ZPRAVODAJ město Morkovice - Slížany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ město Morkovice - Slížany"

Transkript

1 město Morkovice - Slížany ŘÍJEN 2006, ČÍSLO 3, RO ČNÍK X To je úlovek! Zasíláme pozdrav z rybářských závodů, konaných 16. září na přehradě v Luhačovicích, kterých se zúčastnili mladí rybáři z Morkovic ve složení:martin Kruták, Martin Břečka, Jan Pavlík a Tomáš Zezulák. Chytili jsme dva kapry a za takovéto kousky jsme obdrželi hodnotnou cenu. S pozdravem rybářský kroužek Morkovice. Z dějin vývoje myslivosti v Čechách i na Moravě Divoce žijící zvěř byla od pradávna nejdůležitějším zdrojem užitků pro člověka. Poskytovala mu především potravu svou zvěřinou, kůže a kožešiny na oděv, parohy, rohy a kosti na různé nástroje, ale také na ozdoby samotného člověka či ozdoby obydlí. Prvotní společnost neznala lov jako výsadní právo, nýbrž zvěř lovil každý, kdo ji potřeboval. Vznikem soukromého vlastnictví a nástupem feudalismu přestává být lov právem všech a stává se postupně výsadou vládnoucí třídy. A tehdy také vzniká lovecké právo. První stopy loveckého práva v Čechách se objevují až za vlády českého knížete Boleslava I. ( ). Lov se postupně stal výsadním právem panovníka a šlechty vůbec, teprve od r.1849 bylo toto právo postoupeno i jiným stavům. Vznikaly účelové obce, v nichž šlechta usazovala svůj lovčí personál. Dodnes se zachovaly názvy jako např.: Psáry, Lovčice, Sokolníky a další. V 11. století byl lov již upraven zákony a v r. 1388, za vlády knížete Václava IV.. Byl výkon myslivosti povolen i některým nešlechticům. O myslivosti v naších zemích můžeme hovořit asi od počátku 2.tisíciletí. Král Václav IV., z hlediska tehdejší doby, českou myslivost značně povznesl. Česká myslivost dostala za hranicemi dobrý zvuk a čeští myslivci byli vyhledáváni. Z původní lovčí čeledi, která sloužila panstvu jen při lovu, vznikali myslivci. Stavěla se pro ně obydlí o samotě, kde pečovali zprvu hlavně o ochranu zvěře, později pak i o její chov. Myslivectví bylo svobodným řemeslem, kterému bylo nutno se učit stejně jako každému jinému řemeslu. Vyučenec byl po skončení zkoušky před komisí starých a zkušených myslivců svým učebním pánem slavnostně pasován na myslivce a spolu s loveckým tesákem a trubkou, borlicí, mu byl předán výuční list. Mnohé důležité události v českých a moravských zemích se odehrály na lovu. Jsme o nich informováni z kronik. Kronikář Kosmas (asi kolem roku ) byl autorem naší nejstarší, latinsky psané, Kroniky české. Dovídáme se v ní např., že český kníže Jaromír (asi ) byl roku 1012 na lovu přepaden Vršovci a za jeho záchranu získal služebník Hovora hodnost lovčího. Pražský biskup Šebíř (na pražském biskupském stolci v letech ) byl českému knížeti Oldřichovi ( ) nerozlučným druhem při lovech a jako vynikající kuchař sám připravoval pánovi k jídlu zvěřinu. Českého knížete Břetislava II. (asi ) vracejícího se z lovu, zabil na Zbečně loveckým tesákem Lorek. V latinských textech rukopisů tzv. pokračovatelů Kosmových nacházíme další zprávy. Tak např. kníže Oldřich, když stíhal jelena, setkal se s Prokopem (Mnich sázavský - rukopis ze 14. století). V Dalimilově kronice (nejstarší česky psaná kronika ve verších kolem roku 1314) se například vytýká panovníkům, že se příliš oddali lovu a zanedbávali vladařské povinnosti. Zemské zřízení pro Čechy, vydané za vlády Vladislava II. ( ) roku 1500, vlastně první zákoník, ukončuje svými ustanoveními v daném období, mimo jiné i vývoj loveckého práva. Dokonalejší právní formy se myslivosti dostalo nařízením vydaným Českým sněmem v roce Bylo v něm pojednáváno o ochraně zvěře a vymezeno oprávnění k výkonu myslivosti. Je zajímavé, že v českém pokračování na str.

2 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA Zápis z jednání městského zastupitelstva č. 22 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Morkovicích - Slížanech I. Při zahájení bylo přítomno 15 členů městského zastupitelstva Návrhová komise: Romana Jablunková, František Valenčík Ověřovatelé zápisu: Mgr. Věra Kříčková, Ing. Vladimír Bleša Program: 1. Zpráva o plnění usnesení 2. Zpráva o činnosti rady města 3. Změna rozpočtu města rozpočtové opatření č Půjčky z FRB 5. Vstup města do Občanského sdružení Hříběcí hory, půjčka OS Hříběcí hory 6. Majetkoprávní úkony a) prodej plynovodů b) žádost Ing. Žáka o prodej pozemku p.č. 49/1 v k.ú. Morkovice c) prodej pozemku p.č. 1915/5 v k.ú. Morkovice d) koupě pozemku p.č. 1786/13 v k.ú. Morkovice 7. Zpráva o činnosti zastupitelstva a rady Program byl schválen jednomyslně. II. Projednávání programu 1. Zpráva o plnění usnesení předkladatel J. Jablunka Dosud není vypracovaná smlouva na nepeněžitý vklad majetku města, kanalizační stoky J a H do společnosti VaK Kroměříž. Směnná smlouva na pozemky kolem komunikací ve vlastnictví Zlínského kraje za pozemky ležící pod tělesem komunikace ve vlastnictví města Morkovice Slížany nebyla dosud podepsaná. Smlouva o budoucí kupní smlouvě s manžely Balážiovými z Moravské Třebové na stavební pozemek na ul. Jabloňová byla podepsaná. Bylo zveřejněno vypsané výběrové řízení na půjčky z Fondu rozvoje bydlení s termínem podání žádostí do Byla podepsaná darovací smlouva s paní Miloslavou Stavinohovou, Morkovice č.p. 15 na pozemky p.č. 21/51 a 1517/14. