Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 85 2008"

Transkript

1 Pojistný obzor Ročník Časopis českého pojišťovnictví

2 OBSAH EDITORIAL 3 NA AKTUÁLNÍ TÉMA Na jediné strategii stavět nelze 4 O důchodovém systému v ČR s Vladimírem Bezděkem (Mgr. Ema Novotná) Reforma, nebo jen technické úpravy? 6 K důchodové reformě se vyjadřují Petr Nečas a Tomáš Síkora (Ivana Menclová) Češi málo spoří na důchod 8 (Marek Zeman) Legislativa a právo Zákon o pojišťovnictví u vlády prošel 10 (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.) Z nových právních předpisů 11 (JUDr. Jiřina Kotrbatá) Pojišťovny a zákon proti praní peněz 12 (Mgr. Jiří Tvrdý) Pojišťovny získají nové nástroje proti praní peněz 14 (Mgr. Filip Vančo) EKONOMICKÉ INFORMACE Pojišťovnictví To nejzajímavější z Výroční zprávy 2007 České asociace pojišťoven (Redakce) Orkán v boji s vichřicí 18 (Ing. Josef Keller) Emma a Kyrill? Nic výjimečného 20 Rozhovor s ředitelem ČHMÚ, Ing. Ivanem Obrusníkem, DrSc. (Jana Čechová) Solventnost II a Pilíř 5 21 (Ing. Monika Jurášová) POJISTNÉ PRODUKTY Pojišťovny na internetu: Nejnovější průzkum KPMG Česká republika 24 (Jiří Diepolt, Vojtěch Hájek) Kostky zákona jsou vrženy 26 (Michal Šimon) Pojistky profesionálů nejsou NEJ 28 (PhDr. Dagmar Koutská) Co sportovec, to jiná cena 29 (Bart Nash) Pojištění diabetiků 30 (Ing. Ondřej Poul, PhD.) ZE SVĚTA Dôchodkový systém v Slovenskej republike 32 (Ing. Petra Mušková) Jak se Britové připravují na Solventnost II? 34 (Ing. Monika Jurášová) Novinky z EU 36 (Mgr. Ondřej Karel) Z DOMOVA Interní audit: nejen policajtem, ale i partnerem 37 Rozhovor s Dr. Antonínem Šenfeldem (Marcela Kotyrová) Z tiskových zpráv členských pojišťoven 40 PIA tentokrát v Polsku 41 INSURANCE DIGEST It is impossible to build on one strategy 42 Vladimír Bezděk talks about the possible way out of the current Czech pension system. (Mgr. Ema Novotná) Czech Pension System: Reform, or Technical Touches? 44 Petr Nečas, Minister of Labour and Social Affairs, and Tomáš Síkora, Executive Director of the Czech Insurance Association, express their views on the pension reform. (Ivana Menclová)

3 Foto: ČAP Milí čtenáři, stejně jako každý jiný stát potýká se i Česká republika se svými Achillovými patami. Jednou z nich je bezesporu financování důchodů. Co vlastně způsobilo toto dlouhodobé a především v budoucnu velmi bolestivé zranění? Jak známo, důvodů je více nízkou porodnost a přibývající počet penzistů doprovází pokles ekonomicky aktivních osob, prodlužuje se střední délka života, roste podíl osob ve vyšších věkových skupinách, především ve skupině nad 80 let. Právě tyto faktory demonstrují neudržitelnost stávajícího průběžného systému financování penzí. Ránu je proto třeba vyléčit, ne-li rovnou otevřít a důkladně operovat. Aktuální číslo Pojistného obzoru se proto významně věnuje názorům na tuto problematiku. Svá stanoviska nám exkluzivně poskytl Vladimír Bezděk, generální ředitel AEGON Pojišťovny, který komentuje dosavadní vývoj. Na konkrétní otázky pak odpovídali ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas a výkonný ředitel České asociace pojišťoven Tomáš Síkora. Každý z nich reprezentuje jiné zájmy státu a pojistného trhu. Také si myslíte, že Češi vnímají důchodový věk velmi negativně? Mnohé nepříjemnosti s tímto obdobím života spojené by tomu bezesporu nasvědčovaly. Z omylu vás vyvede celosvětový výzkum ekonomicky aktivních obyvatel a důchodců v šestadvaceti zemích světa, který letos vůbec poprvé zmapoval i území Střední Evropy. Zcela konkrétně pod pokličku slovenské transformace penzijního systému, která započala již v roce 2005, lze nahlédnout na straně 32. Podzimní číslo Pojistného obzoru ale servíruje hostinu ne o jednom, ale mnoha dalších zajímavých chodech. Výběr je opravdu bohatý. V nabízeném menu tedy mimo jiné naleznete analýzu pojistného trhu z hlediska produktů, které lze dnes objednat přes internet. S nejčerstvějšími ingrediencemi, specielně dodanými pro gurmány Pojistného obzoru, pracovali Jiří Diepolt a Vojtěch Hájek z poradenské společnosti KPMG. Výzkum ukázal, že ve srovnání s předešlými dvěma lety se virtuální nabídka typů pojištění rovnou zdvojnásobila! Sledovat vývoj v této dynamicky se vyvíjející oblasti bude jistě zajímavé i nadále. Nejen pro ekonomicky orientované čtenáře se téma Solventnosti II jeví jako nevyčerpatelný zdroj informací. Dvěma příspěvky o tom přesvědčuje Monika Jurášová. Vrchní interní auditorka Kooperativa pojišťovny vysvětluje, jak je důležité, aby celému procesu dobře porozuměly všechny zainteresované strany. Navíc, jaký směr v tomto případě zvolilo britské pojišťovnictví, zjistíte na straně 34. V neposlední řadě považuji za důležité zmínit veškeré počiny pojišťovnictví, které se orientují na samotné klienty. Čeští diabetici se tak například jako první na světě dočkali produktu, který je určen právě jim. Více v analýze Ondřeje Poula v rubrice Pojistné produkty. Navíc Česká asociace pojišťoven brzy spustí na svých webových stránkách hned několik aplikací, které budou sloužit veřejnosti. Více se dozvíte až v příštím čísle. Sluncem zbarvený podzim a zajímavé čtení přeje Ema Novotná šéfredaktorka Pojistného obzoru Dear readers, The Czech Republic, as well as any other country, has its Achilles heels with which it is struggling. One of them is certainly financing of pensions. What has caused this long-term and, especially in the future, very painful wound? As we know, it was a combination of several reasons the low birth rate and growing number of pensioners combined with a decrease in economically active individuals; the life expectancy of the middle-aged is growing, as well as the proportion of persons in higher age groups, especially in the over 80 group. These are major factors demonstrating the unsustainability of the existing payg (pay as you go) financing system. It is therefore necessary to heal this wound, if not straightforwardly cut it open and operate on it. This issue of Pojistný obzor brings opinions of several experts on this topic. In an exclusive interview, Mr. Vladimír Bezděk, Chief Executive Officer of AEGON Pojišťovna, comments on its development up to the present day. Minister of Labour and Social Affairs Petr Nečas, and Tomáš Síkora, Executive Director of the Czech Insurance Association, also answered our questions regarding Czech pension reform. Each of them, naturally, represents different interests of the state and of the insurance market. Do you also believe that Czechs perceive the retirement age very negatively? Many difficulties accompanying this phase of life would certainly indicate it. A global research study of economically active populations and pensioners carried out in 26 countries, which also mapped, for the first time in history, Central Europe, will set you right. For specific information about the transformation of the Slovak pension system which was begun in 2005 look on page 32. Many more delicacies are served in the autumn issue of Pojistný obzor and the selection of the feast is really varied. Among other things, you will find in the offered menu an analysis of the insurance market as regards products that can be ordered via the internet. Jiří Diepolt and Vojtěch Hájek of KPMG consulting company worked with the freshest ingredients, especially delivered for Pojistný obzor gourmets. The research showed that in comparison with the previous two years, the virtual offerings of insurance types has doubled! It will certainly continue to be very interesting to monitor the trends in this dynamically developing field. The Solvency II topic seems to be a vast source of information not only for economics-oriented readers. Monika Jurášová persuades you of this in two articles. The senior internal auditor of Kooperativa pojišťovna explains how important it is for all involved parties to understand the whole process. And more, on page 34, you will discover what direction the British insurance industry chose in this case. Last but not least, I consider it very important to mention acts oriented towards the clients. For example, Czech diabetics can, as the first clients in the world, enjoy a customized product prepared especially for them. More in Ondřej Poul s article in column: Insurance Products. Czech Insurance Association will soon launch more than one on-line application on its website, which will serve the public. You will find out more about this in the next issue. Wishing you an autumn in sunny colours and interesting reading Ema Novotná Editor-in-Chief Na aktuální téma Pojistný obzor 3/2008 3

4 Na aktuální téma Na jediné strategii stavět nelze MGR. EMA NOVOTNÁ ŠÉFREDAKTORKA ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN Funkčnost dnešního důchodového systému v České republice je již vyčerpána. Vede ze spletitého labyrintu rozumné východisko? Zeptali jsme se Vladimíra Bezděka. Foto: AEGON Pane Bezděku, působil jste v Komisi pro přípravu podkladů pro rozhodnutí o důchodové reformě. Mohl byste prosím čtenářům objasnit, kolik reformních návrhů českého důchodového systému připadalo v úvahu? Kdo je překládal a z čeho vycházely? Návrhy překládaly jednotlivé politické strany zastoupené v parlamentu ČR, takže existovalo pět různých variant a také samozřejmě projekce stavu při nezměněné legislativě takzvaný no policy chase scénář. Předpokládám, že zadání politických variant odráželo jak politické mantinely dané strany, tak i osobní postoje konkrétních zástupců těchto stran v komisi. Inspirovaly se některé návrhy reformami ze zahraničí? Politické strany se samozřejmě inspirovaly i reformami v zahraničí. Například ČSSD přišla s takzvaným NDC systémem, který byl prvně vyvinut ve Švédsku. KDU-ČSL třeba navrhovala reformou typu opt-out, kde se kombinují prvky z některých středoevropských reforem. Lze se poučit z chyb našich polských a slovenských sousedů? V jakých kritériích nejsou jejich reformy kompatibilní s Českou republikou? Na každé reformě, každém lidském výtvoru dříve či později objevíte nějakou chybu. Obecně je dobré se při inspiraci vyvarovat chyb druhých, a naopak okopírovat jejich úspěchy. Pokud se podíváme na reformu na Slovensku, považuji za její neslabší místo reorganizaci státního pilíře penze. Slováci svůj státní pilíř postavili na zásluhové, ekvivalentní bázi. To znamená, že čím víc odvádíte, tím víc dostáváte. Ale tento první pilíř by měl zůstat podle mého názoru solidární, protože zásluhový je už druhý pilíř, což jsou odvody do soukromých fondů (na Slovensku činí 9 % z mezd). Hrozí, že bez rozumné míry solidarity se za pět deset let Slovensko dostane do velkých problémů, vznikne tam sociální napětí. V Polsku se zase na reformu nedostatečně připravili po organizačně-technické stránce. Polská obdoba České správy sociálního zabezpečení měla v prvních letech důchodové reformy obrovské potíže s elementárními záležitostmi, jako je například správná a včasná evidence účastníků a jejich příspěvků. Čím bychom se naopak měli od našich sousedů rozhodně inspirovat? Bezesporu diverzifikací systému. Nemůžeme stavět důchodový systém na jediné strategii, totiž průběžném penzijním systému. Ten funguje výborně, dokud je populace převážně mladá. Dnes nás už stojí 28 procent našich platů, ale ani to časem nemůže stačit. Je třeba podporu systému posílit o fondový pilíř a také posílit stávající pilíř soukromého penzijního připojištění. Můžete uvést zásadní důvody, proč nelze pokračovat ve stávajícím důchodovém systému? Dnes máme přes dva miliony důchodců, kteří jsou z více než 95 procent závislí na příjmech od státu. Jak bude populace více a více stárnout, na důchody v něm bude čím dál méně peněz. Jestliže nebude systém diverzifikovaný, bude slábnoucí přítok peněz do státního pilíře znamenat rostoucí riziko chudoby pro značnou část populace. Proč podle Vás nebyla dosud vůle českých politiků zásadně změnit důchodový systém? Příčinou je podle mého názoru alibismus a populismus politiků napříč celým politickým spektrem. Možná mají i obyčejný strach obhajovat rozhodnutí, která budou nevratná. Pro část politiků může důchodový systém představovat nástroj ke krátkodobému získávání voličů před volbami přidají při valorizaci pár stovek navíc. Pokud tento pilíř oslabíte, prostor se zmenší. Průběžný penzijní systém funguje, dokud je populace převážně mladá. Dnes nás už ale stojí 28 procent našich platů. 4 Pojistný obzor 3/2008 Na aktuální téma

