Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Sokolov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Sokolov"

Transkript

1 Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Sokolov 3. aktualizace 2014 pořizovatel: Rokycanova Sokolov spolupráce / technická pomoc: Institut regionálních informací, s.r.o., Brno datum zpracování: verze: 1/ verze 1/2014 1/112

2 Obsah textové části: Obsah textové části:... 2 Obsah grafické části : Přehled významných změn provedených v rámci 3. aktualizace Základní charakteristika území ORP Sokolov Širší vztahy Základní údaje o území ORP Sokolov Základní údaje o obcích ve správním obvodu ORP Sokolov Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území a jeho vyhodnocení SWOT analýzou Horninové prostředí a geologie Geologie a geomorfologie Nerostné suroviny Následky těžby Dílčí SWOT analýza Vodní režim Vodní toky a plochy Vodní režim v krajině Záplavy Zdroje vod Dílčí SWOT analýza Hygiena životního prostředí Klimatické podmínky Ovzduší Odpady Hluk a vibrace Radonové riziko Staré zátěže území a kontaminované plochy Dílčí SWOT analýza Ochrana přírody a krajiny Chráněná území Ekologická stabilita, USES Krajinný ráz Dílčí SWOT analýza Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Půdní fond Zemědělský půdní fond Pozemky určené k plnění funkcí lesa Dílčí SWOT analýza Veřejná dopravní infrastruktura Silniční doprava Železniční doprava Ostatní doprava Dílčí SWOT analýza Veřejná technická infrastruktura Zásobování elektrickou energií Zásobování vodou Kanalizace a čištění odpadních vod Zásobování plynem Dílčí SWOT analýza Sociodemografické podmínky verze 1/2014 2/112

3 Historický vývoj Sídla Využití území Obyvatelstvo Věková struktura Vzdělanost Školství a výchova Zdravotnictví a sociální péče Kultura Veřejná správa Dílčí SWOT analýza Bydlení Domovní fond Bytový fond Výstavba Dílčí SWOT analýza Rekreace Rekreační oblasti Nemovité památky Urbanistické a architektonické hodnoty Tělovýchova a sport Dílčí SWOT analýza Hospodářské podmínky Hospodářská charakteristika Podnikatelská struktura Zaměstnanost Nezaměstnanost Dílčí SWOT analýza Hodnoty a limity využití území Hodnoty území Limity využití území Zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek udržitelného rozvoje území (URÚ) Souhrnné SWOT analýzy pilířů URÚ Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pilířů URÚ Celkové vyhodnocení vyváženosti územních podmínek URÚ Určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (ÚPD) Problémy vyplývající z ÚAP kraje Střety záměrů na provedení změn s hodnotami a s limity využití území Všeobecné problémy Konkrétní problémy Přehledy Seznam příloh Seznam použitých podkladů Seznam nejčastěji používaných zkratek verze 1/2014 3/112

4 Obsah grafické části : 1. Výkres hodnot území 2. Výkres limitů využití území 3. Výkres záměrů na provedení změn v území 4. Výkres problémů k řešení 1. Přehled významných změn provedených v rámci 3. aktualizace Nejpodstatnější změnou v rámci 3. úplné aktualizace je sloučení dvou původních textových částí (Podklady a Rozbor) do jediné dokumentace a s tím související úprava obsahu. Z důvodu větší přehlednosti a čitelnosti doznaly úprav i výkresy grafické části této dokumentace. Do ÚAP byly taktéž vhodně doplněny podklady získané od firmy Institut regionálních informací s.r.o. 2. Základní charakteristika území ORP Sokolov 2.1. Širší vztahy a) Stručná charakteristika území ORP z hlediska širších vztahů: Území správního obvodu ORP Sokolov (dále jen ORP Sokolov ) je součástí Karlovarského kraje, který se nachází v západní části České republiky. Sousedí s ORP Cheb, ORP Kraslice, ORP Karlovy Vary a ORP Mariánské Lázně. Další ORP, která jsou součástí Karlovarského kraje, jsou ORP Aš a Ostrov. Území lze poměrně dobře rozdělit do tří charakteristických oblastí. Severní část ORP Sokolov se nachází v podhůří Krušných hor. Obce v této oblasti se vyznačují dobrým stavem přírodních podmínek, na druhou stranu však trpí v hospodářském pilíři, nenacházejí se zde žádní větší zaměstnavatelé, a proto jsou obyvatelé nuceni za prací dojíždět. Hlavní funkcí těchto obcí tak je bydlení a rekreace. Na území obce Krajkové se nachází přírodní rezervace Leopoldovy Hamry, v Tatrovicích je pro změnu vodní nádrž Tatrovice, která slouží jak k vodohospodářskému, tak i rekreačnímu účelu. Střední část ORP Sokolov se nachází v Sokolovské pánvi, kde dochází desítky let k těžbě hnědého uhlí a to pochopitelně ovlivňuje dotčené obce. Pozitivní stránkou této činnosti je stabilní zaměstnavatel, který je v rámci ORP vůbec tím největším. Těžba však negativně poznamenala životní prostředí, i když to se v poslední dekádě rapidně zlepšilo. Přispívají k tomu rozsáhlé rekultivace, na nichž vznikly vodní nádrže, lesopark či golfové hřiště. Centrem této oblasti i celého ORP je Sokolov. Okolní obce se stávají jeho satelity, které plní hlavně funkci bydlení (Těšovice, Staré Sedlo, Královské Poříčí, Lomnice). Výjimkou jsou obce Dolní Rychnov a Svatava, kde se nachází i několik významných podniků. Specifickou oblastí Sokolovské pánve je její západní část Kynšperk nad Ohří a jeho okolí. Životní prostředí je zde dobré, nedotčené žádnou negativní činností. Nachází se zde řada historických objektů. Chybí však větší zaměstnavatelé, které několik drobných podniků nemůže nahradit. Kynšperk n/o patří mezi pětici největších měst a ve srovnání s ostatními je na tom v tomto ohledu hůře. Poslední část ORP Sokolov tvoří jeho jižní část, která se nachází na území Slavkovského lesa. V roce 1974 zde byla vyhlášena Chráněná krajinná oblast Slavkovský les, která zaujímá rozlohu necelých 200 km 2. Díky tomu se zde vyskytují místa, která jsou lidskou verze 1/2014 4/112

5 činností téměř nepoznamenána. Životní prostředí je zde nejlepší v celém ORP, což je dokázáno jak zmíněnou CHKO, tak i řadou maloplošně chráněných území. Osídlení je ve Slavkovském lese velmi řídké, což je zapříčiněno vysídlením německého obyvatelstva po 2. světové válce a činností vojenského výcvikového tábora, v jehož důsledku řada obcí zanikla (ve správním území města Březová a obce Rovná). Pro značnou část této oblasti jsou také typické pozůstatky dřívější hornické činnosti, zejména rud (Horní Slavkov, Krásno), u obce Podstrání se nachází národní kulturní památka Středověký důl Jeroným v Čisté. Na správním území obce Nová Ves se vyskytují zdroje minerálních vod. Stejně jako pro Podkrušnohoří, také zde platí, že hospodářské podmínky nejsou silnou stránkou této oblasti. Nacházejí se zde zemědělské areály, které však nefungují v takovém rozsahu jako v dobách minulých. Výjimku v tomto ohledu tvoří města Krásno a Horní Slavkov, kde několik podniků úspěšně funguje. Celkově by se ORP Sokolov tedy dalo charakterizovat jako území, kde existuje těžba nerostných surovin, která sice negativně ovlivňuje životní prostředí kolem sebe, ale na druhé straně je pro tento region nesmírně důležitá, protože vytváří několik tisíc pracovních míst a je ekonomickým nositelem této oblasti. Těžba hnědého uhlí se však pomalu utlumuje, a tak brzy bude muset dojít k restrukturalizaci zdejšího průmyslového odvětví. Kontrastem k této činnosti jsou rozsáhlé přírodní plochy, které obyvatelům Sokolovské pánve poskytují dostatek prostoru k volnočasovým aktivitám. b) Schémata lokalizace a administrativního členění, širší vztahy: Schéma ČR s vyznačením Karlovarského kraje Schéma Karlovarského kraje s vyznačením ORP Sokolov obr. č. 1 zdroj:kúkk, datum: 03/2010 obr. č. 2 zdroj:měú Sokolov, datum:12/ Základní údaje o území ORP Sokolov a) Stručná charakteristika území ORP Rozloha ORP Sokolov: 488,96 km 2 Počet obyvatel: Hustota osídlení: 158 obyvatel na km 2 Počet obcí: 30 Počet katastrálních území: 90 Administrativní členění: ORP Sokolov má 30 obcí z toho 9 měst, 90 katastrů, 72 částí obcí, 5 pověřených obecních úřadů (Horní Slavkov, Chodov, Kynšperk nad Ohří, Loket a Sokolov) Seznam obcí: (Březová, Bukovany, Citice, Dasnice, Dolní Nivy, Dolní Rychnov, Habartov, Horní Slavkov, Chlum Svaté Maří, verze 1/2014 5/112

