Jiříkovské Noviny. Př í s l o v í K vlastnostem moudrého člověka patří, že více zná, méně mluví. ~latinské přísloví~

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jiříkovské Noviny. Př í s l o v í K vlastnostem moudrého člověka patří, že více zná, méně mluví. ~latinské přísloví~"

Transkript

1 zdarma červen 2009 číslo 5, ročník XIV Jiříkovské Noviny Př í s l o v í K vlastnostem moudrého člověka patří, že více zná, méně mluví. ~latinské přísloví~ Svozové termíny ' ' ' '09 zelené a oranžové pytle Uzavření MŠ Mateřská škola Jiříkov, příspěvková organizace bude uzavřena o letních prázdninách v budově Filipovská 686 od do v budově Hradecká od do Po d ě k o v á n í Komise občanských záležitostí děkuje všem pořadatelům 10. Pohádkového lesa v Jiříkově. Město Jiříkov má podle statistiky cca 700 dětí do 15cti let a účast byla dětí. Pohádkový les je tedy vyhlášen i za hranicemi města. Ještě jednou děkujeme a přejeme mnoho nových nápadů a sil do dalších let. za KOZ Eva Ondráčková za redakci Olga Flégrová X. jubilejní Jiříkovský Pohádkový les Chtěl bych touto cestou poděkovat pořadatelům 10. ročníku POHÁDKOVÉHO LESA a všem ostatním, kteří akci podle svých možností podpořili a nebo přiložili ruku k dílu. Tento 10. ročník se opět konal v prostorách rybníku Mexiko a přilehlého lesa, který je již v katastru Města Rumburku. Velice si vážím pana Martina Hase, který v rámci organizačního zajištění různých povolení a vyjádření příslušných orgánů pro Pohádkový les, si bere týden své dovolené. Letošní ročník svoji návštěvností předčil všechny předcházející ročníky, které byly v dané době rovněž vždy perfektně zajištěny. Je prostě nádhera každoročně sledovat děti, které ve frontě netrpělivě čekají na vstup do pohádkového lesa, kde je čekají různé úkoly na jednotlivých pohádkových stanovištích a následné využití atrakcí u Mexika. Letošního 10. ročníku Pohádkového lesa se zúčastnilo okolo 1250 dětí, to jsou tři jiříkovské školy a to potřebuje něco pořadatelů. Pořadatelé očekávali sice více účastníků pohádkového lesa než v minulosti, ale jistě jich neočekávali tolik. K tomu když připočtu maminku, tatínka, babičku, dědečka, tetičku, strýčka a další příbuzný, tak se dostáváme k závratnému číslu návštěvníků pohádkového lesa. Způsob vstupu dětí do pohádkového lesa je podle mého názoru, na rozdíl od jiných rejpalů dobrý. Jak jinak zajistit, aby jednotlivá pohádková stanoviště nebyly přecpány čekajícími dětmi na splnění úkolů, to by potom vznikly nepřehledné situace u pohádkových bytostí a to by potom byly jistě oprávněné připomínky, ale takhle je to přece dobře regulováno. Jistě se najde vždy a všude nějaký rejpal, který umí jen radit, protože všude byl a všechno zná, tak jako Vašek Neckář v pohádce Šíleně smutná princezna, ale přiložit ruku k dílu nebo sám něco vymyslet pro děti nebo lidi, tak to je horší. Pokud je to návštěvník z jiného města, tak si jen řeknu : Tak si zůstaň v tom svém městě a když se ti to tady nelíbí, tak sem nelez a nekaž pocity z dobře vykonané práce. O to víc mě mrzí, že se takový lidé najdou mezi místními občany a to ještě zastupiteli. Jistě se naše děti těší již na příští 11. ročník Pohádkového lesa a s nimi rodiče a ti rejpalové a nespokojenci, mohou pomoci pohádkovou postavou ze Sněhurky trpaslíkem Rejpalem a nebo postavou ze Čtyřlístku Myšpulínem. Děkuji všem organizátorům, pomocníkům a účastníkům za krásný 10. ročník Pohádkového lesa v Jiříkově. Michal Maják starosta města Sběrný dvůr - nová otevírací doba PO + PÁ ST SO : Kontejner na velkoobjeměvý odpad je umístěn v areálu Drobné provozovny. Otevírací doba v letním období ST: 13,00-18,00 SO: 9,00-13,00 Po d ě k o v á n í Dne 23. května 2009 jsme se plni zvědavosti vydali na 10. Jubilejní Pohádkový les. Počasí se umoudřilo, přestalo pršet a hlavně nás k pohádkovým postavičkám dovezl pohádkový autobus. Na místě to začalo čekáním na kartičku, kterou dostalo každé soutěžící dítě. A pak hurá do lesa. Tam bylo to překvapení a soutěže, za které byla sladká odměna. Poděkování patří organizátorům a hlavně všem, kteří se oblékli do kostýmů večerníčkových a pohádkových postav, aby udělali radost dětem. Děkujeme a těšíme se na příští rok. babička s vnoučaty

