Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR"

Transkript

1 1/2011 Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

2 OBSAH Úvodník Co se událo 4 Výkonný výbor Členská schůze Centra denních služeb..4 Co se chystá Mezinárodní konference Brno Kurz tlumočnictví ZJ jde do finále...6 Oslava založení SNN.6 Co se děje v terénu 7 Zprávy o činnosti Pražského spolku neslyšících CDS...7 Co se napsalo.8 Pomůže sluchově postiženým uživatelům s přepisem řeči mobil?...8 Hrozba pro Vaše zdraví: hluční kolegové.9 Povinná vyšetření před a po předání psa se speciálním výcvikem jsou již známa...10 Neslyší, ale díky kurzu i oni mohou dělat zdravotníky Jak s zbavit pískání a hučení v uších...11 Legislativa 12 Sluchově postižení občané nacházejí podporu u českých soudů...12 Sociální příplatek 2011 kdy na něj bude mít občan nárok?...13 Změny v sociálním zabezpečení od 1. ledna EU ratifikovala Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením...14 Méně dávek, méně papírování. Začne se u postižených..14 Vzdělávání Sdružení Lorm vydalo odborného průvodce taktilním znakovým jazykem...15 Oznámení Nová ředitelka v SNN Metodické listy zpravodaj Vydává: Svaz neslyšících a nedoslýchavých v České republice pro interní potřebu. Toto číslo vyšlo?.? Adresa redakce: Karlínské nám.12, Praha 8 Karlín Tel./fax: , Členové redakční rady: Mgr. Šárka Prokopiusová, Veronika Tichá, Monika Boháčková a Lumír Kadleček 2

3 Nevyžádané materiály se nevracejí. Kopírování pro vnitřní potřeby SNN v ČR povoleno. Převzaté materiály a zaslané příspěvky nemusejí vyjadřovat názor SNN v ČR ani redakce Metodických listů. Výtisk zdarma. Povoleno Ministerstvem kultury pod č.reg. E SNN v ČR 2010, 1/2011 ÚVODNÍK Vážení přátelé, Máte před sebou první číslo Metodických listů v novém roce, který bude zřejmě plný změn. První významnou změnu už máme za sebou. Jak se dočtete v závěru těchto ML, paní RNDr. Eva Maršounová odešla do zaslouženého starobního důchodu a její nástupkyní jsem byla v listopadu 2010 výkonným výborem jmenovaná já. Chtěla bych touto cestou paní doktorce poděkovat za velmi příjemné předání kompetencí a za to, že mi stále velice ochotně pomáhá při prvních samostatných krůčcích. Další velkou změnou je podoba ML. V poslední době ML vycházely 4x do roka. Dospěli jsme však k závěru, že nám chybí jakýsi zpravodaj, který by byl aktuálnější a flexibilnější než mohl být čtvrtletník. Pokusíme se proto ML vydávat každý měsíc, a to vždy ke konci měsíce. A protože to má být i zpravodaj, chceme zveřejňovat informace co, kde a kdy se zajímavého děje. Pokud tedy pořádáte nějakou akci, o níž chcete informovat ostatní, neváhejte a vždy do 20. dne v měsíci nám posílejte, co si přejete zveřejnit v rubrice Co se děje v terénu. Psát můžete na adresy nebo Podoba ML se bude měnit. Číslo, které máte právě v ruce, berte jako jakýsi začátek, kdy nebyl dostatek času na grafické úpravy a hledání jiných možností. Prosíme tedy o shovívavost a pokud byste měli nějaké nápady, připomínky či nabídky ke grafické podobě ML, budeme za ně vděčni. Změny nás všechny čekají i v legislativě. Pozornost věnujte hlavně změnám v sociálním zabezpečení o kterém se dočtete v rubrice Legislativa. Na závěr bych Vám chtěla za celou redakci Metodických listů popřát vše nejlepší v roce 2011 a budeme rádi, když nám zachováte přízeň i nadále. Mgr. Šárka Prokopiusová ředitelka sekretariátu SNN v ČR 3

4 CO SE UDÁLO VÝKONNÝ VÝBOR V pátek v 9.30 hodin se v zasedací místnosti sekretariátu SNN, Karlínské nám. 12, Praha 8, uskutečnilo zasedání Výkonného výboru SNN v ČR. Na programu byly tyto body: 1. Kontrola usnesení 2. Zpráva Republikové revizní komise 3. Úkoly sekretariátu SNN Plán hlavních akcí na rok Seminář : Jednotná evidence sociálních služeb (OK systém) Mezinárodní festival pantomimy neslyšících 7. Smlouva s CDS Brno o správcovství objektu Vodová 35, Brno a splátkách půjčky na rekonstrukci objektu 8. Informace Bc. Jany Klimešové o zasedání EFHO ve Stockholmu 9. Občanský zákoník informace o návrhu zákona ve vztahu k občanským sdružením 10. Různé ČLENSKÁ SCHŮZE CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Dne 17.ledna 2011 se konala Členská schůze Centra denních služeb a Pražského spolku neslyšících, který funguje už 143 let. Projednávalo se, co se událo za rok 2010, projekty MHMP, MPSV, dotace Prahy 12 a Prahy 11, sponzorské dary od firem, atd. Schůzi vedl předseda Pražského spolku neslyšících pan Pavel Šturm řídí tuto neziskovou organizaci od roku CO SE CHYSTÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE BRNO, Mezinárodní konference bude pracovním setkáním odborníků, kteří praktickým způsobem, tj. technologicky, organizačně nebo právně, lingvisticky, psychologicky nebo pedagogicky zajišťují přístupnost vzdělávání na vysokých školách pro osoby se specifickými nároky. Záštitu nad tímto setkáním převzal ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Mgr. Josef Dobeš a rektor Masarykovy univerzity prof. Petr Fiala. Letos uplynulo 10 let od okamžiku, kdy akademický senát Masarykovy univerzity zřídil Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Pojem vzdělání pro všechny od té doby nepřestal být v popředí pozornosti vedení školy i dílčích pracovišť. Za 10 let existence 4

