Časopis stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů Journal of civil engineers, technicians and entrepreneurs. bytová výstavba

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časopis stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů Journal of civil engineers, technicians and entrepreneurs. bytová výstavba"

Transkript

1 01/07 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů MK ČR E /06 Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů Journal of civil engineers, technicians and entrepreneurs bytová výstavba FIEC lobbuje za stavební firmy památková péče vs. stavební ruch proč se zřítil obchodní dům v Brně?

2 URSA SERVIS URSA GLASSWOOL URSA XPS konzultace fie ení problémû vzdûlávací ãinnost specializovan software URSA SERVIS je bezplatná podpora pro v echny, ktefií navrhují, montují, nebo pouïívají tepelné izolace URSA. BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ - konzultace projektové dokumentace - správné pouïití izolací - dimenzování izolací - dimenzování souvisejících prvkû (napfi. fólií) - posuzování tepelnû technick ch parametrû stavebních konstrukcí - stanovení pfiíãin poruch zateplen ch stavebních konstrukcí - pomoc pfii zaji tûní soudnû znaleck ch posudkû - pomoc pfii zaji tûní právní podpory VZDùLÁVACÍ âinnost - kolení montáïníkû - vzdûlávací seriál pro stfiední koly - tématick seriál o tepeln ch izolacích pro zájemce z fiad V studentû - kolení pro projektanty a autorizované inïen ry ve spolupráci s âkait ikmé stfiechy ploché stfiechy zateplené fasády tepelné mosty Technické poradenství VOLEJTE ZDARMA URSA CZ, s.r.o., Pražská 16/810, Praha 10 Tel.: , , Fax: zateplení pod úrovní terénu

3 editorial Vážení čtenáři, Milan Kunčák časopis Stavebnictví 2007, který jste právě otevřeli, je výsledkem iniciativy tří nevládních organizací činných ve výstavbě (ČKAIT, ČSSI a SPS). Jejich cílem je nabídnout svým členům, ale také dalším čtenářům, kvalitní tištěné i elektronické médium mapující dění ve stavebnictví v odvětví, jemuž se už dlouho automaticky připisuje přívlastek dynamicky se rozvíjející. Cílem časopisu Stavebnictví 2007 je, aby úroveň informovanosti odborné i laické veřejnosti stoupala v přímé úměře s akcelerací stavebního průmyslu, s množstvím inovací v oblasti materiálů a technologií a v neposlední řadě s legislativními změnami (které, pravda, neznamenají vždy progres). Časopis Stavebnictví 2007 je koncipován jako měsíčník se dvěma dvojčísly zimním a letním. Rok v názvu časopisu se bude měnit po každých 365 dnech uplynulých od silvestrovských oslav. Toto pilotní číslo svojí strukturou věrně odpovídá časopisu, který zahájí svou pravidelnost na začátku února. Graficky i obsahově je časopis rozdělen na dvě nestejné části. Tu větší zabírá odborná průřezová analýza určitého tématu. V případě pilotního čísla to je bytová výstavba. Tematické zaměření je v odborných periodikách běžné. Nicméně redakce se rozhodla přistoupit k netradičnímu řešení tohoto tradičního pojetí. Témata budou vždy koncipována poměrně široce, ovšem analyzována budou formou série konkrétních článků, popisujících problematiku ze všech možných zorných úhlů. Stavebnictví má totiž mnoho oborů a je pevně svázáno se socioekonomickou strukturou společnosti. Proto chceme, aby si v časopise našel svoji podstatnou informaci jak technik nebo manažer, tak i jejich zákazník. Na následujících stránkách můžete v tematické části najít historii, současnost i budoucnost bytové výstavby v Česku i v zahraničí a její technické, ekonomické, urbanistické i uživatelské aspekty. Mimo tuto monotematicky zaměřenou část (resp. před ní a za ní) se pokoušíme zprostředkovat vše zajímavé ze světa stavebnictví. Z mnoha článků bych upozornil na pravidelnou rubriku kauza soudního znalce, kde budou odborníci, pomáhající svými posudky justici, rozebírat nešťastné a někdy i tragické nehody. Stavebnictví není a nikdy nebude sériová výroba. Chyby se často odhalí až katastrofou a o to podstatnější je o nich vědět. Než vám popřeji hodně štěstí v soukromém i profesním životě, tak bych za celou redakci rád požádal o vaši spolupráci. Vítáme všechny náměty, reakce i kritiku. Proto, prosím, kdykoliv pište své příspěvky na adresu Hodně štěstí přeje Milan Kunčák šéfredaktor inzerce stavebnictví 12/06 01/07 3

