Jinecký zpravodaj. titul.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.cz"

Transkript

1 Jinecký zpravodaj titul ročník 28 cena 5 Kč 1

2 Krásné léto za všechny dìti pøejí Barborka a Milan Barborka Zvarová 6 let MŠ Jince Milan Malík 12 let ZŠ Jince 2

3 spoleèenská kronika èervenec - srpen 2010 Jubilanti Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let přejeme našim spoluobčanům, kteří oslaví svá životní jubilea: Červenec BERÁNEK Jan ŠPALKOVÁ Libuše KOŘÍNEK Karel DOSTÁL Miroslav BÖHMOVÁ Marta Srpen PLUHAŘOVÁ Stanislava KAŠTÁNKOVÁ Marie PICHIKOVÁ Militoneja KOČÁRKOVÁ Anna KROTILOVÁ Růžena V srpnu oslaví narozeniny naše přítelkyně a kamarádka paní Slávka Pluhařová. Vzpomínáme a do dalších let přejeme hlavně hodně zdravíčka, štěstí a pohody. Milá Slávko, máme Tě rády a těšíme se na brzké setkání v Kulturním středisku. Členky Senior-klubu a Klubu učitelů důchodců Narození STOČESOVÁ Gabriela KORBELÍKOVÁ Veronika 3

4 Rozloučili jsme se... POSPÍŠILOVÁ Růžena VZPOMÍNKY Dne 27. července 2010 tomu bude již 5 let, co nás navždy opustil milovaný manžel, otec a dědeček, pan Karel Šebek. Kdo jste ho měli rádi a vážili si ho, věnujte mu s námi tichou vzpomínku. Nikdy nezapomene rodina. Dne 3. srpna 2010 tomu bude 14 let, co nás beze slova rozloučení navždy opustil manžel, tatínek a dědeček, pan Stanislav Rom. S úctou a láskou vzpomíná manželka a dcery s rodinami. Kdo byl milován, nebude nikdy zapomenut Dne 24. srpna 2010 vzpomeneme 2. smutného výročí úmrtí pana Josefa Záluského z Ohrazenice. S láskou a úctou vzpomíná rodina. 4

5 Mìstys Jince èervenec - srpen 2010 Zpráva o činnosti rady městyse Jince v období od do V tomto období se rada sešla ke svým jednáním celkem devětkrát. Na všech svých zasedáních sledovala průběh jednotlivých stavebních akcí, především však situaci kolem přístavby školy a rekonstrukce ČOV a rozšíření kanalizace a přípravu na akce, které by mohly být realizovány s využitím dotací. Stavební akce K realizaci přístavby ZŠ: - v podstatě na každém jednání byla rada seznamována s postupem prací, schválila předělání učebny ve staré budově ZŠ vedle kanceláře na sborovnu a ředitelnu, zakoupení vybavení nových prostor na základě návrhu ředitele školy u firmy Školičky, řešila prodloužení termínu realizace přístavby svolalo se jednání s dodavatelem a dozorem stavby výsledkem bylo schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo - prodloužení termínů plnění ukončení díla a vyklizení staveniště z důvodu nevhodných klimatických podmínek v průběhu stavby, které bránily k dodržování předepsaných technologických postupů dodavatelů stavebních materiálů. Na posledním jednání se zabývala úpravou hlavního vstupu do areálu školy schválila nahradit stávající asfaltový povrch zámkovou dlažbou. Rekonstrukce ČOV a rozšíření kanalizace I zde byla rada informována na každém jednání o postupu prací při rekonstrukci čistírny z důvodu změny názvu vedoucího účastníka Sdružení Jince společnosti STAVBY a.s. na CGM Czech a.s. schválila uzavření dodatku ke smlouvě o dílo ohledně této změny. K rozšiřování vodovodu a kanalizace pak schválila svolání schůzky s majiteli nemovitostí v částech, kde má být budována nová kanalizace, následně byla informována o průběhu schůzky. S rekonstrukcí ČOV souvisí i řada organizačních opatření, se kterými byla rada seznamována - vodoprávního řízení o navýšení limitů zbytkového znečištění na výpustním profilu ČOV Jince po dobu rekonstrukce ČOV, nutnost vyčerpání kalů z nádrží a kalových polí. Řešila i potřebu zajistit stavbu z hlediska předpisů z oblasti BOZP schválila uzavřít smlouvu na zajištění BOZP s koordinátorem bezpečnosti práce p. Jindřichem Blahovcem. 5

6 Plynofikace ul. Slavíkova, Zborovská, Havlíčkova Také průběh plynofikace sledovala rada průběžně, k provádění stavebního dozoru pověřila Ing. Běhouna. Protože v souvislosti s budováním dalšího plynovodu v ulici Zborovská k napojení nových bytových domů, které zde mají být vybudovány, projevila 4 společenství vlastníků bytů na Zborovské zájem o připojení jejich objektů na nově budovaný plynovod, schválila rada doplnit komisi pro výběr dodavatele stavby o zástupce těchto společenství na základě vyhodnocení tří předložených nabídek poté schválila uzavřít smlouvu o dílo na realizaci výstavby všech tří nových úseků plynovodu s REVIS-Liberec, spol. s r.o. Projednala i žádosti o vydání stanoviska k přípojkám plynovodu k objektům jednotlivých společenství v ul. Zborovská (337, 338, 341, 342, 343, 344) a na základě předložené dokumentace vydala ke všem třem žádostem souhlasná stanoviska, následně schválila i uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby na pozemky dotčené stavbou jednotlivých plynovodních přípojek. Plynofikace ul. Zborovská byla termínově prováděna tak, aby byla dokončena před výstavbou nové komunikace s tím souviselo i další rozhodnutí rady - k napojení budoucí výstavby na Zborovské na vodovod a kanalizaci řešit uložení vodovodního a kanalizačního potrubí pod připravovanou komunikací využitím nabídky firmy STAVBY ŠÍD. K plynovodu ve spodní části ul. Slavíkova směr průmyslová zóna projednala a schválila rada uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby na pozemky dotčené stavbou ST plynovodu, dále schválila postup pro řešení žádostí o napojení na plynovod v dolních Jincích (směr průmyslová zóna) přípojky, které nebyly řešeny již zpracovaným projektem, si nechají žadatelé doprojektovat na své náklady, pokud budou plynárny s připojením souhlasit, městys uhradí přivedení plynu na hranici pozemku žadatele. Veřejné osvětlení Rada se zabývala rekonstrukcí VO v dolních Rejkovicích, schválila oslovit k podání nabídky na realizaci dvě firmy (p. Krylla a p. Horkého) výhodnější nabídku podal p. Kryll s firmou bude jednáno o této dodávce. Schválila i smluvní ujednání s ČEZ Prodej na 2 odběrná místa (úspornější řešení osvětlení) - v ul. Jana Žižky (změna jističe) a v ul. Zborovská (změna sazby). V souladu s plánem rozvoje městyse schválila objednat rozšíření VO směr Ohrazenice kolem komunikace od č.p. 274 k rozcestí u křížku na 6

