Rodinná politika ve vybraných evropských zemích I. Barbora Matějková Jana Paloncyová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rodinná politika ve vybraných evropských zemích I. Barbora Matějková Jana Paloncyová"

Transkript

1 Rodinná politika ve vybraných evropských zemích I Barbora Matějková Jana Paloncyová VÚPSV prosinec 2003

2 Úvod Předkládaná výzkumná zpráva přináší přehled o současné rodinné politice ve vybraných evropských zemích. V moderních společnostech je rodina chápána jako základní jednotka společnosti a je proto chráněna a podporována státem. Stát pomocí rodinné politiky pečuje o rodinu, tj. především o manžele, rodiče, ženy v těhotenství a mateřství a děti. Otázka rodinné politiky, tj. politiky ve prospěch rodiny, je dnes čím dál tím více středem pozornosti evropských odborníků i politiků v důsledku nízké porodnosti a zlepšujících se úmrtnostních poměrů majících za důsledek stárnutí populace. Snahou řady vlád je tedy podporovat rodinu tak, aby byla schopna vychovávat další generace. Rozsah zařazení vybrané části populace do rámce rodinné politiky i váha zvolených nástrojů se v jednotlivých zemích značně liší. Na typ rodinné politiky mají vliv kulturní tradice (např. náboženské vyznání obyvatel dané země), státem uplatňovaná politika (liberální, konzervativní vláda), ekonomická prosperita, typ sociálního modelu, ke kterému se země přiklání, apod. Modely v členských zemích Evropské unie směřují ke vzájemné harmonizaci na evropské úrovni. Cílem harmonizace v oblasti rodiny je zejména slaďování pracovních a rodičovských rolí a boj proti sociálnímu vyloučení a chudobě rodin s dětmi. Česká republika má obecně poměrně štědrou sociální politiku, vytýkána je jí však její malá adresnost a zneužitelnost. Rodinná politika v České republice zatím explicitně nebyla definována. Není pochyb, že v souvislosti s procesem evropské integrace, jejíž součástí Česká republika již dnes je, ovlivní evropské modely sociálního zabezpečení a současné trendy evropské rodinné politiky uplatňované v jednotlivých evropských státech i model český. Záměrem práce bylo provést rozbor jednotlivých modelů podpory rodiny z hlediska systému rodinného práva, dávek sociálního zabezpečení rodiny, daňových úlev a zařízení péče pro děti ve vybraných zemích podle demografických vzorců chování, kulturní tradice a podle typu sociálního státu. Cílem není podrobná prezentace každého z atributů podpory rodiny ze strany státu, ale především demonstrace hlavních rysů rodinných politik v jednotlivých zemích a jejich porovnání. Aktivní rodinná politika se nezřídka stává předmětem rozsáhlých politických diskusí, dodnes ani na mezinárodní úrovni neexistuje jednotná formulace. Uznávaní evropští teoretici rodinné politiky, jako například Wingen, již delší dobu jasně rozeznávají některé zásady. Rodinná politika musí tvořit samostatný systém, který se liší od sociální politiky státu a který tvoří vzájemně se doplňující finanční a nefinanční, státní a soukromé, legislativní a lokální opatření. Tento systém musí být zacílen na všechny rodiny, musí probíhat napříč celou společností (Zeman, 1999). Prestonova definice poukazuje na to, že rodinná politika, spolu s populační, by měla poskytovat manželským párům podporu pro vytvoření rodiny s takovým počtem dětí, jaký si dvojice přeje na základě svobodného rozhodnutí. Státní rodinná politika by měla vycházet z předpokladu, že rodiče zpravidla jednají sami v nejlepším zájmu dětí. (Preston, 1987 in Krebs, 1997). V této práci nazvané Rodinná politika ve vybraných evropských zemích I. jsou zpracovány pouze monografické studie rodinné politiky vybraných zemí. Výběr techto zemí vycházel za prvé z typologie sociálního státu (skandinávský, anglosaský, bismarckovský, latinský), za druhé bylo zohledněna geografická poloha a také velikost populace dané země. V neposlední řadě hrála roli dostupnost informací. Z členských zemí Evropské unie byly vybrány následující státy: Belgie (Paloncyová), Dánsko (Paloncyová), Francie (Paloncyová), Itálie (Paloncyová), Německo (Matějková), Nizozemsko (Matějková), Španělsko (Paloncyová), Švédsko (Matějková), Velká Británie (Matějková) a nečlenské Norsko (Paloncyová). Z přístupových zemí byly zvoleny především země kulturně blízké České republice: Maďarsko (Paloncyová), Polsko (Paloncyová), Slovensko (Paloncyová) a Slovinsko (Paloncyová). 3

3 Na tuto práci pak v 1. pololetí roku 2004 naváže studie nazvaná Rodinná politika ve vybraných evropských zemích II., která podá syntetizující pohled na rodinnou politiku v Evropě. Jejím obsahem bude souhrnný popis kontextu rodinné politiky v Evropě z pohledu demografického (uspořádání Evropy z hlediska rodinného chování), sociálního zabezpečení a trhu práce (ekonomická aktivita, zaměstnanost, nezaměstnanost podle fází rodinného cyklu). V oblasti vlastní rodinné politiky bude uveden přehled možností financování rodinné politiky a popis jednotlivých rysů současné rodinné politiky ve výše uvedených a dalších zemích Evropy (finanční a jiná pomoc státu rodinám). Monografie uvedené v této předkládané studii se snaží sledovat následující jednotnou strukturu: 1. Populační vývoj 2. Obecné rysy sociálního systému s ohledem na rodinnou politiku 3. Legislativa manželství, rozvodu a nesezdaného soužití 3.1 Manželství 3.2 Rozvod 3.3 Nesezdané soužití 4. Rodičovství 4.1 Porodné 4.2 Mateřská a otcovská dovolená 4.3 Rodičovská dovolená 4.4 Rodinné dávky 5. Daňová politika 6. Bytová politika 7. Předškolní zařízení péče o děti 8. Stručné shrnutí Zdroje Při sestavování jednotlivých monografií jsme vycházeli ze zdrojů uvedených na konci každé podkapitoly. Získávání aktuálních informací však nebyl vždy úkol zcela snadný, neboť opatření se často mění, a informace se proto liší u různých zdrojů. Nejprve jsme se snažili získat informace z internetových stránek příslušných institucí dané země (ministerstev apod.), tam, kde to nebylo možné (často z důvodu jazykových, neboť některé státy mají webové stránky pouze v mateřštině, my jsme byli schopni analyzovat v anglickém, německém či francouzském jazyce, na internetových stránkách příslušných institucí byly také často informace neaktualizované), dále byly informace získány či doplněny z mezinárodních zdrojů (např. MISSOC: Bulletin of the Information System on Social Protection in the European Union, dalších publikací Evropské unie a OECD), ale rovněž z národních zdrojů, tj. jejich odpovědí na naše případné dotazy. Studie byly zpracovávány v průběhu roku 2003, údaje v nich uvedené se vztahují k aktuálnímu stavu v letech 2002 a Výše dávek je uvedena ve většině zemí, jež jsou členy Evropské měnové unie v EURO ( ), v ostatních zemích jsou kromě národních měn uváděny přepočty v EURO podle příslušných kursů v Příloze 1. Naší snahou tedy bylo získat co nejaktuálnější informace o vybraných zemích, studie neměla za cíl podat komplexní historický přehled vývoje všech relevantních opatření v oblasti rodinné politiky. V této práci používáme obecně následující termíny vážící se k rodinné politice: 1. porodné: nejčastěji jednorázová peněžitá pomoc při narození/adopci dítěte, 2. mateřská dovolená: dovolená matky v období před porodem a ihned po porodu, během níž platí pracovní smlouva; ve většině států je matce během (části) této dovolené vyplácen 4

