DŮCHODOVÁ REFORMA. Tři pilíře důchodového systému po reformě: povinný státní systém s jinými pravidly).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DŮCHODOVÁ REFORMA. Tři pilíře důchodového systému po reformě: povinný státní systém s jinými pravidly)."

Transkript

1 DŮCHODOVÁ REFORMA ml 1/2013 Tři pilíře důchodového systému po reformě: 1. Důchodové pojištění (stávající průběžný povinný státní systém s jinými pravidly). 2. Důchodové spoření (nový pilíř OPT-OUT ). 3. Penzijní spoření (obdoba současného penzijního připojištění se státním příspěvkem se změněnými pravidly).

2 Průběh důchodové reformy Vyhlášení reformy ve Sbírce zákonů Konec možnosti převodů penzijního připojištění mezi stávajícími penzijními fondy Konec možnosti uzavřít penzijní připojištění podle stávajících podmínek Spuštění 2. pilíře: OPT-OUT (vyvázání občana z určité povinnost) občan může částečné vystoupit ze systému stáních důchodů a vstoupit do 2. pilíře Konec možnosti vstoupit do 2. pilíře pro osoby starší 35 let.

3 1. pilíř Důchodové pojištění současný stav Financován z povinných odvodů ekonomicky aktivních občanů a zaměstnavatelů (21,5% zaměstnavatel a 6,5 % zaměstnanec). Druhy penzí vyplácené státem: Doživotní starobní důchod. Invalidní důchod. Vdovecký a vdovský důchod (při úmrtí před odchodem do důchodu se odvedené prostředky nedědí).

4 Průběžný důchodový princip

5 1. pilíř Důchodové pojištění - po reformě Zpřísněné podmínky pro výplatu důchodů. Prodluží se věk pro odchod do důchodu (rychleji u žen, u nichž od roku 2042 už nebudou mít vliv děti) až k hranici 70 let. Změní se výpočet výše důchodu (důchod postupně klesne ze současných cca 40 % průměrné mzdy až pod 25 %). Sníží se výše předčasných důchodů.

6 1. pilíř Důchodové pojištění - po reformě Důchodové pojištění je i po reformě povinné pro všechny. Účastníci pouze I. pilíře 6,5 % z pojistného základu Účastníci II. pilíře 3,5 % důchodové pojištění (1. pilíř) + 5 % důchodové spoření (3 % + 2 % - 2. pilíř)

7 Dva nové doplňkové systémy V částce 149/2011 Sb. dva zákony zavedly 2 nové doplňkové systémy (2. a 3. pilíř): 2. pilíř Důchodové spoření (zákon o důchodovém spoření č. 426/2011 Sb.) 3. pilíř Doplňkové penzijní spoření (zákon o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb., ve znění zákona č. 403/2012 Sb.) Na tyto zákony navazuje ještě tzv. změnový zákon č. 428/2011 Sb. Účinnost změn od Byly přijaty zákony: č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření č. 399/2012 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důch. spoření č. 403/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření - Průběžně jsou vydávány prováděcí právní předpisy

8 2. pilíř DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ Možnost přesunout část prostředků nyní odváděných státu jako důchodové pojistné na vlastní soukromé účty u penzijních fondů, na nich tak spořit prostředky na stáří a rozhodovat, jak odvážně má fond jejich úspory investovat pro jejich zhodnocování.

9 Příspěvek na důchodové spoření Volba OPT-OUT znamená, že penzijní společnost bude účastníku do jím zvoleného penzijního fondu spořit měsíčně 3 % z VZ pojistného na důchodové pojištění (sníží se odvod do státního rozpočtu ze 6,5 % na 3,5 %) a k nim přidá účastník navíc 2 % ze své kapsy. Účastník tedy bude namísto obecné sazby 6,5 % odvádět celkem 8,5 % (3,5 % na klasický důchod a 5 % na jeho důchodové spoření).

10 2. pilíř Zákon č. 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření ( 1-32) Správa pojistného Orgány finanční správy postupem podle DŘ. Registrace Poplatník je registrován, pokud je registrován jak plátce DPFO. Plátce je registrován, pokud je registrován jako plátce DPZČ. Pojistné přiznání Poplatník nepodává pokud je pojistné 0 nebo za něho výhradně odvádí zaměstnavatel(é).

11 2. pilíř Zákon č. 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření ( 1-32) Splatnost zálohy Spolu s hlášením do 20. dne po skončení měsíce. Částka připsaná nejvýše 20 dnů přede dnem splatnosti zálohy na OPÚ se nepoužije na úhradu nedoplatků na jiných ODÚ. Penále Plátci pojistného vzniká povinnost penále 20 % z částky doměřené z moci úřední. Rozdělení odvedeného pojistného Částka připsaná na OPÚ plátce se rozdělí na jednotlivé poplatníky poměrně.

12 2. pilíř DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ Účastník spoří do důchodového fondu obhospodařovaného penzijní společností, která jeho prostředky investuje a zhodnocuje. Po přiznání klasického starobního důchodu (ze základního důchodového pojištění) účastník navíc získá nárok na důchod z tohoto důchodového spoření.

