PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ"

Transkript

1 J I H O Č E S K Á U N I V E R Z I T A V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Metodická příručka pro kombinovanou formu studia Obor: Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby doc. JUDr. Vilém KAHOUN, Ph.D. JUDr. Martin ŠIMÁK JUDr. Božena KUČEROVÁ

2 Obor: Rehabilitační psycho-sociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby, bakalářské Forma studia: kombinované Předmět: Právo sociálního zabezpečení Rozsah: 3. ročník, letní semestr, 8 hodin přednášek a 3 hodiny seminářů Způsob ukončení: zápočet, ústní zkouška Anotace předmětu: Předmět Právo sociálního zabezpečení je přednášen ve rámci jednoho semestru. Studium zahrnuje výklad celého systému sociálního zabezpečení, který je nesmírně rozsáhlý, proto jsou podrobněji rozebírány pouze vybrané stěžejní partie předmětu. Studenti získají znalosti ohledně členění sociálního zabezpečení, jeho cílů a nástrojů k jejich dosažení. Podrobnější výklad bude věnován pilířům tohoto systému (tj. jednotlivým dávkovým systémům) sociálnímu pojištění (důchodové, nemocenské), státní sociální podpoře a sociální péči (včetně služeb). Samostatný výklad je věnován systému zdravotního pojištění a péče. Studium tohoto předmětu umožňuje kvalifikované uplatnění v širokém spektru humanitních profesí včetně práce v orgánech veřejné správy resp. veřejnoprávních institucích, zaměřených na provádění sociálního nebo zdravotního pojištění. Cíl předmětu: získat přehled o systému sociálního zabezpečení získat znalosti o právní úpravě sociálního zabezpečení a naučit se v ní orientovat získat základní znalosti o v rámci jednotlivých subsystémů sociálního zabezpečení osvojit si schopnost aplikace získané znalosti v praktických situacích 2

3 Obsahové zaměření dle jednotlivých témat 1. Úvod do práva sociálního zabezpečení (PSZ) a) Předmět, vývoj PSZ b) Prameny, systém sociálního zabezpečení v ČR (3 pilíře) c) Působnost, interpretace a aplikace norem PSZ d) Právní skutečnosti (pojem, sociální událost), právní vztahy v sociálním zabezpečení (subjekty, objekt, obsah, vznik, změna a zánik) e) Odpovědnostní vztahy v sociálním zabezpečení Cíl, obsah: Studenti se v úvodní přednášce seznámí se základy práva sociálního zabezpečení (PSZ), jeho historickým vývojem, prameny a působností právních norem. Dále získají znalosti a přehled o systému PSZ v České republice (3 pilíře sociální pojištění, státní sociální podpora, sociální péče), o právních skutečnostech a důležitých sociálních událostech, na které je vázán vznik nároků na plnění ze systémů sociálního zabezpečení. Naučí se interpretaci a aplikaci právních norem PSZ. Základním zdrojem vědomostí je výklad učiva na přednáškách s seminářích, doplněný samostudiem příslušných učebních textů a právních předpisů. Klíčová slova: Právo sociálního zabezpečení (PSZ), historický vývoj PSZ, 3 pilíře sociálního zabezpečení - SZ (sociální pojištění, státní sociální podpora, sociální péče), prameny PSZ, působnost a aplikace norem PSZ, právní skutečnost, sociální událost a jejich druhy (nemoc, úraz, pracovní neschopnost, dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, invalidita, těhotenství, mateřství, nezaopatřenost dítěte, dosažení věku, smrt, nedostatečný příjem), právní vztahy v SZ (pojem, zabezpečovací a pojistný princip), subjekty SZ - poskytovatelé a příjemci a jejich právní způsobilost (3 druhy), obsah právních vztahů SZ (nárok na dávku, nárok na výplatu dávky a rozdíly mezi nimi), objekt právních vztahů SZ, vznik, změna a zánik právních vztahů SZ, odpovědnost v SZ, odpovědnost za přeplatek, předpoklady vzniku odpovědnosti za přeplatek (protiprávní jednání, přeplatek, příčinná souvislost, zavinění), subjektivní a objektivní odpovědnost, 3

4 Úkoly: 1. Vysvětlete pojem 3 pilíře sociálního zabezpečení, vyjmenujte je. 2. Vysvětlete pojmy pojistný princip a zabezpečovací princip. 3. Jaký z pilířů sociálního zabezpečení je založen na tzv. pojistném principu? Odpověď odůvodněte. 4. Jaký z pilířů sociálního zabezpečení je založen na tzv. zabezpečovacím principu? Odpověď odůvodněte. 5. Vyjmenujte základní prameny (právní předpisy) u každého ze subsystémů sociálního zabezpečení. Prameny: 1. Trőster P. a kol.: Právo sociálního zabezpečení, 2. vydání, Praha, C.H.Beck, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 4