7 Ohrazenici, 2 lampy v horní části Běřína a rekonstrukci VO v ul. Sadová u fi. Elektro Horký. V souvislosti s realizací VO v horních Rejkovicích schválila rada zadat AK JUDr. Černohorské přípravu smluv o zřízení věcného břemene s manželi Zoubkovými a Ing. Burešem na uložení kabelu VO na jejich pozemky. Dětské hřiště Zborovská na základě předložených nabídek na vybavení dětského hřiště schválila smluvní dodávku tohoto vybavení dětského hřiště na Zborovské: sestavu vezírova pevnost, dále dvojhoupačku a pískoviště u spol. Tomovy parky. Lokalita A10 rada se zabývala řešením opravy komunikace v úseku cca 80 m (nestabilní, podmáčené podloží) bylo vyvoláno jednání se zástupci NOVADUSU, kde byl dojednán postup (odstranění povrchové vrstvy komunikace, geotextilie, vyšší vrstva štěrku, další odvodňovací opatření). Rada projednala a schválila i řešení odvodnění komunikace v lokalitě A22 (svedení vody do uliční vpusti odtud potrubím do blízké povrchové vodoteče). Akce k realizaci s využitím dotačního titulu: Rada byla průběžně informována o stavu jednotlivých podaných žádostí o dotace (nevyhovění žádosti o rekonstrukci rybníku Hejdov), byla seznámena s dopisem hejtmana SK ke způsobu podávání a hodnocení žádostí o dotace z fondů Středočeského kraje i informována o nových dotačních titulech (např. dotace na bytovou výstavbu). Schválila zadat úpravu tepelného auditu budov č.p. 19 a 172 na nové podmínky způsobu vytápění objektů schváleno uzavření smluv s Petrem Kalibou (EKO POINT) na vypracování projektové žádosti, zajištění čerpání prostředků z OPŽP prostřednictvím SFŽP na tuto akci a také na projekt kompostárny v rámci mimořádné výzvy prioritní osy 4 SFŽP. V rámci osy 6 SFŽP (zeleň 2) rada schválila zadat nové podání žádosti v rámci programu Podpora regenerace urbanizované krajiny akce Zeleň Jince II spol. Actual Bohemia s.r.o. Rada schválila i uzavření smlouvy o zabezpečení přípravy rekonstrukce zdravotního střediska v Jincích se spol. CUI bono s.r.o. na zpracování projektů, přípravu potřebných dokumentů pro podání žádosti o dotaci, podání žádosti z ROP, výběrového řízení, přípravu rozpočtu. Rada byla informována o schválení projektu Víceúčelové hřiště Zborovská ul. Jince - financování z ROP Středočeského kraje a podílu městyse na této akci určení vlastních zdrojů bude předloženo ke schválení zastu- 7

8 pitelstvu rada schválila uzavření smlouvy o dílo se spol. AXEN na zpracování podkladů pro výběrové řízení na dodavatele akce a schválila podmínky pro výběrové řízení. Tento výběr zadán přes krajský systém e-zakázky. Další stavební akce: Rada schválila Provést stavební úpravy vodárny v ul. Čenkovská (oprava vnitřní omítky, vyspádování podlahy, odvodnění a izolace stavby zvenku). Provedení úpravy okolí obecního domku v Běříně č.p. 22 (chodník, napojení na komunikaci) a opravy fasády domku - v termínu před volbami do Parlamentu ČR. Byla informována o přípravě rekonstrukce 2. pavilonu MŠ schválila zajistit tyto práce jako v loňském roce místními firmami, pomocné práce brigádníci a zaměstnanci na VPP. Organizační záležitosti Inventarizace majetku rada schválila inventarizační zápis z inventarizace majetku městyse k Příprava zastupitelstva rada se zabývala vyhodnocením posledního jednání zastupitelstva, přípravou dnešního jednání zastupitelstva včetně náplně jednotlivých bodů programu. Volby rada byla informována o jednotlivých termínech pro zabezpečení voleb do Parlamentu ČR, projednala žádost o rezervaci plochy náměstí 1. máje na den k uspořádání Středočeské autopouti předvolební akce ČSSD, k volbám do zastupitelstev obcí byla upozorněna na nutnost stanovit na jednání zastupitelstva počet zastupitelů pro další volební období rada navrhuje zachovat stávající počet 15 členů. Vodné a stočné rada byla seznámena s výší pohledávek na vodném a stočném a způsobu jejich vymáhání. Projednávala žádosti k řešení platby vodného a stočného v jednom případě schválila vyhovět žadatelce úhradou dluhu dle splátkového kalendáře ve 4 měsíčních splátkách (za podmínky včasného placení dalších faktur), protože však žadatelka splátkový kalendář nedodržela, je dluh vymáhán soudně. Projednala žádost společenství vlastníků č.p. 215, 216 o zohlednění spotřeby vody v souvislosti s výměnou chybného vodoměru - schválila přepočítat spotřebu podle průměrů měření z předchozího roku. 8