6 Chodov, Josefov, Kačerov, Krajková, Královské Poříčí, Krásno, Kynšperk nad Ohří, Libavské Údolí, Loket, Lomnice, Nová Ves, Nové Sedlo, Rovná, Sokolov, Staré Sedlo, Svatava, Šabina, Tatrovice, Těšovice, Vintířov a Vřesová.) Pozn. Tučně vyznačená jsou města, Svatava má statut městyse. b) Porovnání základních údajů všech ORP v kraji Porovnání základních geografických údajů ORP Karlovarského kraje ORP Rozloha (km 2 ) % za kraj Počet obyvatel % za kraj Počet obyvatel sídla ORP % z počtu obyvatel celého ORP Hustota osídlení na (km 2 ) Aš 144 4, , ,7 122,4 Cheb , ,7 101,4 Karlovy Vary , , ,3 74,1 Kraslice , ,1 51,4 Mariánské Lázně , , ,9 59,7 Ostrov 319 9, , ,9 89,9 Sokolov , , ,9 157,8 Karlovarský kraj ,6 Česká republika ,3 tabulka č. 1 Zdroj: ČSÚ (data k ) Další základní údaje všech ORP Karlovarského kraje ORP Počet obcí % za kraj Počet obcí se statutem města % za kraj Počet obcí nad tisíc obyvat el % za kraj Počet k.ú. % za kraj Aš 5 3,8 2 5,3 3 7,1 24 4,3 Cheb 21 15,9 5 13,2 6 14, ,5 Karlovy Vary 40 30,3 9 23,7 8 19, ,2 Kraslice 8 6,1 4 10,5 3 7,1 39 7,0 Mariánské Lázně 14 10,6 3 7,9 4 9, ,9 Ostrov 14 10,6 6 15,8 5 11,9 46 8,2 Sokolov 30 22,7 9 23, , ,0 Karlovarský kraj Česká republika tabulka č. 2 Zdroj: ČSÚ (data k ) verze 1/2014 6/112

7 c) Přehledná mapa ORP obr. č verze 1/2014 7/112

8 2.3. Základní údaje o obcích ve správním obvodu ORP Sokolov a) Obce a jejich katastrálních území Seznam katastrálních území Obec č. obce katastrální území č. k.ú. Březová Arnoltov Březová u Sokolova Bystřina Kamenice u Březové Kostelní Bříza Krásná Lípa u Březové Lobzy u Březové Ostrov u Březové Paseka u Březové Rudolec u Březové Smrkovec u Březové Studánka u Březové Tisová u Sokolova Žitná u Březové Bukovany Bukovany u Sokolova Citice Citice Hlavno Chlum Svaté Maří Chlum Svaté Maří Dolní Chodov Chodov Stará Chodovská Dasnice Dasnice Boučí Dolní Nivy Dolní Nivy Horní Nivy Horní Rozmyšl Dolní Rychnov Dolní Rychnov Habartov Habartov Horní Částkov Lítov Bošířany Horní Slavkov Horní Slavkov Kfely u Horního Slavkova Ležnice Ležnička Josefov Kaceřov Krajková Třídomí Luh nad Svatavou Radvanov Horní Pochlovice Kaceřov u Kynšperka nad Ohří Dolina u Krajkové Hrádek u Krajkové Krajková Květná u Krajkové Leopoldovy Hamry Libnov verze 1/2014 8/112

9 Markvarec u Krajkové Královské Poříčí Královské Poříčí Dolní Hluboká Krásno Háje nad Teplou Krásno nad Teplou Kynšperk nad Ohří Milešov Dolní Pochlovice Chotíkov u Kynšperka nad Ohří Kamenný Dvůr Kynšperk nad Ohří Liboc u Kynšperka nad Ohří Štědrá u Kynšperka nad Ohří Zlatá u Kynšperka nad Ohří Libavské Údolí Libavské Údolí Dvory u Lokte Loket Loket Nadlesí Údolí u Lokte Lomnice Lomnice u Sokolova Týn u Lomnice Nová Ves Louka u Mariánských Lázní Nová Ves u Sokolova Chranišov Nové Sedlo Loučky u Lokte Nové Sedlo u Lokte Rovná u Sokolova Bystřina u Rovné Rovná Čistá u Rovné Krásná Lípa u Rovné Milíře u Rovné Vranov u Rovné Hrušková Sokolov Novina u Sokolova Sokolov Vítkov u Sokolova Staré Sedlo Staré Sedlo u Sokolova Svatava Čistá u Svatavy Svatava Šabina Šabina Křemenitá Tatrovice Spomyšl u Vřesové Tatrovice Těšovice Těšovice Vintířov Vintířov u Sokolova Vřesová Vřesová tabulka č. 3 b) Základní údaje o jednotlivých obcích Podrobnější údaje o jednotlivých obcích ORP Sokolov jsou obsaženy v samostatném dokumentu Přílohy v příloze č verze 1/2014 9/112

10 3. Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území a jeho vyhodnocení SWOT analýzou 3.1. Horninové prostředí a geologie A. Souhrn vyhodnocení podtémat Celé území ORP Sokolov náleží ke krušnohorské soustavě České vysočiny. Podstatná část území se nachází v kotlině Sokolovské pánvi se střední nadmořskou výškou 451,8 m n.m. Na severu až severozápadě se zdvíhají Krušné hory, na jihu a jihovýchodě pak hřebeny Slavkovského lesa. ORP Sokolov se vyznačuje výskytem nerostných surovin. V Sokolovské pánvi se nacházejí ložiska hnědého uhlí. Sokolovská pánev je druhým největším místem se zásobou hnědého uhlí v ČR. Dále jsou zde ložiska rud, zejména wolframových a měděných, jílu, kaolinu, stavebního kamene a štěrkopísku. Území ORP Sokolov je značně dotčeno těžbou nerostných surovin, a to jak probíhající, tak ukončenou. Plochy dotčené těžbou se rozprostírají na 30,5 km 2. V řešeném území se tak nachází velký podíl poddolovaných území, což významně ovlivňuje další rozvoj v této oblasti. Dalšími důsledky jsou dolovou činností vzniklé haldy, odvaly a výsypky a stará důlní díla. Výsledkem je rozsáhlé území, které se projevuje svou nestabilitou, jako jsou sesuvy asvahové pohyby. Tyto následky má řešit rekultivace. V ORP Sokolov probíhají lesní, zemědělské i vodní rekultivace dle plánu sanací a rekultivací společnosti Sokolovské uhelné, právní nástupce a.s. Přes všechna negativa vzniklá v důsledku těžby je nutno konstatovat, že těžba nerostných surovin je významnou hospodářskou složkou této oblasti. B. Významná zjištění o stavu a vývoji území - dle podtémat Geologie a geomorfologie a) Shrnutí zjištění o stavu a vývoji území V rámci krušnohorské soustavy České vysočiny v ORP Sokolov vystupují krystalinické komplexy Krušných hor a na jihu krystalinické komplexy Slavkovského lesa. Tektonickou depresi mezi nimi vyplňují terciérní usazeniny. Horniny jsou spodnopalezoického stáří uloženiny mořského původu, zvrásněné metamorfované v průběhu variského vrásnění. Na východě území vystupuje část rozsáhlého karlovarského plutonu. Jde o petrograficky nehomogenní těleso s horskými žulami s obsahem vyrostlice draselného živce a krušnohorskými žulami, které obsahují cínové a wolframové mineralizace. V jižní části ORP Sokolov jsou krystalinické komplexy budovány silně metamorfovanými horninami rulami, migmatitickými rulami, kontaktními rohovci aj., které tvoří plášť četných těles variských gratinoidů. Výplň tektonické deprese Sokolovské pánve tvoří na bázi sled slabě zpevněných slepenců a pískovců tzv. starosedelského eocenního souvrství. Mladší terciérní souvrství obsahují mimořádně mocné sloje hnědého uhlí, překryté jezerními jíly a jílovci s chudou faunou lasturnatek, zbytky ryb a s nehojnými zbytky rostlinstva. Dvě hlavní sloje v pánvi od sebe odděluje sled tufů, tufových aglomerátů a vulkanitů uložených v době aktivního vulkanismu v Doupovských horách verze 1/ /112