5 střediska Masarykova univerzita jeho prostřednictvím postupně navázala kontakt s partnerskými středisky českých i evropských vysokých škol: Českého vysokého učení technického v Praze Univerzity Karlovy v Praze Univerzity Palackého v Olomouci Západočeské univerzity v Plzni Johann-Kepler-Universität Linz Karlsruher Institut für Technologie Alpen-Adria Universität Klagenfurt V současné době Masarykova univerzita integruje polovinu české vysokoškolské populace se smyslovým postižením i velkou část studentů s jinými specifiky, jež kladou na studenta i školu netriviální nároky. Nashromážděné zkušenosti, technické zázemí a provázanost odborných pracovišť Střediska s výzkumem na Fakultě informatiky, Pedagogické fakultě, Fakultě sociálních studií a dalších fakultách tak na půdě Masarykovy univerzity vedly ke vzniku metodického pracoviště s národní i mezinárodní působností v oblasti odborné práce prostřednictvím hmatového i hlasového výstupu, vydavatele učebnic hmatových, digitálních i hybridních a didaktických materiálů v českém znakovém jazyce, provozovatele jedné z největších veřejných knihoven pro zrakově postižené a pracoviště zajišťující veřejné zkoušky a testy osob se specifickými nároky. Universal Learning Design v Brně 2011 se stane příležitostí ke sdílení těchto mnohaletých zkušeností formou pracovního setkání s odborníky, kteří praktickým způsobem, tj. technologicky, organizačně nebo právně, lingvisticky, psychologicky nebo pedagogicky zajišťují obecnou přístupnost vzdělávání na vysokých školách. Záštitu nad tímto setkáním převzali ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Mgr. Josef Dobeš rektor Masarykovy univerzity prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. Těšíme se na setkání s Vámi v Brně. Za konfereční a organizační výbor PhDr. Petr Peňáz, ředitel Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky. Tematické sekce a speciální oblasti zájmů: 1. Standardy pro zajišťování obecné přístupnosti vysokých škol a testování osob se specifickými nároky 2. Jazyková kompetence sluchově postižených a role znakových jazyků v terciárním vzdělávání 3. Obecná přístupnost webu, softwarového prostředí, elektronických dokumentů a veřejných elektronických knihoven pro účely terciárního vzdělávání 4. Specifické poruchy učení a další typy neurodiverzity v terciárním vzdělávání a prostředky k jejich kompenzaci Zdroj: 5

6 KURZ TLUMOČNICTVÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA JDE DO FINÁLE Kurz Tlumočnictví znakového jazyka probíhající od května roku 2010 v rámci projektu na podporu vzdělání Strom vědění nám pomalu spěje ke konci. Lednovým během se s tlumočníky, kteří se ze všech koutů České republiky sjížděli každý měsíc do Řevnic u Prahy, rozloučíme plni příznivých dojmů a zážitků. 21. ledna se naposledy setkáme s lektory znakového jazyka, pod jejichž vedením si frekventanti vyzkouší překlad z českého znakového jazyka do češtiny a naopak, přičemž se zaměří především na vlastní jména v českém znakovém jazyce a specifické znaky, kterým bylo věnováno několik hodin v předešlých lekcích. Dvě sobotní přednášky na téma Základy psychologie a psychologické dovednosti pracovníka v sociálních službách a Úvod do relaxačních technik a psychohygieny budou pro tlumočníky přínosem vzhledem k tomu, že většina z nich absolvovala kurz Pracovník v sociálních službách, který probíhal před dvěma lety také pod záštitou Evropského sociálního fondu. Celý kurz bude uzavřen v polovině února závěrečnými zkouškami, jejichž zvládnutí pro pravidelné návštěvníky kurzu jistě nebudou problém - jelikož se jedná o profesionální tlumočníky, absolvované přednášky a praktická cvičení pro ně byly v podstatě pouze opakováním. Držíme účastníkům kurzu palce a věříme, že jim tento projekt dal mnoho zajímavých a pozitivních zkušeností. Autor: Veronika Tichá OSLAVA ZALOŽENÍ SNN v dopoledních hodinách se bude při příležitosti 20. výročí založení Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR (květen 1990) konat v Centru denních služeb v Modřanech matiné, na které budou pozváni všichni bývalí i současní členové Svazu, především ti, kteří se nemohli zúčastnit předchozích oslav. Tato akce bude završením oslav založení naší organizace, které probíhaly již dvakrát v průběhu roku

7 CO SE DĚJE V TERÉNU ZPRÁVY O ČINNOSTI PRAŽSKÉHO SPOLKU NESLYŠÍCÍCH - CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Dvakrát měsíčně ve středu v lichý týden se v CDS setkává Klub šipek. Jednou za měsíc v sobotu pořádá klub turistů výlety po Praze, na kterých se schází max. 30 osob. Tento měsíc se uskuteční výlet do Dolních Chabrů a okolí, sraz je 22. ledna v Kobylisích na Praze 8. V Centru denních služeb se bude 24.ledna od hodin konat přednáška o Výživě, kterou bude ve ZJ přednášet RNDr. Josef Brožík. Jednou za měsíc se schází Klub žen, kde se účastnice zabývají ručními pracemi, 25.ledna budou vyrábět valentýnská srdíčka. Poslední úterý v měsíci v CDS funguje Poradna pro uživatele sluchadel, kterou provozuje pan Jaroslav Paur, prezident SNN v ČR. Masáže jsou poskytovány v prostorách v Centra denních služeb vždy každé pondělí od do 17.00, na klasickou masáž se musí každý předem objednat. Dvakrát v měsíci ve středu v sudém týdnu se konají přednášky pro seniory na různá témata, následované volnou besedou. 7

8 V únoru 5.února od hod. pořádá CDS Dětský karneval. Program bude bohatý a čeká nás také soutěž o nejlepší masku. Dne 14.února od 16 hodin se bude v CDS konat Valentýnská zábava. Připraveny budou soutěžní hry pro páry - staré i mladé. Na účastníky party čeká dárek a pohoštění. V prostorách Centra denních služeb bude 28.února probíhat přednáška ČSOB o financích ve znakovém jazyce, přednášet bude pan Šmejkal a jeho výklad bude tlumočen do znakového jazyka. CO SE NAPSALO POMŮŽE SLUCHOVĚ POSTIŽENÝM UŽIVATELŮM S PŘEPISEM ŘEČI MOBIL? Budou moci lidé se sluchovým postižením používat ke komunikaci automatický přepis mluvené řeči do mobilu? Odpověď na tuto otázku by mělo přinést několikaměsíční testování, které zahájila se skupinou dobrovolníků z České unie neslyšících společnost Newton Technologies. Pět chytrých mobilních telefonů a SIM karty pro tento účel zapůjčila společnost Telefónica O2 Czech Republic. Vývojáři Newton Technologies do mobilů nainstalovali aplikaci umožňující spojení se serverem, na němž je uložen program Newton Dictate, takže neslyšící uživatel pak může sledovat, jak mu program převede na displeji do textové podoby mluvenou řeč partnera v komunikaci. Nepředpokládáme, že program již nyní plně uspokojí potřeby neslyšících uživatelů. Úspěšnost rozpoznávání mluvené řeči závisí na řadě okolností, zejména na okolním ruchu, výslovnosti, typu slov, existenci stejně či podobně znějících slov, zatím se pohybuje kolem 85 procent, a to spíše za dobrých podmínek, říká ředitel Newton Technologies Petr Herian. Očekáváme však, že nám neslyšící testeři poskytnou cenné poznatky pro další vývoj a sami si ověří, zda by v některých situacích pro ně už za současného stavu mohl být automatický přepis mluvené řeči do mobilu přínosem, například u lékaře, v zaměstnání a podobně. Newton Dictate, systém pro rozpoznávání hlasu a převod řeči do textové podoby vznikl z exkluzívní spolupráce mezi vědecko-výzkumným týmem SpeechLab pod vedením Prof. Ing. Jana Nouzy, CSc., na Technické univerzitě v Liberci a společností NEWTON 8