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení. 2. Zpráva o činnosti rady města za období Rada schválila: - změnu závazných ukazatelů rozpočtu ZŠ (zvýšení příjmů ze stravného o 70 tis. Kč) - prodej promítacích přístrojů z letního kina za 10 tis. Kč - změnu nájemce kanceláře v 2NP radnice z pí. Mandíkové na pí. Kotáskovou - dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt v domě č.p. 708 s pí. Evou Tichou - smlouvu o dílo na rekonstrukci bytu v domě č.p nájemní smlouvu s Agrodružstvem - smlouvu s Biopas Kroměříž o zajištění odběru elektroodpadu - investiční záměr na I. etapu rekonstrukce kláštera - bezplatné zapůjčení prostor Centru služeb postiženým za účelem poskytování poradenství Rada vzala na vědomí: - zprávu o přípravě studie rekonstrukce radnice - zprávu o porušení rozpočtové kázně v ZŠ - zprávu o nezaměstnanosti - zprávu o změně majitele společnosti Penzion Bernard - zprávu o růstu nájemného podle zákona č. 107/2006 Sb. - zprávu o záměru NNO DOMINO zřídit ve spolupráci s městem v MŠ centrum pro matky s dětmi - zprávu o kupní ceně a nákladech na rekonstrukci budovy bývalého ředitelství Hanhartu Rada uložila: - zajistit studii přestavby ředitelství Hanhartu na byty, starosta do Rada neschválila: - žádost pí. Věry Demeterové o půjčku na nákup stavební buňky Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje zprávu o činnosti rady za období od do Projednávání bodu 3 bylo zařazeno na závěr programu. 4. Půjčky z Fondu rozvoje bydlení Předložené žádosti o půjčky dosahují celkové výše 645 tis. Kč, zůstatek účtu FRB ke konci srpna byl 398 tis. Kč, měsíčně se na tento účet vrací přibližně 45 tis. Kč. Zkušenosti z předchozích kol ukazují, že vždy minimálně jeden z žadatelů nakonec smlouvu o půjčce neuzavře a dále to, že půjčky se poskytují rozprostřeny v čase téměř půl roku v závislosti na tom, kdy konkrétní žadatel peníze potřebuje. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení podle přílohy č /3 v celkové výši 645 tis. Kč. 5. Vstup do Občanského sdružení Hříběcí hory sdružení pro rozvoj regionu Západní Karpaty Nutnou podmínkou pro čerpání některých typů dotací je existence tzv. MASK (místní akční skupina), které z důvodu získání právní subjektivity vznikají jako občanská sdružení sdružující občany, podnikatele, obce i jiné právnické osoby. Sdružení musí působit na území s minimálním počtem obyvatel. V novém programovacím období je možné získat v průměru cca 70 mil. Kč na 1 MASK v rámci programu LEADER+. Výhodou programu LEADER+ je, že o použití získaných dotací se rozhoduje v rámci MASK v místě a ne v Praze nebo Bruselu.

3 ZPRAVODAJ V oblasti Morkovska, Zdounecka a Koryčanska v roce 2005 vzniklo a je zaregistrováno občanské sdružení Hříběcí hory, které má podle stanov za cíl všestrannou podporu trvale udržitelného rozvoje území, zejména činnostmi ve prospěch obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků. Výše členských příspěvků pro rok 2006 je stanovena na 500 Kč/rok. Cílem je dosáhnout vstupu většiny obcí od linie Věžky Zdounky po Koryčany do sdružení tak, abychom ve vzájemně výhodné spolupráci obcí a mimokomunálního sektoru dosáhli rozvoje námi spravovaného území. Státní zemědělský a intervenční fond poskytne tomuto občanskému sdružení v březnu 2007 dotaci ve výši ,- Kč na zpracování potřebné dokumentace. Problém je v tom, že faktury za projekt musí být zaplaceny do konce letošního roku. Město Morkovice Slížany by mohlo sdružení poskytnout návratnou půjčku ve výši ,- Kč, která by byla splacena po obdržení dotace. Zbývajících ,- Kč budou muset poskytnout zbývající členské obce. Mgr. Kříčková Chtěla bych tento návrh podpořit, protože z činnosti v Hospodářské komoře vím, že žádosti o dotace z EU a jejich využití je třeba důkladně připravit. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s 54 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků vstup obce do občanského sdružení Hříběcí hory sdružení pro rozvoj regionu Západní Karpaty IČ: Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné půjčky ve výši ,- Kč občanskému sdružení Hříběcí hory IČ na úhradu výdajů projektu Záměr místní akční skupiny Hříběcí hory. Půjčka bude splacena nejpozději do , dodržení termínu splacení bude zajištěno smluvními sankcemi. 6. Majetkoprávní úkony a) prodej plynovodů Město je vlastníkem následujících plynovodů: na ul. Olejna, na ul. Uhřická, v osadě Pančocha, na ul. Jabloňová a na ul. Školní (polyetylen Dn 63 v délce m a DN 40 v délce 63,6 m). Veškeré další plynovody vlastní JMP. JMP má zájem získat do vlastnictví i zbývající části plynovodů a navrhuje uzavřít: 1. kupní smlouvu na 35/100 výše uvedených plynovodů 2. darovací smlouvu na 65/100 výše uvedených plynovodů 3. dohodu o narovnání, ve které se konstatuje, že veškeré plynárenské zařízení přešlo do majetku JMP. Kupní cena je Kč a byla stanovena jako 35% pořizovacích nákladů. Ing. Žák Vladislav Žádám o opravu cesty před budovou č. p. 137, která byla poškozená při budování plynovodu a dosud nebyla uvedena do původního stavu. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje prodej 35/100 plynovodů v celkové délce 1 872,6 m společnosti JMP a.s za Kč. Zastupitelstvo města schvaluje darování 65/100 plynovodů v celkové délce 1 872,6 m společnosti JMP a.s. Zastupitelstvo města schvaluje dohodu o narovnání se společností JMP a.s. podle které veškeré plynárenské zařízení vybudované nebo nabyté obcí přešlo do vlastnictví společnosti JMP a.s. b) Žádost Ing. Vladislava Žáka o odkoupení zahrady p.č. 49/1 příloha č /4 Město Morkovice-Slížany získalo pozemek p.č. 49/1 v k.ú. Morkovice na základě kupní smlouvy, uzavřené s Pozemkovým fondem. V této smlouvě je výslovně uvedeno, že k uvedenému pozemku se váže nájemní smlouva s p. Novotným, proto město po zapsání kupní smlouvy do katastru nemovitostí uzavřelo nájemní smlouvu opět s p. Novotným, který pozemek užíval před uzavřením kupní smlouvy a užívá jej dosud. Pozemek je snadno přístupný i pro město, protože město vlastní parcely mezi hasičskou zbrojnicí a uvedeným pozemkem. Ing. Žák Tento pozemek patří k budově č.p Měl jsem již dříve zájem o jeho koupi, ale zákon jeho prodej nedovoloval. Město pozemek odkoupilo bez mého vědomí, přestože jsem na něj měl předkupní právo. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města neschvaluje žádost Ing. Vladislava Žáka o odkoupení zahrady p.č. 49/1. Hlasování: 11 členů městského zastupitelstva hlasovalo pro návrh. MUDr. Helena Blešová, Ing. Jan Bleša, Ing. Vladimír Bleša a Bronislav Churý se hlasování zdrželi. c) prodej pozemku p.