Problematika udržitelnosti dchodového systému v R ve svtle probíhajících demografických zmn a jeho možná poreformní podoba

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Problematika udržitelnosti dchodového systému v R ve svtle probíhajících demografických zmn a jeho možná poreformní podoba"

Transkript

1 Problematika udržitelnosti dchodového systému v R ve svtle probíhajících demografických zmn a jeho možná poreformní podoba Vypracoval: Jan Kordík

2 OSNOVA ÚVOD VARIACE FINANCOVÁNÍ DCHODOVÉHO SYSTÉMU Prbžný systém PAYG Fondový systém Více pilíový systém DCHODOVÝ SYSTÉM V R A ZAHRANIÍ Souasný dchodový systém v R Náhradový pomr k prmrné mzd Otázka optimalizace dchodového vku Udržitelnost souasného prbžného financování oima expert Struná charakteristika dchodového systému v zahranií Jihoamerická zem Chile Postkomunistická zem Polsko ANALÝZA UDRŽITELNOSTI SOUASNÉHO DCHODOVÉHO SYSTÉMU V R Analýza souasného systému PAYG a možnosti jeho reformy Pedstavení vlastních výpot vývoje souasného systému do roku Stárnutí populace Optimalizace náhradového pomru a sazeb pojistného Penzijní fondy jako jedna z alternativ individuálního zajištní ZÁVR - SUMMARY SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK PÍLOHY... 35

3 ÚVOD V rámci této práce je diskutována udržitelnost dchodového systému v R ve svtle probíhajících demografických zmn. Zda systém potebuje pouze dílí úpravy, i radikálnjší systémové zásahy, ukáže analýza opená práv o demografický vývoj. Dosud neustále prosazovaný ryze prbžný systém financování starobních dchod se dostával 1 a dostává do potíží nejen v eské republice, ale i v mnoha jiných evropských státech. Bylo tedy pouze na konkrétní zemi, jak se k tomuto problému postaví. Ve vtšin pípad se zrodily rzné oživující reformy, které vyvedly penzijní systém dané zem z krize. Faktem je, že v pípad postkomunistických zemí si reforma dchodového systému nezískala píliš na oblib pedevším u samotné veejnosti 2. Hlavním dvodem tohoto je, že lidé jsou zvyklí na uritou finanní jistotu od státu 3. Znamenalo by to tedy, že více než na stát, by se museli spoléhat sami na sebe. Na svj dchod by si ukládali finanní prostedky ponkud odlišným zpsobem 4, zrovna tak, jak je tomu v ostatních, již reformovaných státech. Hlavním cílem této práce je nejprve analyzovat souasný stav dchodového systému v podtextu prohlubujícího se demografického deficitu, klasifikovat již reformované dchodové systémy v zahranií a ukázat si pomocí modelového výpotu reálné možné ešení udržitelnosti dchodového zabezpeení. Dílím cílem bude nastínit fungování penzijních fond v R jako alternativní spoluzajištní dchodu. Tato práce je rozdlena do tí základních kapitol. První kapitola uvádí rzné možnosti financování dchodového systému. Nejprve zmiuje souasný prbžný systém. Další v poadí je systém fondový. Jsou zde vyzdviženy jeho pednosti a nedostatky v komparaci s první variantou. adu uzavírá více pilíový systém, což je v jeho neúplném znní de facto kombinace obou pedchozích. 1 Neudržitelnost dchodového systému prokázalo v nedávné minulosti nap. Polsko, Slovensko, Maarsko, Francie a v 80. letech minulého století nap. jihoamerické Chile. 2 Przkum agentury STEM v r Systém PAYG zaruuje pedem stanovené dávky (defined benefit). 4 Nap. fondový systém, NDC systém. 2

4 Druhá kapitola klasifikuje souasný dchodový systém v R s okolními zemmi. Pro lepší názornost je uvedena sousední evropská postkomunistická zem a zem ležící v Jižní Americe. Tetí, stžejní kapitola této práce, obsahuje analýzu, která na základ demografických zmn zkoumá budoucí udržitelnost souasného prbžného systému financování. K tvorb této publikace jsou využity obecn pípustné metody, jako jsou pedevším metody analýzy, analogie, indukce, dedukce a komparace. 3

5 1. VARIACE FINANCOVÁNÍ DCHODOVÉHO SYSTÉMU V této kapitole se pokusím objasnit, jaké jsou standardní možnosti financování starobních dchod. Zamím se na jejich obecnou charakteristiku a vyzdvihnu jejich rozdílné dopady zejména na sociální solidaritu a na udržitelnost dchodového systému v souvislosti s mnící se demografickou strukturou. Z hlediska metody financování se rozlišují dva základní systémy prbžný a kapitálový. Je nutné íci, že jejich ryzí struktura se nevyužívá. Jde tedy o jejich kombinaci, která je nastínna v následujících odstavcích Prbžný systém PAYG Dominantou tohoto systému je to, že penžní prostedky vyplácené na dchody jednotlivým obanm jsou vypláceny ze souasného odvodu pojistného produktivn inných jedinc na sociálním pojištní, resp. na daních, a nikoli z jejich dchodových fondových úložek. Znamená to tedy, že plátci tohoto pojištní nejsou zárove jejich následujícími píjemci. Druhým podstatným faktem je to, že PAYG se snaží do jisté míry eliminovat sociální rozdíly mezi populací. Jedná se o to, že náhradový pomr je podproporcionální vi výši prmrného výdlku jedince v období produktivní innosti. Jednoduchost, administrativní nenáronost, to jsou výhody, které tento systém odráží. Vezmeme-li však v potaz demografickou evoluci, velice rychle vidíme jeho 1. nevýhodu. Tuto nevýhodu zpsobuje ubývání a stárnutí populace. Je mén tch, kteí v podob dchodového pojištní odvádí do systému své platby, a pibývá tch, kteí je erpají. Jednoduše eeno vzniká rozpotový deficit, který se neustále prohlubuje. Tento systém byl koncipován ve své historii tak, že vycházel z pomru - pispívající versus erpající > 2,5 5. V souasné je koeficient na úrovni 1,8. Tento koeficient se bohužel kontinuáln snižuje. 6 5 Intervalová asová ada SÚ ( ). 6 Detailnji se touto problematikou zabývá kapitola. 3. 4

