V minulém měsíci jsme se zúčastnili v rámci Klíčů k branám neobvyklého divadelního

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V minulém měsíci jsme se zúčastnili v rámci Klíčů k branám neobvyklého divadelního"

Transkript

1 Zdravím Vás při čtení březnového vydání naší listinné podoby klíčenky. Proč zmiňuji listinné? V předchozím měsíci totiţ vyklíčila také i- klíčenka a aktuality můţete tak sledovat krátce a rychle na internetu. Nicméně naše listinná klíčenka neztrácí na významu a na hodnotě. Stále zde budete nacházet podrobnější zpravodajství z předchozího měsíce, články dětí, učitelů Například v té dnešní si budete moci přečíst o karnevalu v divadle pořádaném ve spolupráci s občanským sdruţením Babický drak, o recitační soutěţi, která proběhla v našem divadle, o bruslení na babickém rybníku, o svátku zamilovaných, o blíţícím se jaru v podání našich třeťáků, příběhy našich prvňáků, čtvrťáků a chybět nebude ani matematické okénko a další zajímavé články. V minulém měsíci jsme se zúčastnili v rámci Klíčů k branám neobvyklého divadelního představení v Národním divadle. Více se o něm dočtete níţe. Velmi všem toto představení doporučuji kouzelná země Čarokraj vás totiţ vtáhne do své náruče jiţ před divadlem a rozhodně vás nenechá chladnými ani po skončení představení. V textu programu k představení mě zaujala zajímavá poznámka, ţe totiţ Není dovoleno v prostorách divadla krmit bazilišky Moţná se tato myšlenka hodí jako motto právě probíhajícího období postu. Rozpoznejme bazilišky a pak je nekrmme. Once upon a time there were three horses, the mother horse, the father horse and the baby horse who lived in a house in the Open Gate. One spring day, the mother horse made hay for breakfast. When the three horses sat at the table to eat, they found that the hay was too hot. "Let's go for a walk to Babice", the mother horse said. "The hay will be cool enough to eat when we return." So off they went. Nearby, Kuba was walking in the Open Gate. "I've been walking such a long time, and I'm tired and hungry", Kuba said. Just then Kuba saw the three horse's house. "Maybe there is something to eat in there", Kuba said, and went inside. Kuba saw the food on the table, and decided to try it. First Kuba tried the father horse's hay but it was too hot. Then Kuba tried the mother horse's hay but it was too cold. But the baby horse's hay was just right, and Kuba ate it all up. "My goodness I'm sleepy", Kuba said entering the bedroom. Kuba sat on the father horse's bed, but it was too hard. Kuba then sat on the mother horse's bed, but it was too soft. The baby horse's bed was just right, and Kuba fell asleep there. In a short while the three horses returned from Babice. "Someone's been eating my hay!", said the father horse. "Someone's been eating my hay too!", said the mother horse." Someone's been eating my hay, and they at it all up!", cried the baby horse. They looked around the house to find who had done this. When they looked in the bedroom they saw Kuba asleep on baby horse's bed. Just then Kuba woke up, saw the three horses and screamed. The three horses tried to catch Kuba, but Kuba ran out of the Open Gate and all the way home. (http://www.bethanyroberts.com/)

