Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Sokolov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Sokolov"

Transkript

1 Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Sokolov 3. aktualizace 2014 pořizovatel: Rokycanova Sokolov spolupráce / technická pomoc: Institut regionálních informací, s.r.o., Brno datum zpracování: verze: 1/ verze 1/2014 1/112

2 Obsah textové části: Obsah textové části:... 2 Obsah grafické části : Přehled významných změn provedených v rámci 3. aktualizace Základní charakteristika území ORP Sokolov Širší vztahy Základní údaje o území ORP Sokolov Základní údaje o obcích ve správním obvodu ORP Sokolov Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území a jeho vyhodnocení SWOT analýzou Horninové prostředí a geologie Geologie a geomorfologie Nerostné suroviny Následky těžby Dílčí SWOT analýza Vodní režim Vodní toky a plochy Vodní režim v krajině Záplavy Zdroje vod Dílčí SWOT analýza Hygiena životního prostředí Klimatické podmínky Ovzduší Odpady Hluk a vibrace Radonové riziko Staré zátěže území a kontaminované plochy Dílčí SWOT analýza Ochrana přírody a krajiny Chráněná území Ekologická stabilita, USES Krajinný ráz Dílčí SWOT analýza Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Půdní fond Zemědělský půdní fond Pozemky určené k plnění funkcí lesa Dílčí SWOT analýza Veřejná dopravní infrastruktura Silniční doprava Železniční doprava Ostatní doprava Dílčí SWOT analýza Veřejná technická infrastruktura Zásobování elektrickou energií Zásobování vodou Kanalizace a čištění odpadních vod Zásobování plynem Dílčí SWOT analýza Sociodemografické podmínky verze 1/2014 2/112

3 Historický vývoj Sídla Využití území Obyvatelstvo Věková struktura Vzdělanost Školství a výchova Zdravotnictví a sociální péče Kultura Veřejná správa Dílčí SWOT analýza Bydlení Domovní fond Bytový fond Výstavba Dílčí SWOT analýza Rekreace Rekreační oblasti Nemovité památky Urbanistické a architektonické hodnoty Tělovýchova a sport Dílčí SWOT analýza Hospodářské podmínky Hospodářská charakteristika Podnikatelská struktura Zaměstnanost Nezaměstnanost Dílčí SWOT analýza Hodnoty a limity využití území Hodnoty území Limity využití území Zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek udržitelného rozvoje území (URÚ) Souhrnné SWOT analýzy pilířů URÚ Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pilířů URÚ Celkové vyhodnocení vyváženosti územních podmínek URÚ Určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (ÚPD) Problémy vyplývající z ÚAP kraje Střety záměrů na provedení změn s hodnotami a s limity využití území Všeobecné problémy Konkrétní problémy Přehledy Seznam příloh Seznam použitých podkladů Seznam nejčastěji používaných zkratek verze 1/2014 3/112

4 Obsah grafické části : 1. Výkres hodnot území 2. Výkres limitů využití území 3. Výkres záměrů na provedení změn v území 4. Výkres problémů k řešení 1. Přehled významných změn provedených v rámci 3. aktualizace Nejpodstatnější změnou v rámci 3. úplné aktualizace je sloučení dvou původních textových částí (Podklady a Rozbor) do jediné dokumentace a s tím související úprava obsahu. Z důvodu větší přehlednosti a čitelnosti doznaly úprav i výkresy grafické části této dokumentace. Do ÚAP byly taktéž vhodně doplněny podklady získané od firmy Institut regionálních informací s.r.o. 2. Základní charakteristika území ORP Sokolov 2.1. Širší vztahy a) Stručná charakteristika území ORP z hlediska širších vztahů: Území správního obvodu ORP Sokolov (dále jen ORP Sokolov ) je součástí Karlovarského kraje, který se nachází v západní části České republiky. Sousedí s ORP Cheb, ORP Kraslice, ORP Karlovy Vary a ORP Mariánské Lázně. Další ORP, která jsou součástí Karlovarského kraje, jsou ORP Aš a Ostrov. Území lze poměrně dobře rozdělit do tří charakteristických oblastí. Severní část ORP Sokolov se nachází v podhůří Krušných hor. Obce v této oblasti se vyznačují dobrým stavem přírodních podmínek, na druhou stranu však trpí v hospodářském pilíři, nenacházejí se zde žádní větší zaměstnavatelé, a proto jsou obyvatelé nuceni za prací dojíždět. Hlavní funkcí těchto obcí tak je bydlení a rekreace. Na území obce Krajkové se nachází přírodní rezervace Leopoldovy Hamry, v Tatrovicích je pro změnu vodní nádrž Tatrovice, která slouží jak k vodohospodářskému, tak i rekreačnímu účelu. Střední část ORP Sokolov se nachází v Sokolovské pánvi, kde dochází desítky let k těžbě hnědého uhlí a to pochopitelně ovlivňuje dotčené obce. Pozitivní stránkou této činnosti je stabilní zaměstnavatel, který je v rámci ORP vůbec tím největším. Těžba však negativně poznamenala životní prostředí, i když to se v poslední dekádě rapidně zlepšilo. Přispívají k tomu rozsáhlé rekultivace, na nichž vznikly vodní nádrže, lesopark či golfové hřiště. Centrem této oblasti i celého ORP je Sokolov. Okolní obce se stávají jeho satelity, které plní hlavně funkci bydlení (Těšovice, Staré Sedlo, Královské Poříčí, Lomnice). Výjimkou jsou obce Dolní Rychnov a Svatava, kde se nachází i několik významných podniků. Specifickou oblastí Sokolovské pánve je její západní část Kynšperk nad Ohří a jeho okolí. Životní prostředí je zde dobré, nedotčené žádnou negativní činností. Nachází se zde řada historických objektů. Chybí však větší zaměstnavatelé, které několik drobných podniků nemůže nahradit. Kynšperk n/o patří mezi pětici největších měst a ve srovnání s ostatními je na tom v tomto ohledu hůře. Poslední část ORP Sokolov tvoří jeho jižní část, která se nachází na území Slavkovského lesa. V roce 1974 zde byla vyhlášena Chráněná krajinná oblast Slavkovský les, která zaujímá rozlohu necelých 200 km 2. Díky tomu se zde vyskytují místa, která jsou lidskou verze 1/2014 4/112

5 činností téměř nepoznamenána. Životní prostředí je zde nejlepší v celém ORP, což je dokázáno jak zmíněnou CHKO, tak i řadou maloplošně chráněných území. Osídlení je ve Slavkovském lese velmi řídké, což je zapříčiněno vysídlením německého obyvatelstva po 2. světové válce a činností vojenského výcvikového tábora, v jehož důsledku řada obcí zanikla (ve správním území města Březová a obce Rovná). Pro značnou část této oblasti jsou také typické pozůstatky dřívější hornické činnosti, zejména rud (Horní Slavkov, Krásno), u obce Podstrání se nachází národní kulturní památka Středověký důl Jeroným v Čisté. Na správním území obce Nová Ves se vyskytují zdroje minerálních vod. Stejně jako pro Podkrušnohoří, také zde platí, že hospodářské podmínky nejsou silnou stránkou této oblasti. Nacházejí se zde zemědělské areály, které však nefungují v takovém rozsahu jako v dobách minulých. Výjimku v tomto ohledu tvoří města Krásno a Horní Slavkov, kde několik podniků úspěšně funguje. Celkově by se ORP Sokolov tedy dalo charakterizovat jako území, kde existuje těžba nerostných surovin, která sice negativně ovlivňuje životní prostředí kolem sebe, ale na druhé straně je pro tento region nesmírně důležitá, protože vytváří několik tisíc pracovních míst a je ekonomickým nositelem této oblasti. Těžba hnědého uhlí se však pomalu utlumuje, a tak brzy bude muset dojít k restrukturalizaci zdejšího průmyslového odvětví. Kontrastem k této činnosti jsou rozsáhlé přírodní plochy, které obyvatelům Sokolovské pánve poskytují dostatek prostoru k volnočasovým aktivitám. b) Schémata lokalizace a administrativního členění, širší vztahy: Schéma ČR s vyznačením Karlovarského kraje Schéma Karlovarského kraje s vyznačením ORP Sokolov obr. č. 1 zdroj:kúkk, datum: 03/2010 obr. č. 2 zdroj:měú Sokolov, datum:12/ Základní údaje o území ORP Sokolov a) Stručná charakteristika území ORP Rozloha ORP Sokolov: 488,96 km 2 Počet obyvatel: Hustota osídlení: 158 obyvatel na km 2 Počet obcí: 30 Počet katastrálních území: 90 Administrativní členění: ORP Sokolov má 30 obcí z toho 9 měst, 90 katastrů, 72 částí obcí, 5 pověřených obecních úřadů (Horní Slavkov, Chodov, Kynšperk nad Ohří, Loket a Sokolov) Seznam obcí: (Březová, Bukovany, Citice, Dasnice, Dolní Nivy, Dolní Rychnov, Habartov, Horní Slavkov, Chlum Svaté Maří, verze 1/2014 5/112