6 1.2. Fondový systém Tento systém není postaven na prvku solidarity, jak tomu bylo u pedchozího systému. Finanní tok v dchodu je spjat s vlastní odpovdností každého, jak se v prbhu života pipravoval a zabezpeoval na stáí. Mluví-li se o vlastní píprav, na mysli je nejbžnjší zpsob, tedy pravidelné odložky z píjmu jedince do rzných typ penzijních fond i do investiního a životního pojištní, kde se pijaté vklady akumulují a následn zhodnocují. Ve funkci hlavního regulátora je bezesporu stát, který zastešuje a dozoruje na jedné stran vztahy mezi obanem (investorem) a penzijním fondem a na stran druhé dohlíží na zákonnost jednotlivých krok penzijních fond pi investici shromáždných penz. Fondový systém není ve srovnání s PAYG píliš citlivý na populaní výkyvy, tedy obava z možného úbytku i zmny struktury obyvatelstva je do jisté míry zavádjící. Ovšem pomyslným strašákem tohoto systému je logicky riziko, které souvisí s investicemi na finanním trhu. Akoliv penzijní fondy jsou zavázány k jisté diverzifikovanjší investiní strategii, která rozmluje finanní prostedky do vícero typ finanních instrument klasifikovaných dle rizika, neznamená to ješt jednoznaný profit pro klienta. Pehlédnuto by nemlo být ani inflaní riziko, které je vzbuzeno práv nejistou mírou zhodnocení finanních odložek a mírou inflace, která má do budoucna oekávanou vzestupnou tendenci. A práv pomr zhodnocení versus míra inflace je v dlouhém asovém horizontu špatn predikovatelný Více pilíový systém Základní strukturou tohoto systému je típilíový systém. Jeho využití se vyskytuje až na výjimky ve státech EU. Mže se do jisté míry tvrdit, že se jedná o kombinaci pedchozích variant s pídavkem ješt jednoho pilíe. 1. pilí spravuje výhradn stát. Jedná se o povinné dchodové pojištní, které má mnoho shodných znak se systémem PAYG. Tzn. jde o prbžný systém financování, kde pojistník nedobrovoln odvádí ástky na pojistném státu, který je následn perozdlí na výplatu souasných dchod jiným jedincm. Pídl neboli výše této ásti dchodu závisí na výši píjm v období ped dchodem. 5

7 V rámci 1. pilíe jsou nejastji diskutovaná 3 základní východiska: - defined-contribution, neboli píspvkov definovaný systém - defined-benefit, neboli dávkov definovaný systém - hybrid-pension system, neboli kombinovaný penzijní systém Princip defined-contribution spoívá v tom, že píjmová ást budgetu 7 je pedem dána, vymena. Tzn., jsou legislativn stanoveny pesné výše píspvk do systému, a to jak pro zamstnance a zamstnavatele, tak i pro stát. Druhá, výdajová ást, neboli výše dávek penzistm striktn dána není. Tato hladina se mže mnit jednak v závislosti s budoucí výší odvedených píspvk, ale také samozejm se zmnou demografické skladby i s ekonomickou výkonností. V rámci píspvkov definovaného systému je nutné zmínit i NDC systém. Tento model je práv charakteristický prbžným financováním s pedem definovanými píspvky a je rozšíen o virtuální individuální úet jedince. Pro pouze virtuální? Jednoduše eeno, faktické penžní prostedky na tchto útech v dob odvodu dotyného vbec nejsou. Je zde zapsána pouze výše píspvku, ale peníze jdou do pihrádky, ze které se vyplácejí souasné dchody. Jde zkrátka o kombinaci fondového systému a systému prbžného financování. NDC systém se zrodil v 90.letech minulého století ve Švédsku. Následn se tímto nechaly inspirovat zem jako je Itálie a sousední Polsko. 8 Defined-benefit je protipólem k píspvkov definovanému systému. Zde pípvky jednotlivých úastník dopedu známy nejsou, zatímco vyplácené dávky penzistm známy jsou. Tento systém je pro pracující nemalou rizikovou pítží v neexistenci pesn vymezených odvod do státní kasy. Není proto náhodou, že se ástky pojistného mohou mnit se znan vysokou intenzitou. Proto i jednotlivé, matematicko-pojistné výpoty jsou do jisté míry náronjší ve srovnání s píspvkov definovaným systémem. 9 Tetím, posledním systémem 1. pilíe je hybrid-pension systém. Jak už název napovídá, tento systém kombinuje oba pedešlé. Jako píklad mohu uvést, kdy píspvek jedné skupiny 7 Pod pojmem budget rozumím úet, kde se kumulují a posléze vyplácí penžní prostedky na dchodové dávky. Tento termín bude použit i následujícím textu. 8 Obdobou NDC systému je navrhovaná reforma SSD. 9 Souasný dchodový systém v R. 6

