ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2"

Transkript

1 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 4. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Jakub Drábek, člen zastupitelstva, Jana Duchková, členka zastupitelstva, MUDr. Elena Güttlerová, členka zastupitelstva, Mgr. Petr Hejna, člen zastupitelstva, PhDr. Ivo Hlaváč, člen zastupitelstva, Ing. Otto Hoffmann, člen zastupitelstva, Mgr. Kateřina Jechová, členka rady, Ing. Martin Jírovec, člen zastupitelstva, Tomáš Jubánek, člen zastupitelstva, Mgr. Miroslava Kaňková, členka zastupitelstva Ing. Daniel Kůta, člen zastupitelstva, PhDr. Zdeněk Lochmann, člen zastupitelstva, Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty, Mgr. Bohuslav Matuška, člen zastupitelstva, Michaela Mazancová, členka zastupitelstva, Ing. Jiří Paluska, starosta, Jan Pech, zástupce starosty, Jana Pospíšilová, členka zastupitelstva, Petr Pulec, člen zastupitelstva, Ing. Dan Richter, člen zastupitelstva, JUDr. Klára Samková Ph.D., členka zastupitelstva, Bc. Antonín Setnička, člen zastupitelstva, Ing. František Stádník, člen zastupitelstva, Aleš Svoboda, člen zastupitelstva, Ing. Jaroslav Šolc, člen zastupitelstva, Marie Truhlářová, členka zastupitelstva, Aleksandra Udženija, členka zastupitelstva, Michal Uhl, člen zastupitelstva, Ing. Jan Vaněk, zástupce starosty, Ing. Marie Vlková, členka rady, Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty, Eliška Zemanová, členka zastupitelstva Dále přítomni: Ing. Michal Kopecký, tajemník, Mgr. Miluše Bromová, vedoucí odboru matrik, 1

2 Mgr. Jan Bureš, vedoucí odboru právního, PhDr. Hana Dostálová, vedoucí odboru humanitního, Ing. Helena Dřízhalová, vedoucí odboru výstavby, Ing. Zuzana Folprechtová, vedoucí odboru školství a kultury, Josef Gál, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje, Mgr. Drahoslava Hánová, vedoucí odboru živnostenského, JUDr. Andrea Horáková, vedoucí odboru Kancelář tajemníka, Mgr. Ondřej Jícha, vedoucí odboru správních agend, Ing. Eva Klímová, vedoucí odboru interního auditu a kontroly, Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic, Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí, Ing. Petr Štěpán, vedoucí odboru informatiky, Ing. Pavel Tojšl, vedoucí odboru ekonomického, Mgr. Petr Matuška, Eliška Křížová, Monika Štveráková, Vlasta Tillová, Šárka Votánková Omluveni: MUDr. Otto Schwarz, člen zastupitelstva Ověřil: PhDr. Ivo Hlaváč, člen zastupitelstva PhDr. Zdeněk Lochmann, člen zastupitelstva Zapsal: Šárka Votánková, vedoucí oddělení organizačního Hosté: 43 Program: Č. Bod jednání Předkladatelé Rozhod. Č.usn. 1. ke změně Jednacího řádu Ing. Paluska Jiří, schváleno 42 Zastupitelstva městské části Praha 2 starosta 2. k odvolání a volbě člena Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 2 Černochová Jana, členka rady schváleno k odvolání předsedy Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 2 4. k vzdání se funkce a volbě člena Majetkového výboru Zastupitelstva městské části Praha 2 5. k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok závěrečný účet 6. ke směně pozemků s Českým vysokým učením technickým v Praze 7. k připomínkám městské části k návrhům celoměstsky významných změn I a I+II Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy 8. ** k prodeji jednotky č. 392/11 vymezené dle zákona o vlastnictví bytů v budově Ing. Paluska Jiří, starosta Ing. Paluska Jiří, starosta Ing. Paluska Jiří, starosta Ing. arch. Vondrášek Václav, zástupce starosty Ing. arch. Vondrášek Václav, zástupce starosty Ing. Paluska Jiří, starosta schváleno 44 schváleno 45 schváleno 46 schváleno 47 schváleno 48 schváleno 49 2

3 čp. 392 (k.ú. Nové Město) na adrese Podskalská 7, Praha 2 9. k úhradě kupní ceny za bytovou jednotku č. 392/8 vymezenou v budově čp. 392 (k.ú. Nové Město) na adrese Podskalská 7, Praha k výběru nejvhodnější nabídky podané na plnění podlimitní veřejné zakázky "Revitalizace Havlíčkových sadů" v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 11. k "Petici dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním" 12. k dodatku č. 3/2011 ke zřizovací listině Základní školy, Praha 2, Legerova k navýšení příspěvku Základní škole, Praha 2, Legerova k poskytnutí účelových dotací na zahraniční pobyty školských příspěvkových organizací v roce ke změně rozpočtu městské části Praha 2 a k navýšení příspěvku školským příspěvkovým organizacím 16. k poskytnutí veřejné finanční podpory pro oblast prevence závislostí na návykových látkách z účelové neinvestiční dotace MHMP na období roku k poskytnutí účelové dotace Domu dětí a mládeže Praha 2, Slezská 21/ k poskytnutí účelové dotace občanskému sdružení "AKORD" 19. k finanční podpoře Židovskému muzeu Praha 20. k prominutí penále Tělocvičné jednotě Sokol Pražský 21. k přijetí daru od společnosti Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. 22. ke změně rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2011 (opravy výtluků na pěších komunikacích Prahy 2 a vybudování podzemních kontejnerů na separovaný odpad v ulici Římská) 23. ** 24. ** ke splátkovým dohodám č. 22/2011, 23/2011, 28/2011, 29/2011, 30/2011, 31/2011, 32/2011, 38/2011 k odkoupení pozemku parc. č. 1359/5, k.ú. Vinohrady Ing. Paluska Jiří, starosta Ing. Paluska Jiří, starosta Ing. Paluska Jiří, starosta Pech Jan, zástupce starosty Pech Jan, zástupce starosty Pech Jan, zástupce starosty Pech Jan, zástupce starosty Černochová Jana, členka rady Mgr. Jechová Kateřina, členka rady Mgr. Jechová Kateřina, členka rady Mgr. Marksová Michaela, zástupkyně starosty Mgr. Marksová Michaela, zástupkyně starosty Ing. Paluska Jiří, starosta Ing. Paluska Jiří, starosta Ing. Vaněk Jan, zástupce starosty Ing. Paluska Jiří, starosta neschváleno schváleno 50 schváleno 51 schváleno 52 schváleno 53 schváleno 54 schváleno 55 schváleno 56 schváleno 57 schváleno 58 schváleno 59 schváleno 60 schváleno 61 schváleno 62 schváleno 63 schváleno 64 3

4 25. ke změně rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2011 (odkoupení pozemku p. č. 1359/5, k. ú. Vinohrady) Informace: Ing. Paluska Jiří, starosta schváleno 65 Č. Předmět Předkladatelé Rozhod. 26. k pracovnímu jednání k vyhodnocení připomínek MČ Praha 2 ke konceptu ÚP hl. m. Prahy na OÚP MHMP Ing. arch. Vondrášek vzato na vědomí Václav, zástupce starosty 27. k plnění usnesení Rady městské části Praha 2 a Zastupitelstva městské části Praha 2 za 1. čtvrtletí k protokolu č. 2/11 a č. 3/11 o výsledku provedené kontroly KV ZMČ Ing. Paluska Jiří, starosta JUDr. Horáková Andrea, vedoucí odboru Kancelář tajemníka vzato na vědomí vzato na vědomí Starosta zahájil 4. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 v 15:00 hodin. Starosta v úvodu zasedání zastupitelstva před projednáváním programu představil vítěznou školu ZŠ Sázavská, která zvítězila ve sportovně-dovednostní soutěži AMOS TOUR ve školním roce a poděkoval za velmi zdařilou reprezentaci. Ředitel ZŠ Sázavská, Mgr. Michal Voldřich, poděkoval za krásné přivítání a poděkoval městské části Praha 2 za organizaci této soutěže. Starosta uvedl, že 4. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 bylo svoláno a vyhlášeno v souladu s Jednacím řádem ZMČ Praha 2. Konstatoval, že podle prezenční listiny je v sále přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva. Upozornil, že občané městské části Praha 2 mohou svá písemná vyjádření vyvěsit na desku zde v sále a pověřil Ing. Kopeckého a Mgr. Bureše, aby o vyvěšení neprodleně informovali předsedajícího. K ověření zápisu byli navrženi PhDr. Hlaváč a PhDr. Lochmann a zastupitelé s tímto návrhem souhlasili. Do návrhové a volební komise byli navrženi A. Svoboda, Ing. Vlková a E. Zemanová (předsedkyně komise) a zastupitelé s tímto návrhem hlasováním (26:0:2) souhlasili. K programu: Ing. Paluska uvedl, že po jednání Majetkového výboru ZMČ Praha 2, jednání předsedů klubů a na základě písemného stanoviska OBS odročil na příští zasedání zastupitelstva původní bod č. 6 k prodeji bytových domů a bytových jednotek. Dále vyřadil z programu původní bod č. 20 a nově zařadil body č. 24 a 25. Uvedl, že byla podána námitka proti zápisu 3. ZMČ ze dne zastupitelem Ing. Richterem a požádal ověřovatelku zápisu 3. ZMČ o vyjádření. Ing. Vlková uvedla, že ve stanovené lhůtě dané Jednacím řádem ZMČ Praha 2 obdržela námitku zastupitele Ing. Richtera proti zápisu 3. ZMČ ze dne Dle jednacího řádu zastupitelstva 20 byly všechny body 1 až 3 splněny a vzhledem k tomu, že zápis není doslovným přepisem nahrávaného záznamu, nemůže tuto námitku přijmout. Ing. Paluska zařadil projednání této námitky před bod č. 1 programu zasedání. 4

