DŮCHODOVÁ REFORMA. Tři pilíře důchodového systému po reformě: povinný státní systém s jinými pravidly).

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DŮCHODOVÁ REFORMA. Tři pilíře důchodového systému po reformě: povinný státní systém s jinými pravidly)."

Transkript

1 DŮCHODOVÁ REFORMA ml 1/2013 Tři pilíře důchodového systému po reformě: 1. Důchodové pojištění (stávající průběžný povinný státní systém s jinými pravidly). 2. Důchodové spoření (nový pilíř OPT-OUT ). 3. Penzijní spoření (obdoba současného penzijního připojištění se státním příspěvkem se změněnými pravidly).

2 Průběh důchodové reformy Vyhlášení reformy ve Sbírce zákonů Konec možnosti převodů penzijního připojištění mezi stávajícími penzijními fondy Konec možnosti uzavřít penzijní připojištění podle stávajících podmínek Spuštění 2. pilíře: OPT-OUT (vyvázání občana z určité povinnost) občan může částečné vystoupit ze systému stáních důchodů a vstoupit do 2. pilíře Konec možnosti vstoupit do 2. pilíře pro osoby starší 35 let.

3 1. pilíř Důchodové pojištění současný stav Financován z povinných odvodů ekonomicky aktivních občanů a zaměstnavatelů (21,5% zaměstnavatel a 6,5 % zaměstnanec). Druhy penzí vyplácené státem: Doživotní starobní důchod. Invalidní důchod. Vdovecký a vdovský důchod (při úmrtí před odchodem do důchodu se odvedené prostředky nedědí).

4 Průběžný důchodový princip

5 1. pilíř Důchodové pojištění - po reformě Zpřísněné podmínky pro výplatu důchodů. Prodluží se věk pro odchod do důchodu (rychleji u žen, u nichž od roku 2042 už nebudou mít vliv děti) až k hranici 70 let. Změní se výpočet výše důchodu (důchod postupně klesne ze současných cca 40 % průměrné mzdy až pod 25 %). Sníží se výše předčasných důchodů.

6 1. pilíř Důchodové pojištění - po reformě Důchodové pojištění je i po reformě povinné pro všechny. Účastníci pouze I. pilíře 6,5 % z pojistného základu Účastníci II. pilíře 3,5 % důchodové pojištění (1. pilíř) + 5 % důchodové spoření (3 % + 2 % - 2. pilíř)

7 Dva nové doplňkové systémy V částce 149/2011 Sb. dva zákony zavedly 2 nové doplňkové systémy (2. a 3. pilíř): 2. pilíř Důchodové spoření (zákon o důchodovém spoření č. 426/2011 Sb.) 3. pilíř Doplňkové penzijní spoření (zákon o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb., ve znění zákona č. 403/2012 Sb.) Na tyto zákony navazuje ještě tzv. změnový zákon č. 428/2011 Sb. Účinnost změn od Byly přijaty zákony: č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření č. 399/2012 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důch. spoření č. 403/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření - Průběžně jsou vydávány prováděcí právní předpisy

8 2. pilíř DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ Možnost přesunout část prostředků nyní odváděných státu jako důchodové pojistné na vlastní soukromé účty u penzijních fondů, na nich tak spořit prostředky na stáří a rozhodovat, jak odvážně má fond jejich úspory investovat pro jejich zhodnocování.

9 Příspěvek na důchodové spoření Volba OPT-OUT znamená, že penzijní společnost bude účastníku do jím zvoleného penzijního fondu spořit měsíčně 3 % z VZ pojistného na důchodové pojištění (sníží se odvod do státního rozpočtu ze 6,5 % na 3,5 %) a k nim přidá účastník navíc 2 % ze své kapsy. Účastník tedy bude namísto obecné sazby 6,5 % odvádět celkem 8,5 % (3,5 % na klasický důchod a 5 % na jeho důchodové spoření).

10 2. pilíř Zákon č. 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření ( 1-32) Správa pojistného Orgány finanční správy postupem podle DŘ. Registrace Poplatník je registrován, pokud je registrován jak plátce DPFO. Plátce je registrován, pokud je registrován jako plátce DPZČ. Pojistné přiznání Poplatník nepodává pokud je pojistné 0 nebo za něho výhradně odvádí zaměstnavatel(é).