6 Chodov, Josefov, Kačerov, Krajková, Královské Poříčí, Krásno, Kynšperk nad Ohří, Libavské Údolí, Loket, Lomnice, Nová Ves, Nové Sedlo, Rovná, Sokolov, Staré Sedlo, Svatava, Šabina, Tatrovice, Těšovice, Vintířov a Vřesová.) Pozn. Tučně vyznačená jsou města, Svatava má statut městyse. b) Porovnání základních údajů všech ORP v kraji Porovnání základních geografických údajů ORP Karlovarského kraje ORP Rozloha (km 2 ) % za kraj Počet obyvatel % za kraj Počet obyvatel sídla ORP % z počtu obyvatel celého ORP Hustota osídlení na (km 2 ) Aš 144 4, , ,7 122,4 Cheb , ,7 101,4 Karlovy Vary , , ,3 74,1 Kraslice , ,1 51,4 Mariánské Lázně , , ,9 59,7 Ostrov 319 9, , ,9 89,9 Sokolov , , ,9 157,8 Karlovarský kraj ,6 Česká republika ,3 tabulka č. 1 Zdroj: ČSÚ (data k ) Další základní údaje všech ORP Karlovarského kraje ORP Počet obcí % za kraj Počet obcí se statutem města % za kraj Počet obcí nad tisíc obyvat el % za kraj Počet k.ú. % za kraj Aš 5 3,8 2 5,3 3 7,1 24 4,3 Cheb 21 15,9 5 13,2 6 14, ,5 Karlovy Vary 40 30,3 9 23,7 8 19, ,2 Kraslice 8 6,1 4 10,5 3 7,1 39 7,0 Mariánské Lázně 14 10,6 3 7,9 4 9, ,9 Ostrov 14 10,6 6 15,8 5 11,9 46 8,2 Sokolov 30 22,7 9 23, , ,0 Karlovarský kraj Česká republika tabulka č. 2 Zdroj: ČSÚ (data k ) verze 1/2014 6/112

7 c) Přehledná mapa ORP obr. č verze 1/2014 7/112

8 2.3. Základní údaje o obcích ve správním obvodu ORP Sokolov a) Obce a jejich katastrálních území Seznam katastrálních území Obec č. obce katastrální území č. k.ú. Březová Arnoltov Březová u Sokolova Bystřina Kamenice u Březové Kostelní Bříza Krásná Lípa u Březové Lobzy u Březové Ostrov u Březové Paseka u Březové Rudolec u Březové Smrkovec u Březové Studánka u Březové Tisová u Sokolova Žitná u Březové Bukovany Bukovany u Sokolova Citice Citice Hlavno Chlum Svaté Maří Chlum Svaté Maří Dolní Chodov Chodov Stará Chodovská Dasnice Dasnice Boučí Dolní Nivy Dolní Nivy Horní Nivy Horní Rozmyšl Dolní Rychnov Dolní Rychnov Habartov Habartov Horní Částkov Lítov Bošířany Horní Slavkov Horní Slavkov Kfely u Horního Slavkova Ležnice Ležnička Josefov Kaceřov Krajková Třídomí Luh nad Svatavou Radvanov Horní Pochlovice Kaceřov u Kynšperka nad Ohří Dolina u Krajkové Hrádek u Krajkové Krajková Květná u Krajkové Leopoldovy Hamry Libnov verze 1/2014 8/112

9 Markvarec u Krajkové Královské Poříčí Královské Poříčí Dolní Hluboká Krásno Háje nad Teplou Krásno nad Teplou Kynšperk nad Ohří Milešov Dolní Pochlovice Chotíkov u Kynšperka nad Ohří Kamenný Dvůr Kynšperk nad Ohří Liboc u Kynšperka nad Ohří Štědrá u Kynšperka nad Ohří Zlatá u Kynšperka nad Ohří Libavské Údolí Libavské Údolí Dvory u Lokte Loket Loket Nadlesí Údolí u Lokte Lomnice Lomnice u Sokolova Týn u Lomnice Nová Ves Louka u Mariánských Lázní Nová Ves u Sokolova Chranišov Nové Sedlo Loučky u Lokte Nové Sedlo u Lokte Rovná u Sokolova Bystřina u Rovné Rovná Čistá u Rovné Krásná Lípa u Rovné Milíře u Rovné Vranov u Rovné Hrušková Sokolov Novina u Sokolova Sokolov Vítkov u Sokolova Staré Sedlo Staré Sedlo u Sokolova Svatava Čistá u Svatavy Svatava Šabina Šabina Křemenitá Tatrovice Spomyšl u Vřesové Tatrovice Těšovice Těšovice Vintířov Vintířov u Sokolova Vřesová Vřesová tabulka č. 3 b) Základní údaje o jednotlivých obcích Podrobnější údaje o jednotlivých obcích ORP Sokolov jsou obsaženy v samostatném dokumentu Přílohy v příloze č verze 1/2014 9/112

10 3. Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území a jeho vyhodnocení SWOT analýzou 3.1. Horninové prostředí a geologie A. Souhrn vyhodnocení podtémat Celé území ORP Sokolov náleží ke krušnohorské soustavě České vysočiny. Podstatná část území se nachází v kotlině Sokolovské pánvi se střední nadmořskou výškou 451,8 m n.m. Na severu až severozápadě se zdvíhají Krušné hory, na jihu a jihovýchodě pak hřebeny Slavkovského lesa. ORP Sokolov se vyznačuje výskytem nerostných surovin. V Sokolovské pánvi se nacházejí ložiska hnědého uhlí. Sokolovská pánev je druhým největším místem se zásobou hnědého uhlí v ČR. Dále jsou zde ložiska rud, zejména wolframových a měděných, jílu, kaolinu, stavebního kamene a štěrkopísku. Území ORP Sokolov je značně dotčeno těžbou nerostných surovin, a to jak probíhající, tak ukončenou. Plochy dotčené těžbou se rozprostírají na 30,5 km 2. V řešeném území se tak nachází velký podíl poddolovaných území, což významně ovlivňuje další rozvoj v této oblasti. Dalšími důsledky jsou dolovou činností vzniklé haldy, odvaly a výsypky a stará důlní díla. Výsledkem je rozsáhlé území, které se projevuje svou nestabilitou, jako jsou sesuvy asvahové pohyby. Tyto následky má řešit rekultivace. V ORP Sokolov probíhají lesní, zemědělské i vodní rekultivace dle plánu sanací a rekultivací společnosti Sokolovské uhelné, právní nástupce a.s. Přes všechna negativa vzniklá v důsledku těžby je nutno konstatovat, že těžba nerostných surovin je významnou hospodářskou složkou této oblasti. B. Významná zjištění o stavu a vývoji území - dle podtémat Geologie a geomorfologie a) Shrnutí zjištění o stavu a vývoji území V rámci krušnohorské soustavy České vysočiny v ORP Sokolov vystupují krystalinické komplexy Krušných hor a na jihu krystalinické komplexy Slavkovského lesa. Tektonickou depresi mezi nimi vyplňují terciérní usazeniny. Horniny jsou spodnopalezoického stáří uloženiny mořského původu, zvrásněné metamorfované v průběhu variského vrásnění. Na východě území vystupuje část rozsáhlého karlovarského plutonu. Jde o petrograficky nehomogenní těleso s horskými žulami s obsahem vyrostlice draselného živce a krušnohorskými žulami, které obsahují cínové a wolframové mineralizace. V jižní části ORP Sokolov jsou krystalinické komplexy budovány silně metamorfovanými horninami rulami, migmatitickými rulami, kontaktními rohovci aj., které tvoří plášť četných těles variských gratinoidů. Výplň tektonické deprese Sokolovské pánve tvoří na bázi sled slabě zpevněných slepenců a pískovců tzv. starosedelského eocenního souvrství. Mladší terciérní souvrství obsahují mimořádně mocné sloje hnědého uhlí, překryté jezerními jíly a jílovci s chudou faunou lasturnatek, zbytky ryb a s nehojnými zbytky rostlinstva. Dvě hlavní sloje v pánvi od sebe odděluje sled tufů, tufových aglomerátů a vulkanitů uložených v době aktivního vulkanismu v Doupovských horách verze 1/ /112

11 Nerostné suroviny a) Shrnutí zjištění o stavu a vývoji území ORP Sokolov se vyznačuje výskytem různých druhů nerostných surovin. V Sokolovské pánvi se nacházejí ložiska hnědého uhlí. Sokolovská pánev je druhým největším místem se zásobou hnědého uhlí v ČR. Dále jsou zde ložiska rud, zejména wolframových a měděných, jílu, kaolinu, stavebního kamene a štěrkopísku. Těžba uhlí v tomto území převažuje. Realizuje se v lokalitách Jiří a Družba a je naplánována na dalších 20 až 30 let. b) Data o stavu a vývoji území Ložiska nerostných surovin Název ložiska Číslo ložiska Surovina Alberov-Lom Jiří Božičany-Osmosajih Božičany-Smolnicevýchod Bukovany u Sokolova Pyrit, Stopové a vzácné prvky, Uhlí hnědé Bentonit, Kaolin, Štěrkopísky Výměra v ORP (ha) 1461,58 Dotčené obce Královské Poříčí, Lomnice, Nové Sedlo, Sokolov, Svatava, Vintířov 20,46 Chodov Kaolin 1,32 Chodov Uhlí hnědé 477,94 Bukovany, Citice, Habartov, Svatava Dasnice-Hlavno Stavební kámen 5,57 Bukovany, Citice Habartov Uhlí hnědé 66,82 Habartov, Krajková Chebské pánve Uhlí hnědé 860,34 Kaceřov, Kynšperk nad Ohří Chodov Kaolin 57,5 Chodov Královské Poříčí- Marie Uhlí hnědé 319,63 Královské Poříčí Krásno Cín-wolframová ruda, Měděná ruda 17,79 Horní Slavkov, Krásno Krásno-Horní Slavkov Cín-wolframová ruda, Lithiová ruda 35,12 Horní Slavkov, Krásno Krásno-Koník Krásno-Vysoký Kámen Krásno-Vysoký Kámen Lomnice u Sokolova Cín-wolframová ruda, Lithiová ruda 4,28 Krásno Živcové suroviny 7,52 Krásno živcové suroviny 11,67 Krásno Stopové a vzácné prvky, Uhlí hnědé 47,22 Lomnice Mírová Bentonit, Jíly, Kaolin 32,96 Chodov Nové Sedlo-Družba Uhlí hnědé 505,19 Královské Poříčí, Nové Sedlo Odravská pánev Uhlí hnědé 192,12 Kynšperk nad Ohří Sokolov-pilíř Uhlí hnědé 97,38 Sokolov verze 1/ /112

