Časopis stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů Journal of civil engineers, technicians and entrepreneurs. bytová výstavba

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časopis stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů Journal of civil engineers, technicians and entrepreneurs. bytová výstavba"

Transkript

1 01/07 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů MK ČR E /06 Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů Journal of civil engineers, technicians and entrepreneurs bytová výstavba FIEC lobbuje za stavební firmy památková péče vs. stavební ruch proč se zřítil obchodní dům v Brně?

2 URSA SERVIS URSA GLASSWOOL URSA XPS konzultace fie ení problémû vzdûlávací ãinnost specializovan software URSA SERVIS je bezplatná podpora pro v echny, ktefií navrhují, montují, nebo pouïívají tepelné izolace URSA. BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ - konzultace projektové dokumentace - správné pouïití izolací - dimenzování izolací - dimenzování souvisejících prvkû (napfi. fólií) - posuzování tepelnû technick ch parametrû stavebních konstrukcí - stanovení pfiíãin poruch zateplen ch stavebních konstrukcí - pomoc pfii zaji tûní soudnû znaleck ch posudkû - pomoc pfii zaji tûní právní podpory VZDùLÁVACÍ âinnost - kolení montáïníkû - vzdûlávací seriál pro stfiední koly - tématick seriál o tepeln ch izolacích pro zájemce z fiad V studentû - kolení pro projektanty a autorizované inïen ry ve spolupráci s âkait ikmé stfiechy ploché stfiechy zateplené fasády tepelné mosty Technické poradenství VOLEJTE ZDARMA URSA CZ, s.r.o., Pražská 16/810, Praha 10 Tel.: , , Fax: zateplení pod úrovní terénu

3 editorial Vážení čtenáři, Milan Kunčák časopis Stavebnictví 2007, který jste právě otevřeli, je výsledkem iniciativy tří nevládních organizací činných ve výstavbě (ČKAIT, ČSSI a SPS). Jejich cílem je nabídnout svým členům, ale také dalším čtenářům, kvalitní tištěné i elektronické médium mapující dění ve stavebnictví v odvětví, jemuž se už dlouho automaticky připisuje přívlastek dynamicky se rozvíjející. Cílem časopisu Stavebnictví 2007 je, aby úroveň informovanosti odborné i laické veřejnosti stoupala v přímé úměře s akcelerací stavebního průmyslu, s množstvím inovací v oblasti materiálů a technologií a v neposlední řadě s legislativními změnami (které, pravda, neznamenají vždy progres). Časopis Stavebnictví 2007 je koncipován jako měsíčník se dvěma dvojčísly zimním a letním. Rok v názvu časopisu se bude měnit po každých 365 dnech uplynulých od silvestrovských oslav. Toto pilotní číslo svojí strukturou věrně odpovídá časopisu, který zahájí svou pravidelnost na začátku února. Graficky i obsahově je časopis rozdělen na dvě nestejné části. Tu větší zabírá odborná průřezová analýza určitého tématu. V případě pilotního čísla to je bytová výstavba. Tematické zaměření je v odborných periodikách běžné. Nicméně redakce se rozhodla přistoupit k netradičnímu řešení tohoto tradičního pojetí. Témata budou vždy koncipována poměrně široce, ovšem analyzována budou formou série konkrétních článků, popisujících problematiku ze všech možných zorných úhlů. Stavebnictví má totiž mnoho oborů a je pevně svázáno se socioekonomickou strukturou společnosti. Proto chceme, aby si v časopise našel svoji podstatnou informaci jak technik nebo manažer, tak i jejich zákazník. Na následujících stránkách můžete v tematické části najít historii, současnost i budoucnost bytové výstavby v Česku i v zahraničí a její technické, ekonomické, urbanistické i uživatelské aspekty. Mimo tuto monotematicky zaměřenou část (resp. před ní a za ní) se pokoušíme zprostředkovat vše zajímavé ze světa stavebnictví. Z mnoha článků bych upozornil na pravidelnou rubriku kauza soudního znalce, kde budou odborníci, pomáhající svými posudky justici, rozebírat nešťastné a někdy i tragické nehody. Stavebnictví není a nikdy nebude sériová výroba. Chyby se často odhalí až katastrofou a o to podstatnější je o nich vědět. Než vám popřeji hodně štěstí v soukromém i profesním životě, tak bych za celou redakci rád požádal o vaši spolupráci. Vítáme všechny náměty, reakce i kritiku. Proto, prosím, kdykoliv pište své příspěvky na adresu Hodně štěstí přeje Milan Kunčák šéfredaktor inzerce stavebnictví 12/06 01/07 3

4 úvodní slovo Václav Mach Svatopluk Zídek Václav Matyáš Vážené kolegyně, vážení kolegové, dostáváte do rukou první číslo nového časopisu. Po několika letech hledání se k jeho vydávání spojila Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Český svaz stavebních inženýrů a Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Nabízí se otázka, proč mezi několik desítek časopisů zabývajících se stavebnictvím přidávat další. Hlavním důvodem vzniku tohoto časopisu je snaha vytvořit prostor pro společná stanoviska k aktuálním problémům oboru. Jen několik hodin ročně stráví člověk na místech, která nejsou vytvořena nebo upravena stavební činností. Veřejnost však naši činnost považuje za samozřejmou a vůbec si neuvědomuje zvýšené nároky, které vyvolávají nové technologie nebo zkracování lhůt výstavby. Tato samozřejmost vede nejen k nižšímu oceňování naší práce, ale především ke směšování obecných a odborných problémů a k častému znevažování odborných stanovisek, především při přípravě staveb. Stanovisko největších profesních organizací v oboru, které se k vydávání nového časopisu spojily, musí veřejnost výrazněji ovlivňovat. Proto tuto část obsahu nového časopisu, která bude směřovat k veřejnosti, považuji za nejdůležitější. Největší objem informací v novém časopise bude samozřejmě zaměřen odborně. Časopis by měl informovat i o nejvýznamnějších stavbách v zahraničí. Zajímavé může být i porovnání některých zahraničních aktivit se stavem u nás. ČKAIT opouští Stavební listy, jejichž vznik v roce 1995 iniciovala, nejen kvůli změně zaměření časopisu, ale i kvůli drobným i větším problémům, které se v posledních letech objevovaly. Věříme, že získané zkušenosti umožní některé věci nastartovat nově a lépe a že se nový časopis stane vizitkou celé profese. Vážení čtenáři, smyslem konání všech členů našich profesních organizací, sdružených k vydávání časopisu, je nepochybně fungující stavební dílo. Není jím ani oslnivě zpracovaný projekt, ani nové technické řešení, ani dobře řízená stavební firma, ale dlouhodobě spolehlivě fungující stavba. Právě komplexní pohled na problematiku stavebnictví očekávám od našeho společného časopisu. Členům Českého svazu stavebních inženýrů jistě časopis zprostředkuje nejen nové informace z oboru, ale i zajímavé informace o činnosti ostatních Oblastních poboček ČSSI i o činnosti Odborných společností ČSSI. Jsem toho názoru, že zejména Odborné společnosti ČSSI (Česká betonářská společnost, Geotechnická společnost, Společnost krajinných inženýrů, Společnost stavebních koordinátorů a Společnost pro dřevostavby) využijí příležitosti nastolit témata, která je potřeba neodkladně řešit, a navrhnou některá jejich řešení. Věřím, že využijí možnost se v celé stavařské veřejnosti zviditelnit a upozornit i na svá odborná periodika. Předpokládám, že se podaří navázat na dosavadní úspěšné prezentování památek industriálního dědictví ve Stavebních listech a větší pozornost budeme moci v časopisu Stavebnictví věnovat i problematice konverzí průmyslových objektů a prezentaci úspěšných realizací. Vážení čtenáři, milí kolegové, dovoluji si Vás oslovit jako své kolegy, protože časopis, jehož první číslo dnes dostáváte do rukou, je určen především široké obci stavbařů projektantům, architektům, realizátorům, výrobcům stavebních hmot, geodetům, všem, kteří ve stavebnictví pracují a zasvěcují mu svůj život. Podařilo se nám uskutečnit realizaci našeho záměru na vydávání společného časopisu třemi institucemi, které české stavebnictví významně reprezentují. Děkuji našim kolegům z České komory autorizovaných inženýrů a techniků a z Českého svazu stavebních inženýrů za pozitivní přístup, pochopení a vstřícnost při přípravě tohoto projektu v atmosféře dělné spolupráce. Platí pořád to, co známe z pověsti o třech prutech Svatoplukových, že v jednotě je síla. Jsem přesvědčen, že naše úsilí nebylo zbytečné, protože bylo od počátku zaměřeno na jediný cíl zkvalitnit informace, které budete dostávat, zapojit do spolupráce větší počet odborníků v našem oboru a zpřístupnit časopis nejširšímu okruhu čtenářů. Věřím, že se nám to společně s Vámi čtenáři, našimi budoucími přispěvateli a hodnotiteli, zdaří. Časopis vychází v příznivém období vzestupu českého stavebnictví, jehož výsledky stavby, které nás obklopují, vnímá široká veřejnost v celé jejich proměně. Odráží se v nich modernost architektonických řešení, tvůrčí odvaha projektantů, um stavbařů, vysoká kvalita, rychlost stavění, špičková technika, moderní technologie i nové materiály. Pracujeme v určitém podnikatelském prostředí, potýkáme se s celou řadou problémů v oblasti legislativy, ale i podnikatelské etiky. Tím vším by se měl náš časopis zabývat. Ing. Václav Mach předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Ing. Svatopluk Zídek prezident Českého svazu stavebních inženýrů Ing. Václav Matyáš prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR 4 stavebnictví 12/06 01/07

