Rodinná politika ve vybraných evropských zemích I. Barbora Matějková Jana Paloncyová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rodinná politika ve vybraných evropských zemích I. Barbora Matějková Jana Paloncyová"

Transkript

1 Rodinná politika ve vybraných evropských zemích I Barbora Matějková Jana Paloncyová VÚPSV prosinec 2003

2 Úvod Předkládaná výzkumná zpráva přináší přehled o současné rodinné politice ve vybraných evropských zemích. V moderních společnostech je rodina chápána jako základní jednotka společnosti a je proto chráněna a podporována státem. Stát pomocí rodinné politiky pečuje o rodinu, tj. především o manžele, rodiče, ženy v těhotenství a mateřství a děti. Otázka rodinné politiky, tj. politiky ve prospěch rodiny, je dnes čím dál tím více středem pozornosti evropských odborníků i politiků v důsledku nízké porodnosti a zlepšujících se úmrtnostních poměrů majících za důsledek stárnutí populace. Snahou řady vlád je tedy podporovat rodinu tak, aby byla schopna vychovávat další generace. Rozsah zařazení vybrané části populace do rámce rodinné politiky i váha zvolených nástrojů se v jednotlivých zemích značně liší. Na typ rodinné politiky mají vliv kulturní tradice (např. náboženské vyznání obyvatel dané země), státem uplatňovaná politika (liberální, konzervativní vláda), ekonomická prosperita, typ sociálního modelu, ke kterému se země přiklání, apod. Modely v členských zemích Evropské unie směřují ke vzájemné harmonizaci na evropské úrovni. Cílem harmonizace v oblasti rodiny je zejména slaďování pracovních a rodičovských rolí a boj proti sociálnímu vyloučení a chudobě rodin s dětmi. Česká republika má obecně poměrně štědrou sociální politiku, vytýkána je jí však její malá adresnost a zneužitelnost. Rodinná politika v České republice zatím explicitně nebyla definována. Není pochyb, že v souvislosti s procesem evropské integrace, jejíž součástí Česká republika již dnes je, ovlivní evropské modely sociálního zabezpečení a současné trendy evropské rodinné politiky uplatňované v jednotlivých evropských státech i model český. Záměrem práce bylo provést rozbor jednotlivých modelů podpory rodiny z hlediska systému rodinného práva, dávek sociálního zabezpečení rodiny, daňových úlev a zařízení péče pro děti ve vybraných zemích podle demografických vzorců chování, kulturní tradice a podle typu sociálního státu. Cílem není podrobná prezentace každého z atributů podpory rodiny ze strany státu, ale především demonstrace hlavních rysů rodinných politik v jednotlivých zemích a jejich porovnání. Aktivní rodinná politika se nezřídka stává předmětem rozsáhlých politických diskusí, dodnes ani na mezinárodní úrovni neexistuje jednotná formulace. Uznávaní evropští teoretici rodinné politiky, jako například Wingen, již delší dobu jasně rozeznávají některé zásady. Rodinná politika musí tvořit samostatný systém, který se liší od sociální politiky státu a který tvoří vzájemně se doplňující finanční a nefinanční, státní a soukromé, legislativní a lokální opatření. Tento systém musí být zacílen na všechny rodiny, musí probíhat napříč celou společností (Zeman, 1999). Prestonova definice poukazuje na to, že rodinná politika, spolu s populační, by měla poskytovat manželským párům podporu pro vytvoření rodiny s takovým počtem dětí, jaký si dvojice přeje na základě svobodného rozhodnutí. Státní rodinná politika by měla vycházet z předpokladu, že rodiče zpravidla jednají sami v nejlepším zájmu dětí. (Preston, 1987 in Krebs, 1997). V této práci nazvané Rodinná politika ve vybraných evropských zemích I. jsou zpracovány pouze monografické studie rodinné politiky vybraných zemí. Výběr techto zemí vycházel za prvé z typologie sociálního státu (skandinávský, anglosaský, bismarckovský, latinský), za druhé bylo zohledněna geografická poloha a také velikost populace dané země. V neposlední řadě hrála roli dostupnost informací. Z členských zemí Evropské unie byly vybrány následující státy: Belgie (Paloncyová), Dánsko (Paloncyová), Francie (Paloncyová), Itálie (Paloncyová), Německo (Matějková), Nizozemsko (Matějková), Španělsko (Paloncyová), Švédsko (Matějková), Velká Británie (Matějková) a nečlenské Norsko (Paloncyová). Z přístupových zemí byly zvoleny především země kulturně blízké České republice: Maďarsko (Paloncyová), Polsko (Paloncyová), Slovensko (Paloncyová) a Slovinsko (Paloncyová). 3

3 Na tuto práci pak v 1. pololetí roku 2004 naváže studie nazvaná Rodinná politika ve vybraných evropských zemích II., která podá syntetizující pohled na rodinnou politiku v Evropě. Jejím obsahem bude souhrnný popis kontextu rodinné politiky v Evropě z pohledu demografického (uspořádání Evropy z hlediska rodinného chování), sociálního zabezpečení a trhu práce (ekonomická aktivita, zaměstnanost, nezaměstnanost podle fází rodinného cyklu). V oblasti vlastní rodinné politiky bude uveden přehled možností financování rodinné politiky a popis jednotlivých rysů současné rodinné politiky ve výše uvedených a dalších zemích Evropy (finanční a jiná pomoc státu rodinám). Monografie uvedené v této předkládané studii se snaží sledovat následující jednotnou strukturu: 1. Populační vývoj 2. Obecné rysy sociálního systému s ohledem na rodinnou politiku 3. Legislativa manželství, rozvodu a nesezdaného soužití 3.1 Manželství 3.2 Rozvod 3.3 Nesezdané soužití 4. Rodičovství 4.1 Porodné 4.2 Mateřská a otcovská dovolená 4.3 Rodičovská dovolená 4.4 Rodinné dávky 5. Daňová politika 6. Bytová politika 7. Předškolní zařízení péče o děti 8. Stručné shrnutí Zdroje Při sestavování jednotlivých monografií jsme vycházeli ze zdrojů uvedených na konci každé podkapitoly. Získávání aktuálních informací však nebyl vždy úkol zcela snadný, neboť opatření se často mění, a informace se proto liší u různých zdrojů. Nejprve jsme se snažili získat informace z internetových stránek příslušných institucí dané země (ministerstev apod.), tam, kde to nebylo možné (často z důvodu jazykových, neboť některé státy mají webové stránky pouze v mateřštině, my jsme byli schopni analyzovat v anglickém, německém či francouzském jazyce, na internetových stránkách příslušných institucí byly také často informace neaktualizované), dále byly informace získány či doplněny z mezinárodních zdrojů (např. MISSOC: Bulletin of the Information System on Social Protection in the European Union, dalších publikací Evropské unie a OECD), ale rovněž z národních zdrojů, tj. jejich odpovědí na naše případné dotazy. Studie byly zpracovávány v průběhu roku 2003, údaje v nich uvedené se vztahují k aktuálnímu stavu v letech 2002 a Výše dávek je uvedena ve většině zemí, jež jsou členy Evropské měnové unie v EURO ( ), v ostatních zemích jsou kromě národních měn uváděny přepočty v EURO podle příslušných kursů v Příloze 1. Naší snahou tedy bylo získat co nejaktuálnější informace o vybraných zemích, studie neměla za cíl podat komplexní historický přehled vývoje všech relevantních opatření v oblasti rodinné politiky. V této práci používáme obecně následující termíny vážící se k rodinné politice: 1. porodné: nejčastěji jednorázová peněžitá pomoc při narození/adopci dítěte, 2. mateřská dovolená: dovolená matky v období před porodem a ihned po porodu, během níž platí pracovní smlouva; ve většině států je matce během (části) této dovolené vyplácen 4