4 úvodní slovo Václav Mach Svatopluk Zídek Václav Matyáš Vážené kolegyně, vážení kolegové, dostáváte do rukou první číslo nového časopisu. Po několika letech hledání se k jeho vydávání spojila Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Český svaz stavebních inženýrů a Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Nabízí se otázka, proč mezi několik desítek časopisů zabývajících se stavebnictvím přidávat další. Hlavním důvodem vzniku tohoto časopisu je snaha vytvořit prostor pro společná stanoviska k aktuálním problémům oboru. Jen několik hodin ročně stráví člověk na místech, která nejsou vytvořena nebo upravena stavební činností. Veřejnost však naši činnost považuje za samozřejmou a vůbec si neuvědomuje zvýšené nároky, které vyvolávají nové technologie nebo zkracování lhůt výstavby. Tato samozřejmost vede nejen k nižšímu oceňování naší práce, ale především ke směšování obecných a odborných problémů a k častému znevažování odborných stanovisek, především při přípravě staveb. Stanovisko největších profesních organizací v oboru, které se k vydávání nového časopisu spojily, musí veřejnost výrazněji ovlivňovat. Proto tuto část obsahu nového časopisu, která bude směřovat k veřejnosti, považuji za nejdůležitější. Největší objem informací v novém časopise bude samozřejmě zaměřen odborně. Časopis by měl informovat i o nejvýznamnějších stavbách v zahraničí. Zajímavé může být i porovnání některých zahraničních aktivit se stavem u nás. ČKAIT opouští Stavební listy, jejichž vznik v roce 1995 iniciovala, nejen kvůli změně zaměření časopisu, ale i kvůli drobným i větším problémům, které se v posledních letech objevovaly. Věříme, že získané zkušenosti umožní některé věci nastartovat nově a lépe a že se nový časopis stane vizitkou celé profese. Vážení čtenáři, smyslem konání všech členů našich profesních organizací, sdružených k vydávání časopisu, je nepochybně fungující stavební dílo. Není jím ani oslnivě zpracovaný projekt, ani nové technické řešení, ani dobře řízená stavební firma, ale dlouhodobě spolehlivě fungující stavba. Právě komplexní pohled na problematiku stavebnictví očekávám od našeho společného časopisu. Členům Českého svazu stavebních inženýrů jistě časopis zprostředkuje nejen nové informace z oboru, ale i zajímavé informace o činnosti ostatních Oblastních poboček ČSSI i o činnosti Odborných společností ČSSI. Jsem toho názoru, že zejména Odborné společnosti ČSSI (Česká betonářská společnost, Geotechnická společnost, Společnost krajinných inženýrů, Společnost stavebních koordinátorů a Společnost pro dřevostavby) využijí příležitosti nastolit témata, která je potřeba neodkladně řešit, a navrhnou některá jejich řešení. Věřím, že využijí možnost se v celé stavařské veřejnosti zviditelnit a upozornit i na svá odborná periodika. Předpokládám, že se podaří navázat na dosavadní úspěšné prezentování památek industriálního dědictví ve Stavebních listech a větší pozornost budeme moci v časopisu Stavebnictví věnovat i problematice konverzí průmyslových objektů a prezentaci úspěšných realizací. Vážení čtenáři, milí kolegové, dovoluji si Vás oslovit jako své kolegy, protože časopis, jehož první číslo dnes dostáváte do rukou, je určen především široké obci stavbařů