pečetítka. Správa MmP Mzdové náklady zaměstnanců MmP a ostatních osobních nákladů činily Kč tis. Náklady na sociální a zdravotní pojištění (hrazené i za členy zastupitelstva a za všechny ostatní zaměstnance města) byly ve výši Kč tis. Odměny členů zastupitelstva činily Kč tis., odměny za práci v komisích RmP a výborech ZmP Kč 128 tis. Na mzdách ostatních zaměstnanců města bylo vyplaceno Kč tis. Z provozu bylo vyčerpáno celkem Kč tis. Za zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při úrazu z povolání bylo uhrazeno Kč 449 tis. Byly nakoupeny ochranné pomůcky za Kč 6 tis., očkovací vakcína za Kč 3 tis., knihy, učební pomůcky a tisk za Kč 370 tis., drobný hmotný majetek za Kč tis. a spotřební materiál za Kč tis. Z energií bylo zaplaceno za vodné a stočné Kč 213 tis., páru Kč 941 tis. a elektrickou energii Kč tis. Výdaje na nákup pohonných hmot dosáhly výše Kč 480 tis. Ze služeb bylo hrazeno za poštovné Kč tis., služby telekomunikací Kč tis., služby peněžních ústavů Kč 39 tis., nájemné Kč tis., služby konzultační, poradenské a právní a revize Kč 613 tis., služby školení a vzdělávání Kč tis., služby zpracování dat Kč 333 tis., ostatní služby Kč tis., náklady na stravné Kč tis., opravy a udržování Kč tis., cestovné Kč 382 tis., platby daní Kč 14 tis. nákup kolků Kč 125 tis., nákup tiskopisů na omamné látky Kč 6 tis. Výdaje na náhrady ošatného, stravování, cestovného a ubytování osobám vykonávajícím civilní službu představují Kč 336 tis. Poskytnuté zálohy a jistiny činily Kč 29 tis., zaplacené sankce Kč 50 tis., odvody za neplnění povinností zaměstnávat zdravotně postižené Kč 42 tis. Za předběžné přezkoumání hospodaření města bylo vyplaceno Kč 168 tis. Ze stavebních investic provedených na budovách MmP bylo čerpáno Kč 840 tis. V budově Pernštýnské nám. se jednalo o rekonstrukci čtyř kanceláří, vybavení kanceláří novými žaluziemi, nákup vestavěné kuchyňské linky, rozšíření anténního zařízení, výroba dveří, osvětlení v Šatlavě. V budově Štrossova šlo o rozšíření EZS, stavební úpravy v pokladně, nájezdy pro kočárky, žaluzie. Dále byly provedeny stavební investice na budovách státu v hodnotě Kč 179 tis. Byly provedeny stavební investice na budovách Černá za Bory, 17. listopadu, Gorkého a na Nám. Republiky. Náklady na výpočetní techniku dosáhly výše Kč tis. Z toho bylo čerpáno za nákup drobného programového vybavení Kč tis. Jedná se o nákup PC, monitorů a tiskáren. Spotřební materiál pro výpočetní techniku (tonery, diskety, CD apod.) byl zakoupen v hodnotě Kč 502 tis., za nájem aktivních prvků a retranslačních místnosti bylo uhrazeno Kč 88 tis. Za technickou podporu, servisní činnost a roční udržovací poplatky bylo uhrazeno Kč tis. a za opravy a udržování výpočetní techniky Kč 252 tis. Na technické zhodnocení stávající výpočetní technicky včetně softwaru bylo vynaloženo celkem Kč 389 tis. Za nákup softwaru do Kč 60 tis. bylo vydáno Kč tis. a za software nad 60 tis. Kč tis. Náklady na hardware činily Kč tis. Jednalo se instalaci radiových bodů v Černé za Bory, na ÚMO Dubina a na budově Štrossova a o nákup nových serverů. Nákup aktivních prvků si vyžádal Kč tis. Ze strojních investic bylo čerpáno Kč tis. Náklady na zakoupení čtyř nových automobilů dosáhly výše Kč tis. Technické zhodnocení automobilů činilo Kč 36 tis. a klimatizace do vozu Toyota stála Kč 70 tis. Dále byl zakoupen digitální fotoaparát v hodnotě Kč 109 tis., klimatizační jednotka do budovy Štrossova za Kč 76 tis., šest kopírek v celkové hodnotě Kč 337 tis. Provozní náklady budov státu dosáhly výše Kč tis.