5 Ing. Roman Mikula, občan Prahy 2, přednesl připomínku k programu zasedání. Uvedl, k bodu č. 5 k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2010 závěrečný účet, že Zastupitelstvo hl.m. Prahy schválilo dne usnesení o plnění rozpočtu celého hl.m. Prahy a vyúčtování výsledku hospodaření hl.m. Prahy za rok Součástí schváleného závěrečného účtu je zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2010 městské části Praha 2. Proto se domnívá, že po schváleném závěrečném účtu hl.m. Prahy za rok 2010, může být projednávání závěrečného účtu městské části Praha 2 nadbytečné, časová posloupnost by měla být obráceně. Ing. Paluska požádal o právní stanovisko Mgr. Bureše, který po prostudování materiálu vystoupí s konkrétním stanoviskem. Zastupitelé poté upravený program hlasováním (31:0:1) schválili. Ing. Richter vystoupil k podané námitce proti zápisu 3. ZMČ a uvedl, že poznámka k minulému zasedání zastupitelstva se týkala změny zřizovací listiny - názvu a sídla ZŠ Legerova, která souvisí s jejím stěhováním, kdy na zastupitelstvu nebyly předloženy žádné důvody, proč by měli zastupitelé hlasovat pro změnu názvu a stěhování školy. Z tohoto důvodu během zasedání požádal pana starostu, aby zastupitelům vysvětlil důvody a pan starosta na jeho dotaz odpověděl, že Usáma bin Ládin je mrtev. Požádal tedy doplnění do zápisu, že stěhování ZŠ Legerova bylo zdůvodněno tímto výrokem pana starosty. Ing. Paluska uvedl, že tento výrok, který řekl na minulém zasedání zastupitelstva řekl k něčemu jinému, nikoliv k důvodu pro stěhování ZŠ Legerova, ale k právní expertíze a k dopisu od JUDr. Danielisové, z něhož Ing. Richter četl na minulém zasedání pouze úryvek, který se mu v tom okamžiku hodil a tu část dopisu, která se mu nehodila, záměrně zamlčel. Ing. Richter uvedl, že mu šlo o to, že na minulém zasedání zastupitelstva nebyly předloženy žádné důvody, proč by měli zastupitelé hlasovat pro stěhování ZŠ Legerova a požádal o předložení nějaké kopie zdůvodnění pro stěhování ZŠ Legerova z minulého zasedání. Ing. Paluska uvedl, že o této věci diskutovali nejen na zasedání zastupitelstva, ale i v komisích, výborech a radě městské části. Tato záležitost byla hodně diskutována, bylo to téma prvního čtvrtletí tohoto roku a důvodů v diskuzích bylo řečeno mnoho. T. Jubánek se dotázal Ing. Richtera, kam jeho námitka směřuje, když Ing. Vlková zde vyjádřila své stanovisko. A. Svoboda požádal, aby byly zveřejňovány dálkovým přenosem audiozáznamy ze zasedání zastupitelstva. J. Pech uvedl, že ho udivuje, že Ing. Richter po diskuzích, které trvaly skoro půl roku ke stěhování ZŠ Legerova, chce opakovat důvody, proč přistoupili ke stěhování ZŠ Legerova. Proběhlo k tomu mimořádné zasedání zastupitelstva, řádné zasedání zastupitelstva, projednávalo se to v komisi výchovy a vzdělávání a Ing. Richter osobně navštívil odbor školství a kultury před zasedáním mimořádného zastupitelstva, kde si vyžádal všechny materiály a stanoviska, která mu byla poskytnuta. Ing. Richter znova konstatoval, že k bodu ke změně názvu a sídla ZŠ Legerova nedostali žádné materiály, pan starosta tento bod navrhl bez jakéhokoliv zdůvodnění, a proto trvá na své námitce do zápisu 3. ZMČ o doplnění dopovědi pana starosty. J. Černochová navrhla ukončit rozpravu a zahájit projednávání bodů programů a případná diskuse může probíhat v bodu různé. 5

6 K jednotlivým bodům programu: 1. ke změně Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 2 Předkladatelé: Ing. Paluska Jiří, starosta Předkladatel Ing. Paluska blíže zastupitele seznámil s návrhem usnesení ke změně Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 2. Zastupitelé předložený návrh usnesení hlasováním schválili (32:0:1). Usnesení č k odvolání a volbě člena Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 2 Předkladatelé: Černochová Jana, členka rady Předkladatelka J. Černochová blíže zastupitele seznámila s návrhem usnesení, ve kterém je navrženo odvolání člena Kontrolního výboru ZMČ Praha 2 a zvolení nového člena do tohoto výboru. Dále požádala o úpravu usnesení v ukládací části, kde nebude realizace uložena jí, ale PhDr. Slavíkové, vedoucí odboru Kancelář starosty a vnějších vztahů. Předsedkyně volební komise zahájila volbu, vyzvala zastupitele k vyzvednutí hlasovacích lístků a uvedla, že platný hlasovací lístek je ten, na kterém je napsáno žádné jméno nebo jedno jméno. Po skončení volby uvedla, že volební komise zvolená na 4. ZMČ dne konstatuje, že na zasedání zastupitelstva je přítomno 33 členů z celkové počtu 35 členů, bylo vydáno 33 hlasovacích lístků, z toho 33 odevzdaných platných hlasovacích lístků. Pan Filip Snášel získal 30 hlasů a byl tedy zvolen členem kontrolního výboru. Zastupitelé poté předložený návrh usnesení hlasováním schválili (32:01). Usnesení č k odvolání předsedy Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 2 Předkladatelé: Ing. Paluska Jiří, starosta Předkladatel Ing. Paluska uvedl, že Finanční výbor ZMČ Praha 2 navrhl odvolání předsedy Ing. Richtera (OSB) z tohoto výboru. Požádal předsedu klubu OSB o návrh nového předsedy finančního výboru. Byl navržen Ing. Jírovec, který ovšem není členem finančního výboru, proto předseda klubu OSB požádal o prostor k tomu, aby se mohl nejprve stát Ing. Jírovec členem finančního výboru a poté předsedou. Vzhledem k začínajícím dovoleným je velmi obtížené se členy finančního výboru komunikovat, proto je předložen návrh usnesení, ve kterém berou na vědomí usnesení finančního výboru a je zde úkol předložit na příští zasedání zastupitelstva návrh usnesení s odvoláním stávajícího předsedy a volbou nového předsedy finančního výboru. 6

7 Mgr. Hejna poděkoval starostovi za změnu původního usnesení. Uvedl své názory k zápisu finančního výboru, ve kterém se výbor usnesl, že Ing. Richter své postavení chápe jako prosazování svých zájmů a politických cílů. Domnívá se, že předseda, který má jeden hlas může těžko prosadit svůj zájem, předseda má ojedinělý názor, je to jeho osobní názor. Uvedl, že pokud jde o kontrolní činnost, domnívá se, že předseda je dostatečně iniciativní a dokonce některé z podnětů předsedy jsou stále neukončené, proto by byla škoda, kdyby se předseda nemohl věnovat tomu, co má na starosti a měl by dokončit. Byl informován, že v diskuzi k tomuto bodu zazněly výtky na řízení výboru předsedou. Uvedl, že nikdo z klubu OSB nemá žádné zkušenosti s řízením žádného výboru, učí se to za pochodu, proto prosí o trochu strpení, pokud předseda je trochu nezkušený nebo dělá procedurální chyby. Bylo by lepší tyto chyby vytknout předsedovi přímo na místě, když je provede. To se bohužel nestalo a dovídá se to až ze zápisu, kde byly tyto výtky řečeny najednou. Apeloval na předložený návrh usnesení, aby ještě zvážili, zda o něm budou hlasovat, protože odvolání předsedy finančního výboru je v tuto chvíli poměrně tvrdý krok a možná vyhrotí atmosféru. V nejbližších měsících chtějí napříč stranami jednat o velmi zásadním problému, kterým je prodej majetku a nemyslí si, že vyvolání takovýchto konfliktů mezi koalicí a opozicí je v této době ideální. Ing. Bočan uvedl, že návrh na odvolání předsedy na finančním výboru podal on, a nebyl to návrh pouze jeho, ale konzultoval to s kolegy z klubu. Uvedl, že spolupráce s Ing. Richterem je chaotická a většina kolegů i z OSB o tom ví. Myslí si, že Ing. Richter zneužívá své postavení ve prospěch svých zájmů. Uvedl, že výtky na práci předsedy finančního výboru jsou na každém zasedání výboru, každé zasedání je chaotické. PhDr. Lochmann uvedl, že není potřeba schvalovat tento návrh usnesení, protože rada městské části může předložit na zasedání zastupitelstva jakýkoliv návrh a nepotřebuje k tomu usnesení zastupitelstva. Doporučil předkladateli stažení tohoto návrhu usnesení. Ing. Vaněk souhlasil s Ing. Bočanem a myslí si, že toto rozhodnutí o odvolání předsedy finančního výboru je správné. Ing. Richter uvedl, že jako předseda finančního výboru se domnívá, že finanční výbor plní své úkoly zodpovědně a jak mu to ukládá zákon. K návrhu Ing. Bočana, který přednesl požadavek na jeho odvolání a zdůvodnění v zápise výboru, že Ing. Richter chápe své postavení jako prostředek prosazování svých zájmů a politických cílů, nikoliv jako organizaci kontrolní činnosti uvedl, že na prvním jednání finančního výboru předložil členům výboru kauzu půdních vestaveb, kde mají určité podezření, že dochází k nestandardním krokům ze strany starosty a vedení radnice. Na těchto materiálech pracoval s kolegy z OSB. Finanční výbor, kde má převahu koalice ODS, ČSSD a SZ to jednomyslně odmítla. Na dalším jednání finančního výboru v březnu předložil několik bodů do náplně činnosti finančního výboru, které se týkaly kontroly účelnosti zhodnocení volných finančních prostředků městské části na účtech v bance, prověření odměňování správních firem atd., a neví o tom, že by třeba Ing. Bočan předložil jediný návrh. Dále uvedl, že kauza půdních vestaveb souvisí s tím, že bylo postupováno ze strany vedení zcela nestandardně, kdy starosta v minulém období ve funkci místostarosty pro oblast majetku a investic, přihlásil do svého bytu pozdějšího výherce půdní vestavby s tím, že poté rada městské části bez toho, aniž by to bylo 7

