Mateřské škole Šubířov byla pro rok 2013 přidělena částka na provoz ve výši

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřské škole Šubířov byla pro rok 2013 přidělena částka na provoz ve výši"

Transkript

1 Mateřská škola Šubířov příspěvková organizace pí Kalandrová Jarmila - ředitelka Šubířov 35 Roční zpráva příspěvkové organizace MŠ Šubířov za rok 2013 Mateřské škole Šubířov byla pro rok 2013 přidělena částka na provoz ve výši ,- Kč. a provoz MŠ Šubířov bylo vyčerpáno celkem ,96 Kč. S kladným hospodářským výsledkem MŠ Šubířov za rok 2013 v částce 6 244,04 Kč bude naloženo dle zvážení zastupitelstva obce. V rezervním fondu MŠ zůstává k ,28 Kč. Kontrola hospodaření MŠ Šubířov za rok 2013 byla ze strany obce provedena dne V Šubířově dne :feřsi<i- j(~r řf{(' t.. Ct:S: \ řlsrt.,. _.,!~lz,""':: :~ KONiCE

2 ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Illteisltá škola &iniav, Ffupěvková organi~, 35 7J 52' "ov,,:;. 8 Sestavená k : 31. 2,2 3 za cm:ibí: 12/20l3 v Kč, s přesoos í na dvě dese inná sta Or.amžik sestaveni: 07.02,20J 14:22 hod. AKTIVA B ě :: n é o b dob í Min é OCó:lbí Korekce Netto UTIVA CELUI! A. Stili aktiva Dl.cdIoIXbý DIDIDtný ajetelt Neimtné výs edky vf!. a vývoje 2. Software 3. (keni. elná práva 4. Povo enky na emise a preferenční limity 5. DrolJlý dlouoodotrj nelm>tný Ilil.ete. 6, Osta ouhodooýnelm> Ý raje ek NeOOkonče,Ý dlouhoo::tjýnelmltný Ililjetek O i 8, Ospořádací účet tech. zhodooceni dlouhodcbého nelrn,lliljetku 044 9, Poskytnuté zálohy na dlouhooobý nelml Ý Ililje ek 5 O, 0,0 O. O O. O., II. DlcdlociXJýImIt11ý ajetelt 1. Pozanky 2, Kulturní přmty 3. Stawy 4. Sa:mstatné novité ěci a solilory looviých věcí 5. Pěstite ké celky trval Pl porostů 6. Drobný dlouoodobýlmltný Ilil'etek Osta ouhoo::tjýlm ný Ilil' etek 8. NeOOr.onéený ou!xxxijý tmo 'rn.etek 9, Ospořádací účet tech,zhodoocení dlouiiodctx\ho lrn.ll't1jet 10. Poskytnuté zá ohy na dlouhooobý lmltný Ililjetek , ,0 O. O.,00 O. O m. Dl.cdIoIXbý finari:ní ajetelt, K3'e kové účasti v osobá s rozhodujíc' vlivan 2. K3jetkové účasť v osobách s podstatn~ v.van 3. D1ul'ové cenre papíry držené do sp atoosti 5. vaně ady oljl'ooore 6. Ostatní. dlouhod<tý :inanční saje ek O. O. O O. 'N. Dl~~ 1. Poskytnuté rávratné finanční výfxmjci dlouh<xxlbé ouiiodctx\ pohle:já ky z pos ~ých úvěru ouiiodctx\ poskytnuté zálohy D ouhodooépohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Osta ni dlouhodooé pohledávky DlouhodOOéposk rnuté zálohy na trans ery L

3 ění AKTIVA Číslo a název!xloiky Syn etický úče ě i n é o b dob :. Minulé otxlobí 3rutto i<orekce Net o B. Cběináaktiva I. ZásOOy 1. PoUze. rrateriálu 2. Materiá na skla~ 3. li.ateriá na ces ě 4. Nedokončená výrcta 5. Po otoyary vlastn; výroby 6. výrrbky 7. Pořízení zboží 8. ZOOžína srjadě 9. ZOOžína ces ě 10. Ostat. zásoby III ~.OO 9. O o. v n. lrátltoailé plhl«iávky 1. tklrerate é Krá ~!Xls nuté zá ohy Jiné!XJhledávkyz hlavní či.noos Poskyt é návra né finanční výp:ro:i krátkcxlobé 316 O. Pohledávky za zarrěstna i 335. Zúčtování s ins.tuce::ů soc. zabe~ní a zdr.pcj íš laň z příjllul iné přírré dané 342 J. raň z přídare Jiné dané a plplatky Pohledávky za Vybranýmiústředními v ádnírni ins itucani 346. Po edávky za Vybrarrý7Jimístními vládními:nsti cani Pohledávky za účastníky sdruže Krát~!Xlhledávky z nástroj ti spoluíiranc, ze zahraničí Krá ~.odooéposky"..n é zá ohy na transfery Náklady příš ích dxxxlí 3 : 26. Příjmy příštích 00000' IXlhadnéúčty a vní Osta. krátk<xic:re!xl edávky lo O O. O " ID. lrátkockilj finanční aajetelt 1. Majetkové cenné P'píry k obcixxlován.í 2. Dlulnvé cenné papíry k d:x:hooování 3. iné cenné papíry 4. "'ermírované vklady krát;od(b\ 5. iné běžné účty 9. Běžný účet 10. Běžný účet flisp 5. Ceniny 16. Peníze na ces ě 1. Pokladna l : ~) : KDO

