V minulém měsíci jsme se zúčastnili v rámci Klíčů k branám neobvyklého divadelního

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V minulém měsíci jsme se zúčastnili v rámci Klíčů k branám neobvyklého divadelního"

Transkript

1 Zdravím Vás při čtení březnového vydání naší listinné podoby klíčenky. Proč zmiňuji listinné? V předchozím měsíci totiţ vyklíčila také i- klíčenka a aktuality můţete tak sledovat krátce a rychle na internetu. Nicméně naše listinná klíčenka neztrácí na významu a na hodnotě. Stále zde budete nacházet podrobnější zpravodajství z předchozího měsíce, články dětí, učitelů Například v té dnešní si budete moci přečíst o karnevalu v divadle pořádaném ve spolupráci s občanským sdruţením Babický drak, o recitační soutěţi, která proběhla v našem divadle, o bruslení na babickém rybníku, o svátku zamilovaných, o blíţícím se jaru v podání našich třeťáků, příběhy našich prvňáků, čtvrťáků a chybět nebude ani matematické okénko a další zajímavé články. V minulém měsíci jsme se zúčastnili v rámci Klíčů k branám neobvyklého divadelního představení v Národním divadle. Více se o něm dočtete níţe. Velmi všem toto představení doporučuji kouzelná země Čarokraj vás totiţ vtáhne do své náruče jiţ před divadlem a rozhodně vás nenechá chladnými ani po skončení představení. V textu programu k představení mě zaujala zajímavá poznámka, ţe totiţ Není dovoleno v prostorách divadla krmit bazilišky Moţná se tato myšlenka hodí jako motto právě probíhajícího období postu. Rozpoznejme bazilišky a pak je nekrmme. Once upon a time there were three horses, the mother horse, the father horse and the baby horse who lived in a house in the Open Gate. One spring day, the mother horse made hay for breakfast. When the three horses sat at the table to eat, they found that the hay was too hot. "Let's go for a walk to Babice", the mother horse said. "The hay will be cool enough to eat when we return." So off they went. Nearby, Kuba was walking in the Open Gate. "I've been walking such a long time, and I'm tired and hungry", Kuba said. Just then Kuba saw the three horse's house. "Maybe there is something to eat in there", Kuba said, and went inside. Kuba saw the food on the table, and decided to try it. First Kuba tried the father horse's hay but it was too hot. Then Kuba tried the mother horse's hay but it was too cold. But the baby horse's hay was just right, and Kuba ate it all up. "My goodness I'm sleepy", Kuba said entering the bedroom. Kuba sat on the father horse's bed, but it was too hard. Kuba then sat on the mother horse's bed, but it was too soft. The baby horse's bed was just right, and Kuba fell asleep there. In a short while the three horses returned from Babice. "Someone's been eating my hay!", said the father horse. "Someone's been eating my hay too!", said the mother horse." Someone's been eating my hay, and they at it all up!", cried the baby horse. They looked around the house to find who had done this. When they looked in the bedroom they saw Kuba asleep on baby horse's bed. Just then Kuba woke up, saw the three horses and screamed. The three horses tried to catch Kuba, but Kuba ran out of the Open Gate and all the way home. (http://www.bethanyroberts.com/)

2 V neděli 12. února jsme v rámci cyklu kulturních pořadů Klíče k branám navštívili Národní divadlo. Zhlédnout novou rodinnou operu Čarokraj byl opravdu nevšední záţitek pro děti i pro dospělé. Opera vznikla podle populární kníţky pro děti anglického spisovatele Geralda Durrella Mluvící balík. Na díle spolupracovali hudební skladatel a dirigent Marek Ivanović, scénárista Ivan Arsenjev a bratři Petr a Matěj Formanovi. Z tohoto spojení vznikla opravdu výjimečná podívaná. Knihu Mluvící balík bychom mohli zařadit do klasické dětské fantasy literatury. Její děj se podobně jako u jiných fantasy kníţek, dnes tolik populárních mezi dětmi i dospělými, odehrává v neskutečné říši Mytologii, kde ţijí bájní tvorové, mytologické bytosti a kde vládnou neobvyklá pravidla. Osmatřicet let od prvního vydání knihy se tým umělců v čele s Markem Ivanovićem a bratry Formanovými pustil do odváţného úkolu. Příběh holčičky Penelopky, Papouše a Ţabáka vzkřísili. Divák prochází podzemím Národního divadla do Mytologie a jiţ cestou se setkává s mýtickými bytostmi. Postupně tak vniká do atmosféry Čarokraje jiţ před začátkem samotné opery. V průběhu představení se stává svědkem nebezpečné, ale dobrodruţné cesty za záchranou Mytologie z moci lstivých bazilišků, kteří ukradli knihu všech kouzelných bytostí, magických formulí a zaklínadel a přepisují ji. Výprava opery byla opravdu monumentální. Samotný pohled na scénu působící jako z jiného světa byl uchvacující. Také kostýmy jsou překrásné. Fantazie bratří Formanů a výtvarnice Andrey Sodomkové stvořila svítící elfky, létající ryby, mořské panny a obzvláště neodolatelné bazilišky, vlkodlaky a lasičky. Hudba vyuţívající různé ţánry od opery aţ po country je přístupná a nenáročná i pro posluchače, který opery zrovna nevyhledává. Tajemný příběh umocněný šerem divadelního hlediště působil temně, chvílemi aţ hororově. Přesto nenechal nikoho na pochybách, ţe dobro nakonec zvítězí nad zlem. Není v něm nouze ani o vtip, který vrcholí při děkovačce. Díky hudbě, textům i obrazům vznikajícím na jevišti odchází divák v poetické náladě, pohlazen po duši. Jak napsala ve své kritice představení divadelní kritička Marie Reslová: Čarokraj v Národním divadle hrozí závislostí. Kdo jednou tuhle "čarokrásnou" zemi a příběh oslavující vzájemný respekt všech bytostí - ať uţ je stvořila příroda, nebo lidská fantazie - spatří, bude se tam chtít vrátit. Tak jako my. (hv)