12 Staré Sedlo u Sokolova stavební kámen 19,79 Loket, Sokolov, Staré Sedlo Svatava-Medard Uhlí hnědé 1279,31 Citice, Habartov, Lomnice, Sokolov, Svatava Tisová u Sokolova- Silvestr Stopové a vzácné prvky, Uhlí hnědé 161,21 Březová, Dolní Rychnov, Sokolov, Šabina Týn u Lomnice-Na Pískách Štěrkopísky 38,04 Lomnice, Svatava Vítkov u Sokolova Stavební kámen 6,02 Sokolov celkem v ORP Sokolov zdroj: ÚAP, datum: tabulka č. 4 Suroviny Obec Ložiska surovin (počet) Chráněné ložiskové území (počet) Dobývací prostory (počet) Území obce (ha) ORP Sokolov Březová Bukovany Citice Dasnice Dolní Nivy Dolní Rychnov Habartov Horní Slavkov Chlum Svaté Maří Chodov Josefov Kaceřov Krajková Královské Poříčí Krásno Kynšperk nad Ohří Libavské Údolí Loket Lomnice Nová Ves Nové Sedlo Rovná Sokolov Staré Sedlo Svatava Šabina Tatrovice Těšovice Vintířov Vřesová verze 1/ /112

13 tabulka č. 5 průměr obce v ORP Sokolov zdroj: ÚAP, datum: Následky těžby a) Shrnutí zjištění o stavu a vývoji území Území ORP Sokolov je značně dotčeno těžbou nerostných surovin, a to jak probíhající tak ukončenou. V řešeném území se tak nachází velký podíl poddolovaných území, což významně ovlivňuje další rozvoj v této oblasti. Dalšími důsledky jsou dolovou činností vzniklé haldy, odvaly a výsypky a stará důlní díla. Výsledkem je rozsáhlé území, které se projevuje svou nestabilitou, jako jsou sesuvy a svahové pohyby. Tyto následky má řešit rekultivace. V ORP Sokolov probíhají lesní, zemědělské i vodní rekultivace dle plánu sanací a rekultivací společnosti Sokolovské uhelné, právní nástupce a.s. Jedná se o dlouhodobou záležitost, jejíž výsledky postupně promění dotčené území v kulturní krajinu, která se plnohodnotně začlení do okolního prostředí. Pro takto rekultivované plochy je třeba hledat nové využití verze 1/ /112

14 b) Data o stavu a vývoji území Poddolované území, sesuvné území, staré důlní dílo Obec Území obce (ha) Počet poddolov. území (body) Počet poddolov. území (plochy) Zábor poddolov. ploch (ha) % poddolov. z území obce verze 1/ /112 Počet sesuvů (body) Počet sesuvů (plochy) Zábor ploch sesuvů (ha) % sesuvů z území obce Stará důlní díla (počet) ORP Sokolov , , Březová , Bukovany , Citice , Dasnice Dolní Nivy , Dolní Rychnov , Habartov , ,1 0 Horní Slavkov , Chlum Svaté Maří , Chodov , ,2 1 Josefov , Kaceřov , Krajková , Královské Poříčí ,2 0 Krásno Kynšperk nad Ohří , ,3 2 Libavské Údolí Loket , Lomnice , ,3 0 Nová Ves Nové Sedlo , ,2 8 Rovná , Sokolov , Staré Sedlo , Svatava ,

15 Šabina , Tatrovice Těšovice , Vintířov , ,3 0 Vřesová , průměr obce v ORP Sokolov ,4 2, ,3 0,17 0,57 2 0,1 37,93 průměr obce v kraji tabulka č. 6 zdroj: ÚAP, datum: verze 1/ /112

16 obr. č verze 1/ /112

17 obr. č verze 1/ /112

18 Chráněná ložisková území Název CHLÚ Číslo CHLÚ Surovina Výměra v ORP (ha) Dotčené obce Božičany Bentonit, Kaolin 54,39 Chodov Božíčany III Kaolin 0,59 Chodov Čistá Cín-wolframová ruda 67,02 Rovná Habartov Uhlí hnědé 29,16 Habartov Hlavno II Stavební kámen 11,57 Bukovany,Citice Krásno Cín-wolframová ruda, Lithiová ruda, Wolframová 3154,95 Horní Slavkov,Krásno,Rovná Mírová I Kaolin 7,97 Chodov Sokolov I Uhlí hnědé 53,95 Sokolov Stará Chodovská Kaolin 70,22 Chodov Tisová I Stopové a vzácné prvky, Uhlí hnědé 850,18 Březová,Dolní Rychnov,Sokolov,Šabina celkem v ORP Sokolov tabulka č zdroj: ÚAP, datum: Dobývací prostory Název DP Číslo DP Nerost Výměra v ORP (ha) Alberov 3/0019 hnědé uhlí 1461,58 Dotčené obce Královské Poříčí,Lomnice,Nové Sedlo,Sokolov,Svatava,Vintířov Božíčany 6/0126 kaolin 46,22 Chodov Božíčany II 6/0337 kaolin 0,07 Chodov Bukovany 3/0089 hnědé uhlí 477,94 Bukovany,Citice,Habartov,Svatava Habartov 3/0016 hnědé uhlí 645,35 Citice,Habartov Královské Poříčí 3/0020 hnědé uhlí 319,63 Královské Poříčí Krásno 5/0021 cín-wolfr.ruda 56,9 Krásno Krásno I 6/0344 živcová surovina 25,47 Krásno Lomnice 3/0052 hnědé uhlí 108,79 Lomnice Mírová 6/0353 kaolin 14,67 Chodov Nové Sedlo 3/0022 hnědé uhlí 505,19 Královské Poříčí,Nové Sedlo Svatava 3/0017 hnědé uhlí 1279,31 Citice,Habartov,Lomnice,Sokolov, Svatava Týn u Lomnice I 7/0866 štěrkopísek 38,04 Lomnice,Svatava Vítkov I 7/0914 žula 6,02 Sokolov celkem v ORP Sokolov 4985,18 zdroj: ÚAP, datum: tabulka č verze 1/ /112

19 obr. č verze 1/ /112

20 Dílčí SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY Ložiska hnědého uhlí Ložiska stavebního kamene (živce - Krásno, žula - Vítkov, kaolin - Chodov, štěrkopísek Lomnice, svory Bukovany, stopové a vzácné prvky - Tisová) Výskyt rašeliny (Krásno) Stabilní původní geologické podloží Nízká seismická činnost PŘÍLEŽITOSTI Následná rekultivace a revitalizace krajiny vznik vodních ploch, rekreace, turistika apod. Rozšíření těžby prolomením limitů SLABÉ STRÁNKY Důsledky poddolovaného území Zásah do původní krajiny Nestabilní plochy v důsledku těžby Velké množství starých důlních děl Ubývající zásoby hnědého uhlí OHROŽENÍ Sesuvy a eroze na výsypkách Vznik nestabilních ploch pro další použití Rozvoj těžby na úkor jiných zájmů Překotné čerpání zásob nerostných surovin Nevhodné využití opuštěného dobývacího prostoru (např. skládka) 3.2. Vodní režim A. Souhrn vyhodnocení podtémat ORP Sokolov patří do povodí Labe a tedy do úmoří Severního moře. Dominantní řekou je zde Ohře, která odvádí vody středem regionu od západu k východu, přičemž z jihu do Ohře odvádí vodu její přítoky Lobezský potok, Malá a Velká Libava, Dlouhá stoka s Pramenským potokem a Teplá a ze severu do Ohře odvádí vody její přítoky Libocký potok, Svatava a Chodovský potok. Severní část při hranicích je odvodňována k severu do Německa povodím Bílé Elster (Halštrov). Rybníky krajina moc neoplývá, naleznete je u Horního Slavkova, Nové Vsi, močály a rašelinná jezírka najdete na mnoha místech ve Slavkovském lese a v některých částech Krušných Hor. Mnoho vodních ploch zůstává po vytěžených slojích hnědého uhlí a kaolínu, najdete zde vodní nádrž Horka na Libockém potoce, Tatrovice na Tatrovickém potoce. Oblast Slavkovského lesa s rašelinnými jezírky je zásobárnou vody pro lázeňské prameny. Na území ORP Sokolov je stanoveno záplavové území Q100 na několika tocích (Ohře, Svatava, Teplá, Chodovský potok, Libocký potok, Lobezský potok, Tatrovický potok, Tisová, Stoka a Velká Libava), které pokrývá 14,96 km 2 území. Retenční schopnost území je malá a stupeň rozkolísanosti odtoku je střední. V minulosti byly provedeny zásahy do původního vodního režimu v důsledku těžby v podobě přeložení většiny vodních toků. Po ukončené těžbě probíhala a dosud probíhá rekultivace a v jejímž rámci vznikají nové vodní plochy. Mezi nejvýznamnější patří vodní nádrž Michal v k.ú. Vítkov u Sokolova. V současné době probíhá napouštění vodní nádrže Medard, jejíž rozloha bude činit cca 490 ha. Takto rozsáhlá vodní plocha bude mít vliv na vodohospodářské poměry v území verze 1/ /112