8 úastník je pedem definován. Druhá skupina se posléze podílí na píspvku, který je dopoten v souladu s pedem danou dávkou penzistm. 2. pilí tvoí povinné dchodové pojištní, ovšem na vlastní úet. Nejbžnjší formou jsou jednotlivé typy zamstnaneckých fond, do kterých zamstnavatelé odvádjí stržené ástky z hrubé mzdy zamstnanc. Vybrané ástky ve fondech se následn investují na finanních trzích. Tímto zpsobem mže zamstnavatel pispívat svým podízeným na dchod formou pímých plateb na tento úet. Jakmile jedinec dovrší dchodového vku, naspoené penžní prostedky mu jsou vypláceny prostednictvím jeho dchodu. Tento pilí by ml souasn s pilíem. 1 zabezpeit penzistovi jeho životní standard v peddchodovém vku. Výjimku mže tvoit skupina oban s nadstandardními píjmy. Tady poté pichází na adu 3. pilí. 3. pilí je charakteristický rznými formami dobrovolného zabezpeení. Jeho základy jsou koncipovány s prvky nejvyšší individuální odpovdnosti. Jak už bylo eeno v pedchozím odstavci, tento pilí má za úkol zabezpeit životní standard zvlášt obanm s prmrnými a nadprmrnými píjmy. Stát jako celek ani žádná jiná legislativní instituce nenutí pojistníka tento pilí budovat. Existují však zde rzné stimuly ze strany autorit, jak pimt jedince k odkládání i spoení finanních prostedk, a tak tedy zlepšovat svoji potenciální dchodovou životní úrove. Jedná-li se nap. o dchodové pipojištní prostednictvím penzijních fond, stát garantuje jistý píspvek k pravidelným úložkám. 10 Penzijní fondy nejsou bezesporu jedinou možnou cestou, jak si peníze na stáí uložit a následn zhodnotit. Existuje celá ada jiných možností, jako jsou životní a komerní pojištní, ale i rzná dlouhodobá portfolia složena z investiních nástroj. Výjimkou nejsou ani investice do nemovitostí, a to zvlášt u skupiny konzervativních investor. 10 Viz. kapitola

9 2. DCHODOVÝ SYSTÉM V R A ZAHRANIÍ 2.1. Souasný dchodový systém v R Souasný dchodový systém v eské republice se opírá o 2 pilíe. První z nich je povinný, tedy jde o státem vybírané dchodové pojištní. V pípad druhého pilíe se jedná o pojištní individuálního komerního zabezpeení. V této kapitole analyzuji tento dvoupilíový systém z nkolika hledisek, pedevším se zamím na náhradový pomr vztažený k prmrné isté mzd Náhradový pomr k prmrné mzd Pro srovnání životního standardu v peddchodovém vku s obdobím penze je jedním z hlavních ukazatel náhradový pomr. Práv ten vyjaduje míru rozdílu mezi tmito dvmi píjmovými hladinami. Vyjaduje v procentech pomr prmrné výše piznaného dchodu s prmrnou istou i hrubou mzdou v daném období. Tento pomr, jako jeden z ukazatel, odráží schopnost penzijního systému financovat jednotlivé dchodové dávky. Ministerstvo práce a sociálních vcí uvádí na svých webových stránkách prostý matematický vzorec výpotu náhradového pomru. NP t npd w t t1 [1] NP t...náhradový pomr npd t...nov piznaný dchod v roce t w t-1...píjem v roce t-1 (resp. roní vymovací základ) Zdroj: Dosazením prmrných hodnot do tohoto vzorce se obdrží procentní hodnota prmrné náhrady. Za rok 2005 tato hodnota dosáhla pibližn 40 % prmrné hrubé, resp. 56 % isté mzdy. Otázkou je, zda je tento náhradový pomr s ohledem na souasný a budoucí demografický vývoj udržitelný. 11 V praxi ješt nemusí znamenat, že ím je náhradový pomr vyšší, tím je dchodový 11 Dkaz toho, že udržitelný není, je proveden v kapitole. 3. 8

10 systém stabilnjší. Jeho velikost je závislá pedevším na politickém nastavení jednotlivých parametr systému, a tedy na celkovém pístupu k oekávání výše vyplácených dávek. 12 Pokles náhradového pomru je v souvislosti s prognózou eského statistického úadu o vývoji populace prakticky nevratný. Tato problematika je zvlášt klíová práv v eské republice, protože píjmy dchodc jsou tvoeny pes 95 % ze státního dchodového systému. Zbytek tvoí zdroje, jako jsou píjmy z penzijního pipojištní, z pracovních píjm atd. Pro srovnání, v zemích EU je dchod jedince prmrn tvoen státními dávkami z mén jak70 % 13 a zbytek je soukromé, odpovdnostní pipojištní. Od roku 1989 se zrodilo mnoho návrh na reformu, které s tímto kalkulují. Každá politická strana si však deficit zabezpeení pedstavuje dohnat odlišnými cestami Otázka optimalizace dchodového vku Problematika redukce hranice dchodového vku bývá dnes oste sledována populací. Zvlášt jedinci, kteí v již v raném období své produktivní innosti nedokav vyhlížejí svj odchod do dchodu. Vková hranice pro odchod do penze je ale pedevším jedním z klíových faktor ovlivující píjmovou ást systému prbžného financování. K byl zákonem stanovený vk pro odchod do starobního dchodu prodloužen na 61 let u muž a let u žen, a to v v závislosti na potu vychovaných dtí. Cílem je tuto hranici posunout až na 63 let 14, a to jednotn, tedy jak pro muže, tak i pro ženy. Tento vnitní závazek by ml být reálný již v roce V pípad lenských stát EU je to pevážn až 65. rok života u muž a v rozmezí od 58 do 65 let u žen, kdy jedinec zaíná mít právo na dchodové dávky. Vková hranice 65 let pro odchod je stupe, kterého by až na výjimky (KSM) chtly dosáhnout politické strany prostednictvím svých reformních návrh 16 penzijního systému. 12 Dchodový systém mže být stabilní ve svých základech a pitom náhradový pomr mže být relativn nízký a opan. 13 Zdroj: SÚ. 14 Dlouhodob pak 65 let pro ob pohlaví. 15 Zdroj: MPSV. 16 Parametrická zmna. 9

