7/ Koordinační dohody obcí s Policií ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Koordinační dohody obcí s Policií ČR"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 7/ Z OBSAHU: Proč finanční úřady krátí nároky obcí? Koordinační dohody obcí s Policií ČR Z Předsednictva Konference o kvalitě sociálních služeb OBEC OBCI Videoloterní terminály až po dohodě s obcí Po více jak tříletém období nejistoty by měl být zaveden pořádek do povolování provozu videoloterních terminálů a dalších moderních druhů hazardu. Jelikož jde o nové, zákonem o loteriích dosud neregulované, formy sázkové hry, je k jejich povolování oprávněno ministerstvo financí. Tzv. videoterminály se začaly prosazovat v průběhu roku 2006, kdy jich bylo povoleno na Již v té době bylo zřejmé, že povolování těchto hazardních her bude problematické. Důvodem byla (a stále je) nedostatečná možnost obcí se k umisťování hazardních her, které samy nepovolují, vyjadřovat, resp. účinně je regulovat. Zásadní problém to vyvolává zejména tam, kde obec vydá obecně závaznou vyhlášku o regulaci výherních hracích přístrojů (hracích automatů) podle 50 odst. 4 nebo podle 17 odst. 11 zákona o loteriích a ministerstvo financí následně v těchto obcí regulovaných místech povolí umístění videoloterie. V současnosti je jejich povolený počet v České republice cca Svaz proto zahájil jednání s ministerstvem financí a zástupci asociací provozovatelů hazardních her, aby při povolování videoterminálů byly zohledňovány vyhlášky y obcí regulující hrací automaty. Na tomto jednání rozhodl náměstek ministra finan- cí Ing. Tomáš Zídek, že od 1. června 2009 bude ministerstvo financí vyžadovat pro povolení provozu všech sázkových her, které zákon o loteriích výslovně nezná dle 50 odst. 3 (např. videoterminály), ermi aby žadatel atel přikládal k žádosti o povolení písemné vyjádření, že obec nemá ky k umístění videoterminálu, pokud jde námit- o místo, kde je zakázán nebo omezen provoz hracích automatů obecně závaznou vyhláškou. Při tomto jednání byl rovněž dohodnut postup při řešení problémů se stávajícími provozovnami hazardních her (kasina, herny), tzv. princip 3K. Ten spočívá v tom, že konkrétní obec označí konkrétní problémy při provozu hazardních her a vyzve konkrétního provozovatele k jednání o jejich odstranění. Pokud k dohodě nedojde, bude tento podnět prostřednictvím Svazu postoupen příslušné asociaci provozovatelů a ta jej bude řešit s příslušným provozovatelem. Pravidlo 1. června 2009 bude uplatňováno na všechny žádosti o povolení hazardní hry dle 50 odst. 3 zákona o loteriích, které budou podány ministerstvu financí po tomto datu, a to až do doby vydání pravomocného o soudního nutí či změny legislativy. Aby mohly být rozhod- obecní vyhlášky dostatečně využity k naplnění tohoto pravidla, měly by výslovně obsahovat účel vydání, kterým je zajištění veřejného pořádku určením míst veřejnosti přístupných a času pro provozování výherních hracích přístrojů. V návaznosti na to by měla vyhláška obsahovat (např. v příloze) výčet dotčených míst specifikovaných nejlépe ulicí a číslem popisným. V současnosti je připraven k projednání vládě věcný záměr nového zákona o sázkových hrách, ale s různými variantami postavení samosprávy. Ve variantě A se vůbec neuvažuje, že by obec měla nějakou možnost ovlivnit povolení hazardní hry. Dle varianty B může obec vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví možná místa pro umístění hazardních her na území obce. Varianta C navrhuje obecní úřad jako povolovací orgán v přenesené působnosti pro výherní hrací přístroje a videoterminály. Svaz požaduje, aby byly spojeny varianty B a C a zároveň, aby obec (samospráva) sprá měla vždy postavení dotčeného orgánu s možností vydat závazné stanovisko k umístění hazardní ardn hry, pokud nebude mít vydánu obecně závaznou znou vyhlášku regulující sázkové hry na svém území. Pavel Drahovzal

2 Aktuality ve zkratce Financování á í z Norských fondů a Finančního mechanismu EHP bude pokračovat 9. červen 2009, Praha Cílem semináře bylo shrnout dosavadní zkušenosti se spoluprací s norskými partnery a rovněž s čerpáním prostředků z Finančního mechanismu EHP a Norských fondů. Semináře se zúčastnili jak zástupci Norska, tak Ministerstva financí ČR a další subjekty, které z těchto fondů čerpaly, a mohly tak sdělit ostatním své zkušenosti s jejich administrací a využitím. Obecně je ČR považována za jednoho z nejúspěšnějších žadatelů, protože v minulém období dokázala vyčerpat všechny vymezené prostředky, tj. více než 2 miliardy Kč. Mezi nejčastěji využívané patřily prioritní oblasti Uchovávání evropského kulturního dědictví či Rozvoj lidských zdrojů. V získávání prostředků byly úspěšné zejména kraje Jihočeský, Jihomoravský, Olomoucký a hl. m. Praha. Svaz rovněž úspěšně žádal o prostředky z těchto finančních mechanismů na projekt, jehož výstupem bude vytvoření vzdělávacího programu pro volené představitele místních samospráv. Na tomto projektu Svaz spolupracuje s Norskou asociací místních a regionálních samospráv, jejíž bohaté zkušenosti v této oblasti tak mohou být přeneseny do České republiky. Jako častou pozitivní zkušenost uváděli příjemci prostředků i jejich zprostředkovatelé velmi dobrou komunikaci s Ministerstvem financí ČR a jím zřizovaným Centrem pro zahraniční pomoc, které je národním kontaktním místem v ČR. Naopak negativa se týkala zejména administrativní zátěže a problémů s kursovými rozdíly. Norští partneři i zástupci české strany vítali všechny připomínky a získané zkušenosti s tím, že je promítnou do podoby finančního mechanismu v budoucím programovacím období, které začne v roce Setkání manažerů IPRM 10. červen 2009, Praha Na dalším jednání Expertní skupiny manažerů IPRM se mj. jednalo o možnosti využití elektronické komunikace pro manažery. Jejím prostřednictvím by si mohli rychle vyměňovat zkušenosti, řešit problémy či s ostatními manažery sdílet nejrůznější dokumenty související s integrovanými plány měst. Platformou pro tuto komunikaci by se mohly stát internetové stránky které byly zřízeny pro potřeby Konference o IPRM, jež se konala 20. a 21. května 2009 v Ústí nad Labem. Možnost zřízení tohoto diskusního fóra je dále projednávána se zástupci regionu soudržnosti Severozápad, kteří by případně její realizaci umožnili. Na jednání se dále probíraly dotazy a připomínky týkající se nově vydané Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2 v IOP, zaměřené na regeneraci panelových sídlišť a veřejných prostranství. Dotazy byly shrnuty a sloužily jako podklad pro diskusi na dalších připravovaných seminářích pro manažery IPRM, které pořádalo ministerstvo pro místní rozvoj. Semináře se uskutečnily 22. června 2009 v Praze a 23. června 2009 v Olomouci. Odpady a obce června 2009, Hradec Králové Tradiční konference pořádaná autorizovanou obalovou společností EKO-KOM je součástí již 10. ročníku cyklu konferencí Odpadové dny 2009 zaměřených na nakládání s odpady, zejména těmi komunálními. Mezi hlavní témata proběhnuvších VrámciOdpadových dnůbyla vyhodnocena také soutěž O Křišťálovou popelnici. V pátém ročníku této soutěže ve třídění odpadů zvítězil Český Brod, druhé místo získal Jeseník a na příčku třetí dosáhlo Nové město na Moravě. konferencí patřily integrované systémy nakládání s komunálními a dalšími odpady, možnosti a způsoby využití odpadů v ČR, včetně energetického využití. Mimo jiné bylo konstatováno, že právě integrované systémy s variantními technologiemi využití odpadů mohou významně přispět ke stabilizaci českého odpadového hospodářství. Diskutovalo se také o efektivní spolupráci průmyslu a komunální sféry v oblasti zpětných odběrů obalů a vybraných výrobků. Součástí konferencí byla i problematika nákladovosti systémových řešení a možnosti jejich financování. Konferencí se dosud zúčastnilo celkem asi 1000 účastníků, kteří reprezentují širokou odbornou veřejnost, samosprávu obcí a krajů, státní správu, průmysl, společnosti nakládající s odpady, recyklátory a odborné instituce. Konference se konaly pod záštitou MŽP ČR, Svazu, Hospodářské komory ČR a ve spolupráci s dalšími partnery. Účastníci konferencí se shodli na těchto závěrech: Odmítají naprosto nekoncepční návrh nového zákona o odpadech. Tvorba koncepcí a strategií v odpadovém hospodářství musí být založena na respektování názorů a zkušeností všech subjektů odpovědných za nakládání s odpady v ČR. Nutnost zřízení stálého meziresortního orgánu pro řešení otázek odpadového hospodářství a druhotných surovin v ČR složené ze zástupců ministerstev, místních a regionálních samospráv, odborných organizací a podnikatelských reprezentací. Nutnost provedení okamžitých změn ve stávajícím právním řádu ČR a souvisejících dokumentech (např. POH ČR, Implementační dokument OPŽP atd.) zejména v oblasti dobudování integrovaných systémů nakládání s komunálními odpady tak, aby byla umožněna okamžitá podpora dalších způsobů využití odpadů, zejména pak energetického využití. Rychlost řešení je nezbytná s ohledem na časové omezení čerpání prostředků z fondů EU. Tento postup potvrdili i zástupci MŽP a SFŽP. Nutnost vytvoření moderní a dlouhodobě udržitelné strategie nakládaní s odpady v ČR. Pro zpracování této strategie Zpravodaj Svazu měst a obcí ČR Vychází v nákladu 2800 ks zdarma. Vydává SMO ČR. Kancelář: Kongresové centrum Praha, ul. 5. května 1640/65, Praha 4, tel.: , fax: , Za zpracování a obsahovou náplň odpovídá Mgr. Lenka Zgrajová. DTP: Grafické studio J&S. Uzávěrka tohoto čísla MK ČR E informační servis č. 7/2009 strana 2

3 doporučujeme využít Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech v ČR. Na základě této strategie vytvořit novou právní úpravu, která stanoví jednoduchý a jasný legislativní rámec pro nakládání s odpady a použitými výrobky v ČR založený na principech evropských směrnic s přihlédnutím na podmínky ČR. Vypracování dlouhodobé komunikační strategie s tématikou integrovaných systémů nakládání s odpady pro širokou veřejnost, zástupce samospráv a státní správy a ostatní subjekty. Nezavádět nové ekonomické nástroje na regulaci způsobů nakládání, zejména pak odstraňování odpadů, při neexistenci alternativních způsobů nakládání s odpady v ČR. Odmítají jakékoli úvahy o zavedení systému zálohování vybraných nápojových obalů, především PET lahví či plechovek, včetně příslušné změny zákona o obalech. Zachovat stávající systém zpoplatňování občanů obcemi, stanovit způsob valorizace místního poplatku a umožnit obcím v rámci jejich samostatné působnosti svobodný výběr způsobu zpoplatnění občanů. Nutnost ekonomické podpory odbytu výrobků a energií vyrobených z odpadů. Nutnost podpořit energetické využití odpadů v rámci regionálních integrovaných systémů nakládání s odpady s tím, že odpady jsou plnohodnotnou součástí palivoenergetického mixu. S těmito závěry budou seznámeni poslanci a senátoři, kteří jsou členy Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, předsedové výborů v Poslanecké sněmovně a v Senátu. Zaslány budou rovněž na ministerstvo životního prostředí, ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo zemědělství, ministerstvo dopravy, ministerstvo financí a ministerstvo vnitra. Přeprava cestujících bude mít nová pravidla 16. červen 2009, Praha Ministerstvo dopravy zřídilo pracovní skupinu pro přípravu zákona o veřejných službách v přepravě cestujících. EU vydala po 40 letech nové nařízení týkající se veřejných služeb v přepravě cestujících, které nabude účinnosti 3. prosince 2009, nicméně skýtá členským státům 10leté přechodné období. MD již jednou návrh zákona zpracovalo, ale vzhledem k tomu, že bylo uplatněno na dva tisíce připomínek, je zjevné, že předložený návrh zákona nesplnil očekávání odborné veřejnosti. Pracovní skupina se bude muset vypořádat s mnoha spornými body, které jsou pro přijetí této normy zásadní. Jako prvním tématem se v červnu pracovní skupina zabývala formou poptávání veřejné služby a rozhodovala, který režim se na ni bude vztahovat. Nařízení EU totiž upravuje jednak nabídkové řízení, které se povahou podobá spíše obchodní veřejné soutěži podle obchodního zákoníku, a jednak institut přímého zadání. V případě nabídkového řízení nicméně někteří požadovali, aby podléhalo režimu koncesního zákona, přičemž však některá ustanovení koncesního zákona nelze použít a problematický je i dohled ÚOHS nad výběrem dopravce. Po vydiskutování všech pro a proti obou právních režimů dospěla pracovní skupina k názoru, že nejschůdnějším řešením Z EVROPSKÉHO PARLAMENTU VÁŽENÍ ČTENÁŘI, STAROSTKY, STAROSTOVÉ, MILÍ ZASTUPITELÉ, v červnových volbách jsme si zvolili své zástupce do Evropském parlamentu pro příštích pět let. Zástupce, kteří budou mít možnost na evropském poli hájit nejen zájmy našeho státu, ale také prosazovat oprávněné potřeby obcí a měst. Otázkou však je, zda tak budou činit. V tomto kontextu je více než zajímavé podívat se na výsledky průzkumu našeho Svazu, který byl realizován před volbami a který se zaměřil na postoje kandidátů k roli místních samospráv na evropské úrovni a k evropským politikám ovlivňujícím samosprávy. Z nově zvolených zástupců, kromě mé osoby, reagoval z ODS dále Evžen Tošenovský, Milan Cabrnoch a Andrea Češková, z ČSSD pak Jiří Havel, Richard Falbr a Libor Rouček a z KDU-ČSL Zuzana Roithová. Ze zvolených poslanců za KSČM nereagoval nikdo. Souhrn i plné znění odpovědí naleznete na postoje-kandidatu-do-evropskeho-parlamentuvuci-roli-mistnich-samosprav.aspx Je potřeba si uvědomit, že poslanci Evropského parlamentu mají nejen možnost pozměňovat evropskou legislativu, ale mohou také interpelovat na Evropské komisi, připravit písemné prohlášení, které upozorní na problémy měst a obcí a vyzve příslušné evropské instituce k přijetí nápravných opatření, a zejména pak neformálně lobbovat ve věci evropských fondů a iniciativ. Jejich možnosti ovlivňovat prostředí v evropských obcích a městech jsou proto poměrně značné. Je zřejmé, že různé politické subjekty a jejich poslanci vykazují různou ochotu spolupráce a informovanost o zájmech a potřebách místních samospráv. Politika a legislativa Evropské unie se na první pohled může zdát vzdálená každodenním problémům, které musíme řešit; naše zkušenosti však jasně ukazují, že právě některé problémy naopak způsobuje a pro mnohé nabízí řešení. Diskutujme proto s našimi zástupci o problémech, které nás trápí. Jedině společným tlakem se nám podaří, že nově zvolení poslanci budou v Evropském parlamentu prosazovat i naše zájmy. S pozdravem a úctou k Vaší práci Ing. Oldřich Vlasák poslanec Evropského parlamentu předseda Svazu měst a obcí ČR informační servis č. 7/2009 strana 3