č 1915/5 Prodej tohoto pozemku byl schválen na zasedání č. 20, slečna Saparová od koupě uvedeného pozemku písemně odstoupila. O prodej tohoto pozemku požádal pan Marek Petroš. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města ruší usnesení č. 20/I/7b v části prodej pozemku p.č. 1915/5 slečně Saparové. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy u budoucí kupní smlouvě na pozemek p.č. 1915/5 orná o výměře 885 m2 v k.ú. Morkovice panu Marku Petrošovi, Morkovice 580 s cenou Kč při splnění podmínky kolaudace domu na uvedeném pozemku do 5 let od podpisu smlouvy. Splnění podmínky bude zajištěno smluvními sankcemi. d) koupě pozemku p.č. 1786/13 v k.ú. Morkovice Jedná se o pozemek za čerpací stanicí MARS, který navazuje na pozemky určené pro průmyslovou zónu. Proběhlo jednání se zástupci Czechinvestu. Pokud se nám podaří vyřešit majetkové záležitosti týkající se pozemků ležících v průmyslové zóně, tak by se naše průmyslová zóna mohla dostat do oficiální nabídky Czechinvestu a k investorům. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku p.č. 1786/13 orná půda o výměře 4268 m2 v k.ú. Morkovice od pana Vlastislava Marčíka, Morkovice 34 za ,- Kč. 7. Zpráva o činnosti zastupitelstva a rady Zastupitelé obdrželi písemnou zprávu o činnosti zastupitelstva a rady Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje zprávu o činnosti zastupitelstva a rady ve volebním období Mgr. Horák - Jedním z problémů, o kterém se ve zprávě nepíše, ale který se podařilo úspěšně vyřešit, bylo zachování stanice Hasičského záchranného sboru v Morkovicích. Nevyřešeným problémem zůstává oprava komunikace přes Slížany. Dle vyjádření z krajského úřadu byla oprava připravena na letošní rok, kvůli povodňovým škodám je odložena na rok Hlasování: Schváleno jednomyslně 3. Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 5 Návrh usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu k Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 5, kterým se celkové příjmy zvyšují o Kč, celkové výdaje o Kč a financování o Kč. Na závěr Mgr. Horák poděkoval členům zastupitelstva za jejich činnost v uplynulém volebním období a všem, kteří kandidují, popřál hodně úspěchů ve volbách.

4 4 III. Diskuse pí. Hudcová - Při budování kanalizace na Jabloňové došlo k poničení obrubníků. Cesta mezi bytovkami je ve velmi špatném stavu. Kdy je plánovaná její oprava? Mgr. Horák - Práce na Jabloňové ještě nebyly ukončené, o uvedené škodě víme, před předáním musí být dodavatelem provedena oprava. Stav cesty mezi bytovkami jsem kontroloval minulý týden a opravdu se velmi rychle zhoršuje. Pokud by se postupovalo podle schváleného návrhu, tak by tato část přišla na řadu za tři až čtyři roky. Od zpracování harmonogramu oprav už uplynuly tři roky a bude jej třeba aktualizovat podle současného stavu komunikací pí. Roháčová Bydlím v obecním bytě. V květnu a v červnu jsem si dala na městský úřad nějaké požadavky a do dnešního dne jsem nedostala žádnou odpověď. Jedná se o revizi elektřiny a úpravy v koupelně. Mgr. Horák Jednoznačně došlo k chybě na naší straně a já se za ni omlouvám. Překvapuje mě, že jste nedostala odpověď. Zítra z toho vyvodím důsledky. A. Zdražil Voda ve studni na ulici Sv. Čecha by se měla zkontrolovat, protože ji pijí děti, které se do Morkovic přistěhovaly.paní Veverkové, která koupila dům po Pírkových jste slíbili, že kolem potoka postavíte plot. Zatím se ale nic neděje. Při sběru nebezpečného odpadu byl mezi vyváženým odpadem eternit, který vyžaduje zvláštní režim a měl by se likvidovat jiným způsobem. Kontejnery na našem konci (u masny) jsou pořád plné a je kolem nich nepořádek. Dočetl jsem se, že Zlínský kraj kontejnery poskytuje. Bylo by dobré je tam vyzvednout. Chtěl bych poděkovat zastupitelům a všem, kterým končí volební období a byl bych rád, kdyby už někteří znovu nekandidovali, protože je potřeba, aby se to v Morkovicích začalo už konečně hýbat. Zajímalo by mě, kdo rozkradl a zdevastoval letní kino (např. dlažbu). J. Jablunka Vybudování plotu jsem paní Veverkové přislíbili bez upřesnění termínu zatím je tam vysazen živý plot. Eternit odložil na parkovišti někdo během noci. Byl v tak dobrém stavu, že část si lidé rozebrali a část byla zlikvidovaná firmou Biopas. Stará dlažba z letního kina určitě nebyla rozkradená, byla využita na opravy chodníků a vjezdů v různých částech Morkovic. Mgr. Horák Od Zlínského kraje jsme již kontejnery převzali a to opakovaně. S přeplněnými kontejnery je především v létě problém v celých Morkovicích.. Tento problém bude muset nové vedení řešit, protože množství tříděných odpadů rychle roste. Bude se muset přehodnotit množství a rozmístění nádob. J. Straděj Na koho se mám obrátit, pokud bych chtěl požádat o vybudování bezbariérového přístupu na poštu. Mgr. Horák Pozemek před poštou patří městu. Vybudování bezbariérového přístupu na poštu by měla zajistit Česká pošta se souhlasem města. Zatím jsme žádnou žádost neobdrželi. Zpráva o činnosti zastupitelstva města a rady města V komunálních volbách v listopadu roku 2002 byli zvoleni členové zastupitelstva města a následně i rady, jejichž funkční období právě končí. Zastupitelé i radní proto předkládají společnou zprávu o své činnosti v uplynulém volebním období. 