11 Graf. 1 porovnává ve vybraných zemích zákonem stanovenou vkovou hranici pro odchod do dchodu a skutenou vkovou mez, kdy jedinci zaínají pobírat dchodové dávky. Graf.1: Pehled zákonem stanoveného vku pro odchod do penze versus skutenost Vk Zákonná vková hranice Skutená vková hranice USA Finsko Francie Nmecko Velká Británie Španlsko Japonsko Jednotlivé zem Zdroj: Bezdk, V.: Penzijní systémy obecn i v kontextu eské ekonomiky, I. díl. Praha, 2000 Z grafu je patrné, že naplnní zákonem stanovených limit pro odchod do penze se píliš nerealizuje. Až na Japonsko, kde skutená vková hranice výrazn pevyšuje legislativn stanovenou mez, a na vyrovnanost ve Francii, dochází k tomu, že jedinci odcházejí do pedasného dchodu. Každá legislativa píslušného státu udává, v jaké výši budou jejich dchodové dávky kráceny. V eské republice má pojištnec dle 29 Zákona o dchodovém pojištní nárok na piznání výplat dchodu za 2 pedpoklad: 17 - do stávajícího penzijního systému pispíval nejmén 25 let a souasn dosáhl dchodového vku, tedy 61 let u muž, resp let u žen nebo - jeho píspvky byly odvádny po dobu min 15 let a souasn však dosáhl 65 let. Pokud tyto podmínky splnny nebyly, je možné piznání pedasného, doasn i trvale kráceného starobního dchodu, a to podle 30 a 31 Zákona o dchodovém pojištní. 17 Zdroj: 10

12 Jak je vidt z výše uvedeného, souasný eský penzijní systém je více benevolentní k potu odpracovaných let pojištnc ve srovnání se zahranií a rovnž tak k hranici pro odchod do penze. I reálný dchodový vk za rok 2005, 61 let u muž, nedosahuje souasné optimální hranice. Dochází tedy na jedné stran k pedasnému, a redukovanému, erpání penz ze systému a na stran druhé pedasn ubývá tch, kteí do tohoto systému pispívali. Tento problém je jeden z hlavních bortících se pilí, o nž je open souasný penzijní systém Udržitelnost souasného prbžného financování oima expert Prvoadý problém souasného dchodového systému je udržení jeho finanní stability. Demografické prognózy SÚ a Pírodovdecké fakulty UK íkají, že prmrný vk vzroste ze souasných 40 let na tém 48 let a to do roku Oekává se 18, že podíl osob ve vkové tíd nad 65 let bude mít hodnotu více jak 30 % ve srovnání s dnešní hodnotou, která je okolo 14 %. Prostá konfrontace MKOS 19 uvádí, že relace dchodc a pojistník se má zvýšit v roce 2030 na více než 81% a následn v roce 2055 na 106%. MKOS zárove publikuje, že pokud nedojde k radikálnjším zmnám, je reálné v roce 2055 oekávat výdaje na výplatu penzijních dávek v rozmezí 18 20% HDP. Pravdou je i to, že více jak 50 % výplat na dchody by nebylo kryto z píjmové stránky systému, tedy z výbru pojistného. Dvod, pro je tato obava velice reálná, vysvtlují následující problematiky: - vysoký stupe nivelizace dchod pro píklad v roce 1999 byla základní výmra díky valorizaci dchodu zvýšena na 810 K. V roce 2005 byla tato výše již na K, resp.v roce K. Na rok 2007 se poítá s hodnotou K. Jde o to, že tato ástka je základní výmra pro veškeré dchody a není tudíž rozhodující, jak dlouho pojistník do systému pispíval. Mžeme tento proces chápat jako prvek neefektivní redistribuce. - nízká vková hranice a malá produktivita starší populace - relativn nízké platby OSV do systému Zdroje: SU, Závrená zpráva výkonného týmu. 19 eskomoravská konfederace odborových svaz. 20 Souasná sazba pojistného je ve výši 28 %. Konstrukce vymovacího základu je u OSV taková (pokud neuvažuji minimální vymovací základ, který je v pípad vymovacího základu prmrné mzdy stejn nižší), že se vymovací základ krátí koeficientem 0,5. V relativním vyjádení je dchodové zatížení na jednotlivce (OSV) nikoli 28 %, ale 11

13 - nedostatky vícezdrojového financování - úbytek aktivn pracujících - rst potu dchodc Zmny, kterými se tyto problematiky mohou ešit, se dlí na: - parametrické zmny jedná se o zmnu uritého parametru v nastavení, nap. o zmnu vkové hranice pro odchod do penze, o zmnu pojistných sazeb, o zmnu ve valorizování dchod i ve výpotu dchod úpravou vzorc. - systémové zmny zde jde o kompletní transformaci systému financování. Jedná se pedevším o pechod mezi systémy prbžného financování, fondového systému a vícepilíovým systémem Struná charakteristika dchodového systému v zahranií Jak již bylo eeno v úvodu této práce, otázka udržitelnosti dchodového systému se netýká pouze eské republiky jako jediné zem. Pravdou ale je, že naše republika patí do již relativn malé skupiny zemí 21, kde radikální reforma doposud neprobhla. Rozhodl jsem se proto nastínit a pipomenout, jak reforma dchodového systému probíhala v ostatních zemích Jihoamerická zem Pi výbru ze svazku již reformovaných zemí na západ, m osobn velice zaujalo jihoamerické Chile, které prošlo snad nejradikálnjší reformou, a to v 80. letech minulého století Chile Dchodová reforma v této zemi bezprostedn souvisí se jménem José Pinera Echenique 22. Dvodem, pro jsem si k analýze vybral práv Chile je, že se zem ped 25 lety potýkala pouhých 14 %. Zamstnanec celkov odvádí 28 %, avšak z jeho hrubé mzdy je strháváno 6,5 % a zbylých 21,5 % je nákladem zamstnavatele. 21 V rámci spoleenství EU. 22 Pinera, J., svtový dchodový reformátor. 12