4 ze PASIVA Číslo a název pol žky Synte ický účet Běžné obdob' HinuléotxkXlí PASIVA CELKU C. Vlastní kapitál I. Jnáú. účetní jecilotky a upravující plložky JIIě úče. jedootky Transfery na peřízení oulxxxjrehonajetku Kurzové roz í y Ocefuvac' rozdí y pf prvotním po ní IlE rx!y Jiné oceňovací rozdíly 40- ~ra min ých OO1OOí o n. radyúčetni jecilotky Fond 00těn 4ll 2. Fond turních a sociální. potřeb U 3. Rezervní fond tvořený ze z epšeného výs edku hospodaření Rezervní fond z ostatních tit ' Fond reprodukce rriljetku,invesťční fond Ostatní f ndy 4 9 m. Vjsledelt boijpodaředí l. Výs edek hospodaření běžném účetllí.m otxkxl Výs edek hospodaření ve schvalovacím ň Výs edek hosp:xlaření mi ých účetní cixiobí 432 l295o.21 O. O :

5 PASIVA Čís o a název pjložl:y Synte 'ck-y účet o b j ob: _ llinu:.e otxlob! o, Ci1i zdroje 59462, I. Rezervy Rezervy n. Dlcdlodci:é závazky D1oulOO:Xléúvěry 45~ 2. Přijaté návratné firenčrú ~i o~ Il00dc:b! při jaté zálohy 455 Dl~ závazky z nástroj' SpJlufinaoc.ze zahranič' Ostatni dlouhoddlé závazky DloutxxlOOépři ja é zá ohy na transfery 472 m.!iátltcckilé závazky Krá ~ úvěry 28' 40 Jiné kra kooobépůjčky I))davatelé 321 KrátkodOOépři 'até zá ohy Přijaté návratné firanční ~i krát~ Zaněstnanci 33: 4. Jiné závazky 'či zarréstnanoo Zúčtování s institucemi soc.zabezpečeni a zdrav.pojišténi raň z pf jrrn'l 341 i. iné pří.j:é daně raň z přidané OO:lroty 343 '9. iné dané a fx'platky Závazky k osobámilůllij vyorané vládní instituce Závazky k vyoraným ústředním v ádním institucím Závazky r. vyoran: místním vládním insť ucím Závazky k účas., sdruženi Krá ~ závaz1' z nás roj' S!XJufinaoc.ze zahraničí Krát~ přija é zálohy na transfery Výdaje příštích cl:xloo' Výoosy příštích cl:xlooí D:>hadnéúčty pasí Ostatní krátkodooé závazky ~.OO 2: n.0 O

6 'ROTOKOL o ZPRACOVÁNÍ ze dne: v 14:22 hod. 'fjfj.6a/6op Kaz R O Z V A H A (Bilance) lotrlobí ? dni )0 výkazu byly zahrnuty organizace: Mateřská škola Šubiřov, přispěvková organizace MATEŘSKÁ ŠV,..' upt~o p"ísp >Jr,. _~ 7 8 5" ~C~:

7 v Ý K A Z ~ŘÍSPĚVKOVÉ Z I S K u ORGANIZACE A ZTRÁTY ~tmi.:á škola ~, ~ orqaniw2, 3S 52' lia I' č: Sestavený k : za c:bi:iií: 12/20l3 v Kč, s přesrostí na dvě ci:setinná msta Čís o a název po:ožky Synte. ký účet Běž é a činoost Okar:éik sestavení: O J: 22 hod obdob: M'nu é obdob: HoSjXldářsr-á Hla HoSjXldářská činoost činoost činoost 1. IIÁUADY CHUK S6'I49.03 I. IIákl.ady z činnosti Spotřeba li'ilteri' 2. Spotřeba energie 3. Spotřeba j' ých neskladovate ných dodávek 4. Prm zboží 5. Aktivace dl~ najetku 6. Aktivace oběž ého najetku Zlrěnastavu zásob vlastní výroby 8. ~ravy a udržování 9. Cestovně O. Náklady na repreze. tací Aktivace vnítroorganízačnícr. s užeb 2. Ostatní s užby 13. Mzdové náťady i4. Zá onné sociální poj' š ění 15. Jiné sociální poj iš ění 6. Zákonné sociální ná ady 7. Jiné sociální ná ady 8. Illňs' mi~ '9. [llň z nerovi ostí 20. Jiné dare a popla ky 22. &nl po Y a úro. z proíleni 23. iné pokuty a ~ e 24.!my 25. Prodaný na eriál 26. Mankaa škody 27. Tvorba fo ů 28. Cdpisy ouhodobéhonajetku 29. Prodaný ouhodobý netmltný najetek 30. Prodaný dlouhodobý hootný na' etek 31. Prm pozanky 32. Tvorba a z" ování rezerv 33. Tvorba a zúčtování opra ých po ožek 34. Náklady z yřazených po edávek 35. Náklady z drobného dlouhodobého rejetku 36. Osta. náklady z činoosti r Sl) 5 6 O ' S6'I O O. O O O. O. O. O. O. O..0 O. O O. 00 O O. O. O. O n. FiMiní náklady l. Prodané cer~ pap~ý a padli' 2. roky 3. Kurzové ztráty 4. Náklady z přeceně. reálnou hodnotou 5. Ostatní "inanční ná~jady 56: m. IIákl.adyDl transfe:y. Náklady vybraných ústředních vád. instit í na transfery 2. Náklady vybraných clís ních vládních institucí na transfery V. Daň z piíjmi 1. [llň z pří joú 2. Ikxlatečné odvody daně z pří jiml