3 Jiţ třetím rokem jsme v divadle základní školy Open Gate pořádali Dětský karneval nejen pro děti. Letos se konal v neděli Přesto, ţe byl veliký mráz, ţe by ani psa nevyhnali. Překrásné masky jako například podzim, zebra, vodník, princezny a princátka, šmoulinky, piráti, víly, pejsek, kašpárek, klaun, kočičí princ, Večernice, indiánka, motýlci, Pipi dlouhá punčocha, dáma s deštníkem, čarodějnice a mnoho dalších se dostavily v hojném počtu, z čehoţ jsme my, jako pořadatelé, měli velikou radost. Celým odpolednem děti provázel a bavil kejklíř PET, nechyběla diskotéka pro děti, drobné odměny ze soutěţí, balónky a sladkosti. Susan za báječné pohoštění pro všechny zúčastněné. Budeme se těšit opět příští rok na viděnou!! Na konci karnevalu byly vyhlášeny nejhezčí masky ve třech kategoriích. Kategorii děti do pěti let vyhrála Julinka v masce stromu, druhé bylo princátko Šimon. V kategorii děti od šesti do patnácti let vyhrál šašek Martin, druhá byla dáma Darina a nejlépe vyšňořená rodina Vokáčovi z Babic se převlékla za Bruncvíka se lvem. Jelikoţ rozhodování bylo pro porotu velice těţké, přidali ke třem tradičním dvě čestná místa a zaslouţenou cenu dostalo více masek. Nejlépe vyšňořená rodina byla, tak jako kaţdé první místo, odměněna předobrým dortem z cukrárny v Doubravčicích. Děkujeme za finanční podporu obecnímu úřadu Babice, základní škole Open Gate za spoluorganizaci a poskytnutí prostor, za ceny časopisu Betynka a firmě Husqvarna Česko s.r.o. a firmě HP. Marcela Chadrabová, Babický drak o. s. V divadle školy proběhla recitační soutěţ ţáků základní školy a gymnázia. Ráno se dokonce přijely zúčastnit děti z mateřských škol z okolí. Ty přednesly své básničky našim prvňáčkům. Poté jiţ začalo školní kolo vlastní soutěţe rozdělené do několika kategorií. Všichni recitátoři se připravili velmi zodpovědně a pro porotu bylo těţké vybírat postupující do oblastního kola soutěţe. Děkujeme za organizaci pí učitelkám Tereze Duškové, Petře Kobrové a z gymnázia paní Libuší Charvátové. (jl)

4 Tuhé mrazy v únoru nám umoţnily, abychom si vychutnali bruslení. Po vyučování jsme s panem učitelem Jirkou z druhé třídy vyrazili s bruslemi a helmami na rybník na náves před areálem školy. Sešlo se nás asi patnáct bruslařů a bruslařek. S úpravou ledu panu učiteli pomohla maminka jednoho z ţáků první třídy. Někteří z nás si nebyli na bruslích ještě tak jistí, jiní uţ bruslili jako draci. Ti, kteří si donesli hokejky, si vyzkoušeli své hokejové umění a ostatní hráli na honěnou a jiné hry. Upraveného ledu vyuţili ještě další dny některé třídy, které šly bruslit místo tělocviku. Bruslení byla velká zábava! Ondra L. (5. třída) 14. února jsme i u nás v Česku oslavili, někteří méně, někteří více, svátek zamilovaných svatého Valentýna. Protoţe tento svátek nemá ve východní Evropě dlouhou tradici, (byl převzat z anglicky mluvících zemí), hledala jsem o tomto svátku nějaké informace. Svatý Valentin byl asi katolický kněz, podle něhoţ se svátek slaví právě 14. února. Kolem ţivota tohoto světce panují nejasnosti existují dvě legendy. Podle první legendy umřel mučednickou smrtí protoţe tajně a proti zákazu oddával snoubence. Druhá verze legendy říká, ţe Valentin byl urozený Říman. Ve své době měl léčit těţce nemocného syna rétora Kratona, kterého uzdravil. Senátoři však Valentina obvinili z nekalých praktik a uvěznili ho. Pak byl sťat. Jeho statky byly uloţeny v kostele v Terni. Svatý Valentin byl údajně schopen léčit velmi nemocné, např. padoucnicí, dceři soudce Asteria dokonce navrátil zrak. Křesťané se radovali, ale nevěřící se hněvali, zaútočili na soudcův dům, Valentina zbili a nakonec sťali. Část jeho ostatků se dostala i do Evropy. Většinou jde o kostní pozůstatky zejm. v Německu, Rakousku, Velké Británii a Irsku. Světcovu kost z lopatky uchovává bazilika Svatého Petra a Pavla na Vyšehradě to zásluhou císaře Karla IV. Relikviář bývá vystavován na svátek sv. Valentýna 14. února. V tento den se setkává spousta zamilovaných právě na Vyšehradě. Svátek se slaví jako den lásky a náklonnosti mezi partnery, kteří si tradičně předávají nebo posílají dárky, květiny, cukrovinky a pohlednice. Tematikou je srdce, jako symbol lásky. Lucka H. ( 4.třída)

