Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR"

Transkript

1 1/2011 Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

2 OBSAH Úvodník Co se událo 4 Výkonný výbor Členská schůze Centra denních služeb..4 Co se chystá Mezinárodní konference Brno Kurz tlumočnictví ZJ jde do finále...6 Oslava založení SNN.6 Co se děje v terénu 7 Zprávy o činnosti Pražského spolku neslyšících CDS...7 Co se napsalo.8 Pomůže sluchově postiženým uživatelům s přepisem řeči mobil?...8 Hrozba pro Vaše zdraví: hluční kolegové.9 Povinná vyšetření před a po předání psa se speciálním výcvikem jsou již známa...10 Neslyší, ale díky kurzu i oni mohou dělat zdravotníky Jak s zbavit pískání a hučení v uších...11 Legislativa 12 Sluchově postižení občané nacházejí podporu u českých soudů...12 Sociální příplatek 2011 kdy na něj bude mít občan nárok?...13 Změny v sociálním zabezpečení od 1. ledna EU ratifikovala Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením...14 Méně dávek, méně papírování. Začne se u postižených..14 Vzdělávání Sdružení Lorm vydalo odborného průvodce taktilním znakovým jazykem...15 Oznámení Nová ředitelka v SNN Metodické listy zpravodaj Vydává: Svaz neslyšících a nedoslýchavých v České republice pro interní potřebu. Toto číslo vyšlo?.? Adresa redakce: Karlínské nám.12, Praha 8 Karlín Tel./fax: , Členové redakční rady: Mgr. Šárka Prokopiusová, Veronika Tichá, Monika Boháčková a Lumír Kadleček 2

3 Nevyžádané materiály se nevracejí. Kopírování pro vnitřní potřeby SNN v ČR povoleno. Převzaté materiály a zaslané příspěvky nemusejí vyjadřovat názor SNN v ČR ani redakce Metodických listů. Výtisk zdarma. Povoleno Ministerstvem kultury pod č.reg. E SNN v ČR 2010, 1/2011 ÚVODNÍK Vážení přátelé, Máte před sebou první číslo Metodických listů v novém roce, který bude zřejmě plný změn. První významnou změnu už máme za sebou. Jak se dočtete v závěru těchto ML, paní RNDr. Eva Maršounová odešla do zaslouženého starobního důchodu a její nástupkyní jsem byla v listopadu 2010 výkonným výborem jmenovaná já. Chtěla bych touto cestou paní doktorce poděkovat za velmi příjemné předání kompetencí a za to, že mi stále velice ochotně pomáhá při prvních samostatných krůčcích. Další velkou změnou je podoba ML. V poslední době ML vycházely 4x do roka. Dospěli jsme však k závěru, že nám chybí jakýsi zpravodaj, který by byl aktuálnější a flexibilnější než mohl být čtvrtletník. Pokusíme se proto ML vydávat každý měsíc, a to vždy ke konci měsíce. A protože to má být i zpravodaj, chceme zveřejňovat informace co, kde a kdy se zajímavého děje. Pokud tedy pořádáte nějakou akci, o níž chcete informovat ostatní, neváhejte a vždy do 20. dne v měsíci nám posílejte, co si přejete zveřejnit v rubrice Co se děje v terénu. Psát můžete na adresy nebo Podoba ML se bude měnit. Číslo, které máte právě v ruce, berte jako jakýsi začátek, kdy nebyl dostatek času na grafické úpravy a hledání jiných možností. Prosíme tedy o shovívavost a pokud byste měli nějaké nápady, připomínky či nabídky ke grafické podobě ML, budeme za ně vděčni. Změny nás všechny čekají i v legislativě. Pozornost věnujte hlavně změnám v sociálním zabezpečení o kterém se dočtete v rubrice Legislativa. Na závěr bych Vám chtěla za celou redakci Metodických listů popřát vše nejlepší v roce 2011 a budeme rádi, když nám zachováte přízeň i nadále. Mgr. Šárka Prokopiusová ředitelka sekretariátu SNN v ČR 3