21 B. Významná zjištění o stavu a vývoji území - dle podtémat Vodní toky a plochy a) Shrnutí zjištění o stavu a vývoji území Nejvýznamnějším tokem Sokolovska je středně velká řeka Ohře (č.h.p ) pramenící ve Smrčinách na území Spolkové republiky Německo. Územím protéká od jihozápadu směrem přibližně východoseverovýchodním. Ohře protéká i Sokolovem, a to v jeho historické části, přibližně na říčním km 202. Nadmořská výška je zde 400 m n.m. Průměrný průtok se pohybuje kolem m.s -1. V západní části Sokolovska byla řeka svedena do uměle upravených koryt z důvodu průsaků do nedalekých dolových území. V samotném Sokolově se nachází jedno z posledních přirozených slepých ramen. V Sokolově vtékají do Ohře dva významné toky. Při levém břehu je to řeka Svatava (č.h.p ) pramenící v Krušných horách a při pravém břehu Lobezský potok (č.h.p ) pramenící ve Slavkovském lese. Svatava si ponechává přirozené říční koryto, s výjimkou menších úprav koryta v obci Svatava. Sokolovem protéká Lobezský potok, který je ve Slavkovském lese horským potokem a v celém zájmovém území byl sveden do uměle vytvořeného koryta. Poslední 3 km potoka protékají přímo Sokolovem. Nejvýznamnější vodní nádrží je nádrž Horka (objem vody 21,35 mil. m 3 ) na Libockém potoce. Jedná se o vodárenskou nádrž zásobující pitnou vodou skupinový vodovod Horka pokrývající větší část ORP Sokolov. K dalším významným nádržím patří nádrž Tatrovice na Tatrovickém potoce (objem 1,67 mil. m 3 ), která slouží jako retenční nádrž na průmyslové odběry). Poslední významnější nádrží je retenční nádrž Vřesová na Chodovském potoce, dotovaná vodou z řeky Ohře přivaděčem průmyslové vody z čerpací stanice na levém břehu Ohře u Lokte. Na mnoha místech jsou rybníky, z nichž některé slouží k chovu ryb. V okolí průmyslových zón jsou časté sedimentační nádrže. Vodní toky a plochy na území ORP Sokolov byly vminulosti dotčeny těžbou. Celé území bylo protkáno sítí vodotečí, postupně pak byly jednotlivé potoky překládány z důvodu uvolnění důlních prostorů. V původních korytech zůstaly pouze řeky Ohře a Svatava. Tímto způsobem bylo zasaženo do původního funkčního vodního režimu. Většina vodních toků byla proto navržena k revitalizaci. V souvislosti s rekultivacemi území po těžbě vznikají na území ORP Sokolov nové vodní plochy. Mezi nejvýznamnější patří vodní nádrž Michal v k.ú. Vítkov u Sokolova a v současné době napouštěná vodní nádrž Medard o výměře 490 ha, která se bude rozkládat na více katastrálních území obcí Bukovany, Citice, Sokolov, Svatava a Habartov. Dále je plánována rekultivace zbytkové jámy lomů Jiří a Družba, a to po ukončení veškerých těžebních a terénních prací, za cca 20 až 30 let verze 1/ /112

22 b) Data o stavu a vývoji území Vodní toky a plochy Obec Území obce (ha) % území v povodí Ohře Celkem vodní plochy (ha) % z území obce Vodní toky celkem ORP Sokolov Březová ,3 33 Bukovany ,1 2 Citice ,7 1 Dasnice ,1 4 Dolní Nivy ,1 13 Dolní Rychnov ,1 4 Habartov ,6 10 Horní Slavkov ,2 30 Chlum Svaté Maří ,1 0 Chodov ,6 10 Josefov ,2 11 Kaceřov ,3 3 Krajková ,7 20 Královské Poříčí ,6 3 Krásno ,2 17 Kynšperk nad Ohří ,1 21 Libavské Údolí ,4 6 Loket ,1 21 Lomnice ,9 4 Nová Ves ,7 22 Nové Sedlo ,7 7 Rovná ,2 22 Sokolov ,5 22 Staré Sedlo ,3 5 Svatava ,3 7 Šabina ,3 5 Tatrovice ,4 6 Těšovice Vintířov ,6 7 Vřesová ,4 5 průměr obce v ORP Sokolov ,5 11 tabulka č. 9 zdroj: ÚAP, datum: Vodní režim v krajině a) Shrnutí zjištění o stavu a vývoji území ORP Sokolov patří do povodí Labe a tedy do úmoří Severního moře. Dominantní řekou je zde Ohře, která odvádí vody středem regionu od západu k východu, přičemž z jihu do Ohře odvádí vodu její přítoky Lobezský potok, Malá a Velká Libava, Dlouhá stoka s Pramenským potokem a Teplá a ze severu do Ohře odvádí vody její přítoky verze 1/ /112

23 Libocký potok, Svatava a Chodovský potok. Severní část při hranicích je odvodňována k severu do Německa povodím Bílé Elster (Halštrov). Rybníky krajina moc neoplývá, naleznete je u Horního Slavkova, Nové Vsi, močály a rašelinná jezírka najdete na mnoha místech ve Slavkovském lese a v některých částech Krušných Hor. Mnoho vodních ploch zůstává po vytěžených slojích hnědého uhlí a kaolínu, najdete zde vodní nádrž Horka na Libockém potoce, Tatrovice na Tatrovickém potoce a vodní nádrž Vřesová. Oblast Slavkovského lesa s rašelinnými jezírky je zásobárnou vody pro lázeňské prameny. Retenční schopnost území je malá a stupeň rozkolísanosti odtoku je střední. Koeficient odtoku klesá s nadmořskou výškou z vysokého (v Krušných horách) na velmi vysoký na ostatním území ORP Sokolov. V minulosti byly provedeny zásahy do původního vodního režimu v důsledku těžby v podobě přeložení většiny vodních toků. Po ukončené těžbě probíhala a dosud probíhá rekultivace a v rámci ní vznikají nové vodní plochy. Mezi nejvýznamnější patří vodní nádrž Michal v k.ú. Vítkov u Sokolova. V současné době probíhá napouštění vodní nádrže Medard, jejíž rozloha bude činit cca 490 ha. Takto rozsáhlá vodní plocha bude mít vliv na vodohospodářské poměry v území. b) Data o stavu území Vodní eroze, vsakování, meliorace Obec Území obce (ha) Zastavěné plochy (ha) % zast. pl. z území obce TTP (ha) Lesní půda (ha) Celkem % z území obce Meliorace (ha) % melior. z území obce ORP Sokolov , , ,9 Březová , , ,3 Bukovany , ,3 0 0 Citice , ,7 0 0 Dasnice , ,7 Dolní Nivy , ,2 26 1,4 Dolní Rychnov , ,2 0 0 Habartov , , ,1 Horní Slavkov ,6 49 1,3 Chlum Svaté Maří , ,4 0 0 Chodov , ,6 0 0 Josefov , , ,7 Kaceřov , ,6 Krajková , , Královské Poříčí , ,9 0 0 Krásno , ,1 Kynšperk nad Ohří , , ,1 Libavské Údolí , ,2 0 0 Loket , ,1 38 1,4 Lomnice , ,2 0 0 Nová Ves , ,1 65 2,4 Nové Sedlo , ,4 0 0 Rovná , , ,1 Sokolov , ,8 11 0,5 Staré Sedlo , , verze 1/ /112

24 Svatava , ,3 0 0 Šabina , , ,7 Tatrovice , ,5 Těšovice , ,9 0 0 Vintířov ,7 0 0 Vřesová , ,3 0 0 průměr obce v ORP Sokolov , ,6 89 5,6 zdroj: ÚAP, datum: tabulka č verze 1/ /112

25 obr. č verze 1/ /112

26 Záplavy a) Shrnutí zjištění o stavu a vývoji území V řešeném území jsou stanovena záplavová území Q5, Q20, Q100 a aktivní zóny záplavového území dle 66 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon. Záplavové území Q100 bylo na území ORP Sokolov stanoveno na tocích: Ohře, Svatava, Teplá, Chodovský potok, Libocký potok, Lobezský potok, Tatrovický potok, Tisová, Stoka a Velká Libava. Lze předpokládat, že bude docházet k upřesňování stávajících a stanovování nových záplavových území. Všechny plánované rozvojové záměry musí proto respektovat záplavová území dle jejich aktuálního stavu a legislativy platné v době realizace záměrů. Záplavové území Q100 pokrývá 14,96 km 2 území, což představuje 3% plochy ORP Sokolov. b) Data o stavu území Záplavová území Q100 Obec Území obce (ha) Plocha záplavy Q100 % z území obce ORP Sokolov Březová ,6 Bukovany Citice ,6 Dasnice ,7 Dolní Nivy ,7 Dolní Rychnov Habartov Horní Slavkov ,7 Chlum Svaté Maří ,2 Chodov ,7 Josefov ,8 Kaceřov ,5 Krajková ,3 Královské Poříčí ,5 Krásno ,3 Kynšperk nad Ohří ,2 Libavské Údolí ,3 Loket ,4 Lomnice ,3 Nová Ves ,4 Nové Sedlo Rovná ,3 Sokolov Staré Sedlo Svatava ,1 Šabina ,6 Tatrovice ,4 Těšovice ,8 Vintířov ,2 Vřesová ,9 tabulka č. 11 průměr obce v ORP Sokolov ,9 zdroj: ÚAP, datum: verze 1/ /112