4 tzv. příspěvek v mateřství (z pojištění, z daní, tedy státem, nebo zaměstnavatelem); podle doporučení Mezinárodní organizace práce má mateřská dovolená činit minimálně 12 týdnů s náhradou mzdy ve výši minimálně 67 % předchozí mzdy (denního vyměřovacího základu, s možností maxima), 3. otcovská dovolená: dovolená otce v období kolem porodu a ihned po narození dítěte, během níž platí pracovní smlouva; existují dva základní typy otcovské dovolené: dovolená kolem porodu (často 2-3 dny) a dovolená po porodu jako obdoba mateřské dovolené (často 2-4 týdny); během otcovské dovolené může být v některých státech vyplácen příspěvek v otcovství na základě podobných principů jako příspěvek v mateřství, 4. rodičovská dovolená: dlouhodobější dovolená pro oba rodiče určená pro péči o dítě po skončení mateřské/otcovské dovolené, během níž trvá pracovní smlouva; v poslední době je v řadě zemí prosazován princip výhradně otcovské rodičovské dovolené - use it or lose it jako snaha podpořit roli otce v rodině; rodičovská dovolená je buď neplacená nebo placená (z pojištění, ze státního rozpočtu podobně jako jiné sociální dávky, zaměstnavatelem), 5. další dovolená z rodinných důvodů: dovolená za účelem péče o nemocné dítě nebo jiné členy rodiny, návštěvy školy dítěte apod., 6. rodinné dávky: mezi rodinné dávky zahrnujeme především přídavky na děti - dávky pro rodiny s dětmi, jež mohou být plošné (nárok na ně nezávisí na příjmu rodiny) nebo testované (nárok na ně závisí na příjmu rodiny či ekonomickém statusu rodičů); diferencované podle počtu, pořadí či věku dětí, případně příjmu rodiny nebo univerzální (v jednotné výši); mezi další rodinné dávky patří dávky spojené většinou se specifiky rodiny (neúplné rodiny, příspěvky na externí péči o děti, dávky pro rodiny se zdravotně postiženým členem, formy sociálního příplatku apod.), 7. daňová politika ve vztahu k rodinné: v rámci daňové politiky byla pozornost věnována především způsobu zdanění příjmu fyzických osob (míry zdanění, možnost společného zdanění manželů apod.), zvláště jsme se pak zaměřili na tzv. možnosti snížení daňového základu (zdanitelného hrubého příjmu) o odečitatelné položky a na možnosti snížení již vypočtené daně v závislosti na rodinné situaci (podle počtu či věku dětí, v závislosti na tom, zda má manželka/manžel své vlastní příjmy apod.), 8. bytová politika: v této oblasti jsme sledovali dva aspekty: za prvé podporu bytové výstavby a koupi bytu, za druhé příspěvek mající za cíl snižovat náklady spojené s chodem domácnosti a s placením výdajů na již stávající bydlení, 9. předškolní instituce péče o děti: zde jsme věnovali pozornost především možnostem předškolních zařízení, tj. jeslí a mateřských škol, ale i jiných zařízení péče o děti, jež využívají zejména pracující rodiče. 5

5 Belgie 1. BELGIE 1.1 Populační vývoj Obecné rysy belgického sociálního státu Legislativa manželství, rozvodu a nesezdaného soužití Manželství Rozvod Nesezdané soužití Rodičovství Porodné Mateřská dovolená a příspěvek v mateřství Otcovská dovolená Rodičovská dovolená Přídavky na děti Daňová politika Předškolní instituce péče o děti Stručné shrnutí Zdroje Populační vývoj Počet obyvatel Belgie se v uplynulých čtyřiceti letech zvýšil z 9,2 miliónu na počátku 60. let na 10,3 miliónu v roce Na tomto přírůstku se nemalou měrou podílel jak přirozený přírůstek (kladný v celém sledovaném období ), tak často kladné migrační saldo. Od poloviny 60. let klesal roční počet živě narozených dětí z hodnoty kolem 160 tisíc na úroveň 120 tisíc v polovině 70. let. Po následném mírném zvýšení počtu narozených dětí došlo v polovině 80. let k opětovnému snížení (114 tisíc), jež bylo vystřídáno sedmiletým obdobím vzestupu (až 125 tisíc v roce 1992). V posledních letech pak došlo k relativní stabilizaci počtu živě narozených na úrovni 115 tisíc. Souhrnný ukazatel úhrnné plodnosti se v období od poloviny 60. let do poloviny let 70. prudce snižoval z 2,6 na 1,7 dítěte na jednu ženu a na této nižší úrovni se udržoval až do konce 70. let. V následujícím období se pak hodnota úhrnné plodnosti pohybovala v rozmezí 1,5 až 1,7 dítěte na jednu ženu. Reprodukce obyvatelstva vyjádřená hodnotou čisté míry reprodukce nebyla zajištěna od roku Ke snížení plodnosti nedošlo pouze z pohledu transverzálního, který je často ovlivněn změnou časování porodů v generacích, jež se na výpočtu úhrnné plodnosti podílejí, za snižováním transverzální plodnosti stály právě změny v generačních ukazatelích: ženy narozené v 1. polovině 30. let měly v průměru 2,3 dětí, ženy narozené po 2. světové válce by byly matkami v průměru 1,8 až 1,9 dětí. Změny ročních ukazatelů plodnosti byly vyvolány i změnou časování porodů: generace žen narozených v období rodily stále v nižším věku, pravděpodobně převážně v důsledku snižujícího se průměrného počtu dětí (ubylo porodů vyššího pořadí ve vyšším věku), ženy narozené po 2. světové válce rodily naopak v průměru ve stále vyšším věku při relativní stagnaci průměrného počtu dětí narozených jedné ženě. V roce 1975 se hlavní těžiště plodnosti belgických žen přesunulo do věkové skupiny let, zatímco plodnost žen mladších 25 let výrazně klesala. Plodnost žen ve věku let je dokonce od roku 1992 nižší než plodnost žen ve věku let. Počet i podíl dětí narozených mimo manželství se zvyšoval, a to převážně v posledních 20 letech. Počet ročně uzavřených sňatků se ve sledovaném období zvyšoval až do roku 1972, kdy bylo uzavřeno nejvíce manželství: Počet sňatků se poté snižoval s výjimkou 6