9 Byla informována i o řešení provozních závad ČOV, přečerpávací stanice ul. Za Černým mostem, o řešení poruch na kanalizačním řadu (propadlé potrubí u školy, kanalizace pod silnicí v křižovatce ul. Křešínská u hasičárny), o připojování stavebníků v lokalitě A10 na vodovod. Smlouvy Rada schvalovala smlouvy o věcném břemeni v souvislosti se schválenými stavbami, jejichž realizace se dotýká obecních pozemků: smlouva o budoucí smlouvě se Spol. pro dům č.p. 265, 266 v Jincích stavba prodloužení STL plynovodu PE 63 Čenkovská, s věcným břemenem na pozemcích 627/10, 627/13, smlouva s STE - věcné břemeno na pozemek č. parc. 603/15 přípojka k pozemku autobazaru, vydání souhlasu pro spol. ENERGON Dobříš s projektem stavby úpravy stávající pojistkové skříně na betonovém sloupu na pozemku č. parc. 589/3 - vč.smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky parc. č. 498/1 a 499/11 umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy (PS 1227 Jince kabelové vedení NN 0,4 k V pro č. parc. 589/3) a vydání souhlasu s navrženým přechodným dopravním značením pro stavbou dotčenou komunikaci. K zabezpečení provozování koupaliště projednala rada nový provozní řád, schválila uzavření nájemní smlouvy k provozování koupaliště pro letošní a příští sezónu s Ing. Tkáčem a p. Čepelákovou - koupaliště bude provozováno v souladu s provozním a návštěvním řádem, schváleným KHS. Rada schválila i smlouvu o pronájmu zubní ordinace v č.p. 371 s MUDr. Ivou Pavlisovou uzavření obou nájemních smluv předcházelo v souladu se zákonem o obcích zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce ÚM. Dále schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní s manželi Věrou a Miroslavem Rudolfovými na pozemky v k.ú. Jince č. parc. 589/11 (GP /2009) a 589/12 (GP /2009) smlouva je uzavírána na základě usnesení Zastupitelstva městyse Jince č. 12 ze dne o prodeji uvedených pozemků. Rada se rovněž zabývala prodejem dvou uvolněných bytů určených rozhodnutím zastupitelstva k privatizaci tyto byly nabídnuty k prodeji v obecní soutěži rada schválila na základě jejího výsledku prodat byt 1/297 vítězi soutěže společnosti JINOVA České trezory za cenu ,- Kč. Rada se zabývala i návrhy dvou zájemců o koupi pozemku v lokalitě A10 na úpravu textu kupní smlouvy oproti zastupitelstvem schválené vzorové smlouvě shodla se na tom, že o změnách oproti vzorové smlouvě může rozhodnout pouze zastupitelstvo, nebo rada má zmocnění k uzavírání 9

10 smluv pouze dle schválených vzorů, k navrženým změnám schválila vyžádat stanovisko AK JUDr. Černohorské, zda provedené úpravy zásadně nemění podmínky smlouvy s tímto byla seznámena na posledním jednání provedenými úpravami by se městys uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí dostal do pozice ručitele, což je z hlediska zákona o obcích nepřípustné, proto o uzavření takto pozměněné smlouvy nebude jednáno. Z dalších smluvních záležitostí schválila uzavření smlouvy se Středočeským krajem o poskytnutí dotace na dovybavení SDH Jince. Vzala na vědomí sdělení PF ČR k uzavření kupní smlouvy na pozemek KN 1375/10 (pozemek u Kantorského rybníka) a smlouvy o bezúplatném převodu na pozemek KN 1271 (zahrada u hasičárny) v souladu s usneseními zastupitelstva městyse ze dne pověřila rada k uzavření obou smluv p. starostu. Projednala návrh na uzavření mandátní smlouvy na provedení auditu odběru elektřiny odběrných míst městyse se spol. CENTRE, a.s. a smlouvy k výběru nejvhodnějšího dodavatele elektřiny (nákup elektřiny na elektronické burze). Schválila uzavření kupní smlouvy č s RWE na odkoupení plynovodu. Uzavření dohody s Českou poštou Region Střední Čechy o bezhotovostní úhradě poštovních služeb. Prodloužení smlouvy o výpůjčce na prostory v č.p. 22 Běřín s p. Ivo Špráchalem o jeden rok; uzavření smlouvy o výpůjčce přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení se spol. Asekol s r.o.; ke zlepšení zabezpečení třídění odpadů schválila využít nabídku spol. EKO-KOM, a.s. na přidělení dalších nádob na tříděný sběr do výpůjčky a využít nabídku firmy RUMPOLD na výměnu stávajících menších kontejnerů na plasty za použité velké kontejnery - pokud budou kontejnery vyhovující a v dobrém stavu - s doplatkem do 3 tisíc Kč /ks (celkem 5 ks). K vyřešení úpravy okolí č.p. 98 schválila zahájit jednání s p. Šebkovou o možné směně pozemků v k.ú. Jince č. parc. 387 pod domem č.p. 182 (dům ve vlastnictví p. Šebkové, pozemek ve vlastnictví městyse) za pozemek 386/2 prostřednictvím AK JUDr. Černohorské. Rozpočtové záležitosti Rada schválila na základě zastupitelstvem schváleného rozpočtu rozpis rozpočtu městyse na rok 2010, projednala a schválila rozpočtové opatření č. 1 a č. 2 (v rozsahu zmocnění rady zastupitelstvem + převody ve výdajo- 10