13 Účast na důchodovém spoření Zletilá osoba uzavře s penzijní společností písemnou smlouvu o penzijním spoření. Smlouvu lze uzavřít do konce roku, v němž osoba dosáhne věku 35 let. Účastníkem může být i osoba bez věkového limitu, pokud uzavře smlouvu do nebo do 6 měsíců ode dne, od kterého byla poprvé od poplatníkem pojistného na důchodové pojištění (podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení).

14 Vznik důchodového spoření Na základě registrace smlouvy o důchodovém spoření v Centrálním registru smluv (CRS) vedený specializovaným finančním úřadem (SFÚ), který před registrací ověřuje, zda účastník splňuje podmínky. Smlouvu lze uzavřít jen s jednou společností. Účast je dobrovolná, ale ze systému se již nedá vystoupit (v systému musí účastník zůstat minimálně do přiznání klasického starobního důchodu). Lze jen přestoupit k jiné penzijní společnosti, k níž převede naspořené prostředky). Účastníkem se nemůže stát osoba, které již byl přiznán klasický starobní důchod.

15 Důchodové spoření a FÚ SFÚ jako správci CRS je svěřena registrace smluv účastníků důchodového spoření a komunikace s penzijními společnostmi, která probíhá výhradně elektronicky. Jednotlivé KFÚ jsou pověřeny výběrem pojistného od účastníků na účty penzijních společností.

16 Důchodové spoření a zaměstnavatel Vznik účasti na důchodovém spoření je zaměstnance povinen oznámit zaměstnavateli na nepovinném tiskopisu MFin 5544 Oznámení poplatníka o účasti na důchodovém spoření spolu s doporučeným dokladem Oznámení o nabytí právní moci. Poruší-li poplatník tuto oznamovací povinnost a zaměstnavatel v důsledku toho nesrazí a neodvede pojistné ve správné výši, vzniká poplatníkovi povinnost uhradit správci pojistného takto neodvedené pojistné namísto zaměstnavatele spolu s přirážkou k pojistnému ve výši 10 % z neodvedeného pojistného. V případě, že ke zjištění porušení povinnosti ze strany poplatníka došlo na základě oznámení samotného poplatníka nebo jeho zaměstnavatele, činí přirážka k pojistnému polovinu, tj. 5 %.

17 Důchodové spoření a FÚ Za zaměstnance provádí srážku pojistného a podává informaci o sraženém pojistném na důchodové spoření zaměstnavatel formou Měsíčního hlášení, kdy současně s hlášením sražené finanční prostředky do 20 dnů po uplynutí měsíce odvede na příslušný finanční úřad (samovyměření zálohy). Pokud plátce nepodá Hlášení ve lhůtě, má se za to, že tvrdil zálohu ve výši nula (pokuta za opoždění tvrzení se neuplatní).

18 Měsíční hlášení MFin 5541 Podle jednotlivých poplatníků 01 Příjmení 02 Jméno 03 RČ 04 Vyměřovací základ 05 Vypočtená záloha 06 Sražená záloha 07 Vypořádaný přeplatek připadající na poplatníka 07a Rozlišení vypořádaného přeplatku 07b DIČ plátce pojistného, u kterého vznikl přeplatek a byl vypořádán ve sl Úhrn vyměřovacích základů pojistného (suma sl. 04) 09 Záloha na pojistné tvrzená plátcem celkem (suma sl. 05)

19 Následné hlášení MFin 5541/a Podle jednotlivých poplatníků Zjistil-li plátce, že poslední známá záloha není ve správné výši (sraženo méně nebo více) je povinen elektronicky podat Následné hlášení (lze v něm provádět opravy za více zálohových období a to až do termínu pro podání Vyúčtování). Pokud bylo sraženo na pojistném vinou poplatníka méně, plátce to oznamuje správci pojistného, povinnost (+ 10 %) se přenáší na poplatníka a plátce nepodává Následné hlášení.

20 Následné hlášení MFin 5541/a Podle jednotlivých poplatníků 01 Příjmení 02 Jméno 03 Rodné číslo 04 Za měsíc 05 Vyměřovací základ 06 Vypočtená záloha 07 Záloha na pojistné 08 Rozdíl Měsíční souhrn 09 Za měsíc 10 Poslední známá záloha 11 Záloha tvrzená v následném hlášení 12 Tvrzený rozdíl (ř.11-10)

21 Vyúčtování pojistného MFin 5542 Podle jednotlivých poplatníků Po skončení pojistného období podá plátce Vyúčtování se: a) Souhrnem tvrzených údajů podle jednotlivých poplatníků. b) Souhrnem za plátce celkem podle měsíců. c) Přílohou č. 1 pro Opravy na pojistném.

