Zkumavky Leucosep LTK.615 PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Pro diagnostické použití in vitro PI-LT.615-CZ-V3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkumavky Leucosep LTK.615 PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Pro diagnostické použití in vitro PI-LT.615-CZ-V3"

Transkript

1 Zkumavky Leucosep LTK.615 PŘÍBALOVÁ INFORMACE Pro diagnostické použití in vitro PI-LT.615-CZ-V3

2 Informace pro použití Použití Zkumavky Leucosep jsou určeny k odběru a separaci periferních mononukleárních buněk (PBMC) z plné krve. Zkumavky usnadňují separaci PBMC z plné krve při použití postupu s médiem FICOLL- PAQUE* PLUS předtím, než budou tyto buňky použity v testech ELISPOT. Úvod Testy ELISPOT využívají T buňky v PBMC separovaných z plné krve. Jedna metoda separace těchto buněk vyžaduje použití média FICOLL-PAQUE PLUS. Tento postup zahrnuje řadu kroků, které je nutno provést pečlivě, aby byly zajištěny optimální výsledky. Při použití zkumavek Leucosep se snižuje počet kroků, metoda je důkladnější a doba potřebná k provedení separace je kratší. Princip metody Zkumavky Leucosep byly vyvinuty k dosažení optimální separace PBMC z lidské plné krve pomocí hustotní centrifugace. Zkumavky Leucosep obsahují porézní bariéru v průhledné polypropylénové zkumavce. Tato biologicky inertní bariéra sestává z vysoce jakostního polyetylénu. Zkumavka Leucosep vylučuje nutnost časově náročného a pracného vrstvení materiálu vzorku na médium FICOLL-PAQUE PLUS. Antikoagulovaná plná krev se smísí s kultivačním médiem a pak se nalije do zkumavky Leucosep. Porézní bariéra brání smísení krve se separačním médiem (FICOLL-PAQUE PLUS). Během centrifugace se následkem rozdílné hustoty separují PBMC od nežádoucích erytrocytů a shromáždí se na rozhraní nad separačním médiem. Když je separace dokončena, bariéra brání rekontaminaci vrstvy PBMC při jejím odebírání. Upozornění a bezpečnostní opatření 1. Pouze k diagnostickému použití in vitro. 2. Pouze k použití odbornými pracovníky; provádějící pracovník musí být proškolen v této metodě. 3. Vzorky krve je nutno považovat za potenciálně nebezpečné. Při manipulaci s materiálem lidského původu je nutno dbát opatrnosti. 4. Manipulace se vzorky plné krve a součástmi testu během jejich používání, skladování a likvidaci musí být v souladu s postupy stanovenými v příslušných národních předpisech a nařízeních týkajících se ochrany před biologickým nebezpečím. 5. Jakékoli odchylky od doporučených postupů při pipetování, technikách promývání, odchylky od doby centrifugace či teploty mohou narušit izolaci PBMC a ovlivnit výsledky testů. 6. Neodebírejte krev do zkumavek pro přípravu buněk (CPT, Becton Dickinson) ani do zkumavek na odběr krve s EDTA, protože ty nejsou se zkumavkami Leucosep kompatibilní. 7. Vzorky plné krve neuchovávejte v chladničce, ani je nezmrazujte. Uchovávejte je a přepravujte při teplotě od C, resp C, pokud mají být vzorky krve zpracovány činidlem T-Cell Xtend. 8. Krev nesmí být skladována déle než 8 hodin, anebo 32 hodin, pokud budou později zpracovány činidlem T-Cell Xtend. 9. K odběru vzorků venózní krve používejte pouze nádobky k jednorázovému použití. 10. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. 11. Při používání tohoto produktu používejte aseptický postup. 12. Zkumavky Leucosep neskladujte na přímém světle. 13. Zkumavky Leucosep nepoužívejte, pokud jsou poškozeny nebo pokud je médium FICOLL- PAQUE PLUS znehodnoceno, o čemž svědčí jasně žlutá barva nebo přítomnost pevných částic v čiré tekutině. Dodávaný materiál Každá krabička obsahuje: 50 zkumavek Leucosep předem naplněných médiem FICOLL-PAQUE PLUS. CD s příbalovou informací a bezpečnostním listem. Příbalová informace Leucosep 2 z 6 PI-LT.615-CZ-V3