6 Belgie přechodného období , v letech 1998 a 1999 bylo ročně uzavřeno přibližně 44 tisíc manželství. Po mírném vzestupu v roce 2000 (45 tisíc) se zdá, že se klesající trend zatím nezastavil, neboť v roce 2001 vstoupilo do manželství jen 42 tisíc párů. Z generací žen narozených ve 30. letech a v 1. polovině let 40. vstoupilo do manželství přibližně 95 %, generace žen pocházející z 1. poloviny 60. let by uzavřely sňatek v 80 až 85 %. U mužů je snížení významu instituce manželství ještě výraznější: oproti 90 % mužů narozených ve 30. a 40. letech, kteří prošli alespoň jedním manželstvím, by v generacích 1. poloviny 60. let zůstalo svobodnými 15 až 20 % z nich. Generace mužů i žen narozených ve 30. letech uzavíraly první sňatek v průměru ve stále nižším věku (1940: 24,5 a 22,4 let), generace narozené v letech 40. pak časování prvního sňatku nijak významně neměnily (v průměru 24 a 22 let). Počínaje generacemi z počátku 50. let se však průměrný věk při prvním sňatku stále zvyšuje, muži narození v polovině 60. let by uzavřeli sňatek v průměru v 26 letech a ženy v 23,5 letech. Daný generační vývoj se promítnul do transverzálního ukazatele sňatečnosti svobodných (součet redukovaných měr sňatečnosti): v období 1. poloviny 60. let se jeho hodnota pohybovala nebo dokonce překročila hodnotu 100 %, což bylo způsobeno právě snižováním věku při vstupu do prvního manželství u generací na počátku reprodukčního období (především generace 30. let). Spolu s generačním odkladem prvního sňatku a zvyšováním generačního podílu trvale svobodných se snižovala i hodnota transverzální úhrnné sňatečnosti a zvyšoval se průměrný věk při sňatku (26 let pro ženy a 28 pro muže). Z hlediska věku se od 1. poloviny 70. let snižovala intenzita osob mladších 25 let a mírně se zvyšovala sňatečnost ve věkové skupině let. Snížení intenzity sňatečnosti svobodných se promítlo do zvyšujícího se podílu opakovaných sňatků ze všech uzavřených manželství v daném roce. Snižující se sňatečnost byla provázena zvyšující se rozvodovostí. Mezi roky 1960 a 2001 se počet ročně rozvádějících se manželství zešestinásobil. Podle údajů z roku 2000 by se rozvádělo až 45 % manželství. Průměrná délka manželství rozvedených v daném kalendářním roce se příliš neměnila a činila přibližně 13 let. Vztáhneme-li počty rozvodů ke kohortám sňatků, to znamená sledujeme-li zánik manželství podle roku sňatku, rostoucí nestabilita manželství je rovněž patrná: z manželství uzavřených na počátku 80. let by se rozvedla více než třetina v průměru po 15 letech od uzavření sňatku. Snižování sňatečnosti bylo doprovázeno zvyšováním počtu nesezdaných soužití, o čemž do jisté míry vypovídá i zvyšování podílu dětí narozených mimo manželství. Podle nám dostupných informací (www.statbel.fgov.be) představovaly tzv. domácnosti bez rodinného jádra v roce 1991 počet 120 tisíc. Do této kategorie jsou v Belgii řazeny např. případy, kdy spolu žijí dvě osoby stejného nebo opačného pohlaví, patří sem však i ty případy, kdy spolu žijí příbuzní v jiném než v rodičovském či manželském vztahu (např. bratr a sestra). V roce 2001 bylo podle údajů statistického úřadu takových domácností již více než 200 tisíc. Pokud by tyto domácnosti byly tvořeny pouze nesezdanými soužitími (stejného nebo opačného pohlaví, s vyloučením příbuzenských soužití), pak by nemanželské kohabitace představovaly přibližně 10 % všech spolu žijících párů. V uplynulých 40 letech došlo v Belgii ke zlepšení úmrtnostních poměrů a naděje dožití při narození se zvýšila o 7,5 let u mužů a 8 let u žen. Vliv na tomto zlepšení měl na jedné straně výrazný pokles kojenecké úmrtnosti, k prodlužování naděje dožití však došlo i ve věku 60 let, což svědčí o tom, že se snížila i úmrtnost starších osob. Snižování porodnosti a zlepšování úmrtnosti přispělo ke snížení podílu osob mladších 20 let a naopak ke zvýšení podílu osob starších 60 let v populaci. V posledních 10 letech se však podíl ekonomicky aktivní složky obyvatelstva udržoval na přibližně stejné úrovni 54,5 %. 7