2 V neděli 12. února jsme v rámci cyklu kulturních pořadů Klíče k branám navštívili Národní divadlo. Zhlédnout novou rodinnou operu Čarokraj byl opravdu nevšední záţitek pro děti i pro dospělé. Opera vznikla podle populární kníţky pro děti anglického spisovatele Geralda Durrella Mluvící balík. Na díle spolupracovali hudební skladatel a dirigent Marek Ivanović, scénárista Ivan Arsenjev a bratři Petr a Matěj Formanovi. Z tohoto spojení vznikla opravdu výjimečná podívaná. Knihu Mluvící balík bychom mohli zařadit do klasické dětské fantasy literatury. Její děj se podobně jako u jiných fantasy kníţek, dnes tolik populárních mezi dětmi i dospělými, odehrává v neskutečné říši Mytologii, kde ţijí bájní tvorové, mytologické bytosti a kde vládnou neobvyklá pravidla. Osmatřicet let od prvního vydání knihy se tým umělců v čele s Markem Ivanovićem a bratry Formanovými pustil do odváţného úkolu. Příběh holčičky Penelopky, Papouše a Ţabáka vzkřísili. Divák prochází podzemím Národního divadla do Mytologie a jiţ cestou se setkává s mýtickými bytostmi. Postupně tak vniká do atmosféry Čarokraje jiţ před začátkem samotné opery. V průběhu představení se stává svědkem nebezpečné, ale dobrodruţné cesty za záchranou Mytologie z moci lstivých bazilišků, kteří ukradli knihu všech kouzelných bytostí, magických formulí a zaklínadel a přepisují ji. Výprava opery byla opravdu monumentální. Samotný pohled na scénu působící jako z jiného světa byl uchvacující. Také kostýmy jsou překrásné. Fantazie bratří Formanů a výtvarnice Andrey Sodomkové stvořila svítící elfky, létající ryby, mořské panny a obzvláště neodolatelné bazilišky, vlkodlaky a lasičky. Hudba vyuţívající různé ţánry od opery aţ po country je přístupná a nenáročná i pro posluchače, který opery zrovna nevyhledává. Tajemný příběh umocněný šerem divadelního hlediště působil temně, chvílemi aţ hororově. Přesto nenechal nikoho na pochybách, ţe dobro nakonec zvítězí nad zlem. Není v něm nouze ani o vtip, který vrcholí při děkovačce. Díky hudbě, textům i obrazům vznikajícím na jevišti odchází divák v poetické náladě, pohlazen po duši. Jak napsala ve své kritice představení divadelní kritička Marie Reslová: Čarokraj v Národním divadle hrozí závislostí. Kdo jednou tuhle "čarokrásnou" zemi a příběh oslavující vzájemný respekt všech bytostí - ať uţ je stvořila příroda, nebo lidská fantazie - spatří, bude se tam chtít vrátit. Tak jako my. (hv)

3 Jiţ třetím rokem jsme v divadle základní školy Open Gate pořádali Dětský karneval nejen pro děti. Letos se konal v neděli Přesto, ţe byl veliký mráz, ţe by ani psa nevyhnali. Překrásné masky jako například podzim, zebra, vodník, princezny a princátka, šmoulinky, piráti, víly, pejsek, kašpárek, klaun, kočičí princ, Večernice, indiánka, motýlci, Pipi dlouhá punčocha, dáma s deštníkem, čarodějnice a mnoho dalších se dostavily v hojném počtu, z čehoţ jsme my, jako pořadatelé, měli velikou radost. Celým odpolednem děti provázel a bavil kejklíř PET, nechyběla diskotéka pro děti, drobné odměny ze soutěţí, balónky a sladkosti. Susan za báječné pohoštění pro všechny zúčastněné. Budeme se těšit opět příští rok na viděnou!! Na konci karnevalu byly vyhlášeny nejhezčí masky ve třech kategoriích. Kategorii děti do pěti let vyhrála Julinka v masce stromu, druhé bylo princátko Šimon. V kategorii děti od šesti do patnácti let vyhrál šašek Martin, druhá byla dáma Darina a nejlépe vyšňořená rodina Vokáčovi z Babic se převlékla za Bruncvíka se lvem. Jelikoţ rozhodování bylo pro porotu velice těţké, přidali ke třem tradičním dvě čestná místa a zaslouţenou cenu dostalo více masek. Nejlépe vyšňořená rodina byla, tak jako kaţdé první místo, odměněna předobrým dortem z cukrárny v Doubravčicích. Děkujeme za finanční podporu obecnímu úřadu Babice, základní škole Open Gate za spoluorganizaci a poskytnutí prostor, za ceny časopisu Betynka a firmě Husqvarna Česko s.r.o. a firmě HP. Marcela Chadrabová, Babický drak o. s. V divadle školy proběhla recitační soutěţ ţáků základní školy a gymnázia. Ráno se dokonce přijely zúčastnit děti z mateřských škol z okolí. Ty přednesly své básničky našim prvňáčkům. Poté jiţ začalo školní kolo vlastní soutěţe rozdělené do několika kategorií. Všichni recitátoři se připravili velmi zodpovědně a pro porotu bylo těţké vybírat postupující do oblastního kola soutěţe. Děkujeme za organizaci pí učitelkám Tereze Duškové, Petře Kobrové a z gymnázia paní Libuší Charvátové. (jl)