4 tzv. příspěvek v mateřství (z pojištění, z daní, tedy státem, nebo zaměstnavatelem); podle doporučení Mezinárodní organizace práce má mateřská dovolená činit minimálně 12 týdnů s náhradou mzdy ve výši minimálně 67 % předchozí mzdy (denního vyměřovacího základu, s možností maxima), 3. otcovská dovolená: dovolená otce v období kolem porodu a ihned po narození dítěte, během níž platí pracovní smlouva; existují dva základní typy otcovské dovolené: dovolená kolem porodu (často 2-3 dny) a dovolená po porodu jako obdoba mateřské dovolené (často 2-4 týdny); během otcovské dovolené může být v některých státech vyplácen příspěvek v otcovství na základě podobných principů jako příspěvek v mateřství, 4. rodičovská dovolená: dlouhodobější dovolená pro oba rodiče určená pro péči o dítě po skončení mateřské/otcovské dovolené, během níž trvá pracovní smlouva; v poslední době je v řadě zemí prosazován princip výhradně otcovské rodičovské dovolené - use it or lose it jako snaha podpořit roli otce v rodině; rodičovská dovolená je buď neplacená nebo placená (z pojištění, ze státního rozpočtu podobně jako jiné sociální dávky, zaměstnavatelem), 5. další dovolená z rodinných důvodů: dovolená za účelem péče o nemocné dítě nebo jiné členy rodiny, návštěvy školy dítěte apod., 6. rodinné dávky: mezi rodinné dávky zahrnujeme především přídavky na děti - dávky pro rodiny s dětmi, jež mohou být plošné (nárok na ně nezávisí na příjmu rodiny) nebo testované (nárok na ně závisí na příjmu rodiny či ekonomickém statusu rodičů); diferencované podle počtu, pořadí či věku dětí, případně příjmu rodiny nebo univerzální (v jednotné výši); mezi další rodinné dávky patří dávky spojené většinou se specifiky rodiny (neúplné rodiny, příspěvky na externí péči o děti, dávky pro rodiny se zdravotně postiženým členem, formy sociálního příplatku apod.), 7. daňová politika ve vztahu k rodinné: v rámci daňové politiky byla pozornost věnována především způsobu zdanění příjmu fyzických osob (míry zdanění, možnost společného zdanění manželů apod.), zvláště jsme se pak zaměřili na tzv. možnosti snížení daňového základu (zdanitelného hrubého příjmu) o odečitatelné položky a na možnosti snížení již vypočtené daně v závislosti na rodinné situaci (podle počtu či věku dětí, v závislosti na tom, zda má manželka/manžel své vlastní příjmy apod.), 8. bytová politika: v této oblasti jsme sledovali dva aspekty: za prvé podporu bytové výstavby a koupi bytu, za druhé příspěvek mající za cíl snižovat náklady spojené s chodem domácnosti a s placením výdajů na již stávající bydlení, 9. předškolní instituce péče o děti: zde jsme věnovali pozornost především možnostem předškolních zařízení, tj. jeslí a mateřských škol, ale i jiných zařízení péče o děti, jež využívají zejména pracující rodiče. 5

5 Belgie 1. BELGIE 1.1 Populační vývoj Obecné rysy belgického sociálního státu Legislativa manželství, rozvodu a nesezdaného soužití Manželství Rozvod Nesezdané soužití Rodičovství Porodné Mateřská dovolená a příspěvek v mateřství Otcovská dovolená Rodičovská dovolená Přídavky na děti Daňová politika Předškolní instituce péče o děti Stručné shrnutí Zdroje Populační vývoj Počet obyvatel Belgie se v uplynulých čtyřiceti letech zvýšil z 9,2 miliónu na počátku 60. let na 10,3 miliónu v roce Na tomto přírůstku se nemalou měrou podílel jak přirozený přírůstek (kladný v celém sledovaném období ), tak často kladné migrační saldo. Od poloviny 60. let klesal roční počet živě narozených dětí z hodnoty kolem 160 tisíc na úroveň 120 tisíc v polovině 70. let. Po následném mírném zvýšení počtu narozených dětí došlo v polovině 80. let k opětovnému snížení (114 tisíc), jež bylo vystřídáno sedmiletým obdobím vzestupu (až 125 tisíc v roce 1992). V posledních letech pak došlo k relativní stabilizaci počtu živě narozených na úrovni 115 tisíc. Souhrnný ukazatel úhrnné plodnosti se v období od poloviny 60. let do poloviny let 