2 Z 30. z a s e d á n í Za s t u p i t e l s t va m ě s t a 9. Různé diskuze konaného dne 25. května 2009 v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin Ing. Roland Hase informoval zastupitele o provedeném požárním cvičení SDH Jiříkov, Šluknov, Rumburk a zaměstnanců firmy EWM Hightec Welding s.r.o. Jiříkov dne v objektu firmy, týkající se prověření připravenosti. Starosta města informoval o tom, že od bude přijato na veřejně prospěšné práce dalších 14 občanů Jiříkova dohoda s Úřadem práce Rumburk. Z řad zastupitelů bylo vzneseno několik dotazů a připomínek: Jaké bylo využití finančního daru v bytě Rumburská 453? Upozornění na porušování vyhlášky o konzumaci alkoholu na veřejném prostranství (před Besedou, u prodejny p. Dinhy) Diskutovalo se znova k Pohádkovému lesu, kdy předmětem kritiky bylo i občerstvení, v dalším s rozdělením výtěžku za VHP (třebaže loňské vystoupení pana Kotvalda v kostele Sv. Jiří v Jiříkově mělo veliký ohlas, projevil pan Bajan s jeho opakováním v letošním roce nesouhlas) Bylo upozorněno na špatnou informovanost o potulných muzikantech, kteří měli vystoupení u DD Filipov. (Jednalo se o 1. ročník putování potulných muzikantů po obcích výběžku, které pořádalo TUR z německé strany). Jak je daleko příprava autobusové zastávky v Zahradní ulici? Zvýšil se počet odvozu kontejnerů? Někteří soukromníci v Jiříkově si odvoz nezajišťují a po nocích plní kontejnery u panelových domů. Je potřeba povolení na stavbu garáže, kůlny, výměnu oken apod? Upozornění na neaktuální brožury města. Poděkování občanů Fibichovy ulice za montáž dopravního zrcadla. Odpovědi: Byt Rumburská 453 finanční dar byl určen na rekonstrukci bytu a v plné výši byl takto využit. Konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích v současné době jsou již 4 strážníci Městské policie, proběhnou četnější kontroly. Autobusová zastávka v Zahradní ulici pokud nenastanou komplikace, proběhne realizace v letošním září. Kontejnery živnostníci musí mít zajištěn zpětný odvoz, těžko někoho postihnout pokud není zdokumentováno. Bude prověřeno a na příštím zasedání ZM bude podána informace, zda se počet vývozu kontejnerů navýšil. Povolení staveb tento dotaz je třeba směřovat na Stavební úřad v Rumburku, každá stavba má jiný charakter na Stavebním úřadě poradí, dají žádosti se sdělením, co vše je potřeba. Neaktuální brožury města nové brožurky a mapky jsou v přípravě. Zá v ě r e č n ý ú č e t Mě s t a Jiříkova z a r o k 2008 I přesto, že je již polovina roku 2009, hospodaření města za rok 2008 končí až schválením závěrečného účtu zastupitelstvem města. Zastupitelstvo města Jiříkova tedy na svém květnovém zasedání schválilo hospodaření města za rok 2008, a to schválením závěrečného účtu s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Zastupitelstvo města před schválením projednalo plnění rozpočtu výdajů a příjmů města, tvorbu a čerpání peněžních fondů města, účty, úvěry, pohledávky, závazky, majetek města a jeho inventarizaci, vyúčtování dotací ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje, hospodaření dalších osob, výsledek hospodaření, dluhovou službu, výsledek přezkoumání hospodaření (kdy při přezkoumání hospodaření Města Jiříkova nebyly zjištěny a nedostatky), přiznání k dani z příjmu právnických osob a hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem Jiříkov. Město Jiříkov hospodařilo s příjmy ve výši tis. Kč a s výdaji ve výši tis. Kč, hospodaření za rok 2008 skončilo tedy kladným výsledkem ve výši tis. Kč. Tuto částku Zastupitelstvo města Jiříkova rozhodlo převést do fondu rezerv. Do nového roku 2009 Město Jiříkov vstoupilo s finančními prostředky na všech svých účtech v celkové výši tis. Kč, neuhrazené úvěry a půjčky mělo ve výši tis. Kč, přitom je ale potřeba připomenout, že v této částce je i neuhrazená půjčka od Státního fondu životního prostředí ČR ve výši tis. Kč, na jistinu i na úroky městu přispívá v plné výši Severočeská vodárenská společnost, a.s. Teplice. Dluhová služba za rok 2008 je ve výši 16%, toto číslo vypovídá o velmi dobré pozici Města Jiříkova pro podávání žádostí o získávání dotací či úvěrů, vypovídá také o tom, že Město Jiříkov je schopno dostát svým závazkům. Jitka Kosová ved. ekonomického odboru Sv a t ý Fl o r i á n Jeho památka je oslavována 4. května a stal se patronem všech hasičů, kominíků a zedníků. Je patronem proti požárům a vodě, a proto představoval v dřívějších dobách běžný námět pro výklenkové plastiky venkovských usedlostí, které měly ochraňovat dům. Dokonce o jeho svátek bylo zakázáno rozdělávat oheň a nosit vodu, aby se v usedlosti nestalo neštěstí. Floriánovo "hasičství" je však třeba chápat v původním slova smyslu jako hašení požáru lidské zloby a nenávisti. Svatý má proto v rukou nádobu vody života, která má hasit vyprahlost a zlo. Všechny ostatní výklady jeho "hasičství" jsou výsledkem pozdních legend. Starosta města informoval zastupitele o dohodě s MUDr. Petrovou, která je ochotna ošetřit své pacienty v neordinační době. Navázal tímto na zubní pohotovost, která je až v Děčíně, kdy toto řešily na SPRŠ (Sdružení pro rozvoj Šluknovska). Na příští jednání SPRŠ je pozván krajský zdravotní rada a zástupce stomatologů. Hovořil i o tom, že neuspokojivý je jediný přípoj na dálkový autobus do Prahy a to v neděli. Úplné znění zápisu je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov. i SDH Jiříkov vzdal poctu svému patronovi V posledním měsící bylo vydáno několik výzev ke zpracování veřejné zakázky malého rozsahu a to - Rekonstrukce hlavního hřbitova v ul. Oldřichova v Jiříkově, Zajištění projektové dokumentace na stavbu "Rekonstrukce objektů čp. 3 a čp. 4, Náměstí v Jiříkově" a Stavební úpravy objektu prádelny a sušárny v aerálu 2 MŠ Jiříkovské noviny 6/2009

