Jinecký zpravodaj. titul.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.cz"

Transkript

1 Jinecký zpravodaj titul ročník 28 cena 5 Kč 1

2 Krásné léto za všechny dìti pøejí Barborka a Milan Barborka Zvarová 6 let MŠ Jince Milan Malík 12 let ZŠ Jince 2

3 spoleèenská kronika èervenec - srpen 2010 Jubilanti Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let přejeme našim spoluobčanům, kteří oslaví svá životní jubilea: Červenec BERÁNEK Jan ŠPALKOVÁ Libuše KOŘÍNEK Karel DOSTÁL Miroslav BÖHMOVÁ Marta Srpen PLUHAŘOVÁ Stanislava KAŠTÁNKOVÁ Marie PICHIKOVÁ Militoneja KOČÁRKOVÁ Anna KROTILOVÁ Růžena V srpnu oslaví narozeniny naše přítelkyně a kamarádka paní Slávka Pluhařová. Vzpomínáme a do dalších let přejeme hlavně hodně zdravíčka, štěstí a pohody. Milá Slávko, máme Tě rády a těšíme se na brzké setkání v Kulturním středisku. Členky Senior-klubu a Klubu učitelů důchodců Narození STOČESOVÁ Gabriela KORBELÍKOVÁ Veronika 3

4 Rozloučili jsme se... POSPÍŠILOVÁ Růžena VZPOMÍNKY Dne 27. července 2010 tomu bude již 5 let, co nás navždy opustil milovaný manžel, otec a dědeček, pan Karel Šebek. Kdo jste ho měli rádi a vážili si ho, věnujte mu s námi tichou vzpomínku. Nikdy nezapomene rodina. Dne 3. srpna 2010 tomu bude 14 let, co nás beze slova rozloučení navždy opustil manžel, tatínek a dědeček, pan Stanislav Rom. S úctou a láskou vzpomíná manželka a dcery s rodinami. Kdo byl milován, nebude nikdy zapomenut Dne 24. srpna 2010 vzpomeneme 2. smutného výročí úmrtí pana Josefa Záluského z Ohrazenice. S láskou a úctou vzpomíná rodina. 4

5 Mìstys Jince èervenec - srpen 2010 Zpráva o činnosti rady městyse Jince v období od do V tomto období se rada sešla ke svým jednáním celkem devětkrát. Na všech svých zasedáních sledovala průběh jednotlivých stavebních akcí, především však situaci kolem přístavby školy a rekonstrukce ČOV a rozšíření kanalizace a přípravu na akce, které by mohly být realizovány s využitím dotací. Stavební akce K realizaci přístavby ZŠ: - v podstatě na každém jednání byla rada seznamována s postupem prací, schválila předělání učebny ve staré budově ZŠ vedle kanceláře na sborovnu a ředitelnu, zakoupení vybavení nových prostor na základě návrhu ředitele školy u firmy Školičky, řešila prodloužení termínu realizace přístavby svolalo se jednání s dodavatelem a dozorem stavby výsledkem bylo schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo - prodloužení termínů plnění ukončení díla a vyklizení staveniště z důvodu nevhodných klimatických podmínek v průběhu stavby, které bránily k dodržování předepsaných technologických postupů dodavatelů stavebních materiálů. Na posledním jednání se zabývala úpravou hlavního vstupu do areálu školy schválila nahradit stávající asfaltový povrch zámkovou dlažbou. Rekonstrukce ČOV a rozšíření kanalizace I zde byla rada informována na každém jednání o postupu prací při rekonstrukci čistírny z důvodu změny názvu vedoucího účastníka Sdružení Jince společnosti STAVBY a.s. na CGM Czech a.s. schválila uzavření dodatku ke smlouvě o dílo ohledně této změny. K rozšiřování vodovodu a kanalizace pak schválila svolání schůzky s majiteli nemovitostí v částech, kde má být budována nová kanalizace, následně byla informována o průběhu schůzky. S rekonstrukcí ČOV souvisí i řada organizačních opatření, se kterými byla rada seznamována - vodoprávního řízení o navýšení limitů zbytkového znečištění na výpustním profilu ČOV Jince po dobu rekonstrukce ČOV, nutnost vyčerpání kalů z nádrží a kalových polí. Řešila i potřebu zajistit stavbu z hlediska předpisů z oblasti BOZP schválila uzavřít smlouvu na zajištění BOZP s koordinátorem bezpečnosti práce p. Jindřichem Blahovcem. 5