22 Vyúčtování pojistného MFin 5542 Podle jednotlivých poplatníků a) Souhrn tvrzených údajů podle poplatníků 01 Příjmení 02 Jméno 03 RČ 04 Měsíc 05 Úhrn záloh, které měly být sraženy 06 Dodatečné vyúčtování

23 Vyúčtování pojistného MFin 5542 Podle jednotlivých poplatníků b) Souhrn tvrzených údajů za plátce celkem 01 Měsíc a úhrn za rok 02 Poslední známá záloha 03 Vyúčtovaná částka pojistného 04 Dodatečné vyúčtování

24 Vyúčtování pojistného MFin 5542 Podle jednotlivých poplatníků Příloha č. 1 Opravy na pojistném 01 Příjmení 02 Jméno 03 RČ 04 Za měsíc 05 Vyměřovací základ pojistného 06 Vypočtená záloha připadající na poplatníka 07 Záloha připadající na poplatníka 08 Rozdíl (ř )

25 Důchodové spoření a FÚ Všechna podání u plátců pojistného musí být učiněna pouze v elektronické podobě prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro daňovou správu (EPO) zveřejněné na webových stránkách České daňové správy. Ostatní účastníci důchodového spoření (OSVČ a další) měsíční hlášení nepodávají a informaci o pojistném na důchodové spoření podají až v pojistném přiznání po skončení roku 2013.

26 Pojistné na důchodové spoření Účast se týká jakékoliv činnosti, z níž vzniká povinnost platit pojistné na důchodové pojištění i pojištění z dobrovolné účasti na důchodovém pojištění. V případě více důchodově pojištěných činností se účast na důchodovém spoření týká každé činnosti a ze všech se odvádějí prostředky na důchodové spoření.

27 Penzijní společnost Je definována v zákoně o doplňkovém penzijním spoření. Musí mít povolení k této činnosti a povolení k vytvoření důchodových fondů (vydává ČNB). Minimální počáteční kapitál 300 mil. Kč. Odvod pojistného u zaměstnanců zajišťuje jejich zaměstnavatel.

28 Důchodový fond Je to soubor majetku, který náleží všem účastníkům v poměru podle úspor. Důchodový fond nemá právní subjektivitu a nejde v něm o spoluvlastnictví podle občanského zákoníku. Majetek obhospodařuje (na náklady účastníků) penzijní společnost, která ale není jeho vlastníkem. Naspořené prostředky jsou předmětem dědictví.

29 Důchodové fondy Penzijní společnost vytváří 4 důchodové fondy: 1. Důchodový fond státních dluhopisů 2. Konzervativní důchodový fond 3. Vyvážený důchodový fond 4. Dynamický důchodový fond Účastník si vybere, kam své prostředky bude umísťovat a může prostředky mezi fondy převádět. Každý fond má svá zákonem stanovená pravidla statut. Penzijní společnost za každý fond vypracovává pololetní a výroční zprávu za každý fond. Dohled vykonává ČNB.

30 Důchody z důchodového spoření Důchody: 1. Doživotní starobní 2. Doživotní starobní se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu (po dobu 3 let) 3. Starobní důchod na dobu 20 let 4. Sirotčí důchod na dobu 5 let

31 Důchody z důchodového spoření Nebude je vyplácet penzijní společnost, ale pojišťovna, se kterou účastník uzavřel (po vzniku nároku na klasický starobní důchod) pojistnou smlouvu o pojištění důchodu a na kterou budou převedeny jeho prostředky. Účast na důchodovém pojištění nezaniká automaticky přiznáním starobního důchodu z I. pilíře. Dokud nebude v CRS zaregistrována smlouva o pojištění důchodu podle zákona o důchodovém spoření, účastník zůstává poplatníkem na důchodové spoření se všemi povinnostmi.

32 Smlouva o pojištění důchodu Pojišťovnu (zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví) si volí účastník. O registraci smlouvy o pojištění důchodu v CRS žádá pojišťovna. Po registraci smlouvy o pojištění důchodu jsou prostředky účastníka použity na úhradu jednorázového pojistného.

33 Centrální registr smluv CRS Správcem tohoto informačního systému veřejné správy je SFÚ. Eviduje údaje o účasti na důchodovém spoření. Registruje smlouvy účastníků s penzijními společnostmi a následně s pojišťovnami. Smlouvy se nearchivují fyzicky. Zajišťuje komunikaci se třetími stranami.

34 PRO II.pilíř Pokud se do 2. pilíře zapojí dostatek lidí, může to pomoci současnému průběžnému důchodovému systému, jehož účinnost klesá se stárnutím populace (Mladá Fronta DNES penzijních společností registruje osob zapojených do II. pilíře. Očekávání k kolem lidí). Účastník má mít kontrolu nad prostředky, které by jinak odvedl státu Systém vede účastníka k odpovědnosti spořit si na vlastní penzi. Do budoucna nelze spoléhat na státní důchod. Pokud je člověk bez příjmů, není povinen do II. pilíře přispívat. Úspory se v systému neztratí, v případě úmrtí účastníka je zdědí příbuzní. Penzijní společnost by měla mít odborníky na výnosnější investování uspořených prostředků při menších nákladech, než individuální pokusy laiků s nejistým výsledkem.

