Jste občanem Evropské unie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jste občanem Evropské unie"

Transkript

1 Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku : Méně než 3 měsíce Déle než 3 měsíce jako : - zaměstnanec - samostatně výdělečná osoba - nevýdělečná osoba - student Společný postup: okamžité vydání Osvědčení o registraci Změna adresy Ztráta nebo krádež Povolení k trvalému pobytu Rodinní příslušníci Poznámky Upozornění KDO JE POVAŽOVÁN ZA OBČANA EVROPSKÉ UNIE Osoby, které mají národnost: - jednoho z členských států Evropské unie: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Německo, Nizozemsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie, - jednoho ze států, které patří do Evropského ekonomického prostoru: Island, Lichtenštejnsko, Norsko, - Švýcarské konfederace Rodinní příslušníci těchto občanů mají pobytové právo pokud občan, ke kterému patří, splňuje dané podmínky. Pro Bulharsko a Rumunsko ještě platí výjimky v oblasti přístupu na pracovní trh.

2 Budete pobývat méně než 3 měsíce Žádné kroky podnikat nemusíte, potřebujete platný průkaz totožnosti (pas nebo občanský průkaz) Budete pobývat déle než 3 měsíce Budete pobývat déle než 3 měsíce Vyžádejte si Osvědčení o registraci na úřadě v místě Vašeho pobytu, a to nejpozději do tří měsíců po Vašem příjezdu. K registraci potřebujete doložit: - Váš pas nebo občanský průkaz a dokumenty potvrzující, že: - jste zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečná, - i když jste osoba nevýdělečná, máte k dispozici pro Vás a Vaši rodinu dostatečné finanční zdroje, - jste student Osvědčení o registraci Pokud je Vaše žádost kompletní, obdržíte osvědčení na úřadě v místě Vašeho pobytu ihned. Osvědčení se vydává na dobu určitou. Osvědčení se vydává bezplatně. Osvědčení je jediný doklad, který prokazuje legálnost Vašeho pobytu v Lucembursku. V žádném případě však nemá hodnotu průkazu totožnosti. Jste zaměstnanec Jako zaměstnanec musíte předložit pracovní smlouvu (s uvedením data a podepsanou oběma stranami), pokud pracovní smlouvu ještě nemáte, předložte příslib zaměstnání vystavený zaměstnavatelem (s uvedením data a podepsaný budoucím zaměstnavatelem). Pozor: Občané Bulharska a Rumunska musí současně předložit i pracovní povolení.

3 Zaměstnanec je osoba, která vykonává placenou ekonomickou činnost pro zaměstnavatele, který je také jejím nadřízeným. Tato činnost musí být skutečná a účinná, jsou vyloučeny činnosti omezené natolik, že jsou zcela okrajové a podružné (např. činnost zabírající méně než 10 hodin týdně). Příslib zaměstnání je dokument, kterým se zaměstnavatel zavazuje k uzavření pracovní smlouvy s kandidátem, který s tím souhlasí. Příslib zaměstnání je platný, pokud obsahuje popis přislíbené práce, datum nástupu do zaměstnání, dobu trvání a výši mzdy. Jste samostatně výdělečná osoba Důkaz o vykonávání samostatně výdělečné činnosti Například: zřizovací povolení, povolení o provozovaní obchodní činnosti v případě, že se taková povolení vyžadují, případně dopis od Ministerstva pro střední třídy, kterým se potvrzuje, že se pro danou činnost zřizovací povolení nevyžaduje, důkaz o způsobilosti k výkonu vázané živnosti (lékař, rehabilitační pracovník, advokát...). Jste nevýdělečná osoba - důkazy o dostatečných finančních zdrojích, abyste nezatěžovali systém sociální pomoci, výše těchto zdrojů musí odpovídat minimálně výši životního minima, Například: invalidní nebo starobní důchod, potvrzení z banky, zaopatření, mzdy nebo náhrady mzdy pobírané v jiné zemi. - doklad o účasti na nemocenském pojištění Jste student nebo neplacený stážista - zápis do veřejného nebo schváleného soukromého školního zařízení v Lucembursku, - jste-li student, prohlášení o dostatečných finančních zdrojích, - doklad o účasti na nemocenském pojištění.

4 Měníte místo pobytu v rámci Lucemburského vévodství: musíte si nechat potvrdit registrační osvědčení na úřadě v novém místě pobytu, a to do osmi dnů po přestěhování. Pokud v důsledků četných stěhování není již na osvědčení místo pro další potvrzení, bude Vám vydán nový doklad s uvedením data vydání původního osvědčení o registraci. Jeho kopie je zaslána na ministerstvo. V případě ztráty nebo krádeže osvědčení o registraci Nahlaste událost na policii a písemně požádejte ministerstvo o vydání nového osvědčení. Žádost zašlete na následující adresu : Ministère des Affaires étrangères et de L Immigration Direction de l Immigration Service des Etrangers avenue Monterey L Luxembourg Ministerstvo zahraničních věcí a imigrace Správa imigrace Oddělení pro cizince Na Vašem novém osvědčení bude uvedeno datum vydání původního osvědčení o registraci. Ministerstvo zašle informaci o vydání nového osvědčení do místa Vašeho pobytu. Máte nárok na trvalý pobyt Pokud Váš legální pobyt trval 5 let bez přerušení, pokud neuplynulo 5 let, máte nárok na trvalý pobyt za určitých podmínek: - pokud získáte starobní důchod nebo máte nárok na předčasný nebo invalidní důchod, - pokud pobýváte v Lucembursku a pracujete v jiném členském státě, musíte podat žádost u Ministerstva, toto platí i pro Vaše rodinné příslušníky, jsou-li občany Unie. Pokud jsou Vaši rodinní příslušníci občany nečlenského státu, musí podat žádost o vydání povolení k trvalému pobytu u Ministerstva před vypršením platnosti povolení k pobytu.