5 Ministr práce a sociálních věcí přišel počátkem července s návrhem, který by občanům dovolil převést pouze tři procenta odvodů na důchody do penzijních fondů. Je toto řešení z pohledu pojistného trhu přijatelné? Žádný konkrétní písemný návrh na opt-out z dílny ministerstva, pokud vím, zatím neexistuje. Pouze v médiích se již poněkolikáté objevily úvahy v tomto smyslu. Podle mého názoru nemá tak nízký opt-out význam. Nepřinese střadatelům smysluplné rozložení příjmů v důchodovém věku mezi státní a fondový pilíř. Už dnes si totiž lidé odvádějí v dobrovolném připojištění v průměru asi 2 procenta průměrné mzdy. A po čtrnácti letech existence, s podporou zaměstnavatelů, s daňovými úlevami, se státním příspěvkem, se v penzijních fondech nakumulovalo zhruba 170 miliard korun. Jinými slovy, jen pět procent HDP. Vladimír Bezděk (*1974) pracuje ve společnosti AEGON od loňského roku. Počátkem října 2007 se stal generálním ředitelem společnosti AEGON Pojišťovna, a.s. a zároveň zastává pozici generálního ředitele a předsedy představenstva společnosti AEGON Penzijní fond, a.s. Svou pracovní dráhu zahájil v roce 1997 v České národní bance (ČNB). Za více než devět let působení v ČNB prošel několika útvary a pozicemi. Nejprve v Institutu ekonomie a poté i v Měnové sekci se zabýval analýzou fiskální politiky. Od roku 2001 působil jako poradce člena Bankovní rady. Na podzim 2003 přešel do Samostatného odboru ekonomického výzkumu, kde koordinoval výzkum fiskální politiky a současně působil jako jeden z poradců Bankovní rady. Od července Je přímo trestuhodné, že většina politiků krmí národ iluzemi, že důchodový systém je v pořádku a není třeba významný zásah. Domníváte se, že se i přes průtahy s penzijní reformou dokážou dnešní třicátníci na stáří dostatečně zabezpečit? Nebudou náhodou generací, která vinou politického váhání značně utrpí? Lze tomu ještě nějak zabránit? Domnívám se, že pokud se dnešní generace třicátníků, tedy mých vrstevníků, nezabezpečí na důchod sama, bude mít v penzi obrovské finanční problémy. Je přímo trestuhodné, že většina politiků na tento problém neupozorňuje, a naopak krmí národ iluzemi, že důchodový systém je v pořádku a není třeba významný zásah. Neříkám to jako šéf pojišťovny nebo penzijního fondu, ale jako člověk, kterého se problém bezprostředně týká, a zároveň jako odborník, který zná číselné prognózy do června 2005 byl dočasně uvolněn na Úřad vlády ČR a byl vládou ČR jmenován koordinátorem přípravy podkladů pro rozhodnutí o důchodové reformě. Po návratu do ČNB na pozici koordinátora fiskálního výzkumu a poradce Bankovní rady přibral od října 2005 k těmto aktivitám i vedení referátu finanční stability. Vladimír Bezděk je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze a The University of Manchester v Británii. Aktivně působí v diskuzích k důchodové problematice v podobě přednášek na konferencích, seminářích a vysokých školách a v tomto směru také vyvíjí publikační činnost. Vladimír Bezděk je ženatý a má tři děti. K jeho koníčkům patří squash, literatura faktu, mariáš, taroky a bridž. Věk, kdy mají čeští občané nárok na odchod do důchodu, se neustále posouvá směrem vzhůru. Jaká je podle Vás ideální věková hranice, aby si ještě stihli užít stáří? Důchodový věk se zvyšuje ve všech vyspělých zemích spolu s tím, jak stárne populace. Kdo nechce zvyšovat důchodový věk, musí buď výrazně zvýšit daně, nebo naopak snížit vyplácené důchody jiné řešení neexistuje. Ze všech těchto možností se obecně postupné zvyšování důchodového věku jeví jako nejméně problematické rozhodnutí. Z pohledu jednotlivce je důležité, aby důchodový věk nerostl v čase rychleji než zvyšování průměrné naděje dožití. Pak nebude klesat doba strávená v penzi napříč generacemi. Existuje z hlediska etiky vůbec nějaký věkový limit, který už nelze z pohledu odchodu do penze překročit? Před padesáti lety žádný demograf nepředpokládal, že průměrná naděje dožití u žen na konci tisíciletí bude téměř osmdesát let. Část demografů vážně pracuje s hypotézou medicínské revoluce, díky níž dojde k dalšímu skokovému zvýšení naděje dožití. Pokud se takový scénář naplní, poroste i důchodový věk na hodnoty, které si dnes jen stěží dokážeme představit. Málo se také připomíná souvislost mezi nástupem do prvního zaměstnání a důchodovým věkem. Postupem času se neustále prodlužuje vzdělávání, které mladý člověk absolvuje předtím, než vůbec nastoupí do prvního zaměstnání. O změnách v životním stylu mladé generace čímž myslím po studiu si ještě pár let užít a cestovat a teprve pak hledat stabilní práci ani nemluvě. Je přitom jasné, že čím později začne jedinec trvale pracovat, tím později bude moci jít do penze. Jednak z důvodu, že musí svým pojistným zafinancovat důchody předchozích generací, a jednak proto, že si musí na svůj důchod i částečně naspořit ať už povinně, nebo dobrovolně. Na obojí je potřeba dost času. Pane řediteli, děkuji Vám za rozhovor. Na aktuální téma Pojistný obzor 3/2008 5

6 Na aktuální téma Reforma, nebo jen technické úpravy? IVANA MENCLOVÁ SPECIALISTKA PRO POJIŠTĚNÍ OSOB ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN K důchodové reformě se vyjádřili Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí a Tomáš Síkora, výkonný ředitel České asociace pojišťoven. 1) Jaké parametry by měl splňovat dobrý systém financování důchodů v České republice? 2) Neměla by III. etapa důchodové reformy* předcházet II. etapě**? 3) Jaká je podle Vás optimální procentuální výše vyvázání ze státního pilíře a proč? 4) Domníváte se, že lze případný II. pilíř obsloužit stávajícími operátory na trhu? 5) Jakou roli by měly sehrát v důchodové reformě komerční pojišťovny? 6) Částky, které si v současné době lidé spoří na důchod, jsou velmi nízké. Ministerstvo financí chce motivovat občany dalším zvýšením daňových odpočtů. Je to správná cesta, pomocí níž by lidé mohli dosáhnout adekvátních úspor na stáří? 7) většina lidí dnes nedosahuje ani průměrného platu v ČR. Existuje vůbec nějaké řešení, aby si v penzi zachovali stávající životní úroveň? 8) Ne všichni občané jsou schopni vykonávat svá povolání až do 65 let. Jaké pro ně budou možné varianty předčasných důchodů? 1) Na parametry, které důchodový systém obsahuje, je vždy nutné se dívat v celé jeho šíři. Jen obtížně lze třeba nejprve oddělit způsob financování, stanovení důchodů či způsob administrace a poté posuzovat každou část zvlášť a snažit se vybrat a dávat dohromady jen to nejlepší. Abychom mohli považovat důchodový systém za dobrý celek, měl by splňovat několik kritérií. V prvé řadě musí být dlouhodobě finančně udržitelný. Jen tak lze zajistit výplaty důchodů i pro současné střední a mladší ročníky. Cesta k dosažení udržitelnosti systému musí být nutně posuzována v kontextu přiměřené výše budoucích penzí, které zajistí dostatečný životní standard důchodců. Na příjmové straně by nastavení nemělo nadměrně zatěžovat aktivní populaci, a tím i ohrožovat hospodářský rozvoj a konkurenceschopnost. Na straně důchodů je pak třeba zajistit dostatečnou ochranu proti chudobě ve stáří, především u nízkých příjmových skupin, která by ovšem neměla odrazovat vyšší příjmové skupiny od účasti v systému. 2) Připravované změny v rámci II. etapy důchodové reformy se významně dotknou i institucí, které provádějí systém penzijního připojištění se státním příspěvkem (tj. penzijních fondů). Reforma ovlivní především jejich transformaci na správcovské společnosti v souvislosti s oddělením majetku účastníků od majetku akcionářů a životní pojišťovny se zapojí do výplaty anuit. Díky tomu si lze jen obtížně představit, že by tato etapa předcházela II. etapě. Některá opatření obsažená ve II. fázi důchodové reformy vytváří předpoklad pro realizaci III. etapy. Proto lze II. etapu realizovat i bez uskutečnění III. etapy. Nicméně III. etapu bez některých opatření obsažených v etapě II. realizovat nepůjde. 3) Optimální výše vyvázání musí akcentovat schopnost veřejných rozpočtů financovat vznikající transformační deficit na straně jedné a na straně druhé možnost akumulovat dostatečné zdroje pro budoucí důchody. Neschopnost financovat transformační dluh v rámci veřejných rozpočtů by vedla k dramatickému nárůstu veřejného dluhu, což by mohlo ve svém důsledku ohrozit i ekonomickou stabilitu ČR. Naopak v případě nízkých úspor, a tedy i nízkých anuit, by rostl podíl administrativních nákladů spojených s jejich správou a výplatou úroveň takto dosahovaných důchodů by se ale snižovala. 4) Opatření ve II. etapě reformy mají mimo jiné vést k tomu, že se současné penzijní fondy transformují do formy, která jim umožní administrovat i II. pilíř. To ale neznamená, že administrace II. pilíře bude automaticky svěřena pouze existujícím penzijním fondům. Petr Nečas, ministr práce a sociálních věcí 5) Předpoklady obsažené v návrhu II. fáze důchodové reformy, které se jistě promítnou i do III. etapy, významně posilují roli (životních) pojišťoven v systému penzijního připojištění se státním příspěvkem. Na rozdíl od současné praxe by celou fázi výplaty anuit měly zajišťovat právě životní pojišťovny (dnes ji zajišťují penzijní fondy). S modelem, kdy se o anuity stará a vyplácí je životní pojišťovna, se počítá i pro realizaci II. pilíře. 6) O tom, zda jsou úspory pro jednotlivce adekvátní, si rozhoduje v dobrovolných systémech každý sám. Výše budoucích úspor tedy závisí především na našem rozhodnutí, kolik si jsme ochotni odkládat na stáří, a tím si snížit současnou životní úroveň. Efektivní motivace, která vede k růstu úspor zcela bez, nebo jen s minimálními dopady na veřejné rozpočty, může bezesporu posílit roli doplňkových systémů. Tím se může zmírnit pokles příjmů při přechodu z ekonomické aktivity do důchodu. 7) Možnost zachovat si životní úroveň při přechodu z ekonomické aktivity do důchodu souvisí s dosahovanou výší příjmů v ekonomické akti- Foto: MPSV 6 Pojistný obzor 3/2008 Na aktuální téma * tzv. opt-out ** změny dobrovolného penzijního připojištění