27 obr. č verze 1/ /112

28 Zdroje vod a) Shrnutí zjištění o stavu a vývoji území Pitná voda pro ORP Sokolov je z větší části zajišťována z povrchových zdrojů. Největším povrchovým zdrojem je vodárenská nádrž Horka, která funguje jako zdroj pro skupinový vodovod pro většinu obcí ORP Sokolov. Malá část ORP je zásobována ze skupinového vodovodu Karlovy Vary, přivaděčem z vodojemu Nad lomem do vodojemu Vintířov. Okrajově do řešeného území zasahuje od jihu skupinový vodovod Rovná odebírající vodu z nádrže Krásná Lípa na Velké Libavě. V malých sídlech na úpatí Krušných hor jsou využívány lokální vodní zdroje bez vyhlášených ochranných pásem. Na území ORP Sokolov se nacházejí podzemní zdroje vod, z nichž lze zmínit např. zdroj Hlubinná v Krásně, prameniště Kluč v Habartově a prameniště Dolní Rychnov Dílčí SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY Existující zdroje vody pro hospodářský rozvoj Výskyt pramenišť Většina území ORP má vybudované ČOV CHOPAV Chebská pánev a Slavkovský les; Krušné hory Výskyt vývěrů minerálních vod Narušení části vodního režimu v důsledku dolové činnosti (regulace, zrušení, přeložení) Nízká míra retence a akumulace vody Kontaminace spodních vod v důsledku těžby PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ Revitalizace vodních toků pro obnovu jejich biologického významu Vznik nových vodních ploch za účelem zvýšení retence (Dvorečky) Vybudování protipovodňových opatření Kontaminace spodních vod v důsledku starých ekologických zátěží Nestabilní vodohospodářský systém na rekultivovaných plochách Kontaminace vody z existujících průmyslových komplexů Možné narušení vodního režimu v důsledku těžby rašeliny ve Slavkovském lese Zhoršení následků záplav při výstavbě na nevhodných plochách verze 1/ /112

29 3.3. Hygiena životního prostředí A. Souhrn vyhodnocení podtémat ORP Sokolov leží ve dvou klimatických oblastech, Sokolovská pánev v mírně teplé, vyšší a horské polohy Krušných hor a Slavkovského lesa v chladné klimatické oblasti. Zdejší klima má největší vliv na zemědělství, z tohoto pohledu je méně příznivé. Na kvalitu ovzduší negativně působí rozsáhlá průmyslová činnost, zejména těžba a následné zpracování hnědého uhlí. Znečištění ovzduší ale od 90. let 20. století klesá. Veškeré průmyslové podniky splňují dlouhodobě emisní normy. Na území ORP Sokolov se nacházejí dvě skládky skupiny S - ostatní odpad, a to v Březové v k.ú. Tisová u Sokolova (.A.S.A. spol. s r.o.) a v Chodově (SATER CHODOV spol. s r.o.). Ostatní obce řeší odpad svozem na tyto skládky. Zdrojem hluku je na území ORP Sokolov především silniční doprava. Měření hluku je prováděno pouze v individuálních případech, kdy se předpokládá možné zvýšení hladiny hluku, naposledy vpřípadě dočasné zvýšené průjezdnosti obcemi ORP Sokolov z důvodu budování silnice R6 a uzavření části původní I/6, neprovádí se pravidelně. Další podstatnou složkou hygieny životního prostředí je výskyt radonu. Nejvyšší 3. stupeň souvisí s výskytem intruzivních a metamorfovaných hornin (např. granit) v oblasti obcí Vřesová, Tatrovice, v k.ú. Hrušková, v okolí města Loket, Krásno a obce Nová Ves. B. Významná zjištění o stavu a vývoji území - dle podtémat Klimatické podmínky a) Shrnutí zjištění o stavu a vývoji území ORP Sokolov leží ve dvou klimatických oblastech, Sokolovská pánev v mírně teplé, vyšší a horské polohy Krušných hor a Slavkovského lesa v chladné klimatické oblasti. Průměrné roční teploty vzduchu se pohybují v nižších polohách mezi 6 7 C, v horských oblastech kolem 5 C. Letních dnů je v průměru 10 až 40, mrazových dnů 110 až 150 za rok. Absolutní teplotní maxima v okolí Sokolova vystoupila na 35 C, minima poklesla na 26 C. Dlouhodobé průměrné roční úhrny atmosférických srážek se pohybují na většině území od 600 mm do 800 mm, v Krušných horách až do 1000 mm. Území Krušných hor a Slavkovského lesa je dobře provětráváno, více inverzí je zaznamenáno v pánevní oblasti. Převládá západní a severozápadní proudění vzduchu Ovzduší a) Shrnutí zjištění o stavu a vývoji území Na kvalitu ovzduší negativně působí rozsáhlá průmyslová činnost, zejména těžba a následné zpracování hnědého uhlí. Mezi základní sledované znečišťující látky, vznikající především při spalování tuhých a kapalných paliv a vypouštěné do ovzduší, patří tuhé látky (polétavý prach, popílek), oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ), oxid uhelnatý (CO) a uhlovodíky (C x H y ). Znečištění ovzduší od 90. let 20. století klesá. Veškeré průmyslové podniky splňují dlouhodobě emisní normy. Současné roční průměrné imisní koncentrace oxidu verze 1/ /112

30 siřičitého, oxidů dusíku a prašného aerosolu leží v rozmezí 5 40 g/m 3, přičemž hodnoty vrozmezí 5 20 g/m3 se vyskytují v horských oblastech. Až 40 g/m 3 je měřeno v Sokolově a okolí, tj. oblasti s průmyslem a silnou dopravní zátěží, občas také v menších sídlech v hůře provětrávaných údolí. Pro sledování stavu a vývoje znečištění ovzduší slouží Registr emisí a zdrojů znečištění ovzduší (REZZO), který zdroje člení do čtyř kategorií podle velikosti zdroje znečištění, přičemž kategorie 1 představuje největší zdroj znečištění. V následující tabulce jsou zachyceny počty zdrojů kategorie REZZO 1 a 2 v jednotlivých obcích ORP Sokolov. b) Data o stavu a vývoji území Zdroje znečištění ovzduší Obec Zdroje REZZO I. (počet) Zdroje REZZO II. (počet) ORP Sokolov Březová 6 3 Bukovany 1 0 Citice 0 1 Dasnice 0 23 Dolní Nivy 0 4 Dolní Rychnov Habartov 0 1 Horní Slavkov 5 11 Chlum Svaté Maří 0 0 Chodov 1 7 Josefov 0 0 Kaceřov 0 0 Krajková 1 3 Královské Poříčí 0 2 Krásno 0 3 Kynšperk nad Ohří 0 20 Libavské Údolí 0 8 Loket 8 8 Lomnice 0 7 Nová Ves 0 0 Nové Sedlo 7 4 Rovná 0 2 Sokolov Staré Sedlo 0 1 Svatava 0 12 Šabina 0 1 Tatrovice 0 0 Těšovice 0 0 Vintířov 5 5 Vřesová 8 0 průměr obce v ORP Sokolov 2 6 zdroj: ÚAP, datum: tabulka č verze 1/ /112

31 Odpady a) Shrnutí zjištění o stavu a vývoji území V roce 2013 bylo na území ORP Sokolov provozováno celkem 80 zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů a zařízení využívající odpady jako náhradu za vstupní suroviny, z toho: 2 skládky odpadů skupiny S-ostatní odpad (provozovatel.a.s.a., spol. s r.o. a SUAS skládková, s.r.o. (dříve SATER CHODOV spol. s r.o.) 8 sběrných dvorů (území Sokolov, Kynšperk nad Ohří, Habartov, Horní Slavkov, Tatrovice, Libavské Údolí, Lomnice, Chodov) 4 zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků (Miloslava Podhradská, Jozef Novický, L.C.TRUCKCENTRUM s.r.o., AB Metal Recycling s.r.o.) 2 zařízení ke sběru, výkupu a zpracování elektroodpadů ((Miloslava Podhradská, COBA ENVI s.r.o.) 30 zařízení ke sběru a výkupu odpadů 34 dalších zařízení mobilních zařízení ke sběru odpadů, zařízení na využití odpadů - třídění, drcení, recyklace, kompostování, b) Data o stavu území Přehled produkce a nakládání s odpady na území ORP Sokolov v roce 2013 Zdroj: MěÚ Sokolov, OŽP Celková roční produkce odpadů původců a oprávněných osob v roce 2013 v členění na odpady kategorie ostatní a nebezpečné: celkem odpadů (v tunách) kategorie ostatní nebezpečné , , Na celkové roční produkci odpadů se podílelo 30 obcí (občanů obcí) v územním obvodu ORP Sokolov v následujícím množství (v tunách): odpady kategorie ostatní nebezpečné , , z toho vytříděné složky (sklo, papír, plasty) 2 302, směsný komunální odpad , Množství odpadů (v tunách) odevzdaných (občany obcí a podnikajícími subjekty) na sběrné dvory (území Sokolov, Kynšperk nad Ohří, Habartov, Horní Slavkov, Tatrovice, Libavské Údolí, Lomnice, Chodov): odpady kategorie ostatní nebezpečné 1 152, , Množství odpadů (v tunách) odstraněných formou skládkování na území ORP Sokolov: odpady kategorie ostatní nebezpečné 1) verze 1/ /112