8 Na základě smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v budově Nám. Republiky 12 bylo zaplaceno Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Kč tis., platby za služby a energie na budovách 17. listopadu a Gorkého činily Kč 452 tis. Náklady na výplatu SSP představují Kč tis. Největší část tvořily náklady na poštovné za dávky SSP Kč tis., nájemné za kontaktní místa Přelouč, Holice, Chvaletice a Lázně Bohdaneč Kč 147 tis., energie a služby na kontaktních místech Kč 221 tis. Za jednotnou komunikační síť MmP bylo uhrazeno Kč tis. Jedná se o nákup nové telefonní ústředny v rámci sjednocení telekomunikační sítě všech budov a odborů Magistrátu města Pardubic. Výdaje na klimatizaci na Pernštýnském nám. čp. 1 v tomto roce dosáhly výše Kč 958 tis. Úhrada plateb je rozložena na další roky. Správce rozpočtových prostředků kancelář primátora Čerpání finančních prostředků tohoto správce rozpočtových prostředků činilo celkem Kč tis., tj. 82,2 % upraveného rozpočtu pro rok Na zahraniční služební cesty bylo vydáno Kč 929 tis. Za pohoštění bylo zaplaceno Kč 585 tis. Finanční prostředky byly použity na nákup občerstvení při přijetí zahraničních a tuzemských návštěv, při jednání komisí RmP, při konání pracovních obědů a večeří, při zasedání RmP a ZmP, při zasedání kolegia starostů, občerstvení v rámci prezentací zahraničních investorů, při prezentaci na veletrzích apod. Za občerstvení v rámci programů prevence kriminality bylo vydáno Kč 75 tis. (letní a zimní tábory). Za vydávání a rozvoz Radničního zpravodaje v roce 2003 jsme zaplatili celkem Kč 174 tis. Platby za uveřejněné inzeráty dosáhly výši Kč 157 tis. Věcné dary byly zakoupeny v celkové výši Kč 187 tis. Za tuto částku byly pořízeny dary, které byly předány významným návštěvám a hostům z tuzemska a zahraničí, které přijalo vedení města na radnici. Dále se jedná o poháry věnované při sportovních a kulturních akcích, květinové věnce a smuteční kytice předávané představiteli města při významných výročích u pomníků. Za služby spojené s prezentací města bylo vydáno Kč 61 tis. Náklady na Městský festival (pohoštění a dary) dosáhly Kč 157 tis. Zde jsou zahrnuty fin. prostředky vynaložené na poháry, perníkové a květinové dary pro vítěze Velké pardubické a na rauty. Za reklamní a upomínkové předměty bylo vydáno Kč 470 tis. Jedná se především o nákup propagačních a reklamních předmětů pro doplnění skladu (knihy o Pardubicích, reklamní zapalovače s potiskem, reklamní tašky, hrníčky, šálky, sklenice, nástěnné kalendáře, kravaty a motýlky včetně reklamních krabic apod.). Výdaje na videokroniku představují Kč 105 tis. Výdaje na prezentaci v partnerském městě Merano představují Kč 22 tis. a prezentace v partnerském městě Doetinchem Kč 152 tis. Členský příspěvek do Svazu měst a obcí byl uhrazen ve výši Kč 145 tis., do Svazu historických sídel ve výši Kč 90 tis., do Elektrárenského a plyn. sdružení ve výši Kč 32 tis., do Sdružení měst a obcí pro cestovní ruch ve výši Kč 90 tis., do Regionální rozvojové agentury ve výši Kč 359 tis. a do Sdružení správců městských komunikací ve výši Kč 30 tis. Dále byl vyplacen příspěvek do Sdružení Euroregion Glacensis ve výši Kč 135 tis. Příspěvek Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení představuje částku Kč 3 tis., příspěvek České asociaci pro geoinformace částku Kč 5 tis. a příspěvek Okresní hospodářské komoře ve výši Kč 5 tis. Správce rozpočtových prostředků odbor sociálních věcí Upravený rozpočet tohoto správce činil pro rok 2003 Kč tis., přičemž vyčerpáno bylo