5 introductory word Dear Colleagues: You are now holding the first issue of a new magazine. After searching for a number of years, the Czech Chamber of Chartered Engineers and Technicians Engaged in Construction, the Czech Institution of Structural and Civil Engineers and the Association of Building Entrepreneurs of the Czech Republic have joined forces to publish this magazine. The question arises - when there are already dozens of magazines dealing with construction out on the market, why add another? The main reason why this magazine came into being is to try to create space for joint opinions on current issues within the sector. Modern man spends just a few hours a year in places that have not been made or changed by construction activity. The public, however, considers our work to be self-evident and does not consider the increased demands created by new technology or shortened construction deadlines. This self-evidence leads not just to our work being less valued, but also to general and professional problems getting confusing and expert opinions being frequently disregarded, particularly in regards to construction preparation. The opinion of the largest professional organisations in the sector that have joined up to publish the new magazine must try to influence the public more. That is why I consider the section of the magazine geared towards the public to be of the most importance. The greatest volume of information in the new magazine, though, will be of a specialised manner. The magazine is expected to inform you on the most significant international construction projects, with an interesting idea to compare activities completed here to others done internationally. The Czech Chamber of Chartered Engineers and Technicians Engaged in Construction is leaving the Construction Bulletin which was launched in 1995, not just due to the change in the magazine s focus, but also to problems both great and small that have arisen over the years. We believe that the experience we have gained will allow us to create something new and improved, hoping that this magazine will become the showcase for the entire profession. Dear Readers: All members of the professional organisations joined together to publish this magazine, with clear aims in creating a functioning structure. The objective is not to have dazzling design, a hot technical solution or even a wellmanaged construction company, but to have a functioning structure that proves to be reliable and durable. It is precisely this complex view of construction issues that I expect from our joint magazine. The magazine will provide members of the Czech Institution of Structural and Civil Engineers with not only new information from the sector, but also interesting information about the activities of the Czech Institution of Structural and Civil Engineers local branches as well as the Czech Institution of Structural and Civil Engineers professional societies. I believe that the Czech Institution of Structural and Civil Engineers professional societies (the Czech Concrete Society, the Geotechnical Engineering Society, the Society of Landscape Engineers, the Society of Construction Coordinators and the Society for Wooden Structures) will especially use this opportunity to bring forth issues that require immediate attention and with them, proposals for solutions. I am in no doubt that they will use the opportunity to increase their visibility before the entire building community and to make note of their own trade journals. I expect that we will be able to continue with the thus far successful presentation of industrial heritage landmarks published in the Construction Bulletin, and we will be able to dedicate more attention to the issue of converting industrial buildings and presenting successful examples of conversions. Dear Readers and Colleagues: I have taken the liberty of addressing you as my colleagues, as this, the premiere issue of the magazine you are now holding, is chiefly aimed at the construction community: designers, architects, implementers, construction material manufacturers, surveyors, all who work in the construction sector and have dedicated their lives to building. We have succeeded in implementing our objective to have a joint magazine published by three institutions that significantly represent Czech construction. My thanks to our colleagues at the Czech Chamber of Chartered Engineers and Technicians Engaged in Construction and at the Czech Institution of Structural and Civil Engineers for their positive approach, understanding and helpfulness in preparing this project in an atmosphere of hard-working co-operation. As far back as the 9th century, Greater Moravian knight Svatopluk used three sticks to prove that there is strength in unity. His lesson still applies. I am certain that our efforts have not been in vain for the reason that from the outset they have been aimed at a single objective: to improve the quality of the information you receive and to involve a large number of construction specialists to make the magazine accessible to the widest circle of readers. I believe we will manage to achieve this together with you the readers, our future contributors and evaluators. The magazine is being launched at a positive period of growth in the Czech construction sector. The greater public has noticed the sector s progress, the growing structures all around us. These new buildings reflect the modernity of architecture, designers bold designs, builders skills and high quality, the speed of construction, cutting-edge technology and use of new materials. We work in a specific business environment and encounter a wide range of problems in legislation as well as business ethics. All of which will be covered in our magazine. Václav Mach Chairman Czech Chamber of Chartered Engineers and Technicians Engaged in Construction Svatopluk Zídek President Czech Institution of Structural and Civil Engineers Václav Matyáš President Association of Building Entrepreneurs of the Czech Republic stavebnictví 12/06 01/07 5

6 obsah 12/06 01/07 prosinec leden editorial časopis stavebnictví 4 úvodní slovo 7 aktuality 8 reportáž Život pražské ZOO 12 interview Současnost a budoucnost evropského stavebnictví 14 world 2 building Závazky České republiky k Evropské unii do roku 2010 Rodinné domy v české architektuře XX. století Profesor Šlapeta představuje v prvním článku odborné části architektonický vývoj výstavby rodinných domů ve 20. století Současnost a budoucnost evropského stavebnictví Zdeněk Klos popisuje práci nejstarší evropské organizace podnikatelů působících ve stavebnictví diskuzní fórum Památková péče a stavební ruch téma: bytová výstavba 21 Rodinné domy v české architektuře XX. století 26 Rekonstrukce a přístavba bytového domu Kollárova 30 QUARTIER MC NAIR, Berlín bydlení ve městě 34 Úspěšnost architektury prověří až čas 36 Marginálie ke vztahu české populace k Evropské unii 40 Rekonstrukce panelových domů a interiérový prostor 42 Výběr optimální varianty výstavby RD 46 Nízkoenergetický nízkonákladový bytový dům v Železném Brodě 48 Realizace pasivních rodinných domů v ČR 51 Nízkoenergetické stavby a jejich mikroklima 54 K některým otázkám realizace státní bytové politiky 55 Vývoj domovního a bytového fondu 56 Statistika: bytová výstavba Spoléháme se na stát 60 Výsledky 5. ročníku soutěžní přehlídky Nový domov roku Dostupnost hypotečních úvěrů 63 Veřejné stavební právo a úpravy bytů 66 kauza soudního znalce Havárie rekonstruovaného obchodního domu 69 stavební paragrafy Postavení a funkce autorizovaných inspektorů 1 70 interview Nevyrostl jsem z dětských zájmů 72 curriculum Historie Českého vysokého učení technického v Praze Tři sta let je nám jenom jednou 76 svět stavařů 78 poradna 80 informační servis Historie, současnost i budoucnost ČVUT Nejstarší středoevropské vysoké učení technické slaví 300 let své existence. 6 stavebnictví 12/06 01/07 82 v příštím čísle foto na titulní straně: Tomáš Malý

7 aktuality text: redakce, ČTK foto: archiv redakce, ČTK Investice do realit v ČR v pololetí stouply o 25 % Za první polovinu roku 2006 činily investice do realit v ČR zhruba 18,3 miliardy korun. Proti stejnému období loni to znamená nárůst o čtvrtinu. V celé střední a východní Evropě se investice zvýšily ze 2 na 3,9 miliardy eur (přes 100 miliard Kč). Většina investic opět směřovala do kancelářských prostor, z celkového objemu investic ve střední a východní Evropě to bylo 43 %. Do obchodních prostor putovalo 40 %, z čehož 75 % tvoří nákupní centra. Peníze připadly také na industriální nemovitosti a hotely. Přestože na trhu stále převládají zahraniční investoři zejména z Rakouska, Velké Británie a Německa, zaznamenali jsme i nárůst domácích fondů. Polští, čeští a ruští investoři se v první polovině roku 2006 na celkovém objemu podíleli deseti procenty, uvedl ředitel pražské pobočky CB Richard Ellis Colin Waddell. Ve druhé polovině března roku 2008 by měli fotbalisté pražské Slavie poprvé kopnout do balonu na novém stadionu. Ten bude mít kapacitu 21 tisíc diváků a celá stavba je pojata jako multifunkční areál s administrativními, komerčními i ubytovacími prostory. Protihlukové bariéry z nového materiálu Výzkumný ústav stavebních hmot, firma DAKO Brno a fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, představily materiálovou novinku sklovláknobetonové protihlukové bariéry. Tyto bariéry jsou na zcela nové surovinové bázi a jsou zkonstruovány pro použití v silničním stavitelství. Podle provedení mohou splňovat funkci pohltivou, nebo odrazivou. Jednotlivé varianty lze i navzájem kombinovat. Vývoj těchto prvků nebyl pojat jako specifický problém jednotlivých dílců, ale byl řešen jako komplexní systém výstavby protihlukových stěn, tj. včetně detailů uložení do konstrukce, kotvení, těsnění vodorovných a svislých spár, dílců únikových východů a náběhových a koncových sekcí. Nejlepší stavba města Plzně Volné ruce Radnice v Blansku vypíše do konce roku architektonickou soutěž na využití nejvyšší budovy města. Architektům dáme volnou ruku. Budova může být i zbourána, řekla blanenská starostka Jaroslava Králová. inzerce projekce realizace Optimalizace projektového řešení a navržené technologie pro dané geologické podmínky Zpevňování základů Zvyšování únosnosti základů Zakládání na mikropilotách Injektáže Sanace sesuvů Požární stanice Hasičského záchranného sboru v Plzni Podvrty pro inženýrské sítě Budova centrální požární stanice Hasičského záchranného sboru v Plzni architektů Václava Ulče a Radka Dragouna získala v Plzni Cenu Hanuše Zápala. Cenu, která se letos uděluje poprvé, pojmenovanou po významném plzeňském architektovi, dostali autoři za nejzajímavější stavbu postavenou v Plzni v období 1990 až Porotě se od veřejnosti i odborníků sešly téměř tři desítky návrhů. Stavba hasičské stanice porotu oslovila nejvíce, protože je podle ní důkazem souladu funkce a výrazu stavby. Projekt hasičské stanice je kombinací racionální účelové stavby s mírně hravým soudobým detailem, vyznačuje se i zvládnutým technickým a technologickým řešením. Přitom dispozičně i technicky jde o velmi složitý komplex, který spojuje prvky průmyslového provozu s ubytováním, školicím centrem a krizovým řízením. Stanice přišla podle tehdejšího ředitele krajských hasičů Jaroslava Salivara na 160 milionů korun, dalších 30 milionů stály technologie. SVIPP, s.r.o. Čechyňská 14a Brno tel.: mobil: fax: stavebnictví 12/06 01/07 7