70. prudce snižoval z 2,6 na 1,7 dítěte na jednu ženu a na této nižší úrovni se udržoval až do konce 70. let. V následujícím období se pak hodnota úhrnné plodnosti pohybovala v rozmezí 1,5 až 1,7 dítěte na jednu ženu. Reprodukce obyvatelstva vyjádřená hodnotou čisté míry reprodukce nebyla zajištěna od roku Ke snížení plodnosti nedošlo pouze z pohledu transverzálního, který je často ovlivněn změnou časování porodů v generacích, jež se na výpočtu úhrnné plodnosti podílejí, za snižováním transverzální plodnosti stály právě změny v generačních ukazatelích: ženy narozené v 1. polovině 30. let měly v průměru 2,3 dětí, ženy narozené po 2. světové válce by byly matkami v průměru 1,8 až 1,9 dětí. Změny ročních ukazatelů plodnosti byly vyvolány i změnou časování porodů: generace žen narozených v období rodily stále v nižším věku, pravděpodobně převážně v důsledku snižujícího se průměrného počtu dětí (ubylo porodů vyššího pořadí ve vyšším věku), ženy narozené po 2. světové válce rodily naopak v průměru ve stále vyšším věku při relativní stagnaci průměrného počtu dětí narozených jedné ženě. V roce 1975 se hlavní těžiště plodnosti belgických žen přesunulo do věkové skupiny let, zatímco plodnost žen mladších 25 let výrazně klesala. Plodnost žen ve věku let je dokonce od roku 1992 nižší než plodnost žen ve věku let. Počet i podíl dětí narozených mimo manželství se zvyšoval, a to převážně v posledních 20 letech. Počet ročně uzavřených sňatků se ve sledovaném období zvyšoval až do roku 1972, kdy bylo uzavřeno nejvíce manželství: Počet sňatků se poté snižoval s výjimkou 6

6 Belgie přechodného období , v letech 1998 a 1999 bylo ročně uzavřeno přibližně 44 tisíc manželství. Po mírném vzestupu v roce 2000 (45 tisíc) se zdá, že se klesající trend zatím nezastavil, neboť v roce 2001 vstoupilo do manželství jen 42 tisíc párů. Z generací žen narozených ve 30. letech a v 1. polovině let 40. vstoupilo do manželství přibližně 95 %, generace žen pocházející z 1. poloviny 60. let by uzavřely sňatek v 80 až 85 %. U mužů je snížení významu instituce manželství ještě výraznější: oproti 90 % mužů narozených ve 30. a 40. letech, kteří prošli alespoň jedním manželstvím, by v generacích 1. poloviny 60. let zůstalo svobodnými 15 až 20 % z nich. Generace mužů i žen narozených ve 30. letech uzavíraly první sňatek v průměru ve stále nižším věku (1940: 24,5 a 22,4 let), generace narozené v letech 40. pak časování prvního sňatku nijak významně neměnily (v průměru 24 a 22 let). Počínaje generacemi z počátku 50. let se však průměrný věk při prvním sňatku stále zvyšuje, muži narození v polovině 60. let by uzavřeli sňatek v průměru v 26 letech a ženy v 23,5 letech. Daný generační vývoj se promítnul do transverzálního ukazatele sňatečnosti svobodných (součet redukovaných měr sňatečnosti): v období 1. poloviny 60. let se jeho hodnota pohybovala nebo dokonce překročila hodnotu 100 %, což bylo způsobeno právě snižováním věku při vstupu do prvního manželství u generací na počátku reprodukčního období (především generace 30. let). Spolu s generačním odkladem prvního sňatku a zvyšováním generačního podílu trvale svobodných se snižovala i hodnota transverzální úhrnné sňatečnosti a zvyšoval se průměrný věk při sňatku (26 let pro ženy a 28 pro muže). Z hlediska věku se od 1. poloviny 70. let snižovala intenzita osob mladších 25 let a mírně se zvyšovala sňatečnost ve věkové skupině let. Snížení intenzity sňatečnosti svobodných se promítlo do zvyšujícího se podílu opakovaných sňatků ze všech uzavřených manželství v daném roce. Snižující se sňatečnost byla provázena zvyšující se rozvodovostí. Mezi roky 1960 a 2001 se počet ročně rozvádějících se manželství zešestinásobil. Podle údajů z roku 2000 by se rozvádělo až 