7 vitě jen okrajově. Většina občanů ale v zásadě průměrného platu vůbec nedosahuje. Zda si zachováme životní úroveň při odchodu do penze, závisí na našem rozložení příjmů z aktivity mezi spotřebu a úspory. Například růst míry úspor snižuje životní úroveň v aktivitě a zvyšuje ji při jejich čerpání v neaktivitě a naopak. Důležitou roli hraje také délka období ekonomické aktivity a neaktivity. Z výše uvedeného vyplývá, že schopnost zachovat si životní úroveň z období aktivity do období neaktivity závisí především na individuálním rozhodování jednotlivců. Významnou roli samozřejmě hraje státem organizovaný důchodový systém, který povinně omezuje spotřebu v aktivitě placením pojistného na důchodové pojištění, čímž vytváří určitou část příjmů pro občany v neaktivitě. 8) Myšlenka, že občan musí vykonávat své povolání až do dosažení důchodového věku, je zkreslující. Druh zaměstnání lze v průběhu pracovního života z mnoha důvodů měnit. Spíše menšinu druhů zaměstnání lze označit za povinně celoživotní. Přesto novela zákona o důchodovém pojištění (někdy nazývaná jako I. etapa důchodové reformy) obsahuje i prodloužení doby předčasnosti, v níž lze účinně požádat o tzv. trvale snížený předčasný starobní důchod. Ten však funguje parametrickým způsobem: míra snížení procentní výměry, která dnes činí 0,9 % výpočtového základu za každých i započatých chybějících 90 dnů (od přiznání popisovaného typu starobního důchodu do dosažení důchodového věku), zůstává zachována jen pro období prvních 720 kalendářních dnů. Za dobu delší se pak tato záporná sazba zvyšuje na 1,5 % výpočtového základu za každých i započatých chybějících 90 dnů. Foto: archiv ČAP Tomáš Síkora, výkonný ředitel České asociace pojišťoven 1) Schválená I. etapa důchodové reformy je jistě základním předpokladem pro podstatnější změnu systému financování důchodů. Nicméně ji lze považovat jen za nezbytný základ pro získání dostatečných zdrojů financování důchodů dnešní střední generace. Problém adekvátních penzí pro současnou mladší generaci ale rozhodujícím způsobem neřeší. Vláda musí nalézt nový vhodný zdroj pro financování důchodů. Není žádnou převratnou informací, že zavedení tzv. povinně-dobrovolného vyvázání části plateb ze státního pilíře důchodového systému do finančních produktů spravovaných institucionálními komerčními správci by budoucí deficit mezi mzdou a penzí mohlo výrazně snížit. Tento systém již dobře funguje v mnoha zemích EU a občanům přináší zejména lepší zhodnocení finančních prostředků určených k financování důchodu. Pokud ovšem chceme i zrovnoprávnit důchody mezi průměrnými platy a platy lidí s vyššími příjmy, měly by změny nastat nejen u zaměstnanců, ale i v odvodech osob výdělečně činných, které momentálně přispívají do systému zhruba částkou korun měsíčně. Naopak měsíční příspěvek zaměstnanců činí okolo korun. Rozdíl ve vyplácených důchodech je ale ve výsledku nepatrný. 2) Druhá etapa důchodové reformy je z mého pohledu jen technickou, byť komplikovanou změnou. I když dojde k oddělení majetku penzijních fondů od jeho správců a účastníci spoření získají možnost zvolit si různě riziková investiční portfolia, což zvyšuje pravděpodobnost vyššího zhodnocení, přesto tato změna nepřinese žádný nový zdroj financování. Z tohoto důvodu si myslím, že by třetí fáze měla předcházet fázi druhé a měla by definovat nové zvýšení přílivu finančních prostředků i větší motivaci ke spoření. Nemyslím si, že existují zásadní technické důvody, proč by nemohlo dojít ke změnám priorit v obou etapách. 3) Správně stanovenou výši částky pro vyvázání považuji za jeden z nejdůležitějších prvků celé důchodové reformy. Ono procento ovšem nesmí současný systém ohrozit, ale zároveň musí občany motivovat tak, aby jim na stáří umožnilo uspořit dostatečné finanční prostředky. S našimi experty se shodujeme na reálné optimální výši vyvázání okolo pěti procent. 4) Technicky vzato ano. Penzijní fondy, a zejména pak komerční pojišťovny dokážou jako jediné z finančních institucí vklady jak přijímat, tak i vyplácet formou doživotní anuity. Pokud však dojde k realizaci II. etapy formou oddělení majetku od správců penzijních fondů, pak ztratí penzijní fondy svou schopnost doživotní anuity vyplácet. V principu budou suplovat činnost investičních společností. V jejich případě by muselo ve fázi výplaty penze dojít k převodu naspořených částek pojišťovnám, které jako jediné mají oprávnění a schopnost doživotní renty vyplácet. Samozřejmě existuje i cesta vytvoření nových institucí pro tento účel. Otázkou je, jak moc jsou nezbytné. 5) Komerční pojišťovny jsou již dnes, a ještě více budou, bezesporu klíčovými hráči na finančním trhu jsou velmi stabilní, podléhají přísnému dozoru ČNB a splňují i další mezinárodní pravidla, zejména v oblasti tvorby rezerv. Protože se většinou jedná o nadnárodní společnosti, dokážou nabídnout i nízké náklady a know-how. Jak už jsem uvedl, zásadní pro reformu je i jejich potenciál, tj. vyplácení doživotní penze, který jiné instituce nemají. 6) Výše daňových odpočtů pro občany se od roku 2001 bohužel nezměnila, systém tak mezitím ztratil svou původní motivační sílu. Stát by měl rozhodně zvýšit tuto možnost minimálně na korun. U daňových úlev zaměstnavatelů sice od letošního roku došlo ke sloučení příspěvků na penzijní připojištění a životní pojištění, ale ani v tomto případě není výše dostatečná. Optimální hranici bych viděl spíše na dvojnásobku, tedy na korunách ročně. Klienti by jistě také uvítali stejný přímý příspěvek státu u produktů životního pojištění, jako tomu je u penzijního připojištění. 7) Doposud, tedy téměř padesát let, spoléhala většina našich obyvatel v zajištění na stáří výhradně na stát. Finanční propast mezi naší mzdou a důchodem se beze změny systému bude stále více rozevírat. Souvisí to se zvyšováním životní úrovně, vyššími nároky lidí, prodlužováním věku a změnou v postoji ke stáří ve společnosti. Když si současná střední a mladší generace bude chtít zachovat svůj základní životní standard, není jiné cesty než začít včas připravovat dodatečné finanční zdroje pro budoucnost. Dnešní poměrně vysoká spotřeba i slušná životní úroveň nikomu její rozumnou udržitelnost bez odpovědného spoření nezajistí. 8) Komerční pojišťovny umí již dnes reagovat i na tyto situace. V rámci odpovídajícího produktu pro II. pilíř dokážou nabídnout i výplaty tzv. výsluhové penze, které mohou využít klienti právě v případech, kdy už dále nemohou vykonávat své povolání. Pojišťovny jsou také schopny řešit invalidní důchody nabídkou výplaty invalidní penze. Otázka dalších variant ale nezávisí jen na nových pobídkách. Na aktuální téma Pojistný obzor 3/2008 7

8 Na aktuální téma Češi málo spoří na důchod MAREK ZEMAN ŘEDITEL PR A KOMUNIKACE FINANČNÍ SKUPINA AXA PRO ČR A SR Jak se na důchod připravují ekonomicky aktivní Češi v porovnání s ostatními národy? Nejen na toto odpovídá průzkum AXA Retirement Scope Celosvětový výzkum AXA Retirement Scope zkoumal postoje ekonomicky aktivních obyvatel a důchodců ve 26 zemích světa. Letos poprvé do něj byly mimo jiné zařazeny i středoevropské země Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Polsko. Podle výsledků AXA Retirement Scope pro Českou republiku se postoje českých pracujících i důchodců příliš neliší od evropského průměru. Obecně vzato, Češi zaujímají k penzi velmi pozitivní postoj. Vnímají ji jako čas odpočinku a relaxace. Stejně jako ve většině ostatních zemí, které byly do průzkumu zahrnuty, se i v České republice důchodci věnují převážně zahradničení, kutilství, svým koníčkům a také péči o rodinu. Za šťastné nebo velmi šťastné se označuje téměř 90 % z nich, což je ve srovnání s Evropou lehce nad průměrem. Zodpovědnost za financování důchodu A jaké názory na problematiku důchodů v průzkumu zazněly? Podle výsledků se 82 % důchodců a 80 % pracujících respondentů domnívá, že by měl důchod financovat stát. Více než dvě třetiny, tedy 70 %, si myslí, že za svůj důchod zodpovídá i jednotlivec. Tento názor sdílí také 66 % penzistů. O tom, že jistou odpovědnost nese i zaměstnavatel, je pak přesvědčeno 57 % pracujících a 61 % důchodců. Výsledky pro Českou republiku jsou v tomto ohledu podobné. Naprostá většina si myslí, že o financování důchodu by se měl postarat stát. Tento názor zastává 91 % pracující populace a 90 % důchodců. Budeme v důchodu (finančně) strádat? Důchody se v České republice všeobecně pohybují níže než evropský průměr, ale zároveň jsou s ním spojené i nižší životní náklady. Respondenti v důchodovém věku uváděli průměrně příjem lehce přesahující 11 tisíc korun, zatímco náklady nutné k pokrytí výdajů domácnosti se blíží 10 tisícům korun. Přitom kladný rozdíl není v evropském kontextu vůbec pravidlem například francouzští důchodci vykázali deficit svého měsíčního rozpočtu v přepočtu kolem 10 tisíc korun. Z výsledků průzkumu AXA Retirement Scope dále vyplynulo, že vyhlídky ekonomicky aktivních Čechů nejsou nijak pozitivní. Respondenti s těmito obavami potýkají dokonce dvě třetiny. O své finanční zabezpečení v důchodu se přitom strachuje o 10 % více pracujících žen než mužů. Že je jejich domněnka oprávněná, potvrzují i současné důchodkyně, které tvrdí, že jim jejich současný příjem opravdu nestačí. V porovnání se světem jsou ovšem vyhlídky Čechů ještě poměrně dobré. Největší extrém představují Japonci, neboť jen 19 % z nich si myslí, že jim bude jejich příjem v důchodu stačit. Naopak nejmenší obavy z důchodu mají Novozélanďané, Švýcaři, Američané či Kanaďané. Penzijní systémy v krizi Obě skupiny dotázaných, tedy pracující i důchodci, předpovídají, že budoucí generace penzistů na tom bude ještě hůře než generace současná. Dnešní situaci státního důchodového systému vnímají jako kritickou a většina jich očekává prodloužení hranice pro odchod do důchodu a nižší státní penzi. Vezmeme-li v úvahu výsledky AXA Retirement Scope pro všechny oslovené země, zjistíme, že podobné názory lidé sdílejí i v ostatních státech. Podle 46 % pracujících respondentů mají důchodové systémy v jejich zemích váž- Kdo by se měl postarat o penzijní příjem? 100 Pracující Důchodci 75 V průměru si čeští pracující spoří na důchod méně než tisícovku měsíčně, což je v porovnání s Maďarskem, Polskem či Slovenskem zhruba třetinová částka % Stát Jednotlivec Zaměstnavatel očekávají, že budou pracovat o sedm let déle než současní důchodci a lidé mladší třiceti let dokonce předpokládají, že budou pracovat až do věku 68 let. Lidé se také obávají výše svých budoucích příjmů. Dokonce 52 % pracující populace si myslí, že její příjmy v důchodu nebudou dostatečné. Mezi lidmi s nižší mzdou se né potíže. Situaci takto vnímá dokonce 58 % Evropanů. V jedenácti oslovených státech se také více než 80 % pracující populace domnívá, že bude zvýšen počet požadovaných odpracovaných let. Podle AXA Retirement Scope má většina lidí pouze mlhavou představu o tom, kolik peněz bude v důchodu 8 Pojistný obzor 3/2008 Na aktuální téma

9 doopravdy pobírat. Ze všech ekonomicky aktivních respondentů má představu o svém budoucím důchodovém příjmu pouze třetina dotázaných. Obavy z finanční situace v penzi by mohly vysvětlovat, proč pro 62 % Čechů neskončí pracovní proces dosažením oficiálního věku odchodu do důchodu. Tato část si totiž chce placené zaměstnání udržet i v penzi. Více než my si v důchodu přejí pracovat už jen Japonci (71 %) a obyvatelé Hong Kongu (64 %). V současnosti má však práci jen 22 % českých důchodců. Pracující se více spoléhají na sebe Je třeba podotknout, že průzkum sleduje důchodovou problematiku již několik let. Stejně jako v minulosti, i jeho letošní výsledky ukazují, že dnešní pracující populace věnuje přípravám na důchod více pozornosti než generace předchozí. Zatímco před odchodem do důchodu se na penzi finančně připravovalo pouze 35 % současných penzistů, dnes si spoří na důchod již 54 % pracujících. Výsledky odrážejí i podstatné změny mezi generacemi. Zdá se, že si ekonomicky aktivní lidé uvědomují skutečnost, že tradiční státní důchodové systémy patrně nepokryjí jejich budoucí potřeby. Kdo se kde více připravuje? % Pracující Důchodci průměr Severní Asie Evropa Amerika Poměr pracujících, kteří si spoří/spořili na důchod V otázce finančního plánování si Češi vedou velmi dobře. Na důchod se začalo finančně připravovat již 79 % pracujících, zatímco evropský průměr činí výše zmiňovaných 54 %. Češi jsou v tomto ohledu vůbec nejaktivnějším evropským národem a porovnávat se mohou se Spojenými státy, kde si na důchod spoří rovněž 79 %. U Čechů ve věkové skupině let se jedná dokonce o 93 %. Relativně vysoké je toto procento nejen u mladých do 30 let (67 %) stejně jako u těch, kteří nemají děti či vnoučata (63 %), ale i u lidí z nižších příjmových skupin (65 %). Mezi těmi, kdo se na důchod zatím finančně nepřipravují, převládá přesvědčení, že tak učiní nejpozději při dosažení věku 41 let. Obecně pro Českou republiku platí, že lidé začínají s finanční přípravou průměrně v 36 letech, což je o 12 let dříve, než bylo obvyklé pro generaci dnešních důchodců. Pracující lidé ve věku do 30 let udávají průměrný začátek své přípravy na důchod již od 23. roku. Zdá se tedy, že mladší generace si již dnes uvědomuje vlastní zodpovědnost za svoji finanční situaci v penzi. Výzkum rovněž odhalil, že ženy se začínají na důchod finančně zabezpečovat v průměru o 4 roky později než muži, a to ve 38 letech. Finanční přípravu na důchod však neovlivňuje pouze věk či pohlaví. Důležitou roli hraje i místo bydliště. Zatímco v obcích o velikosti do obyvatel začínají lidé spořit na důchod až kolem 41. roku, ve velkých městech je tomu dokonce o 11 let dříve. Co vlastně Čechy motivuje, že si dávají stranou peníze na důchod? Na prvním místě se u respondentů průzkumu AXA Retirement Scope nejčastěji vyskytovala odpověď, že spořit začali na základě rady profesionála, bankéře či pojišťovacího agenta. Roli také často hraje doporučení přátel a příbuzných. Jako třetí nejobvyklejší motiv pro spoření na důchod se v České republice profiluje dosažení 40. roku věku. Češi si spoří malé částky Jak již bylo v úvodu řečeno, Češi jsou v porovnání s ostatními evropskými národy velice aktivní, pokud jde o procentní zastoupení těch, kteří se začali spořit na důchod. Toto procento ale bohužel ukládá velmi malé částky v průměru si česká pracující populace totiž neukládá Jakou částkou si dnes lidé měsíčně spoří na důchod a jakou částku si šetřili současní důchodci? Kč Pracující Důchodci ani korun měsíčně. Bylo by možné argumentovat nízkými náklady, které jsou v České republice jistě menší než třeba ve Švýcarsku, kde si lidé spoří nejvíce. Více než Češi ovšem spoří i Maďaři, Poláci a Slováci, jejichž životní standardy jsou podobné těm českým. Například pracující Slováci si každý měsíc na důchod ukládají v průměru částku ekvivalentní českým korunám. Ilustrační foto: ČAP Na aktuální téma Pojistný obzor 3/2008 9