9 Technologies, a.s. Největší uplatnění zatím nachází u soudů a ve zdravotnictví, umožňuje významně zvýšit efektivitu práce každému, kdo vytváří či přepisuje delší texty. Právě zahájený pilotní projekt by však měl umožnit v budoucnu sluchově postiženým uživatelům přístup k programu na dálku, aby s pomocí chytrého mobilního telefonu mohli použít automatický přepis řeči do textové podoby všude tam, kde je k dispozici kvalitní mobilní internetové připojení. Přitom nejde o první spolupráci Newton Technologies a České unie neslyšících. Obě organizace se spolu s ČVUT podílejí na projektu escribe online přepisovací pracoviště, který podpořila Nadace Vodafone. V první fázi partneři z ČVUT vytvořili technické předpoklady pro to, aby bylo možné provádět přepis mluvené řeči na dálku, kdy přepisovatel nemusí být přítomen přímo na místě, kde je třeba pro účastníky se sluchovým postižením zajistit simultánní přepis mluvené řeči. Příkladem byla samotná úvodní instruktáž dobrovolných testerů, která proběhla v zasedačce Newton Technologies v Praze, ale o na plátno promítaný simultánní přepis hodinového výkladu instruktora se postaral díky internetovému propojení na dálku ze svého domova v Hradci Králové Miloš Černilovský, několikanásobný mistr světa v rychlopsaní a stálý spolupracovník Centra zprostředkování simultánního přepisu ČUN (www.prepis.cz). Ne vždy jsou ovšem k dispozici kvalitní rychlopísaři, a proto vzniká v rámci projektu escribe v jeho druhé fázi online přepisovací pracoviště, založené na spojení automatického přepisu programem Newton Dictate se stínovým mluvčím. K tomu by se z místa konání akce přes internet nebo telefon dostával do sluchátek hlas řečníka a stínový mluvčí by jeho řeč simultánně namlouval za optimálních hlukových podmínek do programu, který by byl přizpůsoben jeho výslovnosti, takže by se významně zvýšila úspěšnost automatického převodu mluvené řeči do textové podoby. Zdroj: HROZBA PRO VAŠE ZDRAVÍ: HLUČNÍ KOLEGOVÉ Je prakticky všudypřítomný. A i když už ho možná ani nevnímáte, vaše zdraví může drasticky poškodit. Hluk v současnosti představuje stále větší hrozbu. Hlučné pracoviště nebo jakékoli jiné zdroje dlouhodobého hluku mohou způsobit zhoršení sluchu, hypertenzi, ischemickou chorobu srdeční, poruchy spánku, snížené libido, předčasnou ejakulaci, dokonce i smrt. S vystavováním se hluku pravděpodobně souvisí i změny v imunitním systému těhotných žen a výskyt vrozených vad dětí. Lidé vystavení nadměrnému hluku trpí mnohem více stresem a jsou agresivnější. Hluk je fenoménem naší doby. I když si jeho zvýšenou intenzitu často již ani vědomě nepřipouštíme, na lidské zdraví má velmi negativní vliv. Nemusíte přitom nutně pracovat se sbíječkou, ani bydlet v těsné blízkosti letiště, k poškození zdraví stačí hluční kolegové, nebo setrvalé mejdany u sousedů. K nejvýznamnějším zdrojům nadměrného hluku patří silniční a letecká doprava, na třetím místě se potom, podle výzkumů, umístil dlouhodobý poslech hlasité hudby a průmysl. Podle údajů Světové zdravotní organizace (WHO) silniční doprava zodpovídá za osmdesát procent nadměrného hluku v Evropě. Ohrožuje každého třetího Evropana, každý pátý obyvatel Evropy je potom vystaven nebezpečné hladině nočního hluku. Podle výzkumu, který proběhl ve Velké Británii, se každý desátý člověk potýká s obtěžujícím a stresujícím nočním hlukem, který je způsoben lidským faktorem. Jen ve Velké Británii uvádí téměř šest milionů lidí, že jim život znepříjemňují hluční sousedé, kvůli kterým si nemohou užívat klidu domova. Osmnáct milionů Britů se potom potýká s nadměrnou intenzitou hluku přes den. 9

10 Vědci zjistili, že spíš než intenzita a délka trvání hluku je z hlediska stresu mnohem podstatnější jeho povaha. Je například dokázáno, že nárazový hluk spojený s leteckou dopravou je lidmi vnímán jako mnohem víc stresující než hluk spojený se silniční dopravou, který se udržuje na přibližně stejné úrovni. Na pracovišti je považován za obtěžující hluk větší než pětapadesát decibelů. Předmětem stížností je však například i hladina hluku menší než čtyřicet decibelů (to je přibližně hluk, který vydává lednička v chodu). Jako silně obtěžující jsou například vnímány soukromé telefonáty kolegů. Je však zajímavé, že na stejně hlasité pracovní telefonáty kolegů si lidé nestěžují. Už v roce 1978 vydala Environmental Protection Agency zprávu, podle které existuje souvislost mezi nadměrným hlukem a nízkou porodní váhou dětí (za nízkou porodní váhu se považuje hmotnost menší než g). Pokud je těhotná žena vystavená dlouhodobě nadměrnému hluku (například letecké dopravě), existuje větší pravděpodobnost, že dítě bude trpět vrozenými vadami. Plod je schopný vnímat zvuky už v děloze a odpovídá na ně pohybovou aktivitou i změnou srdečního tepu. Nejhorší vliv má na nenarozené dítě nadměrný hluk, kterému je plod vystaven mezi patnáctým a šedesátým dnem po početí, kdy se formují jeho vnitřní orgány a centrální nervový systém. Hluk jej ale ohrožuje i v pozdějším stádiu vývoje, kdy v jeho důsledku klesá krevní zásobení. Studie provedená v roce 1993 na Cornell University zjistila, že děti vystavené nadměrnému hluku mají větší problémy s učením, hůře čtou a mluví.nadměrný hluk je také spojován s kardiovaskulárním problémy. V roce 1999 vydala WHO zprávu, podle které existuje souvislost mezi dlouhodobým vystavováním se hluku o síle decibelů a hypertenzí. V případě nočního hluku stačí již intenzita 50 decibelů a významně stoupá riziko infarktu v důsledku zvýšení produkce kortizolu. Dlouhodobé vystavení nadměrnému hluku vede k zúžení cév a zvýšení krevního tlaku. V roce 1997 rozeslali vědci dotazníky mezi dvě skupiny respondentů, z nichž jedni bydleli v těsné blízkosti velkého letiště a druzí v tiché čtvrti. Lidé bydlící v blízkosti letiště si mnohem častěji stěžovali na problémy se spánkem, bolesti hlavy, zažívací problémy a celkově byl jejich zdravotní stav horší. Podle údajů EU je nadměrnému letištnímu hluku vystaveno přibližně osmdesát milionů Evropanů. Podobný negativní vliv má i dlouhotrvající intenzivní hluk na pracovišti. Dokázala to studie z roku 2004 Health effects caused by noise, kterou uskutečnil Ising H. Kruppa. K tomu, aby se člověku zvýšila hladina stresových hormonů a začal trpět poruchami spánku, stačí podle studie, kterou v roce 1998 provedl Evans, i relativně nízká hladina zvuku. Při tomto výzkumu simulovali vědci zvuk letadla přelétávajícího v noci nad domem. U spících lidí se významně zvýšila hladina adrenalinu a kortizolu už po dvou nocích. Psycholog Harder a jeho kolegové zase v roce 1999 měřili hladinu kortizolu spících lidí, kteří byli vystaveni hluku o intenzitě podobné hlasitému hovoru. Již po třech nocích došlo k významnému zvýšení hladiny kortizolu. Po sedmi dnech byly narušeny přirozené biorytmy. Zdroj: POVINNÁ VYŠETŘENÍ PŘED A PO PŘEDÁNÍ PSA SE SPECIÁLNÍM VÝCVIKEM JSOU JIŽ ZNÁMA Na povinných vyšetřeních před a po předání psa se speciálním výcvikem se shodli odborníci z meziresortní pracovní skupiny na svém 7. zasedání na začátku prosince. Zabývali se povinnými vyšetřeními před samotným zařazením psa do výcviku i před předáním osobě se zdravotním postižením. 10