35 PROTI 2. pilíři Jde o definitivní rozhodnutí občanů na celý život, na desítky let. Člověk se nemůže vrátit do 1. pilíře. Lidem starším 35 let s nízkou mzdou se nevyplatí. Nevyplatí se podstatné části žen, kterým stát po dobu mateřské a rodičovské dovolené do 2. pilíře nepřispívá. Obdobně se nevyplatí dlouhodobě nemocným. Sníží se státní důchod (cca až o 15 %). K prostředkům se střadatel nedostane, ani když bude v životní nouzi nebudou vypláceny jinak, než jako forma renty. Výpočty zhodnocení úspor v horizontu desítek let dopředu nelze považovat za hodnověrné.

36 PROTI 2. pilíři Opozice avizuje, že II. pilíř zruší. Některé penzijní společnosti ho ani nenabízejí. Politická rizika například Maďarsko v roce 2011 znárodnilo úspory z penzijního systému a lidé si mohli ponechat pouze úroky (nebo se vystavit vysokým sankcím). Zrušením podmínky nezáporného zhodnocení úspor střadatelé ponesou plné riziko znehodnocení úspor chybným rozhodnutím společnosti (například propad hodnoty aktiv v roce 2008 v Irsku dosáhl přes 37 %). Vklady u penzijních společností nejsou pojištěny (na rozdíl od bankovních úspor), takže v případě krachu penzijní společnosti o úspory přijdou. Krachy mohou ohrožovat celé státy (Řecko, Portugalsko).

37 Rizika 2. pilíře Způsob výplaty po dovršení důchodového věku má účastník 2. pilíře povinnost převést úspory do zvolené pojišťovny a zvolit jednu ze tří variant renty (toto rozhodnutí rovněž pak nelze změnit). Výplata celé sumy úspor, ani 40 % z ní, které účastník 2. pilíře odvádí proti státním penzistům navíc, nebude možná.

38 Rizika 2. pilíře - úmrtí Pokud klient umře během spoření, celá naspořená suma je předmětem dědictví. Ale zdědí je jen pozůstalý starší 18 let, který sám není zapojen do II. pilíře. Nezletilí by měli po dobu 5 let rentu. Zletilým dědicům ve II. pilíři by bylo dědictví převedeno do II. pilíře Pokud klient umře během výplaty důchodu, při volbě režimu doživotního důchodu nevyčerpaná část úspor propadne pojišťovně (deklarováno jako princip solidarity). U důchodů na pevnou dobu 20 let zůstatek nevyčerpané částky pojišťovna vyplatí dědicům.

39 Tiskopisy pro zaměstnavatele Tiskopisy Pro plátce pojistného s časovým předstihem GFŘ zveřejnilo tiskopisy, které slouží jako podklad pro tvorbu elektronického podání. Elektronické podání hlášení k záloze na důchodové spoření a následného hlášení k záloze na důchodové spoření bude dostupné na daňovém portálu v lednu opt-out5541_1 Hlášení.pdf

40 Důchodová kalkulačka MPSV Zadáme-li: Ročník narození Pohlaví Hrubou mzdu Předpokládané zhodnocení Kalkulačka vypočítá: Důchodový věk Důchod při účasti pouze v I. pilíři Důchod při účasti v I. i ve II. pilíři

41 3. pilíř DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ Obdoba dosavadního penzijního připojištění se státním příspěvkem zajišťuje ho penzijní společnost s cílem zabezpečit doplňkový příjem účastníka ve stáří nebo invaliditě. Penzijní společnost je a.s. s povolením ČNB a s počátečním kapitálem min. 50 mil. Kč, která má v předmětu činnosti provozování doplňkového penzijního spoření. mil. Kč startovací kapitál

42 Penzijní připojištění se státním příspěvkem současný stav Dobrovolné spoření. Možnost snížení základu daně. Po 15 letech možnost část úspor čerpat jako výsluhovou penzi. Garance nezáporného zhodnocení (malé výnosy z nerizikových investicí). Úspory jsou předmětem dědictví.

43 Penzijní připojištění se státním příspěvkem stav v roce 2012 Penzijní fondy v ČR 4,71 mil. počet smluv před Kč průměrný měsíční příspěvek účastníka 106,2 průměrný měsíční státní příspěvek

44 Penzijní připojištění se státním příspěvkem stav ke konci roku 2012 Věková struktura % % % % 60 a více 26 % Růst majetku ve fondech , , , , , , , , , , pol. + 11,9

45 Osud penzijního připojištění se státním příspěvkem Od roku 2013 nezanikl, ale došlo k zásadním změnám: Systém byl uzavřen (po neuzavíral nové smlouvy). Penzijní fondy musely získat do povolení k činnosti penzijní společnosti (jinak by zanikly).

46 Transformace penzijních fondů Oddělil se akcionářský majetek od majetku účastníků (převedl se do transformovaného fondu). Od roku 2013 je možný pouze převod prostředků do systému doplňkového penzijního spoření, nikoliv do transformovaného fondu u jiné penzijní společnosti. Pro účastníky penzijního připojištění od platí nová pravidla pro poskytování státních příspěvků. Penzijní společnost má nárok na úplatu za provozování penzijního připojištění ve stejné výši, jako v doplňkovém penzijním spoření.