5 Rodinní příslušníci Zákon stanoví, kdo je považován za rodinného příslušníka. Zákon rozlišuje: - rodinné příslušníky, kteří jsou sami občany členského nebo přidruženého státu Evropské unie, - rodinné příslušníky, kteří jsou občany nečlenského státu, - rodinné příslušníky z rodiny studenta. Za rodinné příslušníky se považují: a) manžel(ka), b) partner, se kterým občan Unie uzavřel registrované partnerství, c) přímí potomci a přímí potomci manžela manželky nebo partnera, kteří jsou ve věku do 21 let nebo nezaopatření, d) nezaopatření přímí předkové občana Unie a nezaopatření přímí předkové manžela manželky nebo partnera e) ostatní rodinní příslušníci se speciálním povolením vydaným Ministerstvem podle zákona, čl.12, paragraf (2). Rodinní příslušníci lucemburského občana jsou považováni za rodinné příslušníky občana Unie. Rodinní příslušníci, kteří jsou sami občany členského nebo přidruženého státu Unie Postup je podobný jako ve Vašem případě, rodinný příslušník se do 3 měsíců od příjezdu dostaví na úřad v místě pobytu a musí předložit průkaz totožnosti, kopii Vašeho osvědčení o registraci a podle situace : - doklad o uzavření manželství, o registraci partnerství nebo o příbuzenském vztahu, - doklad ze země původu o tom, že je nezaopatřený a je na Vás závislý, - speciální povolení Ministerstva, pokud patří mezi rodinné příslušníky spadající do kategorie zahrnuté v čl. 12, par. (2) zákona. Rodinní příslušníci, kteří jsou občany nečlenského státu Rodinný příslušník se má do 3 měsíců od příjezdu dostavit na úřad v místě Vašeho pobytu a požádat o vydání povolení k pobytu pro rodinného příslušníka občana Unie. Předloží dokumenty, které mu umožnily vstup na území Lucemburska, kopii Vašeho osvědčení o registraci a podle situace : - doklad o uzavření manželství, o registraci partnerství nebo o příbuzenském vztahu, - doklad ze země původu o tom, že je nezaopatřený a je na Vás závislý, - speciální povolení Ministerstva, pokud patří mezi rodinné příslušníky spadající do kategorie zahrnuté v čl. 12, par. (2) zákona.

6 Při odevzdání dokumentů na příslušném úřadě Vám bude vydáno potvrzení (stvrzenka). Potvrzení platí jako povolení k pobytu s platností 6 měsíců. Místní úřad vše předá Ministerstvu. Ministerstvo do 6 měsíců vystaví povolení k pobytu. Povolení zašle na místní úřad, kde si je můžete vyzvednout. Povolení k pobytu platí po dobu 5 let. Rodinní příslušníci studenta Pokud jste student, za rodinné příslušníky jsou považováni pouze: - Váš manžel(ka) - nebo registrovaný partner - a Vaše nezaopatřené děti (za rodinné příslušníky se nepovažují předkové ani jiní členové rodiny, pokud ano, tak pouze se speciálním povolením Ministerstva) Poznámka Neúplná žádost nebude posouzena a bude vrácena žadateli k doplnění. Fotografie totožnosti musí odpovídat normám Mezinárodní organizace pro civilní letectví (barevná fotografie odpovídající skutečnosti, záběr obličeje zepředu, rozměry 45mm x 35 mm, vlastní obličej zabraný zepředu zabírá % plochy). Požadované dokumenty musí být ověřené místním úřadem země původu, úředně ověřené vyslanectvím a soudně přeložené do francouzštiny, němčiny nebo angličtiny. Upozornění Tato brožura dává pouze souhrnné informace a přebírá z lucemburských právních předpisů základní údaje týkající se občanů Evropské unie a jejich rodin, kteří se chtějí usadit v Lucembursku. Organizace ASTI v tomto případě neprovedla srovnání s příslušnou částí evropského práva, zvláště se směrnicí 2004/38/ES.

7 Právoplatný je jedině zákon ze dne 29. srpna 2008 a příslušná lucemburská nařízení: Memorial A 138 ze dne 10. září 2008 (volně ke stažení na Legilux : Děkujeme Ministerstvu imigrace za korekturu, za toto vyhotovení však nenese žádnou zodpovědnost, tu plně přebírá organizace ASTI. Informace týkající se občanů nečlenských států jsou volně dostupné na stránkách ASTI FEI