8 ~- w ',. 3 ě : ~ é obdob:.. ln;;_e obdob: SyTI eucký iila Hosp:xJářská P~a HospOOářská úče: činrost čírrost čínost činnost B. VÝNOSY CELKEM I. Výrmy z éimosti Výoosy z pro:le ie vlastních výrobků 1 2. Výr'«,y z ~rodeje s užeb 602 O. 3. Výr'«,y z proráj Výr'«,y z prcdanéoo zboží Jiné výoosy z vlastních výkonu ~ lx'kuty a úroky z prodlení &1: O. Jiné lx'kuty a ~ e 642 ;. výrmy z vyřazených po dávek 643 :2. Výr'«,y z ~rodeje r:a eriš Výoosy z pro:le'e dl~ nelm>tné!xj rraje ku Výr'«,y z prodeje dlou!xjoobém tr.ot.rraje ku krarě ~zmkti Výr'«,y z prcdeje lx'zemků čerja3. fondů 648 ;. Osta výoosy z činrosť 649 n. l'inmčm výrmy VjrtYsy z prodeje ce ých pspízů a pcdilů 66: 2. roky Kurzové zisky výrmy z přecenéni reáloou OOdnotou Osta. finanční výoosy 669 IV. Výrmy z trufeni Výoosy V}braných ústředních v ádních irstittri z ransferů 01 n ". 2. Výrosj V}braných s. ch vládních institucí z transferů m C. VÝSr.U!!~ 1. Výs edek hospodaření před zdaněnim Výs edek mspodaření běžném účetním d:x!obí ṇ.

9 PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: v 14:23 hod. KEO 8.06a / U 61p 'ýkaz!a otxlobí <e dni VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Do výkazu byly zahrnuty organizace: Mateřská škola Šubířov, příspěvková organizace :'11:ŘKI lov.!" ~'l",ira\ /dťd'1~1-~

10 PŘÍ L o H A Příspěvkové organizace *teřská škola ~, FisPěviová ~, 3S &mov,, IČ: estavená k : za cixiobí: 12/2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžiksestavení: :3 hod. IIA.l. Informace podle 7 odst. 3 zákona II Organizace účtuje podle Zákona o účetnictví č.563/91 Sb. (novelizován zákonem č.410/2010 Sb.), dále podle vyhlášky č.410/2009 Sb. (prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví byla novelizována vyhláškou č.435/2010 sb. a vyhláškou č. 435/2010 sb. a vyhláškou 403/2011 Sb.), dle vyhlášky č.383/2009 Sb.technická vyhláška o účetních č.437/2011 Sb.),vyhláškou č.114/2002 č.365/2010 sb.). V organizaci nedošlo k záznamech (novelizovaná vyhláškou Sb. o FKSP(novelizovanou vyhláškou organizačním změnám. IIA.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona II V souladu s vyhláškou č.403/2011 Sb. došlo ke změnám v uspořádání a označovanl položek Rozvahy a Výkazu zislu a ztráty a jejich obsahovému vymezení. Účtování je zajištěno dodavatelskou firmou Alis spol.s r.o. programem KEO tak, aby bylo zachováno věrné zobrazení a kvalitní vypovídací schopnost účetní závěrky. IIA.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona II Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. pro zařazování majetku do účetnictví organizace jsou převzaty hranice stanovené ve Vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účetní jednotka časově rozlišuje na dohadných účtech. Výkazy jsou sestavovány na celé Kč s přesností na 2 desetinná místa.