1. Zastupitelstvo města 1.1. Složení zastupitelstva města V Morkovicích-Slížanech mělo zastupitelstvo 15 členů a v průběhu volebního období nedošlo k žádné změně v jeho složení. Sdružení nezávislých kandidátů KSČM KDU - ČSL Mgr. Pavel Horák Jan Jablunka MUDr. Helena Blešová Zdeněk Jiříček Miroslav Pátík Ing. Jan Bleša Marie Gremlicová Petr Pátík Marie Hlavinková Romana Jablunková Danuše Vabroušková Ing. Vladimír Bleša Bronislav Churý František Valenčík Mgr. Věra Kříčková 1.2. Jednání zastupitelstva města Zastupitelstvo se ke svému jednání sešlo celkem 21 krát. Účast zastupitelů na jednání byla 85,1%. zúčastnil Počet jednání, kterých se člen zastupitelstva nezúčastnil s omluvou nezúčastnil bez omluvy účast v % ing. Bleša Jan ,9 ing. Bleša Vladimír ,2 MUDr. Blešová ,0 Gremlicová Marie ,7 Hlavinková Marie ,7 Mgr. Horák Pavel ,0 Churý Bronislav ,9 Jablunka Jan ,0 Jablunková Romana ,0 Jiříček Zdeněk ,0 Kříčková Věra ,7 Pátík Miroslav ,5 Pátík Petr ,2 Vabroušková Danuše ,7 Valenčík František ,7 Účast na jednání podle volebních stran: KSČM: 87,6%, nezávislí kandidáti: 85,7%, KDU-ČSL: 80,9% Zastupitelstvo přijalo celkem 186 usnesení. Z tohoto počtu bylo 180 usnesení přijato jednomyslně (tj. 96,8%), dalších 5 usnesení bylo přijato tak, že pouze jeden z přítomných členů zastupitelstva se při hlasování zdržel nebo byl proti. Pouze jediné přijaté usnesení nezískalo výraznou podporu, jeho přijetí však šlo napříč volebními stranami (jednalo se o dotaci pro FC na nákup sekačky). 2. Rada města Rada města je výkonným orgánem s povinností zabezpečit hospodaření města podle rozpočtu schváleného zastupitelstvem a zajištění všech dalších povinností, které nejsou zákonem o obcích uloženy zastupitelstvu Složení rady města Rada města byla zvolena na ustavujícím jednání zastupitelstva v následujícím složení: funkce jméno volební strana starosta Mgr. Pavel Horák sdružení nez. kandidátů místostarosta Jan Jablunka KSČM místostarostka MUDr. Helena Blešová KDU-ČSL

5 ZPRAVODAJ člen rady Zdeněk Jiříček sdružení nez. kandidátů člen rady Petr Pátík KSČM Jednání rady města se dále účastní tajemnice Hana Šamánková s hlasem poradním Jednání rady města Celkem proběhlo 95 jednání rady města s průměrnou účastí 89,0% Počet jednání, kterých se člen rady zúčastnil nezúčastnil s omluvou nezúčastnil bez omluvy účast v % MUDr. Blešová Helena ,7 Mgr. Horák Pavel ,0 Jablunka Jan ,7 Jiříček Zdeněk ,8 Pátík Petr ,2 Šamánková Hana ,3 Rada přijala celkem 922 usnesení. 3. Výbory Po celé volební období pracovaly dva výbory zřízené zastupitelstvem města, a to finanční a kontrolní. Finanční výbor pracoval ve složení: předseda: Danuše Vabroušková, členové: Jena Štěpánková, Milada Teuchnerová, JUDr. Šestáková. Kontrolní výbor pracoval ve složení: předseda: Ing. Jan Bleša, členové Miroslav Pátík a Romana Jablunková 4. Rozpočet Celkové příjmy města za roky byly Kč a celkové výdaje dosáhly výše Kč. Financování v souhrnu za uvedené roky dosáhlo částky Kč (uvedeny jsou skutečnosti let a rozpočet roku 2006) Příjmy Příjmy města jsou tvořeny: a) tzv. sdílenými daněmi (město dostává podíl z celostátního výnosu především daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, daň z přidané hodnoty) a dalšími daněmi, které jsou výlučně příjmem města (daň z nemovitostí, poplatky), b) nedaňovými příjmy (např. stravné ve školách, pronájem majetku města, vstupné na koupaliště), c) kapitálovými příjmy (příjmy z prodeje majetku města) d) dotacemi ( nárokové dotace dostává každá obec jako příspěvky na výkon státní správy, na chod škol a na sociální dávky, nenárokové dotace jsou dotace ze státního rozpočtu, státních fondů nebo z různých programů, na které není právní nárok a které jsou získávány na základě žádostí) celkem za roky daňové příjmy daň z příjmu fyzických osob daň z příjmu právnických osob DPH daň z nemovitostí ostatní nedaňové příjmy bytové hospodářství ostatní kapitálové příjmy prodej nemovitostí dotace nárokové dotace ostatní dotace Celkem Výdaje Objemově největší podíl na výdajích měly investice společně s velkými opravami a rekonstrukcemi Kč, tj. 34,8 %. Na neinvestičních výdajích mají největší podíl sociální dávky ( Kč) a neinvestiční výdaje ve školství ( Kč), dále např. likvidace komunálního odpadu ( Kč) a příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti ( Kč). Město přispělo různými formami dotací (investiční i neinvestiční) organizacím celkem Kč. Město zřídilo Fond rozvoje bydlení, ze kterého půjčilo vlastníkům domů v Morkovicích-Slížanech Kč na opravy. Zůstatky nesplacených úvěrů jsou následující: poskytovatel účel zůstatek Státní fond živ. prostředí čistírna odpadních vod a kanalizace Kč Raiffeisen dům s 9 b.j. č.p Kč Hypoteční banka dům s pečovatelskou službou Kč Česká spořitelna dům s 12 b.j. č.p Kč Hypoteční banka dům s 18 b.j. č.p Kč Česká spořitelna koupě býv. kláštera Kč Splátky úvěru na čistírnu odpadních vod jsou plně kryty prodejem 31/100 podílu této stavby společnosti VAK Kroměříž. Splátky úvěru na stavbu domu s 9 b.j. jsou plně kryty nájemným. Splátky úvěrů na stavby DPS a bytových domů s 12 b.j. a 18 b j. jsou většinově kryty příjmy z pronájmu Fond rozvoje bydlení Město v roce 1999 získalo desetiletou bezúročnou půjčku z Ministerstva pro místní rozvoj a následně zřídilo Fond rozvoje bydlení, ze kterého jsou poskytovány půjčky úročené 4% vlastníkům domů. V letech bylo takto poskytnuto 63 půjček v celkové výši 3,150 mil. Kč 5. Hlavní investiční akce V období let byly provedeny investiční akce a rozsáhlejší opravy v celkové hodnotě 84,26 mil Kč. Seznam větších akcí je uveden dále Rok 2003 čistírna odpadních vod a kanalizace dokončení víceúčelové haly výměna oken na staré budově ZŠ rekonstrukce střechy bytového domu č.p Rok 2004 dokončení čistírny odpadních vod a kanalizace dokončení penzionu Bernard koupaliště čistírna vody zahájení stavby bytového domu s 12 b.j č.p. 141 rekonstrukce střechy bytového domu č.p Rok 2005 kompletní rekonstrukce kuchyně ZŠ (stavební i technologie) dokončení bytového domu s 12 b.j. č.p. 141 přeložka vysokého napětí, rozvod nízkého napětí na ul. Jabloňová Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