4 bude úprava sui generis (svého druhu) přímo v návrhu zákona. Dalším bodem jejího jednání byla otázka přímého zadání - zda možnost přímého zadání zachovat, nebo tento postup neumožnit. Přítomní se shodli, že institut přímého zadání má své opodstatnění a že je nutno ho v zákoně ponechat a stanovit podmínky pro jeho využití. Posledním tématem pracovního jednání pak byla otázka dozoru a kontroly nad dopravní obslužností jako celku, tedy nejen nad výběrem dopravce, financováním, ale i způsobem zajištění. Pracovní skupina se v tomto případě usnesla, že optimálním řešením bude svěřit kontrolní a dozorová opatření ministerstvu vnitra. Příští jednání se bude věnovat otázkám role státu v dopravě, slevám jízdného, integrovaným dopravním systémům a standardům dopravy. Udělování podpor Fondem ASEKOL Praha, 17. června 2009 Rada Fondu ASEKOL, jejímž předsedou je zástupce Svazu, po dubnovém vyhodnocení 81 žádostí o nenárokovou podporu projektů zaměřených na veřejně prospěšné aktivity ke zlepšení efektivity sběru elektroodpadu předala 45 projektům na tiskové konferenci symbolické šeky. Zdaleka nejvíce podpořených projektů bylo zaměřeno na zlepšení infrastruktury sběrných dvorů (oplocení, kamerové systémy), na přípravu jejich výstavby (projektová dokumentace) např. obec Lety nebo město Dvůr Králové nad Labem. Krom toho byly podpořeny i projekty na osvětu a výchovu a dva projekty z oblasti výzkumu. Celková finanční podpora Fondu ASEKOL pro letošní rok činí opět více než 2 mil. Kč. Zhruba polovině projektů bylo přiznáno plnění v rámci časově neomezeného zapůjčení ochranného přístřešku na vysloužilá elektrozařízení - tzv. E-domku, např. obec Jimlín, nebo město Kostelec nad Černými lesy. S obdobným grantovým programem, jehož výhodou je zejména relativně nízká administrativní náročnost, počítá kolektivní systém pro zpětný odběr elektrozařízení společnost ASE- KOL i pro příští rok Jeho obsah bude vycházet i z výsledků zimního vyhodnocení podpořených projektů z roku Žijící partnerství 23. červen 2009, Raabs an der Thaya Již čtvrté česko-rakouské setkání starostů se uskutečnilo v rakouském městě Raabs an der Thaya. Nově založená tradice setkávání starostů z obou stran společné hranice má sloužit k vzájemnému poznávání a vyměňování zkušeností. Program měl pracovní a reprezentační část. V rámci pracovní části programu byla řešena otázka uplatnění obnovitelných zdrojů energie (solární, větrná, vodní, geotermální, biomasa) a příklady konkrétní obce s jejich využitím. Druhou část potom představovaly přednášky o nakládání s odpady, o omezování skládkování a o využití odpadů různými způsoby, např. jako zdroj paliva nebo přímo energie. Nedílnou součástí celého setkání bylo i představení Dolnorakouské zemské výstavy, která je zaměřena na společnou historii Česka a Rakouska, zvláště pak na sousední regiony z obou stran hranice. Pořádána je ve městech Raabs, Horn (obě Rakousko) a Telč (Česko). Dějiny Čechů a Rakušanů se osudově prolínají. V minulosti žily oba národy bok po boku, jindy stály na opačných stranách barikády a následky těchto historických událostí ovlivnily i naši současnost. Výstava je připravována společně českými a rakouskými odborníky a pořadatelé jsou vedeni snahou přispět ke vzájemnému porozumění mezi sousedy. Dolnorakouská zemská výstava 2009 je také impulzem k setkávání Čechů a Rakušanů během doprovodných kulturních, sportovních a společenských akcí, kam setkání starostů rozhodně patří. Podnětem k uspořádání první přeshraniční výstavy je rovněž snaha připomenout pád železné opony, ke kterému došlo před 20 lety. Informujeme Proč finanční úřady krátí nároky obcí? V posledních týdnech informují finanční úřady obce o zkrácení nároků sdílených daní, a to obvykle z podílu daně z přidané hodnoty. Důvodem je zejména dosud nevídaný propad inkasa u daně z příjmů fyzických osob podnikatelů. Dle používané metodiky zasílají finanční úřady prostředky odpovídající nárokům podle zákona o rozpočtovém určení daní a související vyhlášky vždy dvakrát měsíčně. Prostředky se obci poskytují pouze v případě, že od posledního převodu byl zaznamenán skutečný přírůstek. Jde o logický krok, neboť nelze převádět peníze, které se na daních nevyberou. Paleta sdílených daní se zdá dostatečně široká, takže obce nezřídka vůbec nepostřehnou dočasné poklesy, které souvisí s výplatou nadměrných odpočtů u DPH či vracením přeplatků u daní z příjmů. Finanční úřady mají pravomoc krátit nároky u jednotlivých daní, a tím vyrovnávat případné neočekávané vlivy. Srovnání teoretického nároku u jedné daně a skutečného inkasa se pak může lišit až o několik procent. Některé obce se již v předchozích letech setkaly s krácením nároků, avšak zejména v souvislosti s nesdílenou daní z nemovitostí, kde vratka v souvislosti s dodatečným daňovým přiznáním za více období mohla překročit roční inkaso. V letošním roce se však situace velmi liší, i když důvody možného krácení jsou obdobné nedostatečné inkaso u jedné či více daní. Konkrétně jde zejména o daň z příjmů fyzických osob podnikatelů (resp. podávajících přiznání). Inkaso této části daně vykazuje již třetí měsíc zápornou hodnotu, nikoliv pouze záporný přírůstek, ale čistý mínus (v polovině června šlo o zhruba 1 mld. Kč). Jedná se o souběh standardního vracení přeplatků vyplývajících z přiznání podaných k , patrně celkového poklesu daňové povinnosti a nových protikrizových opatření. Do kategorie podnikajících totiž pro tento účel spadají rovněž zaměstnanci, kteří podávají přiznání sami. Jejich zálohy srážené v průběhu celého roku patří do položky rozpočtové skladby č. 1111, ovšem případný doplatek při souběhu více zaměstnání či přeplatek se již vykazuje jako snížení nároku na položce Jde o nesystémové vykazování, které navíc obce s ohledem na vyšší procento sdílení u daně z podnikajících subjektů patrně znevýhodňuje, nicméně, tato situace trvá již řadu let. Nárok obcí bývá vždy nulový, což lze vidět také v roce 2007 i informační servis č. 7/2009 strana 4

5 Při pohledu nejen na loňské celostátní inkaso je však zřejmé, že přeplatky nikdy nevedly až k záporné hodnotě a navíc existoval již vypozorovaný trend opětovných převodů obcím po čtvrtletních zálohách placených v červnu a hlavně září. Jedno z prvních protikrizových opatření umožnilo podnikatelům zaměstnávajícím méně než 5 zaměstnanců neplatit zálohy na daň a celou částku uhradit až v březnu Předpokládejme, že většina fyzických osob spadá do této kategorie, což samozřejmě velmi snižuje částky, které lze do konce roku očekávat. Z celostátního inkasa za letošní rok vyplývá, že záporná částka se snižuje, ovšem pomaleji než v roce Rozhodující pro inkaso a příjmy obcí vůbec bude zejména příští týden, kdy končí termín úhrady daňové povinnosti pro větší fyzické a právnické osoby. Pro doplnění uveďme, že z přehledu letošních nároků navíc vyplývá také velmi neobvyklý vývoj daně z příjmů právnických osob, která dosud stále sloužila jako polštář, neboť inkaso vždy předčilo původně rozpočtovanou částku. I zde se v dubnu a květnu objevují záporné hodnoty. Ing. Jaroslava Kypetová legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu Srovnání daňových příjmů obcí (v mld. Kč) Daň Skutečnost 2008 Rozpočet 2009 Predikce červen 2009 Daň z přidané hodnoty 54,6 59,6 54,4 Daň z příjmů právnických osob 39,1 (+6,5) 40,0 (+5,9) 32,1 (+5,9) Daň z příjmů fyzických osob 36,8 42,1 30,6 - zvláštní sazba 2,2 2,1 1,9 - z přiznání 8,1 10,7 3,9 - ze závislé činnosti 26,5 29,3 24,8 Daň z nemovitostí 5,2 6,4 6,4 Ostatní 13,5 14,2 13,9 CELKEM 155,7 168,2 143,3 Zdroj: Ministerstvo financí ČR Údaje v závorkách odpovídají dani z příjmů právnických osob placené obcemi. Investiční podpora poskytovatelům sociálních služeb K podpoře sociální ekonomiky byla ministerstvem práce a sociálních věcí dne 10. dubna 2009 zveřejněna výzva 3.1 služby v oblasti sociální integrace aktivita c). Příjem žádostí o dotaci bude ukončen dne 30. listopadu 2012 nebo do vyčerpání alokace. Příjemci této dotace by se měli zavázat dodržovat sociální ekonomiku, kterou představují aktivity uskutečňované různými typy organizací, jejichž cílem je služba členům nebo komunitě prostřednictvím podnikání nebo podpory podnikání. V rámci sociální ekonomiky je možné vytvářet zisk, ten však není primárním cílem. Sociální ekonomika je platformou pro vznik sociálního podniku. Sociální podnik je právnická nebo fyzická osoba, která plní ekonomický, sociální, komunitní nebo etický účel a funguje na základě modelu komerčního podniku. V případě sociálního podniku se nejedná o generování zisku, ale primárně jde o zaměstnávání sociálně vyloučených osob, např. etnické a národnostní menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí, osoby bez přístřeší, cizinci legálně dlouhodobě žijící na našem území, děti a mládež, která je ohrožená sociálně patologickými jevy. Vytvoří-li sociální podnik zisk, měl by být reinvestován zpět do sociálního podniku. Takový podnik je orientovaný na řešení otázek zaměstnanosti sociální inkluze a místního rozvoje. Hospodaření sociálního podniku směřuje k dlouhodobé ekonomické stabilitě a udržitelnosti, zároveň vstupuje do místních iniciativ a partnerství, čímž přispívá k místnímu rozvoji znevýhodněných oblastí. Chráněná dílna není sociální podnik, je to pracoviště pro zaměstnance s tělesným postižením. Finanční podpora je čerpána z integračního operačního programu, prioritní osa 3.1 služby v oblasti sociální integrace. Jejím specifickým cílem je mj. i podpora inovativních aktivit, které umožní sociálně vyloučeným osobám vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí. O dotaci v rámci této výzvy mohou žádat společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, komanditní společnosti, družstva, veřejné obchodní společnosti, podnikatelské právnické osoby podnikající na základě oprávnění podle zvláštních předpisů, církevní právnické osoby a obecně prospěšné společnosti vzniklé na základě zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. V rámci této výzvy v souvislosti s novou podnikatelskou aktivitou mohou být žadatelům partnery kraje a obce. Způsob zapojení partnera může být materiální, poskytnutí konzultací apod. Je důležité nastavit na začátku zahájení projektu, kolik lidí z cílových skupin bude projekt sociálního podnikání zahrnovat. Cílové skupiny se mohou kombinovat. Žadatel ve svém projektu musí počítat např. s pracovními asistenty. Žádosti pro tuto výzvu přijímají pobočky centra pro regionální rozvoj ČR. Žadatel musí započítat do začátku realizace projektu 47 dní navíc, což je doba schválení projektu. Je tedy nutné správně projekt načasovat. Mgr. Miroslava Kašpárková legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu informační servis č. 7/2009 strana 5