5 Ať uţ je příběh svatého Valentýna skutečný nebo vymyšlený, je určitě inspirativní a stojí za připomínku. Kořeny svátku zamilovaných však sahají ještě hlouběji do minulosti. Pravděpodobně je totiţ odvozen od svátku Lupercalia slaveného jiţ ve starověkém Římě. V podvečer tohoto svátku byly do tzv. urny lásky vloţeny lístečky se jmény mladých dívek. Kaţdý mladík si pak vytáhl z urny lísteček se jménem dívky, jeţ se měla stát v následujícím roce jeho vyvolenou. Na sklonku svého ţivota prý i sám Valentýn poznal lásku. Sblíţil s dcerou ţalářníka. Poslední vzkaz, který jí před svou smrtí poslal, končil slovy Od Tvého Valentina. A tak vznikly valentýnky. Tradice posílání valentýnských pozdravů časem upadla. Znovu byla obnovena v USA počátkem 20. století ze zcela neromantických důvodů. Kdyţ se známý výrobce vánočních přáníček Walter Scott ocitl na pokraji bankrotu, vymyslel obnovení tradice sv. Valentýna, coţ jeho obchod zachránilo. Svatý Valentýn jako svátek zamilovaných se k nám do Čech znovu rozšířil v porevolučním období. Neznamená to však, ţe bychom o svatém Valentýnovi předtím nikdy neslyšeli. K nejstarším místům svatovalentinské úcty v Čechách patřil středověký kostel sv. Valentina ve Valentinské ulici na Starém Městě praţském postavený pravděpodobně v 1. polovině 13. století a zbořený koncem 19. století. Valentýnská tradice nijak nezastínila ani jiný svátek zamilovaných 1. máj. Láska si určitě zaslouţí nejeden svátek. A ačkoli pěkná valentýnka či sváteční večeře udělá určitě kaţdému radost, mysleme na ty, které máme rádi stále, a hledejme kaţdou příleţitost, jak jim svou lásku dát najevo. Vţdyť láska je kořením ţivota. (hv) Matěj R. (5. třída) Radim N. (5. třída)

6 Tereza P. (5. třída) During the month of February the First class talked about What is Valentines? and how to show people that we care about them. We also enjoyed laughing with the idea about cupid and some of us were even pretending to shoot the love arrow at our friends! Now that Valentine s day has passed we will learn about The luck of the Irish on St. Patrick's day, which is on March You have to be smart and quick to be able to trick the leprechaun and find his gold! But in order to catch him, you must first know the story. The Legend of the Leprechaun If you should be walking along a wooded path some moonlit night in Spring and hear the faint tap-tapping of a tiny hammer, you might be lucky enough to catch a glimpse of an Irish leprechaun, the elfin shoemaker, whose roguish tricks are the delight of Irish story-telling. According to legend, the leprechaun has a pot of gold hidden somewhere, and he must give up his treasure to the one who catches him. You'll have to step lively and think quickly to capture a leprechaun's gold though, because this sly little fellow will fool you into looking away an instant while he escapes into the forest. A story is told of the man who compelled a leprechaun to take him to the very bush where the gold was buried. The man