3 Zkouška akceschopnosti jednotek HZS Nové autobusové čekárny Dne krátce po 10:00 hodině byl vyhlášen cvičný poplach pro jednotky hasičského záchranného sboru. Místem zásahu byla budova společnosti EWM HIGHTEC WELDING, sídlící v Jiříkově a to v blízkosti státních hranic se SRN. Zásahu se zúčastnily jednotky sboru dobrovolných hasičů z Jiříkova, profesionální jednotky ze Šluknova a z Rumburku. Jako první na místo dorazila JSDHO z Jiříkova. Odpovědnou osobou provádějící evakuaci osob z budovy bylo veliteli první jednotky, která k zásahu dorazila sděleno, že je pohřešováno 7 zaměstnanců firmy. Hasiči začali ihned po příjezdu danou situaci řešit. Jednotka sboru dobrovolných hasičů z Jiříkova na místo dorazila se dvěma zásahovými vozy. zastávka Jiříkov, koupaliště Dne byly na území města Jiříkova osazeny nové autobusové čekárny a to na autobusové zastávce,,jiříkov-koupaliště a,,jiříkov, Filipov kostel. Věříme, že autobusové zastávky budou co nejdéle zachovány ve stávajícím stavu a budou tak sloužit nám všem k účelům, ke kterým jsou určeny. V zápětí na místo přijela i záchranná služba s jedním vozidlem. Po několika málo minutách postupně přijížděli i hasičské vozy profesionálních hasičských záchranářů. Obě profesionální jednotky byly zastoupeny dvěma hasičskými vozy a k tomu ještě přibylo vozidlo s vysouvacím žebříkem, pomocí kterého byly evakuovány osoby z vyšších pater budovy. Osoby byly poté ošetřeny lékařskou záchrannou službou. Jako poslední k zásahu dorazilo další vozidlo záchranné služby a jedno vozidlo Policie ČR jehož posádka začala ihned řídit a odklánět dopravu od místa zásahu. Celý průběh zásahu trval od příjezdu až po ukončení akce asi 1 hodinu. Zásahu přihlíželi zástupci hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, kteří jakožto odborníci zkoumali rychlost, kvalitu a bezpečnost provedení celého zásahu. Můžeme-li z laického hlediska hodnotit toto cvičení, zdálo se nám jako dobře odvedená a nelehká práce všech zúčastněných jednotek hasičského záchranného sboru. Základní zákony pana Murphyho 1. Cokoliv se může pokazit, to se pokazí. 2. Co se pokazit nemůže, pokazí se také. 3. Pokud se může pokazit několik věcí za sebou, určitě se pokazí v nejnevhodnějším pořadí. Navýšení poplatku pro neplatiče! :) zastávka Jiříkov-Filipov, kostel Ví t e ž e k bylo evidováno 421 uchazečů o 25 více proti minulému měsíci. Jiříkov má 22,73 % evidovaných nezaměstnaných a je na 2. místě ve Šluknovském výběžku.... mezi nejvíce používané příjmení v Jiříkově se řadí: Sivák-Siváková, Svoboda-Svobodová, Miko-Miková, Sedláček-Sedláčková, Horák-Horáková, Kučera-Kučerová, Mareš-Marešová a Novák-Nováková Městský úřad Jiříkov přistupuje v letošním roce 2009 u neplatičů k navýšení místního poplatku za komunální odpad. Toto navýšení může činit trojnásobek dlužné částky. Upozorňujeme dlužníky, kteří nemají uhrazen mísní poplatek za komunální odpad v období roku , že jejich dlužná částka může být navýšena až na trojnásobek. Příklad: Dlužná částka, která nebyla uhrazena např. za rok 2008 ve výši 500,-Kč, může po navýšení činit až 1500,-Kč. Městský úřad Jiříkov dává šanci dlužníkům, kteří dosud nezaplatili, aby mohli tento stav napravit a to nejpozději do konce června roku V případě, že dlužné částky budou do zaplaceny, nebude se jich navýšení poplatku týkat. Pokud nebudou dlužné částky zaplaceny přistoupí Městský úřad k jejich navýšení a to od Pokud nebudou v daném termínu nedoplatky uhrazeny, přistoupí Městský úřad Jiříkov k vymáhání dlužných částek exekučním řízením a v některých případech i za pomoci soukromé exekutorské firmy. V případě vymáhání nedoplatků exekutorskou firmou budou dlužné částky několikanásobně vyšší. Povinnost platit místní poplatek za komunální odpad má fyzická osoba, která má v obci Jiříkov trvalý pobyt, ale itrvale hlášená osoba, která se na území města již několik let fyzicky nezdržuje. správce místního poplatku za komunální odpad Jiříkovské noviny 6/

