Rada města Plané nad Lužnicí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města Plané nad Lužnicí"

Transkript

1 Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele zápisu RM/344/15/15 +5/ -0/ Z0 Ing.Jiří Šimánek neprodleně jako ověřovatele zápisu z 15. zasedání RM p. Rudolf Lapín. Schválení programu jednání. RM/345/15/15 +5/ -0/ Z0 Ing.Jiří Šimánek neprodleně Rada města Plané nad Lužnicí program jednání 15. RM rozšířený o body: 1) Návrh smlouvy o zřízení VB č.ta /001 na kabelové vedení NN, mezi městem Planá nad Lužnicí a E.ON Distribuce, a.s. 2) Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB pro prodloužení vedení VO ul.strkovská, mezi Městem Planá nad Lužnicí a SÚS Jihočeského kraje. 3) Žádost o příspěvek na vydání knihy Táborsko. 4) Žádost o schválení přidělení bytu. 5) Žádost pí.novotné o pronájem chaty města. 6) Žádost o příspěvek SDH Planá nad Lužnicí na pokrytí části nákladů návštěvy hasičů ze Slovinska. 7) Provozní řád pro zacházení se zbraněmi a střelivem drženými na zbrojní licenci vydanou pro Město Planá nad Lužnicí. Kontrola usnesení ze 14. zasedání RM RM/346/15/15 +5/ -0/ Z0 Ing.Jiří Šimánek neprodleně

2 Rada města Plané nad Lužnicí usnesení z jednání 14.RM ze dne Koupě pozemku p.č.1073/3. RM/347/15/15 +5/ -0/ Z0 Ing.Jiří Šimánek Schválení na příštím zasedání ZM upravenou cenu pozemku p. č. 1073/3 a doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemku od Krajského úřadu policie Jihočeského kraje. Schválení protipovodňového a havarijního plánu v chatové osadě. RM/348/15/15 +5/ -0/ Z0 Ing.Jiří Šimánek Do p r o j e d n a l a a povodňový a havarijní plán kanalizace v chatové osadě v Plané nad Lužnicí předložený společnosti VAK projekt s.r.o., B. Němcové, České Budějovice Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě. RM/349/15/15 +5/ -0/ Z0 Ing.Jiří Šimánek Do smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p. č. 3159/11, 3159/2, 1464/11, 1464/2, 1487/16 a 3153/1 v k. ú. Planá nad Lužnicí mezi oprávněným Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., Kosova 2894, Tábor a povinným Město Planá nad Lužnicí. Dopis pí.maxové. RM/350/15/15 +5/ -0/ Z0 Ing.Jiří Šimánek Do

3 dopis p. Maxové a pověřila starostu města přípravou stanoviska a jeho předložením na příštím zasedání RM. VZ Plánské nábřeží. RM/351/15/15 +5/ -0/ Z0 Ing.Jiří Šimánek neprodleně nabídky na vypracování projektové dokumentace akce Plánské nábřeží a z důvodu vysoké nabídkové ceny a potřeby změny zadání ze strany zadavatele r o z h o d l a o zrušení VZ. O dalším postupu bude rozhodnuto na příštím jednání rady města. Monitoring městské policie. RM/352/15/15 +5/ -0/ Z0 Ing.Jiří Šimánek Do monitoring dopravní situace a dopravního značení v Plané nad Lužnicí zpracovaný městskou policií. Rada města konstatuje, že některé body z monitoringu již byly uloženy k řešení městské policii avšak bez adekvátní reakce. Rada města pověřuje starostu a místostarostu města projednáním monitoringu s městskou policií a předložením stručného seznamu závad a návrhů řešení. Strategický plán města. RM/353/15/15 +5/ -0/ Z0 Ing.Jiří Šimánek Do finální podobu Strategického plánu města a doporučuje jeho schválení zastupitelstvem města. Ukliďme si břehy Lužnice. RM/354/15/15 +5/ -0/ Z0 Ing.Jiří Šimánek