8 projednáno v bytové komisi nebo zveřejněno na úřední desce, rozhodla, že výherce, který byl virtuálně nastěhovaný v bytě starosty, půdní vestavbu opustil a určitým způsobem se do tohoto bytu v domě Dittrichova 22 nastěhoval syn starosty. Od začátku starosta osobně bránil provedení kontroly půdních vestaveb v domě Dittrichova 22. Ing. Šolc se vyjádřil k vystoupení Ing. Bočana, že pokud jsou nějaké námitky na řízení finančního výboru, a bylo řečeno, že tam pokaždé nějaké jsou, ať jsou zaznamenány do zápisu. Připojil se k doporučení PhDr. Lochmanna stáhnout tento bod z programu. A. Svoboda uvedl v technické poznáme, ať postupují dle jednacího řádu zastupitelstva a myslí si, že Ing. Richter měl připomínky mimo obsah předloženého bodu. Ing. Bočan uvedl, že nemá nic proti tomu, pokud má Ing. Richter jiný názor, nesouhlasí s jeho postupy, aby běhal po úřadě městské části a zjišťoval si osobní údaje, majetkové poměry atd. Uvedl, že pro kontrolu půd hlasoval, ale nebyl pro to, aby běhali po stavbách a dotazovali se dělníků, co tam dávají za dlaždičky. J. Pech uvedl k argumentaci jednoho hlasu, že by pak nikdo nikdy nebyl odvolán, protože např. předseda vlády má ve vládě také jeden hlas. Dále uvedl, že zde zaznělo obvinění, pro které nemá Ing. Richter důkazy a je nepodložené. Ing. Richter uvedl, že po úřadě městské části neběhal, pouze si ověřoval jedinou informaci, a to, zda manželka starosty přihlásila do bytu v loňském roce účelově pozdějšího výherce půdní vestavby. Byla to jediná informace, kterou si ověřoval před tím, než ji předložil na finanční výbor. A. Svoboda v technické poznámce znova vyzval Ing. Richtera k dodržování jednacího řádu. A. Udženija uvedla, že Ing. Richter vtahuje do profesionálních věcí osobní věci a tento návrh usnesení je zde předložen proto, že jako předseda finančního výboru je Ing. Richter nekompetentní a ona bude hlasovat pro jeho odvolání. Mgr. Matuška požádal zastupitele, aby diskutovali věcně a nedělali z jednání frašku. Ing. Paluska uvedl, že pokud má Ing. Richter pocit, že on nebo jeho žena jednali v rozporu se zákonem, jsou tady orgány činné v trestním řízení a uvedl, že po dnešku nebude váhat a podá na Ing. Richtera trestní oznámení. Poté zastupitelé předložený návrh usnesení hlasováním schválili (23:1:2). Usnesení č k vzdání se funkce a volbě člena Majetkového výboru Zastupitelstva městské části Praha 2 Předkladatelé: Ing. Paluska Jiří, starosta Předkladatel Ing. Paluska blíže zastupitele seznámil s předloženým návrhem 8

9 usnesení, ve kterém je navrženo zvolení nové členky Majetkového výboru ZMČ Praha 2. Předsedkyně volební komise zahájila volbu, vyzvala zastupitele k vyzvednutí hlasovacích lístků a uvedla, že platný hlasovací lístek je ten, na kterém je napsáno žádné jméno, nebo jedno jméno. Ing. Paluska, dříve než budou sečteny hlasy, vyzval Mgr. Bureše, aby vyjádřil stanovisko k bodu č. 5 programu. Mgr. Bureš k připomínce, zda má smysl i nadále projednávat závěrečný účet městské části Praha 2 uvedl, že úpravu obsahuje jednak zákon o hl.m. Praze a dále statut hl.m. Prahy jako prováděcí předpis k tomuto zákonu. Statut ukládá městské části, aby do určitých lhůt, které jsou v měsíci únor a duben zaslala hl.m. Praze podklady, které budou sloužit k sestavení a vypracování závěrečného účtu hl.m. Prahy, což je vyúčtování dotací z rozpočtu hl.m. Prahy a ze státního rozpočtu. Hl.m. Praha toto provede a následně zákon o hl.m Praze stanoví městským částem povinnost projednat závěrečný účet do následujícího roku, čili zastupitelstvo rozhoduje o tomto v řádném termínu a projednání má proto určitě smysl. Mgr. Matuška uvedl, že podle jeho názoru by měl sled těchto událostí být obrácený, nejdříve by měla o závěrečném účtu jednat městská část a poté hl.m. Praha. Ing. Paluska uvedl, že souhlasí, dle logiky se nejprve schválí jednotlivé prvky a poté se schválí celek. Po skončení volby předsedkyně volební komise uvedla, že volební komise zvolená na 4. ZMČ dne konstatuje, že na zasedání zastupitelstva je přítomno 34 členů z celkové počtu 35 členů, bylo vydáno 33 hlasovacích lístků, z toho 30 odevzdaných platných hlasovacích lístků, z toho 3 odevzdaných lístků bylo neplatných. Paní Michaela Mazancová získala 26 hlasů a byla zvolena členkou majetkového výboru. Zastupitelé poté předložený návrh usnesení hlasováním schválili (32:0:2). Usnesení č k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok závěrečný účet Předkladatelé: Ing. Paluska Jiří, starosta Předkladatel Ing. Paluska blíže zastupitele seznámil s předloženým návrhem usnesení k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2010 závěrečný účet. Mgr. Hejna navrhl oddělené hlasování o bodu I. a II. tohoto usnesení. J. Duchková upozornila na nesrovnalosti v příloze v tabulkové části na straně 49, kde je stejné procentuální plnění u schváleného a upraveného rozpočtu. Ing. Paluska poděkoval za upozornění a tabulkovou část nechá přepočítat. A. Svoboda se dotázal na 2141 Nákup prodejních stánků pro farmářské trhy, kdy se mu nelíbí, že majetek v hodnotě blížící se milionu korun někde leží a platí se za 9