4 Co zabezpečuje městská policie? a jaké jsou její povinnosti a oprávnění a podle zákona Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon. Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, d) se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení, f) se podílí na prevenci kriminality v obci, g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci, h) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce, i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra (dále jen ministerstvo ) na požádání údaje o obecní policii. Povinnosti strážníků Při provádění zákroků a úkonů k plnění úkolů obecní policie je strážník povinen dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní a nepřipustit, aby osobám v souvislosti s touto činností vznikla bezdůvodná újma a případný zásah do jejich práv a svobod překročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného zákrokem nebo úkonem. strážník je povinen poučit osoby o jejich právech, provádí-li podle tohoto zákona zákrok nebo úkon spojený se zásahem do jejich práv nebo svobod, pokud to povaha a okolnosti zákroku nebo úkonu dovolují; v opačném případě je poučí okamžitě, jakmile to okolnosti dovolí. strážník je povinen poskytnout pomoc v rozsahu svých oprávnění a povinností podle tohoto nebo zvláštního zákona každému, kdo o ni požádá. strážník je v pracovní době povinen v mezích tohoto nebo zvláštního zákona provést zákrok nebo úkon, nebo učinit jiné opatření, je-li páchán trestný čin nebo přestupek či jiný správní delikt anebo je-li důvodné podezření z jejich páchání. Z nabídky knihovny Filipov H. Březinová - Královská láska Historický román nás zavádí do neklidné doby panování Jana Lucemburského. Samolibý, prudký a ctižádostivý král není tím nejideálnějším partnerem dědičky přemyslovské dynastie Elišky. Královna proto hledá útěchu v náručí šlechtice Viléma Zajíce z Valdeka. Trevanian - Léto s Káťou Krásné léto nevinnosti, lásky. Krásné léto rozmetané tíhou strašlivých odhalení. Psychologický horor ve stylu staré anglické školy, příběh, který zabíhá do nejtemnějších koutů lidské duše. S. Booth - Krev na jazyku Do odlehlé anglické oblasti dorazila zima a právě tehdy se Marie rozhodla spáchat sebevraždu. Ulehla do sněhu a čekala, až zmrzne... B. Starling - Zatmění Píše se rok Světem zmítá studená válka. Zhoubná mlha pohltí Londýn a ve stojatých vodách říčky v Hyde Parku je nalezeno tělo. Brzy vyjde najevo, že oním nešťastníkem byl mladý biochemik, který se několik hodin před smrtí chlubil, že učinil vědecký průlom, který by mohl změnit svět Jiříkovské noviny 6/2009 Strážník je i mimo pracovní dobu povinen v mezích tohoto zákona provést zákrok, popřípadě učinit jiné opatření, zejména vyrozumět nejbližší útvar policie, je-li páchán trestný čin nebo přestupek, kterým je bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo majetek. Strážník je při provádění zákroku povinen, pokud to povaha a okolnosti zákroku dovolují, použít odpovídající výzvy. Každý je povinen uposlechnout výzvy zakročujícího strážníka. Strážník není povinen provést zákrok nebo úkon k plnění úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona, jestliže a) je pod vlivem léků nebo jiných látek, které závažným způsobem snižují jeho schopnost jednání, b) k jeho provedení nebyl odborně vyškolen ani vycvičen a povaha zákroku takové odborné vyškolení nebo vycvičení vyžaduje, nebo c) je zřejmé, že zákrok nebo úkon nemůže úspěšně dokončit. Strážník neprovede zákrok nebo úkon k plnění úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona, jestliže by jeho provedením došlo k maření úkolů bezpečnostního sboru. Strážník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit policii důvodné podezření, že byl spáchán trestný čin. Strážník je povinen oznámit příslušnému orgánu podezření, že byl spáchán přestupek nebo jiný správní delikt, jehož projednání patří do působnosti tohoto orgánu. Oprávnění strážníků 11 - Oprávnění požadovat vysvětlení 12 - Oprávnění požadovat prokázání totožnosti 13 - Oprávnění předvést osobu 14 - Oprávnění odebrat zbraň 15 - Oprávnění zakázat vstup na určená místa 16 - Oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor 17 - Oprávnění odejmout věc 17a - Strážník je oprávněn použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla, 17c - Oprávnění ke vstupu do živnostenských provozoven 18 - Oprávnění použít donucovací prostředky 19 - Oprávnění použít psa 20 - Oprávnění použít služební zbraň 24b - Obecní policie je oprávněna, je-li to potřebné pro plnění jejích úkolů podle tohoto nebo jiného zákona, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu. Zámecké slavnosti ve Šluknově K příležitosti oslavy 650 let povýšení Šluknova na město se od 26. do konají na Šluknovském zámku a zámeckém parku konají slavnosti. Po celou dobu slavností bude probíhat celá řada doprovodních programů: zámecké prohlídky, výstavy a promítání o historii města v zámku, dětské soutěže, velký dobový trh, mnoho ukázek dobových řemesel apod. Je pro vás připraven velký výběr výborné občerstvení: dobová toulavá krčma, velká čajovna, netradiční i klasické pochoutky, mnoho grilovaných dobrot (selátka, steaky, klobásky, bramboráky atd.). Vstupné: pátek: 30,- Kč sobota: 60,- Kč neděle: 30,- Kč nebo zvýhodněné vstupné na všechny tři dny s keramickou vstupenkou 100,- Kč - předprodej vstupenek Regionálním informačním centru ve Šluknovském zámku)