5 2. Financování sociálního zabezpečení a) Principy, modely financování b) Financování sociálního pojištění c) Financování státní sociální podpory a sociální péče Cíl, obsah: V rámci tohoto tématu se studenti seznámí s modely financování sociálního zabezpečení a následně s financování jednotlivých subsystémů sociálního zabezpečení, s důrazem na financování sociálního pojištění (tj. nemocenského a důchodového pojištění a státní politiky zaměstnanosti), které je upraveno zákonem č. 589/1992 Sb. Studenti si v rámci přednášky, semináře a samostudia osvojí znalosti o pojistném na sociální pojištění, jeho skladbě, poplatnících, výpočtu, výběru a vymáhání včetně placení penále a pokut za neplnění povinností, jako i o financování systému státní sociální podpory a sociální péče (ze státního rozpočtu zabezpečovací princip). Klíčová slova: Sociální pojištění, modely (Bismarckovský, Beveridgeský, státoprávní) a principy financování (vzájemnost, solidarita, zásluhovost, rovnost), průběžné financování (PAYG), pojistné a jeho souhrnný odvod, poplatníci pojistného, výpočet a výše pojistného (vyměřovací základ, procentní sazby, rozhodné období), způsob výběru pojistného (plátce, poplatník), sankce (penále, přirážka, pokuta); financování státní sociální podpory a sociální péče Úkoly: 1. Vyjmenujte základní modely financování sociálního zabezpečení a stručně je popište. 2. Na jakém principu je založen systém sociálního pojištění? Vysvětlete. 3. Co znamená a vyjadřuje zkratka PAYG? 4. Vysvětlete pojem malá organizace. Co vyjadřuje? Argumentujte zákonným ustanovením. 5. Jaká je sazba pojistného pro zaměstnance? 6. Vysvětlete rozdíl mezi plátcem a poplatníkem pojistného. 7. Jakým způsobem odvádí pojistné osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)? 8. Je OSVČ povinna odvádět pojistné na nemocenské pojištění? Argumentujte zákonným ustanovením. 5

6 9. Jak vysoká je sazba penále? Může být tato sazba snížena a pokud ano, za jakých podmínek? 10. Definujte pojmy hlavní a vedlejší výdělečná činnost u OSVČ. Argumentujte zákonným ustanovením. Prameny: 1. Kahoun, V.: Pojistné na sociální zabezpečení, České Budějovice, ZSF JU, Trőster P. a kol.: Právo sociálního zabezpečení, 2. vydání, Praha, C.H.Beck, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 4. zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění ust zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění Část šestá - ust. 145a a násl. 6

7 3. Lidská práva a činnost mezinárodních organizací v sociálním zabezpečení a) Lidská práva pojem, pojetí, vývoj b) Mezinárodní organizace v oblasti sociálního zabezpečení c) Mezinárodní dokumenty v oblasti sociálního zabezpečení Cíl, obsah: Téma lidských práv je tématem aktuálním a zároveň již i tradičním. Znalost této oblasti, mezinárodních organizací, které lidská práva prosazují a jejich dokumentů, které je upravují, patří k základní nezbytné výbavě každého studenta. Výklad se nejprve zaměřuje na lidská práva obecně, následně je pozornost věnována zejména sociálním právům a dokumentům, v nichž jsou obsažena. Studenti se v rámci přednášky, semináře a samostudia dozvědí, že lidská práva jsou přirozená, že náleží každému bez jakékoliv diskriminace, že cesta k jejich dnešní podobě a zakotvení v mezinárodních dokumentech byla dlouhá a obtížná. Studenti dále získají vědomost o tom, kde jsou lidská a sociální práva upravena a jaké nejdůležitější organizace v dané oblasti působí. Klíčová slova: Lidská práva, právo přirozené a pozitivní, sociální práva, Spojené národy OSN (Charta OSN, Všeobecná deklarace lidských práv, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech), Mezinárodní organizace práce (MOP) a její úmluvy, Rada Evropy (Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, Evropská sociální charta, Evropský zákoník sociálního zabezpečení), Evropská unie a její sociální politika, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Mezinárodní asociace sociálního zabezpečení (MASZ) Úkoly: 1. Vysvětlete pojmy ius naturale a ius positivum. Co vyjadřují? 2. Jaký je rozdíl mezi právem a svobodou? 3. Vyjmenujte příklady lidských práv a svobod. 4. Kdy vznikla OSN? 5. Je všeobecná deklarace lidských práv právně závazná? 6. Kdy vznikla Rada Evropy, jaké je její poslání? 7. Vyjmenujte základní sociální práva. V jakých dokumentech jsou obsažena? 7