11 2. pilíř Zákon č. 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření ( 1-32) Splatnost zálohy Spolu s hlášením do 20. dne po skončení měsíce. Částka připsaná nejvýše 20 dnů přede dnem splatnosti zálohy na OPÚ se nepoužije na úhradu nedoplatků na jiných ODÚ. Penále Plátci pojistného vzniká povinnost penále 20 % z částky doměřené z moci úřední. Rozdělení odvedeného pojistného Částka připsaná na OPÚ plátce se rozdělí na jednotlivé poplatníky poměrně.

12 2. pilíř DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ Účastník spoří do důchodového fondu obhospodařovaného penzijní společností, která jeho prostředky investuje a zhodnocuje. Po přiznání klasického starobního důchodu (ze základního důchodového pojištění) účastník navíc získá nárok na důchod z tohoto důchodového spoření.

13 Účast na důchodovém spoření Zletilá osoba uzavře s penzijní společností písemnou smlouvu o penzijním spoření. Smlouvu lze uzavřít do konce roku, v němž osoba dosáhne věku 35 let. Účastníkem může být i osoba bez věkového limitu, pokud uzavře smlouvu do nebo do 6 měsíců ode dne, od kterého byla poprvé od poplatníkem pojistného na důchodové pojištění (podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení).

14 Vznik důchodového spoření Na základě registrace smlouvy o důchodovém spoření v Centrálním registru smluv (CRS) vedený specializovaným finančním úřadem (SFÚ), který před registrací ověřuje, zda účastník splňuje podmínky. Smlouvu lze uzavřít jen s jednou společností. Účast je dobrovolná, ale ze systému se již nedá vystoupit (v systému musí účastník zůstat minimálně do přiznání klasického starobního důchodu). Lze jen přestoupit k jiné penzijní společnosti, k níž převede naspořené prostředky). Účastníkem se nemůže stát osoba, které již byl přiznán klasický starobní důchod.

15 Důchodové spoření a FÚ SFÚ jako správci CRS je svěřena registrace smluv účastníků důchodového spoření a komunikace s penzijními společnostmi, která probíhá výhradně elektronicky. Jednotlivé KFÚ jsou pověřeny výběrem pojistného od účastníků na účty penzijních společností.

16 Důchodové spoření a zaměstnavatel Vznik účasti na důchodovém spoření je zaměstnance povinen oznámit zaměstnavateli na nepovinném tiskopisu MFin 5544 Oznámení poplatníka o účasti na důchodovém spoření spolu s doporučeným dokladem Oznámení o nabytí právní moci. Poruší-li poplatník tuto oznamovací povinnost a zaměstnavatel v důsledku toho nesrazí a neodvede pojistné ve správné výši, vzniká poplatníkovi povinnost uhradit správci pojistného takto neodvedené pojistné namísto zaměstnavatele spolu s přirážkou k pojistnému ve výši 10 % z neodvedeného pojistného. V případě, že ke zjištění porušení povinnosti ze strany poplatníka došlo na základě oznámení samotného poplatníka nebo jeho zaměstnavatele, činí přirážka k pojistnému polovinu, tj. 5 %.

17 Důchodové spoření a FÚ Za zaměstnance provádí srážku pojistného a podává informaci o sraženém pojistném na důchodové spoření zaměstnavatel formou Měsíčního hlášení, kdy současně s hlášením sražené finanční prostředky do 20 dnů po uplynutí měsíce odvede na příslušný finanční úřad (samovyměření zálohy). Pokud plátce nepodá Hlášení ve lhůtě, má se za to, že tvrdil zálohu ve výši nula (pokuta za opoždění tvrzení se neuplatní).

18 Měsíční hlášení MFin 5541 Podle jednotlivých poplatníků 01 Příjmení 02 Jméno 03 RČ 04 Vyměřovací základ 05 Vypočtená záloha 06 Sražená záloha 07 Vypořádaný přeplatek připadající na poplatníka 07a Rozlišení vypořádaného přeplatku 07b DIČ plátce pojistného, u kterého vznikl přeplatek a byl vypořádán ve sl Úhrn vyměřovacích základů pojistného (suma sl. 04) 09 Záloha na pojistné tvrzená plátcem celkem (suma sl. 05)

19 Následné hlášení MFin 5541/a Podle jednotlivých poplatníků Zjistil-li plátce, že poslední známá záloha není ve správné výši (sraženo méně nebo více) je povinen elektronicky podat Následné hlášení (lze v něm provádět opravy za více zálohových období a to až do termínu pro podání Vyúčtování). Pokud bylo sraženo na pojistném vinou poplatníka méně, plátce to oznamuje správci pojistného, povinnost (+ 10 %) se přenáší na poplatníka a plátce nepodává Následné hlášení.