4 Tuhé mrazy v únoru nám umoţnily, abychom si vychutnali bruslení. Po vyučování jsme s panem učitelem Jirkou z druhé třídy vyrazili s bruslemi a helmami na rybník na náves před areálem školy. Sešlo se nás asi patnáct bruslařů a bruslařek. S úpravou ledu panu učiteli pomohla maminka jednoho z ţáků první třídy. Někteří z nás si nebyli na bruslích ještě tak jistí, jiní uţ bruslili jako draci. Ti, kteří si donesli hokejky, si vyzkoušeli své hokejové umění a ostatní hráli na honěnou a jiné hry. Upraveného ledu vyuţili ještě další dny některé třídy, které šly bruslit místo tělocviku. Bruslení byla velká zábava! Ondra L. (5. třída) 14. února jsme i u nás v Česku oslavili, někteří méně, někteří více, svátek zamilovaných svatého Valentýna. Protoţe tento svátek nemá ve východní Evropě dlouhou tradici, (byl převzat z anglicky mluvících zemí), hledala jsem o tomto svátku nějaké informace. Svatý Valentin byl asi katolický kněz, podle něhoţ se svátek slaví právě 14. února. Kolem ţivota tohoto světce panují nejasnosti existují dvě legendy. Podle první legendy umřel mučednickou smrtí protoţe tajně a proti zákazu oddával snoubence. Druhá verze legendy říká, ţe Valentin byl urozený Říman. Ve své době měl léčit těţce nemocného syna rétora Kratona, kterého uzdravil. Senátoři však Valentina obvinili z nekalých praktik a uvěznili ho. Pak byl sťat. Jeho statky byly uloţeny v kostele v Terni. Svatý Valentin byl údajně schopen léčit velmi nemocné, např. padoucnicí, dceři soudce Asteria dokonce navrátil zrak. Křesťané se radovali, ale nevěřící se hněvali, zaútočili na soudcův dům, Valentina zbili a nakonec sťali. Část jeho ostatků se dostala i do Evropy. Většinou jde o kostní pozůstatky zejm. v Německu, Rakousku, Velké Británii a Irsku. Světcovu kost z lopatky uchovává bazilika Svatého Petra a Pavla na Vyšehradě to zásluhou císaře Karla IV. Relikviář bývá vystavován na svátek sv. Valentýna 14. února. V tento den se setkává spousta zamilovaných právě na Vyšehradě. Svátek se slaví jako den lásky a náklonnosti mezi partnery, kteří si tradičně předávají nebo posílají dárky, květiny, cukrovinky a pohlednice. Tematikou je srdce, jako symbol lásky. Lucka H. ( 4.třída)