8 Prameny: 1. Kahoun, V., Šimák, M.: Evropská sociální charta a zajištění jejích závazků v oblasti sociální péče v České republice, Kontakt č. 3, ZSF JU, Šimák, M.: Lidská práva od historie do současnosti, Kontakt č.1-2, ročník 7, ZSF JU 2005, s , ISSN Trőster P. a kol.: Právo sociálního zabezpečení, 2. vydání, Praha, C.H.Beck,

9 4. Evropské právo sociálního zabezpečení Základy evropského práva, právo Evropské unie Cíl, obsah: Znalost základních údajů o Evropské unii, patří, zejména po vstupu České republiky do EU, k samozřejmé vědomostní výbavě studenta (resp. absolventa) vysoké školy. V rámci tohoto tématu se studenti dozvědí o historickém vývoji vzniku EU, o organizační struktuře a orgánech EU, základních zásadách, na nichž je EU koncipována. Téma se dále soustřeďuje na právo EU se zaměřením na právo sociálního zabezpečení, v němž se uplatňuje z důvodu nemožnosti evropské unifikace tohoto odvětví, princip tzv. koordinace národních úprav sociálního zabezpečení jednotlivých členských států. Tato koordinace má zabránit diskriminaci osob, které legálně překračují hranice členských států, např. za účelem výkonu pracovní činnosti či změny bydliště. Potřebné znalosti si studenti osvojí jednak v rámci přednášek a seminářů, zaměřených na vybranou problematiku, jednak samostudiem, zejména z četných, dobře dostupných materiálů na internetu. Klíčová slova: Evropská unie (EU), historický vývoj EU, orgány EU, základní principy a svobody EU, právo EU (komunitární právo) primární právo a sekundární právo, nařízení a směrnice a způsoby jejich implementace do národních právních řádů, sociální zabezpečení v EU, Nařízení Rady ES č. 1408/1971, migrující osoba, koordinace, 4 koordinační pravidla (principy), osobní a věcný rozsah Nařízení Rady ES č. 1408/1971, E-formuláře Úkoly: 1. Z jakých původních uskupení a kdy vznikla EU? 2. Vyjmenujte 4 základní svobody, na nichž je EU založena. 3. Vyjmenujte orgány EU. Popište jejich složení, funkci a úlohu v rámci EU. 4. Co tvoří tzv. primární právo EU? 5. Kdo vydává tzv. nařízení a jaký je jejich účel? 6. Co znamená princip koordinace? 7. Co znamená princip sčítání doby pojištění? Za jakých podmínek se uplatní? 8. Co znamená princip lex loci laboris? Za jakých podmínek se uplatní? 9. Co je to tzv. E-formulář? 9

10 Prameny: 1. Kahoun, V., Šimák, M.: Evropská sociální charta a zajištění jejích závazků v oblasti sociální péče v České republice. Kontakt, České Budějovice: ZSF JU, 2003, č Nařízení Rady ES č. 1408/ Šimák, M.: Vliv vstupu ČR do EU na český systém sociálního zabezpečení, sborník z konference Na cestě k evropské identitě, STUDIA VŠERS I, VŠERS Č. Budějovice, 2004, s , ISBN Trőster P. a kol.: Právo sociálního zabezpečení, 2. vydání, Praha, C.H.Beck, Web Ministerstva práce a sociálních věcí 6. Web České správy sociálního zabezpečení

11 5. Důchodové pojištění a) Pojem, právní úprava, principy, základní pojmy, způsob výpočtu důchodu b) Účast na důchodovém pojištění c) Důchody přímé a nepřímé, zvýšení důchodu pro bezmocnost d) Souběh nároků na důchody a jejich výplatu vzájemně a s příjmem s výdělečné činnosti, valorizace důchodů e) Doplňkové důchodové systémy Cíl, obsah: Důchodové pojištění je stěžejním systémem sociálního pojištění, zajišťujícím plně nebo zčásti prostředky pro živobytí osobám při dlouhodobých sociálních událostech, jako je stáří, invalidita či smrt živitele. Systém důchodového pojištění je v poslední době hojně zmiňován především v souvislosti s realizací určitých změn či reforem, které budou dříve či později nezbytné. Studenti se v rámci přednášek, seminářů a samostudia dozvědí o základních pojmech, principech a fungování důchodového pojištění, o jednotlivých druzích důchodů, jejich výpočtu, výplatě a možnostech souběhu nároku na výplatou více důchodů resp. souběhu tohoto nároku s příjmem z výdělečné činnosti. Klíčová slova: Principy důchodového pojištění, důchody (přímé, nepřímé), doba pojištění, účast na pojištění (povinná, dobrovolná), náhradní doba pojištění, vyloučená doba, výpočtový základ, dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, výdělečná činnost, výpočet důchodu (dávková formule), starobní důchod (typy řádný, předčasný, vznik, trvání a zánik nároku, výše, výplata při výdělečné činnosti), invalidní důchody (plný a částečný, invalidita všeobecná a fyzická, výše důchodů, souběh nároků na více důchodů a souběh důchodu s příjmem z výdělečné činností), bezmocnost (3 stupně) a zvýšení důchodu pro bezmocnost (důchodové zabezpečení), posuzování dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, invalidity a bezmocnosti (lékařská posudková služba), nepřímé (pozůstalostní) důchody (vdovský, vdovecký, sirotčí, podmínky nároku, výše, výplata), valorizace důchodů, doplňkové důchodové systémy pojem, právní úprava, 3 pilíře Úkoly: 1. Vysvětlete pojmy doba pojištění a náhradní doba pojištění 11