14 s identickým problémem, s jakým se eská republika potýká v souasné dob. Hlavními argumenty neudržitelnosti tehdejšího penzijního systému prbžného financování (Pay As You Go) byly: - klesající míra porodnosti - zvyšující se hladina prmrného vku dožití Dle informací eského statistického úadu a závr Bezdkovy zprávy 23 je patrné, že práv s tmito aspekty neudržitelnosti se bude muset vyrovnat v budoucnu i eská republika. Prmrná výše odvodu do chilského systému byla na hranici 20 % z hrubé mzdy, a to zhruba u 80 % populace. I pes takto vysokou ástku žili dchodci podle Josého Pinery v bíd. Dchodová reforma byla datována ke pod vládou diktátora Augusto Pinocheta. Hlavním cílem této reformy byla privatizace penzijního systému. Princip spoívá v tvorb individuálního útu, kde jsou akumulovány píspvky jedince. Správou tchto út se zabývají speciální finanní instituce AFP. Systém je povinný, kapitálový a soukrom spravovaný. V 80. letech se o chilské reform nehovoilo jinak, než jako o velice extravagantní a bezesporu unikátní myšlence reformovaní penzijního systému. Tato reforma dchodového systému byla doprovodným lánkem rozsáhlejších ekonomických zmn, vetn privatizace a restrukturalizace velkých podnik. Finanní bemeno na pechod do nového systému nesl ze 100 % stát. Píznivý 24 vývoj zhodnocování deponovaných finanních prostedk je z úst chilských finanních analytik jeden z aspekt celkového ozdravení finanní situace v zemi. Celkový reálný výnos fond dosáhl v roce %. Tomuto ist kapitalizovanému systému je podízeno 94 % chilských zamstnanc. Akoli se jedná o soukromou správu jednotlivých út, je tento systém pln podízen písnému státnímu dohledu. Své první nedostatky odhalil již na poátku své éry. Zavedení systému bylo díky práv již výše zmiovaným reformám znan komplikované. Nicmén po 4-5 letech zaal systém fungovat podle své projekce. Velice složité bylo i sociální cítní v procesu svobody investování. Maximalizace zisku se nejednou podepsala na doasném snížení bezpenosti investice. Státní dozor tak apeloval na správce vklad, aby svoji investiní politiku uinili více defenzivní. 23 Jedná se o konené shrnutí závrené zprávy Bezdkova týmu. 24 Vysoké (až 12-ti procentní) zhodnocování finanních prostedk bylo pouze krátkodobé, tj. pibližn od roku

15 Jelikož jednotlivé úložky nejsou strhávány pímo zamstnavatelem, problém se ukázal i v morálce jednotlivých pojištnc. Pouze 60 % z nich dodržují legislativní urení a pravideln msín si odkládají. Ostatní spoí nepravideln. Že platí konkurenní boj i mezi jednotlivými správci vklad, se ukázalo v letech Z pvodních 14-ti fond se jejich poet zvýšil až na 21. Jelikož podle statistik byl poet pojistník konstantní, je zejmé, že musel o n nastat konkurenní boj. Situace se vyhrotila práv v roce 1997, kdy se na konkurenní pole musel vložit stát se svými intervencemi. Poet fond byl posléze regulován a jejich dnešní poet je 8. Nemže být nepipomenuta skutenost, která spoívala ve zneužití naspoených penz na nepenzijní úely. Penžní prostedky byly využívány na výstavbové projekty i financování sociálních dávek finann slabým obanm. Posléze byl vyvolán tlak na chilskou vládu, aby zakotvila v ústav, že finanní prostedky nesmí být použity na jiné než dchodové úely, a to za žádných okolností. Chilská reforma je vtšinou známa jako univerzální kuchaka na tvorbu úspšného transformování dchodového systému. Po zamyšlení se nad výše uvedenými úskalími je vidt, že akoli si systém získal mnoho kladných ohlas, problémy nap. v samotné legislativ se mu nevyhnuly. Jelikož je obecn známo, že diktátor Pinochet nevyhledával žádnou podporu svých myšlenek, je pravdpodobné, že vtšina slabin tohoto systému vznikla práv z dvodu jednoznanosti jeho slova Postkomunistická zem Polsko Charakteristika dchodového systému V prbhu 90. let se Polsko zaalo potýkat s problémem financování výplat dchod. Tehdejší prbžný systém financování pestával být schopen vyplácet pedem definované dávky jednotlivých dchod. Jako za jeden z hlavních faktor je považována skutenost, že lidé zaali zneužívat možnosti odchodu do pedasného dchodu. Toto legislativní povolení bylo realizováno z dvodu snížení míry nezamstnanosti, tj. nezamstnané to mlo pinutit pracovat a jako odmnou mla být možnost odejití do pedasného dchodu. Nicmén pojištnci zaali fiktivn odcházet do invalidních dchod, tudíž míra nezamstnanosti se naopak zvyšovala a souasn se vyplácelo více 14

16 na dchodových dávkách. Navíc v Polsku nebylo uzákonno podmínné ukonení výdlené innosti, ehož se bez pekvapení zaalo rovnž zneužívat. Výsledkem tchto skuteností byl rst indexu závislosti z 38 na 55 dchodc na 100 produktivn inných oban. Dchodové náklady v roce 1994 inily tém 13 % HDP. Posléze muselo dojít k tomu, že deficit prbžného financování musel být kryt jednotlivými dotacemi ze státních rozpot. Jelikož prognózy polských analytik ukazovaly, že v roce 2050 by výdaje na dchody atakovaly okolí 18 % HDP (na starobní 11%) a sazby pojistného již nebylo možno dále zvyšovat, zaala polská vláda hledat ešení v systémové zmn. Svoji vidinu našla v moderním systému NDC. Jejím hlavním cílem bylo vytvoení transparentního a finann stabilního systému, který je schopen absorbovat demografické a ekonomické tlaky tak, že zajistí co nejvyšší možnou úrove dávek. Prbh reformy Samotná reforma byla nastartována 1. ledna Identicky jako ve Švédsku bylo obyvatelstvo generováno do tí skupin podle roku narození: Rok narození: do 1948 neúastní se nového systému NDC a jejich penze je poítána dle starého systému volba výbru každého jedince (do r.1999), zda se bude úastnit 1. a 2. pilíe systému, nebo pouze nov prbžn financovaného pilíe systému NDC 1969 legislativn stanovená povinná úast v obou pilíích nového systému Stejn tak jako v Chile, viz. pedchozí kapitola, se Polsku nevyhnuly ady potíží. Píinou jednotlivých nesnází byla velice rychle a tudíž s nepesnostmi pijatá legislativa, která posléze vyvolala rozpaky nad chybami pi výpotu nap. poáteního kapitálu. Reformovaný systém je chápán jako vícepilíový. První pilí je tvoen systémem NDC (notional defined contribution). Stále se jedná o systém položený na prbžném financování 25. Úastníci obou pilí sem msín pispívají 12,22 % z jejich hrubého výdlku, úastníci pouze 1. pilíe pak 19,52 %. Je zejmé, že následn vypotený dchod bude v pípad úastníka obou pilí 25 Jedná se o specifický druh prbžného financování systému PAYG. 15