10 skladné. Dále se dotázal na stav účtu k , protože se mu zdá, že na účtech v současné době k je poměrně nižší částka. PhDr. Lochmann uvedl, že se zaměřil na kapitálové výdaje na bytové hospodářství, kdy to souvisí s úsilím TOP 09 prodat nájemníkům prakticky všechny byty. Přepočítal si kapitálové výdaje a v tabulce na str. 8, 15, 49 je v každé tabulce jiné číslo. Dále uvedl, že v poslední době v bytové komisi se některým členům zdálo, že rekonstrukce bytů probíhající v režimu městské části jsou příliš drahé, byly provedeny laické namátkové kontroly ve dvou bytech v Americké ulici a v jednom bytě ve Vratislavově ulici. Bylo zjištěno, že dochází k tomu, že práce které byly na těchto rekonstrukcích vyfakturovány, nebyly odvedeny, a to zhruba asi z jedné třetiny. Pro příklad promítl obrázek rekonstruovaného bytu, kde byla instalována nová kuchyňská linka jako atypická za cenu 30 tis. korun, ale bylo zjištěno, že se jedná o běžný nábytek z diskontu v ceně, i s dřezem a baterií, 7 tis. korun. Ing. Richter uvedl jako předseda finančního výboru, že když projednávali závěrečný účet za rok 2010, jako jediný hlasoval proti, a to z důvodu, že se mu nelíbí, že u účtu 603 výnosy z pronájmu, kde je členění na sedm položek, je to detailně rozebráno a na straně výdajů u účtu 511 opravy a údržba je smícháno vše dohromady. Další důvod uvedl, že mu bylo zabráněno provedení kontroly výstavby půdních vestaveb v domě Dittrichova 22, odvolal se na usnesení finančního výboru, ve kterém výbor pověřil členy finančního výboru k provedení kontroly půdních vestaveb v tomto domě. Tato kontrola nebyla v odsouhlaseném termínu provedena, neboť se odboru majetku a investic nepodařilo zpřístupnit dotčený prostor. Finanční výbor pověřil předsedu finančního výboru, aby o této skutečnosti zastupitelstvo městské části informoval. Zmínil se o svém předchozím příspěvku k půdním vestavbám v domě Dittrichova 22. Ing. Bočan reagoval na vystoupení A. Svobody, že městská část funguje v nějakých ekonomických relacích a v době krize by zůstatek měl být použit na vyrovnání nedostatečných příjmů a nemyslí si, pokud je snižující se tendence zůstatků, že je to špatně. Ing. Vaněk uvedl, že na majetkové komisi budou mít nějakou souhrnnou informaci o vývoji finančních prostředků na účtech městské části, bude to zpětně do roku Z roku 2007 a 2008 je vidět, že došlo k výraznému snížení prostředků, od roku 2008 do současnosti tempo čerpání není vidět. Dále uvedl, že dostal za úkol připravit pravidla pro zintenzivnění kontroly rekonstrukce bytů. Uvedl, že kuchyňské linky nejsou standardem vybavení bytů, které jdou do smluvního nájemného. Ing. Kůta se zmínil o rekonstrukcích bytů, že jde o to nastavit pravidla a umožnit kontroly, aby měli možnost se přesvědčit, jak správní firmy nakládají s prostředky. Dokud nebudou probíhat jasně průhledné kontroly, nemůže hlasovat pro závěrečný účet. Ing. Roman Mikula, občan Prahy 2, dal na zvážení projednávat návrh rozpočtu a závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2010 a další, jako samostatný bod zasedání zastupitelstva. Dále požádal městskou část Praha 2 o zveřejňování zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 2. Požádal, aby se zastupitelé podívali do svých podkladů ke zprávě o přezkoumání hospodaření 10

11 za rok 2010 a někdo mu odpověděl na otázky, jaká jsou aktiva a pasiva celkem, podobně jako výnosy a náklady celkem za rok Dotázal se, zda je možné, aby roky 2010, 2009 byly podle zpráv o ověření hospodaření městské části Praha 2 bez nesrovnalostí, chyb a nedostatků, ve srovnání s městskou částí Praha 6, která má ve své zprávě uvedeny nedostatky na třech stránkách. K přezkoumání hospodaření, které vykonává externí kancelář uvedl, že ho zaráží, že podle posledních informací a zprávy hl.m. Prahy využívá magistrátní služby 26 ze 43 městských částí a 17 je ověřováno auditorem. Dále se zmínil o rekonstrukci dvou bytů v domě, ve kterém bydlí a požádal o vysvětlení, proč rekonstrukce prvního bytu v závěrečném účtu městské části Praha 2 za rok 2010 chybí a současně požádal o vysvětlení a také zveřejnění pravidel, podle kterých se rozhoduje, zda si rekonstrukce bytu bude provádět nový nájemce sám, a nebo městská část Praha 2. Ing. Paluska odpověděl na dotazy. Stánky pro farmářské trhy jsou zatím uskladněny, budou na Tylově náměstí a za uskladnění se nic neplatí. Stav účtu k nyní nemá k dispozici a tuto informaci dodá. K vystoupení PhDr. Lochmana uvedl, že na str. 8 jsou celkové výdaje, na str. 15 jsou kapitálové výdaje, jsou to rozdílené záležitosti. K vystoupení Ing. Richtera uvedl, že v účtování je něco jiného analyticky rozlišovat výnosy od nákladů. Příjem lze analyticky oddělit, ale výdaje, jako je oprava ZTI v celém domě, nelze analyticky oddělit, jaká část je pro byty a jaká část pro nebyty a těchto příkladů je více. Není možné výdaje účtovat tak, aby z toho bylo zřetelné, kolik je pro byt nebo pro nebyt. K připomínce, aby závěrečný účet byl projednáván na samostatném zasedání zastupitelstva uvedl, že závěrečným účtem se zabývají všechny orgány městské části, jako je finanční komise, rada městské části, finanční výbor a projednávají ho poměrně detailně a stálo by za úvahu případně navštívit tyto jednání. Projednávání závěrečného účtu na zasedání zastupitelstva je výsledek, který byl detailně projednáván. Ke zveřejňování rozpočtu a závěrečného účtu uvedl, že musí viset 15 dní na úřední desce, a tomu tak i je. Co se týče souhrnných čísel, chápe, že řadě lidí může toto připadat poměrně nepřehledné, zejména veřejnosti, která není zvyklá pracovat s čísly. Uvedl, že rozpočet městské části Praha 2 zveřejnili v Novinách Prahy 2, kde si dali velikou práci, aby to bylo srozumitelné a pochopitelné pro lidi. Ke srovnání Prahy 6 a Prahy 2 uvedl, že je alespoň vidět, kde se dobře pracuje. K dotazu na rekonstrukci bytu, která prý nebyla zveřejněna v souhrnné zprávě uvedl, že tato rekonstrukce je pracovně nazvaná oprava, a ta se neúčtuje jako kapitálový výdaj, ale běžný výdaj. Zastupitelé poté předložený návrh usnesení hlasováním schválili (18:8:6). M. Uhl vyslovil souhlas s výsledkem hlasování. Usnesení č ke směně pozemků s Českým vysokým učením technickým v Praze Předkladatelé: Ing. arch. Vondrášek Václav, zástupce starosty Předkladatel Ing. arch. Vondrášek blíže zastupitele seznámil s předloženým návrhem usnesení ke směně pozemků s Českým vysokým učením technickým v Praze. Zastupitelé poté předložený návrh usnesení hlasováním schválili (29:0:1). 11

12 Usnesení č k připomínkám městské části k návrhům celoměstsky významných změn I a I+II Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy Předkladatelé: Ing. arch. Vondrášek Václav, zástupce starosty Předkladatel Ing. arch. Vondrášek blíže zastupitele seznámil s předloženým návrhem usnesení k připomínkám městské části k návrhům celoměstsky významných změn I a I + II Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy. A. Svoboda požádal o průběžné informování, jak reaguje Magistrát hl.m. Prahy. Zastupitelé poté předložený návrh usnesení hlasováním schválili (30:0:0). Usnesení č ** k prodeji jednotky č. 392/11 vymezené dle zákona o vlastnictví bytů v budově čp. 392 (k.ú. Nové Město) na adrese Podskalská 7, Praha 2 Předkladatelé: Ing. Paluska Jiří, starosta Předkladatel Ing. Paluska blíže zastupitele seznámil s předloženým návrhem usnesení. Dále uvedl, že obdrželi ještě informaci, když byl vyvěšen záměr na úřední desce, že byla doručena nabídka od nějakého pána, který nabídl o 100 tis. korun více za tuto bytovou jednotku. Dotázali se proto stávajícího nájemce, zda reflektuje cenu o 100 tis. korun více. Stávající nájemce s tímto souhlasil, a proto poprosil zastupitele, aby si v návrhu usnesení opravili kupní cenu na ,- Kč. Ing. Hoffmann požádal o vysvětlení, proč se reflektuje na někoho, kdo není ani oprávněným nájemcem a na Praze 2 nebydlí. Ing. Paluska odpověděl, že na veřejně vyvěšený záměr městské části na odprodej může reagovat kdokoliv. Po doručení nabídky s částkou vyšší o 100 tis. korun se dotázali stávajícího nájemce, zda s tím souhlasí, a on souhlasil. Ale pokud by s tím nesouhlasil, neví přesně, jak by to řešili. A. Udženija uvedla, aby se zamysleli nad tímto konkrétním případem a reflektovali to případně dojednáváním dalších podmínek prodeje, spojených s dnešním odročeným bodem programu. A. Svoboda uvedl, že ne všichni znají dopodrobna zákon 72, a je proto potřeba, aby s touto záležitostí pomohli právníci, kteří se v tomto pohybují každý den. Zastupitelé poté předložený návrh usnesení hlasováním schválili (31:0:1). Usnesení č