11 Kromě zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, které tým koordinuje, jsou v meziresortní pracovní skupině také experti z ministerstva zdravotnictví, ministerstva zemědělství a ministerstva průmyslu a obchodu. Nechybí ani zástupci organizací reprezentujících osoby se zdravotním postižením, uživatelů psů a organizací, které psy cvičí. Zdroj: NESLYŠÍ, ALE DÍKY KURZU I ONI MOHOU DĚLAT ZDRAVOTNÍKY Zdravotnický kurz, díky kterému mohou i neslyšící lidé pracovat jako zdravotníci, nabídlo zájemcům občanské sdružení Záchranáři Žatec spolu s Jazykovým centrem Ulita pro sluchově postižené v Praze - Radlicích. Od září do prosince měli 80 hodin výuky. Devět účastníků kurzu nakonec získalo v prosinci průkaz zdravotníka zotavovacích akcí. Jsou oprávněni pracovat jako zdravotníci na různých akcích pro neslyšící. Po proškolení se mohou ucházet i o pracovní místa sanitářů v nemocnicích, vysvětlila koordinátorka projektu Milena Čámková. Členy sdružení jsou i profesionální zdravotníci. Zdroj: Mladá fronta DNES, JAK SE ZBAVIT PÍSKÁNÍ A HUČENÍ V UŠÍCH Pískání či hučení v uchu rozhodně nepatří mezi oblíbené stavy. Čas od času to jistě zažil každý, jsou ale i tací jedinci, kteří pískáním v uších trpí pravidelně. Jistě by vám řekli, že by kolikrát udělali cokoli, aby se toho zbavili. Možná budou moci vyzkoušet nový způsob, s kterým nyní přišli britští odborníci - pronikavou hudbou. Jak sami vědci tvrdí, možná našli způsob, jak nadobro udělat z pískání v uších problém minulosti. Jak dokládají, jen v Británii trpí těmito opakovanými stavy stovky až tisíce Britů. Při úspěšných testech na krysách byli schopni zastavit otravné pískání v uších, a to stimulací nervů na krku (vagus nerv) malou elektrodou, přičemž testovaným subjektům do uší zároveň hrála pronikavá hudba. Technika, která podle odborníků "restartuje" mozek, bude podle serveru Daily Mail během několika měsíců připravena k testování na lidech. Pískání nebo hučení může postihovat jedno či obě uši a je nejčastěji popisováno jako pronikavý zvonivý či pištivý zvuk, ale také chrastění, pípání nebo návalovité hučení. Většinou se tento stav projeví po vystavení osoby velkému hluku, který ničí buňky ve vnitřním uchu, které přenášejí zvukové signály do mozku. Vědci se domnívají, že se při takovém stavu mozek snaží nahradit poškozené buňky a proto začne vysílat domnělé zvuky. Dalšími příčinami tohoto stavu může být také zranění či přirozené stárnutí. "Na rozdíl od jiných metod se nesnažíme tento problém nijak maskovat," uvedl vedoucí studie doktor Michael Kilgard. "Naše metoda jednoduše při stavu pískání v uších přeladí mozek opět do stavu, kdy pískání přestane. Při stimulaci nervů jsou totiž vypouštěny chemikálie, které dokáží změnit mozkové obvody. Stejná stimulace proběhne při testování lidských pacientů na terapeutických sezeních v rozmezí několika týdnů. Zdroj:

12 LEGISLATIVA SLUCHOVĚ POSTIŽENÍ OBČANÉ NACHÁZEJÍ PODPORU U ČESKÝCH SOUDŮ Lidé se sluchovým postižením, kteří nekomunikují pomocí znakového jazyka a jejich mateřštinou je čeština, mohou požadovat při jednání u soudu simultánní přepis mluvené řeči. Zatímco dříve byli odkázáni jen na odezírání, které je velmi nespolehlivé a stavělo je do nerovnoprávného postavení, nyní se soudy mohou obrátit na Českou unii neslyšících, která je schopna zajistit pro neslyšící účastníky simultánní přepis celého jednání. Takový přepis proběhl již při 17 soudních řízeních. K rozšíření přepisu u soudů významně přispěl projekt České unie neslyšících Odstraňování diskriminace osob se sluchovým postižením při soudním řízení, který v roce 2010 podpořily Vládní výbor pro zdravotně postižené občany a Nadace Vodafone ČR. V rámci projektu byli ve spolupráci se sdružením Interinfo vyškoleni pro přepis u soudu další rychlopísaři, takže nyní je nedávno vzniklé Centrum zprostředkování simultánního přepisu ČUN schopno zajistit přepis pro soudy nebo i pro státní zastupitelství po celé republice. Dále se uskutečnily semináře o komunikaci osob se sluchovým postižením u soudů v září 2010 na Nejvyšším správním soudu v Brně a v listopadu 2010 na Městském soudu v Praze. Justiční veřejnost byla seznámena s novou službou rovněž na sněmu Soudcovské unie a všechny soudy a státní zastupitelství obdržely písemnou informaci o této službě již počátkem roku Pro informování osob se sluchovým postižením o přepisu mluvené řeči a zásadách správného chování u soudu připravila Česká unie neslyšících během projektu osvětové letáky. Zatímco zpočátku u nás poptávali simultánní přepis jen neslyšící účastníci soudního jednání, nyní už o naší službě vědí i soudy a samy se na nás obracejí. A až na nepatrné výjimky jsme se setkali ze strany soudců s korektním a v některých případech až mimořádně empatickým přístupem k účastníkům se sluchovým postižením, konstatuje Ing. Martin Novák, vedoucí Centra zprostředkování simultánního přepisu ČUN. Převod mluvené řeči do písemné podoby v reálném čase je jedním z 10 komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, které uvádí zákon č.155/1998 Sb., ve znění zákona č. 384/2008 Sb. Podle něho mají tyto osoby právo zvolit si takový komunikační systém, který jim vyhovuje. Česká unie neslyšících začala zajišťovat simultánní přepis mluvené řeči pro osoby se sluchovým postižením díky grantu Nadace Vodafone ČR od září Dosud uskutečnila již 213 přepisů na akcích nejrůznějšího druhu, jejichž přehled se nachází na webových stránkách A protože se ukázalo, že nejkritičtějším je komunikační handicap pro osoby se sluchovým postižením při jednáních u soudu, soustředila se na tuto oblast výrazněji a na rok 2010 získala dotaci od Vládního výboru pro zdravotně postižené občany na projekt Odstraňování diskriminace osob se sluchovým postižením při soudním řízení. Úspěšnost projektu nejlépe dokumentuje skutečnost, že není znám jediný případ v posledním roce, kdy by soud odmítl sluchově postiženému účastníku zajistit simultánní přepis mluvené řeči. Pokud je o to požádán, může se obrátit na Centrum zprostředkování simultánního přepisu ČUN které zatím vždy dokázalo zajistit kvalitní přepisovatele. Dosud byly tyto přepisy financovány z grantů, od roku 2011 je však již budou hradit ze svého rozpočtu soudy. Zdroj:

13 SOCIÁLNÍ PŘÍPLATEK 2011 KDY NA NĚJ BUDE MÍT OBČAN NÁROK? Sociální příplatek bude s účinností od náležet rodinám se zdravotně postiženým členem. Sociální příplatek bude od náležet rodinám se zdravotně postiženým členem, tzn. v případech: kdy rodič pečuje o dlouhodobě nemocné dítě, dlouhodobě zdravotně postižené dítě či dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě. Dále také v případech, kdy alespoň jeden z rodičů je dlouhodobě těžce zdravotně postižený, nebo jsou nezaopatřeným dítětem, které je dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné. Zdroj: ZMĚNY V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ OD 1. LEDNA 2011 Česká správa sociálního zabezpečení informuje o tom, co se mění od Nového roku v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a v pojistném na sociální zabezpečení. Přehled je rozdělen do šesti následujících oblastí: Změny v nemocenském pojištění zaměstnanců od a změny v postupu ošetřujícího lékaře a zaměstnavatele Změny v důchodovém pojištění od Změny v pojištění osob samostatně výdělečně činných od Předčasný starobní důchod OSVČ a nemocenské pojištění Informace pro OSVČ, které platí pojistné na důchodové pojištění poštovní poukázkou Změny pro zaměstnavatele v pojistném na sociální zabezpečení od Snížená podpora u některých uchazečů v důsledku ukončených pracovních poměrů. Pokud uchazeč o zaměstnání doloží, že jeho pracovní poměr byl ukončen dohodou, nebo ho uchazeč ukončil sám bez vážného důvodu (např. zdravotního), bude mu přiznána podpora v nezaměstnanosti pouze ve výši 45%. Proto je nutné vždy uvádět způsob ukončení. Změny ve zdanění mezd a platů. Novela upravuje výpočet měsíčních daňových záloh z mezd a daně z mezd a platů. Jednoroční snížení slevy na poplatníka - pouze základní - o 1.200Kč ročně, resp. o 100Kč měsíčně. Vyloučení pobírání podpory s možností přivýdělku na dohodu o provedení práce. Dosud bylo možné, aby si uchazeč o zaměstnání v souběhu s evidencí a podporou v nezaměstnanosti mohl přivydělat Kč měsíčně, aniž by byla jeho evidence a podpora nějakým způsobem omezena. 13

14 Od uchazeč, který si bude jako dosud přivydělávat, neobdrží po tuto dobu podporu v nezaměstnanosti, v evidenci může být i nadále (tedy bude zdravotně pojištěn). Zdroj: EU RATIFIKOVALA ÚMLUVU OSN O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Evropská unie jako první mezinárodní organizace ratifikovala úmluvu OSN, která ji zavazuje podporovat a chránit lidská práva a základní svobody svých zdravotně postižených občanů. V EU jich žije odhadem 80 milionů. Každý šestý člověk v Evropské unii - celkem přibližně 80 milionů osob - má nějakou formu zdravotního postižení a více než třetina lidí ve věku nad 75 let trpí postižením, které je do určité míry omezuje. Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením, kterou nyní ratifikovala Evropská unie, by měla většině takto postižených zajistit plné zapojení do společenského a hospodářského života a odstranění všech forem diskriminace. V případě EU to znamená, že všechny právní předpisy, politiky a programy na úrovni EU musí být v souladu s ustanoveními této Úmluvy. Členské země, které již Úmluvu ratifikovaly, by měly zajistit plnou právní způsobilost osob se zdravotním postižením a dohlédnout na jejich rovný přístup ke vzdělání nebo zaměstnání. Evropská unie podepsala Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením 30. března 2007, hned první den, kdy bylo možné podpis připojit. Od té doby byla Úmluva podepsána všemi 27 státy EU a dalšími 120 zeměmi z celého světa. V této chvíli ale může Úmluva platit pouze v 16 zemích, které ji stihly ratifikovat. Česká republika tak učinila minulý rok na konci září. Evropská komise už v listopadu minulého roku představila strategii EU v oblasti zdravotního postižení pro příštích deset let. Strategie zahrnuje konkrétní opatření a harmonogram, jejichž cílem je Úmluvu OSN realizovat. Jedním z cílů strategie je i vybudování bezbariérové Evropy do roku Zdroj: MÉNĚ DÁVEK, MÉNĚ PAPÍROVÁNÍ. ZAČNE SE U POSTIŽENÝCH Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) počítá se zavedením jednotného výplatního místa pro sociální dávky a zároveň se snížením jejich počtu. Na středeční tiskové konferenci o tom informoval ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09). Podle návrhů MPSV by tímto jednotným místem měl být úřad práce. Další změna by se týkala snížení počtu dávek a jejich sjednocení do větších celků. Méně papírovat se začne u lidí s tělesným postižením, pro které je obcházení jednotlivých úřadů a vyplňování stohů formulářů obzvláště náročné. "Teď osoby se zdravotním postižením potřebují při žádosti o dávky až tři různé lékařské posudky od tří různých lékařů, což jednak zatěžuje je a jednak 14

