UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2011 Bc. Aneta Filipová

2 Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra divadelních, filmových a mediálních studií Mezigenerační aspekty divadelní inscenace Srovnání procesu tvorby dvou rozdílných souborů Intergenerational Features of the Theatre Production The Comparison of the Creating Process od Two Different Companies Bc. Aneta Filipová (Divadelní věda Mediální studia, navazující magisterské studium) Vedoucí práce: doc. PhDr. Tatjana Lazorčáková, Ph.D. Olomouc 2012 II

3 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně a uvedla v ní všechny použité zdroje a literaturu. V Olomouci dne 25. dubna 2012 Aneta Filipová III

4 Mé poděkování patří doc. PhDr. Tatjaně Lazorčákové, Ph.D. za cenné a podnětné rady, připomínky, ochotu a metodické vedení předkládané práce. IV

5 Obsah Úvod Profily sledovaných souborů Divadlo Tramtarie Dětský soubor při Domě dětí a mládeže Beta Úroveň současného poznání v oblasti dětského divadla Vymezení pojmů Fyziologické a psychologické předpoklady herce Vymezení mezigeneračních aspektů Popis inscenačního procesu sledovaných souborů Žánrové a dramaturgické zařazení vybraných titulů Dramaturgický výběr a příprava textu Práce s textem a jeho osvojení Režijní práce s herci během inscenačního procesu.. 54 (režijní metody, výběr herců) 5.5 Herecké metody, techniky a herecká tvorba Výtvarná a hudební složka Reflexe a hodnocení inscenací. 78 Závěr.. 89 Přílohy Seznam příloh Textová ukázka ze scénáře k divadelní hře Divadla Tramtarie Kdo chce zabít Beatles? Fotografie k inscenaci Divadla Tramtarie Kdo chce zabít Beatles? Příklad kritické reflexe inscenace Divadla Tramtarie Kdo chce zabít Beatles? Příklad recenze inscenace Sísa dětského souboru ZŠ Rousínov Příklad recenze inscenace Letopisy Narnie dětského souboru Brnkadla Posudkový formulář divadelní přehlídky Dětská scéna 100 Anotace Abstract Soupis literatury a pramenů. 103 V

6 Úvod Ve své magisterské diplomové práci se zabývám sledováním mezigeneračních aspektů dospělého a dětského divadla. Cílem práce je dokázat, že i dětské divadlo, vnímané primárně v rovině pedagogické, nese v určitých případech prvky divadelní tvorby ve smyslu tvorby inscenační, herecké, režijní, dramaturgické a scénografické. Pod pojmem mezigenerační aspekty divadelní tvorby chápu: - rozdílná specifika inscenačních procesů v uvedených typech souborů, - univerzální přístupy uplatnitelné napříč generacemi. Takto vymezené aspekty sleduji na vzorku dvou vybraných souborů na jednotlivých složkách inscenace a jednotlivých fázích inscenačního procesu, což je současně důvodem stanovení podtitulu předkládané práce naznačujícího větší zaměření na proces tvorby než na analýzu konečného inscenačního tvaru. Téma jsem zvolila vzhledem ke svému dlouhodobému zájmu o oblast dětského divadla, 1 kterou jsem se zabývala už ve své bakalářské diplomové práci, 2 jejímž cílem bylo navrhnout projekt založení fiktivní dětské scény. 3 1 Vysvětlení pojmů dětské divadlo, divadlo hrané dětmi se věnuji podrobněji ve druhé kapitole. 2 FILIPOVÁ, Aneta. Založení divadla po provozní a umělecké stránce: Založení dětské scény. Bakalářská diplomová práce. Univerzita Hradec Králové Projekt vznikal v průběhu akademického roku 2009/2010 na Univerzitě Hradec Králové v rámci studijního programu Mediální studia: Jazyková a literární kultura. Impulsem pro jeho vytvoření bylo absolvování předmětů Vývoj českého a světového dramatu a Kulturní management, vlastní přirozený zájem o divadelní obor, o práci s dětmi, a pedagogické působení výrazné osobnosti českého divadla, Václava Martince, pod jehož vedením jsem návrh zpracovala. Při přípravě jsem vycházela ze zmapování sítě amatérských 1

7 Vzhledem k zaměření projektu jsem kladla důraz více na provozní problematiku založení divadla. Pod uměleckou stránku jsem zahrnula psychologicko-pedagogické otázky, čerpala jsem z oblasti dramatické výchovy a přikláněla se k divadelním postupům. V předkládané magisterské práci se přikláním ke koncepci dětského divadla upouštějící od pedagogické funkce a využívající estetické, umělecké prostředky divadelní tvorby. Inscenační aspekty divadla hraného dospělými chápu jako pomocný nástroj pro analyzování způsobu tvorby inscenace v dětském divadle, které se tím může, podle mého názoru, posunout více do oblasti divadelní (umělecké, estetické) než pedagogické. Komparací získané poznatky nemají znamenat, že usiluji o mechanické zjednodušování dospělých přístupů pro dětské herce, ale že se naopak snažím objevit možnosti jejich účinného a funkčního využití v dětském divadle. Považuji za přínosné, pokud se i v dětském divadle používají obecně platné kategorie a terminologie, často vztahované jen k dospělému divadlu (dramaturgie, dramaturgicko-režijní záměr, herecké metody a techniky, scénografie). V dětském divadle se objevuje tendence tyto složky zjednodušovat nebo vůbec nepojmenovávat, z čehož plyne v mnoha případech jakási neurčitost dětských inscenací, což přiblížím i ve své práci. 4 Práce má tedy i praktický cíl, a to najít účelné mezigenerační aspekty divadelní tvorby aplikovatelné na inscenační postupy v dětských souborech v praxi. Uvědomuji si v tomto směru psycho-fyziologické rozdíly mezi dítětem a dospělým, které jsou příčinou toho, že nelze dospělé přístupy přenášet do dětského divadla bezhlavě. Ačkoli v obecné rovině mohou být aspekty srovnatelné, v praktické rovině mají v některých případech svá omezení divadelních souborů v Pardubiccích a po zjištění, že v této lokalitě neexistuje divadlo hrané dětmi ve smyslu svébytného amatérského souboru, jsem pozornost zaměřila na návrh založení dětské scény, která by rozšířila místní amatérskou divadelní činnost. 4 Viz kapitola Režijní práce s herci během inscenačního procesu (režijní metody, výběr herců). 2

8 a specifika. Dlouholetá pedagožka a teoretička v oblasti dětského divadla Silva Macková v publikaci Dramatická výchova uvádí, že největším problémem ( ) je základní rozpor oboru, rozpor mezi hledisky uměleckými a pedagogickými. Sladit je vzájemně, aniž by převládlo jedno nebo druhé, nalézt jejich vyvážený poměr tak, aby pedagogické záměry nesnížily kvalitu umělecké práce a naopak, aby umělecká kritéria nepříznivě neovlivnila práci výchovnou, považuji za největší úkol oboru ( ), především v samotné praxi, v práci s dětmi a mládeží. 5 Macková sice vnímá dramatickou výchovu jako školní předmět, ale zabývá se prostupností umělecké a pedagogické oblasti, jak dokládá citát. Tento pohled podporuje mé východisko založené na přesahovém charakteru některých aspektů dospělého a dětského amatérského divadla. Ve druhé kapitole se zabývám vymezením pojmů dramatická výchova, divadlo hrané dětmi, jejich prostupností a neukotveností. Na příkladu pozorovaného dětského souboru dokládám, že i v zájmovém kroužku používají při inscenačním procesu divadelní prvky. Uvědomuji si, že částečně se práce dotýká problematiky dramaticky-výchovné, domnívám se však, že její přesahové zaměření může překonat tradovanou izolovanost obou sfér. Přesahové aspekty obsahuje i vymezení divadla hraného dětmi v Pavlovského publikaci Základní pojmy divadla: Teatrologický slovník: O ( ) přechodové oblasti je u divadla hraného dětmi třeba hovořit tehdy, když kontakt s konzumenty má již pro aktéry zásadní závažnost, ale současně nejde ještě o publikum plně veřejné ( ). Nepřevažují zde tak již funkce mimoumělecké, nýbrž specificky umělecké. ( ) rozhodující je snaha vytvořit co nejpůsobivější divadelní kreaci. 6 Autoři hesla rozlišují ještě tzv. profesionální dětské divadlo a amatérské, ale protože stejně jako 5 MACKOVÁ, Silva. Dramatická výchova. Brno 2004, s PAVLOVSKÝ, Petr a kol. Základní pojmy divadla: Teatrologický slovník. Praha 2004, s