8 reportáž text: Hana Dušková foto: Tomáš Malý, archiv ateliéru AND Expozice kočkovitých šelem Život pražské ZOO Od 18. století patřily zoologické zahrady ke kultuře velkých evropských (ale také amerických) měst kde vznikaly často jako instituce v první řadě vědecké. Všude se těšily velkému zájmu veřejnosti a byly podporovány i ze strany státu. V prvním desetiletí 20. století se naplno rozhořely diskuse o vybudování zoologické zahrady také v Praze. Těžké začátky Významnou osobností tehdy vytrvale prosazující výstavbu ZOO v Praze byl především středoškolský profesor Jiří Janda, který navzdory různým útokům, zejména ze strany cestovatele Viléma Němce a dalších oponentů, mimo jiné i spisovatele Ignáta Hermanna, obklopen úzkým okruhem lidí podobně zanícených pro myšlenku ZOO, vytrvale pokračoval v přípravných pracích. V několika publikacích vysvětloval poslání budoucí zoologické zahrady a seznamoval s jejím uspořádá- ním. Předmětem sporů nebylo vlastní zřízení této instituce, o jejíž prospěšnosti pro město již téměř nikdo nepochyboval, jako spíš její pojetí a umístění. Výběr místa pro ZOO Ministerský rada státní regulační komise dr. E. Schwarzer tehdy navrhoval k výběru 14 míst v obvodu Velké Prahy. Jednalo se o tyto lokality: Cibulka, Košíře, Troja, Petřín, Strahov, Kinského zahrada, Vysočany, Štvanice, Kanálka, Klamovka, Stromovka, Letná, Šárka, Hloubětín údolí Rokytky. Prof. Janda od samého začátku projevoval největší zájem o trojské území, které podle jeho názoru nejlépe splňovalo požadavky budoucí zoologické zahrady. Významným momentem při dalším rozhodování se stala skutečnost, že velkostatkář Alois Svoboda daroval v roce 1922 státu pozemky v Troji, z nichž byly 24 hektary určeny právě pro ZOO. První část pozemků byla převedena na zoo pachtovní smlouvou v roce 1928, na dobu 99 let. Vypracování studie budoucí ZOO bylo zadáno projektové kanceláři Carla Hagenbecka v Hamburku. První stavby Nakonec se tedy i Praha dočkala své zoologické zahrady, která se od samého začátku těšila velké přízni veřejnosti bylo staveniště pražské zoologické zahrady zpřístupněno. Prostor hlavního vchodu sloužil návštěvníkům od prvního dne. Nejprve bylo otevřeno 8 hektarů v dolní části areálu. Některé expozice již byly dokončeny, jiné teprve ve stadiu výstavby. Všechny stavební práce prováděl v zoo architekt a stavitel Karel Mužík. V době otevření ZOO byly vybudovány základy administrativní budovy a započaty terénní úpravy pro expozici medvědů. V roce 1931 vzniklo několik staveb takzvaný vlčinec, řada voliér pro ptáky, Jandova voliéra dravců a rybníky. V těsném sousedství vchodu 8 stavebnictví 12/06 01/07

9 T BY NÍ EB UŽ SL OV ÁN YT UB TU ČN LACH ÁC TA I NI HROCH VOLIERA VRÁTNICE STAVEBNÍ DVŮR VODNÍ PTÁCI ZELENINOVÁ ZAHRADA NÍK SK LE PR EK O BU VO DO ZN VA Í ÍSTŘ EŠ ZÁSOBNÍ ZAHRADA PŘ TS VO PL LNÁ OC HA PA DŘ LIVO + EVO VÉ ŠT ĚPO VAČ DEP LIS ON ST TO IE ÍNO VK Y PA VIŠTĚ ŘN, ZÁ ÍKY KO CC HON ~ 50NTE A 10 Y 0 mjne 00 2 RY M2 DĚTSKÉ HŘIŠTĚ LEMUŘI ZÁ ČE VL AH RPÁN OV Í É VO DY PAVILON GORIL VÝ NÉ Y ER Ů KŮ OLITÁK VO ÉV P CH OVNÝ ÝC CH RAV D TS DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OBČERSTVENÍ TA CES VÁ ÍDKO HL VÁ ŤO DIŠĚ Ž HO V SC VY NAŠE ŘEKA VODN EXPOÍ KASK ZICE ÁDA S VODN TŮNĚ MI Í FA UNY ÁK VÝBĚHY VODNÍ PTÁCI LAGUNA BAŽINATÉ PLÁŽE STÁJ RESTAURACE SEVER KARANTÉNA STÁJ Ě PT Y DK OV CH VÝBĚHY ŠELEM STÁJ SKLAD ŠT OVI ZIM Ů BĚ HY PAVILON KOČKOVITÝCH ŠELEM CHOVNÉ STÁJ VÝBĚHY ŠELEM ŽELVY VÝBĚH GORIL PAVILON ŽELV RESTAURACE TERASA AMAZONKA VOLIERA VOLIERA VOLIERA REZERVNÍ PLOCHA ŠIRÉ PLÁNĚ Í EXOTARIUM KAŠNA VÝBĚH SLONŮ VÝBĚH SLONŮ PAVILON SLONŮ VOLIERA DRAVCŮ AUSTRÁLIE OBČERSTVENÍ STÁJ STÁJ ST ÁJ STÁJ VYHLÍDKOVÁ TERASA STÁJ AMERIKA PAVILON AFRICKÝCH ZAJÍMAVOSTÍ ASIE ÁJ ST ŠIMPANZ VELKÁ VOLIERA ZE MÍ ZÁ OV NÉ CH PO KODCH MU OD NIK PO AC D Í NÁ VST VŠ UP TĚV TS NÍK Ů VÝCHOD NÁVŠTĚVNÍKŮ ŘEDITELSTVÍ OBČE NÉ CH OV C AN Ž TIL IRA OP FY Y,, Z E NO B S O RY, RO ŽE ST ÁJ OU OV K AC H HR PO D S TE TÁJ RA S SO VY U HLÍD NA K S T OV ŘE OU ŠE TYGR D SK LA VSTUP RE TERA ST AU SA RA CE KAŠNA PAVILON HROCHŮ A ŠIMPANZŮ LEDNÍ MEDVĚD EN RSTV MÍ ZÁZE PANDA KR MIVÁ ŘS KÉ TECH INDONÉSKÁ DŽUNGLE NICK É ZÁ ZEMÍ SKLADY ZÁZE MÍ ČERPACÍ STANICE POHONNÝCHHMOT ÚDRŽBY GARÁŽE, DÍLNY TS Í "DĚTSKÁ ZOO" - DOMÁCÍ ZVÍŘATA MÍ ZÁZE NÉ CH OV AFRIKARIUM VY HL TE ÍDK RA OV SA Á OBČERSTVENÍ SUVENÝRY PA KARANTÉNA H AFRICKÁ STEP STÁN Í PARKOVIŠTĚ NÁVŠTĚVNÍKŮ 312 STÁNÍ KÝ C 22 HNOJIŠTĚ VIL O N P T EX ÁK OT Ů IC VNÍKŮ TS NÁVŠ TĚ SKLAD IŠTĚ TS OV ZASTÁVKA AUTOBUSŮ PARK SÁ byla již na jaře 1931 zahájena stavba přírodního výběhu, který vznikl vylámáním skály. V masivu jsou skryté betonové ubikace pro zvířata, od návštěvníků je prostor oddělen jen kovovým zábradlím, které dnes patří ke stavebním památkám. V roce také v yrostla na svou dobu jedinečná stavba mohutné voliéry dravců, která sloužila až do listopadu 1969, kdy se zřítila pod náporem sněhu. Lvinec pod skálou byl dokončen na podzim Rozvoj ZOO Generel rozvoje a výstavby z roku 1997 roku Tento pavilon byl definitivně odstřelen v roce 1992, když ho o dva roky dříve nahradil nynější pavilon kočkovitých šelem. Jednou z velkých staveb, které začaly v zoo vznikat krátce po jejím otevření pro veřejnost, byl také pavilon pro slony, hrochy, hrošíky a nosorožce. Tato stavba sloužila až do roku 1971, kdy byla zvířata z nevyhovující budovy přestěhována do dnešního pavilonu velkých savců. Ministerstvo školství a národní osvěty Č. j /23-IV. V Praze dne 18. března 1923 Panu Jiřímu Jandovi Profesoru čs. akademického gymnasia v Praze II. Na příkopě Pověřuji Vás vedením přípravných prací pro zřízení projektované zoologické zahrady v Troji a očekávám, že jak jste již svojí prací prokázal i nadále se vynasnažíte, aby zahrada ta, jejíž potřeba pro vědeckou, badatelskou, vyučovací a osvětovou činnost jest uznávána, mohla z Vašich odborných rad a zkušeností býti zřízena co nejdříve. Ministr: Bechyně v. r. Práce na současném generelu rozvoje a výstavby ZOO Praha z roku 1997, který je dílem architektonického ateliéru AND, letos probíhají desátým rokem. Záměrem tohoto projektu je jednak rekonstrukce a zkvalitnění stávajícího areálu, jednak další rozšíření expoziční plochy, mimo jiné o výběh SAFARI. V roce 2001 byly otevřeny dva nové pavilony Africký dům a pavilon goril, probíhá rekonstrukce expozice kočkovitých šelem. Chloubou ZOO je zejména stavba pavilonu Indonéské džungle. Mapa se začala postupně zaplňovat. Období stavebního rozmachu však bylo v roce 2002 přerušeno povodní. Voda, která zasáhla téměř polovinu území, tehdy vystoupila až k úrovni vstupu. V rámci aktualizace generelu po povodni nabrala další etapa výstavby novou dynamiku. Bylo třeba se vypořádat s faktem, že spodní část ZOO není tak bezpečná, inzerce A SPOL., SPOL. S R. O. Pracovní odevy prímo od výrobce! Kalhoty s laclem, kalhoty, kombinézy, bundy a mnohem více od 236,- Kc Široký sortiment materiálu i modelu, vysoká flexibilita, vynikající kvalita. Tel.: Fax: stavebnictví 12/06 01/07 9