12 2. Vyjmenujte klíčové principy systému důchodového pojištění. 3. Je, za splnění stanovený podmínek, povinná účast na důchodovém pojištění pro OSVČ? 4. Definujte pojem všeobecné invalidity. 5. Proč se pozůstalostní důchody označují též jako tzv. nepřímé? 6. Vyjmenujte 3 pilíře systému důchodového pojištění. 7. Může mít osoba pobírající starobní důchod současně příjem ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti? 8. Pokud se sbíhají nároky na výplatu více přímých důchodů, jak se bude postupovat při jejich výplatě? Argumentujte zákonným ustanovením. 9. Co je to tzv. vyloučená doba? Uveďte příklad. 10. Jaké jsou podmínky pro tzv. zvýšení důchodu pro bezmocnost? Z jakého systému je vypláceno? Prameny: 1. Trőster P. a kol.: Právo sociálního zabezpečení, 2. vydání, Praha, C.H.Beck, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění 3. zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění zvýšení důchodu pro bezmocnost 12

13 6. Nemocenské pojištění a) Pojem, právní úprava, pojistný poměr b) Druhy dávek a jejich výpočet, pojištění OSVČ c) Odchylné úpravy Cíl. obsah: Cílem výuky systému nemocenského pojištění je seznámit s klíčovým systémem zajišťujícím osobu, při splnění zákonných podmínek, po dobu výpadku příjmů z výdělečné činnosti z důvodu krátkodobé (nemoc) či střednědobé sociální události (těhotenství, mateřství). V rámci přednášek, seminářů a samostudia se studenti seznámí s podmínkami vzniku účasti na nemocenském pojištění (pojistný poměr), s druhy dávek a jejich výpočtem, s nemocenským pojištěním osob samostatně výdělečně činných a některých dalších skupin osob. Klíčová slova: nemocenské pojištění, pojistný poměr (vznik, trvání, zánik, ochranná lhůta), dávky z důvodu nemoci (nemocenské, podpora při ošetřování člena rodiny), dávky z důvodu těhotenství a mateřství (peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství), výše dávek a jejich výpočet (vyměřovací základ, rozhodné období, procentní sazba), podpůrčí doba, oprávněné osoby (příjemci dávek), nárok při několika zaměstnáních, nemocenské pojištění OSVČ, nemocenské jako dobrovolná dávka, odchylné úpravy Úkoly: 1. Kterým okamžikem (dnem) vzniká pojistný poměr nemocenského pojištění? 2. Vysvětlete pojem ochranná lhůta, k čemu slouží, jaká je její délka? 3. Je možné, aby zaměstnanec pobíral nemocenské z činnosti, pro kterou je zneschopněn, a zároveň měl započitatelný příjem z jiné činnosti? Vysvětlete a argumentujte zákonným ustanovením. 4. Jak dlouho se poskytuje podpora při ošetřování člena rodiny? 5. Co znamená pojem podpůrčí doba? 6. Jsou OSVČ povinně účastny nemocenského pojištění? Nalezněte v zákoně příslušné ustanovení. 13

14 7. Jaké dávky náleží OSVČ, při splnění zákonných podmínek, ze systému nemocenského pojištění?? Nalezněte v zákoně příslušné ustanovení. 8. V jakých případech může být nemocenské vyplaceno jako tzv. dobrovolná dávka? Argumentujte zákonným ustanovením. Prameny: 1. Kahoun V., Vurm, V.: Nemocenské pojištění. České Budějovice: ZSF JU, Trőster P. a kol.: Právo sociálního zabezpečení, 2. vydání, Praha, C.H.Beck, vyhláška č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění 4. vyhláška 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků 5. zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců 6. zákon č.. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění 7. zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění Část šestá - ust. 145a a násl. (nemocenské pojištění OSVČ) Důležité: - od bude v účinnosti nová právní úprava nemocenského pojištění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 14