6 Koordinační dohoda obce s Policií ČR Bezpečnostní komise Svazu v následujícím textu doporučuje, na které záležitosti se zaměřit při uzavírání koordinačních dohod s Policií České republiky tak, aby se stanovil společný postup při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Do 31. prosince 2008 upravovalo vzájemnou spolupráci obecních policií a Policie České republiky (dále jen policie ) nařízení vlády č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii. Od 1. ledna 2009 však bylo toto nařízení vlády zrušeno a nahrazeno úpravou zakotvenou přímo v 16 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky (dále jen zákon o Policii ČR ). Spolupráce mezi orgány obcí a policií je dále upravena v 103 odst. 4 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, který uvádí, že starosta může požadovat po policii spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Obdobné ustanovení zakotvuje rovněž zákon č. 131/2000 Sb. Bližší podrobnosti týkající se spolupráce obcí (a všech jejích orgánů včetně obecní policie) s policií mohou nově upravovat tzv. koordinační dohody uzavřené podle 16 zákona o Policii ČR. Tento paragraf stanoví, že útvar policie určený policejním prezidentem může uzavřít písemnou koordinační dohodu s obcí nebo městskou částí hlavního města Prahy za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Zákon o Policii ČR pak demonstrativně vymezuje základní náležitosti této dohody, kterými jsou zejména: a) formy a nástroje nepřetržité koordinace obce a útvaru Policie České republiky při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v obci, b) úkoly obce a útvaru Policie České republiky v oblasti předcházení protiprávním jednáním porušujícím veřejný pořádek v obci, c) úkoly obce a útvaru Policie České republiky při porušení veřejného pořádku v obci, d) podíl obce a útvaru Policie České republiky na zajištění plnění výše uvedených úkolů, e) formy a nástroje hodnocení plnění výše uvedených úkolů a odstraňování případných zjištěných nedostatků, f) dobu, na kterou je uzavírána, g) poskytování finančních prostředků. Hlavním důvodem, respektive účelem uzavření Koordinační dohody je stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Společným postupem je myšlen postup policie a obce, respektive jejích orgánů a jednotlivých představitelů, a v případě obcí, které zřídily obecní policii, i postup obecní policie. Nejdříve však doporučujeme zjistit, který nejbližší útvar policie je oprávněn k uzavření Koordinační dohody, respektive je určený policejním prezidentem. Vodítkem k obsahu uzavírané Koordinační dohody mohou být následující rozvedené základní náležitosti dohody: a) Mezi formy a nástroje nepřetržité koordinace obce a útvaru policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v obci bude patřit především zajištění vzájemné informovanosti, vymezení oblastí vzájemné spolupráce a stanovení forem konkrétní spolupráce. Doporučujeme proto zvolit konkrétní útvary všech spolupracujících subjektů, např. operačního střediska policie, operačního střediska obecní policie a příslušného odboru obecního úřadu. Na těchto útvarech doporučuji zvolit konkrétní odpovědnou osobu, druh komunikačního spojení (sms, telefon, fax, ) a rozsah a četnost podávaných zpráv. b) Mezi úkoly obce a útvaru policie v oblasti předcházení protiprávním jednáním porušujícím veřejný pořádek v obci patří zejména preventivní působení všech subjektů, které může spočívat nejen v oblasti preventivně informační vůči různým skupinám, ale i v oblasti preventivního působení svojí přítomností přímo v ulicích obce. Vzhledem ke skutečnosti, že pojem veřejný pořádek je velmi široký a neurčitý, domníváme se, že do tohoto pojmu patří nejen výkon služby na veřejném prostranství, ale i výkon služby spojený s konáním kulturních, společenských a sportovních akcí, výkon služby spojený s provozem prostředků městské hromadné dopravy, ale i oblast bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. c) V případech, kdy je veřejný pořádek již porušen, bude jedním z úkolů všech subjektů především vymezení konkrétních úkolů v odstraňování způsobeného následku. Stojí za úvahu stanovit např. dojezdovou dobu policie k dopravním nehodám. Stanovení jednotlivých úkolů musí mít za cíl snížení času potřebného k odstranění následků porušení veřejného pořádku. Jednotlivý podíl všech subjektů bude závislý na počtu zaměstnanců těchto subjektů vyčleněných na konkrétní úkoly. K tomu lze podotknout, že jako vhodné využití personálních kapacit, materiálních prostředků, ale i zákonných oprávnění se jeví efektivní využití společných hlídek policie a obecní policie. d) Konkrétní podíl bude samozřejmě závislý i na výlučnosti zajišťování konkrétní činnosti jedním ze zmíněných subjektů. Jako příklad lze uvést ty činnosti, které vykonává pouze obecní policie, např. provozování útulku pro opuštěná zvířata, nasazování technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla, zajišťování provozu městského kamerového systému, odstraňování vozidel, atd. e) Mezi formy a nástroje hodnocení plnění výše uvedených úkolů a odstraňování případných zjištěných nedostatků bude zapotřebí stanovit mechanismus, kdo, jakým způsobem a komu bude předávat potřebné informace. Doporučuji určit konkrétní fyzickou osobu, která bude pravidelně zpracovávat písemné zprávy, jež bude předávat protistraně. Vhodná jsou i pravidelná setkání obou subjektů, nejen na úrovni vrcholných představitelů, ale především na úrovni jednotlivých oblastí. f) Koordinační dohodu doporučujeme uzavřít na dobu neurčitou a stanovit možnost výpovědi. Koordinační dohodu lze vypovědět bez udání důvodu s výpovědní lhůtou v délce, která bude stanovena v dohodě. g) Poskytování finančních prostředků bylo dle našeho názoru diskutabilní otázkou již při přípravě a projednávání návrhu zákona o Policii ČR. Vzhledem ke skutečnosti, že starosta nemá vůči policii žádnou zákonnou možnost řízení a kontroly, není tedy zajištěna záruka oprávněného a účelného využití případných poskytnutých finančních prostředků. V současné době již řada obcí a měst přispívá policii poskytnutím finančních prostředků, zejména na jejich technické vybavení. Je tedy otázkou, zda je nutné tuto praxi ještě upravovat v Koordinační dohodě. Protože policie nemá informační servis č. 7/2009 strana 6

7 stanovenou povinnost, pouze oprávnění Koordinační dohodu uzavřít, je na místě obava, aby se případné upravení poskytování finančních prostředků nestalo podmínkou k uzavření zmíněné dohody. Výše uvedené rozvedené základní náležitosti koordinační dohody jsou však pouhým vodítkem k uzavření Koordinační dohody. Obsah spolupráce se může dotýkat i činností stanovených jinými právními předpisy (např. zákona o integrovaném záchranném systému, správního řádu a zákona o přestupcích, zákona o sociálně-právní ochraně dětí a zákona o silničním provozu, usnesení vlády ČR č. 912/2008 ze dne 23. července 2008, k opatřením k řešení problematiky diváckého násilí atd.). Záleží vždy na konkrétní obci a jejích požadavcích, účelem však musí vždy být stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Je také zapotřebí, aby jednotlivé části dohody byly vypracovány tak, aby obě smluvní strany měly práva a povinnosti, z nich jim plynoucí, vzájemně vyvážené. I když zákon Koordinační dohody vymezuje jako nástroj v oblasti místních záležitostí veřejného pořádku, není vyloučeno, aby na základě dohody mezi policií a obcí byla do těchto Koordinačních dohod zahrnuta i ustanovení o koordinaci v jiných oblastech, které spadají do působnosti obou orgánů. Tak mohou být jejich součástí i ujednání právě v takových průřezových oblastech, jakými jsou spolupráce při práci s menšinami a s tím související potírání různých forem extremistické činnosti. Dle názoru ministerstva vnitra tak mohou být součástí koordinační dohody například následující ujednání: a) obecné stanovení společné vůle k prohloubení koncepční i praktické spolupráce při řešení problémů sociálně vyloučených lokalit a s tím spjatého boje proti extremistické činnosti, b) koordinace činnosti při konání extremistických akcí - před akcí (rozdělení úkolů, informování ohrožené menšiny a spolupráce s ní...), - při akci (poskytování informací, uklidňování situace, ochrana veřejného pořádku v rozsahu povinností a oprávnění jednotlivých subjektů...), - po akci (poskytování informací médiím, vyhodnocení spolupráce...), c) výměna informací mezi policií, obcí a dalšími zainteresovanými subjekty, které působí zejména v sociálně vyloučených lokalitách (zapojení styčných důstojníků pro menšiny, terénních sociálních pracovníků a spolupráce s neziskovým sektorem). Zajištění pravidelných setkání a předávání informací o situaci v sociálně vyloučených lokalitách může být mimo jiné využito při plánování bezpečnostních opatření, d) vymezení možnosti vytváření a stanovení pravidel společných hlídek obecní policie a policie, včetně stanovení postupu v případě konfliktů jejích úkolů či způsob koordinace a velení společným hlídkám. Závěrem je zapotřebí upozornit na skutečnost, že ze zákonného zmocnění k uzavření Koordinační dohody vyplývá pro policii pouze možnost, nikoliv povinnost dohodu uzavřít. Ve skutečnosti tedy tato dohoda být uzavřena vůbec nemusí a na její uzavření nemá ani policie ani obec právní nárok. Jak vyplývá z důvodové zprávy k zákonu o Policii ČR, mají být koordinační dohody uzavírány bez ohledu na skutečnost, zda obec má či nemá zřízenou obecní policii. Cílem těchto dohod není založení, změna nebo rušení práv či povinností v oblasti veřejného práva. Tímto cílem je zkoordinování plnění úkolů policie v oblasti veřejného pořádku s plněním působnosti obcí v oblasti místních záležitostí veřejného pořádku. Dohoda nijak nezbavuje Policii ČR odpovědnosti, kterou má ze zákona. Návod, jak postupovat v případech, kdy příslušný útvar policie nebude chtít Koordinační dohodu uzavřít, není v důvodové zprávě uveden. Pokud by tedy ze strany policie nebyla vůle k uzavření dohody, nemá obec žádnou možnost dosáhnout jejího uzavření a upravit tak blíže spolupráci s policií. Z prohlášení představitelů ministerstva vnitra a Policie ČR by však k takové situaci nemělo docházet. Vzhledem k tomu, že důvodová zpráva k zákonu o Policii ČR stanoví, že cílem těchto dohod není založení, změna nebo rušení práv či povinností v oblasti veřejného práva a nejedná se v jejich případě o veřejnoprávní smlouvy ve smyslu 159 a násl. správního řádu, není zde vůbec zřejmé, jakým způsobem by byly v případě uzavření této dohody řešeny případné spory, které by z ní vznikaly (ust. 169 správního řádu o řešení sporů z veřejnoprávních smluv by se uplatnit nemohlo). Lze proto jenom doufat, že k žádným případným sporům v budoucnu nedojde. JUDr. Pavel Vetešník člen Bezpečnostní komise Svazu PRO NÁZORNOST UVÁDÍME ZNĚNÍ 16 ZÁKONA O POLICII ČR: 16 Spolupráce s obcemi (1) Útvar policie určený policejním prezidentem může uzavřít písemnou koordinační dohodu s obcí nebo městskou částí hlavního města Prahy za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. (2) Místně příslušné krajské ředitelství může uzavřít písemnou koordinační dohodu s hlavním městem Prahou za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. (3) Koordinační dohoda obsahuje zejména a) formy a nástroje nepřetržité koordinace obce a útvaru policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v obci, b) úkoly obce a útvaru policie v oblasti předcházení protiprávním jednáním porušujícím veřejný pořádek v obci, c) úkoly obce a útvaru policie při porušení veřejného pořádku v obci, d) podíl obce a útvaru policie na zajištění plnění úkolů podle písmen b) a c), e) formy a nástroje hodnocení plnění úkolů podle písmen b) a c) a odstraňování případných zjištěných nedostatků, f) dobu, na kterou je uzavírána, g) poskytování finančních prostředků. informační servis č. 7/2009 strana 7

8 Předsednictvo Svazu jednalo 19. června 2009 ve Strakonicích Pavel Vondrys, Jaromír Jech, Oldřich Vlasák, Dan Jiránek, Josef Bezdíček, Pavel Smolka Předsednictvo Svazu mělo na programu svého zasedání 11 bodů a jako vždy byly některé podněty projednány ještě v bodě různé. Ke standardním materiálům patřily: Kontrola plnění úkolů, Stav členské základny (k 3. červnu má Svaz 2465 členů zastupujících obyvatel) a Zpráva o hospodaření Svazu ke konci prvního čtvrtletí Předsednictvo k ní nemělo připomínek. S tímto materiálem ekonomické povahy byly dále projednány dva návrhy na úpravu rozpočtu, a to v souvislosti s realizací konference o sociálních službách a se studijním pobytem zástupců Komory obcí ve Francii. U cesty do Francie bylo upozorněno, že je nutno sledovat kritéria výběru účastníků. Zájezdu by se měli účastnit starostové aktivní ve svazové práci a s předpokladem, že budou ve své funkci pokračovat v dalším volebním období, aby nabyté zkušenosti mohli využít. Členové Předsednictva se zabývali také přípravou XII. celostátní finanční konference, která by měla být zaměřena především na dopady poklesu ekonomiky na hospodaření měst a obcí. S ohledem na konání předčasných voleb budou řečníci pro první blok voleni hlavně z řad senátorů či hejtmanů. Na konferenci by se mělo jednat také o dani z nemovitostí, o místních poplatcích, dotační politice, plátcovství DPH a dalších. Členové Předsednictva doporučili zařadit do programu konference také body týkající se regionálních a strukturálních fondů. Konference se bude konat ve dnech 23. a 24. listopadu 2009 znovu v hotelu Ambassador Zlatá husa v Praze. K hlavním tématům patřila příprava na jednání s vládou ČR. Podle Dohody o vzájemné spolupráci uzavřené v roce 2005 se vláda zavázala k minimálně jednomu společnému setkání ročně. Letos by tedy mělo dojít už ke čtvrtému setkání. Premiér Jan Fischer, i přes relativně krátký mandát své vlády, vyjádřil ochotu s představiteli Svazu jednat už na XI. Sněmu Svazu, který se konal ve dnech 28. až 29. května 2009 v Karlových Varech. K hlavním tématům tohoto jednání budou patřit zejména otázky spolupráce Svazu a vlády při řešení finanční a hospodářské krize, jelikož dopady protikrizových opatření na obecní rozpočty nejsou vždy zohledňovány. Naopak se objevují iniciativy, které mají na hospodaření obcí jednoznačně negativní vliv, jako například nedávno schválená chodníková novela. Jednat se bude také o otázkách narůstajícího extremismu, problematice herního zákona a o sociální integraci obyvatel, kteří se díky předluženosti svých domácností stávají dlouhodobě závislými na sociálních dávkách. Důvodem pro zvolení těchto témat je fakt, že jsou to právě města a obce, které se primárně musí s dopady všech těchto negativních jevů vyrovnat. Připraveny budou i podkladové materiály vztahující se k odpadovému hospodářství, vodohospodářským projektům, bezúplatnému nabývání majetku, pozemkovým úpravám a církevnímu majetku. Svaz přednese pochopitelně také své požadavky v oblasti rozpočtového určení daní. Kontrolní komisi zastupoval Václav Heřman informační servis č. 7/2009 strana 8