10 jak se doposud předpokládalo. Některé zde navržené expozice, jako například náročná stavba exotaria a pavilony těžkých zvířat, jejichž evakuace je komplikovaná, musely být přemístěny. Zůstaly jen dvě větší stavby pavilon kočkovitých šelem, postavený v 80. letech a nový pavilon goril s tím, že jsou vypracovány nové systémy únikových cest. Došlo také k zásadní změně technické infrastruktury. V současnosti je již zrealizováno 80 % plánované výstavby. Povodeň tedy paradoxně přispěla k vhodnějšímu urbanistickému řešení. Pokud by tato katastrofa byla nastala později, došlo by na území ZOO k mnohem větším škodám. Zahraniční inspirace V době velkého množství informačních zdrojů a možností cestovat musí bý t expozice dostatečně působivé. Pouhé v ystavení exotick ých z ví řat dnes již nesta č í. N astupují te n d e n c e z v í ř at a uk azov at v autentickém prostředí, ve stádu. Nové úpravy například umísťují predátory jakoby do kontextu se zvířaty, s kterými ve skutečnosti pohromadě být nemohou a dělí je neviditelné bariéry a příkopy. Další tendencí je interaktivnost, odbourávání izolovanosti. Realizují se pavilony nebo velké výběhy, které umožňují, aby se návštěvník ocitl v autentickém prostředí a pronikl do expozic. Typickým inzerce 10 stavebnictví 12/06 01/07 Nový pavilon Indonéská džungle p ř í kladem tohoto směru je například pražský pavilon Indonéská džungle. Zde bychom si m ě li u vě d omit, že jsme součástí přírody a nepohlížet na ostatní druhy s despektem pána tvorstva. V této souvislosti je podtržena dominace zvířat a návštěvník je výškově veden v jejich horizontu, nebo pod nimi. Patrná je také snaha odstraňovat viditelné překážky, které navozují pocit věznění. K realizaci těchto trendů slouží nové technologie a materiály. Současné diskuze řeší další možnosti pojetí ZOO. V každém případě mají jejich realizace ve světě velkou prestiž a zájem o ně vzrůstá. Podklady: Historické materiály ZOO Praha, JUDr. Romana Anděrová Informace Ing. arch. Vratislav Douda, architektonický ateliér AND

11 KOMPLEXNĺ KONSTRUKCE SOLÁRNÍ HORIZONTY INTELIGENTNĺ OPLÁŠTĚNĺ BUDOV MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ VELETRH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ, SYSTÉMŮ A REKONSTRUKCE NOVÉ VÝSTAVIŠTĚ MNICHOV Budoucnost pro stavbu Předprodejní vstupenky, ubytování, zájezdy, informace: EXPO-Consult + Service spol. s r. o., Brno Tel , Fax ,

12 interview text: Jan Táborský foto: Tomáš Malý Současnost a budoucnost evropského stavebnictví Sto a jeden rok funguje konzultačně-lobbistická organizace FIEC (Fédération de l Industrie Européenne de la Construction, pro Středoevropana srozumitelněji Evropská federace stavebního průmyslu). Pět let před vstupem do Evropské unie se členem FIEC stala také Česká republika, a to prostřednictvím Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS). V roce 2004 bylo na kongresu v Praze nabídnuto SPS místo viceprezidenta v jedenáctičlenné exekutivě FIEC, které od té doby v Bruselu zastává Ing. arch. Zdeněk Klos, viceprezident SPS. Kromě domácích podnikatelů ve stavebnictví má na starosti i zastupování Polska a na své místo viceprezidenta FIEC byl, podle vlastních slov, zvolen díky zkušenostem získaným při práci ve zvláštní skupině FIEC, ustavené pro země střední a východní Evropy ještě před jejich vstupem do EU. Jak byste stručně shrnul základní cíle FIEC? Naše organizace má dva hlavní cíle. Za prvé je to vytvoření profesionální platformy v oblasti evropského stavebního průmyslu pro podnikatele ve stavebnictví. Co si pod tím můžeme představit? Je to oficiální možnost podnikatelských organizací v oboru prezentovat své názory a diskutovat problémy na celoevropské úrovni. FIEC pro tyto účely organizuje kongresy, konference a podobné akce, formuje stálé i dočasné pracovní týmy, které mají na starosti analýzu a hledání řešení konkrétních problémů. Následně pak funguje jako zprostředkovatel, kdy tyto názory, stanoviska a závěry prezentuje před Evropskou komisí, Evropským parlamentem a jeho výbory. Myslíte, že můžete uvést konkrétní problém, který FIEC v rámci své operativy řešila? Výkonný tým FIEC pracuje na úrovni komisí, které jsou výkonnými pracovníky koordinovány, aby se zabývaly specifickými zájmy a problémy napříč Evropou, a cílem je zaujmout nějaké stanovisko......které je prezentováno politickým institucím. Ale jaké, zvláště pro českého podnikatele ve stavebnictví, zajímavé stanovisko FIEC prezentovala? Jedním dlouhodobě a široce řešeným problémem, kterým se zabý- vá pro tento účel zřízená komise, je daň z přidané hodnoty pro stavební práce v celoevropském měřítku. Úroveň daně je velice rozmanitá, stejně jako názory na tento problém. Například v Anglii je daň z přidané hodnoty při realizaci výstavby nových bytů nulová, v jiných státech Evropy daně oscilují mezi 12 a 19 %, výjimečně až nad 20 %. Na základě takovéto analýzy pak FIEC řeší otázky optimální výše daně z přidané hodnoty. Jaká je optimální úroveň daně z přidané hodnoty ve stavebnictví v rámci Evropy? Jednoznačný názor neexistuje. Nicméně Evropská federace stavebního průmyslu usiluje o to, aby daňová úroveň byla snížena, a to nejen pro byty, ale obecně pro stavební práce. Z pohledu České republiky aktuálně usilujeme o prodloužení výjimky snížené daně z přidané hodnoty na stavby pro bydlení nejméně do roku Viceprezident FIEC Zdeněk Klos Vy jako viceprezident FIEC máte na starosti technickou komisi. Co tato komise v poslední době řešila či řeší? Například se zabýváme problematikou odpadů. To není ve stavebnictví žádný nový problém. Na druhou stranu likvidace stavebního odpadu vždy problémem bude. Stavebnictví produkuje zhruba padesát procent průmyslového odpadu. Momentálně vedeme ostrou diskuzi s výborem pro životní prostředí Evropského parlamentu o zemině z výkopových prací. Zásadní otázka zní, zdali je to odpad, či ne, a ačkoliv to může znít banálně, má to velký dopad jak na legislativu jednotlivých zemí, tak na náklady stavebních firem a investorů. V současném návrhu směrnice o odpadech, která má být schválena Evropským parlamentem, je uvedeno, že stavební výkopek, pokud je na stejné stavbě znovu použit například k zasypání, není odpadem. Naložíme-li ho na auto a vyvezeme jinam, tak odpadem je a musí být podle předpisů likvidován, což stojí obrovské peníze. My v současnosti lobbujeme za to, aby takový nesmysl ve směrnici nezůstal a byl upřesněn v tom smyslu, že pokud bude vykopaná zemina kontaminovaná, pak je teprve odpadem. V případě, že zemina kontaminovaná nebude, tak odpadem není a lze ji na jiném místě vhodným způsobem znovu 12 stavebnictví 12/06 01/07