20 Následné hlášení MFin 5541/a Podle jednotlivých poplatníků 01 Příjmení 02 Jméno 03 Rodné číslo 04 Za měsíc 05 Vyměřovací základ 06 Vypočtená záloha 07 Záloha na pojistné 08 Rozdíl Měsíční souhrn 09 Za měsíc 10 Poslední známá záloha 11 Záloha tvrzená v následném hlášení 12 Tvrzený rozdíl (ř.11-10)

21 Vyúčtování pojistného MFin 5542 Podle jednotlivých poplatníků Po skončení pojistného období podá plátce Vyúčtování se: a) Souhrnem tvrzených údajů podle jednotlivých poplatníků. b) Souhrnem za plátce celkem podle měsíců. c) Přílohou č. 1 pro Opravy na pojistném.

22 Vyúčtování pojistného MFin 5542 Podle jednotlivých poplatníků a) Souhrn tvrzených údajů podle poplatníků 01 Příjmení 02 Jméno 03 RČ 04 Měsíc 05 Úhrn záloh, které měly být sraženy 06 Dodatečné vyúčtování

23 Vyúčtování pojistného MFin 5542 Podle jednotlivých poplatníků b) Souhrn tvrzených údajů za plátce celkem 01 Měsíc a úhrn za rok 02 Poslední známá záloha 03 Vyúčtovaná částka pojistného 04 Dodatečné vyúčtování

24 Vyúčtování pojistného MFin 5542 Podle jednotlivých poplatníků Příloha č. 1 Opravy na pojistném 01 Příjmení 02 Jméno 03 RČ 04 Za měsíc 05 Vyměřovací základ pojistného 06 Vypočtená záloha připadající na poplatníka 07 Záloha připadající na poplatníka 08 Rozdíl (ř )

25 Důchodové spoření a FÚ Všechna podání u plátců pojistného musí být učiněna pouze v elektronické podobě prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro daňovou správu (EPO) zveřejněné na webových stránkách České daňové správy. Ostatní účastníci důchodového spoření (OSVČ a další) měsíční hlášení nepodávají a informaci o pojistném na důchodové spoření podají až v pojistném přiznání po skončení roku 2013.

26 Pojistné na důchodové spoření Účast se týká jakékoliv činnosti, z níž vzniká povinnost platit pojistné na důchodové pojištění i pojištění z dobrovolné účasti na důchodovém pojištění. V případě více důchodově pojištěných činností se účast na důchodovém spoření týká každé činnosti a ze všech se odvádějí prostředky na důchodové spoření.

27 Penzijní společnost Je definována v zákoně o doplňkovém penzijním spoření. Musí mít povolení k této činnosti a povolení k vytvoření důchodových fondů (vydává ČNB). Minimální počáteční kapitál 300 mil. Kč. Odvod pojistného u zaměstnanců zajišťuje jejich zaměstnavatel.

28 Důchodový fond Je to soubor majetku, který náleží všem účastníkům v poměru podle úspor. Důchodový fond nemá právní subjektivitu a nejde v něm o spoluvlastnictví podle občanského zákoníku. Majetek obhospodařuje (na náklady účastníků) penzijní společnost, která ale není jeho vlastníkem. Naspořené prostředky jsou předmětem dědictví.

29 Důchodové fondy Penzijní společnost vytváří 4 důchodové fondy: 1. Důchodový fond státních dluhopisů 2. Konzervativní důchodový fond 3. Vyvážený důchodový fond 4. Dynamický důchodový fond Účastník si vybere, kam své prostředky bude umísťovat a může prostředky mezi fondy převádět. Každý fond má svá zákonem stanovená pravidla statut. Penzijní společnost za každý fond vypracovává pololetní a výroční zprávu za každý fond. Dohled vykonává ČNB.