9 Na doporučení přítomných by měla být na jednání s vládou zařazena také problematika umísťování fotovoltaických elektráren do volné krajiny (otázka jejich likvidace po skončení životnosti), veřejné služby (dovyjasnění podmínek) a problematika PPP projektů. Předsednictvo Svazu ve Strakonicích dále schválilo zapojení Svazu do sociálního dialogu na úrovni ČR, nikoli ovšem jako přidružené instituce v rámci Rady hospodářské a sociální dohody ČR, nýbrž jako samostatného partnera. Projednalo a doporučilo podepsat Memorandum o vzájemné podpoře mezi Svazem a Sdružením tajemníků městských a obecních úřadů s tím, že je třeba mít na paměti, že tajemníci jsou zaměstnanci obcí. Ne všichni tajemníci zapojení do tohoto sdružení pocházejí také z členských obcí a měst Svazu. Spolupráci bude proto třeba bedlivě sledovat a průběžně vyhodnocovat, aby nedocházelo k nějakým nedorozuměním. Posledním podkladovým materiálem připraveným k projednání byl návrh na zahájení spolupráce se Svazem orgánů místních vlád v Izraeli. Při zahraniční cestě do Izraele o možné spolupráci se zástupci izraelské asociace místních vlád (ULAI) jednali výkonný místopředseda Jaromír Jech a místopředseda Dan Jiránek. Izraelská strana projevila zájem zejména o navazování většího počtu partnerství mezi českými a izraelskými municipalitami a o šíření objektivních informací o aktuálním dění v Izraeli. Předsednictvo tuto iniciativu schválilo. V souvislosti s proběhlými volbami do Evropského parlamentu se členové Předsednictva zabývali také vlastní organizací voleb. Svaz bude po vládě požadovat, aby zákon o volbách do Evropského parlamentu umožňoval sčítání hlasů ihned po ukončení hlasování, tj. v sobotu po 14. hodině. Sčítání v neděli, v pozdních nočních hodinách, je pouze doporučením ze strany Evropské unie, nikoli direktivou, a zbytečně ještě další den zatěžuje členy volebních komisí. Josef Bezdíček podal informaci k přípravě smlouvy mezi Českou poštou, s. p., Ministerstvem vnitra ČR a Svazem o optimalizaci poštovních služeb. K podpisu této třístranné dohody by mělo dojít v letních měsících. Lenka Zgrajová Předsednictvo přijalo tentokrát pozvání starosty Pavla Vondryse a pro své zasedání zvolilo město Strakonice. V předvečer jednání měli všichni přítomní možnost prohlédnout si tamní měšťanský pivovar, který vaří pivo od roku 1649 a patří tak k jednomu z nejstarších pivovarů v jižních Čechách. Nemohla chybět ani ochutnávka nepasterovaného Strakonického Dudáka. Z jednání komor a komisí vybráno ze zápisů Finanční komise, 4. června 2009, Praha Prvním tématem jednání komise byly místní poplatky. K tomuto bodu přijaly pozvání JUDr. Alena Holmes, ředitelka odboru Legislativa majetkových daní a poplatků MF, a JUDr. Zdeňka Jirásková, vedoucí oddělení Místních, soudních a správních poplatků MF. Alena Holmes poděkovala za podkladové materiály, které obdržela z Kanceláře Svazu a které vycházejí z připomínek zpracovaných v rámci přípravy poslední novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Řada připomínek Svazu však šla nad rámec novely, a proto došlo po dohodě s MF k jejich stažení s tím, že se stanou podkladem pro další jednání. Novela zákona, jež měla zejména zvýšit horní limit sazby místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, byla v březnu letošního roku z projednávání vládou ČR stažena. Důvodem se stal avizovaný návrh nového zákona o odpadech, který v té době dokončovalo ministerstvo životního prostředí a který rovněž zahrnoval informační servis č. 7/2009 strana 9

10 zpoplatnění nakládání s odpady. Zástupkyně z MF kritizovaly úpravu poplatku za odpady a potvrdily, že by šlo o poplatek, jehož správa by byla velice problematická. Následující diskuze se vedla k jednotlivým poplatkům. V případě poplatku ze psů JUDr. Jirásková upozornila, že názory na tento místní poplatek jsou velmi polarizované, což se projeví také při projednávání návrhu na případné zvýšení základní sazby (návrh Svazu zvýšení základní sazby na 2000 Kč). Potřebu zvýšení je třeba podpořit velmi propracovanými argumenty. Poplatek ve své současné podobě má formu místní daně z majetku a jeho výnos nemusí být nijak vázán na výdaje související např. s likvidací psích exkrementů. Poplatek by měl mít spíše formu regulační, a to zejména v bytové zástavbě či historických částech měst. Svaz rovněž navrhuje zrušení snížené sazby ze zákona, neboť zastupitelstvo obce by mělo mít plnou pravomoc při stanovení snížené sazby pro vybrané skupiny obyvatel (obvykle důchodci či tělesně postižení). Zástupkyně MF souhlasily s myšlenkou, že zákon by měl obsahovat co nejméně osvobození. Upozornily však, že např. Legislativní rada vlády nemusí tento pohled sdílet. U poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt uvedla Alena Holmes, že jeho zvýšení (návrh Svazu na 50 Kč) již bylo připraveno právě prostřednictvím připravované novely. JUDr. Jirásková upozornila, že se nyní objevují informace o snižování návštěvnosti lázní, což může změnit nahlížení na tento poplatek, potvrdila však, že MF nemá výhrady proti úpravě horní hranice sazby. Poněkud odlišný názor ohledně maximálně výše sazby se projevil u poplatku za užívání veřejného prostranství. Svaz zde navrhoval zvýšení sazby z 10 Kč/m 2 na 50 Kč/m 2. Navýšení považuje MF za velmi radikální také s ohledem na zákonnou možnost zvýšení až na desetinásobek v případě vybraných činností. Diskutovala se také problematika zpoplatňování veřejného prostranství v soukromém vlastnictví (např. podloubí). Zpoplatňování užití veřejného prostranství navíc již také projednával Ústavní soud. Poplatek ve své současné podobě umožňuje využití coby regulačního mechanismu, tedy zvýhodňování obcí preferovaných činností a naopak zatěžování jiných. Delší diskuze se vztahovala k poplatku z ubytovací kapacity, neboť zde Svaz navrhuje výraznou změnu, a to stanovení paušální roční sazby za lůžko. JUDr. Jirásková upozornila, že tímto dochází k zásadní změně konstrukce poplatku a zavádí se vlastně další forma daně z nemovitostí na vybrané stavby. MF podporuje zpoplatňování skutečně využité kapacity, tedy nikoliv paušál. Ing. Pekař upozornil, že návrh reaguje na velmi komplikovanou správu poplatku, neboť dle evidence by hotely nebyly vůbec životaschopné. Uvedl příklad, kdy provozovatel tvrdil, že v hotelu prováděl rekonstrukci, avšak město mělo k dispozici potvrzení od fyzické osoby o ubytování. Upozornil, že kontrolu lze provést pouze za velmi omezených podmínek. JUDr. Jirásková odpověděla, že při správě místních poplatků mají obce stejnou sílu jako finanční úřady, mohou tedy zahájit vytýkací řízení a zkontrolovat např. pokoje označené jako neobsazené. Při nedostatečném vedení evidence mohou uložit pokutu za neplnění povinností nepeněžní povahy. Domnívá se, že možnosti zákonné správy poplatku jsou dostatečné, i když samozřejmě je třeba brát v úvahu také náklady. Ing. Černý uvedl svůj postřeh z Rakouska a doporučil pokusit se získat příklady možnosti správy a kontroly v zahraničí (Rakousko, Švýcarsko). Existující text novely místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikl ve spolupráci se Svazem a reaguje na většinu předložených podnětů (ručení za dítě, zpoplatňování cizinců, zvýšení maximální sazby). JUDr. Jirásková doplnila, že rozšíření poplatníků by nakonec v některých obcích nevyžadovalo zvyšování sazby. Mgr. Drahovzal z Kanceláře Svazu upozornil, že Svaz připravil rovněž návrh rozšíření místního poplatku na podnikající fyzické a právnické osoby, které produkují odpad podobný komunálnímu (nevýrobní činnost např. papír z účetní firmy, kartony z prodejny). Zpoplatnění by umožnilo sjednotit systém nakládání s tímto odpadem. Zástupkyně MF zdůraznily, že je v této souvislosti nezbytná spolupráce s ministerstvem životního prostředí, která se však zatím ukazuje jako velmi nedostatečná a nesnadná. Mgr. Drahovzal dále doplnil, že Svaz požadoval zvýšení paušální složky poplatku z 250 Kč na 500 Kč a související ponížení variabilní složky tak, aby celková hranice zůstala navrhovaných 1250 Kč. MF nepodporuje zvyšování paušální částky, avšak s ohledem na vývoj nákladů souvisejících s tříděným a netříděným odpadem se nestaví odmítavě k zavedení jednosložkového poplatku, který by se rozúčtovával dle celkových skutečných nákladů. Poslední část se týkala správy daní, MF nevidí problém s návrhem Svazu na rozšíření vyměření a vymáhání prostřednictvím hromadného předpisného seznamu. JUDr. Jirásková potvrdila, že součástí návrhu daňového řádu, který by měl být projednán ještě v tomto roce, je zrušení možnosti pro obce promíjet místní poplatky. MF se domnívá, že obecně závazná vyhláška může stanovit dostatečně podrobně všechna osvobození. Prominutí považuje ministerstvo za nesystémové a někdy zneužívané. JUDr. Holmes doplnila, že vzhledem k termínu projednání bude velmi pravděpodobně účinnost zákona odložena o rok, tj. na leden Finanční komise podpořila změnu v konstrukci místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která spočívá v přechodu ze současné dvousložkové sazby na jednosložkovou. Výše místního poplatku by se odvíjela od skutečných vyúčtovaných nákladů za tříděný i netříděný odpad. Druhým tématem byly dotace. V rámci pracovní komise pro změnu rozpočtového určení daní zpracovalo MF seznam dotací, které by mohly posílit zdroje pro sdílené daně. O částku odpovídající objemu dotací by bylo zvýšeno procento sdílení, ovšem žádné další dotace by v rámci daných programů neexistovaly. Jde o jednu z priorit SMO ČR. Ing. Kypetová několikrát oslovila ředitele příslušného odboru Jana Zikla, ovšem zatím neúspěšně. Kancelář Svazu bude nadále vyvíjet úsilí, aby tento seznam byl dostupný členům Finanční komise. informační servis č. 7/2009 strana 10

11 Komise pro zahraniční spolupráci, 4. června 2009, Havlíčkův Brod Václav Mlynařík z ministerstva zahraničních věcí, který byl hostem jednání, seznámil přítomné členy komise s Iniciativou Shelter City. Jde o zcela dobrovolnou aktivitu měst a obcí, kdy přijmou na tři měsíce obránce lidských práv ze zemí, ve kterých jsou za své postoje persekvováni režimem. Stát na tyto aktivity nepřispívá, ale je možné získat prostředky z existujících programů rozvojové pomoci. Motivací pro obce by měla být skutečnost, že může pomoci konkrétnímu jedinci. Další informace se týkala Evropského týdne místní demokracie, který se bude konat v týdnu od 12. října. Základní informace jsou zveřejněny na webových stránkách Svazu, veškeré podrobnosti lze nalézt na default_en.asp (v cizích jazycích). Přítomní byli také seznámeni se složením a činností Stálého výboru Euro-středomořského partnerství místních a regionálních samospráv (COPPEM), který se zabývá především sbližováním kultur, a s některými akcemi, které se uskutečnily v posledních měsících (generální sněm v Malmö, návštěva rakouských starostů, sněm ZMOS o všech jsme průběžně informovali na stránkách Inforamčního servisu). Jedním z projednávaných témat bylo i financování town-twinningových aktivit s municipalitami z Norska, Srbska a Ukrajiny (nečlenové EU). Na tuto spolupráci je nyní možné čerpat finanční prostředky z programu Evropa pro občany, je však nutné splnit zvláštní podmínky - podpis memoranda o porozumění mezi ES a konkrétní vládou. Diskutována byla rovněž možnost získat na tyto aktivity finanční prostředky z FM EMP/Norsko. Závěrečná informace patřila přípravě na přijetí norské delegace, která by Českou republiku měla navštívit v průběhu srpna. Předsednictvo Komory obcí, 9. června 2009, Praha Předseda Komory obcí Josef Bezdíček podal aktuální informace z jednání monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova k opatření osy III. Při šesté výzvě dochází ke krácení dotací z 90 na 80 %. Přítomní doporučili prosazovat na tomto výboru ponechání 90 %, a to zejména proto, že neuznatelným nákladem bude DPH. Dále se členové předsednictva Komory obcí zabývali aktuální legislativou, předně zákonem o střetu zájmů. Kritizovali, že podle připravované novely by čestné prohlášení měli podávat i neuvolnění starostové, což s největší pravděpodobností povede k odstupování z funkcí. Vyjádřili nesouhlas se snižováním finančních prostředků na pozemkové úpravy v rámci veřejné pokladní správy, ministerstvo zemědělství požádají, aby na financování pozemkových úprav ponechalo minimálně 500 milionů Kč. Na pozemkové úpravy doporučili také směřovat finanční prostředky ve výši 860 mil. Kč z tzv. Barrossova protikrizového balíčku (osa I). V různém se jednalo o soutěži Vesnice roku a o další spolupráci s rakouskou asociací obcí. Kontrolní komise, 11. června 2009, Praha Členové Kontrolní komise se zabývali především Zprávou o hospodaření Svazu za první čtvrtletí roku Zprávu doporučili Radě Svazu ke schválení. Zajímali se také o plnění příjmů z krajských setkání, XI. Sněmu (krajská setkání byla v příjmech od sponzorů naplněna na 260 %, Sněm dle uzavřených smluv na 291 %) a rovněž o plnění příjmů za členské příspěvky - ke dni konání komise, tedy k 11. červnu, byly plněny na 99,65 % schváleného rozpočtu na rok Následně byli informováni o průběhu příprav na XII. celostátní finanční konferenci, která se bude konat ve dnech 23. a 24. listopadu 2009 opět v hotelu Ambassador - Zlatá husa v Praze. Hlavním tématem budou dopady finanční krize na města a obce. Kontrolní komise dále schválila návrh na zapojení Svazu do sociálního dialogu na úrovni ČR, přičemž v rámci Rady hospodářské a sociální dohody doporučila vytvořit nový samostatný útvar sdružující Svaz s Asociací krajů jako významné a specifické zaměstnavatele. Pavel Pikrt, Michal Maják, Jaromír Jech a Karel Smutný Schválila také návrh Memoranda o vzájemné podpoře mezi Svazem a Sdružením tajemníků, jehož cílem je zkvalitnit výkon územní veřejné správy. Toto Memorandum by mimo jiné opravňovalo zástupce obou stran, aby se zapojili do stávajících pracovních orgánů druhé organizace, a mohli se tudíž podílet na jejich výstupech. V další části jednání byli přítomní informováni o přípravě jednání zástupců Svazu s vládou ČR a o vyřešení problému s placením členských příspěvků městysi (viz z jednání Sněmu INS č. 6/2009). informační servis č. 7/2009 strana 11