10 Legislativa a právo Zákon o pojišťovnictví u vlády prošel ING. JAROSLAV MESRŠMÍD, CSC. SPECIALISTA LEGISLATIVNÍ SEKCE ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN Vláda České republiky schválila 9. července 2008 návrh zákona o pojišťovnictví i další návrh o změně zákonů v souvislosti s jeho přijetím a postoupila je do poslanecké sněmovny. Do návrhu zákona o pojišťovnictví je především implementována směrnice 2005/68/ES o zajištění, která právě vyvolala potřebu nového zákona. Její promítnutí do struktury stávajícího zákona by totiž překročilo rámec novely zákona. Od roku 1991 tak jde již o třetí zákon o pojišťovnictví. Jistou roli v rozhodování o novém zákoně ovšem hrála i úvaha regulátora o budoucím začlenění rámcové směrnice o Solventnosti II, jejíž návrh Evropská komise zveřejnila v červenci Kromě zmíněné směrnice o zajištění bylo nutné transponovat i další nové akty komunitárního práva, jako například směrnici 2007/44/ES, a to kvůli procesním pravidlům a hodnotícím kritériím pro obezřetnostní posuzování nabývání a zvyšování účastí ve finančním sektoru. Do návrhu zákona byla současně doplněna některá ustanovení či jejich části z dalších směrnic, u stávajících ustanovení případně došlo k jejich zpřesnění. Zdrojem těchto změn byla například i směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES o životním pojištění. Proti zákonu č. 363/1999 Sb. Ve srovnání s doposud platnou verzí zákona o pojišťovnictví vyplývají změny především z výše uvedených směrnic. Vzhledem ke značnému rozsahu navrhované právní úpravy lze stručně charakterizovat jen některé z nich. V návrhu je tak například: Definována zajišťovací činnost jako přebírání pojistných rizik na základě uzavřených smluv, kterými se zajišťovna zavazuje poskytnout pojišťovně ve sjednaném rozsahu plnění, pokud nastane nahodilá událost ve smlouvě blíže označená a pojistitel se zavazuje platit zajistiteli ve smlouvě určenou část pojistného (zajistné) z pojistných smluv uzavřených pojistitelem, jež jsou předmětem této smlouvy, úprava řídicího a kontrolního systému, který zahrnuje předpoklady řádné správy a řízení pojišťovny nebo zajišťovny, řízení rizik a systém vnitřní kontroly, vymezení důvodů, kdy nelze tuzemské pojišťovně udělit povolení k provozování pojišťovací činnosti, mezi něž mimo jiné patří: nesplnění podmínek stanovených zákonem; fakt, že osoby, které mají mít kvalifikovanou účast na tuzemské pojišťovně, nedávají jistotu řádného a obezřetného řízení tuzemské pojišťovny; skutečnost, že navrhovaní členové statutárních orgánů nebo dozorčích orgánů tuzemské pojišťovny nesplňují podmínky důvěryhodnosti, obsaženo i mírné zvýšení minimální výše základního kapitálu tuzemské pojišťovny při provozování pojišťovací činnosti (týká se jen některých odvětví neživotního pojištění), vymezení podmínek, za nichž pojišťovna, která souběžně provozuje pojišťovací i zajišťovací činnost, může vystačit s minimální výší základního kapitálu pro pojišťovací činnost (Podmínky konkrétně stanovují: přijaté zajistné je nižší, nebo rovno 10 % přijatého pojistného, přijaté zajistné je nižší než částka odpovídající mil. Kč a výše technických rezerv vytvořených k jejím závazkům ze zajišťovací činnosti je nižší, nebo rovna 10 % jejích celkových technických rezerv), ustanovení, že pokud je jedna z těchto podmínek překročena a tuzemská pojišťovna provozuje zajišťovací činnost v životním nebo v neživotním zajištění, pak musí minimální výše základního kapitálu činit 500 mil. Kč, a jeli provozována zajišťovací činnost souběžně v životním i neživotním zajištění, pak musí minimální výše základního kapitálu představovat 1 mld. Kč, vymezení podmínek, za nichž Česká národní banka (ČNB) neschválí žádost o nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti v tuzemské pojišťovně (například: žadatel nesplňuje podmínky důvěryhodnosti, struktura skupiny neumožňuje výkon účinného dohledu, žadatel neprokáže schopnost finančně zabezpečit vykonávané a plánované činnosti v tuzemské pojišťovně apod.), zahrnuto i jisté zvýhodnění pro pojišťovnu ze třetího státu, která požádala ve více než jedné členské zemi o povolení k provozování pojišťovací činnosti prostřednictvím svých poboček, nebo toto povolení již získala od více než jednoho členského státu. Zvýhodnění spočívá v tom, že požadovaná míra solventnosti se vypočítá ve vztahu k celému rozsahu provozované činnosti v rámci členských států, rozšíření možnosti investování pojišťovny, nově též do nekótovaných akcií a jiných cenných papírů obdobných akciím a dluhovým cenným papírům a dále do pohledávek za pojistníky a za pojišťovacími zprostředkovateli, které z pojištění vyplývají, nejvýše však do 1 měsíce po jejich splatnosti, a do pohledávek vůči garančnímu fondu, specifikován předmět dohledu ve skupině, který spočívá v dohledu nad dodržováním požadované výše upravené míry solventnosti, v dohledu nad operacemi uvnitř skupiny a ve schvalování osob ve vedení pojišťovací holdingové osoby, řada zmocňovacích ustanovení v 136 písmen a) x). Vyhláškou ČNB upraví požadavky na řídicí a kontrolní systém, formu a obsah dokladů přikládaných k žádosti o udělení povolení k provozování pojišťovací či zajišťovací činnosti, formu a obsah dokladů přikládaných k žádosti Ilustrační foto: Úřad vlády ČR 10 Pojistný obzor 3/2008 Legislativa a právo

11 Bez potřebných právních podmínek pro výměnu informací mezi pojišťovnami nelze účinně bojovat s pojistným podvodem. nabytí účinnosti tohoto zákona předložit ČNB žádost o udělení povolení k provozování zajišťovací činnosti podle nového zákona, nebo tuto činnost ukončit. Otevřené otázky o souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti, limity pro jednotlivé položky finanční skladby, výčet položek, ze kterých se vypočítává disponibilní a požadovaná míra solventnosti, obsah sdělení poměrného rozdělení základního kapitálu, výčet položek, které lze zahrnout do garančního fondu, formu a náležitosti zprávy odpovědného pojistného matematika apod., v příloze zahrnuta změna v klasifikaci pojistných odvětví, zvláště pak životního pojištění. Přechodná ustanovení a změnový zákon Ve stávajícím návrhu je zaneseno nabytí účinnosti zákona k datu Pro jeho uvedení do praxe jsou nesmírně důležitá přechodná ustanovení: pojišťovna nebo zajišťovna, které bylo doručeno osvědčení ČNB týkající se nového označení pojistných odvětví, musí uvést do dvou měsíců ode dne doručení tohoto osvědčení veškerá označení jí provozovaných činností do souladu s tímto osvědčením. Toto osvědčení se považuje za listinu o skutečnostech, jež mají být zapsány do obchodního rejstříku podle obchodního zákoníku. Tuzemská pojišťovna, oprávněná provozovat zajišťovací činnost na základě povolení k provozování zajišťovací činnosti vydaného podle dosavadního zákona, upraví do dvou let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona svoji zajišťovací činnost do souladu s tímto zákonem. Bylo-li jí povoleno provozování tzv. fakultativního zajištění podle dosavadního zákona, pak je povinna nejpozději do 6 měsíců ode dne V rámci legislativního procesu zejména v rámci projednávání návrhu zákona o pojišťovnictví v Legislativní radě vlády České republiky byla například vypuštěna právní úprava výměny informací mezi pojišťovnami, jejíž vinou se může zkomplikovat situace v oblasti pojistného podvodu. Jistá zpřesnění jsou nezbytná v oblasti ekonomiky pojišťoven, například pokud jde o tvorbu jedné z technických rezerv. Pro pojišťovny je také velmi podstatná definice činností souvisejících s pojišťovací činností. Nicméně lze předpokládat, že těmto otázkám bude v rámci dalšího legislativního procesu pozornost ještě věnována. K zákonu o pojišťovnictví se proto podrobně vrátíme, jakmile dojde k jeho přijetí. Z nových právních předpisů JUDR. JIŘINA KOTRBATÁ, PŘEDSEDKYNĚ ČESKÉ SEKCE MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ PRO POJISTNÉ PRÁVO (AIDA) Upozorňujeme na nové právní předpisy za období červenec-září: 1. Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů. Účinnost Provozovatel je povinen zabezpečit finanční zajištění k náhradě nákladů podle tohoto zákona. Způsob hodnocení rizik, kritéria posuzování dostatečného finančního zajištění a bližší podmínky provádění a způsobu finančního zajištění k provedení preventivních opatření a nápravných opatření stanoví vláda nařízením. 2. Vyhláška č. 186/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 205/1999 Sb., jíž se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů. Účinnost se nahrazuje novým textem 1 Rozsah údajů o pojištění odpovědnosti sdělovaných pojistitelem České kanceláři pojistitelů, 2 se ruší, mění se 3 Náležitosti potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti a škodném průběhu pojištění, z 4 Seznam cizích států se vypouští Bulharsko a Rumunsko, ruší se Příloha č Vyhláška č. 226/2008 Sb., o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení léčivých přípravků. Účinnost K žádosti o udělení stanoviska s prováděním klinického hodnocení se etické komisi předkládá návrh pojistné smlouvy nebo pojistná smlouva zajišťující pojištění pro zkoušejícího a zadavatele podle 52 odst. 3 písm. f) zákona o léčivech. Vyhláška nahrazuje dosavadní vyhlášky č. 472/2000 Sb. a č. 301/2003 Sb. 4. Zákon č. 230/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Účinnost , část Rozsáhlá novela, která mění i jedenáct dalších zákonů. Nový 8a Počáteční kapitál stanoví pro obchodníka s cennými papíry, který není bankou a je oprávněn poskytovat pouze hlavní investiční služby uvedené v 4 odst. 2 písm. a) a e) a zároveň není oprávněn přijímat peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků, pokud je oprávněn vykonávat i zprostředkovatelskou činnost v oblasti pojišťovnictví a který je zároveň pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem pojišťovacího zprostředkovatele v souladu s požadavky stanovenými zákonem č. 38/2004 Sb., počáteční kapitál alespoň v částce odpovídající EUR. 5. Vyhláška č. 236/2008 Sb., o informačních povinnostech organizátora regulovaného trhu a provozovatele mnohostranného obchodního systému. Účinnost Prováděcí vyhláška k zákonu č. 256/2004 Sb. 6. Vyhláška č. 238/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů. Účinnost Prováděcí vyhláška k zákonu č. 256/2004 Sb. 7. Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Účinnost Ruší se dosavadní zákon č. 61/1996 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 343/2004 Sb., č. 344/2004 Sb. a č. 283/2006 Sb., zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropských společenství. (viz články autorů Tvrdého a Vanča v této rubrice). 8. Zákon č. 254/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Účinnost Mění se 28 zákonů, v zákonu č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví se mění v 39 Mlčenlivost odst Pod č. 267/2008 Sb. bylo vyhlášeno úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), jak vyplývá z pozdějších změn (viz příspěvek M. Šimona v rubrice Pojistné produkty). Legislativa a právo Pojistný obzor 3/