30 Důchody z důchodového spoření Důchody: 1. Doživotní starobní 2. Doživotní starobní se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu (po dobu 3 let) 3. Starobní důchod na dobu 20 let 4. Sirotčí důchod na dobu 5 let

31 Důchody z důchodového spoření Nebude je vyplácet penzijní společnost, ale pojišťovna, se kterou účastník uzavřel (po vzniku nároku na klasický starobní důchod) pojistnou smlouvu o pojištění důchodu a na kterou budou převedeny jeho prostředky. Účast na důchodovém pojištění nezaniká automaticky přiznáním starobního důchodu z I. pilíře. Dokud nebude v CRS zaregistrována smlouva o pojištění důchodu podle zákona o důchodovém spoření, účastník zůstává poplatníkem na důchodové spoření se všemi povinnostmi.

32 Smlouva o pojištění důchodu Pojišťovnu (zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví) si volí účastník. O registraci smlouvy o pojištění důchodu v CRS žádá pojišťovna. Po registraci smlouvy o pojištění důchodu jsou prostředky účastníka použity na úhradu jednorázového pojistného.

33 Centrální registr smluv CRS Správcem tohoto informačního systému veřejné správy je SFÚ. Eviduje údaje o účasti na důchodovém spoření. Registruje smlouvy účastníků s penzijními společnostmi a následně s pojišťovnami. Smlouvy se nearchivují fyzicky. Zajišťuje komunikaci se třetími stranami.

34 PRO II.pilíř Pokud se do 2. pilíře zapojí dostatek lidí, může to pomoci současnému průběžnému důchodovému systému, jehož účinnost klesá se stárnutím populace (Mladá Fronta DNES penzijních společností registruje osob zapojených do II. pilíře. Očekávání k kolem lidí). Účastník má mít kontrolu nad prostředky, které by jinak odvedl státu Systém vede účastníka k odpovědnosti spořit si na vlastní penzi. Do budoucna nelze spoléhat na státní důchod. Pokud je člověk bez příjmů, není povinen do II. pilíře přispívat. Úspory se v systému neztratí, v případě úmrtí účastníka je zdědí příbuzní. Penzijní společnost by měla mít odborníky na výnosnější investování uspořených prostředků při menších nákladech, než individuální pokusy laiků s nejistým výsledkem.

35 PROTI 2. pilíři Jde o definitivní rozhodnutí občanů na celý život, na desítky let. Člověk se nemůže vrátit do 1. pilíře. Lidem starším 35 let s nízkou mzdou se nevyplatí. Nevyplatí se podstatné části žen, kterým stát po dobu mateřské a rodičovské dovolené do 2. pilíře nepřispívá. Obdobně se nevyplatí dlouhodobě nemocným. Sníží se státní důchod (cca až o 15 %). K prostředkům se střadatel nedostane, ani když bude v životní nouzi nebudou vypláceny jinak, než jako forma renty. Výpočty zhodnocení úspor v horizontu desítek let dopředu nelze považovat za hodnověrné.

36 PROTI 2. pilíři Opozice avizuje, že II. pilíř zruší. Některé penzijní společnosti ho ani nenabízejí. Politická rizika například Maďarsko v roce 2011 znárodnilo úspory z penzijního systému a lidé si mohli ponechat pouze úroky (nebo se vystavit vysokým sankcím). Zrušením podmínky nezáporného zhodnocení úspor střadatelé ponesou plné riziko znehodnocení úspor chybným rozhodnutím společnosti (například propad hodnoty aktiv v roce 2008 v Irsku dosáhl přes 37 %). Vklady u penzijních společností nejsou pojištěny (na rozdíl od bankovních úspor), takže v případě krachu penzijní společnosti o úspory přijdou. Krachy mohou ohrožovat celé státy (Řecko, Portugalsko).

37 Rizika 2. pilíře Způsob výplaty po dovršení důchodového věku má účastník 2. pilíře povinnost převést úspory do zvolené pojišťovny a zvolit jednu ze tří variant renty (toto rozhodnutí rovněž pak nelze změnit). Výplata celé sumy úspor, ani 40 % z ní, které účastník 2. pilíře odvádí proti státním penzistům navíc, nebude možná.