9 u dospělého divadla považuji jejich hranice dnes za prostupné, nebudu ve své práci tyto oblasti problematizovat. Téma práce vztahuji především k činohernímu divadlu, protože představuje jednu z nejčastějších podob divadla hraného dětmi. Stranou nechávám loutkové divadlo, pantomimické formy, hudební a taneční divadlo a další formy, které nelze zahrnout pod činohru. Podobným způsobem se nezabývám ani historickými, ekonomickými, právními, sociologickými či psychologickými aspekty divadelní činnosti, i když poslední přesto zmiňuji, protože práce s dětmi vyžaduje alespoň stručný psychologický vhled. Ve své práci pokládám dvě základní otázky: 1. Liší se inscenační přístupy, popřípadě ve kterých složkách a jak konkrétně? 2. Které složky jsou opravdu mezigenerační (ve smyslu napříč generacemi ) a jsou uplatňovány u obou věkových kategorií? Na tyto otázky odpovídám metodou komparace poznatků z přímého pozorování dvou divadelních souborů a jejich konkrétních tvůrčích postupů při přípravě inscenací (oba soubory blíže představím v samostatných kapitolách): a) Dramatický kroužek při Domě dětí a mládeže Beta v Pardubicích (dále jen DDM Beta), inscenace: Dvě sestry, vedoucí: Jitka Folbrechtová. Pozorování probíhalo na jaře roku Premiérou bylo představení na recitační a divadelní soutěži v DDM Beta. b) Divadlo Tramtarie v Olomouci, inscenace: Kdo chce zabít Beatles?, režie: Jiří Jelínek. Pozorování probíhalo od první čtené zkoušky 8. listopadu 2010 do generální zkoušky 15. prosince Premiéra představení proběhla 16. prosince Sledované soubory jsem vybrala proto, že zastupují vzorky dospělého amatérského divadla a dětského divadla v podobě zájmového kroužku při DDM a představují příklady ze současného živého amatérského divadla. 4

10 Časový odstup v pozorování souborů souvisí s postupným uvažováním o rozšíření tématu bakalářské práce v rámci přípravy magisterské diplomové práce na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vzhledem ke stanovenému tématu jsem doplnila pozorování inscenačního procesu dětského souboru o materiály získané sledováním souboru dospělého. V obou případech vycházím z divácké zkušenosti. Rozšíření spočívá v soustředění se na uměleckou stránku práce s dětským divadelním souborem, čímž chci dosáhnout ucelenějšího obrazu o zkoumané problematice. Vycházím z myšlenky, že divadlo hrané dětmi ve své vrcholné podobě (prezentované zpravidla na přehlídkách amatérského divadla jako je Jiráskův Hronov, Šrámkův Písek, nebo na přehlídce dětského divadla Dětská scéna) je i přes svá specifika legitimním druhem amatérského divadla, a proto je na této úrovni srovnatelné s dospělým divadlem tohoto typu. Porovnávám nejen divadlo dětské a dospělé, ale snažím se potvrdit tezi, že divadlo hrané dětmi lze považovat za svébytnou oblast, nikoli za oblast zastřešenou pojmem dramatická výchova. Mezigenerační aspekty nahlížím v předkládané práci především z perspektivy praktické se snahou dokázat prostupnost a možnost jejich zobecnění. Uvědomuji si šíři této problematiky, a proto si nekladu za cíl podat vyčerpávající přehled jednotlivých rozdílů a shodných aspektů. Mým cílem je u konkrétních zkoumaných souborů najít takové vlastnosti a přístupy, které by se mohly navzájem obohatit a sloužit jako výchozí ideály divadelní práce s dětmi. Práce by měla být přínosná pro současný stav poznání především v oblasti současného dětského divadla. Čerpala jsem z teoretické oborové literatury, z vlastních zkušeností získaných pozorováním inscenačních procesů obou typů souborů a během přehlídky Dětská scéna Dětská scéna představuje celostátní přehlídku dětského divadla a dětských recitátorů vrcholové 5

11 úrovně, pořádanou každoročně sdružením NIPOS-ARTAMA. 7 Smyslem je konfrontace různých stylů práce s dětskými soubory v oblasti dramatické výchovy a vytvoření příležitosti pro předávání zkušeností a vzájemnou inspiraci pracovníků s dětmi a mládeží. 8 Za dobu své dlouholeté existence změnila několikrát název, podobu i místo konání. Poprvé se uskutečnila v roce 1971 ve Žďáru nad Sázavou, v letech v Kaplici (Kaplické divadelní léto), v Prachaticích (Dětské divadelní léto). Od roku 1994 je přehlídka pojmenována současným názvem Dětská scéna. V letech probíhala v Ústí nad Orlicí, jeden ročník proběhl v Zábřehu na Moravě (1999). Následujících deset ročníků ( ) se konalo v Trutnově. V roce 2011 se přesunula do Svitav, kde se bude konat i v roce Přehlídka zajišťuje odbornou platformu pro hodnocení inscenací, které jsou nejprve vybírány z krajských a okresních postupových kol. Na celostátní přehlídce hodnotí jednotlivé inscenace odborné poroty, jejichž členy jsou odborníci z oblasti dětského divadla ( ), doplnění o praktiky nebo teoretiky z jiných oblastí divadla. 10 V roce 2011 se konal 40. ročník přehlídky, na kterém bylo uvedeno celkem sedmnáct inscenací souborů ze základních uměleckých škol, základních škol a zájmových kroužků, a kterou vzhledem k odbornému zázemí a dlouholeté tradici považuji za relevantní zdroj k nahlížení současného dětského divadla. Vycházím v tomto směru z pozorování konečného tvaru inscenací a z tiskových materiálů 7 Odborný útvar Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS) zaměřený na neprofesionální umělecké aktivity dospělých a estetické aktivity dětí a mládeže. 8 HULÁK, Jakub. Dětská scéna 2012 propozice: Charakteristika a poslání přehlídky [online]. 9 Datace a místa konání jsou převzaté z RICHTER, Luděk. Zpráva o dětské scéně Amatérská scéna, 2011, č.3, s. 39. Srovnej také: CÍSAŘ, Jan a kol. Cesty českého amatérského divadla: vývojové tendence. Praha 1998, s HULÁK, Jakub. Dětská scéna 2012 propozice: Hodnocení a výběr [online]. 6

12 dostupných v průběhu přehlídky (Deník Dětské scény). Deník je zpřístupněn také v internetové podobě na stránkách Sdružení pro tvořivou dramatiku a lze v něm najít informace o každodenním dění na přehlídce, rozhovory s účastníky, pohledy pedagogů, vedoucích, porotců na přehlídku, organizaci, na jednotlivé inscenace a soubory. Navazuji dále na využití materiálů získaných při přípravě bakalářské diplomové práce, a to jednak na odbornou literaturu (Machková, Císař, Richter), a jednak na vlastní zkušenosti z divácké účasti a částečné organizace recitační soutěže při DDM Beta, která v roce 2010 završovala pozorování dětského souboru. Tato zkušenost mi poskytla cenné prameny (metodické materiály, praktické rady od vedoucí souboru, jak vést zájmový divadelní kroužek), jeden z hodnotných vhledů do oblasti divadla hraného dětmi, a prohloubila zájem o tuto oblast. K porozumění a přiblížení se vývojovému kontextu dětského divadla mi pomohly publikace teatrologa Petra Pavlovského Základní pojmy divadla: Teatrologický slovník, 11 vymezující divadlo hrané dětmi jako druh umění, 12 a významného teoretika, praktika a kritika Jana Císaře Cesty českého amatérského divadla: vývojové tendence, 13 obsahující mimo jiné přehledové studie vývojových tendencí českého divadla hraného dětmi od počátků do devadesátých let 20. století a sledující soubory vrcholové podoby dětského divadla. Císař se mimo jiné věnuje amatérskému divadlu, od sedmdesátých let působí jako porotce na tradičních přehlídkách amatérského divadla (Jiráskův Hronov, Šrámkův Písek, 11 PAVLOVSKÝ, Petr a kol. cit.d. 12 Zřejmě první, kdo vědomě odlišil divadlo jako druh umění od školní hry jako pedagogického prostředku, byl v době českého humanismu Jan Amos Komenský. (Srovnej: MACHKOVÁ, Eva. Tendence dětského a školního divadla Jan Amos Komenský. In CÍSAŘ, Jan a kol. Cesty českého amatérského divadla, cit. d., s. 38.) 13 CÍSAŘ, Jan a kol. Cesty českého amatérského divadla, cit.d. 7