5 Ať uţ je příběh svatého Valentýna skutečný nebo vymyšlený, je určitě inspirativní a stojí za připomínku. Kořeny svátku zamilovaných však sahají ještě hlouběji do minulosti. Pravděpodobně je totiţ odvozen od svátku Lupercalia slaveného jiţ ve starověkém Římě. V podvečer tohoto svátku byly do tzv. urny lásky vloţeny lístečky se jmény mladých dívek. Kaţdý mladík si pak vytáhl z urny lísteček se jménem dívky, jeţ se měla stát v následujícím roce jeho vyvolenou. Na sklonku svého ţivota prý i sám Valentýn poznal lásku. Sblíţil s dcerou ţalářníka. Poslední vzkaz, který jí před svou smrtí poslal, končil slovy Od Tvého Valentina. A tak vznikly valentýnky. Tradice posílání valentýnských pozdravů časem upadla. Znovu byla obnovena v USA počátkem 20. století ze zcela neromantických důvodů. Kdyţ se známý výrobce vánočních přáníček Walter Scott ocitl na pokraji bankrotu, vymyslel obnovení tradice sv. Valentýna, coţ jeho obchod zachránilo. Svatý Valentýn jako svátek zamilovaných se k nám do Čech znovu rozšířil v porevolučním období. Neznamená to však, ţe bychom o svatém Valentýnovi předtím nikdy neslyšeli. K nejstarším místům svatovalentinské úcty v Čechách patřil středověký kostel sv. Valentina ve Valentinské ulici na Starém Městě praţském postavený pravděpodobně v 1. polovině 13. století a zbořený koncem 19. století. Valentýnská tradice nijak nezastínila ani jiný svátek zamilovaných 1. máj. Láska si určitě zaslouţí nejeden svátek. A ačkoli pěkná valentýnka či sváteční večeře udělá určitě kaţdému radost, mysleme na ty, které máme rádi stále, a hledejme kaţdou příleţitost, jak jim svou lásku dát najevo. Vţdyť láska je kořením ţivota. (hv) Matěj R. (5. třída) Radim N. (5. třída)

6 Tereza P. (5. třída) During the month of February the First class talked about What is Valentines? and how to show people that we care about them. We also enjoyed laughing with the idea about cupid and some of us were even pretending to shoot the love arrow at our friends! Now that Valentine s day has passed we will learn about The luck of the Irish on St. Patrick's day, which is on March You have to be smart and quick to be able to trick the leprechaun and find his gold! But in order to catch him, you must first know the story. The Legend of the Leprechaun If you should be walking along a wooded path some moonlit night in Spring and hear the faint tap-tapping of a tiny hammer, you might be lucky enough to catch a glimpse of an Irish leprechaun, the elfin shoemaker, whose roguish tricks are the delight of Irish story-telling. According to legend, the leprechaun has a pot of gold hidden somewhere, and he must give up his treasure to the one who catches him. You'll have to step lively and think quickly to capture a leprechaun's gold though, because this sly little fellow will fool you into looking away an instant while he escapes into the forest. A story is told of the man who compelled a leprechaun to take him to the very bush where the gold was buried. The man

7 tied a red handkerchief to the bush in order to recognize the spot again and ran home for spade. He was gone only three minutes, but when he returned to dig, there was a red handkerchief on every bush in the field. As long as there are. Irishmen to believe in the "little folk," there will be leprechauns to reflect the wonderful Irish sense of fun, and many a new story of leprechaun shennanigans will be added to Irish folklore each year. (rs) V úterý 20. března 2012 v 6 hodin 14 minut vstoupí Slunce do znamení Berana. V tom okamţiku začne na severní polokouli astronomické jaro a nastane jarní rovnodennost, coţ laicky řečeno znamená, ţe den bude stejně dlouhý jako noc. Slunce v tento den vychází přesně na východě a zapadá na západě a v pravé poledne přejde nad rovníkem. Příchod jara s sebou přináší také změnu času. V neděli 25. března si přeřídíme hodiny z 2:00 na 3:00. Přestoţe se jara uţ většinou nemůţeme ani dočkat a těšíme se, aţ svlékneme zimní kabáty, buďme opatrní, neboť známá lidová pranostika říká: Březen za kamna vlezem, duben, ještě tam budem. A co jaro přinese a nač se můţeme těšit, nám napsali ţáci 3. třídy. (hv) Příroda se probouzí a zvířata se rozmnoţují. Ptáci přilétají z teplých krajů. Postupně se otepluje a dny se prodluţují. Rozkvétají stromy a obalují se listím. Včeličky létají ze stromu na strom a opylují je, aby bylo v létě hodně ovoce. Na jaře je uţ tepleji a všechno kvete, a tak je dost potravy pro zvířátka. Proto se rodí mláďata, například hříbata, jehňata, kůzlata a další. Na jaře chodíme na výlety a pozorujeme rostliny, stromy a zvířata kolem sebe a posloucháme zpěv ptáků. Začínáme jezdit na kole a kolečkových bruslích. Na jaře jsou Velikonoce. Děvčata malují kraslice a chlapci chodí s pomlázkou. V červnu sklízíme na zahradě první plody jahody a třešně. Kdyţ je teplé počasí, chodíme se uţ opalovat a koupat. Patrik M., Bára F., Erik V. a Martina Ch. (3. třída) Proč lidová Kdo chce znát, jak kytky voní, ten se musí předklonit. Kdo se jaru nepokloní, bude z něho škarohlíd. Včelky bzučí kolem stromů, prohlédnou si kaţdý květ, pak na chvilku letí domů, za chvilku se vrátí zpět. Proč to včelky dělají? Proč do květů koukají? Třešní bude plný stůl, medu bude plný úl.