12 Školská komise, 18. června 2009, Praha Pozvání na zasedání Školské komise přijal náměstek ústřední školní inspektorky Jaroslav Müllner. Seznámil přítomné se Zprávou o výsledcích finančních kontrol. Z té je zřejmé, že školy se sice dopouštějí různých porušení, ale nejedná se o závažné nedostatky, které by nešly odstranit. Upozornil na laxní přístup ředitelů škol, zejména na nedodržování zákona o finanční kontrole v oblasti kontrol. Vždy musí být zabezpečená a realizovaná předběžná, průběžná i následná řídící kontrola, což školy nedodržují. Dalším bodem programu byly připomínky k vyhlášce o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí. Zaznělo přitom, že zásadní připomínkou je, aby vlivem hygienických požadavků nedošlo ke snížení kapacity mateřských škol. Komise se zabývala i nařízením vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko psychologické činnosti pedagogických pracovníků. Velmi diskutovaným tématem se staly také datové schránky a spisová služba ve vztahu ke školám a školským zařízením. Zaměstnanci Kanceláře informovali, že spisovou službu školy musí mít ze zákona, zatímco zřízení datové schránky pro školu záleží na přístupu obce, zda požádá ministerstvo vnitra o její zřízení. Bezpečnostní komise, 23. června 2009, Olomouc V úvodním bloku seznámil s aktuálními problémy Olomouce v oblasti bezpečnosti náměstek primátora Olomouce Martinák. Konstatoval, že městská policie má k udržování pořádku a bezpečnosti velmi malé kompetence, a Olomouc se proto chystá oslovit ministerstvo vnitra dopisem, ve kterém požádá o úpravu příslušné legislativy. Mgr. Miroslava Kašpárková z Kanceláře Svazu informovala o přípravě příručky Metodické pomůcky pro obce a kraje k zákonu č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím. Svaz požadoval vydání příručky, obce by měly při řešení problémů spojených s extremismem postupovat stejně. Příručka má cca 70 stran a bude zveřejněna také na webových stránkách Svazu. Komise vznesla požadavek, aby ministerstvo vnitra zajistilo proškolení kompetentních úředníků, kteří rozhodují o akcích pořádaných podle zákona o shromažďování. Člen komise Pavel Vetešník vypracoval doporučení, na které záležitosti se zaměřit při uzavírání koordinačních dohod obcí s Policií České republiky (viz str. 6, 7). Dále se komise zabývala věcným záměrem zákona o Agentuře pro sociální začleňování ve vyloučených romských lokalitách (viz jednání Komory statutárních měst, str. 13). Bezpečnostní komise předně doporučila, stejně tak jako Sociální komise či Komora statutárních měst, vypustit slovo romských, jelikož problematika začleňování se dotýká sociálně slabých obecně. Rovněž odmítla zřízení Agentury jako samostatného úřadu, doporučuje, aby byla zřízena při ministerstvu práce a sociálních věcí, např. jako jeden z jeho odborů. Závěrem byli přítomní seznámeni s průběhem jednání u kulatého stolu na téma Problematika narůstajícího extremismu v Ústí nad Labem. I zde obce požadovaly změny v zákoně o právu shromažďovacím, např. také zrušit možnost blokace veřejného prostranství jedním subjektem až na šest měsíců dopředu, když oznámená shromáždění se poté třeba vůbec nekonají a zbytečně jsou blokována mnohdy i velmi lukrativní místa. Dále bylo kritizováno, že obce podle zákona rozhodují o povolení akce na základě oznámeného účelu, ale právě toto slovní spojení je velmi zavádějící. I justicí by měl být posuzován účel skutečný, nikoli oznámený, který pravý účel většinou skrývá. Energetická komise, 24. června 2009, Praha Komise se na svém předprázdninovém zasedání zabývala možnostmi veřejného osvětlení prostřednictvím energeticky úsporným LED diodovým osvětlením. Tento způsob osvětlení má jiné technické parametry, jeho provoz v obcích není dosud plošně zaveden. Při zavedení LED diodového osvětlení oproti stávajícím způsobům by mělo dojít až k 80% úspoře energií. Komise dále navrhla, že by jeden z bodů pro připravované setkání s vládou měla být i energetická politika a legislativa státu. Závěrem jednání Energetická komise poděkovala za dosavadní dlouholetou spolupráci a přínos pro města a obce v oblasti energetiky respektovanému odborníkovi Ing. Marku Vítovi, který odchází do důchodu. Lubomír Chalupa, Vít Marek, Rudolf Sucharda, Pavel Belza, Zdeněk Mráz a Pavel Drahovzal informační servis č. 7/2009 strana 12

13 Komora statutárních měst, 26. června 2009, Chomutov Hostem jednání Komory statutárních měst byl JUDr. Roman Kramařík, náměstek ministra dopravy, který seznámil přítomné se záměrem ministerstva dopravy a některých poslanců provést změnu zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění). Smyslem návrhu je především urychlení výstavby veřejně prospěšných staveb, zjednodušení a zpřesnění některých postupů pro získání nemovitostí potřebných pro výstavbu dopravní infrastruktury a snížení nákladů s vyvlastňováním spojených. Návrh spočívá zejména ve zrušení odkladného účinku žaloby proti rozhodnutí o vyvlastnění a doručování poslednímu známému vlastníku nemovitosti dle katastru nemovitosti ke dni rozhodnutí o vyvlastnění. Komora statutárních měst tuto iniciativu uvítala. Primátoři vyzvou poslance a senátory ze svého regionu, aby takovýto návrh novely zákona o vyvlastnění podpořili. Komora statutárních měst se následně zabývala přípravou zákona o veřejných službách v přepravě cestujících. Po 40 letech vydala EU nové nařízení upravující veřejné služby v přepravě cestujících, které nabude účinnosti , nicméně členským státům skýtá 10leté přechodné období. V polovině tohoto období by ale polovina zakázek v autobusové dopravě měla být zadávána tržně. Z tohoto důvodu bylo nutné vypracovat aplikační normu, tedy zákon o veřejných službách při přepravě cestujících. K předloženému návrhu ale bylo uplatněno zhruba 2000 připomínek, očekávání odborné veřejnosti tudíž nesplnil. V pracovní skupině k této problematice je zastoupen i Svaz, a to prostřednictvím Ludmily Němcové, vedoucí legislativně-právního oddělení Kanceláře Svazu. Ta informovala, že pracovní skupina se zabývá také formou poptávání veřejné služby. Nařízení upravuje jednak tzv. nabídkové řízení (podobá se obchodní veřejné soutěži) a jednak tzv. přímé zadání (lze využít vlastní dopravní podnik, zakázka bude limitována, ale obce nebude příliš svazovat). Tématem jednání skupiny bude dále otázka slev jízdného (podle Dana Jiránka by systém slev mohl být součástí poptávky), otázka zajištění dopravní obslužnosti přes hranice krajů, dopravní plánování, nastavení minimálních standardů a další. Podrobněji viz aktualita na str. 3. Další informace se týkala zákona o kontrole. Návrh zákona připravilo ministerstvo vnitra a obsahuje novou úpravu donucovacích prostředků v podobě pořádkových pokut, jejichž výše je podstatně vyšší než současná. Jasně vymezuje také okamžik zahájení a ukončení kontroly a zavádí nový institut tzv. kontroly na dálku. Pro Svaz je významná navrhovaná změna v zákoně o obcích, která podřazuje dozor a kontrolu pod působnost nového zákona o kontrole jako kontrolu samostatné a přenesené působnosti. Změna přinese jednoznačné procesní postupy a bude zjednodušením práce pro kontroly. Komora statutárních měst dále vzala na vědomí informace o postupu přípravy návrhu zákona o Agentuře pro sociální začleňování, která je v materiálu koncipována jako paternalistický nástroj vůči resortům i územním samosprávným celkům. Komora se nedomnívá, že by Agentura pro sociální začleňování měla být vytvářena jako další samostatný orgán ústřední státní správy, podle primátorů by měla být začleněna pod ministerstvo práce a sociálních věcí. Otázky sociálního začleňování by pak měla řešit komplexně bez ohledu na národnost. Podle Komory statutárních měst je především nutné zjednodušit systém dávek sociální podpory i administrativní činnost při jeho realizaci. Je třeba rozšířit kompetence obcí v oblasti sociálního začleňování vůči sociálně slabým občanům a příjemcům sociálních dávek. Sociální dávky by pak mělo být možno poskytovat namísto peněžního plnění také formou naturálního plnění. Dále by měla být možnost vyplácet sociální dávky namísto příjemci zvláštnímu příjemci jednodušším způsobem, možnost odejmout sociální dávku, neposkytuje-li její příjemce dostatečnou součinnost k řešení jeho životně nepříznivé situace nebo porušujeli právní pořádek České republiky. Také by měla existovat možnost vždy využít veškeré informace o ekonomické situaci příjemců sociálních dávek bez ohledu na oblast výkonu veřejné správy (např. dluhy na nájemném, nezaplacené pokuty, poplatky, daně). V neposlední řadě Komora požaduje upřesnit institut veřejné služby v sociální oblasti (např. aby náklady na pojištění nesl stát) a vyjasnit postavení samosprávy a státu při realizaci veřejné služby. Při prohlídce radnice doprovázel primátory Chomutovská radnice Přijetí na radnici tajemný mnich informační servis č. 7/2009 strana 13

14 Dalším velmi diskutovaným tématem byl boj proti extremismu. Poslanecká sněmovna odsouhlasila návrh novely zákona o právu shromažďovacím, týkající se prodloužení lhůty k vydání rozhodnutí o zákazu shromáždění ze tří kalendářních dnů na tři pracovní. Podle Komory ale tento krok nic podstatného neřeší. Komora požádala Kancelář Svazu, aby ve spolupráci s ministerstvem vnitra a Policejním prezidiem připravila vzorovou koordinační smlouvu mezi obcí a Policií ČR zohledňující požadavky obcí na zajištění místních záležitostí veřejného pořádku, např. v souvislosti se shromažďováním občanů. Obce by dle primátorů měly mít také možnost požadovat zákaz ohlášeného shromáždění před jeho konáním, neshoduje-li se (na základě provedených důkazních šetření) nahlášený účel shromáždění se skutečným účelem, a to i po uplynutí správní lhůty pro zákaz ohlášeného shromáždění vydávaný obcí, a dále možnost stanovit nebo požadovat s ohledem na zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku jiný časový a místní rozsah pro pořádání shromáždění, než je uvedeno v ohlášení shromáždění. Komora statutárních měst vzala na vědomí také informace týkající se přípravy Svazu na jednání s vládou (viz str. 8) a informace týkající se povolování videoloterních terminálů (viz úvodník). V různém pak byla informována o vývoji výnosů ze sdílených daní za 1. čtvrtletí roku V této souvislosti bude po státu požadovat kompenzace obcím za poklesy v daňových příjmech obecních rozpočtů, které jsou způsobeny protikrizovou politikou státu spočívající v daňových úlevách a odložení splatnosti poplatníkům u sdílených daní. O tom, že s čerty nejsou v Chomutově žerty, se přesvědčil primátor Jan Kubata i domácí paní, primátorka Ivana Řápková Po zooparku vozila návštěvníky lokotka Amálka Večerní návštěva skanzenu Vy se ptáte, my odpovídáme Odměna starosty po odchodu do důchodu Dotaz: Již od roku 1991 vykonávám v naší obci funkci neuvolněného starosty. V letošním roce jsem dovršil věk 60 let a ze zdravotních i jiných osobních důvodů hodlám požádat o přiznání předčasného starobního důchodu. Prosím o sdělení, zda bych mohl v případě přiznání předčasného důchodu pobírat odměnu za funkci neuvolněného starosty a za jakých podmínek. Rovněž uvažuji o možnosti, že bych předčasný důchod nepobíral a požádal zastupitelstvo o uvolnění pro výkon funkce. Vzhledem k tomu, že v tomto případě by moje mzda velmi zatížila rozpočet naší malé obce, spokojil bych se s její poloviční výší polovičním pracovním úvazkem. Je to možné? Odpověď: Starosta, který vykonává funkci jako neuvolněný člen zastupitelstva, může pobírat zároveň i starobní důchod, a to i v případě, že jde o předčasný starobní důchod. Je-li starosta pro funkci dlouhodobě uvolněn, pak nemůže vedle své odměny pobírat předčasný starobní důchod, po dosažení důchodového věku už opět ano. Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, ve svém 37 odst. 2 stanoví, že předčasný starobní důchod nenáleží do dosažení důchodového věku, pokud je vykonávána výdělečná činnost nebo je poskytována podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci. Výdělečnou činností je dle 27 ve spojení s 5 odst. 1 písm. h) zákona o důchodovém pojištění mimo jiné činnost členů zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva. Jestliže starosta vykonává svou funkci jako neuvolněný člen zastupitelstva a za takový výkon funkce pobírá měsíční odměnu ve výši stanovené zastupitelstvem obce, nejedná se v případě této odměny o příjem z výdělečné činnosti. Souběh těchto dvou příjmů, tedy dávek předčasného starobního důchodu a měsíční odměny neuvolněného člena zastupitelstva obce, zákon o důchodovém pojištění nezakazuje. Neuvolněný starosta tedy neztrácí nárok na výplatu odměny za výkon funkce, ale může nadále pobírat paralelně oba příjmy. Pokud jde o případné uvolnění pro výkon funkce starosty, rozhoduje v tomto případě informační servis č. 7/2009 strana 14