13 použít. Celkově je však záběr FIEC mnohem větší. Jak je FIEC úspěšná ve snaze protlačit své návrhy na půdu Evropského parlamentu? Jsem členem exekutivy zatím dva roky a nedokážu objektivně zhodnotit dlouhodobé výsledky. Ale z jednání, jichž jsem se přímo účastnil, můžu říct, že připomínky FIEC jsou ze strany Evropské komise i parlamentu široce akceptovány. A jaká je vaše osobní zkušenost s českými europoslanci? Zatím prakticky žádná, i když se o navázání spolupráce snažíme. Jinak řečeno, vidím zde velký prostor ke spolupráci na obou stranách. Zmínil jste dva hlavní úkoly FIEC, jaký je ten druhý? Druhý úkol je úzce spojen s tím prvním. Neboli skrze vytvořenou platformu usilujeme o trvalé zlepšování podmínek pro podnikání ve stavebnictví v Evropě. Dobře, jak se tedy v tomto kontextu díváte na problém omezení podnikání českých stavebních firem v některých zemích EU? Zvlášť uvědomíme-li si, že tuzemský trh je zahraničním firmám zcela otevřený. Náš vstup do EU byl podmíněn uzavřením přístupové smlouvy, která mimo jiné stanovila podmínky i pro stavebnictví. Ty však považujeme za vzájemně naprosto nevyvážené a asymetrické. Jejich součástí je tzv. přechodné období pro vysílání pracovníků na práce do zemí EU, což prakticky neznamená nic jiného než zákaz našeho působení v EU po dobu sedmi let. Je tedy na jednotlivých zemích EU, zda během tohoto období umožní českým stavařům vstup na jejich pracovní trh. Po dvou letech nám pouze některé země EU za určitých, avšak často rozdílných podmínek tento vstup umožnily. Situace je dnes taková, že v EU existují země, kde jsou podmínky zcela otevřené a liberální (Velká Británie, Irsko, Švédsko). Pak jsou tu trhy otevřené spíše formálně, protože často řada byrokratických a administrativních opatření a obstrukcí možnost vstupu velice ztěžuje (Francie, donedávna i Holandsko), a pak jsou tu státy s naprostým zákazem volného vstupu jakéhokoliv českého stavebního dělníka v případě Rakouska a Německa. Především Rakousko patří mezi ty země EU, které z čistě politických důvodů budou trvat na využití celého sedmiletého přechodného období. SPS proto již dříve začal ve spolupráci s představiteli ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva zahraničních věcí a Sdružení českých podnikatelů v Německu systematicky usilovat o narovnání těchto podmínek. Hledáme, v kontextu s platnou legislativou, možnosti prosazování oprávněných požadavků svých členů v zahraničí. Prostřednictvím místopředsedy minulé vlády ČR Jiřího Havla informoval prezident našeho svazu Václav Matyáš o této situaci přímo místopředsedu Evropské komise Güntera Verheugena a dále požádal písemně o pomoc i příslušného eurokomisaře Vladimíra Špidlu. Dále vedeme řadu jednání s prezidenty stavebních svazů Rakouska, Německa, Francie a dalších zemí a v tomto úsilí využíváme i neocenitelnou pomoc našich obchodních radů. I z tohoto stručného přehledu je myslím zřejmé, že náš svaz si je vědom vážnosti situace, a proto hodlá zájmy svých členů důsledně obhajovat a prosazovat. Panuje v řadách FIEC, tedy i mezi zástupci zemí vytvářejících ony administrativní bariéry, jednoznačný souhlas s úplnou liberalizací pracovního trhu v rámci EU? Podpora úplné liberalizace je spíše většinová než jednotná. Na tom však není nic divného. FIEC je sice profesní organizací, která se svými stanovisky k návrhům evropských zákonů vyjadřuje, avšak současně své požadavky uplatňuje prostřednictvím lidí více či méně politicky angažovaných, a to jak v Evropské komisi, tak v Parlamentu EU. Zatímco na půdě FIEC obvykle dospějeme k jednotnému stanovisku, dochází na půdě orgánů Společenství k prosazování národních politických zájmů. A teď k volnému pohybu služeb. Brzy by měla být schválena evropská směrnice o službách, o které se dlouho diskutuje. Ta by měla stanovit pravidla pro naplňování jednoho z hlavních principů sjednocené Evropy, tj. volného pohybu služeb. Ovšem zase jen teoreticky. Bohužel. Ani v současném návrhu směrnice nejsou pravidla jednoznačně nastavena. Již jsem uvedl, že jsou státy s liberálnějším přístupem a státy s přísnými požadavky na organizace, které chtějí služby poskytovat. Z tohoto důvodu se nemůže česká firma v řadě zemí zúčastnit tendru na stavební zakázku, protože vnitřní předpisy to prakticky znemožní. A zde bych opět připomněl naše v podstatě nulové možnosti působit na trhu v Rakousku a SRN. Když ale hovoříte s politikem země, ve které tyto překážky existují, tak obvykle prohlásí, že obecně platný princip respektují. V červnu jsem tento problém intervenoval u rakouského kancléře Wolfganga Schüssela. Na otázku týkající se volného pohybu služeb odpověděl: Máte přece možnost založit si v naší zemi firmu a ta se může zúčastnit jakéhokoliv tendru. Co jste mu na to řekl? Nebo spíše, co jste si v tu chvíli myslel? Co se na to dá říct? Nijak dramaticky jsem to nebral, ale myslel jsem si své. Jako viceprezident svazu odpovědný za zahraniční činnost jsem přesvědčen, že cesta ke skutečně volnému pohybu služeb i pro nás, jako novou členskou zemi EU, je neodvratná a že ty nůžky, které jsou pro nás stále poněkud přivřené, se do čtyř let otevřou. V našem svazu však musíme usilovat o to, aby tato formální možnost byla ještě v rámci přechodného období doprovázena i praktickou možností vyslat do Rakouska alespoň naše montážní pracovníky a v Německu získat možnost pracovat jako generální dodavatel stavby. Náš svaz nechápe přechodné období jako lhůtu ke konzervaci současných omezení, ale naopak jako šanci k jejich postupnému odstraňování tak, abychom po jejím uplynutí vstoupili na zahraniční trh již se základními zkušenostmi. Ovšem nůžky České republiky jsou na tomto poli otevřené až dost. Myslíte, že je to taktické? Situace u nás je v důsledku privatizace v podstatě daná tím, že do řady firem vstoupil zahraniční kapitál, takže řada evropských stavebních koncernů u nás působí prostřednictvím svých dceřiných firem. Tento vstup byl bezesporu pro rozvoj naší ekonomiky přínosný. Na druhou stranu bychom všichni rádi viděli, kdyby byl český kapitál silnější. Obsah přístupové smlouvy pak současně stanovil, že žádná ze stran nebude přijímat další omezující opatření ani další administrativní bariéry. SPS, jako správce systému kvalifikace a certifikace stavebních firem, bude u veřejných zakázek dbát na to, aby proces certifikace byl důsledně uplatňován i na ty stavební firmy ze zemí EU, které u nás nejsou registrovány, ale o tyto zakázky se budou případně ucházet. SPS tak má jedinou možnost, jak zmíněné rozevření korigovat, a to důslednou kontrolou vstupu zahraničních společností na náš trh cestou jejich povinné certifikace. Setkáváte se při debatách se svými evropskými kolegy s reakcemi na fakt, že Česká republika nemá ministerstvo stavebnictví či podobnou instituci, která by na vládní úrovni tuto oblast plnohodnotně spravovala? Evropským kolegům to až zas tak problematické nepřipadá. Mnohem prospěšnější by to však bylo pro české stavebnictví, přestože stávající spolupráce s odborem stavebnictví a investičního rozvoje MPO je tradičně velmi dobrá. Institut náměstka pro stavebnictví na tomto ministerstvu by však bezpochyby naše postavení výrazně posílil. České profesní organizace ve stavebnictví by tak měly další možnost pro konzultaci svých stanovisek a důraznější prosazování svých zájmů prostřednictvím vlády jak do českého, tak především do evropského zákonodárství. stavebnictví 12/06 01/07 13

14 world 2 building text: JUDr. Pavel Koukal foto: archiv OHL ŽS, a.s. Závazky České republiky k Evropské unii do roku 2010 Necelé tři roky trvající členství České republiky v Evropské unii s sebou mimo jiné přináší i potřebu plnění závazků. S těmi jsme souhlasili buď již v přístupových jednáních, nebo pro nás dodatečně vyplynuly z rozhodnutí příslušných orgánů Evropské unie přijatých za naší účasti. Podstatnou část těchto závazků přitom logicky představují i závazky investiční povahy v těch oblastech, ve kterých Česká republika ve srovnání se starými členskými státy EU více či méně stále zaostává. A to včetně tolik diskutované oblasti výstavby dálničních dopravních sítí a dopravní infrastruktury vůbec, ochrany životního prostředí a zvyšování podílu využívání alternativních energetických zdrojů na celkové tuzemské spotřebě elektřiny. Praktické plnění těchto investičních závazků je samozřejmě v současné době výrazně ovlivňováno řadou aktuálních změn v rozsahu, nastavení a právní úpravě tvorby finančních zdrojů v rámci Evropského společenství a čerpání prostředků z těchto zdrojů členskými státy. Základní finanční rámec Unie byl, po velmi složitých jednáních, vymezen Finanční perspektivou Evropské unie na léta 2007 až Kvótou určenou pro čerpání ze strany České republiky v celkové výši 26,7 miliardy eur vytvořila tato finanční vize poměrně široký a dostatečný rámec pro splnění řady závazků ČR za výrazného přispění z unijních zdrojů (strukturální fondy a Fond soudržnosti). To nic nemění na skutečnosti, že vždy musí být prokazatelně splněny rigidně stanovené předpoklady a podmínky takového čerpání prostředků EU. Tím je i nutnost částečného financování jednotlivých projektů z vlastních zdrojů a současně potřeba zajištění jejich tzv. předfinancování (ze státního či regionálního rozpočtu, zahraničního úvěru aj.) první poločas V rámci plnění některých našich závazků investiční povahy ve vztahu k EU je časovým mezníkem rok 2010, ke kterému je třeba některé závazky buď přímo splnit, anebo alespoň učinit zásadní posun vpřed. K tomu je samozřejmě zaměřen i Národní rozvojový plán České republiky pro období 2007 až 2013 a Národní strategický referenční rámec, které pod gescí Ministerstva pro místní rozvoj ČR připravily i jednotlivé národní operační programy pro čerpání prostředků ze zdrojů EU. V tomto smyslu je třeba zmínit zejména dosud nesplněný dluh České republiky, přenesený již z našich přístupových jednání. Ve Smlouvě o přistoupení byla u tzv. přechodných období sjednána v rámci kapitoly 22 Životní prostředí výjimka z povinnosti implementovat Směrnici Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod, konkrétně její článek 4 odst. 1 v termínu do Na základě podmínek tohoto přechodného období je tak Česká republika u aglomerací (obcí) nad 2000 ekvivalentních obyvatel povinna zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod (tj. v praxi zajistit u všech těchto obcí výstavbu čističek odpadních vod) nejpozději do Důvodem tohoto přechodného období byla pochopitelná nutnost časového rozložení finančních nákladů za maximálního využití prostředků strukturálních fondů EU. Velká Británie je varovným signálem Z hlediska dotčených obcí je možné financovat takové investiční akce jedině účelnou kombinací vlastních zdrojů a prostředků obce (což je v převážné většině případů reálné v minimální míře), prostředků příslušného kraje a státu, resp. Státního fondu životního prostředí ČR. Dále lze čerpat z prostředků EU poskytnutých prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti. Ačkoliv se v době vyjednávání tohoto přechodného období v průběhu roku 2002 ještě mohlo zdát, že časový prostor do konce roku 2010 pro splnění tohoto závazku bude dostatečný, stávající situace v jednotlivých krajích již tak optimisticky rozhodně nevypadá. Důvodem je řada právních a administrativních problémů při získávání finančních prostředků pro výstavbu, přičemž nemalé potíže se v průběhu roku 2006 objevily i při získávání prostředků ze strukturálních fondů EU. Bez nich by výstavba byla pro většinu aglomerací zcela neúnosným závazkem se závažnými ekonomickými a sociálními důsledky, včetně možnosti razantního zvýšení cen vodného a stočného pro obyvatelstvo. To, že čištění odpadních vod není jen problémem nových členských států EU, dokazuje i nedávný případ Velké Británie, kdy ji Evropská komise naposledy písemně varovala před podáním žaloby k Evropskému soudnímu dvoru pro porušování jejích závazků. Jednalo se sice o poněkud jiný případ, šlo o nesplnění požadavku u aglomerací s populací nad obyvatel na druhý (biologický) stupeň čištění splašků a odpadních vod před jejich vypuštěním do vodních toků, přesto je tato kauza pro Českou republiku určitým varováním, kdy může být za současné situace splnění jejího závazku ze Smlouvy o přistoupení reálně ohroženo. Silnice notoricky známá potíž ČR č. 1 Z hlediska celkové výše a zajištění investičních nákladů se pochopitelně ještě větším problémem jeví dobudování dálniční sítě v České republice. To vedle svého vnitrostátního významu s sebou nese i význam evropský ve vazbě na tzv. trans-evropskou Jeden ze závazků k EU dobudování modernizované železniční sítě 14 stavebnictví 12/06 01/07