13 Loutkářská Chrudim), 14 a proto byly cenným zdrojem jeho teoretické úvahy založené na dlouhodobé zkušenosti, publikované ve studii Práce porotce amatérského divadla. 15 Ačkoli byla napsána už v osmdesátých letech, obsahuje obecně platná kritéria hodnocení amatérských inscenací. Jeho myšlenka, že dětské divadlo je legitimní oblast divadla amatérského, slouží jako opora pro východisko mé práce. Císař také vystoupil na konferenci o dramatické výchově Dítě mezi výchovou a uměním. Jeho příspěvek Dramatická výchova a divadlo v době pozdní moderny 16 vymezuje funkčně a přehledně rozdíly mezi dramatickou výchovou a dětským divadlem (viz divadelní a výchovná funkce), a stal se jedním ze základních východisek nahlížení zkoumané problematiky. Cennými zdroji přibližujícími současné dětské divadlo byla také periodika Tvořivá dramatika a Amatérská scéna, která mi pomohla k ujasnění kontextu. Dalším významným materiálem byly studie a články Luďka Richtera, jehož jméno je spojeno s českým amatérským divadlem. Dlouhodobě se účastní divadelních přehlídek, mezi které patří i zmiňovaná Dětská scéna, v devadesátých letech v Praze založil a organizoval přehlídku nejlepších loutkářských inscenací Přelet nad loutkářským hnízdem. Inspirativním přehledovým shrnutím byl jeho příspěvek na konferenci věnované dramatické výchově, který vyšel pod názvem Divadlo hrané dětmi v posledních sedmnácti letech. 17 Richter se zde snaží podat přehled o proměnách dětského divadla na základě vlastní reflexe 14 Zdrojem biografických údajů je medailon pedagoga Jana Císaře na Katedře teorie a kritiky DAMU [online] a publikace CÍSAŘ, Jan. Práce porotce amatérského divadla. Praha CÍSAŘ, Jan. Práce porotce amatérského divadla, cit. d. 16 CÍSAŘ, Jan. Dramatická výchova a divadlo v době pozdní moderny. In PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.). Dramatická výchova na přelomu tisíciletí: Dítě mezi výchovou a uměním. Příspěvky z konference o dramatické výchově. Praha 2008, s RICHTER, Luděk. Divadlo hrané dětmi v posledních sedmnácti letech. In Tamtéž, s

14 inscenací uvedených na přehlídkách a na základě účasti na diskusních seminářích. Z tohoto příspěvku ve své práci využívám převážně část o dramaturgických východiscích dětského divadla, zároveň vycházím z Richterových postřehů z Dětské scény 2011 dostupných v článku Zpráva o Dětské scéně Velkou část cenných zdrojů tvořily texty Evy Machkové, jejíž působení v oblasti dramatické výchovy a dětského divadla je v českém prostředí chápáno jako zakladatelské a stěžejní. Už od sedmdesátých let, kdy se u nás začal zvyšovat zájem o dramatickou výchovu jako o legitimní obor, vydává publikace, které mají vliv na utváření její koncepce. Machková se navíc dlouhodobě věnuje dětskému přednesu, divadlu pro děti a amatérskému loutkářství, je členkou odborné rady ARTAMA. V devadesátých letech začala působit na DAMU jako pedagožka. V roce 1992 zde stála u založení Katedry výchovné dramatiky, kterou do roku 1995 vedla, a kde i v současné době působí. 19 Z jejích publikací jsem pro účely práce využila Úvod do studia dramatické výchovy, 20 ve kterém mimo jiné přehledně popisuje vývoj tohoto oboru. Dále se věnuje rozdělení proudů dramatické výchovy (zájmová a edukativní činnost) a problematice terminologického pojmenování dětského divadla. Z této úvodové literatury jsem čerpala při vymezování pojmů v samostatných podkapitolách. Dále jsem se opřela o její dvě publikace, a to o Metodiku dramatické výchovy 21 a Jak se učí dramatická výchova, 22 ze kterých jsem využila poznatky pro 18 RICHTER, Luděk. Zpráva o Dětské scéně 2011, cit.d., s Biografické údaje jsou převzaty z medailonu Evy Machkové na Katedře výchovné dramatiky DAMU [online] a z medailonu v Databázi českého amatérského divadla [online]. 20 MACHKOVÁ, Eva. Úvod do studia dramatické výchovy. Praha MACHKOVÁ, Eva. Metodika dramatické výchovy: Zásobník dramatických her a improvizací. Praha MACHKOVÁ, Eva. Jak se učí dramatická výchova: Didaktika dramatické výchovy. Praha

15 teoretickou kapitolu o psycho-fyziologických rozdílech dětského a dospělého herce a pro kapitolu věnující se improvizaci jako metodě inscenační práce. Přínosné byly také její studie shrnující vývojové tendence dětského a školního divadla od jejich počátků po současnou podobu, vydané v publikaci Cesty českého amatérského divadla: vývojové tendence. Machková zmiňuje významné mezníky vývoje, a to šedesátá léta, kdy začaly vznikat první literárně-dramatické obory při tehdejších lidových školách umění (po roce 1990 ZUŠ) a činnost zahájilo mimo jiné brněnské Pirko (Pionýrský rozhlasový kolektiv), 23 které bylo pod vedením jedné ze zakladatelských osobností dramatické výchovy, Jindry Delongové, považováno do osmdesátých let za nejúspěšnější a nejvlivnější dětský soubor. V sedmdesátých letech došlo vlivem nárůstu přehlídkových aktivit k otevření diskuzí o rovnováze mezi uměleckými a pedagogickými cíli dětského divadla. Zároveň se paralelně s vývojem dospělých autorských forem dramatiky začalo prosazovat dětské autorské divadlo. Od osmdesátých letech se dětské divadlo vlivem systematického prosazování dramatické výchovy do školního prostředí postupně rozvolňovalo a diferencovalo a na tento trend navázala zatím poslední, neuzavřená fáze vývoje, a to v devadesátých letech, kdy se těžiště oboru přesunulo od dětského divadla k edukativní dramatické výchově, přičemž dochází k různým způsobům jejich prolínání. 24 Císař tento jev ve své studii označil za tendenci tzv. divadelně orientované dramatické výchovy, odrážející stále větší vliv divadelní průpravy na dramatickou výchovu, která tím představuje určité směřování amatérského divadla Později z rozhlasového zaměření upustili. (Srovnej: MACHKOVÁ, Eva. Tendence dětského a školního divadla do roku In CÍSAŘ, Jan a kol. Cesty českého amatérského divadla, cit.d., s. 106.) 24 Srovnej: MACHKOVÁ, Eva. Tendence dětského a školního divadla v letech In Tamtéž, s CÍSAŘ, Jan. Dramatická výchova a divadlo v době pozdní moderny, cit.d. s

16 Vycházela jsem rovněž z textů uznávané autorky a praktičky v oblasti dětského divadla, Silvy Mackové. V osmdesátých letech převzala vedení dětského souboru Pirko, jehož byla dlouholetou dětskou členkou. Od devadesátých let působí jako pedagožka v Ateliéru dramatické výchovy Divadelní fakulty JAMU. Jejím velkým přínosem je, vedle aktivní práce s dětským souborem, spoluautorství osnov předmětu dramatická výchova v Rámcovém vzdělávacím programu pro ZŠ (2002) a pro gymnázia (2003). 26 Pro účely práce jsem čerpala ze dvou jejích titulů, a to Dramatická výchova ve škole 27 a Dramatická výchova, 28 protože se v nich mimo jiné věnuje základnímu rozporu a prostupnosti uměleckých a pedagogických hledisek. Materiály a podklady jsem získávala během přípravy práce, ale také v průběhu psaní s ohledem na zužování tématu, na nové otázky a podtémata. Takto jsem například mezi primární zdroje vedle Machkové, Mackové, Císaře a Richtera zařadila úvahy Aleny Palarčíkové a Zdeny Joskové, které se zabývají prostupností dětských a dospělých, divadelních a pedagogických přístupů. Palarčíková vystudovala výchovnou dramatiku na DAMU a dlouhodobě vede literárně-dramatický obor na olomoucké ZUŠ Žerotín, kde v devadesátých letech s tehdejším souborem ŠVAM a SPOLK připravila jednu z nejúspěšnějších inscenací roku 1995, dramatizaci novely Williama Saroyana Tracyho tygr, s názvem Četl jsem Tracyho tygra. 29 Zdena Josková byla dlouholetou televizní a divadelní dramaturgyní a významným způsobem ovlivnila podobu dramaturgie moderního dětského divadla, především se zasloužila o zvýšení nároků na 26 Biografické údaje jsou převzaty z přebalu publikace MACKOVÁ, Silva. Dramatická výchova, cit.d. a z medailonu pedagogů Divadelní fakulty JAMU [online]. 27 MACKOVÁ, Silva. Dramatická výchova ve škole. Brno MACKOVÁ, Silva. Dramatická výchova, cit.d. 29 Srovnej: CÍSAŘ, Jan. Cesty amatérského divadla, cit.d., s