11 Nerostné suroviny a) Shrnutí zjištění o stavu a vývoji území ORP Sokolov se vyznačuje výskytem různých druhů nerostných surovin. V Sokolovské pánvi se nacházejí ložiska hnědého uhlí. Sokolovská pánev je druhým největším místem se zásobou hnědého uhlí v ČR. Dále jsou zde ložiska rud, zejména wolframových a měděných, jílu, kaolinu, stavebního kamene a štěrkopísku. Těžba uhlí v tomto území převažuje. Realizuje se v lokalitách Jiří a Družba a je naplánována na dalších 20 až 30 let. b) Data o stavu a vývoji území Ložiska nerostných surovin Název ložiska Číslo ložiska Surovina Alberov-Lom Jiří Božičany-Osmosajih Božičany-Smolnicevýchod Bukovany u Sokolova Pyrit, Stopové a vzácné prvky, Uhlí hnědé Bentonit, Kaolin, Štěrkopísky Výměra v ORP (ha) 1461,58 Dotčené obce Královské Poříčí, Lomnice, Nové Sedlo, Sokolov, Svatava, Vintířov 20,46 Chodov Kaolin 1,32 Chodov Uhlí hnědé 477,94 Bukovany, Citice, Habartov, Svatava Dasnice-Hlavno Stavební kámen 5,57 Bukovany, Citice Habartov Uhlí hnědé 66,82 Habartov, Krajková Chebské pánve Uhlí hnědé 860,34 Kaceřov, Kynšperk nad Ohří Chodov Kaolin 57,5 Chodov Královské Poříčí- Marie Uhlí hnědé 319,63 Královské Poříčí Krásno Cín-wolframová ruda, Měděná ruda 17,79 Horní Slavkov, Krásno Krásno-Horní Slavkov Cín-wolframová ruda, Lithiová ruda 35,12 Horní Slavkov, Krásno Krásno-Koník Krásno-Vysoký Kámen Krásno-Vysoký Kámen Lomnice u Sokolova Cín-wolframová ruda, Lithiová ruda 4,28 Krásno Živcové suroviny 7,52 Krásno živcové suroviny 11,67 Krásno Stopové a vzácné prvky, Uhlí hnědé 47,22 Lomnice Mírová Bentonit, Jíly, Kaolin 32,96 Chodov Nové Sedlo-Družba Uhlí hnědé 505,19 Královské Poříčí, Nové Sedlo Odravská pánev Uhlí hnědé 192,12 Kynšperk nad Ohří Sokolov-pilíř Uhlí hnědé 97,38 Sokolov verze 1/ /112

12 Staré Sedlo u Sokolova stavební kámen 19,79 Loket, Sokolov, Staré Sedlo Svatava-Medard Uhlí hnědé 1279,31 Citice, Habartov, Lomnice, Sokolov, Svatava Tisová u Sokolova- Silvestr Stopové a vzácné prvky, Uhlí hnědé 161,21 Březová, Dolní Rychnov, Sokolov, Šabina Týn u Lomnice-Na Pískách Štěrkopísky 38,04 Lomnice, Svatava Vítkov u Sokolova Stavební kámen 6,02 Sokolov celkem v ORP Sokolov zdroj: ÚAP, datum: tabulka č. 4 Suroviny Obec Ložiska surovin (počet) Chráněné ložiskové území (počet) Dobývací prostory (počet) Území obce (ha) ORP Sokolov Březová Bukovany Citice Dasnice Dolní Nivy Dolní Rychnov Habartov Horní Slavkov Chlum Svaté Maří Chodov Josefov Kaceřov Krajková Královské Poříčí Krásno Kynšperk nad Ohří Libavské Údolí Loket Lomnice Nová Ves Nové Sedlo Rovná Sokolov Staré Sedlo Svatava Šabina Tatrovice Těšovice Vintířov Vřesová verze 1/ /112

13 tabulka č. 5 průměr obce v ORP Sokolov zdroj: ÚAP, datum: Následky těžby a) Shrnutí zjištění o stavu a vývoji území Území ORP Sokolov je značně dotčeno těžbou nerostných surovin, a to jak probíhající tak ukončenou. V řešeném území se tak nachází velký podíl poddolovaných území, což významně ovlivňuje další rozvoj v této oblasti. Dalšími důsledky jsou dolovou činností vzniklé haldy, odvaly a výsypky a stará důlní díla. Výsledkem je rozsáhlé území, které se projevuje svou nestabilitou, jako jsou sesuvy a svahové pohyby. Tyto následky má řešit rekultivace. V ORP Sokolov probíhají lesní, zemědělské i vodní rekultivace dle plánu sanací a rekultivací společnosti Sokolovské uhelné, právní nástupce a.s. Jedná se o dlouhodobou záležitost, jejíž výsledky postupně promění dotčené území v kulturní krajinu, která se plnohodnotně začlení do okolního prostředí. Pro takto rekultivované plochy je třeba hledat nové využití verze 1/ /112

14 b) Data o stavu a vývoji území Poddolované území, sesuvné území, staré důlní dílo Obec Území obce (ha) Počet poddolov. území (body) Počet poddolov. území (plochy) Zábor poddolov. ploch (ha) % poddolov. z území obce verze 1/ /112 Počet sesuvů (body) Počet sesuvů (plochy) Zábor ploch sesuvů (ha) % sesuvů z území obce Stará důlní díla (počet) ORP Sokolov , , Březová , Bukovany , Citice , Dasnice Dolní Nivy , Dolní Rychnov , Habartov , ,1 0 Horní Slavkov , Chlum Svaté Maří , Chodov , ,2 1 Josefov , Kaceřov , Krajková , Královské Poříčí ,2 0 Krásno Kynšperk nad Ohří , ,3 2 Libavské Údolí Loket , Lomnice , ,3 0 Nová Ves Nové Sedlo , ,2 8 Rovná , Sokolov , Staré Sedlo , Svatava ,

15 Šabina , Tatrovice Těšovice , Vintířov , ,3 0 Vřesová , průměr obce v ORP Sokolov ,4 2, ,3 0,17 0,57 2 0,1 37,93 průměr obce v kraji tabulka č. 6 zdroj: ÚAP, datum: verze 1/ /112

16 obr. č verze 1/ /112

17 obr. č verze 1/ /112

18 Chráněná ložisková území Název CHLÚ Číslo CHLÚ Surovina Výměra v ORP (ha) Dotčené obce Božičany Bentonit, Kaolin 54,39 Chodov Božíčany III Kaolin 0,59 Chodov Čistá Cín-wolframová ruda 67,02 Rovná Habartov Uhlí hnědé 29,16 Habartov Hlavno II Stavební kámen 11,57 Bukovany,Citice Krásno Cín-wolframová ruda, Lithiová ruda, Wolframová 3154,95 Horní Slavkov,Krásno,Rovná Mírová I Kaolin 7,97 Chodov Sokolov I Uhlí hnědé 53,95 Sokolov Stará Chodovská Kaolin 70,22 Chodov Tisová I Stopové a vzácné prvky, Uhlí hnědé 850,18 Březová,Dolní Rychnov,Sokolov,Šabina celkem v ORP Sokolov tabulka č zdroj: ÚAP, datum: Dobývací prostory Název DP Číslo DP Nerost Výměra v ORP (ha) Alberov 3/0019 hnědé uhlí 1461,58 Dotčené obce Královské Poříčí,Lomnice,Nové Sedlo,Sokolov,Svatava,Vintířov Božíčany 6/0126 kaolin 46,22 Chodov Božíčany II 6/0337 kaolin 0,07 Chodov Bukovany 3/0089 hnědé uhlí 477,94 Bukovany,Citice,Habartov,Svatava Habartov 3/0016 hnědé uhlí 645,35 Citice,Habartov Královské Poříčí 3/0020 hnědé uhlí 319,63 Královské Poříčí Krásno 5/0021 cín-wolfr.ruda 56,9 Krásno Krásno I 6/0344 živcová surovina 25,47 Krásno Lomnice 3/0052 hnědé uhlí 108,79 Lomnice Mírová 6/0353 kaolin 14,67 Chodov Nové Sedlo 3/0022 hnědé uhlí 505,19 Královské Poříčí,Nové Sedlo Svatava 3/0017 hnědé uhlí 1279,31 Citice,Habartov,Lomnice,Sokolov, Svatava Týn u Lomnice I 7/0866 štěrkopísek 38,04 Lomnice,Svatava Vítkov I 7/0914 žula 6,02 Sokolov celkem v ORP Sokolov 4985,18 zdroj: ÚAP, datum: tabulka č verze 1/ /112