15 dopravní síť TEN-T, zahrnující dopravní infrastrukturu jako takovou i systémy řízení dopravy a lokalizační a navigační systémy. V této oblasti se přitom vychází i z tzv. Bílé knihy Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnutí. Problémem je nejen skutečnost, že u nás není základní síť dálnic a rychlostních silnic dobudována, ale navíc její stávající síť je z části v nevyhovujícím stavu, ať jde o technické a bezpečnostní parametry, nebo o kvalitu vozovek a stav objektů. S tím souvisí další problém v desítkách měst a obcí ležících na hlavních silničních tazích dosud nebyly vybudovány obchvaty či optimalizované průtahy, což má samozřejmě zpětný vliv na stav životního prostředí v těchto aglomeracích. Za tohoto stavu bude mít v rámci Generálního plánu rozvoje dopravní infrastruktury a navazujícího operačního programu Doprava prioritní význam finanční zajištění klíčových projektů. Těmi jsou pražský silniční okruh R1, dálnice D8, D3 a D47 anebo rychlostní komunikace R35, která bude paralelním spojením k dálnici D1. Z hlediska finančního zajištění těchto náročných projektů přitom vedle prostředků přímo vyčleněných ze státního rozpočtu (Státní fond dopravní infrastruktury) a ze strukturálních fondů EU mohou hrát v budoucnu významnou roli i alternativní finanční zdroje, související zejména se systémem projektů PPP. Do budoucna se rovněž napevno počítá i s prostředky získanými v rámci výkonového zpoplatnění dopravní infrastruktury (elektronického mýtného). Kvůli nutnosti předfinancování projektů, které jsou spolufinancovány z fondů EU, je a bude v oblasti projektů, jako je dobudování dálniční sítě, nezbytně nutné i získávání zahraničních úvěrů, zejména od Evropské investiční banky. Železnice notoricky známá potíž ČR č. 2 Dobudována, resp. modernizována dosud zcela není ani železniční síť, a to jak ve vztahu k národním tranzitním železničním koridorům, tak i zčásti ve vztahu k regionálním sítím drážní dopravy. V případě čtyř národních železničních koridorů musí být splněny parametry stanovené v evropských Dohodách AGC (o mezinárodních železničních magistrálách) a AGTC (o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a souvisejících objektech). V těchto dohodách jde o umožnění rychlosti 160 km/h, prostorovou průchodnost UIC GB, třídu zatížení D4 UIC a délku předjízdních kolejí 750 m. Dosud zbývá modernizace 3. a 4. koridoru, přičemž pouze náklady na modernizaci 1. a 2. koridoru činily (bez modernizace železničních uzlů) cca 65 miliard korun. Při jejich financování bylo využito prostředků z Fondu soudržnosti EU. Vedle dokončení modernizace železničních koridorů zbývá v oblasti železniční infrastruktury rovněž řada menších projektů regionálního významu. Ty budou spolufinancovány ze zdrojů EU, včetně projektů týkajících se zvýšení rychlosti na vytčených tratích (např. v úseku Cheb Františkovy Lázně) anebo modernizace železničních stanic (např. stanice v Ústí nad Labem). Maximem bude dosažení minima Zásadní význam pro ČR mají i závazky týkající se výroby elektrické energie s dopadem na životní prostředí, které mají celosvětový přesah (viz požadavky Kjótského protokolu), a přesahují tak samy o sobě závazky uvnitř EU. V tomto případě je problémem zvyšování podílu obnovitelných energetických zdrojů (OEZ) na hrubé domácí spotřebě elektřiny. Základní právní rámec byl vytvořen ještě před naším přistoupením k EU přijetím Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES o podpoře elektřiny z obnovitelných zdrojů v podmínkách vnitřního trhu s elektřinou. Tato směrnice mj. stanovila jako směrný cíl pro rok 2010 dosažení celkového (unijního) průměrného podílu 22,1 % elektřiny vyrobené z OEZ (sluneční a vodní zdroje, biomasa, vítr). Pro tento případ jsou přílohou směrnice i jednotlivá směrná čísla pro dílčí národní cíle členských států, která z logických přírodních i historických důvodů často vykazují obrovské rozdíly. Například směrné číslo pro procentní podíl elektřiny vyrobené z OEZ činí v případě Rakouska 78,1 %, kdežto v případě Belgie pouze 6 %. Ačkoliv se dodatečně přijatý konkrétní závazek České republiky ve výši podílu 8 % elektrické energie získané z OEZ pohybuje jednoznačně při spodní hranici směrných čísel, je i tento závazek velmi ambiciózní. Výchozí podíl jsou totiž necelá 3 % elektřiny vyrobené z OEZ a negativními faktory jsou i specifické podmínky výroby elektřiny v ČR a vysoká energetická náročnost ekonomiky. Plnění závazku OEZ přitom není a nemůže být založeno pouze na zajišťování dílčích projektů v jednotlivých krajích (jako je budování větrných elektráren, zavádění spalování biomasy v klasických elektrárnách a teplárnách, vyšší podíl využívání vodní energie u malých vodních děl atp.). Základ těchto opatření by měl v nejbližších letech spočívat ve zpracování (vzorových) energetických konceptů pro větší územní celky. Tak tomu je částečně již dnes v případě Euroregionu NISA, Regionálního sdružení Šumava anebo území bývalého kladenského okresu. I v této investiční oblasti je samozřejmě třeba více využívat možností čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU. Zvyšování podílu OEZ nejenže přispívá k naplňování evropské i národní programové priority omezování průmyslového a energetického znečištění a environmentálních rizik, ale i priority udržitelného využívání zdrojů energie a zlepšení stavu přírody a krajiny. inzerce LIBOR SIKORA Podlahářské práce tel./fax: mob.: L&T PARKET CENTRUM s.r.o. velkoobchod, maloobchod tel./fax.: mob.: Ostrava Vítkovice, Mostárenská 68 Prodej a montáž parketových vlysů Plovoucí laminátové podlahy Dřevěné třívrstvé podlahy Podlahové palubky, vlysy Venkovní terasy z exotických dřevin Korek, marmoleum Laky, lepidla, údržba Renovace, broušení parket Kladení PVC, koberců Srovnávání, nivelace a stěrky podlah stavebnictví 12/06 01/07 15

16 diskuzní fórum text: Hana Dušková foto: Tomáš Malý Výměna soch na Mostecké věži Karlova mostu Památková péče a stavební ruch Jak prolomit stále narůstající komunikační bariéru mezi jednotlivými účastníky procesu rekonstrukce a obnovy památkově chráněných staveb? Na to se v následující debatě snaží odpovědět odborníci ležící za různými barikádami této problematiky. Diskuze se zúčastnili: Ing. Michael Balík, CSc., stavební inženýr zabývající se problematikou sanací staveb proti vlhkosti, Ing. Václav Jandáček, stavební inženýr se zaměřením na statiku a dynamiku staveb a na dějiny historických konstrukcí, člen Klubu Za starou Prahu, JUDr. Martin Zídek, působící v Odboru památkové péče Ministerstva kultury ČR, Ing. Pavel Jerie, generální ředitel Národního památkového ústavu, JUDr. Josef Štulc, předseda české sekce ICOMOS Mezinárodní rady památek a sídel, historik architektury. Jaké závěry od této debaty očekáváte? Jandáček: Očekávám rozbor současného stavu a návrhy možných řešení. Situace není notlivých účastníků procesu obnovy. Jerie: U historických objektů, které požívají památkovou ochranu nebo se nacházejí na území, která jsou památkově chráněna, je výkon státní památkové péče zajištěn zákonem. Problémem je, že nikde, vyjma restaurátorských prací, není kodifikováno, jaké kvalifikační předpoklady musí jednotliví účastníci tohoto procesu mít. A my se setkáváme s tím, že akce obnovy na území našeho státu projektují a realizují nekvalifikovaní jedinci. Samozřejmě, problém kvalifikovanosti je třeba řešit i u pracovníků státní památkové péče, kde je situace na území České republiky velice rozdílná. Jandáček: Je to hlavně otázka zodpovědného přístupu, komunikace a dobré vůle všech zúčastněných stran. Mimo Prahu, kde jde o největší investice, se tolik zásadních konfliktů neobjevuje. Balík: Neřekl bych, je celá řada příkladů, kdy se setkáváme ze strany památkové péče s povonatolik rozjitřená, aby se strany zúčastněné v procesu obnovy nebyly schopny dohodnout. Měly by se snažit odfiltrovat osobní pocity, jednat na odborné, ne na politické úrovni, jak je tomu v poslední době. Štulc: Odborníky statiky považuji za naprosto nepostradatelné v rámci záchrany památek, ale vždy v dialogu s památkářem. Tam, kde se statik zapojí se stejným cílem, tedy uchovat památku nejen v jejím tvaru, ale i v maximu její hmotné autenticity, a pokouší se konstrukci revitalizovat tak, aby byla funkčně způsobilá, je to v pořádku. Jakmile se statické řešení vymkne bez ohledu na ostatní složky daného projektu jako autonomní řešení, což se někdy, zejména v 80. letech, stávalo, může dojít k nešťastné situaci, že se památka draze zbavuje toho, co my památkáři vidíme jako její nejcennější součást své autenticity, a vznikají pak jejich pouhé makety. Jerie: Očekávám, že se podaří oddělit nesváry osobní antipatie nebo projevy nekvalifikovanosti, které se zastírají různými odsudky, spory a vyhrocením situace, a že se vyjasní úlohy, které jednotlivým účastníkům řízení přísluší. Balík: Problém se nedá vyřešit jedinou besedou. Nestor památkové péče Dr. Líbal kdysi řekl: Teorie památkové péče je věcí velice zapeklitou a složitou A zeptal se sám sebe: Čím se památková péče profiluje vůči současnému životu? Zkuste prosím zhodnotit současnou spolupráci jed- 16 stavebnictví 12/06 01/07