45 % manželství. Průměrná délka manželství rozvedených v daném kalendářním roce se příliš neměnila a činila přibližně 13 let. Vztáhneme-li počty rozvodů ke kohortám sňatků, to znamená sledujeme-li zánik manželství podle roku sňatku, rostoucí nestabilita manželství je rovněž patrná: z manželství uzavřených na počátku 80. let by se rozvedla více než třetina v průměru po 15 letech od uzavření sňatku. Snižování sňatečnosti bylo doprovázeno zvyšováním počtu nesezdaných soužití, o čemž do jisté míry vypovídá i zvyšování podílu dětí narozených mimo manželství. Podle nám dostupných informací (www.statbel.fgov.be) představovaly tzv. domácnosti bez rodinného jádra v roce 1991 počet 120 tisíc. Do této kategorie jsou v Belgii řazeny např. případy, kdy spolu žijí dvě osoby stejného nebo opačného pohlaví, patří sem však i ty případy, kdy spolu žijí příbuzní v jiném než v rodičovském či manželském vztahu (např. bratr a sestra). V roce 2001 bylo podle údajů statistického úřadu takových domácností již více než 200 tisíc. Pokud by tyto domácnosti byly tvořeny pouze nesezdanými soužitími (stejného nebo opačného pohlaví, s vyloučením příbuzenských soužití), pak by nemanželské kohabitace představovaly přibližně 10 % všech spolu žijících párů. V uplynulých 40 letech došlo v Belgii ke zlepšení úmrtnostních poměrů a naděje dožití při narození se zvýšila o 7,5 let u mužů a 8 let u žen. Vliv na tomto zlepšení měl na jedné straně výrazný pokles kojenecké úmrtnosti, k prodlužování naděje dožití však došlo i ve věku 60 let, což svědčí o tom, že se snížila i úmrtnost starších osob. Snižování porodnosti a zlepšování úmrtnosti přispělo ke snížení podílu osob mladších 20 let a naopak ke zvýšení podílu osob starších 60 let v populaci. V posledních 10 letech se však podíl ekonomicky aktivní složky obyvatelstva udržoval na přibližně stejné úrovni 54,5 %. 7

7 Belgie Tabulka 1. 1 Porodnost a plodnost rok živě narození (tis.) hmpor ( ) úhrnná plodnost čistá míra reprodukce průměrný věk matky při prvním porodu podíl živě narozených dětí mimo manželství (%) ,8 17,0 2,56 1,19 25,1 2, ,5 16,5 2,62 1,22 24,4 2, ,2 14,8 2,25 1,06 24,0 2, ,7 12,2 1,74 0,82 24,1 3, ,4 12,6 1,68 0,81 24,6 4, ,1 11,6 1,51 0,72 24,9 7, ,8 12,4 1,62 0,78 26,5 11, ,6 11,3 1,55 0,74 : 16, ,3* 11,2 1,60** 0,74 : : ,5* 11,1* 1,61** : : : ,9* 11,2* 1,66** : : : ,2* 11,1* : : : : Zdroj: Eurostat 2000; * národní data: **RDDE, 2000, 2002; Tabulka 1.2 Generační plodnost generace konečná plodnost průměrný věk při prvním porodu podíl bezdětných žen (%) podíl žen s jedním dítětem (%) podíl žen se dvěma dětmi (%) ,30 : : : : ,27 24, ,17 24, ,93 24, ,84 24, ,83 24, ,85 : : : : ,81 : : : : ,81 : : : : ,77 : : : : Zdroj: Eurostat 2000 Tabulka 1.3 Sňatečnost rok počty sňatků (tis.) hms ( ) podíl sňatků svobodných - muži (%) podíl sňatků svobodných - ženy (%) úhrnná sňatečnostmuži úhrnná sňatečnost - ženy průměrný věk při prvním sňatku - muži průměrný věk při prvním sňatku - ženy ,5 7,2 90,6 91, ,1 22, ,5 7,0 90,7 90, ,7 23, ,3 7,6 92,0 92, ,4 22, ,7 7,3 90,5 91, ,1 22, ,4 6,7 89,2 89, ,3 22, ,6 5,8 86,3 87, ,2 23, ,6 6,5 82,2 82, ,3 24, ,4 5,1 77,0 77, ,4 25, ,4* 4,4 77,3 77,1 50 (1997) 54 (1997) 27,8 (1997) 25,7 (1997) ,2* 4,3 : : 51 (1998) 50 (1998) 27,8 (1998) 25,7 (1998) ,1* 4,4* : : : : : : ,1* 4,1* : : : : : : Zdroj: Eurostat 2000; * národní data: 8