5 Ju b i l e a v m ě s í c i č e r v n u o s l a v í s v é j u b i l e u m paní Veronika Račanská, paní Miloslava Samková, paní Reimgarda Havlová, pan Jiří Čoupek, paní Berta Nováková, paní Marie Skramužská, pan Bohuslav Hlaváč, pan Jiří Semerád, paní Bohumila Dřízhalová, pan Vlastimil Dufek, paní Julie Richterová, pan Vladimír Kříž, paní Marie Davidová, paní Anna Kalíšková, pan Bohumil Budil, paní Vlasta Antošová, paní Marie Marešová, pan Jiří Müller, paní Jiřina Wittgruberová, pan Josef Janeček, paní Eva Březnová, pan Zbyněk Špringer, pan Ladislav Černý, paní Blanka Rubická a paní Edeltraud Koutná Ju b i l a n t ů m b l a h o p ř e j e Ko m i s e o b č a n s k ý c h z á l e ž i t o s t í, r e d a k c e i město Jiříkov Roz l o u č i l i j s m e s e s panem Janem Wünschem s panem Stanislavem Doležalem s panem Jaromírem Burianem s paní Květuškou Divišovou In f o r m a c e Pokud nesouhlasíte se zveřejněním svého jubilea, nahlaste tuto skutečnost na MěÚ (osobně, telefonicky, písemně) nejpozději do uzávěrky JN v měsíci. Bl a h o p ř á n í Dne 29. května oslavil své 70. narozeniny pan Josef Novák, k narozeninám hodně štěstí a zdraví mu přeje manželka a děti Ro z l o u č e n í s MŠ Rozloučení dětí s mateřskou školou se uskuteční dne od 16:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Jiříkov. Rozloučení deváťáků se ZŠ Rozloučení deváťáků se základní školou se uskuteční od 10:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Jiříkov Ku l t u r a Kino DK Střelnice Rumburk (www.dkrumburk.cz) 14.6., 19:00 - Gran Torino - Clint Eastwood exceluje na všech frontách ve vyzrálém příběhu o sousedských vztazích a účtování s vlastním životem. (drama) * USA * 117minut * titulky * mládeži přístupno od 12 let * vstupné 65 Kč 19.6., 20:00 - Když se muž vrací domů - nic nemůže být jako dřív. (komedie) * DANSKO/ ŠVEDSKO * 93minut * titulky * mládeži přístupno * 70 Kč 20.6., 17:00 a 19:00 - Příběh o Zoufálkovi - Malý hrdina s velkým srdcem. (animovaný příběh) * USA * 94minut * dabing * mládeži přístupno * vstupné 70 Kč , 19:00 - Znovu 17 - Příběh muže, který se jakýmsi zázrakem znovu ocitne v kůži sedmnáctiletého kluka. Zkusí pozměnit některé věci ve svém životě? (komedie) * USA * 102 minut * titulky * mládeži přístupno od 12 let * vstupné 65 Kč Kino a kulturní dům Krásná Lípa 16.6., 18:00 - RYCHLÍ A ZBĚSILÍ - Vin Diesel a jeho sehraná partase v racejí již ve čtvrtém dílu adrenalinové filmové jízdy. pokračování akční série z prostředí rychlých kol. Ml.přístupno od 12ti let. TITULKY. 99 min. VSTUPNÉ 60, , 18:00 - PÁTEK TŘINÁCTÉHO - Hororová klasika s vraždícím Jasonem v masce hokejového brankáře znovu na plátnech našich kin. Ml. přístupno od 15ti let. 98 min. Vstupné 60, , 18:00 - POCHYBY - Meryl Streepová v psychologickém dramatu, kde pravdu budete hledat i vy. Ml. přístupno od 15ti let. 104 min. Vstupné 60,- 1.7., 18:00 - KRVAVÝ VALENTÝN - Remak slavného hororu o vraždícím horníkovi přichází do kin s atrakcí v podobě 3D obrazu. 101 min. TITULKY. Ml. nepřístupno. VSTUPNÉ 60, , 18:00 - GRAN TORINO - Clint Eastwood v oscarové nominaci tentokrát jako starý muž, vyrovnávající se s rasovými předsudky. 116 min. Ml. přístupno od 12ti let. VSTUPNÉ 60,- Kč Kino Dukla Šluknov 16.6., 16:00 - NA PŮDĚ - český animovaný film - Dobrodružná výprava na záchranu Pomněnky plna napínavých situací a nebezpečných okamžiků,ale i komických prvků a humorných zápletek. 90 minut, vstupné: 29+1Kč 18.6., 10:00 a 13:30 - KRTEK A OSLAVA - pásmo pohádek pro děti - vstupné: děti 9+1Kč, dospělí 16+1Kč 20.6., 16:00 - PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI - animovaná komedie USA v ČESKÉM ZNĚNÍ - Pohádka o malém, statečném myšákovi, vyparáděném ohromnýma ušima, který se nebojácně vydá do oblastí, kam se žádná myš předtím neodvážila. 100 minut, vstupné: 29+1Kč 23.6., 18:30 - VÁLKA NEVĚST - komedie USA - Každá svatba má svůj příběh, tenhle ale není o nevěstě a ženichovi. Tenhle je o nevěstě a nevěstě. 89 minut, vstupné: 54+1Kč 24.6., 18:30 - RYCHLÍ A ZBĚSILÍ - akční film USA (do 12 let nevhodný) - Luxusní vybavení, nablýskaná kapota, pod ní osvědčené součástky, které mu dodávají punc výjimečnosti. Tak nějak by fanoušek rychlých kol popsal čtvrtý díl slavné akční série. 99 minut, vstupné: 64+1Kč Centrum Panorama Varnsdorf (www.centrumpanorama.cz) , a 20:30 - STAR TREK 11 - Děj filmu se vrací na prvopočátek přátelství mladého Jamese T. Kirka a pana Spocka. Na jejich první setkání ve Hvězdné akademii a jejich první vesmírnou misi. - Vstupné:80,-Kč mládeži přístupno, české titulky, 127 min a 19.6, 18:15 - NA ODSTŘEL - Kriminální drama s Russelem Crowem, který si zahraje novináře, jenž v minulosti pracoval jako mluvčí vysoce postaveného politika. Nyní ale zjistí, že jeho starý známý má možná na svědomí vraždu. - Vstupné:75,-Kč mládeži do 12 let nevhodný, české titulky, 132 min a 21.6, 18:30 - PROMĚNY - Čtyři lidé, kteří spolu nemají nic společného. Čtyři osudy, které jsou svedeny dohromady. Čtyři životy, které se mají změnit. Film natočil pravděpodobně nejmladší český režisér celovečerního filmu všech dob. Talentovaný režisér a kameraman Tomáš Řehořek začal pracovat na filmu v době, kdy mu bylo dvacet let. - Vstupné:70,-Kč mládeži do 12 let nevhodný, 79 min a 25.6, a 20.30, 26.6, 19.00, 27.6 a 28.6, 21:00 - OBČAN HAVEL PŘIKULUJE - V roce 1974 sháněl Václav Havel razítko do občanky, aby ho Husákovo StB nemohlo obvinit z příživnictví. Havel to nakonec vyřešil tím, že si našel zaměstnání jako pomocný dělník v trutnovském pivovaru. Bylo mu osmatřicet let a téměř rok tam ve sklepě válel sudy piva značky Krakonoš. Bral za to 1700 korun měsíčně, ovšem větší odměnou mu byly nové zkušenosti a jiný způsob psaní, na který tam přišel. Film ukazuje prostředí v pivovaru i spolupracovníky, kteří Václava Havla k napsání Audience inspirovali. - Vstupné:75,-Kč mládeži přístupno, 74 min. Bio Luž Dolní Podluží (www.dolnipodluzi.cz/kino.htm ) 20.6., 18:00 a 20:00 - KRVAVÝ VALENTÝN - Americký filmový horor Jízda do pekla právě začíná. - Mládeži přístupno Vstupné 70 Kč 100 minut 27.6., 18:00 a 20:00 - SEDM ŽIVOTŮ - Americký film Will Smith v hlavní roli napínavého příběhu muže s děsivým tajemstvím - Mládeži přístupno Vstupné 70 Kč 100 minut Jiříkovské noviny 6/