6 6 komunikace na ul. Poděbradova zahájení přestavby letního kina na dětské hřiště 5.4. Rok 2006 zateplení fasády staré budovy ZŠ, rekonstrukce dílen a chodby v nové bud. kanalizace a veřejné osvětlení Jabloňová komunikace Nový Svět komunikace kolem býv. Lidrukovu dokončení přestavby letního kina na dětské hřiště rekonstrukce střechy bytového domu č.p. 703 rekonstrukce fotbalového hřiště (akci zajišťuje město) Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 6. Nabytí a převody nemovitého majetku 6.1. Nákup nemovitostí Městem byly vykoupeny: bývalý klášter za Kč a rodinný dům č.p 537 za Kč. Pozemky byly vykoupeny celkem za Kč Prodej nemovitostí Byly prodány pozemky s celkovou cenou Kč, stavby prodávány nebyly. 7. Příspěvkové organizace a organizační složky Město je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací škola a školka a tří organizačních složek knihovna, pečovatelská služba a technické služby Základní škola Morkovice (jako příspěvková organizace zřízena k ) V letech obdržela škola od města na provoz 7,611 mil. Kč, z toho 1,381 mil. Kč tvořily příspěvky od dalších obcí. Ve stejném období byly provedeny rekonstrukce za 17,676 Kč (dotace ze státní rozpočtu byly 16,85 mil. Kč, provedené práce jsou popsány v části 5. hlavní investiční akce) Mateřská škola Morkovice (jako příspěvková organizace zřízena k ) V letech obdržela školka od města na provoz a opravy 3,420 mil. Kč. Bylo provedeno např. výstavba sedlové střechy nad pavilonem a kuchyní, výměna oken v jednom pavilonu Městská knihovna v Morkovicích (jako organizační složka zřízena k ) Provoz knihovny byl v letech financován celkovou částkou 2,752 mil. Kč. Knihovna v Morkovicích patří dlouhodobě ke knihovnám s nejvyšším počtem knih na obyvatele i s nejvyšším přírůstkem nových knih na jednoho čtenáře ve Zlínském kraji Pečovatelská služba (jako příspěvková organizace zřízena k ) Provoz pečovatelská služby byl v letech financován celkovou částkou 998 tis. Kč. Pečovatelka poskytuje služby klientům z celého mikroregionu Morkovsko, provoz této služby je plně pokryt dotací ze Zlínského kraje Technické služby (jako příspěvková organizace zřízeny k ) Provoz technických služeb byl v letech financován celkovou částkou 2,348 mil. Kč Jak probíhala výstava v Morkovicích Ve dnech 5. a 6.srpna se konala v Morkovicích již tradiční Výstava drobného zvířectva. Na této akci spolupracovali chovatelé z Morkovic a Prasklic. Počasí výstavě zrovna nepřálo, bylo chladno a pod mrakem, jen zapršet, přesto výstavu navštívilo 184 platících návštěvníků, děti měly vstup zdarma, ze 17 volných vstupenek jich byla využita jen malá většina. Na výstavě mohli hosté zhlédnout 361 domácích zvířat v tomto zastoupení: 95 králíků, 90 kusů drůbeže, 11 kusů vodní drůbeže, 90 holubů v klecích a 50 holubů ve voliérách, exotické ptactvo v počtu 20 kusů a chov ovcí a koz 5 kusů. Med tekutý, nebo pastovaný /šlehaný/ v nových sklenicích prodávám denně 7-20 hod. Dodáte-li sklenici 720 ml, bude naplněna za několik dní se slevou 5,-Kč. Jiné sklenice neplníme. Pořadatelé připravili bohaté občerstvení a po oba dva dny probíhala tombola, která byla rozdělena do malé a velké. V malé se natočilo 1800 losů z nichž bylo 350 výherních. Ceny do této tomboly darovali příznivci chovatelství a sami chovatelé. Ve velké tombole bylo prodáno 300 losů a táhlo se 25 cen, které věnovali starostové obcí, podnikatelé a chovatelé. Chtěli bychom poděkovat panu Dobešovi a panu Vdolečkovi, kteří vše organizovali a zároveň řídili, dále mladým chovatelům, kteří zabezpečili areál se zvířaty i v noci, a všem, co se na výstavě podíleli. Další poděkování patří Městskému úřadu v Morkovicích za finanční podporu a přízeň k chovatelství, také všem sponzorům, kteří přispěli drobnými dárky, které udělaly největší radost našim nejmenším návštěvníkům. Všem ještě jednou DĚKUJEME. Kdo se letošní výstavy účastnil jistě nelituje a my věříme, že v příštím roce nám zachováte přízeň a přijdete nás opět podpořit v chovatelství. Na Vaši příští návštěvu se těší Chovatelé z Morkovic Mgr. Rostislav Klimt Havlíčkova 340, Morkovice Tel , mob

7 ZPRAVODAJ dokončení ze str. mysliveckém a loveckém právu se udržely staré právní zvyklosti mnohem déle, než v jiných zemských zákonech a řádech. Lov byl nadále výsadou šlechty, jak se doslova praví i v patentu z r. 1631: Myslivost jest kratochvílí šlechtickou. Poddaný lid byl povinen vrchnosti robotou mysliveckou a neměl nárok na úhradu škod, které mu zvěř páchala na polích. Teprve řádem o myslivosti v r bylo poddaným v mysliveckých robotách povoleno a jejich polím byla dána zákonná ochrana tím, že majitel honitby musel hradit škody, které zvěř na polích působila. Císařským patentem z r bylo zrušeno dominikální právo a tím i výsadní právo lovecké. Vlastníkem honitby se stával každý, kdo vlastnil nejméně 115 ha souvislých pozemků. Ustanovení mělo platnost i pro majetky občanů sdružené v jedné katastrální obci, což lze považovat za základ pozdějších společenstevních honiteb. Císařský patent byl nahrazen zákonem o myslivosti, schváleným v r pro Čechy, v r pro Moravu, v r pro Slezsko. Těmito zákony bylo stanoveno, že právo myslivosti je právem reálným, které je nerozlučně spjato s vlastnictvím pozemků a sdílí proto jejich osudy. Spolu s vlastnictvím pozemků se současně nabývalo nebo pozbývalo i honební právo. Nejnižší přípustná výměra pozemků zůstala na 115 ha souvislé honební plochy. Tyto zákony byly v r.1929 doplněny tzv. malým honebním zákonem. V době německé okupace Československa bylo v r vydáno tzv. protektorátní vládní nařízení o myslivosti, které mimo jiné, pozměňovalo nejmenší přípustné výměry honiteb. Po osvobození bylo československé myslivecké hospodářství upraveno zákonem o myslivosti č. 225, který nabyl platnosti Tento zákon především sjednotil honební právo pro celé území Československa. Právo myslivosti bylo nadále vázáno na vlastnictví pozemků. Značná pozornost byla v tomto zákoně věnována ochraně zvěře. Nejmenší zákonem přípustná výměra honitby byla stanovena na 150 ha souvislých pozemků u honiteb společenstevních, tj. utvořených ze souvislých pozemků různých vlastníků v rámci katastrálního území obce, a na 200 ha u honiteb vlastních, tj. utvořených ze souvislých pozemků jednoho vlastníka bez ohledu na katastrální hranice. Tento zákon pak byl v r nahrazen zákonem novým. Zákon o myslivosti č. 3/1962 Sb. odloučil výkon práva