15 7. Státní sociální podpora a) Pojem, právní úprava, základní pojmy b) Druhy dávek, podmínky nároku c) Organizace a řízení Cíl, obsah: Cílem výkladu o státní sociální podpoře, která je stěžejním systémem pro zabezpečení (zabezpečovací princip) zejména nízkopříjmových rodin s nezaopatřenými dětmi, je seznámit se základními právními pojmy této oblasti (životní minimu, nezaopatřenost apod.), s podmínkami nároků na dávky systému a jejich uplatnění, s organizací systému a průběhem řízení. Studenti (absolventi) tak budou schopni orientovat se v právní úpravě a v rámci působení v orgánu veřejné správy poskytovat fundované informace klientům o jejich nárocích a způsobech uplatnění. Klíčová slova: systém státní sociální podpory, zabezpečovací princip, nárok na dávku (fyzická osoba, trvalý pobyt), rozhodný příjem, společně posuzované osoby, rodina, rozhodné období, nepříznivý zdravotní stav, nezaopatřené dítě, druhy dávek (testované přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení; netestované rodičovský příspěvek, zaopatřovací příspěvek, dávky pěstounské péče, příspěvek na péči o dítě v zařízení vyžadující okamžitou pomoc, porodné, pohřebné, příspěvek na školní pomůcky), vznik a zánik nároku na dávku, vznik a zánik nároku na výplatu dávky (písemná žádost, prekluze), příjemce dávky (oprávněná osoba, zákonný zástupce nezletilého, jiná osoba, tzv. zvláštní příjemce), výplata dávky, odejmutí a snížení dávky a zastavení výplaty dávky, ohlašovací povinnost příjemce dávky, odpovědnost za přeplatek na dávce, řízení a rozhodování o dávkách, orgány státní sociální podpory (úřady práce, krajské úřady, Ministerstvo práce a sociálních věcí), zahájení řízení (zásada dispozitivity a oficiality), průběh řízení, důkazní prostředky, rozhodnutí, oznámení, odvolání Úkoly: 1. Vysvětlete pojmy testovaná a netestovaná dávka. 2. Vysvětlete rozdíl mezi nárokem na dávku a nárokem n výplatu dávky. Podpořte ustanovením zákona. 3. Vyjmenujte dávky pěstounské péče. 15

16 4. V kterých případech se ustanovuje tzv. zvláštní příjemce dávky? Argumentujte zákonným ustanovením. 5. V kterých případech se namísto rozhodnutí vydává pouze oznámení o dávce a její výši? Argumentujte zákonným ustanovením. 6. Je omezena možnost výdělku při současném pobírání rodičovského příspěvku, aniž by došlo ke ztrátě nároku na tento příspěvek? Pokud je omezena, jak? Argumentujte zákonným ustanovením. 7. Který orgán (úřad) bude rozhodovat o odvolání podaném proti rozhodnutí úřadu práce o dávce? Prameny: 1. Trőster P. a kol.: Právo sociálního zabezpečení, 2. vydání, Praha, C.H.Beck, vyhláška č. 207/1995 Sb., kterou se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální podpory 3. zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění 16

17 8. Sociální péče a) Pojem, právní úprava a její změny, základní pojmy b) Formy sociální péče c) Organizace a řízení Cíl, obsah: Cílem výuky je studenty seznámit, v rámci přednášek, seminářů a formou samostudia příslušných pramenů, se systémem sociální péče, který je třetím pilířem sociálního zabezpečení v ČR a pro svou funkci také často nazýván záchranná sociální síť. Jde o důležitý systém, který má zachraňovat potřebné od hmotné nouze a navracet je, pokud je to možné, k samostatnosti a schopnosti živit sebe sama vlastními prostředky, získanými vlastní prací. V rámci tohoto tématu se studenti dozvědí o systému a pramenech, základních pojmech a formách sociální péče, financování, organizaci a řízení. Absolventi by následně měli být schopni odborně poradit klientům, např. jako zaměstnanci státních orgánů nebo orgánů samosprávy, na jaké formy sociální péče mají nárok v konkrétní nepříznivé životní situaci. Klíčová slova: Sociální péče a sociální pomoc, nové trendy v sociální péči, životní minimum, sociální potřebnost, právní vztahy (subjekty poskytovatelé, osoby oprávněné - a jejich způsobilost, obsah, objekt), formy sociální péče (dávky, služby, ústavní péče), dávky a služby poskytované jednotlivým skupinám oprávněných osob (rodina a děti, staré osoby, osoby těžce zdravotně postižené - mimořádné výhody a jejich stupně, průkazy TP, ZTP a ZTP/P, osoby potřebující zvláštní pomoc, osoby společensky nepřizpůsobené), příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou, podmínky nároku na dávku a na výplatu dávky, povinnosti a odpovědnost příjemců v sociální péči, orgány zajišťující sociální péči, řízení v sociální péči (zahájení řízení, průběh, důkazní prostředky, rozhodnutí, oznámení, odvolání). Úkoly: 1. Vyjmenujte formy sociální péče. 2. Proč se prosazuje používání pojmu sociální pomoc namísto sociální péče? Odůvodněte. 3. Je podmínkou pro získání nároku ze systému sociální péče české občanství či nikoliv? 4. Uveďte, který článek Listiny upravuje právo na pomoc osob v hmotné nouzi. 17