8 Belgie Tabulka 1.4 Generační sňatečnost generace konečná sňatečnost - muži konečná sňatečnost - ženy průměrný věk při prvním sňatku - generace muži průměrný věk při prvním sňatku - generace ženy ,8 22, ,5 22, ,0 22, ,1 22, ,4 22, ,3 22, ,5 23, ,7 23, : : 25,8 23,5 Zdroj: Eurostat 2000 Tabulka 1.5 Rozvodovost rok počty rozvodů (tis.) hmro ( ) úhrnná rozvodovost (%) průměrná délka manželství kohorta rozvodovost kohort průměrná délka manželství - kohorty ,6 0,5 : : , ,5 0,6 : : , ,4 0, , , ,0 1, , , ,5 1, , , ,4 1, , , ,3 2, ,0 : : : ,0 3, ,4 : : : ,5 2,6 43** 13,4 : : : ,5 2,6 44** 12,9 : : : ,0* 2,6* 45** : : : : ,3* 2,9* : : : : : Zdroj: Eurostat 2000; * národní data: **RDDE, 2002 Tabulka 1.6 Úmrtnost a struktura obyvatelstva podle věku naděje dožití při kojenecká naděje dožití ve věku 60 let rok narození úmrtnost rok podíl věkové skupiny (%) muži ženy muži ženy ( ) ,7 73,5 15,5 18,7 31, ,3 53,2 17, ,8 74,2 15,2 19,2 21, ,1 50,0 18, ,0 76,8 16,3 20,9 12, ,4 53,5 18, ,1 78,0 16,7 21,6 9, ,3 54,1 19, ,7 79,4 17,9 22,7 8, ,8 54,7 20, ,4 80,2 18,5 23,3 6, ,1 54,6 21, ,8 80,5 18,7 23,5 5,0** ,8 54,5 21, ,1 80,6 19,0 23,6 5,4** ,7 54,5 21, ,3 80,5 19,0 23,6 5, ,6 54,5 21, ,9* 81,4* : : 5, ,1* 81,4* : : : Zdroj: Eurostat 2000; * národní data: **RDDE,

9 Belgie 1.2 Obecné rysy belgického sociálního státu Belgie je federálním státem se třemi autonomními regiony: Flandry s vlámsky hovořícím obyvatelstvem, Valoňskem s francouzsky hovořícím obyvatelstvem a Bruselem, bilingvním regionem. Belgie je dědičnou konstituční monarchií s dvoukomorovým parlamentem voleným na čtyři roky. Země je administrativně rozdělena na 10 krajů a centrální region. Tyto administrativně územní celky jsou spravovány regionálními vládami. Belgický sociální systém je založený na solidaritě. Ta se projevuje např. v solidaritě mezi zaměstnanými a nezaměstnanými, ekonomicky aktivními a důchodci, zdravými a nemocnými či rodinami bez dětí a rodinami s dětmi. Systém sociálního zabezpečení má tři základní funkce: 1. zajistit náhradu příjmu v případě ztráty zaměstnání (nemoc, nezaměstnanost, odchod do důchodu apod.), 2. v případě zvýšených sociálních nákladů (výchova dítěte apod.) poskytnout příplatek k platu, 3. v případě, že nikoliv vlastní vinou nemá daná osoba vlastní příjem, je na státě, aby jí poskytl pomoc. Sociální systém Belgie má své počátky v 18. století. V souvislosti s rozvíjející se průmyslovou výrobou a kapitalismem byli v tomto směru průkopníky především sami zaměstnanci. Vznikaly první fondy, které měly za úkol pomoci zaměstnancům v případě nemoci, ztráty zaměstnání, odchodu do důchodu apod. Určitou iniciativu vyvíjeli i samotní zaměstnavatelé, kteří zakládali např. rodinné fondy, jež poskytovaly příspěvky pracovníkům s dětmi. V počátku však byly tyto iniciativy pouze dobrovolné, stát se na jejich vzniku ani fungování nepodílel. Ke změně došlo až na konci 19. století v reakci na ekonomickou krizi a stávky. Stát tak přispěl k rozvoji jak strukturální, tak finanční stránky belgického sociálního systému. V roce 1903 bylo zavedeno první povinné pojištění - pojištění pro případ pracovního úrazu. K velkému rozvoji sociálního systému došlo mezi světovými válkami: zaměstnanci byli povinně pojištěni pro případ nemoci, odchodu do důchodu, pro nárok na rodinné příspěvky (upraveno v roce 1930 a 1939) a placenou dovolenou. Tuto povinnost placení pojištění však měli až do roku 1937 pouze zaměstnanci, ne soukromí podnikatelé. Povinné odvody pro rodinné příspěvky se posledně jmenovaných týkaly až od roku V roce 1944 podepsali zástupci odborů, zaměstnavatelů a vlády tzv. sociální pakt, který byl založen na dvou pilířích: sociálním smíru a solidaritě. Tento pakt na jedné straně vnesl strukturu do již stávajícího systému, na druhé straně byl v několika bodech inovační: veškeré sociální pojištění (proti nezaměstnanosti, nemoci, invaliditě) bylo povinné pro všechny zaměstnance, vyplácené dávky se zvýšily, byl vytvořen Národní úřad pro sociální pojištění ( The National Office for Social Security : RSZ-ONSS), sociální pojištění bylo kontrolováno zástupci zaměstnanců i zaměstnavatelů. Tento