6 Plynofikace ul. Slavíkova, Zborovská, Havlíčkova Také průběh plynofikace sledovala rada průběžně, k provádění stavebního dozoru pověřila Ing. Běhouna. Protože v souvislosti s budováním dalšího plynovodu v ulici Zborovská k napojení nových bytových domů, které zde mají být vybudovány, projevila 4 společenství vlastníků bytů na Zborovské zájem o připojení jejich objektů na nově budovaný plynovod, schválila rada doplnit komisi pro výběr dodavatele stavby o zástupce těchto společenství na základě vyhodnocení tří předložených nabídek poté schválila uzavřít smlouvu o dílo na realizaci výstavby všech tří nových úseků plynovodu s REVIS-Liberec, spol. s r.o. Projednala i žádosti o vydání stanoviska k přípojkám plynovodu k objektům jednotlivých společenství v ul. Zborovská (337, 338, 341, 342, 343, 344) a na základě předložené dokumentace vydala ke všem třem žádostem souhlasná stanoviska, následně schválila i uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby na pozemky dotčené stavbou jednotlivých plynovodních přípojek. Plynofikace ul. Zborovská byla termínově prováděna tak, aby byla dokončena před výstavbou nové komunikace s tím souviselo i další rozhodnutí rady - k napojení budoucí výstavby na Zborovské na vodovod a kanalizaci řešit uložení vodovodního a kanalizačního potrubí pod připravovanou komunikací využitím nabídky firmy STAVBY ŠÍD. K plynovodu ve spodní části ul. Slavíkova směr průmyslová zóna projednala a schválila rada uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby na pozemky dotčené stavbou ST plynovodu, dále schválila postup pro řešení žádostí o napojení na plynovod v dolních Jincích (směr průmyslová zóna) přípojky, které nebyly řešeny již zpracovaným projektem, si nechají žadatelé doprojektovat na své náklady, pokud budou plynárny s připojením souhlasit, městys uhradí přivedení plynu na hranici pozemku žadatele. Veřejné osvětlení Rada se zabývala rekonstrukcí VO v dolních Rejkovicích, schválila oslovit k podání nabídky na realizaci dvě firmy (p. Krylla a p. Horkého) výhodnější nabídku podal p. Kryll s firmou bude jednáno o této dodávce. Schválila i smluvní ujednání s ČEZ Prodej na 2 odběrná místa (úspornější řešení osvětlení) - v ul. Jana Žižky (změna jističe) a v ul. Zborovská (změna sazby). V souladu s plánem rozvoje městyse schválila objednat rozšíření VO směr Ohrazenice kolem komunikace od č.p. 274 k rozcestí u křížku na 6

7 Ohrazenici, 2 lampy v horní části Běřína a rekonstrukci VO v ul. Sadová u fi. Elektro Horký. V souvislosti s realizací VO v horních Rejkovicích schválila rada zadat AK JUDr. Černohorské přípravu smluv o zřízení věcného břemene s manželi Zoubkovými a Ing. Burešem na uložení kabelu VO na jejich pozemky. Dětské hřiště Zborovská na základě předložených nabídek na vybavení dětského hřiště schválila smluvní dodávku tohoto vybavení dětského hřiště na Zborovské: sestavu vezírova pevnost, dále dvojhoupačku a pískoviště u spol. Tomovy parky. Lokalita A10 rada se zabývala řešením opravy komunikace v úseku cca 80 m (nestabilní, podmáčené podloží) bylo vyvoláno jednání se zástupci NOVADUSU, kde byl dojednán postup (odstranění povrchové vrstvy komunikace, geotextilie, vyšší vrstva štěrku, další odvodňovací opatření). Rada projednala a schválila i řešení odvodnění komunikace v lokalitě A22 (svedení vody do uliční vpusti odtud potrubím do blízké povrchové vodoteče). Akce k realizaci s využitím dotačního titulu: Rada byla průběžně informována o stavu jednotlivých podaných žádostí o dotace (nevyhovění žádosti o rekonstrukci rybníku Hejdov), byla seznámena s dopisem hejtmana SK ke způsobu podávání a hodnocení žádostí o dotace z fondů Středočeského kraje i informována o nových dotačních titulech (např. dotace na bytovou výstavbu). Schválila zadat úpravu tepelného auditu budov č.p. 19 a 172 na nové podmínky způsobu vytápění objektů schváleno uzavření smluv s Petrem Kalibou (EKO POINT) na vypracování projektové žádosti, zajištění čerpání prostředků z OPŽP prostřednictvím SFŽP na tuto akci a také na projekt kompostárny v rámci mimořádné výzvy prioritní osy 4 SFŽP. V rámci osy 6 SFŽP (zeleň 2) rada schválila zadat nové podání žádosti v rámci programu Podpora regenerace urbanizované krajiny akce Zeleň Jince II spol. Actual Bohemia s.r.o. Rada schválila i uzavření smlouvy o zabezpečení přípravy rekonstrukce zdravotního střediska v Jincích se spol. CUI bono s.r.o. na zpracování projektů, přípravu potřebných dokumentů pro podání žádosti o dotaci, podání žádosti z ROP, výběrového řízení, přípravu rozpočtu. Rada byla informována o schválení projektu Víceúčelové hřiště Zborovská ul. Jince - financování z ROP Středočeského kraje a podílu městyse na této akci určení vlastních zdrojů bude předloženo ke schválení zastu- 7

8 pitelstvu rada schválila uzavření smlouvy o dílo se spol. AXEN na zpracování podkladů pro výběrové řízení na dodavatele akce a schválila podmínky pro výběrové řízení. Tento výběr zadán přes krajský systém e-zakázky. Další stavební akce: Rada schválila Provést stavební úpravy vodárny v ul. Čenkovská (oprava vnitřní omítky, vyspádování podlahy, odvodnění a izolace stavby zvenku). Provedení úpravy okolí obecního domku v Běříně č.p. 22 (chodník, napojení na komunikaci) a opravy fasády domku - v termínu před volbami do Parlamentu ČR. Byla informována o přípravě rekonstrukce 2. pavilonu MŠ schválila zajistit tyto práce jako v loňském roce místními firmami, pomocné práce brigádníci a zaměstnanci na VPP. Organizační záležitosti Inventarizace majetku rada schválila inventarizační zápis z inventarizace majetku městyse k Příprava zastupitelstva rada se zabývala vyhodnocením posledního jednání zastupitelstva, přípravou dnešního jednání zastupitelstva včetně náplně jednotlivých bodů programu. Volby rada byla informována o jednotlivých termínech pro zabezpečení voleb do Parlamentu ČR, projednala žádost o rezervaci plochy náměstí 1. máje na den k uspořádání Středočeské autopouti předvolební akce ČSSD, k volbám do zastupitelstev obcí byla upozorněna na nutnost stanovit na jednání zastupitelstva počet zastupitelů pro další volební období rada navrhuje zachovat stávající počet 15 členů. Vodné a stočné rada byla seznámena s výší pohledávek na vodném a stočném a způsobu jejich vymáhání. Projednávala žádosti k řešení platby vodného a stočného v jednom případě schválila vyhovět žadatelce úhradou dluhu dle splátkového kalendáře ve 4 měsíčních splátkách (za podmínky včasného placení dalších faktur), protože však žadatelka splátkový kalendář nedodržela, je dluh vymáhán soudně. Projednala žádost společenství vlastníků č.p. 215, 216 o zohlednění spotřeby vody v souvislosti s výměnou chybného vodoměru - schválila přepočítat spotřebu podle průměrů měření z předchozího roku. 8