8 While learning phonic words with ss, we in the first class took a break to talk about fossils and dinosaurs. The children were really excited and couldn t wait to bring things from home including real fossils, books, cd, skeletons and stuffed animals. We couldn t get enough of the topic! Today we journeyed back through time by making our very own fossil! Who says English can t be fun? (rs) V minulém čísle jsme Vám prvňáčky představili jako čtenáře. Prvňáčci toho ale umí mnohem více. Také jim jde moc dobře matematika. Ve třídě jsou dokonce děti, které dokáţí samy vytvořit slovní úlohu. No přesvědčte se sami: Na závěr bych ráda zveřejnila, řekla bych, entrefilet Víc k tomu nedokáţi dodat. (td)

9 Tomáš Ch. (1.A)

10 V hodině českého jazyka se ţáci čtvrté třídy věnovali psaní příběhu. Nejprve společně přemýšleli nad tím, jak by měl příběh, který má posluchače či čtenáře zaujmout, vypadat, jak by měl být strukturován, jak má gradovat a vyvíjet se děj. Nato si ţáci promysleli osnovu svého příběhu a pustili se do psaní. Mnozí vydrţeli psát s velikým zaujetím. O tom, jak dokázali rozvinout svou fantazii, svědčí některé z jejich prací uveřejněné níţe. (hv) V jednom domku na kraji města bydlely dvě desetileté dívenky se svojí babičkou. Rodiče se prý zabili při autonehodě, ale ba-bička moc dobře ví, ţe její dcera maminka obou dívenek a její zeť jednoho dne zmizeli při procházce lesem, vedle kterého bydleli. Policie je hledala úplně všude, ale prostě se vypařili. Jednou na svátek Dušiček dívky (Byly dvojčata jedna byla Nataška a druhá Ludmilka.) chtěly, aby jim babička vyprávěla horor. Babička nevymyslela nic jiného, neţ vyprávět jim o jejich rodičích, ale samozřejmě dělala, ţe ti dva lidé jsou nějací cizí lidé a ţe si to vymyslela. Nataša i Lída se hrozitánsky bály a nemohly usnout. Lída Nataše řekla: Natašo, na mě odněkud táhne. Víš, ţe na mě taky?, řekla Nataša. Hele, támhle je pootevřené okno, odvětila Lída a obě se tam šly podívat. Kdyţ tam najednou uviděly velikánskou ceduli a na ní stálo: Natašo a Ludmilo, za to, ţe jste probudily naše duchy, musíte do lesa teď hned nebo se vám něco stane! Holky se hrozně bály, a tak šly. Jak došly na mýtinu uprostřed lesa, najednou uviděly dva hroby, na kterých byly přenádherné a ještě v noci rozkvetlé květiny. Na hrobech bylo napsáno: Anna a Abrahám Gregoryovi, rodiče Ludmily a Nataši Gregoryových. Holky byly překvapené, ţe jejich rodiče mají hrob tady a ţe na jejich hrobech rostou i v noci kytky, kdyţ tu najednou jim oběma přeběhl mráz po zádech a slyšely nějaký tajemný hlas: Tak tady jste, huhuhá, konečně vymýtím prokletý rod Gregoryů! Děvčata se neohlíţela a utíkala pryč. Měla tu výhodu, ţe obě dvě chodily na takový koníček sprintu, takţe mu s menšími problémy utekly. Kdyţ dorazily domů, babička uţ je hledala a pořádně jim vyčinila, ţe chodit v deseti letech v noci do lesa je opravdu velice nepovedený nápad. Druhý den šly poloţit květinku na hrob, ale uţ ve dne. Najednou Natašu zezadu někdo chytil pod krkem. Lída rychle poloţila kytku a sprintovala domů říct to babičce. Kdyţ doběhla domů, babička nechala na zrcadle lístek, ţe se za pět minut vrátí a ţe je v obchodu a nakupuje. Tak Lída běţela do obchodu za babičkou. Dorazila tam a volala: Babi, někdo nás chce zabít a dostal uţ Natašu! Natašu?!, řekla babička, upustila košík a řekla Lídě: Teď mi doběhni domů odemknout a dones mi nějaké sportovní oblečení. Je nahoře na půdě, protoţe ho moc nepouţívám. Já tě cestou dojdu.