13 9. k úhradě kupní ceny za bytovou jednotku č. 392/8 vymezenou v budově čp. 392 (k.ú. Nové Město) na adrese Podskalská 7, Praha 2 Předkladatelé: Ing. Paluska Jiří, starosta Předkladatel Ing. Paluska zastupitele blíže seznámil s předloženým návrhem usnesení k úhradě kupní ceny za bytovou jednotku č. 392/8 na adrese Podskalská 7. Uvedl, že městská část požaduje složení celé kupní ceny před podpisem kupní smlouvy, ale jeden z nájemníků požádal městskou část, aby část kupní ceny mohl uhradit až po vložení do katastru nemovitostí vlastnické právo k předmětné bytové jednotce, a to za předpokladu do třiceti dnů ode dne vložení vlastnického práva ve prospěch kupujícího. Pohledávka z titulu nesplacené kupní ceny bude zároveň zajištěna zástavním právem vázaným na předmětné nemovitosti. Myslí si, že tento problém se zde bude opakovat častěji, protože řada lidí bude muset využít služeb peněžního ústavu na poskytnutí úvěru a budou ručit nemovitostí, tzn. budou ručit konkrétním bytem finančnímu ústavu, a to bez zápisu do katastru není možné. Tento problém se vyřeší zajištěním zástavního práva na nemovitost. A. Svoboda upozornil, zda zde netvoří precedent do budoucna. JUDr. Samková uvedla, že se jí tento postup moc nelíbí a není pravda, že je dostatečné zástavní právo, protože to obnáší pouze to, že byt nájemník nemůže prodat, dokud se nevypořádá s městskou částí. Zástavní právo tam do té doby bude a městská část se dostane do situace, že bude vlastnit předmětný byt. Dále uvedla, že je standardní záležitost, když si někdo zařídí hypotéku na nemovitost, kterou teprve kupuje a kterou nemá ve vlastnictví. S touto situací umějí všechny banky zacházet, umí dát potvrzení o příslibu úvěru nebo hypotéky a tyto dokumenty jsou standardně zakládány ke kupní smlouvě. Je možné jednat o pozdějším splacení kupní ceny, jestliže bude např. příslib banky o tom, že úvěr poskytne, návrh na zápis vlastnického práva se dává s tímto příslibem banky, která se stává vedlejším účastníkem smlouvy. Souhlasí s A. Svobodou, že pokud to odsouhlasí, budou zde mít řadu lidí, kteří toto budou chtít také. Ing. Bočan uvedl, že i zastavená nemovitost se dá prodat, muselo by tam být předkupní právo. Obecně souhlasí, že je to trochu problém, ale myslí si, že teď se baví o konkrétním případu a o čem se baví do budoucna, je nastavení podmínek pro hromadný odprodej. Uvedl, že v tomto případě by se spíše přikláněl souhlasit s tímto návrhem, protože to uzavírá prodej domu. Mgr. Matuška souhlasil s JUDr. Samkovou. V tomto momentě je způsob, jakým je to zajištěno polovičatý a nedořešený. Všichni mají nějakou povinnost řádného hospodáře a s tímto návrhem nesouhlasí. Chybí mu zde notářský zápis se souhlasem o přímé vykonatelnosti, který urychlí způsob při vypořádání se zástavním právem. Ing. Vaněk uvedl, že žádající nájemník z nějakého osobního rozhodnutí to neřeší s bankovní institucí, ale řeší to s nebankovním sektorem. Osobně neví proč, protože úročení nebankovního sektoru je jiné než bankovního, ale nájemník tvrdí, že v rámci bank udělal vždy negativní zkušenost, a proto volí nebankovní sektor. A. Svoboda požádal předkladatele o odročení tohoto bodu. J. Černochová souhlasila se všemi předřečníky a vystoupení Ing. Vaňka ji utvrdilo 13

14 v tom, že by pro to hlasovat neměli. Ing. Paluska uvedl, že skutečnost je taková, že žádající nájemník to řeší nebankovní cestou, a to už je také problém. Pokud to zde neodsouhlasí, tak jasně vysloví, kudy si městská část představuje, že ta cesta má vést. Uvedl, že pokud bude prodej domů hromadnější, bude městská část jednat s bankami o poskytnutí výhodnějších bankovních úvěrů. V případě prodeje domu v ulici Podskalská není domluveno s žádnou bankou poskytnutí výhodnějších úvěrů, protože se jednalo o jeden dům. Zastupitelé poté návrh usnesení hlasováním neschválili (11:11:10). A. Svoboda hlasoval proti návrhu usnesení. 10. k výběru nejvhodnější nabídky podané na plnění podlimitní veřejné zakázky "Revitalizace Havlíčkových sadů" v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Předkladatelé: Ing. Paluska Jiří, starosta Předkladatel Ing. Paluska seznámil zastupitele blíže s předloženým návrhem usnesení. J. Duchková se dotázala na proces, kdo zvolil hodnotící komisi a proč to neprošlo žádnou komisí rady městské části. Ing. Paluska odpověděl, že komisemi prošla projektová dokumentace ke Grébovce, komise ke všem veřejným zakázkám vždy schvaluje rada městské části. Tato zakázka je více než na dva roky, tzn. rozpracovanost bude po tři roky, pokud se letos začne, termín ukončení této zakázky je někdy v pololetí roku Uvedl, že se to probíhalo standardní cestou, prostřednictvím organizátora veřejných zakázek, spol. Veřejné zakázky s.r.o., se kterou mají dlouhodobou smlouvu. Tyto větší záležitosti pomáhá organizovat a nese zodpovědnost za formální správnost. Ing. Šolc uvedl, že se nejedná o malé finanční prostředky, a i když jsou zde dotace z fondu, pokaždé je nutné dofinancování městskou částí. Dotázal se, zda aktivity na rekonstrukci parků jsou zarámovány nějakou dlouhodobou vizí, koncepcí, aby bylo jasné, jaké podobné projekty budou v dalších letech a jaké náklady se mají očekávat. Ing. Paluska uvedl, že park Havlíčkovy sady byl projekčně zpracován někdy v roce 2004/2005 a tato projektová dokumentace na kompletní rekonstrukci navazovala na nájemní smlouvu na Velkou vilu s americkými právníky, kteří se zavázali zrekonstruovat Velkou vilu, Dolní Landhausku i Pavilon. Pavilon ale nakonec nerekonstruovali. Poté zastupitelstvo městské části v letech 2002 až 2006 rozhodlo, že bude zpracována kompletně projektová dokumentace. Na ostatní parky městské části takto detailní projektová dokumentace není. Dále se zmínil o plánovaných studiích parků Riegrovy sady, Folimanka, Karlovo náměstí. Ing. Šolc uvedl, že když byli seznamování s rozpočtem městské části, bylo mu řečeno, že to souvisí se strategickým plánem, s územním plánem a 14

15 celoměstskými dokumenty a myslí si, že by bylo dobré, aby městská část měla jasnou vizi a projednaný i jasný finanční plán. Ing. Paluska uvedl, že popisoval situaci pouze z hlediska parků. A. Svoboda uvedl, že si myslí, že zde mají díru ve financování. Z Magistrátu hl.m. Prahy bylo přislíbeno 20 mil. korun a nakonec přiznáno asi 9 mil. nebo 11 mil. korun při tzv. porcování medvěda. Nezpochybňuje tento projekt, ale upozorňuje, že by měli být ostražití do příštích let, protože děr ve financování může být více. Ing. Paluska upřesnil, že původně 28 mil. korun bylo sníženo na 17 mil. korun, městská část počítala s tím, že dostane 20 mil. korun, tzn. vznikl rozdíl 3 mil. korun. Ing. Kůta uvedl, že bude hlasovat proti tomuto návrhu proto, že tato investice je jedna z nejvýznamnějších na městské části, jedná se o částku cca 91 mil. korun, ví že podlimitní řízení má limit 100 mil. korun, ale přesto se domnívá, že by to mělo projít minimálně několika jednáními před projednáním na zastupitelstvu. Mgr. Hejna ocenil, že starosta předložil na jejich žádost zadávací dokumentaci a neví, zda byl vyslyšen dotaz J. Duchkové, kdo dokumentaci vypracoval, zda to řešila nějaká odborná komise rady městské části. Ing. Paluska uvedl, že projektová dokumentace ke stavebnímu povolení vznikala v letech 2004 až 2006 a když městská část dostala avízo, že je možné na nějaký projekčně připravený projekt čerpat finanční prostředky z evropských fondů, měla městská část tuto projektovou dokumentaci připravenou v dostatečném rozsahu. Když se tvořil vlastní projekt rekonstrukce, jednaly o tom příslušné komise, nyní vstupují do situace, že mají hotovou projektovou dokumentaci a je připravena pro případ, že se najdou finanční prostředky. Městská část nemůže sama financovat tento projekt a pokud se naskytla příležitost získat jiné finanční zdroje, tak se zúčastnila soutěže s tímto projektem. A. Udženija uvedla, že rekonstrukce v Havlíčkových sadech probíhá nejen toto volební období, ale byla započata v minulém volebním období a jsou zde různé etapy. Zmínila se o přísných pravidlech při získávání finančních peněz z evropských fondů. JUDr. Samková uvedla, že ví, že zakázka ve výši 95 mil. korun nemá být veřejná, ale nesouhlasí s tím, aby s ní bylo zacházeno tímto způsobem a domnívá se, že by mělo být samozřejmé, aby se dobrovolně procedurám veřejné zakázky a veřejné soutěže podrobili. Uvedla, že není žádný problém napresovat zakázku na 95 mil. korun a držet ji na této hranici uměle jen proto, aby se do kategorie veřejné zakázky nedostala. Považuje to za obcházení zákona, nesouhlasí s tím a myslí si, že taková finanční částka by měla projít tím nejlepším výběrovým řízením. Ing. Richter uvedl, že zde bylo řečeno, že městská část si sjednala spol. Veřejné zakázky s.r.o., a není mu jasné, jak se tato společnost podílela na výběrovém řízení, protože hodnotící komise je složena pouze ze členů nebo vedení městské části Praha 2. Uvedl, že nepovažují za správné, že to neprošlo standardním schvalováním v rámci výborů nebo komisí městské části Praha 2. Dále mimo jiné uvedl, že by mělo být pravidlem, aby v hodnotící komisi byli i členové ostatních politických stran zastoupených v zastupitelstvu. 15