47 Penzijní fondy 3. pilíře Po 1. lednu 2013 existují 2 fondy: Fondy transformované (současné fondy) bylo možné do nich vstoupit nejpozději do Fondy účastnické (nové fondy) automaticky pro nové účastníky po Pozn.: I klient smlouvy uzavřené do může přejít z transformovaného do účastnického fondu.

48 Rozhodování účastníků penzijního připojištění Dosavadní účastníci penzijního připojištění se musí rozhodnout, zda: Zůstanou v dosavadním systému. Přestoupí do doplňkového penzijního spoření. Noví zájemci uzavřeli do novou smlouvu o penzijním připojištění, aby zůstali ve starém systému (garantujícímu nezáporný výnos) nebo uzavřou až v roce 2013 novou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, která může, ale nemusí, přinést vyšší výnos.

49 Transformované fondy (původní) Zachovaly i po současné podmínky: Garanci nezáporného zhodnocení. Výsluhovou penzi. Státní příspěvky (ve změněné výši). Příspěvky zaměstnavatele. Výsluhovou penzi (možnost čerpat až polovinu z úspor po 15 letech spoření). Možnost volby výše příspěvků (pravidelných i nepravidelných) podle aktuální finanční situace.

50 Účastnické fondy (nové) Postrádají: Garanci nezáporného zhodnocení, tj. ztrátu ochrany proti ztrátám fondu z investic. Výsluhovou penzi. Navíc mají: Možnost volby jedné ze 4 investičních strategií (míra rizikovosti a ziskovosti). Možnost přestupování mezi účastnickými fondy.

51 Penzijní spoření - po reformě Účastník a podmínky Účastníkem může být osoba starší 18 let, která uzavřela s penzijní společností smlouvu. Účast je dobrovolná, smlouvu lze vypovědět. Podmínkou není výkon zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti. Účast v důchodovém spoření nevylučuje účast v doplňkovém penzijním spoření.

52 Penzijní spoření - po reformě Zaniká nárok na výsluhovou penzi. Ztráta nároku na garanci nezáporného zhodnocení. Možnost klienta vybrat si mezi více typy fondů. Nelze přecházet mezi transformovanými fondy. Úspory jsou předmětem dědictví. Prodloužení tzv. odbytného (doba možnosti předčasného ukončení smlouvy) z jednoho na dva roky.

53 Příspěvky Příspěvek účastníka musí činit nejméně 100 Kč za měsíc. K příspěvku účastníka se poskytuje měsíční státní příspěvek v rozmezí 90 až 230 Kč, přičemž minimální vlastní příspěvek musí činit nejméně 300 Kč (k němu je 90 Kč státní příspěvek), maximální státní příspěvek 230 Kč je k vlastnímu příspěvku alespoň 1000 Kč. Daňově uznatelné budou úložky nad 1000 Kč měsíčně.

54 Výše státního příspěvku v závislosti na úložce účastníka od roku 2013 Měsíční úložka Státní příspěvek (Kč) Státní příspěvek (Kč) Kč

55 Vliv daňové úlevy v závislosti na úložce účastníka od roku 2013 Měsíční úložka Snížení základu daně (Kč) Snížení základu daně (Kč) Kč

56 Příspěvky Za účastníka může příspěvky platit plně nebo zčásti zaměstnavatel, ale k takovému plnění zaměstnavatele není nárok na státní příspěvek. Zaměstnavatel může na tento produkt ročně přispívat z nákladů do Kč (u samotného zaměstnance osvobozeno). Účastník může placení odložit nebo přerušit, může své prostředky převést k jiné penzijní společnosti.

57 Dávky z doplňkového penzijního spoření Možnost poskytování následujících dávek při splnění podmínky 2 x 60 (kromě invalidní penze a odbytného): Starobní penze na určitou dobu. Invalidní penze na určitou dobu. Jednorázové vyrovnání. Odbytné Úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi. Úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu v přesně stanovené výši.

58 Předdůchod (po novele ZDPS) Vhodný pro ty, kteří nedlouho před odchodem do důchodu ztratí práci, mají problém najít jinou a předčasný důchod by znamenal trvalé krácení řádného starobního důchodu. Předdůchodcům stát bude vyplácet jejich vlastní úspory, které musí činit alespoň 30 % platné průměrné mzdy.nemusí jít jen o úspory u penzijního fondu, ale lze je doplnit dalšími prostředky, včetně domácích úspor. Řádný důchod se po dosažení penzijního věku nesnižuje. Nesnižuje se osobní vyměřovací základ, ze které se stanovuje penze, ale doba předdůchodu se nezapočítává do počtu odpracovaných let, což má na výpočet penze vliv.