11 A.4.Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů POLOŽKA Č~s o Název Podrozvaho y úče: P.I. Majetek úa!tní. jecb)tky ~. C!.ný drooný ouhodooýne, tný raietek 90~ 2. Jlný droor.ý dlouoodooýlm rrf r.ejetel: Ostatní raie ek 903 P. II. VJřaZ8lé pciůedívky a závazky.. ené lxl edávky 9". 2. Vyřazené závazky 912 P.m. FoIiriněné pciůedívky I aivocll uií vání aajetjal jinou osoboo. K.rátk.p:x:b.fXl.. z j-1odu úp. žíván; r.ejet 'in) osooou 92: 2. ~ouh.p(xhfxlh ed.z duvoou ~.už: vání 1!\o'etku jin.osooou Kqxxin.lXl.z diivodu Žív.Iraj.j.osOOou na zákl,. 0 výp l.!xili.lxl.z důvodu uživ.r.e.j.osooou na zákl.sal.o výp Krá k.p<xb.fxl.z CÍÚ'..oo11 'ivání Iraietk.osoOO z.. duv :o:lh.fxlco.fxlh.z duvod užívání rra 'e"ku.osooou z j.d 926 P.IV. Da1.ií pcóiíněné pciůedívky a ostatní. pocbí.něoá aktiva Krátk.~.lXlhledávky ze o prodeji dlo.r.ajetku o.p:xi:.l1.lxl. edávky ze s:ll prodej' dlo.r.ajetku KrátkodOOé[Xldniněné lxl' edávky z jiných s:nluv ~ouhodooéfxlchúnénélxlhledávky z.iných sal Krátk.fXX±n'~.fXlhledávky : nástr u ~_ :... ze :ahranič: ouh.p:xt.ún.fxl 'edávky : rástroiů ~ uíin, ze :ahraniči 94: KrátkodOO2fXXinin. lxlhledávky ze vztah k jiným zdrojijn :ouhodooép:xinín. fxl edávky ze vztah k iný.n zdro'ijn K."'átkodOO2;xxtin.úhrady fxl edáve z ~ři'atýc zajíš ěn:. 94. O. louhodooéfxxhún.úhrady po edávek z při 'atých zajištění Kr.!XJÓ!lÍ.Il.fXlhledávkyze soud.slxlru,správ.ř'zení a.. říz !XJÓ!lÍ.Il.!Xlhledávkyze soud.slxlru,sprá.ňzení a i.ňz Osta. krá kodooá~xxhí.!lě!láahiva Osta ouhodooáp:xininěná aktiva 951 P.V. FoIiriněné závazky I aivocll užívání cizího aajetku.. K.rátko<lli ~ závazky z easi.!'govýcl S!:1l :ouhodooé!xxhí.něné závazky z leas ýc,i. uv K."'átk.p:x:b.záv.z důvodu úpl.užívá. ciz.ira.na zá.j.dův. 963 ~.p:xb.záv.z důvodu úp.už:'vání ciz.tai.ra zá.. '.důvod 964 S. K!:.fXlCb.záv.z dm 11 už'" 1 ciz.re.na zál-':'.,.0., Di.p:rln.záv.z důvooll užívání ciz.eaj.ra zákl. výpuj. 966 Kr.p:rln.záv.z důvodu užívání ciz.rraj.ne!x> i.převz.z i.d :.p:rln.záv.z duvooužíván:' ciz.ira.nelx> i.převz.z j.d. 968 P.VI. Da1.ií pcóiíněné závazky a ostatní. pocbí.něoá pasiva ~. Krátk.p:xininěné závazky ze uv o lxlřízení dlo.saietku D_ouh.po&.ú.né~ézávazky ze S!:1l.uvo lxlřízení dlour..r.ajetku K:á".odOOéfXldinéné závazl:y z jiných :ouhodooép:xi:lněné závazky z :' ých \TV 974 S. Krátk.~ závazky z nástrojú spo ufin. ze zahraničí ouh.p:riníněné závazky z nás rojů spo in. ze zahraníčí K!:.!XXh.záv.vypl.L~ráv.~f.a dal.čin.r:xx:i zák.,výk.,soud :.!Xxh.záv.vyp.z.práv.př.a da:.č'n. :. zák.,výk.,soud Krá kodooé!xxininěné závazky z lxlskytnutých za' išté O ouhodooép:riníněm závazky z pos: Iltých zajiš éní 982 :1. Kr.fXld:ún.závazky ze soud.sfxlru,správ.řízení a :.n.ňzení D1.p:xinin.zá'iazlrf ze sooo.s!xlru,správ.řízení a iin, ňze Osta ní krátkodooá fooníněná pasiva Ostatní dloulooilá ;xxhnínéná pasiva 986 P.VII. Vyromávaci účty 1. Vyrovnávací účet fxldrozvah:lvýmúčtiml ~.0 0.0C O. C o.oc O.oe O.OC O.OC.OC O.OC O.OC a.o 3.0 O.oe o.oe O.OC O.OC 0.0 O.OC O.OC J.OO o.oe 3 loc loe.og 3.oe 3 J. O loe :- 0..OC O.oe 3. O G O O.OC o.oc.o o. ".oe O. O.oe a.oc a.oo.oe O.oe O.OC O.OC

12 A.S.Informace podle 18 odst.l pism.c) zákona Ž K A Název 1. Sp.zá'l.~j'streho na soc.zab.a přisp.na st.politiku.zen u, 2. Splatné závazky veřejnéoozdravotníoo~jištění 3. mdované darové nedop ky místné pňs.finanč. orgánu

13 A.6. Informace podle 19 odst.5 pism. a) zákona Žádné mimořádné skutečnosti nenastaly. A.7. Informace podle 19 odst.5 pism. b) zákona Žádné mimořádné skutečnosti nenastaly. IIA. 8. Informace podle 66 odst. 6 II Netýká se. /IA.9. Informace podle 66 odst. 8 II Netýká se.

14 C.Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.l." a "C.I.3." Ž K A Název C.l. Zvýš.stavu transferu na poříz.dlceh.eaj.za rež.oc.otxlobí C.2. Sniž.stavu transferu na jxlříz.dl.lii3j.ve věc.a čas.souvis.

15 0.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka 0.2. Informace o individuální produkční kvótě 0.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv 0.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech 0.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku 0.6. Celková VÝměra lesních pozemků s lesním porostem Ilo.7. Výše ocenění lesních poros tů II Hodoota: 0.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

16 K!Xl1ožce : ~lňuj ic' infornace: Částka:

17 E.2. Doplňujici informace k položkám výkazu zisku a ztráty K!Xloža:: lxlp 'u'ící intonace: Částka:

18 E.3. Doplňujici informace k položkám přehledu o pěněžnich tocich Kpolcžce :!q>lňujíc' inřonace: Částka:

19 E.4. Doplňujici informace k položkám přehledu o změnách vlastniho kapitálu K PJ oice : ~lň.ící inřonace: Částka:

20 II Fondkulturních a sociálních potřeb II F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky P o L o Ž K A mí OBOOBÍ Číslo Název BĚŽ N É u. Počát.eční.stav fad1 k ln. Tvorba fad1. Základní přídě 2. ~ 'tky pújrek na byt.úre y poskyt. do konce roku Náhrady škod a poj.pln. od poj.vztah.se k IMj.poříz.z f 4. Peněžní a jiné dary určené do forxlu 5. Ostatní tvorba forxlu lm. ČCpíní fad1 1. Půjčky na bytové účely 2. Stravování 3. Rekreace 4. Kultura, ě ovýcoova a sport 5. Sociální vwmci a půjčky 6. Poskytnuté peněžní dary. Úhrada příspěvku na penzijní přípojištění 8. Úhrada části pojistného na soukraté životní pojištění UV. 9. Ostatní užiť forxlu FaIeřný stav fad1 86' :