projektantům, architektům, realizátorům, výrobcům stavebních hmot, geodetům, všem, kteří ve stavebnictví pracují a zasvěcují mu svůj život. Podařilo se nám uskutečnit realizaci našeho záměru na vydávání společného časopisu třemi institucemi, které české stavebnictví významně reprezentují. Děkuji našim kolegům z České komory autorizovaných inženýrů a techniků a z Českého svazu stavebních inženýrů za pozitivní přístup, pochopení a vstřícnost při přípravě tohoto projektu v atmosféře dělné spolupráce. Platí pořád to, co známe z pověsti o třech prutech Svatoplukových, že v jednotě je síla. Jsem přesvědčen, že naše úsilí nebylo zbytečné, protože bylo od počátku zaměřeno na jediný cíl zkvalitnit informace, které budete dostávat, zapojit do spolupráce větší počet odborníků v našem oboru a zpřístupnit časopis nejširšímu okruhu čtenářů. Věřím, že se nám to společně s Vámi čtenáři, našimi budoucími přispěvateli a hodnotiteli, zdaří. Časopis vychází v příznivém období vzestupu českého stavebnictví, jehož výsledky stavby, které nás obklopují, vnímá široká veřejnost v celé jejich proměně. Odráží se v nich modernost architektonických řešení, tvůrčí odvaha projektantů, um stavbařů, vysoká kvalita, rychlost stavění, špičková technika, moderní technologie i nové materiály. Pracujeme v určitém podnikatelském prostředí, potýkáme se s celou řadou problémů v oblasti legislativy, ale i podnikatelské etiky. Tím vším by se měl náš časopis zabývat. Ing. Václav Mach předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Ing. Svatopluk Zídek prezident Českého svazu stavebních inženýrů Ing. Václav Matyáš prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR 4 stavebnictví 12/06 01/07

5 introductory word Dear Colleagues: You are now holding the first issue of a new magazine. After searching for a number of years, the Czech Chamber of Chartered Engineers and Technicians Engaged in Construction, the Czech Institution of Structural and Civil Engineers and the Association of Building Entrepreneurs of the Czech Republic have joined forces to publish this magazine. The question arises - when there are already dozens of magazines dealing with construction out on the market, why add another? The main reason why this magazine came into being is to try to create space for joint opinions on current issues within the sector. Modern man spends just a few hours a year in places that have not been made or changed by construction activity. The public, however, considers our work to be self-evident and does not consider the increased demands created by new technology or shortened construction deadlines. This self-evidence leads not just to our work being less valued, but also to general and professional problems getting confusing and expert opinions being frequently disregarded, particularly in regards to construction preparation. The opinion of the largest professional organisations in the sector that have joined up to publish the new magazine must try to influence the public more. That is why I consider the section of the magazine geared towards the public to be of the most importance. The greatest volume of information in the new magazine, though, will be of a specialised manner. The magazine is expected to inform you on the most significant international construction projects, with an interesting idea to compare activities completed here to others done internationally. The Czech Chamber of Chartered Engineers and Technicians Engaged in Construction is leaving the Construction Bulletin which was launched in 1995, not just due to the change in the magazine s focus, but also to problems both great and small that have arisen over the years. We believe that the experience we have gained will allow us to create something