32 72 061, , ) na skládky odpadů skupiny S-ostatní odpad je povoleno ukládat rovněž odpady z azbestu, kterým je přiřazena kategorie nebezpečný odpad Na území ORP Sokolov bylo přijato do 4 provozovaných zařízení ke sběru, výkupu a zpracování odpadů celkem autovraků Hluk a vibrace a) Shrnutí zjištění o stavu a vývoji území Hluk a vibrace jsou nehmatatelnými znečišťovateli životního prostředí. Zdrojem hluku na území ORP Sokolov je především doprava, a to silniční včetně provozu na parkovacích a odstavných plochách, železniční a letecká. Přes ORP Sokolov vede rychlostní silnice R6, která vykazuje vysokou hlučnost. Dále je území protkáno sítí komunikací II. a III. třídy. Územím dále prochází celostátní železniční trať, jejíž trasa vede od západu na východ přes město Kynšperk nad Ohří, podél hranice obce Chlum Svaté Maří, pokračuje přes obec Dasnice, město Sokolov, obec Královské Poříčí, město Nové Sedlo a hranice ORP trať opouští na území města Chodov. Kromě toho, že se železnice stala územní bariérou, rovněž vykazuje vysokou hlučnost, a to především v místě stanic. Pravidelné měření hluku na konkrétních stanovištích se však neprovádí Radonové riziko a) Shrnutí zjištění o stavu a vývoji území Na území ORP Sokolov nalezneme všechny stupně radonového indexu geologického podloží. Nejvyšší 3. stupeň souvisí s výskytem intruzivních a metamorfovaných hornin (např. granit) v oblasti obcí Vřesová, Tatrovice, v k.ú. Hrušková, ve městech Loket, Krásno a Horní Slavkov a v obcích Rovná a Nová Ves. Střední stupeň radonového indexu byl zjištěn z větší části na území Habartova, Krajkové, Josefova, Dolních Niv, Chlumu Svaté Maří, Libavského Údolí, Březové, Horního Slavkova a Krásna. Ostatní oblasti ORP mají nižší stupeň výskytu radonu. Přesné informace eviduje Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Působení radonu na člověka je třeba regulovat již při výstavbě nových nebo rekonstrukci stávajících budov, podzemních zdrojů vody s vyšším obsahem přírodních radionuklidů, regulace uvolňování přírodních radionuklidů do životního prostředí při některých průmyslových činnostech a další. Zdroj: Státní úřad pro jadernou bezpečnost a verze 1/ /112

33 b) Data o stavu území obr. č verze 1/ /112

34 Staré zátěže území a kontaminované plochy a) Shrnutí zjištění o stavu a vývoji území Na území ORP Sokolov se vyskytuje řada starých zátěží a kontaminovaných ploch nejčastěji jako následek těžby nebo jako provozovaná či opuštěná plocha skládek odpadu, která neprošla asanací. Mezi těmito plochami se vyskytují i existující zemědělské areály. Provozované skládky a zemědělské areály představují riziko úniku nebezpečných látek buď do ovzduší, nebo do půdy a povrchových i spodních vod. Opuštěné neasanované skládky a pozůstatky po těžbě v podobě odvalů z jam a štol představují potenciální riziko znečištění životního prostředí a bez provedení náležitých opatření omezují další využití území verze 1/ /112

35 b) Data o stavu území obr. č verze 1/ /112

36 Dílčí SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY Dlouhodobé snižování emisí a prachových částic v ovzduší Instalované ČOV Vysoký podíl domácností napojených na centrální vytápění Vyhlášená CHKO Slavkovský les Zvyšující se podíl tříděného odpadu Elektrifikace páteřní železniční dopravy SLABÉ STRÁNKY Nevhodné umístění průmyslových objektů uvnitř sídel Staré ekologické zátěže Velká část území se nachází ve 2. a 3. stupni radonového indexu Inverzní poloha center osídlení v pánevní oblasti Vysoká hlučnost a prašnost pocházející z těžby v blízkosti sídel Hluk z průjezdné dopravy obcemi (Chodov, Nové Sedlo, Staré Sedlo) Zhoršená kvalita obytného prostředí dopravou po železnici Zhoršená kvalita obytného prostředí dopravou po rychlostní silnici PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ Vyloučení umisťování výrobních zdrojů s negativním vlivem na ŽP Výsadba ochranné a estetické zeleně Dobudování systémů dešťové kanalizace s odvodem do ČOV Sanace starých ekologických zátěží Výstavba obchvatů, vyvedení tranzitní dopravy mimo centra Možný únik z chemických závodů (Momentive Specialty Chemicals, a.s.) Černé skládky a kontaminace prostředí Zvýšení podílu domácností vytápějících pevnými palivy z důvodu zvyšování cen energií Zvýšení podílu železniční dopravy (Horní Slavkov) 3.4. Ochrana přírody a krajiny A. Vyhodnocení stavu a vývoje území Souhrn vyhodnocení podtémat Celé území bylo v posledních 150 letech značně exploatováno především těžbou hnědého uhlí a s těžbou spojeného průmyslu. Došlo nejen k odlesnění krajiny, ale i k odkryvu svrchní půdy a přemístění velkého množství půdy. Těžba byla upřednostňována téměř před vším, docházelo ke změně toků potoků a k záborům mnohých významných přírodních biotopů. V současné době dochází k částečnému návratu území k původním stavům pomocí cílených rekultivací. Výsypky jsou zalesňovány, lomy připravovány pro zatopení vodou. Příkladem je již vytvořená vodní nádrž Michal, která spolu s dalšími dvěma připravovanými nádržemi změní území v jezerní oblast. Pro vznik těchto nádrží se plánuje použití vody zřeky Ohře. Na západním okraji Sokolova, mezi Sokolovem, Dolním Rychnovem a Březovou, se na výsypce nachází golfové hřiště pro širší veřejnost a buduje se přírodní park s chovem zvěře. ORP Sokolov se vyznačuje velkým množstvím chráněných území. Nejrozsáhlejší je CHKO Slavkovský les s rozlohou téměř 200 km 2. Dále se zde nachází řada verze 1/ /112

37 maloplošných zvláště chráněných území typu národní přírodní rezervace, přírodní rezervace a přírodní památka. Na území ORP Sokolov je vymezeno 2309,48 ha lokálního ÚSES (4,7 % území), 6992,83 ha regionálního ÚSES (14.3 % území) a 3754,27 ha nadregionálního ÚSES (7,68 %). Koeficient ekologické stability má hodnotu 1,86. B. Významná zjištění o stavu a vývoji území - dle podtémat Chráněná území a) Shrnutí zjištění o stavu a vývoji území Na území ORP Sokolov se nachází dvě velkoplošná chráněná území: 1.) Chráněná krajinná oblast Slavkovský les Jedná se o oblast málo narušené přírody v lázeňském trojúhelníku, pro kterou jsou typická rašeliniště a taktéž vzácná a chráněné fauna (hnědásek chrastavcový) a flóra (rožec kuřičkolistý, arnika horská, různé druhy orchidejí). Plní také funkci přírodního vodního rezervoáru, čímž ovlivňuje vodní režim širokého okolí. Byla zřízena v roce 1974, zasahuje na území sedmi obcí v jižní polovině ORP a zaujímá rozlohu více než 198 km 2. Jsou vymezeny celkem čtyři zóny odstupňované ochrany přírody s přibližným zastoupením I. zóny 9 %, II. zóny 27 %, III. zóny 43 % a IV. zóny 20 %. Součástí CHKO Slavkovský les na území ORP Sokolov je také několik maloplošných chráněných území, která reprezentují nejzachovalejší části CHKO a jsou blíže popsána níže. 2.) Přírodní park Leopoldovy Hamry Rozprostírá se nad Sokolovskou pánví v jihozápadní části Krušných hor. Na území ORP Sokolov se nachází jak jeho sokolovská, tak i chebská část. Sokolovská část byla vyhlášena v roce 1986, chebská o devět let později. Ve zmíněném ORP zaujímá rozlohu cca 14 km 2. Území je chráněno pro svůj cenný krajinný ráz a přírodní hodnoty. Dále na území ORP Sokolov zasahuje sedm maloplošných chráněných území: 1.) Dominova skalka Náleží do kategorie přírodních památek a nalézá se na území obce Nová Ves v CHKO Slavkovský les. Byla vyhlášena v roce 1989 a rozkládá se na ploše 6,61 ha. Předmětem ochrany je výrazný hadcový skalní výchoz s typickými rostlinnými společenstvy. 2.) Kladské rašeliny Národní přírodní rezervace vyhlášená již v roce 1933 a nacházející se v CHKO Slavkovský les. V ORP Sokolov zasahuje na území obce Rovná a zaujímá plochu cca 9,3 ha. Tato část NPR se nazývá Paterák a je jednou z pěti samostatných vrchovišť Kladských rašelin. Chrání se zde typická vrchoviště s přirozenými lesními porosty. Rašeliniště dosahují mocnosti až šest metrů. 3.) Moučné pytle Patří do kategorie přírodních památek a byla vyhlášena v roce Nachází se na území města Loket nedaleko od hranice s ORP Karlovy Vary a také je součástí CHKO Slavkovský les. Celá lokalita má rozlohu 0,6 ha. Předmětem ochrany je zde skalní útvar vzniklý bočním zvětráváním verze 1/ /112