17 leními nebo nepovoleními, která nejsou zdůvodněna. Záruku za dílo ovšem nese vždy projektant. Štulc: Proto je třeba včas formulovat, co je cílem památkové ochrany stavby, co od dané obnovy očekáváme. Zda stavbu beze stop stáří, znovu v naprosto perfektní dokonalosti, nebo památku vypovídající o jednotlivých etapách svého vývoje. Toto očekávání se samozřejmě u jednotlivých typů památek liší. Je důležité včas kvalifikovaně sporné body posoudit a dané přístupy vyjasnit. Stejně uvážlivě musíme přistupovat k volbě vhodných materiálů. Některé dnes módní materiály sice zdánlivě situaci řeší, za pár let se ale ukážou jako problematické a obtížně odstranitelné. Jerie: Účastníků procesu obnovy je navíc mnoho. Pokud se v procesu objeví někdo nekomunikativní nebo konfliktní, nedojde se k rozumnému závěru. Balík: To platí o obou stranách. Kámen úrazu je v určité neochotě seznámit se s argumenty, ale i metodami a materiály druhé strany, s jejich dopady a možnostmi. Jandáček: Vlastní realizace mnohdy nemá vzhledem k projektové dokumentaci pro stavební povolení zpětnou vazbu. Kontrolní dny neplní svou funkci tak, jak by měly, a většinou vše končí roztržkou u kolaudace. Dokumentace ke stavebnímu povolení by neměla obsahovat konkrétní názvy výrobků. Stavební proces je u mnoha přestaveb rozšířeným stavebním průzkumem a konkrétní cesta se někdy skutečně hledá až z lešení. Jak přistupovat k rekonstrukci památkových objektů? V rámci původní křivky nebo z hlediska souvislosti vývoje? Štulc: To je otázka komplikovaná a není na ni jednoznačná odpověď. Vždy se musí hledat optimální řešení individuálně. Hodnota památky je veličina komplexní skládaná z řady veličin, které se sčítají a někdy stojí proti sobě. U některých památek je nejpodstatnější, že jde o dílo geniálního autora. Zde je pak rozhodující architektonický tvar, který dává rekonstrukci právo na návrat k původnímu stavu, který byl během věků třeba nevhodnými, devalvujícími zásahy znejasněn. Jinde, například u zříceniny hradu, jsou tím, co nás oslovuje, dějiny, které hradem procházely. I to, že byl při dobývání poškozen, má svou historickou vypovídající hodnotu. U každé památky je proto nutné individuálně stavebně- -historickým průzkumem vyhodnotit postupný vývoj a hledat rovnováhu mezi akcentem na jednu stavební fázi a památkou jako vývojovým organismem, ke kterému každá doba přidala určitou vrstvu. Samozřejmě jiný přístup bude ke Karlovu mostu nebo letohrádku Belvedér, jiný k továrnímu objektu ve Vítkovicích nebo Dolu Michal, který se pro návštěvníka prezentuje jako stavba, kde se de facto včera zastavil její chod. Jenže v celém procesu hraje významnou roli investor, který někdy volí určité kompromisy Jandáček: Investoři někdy od obnovy očekávají nové, dokonalé stavby. Takovými ale nebyly ani v době svého vzniku. (Zde je například patrný vliv Německa.) Investoři si musejí uvědomit i to, že dané řešení bude vyžadovat příslušnou údržbu. Pokud se například zvolí vápenné nátěry, budou se nutně muset častěji obnovovat. Pro každou budovu by měl být také zpracován výhledový plán oprav. Stejně tak nelze u obnovy historické stavby vyžadovat stoprocentní záruku proti deformacím a trhlinám. To by znamenalo buď stavbu postavit znova, nebo ji nově založit, čímž ztratí hodnotu. Příkladem by měla být například britská metoda, kdy se památkám umožní přirozený vývoj. Nejsou sice technicky dokonalé, ale odpovídají době svého vzniku. Štulc: Pokud se nejedná o ryzí konzervaci, což je případ velmi málo častý, půjde vždycky o určitý kompromis, který by měl zachovat maximum z vypovídacích hodnot dané památky a měl by se snažit zároveň umožnit záměr, který investor zamýšlí. Zde je často problematickým bodem předimenzovanost investorem navrhovaného využití, kdy extrémní nároky na funkci není památka z důvodů nejen kapacitních, ale i konstrukčních, schopna unést. Vždy je nutno hledat rovnováhu a způsob, jakým zachovat maximum hodnot, pro které se daná stavba stala památkou. Balík: Ano, a tento záměr by měl být vždy formulován před začátkem procesu projektování. Jerie: Památkový zákon dává možnost, aby tomu tak bylo. Pokud se, ve snaze urychlit proces, opomine složka formulování záměru, složka předprojektové přípravy a zahájí se zpracování projektu pro stavební povolení, přesune se vše až na fázi realizace. Jandáček: V současnosti má například parcela v centru Prahy pro investora daleko větší hodnotu než sama památka. A pokud stavbu nesmí odstranit, snaží se problém řešit alespoň tak zvaným fasádysmem, inzerce stavebnictví 12/06 01/07 17

18 kdy z památek zůstávají jenom makety a vlastní substance je odstraněna. A to pro mě není kompromis. Balík: Jde také o to předem určit, jak má památka stárnout. Jestli pomalu a do krásy, s předpokladem určité pravidelné údržby, nebo zda má jen vydržet po určitý časový úsek. Z těchto záměrů vychází volba materiálů, technologií, ale i použitých metod. Štulc: Pokud jde o vlastní konzervační a obnovovací postupy, tak pro památku je optimální, když je obnovována prostředky, kterými byla vytvořena pak zpravidla stárne takzvaně přirozeně. Když se na našem trhu v 80. letech objevily různé syntetické nátěry, památková péče ze začátku souhlasila s jejich aplikací. Postupně se však zjistilo, že neumějí stárnout. To nás vedlo k akcentu na tradiční materiály a prostředky. Zídek: Jak jsou rozdílné památky, tak jsou samozřejmě rozdílné přístupy k nim. Základ je v dostatečně kvalitně zpracované přípravě obnovy. Všichni jsme se shodli také na tom, že daná řešení je třeba, ve vztahu k té které konkrétní kulturní památce, včas definovat. Památkový zákon to, domnívám se, umožňuje oběma stranám jak té, která zastupuje investora, tak té, která představuje veřejný zájem. Obě strany musí své argumenty uchopitelně popsat a odůvodnit je. Vše by se mělo propojit na úseku správního rozhodování, kdy úředník je tou osobou, která by měla být schopna argumenty zvážit. A tady narážíme na základní problém, což je hledisko časové. Řada investorů upřednostňuje čas před kvalitou. A v mnoha případech bývají stavební postupy řešeny až na stavbě. Úlohou obou stran, jak památkářů, tak stavební veřejnosti, je přesvědčit investory, že prostředky investované do kvalitní přípravy se vrátí ve zjednodušeném provádění, kdy jsou už předem zásadní otázky vyjasněné. A to si myslím, že je nejdůležitější problém, který neupravíme ani personálním zabezpečením ani zlepšením odborné kvality, ale je to problém obecný, který musíme být schopni artikulovat alespoň v tomto směru společně. Štulc: Je samozřejmé, že investor chce mít z prostředků vložených do dané rekonstrukce přiměřenou návratnost. Ale nelze uplatňovat v tomto směru absolutní liberalismus. To bychom mohli památkový zákon zrušit jako nepotřebný, ponechat těmto procesům úplnou volnost, a škrtnout tak kulturní historii a kulturnost tohoto národa. Památkově chráněná území tvoří pouhá 3 % zastavěného území. Doporučuji porovnat kvalitu výstavby v těchto lokalitách s výstavbou masivně vznikající mimo ně, tedy mimo dotyk se státní památkovou péčí. Památková ochrana se zde promítá i do určité reglemence vznikající výstavby a kvalita architekta se projevuje také tím, jak dalece je schopen dané omezující podmínky vyřešit. To třeba geniálně ukázal Josef Gočár u Domu U Černé matky boží, kde stavbu o sedmi podlažích dokázal rafinovanou architektonickou kompozicí minimalizovat tak, že je kompatibilní s nižšími sousedními městskými domy. Kompromis je možný, ale vyžaduje samozřejmě úctu k minulosti z obou stran. Kde vidíte řešení, jak předejít zmiňovaným nesouladům? Balík: Já jsem se pokusil ze svých projektových zkušeností naformulovat věcný a reálný návrh. Nemá-li si rekonstrukce protiřečit s potřebami ochrany stavby, je třeba: Za prvé: V maximální možné míře respektovat původně nalezené úpravy dispoziční, stavební a povrchové. Návrh, i předběžný, je třeba konzultovat se zástupci památkové péče již v koncepci. Za druhé: Historická opatření je nutno vyhodnotit z hlediska nových potřeb. V případě jejich nevhodnosti navrhne autor projektu doplnění původních opatření metodou založenou na podobném principu. Za třetí: Nově navrhované úpravy nesmí být příčinou potlačení, nebo dokonce zániku historicky chráněného zdiva, měly by tedy být co nejméně destrukční. Za čtvrté: Historický stavební materiál nesmí být změnou potřeb namáhán radikálně odlišnými podmínkami. Za páté: Po konzultaci se zástupci památkové péče je třeba uváženě, je-li to technicky možné, zachovat zbytky historických maleb, omítek a architektonických prvků. Jerie: To ale nepůjde bez rozšíření znalostí a pochopení na obou stranách, bez znalosti současných i historických metod. Zde se zase dostáváme k té kvalifikaci. A samozřejmě, je třeba si uvědomit, že celý proces vyžaduje určitý čas a nejde zvládnout během několika dnů. Je nutné pravidelně spolupracovat v průběhu výstavby. Často se používá termín vyřešíme památkovou péči. Můžeme směřovat lepšími cestami k pozitivním výsledkům, ale není to problematika, která by šla vyřešit jednorázově. inzerce Štulc: Taky se domnívám, že je velmi důležitá kvalita lidského faktoru, a je to problém, protože společnost nemůže investorovi nic předepisovat. Jsou investoři vzdělaní a s pochopením a jsou investoři nevzdělaní, kteří hledají pouze jednostranně návratnost. Ale samozřejmě se může mnoho změnit ve vlastním odborném systému památkové péče. Jandáček: Je pravda, že trochu selhal i stát, který svými investičními činy ukazuje, že ani on není osvíceným investorem. Problematikou je také určité napětí mezi architekty, techniky a památkáři, možná že i důsledkem dřívějšího školského systému. Neměli bychom myslet jenom na dnešek, ale i na budoucnost. Památky lidské životy mnohonásobně přežijí a my příslušné zásahy provádíme jen ze znalosti své doby. Dbejme proto na to, aby nebyly natolik likvidující, že z nich už nebude cesty zpátky. 18 stavebnictví 12/06 01/07 Untitled /24/06 8:57:03 AM