7 Belgie Tabulka 1. 1 Porodnost a plodnost rok živě narození (tis.) hmpor ( ) úhrnná plodnost čistá míra reprodukce průměrný věk matky při prvním porodu podíl živě narozených dětí mimo manželství (%) ,8 17,0 2,56 1,19 25,1 2, ,5 16,5 2,62 1,22 24,4 2, ,2 14,8 2,25 1,06 24,0 2, ,7 12,2 1,74 0,82 24,1 3, ,4 12,6 1,68 0,81 24,6 4, ,1 11,6 1,51 0,72 24,9 7, ,8 12,4 1,62 0,78 26,5 11, ,6 11,3 1,55 0,74 : 16, ,3* 11,2 1,60** 0,74 : : ,5* 11,1* 1,61** : : : ,9* 11,2* 1,66** : : : ,2* 11,1* : : : : Zdroj: Eurostat 2000; * národní data: **RDDE, 2000, 2002; Tabulka 1.2 Generační plodnost generace konečná plodnost průměrný věk při prvním porodu podíl bezdětných žen (%) podíl žen s jedním dítětem (%) podíl žen se dvěma dětmi (%) ,30 : : : : ,27 24, ,17 24, ,93 24, ,84 24, ,83 24, ,85 : : : : ,81 : : : : ,81 : : : : ,77 : : : : Zdroj: Eurostat 2000 Tabulka 1.3 Sňatečnost rok počty sňatků (tis.) hms ( ) podíl sňatků svobodných - muži (%) podíl sňatků svobodných - ženy (%) úhrnná sňatečnostmuži úhrnná sňatečnost - ženy průměrný věk při prvním sňatku - muži průměrný věk při prvním sňatku - ženy ,5 7,2 90,6 91, ,1 22, ,5 7,0 90,7 90, ,7 23, ,3 7,6 92,0 92, ,4 22, ,7 7,3 90,5 91, ,1 22, ,4 6,7 89,2 89, ,3 22, ,6 5,8 86,3 87, ,2 23, ,6 6,5 82,2 82, ,3 24, ,4 5,1 77,0 77, ,4 25, ,4* 4,4 77,3 77,1 50 (1997) 54 (1997) 27,8 (1997) 25,7 (1997) ,2* 4,3 : : 51 (1998) 50 (1998) 27,8 (1998) 25,7 (1998) ,1* 4,4* : : : : : : ,1* 4,1* : : : : : : Zdroj: Eurostat 2000; * národní data: 8

8 Belgie Tabulka 1.4 Generační sňatečnost generace konečná sňatečnost - muži konečná sňatečnost - ženy průměrný věk při prvním sňatku - generace muži průměrný věk při prvním sňatku - generace ženy ,8 22, ,5 22, ,0 22, ,1 22, ,4 22, ,3 22, ,5 23, ,7 23, : : 25,8 23,5 Zdroj: Eurostat 2000 Tabulka 1.5 Rozvodovost rok počty rozvodů (tis.) hmro ( ) úhrnná rozvodovost (%) průměrná délka manželství kohorta rozvodovost kohort průměrná délka manželství - kohorty ,6 0,5 : : , ,5 0,6 : : , ,4 0, , , ,0 1, , , ,5 1, , , ,4 1, , , ,3 2, ,0 : : : ,0 3, ,4 : : : ,5 2,6 43** 13,4 : : : ,5 2,6 44** 12,9 : : : ,0* 2,6* 45** : : : : ,3* 2,9* : : : : : Zdroj: Eurostat 2000; * národní data: **RDDE, 2002 Tabulka 1.6 Úmrtnost a struktura obyvatelstva podle věku naděje dožití při kojenecká naděje dožití ve věku 60 let rok narození úmrtnost rok podíl věkové skupiny (%) muži ženy muži ženy ( ) ,7 73,5 15,5 18,7 31, ,3 53,2 17, ,8 74,2 15,2 19,2 21, ,1 50,0 18, ,0 76,8 16,3 20,9 12, ,4 53,5 18, ,1 78,0 16,7 21,6 9, ,3 54,1 19, ,7 79,4 17,9 22,7 8, ,8 54,7 20, ,4 80,2 18,5 23,3 6, ,1 54,6 21, ,8 80,5 18,7 23,5 5,0** ,8 54,5 21, ,1 80,6 19,0 23,6 5,4** ,7 54,5 21, ,3 80,5 19,0 23,6 5, ,6 54,5 21, ,9* 81,4* : : 5, ,1* 81,4* : : : Zdroj: Eurostat 2000; * národní data: **RDDE,