11 Lída sprintovala na půdu a našla jenom nějaké bláznivé pestrobarevné kraťasy a bílé tílko s teniskami na obrázku a samozřejmě tenisky, ale babička ji na té půdě zavřela a běţela do lesa. Cestou si mumlala, ţe jméno Gregoryovi jí bylo nějaké povědomé a ţe si tak říkají jen tak, protoţe s potomkem rodu Gragů (to je prokletý rod z pravdivé pověsti) by si nikdo nezačínal. Kdyţ babička doběhla na mýtinu, uviděla svou dceru a zetě objímat Natašku a velmi se jí ulevilo a běţela k nim. Zatím se Lída dostala ven z půdy tak, ţe rozbila okno a slezla do jiného okna, které bylo ještě otevřené, a uháněla do lesa pomoct Nataši. Kdyţ tu tam viděla objímající se rodinku a přidala se k nim. Maminka jim vysvětlila, ţe ten, kdo chytl Natašu pod krkem, byli oni, protoţe ji chtěli obejmout. Vysvobodila nás vaše odvaha a láska. Johana M. V.(4. třída) Stále nic! oznámí Bob, kdyţ jde do stanu. Jen samé nádoby! A jsou prázdné. Freguas chvíli kope a pak zvolá: V této je lísteček! Ale já to nepřečtu. Je to v hieroglyfech. Ty to přečteš! Bob honem rychle běţí k Freguasovi. Zlato je pod sfingou. Přečte to Bob. Tak se tedy vydají ke sfinze. Chvíli kopou a pak narazí na kameny a Freguas zvolá: Dál se nedostaneme. Dáme pod to dynamit a tím si uděláme cestu! Tato nebezpečná třaskavina udělá velký výbuch. Boba to poraní. Spadnou pod sfingu a Bob ztrácí síly. Má ale štěstí, přiběhne k němu Freguas. Vyléčí Boba, odhrabou písek a tam je zlato! Naplní první pytel. Jdou dále a chtějí uţ ven. Jediný způsob, jak se dostat ven, je to, aby to tady vybuchlo. Tak Bob vytáhl dynamit, který se proměnil na prach. Zapálíme ten prach, stejnak to vybuchne, přemýšlí Freguas a tak zapálí ten prach. Začne to hořet. Vyplýtváme tu vodu, která je na pití. Tím uhasíme ten oheň. Uhasí oheň a zbyde tam zlato! Naplní druhý pytel. Najednou se tam začne valit písek. Bob vyběhne na poslední chvíli. Freguas tam zůstal. Bob si pak uvědomil, ţe zlato měl u sebe Freguas. Ale Bob přesto zničil všechny doly, které vlastnil. Fabian R. (4. třída) Všechno to začalo jednu středu. Šel jsem s Karlem do lesa dát si turnaj v šermování. Já jsem si vzal můj nejlepší meč a tím jsem Karla porazil jako vţdycky. Ale pak se to stalo! On totiţ spadl do skupiny muchomůrek a zmizel. V prvním momentě jsem nevěděl, co mám dělat. A pak jsem si řekl, ţe půjdu za ním. Skočil jsem do muchomůrek a dostal jsem se do nějaké divné komnaty plné brnění. Najednou se otevřely dveře a dovnitř vešel rytíř a oba jsme na sebe koukali. On se vzpamatoval jako první a řekl: Kdo jsi, cizinče? a pak vytasil meč a gestem ukázal, ţe mám jít s ním. Dovedl mě k někomu, koho jsem znal ke Karlovi. Lorde Karle, tohohle kluka jsem našel ve zbrojírně, řekl rytíř. Karel