15 stát, který to všechno platí," poukázal na nedostatky současného systému ministr sociálních věcí Jaromír Drábek. "Tuto multiplicitu je třeba odstranit." Postižení by tak tedy měli nárok na opakující se příspěvek na mobilitu a také jednorázový příspěvek na zvláštní pomůcky. "Cílem plánovaných změn je snížit administrativní zátěž a s ní spojené náklady a hlavně zavést efektivnější, lépe cílený a kontrolovaný systém dávek, kterou budou přidělovány adresně," vysvětlil Drábek smysl reforem. Zdroj: VZDĚLÁVÁNÍ SDRUŽENÍ LORM VYDALO ODBORNÉHO PRŮVODCE TAKTILNÍM ZNAKOVYM JAZYKEM Občanské sdružení LORM v úzké spolupráci s odborníky z Univerzity Palackého v Olomouci a Masarykovy univerzity v Brně vydalo na sklonku roku 2010 tištěný manuál s vloženým CD-ROMem určený pro výuku a studium taktilního znakového jazyka u osob s hluchoslepotou. Jedná se o metodickou pomůcku, která má doplnit všem zájemcům, současným i budoucím lektorům i uživatelům taktilního znakového jazyka důležité teoretické znalosti. V textu lze najít odpovědi na tři základní otázky: Co je taktilní znakový jazyk, Co je dobré znát, abychom se s ním dobře domluvili a Jak lze při komunikaci využít český jazyk. Manuál, který navíc obsahuje doporučení pro výuku a odkazy na odbornou literaturu, ocení především lektoři, kteří učí osoby s hluchoslepotou, jak si osvojit taktilní znakový jazyk. Součástí tištěné brožury je však i vložený multimediální CD-ROM, který je určen zájemcům se zrakovým postižením. Na CD-ROMu je totožný text i odkazy na stejné doprovodné ilustrace, jaké jsou v tištěném manuálu, při jeho přípravě jsme mysleli na to, aby byl dobře uživatelsky přístupný pro osoby se zbytky zraku, přibližuje CD-ROM jeden z jeho autorů, Mgr. Jiří Langer, Ph.D. z Univerzity Palackého v Olomouci. Tento metodický průvodce taktilním znakovým jazykem je vyústěním šestileté spolupráce mezi sdružením LORM a doc. PhDr. Evou Souralovou, Ph.D., PhDr. Mgr. Radkou Horákovou, Ph.D. a Mgr. Jiřím Langerem, Ph.D. Zatímco ve světě je taktilní znakový jazyk mezi hluchoslepými často používán, u nás s ním byli hluchoslepí seznamováni až v rámci tohoto projektu. Na začátku naší spolupráce v roce 2004 bylo hlavním cílem představit tento komunikační systém hluchoslepým zájemcům a uvést jej v České republice do života, přibližuje počátky projektu Mgr. Petra Zimermanová, ředitelka o.s. LORM. V následujících letech pořádalo sdružení LORM pět týdenních pobytů zaměřených na výuku a konverzaci v taktilním znakovém jazyce, na svých pobočkách učilo hluchoslepé klienty komunikovat v dotekové podobě českého znakového jazyka a během této doby vydalo dva výukové CD- ROMy, určené k nabytí, rozšíření a procvičování si zásoby znaků. Po celou dobu jsme si však byli vědomi toho, že k výukovým CD-ROMům něco důležitého schází, vysvětluje dál 15

16 Mgr. Zimermanová. Chyběl nám tu průvodce, který by pomohl všem lektorům i uživatelům taktilního znakového jazyka si doplnit potřebné teoretické znalosti. Příprava tohoto odborného průvodce sice zabrala nejvíce času, o co déle se však připravoval, o to více času měli jeho autoři možnost zkoumat a popsat zákonitosti tohoto jedinečného komunikačního systému hluchoslepých, shrnuje přínos odborného manuálu. Manuál s CD-ROMem si lze objednat v Poradenském centru LORM Praha, Zborovská 62, Praha 5, tel/fax: , em na adrese nebo přímo ze stránek prostřednictvím webového formuláře. Cena manuálu s CD-ROMem je 100 korun, osoby s hluchoslepotou obdrží jeden výtisk zdarma. Zdroj: OZNÁMENÍ NOVÁ ŘEDITELKA V SNN Ve Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR se sídlem v Praze 8 na Karlínském náměstí 12 dochází od 1. ledna 2011 k personální organizační změně. Na pozici ředitelky sekretariátu SNN byla jmenována Mgr. Šárka Prokopiusová, která vystřídala dosavadní ředitelku RNDr. Evu Maršounovou odcházející do starobního důchodu. Republikový výbor SNN v ČR na svém zasedání vysoce ocenil úspěšnou dlouholetou práci Dr. E. Maršounové ve prospěch sluchově postižených a vyslovil jí upřímné poděkování. 16

Komunikace na úřadech s osobami se sluchovým postižením

Komunikace na úřadech s osobami se sluchovým postižením Komunikace na úřadech s osobami se sluchovým postižením Ing. Martin Novák, Jaroslav Winter Centrum zprostředkování simultánního přepisu prepis@cun.cz www.eprepis.cz ISSS, Hradec Králové 4.4.2011 Nejsme

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, ČÁST PRVNÍ

384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, ČÁST PRVNÍ 384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

384/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o znakové řeči

384/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o znakové řeči 384/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

VELETRH JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ??

VELETRH JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ?? VELETRH JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ?? Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané. Jan Ámos Komenský Místo konání : Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, prostory Krajského úřadu Ústeckého

Více

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 2 Datum: 25. listopadu 2008 Místo setkání: místnost 153, 1.patro, Malinovské nám. 3 Program: 1. přivítání, představení programu, prezence 2. analýza sociálních

Více

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 l e g i s l a t i v a ZMĚNY V ROCE 2017 Co se mění v roce 2017? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zvyšuje

Více

Centrum denních služeb SNN. Výroční zpráva 2007. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR. Den otevřených dveří. Oslavy Mezinárodního dne neslyšících

Centrum denních služeb SNN. Výroční zpráva 2007. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR. Den otevřených dveří. Oslavy Mezinárodního dne neslyšících Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Den otevřených dveří Centrum denních služeb SNN Oslavy Mezinárodního dne neslyšících Výroční zpráva 2007 Cíle a poslání: Jak se k nám dostanete: Tram.č. 3, 17 a 21

Více

S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s.