4 CO SE UDÁLO VÝKONNÝ VÝBOR V pátek v 9.30 hodin se v zasedací místnosti sekretariátu SNN, Karlínské nám. 12, Praha 8, uskutečnilo zasedání Výkonného výboru SNN v ČR. Na programu byly tyto body: 1. Kontrola usnesení 2. Zpráva Republikové revizní komise 3. Úkoly sekretariátu SNN Plán hlavních akcí na rok Seminář : Jednotná evidence sociálních služeb (OK systém) Mezinárodní festival pantomimy neslyšících 7. Smlouva s CDS Brno o správcovství objektu Vodová 35, Brno a splátkách půjčky na rekonstrukci objektu 8. Informace Bc. Jany Klimešové o zasedání EFHO ve Stockholmu 9. Občanský zákoník informace o návrhu zákona ve vztahu k občanským sdružením 10. Různé ČLENSKÁ SCHŮZE CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Dne 17.ledna 2011 se konala Členská schůze Centra denních služeb a Pražského spolku neslyšících, který funguje už 143 let. Projednávalo se, co se událo za rok 2010, projekty MHMP, MPSV, dotace Prahy 12 a Prahy 11, sponzorské dary od firem, atd. Schůzi vedl předseda Pražského spolku neslyšících pan Pavel Šturm řídí tuto neziskovou organizaci od roku CO SE CHYSTÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE BRNO, Mezinárodní konference bude pracovním setkáním odborníků, kteří praktickým způsobem, tj. technologicky, organizačně nebo právně, lingvisticky, psychologicky nebo pedagogicky zajišťují přístupnost vzdělávání na vysokých školách pro osoby se specifickými nároky. Záštitu nad tímto setkáním převzal ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Mgr. Josef Dobeš a rektor Masarykovy univerzity prof. Petr Fiala. Letos uplynulo 10 let od okamžiku, kdy akademický senát Masarykovy univerzity zřídil Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Pojem vzdělání pro všechny od té doby nepřestal být v popředí pozornosti vedení školy i dílčích pracovišť. Za 10 let existence 4

5 střediska Masarykova univerzita jeho prostřednictvím postupně navázala kontakt s partnerskými středisky českých i evropských vysokých škol: Českého vysokého učení technického v Praze Univerzity Karlovy v Praze Univerzity Palackého v Olomouci Západočeské univerzity v Plzni Johann-Kepler-Universität Linz Karlsruher Institut für Technologie Alpen-Adria Universität Klagenfurt V současné době Masarykova univerzita integruje polovinu české vysokoškolské populace se smyslovým postižením i velkou část studentů s jinými specifiky, jež kladou na studenta i školu netriviální nároky. Nashromážděné zkušenosti, technické zázemí a provázanost odborných pracovišť Střediska s výzkumem na Fakultě informatiky, Pedagogické fakultě, Fakultě sociálních studií a dalších fakultách tak na půdě Masarykovy univerzity vedly ke vzniku metodického pracoviště s národní i mezinárodní působností v oblasti odborné práce prostřednictvím hmatového i hlasového výstupu, vydavatele učebnic hmatových, digitálních i hybridních a didaktických materiálů v českém znakovém jazyce, provozovatele jedné z největších veřejných knihoven pro zrakově postižené a pracoviště zajišťující veřejné zkoušky a testy osob se specifickými nároky. Universal Learning Design v Brně 2011 se stane příležitostí ke sdílení těchto mnohaletých zkušeností formou pracovního setkání s odborníky, kteří praktickým způsobem, tj. technologicky, organizačně nebo právně, lingvisticky, psychologicky nebo pedagogicky zajišťují obecnou přístupnost vzdělávání na vysokých školách. Záštitu nad tímto setkáním převzali ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Mgr. Josef Dobeš rektor Masarykovy univerzity prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. Těšíme se na setkání s Vámi v Brně. Za konfereční a organizační výbor PhDr. Petr Peňáz, ředitel Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky. Tematické sekce a speciální oblasti zájmů: 1. Standardy pro zajišťování obecné přístupnosti vysokých škol a testování osob se specifickými nároky 2. Jazyková kompetence sluchově postižených a role znakových jazyků v terciárním vzdělávání 3. Obecná přístupnost webu, softwarového prostředí, elektronických dokumentů a veřejných elektronických knihoven pro účely terciárního vzdělávání 4. Specifické poruchy učení a další typy neurodiverzity v terciárním vzdělávání a prostředky k jejich kompenzaci Zdroj: 5

6 KURZ TLUMOČNICTVÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA JDE DO FINÁLE Kurz Tlumočnictví znakového jazyka probíhající od května roku 2010 v rámci projektu na podporu vzdělání Strom vědění nám pomalu spěje ke konci. Lednovým během se s tlumočníky, kteří se ze všech koutů České republiky sjížděli každý měsíc do Řevnic u Prahy, rozloučíme plni příznivých dojmů a zážitků. 21. ledna se naposledy setkáme s lektory znakového jazyka, pod jejichž vedením si frekventanti vyzkouší překlad z českého znakového jazyka do češtiny a naopak, přičemž se zaměří především na vlastní jména v českém znakovém jazyce a specifické znaky, kterým bylo věnováno několik hodin v předešlých lekcích. Dvě sobotní přednášky na téma Základy psychologie a psychologické dovednosti pracovníka v sociálních službách a Úvod do relaxačních technik a psychohygieny budou pro tlumočníky přínosem vzhledem k tomu, že většina z nich absolvovala kurz Pracovník v sociálních službách, který probíhal před dvěma lety také pod záštitou Evropského sociálního fondu. Celý kurz bude uzavřen v polovině února závěrečnými zkouškami, jejichž zvládnutí pro pravidelné návštěvníky kurzu jistě nebudou problém - jelikož se jedná o profesionální tlumočníky, absolvované přednášky a praktická cvičení pro ně byly v podstatě pouze opakováním. Držíme účastníkům kurzu palce a věříme, že jim tento projekt dal mnoho zajímavých a pozitivních zkušeností. Autor: Veronika Tichá OSLAVA ZALOŽENÍ SNN v dopoledních hodinách se bude při příležitosti 20. výročí založení Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR (květen 1990) konat v Centru denních služeb v Modřanech matiné, na které budou pozváni všichni bývalí i současní členové Svazu, především ti, kteří se nemohli zúčastnit předchozích oslav. Tato akce bude završením oslav založení naší organizace, které probíhaly již dvakrát v průběhu roku