9 Kč tis., což je 93,5 %. Sociální dávky Původní výše rozpočtu určená na výplatu sociálních dávek byla Kč tis., upravený rozpočet po změnách rozpočtu činil Kč tis.vyplaceno bylo celkem Kč tis. Obecní pohřby Jedná se o zajištění pohřbů osamoceným lidem nebo lidem bez příbuzných. Rozpočet pro rok 2003 činil Kč 40 tis. Z těchto prostředků byly hrazeny pohřby v částce Kč 25 tis. Kluby důchodců Za rok 2003 bylo vyčerpáno Kč 363 tis. Největší část výdajů byla použita na nákupy služeb (Kč 243 tis.) - jedná se o výdaje spojené se zájezdy, výlety, předplatným na kulturní akce, přednáškami apod. Další výdaje tvoří vybavení klubů nábytkem, nákup květin, prostředky na opravu a udržování a ostatní výdaje související s vlastním provozem klubů - elektřina, voda, nájem apod. Příspěvky na pořádání výroční schůze Klubů důchodců byly poskytnuty ve výši Kč 21 tis. Náklady na provoz Seniorcentra si vyžádaly celkem Kč 200 tis. Nejvíce finančních prostředků je spojeno s nákupy služeb (Kč 106 tis.). Jedná se převážně o předplatné, výlety, vstupenky na různé kulturní akce, na opravy a udržování, na nákup drobného hmotného investičního majetku. Zbylé úhrady tvořily platby energií a drobné výdaje na provoz. Program prevence kriminality dětí a mládeže Z obecné prevence kriminality bylo vyčerpáno celkem Kč 343 tis. Tyto prostředky byly použity na zabezpečení letního tábora, víkendových pobytů a na projekt Klub romských maminek apod. Čerpání dotace MV ČR na realizaci vybraných projektů prevence kriminality činilo v roce 2003 částku ve výši Kč 328 tis. Z rozpočtu města byly podpořeny dotačně projekty ostatních organizací v celkové výši Kč 821 tis. Městské ubytovny 300 a U Trojice - provoz a) na provoz městské ubytovny U Trojice bylo celkem vyčerpáno Kč 1 tis. Finanční prostředky sloužily pouze na úhradu zálohové faktury na energie, jelikož v současné době není objekt městem využíván. b) na provoz městské ubytovny 300 bylo celkem vyčerpáno Kč 336 tis. Největší úhrady tvořily platby za teplo, vodu, energii a nákup služeb, vrácení přeplatků nájemcům nebytových prostor za rok 2002 činilo Kč 17 tis. Komisionářská odměna SKP za provozování ADM činila Kč 771 tis. a komisionářská odměna SKP za provozování ADŽ činila Kč 827 tis. Provozní výdaje Romského střediska dosáhly celkem Kč 164 tis. Společenský klub vyčerpal za provozní výdaje celkem Kč 54 tis. Jednalo se o nákup hudebních, sportovních a výtvarných pomůcek, dále nákup služeb, úhrady za elektrickou energii apod. Z fondu sociálních věcí bylo celkem vyplaceno Kč tis., z nichž ze zůstatku Nadace Tíseň bylo poskytnuto Kč 220 tis. Dále byla poskytnuta dotace Pardubickému kraji na financování pečovatelské služby ve výši Kč tis. Správce rozpočtových prostředků odbor správy obecního majetku Čerpání finančních prostředků odboru správy obecního majetku činilo Kč tis., tj. 79,5 % upraveného rozpočtu. Správa majetku si vyžádala částku ve výši Kč 202 tis. Tato částka zahrnuje platby za vyhotovení znaleckých posudků a odd. GP u majetko-právních vypořádání a prodeje nemovitostí. Platby za pronajaté pozemky, budovy včetně věcných břemen představují částku ve výši Kč 325 tis. (jedná se o platby za zřízení věcných břemen a pronájem objektu k provozování veřejného WC na Třídě Míru). Kč 50 tis. bylo vydáno za nákup kolků potřebných pro vklad nemovitostí na KÚ.