59 Předdůchod (po novele ZDPS) Lze nejvíce do 5 let vzniku nároku na starobní důchod. Nezáleží na tom, zda jde o ženu s dětmi, nebo bez dětí, 5 let se odečítá všem od stejného věku podle tabulek platných pro muže daného očníku narození. Podmínky Vyplácí se z doplňkového penzijního spoření. Měsíční dávky činí minimálně 30 % průměrné mzdy. Dávky jsou v neměnné výši bez možnosti přerušení nebo ukončení vyplácení předdůchodu Výplata nesmí skončit 3 roky před vznikem nároku na starobní penzi. Výhody Zdravotní pojistné platí stát (předdůchodce je státní pojištěnec). Pojistné na důchodové pojištění se neplatí. V okamžiku nároku se starobní důchod nekrátí.

60 Děkuji za pozornost

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Důchodová reforma. Allianz Akademie

Důchodová reforma. Allianz Akademie Důchodová reforma Allianz Akademie Obsah Důchodová reforma 1 Proč důchodová reforma 2 Jak to bylo a jak je to dnes 3 Změny od 1. 1. 2013 a) Důchodové spoření 2. pilíř b) Doplňkové penzijní spoření 3. pilíř

Více

Penzijní připojištění. Co se změní a jak mě to ovlivní?

Penzijní připojištění. Co se změní a jak mě to ovlivní? Penzijní připojištění Co se změní a jak mě to ovlivní? 2 Současný penzijní systém 1. pilíř státní systém: povinný průběžný systém Binancovaný sazbou 28 % ze superhrubé mzdy 3. pilíř penzijní fondy: penzijní

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 o důchodovém spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace k důchodovým

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

bude velkou konkurenční výhodou na trhu práce a při stabilizaci klíčových zaměstnanců.

bude velkou konkurenční výhodou na trhu práce a při stabilizaci klíčových zaměstnanců. 01/ 2013 PŘÍSPĚVKY ZAMĚSTNAVATELŮ JSOU I NADÁLE VÝZNAMNÝ ZAMĚSTNANECKÝ BENEFIT Zaměstnavatelé hrají ve lll. pilíři významnou roli. Jejich příspěvky jsou pro zaměstnance důležitou motivací k uzavření smlouvy

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Definice pojmů

1. Úvodní ustanovení. 2. Definice pojmů OBCHODNÍ PODMÍNKY, kterými se řídí provozování důchodového spoření a doplňkového penzijního spoření společnosti KB Penzijní společnost, a.s., platné a účinné od 1. ledna 2014 (dále jen Obchodní podmínky

Více

Penzijní reforma v České republice leden 2012

Penzijní reforma v České republice leden 2012 Bulletin BBH Penzijní reforma v České republice leden 2012 Obsah 1. Penzijní reforma - obecný přehled... 2 2. Důchodové spoření - nový druhý pilíř penzijního systému... 3 3. Doplňkové penzijní spoření

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření. A. OBEC Á ČÁST DŮVODOVÁ ZPRÁVA IVc Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění hlavních principů

Více

Allianz penze. Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze. S vámi od A do Z

Allianz penze. Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze. S vámi od A do Z Allianz penze Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze S vámi od A do Z Tento materiál byl vyhotoven ke dni 1. 1. 2013 Tři penzijní pilíře Od 1. ledna 2013 je důchodový systém

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO162

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Obsah Úvod Vývoj produktu I. fáze II. fáze III. fáze IV. fáze? Diskuze Kde pracují pojistní matematici?

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Stručná metodická příručka prodeje

Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Stručná metodická příručka prodeje Penzijní připojištění se státním příspěvkem Stručná metodická příručka prodeje březen 2008 Otázky a odpovědi prodejce Penzijního fondu České pojišťovny Proč právě Penzijní fond České pojišťovny Penzijní

Více

~ 1 ~ DŮCHODOVÁ PROBLEMATIKA 2010-2013: Tabulka potřebné doby pojištění:

~ 1 ~ DŮCHODOVÁ PROBLEMATIKA 2010-2013: Tabulka potřebné doby pojištění: ~ 1 ~ DŮCHODOVÁ PROBLEMATIKA 2010-2013: Důchodový věk, předčasný starobní důchod a předdůchod: U starobního důchodu se v roce 2010 podstatně změnilo ustanovení 29 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění

Více

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ Podle 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ) lze od základu daně

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Allianz penzijní fond, a.s. - Penzijní plán. Obsah:

Allianz penzijní fond, a.s. - Penzijní plán. Obsah: Allianz penzijní fond, a.s. - Penzijní plán Obsah: Čl. 1 Základní ustanovení Čl. 2 Vznik a trvání penzijního připojištění Čl. 3 Dávky penzijního připojištění Čl. 4 Podmínky a vznik nároků na dávky z penzijního

Více

428/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 6. listopadu 2011,

428/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 6. listopadu 2011, 428/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření Změna: 192/2012 Sb. Změna: 399/2012

Více

Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013

Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013 Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013 1. Základní údaje o Penzijní společnosti Název: Raiffeisen penzijní společnost a.s. (dále jen Penzijní společnost ) Sídlo: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 Telefon:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 5691 428 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Prezentace č. 1. Prezentace. Co musíme znát, abychom mohli prodávat doplňkové penzijní spoření a je požadováno ČNB?