7 CO SE DĚJE V TERÉNU ZPRÁVY O ČINNOSTI PRAŽSKÉHO SPOLKU NESLYŠÍCÍCH - CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Dvakrát měsíčně ve středu v lichý týden se v CDS setkává Klub šipek. Jednou za měsíc v sobotu pořádá klub turistů výlety po Praze, na kterých se schází max. 30 osob. Tento měsíc se uskuteční výlet do Dolních Chabrů a okolí, sraz je 22. ledna v Kobylisích na Praze 8. V Centru denních služeb se bude 24.ledna od hodin konat přednáška o Výživě, kterou bude ve ZJ přednášet RNDr. Josef Brožík. Jednou za měsíc se schází Klub žen, kde se účastnice zabývají ručními pracemi, 25.ledna budou vyrábět valentýnská srdíčka. Poslední úterý v měsíci v CDS funguje Poradna pro uživatele sluchadel, kterou provozuje pan Jaroslav Paur, prezident SNN v ČR. Masáže jsou poskytovány v prostorách v Centra denních služeb vždy každé pondělí od do 17.00, na klasickou masáž se musí každý předem objednat. Dvakrát v měsíci ve středu v sudém týdnu se konají přednášky pro seniory na různá témata, následované volnou besedou. 7

8 V únoru 5.února od hod. pořádá CDS Dětský karneval. Program bude bohatý a čeká nás také soutěž o nejlepší masku. Dne 14.února od 16 hodin se bude v CDS konat Valentýnská zábava. Připraveny budou soutěžní hry pro páry - staré i mladé. Na účastníky party čeká dárek a pohoštění. V prostorách Centra denních služeb bude 28.února probíhat přednáška ČSOB o financích ve znakovém jazyce, přednášet bude pan Šmejkal a jeho výklad bude tlumočen do znakového jazyka. CO SE NAPSALO POMŮŽE SLUCHOVĚ POSTIŽENÝM UŽIVATELŮM S PŘEPISEM ŘEČI MOBIL? Budou moci lidé se sluchovým postižením používat ke komunikaci automatický přepis mluvené řeči do mobilu? Odpověď na tuto otázku by mělo přinést několikaměsíční testování, které zahájila se skupinou dobrovolníků z České unie neslyšících společnost Newton Technologies. Pět chytrých mobilních telefonů a SIM karty pro tento účel zapůjčila společnost Telefónica O2 Czech Republic. Vývojáři Newton Technologies do mobilů nainstalovali aplikaci umožňující spojení se serverem, na němž je uložen program Newton Dictate, takže neslyšící uživatel pak může sledovat, jak mu program převede na displeji do textové podoby mluvenou řeč partnera v komunikaci. Nepředpokládáme, že program již nyní plně uspokojí potřeby neslyšících uživatelů. Úspěšnost rozpoznávání mluvené řeči závisí na řadě okolností, zejména na okolním ruchu, výslovnosti, typu slov, existenci stejně či podobně znějících slov, zatím se pohybuje kolem 85 procent, a to spíše za dobrých podmínek, říká ředitel Newton Technologies Petr Herian. Očekáváme však, že nám neslyšící testeři poskytnou cenné poznatky pro další vývoj a sami si ověří, zda by v některých situacích pro ně už za současného stavu mohl být automatický přepis mluvené řeči do mobilu přínosem, například u lékaře, v zaměstnání a podobně. Newton Dictate, systém pro rozpoznávání hlasu a převod řeči do textové podoby vznikl z exkluzívní spolupráce mezi vědecko-výzkumným týmem SpeechLab pod vedením Prof. Ing. Jana Nouzy, CSc., na Technické univerzitě v Liberci a společností NEWTON 8