6 Tříděný sběr odpadu V Jiříkově se tříděný sběr odpadu provádí : 1. do kontejnerů na : plasty, papír, bílé a barevné sklo. Tyto kontejnery jsou pro veřejnost rozmístěné na 14 stanovištích. 2. už od roku 1998 probíhá sběr tříděného odpadu shromažďováním jednotlivých druhů využitelného odpadu v domácnostech do specielních pytlů (zelených, oranžových a žlutých), které mají potisk s údaji, jaké druhy tříděných odpadů se do nich ukládají. Svoz pytlů s tříděným odpadem provádí svozová firma každý lichý týden, vždy v pondělí. Svozová trasa nevede všemi ulicemi. Vyobrazení trasy je trvale umístěné na webových stránkách města, nebo Vám nejbližší místo trasy od Vašeho domu poradí na radnici. Sběr papíru Do kontejnerů na papír s modrou samolepkou (modrých nádob) můžete odhodit: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky). Krabice prosím rozložte nebo sešlápněte. Papír se sbírá rovněž při svozu pytlů separovaného odpadu, shromažďuje se v domácnostech do zelených pytlů. Prosím, nevhazujte do kontejnerů ani do pytlů : mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír Sběr skla Do kontejnerů na sklo můžete odhodit: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo Bílé sklo Protože máme v Jiříkově zavedený oddělený sběr skla, potom při jeho třídění musíme rozlišovat, jakou má barvu. Pro jeho sběr jsou dva kontejnery: s bílou a zelenou nálepkou. Do kontejneru s bílou nálepkou patří čiré sklo a do kontejneru se zelenou nálepkou barevné sklo. Někteří lidé stále netřídí sklo dle barevnosti, proto je důležité sledovat nálepku, kterou má každý kontejner a vhazovat bílé nebo barevné sklo podle označení kontejneru, i když tam je naházené sklo, které tam nepatří! POZOR, do bílého skla nepatří tabulové sklo, to patří do zeleného kontejneru. Sklo se sbírá rovněž při svozu pytlů separovaného odpadu, bez rozdílu barvy, shromažďují se v domácnostech do zelených pytlů. Do pytlů nepatří střepy! Prosím, nevhazujte do kontejnerů ani do pytlů: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla. Sběr plastů Do kontejnerů se žlutou nálepkou (žlutých nádob) můžete odhodit: PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén. Plasty se sbírají rovněž při svozu pytlů separovaného odpadu, shromažďují se v domácnostech do žlutých nebo zelených pytlů. Prosím, nevhazujte do kontejnerů na plasty ani do pytlů : novodurové trubky (ty patří do popelnic nebo do velkoobjemového odpadu) a obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.) ty patří do sběrného místa nebezpečných odpadů. Sběr kovů Kovové odpady se odnášejí do sběren, nebo na sběrné dvory. Drobný kovový odpad a kovové obaly se sbírají rovněž při svozu pytlů separovaného odpadu, shromažďujte je prosím doma do zelených pytlů. Sběr nápojových kartonů Nápojové kartony se ve šluknovském výběžku sbírají zatím jenom při svozu pytlů separovaného odpadu, shromažďujte je prosím doma do oranžových pytlů. Mají potisk nápojové kartony, obrázky a text s informacemi o tom, co do pytle patří. Sběr odpadního textilu Odpadní textil se sbírá jenom při svozu pytlů separovaného odpadu, shromažďujte jej prosím doma do zelených pytlů. Do pytlů nepatří syntetické materiály a znečištěný textil. Na další informace se můžete zeptat na městském úřadě, popř. u firmy, která sváží odpady. Sběrný dvůr Sběrný dvůr je místo, kde můžete odevzdat odpady, které se kvůli své velikosti nevejdou do běžných kontejnerů nebo popelnic. Sběrný dvůr objemného odpadu je ve dvoře drobné provozovny. Otevírací doba je v letním období ve středu hodin, v sobotu 9 13 hodin v zimním období ve středu hodin, v sobotu hodin Odebírají se zde od občanů města objemné odpady (matrace, nábytek, koberce, linoleum, umyvadla atd.). Sběrné místo pro odběr nebezpečných složek komunálního odpadu V Jiříkově zajišťuje odběr nebezpečných odpadů od občanů provozovna Kovošrotu ve Františkově ulici s obsluhou vyškolenou pro odběr nebezpečného odpadu. O putovní pohár starosty města Jiříkova Dne pořádá fotbalový oddíl TJ Spartak Jiříkov ve spolupráci s Městem Jiříkov pořádá 15. ročník turnaje v malé kopané O putovní pohár starosty města Jiříkova. Zelená úsporám Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací pro vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a nepanelových bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu. Více na webových stránkách Státního fondu životního prostředí Jiříkovské noviny - vydává Město Jiříkov Náměstí 464/1, Jiříkov FAX šéfredaktor JN - Olga Flégrová, grafické zprac. - Michal Gavlík, MK ČR 11261, Náklad 500 ks, termín vydání dalšího čísla je Příspěvky přijímá redakce do do 12 hodin, příspěvky do novin lze podat em, na disketě nebo na CD (DVD).