11 vé části) v rámci jednotlivých rozpočtovaných paragrafů a předložit návrh rozpočtového opatření č. 3 (navýšení jak v příjmové, tak výdajové části) ke schválení zastupitelstvu. Po každém uzavřeném kalendářním měsíci byla informována o čerpání rozpočtu. Schválila použít veškeré finanční prostředky z odvodu 6 % zisku za provozování VHP na základě povolení vydaných ÚM Jince na částečné financování údržby veřejné zeleně v městysi Jince. Byla seznámena s výsledkem auditu hospodaření městyse za rok 2009 zpráva z přezkumu hospodaření byla podkladem pro zpracování závěrečného účtu za rok 2009, jehož obsah rovněž schválila tento byl zveřejněn na úřední desce úřadu po zákonem stanovenou dobu před projednáním v zastupitelstvu. Projednala a schválila Dodatek ke směrnici o účetnictví a oběhu účetních dokladů, který upravuje tvorbu opravných položek k pohledávkám dle vyhl. 410/2009 Sb. od zahájení účtování účetních případů roku 2010, postup pro ocenění přírůstku pozemků v r. 2010, pro které neexistují cenové podklady - oceňovat základní cenou dle vyhl. 460/2009 Sb. Pro zajištění přenosu dat do Centrálního systému účetních informací států schválila registrovat jako zástupce účetní jednotky městyse starostu městyse, jako zodpovědnou osobu p. Milenu Šimkovou a náhradní zodpovědnou osobu p. Ivanku Krotilovou. Na svém posledním jednání schválila předložit zastupitelstvu návrh na odpis pohledávky u spol. STAPOM (na základě rozhodnutí o uspokojení jednotlivých věřitelů). Bytové záležitosti Rada se zabývala podněty správy bytů k prodlužování nájemních smluv - podmínkou bylo vždy potvrzení správy bytů, že k bytu se neváže žádný dluh spojený s užíváním bytu. Schválila prodloužení nájemní smlouvy na byt 4/292, nájemní smlouvy k bytu č. 3 v č.p. 98 a nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p Schválila přidělení uvolněného bytu č. 1/98 dle návrhu bytové komise - na dobu určitou v trvání jednoho roku s možností prodloužení při dodržování smluvních podmínek. Z dalších záležitostí týkajících se obecních bytů vydala souhlas k umístění internetového připojení na stožár společné antény na střeše domu č.p. 171 s vedením svodu k bytu č. 2 kolem deš ového svodu a k rekonstrukci bytu č. 7 v č.p koupelny v uvedeném bytě - obě úpravy na náklady nájemců. Byla informována o stavu soudního řízení k uvolnění bytu č. 3 v č.p

12 Personální záležitosti V rámci personálních záležitostí rada schvalovala obsazování míst VPP vzniklých na základě dohody s Úřadem práce v Příbrami (celkem 10 pracovních míst), schválila i uzavření dohody s Úřadem práce Příbram o vyhrazení společensky účelného pracovního místa administrativní pracovník, uzavření pracovní smlouvy na zahradnické práce. Dále schválila uzavření dohody o pracovní činnosti k údržbě areálu a okolí fotbalového hřiště a uzavření dohod o provedení práce na běžnou údržbu věžních hodin, položení lina v nové spisovně úřadu a přípravu volebních prostor na Běříně. Záležitosti kultury, využívání volného času Seznámila se žádostmi o zajištění jinecké pouti pou ovými atrakcemi pro letošní zajištěno na základě dohody, na další období ponechat rozhodnutí o způsobu zajištění pouti příštímu zastupitelstvu. Schválila spolupořádání florbalového turnaje (spolu s armádou). Byla informována o akcích pořádaných Kulturním střediskem (obecní ples, pou ová zábava, soutěže v knihovně), schválila podání Žádosti o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna (nákup knih v hodnotě 2.800,- Kč). Nejvýznamnější připravovanou akcí je pořádání Jineckých slavností - byla informována o stavu příprav, schválila zajistit hlavní program prostřednictvím Hudební a umělecké agentury RHYTMIC na základě jimi předložené nabídky, oslovit ke sponzorování akce firmy v regionu, další doprovodný program ve spolupráci s místními organizacemi (SDH, mateřské centrum); k propagaci Jinec schválila objednat u vydavatelství BARON 3 různé pohledy Jinec + 1 Běřín a 1 Rejkovice. Z ostatních záležitostí projednávala různé žádosti: Neschválila vydávání výjimek pro vjezd do sídliště Zborovská. Schválila: - odprodat sporák na PB, který městys získal jako částečnou úhradu pohledávky vymáhaného dluhu na nájemném, za cenu 1.000,- Kč Tělovýchovné jednotě Jince pro objekt sauny; - provést ve spolupráci se stavebním úřadem šetření k řešení pronikání povrchové vody do nově postavené garáže na pozemku č. parc. 1367/17, za účasti majitelů okolních pozemků, následně byla seznámena s výsledkem jednání; - vydání souhlasného stanoviska s realizací stavby přeložky NN č.p. 80 a vstupem na pozemek; 12

13 - vydání souhlasu pro Společenství domu č.p. 275 v Jincích k vyvedení odvodnění základů č.p. 275 do strouhy na pozemku městyse (č. parc. 1692); - vydání souhlasného stanoviska firmě Elektrostav Strakonice k provádění výkopových prací v souvislosti s pokládkou kabelového vedení VN v Rejkovicích ze stávající trafostanice u křižovatky silnic v směr Hořovice a Lochovice do nové trafostanice v horních Rejkovicích; - vydání souhlasu k napojení objektu p. Prchala v dolních Jincích na obecní vodovod podvrtem pod komunikací s tím, že potřebná vyjádření ke stavbě si obstará žadatel na vlastní náklady, stejně tak i vlastní vybudování přípojky hradí žadatel. Vzala na vědomí žádost pana Vladimíra Šilingera o rozdělení platby za užívání pozemku 435/1 k.ú. Jince s tím, že souhlasí s uzavřením dodatku, kterým by bylo upraveno rozúčtování platby na oba spoluvlastníky pozemku. Byla seznamována s vyjádřeními, podněty jiných organizací a úřadů týkajících se městyse Jince a dalším děním v obci m.j. jednání na MÚ Příbram k uzavírce silnice II/118 oznámení MÚ Hořovice o projednávání zadání změny č. 3 územního plánu obce Běštín termín a trasa závodu Rallye Příbram v letošním roce termín zápisu dětí do MŠ, termín prázdnin v MŠ slavnostní pokládání věnců při příležitosti oslav 65. výročí ukončení II. světové války (v této souvislosti schválila předložit zastupitelstvu návrh na doplnění nápisu na pomníku na náměstí připomenutí obětí druhé světové války) nové internetové stránky městyse následky vydatného deště počátkem června. Zprac. VK Usnesení zastupitelstva městyse Jince ze dne Zastupitelstvo městyse schvaluje: 1. Program jednání zastupitelstva 2. Zprávu o činnosti rady městyse za období od do Zprávu o plnění rozpočtu městyse pro rok 2010 k včetně rozpočtového opatření č. 3 dle přílohy zápisu. 13