3 Uchovávání a stabilita Uzavřené zkumavky uchovávejte při teplotě 4 30 C až do data použitelnosti uvedeného na krabičce. Otevřený produkt uchovávejte při pokojové teplotě (18 25 C) a použijte do 12 týdnů po otevření vnějšího obalu nebo před uplynutím data použitelnosti na krabičce podle toho, co nastane dříve. Potřebné vybavení a materiály, které nejsou součástí dodávky 1. Heparinizované zkumavky na odběr krve. 2. Buněčná kultivační média AIM V a RPMI. 3. Centrifugační zkumavky 15ml. 4. Centrifuga k frakcionaci periferních mononukleárních buněk dosahující nejméně 1000 RCF (g), ve které je možno uchovat vzorky při pokojové teplotě (18 25 C). 5. Skříň úrovně biologické bezpečnosti 2 (BL 2) (doporučena). 6. Pipety a sterilní špičky na pipety. 7. Souprava ELISPOT. 8. Může být potřebné činidlo T-Cell Xtend, pokud jsou použity vzorky starší než 8 hodin. Postup Poznámka: Následující kroky je nutno provádět s uplatněním zásad správné laboratorní praxe: 1. Zajistěte, aby před použitím byl potřebný počet zkumavek Leucosep při pokojové teplotě (18 25 C). 2. Pokud je médium FICOLL-PAQUE PLUS soustředěno nad porézní bariérou (škraloup), centrifugujte zkumavky Leucosep při 350 xg po dobu jedné minuty, aby se médium FICOLL- PAQUE PLUS dostalo pod škraloup. 3. Vzorek plné krve převraťte a pak nařeďte v 15ml centrifugační zkumavce v poměru 5 dílů krve ke 3 dílům buněčného kultivačního média AIM V nebo RPMI. Několikrát centrifugační zkumavku převraťte, aby se obsah promíchal. 4. Nalijte naředěnou krev přímo do zkumavky Leucosep a centrifugujte při 1000 xg po dobu 10 minut při teplotě C bez použití brzdy. 5. Aspirujte zkalenou vrstvu periferních mononukleárních buněk a doplňte v 15ml centrifugační zkumavce do ~10ml médiem AIM V nebo RPMI. Převraťte centrifugační zkumavku, aby se obsah promíchal. 6. Centrifugujte při 600 xg po dobu 7 minut. Supernatant zlikvidujte. 7. Buněčnou peletu resuspendujte s AIM V nebo s RPMI, doplňte AIM V nebo RPMI do ~10ml a centrifugujte při 350 xg po dobu dalších 7 minut. 8. Zlikvidujte supernatant a resuspendujte buněčnou peletu v objemu AIM V (ne RPMI) potřebném pro test ELISPOT. 9. Pokud jsou buňky potřebné pro antigenní stimulaci v testu ELISPOT, nařeďte buňky příslušným způsobem pomocí AIM V (ne RPMI). Omezení 1. Jako u jiných separačních metod mohou i zkumavky Leucosep změnit podíl některých podskupin periferních mononukleárních buněk (např. T a B buněk) oproti neseparované plné krvi. Soudí se, že tato změna je v normálních případech relativně nevýznamná. Kontrola kvality Interní testování neprokázalo významné snížení získaných periferních mononukleárních buněk v porovnání média FICOLL-PAQUE PLUS se zkumavkami Leucosep. Metoda počítání buněk musí být navržena a validována jako součást činnosti při kontrole kvality laboratoře, aby bylo zajištěno, že příslušným testovacím systémem bude získán dostatečný počet periferních mononukleárů. Dále je nutno, aby při kontrole kvality laboratoře byly použity pozitivní a negativní kontroly vyvinuté k zajištění předpokládané výkonnosti T buněk v příslušném testovacím systému. Příbalová informace Leucosep 3 z 6 PI-LT.615-CZ-V3