pakt se však netýkal soukromých podnikatelů či živnostníků. Důchodové pojištění pro ně bylo povinné až od roku 1956, nemocenské pojištění musí soukromí podnikatelé odvádět od roku V roce 1967 byl celý sociální systém pro soukromé podnikatele sjednocen. Od roku 1971 je tato skupina ekonomicky aktivních pojištěna rovněž pro případ pracovní neschopnosti. V roce 1974 bylo dále stanoveno tzv. životní minimum. V roce 2002 (1.2) činilo roční životní minimum pro manželské a nemanželské páry nebo samoživitele s jedním dítětem 9 338,56, pro samostatně žijící osobu 7 003,92 a pro další spolubydlící osobu 4 669,28. Životní minimum domácnosti se rovná součtu částky minima jednoho z uvedených základních typů domácnosti a rodinných přídavků náležejících dětem žijícím v rodině. Po 2. světové válce se tedy belgický sociální systém poměrně rozvíjel. Krize však nastala v roce Vysoká nezaměstnanost a zvýšení počtu nárokujících vyplácení sociálních dávek vedlo k finančním problémům. Ty byly následně řešeny zvýšením příjmů do sociálního systému a snížením sociálních dávek. Od roku 1982 proto probíhaly reformy veřejných 10

10 Belgie financí a sociálního systému. Šlo především o politiku nezaměstnanosti, kde byly diferencovány různé kategorie jako např. páry osob společně žijících, svobodní žijící bez partnera nebo mladí absolventi. V roce 1997 byla přijata tzv. Charta sociálních pojištěnců, která vymezuje práva a povinnosti pojištěných osob. Cílem je systematizovat vztah pojištěnce a institucí sociálního pojištění. Důraz je kladen především na informovanost. Projednávání žádosti o přiznání určité sociální dávky má být vyřízeno do 4 měsíců a dávka poté vyplacena nejpozději do 4 měsíců od rozhodnutí o nároku. V případě prodlení je vyplácená dávka zvýšená o úroky. Organizace belgického sociálního systému: Sociální systém Belgie se skládá ze tří částí. 1.systém pro zaměstnance: - jeho hlavní institucí je The National Office for Social Security: RSZ-ONSS, jenž spravuje pojištění placené zaměstnanci (13,07 %) a zaměstnavateli (34,58 %, v tom 7 % na rodinné dávky) - vyplácení dávek mají za úkol následující instituce: - National Office for Family Benefits for Salaried Persons RKW-ONAFTS - National Employment Office RVA-ONEM - National Pension Office RVP-ONP - National Institute for Sickness and Invalidity Insurance RIZIV-INAMI - Fund for Accidents at Work FAO-FAT - Bund for Professional Diseases FBZ-FMP - National Office for Annual Vacation RJV-ONVA 2. soukromí podnikatelé a živnostníci: tato skupina je dnes pojištěna v pěti typech sociálního pojištění (nemocenská péče, dávky v invaliditě, rodinné dávky, důchody a bankrot), - výběr pojistného a vyplácení dávek jsou v náplni práce National Institute for Social Insurances of Self-Employed Persons RSVZ-INASTI 3. státní úředníci: tato kategorie je dále dělena do dvou skupin: zaměstnanci místních vlád a úřadů a ostatní - první skupina spadá pod National Social Security Office for the Local and Provincial Administrations RSZPPO-ONSSAPL - u ostatních úředníků je za pojištění odpovědný příslušný zaměstnavatel s výjimkou nemocenského pojištění, jež podléhá systému pro zaměstnance O b r á z e k 1.1 Schéma organizace belgického sociálního systému (stav k ) Ministerstvo sociálních věcí, zdravotnictví a životního prostředí Ministerstvo práce a zaměstnanosti Ministerstvo středních tříd a zemědě nemoc, mateřství, invalidita stáří, vdovství pracovní úrazy, nemoci z povolání rodinné dávky existenční minimum nezaměstnanost pojištění pro případ úpadku rodinné dávky nemoc, mateřství, invalidita Národní institut nemocenského a invalidního pojištění INAMI Národní úřad důchodů ONP Fondy nemocí z povolání FMP Národní úřad rodinných dávek pro