18 5. Kdo může být např. tzv. osobou společensky nepřizpůsobenou? 6. Jaké dávky se poskytují osobám těžce zdravotně postiženým? 7. Co znamenají zkratky TP, ZTP a ZTP/P? Argumentujte právní úpravou. 8. Jaká je hranice způsobilosti k právním úkonům v oblasti sociální péče? 9. Definujte pojem sociální potřebnost. 10. Co znamená, že některé dávky sociální péče jsou obligatorní a některé fakultativní? Uveďte konkrétní příklady takových dávek. Prameny: 1. Kahoun, V., Šimák, M.: Evropská sociální charta a zajištění jejích závazků v oblasti sociální péče v České republice, Kontakt č. 3, ZSF JU, Kozlová, L., Hrušková, M., Mojžíšová, A., Šimák, M.: Sociální služby osobní asistence, in: Vybrané kapitoly ze zdravotně sociální problematiky, SR, Trnava Trőster P. a kol.: Právo sociálního zabezpečení, 2. vydání, Praha, C.H.Beck, vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, v platném znění 5. zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění 6. zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, v platném znění 7. zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, v platném znění 8. zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, v platném znění Důležité: od bude v účinnosti nová právní úprava těchto oblastí sociální péče: - zákon č. 109/2006 Sb., o sociálních službách - zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu - zákon č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi 18

19 9. Organizace a řízení v sociálním pojištění a) Organizace sociálního pojištění b) Pojem, právní úprava řízení c) Jednotlivé druhy řízení a jejich průběh Cíl, obsah: Cílem výuky je studenty seznámit, v rámci přednášek, seminářů a formou samostudia příslušných pramenů, s organizačním zajištěním systému sociálního pojištění, dále s jednotlivými druhy správního řízení o dávkách z tohoto systému a s průběhem těchto řízení. Klíčová slova: Orgány sociálního pojištění a jejich působnost a místní příslušnost, (OSSZ, ČSSZ), MPSV, zaměstnavatel organizace a malá organizace a jejich úkoly v pojištění (přihlášky a odhlášky zaměstnanců), povinnosti občanů a OSVČ při provádění sociálního pojištění, posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti, kontrola dodržování léčebného režimu, evidenční list důchodového pojištění - ELDP, pokuty, řízení ve věcech nemocenského pojištění (dávkové, jiné než dávkové), řízení ve věcech důchodového pojištění (o přiznání a změně dávky), řízení o přechodu z pracovní neschopnosti do plné nebo částečné invalidity, řízení o pojistném a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, správní a soudní výkon rozhodnutí, exekuční tituly, aplikace správního řádu a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků Úkoly: 1. Vyjmenujte druhy řízení v rámci sociálního pojištění. 2. Použijí se na řízení ve věcech sociálního pojištění ustanovení správního řádu? Argumentujte ustanovením zákona. 3. Co znamená zásada tzv. oficiality a dispozitivity a kdy se uplatní? 4. Kde podává žadatel o starobní důchod žádost, je-li zaměstnán u tzv. malé organizace? 5. Jaké orgány se podílejí na řízení o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity? 6. Jaké druhy řízení rozeznáváme v rámci řízení ve věcech nemocenského pojištění? 7. Jakou formou lze rozhodnout či předepsat dlužné pojistné a penále? 8. Je výkaz nedoplatků rozhodnutím ve smyslu správního řádu? 9. Kdo rozhoduje o přiznání starobního důchodu? 10. Kdo rozhoduje v případě sporu o nároku na dávku nemocenského pojištění? 19

20 11. Kde podává OSVČ žádost o dávku nemocenského pojištění a kde zaměstnanec tzv. organizace? Prameny: 1. Trőster P. a kol.: Právo sociálního zabezpečení, 2. vydání, Praha, C.H.Beck, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění 3. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění 4. zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění 20