19 Liapor ZDIVO, jak dokonale přesné... Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k.s Vintířov tel.: fax: EXTRÉMNÍ TICHO A TEPLO To jsou základní požadavky na kvalitní bydlení, a to pro každého. My Vaše požadavky bereme vážně, a proto jsme je promítli přímo do samotné podstaty našich výrobků. Pečlivý vývoj a výroba pomáhají termoakustickému zdicímu systému Liapor zajistit pro Vás skutečné ticho a teplo. Kalibrované zdivo Liapor pro přesné zdění Nové kalibrované tvarovky pro přesné zdění mění pohled na stávající technologii provádění zdiva. Představují vyšší produktivitu zdění, celkové snížení pracnosti, zásadní snížení vlhkosti, rychlejší vysychání zdiva, úsporu zdicí malty, zvyšují tepelný odpor celého fragmentu zdiva při vytvoření téměř dokonalého materiálového monobloku.

20 Technistone navrženo přírodou, vyrobeno pro život Společnost Technistone je díky bohatým zkušenostem s realizací interiérů známa a oblíbena po celém světě. Schodiště, dlažby, koupelny, kuchyňské pracovní desky a další interiérové prvky z obohaceného přírodního kamene svým vysokým leskem prosvětlí interiéry budov a vytvoří exkluzivní vzhled. Široká škála barev a možnost nařezání libovolného formátu kamene uspokojí i nejnáročnější klienty. Mezi další výhody kamene Technistone patří snadná údržba, dlouhá životnost, tvrdost a bezpórovitost. Technistone je konglomerovaný kámen vyráběný licenční technologií Breton. Skládá se z drceného tříděného granitu, křemičitého písku a případně zrcadlových střepů. Jako pojivo je použita kvalitní polyesterová pryskyřice, zajímavých barev je dosahováno pomocí barevných pigmentů. Technologie Breton založená na podtlakovém vibračním lisování vybraných přírodních materiálů se speciální polyesterovou pryskyřicí umožňuje sjednotit krásu přírodního kamene s lepšími vlastnostmi kamene konglomerovaného. Technistone, a.s. Bratří Štefanů 1070, Hradec Králové tel.: , fax:

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103 Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 09103 Vliv průmyslové bytové výstavby na udržitelný rozvoj dostupnosti jednotlivých druh bydlení a disparit v oblasti průmyslové bytové

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Stavební poradenské centrum

Stavební poradenské centrum Brněnské veletrhy, a. s., Brno Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Stavební fakulta VUT Brno organizují již tradičně u př íležitosti stavebních veletrhů Brno 2015 22. 25.

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice 1. Předmět veřejné zakázky 2. Důvod veřejné zakázky 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014 AMPER 2014 Seminář Elektrické autobusy pro město II Mgr. Daniel Glas Brno 18. března 2014 1 Allowance s.r.o. kdo jsme 1. příprava, zajištění financování a řízení realizace projektů 2. organizace veřejných

Více

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU JANA DRGÁČOVÁ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Abstrakt:Příspěvek stručně informuje o projektu, který

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Stavební veletrhy Seminář PERSPEKTIVY BYDLENÍ 24. dubna 2013, Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - Hodnocení budov obecně přehled metod - Hodnocení energetické

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT Ing. Pavel Křeček Ing. Pavel Křeček p ř e d s e d a Č K A I T autorizovaný inženýr v oborech Městské inženýrství, Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. člen představenstva

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY POZNAMENEJTE SI! DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 21. 23. 4. 2015 HRADEC KRÁLOVÉ Kongresové výstavní a společenské centrum ALDIS www.dnytepen.cz www.tscr.cz www.exponex.cz Pořadatel: Teplárenské sdružení

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření podnikatelské subjekty Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení podnikatelé, Vážení zástupci podnikatelských subjektů, dovolujeme si Vás oslovit a požádat

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Regionální rozvoj a dopravní logistika

Regionální rozvoj a dopravní logistika REgional DEvelopment and TRAnsport Logistics Regionální rozvoj a dopravní logistika Představení projektu (Oficiální představení výstupů projektu, 21.6.2007, Břeclav, Česká republika) Břeclav dopravní podmínky

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

Bilateral Study Visit 2014

Bilateral Study Visit 2014 Bilateral Study Visit 2014 ELSA Praha Bilateral Study Visit 2014 02 ELSA Praha Bilateral Study Visit 2014 Obsah 02 O ELSA 03 Naše vize 03 Činnost ELSA Praha 04 Co je BSV? 05 Program BSV 05 Cíle projektu

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Ing. Petr Kotek, Ph.D. jednatel společnosti EnergySim s.r.o místopředseda Asociace energetických specialistů, o.s. energetický auditor (specialista)

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 ZASTAVENÍ PROPADU STAVEBNÍ PRODUKCE V ROCE 2014 VÝVOJ STAVEBNÍ PRODUKCE OD ROKU 2008 600,0 500,0 400,0 402,4 431,4 472,6 521,5 547,5 26,7 520,9 58,9 488,7 83,6

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty IPR Praha slouží jako servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení, jak postupovat při rozhodování v oblasti strategického a územního plánování vypracovává klíčové dokumenty pro rozvoj

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ Vážení členové SPŘ, níže jsou uvedeny výchozí formulace hlavních dokumentů zakládané sekce. Tato verze je určena k dalšímu rozpracování a upřesnění Vámi, budoucími

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

Lubomír Němec, Marcela Jebavá

Lubomír Němec, Marcela Jebavá Laboratoř anorganických materiálů Společné pracoviště Ústavu anorganické chemie AVČR, v.v.i a Vysoké školy chemicko-technologick technologické v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6, Česká Republika Výzkum

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Rozvojové projekty Jihočeského kraje. Mgr. Antonín Kaplan, odd. regionálního rozvoje

Rozvojové projekty Jihočeského kraje. Mgr. Antonín Kaplan, odd. regionálního rozvoje Rozvojové projekty Jihočeského kraje Mgr. Antonín Kaplan, odd. regionálního rozvoje země zaslíbená Jihočeský kraj Finance Dle schváleného rozpočtu hospodaří Jihočeský kraj v roce 2011 s celkovými příjmy

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA Brno, 10. 12. září 2012 www.ebtc.eu EBTC Představení projektu Hospodářská komora České republiky vyhrála výběrové řízení na tzv. Contact

Více

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Státní informační politika CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Základní vyjádření politické vůle vlády k uplatnění

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Novou cestou k novému zákonu

Novou cestou k novému zákonu Informační bulletin projektu Novou cestou k novému zákonu březen 2007 Realizátorem projektu je občanské sdružení SKOK. Projekt je zaměřen na tři klíčové aktivity: > vzdělávání pracovníků organizací poskytujících

Více

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR)

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) 8. přednáška Vliv dopravy na životní prostředí Životní prostředí VLIV DOPRAVY NA PROSTŘEDÍ dělení

Více

Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor. Organization and Control of Tunnel Projects and Construction Supervision

Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor. Organization and Control of Tunnel Projects and Construction Supervision G 3PRAGUE Tunelářské odpoledne 3/313 Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor Tunnel Seminar Organization and Control of Tunnel Projects and Construction Supervision 2.11.213 Praha, Hotel

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o.

REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o. REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o. Cíle 20-20-20 Podíl budov na celkové spotřebě energie v zemích EU činí 40 % Podíl na emisích CO 2 dosahuje 35-36 % Snaha o

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé

Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé 1. Odkud pochází Vaši zahraniční generální ředitelé/regionální ředitelé? 42% zahraničních regionálních ředitelů pochází ze západní

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Vážený pane předsedo, dámy a pánové,

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, Stanovisko zástupce Sdružení pro dopravní telematiku pro seminář Podvýboru pro dopravu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na téma Zkušenosti se zavedením mýta v ČR a na Slovensku Vážený pane předsedo, dámy

Více

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY 1,52 milionu bytů V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY za 680 miliard korun Státní fond rozvoje bydlení Ministerstvo pro místní rozvoj JESSICA 2013 Nový start pro české bydlení! BYTOVÝ FOND ČR KDE JSME VÝCHOZÍ

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

www.admd.cz ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ Vážená paní, vážený pane,

www.admd.cz ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ Vážená paní, vážený pane, Kde nás najdete: INFOTHERMA OSTRAVA 16. 19. 1. 2012 FOR WOOD PRAHA 8. 11. 2. 2012 DŘEVOSTAVBY PRAHA 23. 26. 2. 2012 KONFERENCE DŘEVOSTAVBY VOLYNĚ, 5. 6. 4. 2012 STAVEBNÍ VELETRH BRNO 24. 28. 4. 2012 FOR

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele

Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele Galileo PRS - Služba systému Galileo pro státem pověřené uživatele Vladislav Sláma 18.9.2012, Prague Fire and Security Days Profil a specifika služby PRS Přehled služeb GNSS Galileo Open Service (OS) Základní

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více