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Nabídka pozemků k pronájmu KPÚ pro Karlovarský kraj Chebská 48/73, Karlovy Vary, 36006

Více

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ OBEC: NOVÁ ŘÍŠE Základní identifikace řešeného území : Status: Městys částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 591 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

Nová Ves. Vybavenost obce Knihovna Mateřská škola Obchody Hostinec Pošta Benzínová pumpa Hřiště Požární zbrojnice

Nová Ves. Vybavenost obce Knihovna Mateřská škola Obchody Hostinec Pošta Benzínová pumpa Hřiště Požární zbrojnice Nová Ves Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Knihovna

Více

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008) ----- Dne 20.7.2009

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008) ----- Dne 20.7.2009 MĚSTO: TELČ Základní identifikace řešeného území : Status: Město ZUJ (kód obce): 765546 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním úřadem: Telč Obec

Více

Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice

Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice Obec Bělotín místní části Lučice, Nejdek, Kunčice... 2 Obec Horní Těšice... 4 Obec Olšovec... 6 Obec Partutovice... 8 Obec Provodovice... 10 Obec Rouské... 12

Více

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE RAČETICE

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE RAČETICE II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE RAČETICE POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního plánování

Více

ÚAP ORP Telč, 3. úplná aktualizace (2014)

ÚAP ORP Telč, 3. úplná aktualizace (2014) OBEC: BOROVNÁ Základní identifikace řešeného území : Status: Obec částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 184 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

Nová Ves Nachází se asi 3,5 km na severovýchod od Olešníka. Prochází zde silnice II/105. Je zde evidováno 24 adres. Trvale zde žije 29 obyvatel.

Nová Ves Nachází se asi 3,5 km na severovýchod od Olešníka. Prochází zde silnice II/105. Je zde evidováno 24 adres. Trvale zde žije 29 obyvatel. Olešník Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Hlavatce. Pamětihodnosti

Hlavatce. Pamětihodnosti Hlavatce Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Hřiště

Více

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PĚTIPSY

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PĚTIPSY II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PĚTIPSY POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního plánování

Více

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F)

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

II. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

II. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝC PODKLADŮ ORP ČESKÁ LÍPA II. ROZBOR UDRŽITELNÉO ROZVOJE ÚZEMÍ II. ROZBOR UDRŽITELNÉO ROZVOJE II/A. PILÍŘ OSPODÁŘSKÝ A.1 OSPODÁŘSKÁ ZÁKLADNA - značná výměra zemědělských

Více

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Sokolov

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Sokolov Územně analytické podklady pro ORP Sokolov Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Sokolov Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území. aktualizace pořizovatel: spolupráce / technická

Více

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ OBEC BOJANOVICE Zachovalá koryta vodních toků (Kocába) oblast nezatížená nadměrným hlukem a znečištěním ovzduší registrovaný VKP zachovalé území původních

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MIKULČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU Změna č.2 I. ZMĚNA Č.2. ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz

Více

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah odůvodnění Územního plánu Hukvaldy str. 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 1 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 4 1.3 Hlavní cíle

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK

ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH

Více

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3561 250,6 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3561 250,6 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika Zliv Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

Obsah odůvodnění Územního plánu Ludgeřovice 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 1 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 3 1.3 Hlavní cíle řešení, postup

Obsah odůvodnění Územního plánu Ludgeřovice 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 1 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 3 1.3 Hlavní cíle řešení, postup Obsah odůvodnění Územního plánu Ludgeřovice 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 1 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 3 1.3 Hlavní cíle řešení, postup práce 4 2. Vyhodnocení koordinace využívání území z

Více

Územní plán města Karlovy Vary

Územní plán města Karlovy Vary Územní plán města Karlovy Vary ZMĚNA č. 3/2015 k.ú. Bohatice a Sedlec u Karlových Var (NÁVRH) Záznam o účinnosti Změna č. 3/2015 Územního plánu města Karlovy Vary Správní orgán: Zastupitelstvo města Karlovy

Více

PROCES. Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem AKTUALIZACE 2010 textová část vyhodnocení obcí

PROCES. Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem AKTUALIZACE 2010 textová část vyhodnocení obcí PROCES 2010 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem AKTUALIZACE 2010 textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D. a kolektiv PROCES

Více

Jankov. Charakteristika

Jankov. Charakteristika Jankov Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Knihovna

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 14127001 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012)

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 14127001 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) Základní údaje o obci Název obce Strachotín Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 14127001 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) 51,7 ha Počet obyvatel (dle SLBD 2011)

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ A ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ souhrnná textová část Zpracovatel:

Více

Palonín. ssd/zus - Dálnice nebo rychlostní silnice zatěžuje zastavěné území

Palonín. ssd/zus - Dálnice nebo rychlostní silnice zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Digitální zpracování: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing. arch. Karel Novotný Brožíkova 1684 500 12 Hradec Králové IČO: 44385803

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE ZADAVATEL Obecní úřad Lichoceves 252 64 Lichoceves 20 ŘÍJEN 2010 OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 II. TEXTOVÁ ČÁST... 5 A. požadavky

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Číslo jednací: 1863/ZZ/14-15 Vyřizuje: Ing.

Více

VARNSDORF. Příloha A textová část vyhodnocení obcí

VARNSDORF. Příloha A textová část vyhodnocení obcí 3.úplná aktualizace územně analytických podkladů 2014 Správní obvod obce s rozšířenou působností VARNSDORF Příloha A textová část vyhodnocení obcí Pořizovatel: Úřad územního plánování ěstský úřad Varnsdorf

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA Právní stav po vydání Změny č. 6 Závazná část Územního plánu obce Dolní Morava, který byl schválen Zastupitelstvem obce Dolní Morava dne 8. 2. 2001, změněného Změnou č. 1

Více

učebnice MATEMATIKA a JEJÍ APLIKACE zpracoval Jiří Karas

učebnice MATEMATIKA a JEJÍ APLIKACE zpracoval Jiří Karas MATEMATIKA učebnice a JEJÍ APLIKACE zpracoval Jiří Karas OBSAH Úvod...................................................... 2 1. Výpočet plochy, obvodu, objemu 6., 7. ročník....................... 5 2. Výpočet

Více

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb. Střížov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČEČELOVICE

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČEČELOVICE ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČEČELOVICE Zadání : Vypracoval městský úřad Strakonice spolu s obcí Čečelovice. Obsah : a. Důvody pro pořízení a hlavní cíle rozvoje území 1 b. Výčet katastrálních území tvořících

Více

ORP VIMPERK 2. AKTUALIZACE 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území

ORP VIMPERK 2. AKTUALIZACE 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území . AKTUALIZACE Rozbor udržitelného rozvoje území R U R Ú PRACOVNÍ VERZE K PROJEDNÁNÍ S OBCEMI Zpracovatel: Městský úřad Vimperk odbor výstavby a územního plánování Ing. Filip Takáč úřad územního plánování

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.2 VODA A VODNÍ REŽIM 5.2.1 Základní geografický, hydrologický a vodohospodářský přehled Charakteristickým rysem podnebí v České republice je převládající západní proudění a intenzivní cyklonální činnost

Více

Lomnice. na životní prostředí

Lomnice. na životní prostředí » RNDr. JAN KŘIVANEC «EKOSLUŽBY Jižní 3 360 01 Karlovy Vary tel. 353 563 963 mobil 603 293 697 e-mail j.krivanec@centrum.cz Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Lomnice na životní prostředí Karlovy

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN Etapa územně plánovací dokumentace ZADÁNÍ Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD Odbor architektury, územního plánování a regionálního rozvoje Určený zastupitel obce: Ing. Robert Janota

Více

Územní plán města Karlovy Vary

Územní plán města Karlovy Vary Územní plán města Karlovy Vary ZMĚNA č. 1/2015 k.ú. Tašovice sever (NÁVRH) Záznam o účinnosti Změna č. 1/2015 Územního plánu města Karlovy Vary Správní orgán: Zastupitelstvo města Karlovy Vary Jméno a

Více

Plán oprav povrchů vozovek silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji na roky 2015-2020

Plán oprav povrchů vozovek silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji na roky 2015-2020 Plán oprav povrchů vozovek silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji na roky 2015-2020 Rozdělení dle jednotlivých let je pouze orientační, akce budou zařazovány do plánu jmenovitých akcí na jednotlivé

Více

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov

Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Památné stromy pověřeného úřadu Sokolov Zpracovala: Bc. Linda Tomeszová, referent odboru životního prostředí V Sokolově, 2012 (poslední aktualizace: 23.2.2015) Bernovský klen Druh dřeviny: javor klen (Acer

Více

Bílina. PŘÍLEŽITOSTI využití tradice těžby, geologie a paleontologické lokality pro turismus. Vodní režim