16 Mgr. Hejna uvedl, že pokud tomu správně rozumí, zadávací dokumentace vychází z projektové dokumentace, která byla projednávána již dříve v komisích. A. Udženija uvedla, že pokud by se vytvářela projektová dokumentace až nyní, nemůže městská část žádat o finanční prostředky, protože by to časově nestíhala. Projektová dokumentace musí být hotová celá a nemůže být rozkouskována. Dále se dotázala, zda dobře chápe kolegy z OSB a TOP 09, zda říkají, že tato zakázka je levná, podhodnocená a měla by být nad 100 mil. korun. Ing. Vaněk uvedl, že členové hodnotící komise jsou buď jmenováni ke konkrétní zakázce, nebo existuje stálá hodnotící komise a vždy jsou tam zástupci rady městské části a úřadu městské části. Pokud se žádá o evropské peníze, mnohdy je tam i zástupce Magistrátu hl.m. Prahy či správce finančních prostředků, který je přiděluje. Ing. arch. Vondrášek vyhlásil pětiminutovou přestávku. A. Svoboda připomenul, že si jistě všichni uvědomují, že novela zákona o veřejných zakázkách je v legislativním procesu a doufá, že podobné akce budou posuzovány podle novelizovaného zákona. Ing. Šolc se dotázal, zda projektová žádost o evropské peníze byla podána v rámci minulého volebního období, nebo v tomto volebním období. JUDr. Samková se ohradila proti slovům A. Udženija, která řekla, že zřejmě někdo z kolegů chtěl, aby byla zakázka předražená, že se měla zhotovit nad 100 mil. korun. Uvedla, že řekla, že se mělo postupovat jako kdyby ta zakázka byla veřejnou zakázkou, ačkoliv je pod 100 mil. korun. Ing. Kůta uvedl, že rozhodně neřekl, zda je zakázka drahá nebo levná, pouze řekl, že by se s touto zakázkou mělo zacházet jako se zakázkou veřejnou. J. Pech uvedl, že tato zakázka se vejde do podlimitní veřejné zakázky a je to v souladu se zákonem. Mgr. Matuška uvedl, že by byli rádi, kdyby příště zakázky, které jsou i podlimitní probíhaly výběrovým řízení, jako kdyby byly nadlimitní. JUDr. Samková uvedla, že není nutno jenom vyhovět zákonu, ale že je především nutno hospodařit s penězi co nejlépe. Pokud se částka blíží k částce veřejné zakázky, tak pokud se s ní bude zacházet jako s veřejnou zakázkou, nemůže to uškodit. Ing. Paluska připomenul, že zákon stanovuje ve stavebních zakázkách limit 150 mil. korun, nikoli 100 mil. korun, to je rozdíl mezi podlimitní a nadlimitní zakázkou. Uvedl, že za tyto peníze se zrealizuje druhá, třetí a čtvrtá etapa parku Havlíčkovy sady. První etapa se již realizuje za částku 36 mil. korun a byla vysoutěžena jako podlimitní zakázka a stejným způsobem se musí soutěžit zbývající etapy, protože jinak by byli osočeni z dělení zakázky a žádné peníze by nedostali. Ing. Jírovec se připojil ke kolegům, kteří podporují hlubší soutěžení, protože se může dosáhnout nejenom ceny, která by byla nižší než 91 mil. korun, ala je to transparentnější. Dotázal se, zda v průběhu stavby nedojde k navýšení nákladů. 16

17 Ing. Paluska odpověděl, že je uzavřena smlouva a žádný dodatek z hlediska navýšení nákladů nelze podepsat. Vychází se z dané nabídky a je zpracovaná podrobná projektová dokumentace. A. Udženija uvedla, že se omlouvá, pokud někoho špatně pochopila. Uvedla, že ví, jak je pro městskou část těžké zpracovat projektovou dokumentaci a mít vše v pořádku tak, aby získala evropské peníze a mrzí jí, pokud jsou zde nějaké spekulace. Požádala o podporu, protože tímto bude park Havlíčkovy sady dokončen. Dělají to pro občany městské části. Ing. Paluska uvedl, že projektová žádost byla schvalována v minulém volebním období, dostali avízo, že by mohli získat velký obnos peněz a jediný velký projekt byl tento. V obecné rovině rozumí vystoupení JUDr. Samkové, ale v tomto konkrétním případu to nelze aplikovat. Zastupitelé poté předložený návrh usnesení hlasováním schválili (21:2:10). Usnesení č k "Petici dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním" Předkladatelé: Ing. Paluska Jiří, starosta Předkladatel Ing. Paluska blíže zastupitele seznámil s předloženým návrhem usnesení. A. Svoboda uvedl, že bod II. tohoto usnesení je nehlasovatelný, protože svým způsobem zpochybňuje rozhodnutí zastupitelstva a navrhl hlasování o bodu I. a II. odděleně. Mgr. Hejna se připojil k tomuto návrhu na oddělené hlasování bodu I. a II. tohoto usnesení. Zastupitelé schválili hlasováním bod I. tohoto usnesení (31.1:1) a schválili hlasováním bod II. tohoto usnesení (18:12:2). Usnesení č k dodatku č. 3/2011 ke zřizovací listině Základní školy, Praha 2, Legerova 5 Předkladatelé: Pech Jan, zástupce starosty Předkladatel J. Pech blíže zastupitele seznámil s předloženým návrhem usnesení a požádal ředitele ZŠ Legerova Jiřího Trundu o vystoupení. Mgr. Jiří Trunda se představil a uvedl, že začal přesun ze základní školy Legerova do základní školy Vratislavova a celý pedagogický sbor vyjádřil odhodlání budovat školu na novém místě. Uvedl, že odliv žáků není tak dramatický, jak se obávali a v posledních dnech zapisují každý den nové děti. V současné době mají 15 dětí do první třídy. Jsou plni optimismu a jsou připraveni vybudovat jednu z nejlepších 17

18 škol. Zastupitelé poté předložený návrh usnesení hlasováním schválili (18:8:7). Usnesení č k navýšení příspěvku Základní škole, Praha 2, Legerova 5 Předkladatelé: Pech Jan, zástupce starosty Předkladatel J. Pech blíže zastupitele seznámil s předloženým návrhem usnesení. Uvedl, že jde o navýšení příspěvku ZŠ Legerova v důsledku toho, že školy jsou financovány normativně a v právním důsledku malého počtu žáků má škola ekonomický nedostatek ve svém fondu odměn. V důsledku stěhování musejí pedagogové a zaměstnanci školy pracovat přesčas, aby pomohli s realizací stěhování školy, a proto je zde návrh na uvolnění finančních prostředků z rezervy rady městské části na úhradu personálních nákladů. Mgr. Matuška uvedl, že tyto náklady jsou navíc oproti nákladům, které byly slibovány na stěhování školy. J. Duchková uvedla, že od začátku toto stěhování pokládá za unáhlené. Měla možnost se seznámit s projektem ředitele ZŠ Legerova a velice se jí líbil a o to víc ji mrzí, že je na to málo času. Dotázala se předkladatele, o co bude žádat příště, a zda má plán na financování třetí třídy se čtyřmi dětmi a čtvrté třídy se šesti dětmi. J. Pech uvedl, že skutečně 203 tis. korun nebylo rozpočtováno na stěhování, 450 tis. korun v rozpočtu bylo. Situace stěhování školy je náročná a měli dvě varianty, buď nechat pedagogy pracovat zadarmo nebo jim tyto přesčasy zaplatit. Rozhodli se proto z rezervy rady městské části uvolnit částku 203 tis. korun a pedagogům nějakým způsobem jejich čas refundovat. Tyto finance nesouvisí tak se stěhováním školy, jako s odměňováním pedagogů. Mgr. Jiří Trunda uvedl, že počty dětí v těchto dvou ročnících jsou opravdu velmi nízké, a pro ně v žádném případě nepřichází zatím v úvahu, že by tyto ročníky neotevřeli. Předpokládají, že děti se budou dohlašovat do základní školy Vratislavova, ozývají se rodiče jak z bezprostřední blízkosti školy Vratislavova, tak rodiče třeba z Holešovic apod. Jde o děti, které potřebují péči typickou pro to, co jsou schopni nabídnout. Uvedl, že největší problém je ročník, který se vůbec neotevřel. Věří tomu, že udělají vše pro to, aby postupně dětí bylo více. Organizačně je to možné zpracovat několika způsoby, kdy jeden ze způsobů je, že na hlavní předměty budou děti odděleny a na některé předměty budou spojovány. Dále uvedl, že některé kolegyně ze školy jsou ochotné snížit svůj úvazek a přijít o peníze jen proto, aby se škola mohla zachovat, aby mohla škola první rok přežít, protože jsou přesvědčeni, že další rok bude hrazen z prostředků státního rozpočtu. Toho si nesmírně váží. Zastupitelé poté předložený návrh usnesení hlasováním schválili (18:7:8). Usnesení č