12 Legislativa a právo Pojišťovny a zákon proti praní peněz MGR. JIŘÍ TVRDÝ FINANČNÍ ANALYTICKÝ ÚTVAR MINISTERSTVO FINANCÍ Nový zákon proti praní špinavých peněz chce především zabránit zneužívání finančního systému k legalizaci příjmů z trestné činnosti nebo k financování terorismu. Ilustrační foto: ČAP Nový zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, byl přijat 5. června 2008, ve Sbírce zákonů vyšel 8. července a jeho účinnost nastává 1. září tohoto roku. Terminologii i řadu ustanovení nový AML zákon 1 (dále uváděná zákonná ustanovení bez označení předpisu jsou odkazem na tento zákon) přebírá z dosavadního zákona č. 61/1996 Sb. Na základě evropského práva nově uložené nebo rozšířené povinnosti jsou kompenzovány řadou v praxi velmi výhodně využitelných výjimek. Smyslem bylo zejména vytvořit povinným osobám podmínky pro snadnější plnění uložených povinností. Základní změny lze stručně vyjádřit takto: Doplnění a upřesnění definic používaných pojmů včetně přesnějšího vymezení okruhu povinných osob, snížení prahové hodnoty pro obecnou povinnost identifikace klienta, možnost převzetí identifikace klienta a dalších informací od jiné povinné osoby, povinnost (i možnost) podrobněji zkoumat jednotlivé obchody klienta za účelem rozpoznání podezřelých obchodů, omezení zákazu vzájemného sdělování informací o podaných oznámeních podezřelého obchodu mezi podnikatelsky propojenými subjekty, výjimka z nařízení ES č. 1781/2006 pro placení zboží a služeb do limitu 1 000, úprava ustanovení o správním trestání v souladu s koncepcí ministerstva vnitra. Pouze životní pojištění První zásadní změna, která se dotýká pojišťovnictví, se nachází v 2 odst. 1 tato činnost je zahrnuta do skupiny finančních institucí pod písmenem b). V bodě 8 se konkrétně uvádí, že povinnou osobou je pojišťovna, zajišťovna, pojišťovací zprostředkovatel a samostatný likvidátor pojistných událostí při výkonu činností souvisejících s provozováním životního pojištění, s výjimkou pojišťovacího zprostředkovatele, u něhož pojišťovna nese odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností. Ze zákona tak bylo zcela v souladu s evropskými předpisy vyloučeno jiné než životní pojištění jako činnost, která z hlediska opatření proti praní peněz a financování terorismu není považována za rizikovou. Finanční instituce dále mají v zákoně v řadě případů speciální úpravu práv a povinností. PEP aneb politicky exponovaná osoba Nově se jako reakce na šesté ze 40 doporučení Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) v 4 odst. 5 definuje politicky exponovaná osoba (Politically Exposed Person, dále jen PEP). Za základ určení, kdo je PEP, by měl být fakt, že této osobě byly svěřeny významné veřejné funkce s minimálně celostátní působností (nikoli na nižších úrovních). Povinnost identifikovat nejbližší společníky fyzických osob zastávajících významnou veřejnou funkci se uplatní tehdy, je-li obchodní nebo jiný vztah této osoby s jinou takovouto osobou veřejně známý, anebo instituce, nebo osoba mají důvod se domnívat, že takový vztah existuje. Znalost této okolnosti ale nepředpokládá, že by po této informaci instituce a osoby, na něž se tato směrnice vztahuje, aktivně pátraly. 2 Povinnosti vůči klientům (tzv. PEPs) stanoví AML zákon v 9 odst. 1, 13 odst. 4 a v 15 odst. 2 a 3. Opatření se netýkají domácích PEPs. Povinná osoba se může rozhodnout, zda bude zjišťovat (aplikací speciálních databází, nebo ve formě prohlášení) u všech klientů, zda spadají do této kategorie, nebo zda například uplatní přísnější kriteria vůči všem svým klientům. Identifikace a kontrola klienta Vzhledem k tomu, že dosavadní zákon v případě smlouvy o životním pojištění ukládal povinnost identifikace shodně (jestliže jednorázové pojistné nebo vklad nepřesahuje částku 2 500, nebo pokud běžné pojistné nebo souhrn pravidelných vkladů v jednom kalendářním roce nepřesahuje částku ; nyní 13 odst. 2 písm. a)), změna hraniční částky pro identifikaci v případě příležitostné transakce na se pojišťovací činnosti nijak nedotkne. Jednoznačně je pouze v 7 odst. 3 nově vyjádřeno, že obmyšlený má být identifikován nejpozději při výplatě pojistného plnění. 1 ) AML zákon = Anti-Money Laundering, tj. zákon proti praní špinavých peněz 2 ) Poslední dvě věty: odst. 4 preambule směrnice Komise 2006/70/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES, pokud se jedná o definici politicky exponovaných osob a stanovení technických kritérií pro zjednodušené postupy hloubkové kontroly klienta a o výjimku na základě finanční činnosti vykonávané příležitostně nebo ve velmi omezené míře. 12 Pojistný obzor 3/2008 Legislativa a právo

13 V 9 je nové ustanovení o kontrole klienta. V podstatě se jedná o vytvoření nástrojů, které povinné osoby potřebují pro naplňování zásady poznej svého klienta. Toto ustanovení je třeba chápat v celém jeho kontextu; povinnosti, vztahující se ke kontrole klienta podle 9 odst. 1 a 2 zákona, jsou významně upraveny v odst. 3. Na jeho základě může povinná osoba upravit rozsah kontroly klienta typově (podle klienta i podle obchodu), případně i individuálně. Minimální rozsah není, stejně jako další požadavky, záměrně stanoven. V případě životního pojištění se z 9 odst. 2 uplatní písm. a) a dále zejména písm. d), vždy s ohledem na odst. 3. To znamená, že v případech, kdy z informací o klientovi, které má povinná osoba k dispozici, bude legální původ prostředků znám, povinná osoba vůbec takový zdroj nemusí dále přezkoumávat; pozornost tak věnuje pouze situacím, jež z obvyklých transakcí vybočují. K přezkoumání se předpokládá aktivní spolupráce klienta může spočívat v předložení příslušných dokladů nebo prohlášení. Nepředpokládá se další aktivní detektivní činnost povinné osoby k prověření takto získaných informací; v případě pochybností může od klienta vyžádat další podpůrné či upřesňující informace a při jejich nedostatku nebo nejasnostech může postupovat např. podle 15, nebo 18 navrhovaného zákona. Možnost převzetí identifikace Jako účelné se jeví zavedení možnosti převzetí identifikace ( 11), provedené jinou úvěrovou nebo finanční institucí, a to i ze zahraničí; jejich využití předpokládáme zejména mezi spolupracujícími či jinak propojenými institucemi různého typu. Text 12 pro tyto případy nenařizuje, že příslušné informace by musely být uloženy současně i u přebírající instituce. Zásadní je zde dostupnost identifikačních údajů na vyžádání oprávněných orgánů, kterými jsou myšleny kontrolní orgány nebo orgány činné v trestním řízení, po dobu stanovenou v 16. Protože tato doba se u předávající a přebírající instituce může lišit, povinné identifikační údaje musí být u přebírající instituce pochopitelně alespoň zaznamenány a klient musí být i vůči této instituci zavázán k poskytování informací o změnách. Správné pochopení alternativního a kumulativního výčtu podmínek v některých ustanoveních působí podle dosud obdržených dotazů problém: například v 13 odst. 1 písm. f) je výčet v jednotlivých bodech stanoven kumulativně. To znamená, že musí být současně splněny všechny zde uvedené podmínky. Pokud by se jednalo o alternativní výčet, pak by zde musela být použita spojka nebo (případně anebo ) s předřazenou čárkou. 3 Pokud jsou jednotlivé části příslušného legislativního textu spojeny souřadně (spojkou a, případně pouze čárkami), jedná se vždy o výčet kumulativní (obdobně např. i 13 odst. 2 písm. d) nebo 14). Při dalším styku s již identifikovaným klientem v průběhu trvání obchodního vztahu se totožnost pouze vhodným způsobem ověří, kupříkladu i za využití obvyklých postupů při dálkové komunikaci. Klient by měl být obeznámen, že by měl o změně základních identifikačních údajů informovat povinnou osobu. Povinné osobě se pak ukládá průběžně kontrolovat, nebo obnovovat tyto údaje, žádná konkrétní periodicita takové kontroly se však nestanovuje. Při identifikaci může povinná osoba kopírovat předložené dokumenty. Na osobní doklady (občanský průkaz, cestovní pas apod.) se vztahují omezení pro jejich kopírování. 4 Pokud tedy zákon přímo nestanoví povinnost pořídit kopii takového dokladu (např. 10 odst. 3), mohou být kopie pořizovány jen se souhlasem držitele. Uchovávání informací Povinná osoba uchovává po dobu stanovenou v 16 všechny identifikační údaje získané v průběhu vztahu s klientem včetně informací týkajících se kontroly klienta, a to i pokud byly průběžně novelizovány; takové informace (například historické podpisové vzory a s nimi spojená identifikace příslušných oprávněných osob) mohou být důležitým důkazem v případném trestním procesu. Mezi údaje a doklady o obchodech spojených s povinností identifikace ( 16 odst. 2) patří samozřejmě i takové, které byly získány v rámci kontroly klienta. Pokud tento nebo jiný předpis neukládá přímo povinnost uchovávat po stanovenou dobu konkrétní dokumenty v originále, není vyloučeno příslušné informace, včetně identifikačních údajů a například kopií dokladů předložených k identifikaci (pokud byly pořizovány), ukládat v elektronické podobě. Například v případě elektronicky pořizované kopie podobenky z průkazu totožnosti je to pro budoucí využití takových informací dokonce vhodnější. Době uchování musí odpovídat přiměřená kvalita média a způsob jeho uložení. Oznámení podezřelého obchodu Se zákonem č. 61/1996 Sb. se současně ruší i prováděcí vyhlášky. Základní náležitosti oznámení podezřelého obchodu a způsob jeho podání se stanoví přímo v zákoně ( 18), doplňující metodické informace, možnosti spojení nevyjímaje, budou zveřejněny zejména na internetu (www.mfcr.cz/fau). Vzhledem k omezení mlčenlivosti o oznámení podezřelého obchodu mezi podnikatelsky propojenými povinnými osobami nebo společným klientem ( 39 odst. 2) si tyto mohou nejen vyměňovat informace o již podaných oznámeních, ale i o dílčích signálech, které by mohly nasvědčovat podezřelému obchodu. Vzniká tím prostor například pro centrální vyhodnocování podezřelých obchodů u mateřské organizace, kam by se sbíhaly informace od zprostředkovatelů či od různých součástí téhož celku, které provozují i jiné činnosti spadající pod AML zákon. Tomu napomáhá i úprava společného oznámení podezřelého obchodu v 18 odst. 7. Systém vnitřních zásad a školení Smyslem opatření proti praní peněz a financování terorismu je mimo jiné uchování stop po přesunech majetku. Systém vnitřních zásad by měl především upravovat činnosti a postupy pracovníků na konkrétních pracovních pozicích u povinné osoby s ohledem na aktivity, kterými se povinná osoba zabývá. Součástí postupu při zjištění podezřelého obchodu ( 21 odst. 5 písm. f)) by měla být i opatření k ochraně informací. 3 ) Čl. 42 odst. 1 Legislativních pravidel vlády v platném znění. 4 ) Např. 2 odst. 6 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů. Legislativa a právo Pojistný obzor 3/

14 Legislativa a právo Povinnost písemného vypracování systému vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření k naplnění účelu zákona se vztahuje i na povinné osoby podle 2 odst. 1 písm. b) bod 8. Tento dokument však ke kontrole nezasílají automaticky, ale předloží jej, nebo zašlou jen na vyžádání. Výjimku z vypracování systému vnitřních zásad má ten, kdo příslušnou činnost vykonává bez zapojení dalších osob ( 21 odst. 3), a také například zprostředkovatel (i v případě, že zaměstnává další osoby), pokud pracuje pro jedinou konkrétní povinnou osobu (odst. 4). Systém vnitřních zásad finanční instituce vždy schvaluje její statutární orgán ( 25 odst. 5). Pojišťovací zprostředkovatel, u něhož pojišťovna nese odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností, není povinnou osobou. Identifikaci pro mateřskou instituci může provádět pouze za podmínek uvedených v 11 odst. 5. To znamená, že v činnostech pro tuto instituci se řídí jejím systémem vnitřních zásad a rovněž tato instituce zajišťuje i řádné každoroční proškolení zprostředkovatele, případně i jeho zaměstnanců ( 23 odst. 2). Údaje, případně dokumenty, které mají být uchovávány, by zásadně měly být uloženy u povinné osoby. Protože však obecně pro tuto činnost není vyloučen ani outsourcing, může je povinná osoba uložit i u tohoto zprostředkovatele. To se musí odrazit v systému vnitřních zásad. Povinná osoba odpovídá za správnost uložení a musí být schopna plnit všechny své povinnosti například na vyžádání oprávněného poskytnout příslušné informace bezprostředně a v odpovídajícím čase. Správní delikty podle zásad správního trestání V šesté části AML zákona jsou podrobně rozepsána ustanovení o správních deliktech tak, jak je formulují zásady správního trestání. Jako správní delikt jsou postihována jen vybraná ustanovení zákona, jejichž porušení může významně ovlivnit plnění jeho účelu. Porušení mlčenlivosti ( 43) a neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech ( 50) je řešeno jako kombinované ustanovení, jehož se může dopustit jak fyzická osoba (v tom případě se jedná o přestupek), tak právnická osoba. Další porušení vybraných ustanovení tohoto zákona a některých souvisejících právních předpisů ES se může dopustit jen podnikatelský subjekt, proto jsou tyto pouze správním deliktem. Výše sankcí se stanoví pouze horní hranicí a je v případě jednotlivých skutkových podstat deliktů diferencována podle významu konkrétně chráněného zájmu; porušení některých povinností tak není sankcionováno vůbec. Horní hranice sankce je stanovena s ohledem na spektrum povinných osob jako přiměřeně odstrašující i pro povinné osoby typu velké banky. V konkrétních případech však sankce musí být podle obecných zásad správního trestání stanovena i s ohledem na majetkové poměry sankcionovaného subjektu. S AML zákonem byl současně vydán i změnový zákon č. 254/2008 Sb., ve kterém je provedena i změna zákona o pojišťovnictví. Jedná se ale pouze o formální technickou změnu. Od nového AML zákona očekáváme zejména zvýšení kvality opatření prováděných povinnými osobami k boji proti praní peněz a financování terorismu. Pokud se uživatelé v praxi setkají s výkladovým problémem, je třeba konkrétní ustanovení posuzovat vždy podle smyslu a účelu právního předpisu. Pojišťovny získají nové nástroje proti praní peněz MGR. FILIP VANČO SEKCE REGULACE A ANALÝZ FINANČNÍHO TRHU ODBOR REGULACE FINANČNÍHO TRHU ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Nová právní úprava poskytuje českým úvěrovým a finančním institucím další efektivní nástroje v celosvětovém boji proti zneužívání finančního systému, a to od 1. září Jeden z nových prvků zavedených zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ukládá úvěrovým a finančním institucím za povinnost věnovat více pozornosti svým klientům. Díky podrobnějšímu zkoumání jejich jednotlivých obchodů tak dokážou lépe rozlišit právě ty podezřelé. Za účelem naplnění zákonem stanovených povinností musí každá úvěrová či finanční instituce zavést a uplatňovat tzv. systém vnitřních zásad. Česká národní banka byla zákonem zmocněna k vydání vyhlášky, která v mezích stanovených zákonem upravuje jisté, pro finanční trh specifické, požadavky na zavedení a uplatňování systému vnitřních zásad některými úvěrovými a finančními institucemi. Sjednocování regulatorních požadavků Nová vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu má těm subjektům finančního trhu, nad nimiž Česká národní banka vykonává dohled podle zvláštních právních předpisů, napomáhat účinně zvládat jistá rizika. Ta pro finanční systém i pro ně samotné vyplývají z jejich možného zneužití k legalizaci výnosů a financování terorismu nebo z nesplnění požadavků, jež jsou stanoveny ve zvláštních právních předpisech pro oblast boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Za tímto účelem nová vyhláška stanoví specifické, v sektoru úvěrových institucí zavedené a osvědčené 14 Pojistný obzor 3/2008 Legislativa a právo