myslivosti od vlastnictví honebních pozemků a výkon práva myslivosti vázal na jejich užívání. Posledním zákonem je zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb., který je v současné době platným zákonem. Myslivost není vybíjení zvěře. Smyslem a cílem myslivosti bylo od jejich prvopočátků, je a vždy bude, zachovat a hájit všechny druhy zvěře a účelovým lovem udržovat rovnováhu v přírodě. Myslivec přichází v každé době do styku s přírodou, učí se poznávat její zákony, její krásu a bohatství, stává se jejím strážcem a ochráncem. Krása a nesmírnost přírody působí mocně na člověka, na jeho srdce a rozum, činí jej lepším, ušlechtilejším a mravnějším. Správně vykonávaná myslivost je tvrdou školou výchovy a také sebekázně. Myslivec musí umět ovládat vrozený lovecký pud a střelecké vášni nesmí nikdy podlehnout. Myslivec musí vždy zachovat opatrnost při používání střelných zbraní a v nebezpečí musí zachovat klidnou rozvahu a chladnokrevnost. Láska k přírodě vedla myslivce od pradávna k tomu, aby zvěř chránili. Z myslivců a lesníků se tak stali první ochránci přírody, zřizovala se chráněná území, národní parky a státní rezervace, aby se tak zachovala celá společenstva ve svém přírodním prostředí. Uchování živého bohatství přírody je jedním z významných měřítek kulturní vyspělosti národa. Žijeme ve světě, kdy už člověk natolik zasáhl do přírody, že musí převzít i část jejích funkcí. Myslivci tuto práci dělají, dělají ji dobrovolně, se znalostí věci a dobře. Za MS Hubert Morkovice a Honební společenstvo Morkovice Mgr. Jana Ohnoutková 80. výročí založení SDH ve Slížanech V srpnu letošního roku uplynulo 80 let od založení sboru dobrovolných hasičů ve Slížanech. Jednalo se o významnou událost roku 1926 v dějinách obce, neboť do té doby zabezpečoval hašení požárů, na tehdejší poměry dobře vybavený, Sbor dobrovolných hasičů z Morkovic. Na nutnost založení vlastního sboru se začalo ponejprve poukazovat při požáru usedlosti v roce 1913 a poté o 7 let později v roce 1921 pro větším požáru u Jana Klecha, kdy obyvatelé opět požadovali zřízení místního sboru, který by poskytl pomoc okamžitou a nečekalo vy se na příjezd hasičů přespolních. Obecní zastupitelstvo proto založilo Fond na pořízení hasičské stříkačky, který z příspěvků obecních a dalších jiných příjmů vzrostl do roku 1926 na částku ,-Kč, což stačilo na zakoupení zánovní stříkačky od hasičského sboru v Kroměříži. Jednalo se o čtyřkolovou dvouproudní stříkačku vyrobenou firmou R. A. Smékal v Čechách pod Košířem u Prostějova. Příslušenství obnášelo 140 m. hadic, 4 m. savých hadic a naviják. Hned po koupi stříkačky začal nábor členů, přihlásilo se 26 činných a 73 přispívajících, celkem 99 členů. V roce 1926 vyl starostou sboru Michal Polišenský, místostarostou řídící učitel Jan Svoboda, jednatelem Jan Churý, pokladníkem Jan Lejsal, vzdělavatel Josef Tesař, členové výboru František Přecechtěl a Alois Řezáč. Činní členové sboru - náčelník František Novotný, místonáčelníci Štěpán Krejčí a Jan Churý - košíkář, četaři Jan Malý, Jan Churý - krejčí, zbrojíř František Krejčí, trubač Jan Fránek, dále Josef Derka, Josef Klech, Stanislav Jablunka, Isidor Havelka, Matěj Kopečný, Josef Kubita, Vojtěch Kusala, Jan Lejsal, Antonín Malý, Josef Malý-rolník, Josef Malý košíkář, Antonín Ptáček, Vincenc Štětina, Alois Řezáč, Albert Vrána a Inocenc Zach. Prvním zásahem sboru bylo hašení požáru stohu slámy Benedikta Šabaty. Na tomto křestu ohněm byla však vidět nesouhra a velké nedostatky, což se však brzy častým cvičením s technikou osvojilo. Aby veškerá hasičská technika byla uskladněna bylo na pozemku naproti obecné školy postaveno v r.1929 hasičské skladiště za účinné podpory občanů a členů sboru. Všechny práce dělnické a povoznické byly konány zdarma, jinak náklady na postavení i s úpravou stáli ,-Kč. Za celou dobu své činnosti se sbor aktivně podílel na záchraně majetku a životů jak v obci, tak i v okolí a také v životě společenském ve Slížanech za což mu patří vzpomínka a poděkování při tomto připomínaném výročí založení. Zpracoval Polášek Karel KONTEJNER NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD umístěn v nádvoří Hasičské zbrojnice zpřístupněn každou sudou sobotu od 8 do 11 hodin.

8 8 Má to smysl. Třiďte odpad! Každý občan České republiky vyhodí ročně v průměru kg odpadů. Pokud však odpady třídí a ukládá do barevných kontejnerů, umožní recyklaci více než třetiny uvedeného množství. Za rok tak každý z nás může vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů a 15 kg skla. Vytříděný odpad pak putuje na dotřiďovací linku a následně do zpracovatelských firem, kde recyklací vznikají nové výrobky. Pokud ale odpad vyhodíte jen tak do popelnice, bude odvezen a uložen na skládku nebo se jinak bez dalšího využití zlikviduje. V mnohých domácnostech si lidé zavedli další koše nebo igelitové tašky pro ukládání papíru, skla a plastů. Většina z nás již pochopila, že separovat odpad do příslušných kontejnerů se vyplatí. CO VŠECHNO LZE RECYKLOVAT Připomeňme si, jaký druh odpadu se k dalšímu zpracování hodí. Zároveň si zapamatujme, co do kontejnerů a pytlů s vytříděným odpadem nepatří: Slisovaný a sběrový papír je možné recyklovat pětkrát až sedmkrát. Přidává se do směsi na výrobu nového papíru, který pak poslouží k produkci novinového papíru, sešitů, lepenkových krabic, obalů na vajíčka, toaletního papíru apod. ANO: Noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón a papírové obaly, například sáčky. NE: Mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby. Vytříděné sklo se rozdrtí a přidá do výchozí směsi k výrobě nového skla. Nejčastěji se takto vyrábí lahve na minerálky a pivo a jiné skleněné výrobky. Ušetří se při tom mnoho energie a surovin, přičemž sklo se dá takto používat vlastně donekonečna. ANO: Láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy, tabulové sklo. NE: keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla. Plasty