7 tied a red handkerchief to the bush in order to recognize the spot again and ran home for spade. He was gone only three minutes, but when he returned to dig, there was a red handkerchief on every bush in the field. As long as there are. Irishmen to believe in the "little folk," there will be leprechauns to reflect the wonderful Irish sense of fun, and many a new story of leprechaun shennanigans will be added to Irish folklore each year. (rs) V úterý 20. března 2012 v 6 hodin 14 minut vstoupí Slunce do znamení Berana. V tom okamţiku začne na severní polokouli astronomické jaro a nastane jarní rovnodennost, coţ laicky řečeno znamená, ţe den bude stejně dlouhý jako noc. Slunce v tento den vychází přesně na východě a zapadá na západě a v pravé poledne přejde nad rovníkem. Příchod jara s sebou přináší také změnu času. V neděli 25. března si přeřídíme hodiny z 2:00 na 3:00. Přestoţe se jara uţ většinou nemůţeme ani dočkat a těšíme se, aţ svlékneme zimní kabáty, buďme opatrní, neboť známá lidová pranostika říká: Březen za kamna vlezem, duben, ještě tam budem. A co jaro přinese a nač se můţeme těšit, nám napsali ţáci 3. třídy. (hv) Příroda se probouzí a zvířata se rozmnoţují. Ptáci přilétají z teplých krajů. Postupně se otepluje a dny se prodluţují. Rozkvétají stromy a obalují se listím. Včeličky létají ze stromu na strom a opylují je, aby bylo v létě hodně ovoce. Na jaře je uţ tepleji a všechno kvete, a tak je dost potravy pro zvířátka. Proto se rodí mláďata, například hříbata, jehňata, kůzlata a další. Na jaře chodíme na výlety a pozorujeme rostliny, stromy a zvířata kolem sebe a posloucháme zpěv ptáků. Začínáme jezdit na kole a kolečkových bruslích. Na jaře jsou Velikonoce. Děvčata malují kraslice a chlapci chodí s pomlázkou. V červnu sklízíme na zahradě první plody jahody a třešně. Kdyţ je teplé počasí, chodíme se uţ opalovat a koupat. Patrik M., Bára F., Erik V. a Martina Ch. (3. třída) Proč lidová Kdo chce znát, jak kytky voní, ten se musí předklonit. Kdo se jaru nepokloní, bude z něho škarohlíd. Včelky bzučí kolem stromů, prohlédnou si kaţdý květ, pak na chvilku letí domů, za chvilku se vrátí zpět. Proč to včelky dělají? Proč do květů koukají? Třešní bude plný stůl, medu bude plný úl.

8 While learning phonic words with ss, we in the first class took a break to talk about fossils and dinosaurs. The children were really excited and couldn t wait to bring things from home including real fossils, books, cd, skeletons and stuffed animals. We couldn t get enough of the topic! Today we journeyed back through time by making our very own fossil! Who says English can t be fun? (rs) V minulém čísle jsme Vám prvňáčky představili jako čtenáře. Prvňáčci toho ale umí mnohem více. Také jim jde moc dobře matematika. Ve třídě jsou dokonce děti, které dokáţí samy vytvořit slovní úlohu. No přesvědčte se sami: Na závěr bych ráda zveřejnila, řekla bych, entrefilet Víc k tomu nedokáţi dodat. (td)

9 Tomáš Ch. (1.A)

10 V hodině českého jazyka se ţáci čtvrté třídy věnovali psaní příběhu. Nejprve společně přemýšleli nad tím, jak by měl příběh, který má posluchače či čtenáře zaujmout, vypadat, jak by měl být strukturován, jak má gradovat a vyvíjet se děj. Nato si ţáci promysleli osnovu svého příběhu a pustili se do psaní. Mnozí vydrţeli psát s velikým zaujetím. O tom, jak dokázali rozvinout svou fantazii, svědčí některé z jejich prací uveřejněné níţe. (hv) V jednom domku na kraji města bydlely dvě desetileté dívenky se svojí babičkou. Rodiče se prý zabili při autonehodě, ale ba-bička moc dobře ví, ţe její dcera maminka obou dívenek a její zeť jednoho dne zmizeli při procházce lesem, vedle kterého bydleli. Policie je hledala úplně všude, ale prostě se vypařili. Jednou na svátek Dušiček dívky (Byly dvojčata jedna byla Nataška a druhá Ludmilka.) chtěly, aby jim babička vyprávěla horor. Babička nevymyslela nic jiného, neţ vyprávět jim o jejich rodičích, ale samozřejmě dělala, ţe ti dva lidé jsou nějací cizí lidé a ţe si to vymyslela. Nataša i Lída se hrozitánsky bály a nemohly usnout. Lída Nataše řekla: Natašo, na mě odněkud táhne. Víš, ţe na mě taky?, řekla Nataša. Hele, támhle je pootevřené okno, odvětila Lída a obě se tam šly podívat. Kdyţ tam najednou uviděly velikánskou ceduli a na ní stálo: Natašo a Ludmilo, za to, ţe jste probudily naše duchy, musíte do lesa teď hned nebo se vám něco stane! Holky se hrozně bály, a tak šly. Jak došly na mýtinu uprostřed lesa, najednou uviděly dva hroby, na kterých byly přenádherné a ještě v noci rozkvetlé květiny. Na hrobech bylo napsáno: Anna a Abrahám Gregoryovi, rodiče Ludmily a Nataši Gregoryových. Holky byly překvapené, ţe jejich rodiče mají hrob tady a ţe na jejich hrobech rostou i v noci kytky, kdyţ tu najednou jim oběma přeběhl mráz po zádech a slyšely nějaký tajemný hlas: Tak tady jste, huhuhá, konečně vymýtím prokletý rod Gregoryů! Děvčata se neohlíţela a utíkala pryč. Měla tu výhodu, ţe obě dvě chodily na takový koníček sprintu, takţe mu s menšími problémy utekly. Kdyţ dorazily domů, babička uţ je hledala a pořádně jim vyčinila, ţe chodit v deseti letech v noci do lesa je opravdu velice nepovedený nápad. Druhý den šly poloţit květinku na hrob, ale uţ ve dne. Najednou Natašu zezadu někdo chytil pod krkem. Lída rychle poloţila kytku a sprintovala domů říct to babičce. Kdyţ doběhla domů, babička nechala na zrcadle lístek, ţe se za pět minut vrátí a ţe je v obchodu a nakupuje. Tak Lída běţela do obchodu za babičkou. Dorazila tam a volala: Babi, někdo nás chce zabít a dostal uţ Natašu! Natašu?!, řekla babička, upustila košík a řekla Lídě: Teď mi doběhni domů odemknout a dones mi nějaké sportovní oblečení. Je nahoře na půdě, protoţe ho moc nepouţívám. Já tě cestou dojdu.