9 Technologies, a.s. Největší uplatnění zatím nachází u soudů a ve zdravotnictví, umožňuje významně zvýšit efektivitu práce každému, kdo vytváří či přepisuje delší texty. Právě zahájený pilotní projekt by však měl umožnit v budoucnu sluchově postiženým uživatelům přístup k programu na dálku, aby s pomocí chytrého mobilního telefonu mohli použít automatický přepis řeči do textové podoby všude tam, kde je k dispozici kvalitní mobilní internetové připojení. Přitom nejde o první spolupráci Newton Technologies a České unie neslyšících. Obě organizace se spolu s ČVUT podílejí na projektu escribe online přepisovací pracoviště, který podpořila Nadace Vodafone. V první fázi partneři z ČVUT vytvořili technické předpoklady pro to, aby bylo možné provádět přepis mluvené řeči na dálku, kdy přepisovatel nemusí být přítomen přímo na místě, kde je třeba pro účastníky se sluchovým postižením zajistit simultánní přepis mluvené řeči. Příkladem byla samotná úvodní instruktáž dobrovolných testerů, která proběhla v zasedačce Newton Technologies v Praze, ale o na plátno promítaný simultánní přepis hodinového výkladu instruktora se postaral díky internetovému propojení na dálku ze svého domova v Hradci Králové Miloš Černilovský, několikanásobný mistr světa v rychlopsaní a stálý spolupracovník Centra zprostředkování simultánního přepisu ČUN (www.prepis.cz). Ne vždy jsou ovšem k dispozici kvalitní rychlopísaři, a proto vzniká v rámci projektu escribe v jeho druhé fázi online přepisovací pracoviště, založené na spojení automatického přepisu programem Newton Dictate se stínovým mluvčím. K tomu by se z místa konání akce přes internet nebo telefon dostával do sluchátek hlas řečníka a stínový mluvčí by jeho řeč simultánně namlouval za optimálních hlukových podmínek do programu, který by byl přizpůsoben jeho výslovnosti, takže by se významně zvýšila úspěšnost automatického převodu mluvené řeči do textové podoby. Zdroj: HROZBA PRO VAŠE ZDRAVÍ: HLUČNÍ KOLEGOVÉ Je prakticky všudypřítomný. A i když už ho možná ani nevnímáte, vaše zdraví může drasticky poškodit. Hluk v současnosti představuje stále větší hrozbu. Hlučné pracoviště nebo jakékoli jiné zdroje dlouhodobého hluku mohou způsobit zhoršení sluchu, hypertenzi, ischemickou chorobu srdeční, poruchy spánku, snížené libido, předčasnou ejakulaci, dokonce i smrt. S vystavováním se hluku pravděpodobně souvisí i změny v imunitním systému těhotných žen a výskyt vrozených vad dětí. Lidé vystavení nadměrnému hluku trpí mnohem více stresem a jsou agresivnější. Hluk je fenoménem naší doby. I když si jeho zvýšenou intenzitu často již ani vědomě nepřipouštíme, na lidské zdraví má velmi negativní vliv. Nemusíte přitom nutně pracovat se sbíječkou, ani bydlet v těsné blízkosti letiště, k poškození zdraví stačí hluční kolegové, nebo setrvalé mejdany u sousedů. K nejvýznamnějším zdrojům nadměrného hluku patří silniční a letecká doprava, na třetím místě se potom, podle výzkumů, umístil dlouhodobý poslech hlasité hudby a průmysl. Podle údajů Světové zdravotní organizace (WHO) silniční doprava zodpovídá za osmdesát procent nadměrného hluku v Evropě. Ohrožuje každého třetího Evropana, každý pátý obyvatel Evropy je potom vystaven nebezpečné hladině nočního hluku. Podle výzkumu, který proběhl ve Velké Británii, se každý desátý člověk potýká s obtěžujícím a stresujícím nočním hlukem, který je způsoben lidským faktorem. Jen ve Velké Británii uvádí téměř šest milionů lidí, že jim život znepříjemňují hluční sousedé, kvůli kterým si nemohou užívat klidu domova. Osmnáct milionů Britů se potom potýká s nadměrnou intenzitou hluku přes den. 9