19 14. k poskytnutí účelových dotací na zahraniční pobyty školských příspěvkových organizací v roce 2011 Předkladatelé: Pech Jan, zástupce starosty Předkladatel J. Pech zastupitele blíže seznámil s předloženým návrhem usnesení k poskytnutí účelových dotací na zahraniční pobyty školských příspěvkových organizací v roce 2011 a požádal Ing. Folprechtovou o objasnění systému příspěvku školám na zahraniční pobyty. Ing. Folprechtová blíže zastupitele seznámila se vznikem příspěvku školám na zahraniční pobyty. Ing. Hoffmann uvedl, že na komisi výchovy a vzdělávání schvalovali určitá pravidla, za stranu OSB navrhovali grantový systém využití těchto prostředků, který neprošel. Bylo jim řečeno, že schválená pravidla budou peníze rozdělovat plošně a nyní zde leží granty. Uvedl, že takovéto řešení není systémové. Dotázal se, protože s tím takto nesouhlasí, zda by odmítnutí tohoto návrhu mohlo ovlivnit negativně výjezd škol do zahraniční, protože by nebyl rád, aby školy nemohly zájezdy uskutečnit. A. Udženija uvedla, že v důvodové zprávě je uvedeno, že se jedná o poskytnutí účelové dotace, nejedná se o granty. Uvedla, že pokud by školy nedostaly účelovou dotaci, tak spousta rodičů své dítě na zahraniční pobyt nepošle, protože na to nemají dostatek peněz. Ing. Richter si myslí, že je správné podpořit výjezdy dětí do zahraničí, protože jazyková výuka a zkušenosti, které získají v zahraničí jsou neocenitelné. Uvedl, že se snažil na finančním výboru nadhodit toto téma, osobně by byl pro řádové zvýšení této částky, aby bylo možné uskutečnit tyto výjezdy nejenom do Evropy, ale i mimo Evropu. A. Svoboda se dotázal na výraz Kikus Mgr. Mazancová se dotázala na výsledek finančního výboru ke zvýšení částky na zahraniční pobyty. Ing. Richter odpověděl, že na finančním výboru nadnesl zvýšení částky na zahraniční pobyty a bylo mu řečeno, snad Ing. Bočanem, že to není vhodné řešit v rámci finančního výboru, ale spíše v rámci komise výchovy a vzdělávání. V komisi výchovy a vzdělávání to řešili Jana Zárybnická s Ing. Hoffmannem. Ing. Bočan uvedl, že Ing. Richterovi říkal, že je to z rozpočtu, který je schválený a musí se to dostat do příštího rozpočtu. J. Pech odpověděl, že Kikus znamená Kinder in Kulturen und sprachen. Zastupitele poté předložený návrh usnesení hlasováním schválili (24:5:3). Zastupitelé schválili hlasováním (27:4:0) prodloužení zasedání zastupitelstva o 1 hodinu. Usnesení č ke změně rozpočtu městské části Praha 2 a k navýšení příspěvku školským 19

20 příspěvkovým organizacím Předkladatelé: Pech Jan, zástupce starosty Předkladatel J. Pech zastupitele blíže seznámil s předloženým návrhem usnesení. Ing. Kopecký uvedl, že se jedná o poskytnutí darů pro vítězné školy v soutěži AMOS TOUR. Tyto peníze na pořízení darů nejdou z rozpočtu městské části Praha 2, jsou poskytnuty od sponzorů. PhDr. Lochmann se dotázal na sponzorské smlouvy a smlouvy o zabezpečení reklamní činnosti. Ing. Kopecký odpověděl, že se jedná o druhy sponzorských příspěvků, některé organizace, které poskytly dar uzavřely sponzorské smlouvy a některé smlouvy o zabezpečení reklamní činnosti, jedná se o standardní způsob. Zastupitelé poté předložený návrh usnesení hlasováním schválili (26:0:3). Usnesení č k poskytnutí veřejné finanční podpory pro oblast prevence závislostí na návykových látkách z účelové neinvestiční dotace MHMP na období roku 2011 Předkladatelé: Černochová Jana, členka rady Předkladatelka J. Černochová blíže zastupitele seznámila s předloženým návrhem usnesení. Jedná se o finanční podporu pro oblast prevence závislostí na návykových látkách z účelové neinvestiční dotace Magistrátu hl.m. Prahy na období roku Bezpečnostní komise doporučila radě městské části, aby se nakoupily testery ke zjišťování drog ze slin a byly poskytnuty městské a státní policii. J. Duchková se dotázala, zda by nebylo účelnější použít tyto testery nějakým způsobem ve školách, kde by se to dalo považovat za prevenci. Ing. Richter uvedl, že nerozumí tomu, proč městská část Praha 2 vyčleňuje finanční částky na nákup testerů a myslí si, že policie ČR má dostatek prostředků na tyto věci. Dále mu chybí zpětná vazba nebo nějaká informace o využití, případně jestli se kupovaly nějaké testery v minulosti, na kolika lidech to bylo použito, jaký to mělo efekt. PhDr. Lochmann uvedl, že mu není jasné, u koho se bude zjišťovat přítomnost drog pomocí testerů. J. Černochová uvedla, že také zvažovali na bezpečnostní komisi jiné alternativy použití těchto finančních prostředků. Použití testerů na školách naráží na právní problém, musí s tím souhlasit rodiče. Dále odpověděla PhDr. Lochmanovi, že zjišťování přítomnosti drog bude prováděno zejména u řidičů. Zastupitelé poté předložený návrh usnesení hlasováním schválili (27:2:4). Usnesení č

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 1. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.01.2012 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.03.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 5. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.07.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Duchková,

Více

Zápis. 4. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 15.12.2009

Zápis. 4. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 15.12.2009 Zápis 4. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 15.12.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 12. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 14.06.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 8. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 18.12.2012 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřila: Zapsala: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Kateřina

Více

Zápis. 1. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky

Zápis. 1. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Zápis 1. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 3.7.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

Zápis. 2. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne

Zápis. 2. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne Zápis 2. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.02.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsala: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková, zástupce starostky,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 18.03.2014 Přítomni: Dále přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Bc. Jana Cagašová, členka

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin Z á p i s z X. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 21. 6. 2012 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 2. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 12. 2010 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3 Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 2. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 26.03.2012 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Mgr.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves Obec Krásněves Zastupitelstvo obce Krásněves Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Krásněves č. 10/2016 Místo konání: Obecní úřad Krásněves zahájení zasedání dne 13.5.2016 v 19,00 hod. Počet přítomných

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 12. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 6. 2016 v 17:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 12. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 13. 6. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr.

Více

Zápis. 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Zápis. 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zápis 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 5.2.2008 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 4. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 23.8.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová,

Více

Zápis. Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Lukáš Kohl, Miroslava Burešová, Karel Trnobranský, Magda Kindlová, Martin Ježek.

Zápis. Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Lukáš Kohl, Miroslava Burešová, Karel Trnobranský, Magda Kindlová, Martin Ježek. 1 Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 31. 3. 2010 od 17.30 hod. v Kulturním středisku Buštěhrad č. 5/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Václav Nový, Antonín Kadlec,

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne 12. 3. 2014 Přítomni: Kamil Rod, Jaroslav Novák, David Malášek, Ing. Milan Čermák, Dušan Šívr, Pavlína Bicanová, Michal Štibich,

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 1. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 07.11.2014 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová,, Jana Duchková, zástupce starostky, Ing. Michael Grundler,

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 03. 12. 2014

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 03. 12. 2014 M ě s t s k á č á s t P r a h a 1 3 Zastupitelstvo městské části Zápis z 2. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 03. 12. 2014 od 10.00 hodin v zasedací síni radnice MČ Praha 13 Zvukový záznam průběhu

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 16. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 09.09.2013 Přítomni: Dále přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 30. 3. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: M. Douša; Bc. F. Gaspar; Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová; Ing. A. Háněl;

Více

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Libčany ve volebním období 2014-2018 ze dne 21. 4. 2015 od 19.00 hod. Přítomni zastupitelé (viz. prezenční listina):,mgr. Jaroslava Slavíková, Hana Fejglová, Ing.

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

MCPNE 00806/2015 Zápis č. 6 ze 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne na Úřadu MČ Praha Nebušice

MCPNE 00806/2015 Zápis č. 6 ze 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne na Úřadu MČ Praha Nebušice MCPNE 00806/2015 Zápis č. 6 ze 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne 21.05.2015 na Úřadu MČ Praha Nebušice Přítomni: viz. prezenční listina Ověřovatelé: Jan Holub,

Více

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing.