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady:

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady: Třídění odpadu Jak na to V obci Petrovice se třídí následující odpady: Sklo - Ekokom Plast - Ekokom Papír - Ekokom Kov - Ekokom Baterie sběr použitých baterií Ecobat (viz Obrázek 1) Sběr použitých zářivek

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Sklo. Kde najdete informace o třídění odpadu?

Sklo. Kde najdete informace o třídění odpadu? Kde najdete informace o třídění odpadu? Informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit, naleznete přímo na barevných sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně

Více

Systém elektronické evidence výsypu odpadových nádob Hrušovany u Brna

Systém elektronické evidence výsypu odpadových nádob Hrušovany u Brna Systém elektronické evidence výsypu Hrušovany u Brna Autor Datum Důvod vzniku systému předpoklad trvalého růstu nákladů na likvidaci odpadů minimalizace, resp. eliminace dopadu zvyšování cen za likvidaci

Více

VYHLÁŠKA O MĚSTSKÉ POLICII V LIPNÍKU NAD BEČVOU

VYHLÁŠKA O MĚSTSKÉ POLICII V LIPNÍKU NAD BEČVOU VYHLÁŠKA O MĚSTSKÉ POLICII V LIPNÍKU NAD BEČVOU Městské zastupitelstvo v Lipníku nad Bečvou se na svém zasedání dne 31.3.1992 usneslo vydat na základě ust. 14 odst. 1 písm. d) zákona ČNR č. 367/1990 Sb.

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

obce Svépravice č.: 1/2007

obce Svépravice č.: 1/2007 Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Svépravice č.: 1/2007 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH A STAVEBNÍCH ODPADŮ

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných Městys Okříšky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, o komunitním kompostování

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu Město Kravaře Náměstí 43 747 21 Kravaře Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání

Více

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, MĚSTO ŽLUTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení OBEC SLANÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Slaná

Více

MĚSTYS BATELOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

MĚSTYS BATELOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, MĚSTYS BATELOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území městyse Batelova a nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016,

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

OBEC LIBOUCHEC. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

OBEC LIBOUCHEC. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ OBEC LIBOUCHEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2007, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBEC RADKOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2008

OBEC RADKOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2008 OBEC RADKOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání se stavebním

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

OBEC NOVÉ SEDLO. Obecně závazná vyhláška č. 4/2013,

OBEC NOVÉ SEDLO. Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, OBEC NOVÉ SEDLO Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem vznikajícího na katastrálním území obce Petrůvka Petrůvka se na

Více

Následující informace by vám měly pomoci orientovat se v problematice nakládání s jednotlivými druhy odpadu.