14 4. Odpis nevymahatelné pohledávky za firmou STAPOM Rokycany v částce ,12 Kč. 5. Závěrečný účet městyse Jince za rok 2009 včetně zprávy KÚ Středočeského kraje, odboru kontroly o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok bez výhrad. 6. Převod zisku z hospodaření ZŠ a MŠ Jince za rok 2009 ve výši 8.057,97 Kč do rezervního fondu této příspěvkové organizace. 7. Spolufinancování projektu Víceúčelové hřiště Zborovská ul. Jince - registrační číslo na ROP: CZ.1.15/3.3.00/ , Celkové způsobilé výdaje projektu: ,78 Kč Celkové náklady na spolufinancování projektu (20 % CZV): ,16 Kč Částku na zajištění spolufinancování projektu ve výši ,16 Kč (odpovídající 20% celkových způsobilých výdajů projektu) schvaluje zastupitelstvo vyčlenit z rozpočtu městyse. 8. Uzavření Smlouvy č o poskytnutí podpory Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životního prostředí na akci Jince - rekonstrukce, intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace a vodovodu dotace ve výši ,64 Kč a úročená půjčka ve výši ,31 Kč s roční úrokovou sazbou 1,00 %. 9. Uzavření Zástavní smlouvy č Z se Státním fondem životního prostředí ČR (zástavním věřitelem) k zajištění pohledávek vyplývajících ze Smlouvy č o poskytnutí podpory Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životního prostředí zástava nemovitostí v k.ú. Jince pozemky parc. č. 598/1 a 598/2 a stavba č.p. 172 umístěná na pozemku parc. č. 598/ Způsob financování akce Jince Rekonstrukce a intenzifikace ČOV, dostavba vodovodu a kanalizace ke spolufinancování podílu městyse si vypůjčit 4 mil. Kč z prostředků městyse uložených na Sporoinvestu a použít prostředky z výtěžku stočného za rok 2010 v částce 900 tisíc Kč. 11. Přijetí daru od ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pozemků v k.ú. Jince: - par. č. 602/9 ost.pl., jiná pl. o výměře 8 m 2, - par. č. 602/21 ost.pl., jiná pl. o výměře 415 m 2, - par. č. 602/22 ost.pl., jiná pl. o výměře 265 m 2 na základě smlouvy o bezúplatném převodu č. UZSVM/SPB/638/2010- SPBM. 14

15 12. Prodej pozemku v k.ú. Jince č. parc. 867/2 (dle GP č /2009), ost. plocha, ost. komunikace o výměře 325 m2 žadatelce p. Martině Froňkové, Vranovce, za cenu ,- Kč (dle znaleckého posudku Ing. Žemlíka č /2010). Náklady spojené s prodejem ponese kupující. 13. Stanovení patnáctičlenného zastupitelstva městyse Jince pro příští volební období Záměr vydat k zajištění místních záležitostí veřejného pořádku obecně závaznou vyhlášku o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, přípravu návrhu vyhlášky zajistí rada. 15. Doplnění textu na pomník padlým v parku na nám. 1. máje o text: a ve světové válce Bere na vědomí: Informaci o plnění jednotlivých bodů programu rozvoje městyse (včetně stavu žádostí o jednotlivé dotační tituly) Informaci o výsledku voleb v Jincích do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Informaci o vývoji nezaměstnanosti k Na slovíčko se starostou Josefem Hálou Vážený pane starosto, blíží se léto a Vy jste stále v jednom kole. Plánujete vůbec nějakou dovolenou? Na plánování dovolené mi opět nějak nevychází čas. Rekonstruujeme čistírnu odpadních vod, sociální zařízení v dalším pavilonu MŠ, budujeme vodovod a kanalizaci, přistavujeme školu, probíhá výstavba dalšího plynovodu směrem na průmyslovou zónu. Čeká nás spousta sezónních prací, i proto o prázdninách nastoupí na brigádu řada studentů. Navíc jsme získali opět několik dotací a je potřeba zajistit nejen podpisy příslušných smluv s Krajským úřadem a Státním fondem životního prostředí, ale i řadu výběrových řízení, atd. Koncem loňského roku občané našli ve svých poštovních schránkách dotazník, který měl zjistit názory a požadavky občanů na další vývoj městyse. Jak anketa dopadla, o co je největší zájem, co občanům chybí, s čím jsou spokojeni a naopak? 15

16 Nejdříve bych chtěl poděkovat všem občanům (někdy celým rodinám), kteří dotazník vyplnili a vyjádřili svůj názor nejen na dosavadní vývoj, ale i na potřeby městyse a jeho úkoly v příštích letech. V tomto čísle zpravodaje jsou zveřejněny hlavní požadavky občanů, a to jak v oblasti kriminality, tak bezpečnosti silničního provozu. Veliký zájem je o rozvoj sportovní základny v Jincích, o výstavbu sportovního areálu u fotbalového hřiště a koupaliště a novou tělocvičnu u základní školy. Kritika občanů je vedena hlavně na bezohlednost majitelů psů v souvislosti s úklidem výkalů, drobnou kriminalitu a popíjení mládeže na veřejnosti a s tím spojený nepořádek a ničení veřejného majetku i zeleně. S některými výstupy z dotazníkové akce, jež se dále zpracovávají tak, aby byly připraveny coby podklad pro přípravu volebních programů všech uskupení, kandidujících ve volbách do zastupitelstva v říjnu letošního roku, se můžete seznámit v následujícím příspěvku. Můžete nám v krátkosti říci, co je třeba stihnout do podzimních voleb? Co je Vaší prioritou? Už jsem na to v podstatě odpověděl v první otázce. Prvního září chceme s vedením školy slavnostně otevřít přístavbu 4 tříd a centrálních šaten v zrekonstruovaném dvorním traktu ZŠ. Připravujeme pestrý program pro děti, samy děti také poděkují všem, kteří pomohli zajistit potřebné finance. Děláme vše pro to, aby do příchodu podzimního počasí byly vybudovány vodovodní a kanalizační řady v ulicích Křešínská, Ve Struskách, Plešivecká a Slavíkova. Dokončeny venkovní práce na rekonstrukci čistírny odpadních vod. Mnohé nás ještě čeká v souvislosti s rekonstrukcí a opravami komunikací zejména v Rejkovicích a Běříně, veřejného osvětlení na Běříně, Rejkovicích, dobudování nového osvětlení z dolních Jinec směrem na Ohrazenici. Věřím, že včas zprovozníme i nové plynovody v ulicích Zborovská, Havlíčkova a Slavíkova. Těch úkolů je mnohem více, a to i směrem k dalším akcím, které budeme realizovat z nově získaných dotací. Jaké dotační tituly jsou tento rok ve hře? Na co městys získal dotace a jaké žádosti byly zamítnuty? V letošním roce jsme dosud získali ze Středočeského kraje dotaci ve výši tis. Kč na rekonstrukci č.p. 19 bývalé služebny Policie ČR pro potřeby kultury, knihovny a jako základny mateřského centra. Dalších 88 tis. Kč nám bylo poskytnuto na dovybavení místní knihovny. Necelé 2 miliony Kč jsme obdrželi z dotace Regionálního operačního programu Střední Čechy na výstavbu víceúčelového sportovního hřiště na Zborovské. Velkou radost mám z toho, že i ostatní subjekty našeho městyse zís- 16