15 zastupitelstvo obce dle 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích pouze o tom, že člen zastupitelstva bude pro takový výkon funkce uvolněn, a nikoli již o výši měsíční odměny, protože tu určuje přímo zákon o obcích s odkazem na prováděcí právní předpis, kterým je nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Výkon funkce starosty však není pracovním poměrem, starosta není zaměstnancem obce, nepoužije se tedy zákoník práce, nýbrž výhradně zákon o obcích. Ten nezná výkon funkce starosty uvolněným členem zastupitelstva obce na půl úvazku a pobírání měsíční odměny určené nařízením vlády v poloviční výši. Teoreticky by v tomto případě bylo možné pobírat pouze polovinu takto určené měsíční odměny a druhou polovinu vracet do obecního rozpočtu ve formě daru obci, tato konstrukce se však v daném případě nejeví jako příliš vhodná. Lze proto spíše doporučit navrhnout zastupitelstvu zvýšení odměny starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva s tím, že tento bude funkci po odchodu do důchodu vykonávat ve větším rozsahu než dříve. Květa Koubková legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu Starost obce o nemocného občana Dotaz: Od ředitele nemocnice jsme obdrželi dopis, že toho času je v jejich zařízení na oddělení léčebny dlouhodobě nemocných hospitalizován občan, který má adresu trvalého bydliště na ohlašovně našeho úřadu, a tudíž je podle něho obec povinna zajistit péči o své obyvatele. Ředitel nemocnice žádá o rychlé sdělení, jak budeme danou situaci řešit, neboť tento pacient bude propuštěn v horizontu několika dní. Obec je v této situaci bezradná, neboť nedisponuje žádnou ubytovací kapacitou a nemá možnost se o bezdomovce, který je navíc zařazen v dialyzačním programu, který podstupuje 3x týdně, v žádném případě postarat. Odpověď: Skutečnost, že nemocný občan obce má shodou okolností trvalé bydliště v budově obecního úřadu, neznamená, že by se obecní úřad o něj v budoucnu musel postarat a zajistit mu bydlení a lékařskou péči. Tuto povinnost by obec měla jen v tom případě, pokud by tyto činnosti byly v obci obvyklé i u jiných občanů, neboť obec musí postupovat předvídatelně a nediskriminačně ve věcech všech svých občanů. V jednotlivých zákonech (např. zákon o obecním zřízení č. 128/2000 Sb., zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., či zákon o sociálním zabezpečení č. 114/1988 Sb.) jsou obcím stanoveny povinnosti starat se o své obyvatelstvo. Tato povinnost je základním principem místní samosprávy a základem pro pojetí obce jako územní samosprávný celek občanů. Z těchto proklamativních vyjádření zákonů však nelze dovozovat, že by obec, obecní úřad, starosta či jednotliví zaměstnanci OÚ měli nějakou zvláštní povinnost starat se o konkrétního člověka v nouzi odlišnou od obecné povinnosti, stanovené všem fyzickým osobám právními předpisy (např TrZ). Skutečnost, že ona osoba má Odpověď na tento dotaz je zpracována na základě právních předpisů účinných k 22.červnu shodou okolností trvalé bydliště v budově obecního úřadu, neznamená, že by se obecní úřad o něj v budoucnu musel postarat a zajistit mu bydlení a lékařskou péči. Tuto povinnost by obec měla jen v tom případě, pokud by tyto činnosti byly v obci obvyklé i u jiných občanů. Obce mají povinnosti vůči svým občanům; pouze však v takové míře, které jsou buď zcela stanoveny zákonem, a nebo v té míře, jak jim dovolují jejich finanční či personální prostředky. Vzhledem k tomu, že není žádným právním předpisem exaktně stanoveno, že by obec měla povinnost zajišťovat svým nemocným občanům ubytování či doprovod k lékaři, bude postupovat způsobem, který využívá v těchto případech vždy, tzn. např. zařazení občana do systému sociálního zabezpečení a sociálních služeb, který obec poskytuje. Více nemůže pro svého nemocného občana udělat. Mgr. Petr Schlesinger legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu Označení ulic Dotaz: V souvislosti se získáním statutu městys a rozšiřováním obce byl na zasedání zastupitelstva projednáván návrh na zavedení značení ulic. Prozatím toto značení nikdy v naší obci neexistovalo. Prosím o informaci, která by obsahovala veškeré podmínky, které musí obec splnit, aby toto označení naplnilo požadavky vyplývající ze zákona, a jaký okruh povinností by z toho plynul pro občany (např. nutnost změn OP, nahlášení nových adres na katastr atd.). Odpověď: Rozhodování o umístění označení ulic a veřejných prostranství patří do samostatné působnosti obce. Označení ulic provádějí obce na svůj náklad. Zákon také požaduje, aby obec oznámila ministerstvu vnitra a příslušnému katastrálnímu úřadu názvy nově vzniklých částí obce a změny jejich názvů. Nepožaduje se hlášení změn názvů ulic a dalších veřejných prostranství. I když ze zákona neplyne obci povinnost oznamovat názvy nově vzniklých ulic a veřejných prostranství ministerstvu vnitra a katastrálnímu úřadu, doporučujeme učinit oznámení alespoň na katastrální úřad z důvodu přesné evidence nemovitostí na daném území. Správná evidence má totiž vliv na další právní úkony týkající se nemovitostí. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 28 a násl. označování ulic a jiných veřejných prostranství patří do samostatné působnosti obce, která je může převést na obecní úřad. Rozhodování o umístění označení ulic a veřejných prostranství si může vyhradit zastupitelstvo obce. Obce je provádějí na svůj náklad. Zákon omezuje vlastníky informační servis č. 7/2009 strana 15

16 nemovitostí, kteří musí strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství. Prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, stanoví v 2, že tabulky s názvem ulice nebo ostatních veřejných prostranství v obci se umístí tak, aby byly viditelné. V druhém odstavci téhož ustanovení je zakotveno pravidlo, že tabulky s názvem ulice v obci se umístí vždy na začátku a na konci každé ulice a před a za křižovatkou s jinou ulicí. Každá budova musí být označena pouze jediným číslem popisným nebo evidenčním. Samotným číslem popisným se neoznačují vedlejší budovy, které jsou součástmi jednoho celku, ale jedno číslo popisné je pokryje jako celek. Stavby určené k individuální rekreaci se neoznačují číslem popisným, ale pouze číslem evidenčním. Vedle čísel popisných nebo čísel evidenčních mohou být v jednotlivých ulicích, na základě rozhodnutí obce, přidělena čísla orientační k usnadnění orientace. Popisná, evidenční a orientační čísla se musí barevně lišit. K číslování se užívá arabských číslic, u čísel popisných a evidenčních bez jakýchkoliv dodatků. Čísla orientační se umísťují vždy pod tabulku s číslem popisným. Zákon 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v 31 odst. 5 stanovuje požadavek, aby každé číslo popisné a číslo evidenční bylo jedinečné na území celé obce, takové číslo se tedy v části obce nesmí opakovat. U čísel orientačních není takový požadavek stanoven, předpokládá se, že se bude opakovat v každé ulici zvlášť. Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem. Stanovování názvů částí obce, názvů ulic a veřejných prostranství patří do samostatné působnosti obce. Přesto zákon požaduje, aby obec oznámila ministerstvu vnitra a příslušnému katastrálnímu úřadu názvy nově vzniklých částí obce a změny jejich názvů. Nepožaduje se hlášení změn názvů ulic a dalších veřejných prostranství. Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech stanovuje, že občan je povinen nahlásit změnu povinných údajů (změna názvu ulice je povinným údajem) obci s rozšířenou působností. V tomto případě ovšem nebude občan platit správní poplatek. Mgr. Miroslava Kašpárková legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu Co nového ve Sbírce zákonů červen 2009 Nařízení vlády č. 174/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník Nařízení více zohledňuje nárůst cen a skutečnost, že v uplynulých letech došlo k technickému pokroku a používání nových technických zařízení v souvislosti s bydlením. Zvyšuje se částka jednotlivé drobné opravy z 300 Kč na 500 Kč. Náklady na dopravu a jiné náklady spojené s drobnou opravou se započítávají. Drobné opravy v součtu nesmí přesáhnout částku 70/m 2 podlahové plochy bytu za kalendářní rok, přičemž za podlahovou plochu bytu se považuje součet podlahových ploch bytu a jeho příslušenství, a to i mimo byt, pokud jsou využívány výhradně nájemcem bytu. Podlahová plocha sklepních kójí, balkonů, lodžií a teras se započítává jednou polovinou. Datum účinnosti od: 1. ledna 2010 Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů Zákon upravuje způsob zacházení s těžebním odpadem, zejména způsob jeho ukládání. Upravuje také předcházení vlivů na životní prostředí a z toho plynoucí rizika na zdraví a životě občanů. Stejně tak stanovuje pravidla pro omezování vlivů na vodu, ovzduší, zvířata a rostliny. Obce jsou účastníky řízení o schvalování úložného místa, pokud leží na jejich katastru. V rámci řízení vydávají také územní rozhodnutí, stavební povolení a kolaudační rozhodnutí. K vybudování odkaliště se vyjadřuje vodoprávní úřad. Datum účinnosti od: 1. srpna 2009 připravila Mgr. Ludmila Němcová legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu Co jsme připomínkovali v červnu 2009 Zákon o kontrole Ministerstvo vnitra předložilo v rámci vnějšího připomínkového řízení návrh zákona o kontrole. Svaz vznesl k předmětné normě řadu připomínek týkajících se jak vyjasnění sporných či nedostatečně definovaných pojmů, tak procesních ustanovení zmíněného návrhu. K významnému nedostatku návrhu ministerstva vnitra patří zejména absence možnosti vstupu kontrolních orgánů do prostor, ve kterých je vykonáváno neoprávněné podnikání. Dalším problémem předkládaného návrhu je například neurčitý pojem náklady nepřiměřené významu předmětu kontroly, který v praxi může přinést problémy. Analýza o střetu zájmů Na základě usnesení vlády ze dne 30. května 2007 č. 596 vytvořilo ministerstvo vnitra analytický nelegislativní materiál nazvaný Analýza právní úpravy informování členů zastupitelstev územních samosprávných celků o výši odměn a požitků získaných v souvislosti s jejich členstvím v orgánech právnických osob informační servis č. 7/2009 strana 16

17 s majetkovou účastí územního samosprávného celku či státu (zkráceně Analýza o střetu zájmu). Svaz požaduje, aby v materiálu bylo výslovně stanoveno, že sjednocení právní úpravy v rámci zákona o střetu zájmů zařazením všech členů zastupitelstev územních samosprávných celků, tj. včetně neuvolněných, kteří v současné době nejsou veřejnými funkcionáři dle zákona o střetu zájmů, pod pojem veřejný funkcionář se vztahuje pouze na případy, kdy jsou členové zastupitelstev nominovaní do orgánů podnikajících právnických osob, v nichž má územní samosprávný celek majetkovou účast. Nařízení vlády o podmínkách použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení Podle předmětného návrhu nařízení je příjemce dotace povinen použít sociální byt po dobu 10 let pouze k účelu, který stanoví nařízení, tj. k podporovanému bydlení. Příjemce dotace je rovněž povinen uzavřít nájemní smlouvu k podporovanému bytu nejpozději do 7 měsíců od dokončení stavby a v případě ukončení nájemního vztahu je příjemce dotace povinen uzavřít další nájemní smlouvu nejpozději do 5 měsíců od ukončení poslední nájemní smlouvy. Předkládaný návrh nařízení nebere v potaz alternativu, že o předmětné sociální bydlení nebude v dané lokalitě zájem a příjemci tak tyto termíny nedodrží. Bude tato skutečnost mít vliv na poskytnutou dotaci? Bude ji muset příjemce případně vracet? Domníváme se, že by nařízení mělo zakomponovat i možnost nedostatečného zájmu stran veřejnosti. Máme za to, že by nařízení mělo upravovat situaci, kdy by příjemce dotací nabízel podporované bydlení pouze po určitou dobu, a pokud by nebyl v dané lokalitě zájem, mohl by využít na dobu jednoho roku předmětný byt k pronájmu jiným osobám, např. v případech obcí učitelům základních škol či jiným profesím, které jsou potřebné pro obce. Ministerstvo pro místní rozvoj zakomponovalo zmíněnou připomínku Svazu do revize návrhu a změnilo lhůtu deseti let na patnáct, ve kterých minimálně deset let slouží nemovitost účelu nařízení. Příjemci dotace (např. obce) tak mohou v čase, kdy není zájem o podporované bydlení, pronajmout zmíněný byt dle vlastního uvážení, aniž by ztratily nárok na již poskytnutou dotaci. legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu Ze zahraničí Svaz měst a obcí ČR byl spolupořadatelem mezinárodní konference o kvalitě sociálních služeb v Evropě Tématem 17. mezinárodní konference o sociálních službách, která se konala ve dnech června v Praze, byla kvalita a výkon v sociálních službách v Evropě. Šlo o dosud nejobsažnější akci, reagující na důležitou debatu o tom, co jsou to kvalitní sociální služby a jak zajistit jejich dostupnost pro občany. Konference se zúčastnilo přes 400 účastníků z 27 zemí, kteří měli možnost vyslechnout přes 50 vystupujících v rámci plenárních jednání a účastnit se 28 prakticky zaměřených workshopů. V průběhu konference byly diskutovány některé klíčové otázky, například jaké systémy posuzování kvality sociálních služeb dnes existují v různých částech Evropy, jak lze hodnotit jejich efektivitu, jak se mohou ti, kdo využívají sociální služby, podílet na monitorování jejich kvality, či jaká by měla existovat rovnováha mezi náklady, výkonem a kvalitou sociálních služeb. Účastníky konference byli politici a odborníci zodpovědní za rozvoj sociálních služeb ze státní správy a místních samospráv, poskytovatelé a další zájemci o sociální služby z řad veřejného, dobrovolnického a komerčního sektoru. Za Českou republiku se konference zúčastnilo celkem 48 účastníků, přičemž polovinu tvořili zástupci samospráv. Oficiální přivítání účastníků konference v Praze, v Národním muzeu Hned v úvodu konference vystoupil předseda Svazu Oldřich Vlasák s příspěvkem na téma význam a role obcí při rozvoji místních kvalitních sociálních služeb, který mimo jiné uvedl: Obce mají v oblasti sociálních služeb, stejně tak jako v celé řadě dalších veřejných služeb, nezastupitelnou úlohu. Ne všechny obce však k této své úloze přistupují stejně samozřejmě, a ne všechny ji takto chápou. Po roce 1948 totiž převzal na dlouhých 40 let veškeré úkoly na sebe stát a česká místní samospráva tak dodnes obtížně v některých případech navazuje na historické tradice svého informační servis č. 7/2009 strana 17