new and improved, hoping that this magazine will become the showcase for the entire profession. Dear Readers: All members of the professional organisations joined together to publish this magazine, with clear aims in creating a functioning structure. The objective is not to have dazzling design, a hot technical solution or even a wellmanaged construction company, but to have a functioning structure that proves to be reliable and durable. It is precisely this complex view of construction issues that I expect from our joint magazine. The magazine will provide members of the Czech Institution of Structural and Civil Engineers with not only new information from the sector, but also interesting information about the activities of the Czech Institution of Structural and Civil Engineers local branches as well as the Czech Institution of Structural and Civil Engineers professional societies. I believe that the Czech Institution of Structural and Civil Engineers professional societies (the Czech Concrete Society, the Geotechnical Engineering Society, the Society of Landscape Engineers, the Society of Construction Coordinators and the Society for Wooden Structures) will especially use this opportunity to bring forth issues that require immediate attention and with them, proposals for solutions. I am in no doubt that they will use the opportunity to increase their visibility before the entire building community and to make note of their own trade journals. I expect that we will be able to continue with the thus far successful presentation of industrial heritage landmarks published in the Construction Bulletin, and we will be able to dedicate more attention to the issue of converting industrial buildings and presenting successful examples of conversions. Dear Readers and Colleagues: I have taken the liberty of addressing you as my colleagues, as this, the premiere issue of the magazine you are now holding, is chiefly aimed at the construction community: designers, architects, implementers, construction material manufacturers, surveyors, all who work in the construction sector and have dedicated their lives to building. We have succeeded in implementing our objective to have a joint magazine published by three institutions that significantly represent Czech construction. My thanks to our colleagues at the Czech Chamber of Chartered Engineers and Technicians Engaged in Construction and at the Czech Institution of Structural and Civil Engineers for their positive approach, understanding and helpfulness in preparing this project in an atmosphere of hard-working co-operation. As far back as the 9th century, Greater Moravian knight Svatopluk used three sticks to prove that there is strength in unity. His lesson still applies. I am certain that our efforts have not been in vain for the reason that from the outset they have been aimed at a single objective: to improve the quality of the information you receive and to involve a large number of construction specialists to make the magazine accessible to the widest circle of readers. I believe we will manage to achieve this together with you the readers, our future contributors and evaluators. The magazine is being launched at a positive period of growth in the Czech construction sector. The greater public has noticed the sector s progress, the growing structures all around us. These new buildings reflect the modernity of architecture, designers bold designs, builders skills and high quality, the speed of construction, cutting-edge technology and use of new materials. We work in a specific business environment and encounter a wide range of problems in legislation as well as business ethics. All of which will be covered in our magazine. Václav Mach Chairman Czech Chamber of Chartered Engineers and Technicians Engaged in Construction Svatopluk Zídek President Czech Institution of Structural and Civil Engineers Václav Matyáš President Association of Building Entrepreneurs of the Czech Republic stavebnictví 12/06 01/07 5