38 Rizika 2. pilíře - úmrtí Pokud klient umře během spoření, celá naspořená suma je předmětem dědictví. Ale zdědí je jen pozůstalý starší 18 let, který sám není zapojen do II. pilíře. Nezletilí by měli po dobu 5 let rentu. Zletilým dědicům ve II. pilíři by bylo dědictví převedeno do II. pilíře Pokud klient umře během výplaty důchodu, při volbě režimu doživotního důchodu nevyčerpaná část úspor propadne pojišťovně (deklarováno jako princip solidarity). U důchodů na pevnou dobu 20 let zůstatek nevyčerpané částky pojišťovna vyplatí dědicům.

39 Tiskopisy pro zaměstnavatele Tiskopisy Pro plátce pojistného s časovým předstihem GFŘ zveřejnilo tiskopisy, které slouží jako podklad pro tvorbu elektronického podání. Elektronické podání hlášení k záloze na důchodové spoření a následného hlášení k záloze na důchodové spoření bude dostupné na daňovém portálu v lednu opt-out5541_1 Hlášení.pdf

40 Důchodová kalkulačka MPSV Zadáme-li: Ročník narození Pohlaví Hrubou mzdu Předpokládané zhodnocení Kalkulačka vypočítá: Důchodový věk Důchod při účasti pouze v I. pilíři Důchod při účasti v I. i ve II. pilíři

41 3. pilíř DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ Obdoba dosavadního penzijního připojištění se státním příspěvkem zajišťuje ho penzijní společnost s cílem zabezpečit doplňkový příjem účastníka ve stáří nebo invaliditě. Penzijní společnost je a.s. s povolením ČNB a s počátečním kapitálem min. 50 mil. Kč, která má v předmětu činnosti provozování doplňkového penzijního spoření. mil. Kč startovací kapitál

42 Penzijní připojištění se státním příspěvkem současný stav Dobrovolné spoření. Možnost snížení základu daně. Po 15 letech možnost část úspor čerpat jako výsluhovou penzi. Garance nezáporného zhodnocení (malé výnosy z nerizikových investicí). Úspory jsou předmětem dědictví.

43 Penzijní připojištění se státním příspěvkem stav v roce 2012 Penzijní fondy v ČR 4,71 mil. počet smluv před Kč průměrný měsíční příspěvek účastníka 106,2 průměrný měsíční státní příspěvek

44 Penzijní připojištění se státním příspěvkem stav ke konci roku 2012 Věková struktura % % % % 60 a více 26 % Růst majetku ve fondech , , , , , , , , , , pol. + 11,9

45 Osud penzijního připojištění se státním příspěvkem Od roku 2013 nezanikl, ale došlo k zásadním změnám: Systém byl uzavřen (po neuzavíral nové smlouvy). Penzijní fondy musely získat do povolení k činnosti penzijní společnosti (jinak by zanikly).

46 Transformace penzijních fondů Oddělil se akcionářský majetek od majetku účastníků (převedl se do transformovaného fondu). Od roku 2013 je možný pouze převod prostředků do systému doplňkového penzijního spoření, nikoliv do transformovaného fondu u jiné penzijní společnosti. Pro účastníky penzijního připojištění od platí nová pravidla pro poskytování státních příspěvků. Penzijní společnost má nárok na úplatu za provozování penzijního připojištění ve stejné výši, jako v doplňkovém penzijním spoření.

47 Penzijní fondy 3. pilíře Po 1. lednu 2013 existují 2 fondy: Fondy transformované (současné fondy) bylo možné do nich vstoupit nejpozději do Fondy účastnické (nové fondy) automaticky pro nové účastníky po Pozn.: I klient smlouvy uzavřené do může přejít z transformovaného do účastnického fondu.

48 Rozhodování účastníků penzijního připojištění Dosavadní účastníci penzijního připojištění se musí rozhodnout, zda: Zůstanou v dosavadním systému. Přestoupí do doplňkového penzijního spoření. Noví zájemci uzavřeli do novou smlouvu o penzijním připojištění, aby zůstali ve starém systému (garantujícímu nezáporný výnos) nebo uzavřou až v roce 2013 novou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, která může, ale nemusí, přinést vyšší výnos.

49 Transformované fondy (původní) Zachovaly i po současné podmínky: Garanci nezáporného zhodnocení. Výsluhovou penzi. Státní příspěvky (ve změněné výši). Příspěvky zaměstnavatele. Výsluhovou penzi (možnost čerpat až polovinu z úspor po 15 letech spoření). Možnost volby výše příspěvků (pravidelných i nepravidelných) podle aktuální finanční situace.