jsou zpracovávány různou technologií. Z PET lahví se například zhotovují vlákna, která se používají jako výplň zimních bund a spacáků nebo se přidávají do tzv. zátěžových koberců. Z fólií (sáčků a tašek) se opět vyrábějí fólie a různé pytle, například na odpady. Pěnový polystyren slouží k produkci speciálních cihel. Ze směsi plastů lze lisovat odpadkové koše, zahradní nábytek, zatravňovací dlažbu nebo protihlukové stěny u dálnic. ANO: Sešlápnuté PET láhve od nápojů, kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů a polystyrén. NE: Novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.) Nápojové kartony se recyklují dvěma způsoby: Zpracovávají se stejně jako starý papír. Zbytky hliníku a polyethylenu lze využít přímo v papírně při výrobě páry nebo pro ohřev vody či dále zpracovat na palety apod. Druhým způsobem je pak rozdrcení nápojových kartonů na speciální lince. Ještě za tepla se drť lisuje do desek, které je možné použít například jako stavební izolaci. Vy se ptáte, my odpovídáme Je třeba odstranit z PET lahve víčko a etiketu? Nikoliv. PET láhve můžete do kontejneru vhazovat s etiketou i víčkem. Obojí bude při dalším zpracování odstraněno. Rádi bychom ale upozornili, abyste PET láhve vždy sešlápli! Jinak jsou objemné, čímž zdražují přepravu i následnou recyklaci. Musíme kelímky od jogurtů, másla a jiných potravin před vhozením do kontejneru důkladně vymýt? Drobné znečištění obalů nevadí. Stačí kelímek vyškrábat. Zbytek nečistot bude odstraněn při dalším zpracování. Vadí kancelářské svorky na časopisech a jiných dokumentech? Kdepak! Svorky není třeba odstraňovat. Při zpracování se takzvaným rozvlákněním odloučí. Z papíru se stane hladká kaše a svorky i sponky klesnou ke dnu, odkud jsou vybírány magnetickou separací. Lze odložit PVC do žlutého kontejneru na plasty? PVC do kontejneru na tříděný odpad nepatří! Komplikuje následné zpracování směsných plastů a energetické využití. Navíc PVC obsahuje chlor, který při zahřátí může uvolňovat nebezpečné zplodiny. Patří do tříděného odpadu plastové obaly od kosmetických přípravků, které často obsahují chemikálie? Ano. Zbytky tekutých mýdel, gelů, šamponů a krémů z obalů důkladně vylijte. Nádobky budou dočištěny při dalším zpracování. Některé dopisní obálky mají foliové okénko. Je třeba ho odstraňovat? Do modrého kontejneru na papír můžete vhazovat obálky celé. Zpracovatelé mají zařízení, která si s fóliovými okénky poradí za vás. A co se skartovaným papírem? Není-li mokrý, mastný nebo jinak znečištěný, k další recyklaci je vhodný. Vadí u nápojového kartónu umělohmotný uzávěr? Nevadí. Pokud se ve vašem bydlišti nápojové kartony sbírají, pouze je vypláchněte vodou, stlačte a i s víčkem odhoďte do kontejneru nebo oranžového pytle, který je pro tento odpad určen. Tabulka výtěžnosti (v kg) na jednoho obyvatele v rámci okresu, kraje a České republiky za rok papír plast sklo - barevné nápojový karton okres Kroměříž 11,8 4,3 5,4 0,05 9,0 okres Uherské Hradiště 12,4 5,2 5,7 0,04 9,9 okres Vsetín 8,8 4,9 6,0 0,15 17,9 okres Zlín 12,2 4,6 8,8 0,04 7,7 Zlínský kraj 11,3 4,8 6,7 0,07 11,0 ČR 11,5 5,2 6,5 0,06 12,6 Morkovice Slížany 4,3 5,4 9,1-53,7 (Zdroj Eko-kom). (Více informací na Zahradnictví Jiří Kašík Postoupky Zdarma stříháme živé ploty, kácíme a prostříháváme okrasné keře. Jde pouze o tyto druhy: tuje, jalovec, stříbrný smrk, cypřiš, a jedle. Podmínka: pro nás vhodné zelené části z provedených úprav si odvezeme. Termín: od do Nabídky na tel kov

9 9 ZPRAVODAJ Podzim v přírodě Nevadí, že často fouká, deštěm je pokropena každá louka, že se nám nechce z domu ven jít, příroda nás dokáže potěšit. Do dnešního dne jsme uskutečnily tyto turistické akce: v neděli 3. září vyjížďku na kolech do Vyškova na leteckou expozici, 9. září se konal 30. ročník pochodu v Holešově pod názvem Rusavskými kotáry, odměnou v cíli byly velmi dobré klobásky, neděle 16. září byla věnována zájezdu na Janáčkovy chodníčky a 23. září jste svou účastí mohli alespoň malým příspěvkem pomoci v boji proti rakovině, ten den se konal Běh Terryho Foxe. Veškeré podrobné informace jsou zveřejňovány na informační vývěsce turistů u obchodního domu. V sobotu 14. října pořádáme pro milovníky jižní Moravy a dobrého vína každoroční zájezd do Rohatce na pochod Slováckými vinohrady. 28. října navštívíme rozhlednu na Brdu, která letos slaví již 3. výročí svého otevření. Kdo by chtěl poznat významnou památku židovské kultury u nás, může s námi 12. listopadu navštívit synagogu v Holešově. 25. listopadu se bude konat procházka k památné lípě u Pavlovic, která byla zařazena do soutěže Strom roku, ale bohužel se neumístila. 10. prosince, chvíli po Mikuláši přichází na řadu Tajemství pana Jablunky, tak se těšte a přijďte. Pro opravdu zdatné sportovce je 30. prosince Silvestrovské setkání turistů na Brdě. Na ty, kteří se chtějí se starým rokem rozloučit netradičně a pohádkově, čeká 31. prosince Silvestrovský výstup na Kleštěnec, plný pohody, dobrot a zpěvu. Těší se výbor KČT Obvodní oddělení Policie ČR Morkovice a prevence kriminality na základní škole Policisté kroměřížského okresního ředitelství již 5.rokem pracují s dětmi mladšího školního věku na projektu prevence kriminality Ajaxův zápisník. K tomuto projektu se od samého začátku připojila i Základní škola Morkovice. Tato v rámci projektu spolupracuje přímo s místním obvodním oddělením policie. Ajaxův zápisník je vlastně pracovní sešit. Je určený žákům 2.a3.ročníků základních škol. Seznamuje děti nenásilnou formou s jednotlivými problematikami a to ve věku, kdy již děti umí číst a psát a rády formou hry přijímají nové vědomosti. Zápisníkem děti provází pes Ajax. Pracovní sešit pro druháky je rozdělený na deset témat a žáci s ním pracují po celý školní rok. Všeobecně se seznamují s různými životními situacemi a učí se správně na ně reagovat. Pracovní sešit pro třeťáky má tři hlavní témata. Jsou zaměřená na problematiku, se kterou