9 Byla informována i o řešení provozních závad ČOV, přečerpávací stanice ul. Za Černým mostem, o řešení poruch na kanalizačním řadu (propadlé potrubí u školy, kanalizace pod silnicí v křižovatce ul. Křešínská u hasičárny), o připojování stavebníků v lokalitě A10 na vodovod. Smlouvy Rada schvalovala smlouvy o věcném břemeni v souvislosti se schválenými stavbami, jejichž realizace se dotýká obecních pozemků: smlouva o budoucí smlouvě se Spol. pro dům č.p. 265, 266 v Jincích stavba prodloužení STL plynovodu PE 63 Čenkovská, s věcným břemenem na pozemcích 627/10, 627/13, smlouva s STE - věcné břemeno na pozemek č. parc. 603/15 přípojka k pozemku autobazaru, vydání souhlasu pro spol. ENERGON Dobříš s projektem stavby úpravy stávající pojistkové skříně na betonovém sloupu na pozemku č. parc. 589/3 - vč.smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky parc. č. 498/1 a 499/11 umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy (PS 1227 Jince kabelové vedení NN 0,4 k V pro č. parc. 589/3) a vydání souhlasu s navrženým přechodným dopravním značením pro stavbou dotčenou komunikaci. K zabezpečení provozování koupaliště projednala rada nový provozní řád, schválila uzavření nájemní smlouvy k provozování koupaliště pro letošní a příští sezónu s Ing. Tkáčem a p. Čepelákovou - koupaliště bude provozováno v souladu s provozním a návštěvním řádem, schváleným KHS. Rada schválila i smlouvu o pronájmu zubní ordinace v č.p. 371 s MUDr. Ivou Pavlisovou uzavření obou nájemních smluv předcházelo v souladu se zákonem o obcích zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce ÚM. Dále schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní s manželi Věrou a Miroslavem Rudolfovými na pozemky v k.ú. Jince č. parc. 589/11 (GP /2009) a 589/12 (GP /2009) smlouva je uzavírána na základě usnesení Zastupitelstva městyse Jince č. 12 ze dne o prodeji uvedených pozemků. Rada se rovněž zabývala prodejem dvou uvolněných bytů určených rozhodnutím zastupitelstva k privatizaci tyto byly nabídnuty k prodeji v obecní soutěži rada schválila na základě jejího výsledku prodat byt 1/297 vítězi soutěže společnosti JINOVA České trezory za cenu ,- Kč. Rada se zabývala i návrhy dvou zájemců o koupi pozemku v lokalitě A10 na úpravu textu kupní smlouvy oproti zastupitelstvem schválené vzorové smlouvě shodla se na tom, že o změnách oproti vzorové smlouvě může rozhodnout pouze zastupitelstvo, nebo rada má zmocnění k uzavírání 9

10 smluv pouze dle schválených vzorů, k navrženým změnám schválila vyžádat stanovisko AK JUDr. Černohorské, zda provedené úpravy zásadně nemění podmínky smlouvy s tímto byla seznámena na posledním jednání provedenými úpravami by se městys uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí dostal do pozice ručitele, což je z hlediska zákona o obcích nepřípustné, proto o uzavření takto pozměněné smlouvy nebude jednáno. Z dalších smluvních záležitostí schválila uzavření smlouvy se Středočeským krajem o poskytnutí dotace na dovybavení SDH Jince. Vzala na vědomí sdělení PF ČR k uzavření kupní smlouvy na pozemek KN 1375/10 (pozemek u Kantorského rybníka) a smlouvy o bezúplatném převodu na pozemek KN 1271 (zahrada u hasičárny) v souladu s usneseními zastupitelstva městyse ze dne pověřila rada k uzavření obou smluv p. starostu. Projednala návrh na uzavření mandátní smlouvy na provedení auditu odběru elektřiny odběrných míst městyse se spol. CENTRE, a.s. a smlouvy k výběru nejvhodnějšího dodavatele elektřiny (nákup elektřiny na elektronické burze). Schválila uzavření kupní smlouvy č s RWE na odkoupení plynovodu. Uzavření dohody s Českou poštou Region Střední Čechy o bezhotovostní úhradě poštovních služeb. Prodloužení smlouvy o výpůjčce na prostory v č.p. 22 Běřín s p. Ivo Špráchalem o jeden rok; uzavření smlouvy o výpůjčce přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení se spol. Asekol s r.o.; ke zlepšení zabezpečení třídění odpadů schválila využít nabídku spol. EKO-KOM, a.s. na přidělení dalších nádob na tříděný sběr do výpůjčky a využít nabídku firmy RUMPOLD na výměnu stávajících menších kontejnerů na plasty za použité velké kontejnery - pokud budou kontejnery vyhovující a v dobrém stavu - s doplatkem do 3 tisíc Kč /ks (celkem 5 ks). K vyřešení úpravy okolí č.p. 98 schválila zahájit jednání s p. Šebkovou o možné směně pozemků v k.ú. Jince č. parc. 387 pod domem č.p. 182 (dům ve vlastnictví p. Šebkové, pozemek ve vlastnictví městyse) za pozemek 386/2 prostřednictvím AK JUDr. Černohorské. Rozpočtové záležitosti Rada schválila na základě zastupitelstvem schváleného rozpočtu rozpis rozpočtu městyse na rok 2010, projednala a schválila rozpočtové opatření č. 1 a č. 2 (v rozsahu zmocnění rady zastupitelstvem + převody ve výdajo- 10