10 Vědci zjistili, že spíš než intenzita a délka trvání hluku je z hlediska stresu mnohem podstatnější jeho povaha. Je například dokázáno, že nárazový hluk spojený s leteckou dopravou je lidmi vnímán jako mnohem víc stresující než hluk spojený se silniční dopravou, který se udržuje na přibližně stejné úrovni. Na pracovišti je považován za obtěžující hluk větší než pětapadesát decibelů. Předmětem stížností je však například i hladina hluku menší než čtyřicet decibelů (to je přibližně hluk, který vydává lednička v chodu). Jako silně obtěžující jsou například vnímány soukromé telefonáty kolegů. Je však zajímavé, že na stejně hlasité pracovní telefonáty kolegů si lidé nestěžují. Už v roce 1978 vydala Environmental Protection Agency zprávu, podle které existuje souvislost mezi nadměrným hlukem a nízkou porodní váhou dětí (za nízkou porodní váhu se považuje hmotnost menší než g). Pokud je těhotná žena vystavená dlouhodobě nadměrnému hluku (například letecké dopravě), existuje větší pravděpodobnost, že dítě bude trpět vrozenými vadami. Plod je schopný vnímat zvuky už v děloze a odpovídá na ně pohybovou aktivitou i změnou srdečního tepu. Nejhorší vliv má na nenarozené dítě nadměrný hluk, kterému je plod vystaven mezi patnáctým a šedesátým dnem po početí, kdy se formují jeho vnitřní orgány a centrální nervový systém. Hluk jej ale ohrožuje i v pozdějším stádiu vývoje, kdy v jeho důsledku klesá krevní zásobení. Studie provedená v roce 1993 na Cornell University zjistila, že děti vystavené nadměrnému hluku mají větší problémy s učením, hůře čtou a mluví.nadměrný hluk je také spojován s kardiovaskulárním problémy. V roce 1999 vydala WHO zprávu, podle které existuje souvislost mezi dlouhodobým vystavováním se hluku o síle decibelů a hypertenzí. V případě nočního hluku stačí již intenzita 50 decibelů a významně stoupá riziko infarktu v důsledku zvýšení produkce kortizolu. Dlouhodobé vystavení nadměrnému hluku vede k zúžení cév a zvýšení krevního tlaku. V roce 1997 rozeslali vědci dotazníky mezi dvě skupiny respondentů, z nichž jedni bydleli v těsné blízkosti velkého letiště a druzí v tiché čtvrti. Lidé bydlící v blízkosti letiště si mnohem častěji stěžovali na problémy se spánkem, bolesti hlavy, zažívací problémy a celkově byl jejich zdravotní stav horší. Podle údajů EU je nadměrnému letištnímu hluku vystaveno přibližně osmdesát milionů Evropanů. Podobný negativní vliv má i dlouhotrvající intenzivní hluk na pracovišti. Dokázala to studie z roku 2004 Health effects caused by noise, kterou uskutečnil Ising H. Kruppa. K tomu, aby se člověku zvýšila hladina stresových hormonů a začal trpět poruchami spánku, stačí podle studie, kterou v roce 1998 provedl Evans, i relativně nízká hladina zvuku. Při tomto výzkumu simulovali vědci zvuk letadla přelétávajícího v noci nad domem. U spících lidí se významně zvýšila hladina adrenalinu a kortizolu už po dvou nocích. Psycholog Harder a jeho kolegové zase v roce 1999 měřili hladinu kortizolu spících lidí, kteří byli vystaveni hluku o intenzitě podobné hlasitému hovoru. Již po třech nocích došlo k významnému zvýšení hladiny kortizolu. Po sedmi dnech byly narušeny přirozené biorytmy. Zdroj: POVINNÁ VYŠETŘENÍ PŘED A PO PŘEDÁNÍ PSA SE SPECIÁLNÍM VÝCVIKEM JSOU JIŽ ZNÁMA Na povinných vyšetřeních před a po předání psa se speciálním výcvikem se shodli odborníci z meziresortní pracovní skupiny na svém 7. zasedání na začátku prosince. Zabývali se povinnými vyšetřeními před samotným zařazením psa do výcviku i před předáním osobě se zdravotním postižením. 10

11 Kromě zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, které tým koordinuje, jsou v meziresortní pracovní skupině také experti z ministerstva zdravotnictví, ministerstva zemědělství a ministerstva průmyslu a obchodu. Nechybí ani zástupci organizací reprezentujících osoby se zdravotním postižením, uživatelů psů a organizací, které psy cvičí. Zdroj: NESLYŠÍ, ALE DÍKY KURZU I ONI MOHOU DĚLAT ZDRAVOTNÍKY Zdravotnický kurz, díky kterému mohou i neslyšící lidé pracovat jako zdravotníci, nabídlo zájemcům občanské sdružení Záchranáři Žatec spolu s Jazykovým centrem Ulita pro sluchově postižené v Praze - Radlicích. Od září do prosince měli 80 hodin výuky. Devět účastníků kurzu nakonec získalo v prosinci průkaz zdravotníka zotavovacích akcí. Jsou oprávněni pracovat jako zdravotníci na různých akcích pro neslyšící. Po proškolení se mohou ucházet i o pracovní místa sanitářů v nemocnicích, vysvětlila koordinátorka projektu Milena Čámková. Členy sdružení jsou i profesionální zdravotníci. Zdroj: Mladá fronta DNES, JAK SE ZBAVIT PÍSKÁNÍ A HUČENÍ V UŠÍCH Pískání či hučení v uchu rozhodně nepatří mezi oblíbené stavy. Čas od času to jistě zažil každý, jsou ale i tací jedinci, kteří pískáním v uších trpí pravidelně. Jistě by vám řekli, že by kolikrát udělali cokoli, aby se toho zbavili. Možná budou moci vyzkoušet nový způsob, s kterým nyní přišli britští odborníci - pronikavou hudbou. Jak sami vědci tvrdí, možná našli způsob, jak nadobro udělat z pískání v uších problém minulosti. Jak dokládají, jen v Británii trpí těmito opakovanými stavy stovky až tisíce Britů. Při úspěšných testech na krysách byli schopni zastavit otravné pískání v uších, a to stimulací nervů na krku (vagus nerv) malou elektrodou, přičemž testovaným subjektům do uší zároveň hrála pronikavá hudba. Technika, která podle odborníků "restartuje" mozek, bude podle serveru Daily Mail během několika měsíců připravena k testování na lidech. Pískání nebo hučení může postihovat jedno či obě uši a je nejčastěji popisováno jako pronikavý zvonivý či pištivý zvuk, ale také chrastění, pípání nebo návalovité hučení. Většinou se tento stav projeví po vystavení osoby velkému hluku, který ničí buňky ve vnitřním uchu, které přenášejí zvukové signály do mozku. Vědci se domnívají, že se při takovém stavu mozek snaží nahradit poškozené buňky a proto začne vysílat domnělé zvuky. Dalšími příčinami tohoto stavu může být také zranění či přirozené stárnutí. "Na rozdíl od jiných metod se nesnažíme tento problém nijak maskovat," uvedl vedoucí studie doktor Michael Kilgard. "Naše metoda jednoduše při stavu pískání v uších přeladí mozek opět do stavu, kdy pískání přestane. Při stimulaci nervů jsou totiž vypouštěny chemikálie, které dokáží změnit mozkové obvody. Stejná stimulace proběhne při testování lidských pacientů na terapeutických sezeních v rozmezí několika týdnů. Zdroj:

12 LEGISLATIVA SLUCHOVĚ POSTIŽENÍ OBČANÉ NACHÁZEJÍ PODPORU U ČESKÝCH SOUDŮ Lidé se sluchovým postižením, kteří nekomunikují pomocí znakového jazyka a jejich mateřštinou je čeština, mohou požadovat při jednání u soudu simultánní přepis mluvené řeči. Zatímco dříve byli odkázáni jen na odezírání, které je velmi nespolehlivé a stavělo je do nerovnoprávného postavení, nyní se soudy mohou obrátit na Českou unii neslyšících, která je schopna zajistit pro neslyšící účastníky simultánní přepis celého jednání. Takový přepis proběhl již při 17 soudních řízeních. K rozšíření přepisu u soudů významně přispěl projekt České unie neslyšících Odstraňování diskriminace osob se sluchovým postižením při soudním řízení, který v roce 2010 podpořily Vládní výbor pro zdravotně postižené občany a Nadace Vodafone ČR. V rámci projektu byli ve spolupráci se sdružením Interinfo vyškoleni pro přepis u soudu další rychlopísaři, takže nyní je nedávno vzniklé Centrum zprostředkování simultánního přepisu ČUN schopno zajistit přepis pro soudy nebo i pro státní zastupitelství po celé republice. Dále se uskutečnily semináře o komunikaci osob se sluchovým postižením u soudů v září 2010 na Nejvyšším správním soudu v Brně a v listopadu 2010 na Městském soudu v Praze. Justiční veřejnost byla seznámena s novou službou rovněž na sněmu Soudcovské unie a všechny soudy a státní zastupitelství obdržely písemnou informaci o této službě již počátkem roku Pro informování osob se sluchovým postižením o přepisu mluvené řeči a zásadách správného chování u soudu připravila Česká unie neslyšících během projektu osvětové letáky. Zatímco zpočátku u nás poptávali simultánní přepis jen neslyšící účastníci soudního jednání, nyní už o naší službě vědí i soudy a samy se na nás obracejí. A až na nepatrné výjimky jsme se setkali ze strany soudců s korektním a v některých případech až mimořádně empatickým přístupem k účastníkům se sluchovým postižením, konstatuje Ing. Martin Novák, vedoucí Centra zprostředkování simultánního přepisu ČUN. Převod mluvené řeči do písemné podoby v reálném čase je jedním z 10 komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, které uvádí zákon č.155/1998 Sb., ve znění zákona č. 384/2008 Sb. Podle něho mají tyto osoby právo zvolit si takový komunikační systém, který jim vyhovuje. Česká unie neslyšících začala zajišťovat simultánní přepis mluvené řeči pro osoby se sluchovým postižením díky grantu Nadace Vodafone ČR od září Dosud uskutečnila již 213 přepisů na akcích nejrůznějšího druhu, jejichž přehled se nachází na webových stránkách A protože se ukázalo, že nejkritičtějším je komunikační handicap pro osoby se sluchovým postižením při jednáních u soudu, soustředila se na tuto oblast výrazněji a na rok 2010 získala dotaci od Vládního výboru pro zdravotně postižené občany na projekt Odstraňování diskriminace osob se sluchovým postižením při soudním řízení. Úspěšnost projektu nejlépe dokumentuje skutečnost, že není znám jediný případ v posledním roce, kdy by soud odmítl sluchově postiženému účastníku zajistit simultánní přepis mluvené řeči. Pokud je o to požádán, může se obrátit na Centrum zprostředkování simultánního přepisu ČUN které zatím vždy dokázalo zajistit kvalitní přepisovatele. Dosud byly tyto přepisy financovány z grantů, od roku 2011 je však již budou hradit ze svého rozpočtu soudy. Zdroj:

13 SOCIÁLNÍ PŘÍPLATEK 2011 KDY NA NĚJ BUDE MÍT OBČAN NÁROK? Sociální příplatek bude s účinností od náležet rodinám se zdravotně postiženým členem. Sociální příplatek bude od náležet rodinám se zdravotně postiženým členem, tzn. v případech: kdy rodič pečuje o dlouhodobě nemocné dítě, dlouhodobě zdravotně postižené dítě či dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě. Dále také v případech, kdy alespoň jeden z rodičů je dlouhodobě těžce zdravotně postižený, nebo jsou nezaopatřeným dítětem, které je dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné. Zdroj: ZMĚNY V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ OD 1. LEDNA 2011 Česká správa sociálního zabezpečení informuje o tom, co se mění od Nového roku v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a v pojistném na sociální zabezpečení. Přehled je rozdělen do šesti následujících oblastí: Změny v nemocenském pojištění zaměstnanců od a změny v postupu ošetřujícího lékaře a zaměstnavatele Změny v důchodovém pojištění od Změny v pojištění osob samostatně výdělečně činných od Předčasný starobní důchod OSVČ a nemocenské pojištění Informace pro OSVČ, které platí pojistné na důchodové pojištění poštovní poukázkou Změny pro zaměstnavatele v pojistném na sociální zabezpečení od Snížená podpora u některých uchazečů v důsledku ukončených pracovních poměrů. Pokud uchazeč o zaměstnání doloží, že jeho pracovní poměr byl ukončen dohodou, nebo ho uchazeč ukončil sám bez vážného důvodu (např. zdravotního), bude mu přiznána podpora v nezaměstnanosti pouze ve výši 45%. Proto je nutné vždy uvádět způsob ukončení. Změny ve zdanění mezd a platů. Novela upravuje výpočet měsíčních daňových záloh z mezd a daně z mezd a platů. Jednoroční snížení slevy na poplatníka - pouze základní - o 1.200Kč ročně, resp. o 100Kč měsíčně. Vyloučení pobírání podpory s možností přivýdělku na dohodu o provedení práce. Dosud bylo možné, aby si uchazeč o zaměstnání v souběhu s evidencí a podporou v nezaměstnanosti mohl přivydělat Kč měsíčně, aniž by byla jeho evidence a podpora nějakým způsobem omezena. 13

14 Od uchazeč, který si bude jako dosud přivydělávat, neobdrží po tuto dobu podporu v nezaměstnanosti, v evidenci může být i nadále (tedy bude zdravotně pojištěn). Zdroj: EU RATIFIKOVALA ÚMLUVU OSN O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Evropská unie jako první mezinárodní organizace ratifikovala úmluvu OSN, která ji zavazuje podporovat a chránit lidská práva a základní svobody svých zdravotně postižených občanů. V EU jich žije odhadem 80 milionů. Každý šestý člověk v Evropské unii - celkem přibližně 80 milionů osob - má nějakou formu zdravotního postižení a více než třetina lidí ve věku nad 75 let trpí postižením, které je do určité míry omezuje. Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením, kterou nyní ratifikovala Evropská unie, by měla většině takto postižených zajistit plné zapojení do společenského a hospodářského života a odstranění všech forem diskriminace. V případě EU to znamená, že všechny právní předpisy, politiky a programy na úrovni EU musí být v souladu s ustanoveními této Úmluvy. Členské země, které již Úmluvu ratifikovaly, by měly zajistit plnou právní způsobilost osob se zdravotním postižením a dohlédnout na jejich rovný přístup ke vzdělání nebo zaměstnání. Evropská unie podepsala Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením 30. března 2007, hned první den, kdy bylo možné podpis připojit. Od té doby byla Úmluva podepsána všemi 27 státy EU a dalšími 120 zeměmi z celého světa. V této chvíli ale může Úmluva platit pouze v 16 zemích, které ji stihly ratifikovat. Česká republika tak učinila minulý rok na konci září. Evropská komise už v listopadu minulého roku představila strategii EU v oblasti zdravotního postižení pro příštích deset let. Strategie zahrnuje konkrétní opatření a harmonogram, jejichž cílem je Úmluvu OSN realizovat. Jedním z cílů strategie je i vybudování bezbariérové Evropy do roku Zdroj: MÉNĚ DÁVEK, MÉNĚ PAPÍROVÁNÍ. ZAČNE SE U POSTIŽENÝCH Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) počítá se zavedením jednotného výplatního místa pro sociální dávky a zároveň se snížením jejich počtu. Na středeční tiskové konferenci o tom informoval ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09). Podle návrhů MPSV by tímto jednotným místem měl být úřad práce. Další změna by se týkala snížení počtu dávek a jejich sjednocení do větších celků. Méně papírovat se začne u lidí s tělesným postižením, pro které je obcházení jednotlivých úřadů a vyplňování stohů formulářů obzvláště náročné. "Teď osoby se zdravotním postižením potřebují při žádosti o dávky až tři různé lékařské posudky od tří různých lékařů, což jednak zatěžuje je a jednak 14