Bílina. PŘÍLEŽITOSTI využití tradice těžby, geologie a paleontologické lokality pro turismus. Vodní režim Bílina Horninové prostředí a geologie pestrá geologická stavba zásoby hnědého uhlí povrchový lom Bílina - paleontologická lokalita světového významu geologicky a geomorfologicky významný vrch Bořeň uvolnění

Více

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE OBEC HROBČICE Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE Zastupitelstvo obce Hrobčice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 11 a s přílohou

Více

územní plán Labská Stráň návrh pro společné jednání

územní plán Labská Stráň návrh pro společné jednání územní plán Labská Stráň návrh pro společné jednání část: vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území 2014 Územní plán Labská Stráň Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ. listopad 2015. Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ. listopad 2015. Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ listopad 2015 Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor územního plánování a strategického rozvoje, oddělení územního plánování (dále jen úřad

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SLAVKOV

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SLAVKOV ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SLAVKOV v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. Brumovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÁ VES

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÁ VES NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÁ VES Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Ladislav Horák určený zastupitel

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL za období 2009 2013 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor,

Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor, Hlavní projektant Ing. arch. Bohuslava Kolářová Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor, dne 5.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. ledna 2014 Č. j.: 92979/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH A.D.O. PRAHA

1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH A.D.O. PRAHA 1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH V Praze, 03/2009 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5 000 B. Hlavní výkres 1:5

Více

Těžba uhlí a posthornická krajina v česko-polském pohraničí

Těžba uhlí a posthornická krajina v česko-polském pohraničí LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ A MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ V POSTHORNICKÉ KRAJINĚ Aktivity spojené s těžbou nerostných surovin, zejména s těžbou černého uhlí jsou tak jako jiné aktivity ovlivňující krajinu a její funkce

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Střítež pod Křemešníkem Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 375 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 46

Více

Územně analytické podklady Karlovarského kraje 2011

Územně analytické podklady Karlovarského kraje 2011 Územně analytické podklady Karlovarského kraje 2011 část a) Podklady pro rozbor udrţitelného rozvoje území 1. úplná aktualizace červen 2011 Základní údaje První Územně analytické podklady roku 2009 byly

Více

Šumvald. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území

Šumvald. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vojkovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vojkovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Vojkovice schválená Zastupitelstvem obce Vojkovice dne 16. 4. 2014 dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 9105152 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2013)

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 9105152 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2013) Základní údaje o obci Název obce Bořetice Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 9105152 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2013) 71,7 ha Počet obyvatel (dle SLBD 2011) 1289

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA Pořizovatel: Zhotovitel: Magistrát města České Budějovice Institut

Více

P L A T N É Z N Ě N Í. VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb.

P L A T N É Z N Ě N Í. VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb. P L A T N É Z N Ě N Í VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č.

Více

ÚPO KAMENEC U POLIČKY

ÚPO KAMENEC U POLIČKY 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY II.1 ODŮVODNĚNÍ Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Září 2008 2 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace

Více

PROBLEMATIKA ZMĚN VODNÍHO REŽIMU V DŮSLEDKU HORNICKÉ ČINNOSTI V ZÁPADNÍ ČÁSTI SHP

PROBLEMATIKA ZMĚN VODNÍHO REŽIMU V DŮSLEDKU HORNICKÉ ČINNOSTI V ZÁPADNÍ ČÁSTI SHP PROBLEMATIKA ZMĚN VODNÍHO REŽIMU V DŮSLEDKU HORNICKÉ ČINNOSTI V ZÁPADNÍ ČÁSTI SHP Ing. Lukáš Žižka, Ing. Josef Halíř, Ph.D. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.,budovatelů 2830, 434 37 Most ABSTRAKT: V zájmovém

Více

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č.1 Ú Z E M NÍ H O P L Á N U D O U B I C E Vypracoval : Odbor regionálního rozvoje a investic MěÚ Rumburk, Úřad územního plánování. Leden 2012 1 I. ÚVODNÍ ČÁST 1. ZÁKLADNÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚCHOV VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚCHOV VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚCHOV - VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Pořizovatel: Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Svárov 1080 VSETÍN 755 24 Orgán územního

Více

Uživatelská dokumentace k datovému modelu pro ÚAP

Uživatelská dokumentace k datovému modelu pro ÚAP T-MAPY spol. s r.o. Nezvalova 850 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 513 335 fax: +420 495 513 371 e-mail: info@tmapy.cz http://www.tmapy.cz http://www.tmapserver.cz Uživatelská dokumentace k datovému

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE NA OBDOBÍ LET 2015-2020 Tento dokument schválilo Zastupitelstvo obce Žeranovice na svém 9. zasedání dne 8. ledna 2016 usnesením č. 9/5. Platnost od 8. ledna 2016. PROGRAM

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

KUTNÁ HORA 3. úplná aktualizace

KUTNÁ HORA 3. úplná aktualizace ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KUTNÁ HORA 3. úplná aktualizace U-24, s.r.o. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Územně analytické podklady pro území ORP Kutná Hora, 3. úplná aktualizace provedená

Více

Libín. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Hřiště Knihovna Hřbitov Ubytování

Libín. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Hřiště Knihovna Hřbitov Ubytování Libín Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Krchleby. Slabá stránka: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci stacionárních zdrojů znečištění ovzduší (příznivé životní prostředí)

Krchleby. Slabá stránka: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci stacionárních zdrojů znečištění ovzduší (příznivé životní prostředí) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013

Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013 Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013 1 Obsah dokumentace návrh územního plánu textová část A1. Návrh územního plánu grafická část B1. Základní členění území M 1 : 5 000 B2. Hlavní výkres M 1 :

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU JESENNÝ V PRÁVNÍM STAVU PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Zastupitelstvo obce Jesenný, jako příslušný správní orgán, vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Jesenný dne : 3.12.2015 usnesením

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST PROSINEC 2014 Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Pověřený

Více

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Ing. Pavel Novák s.r.o. Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Analytická část říjen 2015 Zadavatel: Karlovarský kraj, Závodní 353, 360 06 Karlovy Vary Zhotovitel: Ing. Pavel Novák, s.r.o. Osadní

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA Pořizovatel: Zhotovitel: Městský úřad Hustopeče

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

500/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006

500/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006 500/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti Změna: 458/2012 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Územní plán BÍLÝ ÚJEZD

Územní plán BÍLÝ ÚJEZD Územní plán BÍLÝ ÚJEZD katastrální území : u Dobrušky, Hroška, Masty A. TEXTOVÁ ČÁST ARCHTEAM, Weyrova 3, 547 01 Náchod Vedoucí projektant : Ing.arch. Milan Rak, Ph.D. Vypracoval : Ing.arch. Iveta Raková

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch.

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV PŘÍLOHA Č. I.A A I.B OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 Datum: březen 2013 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek

Více

PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Městský úřad Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ VYSOKÉ MÝTO 2010 TEXTOVÁ ČÁST PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ AKTUALIZACE

Více

3. PŘ ÍRODNÍ PODMÍNKY 3.1. KRAJINNÝ POTENCIÁL

3. PŘ ÍRODNÍ PODMÍNKY 3.1. KRAJINNÝ POTENCIÁL 3. PŘ ÍRODNÍ PODMÍNKY 3.1. KRAJINNÝ POTENCIÁL Významným specifickým prvkem města je jeho sepětí s krajinou. Dramatická konfigurace terénu s množstvím drobných vodních toků a lesnatých strání, údolní poloha

Více

Kojatice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Kojatice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Kojatice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

NÁVRH ZMĚNY Č. 2. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LITEŇ

NÁVRH ZMĚNY Č. 2. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LITEŇ NÁVRH ZMĚNY Č. 2. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LITEŇ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. O2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LITEŇ Vydalo: Zastupitelstvo městyse Liteň Usnesení: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Ing.

Více

Kraje České republiky

Kraje České republiky Kraje České republiky 1. Určení jednotlivých krajů ČR 2. Poloha krajů na mapě /krajská města/ 3. Srovnání rozlohy a počtu obyvatel 4. Soutěž skupin určení průměrné rozlohy českých a moravských krajů -

Více

7/2003 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o vodoprávní evidenci

7/2003 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o vodoprávní evidenci 7/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2002 o vodoprávní evidenci Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle 19 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a

Více

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3635 256 obyv/km2 3718 261 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3635 256 obyv/km2 3718 261 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika Zliv zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

TLUMAČOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice

TLUMAČOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice ROZBOR UDRŽITELÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TLUMAČOV Pořizovatel územně analytických podkladů: Městský úřad Domažlice odbor výstavby a územního

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

KRAJINNÝ PARK V TELČI

KRAJINNÝ PARK V TELČI MĚSTSKÝ ÚŘAD V TELČI ODBOR ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Na základě zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích předpisů jako pořizovatel regulačního plánu

Více

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.9 Vodní hospodářství

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.9 Vodní hospodářství Garant kapitoly Funkční složky: Ing. arch. Naděžda Rozmanová Garant podkapitoly Vodní hospodářství: Ing. Marie Polešáková, Ph.D. Zpracovatel podkapitoly Vodní hospodářství: Doc. Ing. Ladislav Satrapa,

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

Dokument je zpracováván na období 2015-2024.

Dokument je zpracováván na období 2015-2024. Strategie území správního obvodu ORP Kraslice v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství, zdravotnictví a zaměstnanosti Dokument je zpracováván na období

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary

Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary Oznámení koncepce dle Přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. ÚNOR 2014 Fišova 403/7,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY OBJEDNATEL: OBEC HRADČANY DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP HRADČANY 2 Zastupitelstvo obce

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více