50 Účastnické fondy (nové) Postrádají: Garanci nezáporného zhodnocení, tj. ztrátu ochrany proti ztrátám fondu z investic. Výsluhovou penzi. Navíc mají: Možnost volby jedné ze 4 investičních strategií (míra rizikovosti a ziskovosti). Možnost přestupování mezi účastnickými fondy.

51 Penzijní spoření - po reformě Účastník a podmínky Účastníkem může být osoba starší 18 let, která uzavřela s penzijní společností smlouvu. Účast je dobrovolná, smlouvu lze vypovědět. Podmínkou není výkon zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti. Účast v důchodovém spoření nevylučuje účast v doplňkovém penzijním spoření.

52 Penzijní spoření - po reformě Zaniká nárok na výsluhovou penzi. Ztráta nároku na garanci nezáporného zhodnocení. Možnost klienta vybrat si mezi více typy fondů. Nelze přecházet mezi transformovanými fondy. Úspory jsou předmětem dědictví. Prodloužení tzv. odbytného (doba možnosti předčasného ukončení smlouvy) z jednoho na dva roky.

53 Příspěvky Příspěvek účastníka musí činit nejméně 100 Kč za měsíc. K příspěvku účastníka se poskytuje měsíční státní příspěvek v rozmezí 90 až 230 Kč, přičemž minimální vlastní příspěvek musí činit nejméně 300 Kč (k němu je 90 Kč státní příspěvek), maximální státní příspěvek 230 Kč je k vlastnímu příspěvku alespoň 1000 Kč. Daňově uznatelné budou úložky nad 1000 Kč měsíčně.

54 Výše státního příspěvku v závislosti na úložce účastníka od roku 2013 Měsíční úložka Státní příspěvek (Kč) Státní příspěvek (Kč) Kč

55 Vliv daňové úlevy v závislosti na úložce účastníka od roku 2013 Měsíční úložka Snížení základu daně (Kč) Snížení základu daně (Kč) Kč

56 Příspěvky Za účastníka může příspěvky platit plně nebo zčásti zaměstnavatel, ale k takovému plnění zaměstnavatele není nárok na státní příspěvek. Zaměstnavatel může na tento produkt ročně přispívat z nákladů do Kč (u samotného zaměstnance osvobozeno). Účastník může placení odložit nebo přerušit, může své prostředky převést k jiné penzijní společnosti.

57 Dávky z doplňkového penzijního spoření Možnost poskytování následujících dávek při splnění podmínky 2 x 60 (kromě invalidní penze a odbytného): Starobní penze na určitou dobu. Invalidní penze na určitou dobu. Jednorázové vyrovnání. Odbytné Úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi. Úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu v přesně stanovené výši.

58 Předdůchod (po novele ZDPS) Vhodný pro ty, kteří nedlouho před odchodem do důchodu ztratí práci, mají problém najít jinou a předčasný důchod by znamenal trvalé krácení řádného starobního důchodu. Předdůchodcům stát bude vyplácet jejich vlastní úspory, které musí činit alespoň 30 % platné průměrné mzdy.nemusí jít jen o úspory u penzijního fondu, ale lze je doplnit dalšími prostředky, včetně domácích úspor. Řádný důchod se po dosažení penzijního věku nesnižuje. Nesnižuje se osobní vyměřovací základ, ze které se stanovuje penze, ale doba předdůchodu se nezapočítává do počtu odpracovaných let, což má na výpočet penze vliv.

59 Předdůchod (po novele ZDPS) Lze nejvíce do 5 let vzniku nároku na starobní důchod. Nezáleží na tom, zda jde o ženu s dětmi, nebo bez dětí, 5 let se odečítá všem od stejného věku podle tabulek platných pro muže daného očníku narození. Podmínky Vyplácí se z doplňkového penzijního spoření. Měsíční dávky činí minimálně 30 % průměrné mzdy. Dávky jsou v neměnné výši bez možnosti přerušení nebo ukončení vyplácení předdůchodu Výplata nesmí skončit 3 roky před vznikem nároku na starobní penzi. Výhody Zdravotní pojistné platí stát (předdůchodce je státní pojištěnec). Pojistné na důchodové pojištění se neplatí. V okamžiku nároku se starobní důchod nekrátí.

60 Děkuji za pozornost