6 obsah 12/06 01/07 prosinec leden editorial časopis stavebnictví 4 úvodní slovo 7 aktuality 8 reportáž Život pražské ZOO 12 interview Současnost a budoucnost evropského stavebnictví 14 world 2 building Závazky České republiky k Evropské unii do roku 2010 Rodinné domy v české architektuře XX. století Profesor Šlapeta představuje v prvním článku odborné části architektonický vývoj výstavby rodinných domů ve 20. století Současnost a budoucnost evropského stavebnictví Zdeněk Klos popisuje práci nejstarší evropské organizace podnikatelů působících ve stavebnictví diskuzní fórum Památková péče a stavební ruch téma: bytová výstavba 21 Rodinné domy v české architektuře XX. století 26 Rekonstrukce a přístavba bytového domu Kollárova 30 QUARTIER MC NAIR, Berlín bydlení ve městě 34 Úspěšnost architektury prověří až čas 36 Marginálie ke vztahu české populace k Evropské unii 40 Rekonstrukce panelových domů a interiérový prostor 42 Výběr optimální varianty výstavby RD 46 Nízkoenergetický nízkonákladový bytový dům v Železném Brodě 48 Realizace pasivních rodinných domů v ČR 51 Nízkoenergetické stavby a jejich mikroklima 54 K některým otázkám realizace státní bytové politiky 55 Vývoj domovního a bytového fondu 56 Statistika: bytová výstavba Spoléháme se na stát 60 Výsledky 5. ročníku soutěžní přehlídky Nový domov roku Dostupnost hypotečních úvěrů 63 Veřejné stavební právo a úpravy bytů 66 kauza soudního znalce Havárie rekonstruovaného obchodního domu 69 stavební paragrafy Postavení a funkce autorizovaných inspektorů 1 70 interview Nevyrostl jsem z dětských zájmů 72 curriculum Historie Českého vysokého učení technického v Praze Tři sta let je nám jenom jednou 76 svět stavařů 78 poradna 80 informační servis Historie, současnost i budoucnost ČVUT Nejstarší středoevropské vysoké učení technické slaví 300 let své existence. 6 stavebnictví 12/06 01/07 82 v příštím čísle foto na titulní straně: Tomáš Malý

7 aktuality text: redakce, ČTK foto: archiv redakce, ČTK Investice do realit v ČR v pololetí stouply o 25 % Za první polovinu roku 2006 činily investice do realit v ČR zhruba 18,3 miliardy korun. Proti stejnému období loni to znamená nárůst o čtvrtinu. V celé střední a východní Evropě se investice zvýšily ze 2 na 3,9 miliardy eur (přes 100 miliard Kč). Většina investic opět směřovala do kancelářských prostor, z celkového objemu investic ve střední a východní Evropě to bylo 43 %. Do obchodních prostor putovalo 40 %, z čehož 75 % tvoří nákupní centra. Peníze připadly také na industriální nemovitosti a hotely. Přestože na trhu stále převládají zahraniční investoři zejména z Rakouska, Velké Británie a Německa, zaznamenali jsme i nárůst domácích fondů. Polští, čeští a ruští investoři se v první polovině roku 2006 na celkovém objemu podíleli deseti procenty, uvedl ředitel pražské pobočky CB Richard Ellis Colin Waddell. Ve druhé polovině března roku 2008 by měli fotbalisté pražské Slavie poprvé kopnout do balonu na novém stadionu. Ten bude mít kapacitu 21 tisíc diváků a celá stavba je pojata jako multifunkční areál s administrativními, komerčními i ubytovacími prostory. Protihlukové bariéry z nového materiálu Výzkumný ústav stavebních hmot, firma DAKO Brno a fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, představily materiálovou novinku sklovláknobetonové protihlukové bariéry. Tyto bariéry jsou na zcela nové surovinové bázi a jsou zkonstruovány pro použití v silničním stavitelství. Podle provedení mohou splňovat funkci pohltivou, nebo