15 zásady, pravidla a postupy. Z podstatné části navazují na předchozí vyhlášku č. 247/2007 Sb., kterou se stanoví některé požadavky na řídicí a kontrolní systém bank a spořitelních a úvěrních družstev. Vyhláška č. 281/2008 Sb. tak přináší žádoucí konvergenci v regulaci finančního trhu pro oblast zavádění opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, od níž lze očekávat vyšší synergické efekty a snížení regulatorních nákladů orgánů dohledu i samotných úvěrových a finančních institucí zejména těch, které působí ve více sektorech finančního trhu. Nástroje šité na míru S cílem podpořit konvergenci směrem ke společným metodám a vytvoření celosvětově shodných postupů a podmínek, jež vedou k celkově obezřetnému podnikání subjektů finančního trhu, jsme při vypracování vyhlášky rovněž přihlédli k doporučením a standardům vydaným praní peněz a financování terorismu do systémů vnitřních zásad úvěrových a finančních institucí. Nově je upraveno zavedení přístupu založeného na posouzení rizika legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu (Risk-Based Approach), který by při řízení rizik měly úvěrové a finanční instituce uplatňovat, a to vždy s ohledem na hodnocení konkrétního rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Míra tohoto rizika zpravidla závisí na typu klienta, obchodního vztahu, produktu nebo obchodu, popřípadě na kombinaci více těchto faktorů. Stejný přístup by měl být uplatňován také při zjišťování a vyhodnocování tzv. podezřelých obchodů. Ve vyhlášce jsou uvedeny některé typy obchodních vztahů, u nichž lze předpokládat zvýšené riziko legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Opatření a postupy v oblasti předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, které budou uplatňovat úvěrové a finanční instituce, by měly být přiměřené jejich velikosti terorismu se promítá do tzv. rizikového profilu každého klienta. Kategorizace klientů prováděná s ohledem na jejich rizikové profily má napomáhat účinnosti a vhodnému zacílení postupů a prováděných opatření. V souladu s doporučeními FATF musí každá úvěrová a finanční instituce v rámci tzv. pravidel přijatelnosti klienta s ohledem na rizikový profil klienta například stanovit podmínky, při jejichž splnění obchodní vztah s klientem vůbec neuzavře, resp. již existující obchodní vztah ukončí. Ilustrační foto: archiv Systémy vnitřních zásad, pravidel, postupů a kontrolních opatření k předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu budou dokonalejší. pro oblast boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu mezinárodně uznávanými organizacemi či iniciativami (zejména FATF 1, BCBS 2, IAIS 3, IOSCO 4 ). Vyhláška byla v průběhu legislativního procesu také konzultována s ministerstvem financí, jakož i se zástupci sektorů finančního trhu. Pro jednotlivé typy úvěrových nebo finančních institucí tedy vyhláška stanoví takové postupy a opatření, která zohledňují specifika jimi vykonávaných činností. Vyhláška předchází přetěžování subjektů finančního trhu neúčelnými a neefektivními činnostmi a odpovědnostmi. Stanovuje přitom pouze požadavky, které jsou nezbytně nutné pro dosažení účelu sledovaného právní úpravou v oblasti provádění opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Posuzování míry rizik Vyhláška stanoví základní postupy pro podporu procesu zavádění efektivních opatření proti a způsobu řízení, přičemž mají být dostatečně účinné a musejí odpovídat povaze, rozsahu a složitosti jimi vykonávaných činností. Pravidla přijatelnosti klienta Pro hodnocení rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu musí úvěrové a finanční instituce dostatečně znát své klienty a rozumět povaze jimi prováděných obchodů. Za tímto účelem musí získávat potřebné informace o svých klientech, věnovat přiměřenou pozornost obchodům prováděným klienty a zjišťovat a vyhodnocovat tzv. rizikové faktory. Vyhodnocení instituci umožní určovat konkrétní míru rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v závislosti na výskytu podezřelých charakteristik u klienta, typu obchodního vztahu nebo produktu, či způsobu provedení obchodu. Takto individuálně zjišťovaná míra rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování Hodnotící zpráva S ohledem na význam a komplexnost činností vykonávaných na finančním trhu, stejně jako z důvodu vyššího rizika možného zneužití úvěrových a finančních institucí k legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu, by tyto instituce v rámci vnitřních kontrolních činností měly své systémy vnitřních zásad pravidelně kontrolovat, přezkoumávat, vyhodnocovat a neustále zdokonalovat. K zajištění tohoto požadavku vyhláška ukládá alespoň jednou ročně vypracovat tzv. hodnotící zprávu, kterou má projednat přímo statutární orgán dané instituce. Dne 25. září 2008 pořádala Česká asociace pojišťovem ve spolupráci s Českou národní bankou seminář k zákonu proti praní špinavých peněz (AML), který se konal v hotelu Dorint Don Giovanni. Půldenní akce se v roli přednášejícího zúčastnil i autor tohoto příspěvku. Vývoj diskuse k aplikaci zákona č. 253/2008 Sb. a vyhlášky č. 281/2008 Sb. budeme nadále mapovat a vrátíme se k ní v některém z dalších čísel. -noe- 1 ) Financial Action Task Force on Money Laundering (www.fatf-gafi.org) 2 ) Basel Committee on Banking Supervision (www.bis.org/bcbs/index.htm) 3 ) International Association of Insurance Supervisors (www.iaisweb.org) 4 ) International Organization of Securities Commissions (www.iosco.org) Legislativa a právo Pojistný obzor 3/

16 Ekonomické informace Pojišťovnictví 007 Česká asociace pojišťoven (ČAP) vydala Výroční zprávu za rok Tempo růstu celkového předepsaného pojistného dosáhlo 8,8 %. REDAKCE ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN Po dvou letech zpomaleného růstu došlo v roce 2007 na českém pojistném trhu k viditelnému oživení. Celkové předepsané pojistné se zvýšilo o téměř 9 %, což znamená ve srovnání s obdobím let prakticky zdvojnásobení tempa růstu. Celkové předepsané pojistné 27 členských pojišťoven ČAP dosáhlo hodnoty 130,8 mld. Kč. Měřeno počtem pojistných smluv navýšil pojistný trh objem téměř na 24 mil. smluv ve kmeni, což představuje meziroční nárůst 5,8 %. I v tomto ukazateli došlo k akceleraci tempa růstu proti 4,4 % v roce Na uvedeném výsledku se podstatnou měrou podílí životní pojištění s 14,6% meziročním nárůstem předepsaného pojistného. Za pozitivním vývojem životního pojištění stojí výrazný zájem o investiční pojištění, které je často spojeno s jednorázovými platbami pojistného. Také u běžně placeného pojistného dochází ke zvýšení průměrného pojistného a dynamika jeho ukazatelů dává příslib stabilního růstu trhu i v roce Rychlejší tempo životního pojištění vedlo ke zvýšení jeho podílu na celkovém předepsaném pojistném nad hranici rekordních 40 %. Proti zhruba 60% evropskému průměru je však tento podíl v České republice stále relativně nízký. Různá úroveň rozvoje pojistného trhu v jednotlivých evropských zemích se odrážela i v průměrném pojistném na obyvatele. V některých nových zemích nepřekročilo ani 200 EUR, zatímco průměr EU přesahoval EUR. V České republice tento ukazatel dosáhl 465 EUR. Pojišťovnictví zvyšuje dynamiku Podíváme-li se na český pojistný trh komplexně, pak celkové předepsané pojistné zvýšilo tempo růstu proti předchozím dvěma letům více než dvakrát a dosáhlo 8,8 %. Hlavní podíl na jeho pozitivním pohybu mělo zejména ŽP (+14,6 %). NŽP na jedné straně vykázalo rychlejší růst než v roce 2006 (+5,2 % proti +3,8 %), stále však nedosahuje vývoje předchozích let. Vzhledem k tomu, že růst předepsaného pojistného zaostával nadále za růstem HDP v běžných cenách (+10,1 %), poklesla celková pojištěnost (měří se jako podíl předepsaného pojistného na HDP) z 3,8 % na 3,7 %. Životní pojištění si zachovává konstantní podíl 1,5 %. Ve srovnání se zahraničím tak uvedené ukazatele představují další příležitost pro růst českého pojistného trhu. Společnosti expandují Na konci roku 2007 působilo na českém pojistném trhu celkem 52 pojišťoven (bez České kanceláře pojistitelů). Podle druhu činnosti bylo 29 neživotních a 6 životních specialistů a dále 17 společností se smíšenou činností. Počet tuzemských pojišťoven se rozrostl o jednu (na 34). Ke konci roku 2007 kromě toho projevilo zájem formou příslušné notifikace provozovat v ČR pojišťovací činnost na základě svobody dočasně poskytovat služby 478 pojišťoven a poboček z EU/EHP, což je o 77 více než v předchozím roce. Podle České národní banky (ČNB) pak loni na českém trhu působilo ještě 61 tisíc aktivních pojišťovacích zprostředkovatelů. Celkový vývoj Při zvýšení objemu předepsaného pojistného na trhu o 8,8 % a rychlejším tempu růstu životního pojištění (+14,6 %), překročil podíl ŽP poprvé v historii hranici 40 % na 40,7 %. V základní struktuře (viz graf str. 17 nahoře) převládalo pojištění pro případ dožití nebo smrti nebo dožití (43,5 %), více než třetinu však již zaujímalo pojištění spojené s investičním fondem (34 %). EU ještě poměrně daleko Meziroční růst pojistného a HDP České pojišťovnictví se podle dosažených výsledků ostatním zemím Evropské unie velmi mírně přibližuje. Například v podílu pojistného na HDP či podílu životního pojištění na celkovém předepsaném pojistném jsme stále výrazně pod průměrem EU. Při srovnání podílu životního (ŽP) a neživotního pojištění (NŽP) na celkovém předepsaném pojistném vykazoval český pojistný trh stále opačný poměr než v průměru EU (momentálně tvoří ŽP cca 60 %). Na druhou stranu je domácí pojišťovnictví i nadále atraktivním prostředím a skýtá velký potenciál pro budoucí růst % Životní pojištění Neživotní pojištění Pojištění celkem Hrubý domácí produkt Zdroj: ČSÚ, ČNB Pojistný obzor 3/2008 Ekonomické informace