19 obr. č verze 1/ /112

20 Dílčí SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY Ložiska hnědého uhlí Ložiska stavebního kamene (živce - Krásno, žula - Vítkov, kaolin - Chodov, štěrkopísek Lomnice, svory Bukovany, stopové a vzácné prvky - Tisová) Výskyt rašeliny (Krásno) Stabilní původní geologické podloží Nízká seismická činnost PŘÍLEŽITOSTI Následná rekultivace a revitalizace krajiny vznik vodních ploch, rekreace, turistika apod. Rozšíření těžby prolomením limitů SLABÉ STRÁNKY Důsledky poddolovaného území Zásah do původní krajiny Nestabilní plochy v důsledku těžby Velké množství starých důlních děl Ubývající zásoby hnědého uhlí OHROŽENÍ Sesuvy a eroze na výsypkách Vznik nestabilních ploch pro další použití Rozvoj těžby na úkor jiných zájmů Překotné čerpání zásob nerostných surovin Nevhodné využití opuštěného dobývacího prostoru (např. skládka) 3.2. Vodní režim A. Souhrn vyhodnocení podtémat ORP Sokolov patří do povodí Labe a tedy do úmoří Severního moře. Dominantní řekou je zde Ohře, která odvádí vody středem regionu od západu k východu, přičemž z jihu do Ohře odvádí vodu její přítoky Lobezský potok, Malá a Velká Libava, Dlouhá stoka s Pramenským potokem a Teplá a ze severu do Ohře odvádí vody její přítoky Libocký potok, Svatava a Chodovský potok. Severní část při hranicích je odvodňována k severu do Německa povodím Bílé Elster (Halštrov). Rybníky krajina moc neoplývá, naleznete je u Horního Slavkova, Nové Vsi, močály a rašelinná jezírka najdete na mnoha místech ve Slavkovském lese a v některých částech Krušných Hor. Mnoho vodních ploch zůstává po vytěžených slojích hnědého uhlí a kaolínu, najdete zde vodní nádrž Horka na Libockém potoce, Tatrovice na Tatrovickém potoce. Oblast Slavkovského lesa s rašelinnými jezírky je zásobárnou vody pro lázeňské prameny. Na území ORP Sokolov je stanoveno záplavové území Q100 na několika tocích (Ohře, Svatava, Teplá, Chodovský potok, Libocký potok, Lobezský potok, Tatrovický potok, Tisová, Stoka a Velká Libava), které pokrývá 14,96 km 2 území. Retenční schopnost území je malá a stupeň rozkolísanosti odtoku je střední. V minulosti byly provedeny zásahy do původního vodního režimu v důsledku těžby v podobě přeložení většiny vodních toků. Po ukončené těžbě probíhala a dosud probíhá rekultivace a v jejímž rámci vznikají nové vodní plochy. Mezi nejvýznamnější patří vodní nádrž Michal v k.ú. Vítkov u Sokolova. V současné době probíhá napouštění vodní nádrže Medard, jejíž rozloha bude činit cca 490 ha. Takto rozsáhlá vodní plocha bude mít vliv na vodohospodářské poměry v území verze 1/ /112

21 B. Významná zjištění o stavu a vývoji území - dle podtémat Vodní toky a plochy a) Shrnutí zjištění o stavu a vývoji území Nejvýznamnějším tokem Sokolovska je středně velká řeka Ohře (č.h.p ) pramenící ve Smrčinách na území Spolkové republiky Německo. Územím protéká od jihozápadu směrem přibližně východoseverovýchodním. Ohře protéká i Sokolovem, a to v jeho historické části, přibližně na říčním km 202. Nadmořská výška je zde 400 m n.m. Průměrný průtok se pohybuje kolem m.s -1. V západní části Sokolovska byla řeka svedena do uměle upravených koryt z důvodu průsaků do nedalekých dolových území. V samotném Sokolově se nachází jedno z posledních přirozených slepých ramen. V Sokolově vtékají do Ohře dva významné toky. Při levém břehu je to řeka Svatava (č.h.p ) pramenící v Krušných horách a při pravém břehu Lobezský potok (č.h.p ) pramenící ve Slavkovském lese. Svatava si ponechává přirozené říční koryto, s výjimkou menších úprav koryta v obci Svatava. Sokolovem protéká Lobezský potok, který je ve Slavkovském lese horským potokem a v celém zájmovém území byl sveden do uměle vytvořeného koryta. Poslední 3 km potoka protékají přímo Sokolovem. Nejvýznamnější vodní nádrží je nádrž Horka (objem vody 21,35 mil. m 3 ) na Libockém potoce. Jedná se o vodárenskou nádrž zásobující pitnou vodou skupinový vodovod Horka pokrývající větší část ORP Sokolov. K dalším významným nádržím patří nádrž Tatrovice na Tatrovickém potoce (objem 1,67 mil. m 3 ), která slouží jako retenční nádrž na průmyslové odběry). Poslední významnější nádrží je retenční nádrž Vřesová na Chodovském potoce, dotovaná vodou z řeky Ohře přivaděčem průmyslové vody z čerpací stanice na levém břehu Ohře u Lokte. Na mnoha místech jsou rybníky, z nichž některé slouží k chovu ryb. V okolí průmyslových zón jsou časté sedimentační nádrže. Vodní toky a plochy na území ORP Sokolov byly vminulosti dotčeny těžbou. Celé území bylo protkáno sítí vodotečí, postupně pak byly jednotlivé potoky překládány z důvodu uvolnění důlních prostorů. V původních korytech zůstaly pouze řeky Ohře a Svatava. Tímto způsobem bylo zasaženo do původního funkčního vodního režimu. Většina vodních toků byla proto navržena k revitalizaci. V souvislosti s rekultivacemi území po těžbě vznikají na území ORP Sokolov nové vodní plochy. Mezi nejvýznamnější patří vodní nádrž Michal v k.ú. Vítkov u Sokolova a v současné době napouštěná vodní nádrž Medard o výměře 490 ha, která se bude rozkládat na více katastrálních území obcí Bukovany, Citice, Sokolov, Svatava a Habartov. Dále je plánována rekultivace zbytkové jámy lomů Jiří a Družba, a to po ukončení veškerých těžebních a terénních prací, za cca 20 až 30 let verze 1/ /112

22 b) Data o stavu a vývoji území Vodní toky a plochy Obec Území obce (ha) % území v povodí Ohře Celkem vodní plochy (ha) % z území obce Vodní toky celkem ORP Sokolov Březová ,3 33 Bukovany ,1 2 Citice ,7 1 Dasnice ,1 4 Dolní Nivy ,1 13 Dolní Rychnov ,1 4 Habartov ,6 10 Horní Slavkov ,2 30 Chlum Svaté Maří ,1 0 Chodov ,6 10 Josefov ,2 11 Kaceřov ,3 3 Krajková ,7 20 Královské Poříčí ,6 3 Krásno ,2 17 Kynšperk nad Ohří ,1 21 Libavské Údolí ,4 6 Loket ,1 21 Lomnice ,9 4 Nová Ves ,7 22 Nové Sedlo ,7 7 Rovná ,2 22 Sokolov ,5 22 Staré Sedlo ,3 5 Svatava ,3 7 Šabina ,3 5 Tatrovice ,4 6 Těšovice Vintířov ,6 7 Vřesová ,4 5 průměr obce v ORP Sokolov ,5 11 tabulka č. 9 zdroj: ÚAP, datum: Vodní režim v krajině a) Shrnutí zjištění o stavu a vývoji území ORP Sokolov patří do povodí Labe a tedy do úmoří Severního moře. Dominantní řekou je zde Ohře, která odvádí vody středem regionu od západu k východu, přičemž z jihu do Ohře odvádí vodu její přítoky Lobezský potok, Malá a Velká Libava, Dlouhá stoka s Pramenským potokem a Teplá a ze severu do Ohře odvádí vody její přítoky verze 1/ /112