9 Belgie 1.2 Obecné rysy belgického sociálního státu Belgie je federálním státem se třemi autonomními regiony: Flandry s vlámsky hovořícím obyvatelstvem, Valoňskem s francouzsky hovořícím obyvatelstvem a Bruselem, bilingvním regionem. Belgie je dědičnou konstituční monarchií s dvoukomorovým parlamentem voleným na čtyři roky. Země je administrativně rozdělena na 10 krajů a centrální region. Tyto administrativně územní celky jsou spravovány regionálními vládami. Belgický sociální systém je založený na solidaritě. Ta se projevuje např. v solidaritě mezi zaměstnanými a nezaměstnanými, ekonomicky aktivními a důchodci, zdravými a nemocnými či rodinami bez dětí a rodinami s dětmi. Systém sociálního zabezpečení má tři základní funkce: 1. zajistit náhradu příjmu v případě ztráty zaměstnání (nemoc, nezaměstnanost, odchod do důchodu apod.), 2. v případě zvýšených sociálních nákladů (výchova dítěte apod.) poskytnout příplatek k platu, 3. v případě, že nikoliv vlastní vinou nemá daná osoba vlastní příjem, je na státě, aby jí poskytl pomoc. Sociální systém Belgie má své počátky v 18. století. V souvislosti s rozvíjející se průmyslovou výrobou a kapitalismem byli v tomto směru průkopníky především sami zaměstnanci. Vznikaly první fondy, které měly za úkol pomoci zaměstnancům v případě nemoci, ztráty zaměstnání, odchodu do důchodu apod. Určitou iniciativu vyvíjeli i samotní zaměstnavatelé, kteří zakládali např. rodinné fondy, jež poskytovaly příspěvky pracovníkům s dětmi. V počátku však byly tyto iniciativy pouze dobrovolné, stát se na jejich vzniku ani fungování nepodílel. Ke změně došlo až na konci 19. století v reakci na ekonomickou krizi a stávky. Stát tak přispěl k rozvoji jak strukturální, tak finanční stránky belgického sociálního systému. V roce 1903 bylo zavedeno první povinné pojištění - pojištění pro případ pracovního úrazu. K velkému rozvoji sociálního systému došlo mezi světovými válkami: zaměstnanci byli povinně pojištěni pro případ nemoci, odchodu do důchodu, pro nárok na rodinné příspěvky (upraveno v roce 1930 a 1939) a placenou dovolenou. Tuto povinnost placení pojištění však měli až do roku 1937 pouze zaměstnanci, ne soukromí podnikatelé. Povinné odvody pro rodinné příspěvky se posledně jmenovaných týkaly až od roku V roce 1944 podepsali zástupci odborů, zaměstnavatelů a vlády tzv. sociální pakt, který byl založen na dvou pilířích: sociálním smíru a solidaritě. Tento pakt na jedné straně vnesl strukturu do již stávajícího systému, na druhé straně byl v několika bodech inovační: veškeré sociální pojištění (proti nezaměstnanosti, nemoci, invaliditě) bylo povinné pro všechny zaměstnance, vyplácené dávky se zvýšily, byl vytvořen Národní úřad pro sociální pojištění ( The National Office for Social Security : RSZ-ONSS), sociální pojištění bylo kontrolováno zástupci zaměstnanců i zaměstnavatelů. Tento pakt se však netýkal soukromých podnikatelů či živnostníků. Důchodové pojištění pro ně bylo povinné až od roku 1956, nemocenské pojištění musí soukromí podnikatelé odvádět od roku V roce 1967 byl celý sociální systém pro soukromé podnikatele sjednocen. Od roku 1971 je tato skupina ekonomicky aktivních pojištěna rovněž pro případ pracovní neschopnosti. V roce 1974 bylo dále stanoveno tzv. životní minimum. V roce 2002 (1.2) činilo roční životní minimum pro manželské a nemanželské páry nebo samoživitele s jedním dítětem 9 338,56, pro samostatně žijící osobu 7 003,92 a pro další spolubydlící osobu 4 669,28. Životní minimum domácnosti se rovná součtu částky minima jednoho z uvedených základních typů domácnosti a rodinných přídavků náležejících dětem žijícím v rodině. Po 2. světové válce se tedy belgický sociální systém poměrně rozvíjel. Krize však nastala v roce Vysoká nezaměstnanost a zvýšení počtu nárokujících vyplácení sociálních dávek vedlo k finančním problémům. Ty byly následně řešeny zvýšením příjmů do sociálního systému a snížením sociálních dávek. Od roku 1982 proto probíhaly reformy veřejných 10

10 Belgie financí a sociálního systému. Šlo především o politiku nezaměstnanosti, kde byly diferencovány různé kategorie jako např. páry osob společně žijících, svobodní žijící bez partnera nebo mladí absolventi. V roce 1997 byla přijata tzv. Charta sociálních pojištěnců, která vymezuje práva a povinnosti pojištěných osob. Cílem je systematizovat vztah pojištěnce a institucí sociálního pojištění. Důraz je kladen především na informovanost. Projednávání žádosti o přiznání určité sociální dávky má být vyřízeno do 4 měsíců a dávka poté vyplacena nejpozději do 4 měsíců od rozhodnutí o nároku. V případě prodlení je vyplácená dávka zvýšená o úroky. Organizace belgického sociálního systému: Sociální systém Belgie se skládá ze tří částí. 1.systém pro zaměstnance: - jeho hlavní institucí je The National Office for Social Security: RSZ-ONSS, jenž spravuje pojištění placené zaměstnanci (13,07 %) a zaměstnavateli (34,58 %, v tom 7 % na rodinné dávky) - vyplácení dávek mají za úkol následující instituce: - National Office for Family Benefits for Salaried Persons RKW-ONAFTS - National Employment Office RVA-ONEM - National Pension Office RVP-ONP - National Institute for Sickness and Invalidity Insurance RIZIV-INAMI - Fund for Accidents at Work FAO-FAT - Bund for Professional Diseases FBZ-FMP - National Office for Annual Vacation RJV-ONVA 2. soukromí podnikatelé a živnostníci: tato skupina je dnes pojištěna v pěti typech sociálního pojištění (nemocenská péče, dávky v invaliditě, rodinné dávky, důchody a bankrot), - výběr pojistného a vyplácení dávek jsou v náplni práce National Institute for Social Insurances of Self-Employed Persons RSVZ-INASTI 3. státní úředníci: tato kategorie je dále dělena do dvou skupin: zaměstnanci místních vlád a úřadů a ostatní - první skupina spadá pod National Social Security Office for the Local and Provincial Administrations RSZPPO-ONSSAPL - u ostatních úředníků je za pojištění odpovědný příslušný zaměstnavatel s výjimkou nemocenského pojištění, jež podléhá systému pro zaměstnance O b r á z e k 1.1 Schéma organizace belgického sociálního systému (stav k ) Ministerstvo sociálních věcí, zdravotnictví a životního prostředí Ministerstvo práce a zaměstnanosti Ministerstvo středních tříd a zemědě nemoc, mateřství, invalidita stáří, vdovství pracovní úrazy, nemoci z povolání rodinné dávky existenční minimum nezaměstnanost pojištění pro případ úpadku rodinné dávky nemoc, mateřství, invalidita Národní institut nemocenského a invalidního pojištění INAMI Národní úřad důchodů ONP Fondy nemocí z povolání FMP Národní úřad rodinných dávek pro zaměstnance ONAFTS Veřejná centra sociální pomoci Národní úřad zaměstnanosti ONEM Pokladny sociálního pojištění pro soukromníky/živnostníky Národní institut nemocenského a invalidního pojištění INAMI Kompenzační pokladny Pomocná Národní svazy Fondy pracovních úrazů FAT rodinných dávek nebo regionální pokladna pro vyplácení popory v nezaměstnanosti a Pomocná národní pokladna další oprávněné pojišťovny pobočky její pobočky ONAFTS Pomocná pokladna nemocenského a invalidního pojištění další pokladny pro případ pracovního úrazu speciální pokladny pro různé profese odborové organizace pověřené vyplácením dávek v nezaměstnanosti vyplácení dávek vyplácení dávek Pokladna nemocenského pojištění belgických drah Národní institut sociálního pojištění nezávislých pra rozdělení finančních prostředků další pokladny Národní úřad sociálního zabezpečení ONSS: výběr pojištění (s výjimkou pracovních úrazů) a rozdělení finančních prostředků Pokladny sociálního pojištění nezávislých pracovníků pokladna: výběr pojištění Zdroj: 11