21 II Rezervni fond II F. Doplňující POLOŽKA Čís o Náze informace k fondům účetní jednotky OCťrNí OBIXlBÍ BĚŽ N É D.I. Počíteaú stav fgidj k D.II. 'hoxba fgidj Zl~ný výs edek hos!xjd3iení Nespltřelx>vané ootace z rozp:>étu Evropské uníe 3. Nespl řelx>vanéootace z IIEzinárodrúch smluv 4. Pe~žní dary - OCelové 5. Pe~žní dary - neúče ové 6. Ostatní tvorba D.m. ČUpíni fgidj 1.' da zl'oršenélxl výs edku oosixxlaření 2. Úhrada sankcí 3. Posílení investičníoo forou se souhlasen zřizovatele 4. čas. překlenutí dočasném nesouladu IIEzi výoosy a náklady S. Ostatní čerpání D.IV. IaIečný stav fgidj

22 II Investiční fond II POLOŽKA Číslo f. Doplňující informace Název k fondům účetní jednotky OCETNÍ OBOOBÍ BĚŽ N É F.I. Počátečnístav fad! k F.II. TvaI:ba fad!. Ve výši ~is' dloulxxlliho netmtnélx> a llidtnélxl IMjetku 2. nvestiční rotace z roz\xlčtuzřizovatele 3. Investiční přísp!vky ze státních forrlu 4. Ve výši výoosu z pro:ieje svěřenéoodlouho llidtného rajetku 5. [My a přísp!vky od jin}til subjektu 6. Ve výši výoosu z prodeje IMjetku ve vlastnictví přísp.org. 7. Převody z rezervního forou F.m. čerpm fad!. Financování inves iční ~ju 2. Úhrada investičních úvěru neoopijček 3. ~ do rozpcčtu zřizovatele 4. Pas ení zdroju urč. k.inanrování údržby a qjrav IMjetku F. rv. 1.aIečný stav fad!

23 II Stavby II POLOŽKA BĚŽ N É ÚČETNÍ OBDOBÍ OBOOBÍ Číslo Název BRUITO IDROO: NE'ITO MINULÉ G. strily G.. Bytové 00ny a bytové jedootky G.2. Blrl?vy pro s užby OOy'late stvu GJ. iné nebytové dany a nebytové jedootky G.4. Kam.tni.kace a veřejné osvětlení G.5. Jiné inženýrské sítě G.6. Ostatní stavby II Pozemky II POLOŽKA BĚŽ N É ÚČETNÍ OBDOBÍ OBOOBÍ Číslo Název BRUITO IDROCE NE'ITO MINULÉ H. FozaIXy H Stavební pozanky H.2. Lesní pozenky HJ. Zahrady, pas viny, louky, I)bníky H.4. Zastavěná plocha H.S. Ostatní poz!nky

24 I. Doplňující informace k položce "A.II.4 Náklady z přecenění real.hodnotou" I. RáklMiyz přecairú mílnou ~ I.l. Nákl.z přecenění reál.hxrotou IliIj.urč.k predsjí dle Ostatní náklady z přeceršni reálrou OOdrotou Účetní BĚŽNÉ otxlooí MINULÉ

25 J. Doplňující informace k položce "B.II.4 výnosy z přecenění real.hodnotou" Účetní obdooí BĚŽNÉ MINULÉ J. Výoosy z pieoniú. IIÍlIX:IU bocilot:ou J.l. Výn. z přecenění reál.hoomtou rrej.urč.k prcdeji dle 64 J.2. Ostatní výoosy z přecenění reálnou lxxlnotou

26 K. Dopl.ňujici informace k položce "A.Stál.á aktiva" rozvahy POLOŽKA Číslo Název!t. 0aIIIÍIÍ. ~.jetku UlČsIého k prodeji K.l. (kererú dlo.neitn.rrajetku určeréoo k preosji podle 64 K.2. (kererú dlotid.lmjt.rrajetku uréereho k pro:leji podle 64 Účetní BĚŽNÉ otxiooí MINULÉ

27 PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: v 6:38 hod. Km 8. 06a / 62p výkaz za ob:xjbi kedrů pří L O H A Do výkazu byly zahrnuty organizace: Mateřská ško1a Šubiřov, přispěvková organizace Kontro1a mezivýkazových vazeb - pouze varování Tyto kontrolní vazby nejsou definovány CSUIS MF ČR a proto nejsou závazné! Porovnáno s výkazem ROZVAHA ze dne: ,06:37:21hod. Mezivýkazové vazby nejsou porušeny.

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70983160 Mateřská škola Libošovice Libošovice čp. 1, 507 42 Libošovice sestavený k 312013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70286001 DOMOV PRO SENIORY Ludmírov čp. 2, 798 55 Ludmírov sestavený k 312012 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nenastává žádná změna. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312012 IČO: 70990158 Název: Základní škola a Mateřská škola BělkoviceLašťany, příspěvková organizace Sídlo: Lašťany čp. 373, 783 16 BělkoviceLašťany Lašťany A. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2013 IČO: 71220020 Název: Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace A.1. Informace podle 7 odst.