21 10. Veřejné zdravotní pojištění, zdravotní péče a její poskytování a) Pojem, právní úprava, základní principy a pojmy, institucionální zajištění b) Financování zdravotní péče, zdravotní pojištění c) Poskytování zdravotní péče (zásady, povinnosti zdravotníků) Cíl, obsah: Cílem výuky je seznámit studenty s právní úpravou poskytování zdravotní péče, s financováním systému zdravotní péče a jeho organizačním zajištěním. Studenti si v rámci přednášek, seminářů a samostudia osvojí znalosti o tom, jaké jsou finanční zdroje systému včetně zdroje nejdůležitějšího pojistného na zdravotní pojištění, dále znalosti o zajištění systému z hlediska institucionálního, o zásadách a podmínkách poskytování zdravotní péče a jejím rozsahu, o základních povinnostech zdravotnických pracovníků obecně a ve vztahu k pacientům. Klíčová slova: Zdravotní pojištění (osobní rozsah, vznik a zánik), zdroje financování zdravotní péče, pojistné (plátci, pojištěnci), výše a způsob placení pojistného, odvod pojistného za zaměstnance, za OSVČ a za osoby bez zdanitelných příjmů, dlužné pojistné a jeho úhrady, minimální vyměřovací základ, práva a povinnosti pojištěnce, zdravotní pojišťovny, podmínky poskytování zdravotní péče a její úhrady, soustava zdravotnických zařízení, poučení a souhlas pacienta, revers, povinnosti zdravotnických pracovníků, lex artis, zdravotnická dokumentace, odběr orgánů a jeho zásady Úkoly: 1. Vysvětlete pojem minimální vyměřovací základ. O jakou se jedná částku a proč je stanoven? 2. Uveďte skupiny osob plátců pojistného na zdravotní pojištění. 3. Jak často může pojištěnec změnit svou zdravotní pojišťovnu? 4. Má pojištěnec právo vybrat si zdravotnické zařízení, v němž chce být ošetřen? Pokud ano, za jakých podmínek? Argumentujte zákonným ustanovením. 5. Co je to tzv. negativní revers a k čemu slouží? 6. Vyjmenujte 4 základní povinnosti zdravotnických pracovníků podle zákona. 7. Jaká je celková sazba pro placení pojistného na zdravotní pojištění? 21

22 8. Uveďte příklady pojištěnců, za které pojistné platí stát. 9. Co znamená poskytování zdravotní péče lege artis? Kdo určuje, co je způsob lege artis? 10. Ve kterých případech může být pacient ošetřován/léčen i bez souhlasu resp. i proti své vůli? Argumentujte zákonným ustanovením. Prameny: 1. Šimák, M., Kahoun, V.: K problematice povinné mlčenlivosti ve zdravotnictví, Kontakt č. 2, ZSF JU, Trőster P. a kol.: Právo sociálního zabezpečení, 2. vydání, Praha, C.H.Beck, Vondráček, L., Kurzová, H.: Zdravotnické právo, UK Praha, Karolinum, Praha zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění 5. zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně, v platném znění 6. zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, v platném znění 7. zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění 8. zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění 22

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ J I H O Č E S K Á U N I V E R Z I T A V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Metodická příručka doc. JUDr. Vilém KAHOUN, Ph.D. JUDr. Martin ŠIMÁK JUDr. Božena KUČEROVÁ

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.7 Daně z příjmů 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Alena Mojžíšová Základní pojmy Sociální tvoří tyto části:

Více

Sociální zabezpečení v ČR

Sociální zabezpečení v ČR Sociální zabezpečení v ČR Vyučující: Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu: volitelný Doporučený roč./sem.: 3/6 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/- KS: 6 Způsob zakončení: zápočet Počet kreditů:

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Prameny, mezinárodní organizace, vztah ČR a EU. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Prameny, mezinárodní organizace, vztah ČR a EU. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Prameny, mezinárodní organizace, vztah ČR a EU JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem pramene práva ve formálním slova smyslu Právní předpisy Listina (čl.

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

Sociální pojištění. Způsob zakončení: ZK Počet kreditů: 5 Forma výuky: PS, KS. Cíl předmětu:

Sociální pojištění. Způsob zakončení: ZK Počet kreditů: 5 Forma výuky: PS, KS. Cíl předmětu: Sociální pojištění Vyučující: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. Typ studijního předmětu: povinný Doporučený roč./sem.: 1/2 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/-/- KS: 8 Způsob zakončení: ZK Počet kreditů:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Sociální péče Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah 1. Teoretická část... 3 1.1 Prameny... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Postupy... 4 1.4 Správa... 4 1.5 Doporučení... 5 2. Praktická část... 6 2 1. Teoretická

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9 Obsah Úvod... 8 Používané zkratky... 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2010... 10 1.1 Právní předpisy... 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2010... 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a

Více

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 OBSAH, FUNKCE, PRINCIPY, NÁSTROJE, AKTÉŘI SOCIÁLNÍ POLITIKY Funkce sociální politiky: ochranná, aktivizační, redistribuční, homogenizační, preventivní,

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války Sociální zabezpečení EU Věcný rozsah koordinace Věcný rozsah koordinace okruh dávek, které jsou poskytovány; problém je v tom, že nařízení 1408/71 nevymezuje charakteristiku dávky, dávkové schéma ani dávkovou

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Souvislosti důchodového systému Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Mandát odborné komise Základní cíle: změny důchodového systému v širším sociálně

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění prováděcí předpisy (zvláštní úprava např. pro horníky,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO167

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

a k tomu širokým zadáním cíle činnosti odborné komise a mnohem užším vymezením konkrétního mandátu.