S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s. S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s. čl. I. Název a sídlo Název sdružení : Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o.s. Sídlo sdružení : Městský

Více

escribe: Online přepisovací centrum pro neslyšící

escribe: Online přepisovací centrum pro neslyšící escribe: Online přepisovací centrum pro neslyšící Dr. Lukáš Kencl Ing. Zdeněk Bumbálek Mgr. Tomáš Pop Ing. Jan Zelenka Bc. Boris Šimák Ing. Martin Novák Jaroslav Winter Mgr. Věra Strnadová Ladislav Kratochvíl

Více

I. pololetí. Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s. pobočka Praha Modřany

I. pololetí. Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s. pobočka Praha Modřany 2017 I. pololetí Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s. pobočka Praha Modřany Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. Pražský spolek neslyšících, p. s. http://www.cnn-ops.cz

Více

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Základní údaje Občanské sdružení

Více

Vytvořeno v rámci výzkumu Povědomí žáků základních škol Jihomoravského kraje o problematice sluchového postižení

Vytvořeno v rámci výzkumu Povědomí žáků základních škol Jihomoravského kraje o problematice sluchového postižení Příloha 3. Informační brožura Brno 2012 Základní informace o sluchovém postižení Vytvořeno v rámci výzkumu Povědomí žáků základních škol Jihomoravského kraje o problematice sluchového postižení Sluchové

Více

Simultánní přepis online pro osoby se sluchovým postižením Transkript online s.r.o.

Simultánní přepis online pro osoby se sluchovým postižením Transkript online s.r.o. Simultánní přepis online pro osoby se sluchovým postižením Transkript online s.r.o. Jan Zelenka, zelenka@transkript.cz Transkript online s.r.o. Sociální firma Propojení akademické, komerční a sociálně

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 Usnesení z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 1. Vědecká rada schválila tento program jednání: - program jednání, - schválení materiálů

Více

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé a multimédia Bratislava 2007, příspěvek

Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé a multimédia Bratislava 2007, příspěvek Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé a multimédia Bratislava 2007, příspěvek Mgr. Jiří Langer, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky PdF UP v Olomouci, ČR Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku využití

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ Preambule Občanské sdružení rodičů při ZŠDP bylo založeno 9. dubna 2008, dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. S účinností zákona č. 89/2012

Více

Základní standard činnosti Střediska Augustin

Základní standard činnosti Střediska Augustin Základní standard činnosti Střediska Augustin Určení: Závazný: Na vědomí: pro potřeby Střediska Augustin (bližší určení viz obsah) pracovníci střediska, fakultní koordinátoři a tutoři, studenti se specifickými

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

Komunikační podpora pro neslyšící a nedoslýchavé lidi

Komunikační podpora pro neslyšící a nedoslýchavé lidi Komunikační podpora pro neslyšící a nedoslýchavé lidi Přepis na mobilu Přepis mluvené řeči Živé titulkování Hristo Trajkovski VerbaVoice GmbH Bariéry, kterým čelí neslyšící a nedoslýchaví lidé Společenský

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky dne 20.02.2015 Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Svaz účetních regionální organizace

Svaz účetních regionální organizace Svaz účetních regionální organizace Po té, co jsme si v našem seriálu ke 45. výročí založení Svazu účetních udělali procházku historií, mezinárodními vztahy a jeho celorepublikovým významem, podíváme se

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

Setkání dvou světů. Lucie Romancová Knihovnice a koordinátorka aktivit pro handicapované uživatele Krajská vědecká knihovna v Liberci

Setkání dvou světů. Lucie Romancová Knihovnice a koordinátorka aktivit pro handicapované uživatele Krajská vědecká knihovna v Liberci Setkání dvou světů Lucie Romancová Knihovnice a koordinátorka aktivit pro handicapované uživatele Krajská vědecká knihovna v Liberci Dobrý den. Vítejte. Jmenuji se Lucie Romancová a pracuji v Krajské vědecké

Více

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 65 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce dubna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

I. Strany DOHODY. Student: Jméno, příjmení: Datum narození: Bydliště: Fakulta, obor, forma studia: prezenční Kontakty:

I. Strany DOHODY. Student: Jméno, příjmení: Datum narození: Bydliště: Fakulta, obor, forma studia: prezenční Kontakty: DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI UNIVERZITY PARDUBICE PRO ÚČELY FINANCOVÁNÍ ZVÝŠENÝCH NÁKLADŮ SPOJENÝCH SE ZAJIŠTĚNÍM STUDIA Student: Jméno, příjmení: Datum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

S T A T U T Justiční akademie

S T A T U T Justiční akademie Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2011, č.j. 274/2008-OJ/ORGV, kterou se vydává Statut Justiční akademie, ve znění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2014, č.j.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

CENTRUM neslyšících a nedoslýchavých Pracoviště: Modřany Pražský spolek neslyšících

CENTRUM neslyšících a nedoslýchavých Pracoviště: Modřany Pražský spolek neslyšících Darwinova 24, PRAHA 12 -Modřany, 143 00 Program na LEDEN 2015 1. čtvrtek Státní svátek, Nový Rok 2015 2. pátek CNN-sociální služby 5. pondělí CNN-sociální služby 6. úterý CNN-sociální služby 7. středa

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 172 S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě MUDr. Bc. Rostislav Čevela ředitel Odboru posudkové služby MPSV Obsah prezentace 1. Posudkové lékařství

Více

155/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob ČÁST PRVNÍ.

155/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob ČÁST PRVNÍ. 155/1998 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 1998 o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob Změna: 384/2008 Sb. Změna: 329/2011 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Stanovy České společnosti fyziků v medicíně, z.s.

Stanovy České společnosti fyziků v medicíně, z.s. Stanovy České společnosti fyziků v medicíně, z.s. Čl. 1 Charakter sdružení (1) Česká společnost fyziků v medicíně, z.s. (dále jen ČSFM) je založena podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 43/2006 Sb., č. 214/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. Slovo úvodem Vážení, dovoluji si Vám představit nově založenou společnost poskytující sociální služby

Více

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference Termín: 12.11.2014 Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 12:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona.