17 kaly finance z kraje mimo jiné základní škola 150 tis. Kč na protidrogovou výchovu. V neposlední řadě bych chtěl pogratulovat i SK Jince 1921 k dotaci téměř 500 tis. Kč na rekonstrukci sportovních kabin, fotbalového hřiště a oplocení areálu. Je to první organizace v Jincích, která získala krajskou dotaci. Logické je, že ne všechny naše požadavky byly splněny, nezískali jsme dotaci na dofinancování rekonstrukce ČOV ve výši 8 mil. Kč, bohužel se nedostalo na nákup hasičské cisterny po generální opravě za 2,3 mil. Kč a počkat bude muset i TJ ČSTV Jince s výměnou oken a rekonstrukcí sociálního zařízení sauny, stejně jako mateřské centrum s dětským hřištěm u Kulturního střediska. V prvním pololetí jsme čekali dotaci na výstavbu sběrného dvora a kompostárny, rekonstrukci zeleně v Jincích a opravy rybníka Hejdov v Rejkovicích. Ani v těchto případech jsme na SFŽP zatím neuspěli. Na první dvě akce jsme již podali žádosti znovu a navíc přibyly žádosti na zateplení a výměnu tepelného zdroje v budově úřadu městyse a v budově č.p. 19, která by měla završit rekonstrukci celého objektu určeného pro kulturu. Zejména ta nové prostory potřebuje, stávající budova KS je již za hranicí své životnosti. ČOV prochází rozsáhlou rekonstrukcí - probíhají všechny práce podle plánu? S rekonstrukcí jsme začali koncem dubna a nejpozději dokonce července bude v provozu první linka na čištění odpadních vod. K tomu musí proběhnout rekonstrukce provozní budovy, kde bude velín, stejně jako budovy česlí, kalojemu, velkých aktivačních nádrží a dalších zařízení. Nově pak musí být vybudovány veškeré rozvody vzduchu i potrubí, elektrorozvody a jiné inženýrské sítě. Čistírna bude také osazena kalolisem, což zlevní likvidaci kalů a lapačem písku, který zase ulehčí práci obsluze. Podle harmonogramu většina prací bude končit před příchodem zimy. Termíny jsou zatím dodržovány u všech tří dodavatelů. Na stavbě pracuje 35 pracovníků v pracovní dny a kolem 10 lidí o víkendech. Protože je pochopitelně omezena kapacita čistírny, byli jsme nuceni přibližně do konce července zastavit příjem odpadních vod ze septiků, které ČOV silně zatěžují. Celkově byla akce odsoutěžena za 43 mil. Kč (žádost o dotaci byla ve výši 49 mil. Kč), přičemž 25 mil. Kč získáme z EU a l,5 mil. Kč ze SFŽP. Na městys tedy zbývá celkem 16,5 mil Kč s tím, že 3 mil. si půjčíme od SFŽP s 1 % úrokem, téměř 4 mil. si půjčíme z vlastních naspořených prostředků, které máme uloženy na podílových listech České spořitelny Spo- 17

18 roinvest, dalších 7 mil. Kč je na DPH (ty nám finanční úřad vrátí, bohužel z některých faktur až po 4 měsících). Zbytek máme již investován do projektů nebo zainventujeme ze zvýšeného stočného platného od nového roku. Takto nastavená cena stočného nám během pěti let zaručí splacení úvěru ze SFŽP i vrácení prostředků na Sporoinvest. Proč byla ukončena práce na chodníku v dolních Jincích? Výstavba chodníku neskončila, má své etapy, které by mohly být kratší. Vše nám zkomplikoval jeden majitel pozemku tím, že městysi neprodal potřebný l,5 m pozemku na zamýšlený chodník. Proto jsme museli vše upravit, včetně projektu plynovodu na průmyslovou zónu. Jeho výstavba už začala s tím, že kolem Langů bude prodloužen i vodovod. V letošním roce dále počítáme s úpravou povrchu tak, aby se po něm nechalo pohodlně chodit. V současné době nemůžeme chodník dobudovat, musíme počkat, až si celý terén sedne. Věřím, že se v příštím roce novému zastupitelstvu povede tuto akci úspěšně dokončit ke spokojenosti spoluobčanů z dolních Jinec a ulice Pod Plešivcem. Na Zborovské vyrostlo první větší dětské hřiště v Jincích, u budovy KS je oplocením připraven prostor pro druhé. Počítá městys také s výstavbou sportoviště za zrušené asfaltové hřiště na Zborovské? Jak už jsem uvedl, městys získal dotaci na víceúčelové sportovní hřiště z evropských fondů v rámci ROP s tím, že v současné době máme na kraji k odsouhlasení podmínky pro výběrové řízení. Počítám, že hřiště, na kterém bude možné hrát mj. volejbal, nohejbal, basketbal, malou kopanou a jiné sporty, bude na podzim dokončeno. Věřím, že časem se podobných hřiš v Jincích vybuduje více. Jak hodnotíte provoz sběrného dvora? Z obce zmizely nevzhledné hromady, občané si na tuto službu zvykli a velmi si ji chválí. Budou se služby dvora dále rozšiřovat? Situace se opravdu zlepšila, ale všechny hromady nezmizely. Je to především proto, že se nám za celé volební období nepovedlo zavést systém svozu popelnic z Běřína. Pro úzkou cestu a její převýšení v současné době nemá žádná firma potřebný sběrný vůz. To se odráží na vzniku černých skládek kolem celého Běřína, zejména v rokli u silnice Jince - Běštín. Před několika lety tuto skládku likvidovaly Státní lesy, v letošním roce jsme se o to pokoušeli my prostřednictvím pracovníků našich technických služeb. Snažili jsme se najít dotaci, která by nám umožnila nákup zařízení na vysypávání popelnic například na naše multikáry, ale zatím taková vyhlášena nebyla. 18