odrazivou. Jednotlivé varianty lze i navzájem kombinovat. Vývoj těchto prvků nebyl pojat jako specifický problém jednotlivých dílců, ale byl řešen jako komplexní systém výstavby protihlukových stěn, tj. včetně detailů uložení do konstrukce, kotvení, těsnění vodorovných a svislých spár, dílců únikových východů a náběhových a koncových sekcí. Nejlepší stavba města Plzně Volné ruce Radnice v Blansku vypíše do konce roku architektonickou soutěž na využití nejvyšší budovy města. Architektům dáme volnou ruku. Budova může být i zbourána, řekla blanenská starostka Jaroslava Králová. inzerce projekce realizace Optimalizace projektového řešení a navržené technologie pro dané geologické podmínky Zpevňování základů Zvyšování únosnosti základů Zakládání na mikropilotách Injektáže Sanace sesuvů Požární stanice Hasičského záchranného sboru v Plzni Podvrty pro inženýrské sítě Budova centrální požární stanice Hasičského záchranného sboru v Plzni architektů Václava Ulče a Radka Dragouna získala v Plzni Cenu Hanuše Zápala. Cenu, která se letos uděluje poprvé, pojmenovanou po významném plzeňském architektovi, dostali autoři za nejzajímavější stavbu postavenou v Plzni v období 1990 až Porotě se od veřejnosti i odborníků sešly téměř tři desítky návrhů. Stavba hasičské stanice porotu oslovila nejvíce, protože je podle ní důkazem souladu funkce a výrazu stavby. Projekt hasičské stanice je kombinací racionální účelové stavby s mírně hravým soudobým detailem, vyznačuje se i zvládnutým technickým a technologickým řešením. Přitom dispozičně i technicky jde o velmi složitý komplex, který spojuje prvky průmyslového provozu s ubytováním, školicím centrem a krizovým řízením. Stanice přišla podle tehdejšího ředitele krajských hasičů Jaroslava Salivara na 160 milionů korun, dalších 30 milionů stály technologie. SVIPP, s.r.o. Čechyňská 14a Brno tel.: mobil: fax: stavebnictví 12/06 01/07 7

8 reportáž text: Hana Dušková foto: Tomáš Malý, archiv ateliéru AND Expozice kočkovitých šelem Život pražské ZOO Od 18. století patřily zoologické zahrady ke kultuře velkých evropských (ale také amerických) měst kde vznikaly často jako instituce v první řadě vědecké. Všude se těšily velkému zájmu veřejnosti a byly podporovány i ze strany státu. V prvním desetiletí 20. století se naplno rozhořely diskuse o vybudování zoologické zahrady také v Praze. Těžké začátky Významnou osobností tehdy vytrvale prosazující výstavbu ZOO v Praze byl především středoškolský profesor Jiří Janda, který navzdory různým útokům, zejména ze strany cestovatele Viléma Němce a dalších oponentů, mimo jiné i spisovatele Ignáta Hermanna, obklopen úzkým okruhem lidí podobně zanícených pro myšlenku ZOO, vytrvale pokračoval v přípravných pracích. V několika publikacích vysvětloval poslání budoucí zoologické zahrady a seznamoval s jejím uspořádá- ním. Předmětem sporů nebylo vlastní zřízení této instituce, o jejíž prospěšnosti pro město již téměř nikdo nepochyboval, jako spíš její pojetí a umístění. Výběr místa pro ZOO Ministerský rada státní regulační komise dr. E. Schwarzer tehdy navrhoval k výběru 14 míst v obvodu Velké Prahy. Jednalo se o tyto lokality: Cibulka, Košíře, Troja, Petřín, Strahov, Kinského zahrada, Vysočany, Štvanice, Kanálka, Klamovka, Stromovka, Letná, Šárka, Hloubětín údolí Rokytky. Prof. Janda od samého začátku projevoval největší zájem o trojské území, které podle jeho názoru nejlépe splňovalo požadavky budoucí zoologické zahrady. Významným momentem při dalším rozhodování se stala skutečnost, že velkostatkář Alois Svoboda daroval v roce 1922 státu pozemky v Troji, z nichž byly 24 hektary určeny právě pro ZOO. První část pozemků byla převedena na zoo pachtovní smlouvou v roce 1928, na dobu 99 let. Vypracování studie budoucí ZOO bylo