17 konkrétn z tohoto pilíe nižší než u osoby, která je zúastnna pouze na tvorb 1. pilíe NDC a pispívá 19,52 % z hrubých píjm. Pilí druhý, fondový, píspvkov definovaný, je dobrovolný z výše uvedeného pehledu pro jedince narozené v období Pro pojistníky s rokem narození 1969 a mladší je 2. pilí povinný. Do tohoto pilíe spadá rozdíl mezi sazbami 19,52 a 12,22, tj 7,3 %. To proto, aby úastníci, kteí mají jinak legislativn vymezené povinnosti píspvku, odvádli stejn vysoké procento ze svých hrubých píjm. Tetí pilí je pilíem dobrovolným. Zahrnuje v sob zamstnanecké plány, individuální životní pojištní a od roku 2004 také osobní dchodové úty IKE. Možnosti zamstnaneckých program 26 : - skupinové životní pojištní sjednané pro zamstnance u životních pojiš oven - placení pojistného za zamstnance do vzájemné pojiš ovací spolenosti - placení pojistného za zamstnance do zamstnaneckého penzijního fondu - placení pojistného do otevených investiních fond Informace Gdaského institutu íkají, že by výdaje na starobní dchody do budoucna, tj. do roku 2050 mly klesnout ze souasných 6 % HDP na 2 %. 27 Redukce nákladové položky je mimochodem také možná díky zvyšující se hranici pro odchod do dchodu. Dalším pozitivním faktorem je to, že valorizace dchodu se oekává meziron nižší než tempo rstu HDP. V souasné dob je podle analytik však problém v tom, že finanní prostedky plující do 2. pilíe chybí nyní v 1.pilíi. Tento deficit by se ml anulovat až v roce Zmínné nedostatky polské dchodové reformy by obecn mly být varovným signálem pro eské republiku. 28 Zejména korektní a propracovaný legislativní rámec s optimáln nastavenými parametry je základem úinného fungování nového systému. Hodnotit úinnost polského systému zatím bohužel nemžeme, nebo dle nového systému nebyly ješt žádné dchody vyplaceny. 26 Pollnerová, Š.: Analýza nov zavádných systém NDC. Výzkumná zpráva VÚPSV, Názory jednotlivých politických stran se však s tímto faktem píliš nesluují. 28 pro budoucí reformu eského dchodového systému. 16

18 3. ANALÝZA UDRŽITELNOSTI SOUASNÉHO DCHODOVÉHO SYSTÉMU V R V úvodu této kapitoly demonstruji stav dchodového systému ke konci roku Struná charakteristika bude patit píjmové a výdajové stránce, zpsobu odvodu pojistného zamstnanci a OSV 29. V následujících subkapitolách pomocí vlastních výpot, pedpoklad a kalkulací pomocí programu Excel 30, objasuji nedostatky souasného penzijního systému prbžného financování. V závru odvoduji svá rozhodnutí k pístupu odlišného zpsobu financování dchodového systému a zdrazuji roli individuálního pilíe ke spoení finanních prostedk na dchod Analýza souasného systému PAYG a možnosti jeho reformy Souasn fungující dchodový systém v eské republice je založen na principu prbžného financování, a to od , kdy schválený zákon. 155/199 SB. o dchodovém pojištní nabyl své platnosti. Tento systém je založen na nkolika principech: - sociální solidarita - prbžné financování - poskytuje dávky: starobní invalidní (plný nebo ástený invalidní dchod) vdovský sirotí - dávkov definovaný systém - konstrukce výpotu dchodu je dvousložková: základní výmra, která je stejná pro veškeré dchody 29 OSV - osoby samostatn výdlen inné. 30 Vstupní data jsou podloženy zejména výstupy SU, MFR a MPSV. 31 Jako motivaní podklad jsem využil Závrenou zprávu výkonného týmu Vladimíra Bezdka 17

19 procentní výmra, která je odvozena od výše pojistného placeného v produktivním vku a délkou doby produktivní innosti Tento prbžný systém financování má legislativn vymezené prvky pi výpotu výsledné ástky dchodu každého jedince: 32 - rozhodné období - vymovací a všeobecné vymovací základy - koeficienty nárstu všeobecných vymovacích základ - pepoítací koeficient pro úpravu naposledy stanoveného všeobecného vymovacího základu - osobní vymovací základ a výpotový základ Píjmová stránka prbžného systému je tvoena sumací jednotlivých ástek pojistného všech pojištnc. Pojištnci dle zákona odvádjí ze svých hrubých píjm procentn stanovené ástky do systému. Následující tabulka ukazuje souasné výše jednotlivých sazeb: Tabulka. 1: Pehled pojistných sazeb Úastníci Sazba pojistného Osoba samostatn výdlen inná (OSV) 28 % Zamstnanec 6,5 % Zamstnavatel 21,5 % Zdroj: Vanurová, A., Láchová L.: Daový systém eské republiky. Vox, Praha 2006 Pro OSV je stanovena sazba 28 % z vymovacího základu. Zárove je legislativn stanoven algoritmus výpotu minimálního a maximálního vymovacího základu. Jelikož však pro úel analýzy souasného dchodového systému je v této práci uvažována prmrná hrubá mzda, není kalkulováno s možností výpotu dchodového pojištní, kde by vymovací základ byl na úrovni minimálního, resp. maximálního. Akoli sazba pojistného byla pro rok 2005 ve výši 28 %, skutená ástka odvodu pojistného v pípad OSV 33 je ve výši 14 % k hrubé mzd. To z dvodu pepoítacího koeficientu, který je 0,5. 32 Zdroj 33 Bez rozdílu, zda pro poplatníka jako OSV, je tato innost hlavní i vedlejší. 18