11 vé části) v rámci jednotlivých rozpočtovaných paragrafů a předložit návrh rozpočtového opatření č. 3 (navýšení jak v příjmové, tak výdajové části) ke schválení zastupitelstvu. Po každém uzavřeném kalendářním měsíci byla informována o čerpání rozpočtu. Schválila použít veškeré finanční prostředky z odvodu 6 % zisku za provozování VHP na základě povolení vydaných ÚM Jince na částečné financování údržby veřejné zeleně v městysi Jince. Byla seznámena s výsledkem auditu hospodaření městyse za rok 2009 zpráva z přezkumu hospodaření byla podkladem pro zpracování závěrečného účtu za rok 2009, jehož obsah rovněž schválila tento byl zveřejněn na úřední desce úřadu po zákonem stanovenou dobu před projednáním v zastupitelstvu. Projednala a schválila Dodatek ke směrnici o účetnictví a oběhu účetních dokladů, který upravuje tvorbu opravných položek k pohledávkám dle vyhl. 410/2009 Sb. od zahájení účtování účetních případů roku 2010, postup pro ocenění přírůstku pozemků v r. 2010, pro které neexistují cenové podklady - oceňovat základní cenou dle vyhl. 460/2009 Sb. Pro zajištění přenosu dat do Centrálního systému účetních informací států schválila registrovat jako zástupce účetní jednotky městyse starostu městyse, jako zodpovědnou osobu p. Milenu Šimkovou a náhradní zodpovědnou osobu p. Ivanku Krotilovou. Na svém posledním jednání schválila předložit zastupitelstvu návrh na odpis pohledávky u spol. STAPOM (na základě rozhodnutí o uspokojení jednotlivých věřitelů). Bytové záležitosti Rada se zabývala podněty správy bytů k prodlužování nájemních smluv - podmínkou bylo vždy potvrzení správy bytů, že k bytu se neváže žádný dluh spojený s užíváním bytu. Schválila prodloužení nájemní smlouvy na byt 4/292, nájemní smlouvy k bytu č. 3 v č.p. 98 a nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p Schválila přidělení uvolněného bytu č. 1/98 dle návrhu bytové komise - na dobu určitou v trvání jednoho roku s možností prodloužení při dodržování smluvních podmínek. Z dalších záležitostí týkajících se obecních bytů vydala souhlas k umístění internetového připojení na stožár společné antény na střeše domu č.p. 171 s vedením svodu k bytu č. 2 kolem deš ového svodu a k rekonstrukci bytu č. 7 v č.p koupelny v uvedeném bytě - obě úpravy na náklady nájemců. Byla informována o stavu soudního řízení k uvolnění bytu č. 3 v č.p

12 Personální záležitosti V rámci personálních záležitostí rada schvalovala obsazování míst VPP vzniklých na základě dohody s Úřadem práce v Příbrami (celkem 10 pracovních míst), schválila i uzavření dohody s Úřadem práce Příbram o vyhrazení společensky účelného pracovního místa administrativní pracovník, uzavření pracovní smlouvy na zahradnické práce. Dále schválila uzavření dohody o pracovní činnosti k údržbě areálu a okolí fotbalového hřiště a uzavření dohod o provedení práce na běžnou údržbu věžních hodin, položení lina v nové spisovně úřadu a přípravu volebních prostor na Běříně. Záležitosti kultury, využívání volného času Seznámila se žádostmi o zajištění jinecké pouti pou ovými atrakcemi pro letošní zajištěno na základě dohody, na další období ponechat rozhodnutí o způsobu zajištění pouti příštímu zastupitelstvu. Schválila spolupořádání florbalového turnaje (spolu s armádou). Byla informována o akcích pořádaných Kulturním střediskem (obecní ples, pou ová zábava, soutěže v knihovně), schválila podání Žádosti o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna (nákup knih v hodnotě 2.800,- Kč). Nejvýznamnější připravovanou akcí je pořádání Jineckých slavností - byla informována o stavu příprav, schválila zajistit hlavní program prostřednictvím Hudební a umělecké agentury RHYTMIC na základě jimi předložené nabídky, oslovit ke sponzorování akce firmy v regionu, další doprovodný program ve spolupráci s místními organizacemi (SDH, mateřské centrum); k propagaci Jinec schválila objednat u vydavatelství BARON 3 různé pohledy Jinec + 1 Běřín a 1 Rejkovice. Z ostatních záležitostí projednávala různé žádosti: Neschválila vydávání výjimek pro vjezd do sídliště Zborovská. Schválila: - odprodat sporák na PB, který městys získal jako částečnou úhradu pohledávky vymáhaného dluhu na nájemném, za cenu 1.000,- Kč Tělovýchovné jednotě Jince pro objekt sauny; - provést ve spolupráci se stavebním úřadem šetření k řešení pronikání povrchové vody do nově postavené garáže na pozemku č. parc. 1367/17, za účasti majitelů okolních pozemků, následně byla seznámena s výsledkem jednání; - vydání souhlasného stanoviska s realizací stavby přeložky NN č.p. 80 a vstupem na pozemek; 12