12 s úsměvem poslal nechápavého rytíře pryč. Vítej v mé zemi, Michale. Já jsem na něj koukal, jako bych chtěl omdlít. Ale Karel hned začal vysvětlovat, ţe je moc smutný, ale ţe mně to nemohl říct a začal mi všechno vyprávět. Nakonec řekl, ţe musí něco udělat pro moji jistotu. A pak se to stalo! Den po jeho odjezdu se k nám doneslo, ţe ho chytil zlý Lord Black. Udělali jsme rozumnou věc. Zaútočili jsme na jeho zakázaný les. Nebylo to nijak těţké, jeho stráţe jsme rychle zahnali, ale pak přišlo jeho vojsko. Byl to hrozný boj. Bojovali o kaţdý strom. Já jsem byl úplně vepředu a nakonec jsme vyhráli. Nicolas W.(4. třída) Jednou Dana stála před školou a přišla k ní Kristýna. Jste hodně bohatí?, říká Kristýna. Dana zůstala udiveně stát Ne i kdyţ ne, asi ne. Dana nevěděla, co má říct. Kristýna se vyptávala dál. Kolik máte domů? Jeden, vypravila ze sebe Dana. My jich máme pět, chlubila se Kristýna. A kolik máte aut?, ptala se znovu Kristýna. Dvě, Dana uţ jí chtěla něco říct, ale nevěděla co. A kolik má na Tebe máma času?, zeptala se proto Dana Kristýny. Skoro vůbec, podivila se Kristýna. Vidíš, moje bohatství je v tom, ţe mám čas na svoji rodinu. Karolína Mia B. (5.třída) V úterý a ve středu probíhá krouţek keramiky. Krouţek je organizován ve dvou skupinách, pro mladší a starší ţáky. Děti se učí pracovat s keramickou hlínou, vyrábějí plastické obrázky, mističky, svícínky, kelímky či hrníčky, tvoří postavy lidí, zvířátek či pohádkových bytostí dle předlohy i vlastní fantazie. Seznamují se také s prací na hrnčířském kruhu. Své výtvory pak zdobí glazurou. Keramický krouţek skýtá dětem příleţitost uplatnit nejen manuální zručnost, ale také fantazii a umělecké představy. Keramické výrobky jsou pěkným dárkem, kterým děti mohou potěšit své blízké třeba o Vánocích či narozeninách. A jak říkají samy děti, kdyţ si vyzkouší, kolik práce dá vyrobit třeba hrníček, více si váţí předmětů, které denně berou do rukou. (hv)