17 textové předlohy. 30 K těmto osobnostem se blíže vrátím ve druhé kapitole, ve které se věnuji současnému poznání a dalším pramenům z oblasti dětského divadla, abych vysvětlila, proč vycházím z dramatickovýchovných textů. Tituly věnující se explicitně edukativní dramatické výchově (například problematice jejího využití ve vyučování), vnímám jako sekundární zdroj, a proto je v práci nevyužívám. Dále jsem se zaměřila na vyhledávání relevantních internetových zdrojů, které zachycují současný stav divadla, zpřístupňují informace o konkrétních dětských souborech a poskytují bibliografii odborných a populárně-vědeckých publikací. Z internetových zdrojů jsem využila portál Dramatická výchova (drama.cz) spravovaný Sdružením pro tvořivou dramatiku 31 a informace z Databáze českého amatérského divadla (amaterskedivadlo.cz), které slouží jako prameny pro získání aktuálních materiálů k divadlu hranému dětmi. Jako zdroj pro oblast herecké práce ve sledovaném souboru jsem zvolila habilitační přednášku Úvod do herecké výchovy 32 a profesorskou přednášku K některým otázkám herecké tvorby a techniky 33 herce a pedagoga Josefa Karlíka, ve kterých se mimo jiné věnuje improvizaci jako herecké metodě, uplatňované v seminářích prvního ročníku na JAMU. Jeho přístup k herecké tvorbě využívám jako argumentační 30 Srovnej: PROVAZNÍK, Jaroslav. Kdyby nebylo Zdeny Joskové. Amatérská scéna, 2008, č. 1, s Občanské sdružení s celostátní působností sdružující více než 600 učitelů všech stupňů a typů škol, studentů středních a vysokých škol pedagogického a uměleckého zaměření, vedoucích dětských a středoškolských divadelních, loutkářských a recitačních souborů a dalších zájemců o dramatickou výchovu nebo některé její oblasti ( ). (SDRUŽENÍ PRO TVOŘIVOU DRAMATIKU. Sdružení pro tvořivou dramatiku [online].) 32 KARLÍK, Josef. Úvod do herecké výchovy. Habilitační přednáška, In KOVALČUK a kol. (ed.). Přednášky o divadle a umění : Habilitační a profesorské přednášky pedagogů Divadelní fakulty JAMU v letech Brno 2007, s KARLÍK, Josef. K některým otázkám herecké tvorby a techniky. Profesorská přednáška, In Tamtéž, s

18 podklad pro mezigenerační srovnatelnost postupů dětského a dospělého divadla, protože jeho cílem je skrze improvizaci oprostit studenty od předchozích hereckých zkušeností a stereotypů, které si s sebou přinesou často z amatérských souborů. Zdůrazňuje tím principy tvůrčího hledání a objevování v oblasti herecké tvorby uplatnitelné i v kreativní činnosti dětských herců. Tato myšlenka zakládá můj předpoklad, že takto využitá improvizace je jedním z prostupných aspektů dětského a dospělého divadla. Využívám také mimooborovou literaturu, a to v případě kapitoly Fyziologické a psychologické předpoklady herce. Vycházím z publikace Otto Čačky Psychologie duševního vývoje dětí a dospívajících s faktory optimalizace. 34 Čačka působí od roku 1971 na katedře psychologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a zaměřuje se na vývojovou psychologii, psychologii osobnosti a imaginativní výchovy. Jeho práce podává souhrnný obraz jednotlivých vývojových stádií života, a proto pro mé téma představuje oporu pro možné vymezování rozdílných a shodných mezigeneračních aspektů divadelní práce. Ze stejných důvodů využívám publikaci psycholožky Marie Vágnerové Vývojová psychologie: Dětství, dospělost, stáří. 35 Srovnávám tedy poznatky získané ze studijních materiálů s pozorováním inscenačního procesu v dětském a dospělém souboru, snažím se na základě komparace jejich tvůrčích procesů dojít ke stanovení mezigeneračních aspektů divadelní tvorby v pozorovaných souborech. 34 ČAČKA, Otto. Psychologie duševního vývoje dětí a dospívajících s faktory optimalizace. Brno VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: Dětství, dospělost, stáří. Praha

19 1. Profily sledovaných souborů 1.1 Divadlo Tramtarie 36 Divadlo Tramtarie je olomoucká amatérská scéna, kterou můžeme v určitých ohledech označit za poloprofesionální, protože divadelní provoz funguje na poloprofesionálních principech (pravidelné premiéry, struktura divadla: ředitelka, umělecký šéf, dramaturg, režisér, herci, hudebník, výtvarník, technik), jejich inscenace jsou hodnocené kritickými reflexemi (například v Divadelních novinách) jako profesionální a vedle amatérských herců působí v divadle hostující profesionálové (například herci z Moravského divadla Olomouc). V souboru přesto stále převládají amatérští herci a tvůrci, především z řad studentů, zároveň se soubor účastní přehlídek amatérského divadla. Cílem a smyslem jejich činnosti není plně profesionální zázemí a ekonomický zisk, ale umělecká tvorba vznikající z vlastního zájmu, která má v obecné rovině sloužit k sebevyjádření pomocí estetických divadelních prostředků. Pavlovský v Základních pojmech divadla: Teatrologickém slovníku definuje amatérské (neprofesionální) divadlo jako opak divadla profesionálního a uvádí, že se jedná o přechodovou oblast mezi uměním a mimouměním, tzn. že inscenace často nedosahují potřebné umělecké úrovně a kompenzací tohoto rysu poskytnutí uspokojení tvůrcům. Určujícím kritériem je podle Pavlovského honorování za práci a zaměstnanecký statut tvůrců divadla. 37 Z tohoto hlediska jsou oba pozorované soubory amatérské, Divadlo Tramtarie navíc navenek stále vystupuje jako 36 Podkladem ke kapitole se stal nepublikovaný text Geneze inscenace - od textu k jevištní interpretaci: Kdo chce zabít Beatles...v Tramtarii?, který jsem v akademické roce 2010/2011 zpracovala v rámci Semináře oborového výzkumu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého jako výstup z pozorování v Divadle Tramtarie. 37 Srovnej: PAVLOVSKÝ, Petr. a kol. cit.d., s

20 amatérská scéna, a proto z tohoto určení také vycházím, čímž se chci do značné míry vyvarovat porovnání dětského divadla s divadlem dospělýmprofesionálním, které má svá další specifika a je tedy nesrovnatelné. Divadlo Tramtarie funguje od září roku Původní soubor tvořili studenti brněnské JAMU, kteří už v prosinci stejného roku odešli do Brna a divadlo převzala skupina studentů Univerzity Palackého v Olomouci. Po několika prostorových změnách (bývalé Hodolanské divadlo a Divadlo hudby) získali o pět let později nový prostor ve Slovanském domě, který je současnou domovskou scénou souboru a zázemím pro stálý divadelní provoz. Divadlo uvádí za sezonu několik premiér ve vlastní produkci, z nichž velkou část tvoří pohádková představení pro děti (O pračlovíčkovi, Pohádky o mašinkách, Kluk z plakátu, Pohádka o Héraklovi). Své prostory divadlo poskytuje také dalším divadelním a obecně uměleckým projektům (výstavy, filmové produkce, autorská čtení, studentské amatérské divadlo). Soubor za dobu své existence dokázal, že jsou dnes hranice amatérského a profesionálního divadla prostupné, a že i takový typ divadla se může vyrovnat s profesionální konkurencí ve městě, prosadit svou osobitou koncepci a získat si stálé publikum v tomto případě úkol o to těžší, že jde většinou o publikum, podle mého soudu, nejvíce kritické, tj. studentské a dětské. Dramaturgickou koncepci divadla tvoří tři hlavní linie: 1. současné hry českých i zahraničních autorů a autorské texty, 2. klasické dramatické texty a jejich adaptace se silným autorským přístupem, 3. autorské pohádky pro děti a rodiče. Divadlo na podzim roku 2010 také začalo realizovat projekt Studio Divadla Tramtarie (Studio DT), v jehož rámci je dán prostor komornějším projektům, jako bylo v roce 2010 divadlo poezie Na vlnách TSF (Jaroslav Seifert), v roce 2011 punková groteska Kurt a Sid (Roy Smiles) a v současné době scénické čtení (Egon Tobiáš: Oheň básníků/koláž, Miroslav Bambušek: Pryč!). 15

21 1.2 Dětský soubor při Domě dětí a mládeže Beta Dětský soubor při městském zařízení DDM Beta Pardubice tvoří skupina dětí ve věku 8-18 let 38 v rámci zájmového kroužku Výtvarný obor dramatický. Název považuji za zavádějící, protože náplní činnosti není výtvarná, ale divadelní výchova využívající prolínání postupů a funkcí dětského divadla a dramatické výchovy, což dokládá i motto kroužku: Hrajeme divadlo, učíme se dobře komunikovat, vyrábíme loutky apod. 39 Soubor má několik stálých členů, ale pravidelně se rozrůstá o nově příchozí, kteří se přihlásí na začátku školního roku nebo v pololetí. Jeho zázemím je menší místnost pro pravidelné schůzky (hodina týdně), k dispozici má také větší sál bez jeviště pro zkoušení inscenací v prostoru (většinou před jejich uvedením na větším prostoru nebo na jevišti). Dramaturgickou koncepci tvoří dramatizace pohádek nebo autorské pohádky (vedoucí). Soubor uvádí inscenace několikrát v roce pro větší publikum, s tímto vědomím se vedoucí snaží prostřednictvím divadelních postupů dojít se souborem ke konečnému scénickému tvaru a nesledovat jen pedagogické cíle zájmové činnosti. Jejich publikum tvoří vrstevníci, rodiče a na recitačně-divadelních soutěžích porota složená zpravidla z odborné veřejnosti (praktik, herec, pedagog, vedoucí souboru). Během sledování souboru se projevily dva obecně časté jevy dětského divadla, a to jednak nevýhoda nezávaznosti nebo malé závaznosti docházky, a jednak větší zájem o hraní divadla ze strany dívek než chlapců. 40 Eva Machková upozorňuje, že absence komplikuje práci ve skupině a jako důvody uvádí nemocnost dětí a fakt, že rodiče divadlo považují spíše za zábavu a v rámci vývoje dětí preferují jiné aktivity V době pozorování byly v souboru děti přibližně let. 39 DDM Beta. Nabídka kroužků a kurzů [online]. 40 Srovnej: MACHKOVÁ, Eva. Úvod do studia dramatické výchovy, cit. d., s Srovnej: Tamtéž. 16