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Z á p i s ze 7. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 18. 11 2013 od 14:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Ing. Vladimír Derner, Ing.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 18. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 10.02.2014 Přítomni: Dále přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Bc. Jana Cagašová, členka

Více

Navržený program 13. zasedání Zastupitelstva MČ:

Navržený program 13. zasedání Zastupitelstva MČ: Městská část Praha-Dolní Chabry Zastupitelstvo městské části Zápis č. 13/08/ ZMČ ze dne 14.05. 2008 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: - MUDr. Dvořák, PhDr. Doušová, p. Malina Neomluveni: 0 Hosté:

Více

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 13. 7. 2015

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 13. 7. 2015 USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 13. 7. 2015 Jednání se zúčastnili: Za FV ZMČ: David Zelený, Ing. Michal Drábek, Ing. Kateřina Helikarová, Ing. Jan Zeman, CSc.,

Více

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45 Z á z n a m ze 13. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného v pátek dne 30. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 1/2014

KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 1/2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI KONTROLNÍ VÝBOR ZMČ BS ZÁPIS č. 1/2014 z 1. zasedání konaného dne 27. 11. 2011 od 16:00 hod. na ÚMČ BS, Dominikánská 2, v zasedací

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 1. 2016 Zasedání zahájila v 18. hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti. Konstatovala, že počet zastupitelů

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Z Á P I S. z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 11. listopadu 2013 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3.

Z Á P I S. z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 11. listopadu 2013 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3. Zastupitelstvo Městského obvodu Plzeň 3 Kontrolní výbor ZMO Plzeň 3 sady Pětatřicátníků 7 9, 30100 Plzeň; tel: +420 378 036 500; email: skarda@plzen.eu Z Á P I S z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne 12. 12. 2012 Přítomni: Na začátku jednání 12 členů zastupitelstva, omluveni Bc. Jiří Hora a Ladislav Racek. Zasedání zahájil předsedající starosta Mgr.

Více

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0 Z á p i s mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 12. 2016 25. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis. 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 20.10.2009. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Zápis. 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 20.10.2009. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zápis 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 20.10.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 Přítomni : Ověřovatel : dle prezenční listiny místostarosta - Jan Slezák Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů

Více

Hosté: Mgr.Šmíd ředitel školy Mgr. Jan Čižinský starosta Klára Cibulková předsedkyně Školské rady ZŠ TGM, Ortenovo nám. Usnášení schopná: ANO - NE

Hosté: Mgr.Šmíd ředitel školy Mgr. Jan Čižinský starosta Klára Cibulková předsedkyně Školské rady ZŠ TGM, Ortenovo nám. Usnášení schopná: ANO - NE Zápis z 3. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZMČ Praha 7, (dále jen VVV ZMČ P7) konaného dne 2. 3. 2016 od 17.00 do 19.15 hod. v ZŠ TGM, Ortenovo náměstí, Praha 7 Seznam členů výboru: David Večeřa

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 914/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 839 ze dne 16.11.2016 Směrnice Rady městské části k zásadám pro sestavení a kontrolu rozpočtu a závěrečného účtu Rada městské části

Více

Zápis. 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 2.2.2010

Zápis. 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 2.2.2010 Zápis 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 2.2.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

Zápis z členské schůze družstva

Zápis z členské schůze družstva Zápis z členské schůze družstva Datum: 25. 2. 2010 Doba konání: Od 18.30 hod do 20.15 hod. Místo: Dům Seniorů LUKÁŠ, Zasedací místnost., Trávníčkova 1746, Praha 13 Program jednání: 1. Zahájení, volba orgánů

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 28. 11. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S.

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, 251 68 dne 2.11.2009 Přítomni: PhDr. L. Ondráček F. Borovička Ing. H. Křížová F. Kubelka E. Risová M. Reitinger Omluven: Š. Kovaříková Přítomní občané:

Více

USNESENÍ z III. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne

USNESENÍ z III. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne USNESENÍ z III. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 30. 3. 2011 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise 2. Kontrola usnesení

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 18. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 15.09.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 31.05.2011 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady Jana Černochová, členka

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00297/06 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2006 konaného

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Zastupitelstvo města Brna ZÁPIS. o průběhu zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z3/020 konaného dne 30. června 2000

Zastupitelstvo města Brna ZÁPIS. o průběhu zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z3/020 konaného dne 30. června 2000 Zastupitelstvo města Brna ZÁPIS o průběhu zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z3/020 konaného dne 30. června 2000 Zasedání bylo svoláno v souladu s článkem 3, odstavcem 2 platného Jednacího řádu ZMB

Více

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice Z Á P I S z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne 5.11.2014 od 18.00 hodin na Městském úřadu Sedlice Přítomni: Baloušek Zdeněk, Bláha Jiří, Bláhová Jana Bc., Brožovský Jindřich

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 20.12.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná radní, Mgr. Michaela Marksová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 22. 2. 2016 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3, Praha-Zbraslav Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu Z Á P I S z 1. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, které se konalo dne 24. listopadu 2014 od 17:00 hod ve velkém sále Kulturního domu Dubna. Přítomni: František Brendl,

Více

Zápis. 2. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky

Zápis. 2. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Zápis 2. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 31.8.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání: Z á p i s z 9. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 19.11.2009 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: členové výboru (viz prezenční

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

MĚSTO CHEB KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 48835/2015 01.06.2015 Zápis a usnesení z 6. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva města Chebu Datum a hodina zahájení jednání: 1.6.2015 v 15:30 hod. Místo konání jednání:

Více

Zápis z VII. zasedání Výboru pro životní prostředí ZHMP

Zápis z VII. zasedání Výboru pro životní prostředí ZHMP Zápis z VII. zasedání Výboru pro životní prostředí ZHMP VII. zasedání Výboru pro životní prostředí ZHMP se uskutečnilo dne 19. 10. 2011 v zasedací místnosti č. 349 od 14:00 do 16:00 hod. Přítomni: viz

Více

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS ze 19. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 16. 6. 2014 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Zápis z jednání Komise Rady HMP pro udělování grantů v oblasti volného času dětí a mládeže konaného dne 7. a

Zápis z jednání Komise Rady HMP pro udělování grantů v oblasti volného času dětí a mládeže konaného dne 7. a Zápis z jednání Komise Rady HMP pro udělování grantů v oblasti volného času dětí a mládeže konaného dne 7. a 14. 3. 2012 7. 3. 2012 Přítomni: předseda Ing. Jiří Nouza členové JUDr. Helena Chudomelová,

Více

Z Á P I S č. 15. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 15. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 15 z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 2. 5. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing.

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing. Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 20. prosince 2010 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Alinčová Lenka 9 členů zastupitelstva MČ dle presenční listiny 2 (MUDr. Mandík

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne Materiál číslo: 32 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 25.04.2016 Předkládá Ing. Svoboda František - předseda výboru Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Z Á P I S. Bod 1. Zahájení a schválení pomocného sčitatele hlasů na 3. zasedání ZMČ Brno Královo Pole

Z Á P I S. Bod 1. Zahájení a schválení pomocného sčitatele hlasů na 3. zasedání ZMČ Brno Královo Pole Zastupitelstvo městské části Brno Královo Pole Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva městské části Brno Královo Pole, konaného v pondělí dne 27. prosince 2011 v 16,30 hod. v zasedací místnosti Úřadu městské

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Zápis. 5. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne

Zápis. 5. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne Zápis 5. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 8.3.2011 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová,

Více

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah:

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah: Návrh formy výběrového řízení na prodej jednotlivých domů se šesti a méně byty a změny Zásad pro prodej domů se šesti a méně byty a pro pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 19. 9. 2012 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová;

Více

Zápis. 23. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 8.12.2009

Zápis. 23. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 8.12.2009 Zápis 23. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 8.12.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 14. 12. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

Členská schůze fotbalového oddílu FC Elseremo Brumov

Členská schůze fotbalového oddílu FC Elseremo Brumov Členská schůze fotbalového oddílu FC Elseremo Brumov Zápis z členské schůze fotbalového oddílu FC ELSEREMO Brumov, konané dne 23.1.2015 v 18:00 hodin v restauraci Na hřišti v Brumově-Bylnici 1. Zahájení

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 1. 11. 2014 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

Kontrolní výbor 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení

Kontrolní výbor 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení Kontrolní výbor 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 19. 12. 2011 Bod pořadu jednání: 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Věc: Informace kontrolního výboru Důvod předložení:

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE ,

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 3. 10. 2016, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Jana Starostová DiS,

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

ZÁPIS z 13. zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne od 18:00 hod. v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8- Ďáblice

ZÁPIS z 13. zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne od 18:00 hod. v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8- Ďáblice Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 13. zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 15. 6. 2016 od 18:00 hod. v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8- Ďáblice Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Zápis. 2. Složení slibu členů zastupitelstva

Zápis. 2. Složení slibu členů zastupitelstva - 1-1.zasedání zastupitelstva města - 1 - Zápis z 1.ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Tachova, které se konalo dne 8. listopadu 2010 od 18:00 hodin v kinosále areálu Mže v Tachově, Hornické ulici

Více

Kontrolní výbor 15. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení

Kontrolní výbor 15. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení Kontrolní výbor 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 27. 9. 2011 Bod pořadu jednání: 15. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Věc: Informace kontrolního výboru Důvod předložení:

Více

Z Á P I S. P r o g r a m :

Z Á P I S. P r o g r a m : V Brně dne 05.11.2014 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům výborů ZMČ Předsedům komisí RMČ Tajemníkovi ÚMČMB Vedoucím odborů ÚMČMB Organizačnímu odboru MMB Z Á P I S z I. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva

Více

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6 Zápis z jednání zasedání shromáždění Společenství vlastníků dům Vondroušova 1154-1160, Praha 6 Se sídlem Praha 6, Vondroušova 1158/5, IČ: 24755222, zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více