Prezentace č. 1. Prezentace. Co musíme znát, abychom mohli prodávat doplňkové penzijní spoření a je požadováno ČNB? Co musíme znát, abychom mohli prodávat doplňkové penzijní spoření a je požadováno ČNB? 1. Zákonné požadavky + znalosti z finančního trhu Právní předpisy související s činností Zákon 426/2011 Sb., o důchodovém

Více

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření 1, Legislativní rámec Povinnosti zaměstnavatelů (plátců pojistného) vyplývají zejména z předpisů: Zákon č. 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Penzijní plán č. 1. http://www.generalipf.cz/cz/menu-pro-ucastniky/smluvni-podminky/penzijni-plan-c.-1/... platný do 30. 4. 2000

Penzijní plán č. 1. http://www.generalipf.cz/cz/menu-pro-ucastniky/smluvni-podminky/penzijni-plan-c.-1/... platný do 30. 4. 2000 Stránka č. 1 z 10 Penzijní plán č. 1 platný do 30. 4. 2000 Penzijní plán č.1 ve formátu PDF si můžete stáhnout zde ČÁST I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ článek 1 Penzijní připojištění se státním příspěvkem Penzijním

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 146 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 146 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 146 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 65, O B S A H : 397. Zákon o pojistném na důchodové spoření 398. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o pojistném

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne 2015. o ukončení důchodového spoření. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

N á v r h ZÁKON. ze dne 2015. o ukončení důchodového spoření. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: I I I a. N á v r h ZÁKON ze dne 2015 o ukončení důchodového spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ UKONČENÍ DŮCHODOVÉHO SPOŘENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje ukončení

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2011 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Dotaz: Jakým způsobem se zavedení II. pilíře dotýká elektronizace státní správy?

Dotaz: Jakým způsobem se zavedení II. pilíře dotýká elektronizace státní správy? Dotaz: Jakým způsobem se zavedení II. pilíře dotýká elektronizace státní správy? Základním prvkem důchodového spoření ve II. pilíři je zavedení elektronické komunikace zaměstnavatelů se správcem pojistného,

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

Důchodová reforma nejčastěji kladené dotazy a odpovědi

Důchodová reforma nejčastěji kladené dotazy a odpovědi Důchodová reforma nejčastěji kladené dotazy a odpovědi Co přinese důchodová reforma 1. dlouhodobě udržitelný důchodový systém 2. dlouhodobě solidní úroveň důchodů 3. větší spravedlnost 4. důchody nebudou

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 149 Rozeslána dne 28. prosince 2011 Cena Kč 170, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 149 Rozeslána dne 28. prosince 2011 Cena Kč 170, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 149 Rozeslána dne 28. prosince 2011 Cena Kč 170, 426. Zákon o důchodovém spoření 427. Zákon o doplňkovém penzijním spoření O B S A H : 428. Zákon, kterým

Více

Generali penzijní fond a.s. Bělehradská 132. 120 84 Praha 2. Část II. Úvodní ustanovení. Článek 1 Penzijní připojištění se státním příspěvkem

Generali penzijní fond a.s. Bělehradská 132. 120 84 Praha 2. Část II. Úvodní ustanovení. Článek 1 Penzijní připojištění se státním příspěvkem Generali penzijní fond a.s. Bělehradská 132 120 84 Praha 2 Část I. Úvodní ustanovení Článek 1 Penzijní připojištění se státním příspěvkem Penzijním připojištěním se státním příspěvkem (dále jen "penzijní

Více

Penzijní plán č. 4 (09/2004)

Penzijní plán č. 4 (09/2004) Penzijní připojištění Penzijní fond Penzijní plány Penzijní plán č. 4 Penzijní plán č. 4 (09/2004) schváleno Ministerstvem financí ČR 22. 7. 2004, pod č.j. 32/75.964/2004 326 Úvodní ustanovení Čl. 1 (1)

Více

Změny v důchodovém pojištění, penzijním připojištění a předdůchody

Změny v důchodovém pojištění, penzijním připojištění a předdůchody Změny v důchodovém pojištění, penzijním připojištění a předdůchody Dne 21.6.2011 byl schválen zákon č. 220/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s.

Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Podle zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/20 Sb. bylo Penzijnímu fondu České spořitelny a.s. uděleno povolení k činnosti penzijní společnosti

Více

Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody

Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Dne 7.11.2012 byly Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schváleny zákony o pojistném na důchodové spoření, tzv. důchodová

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna občanského soudního řádu. Čl. I

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna občanského soudního řádu. Čl. I IIIb. N á v r h ZÁKON ze dne... 2015, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

OBSAH. Předmluva...VII O autorce... XI Seznam použitých zkratek... XIII

OBSAH. Předmluva...VII O autorce... XI Seznam použitých zkratek... XIII OBSAH Předmluva..............................................................VII O autorce............................................................... XI Seznam použitých zkratek................................................