20 Klasifikace píjmové a výdajové stránky dchodového systému v roce 2005 Rozdíl mezi sumou vybraného pojistného a sumou vyplacenou na jednotlivé dávky nazýváme bu pebytek v pípad, kdy vybrané pojistné (píjmy) pevyšují vyplacenou sumu (výdaje). Je-li tomu naopak, tedy saldo je záporné, tvoí se deficit dchodového systému. V pípad zmiovaného kladného rozdílu je ástka pevádna na zvláštní úet dchodového pojištní, který je souástí státních finanních aktiv. 34 Pro rok 2005 byly 35 realizovány píjmy ve výši tis. K z pojistného na dchodové pojištní. Výdajová stránka inila vetn administrativních a správních výloh tis. K. Rozdílem tchto ástek vznikl pebytek píjm na dchodové pojištní ve výši tis. K. Tato ástka bude práv pevedena na zvláštní úet dchodového pojištní. Níže uvedená tabulka ukazuje vyplacené dávky na jednotlivé složky dchodového pojištní. ástka dávky dchodového pojištní celkem neodpovídá celkové sum na zabezpeení výdajové stránky, jelikož zde nejsou promítnuty administrativní a správní náklady. Tabulka. 2: Pehled vyplacených dávek Ukazatel Vyplacené dávky v tis. K Podíl dávek na celku v % Index 2005/2004 v % Dávky dchodového pojištní celkem ,0 107,4 v tom: starobní (v. pomrných) ,1 107,8 plné invalidní ,4 107,1 ástené invalidní ,3 109,8 Vdovské ,4 103,6 Vdovecké ,7 107,8 Sirotí ,1 104,5 Zdroj dat: MPSV Akoli bilance píjmové a výdajové stránky byla v roce 2005 v kladných íslech, neznamená to hned ze dvou dvod zcela pozitivní pínos: 34 Dle zákona. 218/2000 Sb., o rozpotových pravidlech. 35 Dle zákona. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku. 19

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006)

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006) Doktorand: Jiří Vopátek VŠE Praha, Fakulta managementu v J. Hradci Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku II. pilíře v rámci důchodového zabezpečení ve stáří. Příspěvek přibližuje uvedený pilíř

Více

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 589/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

V textu jsou barevn odlišeny metodické vsuvky barevn. Mly by studenta pi vypracovávání práce nasmrovat.

V textu jsou barevn odlišeny metodické vsuvky barevn. Mly by studenta pi vypracovávání práce nasmrovat. Státní dchod za souasných legislativních podmínek Vzorová semestrální práce s metodickými pokyny pro úely pedmtu KIV/MAF Tento dokument byl vypracován v rámci projektu financovaného z fondu rozvoje vysokých

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník Investiní dotazník INVESTINÍ DOTAZNÍK Dotazník je pedkládán v souladu s 15h a 15i zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znní pozdjších pedpis zákazníkovi spolenosti ATLANTIK finanní

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Správa daní se zaměřením na vymáhací řízení Plzeň 2013 Jindřich Lorenc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra národního

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK /19/2015. O cenásti pozemku v k.ú. a obci Písek. msto Písek Velké námstí 114/ Písek

ZNALECKÝ POSUDEK /19/2015. O cenásti pozemku v k.ú. a obci Písek. msto Písek Velké námstí 114/ Písek ZNALECKÝ POSUDEK. 1136/19/2015 O cenásti pozemku. 5983 v k.ú. a obci Písek Objednatel znaleckého posudku: msto Písek Velké námstí 114/3 39719 Písek Úel znaleckého posudku: Stanovení ceny podle platného

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Postup pro vyplácení dávek nemocenského pojišt ní 1. Nastavení parametr 2. Výpo et pr m r pro DNP

Postup pro vyplácení dávek nemocenského pojišt ní 1. Nastavení parametr 2. Výpo et pr m r pro DNP Postup pro vyplácení dávek nemocenského pojištní Tento píspvek je uren organizacím, které vyplácejí dávky nemocenského pojištní. Je zamen na nastavení parametr, zpracování prmr a použití odpovídajících

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

Minimální mzdové tarify - zaazování zamstnanc v odvtví stavebnictví

Minimální mzdové tarify - zaazování zamstnanc v odvtví stavebnictví Studie. 6 : Minimální mzdové tarify - zaazování zamstnanc v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích Objednatel:

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Ekonomie penzijního systému: pokus o alternativní pohled

Ekonomie penzijního systému: pokus o alternativní pohled Ekonomie penzijního systému: pokus o alternativní pohled Michal Slavík Smilovice 3.5.2005 Obsah Podstata penzijního systému (PS) Jednoduchý model penzijního systému Závěry modelu Důsledky pro realitu Otevřené

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci

Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci Praktická využitelnost obnovitelných zdroj energie,konané v Dín 15.ervna 2005 Osnova pednášky : 1. Legislativní rámec a správní

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Smrnice. 1 Smrnice editelky školy ke stanovení výše úplaty za pedškolní vzdlávání dítte v Mateské škole Markova 1176.j:

Více

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích.