11 Belgie Řada pravomocí je v Belgii delegována na regiony. Na federální úrovni jsou řešeny spíše obecné otázky sociálního zabezpečení. V případě rodinné politiky jsou ve federální kompetenci např. rodinné dávky, daňové úlevy, zdravotní péče. Další složky rodinné politiky (služby, zařízení pro děti a mládež apod.) spadají převážně do kompetencí regionálních vlád. Federální ministerstvo sociálních věcí si však ponechává dohled nad péčí o děti do 3 let, ministerstvo školství hraje důležitou roli v předškolních programech pro děti od 3 do 6 let a ministerstvo práce a zaměstnanosti je odpovědné za programy rodičovské dovolené (přerušení kariéry viz. dále). Výdaje na sociální zabezpečení a rodinné dávky v Belgii v porovnání se situací celé Evropské unie 90. let jsou uvedeny v tabulce 1.7. Podíl vyplacených rodinných dávek v roce 2000 představoval 9,1 % všech sociálních dávek. Tabulka 1.7 Výdaje na sociální zabezpečení v porovnání s Evropskou unií (zdravotnictví, sociální politika, trh práce) dávky sociálního zabezpečení - % HDP rok EU 26,4 28,8 28,4 27,6 27,5 27,3 Belgie 27,1 29,3 28,6 27,6 27,4 26,7 výdaj na sociální zabezpečení na 1 obyvatele v konstantních cenách (rok 1995=100) rok EU 101,7 102,6 104,4 106,9 108,7 Belgie 102,3 102,8 104,6 106,8 106,7 Zdroj: Abramovici, G., 2003 Z hlediska zapojení žen na trhu práce je Belgie srovnatelná s průměrem EU: v roce 1990 bylo ekonomicky aktivními 52 % žen, v roce 2000 pak 59 % ve věku let. Přibližně jedna třetina zaměstnaných žen pracuje na zkrácený úvazek. Nezaměstnanost belgických žen je vyšší než nezaměstnanost mužů (13,8 % proti 8,7 %; OECD). Tabulka 1.8 Z apojení na trhu práce a nezaměstnanost belgických žen ve věku let v porovnání s Evropskou unií (%, v roce 1990 a 2000) ženy muži EU rok ženy muži podíl na trhu práce 52,4 59, ,4 - nezaměstnanost - 13,8-8,7 9,9 7,3 práce na částečný úvazek 29,8 34,5 4,6 7,1 30,0 6,0 Zdroj: OECD OECD in figures: Statistics of the member countries..nezaměstnanost belgických žen - údaj za rok Legislativa manželství, rozvodu a nesezdaného soužití (www.ping.be/planning-familial/soc.html; Manželství Uzavření sňatku bylo v Belgii do roku 2003 umožněno pouze dvěma osobám opačného pohlaví. Homosexuální páry měly možnost vstoupit do tzv. legální kohabitace (viz 1.3.3). V roce 2003 však byl belgickým parlamentem přijat zákon umožňující uzavření sňatku i homosexuálům, to znamená, že homosexuálním párům byla přiznána stejná práva a povinnosti jako heterosexuálním. Výjimkou je pouze osvojení či adopce dítěte. Minimální věk pro vstup do manželství je v Belgii pro muže i ženy stejný: 18 let. Uzavřít sňatek v nižším věku je možné pouze ve vážných případech (např. těhotenství), které posoudí 12

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE VÝŠE PŘÍJMU OBDRŽENÉHO V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ, Ž JE KOMPETENTNÍ

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Karlovarský kraj je druhý nejmenší z krajů ČR a žije v něm nejméně obyvatel. Karlovarský kraj se rozkládá na 3,3 tis. km 2, což představuje 4,2 % území České republiky a je tak druhým

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V Praze žilo k 31.12.1 1 257 158 obyvatel. V devadesátých letech počet obyvatel Prahy klesal, od roku 1 však setrvale roste, i když v období posledních dvou let nižším tempem. Tato změna

Více

Přirozený pohyb obyvatelstva. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz

Přirozený pohyb obyvatelstva. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Přirozený pohyb obyvatelstva Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Měření demografických jevů počty událostí (absolutní údaje) hrubé míry * specifické / diferenční míry pro různá pohlaví,

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1.1 Sídelní struktura Liberecký kraj.. Území Libereckého kraje k 31. 12. 2011 představovalo 3 163,4 km 2. Administrativně je kraj rozdělen do 4 okresů (Česká Lípa, Jablonec nad Nisou,

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Porodnost v Libereckém kraji od počátku devadesátých let dvacátého století do současnosti

Porodnost v Libereckém kraji od počátku devadesátých let dvacátého století do současnosti Porodnost v Libereckém kraji od počátku devadesátých let dvacátého století do současnosti Základní trendy vývoje porodnosti v Libereckém kraji od počátku devadesátých let dvacátého století do současnosti:

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra statistiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Demografický vývoj v České republice v návaznosti na evropské a celosvětové trendy Jméno autora:

Více

Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz

Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Tisková konference 2011 Praha, 2.6. 2011 MOŽNOSTI SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V ČESKÉ REPUBLICE Obsah prezentace Zdroje dat, základní popis VŠPS Popis základních domácnostních ukazatelů a participace

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu V průběhu roku 213 pokračoval v České republice proces stárnutí populace. Zvýšil se průměrný věk obyvatel (na 41,5 let) i počet a podíl osob ve věku 65 a více

Více

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů Seznam příloh Příloha č. 1: Systémy sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 2: Dávky a služby poskytované z pojistných subsystémů sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 3: Dávky

Více

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty,

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 5 Potratovost Počet potratů se dlouhodobě snižuje a tento trend pokračoval i v roce. Registrovaných 7 potratů bylo 35,8 tisíce, čímž bylo opět překonáno historické minimum. Počet umělých přerušení těhotenství