22 2. Úroveň současného poznání v oblasti dětského divadla, dramatické výchovy Téma současného poznání dětského divadla, dramatické výchovy a autorů, kteří se jimi zabývají, je samo o sobě značně široké a nabízí možnost mnohem rozsáhlejšího zpracování, ať už máme na mysli osobnosti jako byli Hana Budínská, Milada Mašatová, Jindra Delongová, Josef Mlejnek či Jiří Oudes, kteří ovlivnili vývoj dětského divadla, 42 nebo osobnosti současného divadla hraného dětmi jako Jaroslav Provazník, který se vedle dramatické výchovy zabývá dětským loutkovým divadlem, jak dokládá manifest Utoneme aneb je amatérské loutkové divadlo uměním? napsaný spolu s Luďkem Richterem už v sedmdesátých letech minulého století, 43 nebo novější publikace Děti a loutky: Chrudimské kapitoly moderního dětského divadla. V současné době působí jako vedoucí katedry výchovné dramatiky DAMU a hlavní redaktor časopisu Tvořivá dramatika. V předkládané práci se jím zabýváme pro přiblížení problematiky střetávání divadla hraného dětmi a dramatické výchovy, a zdrojů, ze kterých jsme v oblasti divadla hraného dětmi vyšli. Na současné poznání v oblasti dětského divadla se zaměříme v samostatné kapitole ze dvou důvodů. Prvním důvodem je fakt, že na rozdíl od dětského divadla je teoretická i praktická oblast dospělého divadla s ohledem na jednotlivé složky inscenačního procesu dobře zmapovaná. Za všechny stručně jmenujme například Hořínkův Úvod do 42 Význam těchto osobností a jejich souborů je přiblížen v publikaci CÍSAŘ, Jan. Cesty českého amatérského divadla, cit.d. 43 Manifest vznikl v roce 1978, o dva roky později byl publikován v Československém loutkáři. (Srovnej: VAŠÍČEK, Pavel. Loutkové divadlo v letech In CÍSAŘ, Jan a kol. Cesty českého amatérského divadla, cit.d., s. 328.) 17

23 praktické dramaturgie, 44 Dvořákovy Kapitoly k tématu realizace divadla, 45 Vostrého Úvod do studia režie a dramaturgie 46 a O hercích a herectví 47 nebo Martincovy Herecké techniky a zdroje herecké tvorby. 48 Druhým důvodem je dlouhý vývoj dětského divadla v českém prostředí, jehož chápání prošlo od dob Komenského řadou proměn, a který vedl až k současné situaci, kdy jsou dětské divadlo a dramatická výchova v praxi stejně tak izolované jako prostupné. Dramatická výchova je navíc oborem ještě poměrně mladým, 49 Machková zmiňuje, že se stále mění, a že jednotlivé metodiky, látky i styl vedení se soubor od souboru liší, 50 proto nejsou v praxi vždy zcela patrná kritéria určující koncepční zařazení souboru k dětskému divadlu, nebo oboru dramatické výchovy. U dětských souborů navíc a priori nepředpokládáme schopnost divadelní tvorby a mluvíme o kreativní činnosti, o hraní, ne o herectví. Zastávám názor, že jde o zvolení optiky, tzn. že i když má dětská tvorba svá specifika (viz dále), můžeme ji jako tvorbu označit. Proto obtížně najdeme publikace věnující se samostatně dětskému divadlu, navíc srovnatelné s odbornou úrovní jmenovaných titulů. Ačkoli se současnému divadlu 44 HOŘÍNEK, Zdeněk. Úvod do praktické dramaturgie. Praha DVOŘÁK, Jan. AMU = DAMU + FAMU + HAMU: kapitoly k tématu realizace divadla. Praha VOSTRÝ, Jaroslav. Úvod do studia režie a dramaturgie. Praha VOSTRÝ, Jaroslav. O hercích a herectví: osobnost a umění. Praha MARTINEC, Václav. Herecké techniky a zdroje herecké tvorby: Příručka pro adepty a studenty herectví. Praha Principy dramatické výchovy se utvářely od šedesátých let 20. století, zájem stoupal během sedmdesátých a osmdesátých let. (Srovnej: MACHKOVÁ, Eva. Metodika dramatické výchova, cit. d., s. 7-9.) Ve školním roce 1993/1994 se téměř 600 škol přihlásilo k projektu Obecná škola, v jehož osnovách byla zařazena poprvé u nás dramatická výchova. (Srovnej: MACKOVÁ, Silva. Dramatická výchova ve škole, cit. d., s. 4.) 50 MACHKOVÁ, Eva. Úvod do studia dramatické výchovy, cit. d., s

24 věnuje mnoho dětských souborů, 51 jsou dostupné jen dílčí poznatky ve formě studií, článků či sborníků z workshopů, přednášek, festivalů, přehlídek a různých setkání (organizovaných převážně sdružením ARTAMA). 52 Obsáhlou linii tvoří literatura pokrývající oblast pedagogiky, dramatické výchovy a její metodiky, zahrnující dílčí informace a postřehy z oblasti dětského divadla. Popisuje sice zpravidla konkrétní inscenační postupy v určitém souboru, kterým ale můžeme připsat obecnější platnost na základě porovnání s postupy v jiném amatérském souboru a syntézou shodných rysů. Z této sféry vyčleňujeme ještě dramatickou výchovu jako školní předmět či zájmovou činnost a přístupy využívající divadelní prvky ve výuce. Druhému přístupu se vzhledem k tématu práce nebudeme věnovat, protože představuje odlišné principy práce s divadelními prostředky. Vyjít můžeme z dramaticko-výchovných materiálů, jelikož se mimo jiné dramatická výchova nevylučuje se snahou o tvůrčí proces. K lepšímu porozumění problematice dětského divadla a dramatické výchovy mi pomohly zejména tři tituly. Prvním byla Slavíkova Cesta k divadelnímu tvaru s dětským kolektivem, 53 v němž analyzoval vlastní metodu práce s dětským souborem. Miroslav Slavík působil mimo jiné jako dlouholetý významný pedagog, porotce a organizátor v oblasti dětského divadla. V roce 1982 založil úspěšný dětský divadelní soubor Hudradlo (Hudebně dramatické divadlo), se kterým mimo jiné přispěl k rozšíření představ o inscenačních možnostech dětského divadla, kladl velký důraz na výchovnou funkci, ale uvědomoval si divadelní, estetická východiska ve 51 Za soubory vrcholové úrovně, které v současné době staví na vlastní dlouholeté úspěšné tradici, na přínosu pro vývoj dětského divadla a účastní se celostátně uznávaných přehlídek, jmenujme Dismanův rozhlasový dětský soubor, brněnský soubor Pirko, jihočeské Hudradlo nebo pražský Ty-já-tr. 52 Přehled akcí dětského divadla pravidelně zveřejňuje NIPOS v bulletinu pro estetické aktivity dětí a mládeže Kormidlo. 53 SLAVÍK, Miroslav. Cesta k divadelnímu tvaru s dětským kolektivem. Praha