23 Libocký potok, Svatava a Chodovský potok. Severní část při hranicích je odvodňována k severu do Německa povodím Bílé Elster (Halštrov). Rybníky krajina moc neoplývá, naleznete je u Horního Slavkova, Nové Vsi, močály a rašelinná jezírka najdete na mnoha místech ve Slavkovském lese a v některých částech Krušných Hor. Mnoho vodních ploch zůstává po vytěžených slojích hnědého uhlí a kaolínu, najdete zde vodní nádrž Horka na Libockém potoce, Tatrovice na Tatrovickém potoce a vodní nádrž Vřesová. Oblast Slavkovského lesa s rašelinnými jezírky je zásobárnou vody pro lázeňské prameny. Retenční schopnost území je malá a stupeň rozkolísanosti odtoku je střední. Koeficient odtoku klesá s nadmořskou výškou z vysokého (v Krušných horách) na velmi vysoký na ostatním území ORP Sokolov. V minulosti byly provedeny zásahy do původního vodního režimu v důsledku těžby v podobě přeložení většiny vodních toků. Po ukončené těžbě probíhala a dosud probíhá rekultivace a v rámci ní vznikají nové vodní plochy. Mezi nejvýznamnější patří vodní nádrž Michal v k.ú. Vítkov u Sokolova. V současné době probíhá napouštění vodní nádrže Medard, jejíž rozloha bude činit cca 490 ha. Takto rozsáhlá vodní plocha bude mít vliv na vodohospodářské poměry v území. b) Data o stavu území Vodní eroze, vsakování, meliorace Obec Území obce (ha) Zastavěné plochy (ha) % zast. pl. z území obce TTP (ha) Lesní půda (ha) Celkem % z území obce Meliorace (ha) % melior. z území obce ORP Sokolov , , ,9 Březová , , ,3 Bukovany , ,3 0 0 Citice , ,7 0 0 Dasnice , ,7 Dolní Nivy , ,2 26 1,4 Dolní Rychnov , ,2 0 0 Habartov , , ,1 Horní Slavkov ,6 49 1,3 Chlum Svaté Maří , ,4 0 0 Chodov , ,6 0 0 Josefov , , ,7 Kaceřov , ,6 Krajková , , Královské Poříčí , ,9 0 0 Krásno , ,1 Kynšperk nad Ohří , , ,1 Libavské Údolí , ,2 0 0 Loket , ,1 38 1,4 Lomnice , ,2 0 0 Nová Ves , ,1 65 2,4 Nové Sedlo , ,4 0 0 Rovná , , ,1 Sokolov , ,8 11 0,5 Staré Sedlo , , verze 1/ /112

24 Svatava , ,3 0 0 Šabina , , ,7 Tatrovice , ,5 Těšovice , ,9 0 0 Vintířov ,7 0 0 Vřesová , ,3 0 0 průměr obce v ORP Sokolov , ,6 89 5,6 zdroj: ÚAP, datum: tabulka č verze 1/ /112

25 obr. č verze 1/ /112

26 Záplavy a) Shrnutí zjištění o stavu a vývoji území V řešeném území jsou stanovena záplavová území Q5, Q20, Q100 a aktivní zóny záplavového území dle 66 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon. Záplavové území Q100 bylo na území ORP Sokolov stanoveno na tocích: Ohře, Svatava, Teplá, Chodovský potok, Libocký potok, Lobezský potok, Tatrovický potok, Tisová, Stoka a Velká Libava. Lze předpokládat, že bude docházet k upřesňování stávajících a stanovování nových záplavových území. Všechny plánované rozvojové záměry musí proto respektovat záplavová území dle jejich aktuálního stavu a legislativy platné v době realizace záměrů. Záplavové území Q100 pokrývá 14,96 km 2 území, což představuje 3% plochy ORP Sokolov. b) Data o stavu území Záplavová území Q100 Obec Území obce (ha) Plocha záplavy Q100 % z území obce ORP Sokolov Březová ,6 Bukovany Citice ,6 Dasnice ,7 Dolní Nivy ,7 Dolní Rychnov Habartov Horní Slavkov ,7 Chlum Svaté Maří ,2 Chodov ,7 Josefov ,8 Kaceřov ,5 Krajková ,3 Královské Poříčí ,5 Krásno ,3 Kynšperk nad Ohří ,2 Libavské Údolí ,3 Loket ,4 Lomnice ,3 Nová Ves ,4 Nové Sedlo Rovná ,3 Sokolov Staré Sedlo Svatava ,1 Šabina ,6 Tatrovice ,4 Těšovice ,8 Vintířov ,2 Vřesová ,9 tabulka č. 11 průměr obce v ORP Sokolov ,9 zdroj: ÚAP, datum: verze 1/ /112

27 obr. č verze 1/ /112

28 Zdroje vod a) Shrnutí zjištění o stavu a vývoji území Pitná voda pro ORP Sokolov je z větší části zajišťována z povrchových zdrojů. Největším povrchovým zdrojem je vodárenská nádrž Horka, která funguje jako zdroj pro skupinový vodovod pro většinu obcí ORP Sokolov. Malá část ORP je zásobována ze skupinového vodovodu Karlovy Vary, přivaděčem z vodojemu Nad lomem do vodojemu Vintířov. Okrajově do řešeného území zasahuje od jihu skupinový vodovod Rovná odebírající vodu z nádrže Krásná Lípa na Velké Libavě. V malých sídlech na úpatí Krušných hor jsou využívány lokální vodní zdroje bez vyhlášených ochranných pásem. Na území ORP Sokolov se nacházejí podzemní zdroje vod, z nichž lze zmínit např. zdroj Hlubinná v Krásně, prameniště Kluč v Habartově a prameniště Dolní Rychnov Dílčí SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY Existující zdroje vody pro hospodářský rozvoj Výskyt pramenišť Většina území ORP má vybudované ČOV CHOPAV Chebská pánev a Slavkovský les; Krušné hory Výskyt vývěrů minerálních vod Narušení části vodního režimu v důsledku dolové činnosti (regulace, zrušení, přeložení) Nízká míra retence a akumulace vody Kontaminace spodních vod v důsledku těžby PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ Revitalizace vodních toků pro obnovu jejich biologického významu Vznik nových vodních ploch za účelem zvýšení retence (Dvorečky) Vybudování protipovodňových opatření Kontaminace spodních vod v důsledku starých ekologických zátěží Nestabilní vodohospodářský systém na rekultivovaných plochách Kontaminace vody z existujících průmyslových komplexů Možné narušení vodního režimu v důsledku těžby rašeliny ve Slavkovském lese Zhoršení následků záplav při výstavbě na nevhodných plochách verze 1/ /112

29 3.3. Hygiena životního prostředí A. Souhrn vyhodnocení podtémat ORP Sokolov leží ve dvou klimatických oblastech, Sokolovská pánev v mírně teplé, vyšší a horské polohy Krušných hor a Slavkovského lesa v chladné klimatické oblasti. Zdejší klima má největší vliv na zemědělství, z tohoto pohledu je méně příznivé. Na kvalitu ovzduší negativně působí rozsáhlá průmyslová činnost, zejména těžba a následné zpracování hnědého uhlí. Znečištění ovzduší ale od 90. let 20. století klesá. Veškeré průmyslové podniky splňují dlouhodobě emisní normy. Na území ORP Sokolov se nacházejí dvě skládky skupiny S - ostatní odpad, a to v Březové v k.ú. Tisová u Sokolova (.A.S.A. spol. s r.o.) a v Chodově (SATER CHODOV spol. s r.o.). Ostatní obce řeší odpad svozem na tyto skládky. Zdrojem hluku je na území ORP Sokolov především silniční doprava. Měření hluku je prováděno pouze v individuálních případech, kdy se předpokládá možné zvýšení hladiny hluku, naposledy vpřípadě dočasné zvýšené průjezdnosti obcemi ORP Sokolov z důvodu budování silnice R6 a uzavření části původní I/6, neprovádí se pravidelně. Další podstatnou složkou hygieny životního prostředí je výskyt radonu. Nejvyšší 3. stupeň souvisí s výskytem intruzivních a metamorfovaných hornin (např. granit) v oblasti obcí Vřesová, Tatrovice, v k.ú. Hrušková, v okolí města Loket, Krásno a obce Nová Ves. B. Významná zjištění o stavu a vývoji území - dle podtémat Klimatické podmínky a) Shrnutí zjištění o stavu a vývoji území ORP Sokolov leží ve dvou klimatických oblastech, Sokolovská pánev v mírně teplé, vyšší a horské polohy Krušných hor a Slavkovského lesa v chladné klimatické oblasti. Průměrné roční teploty vzduchu se pohybují v nižších polohách mezi 6 7 C, v horských oblastech kolem 5 C. Letních dnů je v průměru 10 až 40, mrazových dnů 110 až 150 za rok. Absolutní teplotní maxima v okolí Sokolova vystoupila na 35 C, minima poklesla na 26 C. Dlouhodobé průměrné roční úhrny atmosférických srážek se pohybují na většině území od 600 mm do 800 mm, v Krušných horách až do 1000 mm. Území Krušných hor a Slavkovského lesa je dobře provětráváno, více inverzí je zaznamenáno v pánevní oblasti. Převládá západní a severozápadní proudění vzduchu Ovzduší a) Shrnutí zjištění o stavu a vývoji území Na kvalitu ovzduší negativně působí rozsáhlá průmyslová činnost, zejména těžba a následné zpracování hnědého uhlí. Mezi základní sledované znečišťující látky, vznikající především při spalování tuhých a kapalných paliv a vypouštěné do ovzduší, patří tuhé látky (polétavý prach, popílek), oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ), oxid uhelnatý (CO) a uhlovodíky (C x H y ). Znečištění ovzduší od 90. let 20. století klesá. Veškeré průmyslové podniky splňují dlouhodobě emisní normy. Současné roční průměrné imisní koncentrace oxidu verze 1/ /112