zadáno projektové kanceláři Carla Hagenbecka v Hamburku. První stavby Nakonec se tedy i Praha dočkala své zoologické zahrady, která se od samého začátku těšila velké přízni veřejnosti bylo staveniště pražské zoologické zahrady zpřístupněno. Prostor hlavního vchodu sloužil návštěvníkům od prvního dne. Nejprve bylo otevřeno 8 hektarů v dolní části areálu. Některé expozice již byly dokončeny, jiné teprve ve stadiu výstavby. Všechny stavební práce prováděl v zoo architekt a stavitel Karel Mužík. V době otevření ZOO byly vybudovány základy administrativní budovy a započaty terénní úpravy pro expozici medvědů. V roce 1931 vzniklo několik staveb takzvaný vlčinec, řada voliér pro ptáky, Jandova voliéra dravců a rybníky. V těsném sousedství vchodu 8 stavebnictví 12/06 01/07

9 T BY NÍ EB UŽ SL OV ÁN YT UB TU ČN LACH ÁC TA I NI HROCH VOLIERA VRÁTNICE STAVEBNÍ DVŮR VODNÍ PTÁCI ZELENINOVÁ ZAHRADA NÍK SK LE PR EK O BU VO DO ZN VA Í ÍSTŘ EŠ ZÁSOBNÍ ZAHRADA PŘ TS VO PL LNÁ OC HA PA DŘ LIVO + EVO VÉ ŠT ĚPO VAČ DEP LIS ON ST TO IE ÍNO VK Y PA VIŠTĚ ŘN, ZÁ ÍKY KO CC HON ~ 50NTE A 10 Y 0 mjne 00 2 RY M2 DĚTSKÉ HŘIŠTĚ LEMUŘI ZÁ ČE VL AH RPÁN OV Í É VO DY PAVILON GORIL VÝ NÉ Y ER Ů KŮ OLITÁK VO ÉV P CH OVNÝ ÝC CH RAV D TS DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OBČERSTVENÍ TA CES VÁ ÍDKO HL VÁ ŤO DIŠĚ Ž HO V SC VY NAŠE ŘEKA VODN EXPOÍ KASK ZICE ÁDA S VODN TŮNĚ MI Í FA UNY ÁK VÝBĚHY VODNÍ PTÁCI LAGUNA BAŽINATÉ PLÁŽE STÁJ RESTAURACE SEVER KARANTÉNA STÁJ Ě PT Y DK OV CH VÝBĚHY ŠELEM STÁJ SKLAD ŠT OVI ZIM Ů BĚ HY PAVILON KOČKOVITÝCH ŠELEM CHOVNÉ STÁJ VÝBĚHY ŠELEM ŽELVY VÝBĚH GORIL PAVILON ŽELV RESTAURACE TERASA AMAZONKA VOLIERA VOLIERA VOLIERA REZERVNÍ PLOCHA ŠIRÉ PLÁNĚ Í EXOTARIUM KAŠNA VÝBĚH SLONŮ VÝBĚH SLONŮ PAVILON SLONŮ VOLIERA DRAVCŮ AUSTRÁLIE OBČERSTVENÍ STÁJ STÁJ ST ÁJ STÁJ VYHLÍDKOVÁ TERASA STÁJ AMERIKA PAVILON AFRICKÝCH ZAJÍMAVOSTÍ ASIE ÁJ ST ŠIMPANZ VELKÁ VOLIERA ZE MÍ ZÁ OV NÉ CH PO KODCH MU OD NIK PO AC D Í NÁ VST VŠ UP TĚV TS NÍK Ů VÝCHOD NÁVŠTĚVNÍKŮ ŘEDITELSTVÍ OBČE NÉ CH OV C AN Ž TIL IRA OP FY Y,, Z E NO B S O RY, RO ŽE ST ÁJ OU OV K AC H HR PO D S TE TÁJ RA S SO VY U HLÍD NA K S T OV ŘE OU ŠE TYGR D SK LA VSTUP RE TERA ST AU SA RA CE KAŠNA PAVILON HROCHŮ A ŠIMPANZŮ LEDNÍ MEDVĚD EN RSTV MÍ ZÁZE PANDA KR MIVÁ ŘS KÉ TECH INDONÉSKÁ DŽUNGLE NICK É ZÁ ZEMÍ SKLADY ZÁZE MÍ ČERPACÍ STANICE POHONNÝCHHMOT ÚDRŽBY GARÁŽE, DÍLNY TS Í "DĚTSKÁ ZOO" - DOMÁCÍ ZVÍŘATA MÍ ZÁZE NÉ CH OV AFRIKARIUM VY HL TE ÍDK RA OV SA Á OBČERSTVENÍ SUVENÝRY PA KARANTÉNA H AFRICKÁ STEP STÁN Í PARKOVIŠTĚ NÁVŠTĚVNÍKŮ 312 STÁNÍ KÝ C 22 HNOJIŠTĚ VIL O N P T EX ÁK OT Ů IC VNÍKŮ TS NÁVŠ TĚ SKLAD IŠTĚ TS OV ZASTÁVKA AUTOBUSŮ PARK SÁ byla již na jaře 1931 zahájena stavba přírodního výběhu, který vznikl vylámáním skály. V masivu jsou skryté betonové ubikace pro zvířata, od návštěvníků je prostor oddělen jen kovovým zábradlím, které dnes patří ke stavebním památkám. V roce také v yrostla na svou dobu jedinečná stavba mohutné voliéry dravců, která sloužila až do listopadu 1969, kdy se zřítila pod náporem sněhu. Lvinec pod skálou byl dokončen na podzim Rozvoj ZOO Generel rozvoje a výstavby z roku 1997 roku Tento pavilon byl definitivně odstřelen v roce 1992, když ho o dva roky dříve nahradil nynější pavilon kočkovitých šelem. Jednou z velkých staveb, které začaly v zoo vznikat krátce po jejím otevření pro veřejnost, byl také pavilon pro slony, hrochy, hrošíky a nosorožce. Tato stavba sloužila až do roku 1971, kdy byla zvířata z nevyhovující budovy přestěhována do dnešního pavilonu velkých savců. Ministerstvo školství a národní osvěty Č. j /23-IV. V Praze dne 18. března 1923 Panu Jiřímu Jandovi Profesoru čs. akademického gymnasia v Praze II. Na příkopě Pověřuji Vás vedením přípravných prací pro zřízení projektované