4 organizační a finanční zajištění akce Ukliďme si břehy Lužnice pořádané ve spolupráci s malými rybáři Stavba protipovodňové zdi. RM/355/15/15 +5/ -0/ Z0 Ing.Jiří Šimánek zkušební stavbu protipovodňové zdi SDH a zajištění občerstvení pro všechny zúčastněné. Protipovodňová opatření na Farském a Boreckém potoce. RM/356/15/15 +5/ -0/ Z0 Ing.Jiří Šimánek Na příštím zasedání zastupitelstva zpracovanou Studii proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření v povodí Farského a Boreckého potoka a doporučuje zastupitelstvu schválit pokračování v podobě zpracování projektu pro územní a stavební řízení po získání dotace. Současně doporučuje zastupitelstvu zahájení prací na pokračování protipovodňových opatření od sauny směrem na České Budějovice. Návrh smlouvy o zřízení VB č. TA /001 na kabelové vedení NN, mezi městem Planá nad Lužnicí a E.ON Distribuce, a.s. RM/357/15/15 +5/ -0/ Z0 Ing.Milan Mařík návrh smlouvy č. TA /001 o zřízení VB ve prospěch oprávněného E.ON Distribuce,a.s. na pozemku p.č. 3201/1 v k.ú. Planá nad Lužnicí dle GP č /2015. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a to za jednorázovou úplatu v celkové výši 500,-Kč bez DPH ve prospěch města Planá nad Lužnicí.

5 Odsouhlasení výzvy a ZD pro výběr zhotovitele na stavbu Stavební úpravy ulice Ve stržném. RM/358/15/15 +5/ -0/ Z0 Ing.Milan Mařík s o u h l a s í se zněním výzvy a se ZD pro výběr zhotovitele na stavbu Stavební úpravy ulice Ve Stržném současně příkazní smlouvu pro pí. Michaelu Pilnou, Okružní 430, Planá nad Lužnicí jako garanta zajištění celého průběhu výběrového řízení. RM s t a n o v u j e komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi ve složení : Ing. Milan Mařík, ing. Jiří Šimánek a ing. Stanislav Vyhnal, náhradníci : Jiří Drhovský, Josef Drtina, Květa Kučerová. Odsouhlasení výzvy a ZD pro výběr zhotovitele na stavbu Prodloužení kanalizace a vodovodu lokalita Nad Hejtmanem ul.12 RM/359/15/15 +5/ -0/ Z0 Ing.Milan Mařík s o u h l a s í se zněním výzvy a se ZD pro výběr zhotovitele na stavbu Prodloužení kanalizace a vodovodu lokalita Nad Hejtmanem ul.12 současně schvaluje příkazní smlouvu pro pí. Michaelu Pilnou, Okružní 430, Planá nad Lužnicí jako garanta zajištění celého průběhu výběrového řízení. RM stanovuje komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi ve složení : Ing. Milan Mařík, ing. Jiří Šimánek a ing. Stanislav Vyhnal, náhradníci : Jiří Drhovský, Josef Drtina, Květa Kučerová. Schválení záměrů na prodej pozemků p.č.1341/1, p.č.1341/3 a p.č.1341/4. RM/360/15/15 +5/ -0/ Z0 Ing.Milan Mařík d o p o r u č u j e ZM schválit záměr prodat pozemky p.č. 1341/1 o výměře 499m², p.č. 1341/3 o výměře 63m² a p.č. 1341/4 o výměře 74m² v k.ú. Planá nad Lužnicí. Žadatel: Jiří Drhovský, Příčná 381, Planá nad Lužnicí.