Více

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva Ekonomika Sociální zabezpečení Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

30. března 2011 Lenka Fialková

30. března 2011 Lenka Fialková Důchodová reforma 30. března 2011 Lenka Fialková Důvody reformy Současný důchodový systém v ČR je nediverzifikovaný (asi 95% příjmů důchodců pochází ze základního důchodového pojištění) velmi solidární/rovnostářský

Více

ZÁKON. ze dne.. 2011, o důchodovém spoření ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON. ze dne.. 2011, o důchodovém spoření ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ I I I a V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.. 2011, o důchodovém spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Základní ustanovení (1) Tento zákon upravuje

Více

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část)

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část) PROVIZNÍ ŘÁD (Obecná část) PR-OC - O - 20130401/I stránka 1 ze 68 Obsah: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ... 7 2. POSKYTOVÁNÍ PROVIZÍ ZA PENZIJNÍ SPOŘENÍ... 7 2.1. Provize za zprostředkování smlouvy u KB Penzijní

Více

Peníze v důchodových fondech nesmí být předmětem exekuce. III. pilíř

Peníze v důchodových fondech nesmí být předmětem exekuce. III. pilíř Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Dne 7.11.2012 byly Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schváleny zákony o pojistném na důchodové spoření, tzv. důchodová

Více

NN Penzijní společnost

NN Penzijní společnost NN Penzijní společnost Penzijní plán č. 3 Transformovaného NN Penzijní společnos, a.s. I. OBECNÉ PODMÍNKY Úvodní ustanovení Tento penzijní plán upravuje penzijní připojištění účastníků transformovaného,

Více

Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody

Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Dne 7.11.2012 byly Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schváleny zákony o pojistném na důchodové spoření, tzv. důchodová

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o důchodovém spoření. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o důchodovém spoření. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 5586 Sbírka zákonů č. 426 / 2011 Částka 149 426 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o důchodovém spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Základní ustanovení

Více

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová Stavební spoření Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření Stavební spoření Stavební spoření je účelové spoření spočívající v přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření,

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Pension Reform Risks in the Czech Republic

Pension Reform Risks in the Czech Republic Pension Reform Risks in the Czech Republic Rizika penzijní reformy v České republice Kateřina Kořená 1 Abstract The paper is focused on the pension reform in the Czech Republic. In the first part the author

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Škola finanční gramotnosti Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Jak správně na rodinné finance Co se dneska dozvíme Jak na rodinný

Více

Finanční rozbor současného penzijního připojištění se státním příspěvkem, srovnání s bankovním účtem

Finanční rozbor současného penzijního připojištění se státním příspěvkem, srovnání s bankovním účtem Finanční rozbor současného penzijního připojištění se státním příspěvkem, srovnání s bankovním účtem Studie z předmětu KMA/MAB, LS 2009/2010, A09N0169P Finanční informatika a statistika tomi.rosi@seznam.cz

Více

PENZIJNÍ PLÁN č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s.

PENZIJNÍ PLÁN č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. PENZIJNÍ PLÁN č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. -89 (0) 0/2004 Článek Úvodní ustanovení. Tento příspěvkově definovaný penzijní plán byl vypracován v souladu se zákonem č. 42/994 Sb., o penzijním

Více

399/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření

399/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření 399/2012 Sb. ZÁKON ze dne 7. září 2012 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o doplňkovém

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2013 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Aktuálně k dani z příjmů FO 2014/2015

Aktuálně k dani z příjmů FO 2014/2015 Aktuálně k dani z příjmů FO Irena Tinková 2014/2015 Zaměřeno na drobné podnikatele a všechny, kdo si sami sestavují daňové přiznání Harmonogram 9:30 10:30 aktuálně daň z příjmů fyzických osob, daňový řád,

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

ZÁKON O POJISTNÉM NA DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ

ZÁKON O POJISTNÉM NA DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ ZÁKON O POJISTNÉM NA DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ zákon č. 397/2012 Sb., ze dne 7. září 2012 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 POPLATNÍK Poplatníkem pojistného na důchodové

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j.

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j. České dráhy, a.s. Generální ředitelství ČD Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti č.j. 62 517/2005-O10 Ruší se č.j. 60 471/2000-O10

Více

Penzijní plán č. 3 Penzijního fondu České spořitelny, a.s.

Penzijní plán č. 3 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Penzijní plán č. 3 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Podle zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb. bylo Penzijnímu fondu České spořitelny a.s. uděleno povolení k činnosti penzijní společnosti

Více

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DANĚ Z PŘÍJMU V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Mgr. Erika Chmelířová, CHM_62_INOVACE_8.M.36 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 12.6.2013 Matematické praktikum 8. roč. PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) 1. Důchodové spoření 1 upravuje zejména zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 397/2012 Sb., o pojistném

Více

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště)

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště) DODATEK KE SMLOUVĚ O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ V TRANSFORMOVANÉM FONDU STABILITA ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A. S., ČLENA SKUPINY ČSOB se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57, IČO 61859265, zapsaná v obchodním

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více