25 smyslu divadla jako syntetického umění. 54 Vzhledem k názvu titulu jsem očekávala analýzu jednotlivých inscenačních složek a obecně formulované závěry uplatnitelné v dětském divadelním kontextu, publikace se ale zabývala převážně výchovně uchopeným rozborem práce s konkrétním dětským souborem a nabízela jen dílčí argumentační oporu pro účely předkládané práce. Titul mi ale pomohl jako doplňující doklad o tom, že se výchovná funkce nevylučuje s funkcí divadelní, a jako příklad inscenačních postupů úspěšného souboru. Druhou cennou publikací byla knižně vydaná diplomová práce Aleny Palarčíkové Tygr v oku aneb O tvorbě inscenace s dětmi a mládeží, jejíž úvahy se staly oporou pro vnímání dětské tvůrčí činnosti jako divadelní tvorby. Pokud, podle Palarčíkové, dítě dokáže jemu dostupnými prostředky vytvořit pravdivý obraz postavy jednající ve fiktivní situaci, zobrazit jevištní vztahy, konflikt, sdělit příběh i jeho metaforický přesah a oslovit diváka, můžeme z tohoto úhlu pohledu mluvit o divadelní tvorbě patřící do divadla hraného dětmi (podobně lze postupovat u jejích dílčích složek). Tuto schopnost připisujeme dětem v období začátku puberty, tj. nejdříve okolo osmi let. 55 Titul byl inspirativní také z praktického hlediska, protože velkou část publikace tvořil rozbor jednotlivých inscenačních procesů se soubory, které Palarčíková vedla v letech v Olomouci (ZUŠ Žerotín), konkrétně charakteristika jednotlivých fází inscenačního procesu od dramaturgické volby námětu, přes její analýzu a tvorbu dramaturgicko-režijní koncepce, k jejímu naplnění. Přínosem bylo zjištění, že se v praktické části zaměřila na jednotlivé složky (scénografie, obsazení rolí, kostýmy, svícení scény, 54 Srovnej: DATABÁZE ČESKÉHO AMATÉRSKÉHO DIVADLA. Miroslav Slavik [online]; PAVLOVSKÝ, Petr a kol. cit. d., s Srovnej: PALARČÍKOVÁ, Alena. Tygr v oku aneb O tvorbě inscenace s dětmi a mládeží. Praha 2001, s

26 hudba), o kterých se v teoretickém výkladu nezmínila. Publikace se stala také jedním z dokladů o častém využití improvizace v dětském divadle. 56 Třetím inspirativním zdrojem se stala studie Zdeny Joskové Dramaturgie a dramatika v divadle hraném dětmi 57 zabývající se shodnými a rozdílnými aspekty divadelní práce (především dramaturgie) v dětském a dospělém divadle a úvahou o tom, že úsilí o působivost, sdělnost a estetické vyznění scénického tvaru je přirozenou a záměrnou součástí výchovného procesu. Studie poskytla oporu ve smyslu možnosti komparace dětského a dospělého divadla a pomohla uvědomit si jeden ze základních rozdílů mezi dětským divadlem a dramatickou výchovou spočívající v prioritě ohledu na hrající děti před ohledem na diváka. Z toho vyplývají odlišnosti jejich metodiky a motivace v procesu přípravy veřejného vystoupení (jako základní metody Josková označila improvizaci a interpretaci). 58 Vzhledem k tématu předkládané práce bylo důležité, že tento rozdíl přibližuje dětské divadlo k amatérskému divadlu dospělých (především k autorskému). 59 Josková pak využila Kovalčukovu studii Znaky autorského divadla, aby doložila, že stejně jako v dětském divadle spočívá mimo jiné metodika autorského amatérského divadla dospělých v postupném obměňování, upřesňování tématu a tvaru scénického sdělení. 60 Porovnáme-li publikace věnované dospělému či věkově neurčenému herci, které jsme měli možnost zhodnotit během sběru dat, dozvíme se 56 Podobně: MACHKOVÁ, Eva. Úvod do studia dramatické výchovy, cit. d.; Jak se učí dramatická výchova, cit. d.; JOSKOVÁ, Zdena. Dramaturgie a dramatika v divadle hraném dětmi. Tvořivá dramatika, 1999, č. 1, s JOSKOVÁ, Zdena. cit.d. 58 Srovnej: Tamtéž, s Podobně vymezuje dětské divadlo Eva Machková. Jako charakteristiku k autorství předloh přidává, že divadelní sdělení je přímo vázáno na herce, na jejich sebevyjádření, obsahuje osobní postoje a pohledy na svět. (Srovnej: MACHKOVÁ, Eva. Úvod do studia dramatické výchovy, cit. d., s. 150.) 60 Srovnej: JOSKOVÁ, Zdena. cit. d., s

27 jejich prostřednictvím o hereckých technikách, prostředcích, emocích, o herci jako nositeli znaku, o psychologii a výuce herectví. U dětského herectví publikace pojednávají o celkové metodice práce, učení skrze dramatickou hru, o psychologických záležitostech ve smyslu rozvoje osobnosti, kultivace řečových schopností a výchovy. 61 Můžeme najít také metodiky popisující způsoby tvorby inscenace s dětmi (jak pracovat s výkladem dramatického textu, režií, kostýmy, scénou) určené vedoucím souborů, ne dětským hercům a tvůrcům, mají ale tendenci jednak problematiku nazírat zpravidla s ohledem na explicitní výchovnou funkci, a jednak zjednodušovat divadelní záležitosti. Ze zhodnocení dostupné literatury vyplynulo zjištění, že existují autoři dramaticko-výchovné literatury věnující se svému oboru bez potřeby explicitně zdůrazňovat návaznost na školní prostředí, kteří si uvědomují důležitost uměleckých aspektů v dětské divadelní práci a zároveň dokládají prostupnost obou sfér (viz Silva Macková, Alena Palarčíková, Zdena Josková nebo Jan Císař). 61 Viz MACKOVÁ, Silva. Dramatická výchova ve škole, cit. d.; MACHKOVÁ; Eva. metodika dramatické výchovy, cit. d. 22

28 2.1 Vymezení pojmů V současné době je obtížné vymezit, zda je divadlo hrané dětmi samostatný druh amatérského umění, nebo spadá pod dramatickou výchovu. Syntetický výklad pojmu divadlo hrané dětmi ve smyslu druhu umění najdeme u Pavlovského: Považujeme za ně taková představení, ve kterých je většina herců, popř. i dalších tvůrců, mladší 15 let. V amatérské sféře toto divadlo většinou patří do funkční oblasti divadla pro děti, v oblasti profesionální je tomu naopak pokud děti vystupují profesionálně, je to obvykle v divadle určeném pro dospělé publikum. 62 Součástí definice hesla je výčet některých specifických rysů práce s dětským souborem, mezi které patří teprve se vyvíjející psychika dětských herců související s redukovanou emoční zkušeností a vedoucí k tomu, že dětská herecká postava má blízko k typovému herectví. Autoři hesla reflektují schopnost vědomé dětské herecké tvorby, a to u herců od 12 let 63 a definují časté způsoby práce s divadelními prvky, tj. využití epického vyprávění a komentářů, omezený počet rozehraných situací (redukce námětových a tematických rovin dramatické předlohy), zdůrazňování znakové roviny prostřednictvím výtvarných a hudebních prostředků. Část výkladu hesla je věnována historickému kontextu a zmínce o důležitosti všeobecně vzdělávací funkce, na tomto místě již ale odkazují na dramatickou výchovu, čímž naznačují, že se z divadelního pohledu jedná o dvě oddělené oblasti. Jiný pohled nabízí Eva Machková. Explicitně ve svých textech neuvádí, zda považuje dětské divadlo za součást dramatické výchovy, nebo naopak dramatickou výchovu za druh dětského divadla, v Úvodu do studia dramatické výchovy ale naznačila, že se jedná o dvě oddělené oblasti 62 PAVLOVSKÝ, Petr a kol. cit.d., s Srovnej: PALARČÍKOVÁ, Alena. cit. d., s. 11; MACHKOVÁ, Eva. Jak se učí dramatická výchova, cit. d., s

29 a upozorňuje na jejich specifičnost v míře využití uměleckých prostředků a v cílech práce: ( ) na rozdíl od jiných činností v rámci dramatické výchovy má dětské ( ) divadlo vedle hodnot procesu i hodnotu divadelního produktu. V tom tkví jeho specifičnost ( ). Jestliže má být něco předváděno před diváky, musí to být schopno s nimi komunikovat, hráči proto musejí ovládnout jistou míru dovedností a inscenace se musí vyjadřovat divadelními prostředky. 64 Machková vychází z úvahy, že dětské divadlo je divadlo provozované školními dětmi, a to většinou v užší či volnější vazbě na školu či jiné školské zařízení. Považuje proto za výstižný termín školní nebo školské divadlo, ale zároveň upozorňuje, že se v českém prostředí nepoužívá, protože navozuje představu netvořivosti a povinnosti. Častější jsou termíny dětské divadlo (nemá vést k záměně s divadlem hraným dospělými pro děti) a divadlo hrané dětmi. Dramatickou výchovu řadí do pedagogicko-výchovné oblasti (zájmové kroužky, ZUŠ, LŠU, kroužky při ZŠ, školní předmět) a podle ní má dvě základní směřování: 1. dramatická výchova jako zájmová činnost, 2. školní dramatická výchova jako samostatný předmět (její postupy mohou sloužit jako dramaticko-výchovné metody uplatňované ve výuce jiných předmětů). 65 Sdružení pro tvořivou dramatiku uvádí členění zahrnující i obecně vymezený pojem divadelní práce s dětmi a mládeží (dětské divadlo a dětské loutkové divadlo), 66 který by měl patřit k dichotomii, kterou uvádí Machková, jako třetí oblast. Na uvedených přístupech vidíme, že z divadelního pohledu (viz Pavlovský) jsou divadlo hrané dětmi a dramatická výchova dvě různé oblasti, zatímco z výchovně-pedagogického pohledu (viz Machková, Sdružení pro tvořivou 64 MACHKOVÁ, Eva. Úvod do studia dramatické výchovy, cit.d., s Srovnej: Tamtéž, s Srovnej: SDRUŽENÍ PRO TVOŘIVOU DRAMATIKU. Dramatická výchova [online]. 24