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312013 IČO: 00857891 Název: Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Sídlo: Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Příloha ZÁKLADNÍ. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. sestavená k 31.12.2013 Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) sestavená

Více

P Ř Í L O H A Příspěvkové organizace. Základní škola a Mateřská škola Volenice, okres Strakonice, Volenice 112 38716 Volenice,, IČ:75000539

P Ř Í L O H A Příspěvkové organizace. Základní škola a Mateřská škola Volenice, okres Strakonice, Volenice 112 38716 Volenice,, IČ:75000539 P Ř Í L O H A Příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Volenice, okres Strakonice, Volenice 112 38716 Volenice,, IČ:75000539 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Číslo položky AKTIVA A. Stálá aktiva Název položky I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná

Více

Příloha. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Účetní jednotka: IČ: Základní a Mateřská škola Dražice IČ: 75000580

Příloha. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Účetní jednotka: IČ: Základní a Mateřská škola Dražice IČ: 75000580 Okamžik sestavení: 30.4.2014 14:23:19 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Více

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví 7.10.005 Strana 1 Tisk: 25.1.2013 7:37:00. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví 7.10.005 Strana 1 Tisk: 25.1.2013 7:37:00. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 17.01.2013 10:32:32 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 11 976 899,68 2 272 247,58 9 704 652,10 9 681 978,33 A. Stálá aktiva 11

Více

PŘÍLOHA. Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové. Informace podle 7 odst. 5 zákona

PŘÍLOHA. Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové. Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 71176861 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312012 IČO: 71011196 Název: Mateřská škola Prosečné Sídlo: Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D53C XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: D53C XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 6 / 2013

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 71220046 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona účetní metoda se nemění, organizace

Více

Použité účetní metody - účtování o zásobách způsobem A. Majetek je oceňován cenou pořízení

Použité účetní metody - účtování o zásobách způsobem A. Majetek je oceňován cenou pořízení Příloha A.1. - A.3. (ZÁKLADNÍ) Exportovat přílohu A.1. Exportovat přílohu A.2. Exportovat přílohu A.3. Účetní období: Dolní Kalná č.p. 7 položky Text položky A.1. 01 Informace podle 7 odst. 3 zákona Použité

Více

PŘÍLOHA. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

PŘÍLOHA. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 855006 Název: Dětský Domov Semily,Semily,Nad Školami 480,příspěvková organizace Sestavená

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 11.02.2013 22:45:09 Název účetní

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 11.02.2013 22:45:09 Název účetní Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 11.02.2013 22:45:09 ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ

Více

Rozvaha. Syntetický účet

Rozvaha. Syntetický účet Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) Syntetický účet č.ř. 1 2 3 4 BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM A. a B. 1 6 254 018,81 2 553 172,94 3 700 845,87

Více

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :09:08. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :09:08. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 2 889 475,74 2 083 058,20 806 417,54 1 705 857,16 A. Stálá aktiva 2 083 058,20 2 083 058,20 I. Dlouhodobý

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Netvořice, Školní 171, Netvořice

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Netvořice, Školní 171, Netvořice IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 70996865 700 Příspěvková organizace 3.3.2015 22:33:05 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

PŘÍLOHA. Mateřská škola Hrubčice. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: Název:

PŘÍLOHA. Mateřská škola Hrubčice. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: Název: A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 75021501 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Mateřská škola Hrubčice Účetní jednotka

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace A.1. Informace podle 7

Více

P Ř Í L O H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

P Ř Í L O H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona P Ř Í L O H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola a Mateřská škola Zbýšov; IČO 75033569; 286 01 Zbýšov 23 Školské zařízení NACE: 000000 sestavena k 31.12.2012 v

Více

P Ř Í L O H A Příspěvkové organizace. Mateřská škola Žár Okres České Budějovice, Žár Nové Hrady,, IČ:

P Ř Í L O H A Příspěvkové organizace. Mateřská škola Žár Okres České Budějovice, Žár Nové Hrady,, IČ: P Ř Í L O H A Příspěvkové organizace Mateřská škola Žár Okres České Budějovice, Žár 9 37333 Nové Hrady,, IČ:75001080 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název účetní jednotky: Mateřská škola Dobré ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavená k 312010 IČO 70998370 Název účetní jednotky Název nadřízeného orgánu Mateřská škola Kramolna Kramolna čp. 170, 547 01 Kramolna Finanční okruhy Účetnictví 44.1 (Škola), verze: 2010.13 1 z 17 A.

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548 Základní škola a mateřská škola Lobodice, okamžik sestavení:26.01.2015 23:04:59 A.1. Informace podle 7 odst. 3. zákona (TEXT) Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován. A.2. Informace podle 7 odst.

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona Účetní metody jsou v souladu se zákonem o účetnictví. O zásobách se účtuje způsobem A Rozúčtování

Více

P Ř Í L O H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

P Ř Í L O H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE P Ř Í L O H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Kulturní a informační centrum města Sadská; IČO 70881324; Palackého nám. 257, 289 12 Sadská Příspěvková organizace Předmět činnosti: sestavena k 31.12.2013 (v Kč, s

Více

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 03.02.2015 čas: 08.30 Rozvaha ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNĚ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Mateřská škola Přerov,Lešetínská5 Lešetínská 5 Přerov I-město příspěvková organizace sestavená k:

Příloha ZÁKLADNÍ. Mateřská škola Přerov,Lešetínská5 Lešetínská 5 Přerov I-město příspěvková organizace sestavená k: o Příloha okamžik sestavení:26.01.2015 15:47:21 A.1. Informace podle 7 odst. 3. zákona (TEXT) Organizace nemá informace o skutečnosti omezující nebo zabraňující pokračování v činnosti, proto neměnila účetní

Více

Rozvaha. Předmět činnosti: OKEČ IČ: FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :20:57. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky

Rozvaha. Předmět činnosti: OKEČ IČ: FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :20:57. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 29.01.2014 13:18:20 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 564 325,00 301 497,10 262 827,90 291 164,74 A. Stálá aktiva 301 497,10

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

P Ř Í L O H A Příspěvkové organizace. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

P Ř Í L O H A Příspěvkové organizace. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona P Ř Í L O H A Příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Dolany, příspěvková organizace okres Klatovy, Dolany 34 33901 Klatovy, Příspěvková organizaace, IČ:60610450 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč,

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

Rozvaha PŘISPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘISPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘISPĚVKOVÉ ORGANIZACE List: 1 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. sestaveno k 312014 Číslo položky Syntetický účet 1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM 3 664 384,17

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Máchova 14 Přerov I-Město 750 02 příspěvková organizace IC: 62350161

Příloha ZÁKLADNÍ. Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Máchova 14 Přerov I-Město 750 02 příspěvková organizace IC: 62350161 okamžik sestavení:13.07.2015 15:48:54 A.1. Informace podle 7 odst. 3. zákona (TEXT) Organizace nemá informace o skutečnosti omezující nebo zabraňující pokračování v činnosti, proto neměnila účetní metody.