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona. STANOVY S.N.A. Preambule Název sdružení Sídlo 1. Poslání a základní cíle sdružení 2. Doba trvání sdružení 3. Členství 4. Vnitřní uspořádání 5. Hospodaření 6. Zánik a způsob majetkového vypořádání při zániku

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 10. prosince 2001 č. 1323 S t a t u t Vládního výboru pro zdravotně postižené občany Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Vládní výbor

Více

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc

Adresné sociální dávky péče o seniory Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11. 3. března 2012, Olomouc Příspěvek na péči Jan Gabriel, OS ODS Praha 11 3. března 2012, Olomouc Trocha teorie a platných zákonů Zákon 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Příspěvek na péči (dále jen příspěvek ) se poskytuje

Více

escribe: Online přepisovací centrum pro neslyšící

escribe: Online přepisovací centrum pro neslyšící escribe: Online přepisovací centrum pro neslyšící Dr. Lukáš Kencl Ing. Zdeněk Bumbálek Ing. Jan Zelenka Bc. Ivan Kutil Ing. Martin Novák Jaroslav Winter Mgr. Věra Strnadová Ladislav Kratochvíl Research

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ORGANIZAČNÍ ŘÁD Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 1/ Organizační řád Ústavu dějin Univerzity Karlovy a Archivu Univerzity

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Centrum denních služeb Praha. Úvodní slovo ředitele Centra denních služeb

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Centrum denních služeb Praha. Úvodní slovo ředitele Centra denních služeb Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Centrum denních služeb Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Úvodní slovo ředitele Centra denních služeb Proběhlý rok 2013 hodnotím jako uspokojivý. Za úspěšný bych ho považoval,

Více

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo STANOVY Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení I. Název, působnost a sídlo 1. Egonov o.s. je dobrovolné, nezávislé, nepolitické sdružení občanů ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vzdělávání osob se zdravotním postižením { JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany: - je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem

Více

Navrhované změny na pracovním trhu

Navrhované změny na pracovním trhu Navrhované změny na pracovním trhu v souvislosti s novelami zákona o zaměstnanosti a dalších zákonů RNDr. Petr Nečas ministr práce a sociálních věcí 6. března 2008 Motto navrhovaných změn: Ten, kdo pracuje,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012)

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) Vážení členové občanského sdružení ISIS, vážení přátelé! Přinášíme Vám informace důležité pro řádný chod

Více

Roman Lupoměský Neslyšící s nadějí, o.s.

Roman Lupoměský Neslyšící s nadějí, o.s. Praxe pro osoby se sluchovým postižením odpovídající Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením pod lupou. Roman Lupoměský Neslyšící s nadějí, o.s. Úmluva o právech ZP (dále v tomto textu jen Úmluva)

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Platné znění zákona č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění zákona č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů s vyznačením navrhovaných změn Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 1 Úvodní ustanovení Zákon upravuje

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. SLUCH VÁM SICE NEVRÁTÍME, ALE POMŮŽEME VÁM SE SLUCHOVOU VADOU ŽÍT KVALITNĚJI SLOVO ÚVODEM Vážení přátelé, je nám ctí, že

Více

Hluk a sluch. Stručný popis hluku, zdrojů hluku a ochrany proti hluku.

Hluk a sluch. Stručný popis hluku, zdrojů hluku a ochrany proti hluku. Hluk a sluch 4 Stručný popis hluku, zdrojů hluku a ochrany proti hluku. Toto je čtvrtá ze série brožurek firmy Widex o sluchu a problémech se sluchem. Co je hluk? V naší moderní společnosti jsme neustále

Více

INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA

INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha Czech Union of the Deaf, Prague Adresa: Dlouhá třída 37, 110 00, Praha 1 Fax: (0042) 224 827 111 Tel./Fax: (0042) 224 827

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Služby pro studenty se sluchovým postižením uživatele verbálního jazyka

Služby pro studenty se sluchovým postižením uživatele verbálního jazyka VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Antonínská 548/1, 60190 Brno www.vutbr.cz Služby pro studenty se sluchovým postižením uživatele verbálního jazyka Simultánní vizualizační zápis (přepis) - typ intervence poskytované

Více

Simultánní přepis mluvené češtiny pro osoby se sluchovým postižením

Simultánní přepis mluvené češtiny pro osoby se sluchovým postižením Simultánní přepis mluvené češtiny pro osoby se sluchovým postižením Ing. Martin Novák Česká unie neslyšících Co je simultánní přepis mluvené češtiny? Simultánní přepis mluvené češtiny je doslovný přepis

Více

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Příloha č. 1 výzvy č. 03_15_024 Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Žadatelé, školy, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, osoby samostatně výdělečně činné, obce,

Více

Speciální základní škola Skuteč

Speciální základní škola Skuteč Speciální základní škola Skuteč SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM (SPC) Zřízení SPC: 1. 1. 2010 Zastupitelstvo Pardubického kraje vydalo novou zřizovací listinu Speciální základní školy Skuteč, kde bylo nově

Více

MŮJ HLAS MOJE PRÁCE. PhDr. Daniela RÁZKOVÁ. K Dolům 73/65, Praha 4 (Polovina nebe, o.p.s.), polovina.nebe@email.cz

MŮJ HLAS MOJE PRÁCE. PhDr. Daniela RÁZKOVÁ. K Dolům 73/65, Praha 4 (Polovina nebe, o.p.s.), polovina.nebe@email.cz MŮJ HLAS MOJE PRÁCE PhDr. Daniela RÁZKOVÁ K Dolům 73/65, Praha 4 (Polovina nebe, o.p.s.), polovina.nebe@email.cz Anotace: Obecně prospěšná společnost Polovina nebe vyškolila již několik desítek těžce tělesně

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Základní údaje: Název organizace: Právní forma: ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí občanské sdružení Sídlo: Lubina 338, 742 21 Kopřivnice Bankovní účet: 1771452309

Více

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Mgr. Petr Wija, Ph.D. Institut důstojného stárnutí, Diakonie ČCE Možnosti zlepšení podpory pečujících o Zpracovat

Více

k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení

k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení Příloha č. 1 k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Komise pro sociální začleňování (dále jen Komise ) je stálým poradním, iniciativním

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer státní správy v České republice je posílení a podpora

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

Pobočka Darwinova 24, Praha 12 Modřany

Pobočka Darwinova 24, Praha 12 Modřany Pobočka Darwinova 24, Praha 12 Modřany Telefon: 255 713 261, Fax: 241 774 757 Provozní doba: Po Čt: 8-18, Pá: 8 12 Pobočka Darwinova 24, Praha 12 Modřany http://www.cnn-ops.cz Pavel Šturm - vedoucí pobočky

Více

Důchodová reforma. doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

Důchodová reforma. doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Důchodová reforma doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Recenzovali: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum Redakce

Více

Psychologie výběru zaměstnanců Metodika náboru a výběru, výběrová zakázka (Metodika 2. část) PhDr. Martin Seitl, Ph.D.

Psychologie výběru zaměstnanců Metodika náboru a výběru, výběrová zakázka (Metodika 2. část) PhDr. Martin Seitl, Ph.D. Psychologie výběru zaměstnanců Metodika náboru a výběru, výběrová zakázka (Metodika 2. část) PhDr. Martin Seitl, Ph.D. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0138 Název projektu: Modularizace manažerského

Více