30 siřičitého, oxidů dusíku a prašného aerosolu leží v rozmezí 5 40 g/m 3, přičemž hodnoty vrozmezí 5 20 g/m3 se vyskytují v horských oblastech. Až 40 g/m 3 je měřeno v Sokolově a okolí, tj. oblasti s průmyslem a silnou dopravní zátěží, občas také v menších sídlech v hůře provětrávaných údolí. Pro sledování stavu a vývoje znečištění ovzduší slouží Registr emisí a zdrojů znečištění ovzduší (REZZO), který zdroje člení do čtyř kategorií podle velikosti zdroje znečištění, přičemž kategorie 1 představuje největší zdroj znečištění. V následující tabulce jsou zachyceny počty zdrojů kategorie REZZO 1 a 2 v jednotlivých obcích ORP Sokolov. b) Data o stavu a vývoji území Zdroje znečištění ovzduší Obec Zdroje REZZO I. (počet) Zdroje REZZO II. (počet) ORP Sokolov Březová 6 3 Bukovany 1 0 Citice 0 1 Dasnice 0 23 Dolní Nivy 0 4 Dolní Rychnov Habartov 0 1 Horní Slavkov 5 11 Chlum Svaté Maří 0 0 Chodov 1 7 Josefov 0 0 Kaceřov 0 0 Krajková 1 3 Královské Poříčí 0 2 Krásno 0 3 Kynšperk nad Ohří 0 20 Libavské Údolí 0 8 Loket 8 8 Lomnice 0 7 Nová Ves 0 0 Nové Sedlo 7 4 Rovná 0 2 Sokolov Staré Sedlo 0 1 Svatava 0 12 Šabina 0 1 Tatrovice 0 0 Těšovice 0 0 Vintířov 5 5 Vřesová 8 0 průměr obce v ORP Sokolov 2 6 zdroj: ÚAP, datum: tabulka č verze 1/ /112

31 Odpady a) Shrnutí zjištění o stavu a vývoji území V roce 2013 bylo na území ORP Sokolov provozováno celkem 80 zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů a zařízení využívající odpady jako náhradu za vstupní suroviny, z toho: 2 skládky odpadů skupiny S-ostatní odpad (provozovatel.a.s.a., spol. s r.o. a SUAS skládková, s.r.o. (dříve SATER CHODOV spol. s r.o.) 8 sběrných dvorů (území Sokolov, Kynšperk nad Ohří, Habartov, Horní Slavkov, Tatrovice, Libavské Údolí, Lomnice, Chodov) 4 zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků (Miloslava Podhradská, Jozef Novický, L.C.TRUCKCENTRUM s.r.o., AB Metal Recycling s.r.o.) 2 zařízení ke sběru, výkupu a zpracování elektroodpadů ((Miloslava Podhradská, COBA ENVI s.r.o.) 30 zařízení ke sběru a výkupu odpadů 34 dalších zařízení mobilních zařízení ke sběru odpadů, zařízení na využití odpadů - třídění, drcení, recyklace, kompostování, b) Data o stavu území Přehled produkce a nakládání s odpady na území ORP Sokolov v roce 2013 Zdroj: MěÚ Sokolov, OŽP Celková roční produkce odpadů původců a oprávněných osob v roce 2013 v členění na odpady kategorie ostatní a nebezpečné: celkem odpadů (v tunách) kategorie ostatní nebezpečné , , Na celkové roční produkci odpadů se podílelo 30 obcí (občanů obcí) v územním obvodu ORP Sokolov v následujícím množství (v tunách): odpady kategorie ostatní nebezpečné , , z toho vytříděné složky (sklo, papír, plasty) 2 302, směsný komunální odpad , Množství odpadů (v tunách) odevzdaných (občany obcí a podnikajícími subjekty) na sběrné dvory (území Sokolov, Kynšperk nad Ohří, Habartov, Horní Slavkov, Tatrovice, Libavské Údolí, Lomnice, Chodov): odpady kategorie ostatní nebezpečné 1 152, , Množství odpadů (v tunách) odstraněných formou skládkování na území ORP Sokolov: odpady kategorie ostatní nebezpečné 1) verze 1/ /112

32 72 061, , ) na skládky odpadů skupiny S-ostatní odpad je povoleno ukládat rovněž odpady z azbestu, kterým je přiřazena kategorie nebezpečný odpad Na území ORP Sokolov bylo přijato do 4 provozovaných zařízení ke sběru, výkupu a zpracování odpadů celkem autovraků Hluk a vibrace a) Shrnutí zjištění o stavu a vývoji území Hluk a vibrace jsou nehmatatelnými znečišťovateli životního prostředí. Zdrojem hluku na území ORP Sokolov je především doprava, a to silniční včetně provozu na parkovacích a odstavných plochách, železniční a letecká. Přes ORP Sokolov vede rychlostní silnice R6, která vykazuje vysokou hlučnost. Dále je území protkáno sítí komunikací II. a III. třídy. Územím dále prochází celostátní železniční trať, jejíž trasa vede od západu na východ přes město Kynšperk nad Ohří, podél hranice obce Chlum Svaté Maří, pokračuje přes obec Dasnice, město Sokolov, obec Královské Poříčí, město Nové Sedlo a hranice ORP trať opouští na území města Chodov. Kromě toho, že se železnice stala územní bariérou, rovněž vykazuje vysokou hlučnost, a to především v místě stanic. Pravidelné měření hluku na konkrétních stanovištích se však neprovádí Radonové riziko a) Shrnutí zjištění o stavu a vývoji území Na území ORP Sokolov nalezneme všechny stupně radonového indexu geologického podloží. Nejvyšší 3. stupeň souvisí s výskytem intruzivních a metamorfovaných hornin (např. granit) v oblasti obcí Vřesová, Tatrovice, v k.ú. Hrušková, ve městech Loket, Krásno a Horní Slavkov a v obcích Rovná a Nová Ves. Střední stupeň radonového indexu byl zjištěn z větší části na území Habartova, Krajkové, Josefova, Dolních Niv, Chlumu Svaté Maří, Libavského Údolí, Březové, Horního Slavkova a Krásna. Ostatní oblasti ORP mají nižší stupeň výskytu radonu. Přesné informace eviduje Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Působení radonu na člověka je třeba regulovat již při výstavbě nových nebo rekonstrukci stávajících budov, podzemních zdrojů vody s vyšším obsahem přírodních radionuklidů, regulace uvolňování přírodních radionuklidů do životního prostředí při některých průmyslových činnostech a další. Zdroj: Státní úřad pro jadernou bezpečnost a verze 1/ /112

33 b) Data o stavu území obr. č verze 1/ /112

34 Staré zátěže území a kontaminované plochy a) Shrnutí zjištění o stavu a vývoji území Na území ORP Sokolov se vyskytuje řada starých zátěží a kontaminovaných ploch nejčastěji jako následek těžby nebo jako provozovaná či opuštěná plocha skládek odpadu, která neprošla asanací. Mezi těmito plochami se vyskytují i existující zemědělské areály. Provozované skládky a zemědělské areály představují riziko úniku nebezpečných látek buď do ovzduší, nebo do půdy a povrchových i spodních vod. Opuštěné neasanované skládky a pozůstatky po těžbě v podobě odvalů z jam a štol představují potenciální riziko znečištění životního prostředí a bez provedení náležitých opatření omezují další využití území verze 1/ /112