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE IČ: Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 475 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE IČ: Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 475 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva Název Rozvaha Okamžik sestavení: 17.1.2016 11:02:16 SU 1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 1 270 167,47 928 394,38 341 773,09 369 813,89 928 394,38 928

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71000585 700 Příspěvková organizace 24.2.2015 13:49:01 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka nadále pokračuje ve své činnosti. VÝKAZNICTVÍ

Více

P Ř Í L O H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

P Ř Í L O H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE P Ř Í L O H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem, příspěvková organizace; IČO 75029456; Adolfovice 170, 790 01 Bělá pod Pradědem Zatím neurčeno Předmět činnosti: sestavena

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Dům s pečovatelskou službou Penzion Polička, Družstevní 970 57201 Polička, Příspěvková organizace, IČ:65684672

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Dům s pečovatelskou službou Penzion Polička, Družstevní 970 57201 Polička, Příspěvková organizace, IČ:65684672 R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Dům s pečovatelskou službou Penzion Polička, Družstevní 970 57201 Polička, Příspěvková organizace, IČ:65684672 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Dolní Studénky, 99 78820 Dolní Studénky, Obec, IČ:00635936 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč,

Více

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :35:35. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :35:35. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 07.02.2014 14:23:43 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 32 693 774,44 2 952

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Stošíkovice na Louce, Stošíkovice na Louce 12 67161 Stošíkovice na Louce, Obec, IČ:00637581 Sestavená k : 31.12.2013

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Mateřská škola Uhřičice, okres Přerov, příspěvková organizace Uhřičice příspěvková organizace

Příloha ZÁKLADNÍ. Mateřská škola Uhřičice, okres Přerov, příspěvková organizace Uhřičice příspěvková organizace Mateřská škola Uhřičice, okres Přerov, okamžik sestavení:26.01.2015 23:31:28 A.1. Informace podle 7 odst. 3. zákona (TEXT) Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován. A.2. Informace podle 7 odst. 4

Více

- 1 - Syntetický účet. Brutto

- 1 - Syntetický účet. Brutto - ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základni škola a Mateřská škola Rymice l okres Kroměřiž, Rymice 39 76901 Holešov, Příspěvková organizaace, IČ:70985065 Sestavená k : 31.12012 za obdobi: 12/2012 v Kč, s

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona FENIX, Výkaznictví 7.20.107 Strana 1 Tisk: 12.7.2013 12:45:36 A.4. Informace podle 7 odst.5

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Organizace pokračuje nepřetržitě ve své činnosti, nenastala skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti. A. Informace podle 7 odst.

Více

PŘÍLOHA. Sport Hluk, příspěvková organizace. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč) Období: 12 / 2010 IČO: 72033801 Název:

PŘÍLOHA. Sport Hluk, příspěvková organizace. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč) Období: 12 / 2010 IČO: 72033801 Název: PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč) Období: 12 / 2010 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2012 IČO: 00283738 Název: Obec Vrbice Sídlo: Vrbice čp. 89, 691 09 Vrbice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní jednotky. A.2. Informace podle

Více

Vyřazení drobného dlouhodobého majetku je zaúčtováno na účet 401/028, k vyřazení dlouhodobého majetku nedošlo.

Vyřazení drobného dlouhodobého majetku je zaúčtováno na účet 401/028, k vyřazení dlouhodobého majetku nedošlo. P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Kostelec nad Vltavou, 104 39858 Kostelec nad Vltavou, Obec, IČ:00249769 Sestavená k : 31.12.2012 za období:

Více

Okamžik sestavení: 27.01.2014 17:34 hod. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Okamžik sestavení: 27.01.2014 17:34 hod. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Malé Přítočno, Kladenská 10 27351 Malé Přítočno, Obec, IČ:00663999 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

PŘÍLOHA ZÁKLADNÍ. (v korunách na 2 desetinná místa) sestavená k Název položky

PŘÍLOHA ZÁKLADNÍ. (v korunách na 2 desetinná místa) sestavená k Název položky PŘÍLOHA ZÁKLADNÍ (v korunách na desetinná místa) sestavená k 301 IC 7 5 0 1 5 8 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky ZŠ a MŠ Lovčice Lovčice 73 A.Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Jednotka

Více

IČ: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Doudleby PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k

IČ: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Doudleby PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Sídlo: 2 ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 71220054 Název: Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

položky Název položky č.ř BĚŽNÉ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ B. Oběžná aktiva B.I. až B.IV I. Zásoby B.I. až B.I.

položky Název položky č.ř BĚŽNÉ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ B. Oběžná aktiva B.I. až B.IV I. Zásoby B.I. až B.I. Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312.2010 položky Název položky č.ř. 1 2 3 4 BĚŽNÉ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM A. a B. 1 1 792 1 792 1 780 A. Stálá aktiva A.I. až A.IV. 2