13 - vydání souhlasu pro Společenství domu č.p. 275 v Jincích k vyvedení odvodnění základů č.p. 275 do strouhy na pozemku městyse (č. parc. 1692); - vydání souhlasného stanoviska firmě Elektrostav Strakonice k provádění výkopových prací v souvislosti s pokládkou kabelového vedení VN v Rejkovicích ze stávající trafostanice u křižovatky silnic v směr Hořovice a Lochovice do nové trafostanice v horních Rejkovicích; - vydání souhlasu k napojení objektu p. Prchala v dolních Jincích na obecní vodovod podvrtem pod komunikací s tím, že potřebná vyjádření ke stavbě si obstará žadatel na vlastní náklady, stejně tak i vlastní vybudování přípojky hradí žadatel. Vzala na vědomí žádost pana Vladimíra Šilingera o rozdělení platby za užívání pozemku 435/1 k.ú. Jince s tím, že souhlasí s uzavřením dodatku, kterým by bylo upraveno rozúčtování platby na oba spoluvlastníky pozemku. Byla seznamována s vyjádřeními, podněty jiných organizací a úřadů týkajících se městyse Jince a dalším děním v obci m.j. jednání na MÚ Příbram k uzavírce silnice II/118 oznámení MÚ Hořovice o projednávání zadání změny č. 3 územního plánu obce Běštín termín a trasa závodu Rallye Příbram v letošním roce termín zápisu dětí do MŠ, termín prázdnin v MŠ slavnostní pokládání věnců při příležitosti oslav 65. výročí ukončení II. světové války (v této souvislosti schválila předložit zastupitelstvu návrh na doplnění nápisu na pomníku na náměstí připomenutí obětí druhé světové války) nové internetové stránky městyse následky vydatného deště počátkem června. Zprac. VK Usnesení zastupitelstva městyse Jince ze dne Zastupitelstvo městyse schvaluje: 1. Program jednání zastupitelstva 2. Zprávu o činnosti rady městyse za období od do Zprávu o plnění rozpočtu městyse pro rok 2010 k včetně rozpočtového opatření č. 3 dle přílohy zápisu. 13

14 4. Odpis nevymahatelné pohledávky za firmou STAPOM Rokycany v částce ,12 Kč. 5. Závěrečný účet městyse Jince za rok 2009 včetně zprávy KÚ Středočeského kraje, odboru kontroly o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok bez výhrad. 6. Převod zisku z hospodaření ZŠ a MŠ Jince za rok 2009 ve výši 8.057,97 Kč do rezervního fondu této příspěvkové organizace. 7. Spolufinancování projektu Víceúčelové hřiště Zborovská ul. Jince - registrační číslo na ROP: CZ.1.15/3.3.00/ , Celkové způsobilé výdaje projektu: ,78 Kč Celkové náklady na spolufinancování projektu (20 % CZV): ,16 Kč Částku na zajištění spolufinancování projektu ve výši ,16 Kč (odpovídající 20% celkových způsobilých výdajů projektu) schvaluje zastupitelstvo vyčlenit z rozpočtu městyse. 8. Uzavření Smlouvy č o poskytnutí podpory Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životního prostředí na akci Jince - rekonstrukce, intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace a vodovodu dotace ve výši ,64 Kč a úročená půjčka ve výši ,31 Kč s roční úrokovou sazbou 1,00 %. 9. Uzavření Zástavní smlouvy č Z se Státním fondem životního prostředí ČR (zástavním věřitelem) k zajištění pohledávek vyplývajících ze Smlouvy č o poskytnutí podpory Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životního prostředí zástava nemovitostí v k.ú. Jince pozemky parc. č. 598/1 a 598/2 a stavba č.p. 172 umístěná na pozemku parc. č. 598/ Způsob financování akce Jince Rekonstrukce a intenzifikace ČOV, dostavba vodovodu a kanalizace ke spolufinancování podílu městyse si vypůjčit 4 mil. Kč z prostředků městyse uložených na Sporoinvestu a použít prostředky z výtěžku stočného za rok 2010 v částce 900 tisíc Kč. 11. Přijetí daru od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pozemků v k.ú. Jince: - par. č. 602/9 ost.pl., jiná pl. o výměře 8 m 2, - par. č. 602/21 ost.pl., jiná pl. o výměře 415 m 2, - par. č. 602/22 ost.pl., jiná pl. o výměře 265 m 2 na základě smlouvy o bezúplatném převodu č. UZSVM/SPB/638/2010- SPBM. 14

15 12. Prodej pozemku v k.ú. Jince č. parc. 867/2 (dle GP č /2009), ost. plocha, ost. komunikace o výměře 325 m2 žadatelce p. Martině Froňkové, Vranovce, za cenu ,- Kč (dle znaleckého posudku Ing. Žemlíka č /2010). Náklady spojené s prodejem ponese kupující. 13. Stanovení patnáctičlenného zastupitelstva městyse Jince pro příští volební období Záměr vydat k zajištění místních záležitostí veřejného pořádku obecně závaznou vyhlášku o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, přípravu návrhu vyhlášky zajistí rada. 15. Doplnění textu na pomník padlým v parku na nám. 1. máje o text: a ve světové válce Bere na vědomí: Informaci o plnění jednotlivých bodů programu rozvoje městyse (včetně stavu žádostí o jednotlivé dotační tituly) Informaci o výsledku voleb v Jincích do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Informaci o vývoji nezaměstnanosti k Na slovíčko se starostou Josefem Hálou Vážený pane starosto, blíží se léto a Vy jste stále v jednom kole. Plánujete vůbec nějakou dovolenou? Na plánování dovolené mi opět nějak nevychází čas. Rekonstruujeme čistírnu odpadních vod, sociální zařízení v dalším pavilonu MŠ, budujeme vodovod a kanalizaci, přistavujeme školu, probíhá výstavba dalšího plynovodu směrem na průmyslovou zónu. Čeká nás spousta sezónních prací, i proto o prázdninách nastoupí na brigádu řada studentů. Navíc jsme získali opět několik dotací a je potřeba zajistit nejen podpisy příslušných smluv s Krajským úřadem a Státním fondem životního prostředí, ale i řadu výběrových řízení, atd. Koncem loňského roku občané našli ve svých poštovních schránkách dotazník, který měl zjistit názory a požadavky občanů na další vývoj městyse. Jak anketa dopadla, o co je největší zájem, co občanům chybí, s čím jsou spokojeni a naopak? 15