19 Pokud se týká sběrného dvora a kompostárny, věřím, že ještě do konce roku městys získá dotaci na vybudování zařízení, které v širokém okolí nikde není. Součástí dotace by měl být i traktor s čelním nakladačem, štěpkovač, lis, váhy, řada kontejnerů a zvonů pro třídění materiálu a další zařízení. Pak už bude jen jeden problém, a to je snížení nákladů na likvidaci odpadů. Městys letos hospodaří s rozpočtem 1,7 mil. Kč, z toho přibližně 750 tis. vybereme za popelnice od občanů. Zbytek, jak se říká, jde za městysem. Největší položky jsou za odvoz a likvidaci tříděného odpadu ze zvonů a nebezpečného odpadu, zejména na bázi azbestu a asfaltových lepenek. Velmi oceňuji ty spoluobčany, kteří využívají náš sběrák - zejména ty, kteří respektují provozní dobu - t.j. v sobotu od 8 do 15 hodin. Nechápu občany, kteří velkoobjemový odpad dále nechávají u popelnic nebo zvonů. Ten pochopitelně pracovníci firmy Rumpold neodváží a zbývá na naše technické služby. Nevěřili byste tomu, ale týdně takového materiálu od popelnic svezou neuvěřitelné množství. Už vůbec nerozumím spoluobčanům (v některých případech i velmi dobře finančně situovaným), kteří vlastní popelnici vůbec nemají a roznáší odpadky do popelnic sousedů, do kontejnerů ke hřbitovu, atd. O většině se už ví a věřím, že se blíží doba, kdy si i oni pořídí svoji popelnici. Jaké společenské a zájmové organizace nebo spolky Vám dělají svou činností největší radost? Mám radost z práce všech spolků. Vždy jsem se těšil na každoroční výroční schůze našich zájmových a společenských organizací, radoval se z jejich úspěchů a snažil se pomoci řešit jejich problémy. Vážím si chovatelů za to, co dokázali při výstavbě svého zázemí a klubovny, při organizaci tradiční výstavy v letošním roce už na svém. Hasičů - mj. za finanční prostředky ze sběru železného šrotu ve výši ,- Kč, které věnovali na nákup nových prvků dětského hřiště na Zborovské, i za trvalou pomoc při řešení různých krizových situací v městysi, za pomoc spoluobčanům i podnikatelům. Velký dík patří i rybářům za jejich brigádnickou pomoc při údržbě rybníků a vodních toků v regionu, za rekonstrukci staré ČOV na svou novou základnu i za práci s mládeží. Nemůžu zapomenout na Český svaz žen, nedávno vzniklé Mateřské centrum Jinečáček, které má už své místo ve společenském a kulturním životě Jinec. O fotbalistech a dalších sportovcích jsem již hovořil. Upřímnou radost jsem měl i ze zájmu organizací prezentovat svoji činnost na veřejnosti v rámci Jineckých slavností koncem června. Chtěl bych tou- 19

20 to cestou poděkovat všem výše jmenovaným, ale i včelařům a Základní a mateřské škole Jince za pomoc při organizaci celé akce. I tyto slavnosti ukázaly, že bez spolků by společenský život byl chudý a postupně by se z městyse - vzhledem k tomu, že je zde málo pracovních příležitostí - stala noclehárna. Bude městys Jince pořádat nějaké podobné akce jako byl loňský Den dědečků? Tato akce se setkala s velkým ohlasem. Pochopitelně Den dědečků bude, slíbili jsme to s předsedou kulturní komise účastníkům již minulý rok. Už máme stanovený termín září. Připravujeme nové soutěže pro zpestření této oslavy. S navýšením počtu pracovnic v Kulturním středisku bylo možné rozšířit spolupráci se společenskými a zájmovými organizacemi, a tak vznikla nebo byla obnovena řada akcí. Jmenovat bych mohl plesy hasičů a rybářů, pou ovou zábavu, martinská světýlka, zahájení adventu, různé sportovní turnaje, zájezdy, akce pro děti a jiné. Věřím, že se nám - společně s velitelem 13. dělostřelecké brigády plk. Kožiakem - nově podaří připravit i Vánoční koncert Rožmitálské Venkovanky v zrekonstruovaném Posádkovém domě armády v Jincích, a to včetně autobusové dopravy diváků nejen z Jinec, ale i okolních obcí. Vážený pane starosto, děkujeme za rozhovor a těšíme se na další setkání po prázdninách. -ung- JAK DOPADLA ANKETA? V lednu tohoto roku jsme vás, občany městyse Jince, oslovili formou ankety s prosbou o vyjádření vašeho názoru na vybraná témata týkající se života v našem městysi. Veškeré informace z anketních dotazníků posloužily při zpracování STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTYSE JINCE, tedy dokumentu, který má určit zásady směřování dalšího rozvoje městyse Jince v nejbližších letech. Jednotlivé cíle, popsány v strategickém plánu, jsou rozděleny do třech oblastí rozvoje: 1. doprava a bezpečnost, 2. kultura, sport a volnočasové aktivity, 3. školství. 20

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 8.9.2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek. Omluveni: Šárka Kočová, Josef Tesárek

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne Přítomno: 6 členů zastupitelstva, omluven 1, 1 host Určení zapisovatele: Lucie Svatošová Určení ověřovatelů zápisu: Radek Bareš, Kateřina Procházková 1. zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení ze

Více

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 3/2016, které se konalo dne 2. 3. 2016 v 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, I. Ernestová, M. Hlaváč,

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-51-2016 Termín jednání 12. září 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Místo: zasedací místnost KD Urbanov Přítomni zastupitelé: Jiří Kotrba, Martin Nosek, Pavel Špaček, Jaroslav Šebesta, Bohdan Staller,

Více

Závěrečný účet obce ----------------------------

Závěrečný účet obce ---------------------------- OBEC Břežany Závěrečný účet obce ---------------------------- Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Břežany návrh na závěrečný účet obce za rok

Více

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice Zastupitelé městyse schválili: Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 Jmenování paní Dany Andrlové do funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Více

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu:

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 20.4.2016 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu ul. Xxxxxxx 3. Žádost o

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

KONTROLA USNESENÍ ZO

KONTROLA USNESENÍ ZO KOROLA USNESENÍ ZO USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE č. 2 ZE DNE 20.12.2010 8.8 Pasport dopravního značení v obci M. Vild V. Bezstarosti 31.10.2011 ZO ukládá starostovi a místostarostům ve spolupráci se stavebním

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Zápis č. 1/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne od hod.