15 stát, který to všechno platí," poukázal na nedostatky současného systému ministr sociálních věcí Jaromír Drábek. "Tuto multiplicitu je třeba odstranit." Postižení by tak tedy měli nárok na opakující se příspěvek na mobilitu a také jednorázový příspěvek na zvláštní pomůcky. "Cílem plánovaných změn je snížit administrativní zátěž a s ní spojené náklady a hlavně zavést efektivnější, lépe cílený a kontrolovaný systém dávek, kterou budou přidělovány adresně," vysvětlil Drábek smysl reforem. Zdroj: VZDĚLÁVÁNÍ SDRUŽENÍ LORM VYDALO ODBORNÉHO PRŮVODCE TAKTILNÍM ZNAKOVYM JAZYKEM Občanské sdružení LORM v úzké spolupráci s odborníky z Univerzity Palackého v Olomouci a Masarykovy univerzity v Brně vydalo na sklonku roku 2010 tištěný manuál s vloženým CD-ROMem určený pro výuku a studium taktilního znakového jazyka u osob s hluchoslepotou. Jedná se o metodickou pomůcku, která má doplnit všem zájemcům, současným i budoucím lektorům i uživatelům taktilního znakového jazyka důležité teoretické znalosti. V textu lze najít odpovědi na tři základní otázky: Co je taktilní znakový jazyk, Co je dobré znát, abychom se s ním dobře domluvili a Jak lze při komunikaci využít český jazyk. Manuál, který navíc obsahuje doporučení pro výuku a odkazy na odbornou literaturu, ocení především lektoři, kteří učí osoby s hluchoslepotou, jak si osvojit taktilní znakový jazyk. Součástí tištěné brožury je však i vložený multimediální CD-ROM, který je určen zájemcům se zrakovým postižením. Na CD-ROMu je totožný text i odkazy na stejné doprovodné ilustrace, jaké jsou v tištěném manuálu, při jeho přípravě jsme mysleli na to, aby byl dobře uživatelsky přístupný pro osoby se zbytky zraku, přibližuje CD-ROM jeden z jeho autorů, Mgr. Jiří Langer, Ph.D. z Univerzity Palackého v Olomouci. Tento metodický průvodce taktilním znakovým jazykem je vyústěním šestileté spolupráce mezi sdružením LORM a doc. PhDr. Evou Souralovou, Ph.D., PhDr. Mgr. Radkou Horákovou, Ph.D. a Mgr. Jiřím Langerem, Ph.D. Zatímco ve světě je taktilní znakový jazyk mezi hluchoslepými často používán, u nás s ním byli hluchoslepí seznamováni až v rámci tohoto projektu. Na začátku naší spolupráce v roce 2004 bylo hlavním cílem představit tento komunikační systém hluchoslepým zájemcům a uvést jej v České republice do života, přibližuje počátky projektu Mgr. Petra Zimermanová, ředitelka o.s. LORM. V následujících letech pořádalo sdružení LORM pět týdenních pobytů zaměřených na výuku a konverzaci v taktilním znakovém jazyce, na svých pobočkách učilo hluchoslepé klienty komunikovat v dotekové podobě českého znakového jazyka a během této doby vydalo dva výukové CD- ROMy, určené k nabytí, rozšíření a procvičování si zásoby znaků. Po celou dobu jsme si však byli vědomi toho, že k výukovým CD-ROMům něco důležitého schází, vysvětluje dál 15

16 Mgr. Zimermanová. Chyběl nám tu průvodce, který by pomohl všem lektorům i uživatelům taktilního znakového jazyka si doplnit potřebné teoretické znalosti. Příprava tohoto odborného průvodce sice zabrala nejvíce času, o co déle se však připravoval, o to více času měli jeho autoři možnost zkoumat a popsat zákonitosti tohoto jedinečného komunikačního systému hluchoslepých, shrnuje přínos odborného manuálu. Manuál s CD-ROMem si lze objednat v Poradenském centru LORM Praha, Zborovská 62, Praha 5, tel/fax: , em na adrese nebo přímo ze stránek prostřednictvím webového formuláře. Cena manuálu s CD-ROMem je 100 korun, osoby s hluchoslepotou obdrží jeden výtisk zdarma. Zdroj: OZNÁMENÍ NOVÁ ŘEDITELKA V SNN Ve Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR se sídlem v Praze 8 na Karlínském náměstí 12 dochází od 1. ledna 2011 k personální organizační změně. Na pozici ředitelky sekretariátu SNN byla jmenována Mgr. Šárka Prokopiusová, která vystřídala dosavadní ředitelku RNDr. Evu Maršounovou odcházející do starobního důchodu. Republikový výbor SNN v ČR na svém zasedání vysoce ocenil úspěšnou dlouholetou práci Dr. E. Maršounové ve prospěch sluchově postižených a vyslovil jí upřímné poděkování. 16