Následující informace by vám měly pomoci orientovat se v problematice nakládání s jednotlivými druhy odpadu. Následující informace by vám měly pomoci orientovat se v problematice nakládání s jednotlivými druhy odpadu. Z právního hlediska (Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.) je odpad každá movitá věc, které se osoba

Více

OBEC DYNÍN ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC DYNÍN ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC DYNÍN Obecně závazná vyhláška obce Dynín č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání

Více

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, O B E C K A L E K Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Zastupitelstvo obce se na

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC VŘESINA. Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č. 1/2015,

OBEC VŘESINA. Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č. 1/2015, OBEC VŘESINA Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

OBEC PĚČICE. Obecně závazná vyhláška obce Pěčice č.1 /2015,

OBEC PĚČICE. Obecně závazná vyhláška obce Pěčice č.1 /2015, OBEC PĚČICE Obecně závazná vyhláška obce Pěčice č.1 /2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 25. února 2016 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 3/2007 Požární řád města Rumburk

Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 3/2007 Požární řád města Rumburk Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 3/2007 Požární řád města Rumburk Zastupitelstvo města Rumburk se na svém 6. zasedání dne 13. září 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T Y S E M A R Š O V I C E č. 1/2007 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T Y S E M A R Š O V I C E č. 1/2007 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T Y S E M A R Š O V I C E č. 1/2007 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM Zastupitelstvo Městyse Maršovice se usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Článek 2 Třídění komunálního odpadu

Článek 2 Třídění komunálního odpadu Z A S T U P I T E L S T V O O B C E P R O V O D O V O B E C N Ě Z Á VA Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E P R O V O D O V č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

OBEC Narysov. Obecně závazná vyhláška obce Narysov č. 01 / 2013,

OBEC Narysov. Obecně závazná vyhláška obce Narysov č. 01 / 2013, OBEC Narysov Obecně závazná vyhláška obce Narysov č. 01 / 2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 OBEC MIROŠOVICE Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Stochov č. 1/2015 ze dne 23. února 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Stochov č. 1/2015 ze dne 23. února 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Stochov č. 1/2015 ze dne 23. února 2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Obec Nedakonice S účinností od:

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015,

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015, OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Pravomoci strážníka u kouření, pití alkoholu a užívání drog u dětí a mládeže

Pravomoci strážníka u kouření, pití alkoholu a užívání drog u dětí a mládeže Pravomoci strážníka u kouření, pití alkoholu a užívání drog u dětí a mládeže Bezpečnostní složky v ČR I. Policie ČR Bezpečnostní složka zřízená státem Plně hrazená z prostředků státu Působnost na celém

Více

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice č. 2 / 2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

O B E C R A P O T Í N Družstevní 125, Rapotín

O B E C R A P O T Í N Družstevní 125, Rapotín O B E C R A P O T Í N Družstevní 125, Rapotín 788 14 Obecně závazná vyhláška č. 4/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

MĚSTO BROUMOV. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

MĚSTO BROUMOV. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu MĚSTO BROUMOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. Obecně závazná vyhláška č. 4/2013

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. Obecně závazná vyhláška č. 4/2013 MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE Obecně závazná vyhláška č. 4/2013 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem. Zastupitelstvo

Více

OBEC VILÉMOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se vydává. Požární řád obce

OBEC VILÉMOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se vydává. Požární řád obce OBEC VILÉMOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce se na svém zasedání konaném dne 23. února 2017 usnesením č. 318/2017 usneslo vydat na základě 29 odst.

Více

Změna loga společnosti.a.s.a.

Změna loga společnosti.a.s.a. Autor Datum Změna loga společnosti.a.s.a. S platností od 1. března 2015 společnosti skupiny.a.s.a. group změnily své logo a nově se prezentují značkou FCC Environment. Společnost FCC je majitelem skupiny.a.s.a.

Více

MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ

MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ MĚSTO JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Město Zbýšov. Obecně závazná vyhláška města Zbýšova Č. 12/2008,

Město Zbýšov. Obecně závazná vyhláška města Zbýšova Č. 12/2008, Město Zbýšov Obecně závazná vyhláška města Zbýšova Č. 12/2008, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011

MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2011 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

SSOS_ZE_3.11 Třídění odpadu

SSOS_ZE_3.11 Třídění odpadu Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.11

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 OBEC CHLUMANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce. Zastupitelstvo obce Chlumany se

Více

OBEC CHLUMČANY. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC CHLUMČANY. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC CHLUMČANY Obecně závazná vyhláška obce Chlumčany č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC NUČICE sídlem úřadu Kubrova 31, Nučice, IČ

OBEC NUČICE sídlem úřadu Kubrova 31, Nučice, IČ OBEC NUČICE sídlem úřadu Kubrova 31, 252 16 Nučice, IČ 00233668 Obecně závazná vyhláška obce Nučice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Čáslav Zastupitelstvo města Čáslav se usneslo podle

Více

OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním

Více

Úkoly MP a povinnosti strážníka (vybrané části zákona)

Úkoly MP a povinnosti strážníka (vybrané části zákona) Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii Úkoly MP a povinnosti strážníka (vybrané části zákona) (1) Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou.

Více

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bílá Zastupitelstvo obce Bílá se na svém

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

OBEC VELEHRAD. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

OBEC VELEHRAD. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu OBEC VELEHRAD Obecně závazná vyhláška obce č. 03/2011 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, Tichov 48, 766 01 Valašské Klobouky Obec Tichov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více