16 Nejdříve bych chtěl poděkovat všem občanům (někdy celým rodinám), kteří dotazník vyplnili a vyjádřili svůj názor nejen na dosavadní vývoj, ale i na potřeby městyse a jeho úkoly v příštích letech. V tomto čísle zpravodaje jsou zveřejněny hlavní požadavky občanů, a to jak v oblasti kriminality, tak bezpečnosti silničního provozu. Veliký zájem je o rozvoj sportovní základny v Jincích, o výstavbu sportovního areálu u fotbalového hřiště a koupaliště a novou tělocvičnu u základní školy. Kritika občanů je vedena hlavně na bezohlednost majitelů psů v souvislosti s úklidem výkalů, drobnou kriminalitu a popíjení mládeže na veřejnosti a s tím spojený nepořádek a ničení veřejného majetku i zeleně. S některými výstupy z dotazníkové akce, jež se dále zpracovávají tak, aby byly připraveny coby podklad pro přípravu volebních programů všech uskupení, kandidujících ve volbách do zastupitelstva v říjnu letošního roku, se můžete seznámit v následujícím příspěvku. Můžete nám v krátkosti říci, co je třeba stihnout do podzimních voleb? Co je Vaší prioritou? Už jsem na to v podstatě odpověděl v první otázce. Prvního září chceme s vedením školy slavnostně otevřít přístavbu 4 tříd a centrálních šaten v zrekonstruovaném dvorním traktu ZŠ. Připravujeme pestrý program pro děti, samy děti také poděkují všem, kteří pomohli zajistit potřebné finance. Děláme vše pro to, aby do příchodu podzimního počasí byly vybudovány vodovodní a kanalizační řady v ulicích Křešínská, Ve Struskách, Plešivecká a Slavíkova. Dokončeny venkovní práce na rekonstrukci čistírny odpadních vod. Mnohé nás ještě čeká v souvislosti s rekonstrukcí a opravami komunikací zejména v Rejkovicích a Běříně, veřejného osvětlení na Běříně, Rejkovicích, dobudování nového osvětlení z dolních Jinec směrem na Ohrazenici. Věřím, že včas zprovozníme i nové plynovody v ulicích Zborovská, Havlíčkova a Slavíkova. Těch úkolů je mnohem více, a to i směrem k dalším akcím, které budeme realizovat z nově získaných dotací. Jaké dotační tituly jsou tento rok ve hře? Na co městys získal dotace a jaké žádosti byly zamítnuty? V letošním roce jsme dosud získali ze Středočeského kraje dotaci ve výši tis. Kč na rekonstrukci č.p. 19 bývalé služebny Policie ČR pro potřeby kultury, knihovny a jako základny mateřského centra. Dalších 88 tis. Kč nám bylo poskytnuto na dovybavení místní knihovny. Necelé 2 miliony Kč jsme obdrželi z dotace Regionálního operačního programu Střední Čechy na výstavbu víceúčelového sportovního hřiště na Zborovské. Velkou radost mám z toho, že i ostatní subjekty našeho městyse zís- 16

17 kaly finance z kraje mimo jiné základní škola 150 tis. Kč na protidrogovou výchovu. V neposlední řadě bych chtěl pogratulovat i SK Jince 1921 k dotaci téměř 500 tis. Kč na rekonstrukci sportovních kabin, fotbalového hřiště a oplocení areálu. Je to první organizace v Jincích, která získala krajskou dotaci. Logické je, že ne všechny naše požadavky byly splněny, nezískali jsme dotaci na dofinancování rekonstrukce ČOV ve výši 8 mil. Kč, bohužel se nedostalo na nákup hasičské cisterny po generální opravě za 2,3 mil. Kč a počkat bude muset i TJ ČSTV Jince s výměnou oken a rekonstrukcí sociálního zařízení sauny, stejně jako mateřské centrum s dětským hřištěm u Kulturního střediska. V prvním pololetí jsme čekali dotaci na výstavbu sběrného dvora a kompostárny, rekonstrukci zeleně v Jincích a opravy rybníka Hejdov v Rejkovicích. Ani v těchto případech jsme na SFŽP zatím neuspěli. Na první dvě akce jsme již podali žádosti znovu a navíc přibyly žádosti na zateplení a výměnu tepelného zdroje v budově úřadu městyse a v budově č.p. 19, která by měla završit rekonstrukci celého objektu určeného pro kulturu. Zejména ta nové prostory potřebuje, stávající budova KS je již za hranicí své životnosti. ČOV prochází rozsáhlou rekonstrukcí - probíhají všechny práce podle plánu? S rekonstrukcí jsme začali koncem dubna a nejpozději dokonce července bude v provozu první linka na čištění odpadních vod. K tomu musí proběhnout rekonstrukce provozní budovy, kde bude velín, stejně jako budovy česlí, kalojemu, velkých aktivačních nádrží a dalších zařízení. Nově pak musí být vybudovány veškeré rozvody vzduchu i potrubí, elektrorozvody a jiné inženýrské sítě. Čistírna bude také osazena kalolisem, což zlevní likvidaci kalů a lapačem písku, který zase ulehčí práci obsluze. Podle harmonogramu většina prací bude končit před příchodem zimy. Termíny jsou zatím dodržovány u všech tří dodavatelů. Na stavbě pracuje 35 pracovníků v pracovní dny a kolem 10 lidí o víkendech. Protože je pochopitelně omezena kapacita čistírny, byli jsme nuceni přibližně do konce července zastavit příjem odpadních vod ze septiků, které ČOV silně zatěžují. Celkově byla akce odsoutěžena za 43 mil. Kč (žádost o dotaci byla ve výši 49 mil. Kč), přičemž 25 mil. Kč získáme z EU a l,5 mil. Kč ze SFŽP. Na městys tedy zbývá celkem 16,5 mil Kč s tím, že 3 mil. si půjčíme od SFŽP s 1 % úrokem, téměř 4 mil. si půjčíme z vlastních naspořených prostředků, které máme uloženy na podílových listech České spořitelny Spo- 17