17 Podíl předepsaného pojistného Životní pojištění Neživotní pojištění Pojištění pro případ dožití a smrti nebo dožití 43,5 Pojištění spojené s investičním fondem 34,0 Doplňková pojištění 10,5 Důchodové pojištění 4,8 Pojištění svatební, prostředků na výživu dětí 4,5 Pojištění pro případ smrti 2,3 Kapitálové činnosti 0,4 Zdroj: ČNB, ČAP Naopak v neživotním pojištění tvořilo i přes mírný pokles stále více než polovinu pojištění vozidel, tj. pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (29,9 %) a havarijní pojištění vozidel (20,9 %), celkem 50,8 % proti 52,2 % v roce Významný podíl na celkovém objemu předepsaného pojistného NŽP si stále udržovalo pojištění majetku (viz graf výše). % Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 29,9 Pojištění majetku 22,2 Havarijní pojištění pozemních vozidel kromě kolejových 20,9 Všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu 13,5 Ostatní 13,5 Zdroj: ČNB předepsaného pojistného se proti předchozímu roku v rámci ČAP zvýšilo. U celkového pojistného o 8,6 % proti 3,9 % v předchozím roce, v neživotním pojištění o 4,8 % proti % však klesl pod polovinu roku 2006 na 43,6 %. Proti tomu zvýšilo svůj podíl velmi rychle rostoucí pojištění spojené s investičním fondem, a to z 24 na 34 %. Významný podíl nad 10,5 % mají i tzv. doplňková pojištění (úraz, nemoc). Pojištění pro případ dožití nebo smrti a dožití poslední tři roky klesalo, i když byl pokles -1,9 % nižší proti -7,0 % v roce Pokles zaznamenaly další položky (pojištění svatební a prostředků na výživu dětí, důchodové pojištění, kapitálové činnosti). Naproti tomu pojištění spojené s investičním fondem zrychlilo tempo z +50,1 % na +62,2 %, pojištění pro případ smrti dosáhlo růstu +27,3 % (proti +31,9 %), obdobně doplňková pojištění +4,7 % proti +5,5 % v předchozím roce. Počet smluv ve kmeni, tj. počet platných smluv se k zvýšil o 0,4 mil. ks, a to zejména u pojištění pro případ smrti (+0,4 mil. ks) Výroční zprávu 2007 naleznete v plném znění na webu České asociace pojišťoven (www.cap.cz). Výsledky členů asociace: ŽP zvýšilo dynamiku Původní členskou základnu České asociace pojišťoven tvořilo v roce 1994 celkem 16 komerčních pojišťoven. Za více než 14 let svého působení se asociace významně rozrostla a dnes ji tvoří již 27 subjektů (loni v březnu ČAP přijala další dvě společnosti). Podíl členských pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném v ČR přesahuje 98 %. Výsledky ČAP za loňský rok odpovídaly celkovému vývoji na trhu. Zvýšila se dynamika celkového předepsaného pojistného, zejména pak v životním pojištění. Koncentrace na trhu byla nadále značná, prvních 10 pojišťoven zaujímalo stále přes 90 %, ovšem při mírném snížení z 90,93 % na 90,02 %. Podíl prvních tří pojišťoven se snižoval ve prospěch většiny dalších v první desítce. Rozhodující 66%podíl na trhu představují skupiny PPF Generali (Česká pojišťovna, Generali Pojišťovna) 35,7 % a Vienna Insurance Group (Kooperativa, pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna, Pojišťovna České spořitelny) 30,3 %. Jak si vedlo předepsané pojistné? 3,1 %. Výrazný růst zaznamenalo životní pojištění o 14,6 % proti 5,1 % v roce předcházejícím. Z významnějších položek v neživotním pojištění vykázalo vysoké tempo pojištění různých finančních ztrát (+44,3 %), pojištění úvěrů (+30,0 %), pojištění nemoci (+15,4 %) a pojištění úrazu (+11,4 %). Podprůměrný byl naopak vývoj zejména u pojištění majetku, a to především vlivem poklesu podnikatelských pojištění. Také pojištění občanů projevovalo růst, ať už se jednalo o pojištění budov a staveb (+9,7 %), domácnosti (+5,4 %) či odpovědnosti (+23 %). Nejvyšší podíl na předepsaném pojistném v životním pojištění nadále zachovává pojištění pro případ dožití nebo smrti a dožití. Jeho podíl Vyplacené pojistné plnění a u pojištění spojeného s investičním fondem (+0,3 mil. ks). Celkem bylo v životním pojištění uzavřeno téměř 0,8 mil. ks nových smluv. Vyřízené pojistné události V roce 2007 bylo vyřízeno tis. pojistných událostí, tj. o 1,1 % méně než v předchozím roce. I když celkově počty vyřízených pojistných událostí klesaly, náklady na pojistná plnění i vyplacená plnění v souhrnu rostly. Pojistná plnění se tak v roce 2007 zvýšila o 7,7 % proti 5 % v předchozím roce. Vyplacené pojistné plnění celkem Životní pojištění Neživotní pojištění Zdroj: ČAP Základem hospodaření členských pojišťoven je především pojišťovací činnost. Tempo růstu 0 mld. Kč Ekonomické informace Pojistný obzor 3/

18 Ekonomické informace Orkán v boji s vichřicí Ing. Josef Keller specialista pro ekonomiku a statistiku česká asociace pojišťoven V posledních dvou letech se přes území České republiky přehnaly hned dvě větrné smrště orkán Kyrill a vichřice Emma. Statistické srovnání přináší zajímavé postřehy. V létě 2008 jsme si připomněli další výročí od rozsáhlých povodní, které postihly část našeho území v letech 1997 a O čtyři roky později meteorologové naopak zaznamenávají zvyšující se četnost jiného výrazného meteorologického jevu větru. Stejně jako se v řadě částí Evropy projevují různou silou povodně, je tomu podobně i u působení rozsáhlých pohybů vzdušných mas. Na rozdíl od zmíněných povodní, mezi nimiž zatím uplynul vždy nějaký ten rok, fenomén následků vzniku výjimečných tlakových níží bylo možno zaznamenat téměř přesně s odstupem jednoho roku. Kyrill proti Emmě Kyrill v roce 2007 dosahoval na území České republiky rychlosti orkánu (více než 118 km/h), Emma z března letošního roku jen úrovně Dvě tlakové níže o výjimečné síle jsme na území České republiky zaznamenali s až překvapivě krátkým odstupem jednoho roku. vichřice (pohybuje se rychlostí mezi 75 a 117 km/h). Relativně nižší síla větru ve druhém případě se odrazila i na následcích zaznamenaných pojišťovnami. Svou roli ovšem nepochybně hraje konkrétní mapa zasažených území, která se samozřejmě v obou případech liší. Zatímco orkán Kyrill zasáhl zejména západní polovinu naší republiky, v případě Emmy napáchal vítr nejvíce škod ve východních Čechách. V letošním roce tak zaznamenaly členské pojišťovny České asociace pojišťoven (ČAP) více než 38 tisíc pojistných událostí proti téměř 79 tisícům, které loni napáchal orkán Kyrill. Předběžné odhady vykazovaly hodnotu pojištěných škod u vichřice Emma vyšší než 1,3 mld. Kč, kdežto v roce 2007 tento odhad činil 2,2 mld. Kč. Ke konci května 2008, tedy v průběhu tří měsíců, bylo vyřízeno přes 85 % pojistných událostí nahlášených v souvislosti s vichřicí Emma, z hlediska hodnoty škod šlo o téměř 60 % událostí. V roce 2007 se ve srovnatelném období jednalo o téměř 90 % pojistných událostí (65 % podle jejich hodnoty). Zásadní rozdíly vyplývají především ze struktury Srovnání pojistných událostí Kyrill vs. Emma Pojistné události (ks) Nahlášené Vyřízené Podíl vyřízených k nahlášeným (%) Škody (tis. Kč) Nahlášené pojistné události Vyplacená pojistná plnění včetně záloh (tis. Kč) Podíl plnění k nahlášeným škodám (%) Pojištění obyvatel celkem Orkán Kyrill , ,3 Vichřice Emma ,6 z toho: Pojištění budov Orkán Kyrill , ,7 Vichřice Emma , ,9 Pojištění podnikatelská Orkán Kyrill , ,4 Vichřice Emma , ,2 z toho: Pojištění majetku Orkán Kyrill , ,6 Vichřice Emma , ,1 Celkem Orkán Kyrill , ,2 Vichřice Emma , ,9 Zdroj: ČAP 18 Pojistný obzor 3/2008 Ekonomické informace

19 Ilustrační foto: ČP a složitosti jejich řešení, zejména mezi pojištěním občanů a podnikatelů. Podrobnosti dobře mapuje přehledná tabulka na předchozí straně. Závěrem Shromážděné statistiky ČAP, které souhrnně mapují škody způsobené vybranými živelními katastrofami, zatím nejsou schopny takovéto Tlaková níže na prodej Názvy evropských tlakových níží (např. Kyrill, Emma) a výší média přebírají z databáze, kterou spravuje Institut pro meteorologii na Svobodné univerzitě Berlín. Čeští klimatologové s takovými názvy oficiálně nepracují ke své práci je totiž nepotřebují. Z mediálního hlediska jde ale o praktickou pomůcku, díky níž lze od sebe jednotlivé cyklony (tlakové níže) a anticyklony (výše) odlišit. Navíc si můžete takovýto jev za určitý poplatek sami pojmenovat! Změny počasí se sice zaznamenávají již od doby renesance, ovšem až během druhé světové války začali američtí meteorologové rozeznávat pomocí ženských jmen nejprve tajfuny v Tichém oceánu, později hurikány nad Atlantikem. S návrhem nazývat cyklony a anticyklony ve střední Evropě jmény přišla v roce 1954 tehdejší studentka meteorologie, Karla Wegeová. Tlakové níže, způsobující špatné počasí, dostávaly původně jména ženská a výše, jež jsou příslibem, že bude hezky, výhradně jména mužská. Dnes ale nesou zodpovědnost za špatné počasí jak pánové, tak dámy od roku 1998 se totiž rovnoprávně střídají v závislosti na sudých a lichých letech. Věděli jste ovšem, že se kmotrem tlakové níže nebo výše můžete stát i vy? Institut pro meteorologii tyto jevy, které se nad Evropou honí, mapuje a jejich pojmenování při splnění určitých pravidel nabízí od listopadu 2002 za maximálně 299 Eur. Díky těmto příspěvkům je institut schopen udržovat v provozu Studentskou pozorovací službu. -noe- jevy dostatečně spolehlivě vyhodnotit. Zcela opominout je však nelze, proto se např. počítá se zahrnutím povodní do tzv. scénáře katastrofických rizik v novém konceptu Solventnosti II. Zhodnocení situace v ČR z meteorologického hlediska přinášíme na následující straně. Inzerce Ekonomické informace Pojistný obzor 3/

20 Ekonomické informace Emma a Kyrill? Nic výjimečného JANA ČECHOVÁ HAUSKA & PARTNER Klimatické změny odehrávající se na naší planetě nelze ignorovat. Reflektovat je musí i pojišťovny, které proto spolupracují s odborníky na počasí. Na prognózy týkajících se právě těchto anomálií jsme se zeptali ředitele Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), Ing. Ivana Obrusníka, DrSc. Lze považovat větrné kalamity, které se na našem území objevily v posledních dvou letech, za jevy výjimečné, nebo už v minulosti k něčemu obdobnému docházelo? V minulosti se samozřejmě velkoplošné vichřice na našem území vyskytovaly. Za posledních osmnáct let se nad Českou republikou přehnaly například v roce 1990, hned dvakrát o čtyři roky později, nebo v roce Faktem ovšem je, že vichřice Emma v březnu 2008 následovala pouze jeden rok po orkánu Kyrill. Ten patřil k vůbec nejsilnějším, které kdy naše území zasáhly. Emma byla sice slabší než Kyrill padlo při ní podstatně méně stromů na druhé straně ale poškodila vysokonapěťové rozvody elektrické energie, a to více než Kyrill. Jak Kyrill, tak Emma zasáhly kromě ČR i další evropské země, a způsobily tedy škody na velké ploše. Společné měly to, že vznikly rychlým postupem tlakových níží v oblasti východní Atlantik-Evropa. Dá se ale říci, že nejde o jevy výjimečné. Mohou se objevit prakticky kdykoliv, proto musíme být na tyto velkoplošné vichřice připraveni a umět jejich příchod předpovědět s několikadenním předstihem. Daleko častěji ovšem naše území zasahují bouřky s vichřicemi v lokálním měřítku, které doprovázejí přívalové deště, mnohdy s kroupami, a způsobují lokální povodně. K těmto bouřkám dochází velmi často, což můžeme sledovat i z průběhu počasí letošního léta. Existují nějaké signály, že se podobné přírodní katastrofy, zejména ty větrné, mohou opakovat? Ano, podobné katastrofy způsobené extrémním větrem se opakovat mohou, proto se s nimi do jisté míry musíme naučit žít. Živelní pohromy včetně větrných kalamit se u nás budou vyskytovat, jen nelze s velkým předstihem říci, kdy přesně a v jaké síle Je možné, že některé z nich dosáhnou i síly orkánu. Mezi lokálními pohromami se někdy můžeme setkat i s tornády a podobnými jevy, které specifickým způsobem lámou stromy a ničí domy, avšak obvykle na velmi malé ploše. Nedají se tedy srovnávat s ničivými tornády v USA. Tendence spojovat četnější výskyt ničivých vichřic s otázkou klimatických změn samozřejmě existují. Nicméně převládají názory, že se spíše zvyšuje intenzita extrémních jevů počasí. Zatím se ale nedá dostatečně spolehlivě dokázat, že se četnost těchto jevů včetně vichřic zvyšuje. Proč k takovým to živelním katastrofám dochází? Silné vichřice, mezi něž se řadí i Emma a Kyrill, vznikají kvůli velkému rozdílu mezi tlakem na severu a jihu Evropy. Vzduch pochopitelně proudí tím rychleji, čím je rozdíl tlaku větší. Je třeba říci, že vichřice síly orkánu zasahovaly naše území vždycky, avšak jejich výskyt byl poměrně řídký. Označit silné vichřice, které se vyskytnou dva roky po sobě, za velkou anomálii nelze. Vítr má turbulentní povahu a jeho síla (rychlost) značně kolísá. Proto jsou obzvláště nebezpečné nárazy větru, které zesilují ničivý efekt. Porážejí stromy, odnášejí střechy a ničí infrastrukturu, jako jsou mosty, věže, komíny, Jak dalece se dají tyto katastrofy předvídat? Můžeme se na ně nějak připravit, nebo alespoň zmírnit jejich následky? Riziko nepříznivých dopadů extrémního počasí roste se silou jevu například u větru hraje klíčovou roli rychlost a velikost nárazů dobou jeho trvání, zvyšuje se ale také v závislosti na zranitelnosti území. Velmi důležité je včasné a přesné varování před extrémním jevem, jakým je třeba vichřice. Moderní pozorovací systémy (satelity, radary atd.), a zejména pak modely počasí, umožňují neustále zlepšovat kvalitu předpovědí a varování. Dnes dokážeme varovat před celoplošnými vichřicemi (tedy orkány jako Kyrill či Emma) několik dní před jejich příchodem. U vichřic doprovázejících bouřky je předstih kratší, pouze několik hodin, navíc obvykle nelze určit místo a čas jejich úderu s dostatečnou přesností. Častější výskyt ničivých vichřic může s otázkou klimatických změn samozřejmě souviset, spíše se ale zvyšuje intenzita extrémních jevů počasí. 20 Pojistný obzor 3/2008 Ekonomické informace

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Návrh na zamítnutí návrhu podal dne 16. června 2015 poslanec Zbyněk Stanjura.