30 dramatiku) je dramatická výchova chápána nejen jako školní vyučovací, ale také jako nadřazený pojem divadlu hranému dětmi nebo mládeží, tj. divadelní činnosti, která nevyužívá primárně pedagogicko-výchovný, ale divadelní přístup. Problematika vymezení přispěla k východisku, že divadlo hrané dětmi chápeme v předkládané práci jako oblast stojící mimo dramatickou výchovu, která je z teoretického hlediska nedostatečně provázaná s divadelními postupy. Na tento jev poukazují už počátky jejího rozvoje v sedmdesátých a osmdesátých letech, jak je popisuje Eva Machková, která uvádí, že v této době byla brána často zjednodušeně jako jen takové hraní si s dětmi. 67 Fakt, že je dnes dramatická výchova brána jako legitimní obor, způsobilo zavedení výuky předmětu dramatická výchova na vysokých školách. Můžeme také mluvit o odlišných cílech a metodice práce dětského divadla a dramatické výchovy. Zatímco dramatická výchova směřuje explicitně k výchovným vlivům a do značné míry je teoretická, v divadle hraném dětmi explicitně převažuje kreativní proces, jehož cílem je pomocí estetických, uměleckých prostředků vytvořit konečný scénický tvar a předvést jej publiku. Ve své bakalářské diplomové práci jsem využila tvrzení Jana Císaře konstatující, že dramatická výchova je ze své podstaty systémově určená a míří-li do divadla, musí od tohoto integrujícího, systémového určení upustit. 68 V tomto smyslu je myšlenková platforma předkládané práce ovlivněná vlastními oborovými východisky, a proto se přikláníme k pohledu na divadlo hrané dětmi, jak jej vymezili Jan Císař a autoři hesla divadlo hrané dětmi v Pavlovského publikaci. Pro přehlednost proto rozlišíme tři hlavní hlediska této problematiky: a) dramatickou výchovu, 67 MACHKOVÁ, Eva. Metodika dramatické výchovy, cit. d., s CÍSAŘ, Jan. Dramatická výchova a divadlo v době pozdní moderny. In FILIPOVÁ, Aneta. Založení divadla po provozní a umělecké stránce, cit. d., s

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) Recepce a reflexe divadelního díla I (Konývková)

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) Recepce a reflexe divadelního díla I (Konývková) AK. ROK 05/6 Ročník:. BC Vedoucí ročníku: MgA. Radka Macková 8.30-0.00 0.5 -.5.00-3.30 Seminář k praxi I Seminář dramaturgie a režie v DaV Divadlo a výchova Divadlo a výchova divadelního díla I Organizace

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA K PROJEKTU LOUTKA JAKO NÁSTROJ VZDĚLÁVÁNÍ

INFORMAČNÍ BROŽURA K PROJEKTU LOUTKA JAKO NÁSTROJ VZDĚLÁVÁNÍ INFORMAČNÍ BROŽURA K PROJEKTU LOUTKA JAKO NÁSTROJ VZDĚLÁVÁNÍ CZ. 1.07/1.3.44/02.0052 www.theatrludem.cz a http://loutka-jako-nastroj-vzdelavani.webnode.cz/ Obsah 1Závazná přihláška na semináře Loutka jako

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Univerzita třetího věku Kurzy celoživotního vzdělávání pro seniory Nabídka třídílného cyklu přednášek JAK VZNIKÁ DIVADLO Kurz č. 1: Jak vzniká

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

Školní časopis č. 2 GRANTOVÝ PROJEKT. Školní rok 2014/2015. v ZUŠ Jaroslava Kvapila

Školní časopis č. 2 GRANTOVÝ PROJEKT. Školní rok 2014/2015. v ZUŠ Jaroslava Kvapila Školní rok 2014/2015 Školní časopis č. 2 GRANTOVÝ PROJEKT v ZUŠ Jaroslava Kvapila Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními potřebami vzdělávání v ZUŠ registrační číslo CZ.1.07/1.2.17/01.0012

Více

oborů studijního programu Hudební umění. Odpoledne navštívila Divadelní fakultu JAMU a jednala s vedením fakulty a představiteli Katedry dramatické

oborů studijního programu Hudební umění. Odpoledne navštívila Divadelní fakultu JAMU a jednala s vedením fakulty a představiteli Katedry dramatické Zpráva Akreditační komise o hodnocení pedagogicky zaměřených studijních programů a oborů na uměleckých vysokých školách dramatická umění a hudební umění listopad 2006 Úvod Akreditační komise na svém zasedání

Více

AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O.

AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O. AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O. ZDENĚK PEJSAR Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Abstrakt: Spolupráce vysoké školy s firmou poskytující Learning

Více

Tisková zpráva. Konference "Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost"

Tisková zpráva. Konference Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost Tisková zpráva Konference "Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost" čtvrtek 28. 3. 2013 v Mladé Boleslavi areál Vysoké školy Škoda Auto a.s. a Vzdělávacího střediska Na Karmeli Vzdělávací agentura

Více

METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE PRO PEDAGOGY K INSCENACI NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO

METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE PRO PEDAGOGY K INSCENACI NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO METODICKÉ LISTY 1 METODICKÉ NÁMĚTY A INSPIRACE PRO PEDAGOGY K INSCENACI NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO POPRASK NA LAGUNĚ Pro Národní divadlo moravskoslezské připravila MgA. Tereza Strmisková, divadelní

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Koncepce rozvoje Divadelní fakulty. Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

Koncepce rozvoje Divadelní fakulty. Janáčkovy akademie múzických umění v Brně 1 Koncepce rozvoje Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Písemný podklad pro přednášku v rámci volby děkana Divadelní fakulty JAMU v Brně Doc. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D. Duben 2008 2

Více

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE SMYSLOVÁ AKTIVIZACE

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE SMYSLOVÁ AKTIVIZACE SMYSLOVÁ AKTIVIZACE Konferenci zahájila MUDr. Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové Paní doktorka Černá je dlouholetou ředitelkou nadace, která podporuje různé sociální projekty

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

DRAMATICKÁ VÝCHOVA SOUČASNÝ STAV

DRAMATICKÁ VÝCHOVA SOUČASNÝ STAV DRAMATICKÁ VÝCHOVA Historie vyučovacího předmětu dramatická výchova v České republice je poměrně krátká a ne příliš povzbudivá. Více než třicet let se o dramatické výchově hovoří jako o možném doplnění

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Pedagogové schválení Uměleckou radou pro státní bakalářské a magisterské zkoušky Jméno Vzdělání Zaměstnavatel U SZ zkouší Abbodová Hana, Mgr. Univerzita Palackého Olomouc, PdF, obor speciální ZŠ pro sluchově

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR 1 LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR ZÁKLADNÍ PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH TÉMAT (materiál určený zejména začínajícím učitelům základních uměleckých škol) Autorky: Mgr. Irena Konývková Mgr. Hana Trázníková Duben 2013

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Svým obsahem učiva úzce souvisí se vzdělávacím oborem Český

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Vladimíra Hornáčková Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové 2012 Pedagogická fakulta UHK bakalářské studium obor

Více

PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE

PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ "CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY CZ.04.1.03/3.2.15.1/0150 Číslo priority 3.3. Rozvoj celoživotního učení Číslo opatření 3.3.2

Více

Interaktivní divadelní představení

Interaktivní divadelní představení Interaktivní divadelní představení Motivace Rozhodly jsme se na základě našich různých zkušeností s divadlem a názorů na něj, které se v určitých místech protínají, posunout od verbální kritiky k vytvoření

Více

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Toto je šablona ke zpracování závěrečné práce (bakalářské, diplomové apod.) z ruského jazyka. Informace zde uvedené jsou jen orientační a student bude konzultovat konečnou formu

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Nabídka Multimediálních předmětů. Akademický rok 2008/2009. HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT

Nabídka Multimediálních předmětů. Akademický rok 2008/2009. HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT Nabídka Multimediálních předmětů Akademický rok 2008/2009 HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT Podrobnější informace o předmětech jsou k dispozici na studijních odděleních nebo webových stránkách jednotlivých

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

2015/2016. Směrnice přijímacího řízení. Dramatická umění. navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. pro akademický rok.