se děti setkávají nejčastěji. V září loňského roku dostalo v Morkovicích deníček z rukou policistů celkem 79 školáků. Při této příležitosti pro ně byla uspořádána úvodní beseda na téma Policie je náš kamarád. Po vánocích pak byla pro děti vyhlášena soutěž O nejoriginálnějšího psa Ajaxe. Děti mohly nejen kreslit, ale také nalepovat nebo třeba tvořit z keramické hlíny. Pro výherce byly připraveny krásné ceny. Na žádost učitelů proběhly v jarních měsících další besedy na výše uvedená témata. Před koncem školního roku byl Ajax zakončen soutěžní hodinkou v každé zúčastněné třídě. Připravili jsme pro děti soutěž Ajax ve finále. Děti ve skupinkách plnily pracovní úkoly, za které získávaly body. Protože nám dokázaly, že mají osvojené znalosti, které jim pomohou zvládnout různé životní situace, dostaly od nás drobné odměny. Na znalosti, které děti získaly ve druhé a třetí třídě při projektu Ajaxův zápisník pak navazujeme i ve vyšších ročnících. Pořádáme besedy, ve kterých se děti dovídají už nejen o práci policie, kritických situacích, ale třeba i o pravidlech a zákonech platících v naší republice a o důležitosti jejich respektování. Myslíme si, že preventivní činnost je důležitější než represe. Svým přístupem k dětem chceme přispět k tomu, aby si uvědomily důležitost dodržování pravidel, získaly zdravé sebevědomí a správné návyky, které jim pomůžou odlišit dobré a správné chování od špatného. kpt. Pavel Mich 2. ročník 3.ročník září Policie České republiky - náš kamarád říjen Dopravní výchova chodec Dopravní výchova, chodec, cyklista listopad Vlastní bezpečnost prosinec Co se smí a co se nesmí leden Děti a trestné činy Závislosti tabák, alkohol, drogy, hazardní hry únor Mezilidské vztahy-šikana březen Dopravní výchova-cyklista duben Tabák, alkohol, cigarety Mezilidské vztahy šikana, trestné činy květen Drogy a hazardní hry červen Bezpečné prázdniny Bezp. prázdniny, prázdninový deník

10 10 Se stany v chřibech Ve dnech se sešla skupina turistů a milovníků přírody v počtu 10, pod vedením Františka Vrby, aby absolvovala již 7.ročník pochodu se stany. Tentokrát byly naším cílem Chřiby. Za krásného letního počasí jsme zdolali 28 vrcholů nad 500 m.n.m. S vybavením pro pobyt v přírodě ( stan, karimatka, spacák, dobré boty aj.) jsme zahájili naše výstupy v Koryčanech a pokračovali podle vypracovaného plánu na každý den. Chodili jsme podle turistických značek, ale i podle mapy bez označení. Vrcholy: Železňák, Bradlo, Špidlák, Kozel, Vršava, Ocásek, Čertova skála, Hroby, Holý kopec, Buchlov, Barborka, Buchlovský kámen, Pěkná hora, Mořdířka, Malá Jivina, Velká Jivina, Střílecký hrad, Na Pařbě, Vlčák, Gavendova skála, Jankův kopec, Malé Brdo, Brdo, Jeřabčina, Jílová, Komínky, Bunč. Naše putování jsme na Bunči ukončili a odtud jsme se individuálně vraceli domů. I když nás naše batohy tížily, jejich obsah měl 10-15kg, zvládli jsme všechny plánované vrcholy díky dobré organizaci Františka Vrby. Jsou místa, na která budeme nejen rádi vzpomínat, ale také se tam rádi vracet. O. Churá, M. Blešová Morkovské chlap 2006 V sobotu 22. července 2006 proběhl již 8. ročník závodu v lidovém triatlonu MOR- KOVSKÉ CHLAP. Závod se za léta konání těší stoupajícímu zájmu závodníků z celé Moravy. Za krásného letního počasí se tak na start tohoto závodu postavil rekordní počet závodníků a závodnic. Oproti loňskému roku nám přibylo 12 závodníků. Celkem to bylo 151 účastníků. Letošní cyklistická trasa závodu oproti minulým ročníkům nevedla přes obávaný kopec v Litenčicích, ale přes Počenice, Srnov a Troubky, a tak nemohlo letos dojít k překonání traťového rekordu. Závod proběhl bez sebemenších problémů a i závodníci ocenili kvalitní organizační zajištění závodu. Závod byl vypsán celkem v 8. kategoriích. Celkovým vítězem se stal Martin Rexa z klubu AUTHOR TUFO TI Zlín. Na krásném 5. místě se umístil nejlepší domácí závodník - Tomáš Horák. O průběhu a výsledcích závodu informovalo regionální zpravodajství TV Prima, Mf Dnes a Týdeník Kroměřížska. Nad letošním ročníkem převzal záštitu hejtman Zlínského kraje pan Libor Lukáš. Doufáme, že v příštím roce opět překonáme počet závodníků a závod se dostane do povědomí ještě více lidí. Morkoman 2006 V sobotu 19. srpna 2006 jsme uspořádali 8. ročník závodu v olympijském triatlonu MORKOMAN. Závodníkům opět přálo počasí při zdolávání náročné trati. Na start se jich postavilo celkem 70, což znamená překonání rekordu z minulého ročníku. Závod byl vypsán v 7. kategoriích a závodníky čekalo náročných 1,5 km plavání, 40 km na kole včetně obávaného kopce v Litenčicích a 10 km běžecké trati. Termín je každoročně zapsán v kalendáři republikových triatlonových závodů. Letošního ročníku se zúčastnili i nejlepší triatlonový závodníci v naší republice reprezentant Petr Vabroušek, Tomáš Bednář, Roman Dlabaja, Martin Rexa a další. Celkovým vítězem a také držitelem nového traťového rekordu se stal podle očekávání Petr Vabroušek z AUTHOR TUFO TI Zlín. Na 2. místě skončil Tomáš Bednář z Jihlavy a až 3. místo obsadil Martin Rexa, vítěz letošního ročníku Morkovského chlapa. Nejlepším domácím závodníkem se stal Tomáš Horák, který obsadil 1. místo ve své kategorii a 22. místo celkové. Závodníci ocenili organizační zajištěnost celého závodu a jistě se těší na příští ročník. Tomáš Kocourek POMOZTE PŘI SBĚRU PROBLÉMOVÝCH ODPADŮ Z VAŠICH DOMÁCNOSTÍ Pojízdná sběrna bude v naší obci přistavena dne Morkovice - MěÚ v 9.30 hod., Slížany - knihovna v 9.55 hod. Přineste prosím tyto nebezpečné odpady: znečištěné prázdné obaly, baterie, chemikálie, staré léky a teploměry, zářivky a výbojky, prostředky na ochranu rostlin, barvy - laky, ředidla do nátěrových hmot, starý olej, vyřazené televizory, lednice, pneumatiky, další objemný nebezpečný odpad. Zpravodaj města Morkovice - Slížany. Vydává Městský úřad Morkovice - Slížany. Povoleno a registrováno pod číslem MK ČR E Počet výtisků Grafické zpracování a tisk: Print Kroměříž.