18 roinvest, dalších 7 mil. Kč je na DPH (ty nám finanční úřad vrátí, bohužel z některých faktur až po 4 měsících). Zbytek máme již investován do projektů nebo zainventujeme ze zvýšeného stočného platného od nového roku. Takto nastavená cena stočného nám během pěti let zaručí splacení úvěru ze SFŽP i vrácení prostředků na Sporoinvest. Proč byla ukončena práce na chodníku v dolních Jincích? Výstavba chodníku neskončila, má své etapy, které by mohly být kratší. Vše nám zkomplikoval jeden majitel pozemku tím, že městysi neprodal potřebný l,5 m pozemku na zamýšlený chodník. Proto jsme museli vše upravit, včetně projektu plynovodu na průmyslovou zónu. Jeho výstavba už začala s tím, že kolem Langů bude prodloužen i vodovod. V letošním roce dále počítáme s úpravou povrchu tak, aby se po něm nechalo pohodlně chodit. V současné době nemůžeme chodník dobudovat, musíme počkat, až si celý terén sedne. Věřím, že se v příštím roce novému zastupitelstvu povede tuto akci úspěšně dokončit ke spokojenosti spoluobčanů z dolních Jinec a ulice Pod Plešivcem. Na Zborovské vyrostlo první větší dětské hřiště v Jincích, u budovy KS je oplocením připraven prostor pro druhé. Počítá městys také s výstavbou sportoviště za zrušené asfaltové hřiště na Zborovské? Jak už jsem uvedl, městys získal dotaci na víceúčelové sportovní hřiště z evropských fondů v rámci ROP s tím, že v současné době máme na kraji k odsouhlasení podmínky pro výběrové řízení. Počítám, že hřiště, na kterém bude možné hrát mj. volejbal, nohejbal, basketbal, malou kopanou a jiné sporty, bude na podzim dokončeno. Věřím, že časem se podobných hřiš v Jincích vybuduje více. Jak hodnotíte provoz sběrného dvora? Z obce zmizely nevzhledné hromady, občané si na tuto službu zvykli a velmi si ji chválí. Budou se služby dvora dále rozšiřovat? Situace se opravdu zlepšila, ale všechny hromady nezmizely. Je to především proto, že se nám za celé volební období nepovedlo zavést systém svozu popelnic z Běřína. Pro úzkou cestu a její převýšení v současné době nemá žádná firma potřebný sběrný vůz. To se odráží na vzniku černých skládek kolem celého Běřína, zejména v rokli u silnice Jince - Běštín. Před několika lety tuto skládku likvidovaly Státní lesy, v letošním roce jsme se o to pokoušeli my prostřednictvím pracovníků našich technických služeb. Snažili jsme se najít dotaci, která by nám umožnila nákup zařízení na vysypávání popelnic například na naše multikáry, ale zatím taková vyhlášena nebyla. 18

19 Pokud se týká sběrného dvora a kompostárny, věřím, že ještě do konce roku městys získá dotaci na vybudování zařízení, které v širokém okolí nikde není. Součástí dotace by měl být i traktor s čelním nakladačem, štěpkovač, lis, váhy, řada kontejnerů a zvonů pro třídění materiálu a další zařízení. Pak už bude jen jeden problém, a to je snížení nákladů na likvidaci odpadů. Městys letos hospodaří s rozpočtem 1,7 mil. Kč, z toho přibližně 750 tis. vybereme za popelnice od občanů. Zbytek, jak se říká, jde za městysem. Největší položky jsou za odvoz a likvidaci tříděného odpadu ze zvonů a nebezpečného odpadu, zejména na bázi azbestu a asfaltových lepenek. Velmi oceňuji ty spoluobčany, kteří využívají náš sběrák - zejména ty, kteří respektují provozní dobu - t.j. v sobotu od 8 do 15 hodin. Nechápu občany, kteří velkoobjemový odpad dále nechávají u popelnic nebo zvonů. Ten pochopitelně pracovníci firmy Rumpold neodváží a zbývá na naše technické služby. Nevěřili byste tomu, ale týdně takového materiálu od popelnic svezou neuvěřitelné množství. Už vůbec nerozumím spoluobčanům (v některých případech i velmi dobře finančně situovaným), kteří vlastní popelnici vůbec nemají a roznáší odpadky do popelnic sousedů, do kontejnerů ke hřbitovu, atd. O většině se už ví a věřím, že se blíží doba, kdy si i oni pořídí svoji popelnici. Jaké společenské a zájmové organizace nebo spolky Vám dělají svou činností největší radost? Mám radost z práce všech spolků. Vždy jsem se těšil na každoroční výroční schůze našich zájmových a společenských organizací, radoval se z jejich úspěchů a snažil se pomoci řešit jejich problémy. Vážím si chovatelů za to, co dokázali při výstavbě svého zázemí a klubovny, při organizaci tradiční výstavy v letošním roce už na svém. Hasičů - mj. za finanční prostředky ze sběru železného šrotu ve výši ,- Kč, které věnovali na nákup nových prvků dětského hřiště na Zborovské, i za trvalou pomoc při řešení různých krizových situací v městysi, za pomoc spoluobčanům i podnikatelům. Velký dík patří i rybářům za jejich brigádnickou pomoc při údržbě rybníků a vodních toků v regionu, za rekonstrukci staré ČOV na svou novou základnu i za práci s mládeží. Nemůžu zapomenout na Český svaz žen, nedávno vzniklé Mateřské centrum Jinečáček, které má už své místo ve společenském a kulturním životě Jinec. O fotbalistech a dalších sportovcích jsem již hovořil. Upřímnou radost jsem měl i ze zájmu organizací prezentovat svoji činnost na veřejnosti v rámci Jineckých slavností koncem června. Chtěl bych tou- 19