zoologické zahrady v Troji a očekávám, že jak jste již svojí prací prokázal i nadále se vynasnažíte, aby zahrada ta, jejíž potřeba pro vědeckou, badatelskou, vyučovací a osvětovou činnost jest uznávána, mohla z Vašich odborných rad a zkušeností býti zřízena co nejdříve. Ministr: Bechyně v. r. Práce na současném generelu rozvoje a výstavby ZOO Praha z roku 1997, který je dílem architektonického ateliéru AND, letos probíhají desátým rokem. Záměrem tohoto projektu je jednak rekonstrukce a zkvalitnění stávajícího areálu, jednak další rozšíření expoziční plochy, mimo jiné o výběh SAFARI. V roce 2001 byly otevřeny dva nové pavilony Africký dům a pavilon goril, probíhá rekonstrukce expozice kočkovitých šelem. Chloubou ZOO je zejména stavba pavilonu Indonéské džungle. Mapa se začala postupně zaplňovat. Období stavebního rozmachu však bylo v roce 2002 přerušeno povodní. Voda, která zasáhla téměř polovinu území, tehdy vystoupila až k úrovni vstupu. V rámci aktualizace generelu po povodni nabrala další etapa výstavby novou dynamiku. Bylo třeba se vypořádat s faktem, že spodní část ZOO není tak bezpečná, inzerce A SPOL., SPOL. S R. O. Pracovní odevy prímo od výrobce! Kalhoty s laclem, kalhoty, kombinézy, bundy a mnohem více od 236,- Kc Široký sortiment materiálu i modelu, vysoká flexibilita, vynikající kvalita. Tel.: Fax: stavebnictví 12/06 01/07 9

10 jak se doposud předpokládalo. Některé zde navržené expozice, jako například náročná stavba exotaria a pavilony těžkých zvířat, jejichž evakuace je komplikovaná, musely být přemístěny. Zůstaly jen dvě větší stavby pavilon kočkovitých šelem, postavený v 80. letech a nový pavilon goril s tím, že jsou vypracovány nové systémy únikových cest. Došlo také k zásadní změně technické infrastruktury. V současnosti je již zrealizováno 80 % plánované výstavby. Povodeň tedy paradoxně přispěla k vhodnějšímu urbanistickému řešení. Pokud by tato katastrofa byla nastala později, došlo by na území ZOO k mnohem větším škodám. Zahraniční inspirace V době velkého množství informačních zdrojů a možností cestovat musí bý t expozice dostatečně působivé. Pouhé v ystavení exotick ých z ví řat dnes již nesta č í. N astupují te n d e n c e z v í ř at a uk azov at v autentickém prostředí, ve stádu. Nové úpravy například umísťují predátory jakoby do kontextu se zvířaty, s kterými ve skutečnosti pohromadě být nemohou a dělí je neviditelné bariéry a příkopy. Další tendencí je interaktivnost, odbourávání izolovanosti. Realizují se pavilony nebo velké výběhy, které umožňují, aby se návštěvník ocitl v autentickém prostředí a pronikl do expozic. Typickým inzerce 10 stavebnictví 12/06 01/07 Nový pavilon Indonéská džungle p ř í kladem tohoto směru je například pražský pavilon Indonéská džungle. Zde bychom si m ě li u vě d omit, že jsme součástí přírody a nepohlížet na ostatní druhy s despektem pána tvorstva. V této souvislosti je podtržena dominace zvířat a návštěvník je výškově veden v jejich horizontu, nebo pod nimi. Patrná je také snaha odstraňovat viditelné překážky, které navozují pocit věznění. K realizaci těchto trendů slouží nové technologie a materiály. Současné diskuze řeší další možnosti pojetí ZOO. V každém případě mají jejich realizace ve světě velkou prestiž a zájem o ně vzrůstá. Podklady: Historické materiály ZOO Praha, JUDr. Romana Anděrová Informace Ing. arch. Vratislav Douda, architektonický ateliér AND

11 KOMPLEXNĺ KONSTRUKCE SOLÁRNÍ HORIZONTY INTELIGENTNĺ OPLÁŠTĚNĺ BUDOV MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ VELETRH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, SYSTÉMŮ A REKONSTRUKCE NOVÉ VÝSTAVIŠTĚ MNICHOV Budoucnost pro stavbu Předprodejní vstupenky, ubytování, zájezdy, informace: EXPO-Consult + Service spol. s r. o., Brno Tel , Fax ,