a k tomu širokým zadáním cíle činnosti odborné komise a mnohem užším vymezením konkrétního mandátu. Téze souvislostí důchodového systému. PROČ? V práci důchodové komise se potkáváme s příčinami a důsledky řady společenských jevů, které mají souvislost s důchodovým systémem a pro které chceme hledat řešení

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Základním právním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Úvod, právní úprava Lidská práva, sociální práva Mezinárodní organizace a jejich dokumenty Evropské právo sociálního zabezpečení JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Systém sociálního

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO168

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Na základě článku 29 Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY dílčí podklad ke studiu ak. rok 2009/2010 ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Znaky programu: jednotný účel: plně nebo částečně hrazená zdravotní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva Ekonomika Sociální zabezpečení Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Maturitní témata k ÚZ MZ VEŘEJNÁ SPRÁVA. Obor: Veřejnosprávní činnost pětileté dálkové studium

Maturitní témata k ÚZ MZ VEŘEJNÁ SPRÁVA. Obor: Veřejnosprávní činnost pětileté dálkové studium Maturitní témata k ÚZ MZ VEŘEJNÁ SPRÁVA Obor: Veřejnosprávní činnost pětileté dálkové studium Mgr. Miroslav Linhart Základní právní pojmy a charakteristika 1. Charakteristika veřejné správy, typické činnosti

Více

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva Ekonomika Úvod do světa práce Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Sociální zabezpečení v Evropské unii a úloha ČSSZ

Sociální zabezpečení v Evropské unii a úloha ČSSZ M I N I S T E R S T V O P R Á C E A S O C I Á L N Í CH V Ě C Í Č ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČ ENÍ Sociální zabezpečení v Evropské unii a úloha ČSSZ Tisková konference dne 7. dubna 2004 Česká republika

Více

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence 1. Sociální dávky - celkem 1.1. Dávky státní sociální podpory 1.1.1. Dávky poskytované

Více

Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU

Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU Václav Janalík Centrum mezistátních úhrad Centrum mezistátních úhrad CMU - styčný orgán ČR pro oblast zdravotní péče na

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

PŘEDSTAVENÍ ČSSZ. prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. ústřední ředitel ČSSZ. Lednice na Moravě 16. 5. 2013 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

PŘEDSTAVENÍ ČSSZ. prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. ústřední ředitel ČSSZ. Lednice na Moravě 16. 5. 2013 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ PŘEDSTAVENÍ ČSSZ prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. ústřední ředitel ČSSZ Lednice na Moravě 16. 5. 2013 (údaje k 31. 12. 2012) Obsah 1/ Profil 9/ Nemocenské pojištění 2/ Sociální systém ČR 10/ Lékařská posudková

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO Předsedům VZO Dávky v roce 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2013 uvádíme přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a dalších každoročně měněných

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Datum: 3. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 3. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 3. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_17 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Povinná zákonná pojištění III/2 VY_32_INOVACE_40 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti - pojem, cíl, úkoly - subjekty a objekty sociální politiky - oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ

Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ MUDr. Vlastislav Kaplan Vrchní ředitel úseku lékařské posudkové služby Konference k RS v PSP 12. 11. 2014 1 Struktura práce LPS Posudky pro

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zdravotní pojištění Sociální pojištění NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Minimum z posudkového lékařství Čevela,R.,Zvoníková,A.,Čeledová,L.

Minimum z posudkového lékařství Čevela,R.,Zvoníková,A.,Čeledová,L. Minimum z posudkového lékařství Čevela,R.,Zvoníková,A.,Čeledová,L. Obsah 1. Systém sociálního zabezpečení ČR 2. Význam a role lékařské posudkové služby v systému sociálního zabezpečení a zaměstnanosti

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ (ZP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Zdravotní pojištění je povinné pro každého občana České republiky.

Více

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení 1.4.2010 MUDr. Dušan Gajdoštík Obsah 1. Zákon o důchodovém pojištění od 1.1.2010 2. Posuzování invalidity 3. Osoba zdravotně znevýhodněná

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu. Zdravotní pojištění

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu. Zdravotní pojištění Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Zdravotní pojištění Název tématického celku: Úvod do systému zdravotního pojištění a přehled právních předpisů Cíl: Seznámit posluchače

Více

Souběhy účastí na sociálním pojištění

Souběhy účastí na sociálním pojištění Souběhy účastí na sociálním pojištění Souběh dvojí: osoba má dvojí status, tj. je současně v postavení: (1) zaměstnance + státního pojištěnce (pracující důchodce, pracující student ) (2) OSVČ + státního

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 Jednání výboru pro sociální politiku PS P ČR 16. 5. 2012 prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. ústřední ředitel ČSSZ 1 Obsah 1/ Strategické cíle, prioritní úkoly 2/ Stabilizace činnosti

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více