Návrh na zamítnutí návrhu podal dne 16. června 2015 poslanec Zbyněk Stanjura. Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším

Více

Proč potřebujeme důchodovou reformu?

Proč potřebujeme důchodovou reformu? Proč potřebujeme důchodovou reformu? V roce 2008 byl důchodový účet vyrovnaný. Dnes chybí ročně 30 40 mld. Kč. o Přibylo 80 000 důchodců (~ 10 mld. Kč) o Ubylo 180 000 zaměstnanců (~ 15 mld. Kč) o Mimořádná

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16. 111 10. funkční období 111 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve

Více

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová Penzijní fondy a důchodová reforma Kristýna Nevolová Penzijní fond Právnická osoba (a.s.), sídlo ČR Provozuje penzijní připojištění Hodnota základního kapitálu PF: 50 000 000 Kč Musí s majetkem hospodařit

Více

Činnost PT1 Odborné komise pro důchodovou reformu. Vít Samek (Vladimír Bezděk)

Činnost PT1 Odborné komise pro důchodovou reformu. Vít Samek (Vladimír Bezděk) Činnost PT1 Odborné komise pro důchodovou reformu Vít Samek (Vladimír Bezděk) Mandát PT1 OK pro DR Analyzovat efektivitu státní podpory doplňkových důchodových systémů s ohledem na jejich motivační funkci

Více

Regulace pojišťovnictví

Regulace pojišťovnictví Regulace pojišťovnictví Stanovení určitých pravidel pro činnost subjektů působících v rámci odvětví pojišťovnictví Existence: - Regulace obecně - Specifický přístup vzhledem ke specifičnosti pojišťovnictví

Více

ové motivace a ení v ČR R a ve vybrané zemi EU

ové motivace a ení v ČR R a ve vybrané zemi EU Životní pojištění,, jeho daňov ové motivace a postavení v systému důchodovd chodového zabezpečen ení v ČR R a ve vybrané zemi EU Vypracovali: Jakub Procházka Antonín Spálovský Obsah Smysl ŽP Význam a role

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA START 2013

DŮCHODOVÁ REFORMA START 2013 DŮCHODOVÁ REFORMA START 2013 PROČ? 2012: 1důchodce = 1,8 ekonomicky aktivních 2050: 1 důchodce = 1,2 ekonomicky aktivních Schodek důchodového účtu v roce 2012 = 45 mld. Kč 95 % příjmů důchodců je tvořeno

Více

Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze?

Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze? Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze? Hotel SOREA REGIA Bratislava 18. októbra 2016, JUDr. Vít Samek Změny ve III. pilíři 2012 až 2015: Transformace

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Uveřejnené na 11. května 2012

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Uveřejnené na  11. května 2012 Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Uveřejnené na www.axa.cz 11. května 212 31. březen 212 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 3. 212 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

Obsah. pojištění. odvětví pro výkaznictví pojišťoven

Obsah. pojištění. odvětví pro výkaznictví pojišťoven Zákon o pojišťovnictví č.277/2009 Sb. Úvod Obsah Hlavička zákona Část I. 1-3 Obecná ustanovení Část II. 4-83 Provozování činností v pojišťovnictví Část III. 84-125 Dohled v pojišťovnictví Část IV. 126-128

Více

VYHLÁŠKA. č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008

VYHLÁŠKA. č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008 VYHLÁŠKA č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008 o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Česká

Více

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů Dr. Vít Samek Hotel Renaissance 30. března 2006 PRAHA Důchodové systémy dnes World Bank terminologie Státní penze Povinné

Více

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), přináší oproti předchozí právní úpravě zcela novou povinnost

Více

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Vypracoval: Marcela Dubová,

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona

Více

AEGON Pojišťovna, a.s. 30. 4. 2010

AEGON Pojišťovna, a.s. 30. 4. 2010 Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2016 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2016 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Strana 4658 Sbírka zákonů č. 305 / 2016 Částka 119 305 VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2016 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona

Více

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Jakub Fischer místopředseda Politického klubu TF Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Česká spořitelna, a. s. Chair 32. sezení PK TF, 28. května 2005

Více

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy I. Deficit státního rozpočtu způsobený vyvedením části pojistného Návrh vládní důchodové reformy představený panem ministrem práce a sociálních věcí Ing.

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006)

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006) Doktorand: Jiří Vopátek VŠE Praha, Fakulta managementu v J. Hradci Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku II. pilíře v rámci důchodového zabezpečení ve stáří. Příspěvek přibližuje uvedený pilíř

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Č. j. VZ/S 105/04-152/4104/04-SH V Brně dne 16. srpna 2004

Č. j. VZ/S 105/04-152/4104/04-SH V Brně dne 16. srpna 2004 Č. j. VZ/S 105/04-152/4104/04-SH V Brně dne 16. srpna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 21. 6. 2004 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4054 Sbírka zákonů č. 371 / 2017 371 ZÁKON ze dne 11. října 2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

DŮVODY REFORMY Současný důchodový systém nediverzifikovaný velmi solidární/rovnostářský pokračovat v postupných parametrických úpravách

DŮVODY REFORMY Současný důchodový systém nediverzifikovaný velmi solidární/rovnostářský pokračovat v postupných parametrických úpravách DŮVODY REFORMY Současný důchodový systém v ČR je nediverzifikovaný (asi 95 % příjmů důchodců pochází ze základního důchodového pojištění) a velmi solidární/rovnostářský. V současné době by se dalo zjednodušeně

Více

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU)

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Východiska Forma vytváření dlouhodobých rezerv s podporou státu Státní podpora je postavená na stejnou úroveň jako u soukromého

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Solventnost II v České republice

Solventnost II v České republice Solventnost II v České republice Vladimír Tomšík Viceguvernér, Česká národní banka Výroční shromáždění členů České asociace pojišťoven Praha, 7. dubna 2016 Obsah Vývoj pojistného trhu v roce 2015 Aktuální

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 16.05.2016 31. březen 2016 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 03. 2016 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016

Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016 Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016 Prezentace pro PT1 Praha 25.8.2016 ÚČASTNÍCI POČET ÚČASTNÍKŮ 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 414/4

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 414/4 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 414/4 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 09. 08. 2013 30. červen 2013 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 06. 2013 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

Věra Keselicová. Prosinec 2011

Věra Keselicová. Prosinec 2011 VY_62_INOVACE_VK11 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová Prosinec 2011 8.

Více

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDDŮCHODŮ V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2013

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDDŮCHODŮ V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2013 ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDDŮCHODŮ V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2013 Martina Miskolczi Jitka Langhamrová Tomáš Fiala Abstrakt Institut předdůchodů je nová možnost, využitelná od roku 2013. Její podstatou je odchod

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. 1. 2017 Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), přináší oproti předchozí právní úpravě zcela

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se

Více

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s příjetím přímo použitelného předpisu

Více

(4) Smluvní strany si mohou sjednat dobu splatnosti delší než 60 dnů jen tehdy, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé.

(4) Smluvní strany si mohou sjednat dobu splatnosti delší než 60 dnů jen tehdy, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé. Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období duben červen 2013 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností Zákon Parlamentu České republiky č. 179/2013

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2014 COM(2014) 140 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady v prvním čtení k přijetí

Více

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Mgr. Erika Chmelířová, CHM_62_INOVACE_8.M.36 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 12.6.2013 Matematické praktikum 8. roč. PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA III. PILÍŘ

DŮCHODOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA III. PILÍŘ Česká republika DŮCHODOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA III. PILÍŘ Česká republika od 1. ledna 2013 spustila dlouho diskutované zásadní změny v oblasti důchodového zabezpečení. Zařadila se

Více

Platné znění zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) 13a. Zásada rovného zacházení

Platné znění zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) 13a. Zásada rovného zacházení V YZNAČ ENÍ NAVRHOVANÝCH ZMĚ N Platné znění zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) 13a Zásada rovného zacházení Práva a povinnosti vznikající

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po Strana 7038 Sbírka zákonů č. 433 / 2009 433 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009 ozpůsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm.

Více

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 16. 05. 2016 31. březen 2016 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 03. 2016 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s. Právní forma:

Více

Fondové financování důchodů v ČR ve světle finanční krize. Robert Jahoda, Jiří Špalek

Fondové financování důchodů v ČR ve světle finanční krize. Robert Jahoda, Jiří Špalek Fondové financování důchodů v ČR ve světle finanční krize Robert Jahoda, Jiří Špalek Obsah dnešní prezentace CÍL: diskutovat vhodnost reformy DS formou opt-out; dopad současné finanční krize Důchodová

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 2. 18. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 2. 18. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 2. 18. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 30. 04. 2015 31. prosinec 2014 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 12. 2014 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádění některá ustanovení

Více

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 434 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm. a) až c), f) až h), j) až m), o), p), t), u),

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Základní údaje o pojišťovně

Základní údaje o pojišťovně Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., která provádí některá ustanovení

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 11.11.2016 30. září 2016 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 09. 2016 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna a.s.

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému

Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému Přednáška č.8 Důchodové systémy Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému Hlavním cílem změn:

Více

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s.

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovací skupina Jedna z největších pojišťovacích skupin v Evropě Kapitálové

Více

Fiskální teorie a politika LS 2016

Fiskální teorie a politika LS 2016 Fiskální teorie a politika LS 2016 RUD 2016 Vyhláška č. 213/2015 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů podíl

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne..2014, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne..2014, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne..2014, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I V 67 odst.

Více

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu Otázka: Pojišťovnictví Předmět: Ekonomie Přidal(a): zojiiik Pojišťovnictví = zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu - zaměřeno na tvorbu fondů, jejich spravování a používání

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů Senátní návrh ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Mgr. Silvie Kafková Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Mgr. Silvie Kafková Masarykova univerzita Správa aktiv pojišťovny, investiční činnost Implementace Směrnic EU do české legislativy v pojišťovnictví Změna dohledu nad pojišťovnictvím od tzv. materiální kontroly na kontrolu solventnosti a managementu.

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Informace o ING pojišťovně, a.s. (dále také jen pojišťovna ) podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen ZPOJ ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č.

Více

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 07. 11. 2014 30. září 2014 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 09. 2014 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s. Právní forma:

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

Stav ke dni (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Stav ke dni (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Informace o ING pojišťovně, a.s. (dále také jen pojišťovna ) podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen ZPOJ ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č.

Více

Věstník ČNB částka 9/2011 ze dne 4. srpna ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. července 2011

Věstník ČNB částka 9/2011 ze dne 4. srpna ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. července 2011 Třídící znak 2 1 2 1 1 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. července 2011 o seznamu minimálních záznamů, které povinné osoby vedou podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu I. Působnost

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 269/2 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 11.února 2015 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Pavel Hoffman, člen Výkonného výboru AKAT 1 Výroční tisková konference AKAT

Více

předmětu Penzijní připojištění

předmětu Penzijní připojištění Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Pozice penzijního připojištění jako součásti (českého) penzijního systému Cíl: Objasnit ambice a možnosti doplňkového

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Průběžná informace pro Odbornou komisi za pracovní tým PT1

Průběžná informace pro Odbornou komisi za pracovní tým PT1 ODBORNÁ KOMISE PRO DŮCHODOVOU REFORMU Pracovní tým č. 1 Podpora rozvoje III. pilíře Průběžná informace pro Odbornou komisi za pracovní tým PT1 Vít Samek Praha, MPSV ČR, 10. prosince 2015 Mandát 2015 PT1

Více

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU Vážená klientko, vážený kliente, rádi

Více

1. Důchodové pojištění 1

1. Důchodové pojištění 1 1. Důchodové pojištění 1 Důchodový systém ČR je založen na povinném základním důchodovém pojištění podle zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (tzv. první pilíř), na doplňkovém penzijním spoření

Více