18 Vladimír Špidla Lars-Göran Jansson, předseda ESN, Oldřich Vlasák, Kai Leichsenring. fungování. Dále Oldřich Vlasák krátce seznámil delegáty konference s aktuálními problémy, kterým obce v souvislosti se sociálními službami čelí. Především je to trend stárnutí populace a s ním nutnost přizpůsobit v krátkém časovém horizontu skladbu služeb, která by odpovídala zvýšené poptávce po sociálních a zdravotních službách. Další spektrum problémů řeší obce v oblasti sociálního začleňování. Jde především o problematiku bydlení, předluženosti zejména u nízkopříjmových skupin obyvatel, přístupu na trh práce apod. S celým příspěvkem se můžete seznámit na svazových webových stránkách, nebo na webových stránkách konference, kde naleznete také další informace a přednesené prezentace. V rámci plenárních jednání vystoupili také například eurokomisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimír Špidla či švédská ministryně pro péči o seniory a veřejné zdraví Maria Larsson. Ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka promluvil o vládním programu reforem v obtížném hospodářském a sociálním prostředí. Účastníci konference ocenili kromě odborné části i doprovodné společenské akce. První večer byla pro ně připravena oficiální uvítací recepce v Národním muzeu na pozvání primátora Hlavního města Prahy Pavla Béma, generálního ředitele Národního muzea Michala Lukeše a předsedy Svazu Oldřicha Vlasáka. Druhý večer zavítali účastníci na Žofín, kde strávili příjemné chvíle za hudebního doprovodu souboru Baroque Jazz Quartet. Konference věnovaná kvalitě a výkonu v sociálních službách v Evropě byla součástí oficiálního programu českého předsednictví pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Pořádala ji nezávislá síť pro rozvoj sociálních služeb v Evropě European Social Network spolu se Svazem měst a obcí České republiky, který je rovněž členem této sítě. Ingrid Stegmannová odd. vnějších vztahů Kanceláře Svazu Více informací o samosprávě v zahraničí Při diskuzích o podobě samosprávy, jejích pravomocí či financování se často využívají náměty ze zahraničí. I když konečné uspořádání a činnosti obcí vždy vycházejí z historických či geografických realit dané země, inspirace pozitivními či negativními zkušenostmi by neměla být opomíjena. Svaz měst a obcí se stal jedním z účastníků celoevropské sítě odborníků zabývajících se problematikou regionů, měst a obcí. Zástupci všech členských států a Chorvatska se podílejí na projektu Observatory on Local Autonomy (OLA), který koordinují akademičtí pracovníci z právnické fakulty univerzity ve francouzském městě Lille. Jedná se zejména o vysokoškolské pedagogy, z nichž většina spolupracuje rovněž s volenými orgány samosprávy ve své zemi. Cílem projektu je poskytovat pravidelně aktualizované informace o základní charakteristice samosprávy ve všech členských zemích a Chorvatsku a zároveň na základě celoevropských zkušeností definovat vhodné či nevhodné postupy. Za tímto účelem by na podzim letošního roku měl být zahájen provoz speciální webové stránky, která by obsahovala popis a rozbor jednotlivých států v angličtině či francouzštině. S každým národním týmem spolupracuje oponent, obvykle z francouzské univerzity, který text upravuje nejen jazykově, ale především má za úkol zajistit shodný formát a dostatečně detailní popis různých aspektů samosprávy. Hlavní přínos stránek spočívá v jejich půlroční aktualizaci, což samozřejmě standardní tištěné publikace neumožňují. Na základě poznatků z jednotlivých států se v horizontu zhruba dvou let připravuje průřezová publikace, jejíž kapitoly budou zaměřeny tématicky dle činností samosprávy (např. právo životního prostředí, vztah s centrální vládou, rozpočtová pravidla). Obdobnou strukturu měl také úvodní seminář, který se konal 24. června a byl věnován Maďarsku. Za zajímavé z maďarských zkušeností lze označit zákonem danou možnost převodu některých kompetencí z obce na okres v případě, že není schopna je zajistit. V dotačním systému rovněž existuje dotace pro obce, které se nacházejí ve finančních problémech. Objem prostředků určených na dotaci však vláda již několik let snižuje, neboť se potvrzuje riziko rostoucí závislosti podpořených obecních rozpočtů na původně jednorázové podpoře. V oblasti místních daní je pak zajímavá skutečnost, informační servis č. 7/2009 strana 18

19 že turistická daň se v některých případech platí z kapacity ubytovacího zařízení (nikoliv tedy ze skutečně využité kapacity). V zemi rovněž existuje místní daň, kterou zaměstnavatel hradí dle počtu zaměstnanců. Mimo finanční témata se dále diskutovala maďarská úprava práva menšin na rozhodování na obecní úrovni. Síť OLA nepředstavuje novou instituci, jde skutečně o formálně neformální souhrn kontaktů na odborníky, kteří se projektu účastní dobrovolně a bez nároku na honorář. Kromě dvou koordinátorů zde působí výkonný výbor, jehož členem se stal také zástupce Kanceláře Svazu. Přepokládá se, že v rámci sítě bude možné získat např. odkazy na zákony v jednom z pracovních jazyků, možnost konzultovat nejasnosti týkající se různých aspektů fungování samosprávy v daném státě nebo obdržet kontakty na další odborníky. Aktuální informace a možnost získání dodatečného vysvětlení tak omezují účelovou interpretaci některých údajů jako např. významu daňových příjmů v rozpočtech různých velikostních kategorií obcí při naprostém opomíjení odlišného spektra pravomocí a podílu financování prostřednictvím dotací. Informace ze sítě OLA budeme i nadále zprostředkovávat tak, aby byly využitelné rovněž v češtině. Ing. Jaroslava Kypetová legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu Evropská legislativa Svaz měst a obcí ČR je členem Rady evropských obcí a regionů (Conseil de Communes et Regions d Europe, CCRE). Tato organizace je především nátlakovou skupinou hájící zájmy samospráv jednotlivých členských států EU. Její činnost spočívá zejména v působení na nejdůležitější aktéry legislativního procesu v Evropské unii - tedy Evropskou komisi, Radu a Parlament, které oslovuje v tom smyslu, aby do svých legislativních návrhů zakomponovaly požadavky evropských samospráv. Rada evropských obcí a regionů zřizuje pracovní skupiny podle odvětví. Svaz měst a obcí ČR je členem všech důležitých pracovních skupin a aktivně participuje na jejich činnosti. V červnu 2009 se uskutečnilo jednání Pracovní skupiny pro otázky dopravy a Pracovní skupiny k veřejným zakázkám. PRACOVNÍ SKUPINA PRO OTÁZKY DOPRAVY Zástupce Svazu se účastnil zasedání PS pro otázky dopravy v Paříži. Důležitou součástí diskuse na této pracovní skupině byly nové a stávající legislativní návrhy evropských institucí. Zástupce CCRE seznámil účastníky se stavem projednávání návrhu směrnice COM(2008)436 o výběru poplatků za užívání pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly, pro který se i v Česku vžil název Eurovignette. Návrh směrnice počítá mimo jiné s tím, že by od roku 2012 byla zpoplatněna také všechna vozidla nad 3,5 tuny. Města by současně měla nadále právo vybírat místní poplatky na svých silnicích. Členové PS podporují přijetí této směrnice. V rámci diskuse byla rovněž zmíněna směrnice o přeshraničním vynucování v oblasti silniční bezpečnosti COM(2008)151. Tento návrh počítá s možností jednotného postihu taxativně vyjmenovaných vážných přestupků na úseku dopravy. V současné době byl tento návrh pro neshodu členských států zablokován. Ani mezi členskými státy nebyl v pracovní skupině názor na tuto problematiku jednotný. Na jednání PS byly představeny a diskutovány rovněž nelegislativní dokumenty EU, tzv. soft law, jejichž význam spočívá v tom, že v budoucnu mohou být přetvořeny do legislativní podoby tedy podoby směrnice či nařízení. V první řadě se jedná o Zelenou knihu o budoucnosti transevropské dopravní sítě a revizi stávající Bílé knihy o dopravní politice z roku 2001 s názvem Europian policy for 2010: time to decide. PRACOVNÍ SKUPINA K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Na jednání pracovní skupiny k veřejným zakázkám v Bruselu byly představeny připravované návrhy evropské legislativy. Jedná se o návrh novely směrnice o pozdních platbách. Tento návrh se týká pouze subjektů veřejného práva (státní orgány a samospráva, tedy obce). Revize stávající směrnice z roku 2000 stanoví subjektům veřejného práva (tedy i obcím) jednotnou dobu splatnosti svých dluhů na 30 dnů. Pokud nebude částka v této lhůtě zaplacena, umožňuje návrh směrnice vedle klasických instrumentů obchodního práva (např. úrok z prodlení) založených na dohodě obou stran, aby smluvní strana požadovala na subjektu veřejného práva smluvní pokutu ve výši 5 % dlužné částky. Novum je skutečnost, že aktéři smlouvy nebudou moci podle návrhu směrnice tuto výši smluvní pokuty snížit ani ji vyloučit. Členové pracovní skupiny byli zajedno, že subjekty veřejného práva musí platit včas své dluhy; nesouhlasí však s výší zmíněné smluvní pokuty a nemožností stanovit její snížení smluvním ujednáním. V tomto smyslu se pokusí CCRE intervenovat u Evropského parlamentu a Rady. Další legislativní návrh představuje směrnice o vzájemné pomoci při náhradě prostředků vztahujících se k lokálním daním a poplatkům. Cílem návrhu předmětné směrnice má být postižení negativního fenoménu, kdy se lidé na stálo (např. důchodci z Velké Británie či Německa) stěhují z jednotlivých lokalit v rámci celé Evropy, aniž by vyrovnali své dluhy lokálních daní či poplatků. Obce a regiony se tak často potýkají s finanční ztrátou. Návrh směrnice umožňuje, aby byly tyto daně a poplatky vybírány v rámci nového bydliště místní institucí. Účastníci pracovní skupiny diskutovali nad průlomovým rozsudkem Evropského soudního dvora C-480/06, který se týká veřejných zakázek. Evropský soudní dvůr judikoval, že se obce či svazky obcí nemusí řídit podle předpisů o veřejných zakázkách v případě, kdy jsou splněny tyto základní podmínky: v daném případě se jedná o obecný ekonomický zájem obce a stranou smlouvy není soukromá osoba, ale jen subjekt veřejného práva např. jiná obec. Evropský soudní dvůr v tomto rozsudku znovu vyjádřil názor, že existence smlouvy samotné ještě neznamená podřazení daného vztahu pod normy, týkající se veřejných zakázek. Zástupci pracovní skupiny velmi vítali tento rozsudek, neboť částečně odpovídá na mnohdy složité otázky, zda vůbec a jakým způsobem použít normy regulující veřejné zakázky. Negativem rozsudku zůstává skutečnost, že není definován pojem obecný ekonomický zájem. Mgr. Petr Schlesinger legislativně-právní odd. Kanceláře Svazu informační servis č. 7/2009 strana 19