zaměstnance ONAFTS Veřejná centra sociální pomoci Národní úřad zaměstnanosti ONEM Pokladny sociálního pojištění pro soukromníky/živnostníky Národní institut nemocenského a invalidního pojištění INAMI Kompenzační pokladny Pomocná Národní svazy Fondy pracovních úrazů FAT rodinných dávek nebo regionální pokladna pro vyplácení popory v nezaměstnanosti a Pomocná národní pokladna další oprávněné pojišťovny pobočky její pobočky ONAFTS Pomocná pokladna nemocenského a invalidního pojištění další pokladny pro případ pracovního úrazu speciální pokladny pro různé profese odborové organizace pověřené vyplácením dávek v nezaměstnanosti vyplácení dávek vyplácení dávek Pokladna nemocenského pojištění belgických drah Národní institut sociálního pojištění nezávislých pra rozdělení finančních prostředků další pokladny Národní úřad sociálního zabezpečení ONSS: výběr pojištění (s výjimkou pracovních úrazů) a rozdělení finančních prostředků Pokladny sociálního pojištění nezávislých pracovníků pokladna: výběr pojištění Zdroj: 11

11 Belgie Řada pravomocí je v Belgii delegována na regiony. Na federální úrovni jsou řešeny spíše obecné otázky sociálního zabezpečení. V případě rodinné politiky jsou ve federální kompetenci např. rodinné dávky, daňové úlevy, zdravotní péče. Další složky rodinné politiky (služby, zařízení pro děti a mládež apod.) spadají převážně do kompetencí regionálních vlád. Federální ministerstvo sociálních věcí si však ponechává dohled nad péčí o děti do 3 let, ministerstvo školství hraje důležitou roli v předškolních programech pro děti od 3 do 6 let a ministerstvo práce a zaměstnanosti je odpovědné za programy rodičovské dovolené (přerušení kariéry viz. dále). Výdaje na sociální zabezpečení a rodinné dávky v Belgii v porovnání se situací celé Evropské unie 90. let jsou uvedeny v tabulce 1.7. Podíl vyplacených rodinných dávek v roce 2000 představoval 9,1 % všech sociálních dávek. Tabulka 1.7 Výdaje na sociální zabezpečení v porovnání s Evropskou unií (zdravotnictví, sociální politika, trh práce) dávky sociálního zabezpečení - % HDP rok EU 26,4 28,8 28,4 27,6 27,5 27,3 Belgie 27,1 29,3 28,6 27,6 27,4 26,7 výdaj na sociální zabezpečení na 1 obyvatele v konstantních cenách (rok 1995=100) rok EU 101,7 102,6 104,4 106,9 108,7 Belgie 102,3 102,8 104,6 106,8 106,7 Zdroj: Abramovici, G., 2003 Z hlediska zapojení žen na trhu práce je Belgie srovnatelná s průměrem EU: v roce 1990 bylo ekonomicky aktivními 52 % žen, v roce 2000 pak 59 % ve věku let. Přibližně jedna třetina zaměstnaných žen pracuje na zkrácený úvazek. Nezaměstnanost belgických žen je vyšší než nezaměstnanost mužů (13,8 % proti 8,7 %; OECD). Tabulka 1.8 Z apojení na trhu práce a nezaměstnanost belgických žen ve věku let v porovnání s Evropskou unií (%, v roce 1990 a 2000) ženy muži EU rok ženy muži podíl na trhu práce 52,4 59, ,4 - nezaměstnanost - 13,8-8,7 9,9 7,3 práce na částečný úvazek 29,8 34,5 4,6 7,1 30,0 6,0 Zdroj: OECD OECD in figures: Statistics of the member countries..nezaměstnanost belgických žen - údaj za rok Legislativa manželství, rozvodu a nesezdaného soužití (www.ping.be/planning-familial/soc.html; Manželství Uzavření sňatku bylo v Belgii do roku 2003 umožněno pouze dvěma osobám opačného pohlaví. Homosexuální páry měly možnost vstoupit do tzv. legální kohabitace (viz 1.3.3). V roce 2003 však byl belgickým parlamentem přijat zákon umožňující uzavření sňatku i homosexuálům, to znamená, že homosexuálním párům byla přiznána stejná práva a povinnosti jako heterosexuálním. Výjimkou je pouze osvojení či adopce dítěte. Minimální věk pro vstup do manželství je v Belgii pro muže i ženy stejný: 18 let. Uzavřít sňatek v nižším věku je možné pouze ve vážných případech (např. těhotenství), které posoudí 12