13 S krychlemi se děti seznamují jiţ v předškolním věku. Ve školce nebo doma staví z různých stavebnic, kde krychle často hraje hlavní roli. Manipulace s tělesem je tedy dětem známá a rozvíjí se senzomotorické zkušennosti, které zakládají tvorbu intuitivních představ (Jirotková, 2010). V běţných učebnicích prvního, ba i druhého stupně ZŠ a střední školy se toto téma vyskytuje jen okrajově. Tým doktorky Jirotkové provedl v roce 2010 průzkum učebnic matematiky pro ročník ZŠ. Problematiku sítí krychle nalezli vesměs jen v učebnicích 4. a 5. ročníku, v jednom případě jiţ v učebnici pro 3. ročník. RVP ZV problematiku budování schématu nějakého geometrického pojmu ani obecněji problematiku rozvíjení prostorové představivosti neřeší (Jirotková 2010). V dokumentu se dočteme pouze toto: Ţák rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci. ( ) Základní útvary v prostoru kvádr, krychle, jehlan, koule, kuţel válec, ( ) V poznávacím procesu záků (vice v příštím čísle) je na prvním místě motivace. Zohledněme Vygotskyho teorii ZDP (Zone of proximal development rozdíl mezi tím, co se dítě naučí samo a čeho je schopno ve stejné věci dosáhnout s pomocí druhého.) Za předpokladu, ţe se téma sítě krychle objeví aţ ve čtvrtém ročníku, ZDP můţe jiţ pominout. To můţe být problém z hlediska kognitivního a hlavně z hlediska motivačního (viz další číslo). Problémem tématu můţe být sloţitý geometrický jazyk. Termíny jako vrchol, hrana, síť krychle jsou abstraktní a nepřesné. Je tedy nutné pouţívat vhodný jazyk. Takový jazyk nebude z matematického hlediska přesný, dětem je však blízký. Pokud ukáţete na krabici od bot na vrchol a zeptáte se prvňáčka, co je to? Odpoví vám, ţe roh. Výpovědi kaţdý porozumí a ţák si pod pojmem roh představí konkrétní věci (izolované modely). Není tedy nutné zavádět hned nový termín vrchol, který by jen zkomplikoval poznávací proces ţáků. Dalším problémem je jak zadávat ţákům úlohy, jak je s tématem seznámit. Ve většíně učebnic (viz výše) jsou úlohy zadány instrukcemi. Např.: rozstřihni krabičku a sloţ siť krychle atp. Ţákům je tedy předán fakt, ţe toto je síť krychle a na vlastní objevování není moc prostoru. V našich učebnicích je tomu jinak. Ţáci se s krychlemi seznamují jiţ od prvního ročníku například krychlovými stavbami a probíhá zde i tvorba sítě krychle. Ovšem zde ţáci oblékají paní nebo pana Krychli do šatů. Téma je motivačně velmi silné a mimo prostorovou představivost a seznamování se ţáka s vazbami stěn se rozvíjí i manipulativní zkušenosti při tvorbě šatů. Musí sešít správné stěny k sobě, jinak pana Krychli do šatů neoblékne. A to vyţaduje správný řešitelský postup. Ve třídě většinou vznikne hned několik moţných modelů. To pobízí k dalšímu průzkumu a pátrání, kolik modelů vlastně je a pod. Takto motivovaní ţáci vstřebají z celého učiva mnohem více. Literatura: JIROTKOVÁ, D.: Cesty ke zkvalitňování výuky geometrie. Výzkumný záměr. (jhl)

14 17. února se konalo Veselé bubnování. 27. února proběhlo školní kolo recitační soutěţe Dětská scéna února navštíví Open Gate finalisté ankety Zlatý Ámos. Z tohoto důvodu Klíče k branám Národního technického muzea, které se měly v tento den konat, neproběhnou. Další Morning Oasis Assembly bude 11. dubna Další klíčenka vyjde 3. dubna Morning Oasis Assembly bylo z organizačních důvodů posunuto na 6.3. Na recitační soutěţ se půjdou podívat ţáci některých tříd podívat, zúčastní se postupující. O filmovém klubu více informací přijde mailem (a v i-klíčence). Vítání občánků se zúčastní vybraní ţáci. Na starosti má pí Hana Vavrečková a její 4. třída. Bliţší informace k dalším akcím budou dodány ( em či na netu). Od 5.4. do 9.4. jsou velikonoční prázdniny. Poznámky: Změna programu vyhrazena. V průběhu roku mohou vznikat další akce. za přispění redakční rady klíčenky vydává ZŠ Open Gate (jl) Jiří Luka, (mm) Marcela Marks, (td) Tereza Dušková, (jv) Jitka Vinklerová, (rs) Raquel Sales, (jhl) Jiří Hladík, (ad) Alexandra Děţinská, (nf) Natalia Fajčíková, (hv) Hana Vavrečková, (pk) Petra Kobrová, (mf) Michael Franklin, (rse) Richard Seccombe, (iv) Ilona Vuchtrlová, (vč) Veronika Čechová, (jh) Jitka Hildebrandová ZŠ OPEN GATE, březen 2012

15