10 Obstaravatelská odměna provozovateli WC na Tř. Míru činila Kč 71 tis. Pojištění veškerého majetku města si vyžádalo Kč tis. Za údržbu neveřejných pozemků ve vlastnictví města bylo vydáno Kč 195 tis. Výkupy pozemků představují částku ve výši Kč tis. za výkupy pozemků (zastavěných stavbami města) od soukromých osob. Náklady na výkupy pozemků v lokalitě průmyslové zóny včetně vyhotovení znaleckých posudků činily Kč 568 tis. Výkupy pozemků v areálu Dostihového závodiště činilo Kč 493 tis. Výkupy pozemků z konkurzní podstaty PZ Pce si vyžádaly Kč 629 tis., výkupy pozemků vedle OKSS Pce Kč 657 tis. a výkupy pozemků na Schwarzově náměstí Kč 740 tis. Závazek města vůči VaK a.s. byl po započtení zbývajícího dluhu dle nájemní smlouvy na pronájem pozemků a dle smluv o zápočtu pohledávek uhrazen v konečné výši Kč tis. Opravy a údržba hřbitovů ve vlastnictví města (Rosice nad Labem, Lány na Důlku a Pardubičky) si vyžádaly částku ve výši Kč 621 tis. Náklady spojené s provozováním areálu Hůrka činily celkem Kč tis. Platby zahrnují především opravy žlabů, svodů, elektroinstalace, sociálního zařízení, revize výtahů úpravu nákladního výtahu a náklady na telefonní hovory. Dále byly uhrazeny zálohy za odběr tepla, elektrické energie, vodné a stočné vč. srážkové vody. Úhrada energií za budovy školních a zdrav. zařízení ve výši Kč tis. představuje náklady spojené se spotřebou vody, elektrické energie, tepla a plynu. Vratky přeplatků nájemců NP za rok 2003 činily celkem Kč 111 tis. Výdaje na zabezpečení bezdrátového EZS Spolkového domu dosáhly výše Kč 75 tis. Za opravu oplocení na Dětském dopravním hřišti na Dukle bylo vydáno Kč 89 tis. Vybudování sociálního zařízení ve služebně MP si vyžádalo finanční prostředky v celkové výši Kč 100 tis. Na opravy památek bylo vydáno Kč 221 tis. a na provoz Zelené brány (oprava věžních hodin a revize hasicích přístrojů) Kč 16 tis. Zřízení plynovodu a ústředního topení v areálu J. Palacha stálo Kč 197 tis. Náklady na opravu elektrorozvodů, odstranění závad po elektro revizích, revize hromosvodů v areálu bývalé RH Dukla činily Kč 456 tis. Dále byly uhrazeny náklady na opravu havarijního stavu jevištních portálů VČD ve výši Kč 396 tis. Dotace Městskému rozvojovému fondu Pardubice na provozní náklady byla poskytnuta ve výši Kč 17 mil. Velká údržba zdravotních a sociálních zařízení představuje částku ve výši Kč 331 tis., z nichž největší část prostředků byla použita na opravu střechy objektu Seniorcentra, opravu dveří a oken a zřízení EZS v objektu Jungmannova. Velká údržba a investice školních zařízení si za rok 2003 vyžádaly z prostředků tohoto správce celkem Kč tis. Z nejvýznamnějších akcí uvádíme: MŠ Raisova (stavební opravy a úpravy) Kč 747 tis. MŠ Bulharská (oprava ústředního topení) Kč 196 tis. MŠ Rosice (oprava ústředního topení) Kč 423 tis MŠ Korálek (Rumunská opravy po havárii vody) Kč 223 tis. MŠ Wintrova (opravy stropu a schodiště) Kč 318 tis. MŠ Srdíčko (L. Matury opravy ústředního topení a soc. zařízení) Kč 351 tis. ZŠ Závodu míru (opravy střechy) Kč 380 tis. ZŠ Gorkého (opravy ústředního topení, kuchyně) Kč 333 tis. ZŠ Staňkova (oprava omítek v šatnách, střechy) Kč 348 tis. ZŠ Štefánkova (opravy soc. zařízení, výtahu) Kč 366 tis. ZŠ Svítkov (opravy rozvodů vody, kuchyně) Kč 368 tis. ZŠ Družstevní (oprava ústředního topení) Kč 226 tis. ZŠ Prodloužená (oprava rozvodů vody a venk. hřiště) Kč 475 tis.