6 Odsouhlasení výzvy a ZD pro výběr zhotovitele na stavbu Odvodnění části Soukenické ulice. RM/361/15/15 +5/ -0/ Z0 Ing.Milan Mařík s o u h l a s í se zněním výzvy a se ZD pro výběr zhotovitele na stavbu Odvodnění části Soukenické ul.. RM stanovuje komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi ve složení : Ing. Milan Mařík, ing. Jiří Šimánek a ing. Stanislav Vyhnal, náhradníci : Jiří Drhovský, Josef Drtina, Květa Kučerová. Žádost o koupi části pozemku p.č.1335/1 a pozemků p.č.1335/4,5,6. RM/362/15/15 +5/ -0/ Z0 Ing.Milan Mařík d o p o r u č u j e ZM schválit záměr prodat část pozemku p.č. 1335/1 o výměře cca 160m² a pozemků p.č. 1335/4 o výměře 26m², p.č. 1335/5 o výměře 13m² a p.č. 1335/6 o výměře 2m². Dále RM schvaluje na této komunikaci osadit dopravní značku s označením slepá ulice Žadatel: Falada Luboš, K. H. Borovského 505/10, Sezimovo Ústí. Jednání s ředitelkou ZŠ. RM/363/15/15 +5/ -0/ Z0 Ing.Jiří Šimánek ihned distribuci dotazníku komise pro výchovu a vzdělávání prostřednictvím Plánských ozvěn. Rada města doporučuje oběma stranám tj. vedení ZŠ a komisi pro výchovu a vzdělávání zlepšení vzájemné komunikace a spolupráce. Přehled hospodaření města k RM/364/15/15 +5/ -0/ Z0 K.Kučerová ihned přehled hospodaření města k

7 Příprava zasedání zastupitelstva města. RM/365/15/15 +5/ -0/ Z0 Ing.Jiří Šimánek konání a program 5. zasedání zastupitelstva města Návrh smlouvy o zřízení VB č. TA /001 na kabelové vedení NN, mezi městem Planá nad Lužnicí a E.ON Distribuce, a.s. RM/366/15/15 +5/ -0/ Z0 Ing.Milan Mařík návrh smlouvy č. TA /001 o zřízení VB ve prospěch oprávněného E.ON Distribuce,a.s. na pozemcích p.č. 1547,1544/4 a 3123/2 v k.ú. Planá nad Lužnicí dle GP č /2015. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně a to za jednorázovou úplatu v celkové výši 1 400,-Kč bez DPH ve prospěch města Planá nad Lužnicí. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB pro prodloužení vedení VO ul. Strkovská, mezi Městem Planá nad Lužnicí a SÚS Jihočeského kraje. RM/367/15/15 +5/ -0/ Z0 Ing.Milan Mařík doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB ve prospěch oprávněného Město Planá nad Lužnicí, na pozemku p.č. 3172/1 k.ú. Planá nad Lužnicí. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně. Žádost o příspěvek na vydání knihy TÁBORSKO. RM/368/15/15 +5/ -0/ Z0 Ing.Jiří Šimánek

8 žádost o příspěvek na vydání knihy TÁBORSKO a příspěvek ve výši 5000,-Kč. Žádost o schválení přidělení bytu. RM/369/15/15 +5/ -0/ Z0 Marie Hovorková přidělení bytu č.13 v DPS Zákostelní 661 manželům Ladislavě a Antonínu Černým bytem ČSLA 567, Planá nad Lužnicí od Žádost pí. Novotné o pronájem chaty města. RM/370/15/15 +5/ -0/ Z0 Ing.Jiří Šimánek záměr pronájmu chaty města v lokalitě Na Černé pí. Marcele Novotné s tím, že vnitřní část chaty bude využívána jako obytný prostor a jako sklad drobného materiálu bude využíván pouze zadní přístřešek. Žádost o příspěvek pro SDH Planá nad Lužnicí na pokrytí části nákladů návštěvy hasičů ze Slovinska. RM/371/15/15 +5/ -0/ Z0 Rudolf Lapin příspěvek pro SDH Planá nad Lužnicí na pokrytí části nákladů návštěvy hasičů ze Slovinska ve výši 7000,-Kč. Provozní řád pro zacházení se zbraněmi a střelivem MP Planá nad Lužnicí. RM/371/15/15 +5/ -0/ Z0 Ing.Stanislav Vyhnal

9 provozní řád pro zacházení se zbraněmi a střelivem MP Planá nad Lužnicí v předloženém znění. X Ing. Jiří Šimánek starosta města X Ing. Stanislav Vyhnal místostarosta města