Zápis č. 1/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne od hod. Zápis č. 1/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne 5.1.2016 od 19.00 hod. Přítomni: dle presenční listiny, která je nedílnou součástí přílohou tohoto zápisu Omluveni: ----------------- Neomluveni:

Více

Datum konání: od 18:00 hod.

Datum konání: od 18:00 hod. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolní Slivno --------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání: 17.3.2016 od 18:00 hod. Místo konání:

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 10 Členů ZO Omluveni: 1 Neomluveni: 0 Jednání řídí : Zapisovatel/ka : Martin

Více

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno!

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 27.3.2017 od 13.30 hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Přítomni: dle prezenční listiny - 4, od 15 hodin - hlasování 5 (Mgr. Tojmarová) RAM

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016, od 19 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno

Více

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne 19. 12. 2016 1. Kontrola usnesení ze dne 20. 9. 2016 Souhlasí bez připomínek 2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření

Více

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Květen 2014 Zápis 3/2014

Květen 2014 Zápis 3/2014 Květen 2014 Zápis 3/2014 Stránka 1 z 7 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 26. 5. 2014 ve 20:00 hod. v kanceláři starosty obecního úřadu. Přítomni: Omluveni: Neomluveni:

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 Závěrečný účet obce za rok 2008 Dne 11.4.2008 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet Městyse Březno na rok 2008 ve výši 13.009.000,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016 Návrh rozpočtu na rok 2016 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod.

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod. ZO-27-2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE 7.11.2012 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-19.30 hod. Přítomni: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Usnesení Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Zastupitelstvo obce Koloveč: Schvaluje: 1. navržený program jednání 2. zápis a usnesení ze 4. jednání

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

U s n e s e n í z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne

U s n e s e n í z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne U s n e s e n í z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne 11.5. 2010 1. Schválení bezúplatného nabytí pozemku parc.č. 341/20 a bezúplatného převodu pozemku parc.č. 28/1,

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Výpis přijatých usnesení. ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne

Výpis přijatých usnesení. ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne Výpis přijatých usnesení ze schůze rady města v Rožmitále pod Třemšínem dne 05. 10. 2010 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne 27. 04. 2016 Místo jednání: Začátek jednání: Přítomno: Omluvena: Ověřovatelé: Zapisovatel: Družstevní dům Choustník 19.00 hodin 8 členů Veronika Jakeš František

Více

Rozpočet Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her , DPPO - za obec ,00

Rozpočet Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her , DPPO - za obec ,00 Rozpočet 2014 - město Starý Plzenec (v Kč) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2014 1111 DPFO ze záv. činnosti 9 000 000,00 1112 DPFO z podnikání 700 000,00 1113 DPFO srážk. 1 000 000,00

Více

2. Závěrečný účet hospodaření za rok 2013, účetní závěrka za rok 2013

2. Závěrečný účet hospodaření za rok 2013, účetní závěrka za rok 2013 Zápis z jednání 02 / 2014 Finanční výbor Datum konání 9.6.2014 Členové finančního výboru Subjekt Poznámka Prantner Jiří, Ing. Předseda FV Přítomen Hubka Karel Člen FV Omluven Hána Petr, Mgr. Člen FV Nepřítomen

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 18. 5. 2015 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období 2011 2014 Městys Plaňany se nachází ve Středočeském kraji v bývalém okrese Kolín. Leží u silnice I/ 12 asi 40 km východně od Prahy směrem

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. prosince 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. prosince 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. prosince 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: 10 Členů ZO 1 dle presenční listiny Neomluveni: - Jednání řídí

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. konaného dne Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. konaného dne Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 1 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 20.01.2016 Termín: středa 20.01.2016 od 20 hodin, OÚ Nedrahovice Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 1) Zahájení zasedání 2) Určení

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 21.12.2016 Čížkov Bod 01. 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola unesení z minulého zasedání 4. Zpráva starosty 5. Žádost o odkoupení

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

návrh rozpočtu na rok 2014 Popis Vlastní

návrh rozpočtu na rok 2014 Popis Vlastní Vlastní Daňové Ostatní Návrh rozpočtu Obce Moravany na rok 2014 daň ze závislé činnosti daň z nemovitostí daň z právnických osob daň z fyzických osob DPH Popis nájemné z bytů nebytové hospodářství + ostatní

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Zápis. z 1. zasedání zastupitelstva obce v roce 2012 konaného dne 9. 3. 2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu Lazinov

Zápis. z 1. zasedání zastupitelstva obce v roce 2012 konaného dne 9. 3. 2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu Lazinov Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce v roce 2012 konaného dne 9. 3. 2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu Lazinov Program jednání: 1. Zahájení 2. Informace z činnosti obecního úřadu a zastupitelstva

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 14.4.2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Šárka Kočová, Mgr. Martina Volfová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne Zastupitelstvo města

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne Zastupitelstvo města -1- Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 8.2.2016 Zastupitelstvo města 11/216 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016

Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016 Výpis z usnesení 34. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 19. července 2016 1/ Kontrola usnesení 34/170 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozpočtové opatření č. 7/16 34/171

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ze 17. zasedání konaném dne 11. srpna 2016 Zastupitelstvo obce projednalo tento program 1. Zahájení 1.1. Schválení návrhu programu zasedání ZO 1.2. Určení zapisovatele

Více