11 Lída sprintovala na půdu a našla jenom nějaké bláznivé pestrobarevné kraťasy a bílé tílko s teniskami na obrázku a samozřejmě tenisky, ale babička ji na té půdě zavřela a běţela do lesa. Cestou si mumlala, ţe jméno Gregoryovi jí bylo nějaké povědomé a ţe si tak říkají jen tak, protoţe s potomkem rodu Gragů (to je prokletý rod z pravdivé pověsti) by si nikdo nezačínal. Kdyţ babička doběhla na mýtinu, uviděla svou dceru a zetě objímat Natašku a velmi se jí ulevilo a běţela k nim. Zatím se Lída dostala ven z půdy tak, ţe rozbila okno a slezla do jiného okna, které bylo ještě otevřené, a uháněla do lesa pomoct Nataši. Kdyţ tu tam viděla objímající se rodinku a přidala se k nim. Maminka jim vysvětlila, ţe ten, kdo chytl Natašu pod krkem, byli oni, protoţe ji chtěli obejmout. Vysvobodila nás vaše odvaha a láska. Johana M. V.(4. třída) Stále nic! oznámí Bob, kdyţ jde do stanu. Jen samé nádoby! A jsou prázdné. Freguas chvíli kope a pak zvolá: V této je lísteček! Ale já to nepřečtu. Je to v hieroglyfech. Ty to přečteš! Bob honem rychle běţí k Freguasovi. Zlato je pod sfingou. Přečte to Bob. Tak se tedy vydají ke sfinze. Chvíli kopou a pak narazí na kameny a Freguas zvolá: Dál se nedostaneme. Dáme pod to dynamit a tím si uděláme cestu! Tato nebezpečná třaskavina udělá velký výbuch. Boba to poraní. Spadnou pod sfingu a Bob ztrácí síly. Má ale štěstí, přiběhne k němu Freguas. Vyléčí Boba, odhrabou písek a tam je zlato! Naplní první pytel. Jdou dále a chtějí uţ ven. Jediný způsob, jak se dostat ven, je to, aby to tady vybuchlo. Tak Bob vytáhl dynamit, který se proměnil na prach. Zapálíme ten prach, stejnak to vybuchne, přemýšlí Freguas a tak zapálí ten prach. Začne to hořet. Vyplýtváme tu vodu, která je na pití. Tím uhasíme ten oheň. Uhasí oheň a zbyde tam zlato! Naplní druhý pytel. Najednou se tam začne valit písek. Bob vyběhne na poslední chvíli. Freguas tam zůstal. Bob si pak uvědomil, ţe zlato měl u sebe Freguas. Ale Bob přesto zničil všechny doly, které vlastnil. Fabian R. (4. třída) Všechno to začalo jednu středu. Šel jsem s Karlem do lesa dát si turnaj v šermování. Já jsem si vzal můj nejlepší meč a tím jsem Karla porazil jako vţdycky. Ale pak se to stalo! On totiţ spadl do skupiny muchomůrek a zmizel. V prvním momentě jsem nevěděl, co mám dělat. A pak jsem si řekl, ţe půjdu za ním. Skočil jsem do muchomůrek a dostal jsem se do nějaké divné komnaty plné brnění. Najednou se otevřely dveře a dovnitř vešel rytíř a oba jsme na sebe koukali. On se vzpamatoval jako první a řekl: Kdo jsi, cizinče? a pak vytasil meč a gestem ukázal, ţe mám jít s ním. Dovedl mě k někomu, koho jsem znal ke Karlovi. Lorde Karle, tohohle kluka jsem našel ve zbrojírně, řekl rytíř. Karel