20 Podpora partnerství měst ve spolupráci se Švýcarskem Jak vyplynulo z informačního semináře o zahájení programu švýcarsko-české spolupráce, který se konal 5. června 2009 v Praze, bude možné z tohoto programu podporovat mimo jiné i partnerství měst v rámci tzv. Fondu partnerství. Tento fond bude podporovat zejména přenos informací, know-how a zkušeností či řešení specifických problémů. Prostředky získané ve spolupráci se Švýcarskem jsou doplňkovými zdroji ke strukturálním fondům, národním zdrojům či financím z Finančního mechanismu EHP/Norska. Celkově bude na projekty v rámci švýcarsko-české spolupráce vyčleněno více jak 100 milionů švýcarských franků. Prostředky budou směřovat do několika prioritních oblastí: Bezpečnost, stabilita a podpora reforem; Životní prostředí a infrastruktura; Podpora soukromého sektoru; Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj. V rámci výše zmíněného Fondu partnerství budou mezi podporované aktivity patřit zejména semináře pořádané ve spolupráci se švýcarským partnerem, účast na workshopech či seminářích ve Švýcarsku, studijní cesty zástupců české strany do Švýcarska a podobně. Žádat o granty budou moci zástupci státní a veřejné správy (samosprávy), školy a univerzity, nevládní neziskové organizace, instituce jednající ve veřejném zájmu a dále komory, svazy, asociace a sociální partneři. Pro projekty bude důležité mimo jiné zejména to, aby měly švýcarského partnera, trvaly maximálně 18 měsíců a byly zaměřeny na projekty neziskového charakteru. V současné době je připravován Manuál Fondu partnerství a průběžná výzva, přičemž s jejím otevřením je předběžně počítáno v červenci či srpnu Ing. Barbora Veselá odd. vnějších vztahů Kanceláře Svazu Výzvy nabídky oznámení Úspěšné integraci cizinců ve městech a obcích mohou napomoci dotace Města a obce se v současné době nacházejí v situaci, kdy na jejich území po ztrátě zaměstnání v důsledku ekonomické krize zůstává značná část zahraničních pracovníků. Politika integrace cizinců do společnosti má předcházet případným problémům v oblasti imigračních komunit a jejich vztahu s majoritou, zamezit vytváření uzavřených komunit migrantů a sociálnímu vyloučení. Současně by měla vytvořit prostor k vzájemnému poznání a porozumění mezi cizinci a majoritní společností. Politika integrace cizinců má spočívat mj. na jasných a uchopitelných výsledcích všech integračních aktivit a přímé spolupráci s městy a obcemi. Dalším nástrojem k řešení aktuální situace jsou intenzivní projekty sestávající se z komplexního souboru integračních opatření. Tyto projekty mají efektivně a včas napomoci řešit krizovou situaci např. v oblasti vzájemného soužití přímo v lokalitě, ve které se cizinci nacházejí. Integrace imigrantů probíhá v místě, kde žijí a pracují, proto jedním z nástrojů implementace integrační politiky na regionální a lokální úrovni by mělo být vytvoření systému Center na podporu integrace cizinců, tzv. Integrační centra. Tato centra budou především zajišťovat cizincům sociálně-právní poradenství, výuku češtiny, úvodní kurzy socio-kulturní orientace cizinců ve společnosti apod. Cílem projektu je zahájení integračních opatření tak, aby v nich mohla města a obce pokračovat i po skončení projektu. Předkladatelem projektu a příjemcem finančních prostředků je místní samospráva nebo příslušná městská část, ale jednotlivé sub-projekty mohou zpracovat např. ředitelé škol či dalších organizací. Vyžaduje-li situace v některém městě nebo obci realizaci projektu uvedeného typu, představitelé samosprávy mohou požádat o bližší informace Odbor azylové a migrační politiky ministerstva vnitra, Dotace jsou čerpány z Evropského uprchlického fondu a Fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí, přičemž odpovědným orgánem pro výběr projektů je odbor azylové a migrační politiky ministerstva vnitra. Orgány místní samosprávy mohou být žadateli o dotaci z prostředků Evropského uprchlického fondu v případech, že splňují podmínky některých z níže uvedených opatření: Opatření 1: zajišťují nabídky ubytování pro zranitelné skupiny osob Opatření 2: zkvalitňují ubytovací služby pro žadatele o udělení mezinárodní ochrany Opatření 3: poskytují kvalitní a efektivní služby související s přijímáním žadatelů o udělení mezinárodní ochrany v oblasti sociální, zdravotní, právní a psychologické asistence Opatření 4: zajišťují volnočasové aktivity, prostřednictvím kterých dochází ke zlepšení podmínek přijímacího řízení žadatelů o udělení mezinárodní ochrany Opatření 6: zajišťují nabídky bytů pro azylanty v rámci Státního integračního programu Opatření 7: jednorázově vybavují byty pro azylanty v rámci státního integračního programu. Nezbytné zařízení bytu se stává majetkem imigrantů Opatření 10: poskytují asistenci při integraci azylantů v obci po jejich nastěhování do bytu po dobu 6 měsíců Opatření 13: zřizují a vybavují integrační azylové středisko, které je určené pro přesídlené osoby a zajišťují sociální poradenství a asistenci těmto osobám Opatření 15: informují majoritní společnost o problematice přesídlování informační servis č. 7/2009 strana 20

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce o místních poplatcích

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Senátní návrh ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce o místních

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

Předkládací zpráva. Obdobně se postupuje při stanovení systemizace pracovních míst.

Předkládací zpráva. Obdobně se postupuje při stanovení systemizace pracovních míst. II. Předkládací zpráva Vládě České republiky se předkládá materiál Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2016 na základě 184 odst. 3 a 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k / I. Obce. obecně

Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k / I. Obce. obecně Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k 17. 3. 2004/ I. Obce 1. zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a vyhlášení závazné části územně pozdějších předpisů - 29 odst. 3 plánovací

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Odpadové hospodářství obce a energetické využití odpadů

Odpadové hospodářství obce a energetické využití odpadů Odpadové hospodářství obce a energetické využití odpadů Mgr. Pavel Drahovzal starosta obce Velký Osek Výkonný ředitel Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky Legisla(va odpadového hospodářství - východiskem

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2014 Číslo: 3 V Praze dne 9.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2014 Číslo: 3 V Praze dne 9. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2014 Číslo: 3 V Praze dne 9. prosince 2014 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. září 2015 č. 748 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017

Více

Z á p i s z 5. zasedání kontrolního výboru konaného dne

Z á p i s z 5. zasedání kontrolního výboru konaného dne Město Jeseník Kontrolní výbor při zastupitelstvu města Z á p i s z 5. zasedání kontrolního výboru konaného dne 20.10.2011 Přítomni: Mgr. Stanislav Loučný, Karol Chwistek, Ing. Jiří Pelc, Ing. Jaroslav

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

Regulace doby nočního klidu obecně závaznými vyhláškami obcí

Regulace doby nočního klidu obecně závaznými vyhláškami obcí Regulace doby nočního klidu obecně závaznými vyhláškami obcí 1 Doba nočního klidu doba nočního klidu je definována zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů doba nočního klidu

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky dne 25.08.2015 Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území

Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území Pohled samospráv na rozvoj e-governmentu v území Komise pro informatiku Svazu měst a obcí Mgr. Hynek Steska ISSS, Hradec Králové, 13. 4. 2010 Svaz měst a obcí ČR Zájmové sdružení právnických osob o členové

Více

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Ladislav Němec náměstek ministra Právní prostředí v oblasti železniční

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

Aktuální změny legislativy

Aktuální změny legislativy Aktuální změny legislativy Novela zákona o obcích Návrh nového odměňování zastupitelů Mgr. Veronika Benešová Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR 22. říjen 2015 Legislativní změny

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 8934/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 31.03.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni:

Více

Úskalí regulace hazardu na území obce

Úskalí regulace hazardu na území obce Ministerstva vnitra Úskalí regulace hazardu na území obce Ing. Miroslav Veselý 1 Právní úprava regulace sázkových her a loterií Obce mohou regulovat loterie a jiné podobné hry svými obecně závaznými vyhláškami

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2006 V. volební období. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2006 V. volební období. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2006 V. volební období 55 Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje Orgány územní samosprávy Orgány obce Orgány kraje Zastupitelstvo obce (města, městského obvodu či části) do 500 obyvatel 5 až 9 členů nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů nad 3 000 do 10 000 obyvatel

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. 5 MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Číslo zasedání: 14. Termín zasedání: 12. 4. 2012 Předkládá: Jiří Částečka, starosta Zpracoval(a): Ing. Zdeněk Studeník, vedoucí Odboru finančního; Melanie

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2015 na úseku státní správy a v oblasti nakládání s veřejnými prostředky

Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2015 na úseku státní správy a v oblasti nakládání s veřejnými prostředky Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2015 na úseku státní správy a v oblasti nakládání s veřejnými prostředky Město Ivančice spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Státní správu

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

číslo: 110 ze dne 4. dubna 2014 Priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy I. podporuje priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci dofinancování rezortu MŠMT, v rozsahu 4 5 mld. Kč,

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad I. Důvod předložení Návrh zákona, kterým se mění zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020 Mgr. et Mgr. Tomáš Jirovec Ministerstvo vnitra Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly e-mail: tomas.jirovec@mvcr.cz tel.:

Více

lní stav regulace hazardu

lní stav regulace hazardu Aktuáln lní stav regulace hazardu 27. března 2015 Současný stav regulace hazardu Stále je v platnosti zákon z roku 1990, který není schopen reagovat na současný vývoj zejména na trhu moderních technologií

Více

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Příloha č. 1 výzvy č. 03_15_024 Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Žadatelé, školy, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, osoby samostatně výdělečně činné, obce,

Více

ZÁKON O DANI Z HAZARDNÍCH HER

ZÁKON O DANI Z HAZARDNÍCH HER ZÁKON O DANI Z HAZARDNÍCH HER Zákon č. 187/2016 Sb., ze dne 26. května 2016 Změna: č. 298/2016 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ DAŇ Z důvodové zprávy (k části první):

Více

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 12. ledna 2015 (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Pracovní skupina pro sociální otázky Dne: 23. ledna 2015

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Právní rozbor návrhu obecně závazné vyhlášky Statutární město: Opava (dále jen město ) STATUT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVA (dále jen návrh OZV ). Na

Více

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi

Více

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6.1. Legislativní zajištění Ústavní rámec politiky našeho státu obsahuje dokumenty se zakotvením významu kulturních

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 10. funkční období N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech

Více

Příjmy rozpočtu kraje

Příjmy rozpočtu kraje Rozpočty územních samosprávných celků ČR Mezi územní rozpočty patří: Rozpočty měst a obcí Rozpočty krajů Rozpočty dobrovolných svazků obcí 10. Rozpočty územních samospráv. Daně a poplatky výnosové určení

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 345 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů - 2 - ZÁKON

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo Most, Budovatelů 2830

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo Most, Budovatelů 2830 HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo 434 37 Most, Budovatelů 2830 U S N E S E N Í ze 41. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje dne 16. 9.

Více

N á v r h. S t a n o v i s k o. Legislativní rady vlády k návrhu zákona o odpadech. I. K celkovému zaměření návrhu

N á v r h. S t a n o v i s k o. Legislativní rady vlády k návrhu zákona o odpadech. I. K celkovému zaměření návrhu Odbor vládní legislativy Čj. 941/16 V Praze dne 5. ledna 2017 Výtisk č.: N á v r h S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona o odpadech I. K celkovému zaměření návrhu Oblast odpadového

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání 22. 10. 2015 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Současný stav IROP Projednání PD IROP -

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Ing. Vladimír Zemek Bc. Alena Macháčková

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Ing. Vladimír Zemek Bc. Alena Macháčková MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013 Bod programu: 17 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Bc. Alena Macháčková Název bodu:

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 1. 12. 2010 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej bytů Palackého 1503-4 2. Prodej pozemků Malina III 3. Žádost paní Nejezové o

Více

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel Hájíme zájmy měst a obcí České republiky Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel 1 Kdo jsme Celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací jako zájmové sdružení obcí a měst partnerem pro

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Most, Budovatelů 2830

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Most, Budovatelů 2830 HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje 434 37 Most, Budovatelů 2830 U S N E S E N Í ze 48. jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje dne 29. 1. 2010 v Mostě od 10,00

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011 Nabídka zajištění dotací z EU XXIV.výzva OPŽP Březen 2011 Operační program životního prostředí 2007 2013 OPŽP je financován ze dvou fondů Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti Druhý

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám Veřejná podpora v programu Zelená úsporám I. Veřejná podpora v programu Zelená úsporám (dále jen programu ZÚ ) je zmíněna v příloze č. I/3 ke směrnici č. 9/2009 MŽP, o poskytování finančních prostředků

Více

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Lucia Zachariášová Oddělení rovnosti žen a mužů, Sekce pro lidská práva Úřad vlády ČR Programové prohlášení vlády ČR

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok Bilance příjmů a výdajů za rok Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok bylo přebytkové se saldem ve výši 884

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE. 1. Důvod předložení a cíle

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE. 1. Důvod předložení a cíle ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE IV. 1.1 Název 1. Důvod předložení a cíle Vyhláška o tlumočnických službách pro neslyšící a hluchoslepé studenty vysokých škol 1.2 Definice problému Zákon č.

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 16. 12. 2010

USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 16. 12. 2010 USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 16. 12. 2010 USNESENÍ Č. 227/10 OC FORUM výmaz věcného předkupního práva 1. zrušení předkupního práva založeného Smlouvou o zřízení předkupního

Více

Operační program Zaměstnanost

Operační program Zaměstnanost Operační program Zaměstnanost 2014-2020 Jan Havránek vrchní ředitel sekce fondů EU, MPSV ČR Praha, 10. dubna 2014 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření OPZ Finanční

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok Třída 1. Daňové příjmy. Tyto příjmy lze rozdělit do dvou základních skupin:

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok Třída 1. Daňové příjmy. Tyto příjmy lze rozdělit do dvou základních skupin: Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok Třída 1. Daňové příjmy Tyto příjmy lze rozdělit do dvou základních skupin: A) Daňové příjmy inkasované ze státního rozpočtu prostřednictvím finančních úřadů Výše

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 791/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 791/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 791/0 Návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. září 2013 č. 729 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s.

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Část I. Základní ustanovení 1 Název, sídlo a působnost spolku 1. Název spolku: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z. s. 2. Asociace institucí

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

II. Předkládací zpráva

II. Předkládací zpráva II. Předkládací zpráva Vládě České republiky se předkládá materiál Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2017 na základě 17 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen

Více

ZÁKON. ze dne ,

ZÁKON. ze dne , ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 29/2007

odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 29/2007 S t a novisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 29/2007 Označení stanoviska: Trvalé označování psů a evidence označených psů a jejich chovatelů Právní předpis: Ustanovení:

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku SK Viktorie, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen zapsaný spolek ) je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 172 S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Odbor dozoru a kontroly veřejné správy. Ministerstva vnitra. Mgr. Hana Zábojníková

Odbor dozoru a kontroly veřejné správy. Ministerstva vnitra. Mgr. Hana Zábojníková Ministerstva vnitra Mgr. Hana Zábojníková Nejčastější pochybení v obecně závazných vyhláškách obcí Přehled nejčastěji vydávaných obecně závazných vyhlášek v roce 2013 požární řád 2% regulace sázkových

Více