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl Počtem obyvatel zaujímá Karlovarský kraj 2,9 % z celkového úhrnu ČR, a je tak nejméně lidnatým krajem. Na konci roku 2013 žilo v kraji

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost RODINNÁ POLITIKA Rodina je nejstarší a základní jednotka společnosti, nejpřirozenější místo života lidí. FUNKCE RODINY: biologická výchovná citová

Více

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty,

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 5 Potratovost V roce bylo zaznamenáno 7 38 864 potratů, z toho bylo 13 637 samovolných potratů a 24 055 umělých přerušení těhotenství. Celkový počet potratů se již třetím rokem snižoval. Úhrnná potratovost

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Název. 1: O b y v a t e l s t v o, r o d i n y a d o m á c n o s t i

Název. 1: O b y v a t e l s t v o, r o d i n y a d o m á c n o s t i Seznam tabulek Číslo tabulky 1: O b y v a t e l s t v o, r o d i n y a d o m á c n o s t i 1 Děti a senioři v letech 1990 a 2005 2 Vzájemný věk svobodných snoubenců v letech 1995 a 2005 3 Páry sezdané

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Obyvatelstvo České republiky se v průběhu roku rozrostlo o 15,6 tisíce osob. Přibylo dětí a zejména seniorů. Stárnutí populace České republiky se znovu projevilo

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu

Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu Doplněk k informaci Finanční pomoc studentům ve vybraných zemích Zpracoval: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, oddělení

Více

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o Přednáška č.5 I. pilíř sociálního zabezpečení Sociální pojištění I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992

Více

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Jitka Langhamrová,Vysoká škola ekonomická, Praha Téma rodina a domácnost je velice často diskutované. Je velké množství možností, jak na rodinu

Více

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva 196 1965 197 198 199 2 25 21 196 1965 197 198 199 2 25 21 Počet obyvatel (stav k 31.12., v tis.) Počet cizinců (stav k 31.12. v tis.) Podíl z celkového obyvatelstva 1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

Více

4 Porodnost a plodnost

4 Porodnost a plodnost 4 Porodnost a plodnost V roce 211 bylo zaznamenáno 18 673 živě narozených dětí. Počet živě narozených se již třetím rokem snižoval. Zatímco v letech 29-21 byl meziroční pokles 1,2 tisíce, v roce 211 se

Více

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 Nemocenské pojištění str. 1 Základní informace o nemocenském pojištění 1 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 4 Příklady výpočtu všech nemocenských

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění v

Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění v Přednáška č.6 II. pilíř sociálního zabezpečení (ČR) - Státní sociální podpora Životní minimum obecně Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních

Více

3 Rozvodovost. Tab. 3.1 Rozvody podle návrhu a pořadí,

3 Rozvodovost. Tab. 3.1 Rozvody podle návrhu a pořadí, 3 Rozvodovost Statistika zpracovaná na základě údajů obdržených od Ministerstva spravedlnosti ČR udává 26,1 tisíce rozvedených manželství v roce 2015, nejméně od roku 2000. Téměř třetina rozvodů byla iniciována

Více

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 OBSAH, FUNKCE, PRINCIPY, NÁSTROJE, AKTÉŘI SOCIÁLNÍ POLITIKY Funkce sociální politiky: ochranná, aktivizační, redistribuční, homogenizační, preventivní,

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Obsah: 1. Porodné 2. Peněžitá pomoc v mateřství 3. Rodičovský příspěvek 4. Daňová sleva na dítě 5. Sociální příspěvek 6. Jak klesne rodičovský příspěvek

Více

PŘÍLOHA. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

PŘÍLOHA. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.12.2016 COM(2016) 815 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení

Více

DC003: Jana Vobecká Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

DC003: Jana Vobecká Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. DC003: Analýza vlivu finanční dostupnosti bydlení a regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení mezi regiony NUTS 3 na demografické chování mladé generace, ve srovnání s vlivy jiných významných

Více

Fiskální teorie a politika LS 2016

Fiskální teorie a politika LS 2016 Fiskální teorie a politika LS 2016 RUD 2016 Vyhláška č. 213/2015 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů podíl

Více

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 Na tiskové konferenci, konané dne 18. března 2011, ministr financí Miroslav Kalousek představil reformu přímých daní a odvodů, která by měla tvořit třetí pilíř komplexní daňové

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Sociální podpora pro rodiny s vícerčaty

Sociální podpora pro rodiny s vícerčaty VYBRANÁ TÉMATA Sociální podpora pro rodiny s vícerčaty Obsah: ÚVOD... 3 BULHARSKO... 4 DÁNSKO... 4 FINSKO... 4 FRANCIE... 5 CHORVATSKO... 5 LOTYŠSKO... 5 MAĎARSKO... 5 NIZOZEMSKO... 5 POLSKO... 6 RAKOUSKO...

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

Formy soužití Registrované partnerství

Formy soužití Registrované partnerství Formy soužití Registrované partnerství Bc. Kateřina Pavlů Formy soužití 1 Registrované partnerství Partnerský život život ve dvou Manželství Nesezdané soužití (partnerské soužití) Homosexuální vztahy registrované

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY 14. ČERVNA 2017 PRAHA

KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY 14. ČERVNA 2017 PRAHA KONCEPCE RODINNÉ POLITIKY 14. ČERVNA 2017 PRAHA Dipl.-Pol. Jana Maláčová MSc. Ředitelka odboru rodinné politiky a politiky stárnutí, MPSV Základní informace Koncepci rodinné politiky připravuje MPSV ve

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

1. Důchodové pojištění 1

1. Důchodové pojištění 1 1. Důchodové pojištění 1 Důchodový systém ČR je založen na povinném základním důchodovém pojištění podle zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (tzv. první pilíř), na doplňkovém penzijním spoření

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Český statistický úřad 2013 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203469 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Tento

Více

KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová SOCIÁLNÍ PRÁVO

KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová SOCIÁLNÍ PRÁVO KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová Vyučující: JUDr. Iva Kernová Kurz navazuje na kurz základy práva. SOCIÁLNÍ PRÁVO sylabus Cíl: Uvést studenty hlouběji do současného stavu sociálního

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění:

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Otázka: Sociální pojištění Předmět: Ekonomie Přidal(a): Dudis - Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Důchodové Nemocenské Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti PLÁTCI

Více

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod.