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Krásno na svém zasedání dne 21.2.2005 se usneslo vydat podle ustanovení 14 odst.2 zákona íslo 565/1990 Sb., o místních

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Mak 12: Teorie zahraniního obchodu. 1. Stále roste, nyní 5000 mld USD 2. Podíl : USA 12 %, SRN 12 %, R 0,3%

Mak 12: Teorie zahraniního obchodu. 1. Stále roste, nyní 5000 mld USD 2. Podíl : USA 12 %, SRN 12 %, R 0,3% MA K12/ 1 Mak 12: Teorie zahraniního obchodu 1. Stále roste, nyní 5000 mld USD 2. Podíl : USA 12 %, SRN 12 %, R 0,3% 3. Specifika : Nedokonalá konkurence Kurzová (mnová) rizika Zásahy státu 4.Pvodní smysl

Více

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ]

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006 [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Ve Zlín dne 30. dubna 2007 Obsah 1. Profil spolenosti 2. Vrcholové orgány spolenosti a údaje o akcionáích

Více

Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému

Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému Přednáška č.8 Důchodové systémy Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému Hlavním cílem změn:

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku Právní pedpis hl. m. Prahy.23/2003 Obecn závazná vyhláška o místním poplatku ze ps Datum vydání: 27.11.2003 Datum úinnosti: 1.1.2004 Pozmovací vyhlášky/naízení 21.10.2004 -.18/2004 Obecn závazná vyhláška,

Více

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Jakub Fischer místopředseda Politického klubu TF Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Česká spořitelna, a. s. Chair 32. sezení PK TF, 28. května 2005

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Analýza zámru pro Svaz zdravotních pojišoven R záí 2007. JUDr. Jarmila Škvrnová Deloitte BPO G&I

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace:

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví BAKALÁSKÁ PRÁCE Miroslava BRZOVÁ

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví BAKALÁSKÁ PRÁCE Miroslava BRZOVÁ Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví BAKALÁSKÁ PRÁCE 2007 Miroslava BRZOVÁ 1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra Veejných financí Studijní obor Zdanní

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2006

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2006 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 26 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 0! ! " #" $" %

! #!# $!%&'() *+,-#!$!!!./0*1%2134(5&'$! 0! !  # $ % ! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 6""!*")7 0!+8 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program

Více

JAKO EFEKTIVNÍHO NÁSTROJE PRO MOTIVACI A

JAKO EFEKTIVNÍHO NÁSTROJE PRO MOTIVACI A VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS VYUŽITÍ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ

Více

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Jaroslav Pilný Ústav ekonomie FES UPa Analýza současného stavu NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Současný základní důchodový systém je při splnění stanovených předpokladů povinný pro všechny ekonomicky aktivní

Více

Alternativy reformy penzijního systému března 2007 S 36 14:00 17:15

Alternativy reformy penzijního systému března 2007 S 36 14:00 17:15 Alternativy reformy penzijního systému 1. 3. března 2007 S 36 14:00 17:15 Název tématického celku: Východiska a principy konstrukce penzijních systémů Cíl: Objasnit podmínky, za kterých je možné uspořádat

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2005 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Útování samostatn zútovatelných akcí

Útování samostatn zútovatelných akcí Útování samostatn zútovatelných akcí Metodický list obsahuje doporuení a postupy týkající se útování o samostatn zútovatelných akcích v úetnictví úetních jednotek. Metodika obsahuje základní doporuení

Více

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Cikháj se na svém zasedání dne 22.12.2003 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová Penzijní fondy a důchodová reforma Kristýna Nevolová Penzijní fond Právnická osoba (a.s.), sídlo ČR Provozuje penzijní připojištění Hodnota základního kapitálu PF: 50 000 000 Kč Musí s majetkem hospodařit

Více

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák Miscellanea Geographica 14 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2008 s. 137-142 Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje Václav Novák novak.v@kr-vysocina.cz Krajský úad kraje

Více

Nelegální práce v odvtví stavebnictví

Nelegální práce v odvtví stavebnictví Studie. 4 : Nelegální práce v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích Objednatel: Konfederace zamstnavatelských

Více

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů Dr. Vít Samek Hotel Renaissance 30. března 2006 PRAHA Důchodové systémy dnes World Bank terminologie Státní penze Povinné

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod.

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Penzijní systém ČR Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Rozložení tématického okruhu do dílčích témat Podstata systému tradičního veřejného sociálního pojištění a jeho stručná historie v ČR Hlavní

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví BAKALÁSKÁ PRÁCE Miroslava BRZOVÁ

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví BAKALÁSKÁ PRÁCE Miroslava BRZOVÁ Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví BAKALÁSKÁ PRÁCE 2007 Miroslava BRZOVÁ 1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra Veejných financí Studijní obor Zdanní

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

Fiskální teorie a politika LS 2016

Fiskální teorie a politika LS 2016 Fiskální teorie a politika LS 2016 RUD 2016 Vyhláška č. 213/2015 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů podíl

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Cílem programu je zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Jde o

Více

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012,

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012, OBEC Sosnová Obecn závazná vyhláška. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shroma%&ování, sbru, p'epravy, t'ídní, vyu%ívání a odstra)ování komunálních odpad* Zastupitelstvo obce Sosnová se na svém

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 1. Úvodní ustanovení (1) Pokyn upravuje pravidla pro rozdlování, využívání a vyútování dotací urených organizaním

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ Zpracování této analýzy podpoila nadace Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe Výhradní odpovdnost za obsah analýzy nese Ekologický právní servis. ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

Více

Citlivostní analý za valorizace dů chodů

Citlivostní analý za valorizace dů chodů Popis výsledků citlivostní analýzy valorizace důchodů Zadání Na základě požadavku Odborné komise pro důchodovou reformu se níže uvedená citlivostní analýza zabývá dopady změny výše valorizace vyplácených

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat ! O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní

Více

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data kvantitativní povahy. K tomuto budeme opt používat program Excel 2007 MS Office. 1. Jak mžeme analyzovat kvantitativní

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více