12 s úsměvem poslal nechápavého rytíře pryč. Vítej v mé zemi, Michale. Já jsem na něj koukal, jako bych chtěl omdlít. Ale Karel hned začal vysvětlovat, ţe je moc smutný, ale ţe mně to nemohl říct a začal mi všechno vyprávět. Nakonec řekl, ţe musí něco udělat pro moji jistotu. A pak se to stalo! Den po jeho odjezdu se k nám doneslo, ţe ho chytil zlý Lord Black. Udělali jsme rozumnou věc. Zaútočili jsme na jeho zakázaný les. Nebylo to nijak těţké, jeho stráţe jsme rychle zahnali, ale pak přišlo jeho vojsko. Byl to hrozný boj. Bojovali o kaţdý strom. Já jsem byl úplně vepředu a nakonec jsme vyhráli. Nicolas W.(4. třída) Jednou Dana stála před školou a přišla k ní Kristýna. Jste hodně bohatí?, říká Kristýna. Dana zůstala udiveně stát Ne i kdyţ ne, asi ne. Dana nevěděla, co má říct. Kristýna se vyptávala dál. Kolik máte domů? Jeden, vypravila ze sebe Dana. My jich máme pět, chlubila se Kristýna. A kolik máte aut?, ptala se znovu Kristýna. Dvě, Dana uţ jí chtěla něco říct, ale nevěděla co. A kolik má na Tebe máma času?, zeptala se proto Dana Kristýny. Skoro vůbec, podivila se Kristýna. Vidíš, moje bohatství je v tom, ţe mám čas na svoji rodinu. Karolína Mia B. (5.třída) V úterý a ve středu probíhá krouţek keramiky. Krouţek je organizován ve dvou skupinách, pro mladší a starší ţáky. Děti se učí pracovat s keramickou hlínou, vyrábějí plastické obrázky, mističky, svícínky, kelímky či hrníčky, tvoří postavy lidí, zvířátek či pohádkových bytostí dle předlohy i vlastní fantazie. Seznamují se také s prací na hrnčířském kruhu. Své výtvory pak zdobí glazurou. Keramický krouţek skýtá dětem příleţitost uplatnit nejen manuální zručnost, ale také fantazii a umělecké představy. Keramické výrobky jsou pěkným dárkem, kterým děti mohou potěšit své blízké třeba o Vánocích či narozeninách. A jak říkají samy děti, kdyţ si vyzkouší, kolik práce dá vyrobit třeba hrníček, více si váţí předmětů, které denně berou do rukou. (hv)

13 S krychlemi se děti seznamují jiţ v předškolním věku. Ve školce nebo doma staví z různých stavebnic, kde krychle často hraje hlavní roli. Manipulace s tělesem je tedy dětem známá a rozvíjí se senzomotorické zkušennosti, které zakládají tvorbu intuitivních představ (Jirotková, 2010). V běţných učebnicích prvního, ba i druhého stupně ZŠ a střední školy se toto téma vyskytuje jen okrajově. Tým doktorky Jirotkové provedl v roce 2010 průzkum učebnic matematiky pro ročník ZŠ. Problematiku sítí krychle nalezli vesměs jen v učebnicích 4. a 5. ročníku, v jednom případě jiţ v učebnici pro 3. ročník. RVP ZV problematiku budování schématu nějakého geometrického pojmu ani obecněji problematiku rozvíjení prostorové představivosti neřeší (Jirotková 2010). V dokumentu se dočteme pouze toto: Ţák rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci. ( ) Základní útvary v prostoru kvádr, krychle, jehlan, koule, kuţel válec, ( ) V poznávacím procesu záků (vice v příštím čísle) je na prvním místě motivace. Zohledněme Vygotskyho teorii ZDP (Zone of proximal development rozdíl mezi tím, co se dítě naučí samo a čeho je schopno ve stejné věci dosáhnout s pomocí druhého.) Za předpokladu, ţe se téma sítě krychle objeví aţ ve čtvrtém ročníku, ZDP můţe jiţ pominout. To můţe být problém z hlediska kognitivního a hlavně z hlediska motivačního (viz další číslo). Problémem tématu můţe být sloţitý geometrický jazyk. Termíny jako vrchol, hrana, síť krychle jsou abstraktní a nepřesné. Je tedy nutné pouţívat vhodný jazyk. Takový jazyk nebude z matematického hlediska přesný, dětem je však blízký. Pokud ukáţete na krabici od bot na vrchol a zeptáte se prvňáčka, co je to? Odpoví vám, ţe roh. Výpovědi kaţdý porozumí a ţák si pod pojmem roh představí konkrétní věci (izolované modely). Není tedy nutné zavádět hned nový termín vrchol, který by jen zkomplikoval poznávací proces ţáků. Dalším problémem je jak zadávat ţákům úlohy, jak je s tématem seznámit. Ve většíně učebnic (viz výše) jsou úlohy zadány instrukcemi. Např.: rozstřihni krabičku a sloţ siť krychle atp. Ţákům je tedy předán fakt, ţe toto je síť krychle a na vlastní objevování není moc prostoru. V našich učebnicích je tomu jinak. Ţáci se s krychlemi seznamují jiţ od prvního ročníku například krychlovými stavbami a probíhá zde i tvorba sítě krychle. Ovšem zde ţáci oblékají paní nebo pana Krychli do šatů. Téma je motivačně velmi silné a mimo prostorovou představivost a seznamování se ţáka s vazbami stěn se rozvíjí i manipulativní zkušenosti při tvorbě šatů. Musí sešít správné stěny k sobě, jinak pana Krychli do šatů neoblékne. A to vyţaduje správný řešitelský postup. Ve třídě většinou vznikne hned několik moţných modelů. To pobízí k dalšímu průzkumu a pátrání, kolik modelů vlastně je a pod. Takto motivovaní ţáci vstřebají z celého učiva mnohem více. Literatura: JIROTKOVÁ, D.: Cesty ke zkvalitňování výuky geometrie. Výzkumný záměr. (jhl)