20 to cestou poděkovat všem výše jmenovaným, ale i včelařům a Základní a mateřské škole Jince za pomoc při organizaci celé akce. I tyto slavnosti ukázaly, že bez spolků by společenský život byl chudý a postupně by se z městyse - vzhledem k tomu, že je zde málo pracovních příležitostí - stala noclehárna. Bude městys Jince pořádat nějaké podobné akce jako byl loňský Den dědečků? Tato akce se setkala s velkým ohlasem. Pochopitelně Den dědečků bude, slíbili jsme to s předsedou kulturní komise účastníkům již minulý rok. Už máme stanovený termín září. Připravujeme nové soutěže pro zpestření této oslavy. S navýšením počtu pracovnic v Kulturním středisku bylo možné rozšířit spolupráci se společenskými a zájmovými organizacemi, a tak vznikla nebo byla obnovena řada akcí. Jmenovat bych mohl plesy hasičů a rybářů, pou ovou zábavu, martinská světýlka, zahájení adventu, různé sportovní turnaje, zájezdy, akce pro děti a jiné. Věřím, že se nám - společně s velitelem 13. dělostřelecké brigády plk. Kožiakem - nově podaří připravit i Vánoční koncert Rožmitálské Venkovanky v zrekonstruovaném Posádkovém domě armády v Jincích, a to včetně autobusové dopravy diváků nejen z Jinec, ale i okolních obcí. Vážený pane starosto, děkujeme za rozhovor a těšíme se na další setkání po prázdninách. -ung- JAK DOPADLA ANKETA? V lednu tohoto roku jsme vás, občany městyse Jince, oslovili formou ankety s prosbou o vyjádření vašeho názoru na vybraná témata týkající se života v našem městysi. Veškeré informace z anketních dotazníků posloužily při zpracování STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTYSE JINCE, tedy dokumentu, který má určit zásady směřování dalšího rozvoje městyse Jince v nejbližších letech. Jednotlivé cíle, popsány v strategickém plánu, jsou rozděleny do třech oblastí rozvoje: 1. doprava a bezpečnost, 2. kultura, sport a volnočasové aktivity, 3. školství. 20

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Zápis č. 3/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Bardová J., Mašek Vl., Lívanec J., Ing. Chochole M., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Calta V., Jelínková

Více

Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. února 2014 v 18.00 hod.

Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. února 2014 v 18.00 hod. Zápis ze 47. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. února 2014 v 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef Karbaš, Jiří Beran,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Z Á P I S. z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci

Z Á P I S. z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci Z Á P I S z 43. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 27.3.2014 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 20.3.2014. Jednání

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu:

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu: Město Vamberk Název dokumentu: Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Číslo dokumentu: OS14 Vydání č.: 2 Počet výtisků: 1 Účinnost od: 17.06.2015 Platnost

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Dodatky k NS výkon funkce domovního důvěrníka (276, 601)

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 28.6. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy Usnesení č.2/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Příšovice konaného dne 21.4.2010 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Příšovicích Přítomni : dle prezenční listiny 1) Zahájení

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Umístění koše na PE do areálu Zličínský

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 1/2007 ze dne 30.1.2007

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 10. 4. 2012 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Usnesení č. 28. Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 13.11.2009.

Usnesení č. 28. Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 13.11.2009. Usnesení č. 28 Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 13.11.2009. 1. Bere na vědomí žádost Petry Uhlíkové, Hradešice 27, o prodej pozemkové parcely č.1920/49 v k.ú. Hradešice a pověřuje starostu

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 6.6.2013 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav, Havelka

Více

Usnesení ze 4. zasedání Obecního zastupitelstva obce Pertoltice dne 22.01. 2007...

Usnesení ze 4. zasedání Obecního zastupitelstva obce Pertoltice dne 22.01. 2007... Usnesení ze 4. zasedání Obecního zastupitelstva obce Pertoltice dne 22.01. 2007.... 4/32/07 OZ schvaluje program zasedání, provedením zápisu pověřuje paní E. Soukupovou a jeho ověřením pana J. Šlemra a

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p. Linhartová, Černý), 1 zastupitel omluven-odchod v průběhu jednání Hosté:

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 6/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 6/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 6/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 22.9.2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 6 členů

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala, Petra

Více

Trocnov Zápis z veřejné schůze 26.1.2015

Trocnov Zápis z veřejné schůze 26.1.2015 Trocnov Zápis z veřejné schůze 26.1.2015 Obsah Organizačně... 1 Představení osadního výboru... 1 Internetové stránky... 1 Osadní výbor projednal... 2 Projednané závady... 2 Odsouhlasené investiční akce...

Více