35 b) Data o stavu území obr. č verze 1/ /112

36 Dílčí SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY Dlouhodobé snižování emisí a prachových částic v ovzduší Instalované ČOV Vysoký podíl domácností napojených na centrální vytápění Vyhlášená CHKO Slavkovský les Zvyšující se podíl tříděného odpadu Elektrifikace páteřní železniční dopravy SLABÉ STRÁNKY Nevhodné umístění průmyslových objektů uvnitř sídel Staré ekologické zátěže Velká část území se nachází ve 2. a 3. stupni radonového indexu Inverzní poloha center osídlení v pánevní oblasti Vysoká hlučnost a prašnost pocházející z těžby v blízkosti sídel Hluk z průjezdné dopravy obcemi (Chodov, Nové Sedlo, Staré Sedlo) Zhoršená kvalita obytného prostředí dopravou po železnici Zhoršená kvalita obytného prostředí dopravou po rychlostní silnici PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ Vyloučení umisťování výrobních zdrojů s negativním vlivem na ŽP Výsadba ochranné a estetické zeleně Dobudování systémů dešťové kanalizace s odvodem do ČOV Sanace starých ekologických zátěží Výstavba obchvatů, vyvedení tranzitní dopravy mimo centra Možný únik z chemických závodů (Momentive Specialty Chemicals, a.s.) Černé skládky a kontaminace prostředí Zvýšení podílu domácností vytápějících pevnými palivy z důvodu zvyšování cen energií Zvýšení podílu železniční dopravy (Horní Slavkov) 3.4. Ochrana přírody a krajiny A. Vyhodnocení stavu a vývoje území Souhrn vyhodnocení podtémat Celé území bylo v posledních 150 letech značně exploatováno především těžbou hnědého uhlí a s těžbou spojeného průmyslu. Došlo nejen k odlesnění krajiny, ale i k odkryvu svrchní půdy a přemístění velkého množství půdy. Těžba byla upřednostňována téměř před vším, docházelo ke změně toků potoků a k záborům mnohých významných přírodních biotopů. V současné době dochází k částečnému návratu území k původním stavům pomocí cílených rekultivací. Výsypky jsou zalesňovány, lomy připravovány pro zatopení vodou. Příkladem je již vytvořená vodní nádrž Michal, která spolu s dalšími dvěma připravovanými nádržemi změní území v jezerní oblast. Pro vznik těchto nádrží se plánuje použití vody zřeky Ohře. Na západním okraji Sokolova, mezi Sokolovem, Dolním Rychnovem a Březovou, se na výsypce nachází golfové hřiště pro širší veřejnost a buduje se přírodní park s chovem zvěře. ORP Sokolov se vyznačuje velkým množstvím chráněných území. Nejrozsáhlejší je CHKO Slavkovský les s rozlohou téměř 200 km 2. Dále se zde nachází řada verze 1/ /112

37 maloplošných zvláště chráněných území typu národní přírodní rezervace, přírodní rezervace a přírodní památka. Na území ORP Sokolov je vymezeno 2309,48 ha lokálního ÚSES (4,7 % území), 6992,83 ha regionálního ÚSES (14.3 % území) a 3754,27 ha nadregionálního ÚSES (7,68 %). Koeficient ekologické stability má hodnotu 1,86. B. Významná zjištění o stavu a vývoji území - dle podtémat Chráněná území a) Shrnutí zjištění o stavu a vývoji území Na území ORP Sokolov se nachází dvě velkoplošná chráněná území: 1.) Chráněná krajinná oblast Slavkovský les Jedná se o oblast málo narušené přírody v lázeňském trojúhelníku, pro kterou jsou typická rašeliniště a taktéž vzácná a chráněné fauna (hnědásek chrastavcový) a flóra (rožec kuřičkolistý, arnika horská, různé druhy orchidejí). Plní také funkci přírodního vodního rezervoáru, čímž ovlivňuje vodní režim širokého okolí. Byla zřízena v roce 1974, zasahuje na území sedmi obcí v jižní polovině ORP a zaujímá rozlohu více než 198 km 2. Jsou vymezeny celkem čtyři zóny odstupňované ochrany přírody s přibližným zastoupením I. zóny 9 %, II. zóny 27 %, III. zóny 43 % a IV. zóny 20 %. Součástí CHKO Slavkovský les na území ORP Sokolov je také několik maloplošných chráněných území, která reprezentují nejzachovalejší části CHKO a jsou blíže popsána níže. 2.) Přírodní park Leopoldovy Hamry Rozprostírá se nad Sokolovskou pánví v jihozápadní části Krušných hor. Na území ORP Sokolov se nachází jak jeho sokolovská, tak i chebská část. Sokolovská část byla vyhlášena v roce 1986, chebská o devět let později. Ve zmíněném ORP zaujímá rozlohu cca 14 km 2. Území je chráněno pro svůj cenný krajinný ráz a přírodní hodnoty. Dále na území ORP Sokolov zasahuje sedm maloplošných chráněných území: 1.) Dominova skalka Náleží do kategorie přírodních památek a nalézá se na území obce Nová Ves v CHKO Slavkovský les. Byla vyhlášena v roce 1989 a rozkládá se na ploše 6,61 ha. Předmětem ochrany je výrazný hadcový skalní výchoz s typickými rostlinnými společenstvy. 2.) Kladské rašeliny Národní přírodní rezervace vyhlášená již v roce 1933 a nacházející se v CHKO Slavkovský les. V ORP Sokolov zasahuje na území obce Rovná a zaujímá plochu cca 9,3 ha. Tato část NPR se nazývá Paterák a je jednou z pěti samostatných vrchovišť Kladských rašelin. Chrání se zde typická vrchoviště s přirozenými lesními porosty. Rašeliniště dosahují mocnosti až šest metrů. 3.) Moučné pytle Patří do kategorie přírodních památek a byla vyhlášena v roce Nachází se na území města Loket nedaleko od hranice s ORP Karlovy Vary a také je součástí CHKO Slavkovský les. Celá lokalita má rozlohu 0,6 ha. Předmětem ochrany je zde skalní útvar vzniklý bočním zvětráváním verze 1/ /112

12. 4. 2012. CZ.1.09/2.1.00/30.00752 Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině

12. 4. 2012. CZ.1.09/2.1.00/30.00752 Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině Projekt cyklostezek 12. 4. 2012 CZ.1.09/2.1.00/30.00752 Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině Dopravní stavby a venkovní architektura, s.r.o. Projekční

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. POZVÁNKA k veřejnému projednání návrhu Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. POZVÁNKA k veřejnému projednání návrhu Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Dle rozdělovníku Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 827/RR/010 Veselý/375 18.05.2010 POZVÁNKA k veřejnému projednání

Více

ČESKY. Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ

ČESKY. Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ ČESKY 17 Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ 1 Panenské koupání V letních měsících se můžeme osvěžit v rozmanitém množství Komáří rybníky přírodních 2 se nachází a umělých na žluté koupališť.

Více

SWOT ANALÝZA pro obec Hospozín (Hospozínek)

SWOT ANALÝZA pro obec Hospozín (Hospozínek) SWOT ANALÝZA pro obec Hospozín Téma Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) Horninové prostředí, - těžba černého uhlí (CHLÚ) - malá mocnost pokryvu

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV ÚVOD ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a změn v území z důvodu

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Podklady pro Rozbor udržitelného rozvoje území ORP Sokolov

Podklady pro Rozbor udržitelného rozvoje území ORP Sokolov Tabulka 3a) Nejvyšší ukončené vzdělání v SO ORP Karlovarského kraje Nejvyšší ukončené vzdělání ORP Základní vč. Neukončeného Vyučení a stř. odborné bez mat. Úplné střední (s maturitou) a vyšší odborné

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

Záměry na provedení změn v území: zmenšení zastavitelných ploch ÚS Třeboňsko-Novohradsko. SWOT analýza:

Záměry na provedení změn v území: zmenšení zastavitelných ploch ÚS Třeboňsko-Novohradsko. SWOT analýza: Lomnice nad Lužnicí KÚ: Lomnice nad Lužnicí Rozloha: 1899 ha Počet obyvatel: 1769 Starosta: Ing. Iva Nováková, místostarosta: MUDr. Roman Bílek, Vladimír Vácha Stav D: platný NSÚ, dále platné změny č.

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Bor u Karlových Var. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Bor u Karlových Var. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 607274_1 Bor u Karlových Var : Obec: Sadov ORP: Karlovy Vary Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.266585 E 12.94245 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí:

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014

TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014 AKTUALIZACE 2014 III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Trhové Sviny AKTUALIZACE 2014 TRHOVÉ SVINY Vyhodnocení obcí Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Zlatý Kopec. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Zlatý Kopec. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_9_3) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.416.9.3 Název obce: Boží Dar Kód obce (IČOB): 886 (56486) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz Jevy ovlivňující klima viz Úvod Příjem sluneční energie a další cykly Sopečná činnost

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Heroltovice Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Heroltovice Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Heroltovice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7107_026_02_32066 Název obce: Libavá Kód obce (IČOB): 503941 (503941) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1899 (7107)

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PŘÍLOHY Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p. s. Tým zpracovatele: Ing. Pavel Beneš RNDr. Emil Chochole, CSc. Mgr. Miroslav Pešík RNDr. Milan Svoboda

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE CHBANY

III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE CHBANY III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE CHBANY POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního plánování

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území 1 Objednatel: Obec Staré Smrkovice 508 01 Hořice určený zastupitel: Lenka Svobodová, starostka obce Pořizovatel: Obecní úřad

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lukavec Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 352 Kód obce PRVK: 0613.009.352.00 Kód obce (IČOB): 08877 (548332) Číslo ORP3 (ČSÚ): 009 (6109) Název ORP3: Pacov Kód OPOU2 ČSÚ:

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Stebnice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Stebnice. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_11_9) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.342.412.11.9 Název obce: Lipová Kód obce (IČOB): 8443 (554626) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Trávník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Trávník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 3602.5205.060.03 Název obce: Osice Kód obce (IČOB): 11305 (570532) Číslo ORP3 (ČSÚ): 5205 (5205) Název

Více

III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE KADAŇ

III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE KADAŇ III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2014 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE KADAŇ POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního plánování

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE. A.1 Členění obce B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI B.2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A. NÁZEV OBCE Lidmaň Mapa A: Území obce Přehledová mapka Číslo obce PRVK: 400 Kód obce PRVK: 0613.010.400.00 Kód obce (IČOB): 08372 (561100) Číslo ORP3 (ČSÚ): 010 (6110) Název ORP3: Pelhřimov Kód OPOU2

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ AKTUALIZACE 2014 LITOMĚŘICE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ AKTUALIZACE 2014 LITOMĚŘICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ AKTUALIZACE 2014 LITOMĚŘICE ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ROZBORY JEDNOTLIVÝCH OBCÍ (návrh) Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Červenec 2013 1 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing.