14 17. února se konalo Veselé bubnování. 27. února proběhlo školní kolo recitační soutěţe Dětská scéna února navštíví Open Gate finalisté ankety Zlatý Ámos. Z tohoto důvodu Klíče k branám Národního technického muzea, které se měly v tento den konat, neproběhnou. Další Morning Oasis Assembly bude 11. dubna Další klíčenka vyjde 3. dubna Morning Oasis Assembly bylo z organizačních důvodů posunuto na 6.3. Na recitační soutěţ se půjdou podívat ţáci některých tříd podívat, zúčastní se postupující. O filmovém klubu více informací přijde mailem (a v i-klíčence). Vítání občánků se zúčastní vybraní ţáci. Na starosti má pí Hana Vavrečková a její 4. třída. Bliţší informace k dalším akcím budou dodány ( em či na netu). Od 5.4. do 9.4. jsou velikonoční prázdniny. Poznámky: Změna programu vyhrazena. V průběhu roku mohou vznikat další akce. za přispění redakční rady klíčenky vydává ZŠ Open Gate (jl) Jiří Luka, (mm) Marcela Marks, (td) Tereza Dušková, (jv) Jitka Vinklerová, (rs) Raquel Sales, (jhl) Jiří Hladík, (ad) Alexandra Děţinská, (nf) Natalia Fajčíková, (hv) Hana Vavrečková, (pk) Petra Kobrová, (mf) Michael Franklin, (rse) Richard Seccombe, (iv) Ilona Vuchtrlová, (vč) Veronika Čechová, (jh) Jitka Hildebrandová ZŠ OPEN GATE, březen 2012

15

Psaná podoba jazyka, slovní zásoba

Psaná podoba jazyka, slovní zásoba Šablona č. VI, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Anglický jazyk Anglický jazyk Psaná podoba jazyka, slovní zásoba Příběh Three little pigs Ročník 5. Anotace Materiál slouží

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

VY_12_INOVACE_02.14 1/9 1.2.02.14 Vyprávíme a překládáme příběh

VY_12_INOVACE_02.14 1/9 1.2.02.14 Vyprávíme a překládáme příběh 1/9 1.2.02.14 Materiál je určen pro práci žáků 4. 5. ročníku v hodinách informatiky. Navazuje na učivo českého a anglického jazyka. 1. část Žáci dostávají v elektronické podobě první pracovní list obrázky

Více

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ ŠKOLKA VOLÁ - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Září klepe na vrátka... 2 B) Pracovní list... 2 C) Tvorba s dětmi - Hrneček... 4 D)

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping...

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping... příběhy Stories 1 příběhy Stories 1 Obsah Úvod... strana 3 Gingerbread Boy... strana 4 Sleeping Beauty... strana 11 The Old Grey Cat Is Sleeping... strana 17 Gigantic Turnip... strana 25 Šablony... strana

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Audiopomůcka č. 5 The Princess and The Pea Výukový materiál

Audiopomůcka č. 5 The Princess and The Pea Výukový materiál Audiopomůcka č. 5 The Princess and The Pea Výukový materiál Autor: Kateřina Mařanová Partnerské zařízení: Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov, Přátelství 160, okres Most Poznámka: kopírovat

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Is that tie yours? Je ta kravata vaše? fráze pro začátečníky a mírně pokročilé Copyright Hemisféry, s. r. o., 2008. Všechna práva vyhrazena. Ilustrations

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA Jak již bylo řečeno, primární modální slovesa vyjadřují míru svobody/nesvobody provádět nějakou činnost. Podíváme se na jednotlivá modální slovesa a vysvětlíme si jejich význam.

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci. Richard Ludvík

ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci. Richard Ludvík ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci jedno slovo - pět vět Richard Ludvík Text 2016 Richard Ludvík Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2016 1. vydání Lukáš Vik, 2016 1. díl ISBN epub formátu: ISBN

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Hello, let s play! VY_32_INOVACE_STE_05-14_AJ-4. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Anglický jazyk

Hello, let s play! VY_32_INOVACE_STE_05-14_AJ-4. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Anglický jazyk Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Hello,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana 1.Úvodní strana 1 AMERICAN FESTIVALS AJ 3 Konverzační témata DUM č. 20 septima osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_22_INOVACE_458_AJ_18 Mgr. Taťána BLAHUTOVÁ Anglický

Více

CLIL a projektové vyučování

CLIL a projektové vyučování CLIL a projektové vyučování Inspirace pro CLIL 7. dubna 2016 Jana Chrásková CLIL a projektové vyučování 1. PROČ? Kauza Karel 2. JAK na to, abychom se z toho nezbláznili? 3. Co z toho? Kauza Kuba Proč spojovat

Více

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií

Unit 3 podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro děti s dyslexií (II_UNIT _namluveno.jbb) Unit podle učebnice Chit Chat II - zpracováno pro

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Co nás čeká v měsíci BŘEZNU?