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Penzijní systém ČR Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Rozložení tématického okruhu do dílčích témat Podstata systému tradičního veřejného sociálního pojištění a jeho stručná historie v ČR Hlavní

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Základní pojmy a výpočty mezd

Základní pojmy a výpočty mezd Základní pojmy a výpočty mezd Hrubá a čistá mzda, částka k výplatě Základní mzda, pobídkové složky a náhrady mzdy tvoří hrubou mzdu. Hrubá mzda se snižuje o určité částky. Především to je zdravotní pojištění

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost patří k nejsledovanějším ekonomickým ukazatelům. V České republice však existují minimálně dva ukazatele nezaměstnanosti, první je pravidelně zveřejňován

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Regionální zpravodajství NZIS Populační projekce kraj Vysočina Regionální zpravodajství NZIS

Regionální zpravodajství NZIS Populační projekce kraj Vysočina Regionální zpravodajství NZIS Populační projekce kraj Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Počet obyvatel v kraji nadále klesá, trvale ve správním obvodu ORP Broumov... v roce 213 poklesl přirozenou měnou i vlivem stěhování. Počet obyvatel Královéhradeckého kraje dosáhl

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v u Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro

Více

1. Důchodové pojištění

1. Důchodové pojištění Vybrané údaje o sociálním zabezpečení za rok 1. Důchodové pojištění Důchodové pojištění zajišťuje občany pro případ stáří, invalidity nebo při ztrátě živitele. Ze základního důchodového pojištění se tedy

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 13. Pracovní témata k zaměstnání v EU Mgr. Zuzana Válková

Více

2 Sňatečnost. Tab. 2.1 Sňatky podle pořadí,

2 Sňatečnost. Tab. 2.1 Sňatky podle pořadí, 2 Sňatečnost Obyvatelé ČR v roce 2012 uzavřeli 45,2 tisíce manželství, o 69 více než v roce předchozím. Intenzita sňatečnosti svobodných dále poklesla, průměrný věk při prvním sňatku se u žen nezměnil,

Více

Sladění rodinného a pracovního života ČDS, 19. února 2014

Sladění rodinného a pracovního života ČDS, 19. února 2014 Vysoká škola ekonomická Sladění rodinného a pracovního života ČDS, 19. února 2014 ZÁKLADNÍ INFORMACE VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL (VŠPS) Základní charakteristika šetření primárně zaměřeno na trh práce,

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v červenci 2016

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v červenci 2016 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2016 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Přirozený přírůstek v přepočtu na 1 000 obyvatel je v Praze dlouhodobě nejvyšší mezi kraji ČR (1,9 osoby v roce 2015) V Praze se za rok narodí kolem 14 tis. dětí Ke konci roku 2015

Více

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR Systém pojistného sociálního v ČR SUBSYSTÉMY a jejich SPRÁVCI sociální (VZP) sociální zabezpečení (SZ) Veřejné zdravotní Nemocenské (NEP) Důchodové (DUP) Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (PSPZ)

Více

Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie

Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie Eurocentrum Praha Mgr. Gabriela Obermannová Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor rodiny a dávkových systémů Obsah Definice rodinných dávek Rodinné dávky

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

4 Porodnost a plodnost

4 Porodnost a plodnost 4 Porodnost a plodnost Od roku 2009 se počet živě narozených v ČR snižuje. V roce 2013 se živě narodilo 106,8 tisíce dětí. Poprvé v historii se na území Česka narodila paterčata. Podíl dětí narozených

Více

Rodičovská péče o děti do 3 let v ČR a ve Francii

Rodičovská péče o děti do 3 let v ČR a ve Francii Rodičovská péče o děti do 3 let v ČR a ve Francii Podmínky, preference a realita Věra Kuchařová Obsah příspěvku A. Fakta o rozsahu rodičovské péče v ČR a Francii B. Strukturální a institucionální podmínky

Více

PERSPEKTIVY MLADÉ GENERACE PŘI ZAKLÁDÁNÍ RODINY

PERSPEKTIVY MLADÉ GENERACE PŘI ZAKLÁDÁNÍ RODINY PERSPEKTIVY MLADÉ GENERACE PŘI ZAKLÁDÁNÍ RODINY Ondřej Nývlt Tisková konference, 7. 5. 2014, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz 1 Zdroje dat Výběrová šetření

Více

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 l e g i s l a t i v a ZMĚNY V ROCE 2017 Co se mění v roce 2017? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zvyšuje

Více

N á v r h. Z Á K O N ze dne.2015,

N á v r h. Z Á K O N ze dne.2015, N á v r h Z Á K O N ze dne.2015, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Parlament se usnesl

Více

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření MEMO/06/372 V Bruselu dne 12. října 2006 Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření Řešení problému stárnutí v EU několik číselných údajů Otázka stárnutí obyvatelstva se netýká pouze

Více

Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety 1991 a 2001

Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety 1991 a 2001 1. Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety a Období - bylo pro vývoj počtu a struktury faktických manželství obdobím významné změny trendu. Zatímco v předchozích letech či desetiletích

Více

Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace

Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace Tomáš Kostelecký, Jana Vobecká tomas.kostelecky@soc.cas.cz jana.vobecka@soc.cas.cz

Více

Penzijní pojištění rolníků

Penzijní pojištění rolníků Penzijní pojištění rolníků Důchod slouží jako náhrada za výdělek ztracený odchodem do důchodu, jehož výše závisí na délce pojištění. Z důvodů kolísání příjmů se jako základ pro vyměření důchodu nepoužívá

Více

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205,

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, 675 44. 1. Žadatel: Jméno a příjmení: Telefon: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: Adresa současného

Více

Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti

Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti Jaroslav Vostatek Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu 21. 5. 2015 Osnova Vysoké náklady na výběr a placení

Více

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů. Touto novelou se mimo jiné měnily i podmínky pro rozvod.

předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů. Touto novelou se mimo jiné měnily i podmínky pro rozvod. 3 Rozvodovost V roce bylo rozvedeno 26,4 tisíce manželství, což bylo o 1,7 tisíce méně než v roce 2011. Úroveň rozvodovosti se dále snížila, když podíl manželství končících rozvodem klesl ze 46,2 % v roce

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více