Více

JUDr. František Nekola Vice-president OS PHGN

JUDr. František Nekola Vice-president OS PHGN Future of the mining industry in Czech Republic JUDr. František Nekola Vice-president OS PHGN Tradiční hornické oblasti před rokem 1999 v České republice PKÚ Ústí n.l. UD HAMR VÚD Trutnov SHD MOST SOKOLOV

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008 REVIZE OCHRANNÝCH PÁSEM VODNÍHO ZDROJE RUDOLEC Petra Oppeltová Jiří Novák Luboš Mazel MZLU v Brně, Ústav aplikované a krajinné ekologie VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., GŘ Brno VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie 7 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Sociodemografický Územněsprávní členění, rozloha, lidnatost Kriteria jevu (procesu):

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY Název práce a školitel Šíření a regenerace vybraných lesních dřevin doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D. Analýza historického využití

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP ÚSTÍ NAD LABEM ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Magistrát města Ústí nad Labem Odbor rozvoje města úřad územního plánování prosinec 2012 Obsah 1. Úvod...

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Velké Kunětice. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Velké Kunětice Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_021_01_17907 Název obce: Velké Kunětice Kód obce (IČOB): 569453 (569453) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 12 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 12 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Přestání. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Přestání. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_58_7) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.58.7 Název obce: Štědrá Kód obce (IČOB): 16321 (555622) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka

Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Výzkum povrchových vod u města Rokycany řeka Klabavka Základní škola Ulice Míru, Rokycany Mgr. Monika Abrtová Únor 2015 1 Obsah 1 Navštívená lokalita... 2 2 Předmět zkoumání... 2 3 Vymezení území... 2

Více

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008)

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008) OBEC: MYSLETICE Základní identifikace řešeného území : Status: Obec částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 559 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

Dolní Cerekev. Název části obce

Dolní Cerekev. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Dolní Cerekev Číslo obce PRVKUK 173 Kód obce PRVKUK 612.5.173. Kód obce (IČOB) 2887 (58744) Číslo ORP (ČSÚ) 5 (615) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 6151 Název POU Jihlava Členění

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Poříčí. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Poříčí. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_39_9) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.39.9 Název obce: Chyše Kód obce (IČOB): 5553 (55527) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 8. 12. 2008 1 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

Hlavní hodnoty území: Niva Lužnice kaštanová alej lesní plochy zachovalá urbanistická struktura Žižkova předměstí. Záměry na provedení změn v území:

Hlavní hodnoty území: Niva Lužnice kaštanová alej lesní plochy zachovalá urbanistická struktura Žižkova předměstí. Záměry na provedení změn v území: České Velenice KÚ: České Velenice Rozloha: 1210 ha Počet obyvatel: 3460 Starosta: Ing. Jaromír Slíva, místostarosta: Mgr. Miroslav Kotrč Stav D: platný územní plán obce, změna č. 1 O, územní studie, nutnost

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Radkova Lhota. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Radkova Lhota. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Radkova Lhota Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7109_038_01_13802 Název obce: Radkova Lhota Kód obce (IČOB): 517321 (517321) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ)

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ) Základní údaje o obci Název obce Velké Němčice Typ městys Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ) 103,0 ha Počet obyvatel (dle SLBD

Více

SEZNAM NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH SLUŽEB 2002-2009. Rok projekce. Okres

SEZNAM NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH SLUŽEB 2002-2009. Rok projekce. Okres SEZNAM NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH SLUŽEB 2002- Stavba splaškové Jenišov plynovod dostavba Odbahnění Nadváclavského rybníka Oprava NTL plynovodu a DP Žatec, ul. Volyňských Čechů, Studentská Splašková Nové Město Jáchymov

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dobrá Voda. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dobrá Voda. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_6_4) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.6.4 Název obce: Toužim Kód obce (IČOB): 16794 (555657) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

KACANOVY ÚZEMNÍ PLÁN - KONCEPT Textová část odůvodnění

KACANOVY ÚZEMNÍ PLÁN - KONCEPT Textová část odůvodnění KACANOVY ÚZEMNÍ PLÁN - KONCEPT Textová část odůvodnění Zpracovatel: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt Pořizovatel: Obec Kacanovy Datum zpracování: březen 2007 PARÉ 5 Koncept ÚP Kacanovy, textová

Více

VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ

VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ Horninové prostředí jako jedna ze základních složek životního prostředí ovlivňuje svojí stavbou a vlastnostmi využití řešeného území prostřednictvím těchto faktorů: zdroje

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Javorník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Javorník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Javorník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_002_01_41464 Název obce: Javorník Kód obce (IČOB): 536148 (536148) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2062 (7102)

Více

Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655. Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy.

Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655. Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy. Mgr.J.Mareš VODSTVO ČR EU-VK VY_32_INOVACE _655 Díky poloze můžeme ČR označit za střechu Evropy. Úmoří ČR Povodí- z určitého území voda stéká do jedné řeky Úmoří- z určitého území je voda odváděna do jednoho

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ŽAMBERK 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ŽAMBERK 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ŽAMBERK 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014 Obsah Dokument územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Žamberk - 3. úplná aktualizace 2014 je členěn

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

ČLOVĚK a PŘÍRODA FYZIKA, CHEMIE

ČLOVĚK a PŘÍRODA FYZIKA, CHEMIE pracovní listy ČLOVĚK a PŘÍRODA FYZIKA, CHEMIE zpracoval Jiří Karas OBSAH Pracovní list č. 1 Výpočet dráhy rovnoměrného pohybu 6. ročník.................. 2 Pracovní list č. 2 Výpočet rychlosti toku řeky

Více

Ryžovna. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Ryžovna. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 608874_1 Ryžovna : Obec: Boží Dar ORP: Ostrov Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.437475 E 12.854531 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí: Kategorie

Více

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem Aktualizace projektu, který byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz s příkladem

Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz s příkladem Metodický návod pro tvorbu SWOT analýz s příkladem OBSAH: 1. Co je SWOT analýza 2. Jak se SWOT analýza používá v územním plánování 3. Vzorový příklad SWOT analýz pro obec 4. Použité zdroje a zkratky Zpracoval

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby

Více

Strategický pilíř ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A INFRASTRUKTURA

Strategický pilíř ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A INFRASTRUKTURA Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A INFRASTRUKTURA, 30.7. 2013 od 16,00 hod. v Bohumíně a 20.8. 2013 od 16,00 hod. v Bohumíně Obsah Strategický pilíř ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel:

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel: ZMĚNA č. 2 územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Nová Ves I Václavské nám. 22, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2 Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků

Více

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

BODOVÉ HODNOCENÍ REGENERACE NEVYUŽÍVANÝCH ÚZEMÍ - BROWNFIELDŮ

BODOVÉ HODNOCENÍ REGENERACE NEVYUŽÍVANÝCH ÚZEMÍ - BROWNFIELDŮ BODOVÉ HODNOCENÍ REGENERACE NEVYUŽÍVANÝCH ÚZEMÍ - K 1 Úroveň nezaměstnanosti ve spádové oblasti průmyslové zóny K 1.1 Míra nezaměstnanosti ve spádové oblasti PZ K 1.2 Počet uchazečů o zaměstnání ve spádové

Více

Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č.

Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č. Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č. 470/2001 Sb. a dokumentace Programu revitalizace říčních

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Boňkov Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Boňkov Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Boňkov Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7101_015_02_11117 Název obce: Olšovec Kód obce (IČOB): 552844 (552844) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1970 (7101)

Více

3.1 Základní přírodní zdroje země. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

3.1 Základní přírodní zdroje země. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3.1 Základní přírodní zdroje země Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1. Přírodní zdroje 2. Litosféra 3. Pedosféra 4.

Více