2015/2016. Směrnice přijímacího řízení. Dramatická umění. navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. pro akademický rok. Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 pro BAKALÁŘSKÝ, navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ a DOKTORSKÝ studijní program Dramatická umění V Brně, 11. července 2014 Adresa JAMU (majitel

Více

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 21. září 2015 1. ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY, VÝVOJ MUZEJNÍ EDUKACE Mgr. Dagmar Hamalová Lekce uvede posluchače do obecné pedagogiky a didaktiky oborů, které jsou nutným předpokladem

Více

BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL:

BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL: PŘÍLOHA č. 2 BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL: A. BODOVÁ HODNOTA DÍLA ( BHD ) pro rozúčtování odměn za užití děl při kabelovém přenosu v České republice (čl. 5.1. rozúčtovacího řádu), 85 % odměn vybraných od výrobců

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY 5.10.1 LITERÁRNĚ - DRAMATICKÁ VÝCHOVA 5.10.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Literárně dramatická výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího

Více

DĚJINY VE FILMU FILM VE VÝUCE DĚJEPISU

DĚJINY VE FILMU FILM VE VÝUCE DĚJEPISU Kamil Činátl Jaroslav Pinkas a kolektiv DĚJINY VE FILMU FILM VE VÝUCE DĚJEPISU Ústav pro studium totalitních režimů Praha 2014 Kniha vznikla v rámci projektu Dějepis v 21. století: multimediální aplikace

Více

Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně

Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně Univerzita J. E. Purkyně Pedagogická fakulta Katedra výtvarné kultury Informační a komunikační technologie I. MgA. Radka Müllerová, Ph.D. ZS 2011/2012 Literární koncept s přesahem do reklamní kampaně Kamila

Více

Zápis ze schůzky komise IVIG AKVŠ

Zápis ze schůzky komise IVIG AKVŠ Zápis ze schůzky komise IVIG AKVŠ Účastníci: Lenka Bělohoubková, Zdena Civínová, Petra Hornochová, Blanka Jankovská, Kateřina Kieslingová, Hana Landová, Eva Lesenková, Jan Skůpa, Eva Svobodová, Jakub Štogr,

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

PŘEHLED ARTSMANAGERSKÝCH OBORŮ V ČR (2009-2010)

PŘEHLED ARTSMANAGERSKÝCH OBORŮ V ČR (2009-2010) PŘEHLED ARTSMANAGERSKÝCH OBORŮ V ČR (2009-2010) přehled byl vytvořen v rámci výzkumného projektu Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR Produkce Vysoká škola / fakulta Typ studia Divadelní

Více

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání 6. prosince 2013 Praha Strategie rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU Miroslava,

Více

KONFERENCE SEKCE PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ČESKOMORAVSKÉ PSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (Vernířovice, 22. - 24. 5. 2009)

KONFERENCE SEKCE PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ČESKOMORAVSKÉ PSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (Vernířovice, 22. - 24. 5. 2009) KONFERENCE SEKCE PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ČESKOMORAVSKÉ PSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ (Vernířovice, 22. - 24. 5. 2009) Iva Štětovská, Jiří Hamerník Poslední květnový víkend uspořádala Sekce

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Dětské studio divadla Ponec

Dětské studio divadla Ponec Dětské studio divadla Ponec 1. Tanec Praha a divadlo Ponec Tanec Praha je nevládní neziskovou organizací občanským sdružením, které vzniklo v roce 1991. Věnuje se podpoře domácí taneční scény a mezinárodním

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku)

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku) V následujícím textu naleznete všechny potřebné informace o možnostech studia učitelství na naší fakultě. Text přesně popisuje možnosti a cesty, které se mohou týkat různých skupin studentů fakulty a vedou

Více

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620

Memoriál Rosti Čtvrtlíka. II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů. Čtvrtlístek IČ : 7274620 II. ročník soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek IČ : 7274620 IČO : 22757490 Akce je spolufinancována z projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 1 Propozice soutěžní přehlídky mladých recitátorů Čtvrtlístek

Více

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ Individuální koučink Motto: K čemu je dobrá inspirace, když po ní nenásleduje čin? (Anthony Robbins) Vážení zájemci o osobní rozvoj, dovolujeme si Vás oslovit s možností

Více

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015 ČASOPISY ODEBÍRANÉ KNIHOVNOU DÚ V ROCE 2015 Seznam časopisů obsahuje abecedně seřazený soupis titulů, které budou k dispozici v knihovně Divadelního ústavu v roce 2015. Soupis je rozdělen do tří částí

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 3a) V rámci studijních programů Akademie múzických umění v Praze připravovaly fakulty podklady k prodlužování či inovaci akreditací, které končí

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

Sociální a lidská komunikace

Sociální a lidská komunikace Sociální a lidská komunikace Mgr. Ludmila Fonferová Osnova aktualizovaná dne 14. 10. 2011 Podmínky hodnocení aktualizované ke dni 19.10.2012 Učební cíl: Seznámit studenty se sociální a lidskou komunikací

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny SEMINÁŘ 2013 KOMISE PRO PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ A MUZEJNÍ PEDAGOGIKU PŘI AMG ČR a NÁRODNÍ MUZEUM, CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 18. 19. 11. 2013 Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 I. Umělecká činnost a provoz Umělecká činnost Divadlo Minor oslavilo 26. února 60 let od uvedení první inscenace Ústředního LD za účasti představitelů

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese Zpráva o činnosti občanského sdružení Doma v lese 2013 AKTIVITY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Od ledna 2013 byla zahájena nová kampaň na podporu lesní školky, která měla za cíl přivést další zájemce o tento typ

Více

Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků

Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků ANGLIČTINA Angličtina pro doktorandy PEF, TF, FAPPZ II a ITS Vyučující: doc. PhDr. Jaroslav Voráček, CSc. Doktorandi PEF, TF a ITS (přiřadí

Více

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje?

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje? Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií je dobrovolným uskupením studentů prezenčního studia. Jeho členy mohou být studenti bakalářských

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení platnosti akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta. Směrnice. pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta. Směrnice. pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta Směrnice pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003 Brno, 14.června 2001 Kontakt DIFA JAMU, Mozartova 1, 662 15 Brno, tel.:05/42212151,

Více

Mgr. Martin Škopek, Ph.D., katedra tělesné výchovy, PF UJEP

Mgr. Martin Škopek, Ph.D., katedra tělesné výchovy, PF UJEP Mgr. Martin Škopek, Ph.D., katedra tělesné výchovy, PF UJEP TYPY KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Bakalářská práce (spojená se získáním titulů Bc., BcA.) Diplomová práce (spojená se získáním titulů Mgr., MgA., Ing.)

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Josef Valach a kolektiv Třetí, přepracované a rozšířené vydání Recenze: prof. Ing. Karol Vlachynský, PhD. Autorský kolektiv: prof. Ing. Josef Valach, CSc.

Více

Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace Seminář Národního muzea v Praze, listopad 2014

Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace Seminář Národního muzea v Praze, listopad 2014 Herní způsob převyprávění historických příběhů v roli jako vhodná příležitost k započetí širší diskuse o významných osobnostech a událostech v dějinách Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016 Školní rok: 2015/2016 Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 272738443 E-mail na ředitele Základní

Více

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO Doplňkový úkol č. VIII (KA 03) Alena Hanzelková Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl doplňkového úkolu č. VIII Zjistit, do

Více

Pokyny k provedení výběru a zápisu

Pokyny k provedení výběru a zápisu Zápis volitelných předmětů na ZS AR 2014/2015 (akreditace 2010) 1. ročník Bc civilní prezenční Pokyny k provedení výběru a zápisu Zápis volitelných předmětů se uskuteční elektronicky na: https://intranet.unob.cz/

Více

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily V Praze, 25. 6. 2013 Vážená paní, vážený pane, ještě jednou děkujeme za Vaši účast ve výzkumu na téma Řízení lidí se zaměřením na osobnost zaměstnance, který probíhal od března do začátku června tohoto

Více

Letní divadelní škola pro pedagogy

Letní divadelní škola pro pedagogy Letní divadelní škola pro pedagogy při Národním divadle moravskoslezském 27. srpna 2013 Divadlo Antonína Dvořáka, Divadlo Jiřího Myrona, umělecko-dekorační dílny NDM PROGRAM (k 9. 5. 2013) Divadlo Antonína

Více

NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH. Hana Landová SIC ČZU & ÚISK FF UK

NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH. Hana Landová SIC ČZU & ÚISK FF UK INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH Hana Landová SIC ČZU & ÚISK FF UK Knihovny + IG + IV = [Zdroj: www. Office.com] Spolupráce, přesahy a nápady Význam IG a IV bez ohledu na typ knihovny

Více

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 1. ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY, VÝVOJ MUZEJNÍ EDUKACE Doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc. Úvodní lekce bude úvodem do obecné pedagogiky a didaktiky jakožto oborů, které jsou nutným

Více

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let Motto: "Život je Hra, hraj ji život je Píseň, zpívej ji život je Boj, přijmi jej život je Sen, uskutečni ho život je Oběť, nabídni ji život je Láska,

Více