4 Výkonnostní charakteristika Skladovaná krev s použitím činidla T-Cell Xtend Od 46 dárců byly získány dva vzorky po 6 ml krve. Jeden vzorek od každého dárce byl zpracován během 8 hodin po venepunkci s manuálním vrstvením média FICOLL*. Druhý vzorek byl zpracován ve zkumavce Leucosep po hodinovém skladování s použitím činidla T-Cell Xtend. Pomocí obou metod bylo získáno dostatečné množství buněk pro metodu ELISPOT a buňky získané ze všech vzorků byly v testu funkční. Čerstvá krev Od 52 dárců byly získány dva vzorky po 6 ml krve. Oba vzorky od každého dárce byly zpracovány do 8 hodin po venepunkci. První vzorek byl zpracován manuálním vrstvením média FICOLL. Druhý vzorek byl zpracován s použitím zkumavky Leucosep. Pomocí obou metod bylo získáno dostatečné množství buněk pro metodu ELISPOT a buňky získané ze všech vzorků byly v testu funkční. Příbalová informace Leucosep 4 z 6 PI-LT.615-CZ-V3

5 Návod k řešení problémů při odběru a separaci periferních mononukleárních buněk pro test ELISPOT Problém Možná příčína Možné řešení Zisk malého počtu buněk Leukopenie Přidat další zkumavku na odběr krve Nesprávný odběr krve Zkumavka na odběr krve nemá pokojovou teplotu (18 25 C) Krev není uchovávána při požadované teplotě Použité objemy nebo ředění jsou jiné než doporučené Kontaminace erytrocyty Krev není uchovávána při požadované teplotě Zkumavka na odběr krve nemá pokojovou teplotu (18 25 C) Krev není naředěna Převrácení vzorku krve ve zkumavce Leucosep Nesprávná centrifugace Zkumavky CPT a zkumavky na odběr krve s EDTA nejsou kompatibilní s Leucosep Nechte zkumavku na odběr krve temperovat na pokojovou teplotu Zajistěte, aby byla krev přepravována při C nebo C, pokud je použito činidlo T-Cell Xtend Zajistěte, aby byly dodržovány správné pokyny Zajistěte, aby byla krev přepravována při C nebo C, pokud je použito činidlo T-Cell Xtend Nechte zkumavku na odběr krve temperovat na pokojovou teplotu Zajistěte, aby byla krev naředěna podle postupu Zajistěte, aby byla zkumavka Leucosep před centrifugací ve svislé poloze Zajistěte, aby byly dodrženy pokyny k centrifugaci Neohraničená nebo nezřetelná vrstva mononukleárů Nevalidní výsledky Neúplná separace vzorku Neúplná separace vzorku Centrifuga není správně kalibrovaná Nesprávná centrifugace Hyperlipidemický vzorek Nevalidní výsledky mohou být způsobeny řadou problémů při nesprávné manipulaci se vzorky Zkontrolujte, zda může centrifuga chladit při teplotě C Zkontrolujte, zda je brzda centrifugy vypnuta Prodlužte krok centrifugace o 10 min. Prodlužte krok centrifugace o 10 min. Proveďte kalibraci centrifugy Zajistěte, aby byly dodrženy pokyny k centrifugaci Odebrat vzorek na lačno Viz výše uvedené oddíly Příbalová informace Leucosep 5 z 6 PI-LT.615-CZ-V3

6 Vysvětlení symbolů Použít do/datum exspirace (rok-měsíc-den) Číslo šarže Katalogové číslo Pozor, viz návod k použití Výrobce Stačí pro n testů Prostředek pro diagnostiku in vitro Teplotní omezení / Skladovat při teplotě mezi Viz návod k použití Loga T-Cell Xtend a Oxford Immunotec jsou ochrannými známkami společnosti Oxford Immunotec Limited. AIM V je obchodní známka společnosti Invitrogen. CPT obchodní známka společnosti Becton Dickinson. * FICOLL a FICOLL-PAQUE jsou obchodní známky společností GE. Použití činidla T-Cell Xtend je chráněno následujícími patenty a patenty v řízení: EP ; US13/253,598, CN , AU , JP , IN2165/DELNP/2009, CA Oxford Immunotec Limited, Všechna práva vyhrazena. Výrobce: Oxford Immunotec Ltd 94C Innovation Drive, Milton Park, Abingdon Oxfordshire, OX14 4RZ, Spojené království +44(0) Obchodní zastoupení pro Českou republiku: EWOPHARMA, spol. s r. o. Korunní 2206/ Praha 3 Tel.: Fax: Příbalová informace Leucosep 6 z 6 PI-LT.615-CZ-V3