Co nás čeká v měsíci BŘEZNU? Co nás čeká v měsíci BŘEZNU? 8.3. bowling v Ústí nad Orlicí projekt Kniha je náš kamarád, každý z nás ji má moc rád 15.3. návštěva knihovny v Kostelci nad Orlicí 18.3. Matematický klokan pro 2. 5. Ročník

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Ironic Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová IRONIC 1. Listen to the song Ironic from the singer Alanis Morissette. For the first time

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Half term test, 6yr Pořadové číslo: III_2-05_54 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. B Téma hodiny: Pololetní písemná práce Vyučující: Ing. Olga

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

CVIČENÍ NA SLOVESA SE DVĚMA PŘEDMĚTY

CVIČENÍ NA SLOVESA SE DVĚMA PŘEDMĚTY CVIČENÍ NA SLOVESA SE DVĚMA PŘEDMĚTY PRVNÍ TYP: GIVE IT TO ME DRUHÝ TYP: BUY IT FOR ME They gave me the book. Dali mi tu knihu. They bought me the book. Koupili mi tu knihu. They gave the book to me. Dali

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2

Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2 Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2 Unit 2 part B - translation practice 1. Proč jsou Mickey a Millie doma odpoledne? Why are Mickey and Millie at home in the afternoon? 2. Proč nejde Mut do

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_4860CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Chit Chat 2 - Lekce 3

Chit Chat 2 - Lekce 3 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit a doctor lékař Drink this. Vypij toto. Drink this.

Více

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision VY_22_INOVACE_84 P3 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. Complete with will/won t have travel drive solve need be (2x) My dad thinks

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, řešení II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, for students

II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, řešení II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, for students Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Happy New Year, song Pořadové číslo: II_2-01_39 Předmět: Anglický jazyk Třída: 8. A Téma hodiny: Vánoce a Nový rok. Vyučující: Ing. Olga Matoušková

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : začátečník mírně pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje 6 různých cvičení včetně krátkého překladu, pomocí

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 9 (ch_unit9.jbb) Chit Chat - Unit 9 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit free time volný čas (I) watch TV dívám se na televizi

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA Dětský domováček ÚNOR 2015 Autor : Barbora S. Co je nového? Tak si to představte Ze začátku jsem si myslela, ţe tato rubrika nebude pravidelná, vţdyť, co nového by se pořád mohlo

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

PŘEMYSL DUŠÁNEK PETR MATOUŠEK TOM JARMAR

PŘEMYSL DUŠÁNEK PETR MATOUŠEK TOM JARMAR ČÍSLO 17 Podzim Martin Matoušek Podzim začíná 23.9. Děti začínají chodit do školy. Někteří ptáci odlétají do teplých krajin. Začíná se hrabat listí. Začíná padat listí. Ježek se musí zahrabat do listí.

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Srovnávací testy 5. ročníku - školní rok 2013/2014

Srovnávací testy 5. ročníku - školní rok 2013/2014 Srovnávací testy 5. ročníku - školní rok 2013/20 V letošním roce jsme se rozhodli vyuţít nabídky firmy PROŠKOLY zdarma otestovat ţáky 5. ročníku. Testování z českého jazyka a matematiky se zúčastnilo všech

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace. Číslo

Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace. Číslo VY_32_Inovace_07_16_jaro.notebook March 23, 2013 Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" ROČNÍ DOBY JARO Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou,

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis DRUHÁ PODMÍNKOVÁ VĚTA VY_32_INOVACE_AK_2_18 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Past Perfect opakování předminulý čas

Past Perfect opakování předminulý čas 1. Udělal jsem oběd,než přišla domů. 2. Když jsem přišel na autobusovou zastávku, autobus už odjel. 3. Do pondělí už všichni turisté opustili hotel. 4. Začala zpívat píseň, kterou napsala pro svého kamaráda.

Více

PS 2 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Přítomný čas průběhový - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já se dívám na televizi.

PS 2 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Přítomný čas průběhový - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já se dívám na televizi. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Přítomný čas průběhový - oznamovací věty Cvičení: Já se dívám na televizi. 8 9 I am watching TV.

Více

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut.

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut. Dne 14. listopadu proběhly v naší škole třídní schůzky rodičů. Rodiče vyslechli informace týkající se prospěchu a chování žáků. Dozvěděli se o nejdůležitějších akcích školy. Nejlepšími žáky v I. čtvrtletí

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

Valentýn. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Irena Mgr. Paulová, Irena Paulová Mgr.

Valentýn. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Irena Mgr. Paulová, Irena Paulová Mgr. VY_32_INOVACE_PRV_487 S2 Valentýn Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 2. 2. 2013 Datum pilotáže: 14. 2. 2013 Metodika: Učitel prostřednictvím textu a obrázků seznámí děti s

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis PRVNÍ PODMÍNKOVÁ VĚTA VY_32_INOVACE_AK_2_17 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-psa-15 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

Od 8.r. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz. Květoslava Kaziměrčíková

Od 8.r. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz. Květoslava Kaziměrčíková VY_22_INOVACE_62_Píseň Don t cry Od 8.r. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz Květoslava Kaziměrčíková Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Práce s textem

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Chit Chat 2 - Lekce 2

Chit Chat 2 - Lekce 2 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_lekce.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit bedroom ložnice bathroom koupelna kitchen kuchyně living

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy

Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy Eva Dienerová Daniela Ondreičková KNIŽ N Í K LU B mravenecek vetsi.indd 1 16/11/16 14:14 ÚVOD Malované čtení je barevné vyprávění pro děti. Mohou si je

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více