Více

Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k prosinec 2011

Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k prosinec 2011 A.10. Informace podle 4 odst. 8 písm. d) zákona Účet Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (z AÚ k účtu 403) 1 v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 z toho na: výzkum a vývoj

Více

Příloha. Předmět činnosti: Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Příloha. Předmět činnosti: Sestaveno k: (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

Více

Rozvaha. Syntetický účet. II. Dlouhodobý hmotný majetek. 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Rozvaha. Syntetický účet. II. Dlouhodobý hmotný majetek. 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 15.07.2013 13:48:50 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 10 342 997 9

Více

IČ: 70910987 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Wolkerova PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014

IČ: 70910987 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Wolkerova PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2015 11:27:26 Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00473715 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Lipec Neočekává

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise

Více

Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ

Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) (v korunách Kč na 2 des. místa) A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) A. 3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00170551 Obec Údrnice Údrnice, 507 23 Údrnice sestavený k 31.12.2012 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00272884 Městys Nový Hrádek Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 31.12.2013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) - náhrady

Více

P Ř Í L O H A. č. 410/2009 Sb. Název nadřízeného orgánu. Obec Hošťálkovy (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

P Ř Í L O H A. č. 410/2009 Sb. Název nadřízeného orgánu. Obec Hošťálkovy (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) P Ř Í L O H A V souladu s vyhláškou příspěvkové organizace č. 410/2009 Sb. Název nadřízeného orgánu sestavená k 31. 12. 2015 Obec Hošťálkovy (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO CZ-NACE Název

Více

Příloha. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Účetní jednotka: IČ:

Příloha. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Účetní jednotka: IČ: Okamžik sestavení: 18.3.2014 15:15:47 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost nebyla omezena. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A

Více

P Ř Í L O H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

P Ř Í L O H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE P Ř Í L O H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola a mateřská škola Telecí; IČO 71006125; Telecí 178, 569 94 Telecí Příspěvková organizace Předmět činnosti: sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola Jana Bezděka Martinice 70, Holešov předmět činnosti : základní vzdělávání, IČ :

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola Jana Bezděka Martinice 70, Holešov předmět činnosti : základní vzdělávání, IČ : A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) A. 3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) A. 5. Informace podle 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT) A. 6. Informace

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312015 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Organizace pokračuje nepřetržitě ve své činnosti, nenastala skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti. A. Informace podle 7 odst.

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Pod rozvahový účet P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 230 525,60 204 232,30 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: sestavený k 312011 75015188 Základní škola a Mateřská škola Velké Svatoňovice čp. 198, 542 35 Velké Svatoňovice Finanční okruhy Účetnictví 52 (Škola), verze: 20102 1 z 17 A. Informace

Více

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :34:58. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :34:58. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.03.2013 09:13:49 Název ní jednotky: Moravský Beroun, okres Olomouc, příspěvková organizace Sídlo: Opavská

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70156239 Název: Svazek obci Metuje A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Rozvaha. Předmět činnosti: OKEČ 801020 IČO : 60611871. FENIX, Výkaznictví 7.50.011 Strana 1 Tisk: 27.1.2015 9:07:19. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky

Rozvaha. Předmět činnosti: OKEČ 801020 IČO : 60611871. FENIX, Výkaznictví 7.50.011 Strana 1 Tisk: 27.1.2015 9:07:19. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 26.01.2015 10:11:59 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 2 144 512,09 1 558 895,80 585 616,29 1 233 297,42 A. Stálá aktiva 1 558

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :37:23 Název účetní

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :37:23 Název účetní Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.01.2015 06:37:23 Název účetní jednotky: Mateřská škola Dasný Sídlo: Dasný 373 41 Hluboká

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Mateřská škola Nedakonice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Nedakonice 236 předmět činnosti :, IČ :

Příloha ZÁKLADNÍ. Mateřská škola Nedakonice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Nedakonice 236 předmět činnosti :, IČ : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o sloučení nebo ukončení v roce 2015. Bude pokračovat ve své činnosti. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Okamžik sestavení: 20.5.2014 12:59:43 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) bez textu č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) bez textu A 3 Informace podle 7 odst.

Více

Způsoby oceňování: nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se oceňuje pořizovací cenou darovaný majetek se oceňuje reprodukční pořizovací cenou

Způsoby oceňování: nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se oceňuje pořizovací cenou darovaný majetek se oceňuje reprodukční pořizovací cenou P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti DSO, 67 69129 Dolní Věstonice, Obec, IČ:70960691 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností na

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v tis. Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v tis. Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název účetní jednotky: Základní škola, Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou 110 ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ----------------------------------------------------------------------

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní škola a Mateřská škola Liběšice, Liběšice Liběšice, Příspěvková organizace, IČ:

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní škola a Mateřská škola Liběšice, Liběšice Liběšice, Příspěvková organizace, IČ: R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola a Mateřská škola Liběšice, Liběšice 170 41146 Liběšice, Příspěvková organizace, IČ:75019639 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 69648549 Název: Sdružení odkanalizování mikroregionu Vlára A.1. Informace

Více

IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠa MŠ Krásná Hora PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k

IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠa MŠ Krásná Hora PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.1.2017 17:25:03 Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora

Více

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :24:12. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :24:12. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 29.01.2013 13:59:31 1 2 3 4 Název Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 48 358 380,73 11 024

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) MŠ,Dlouhá Lhota 29,, Dlouhá Lhota 29

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) MŠ,Dlouhá Lhota 29,, Dlouhá Lhota 29 IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 70990808 700 Příspěvková organizace..05 0::05 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavená k..0 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) MÚZO

Více

A K T I V A Syntetický B ě ž n é o b d o b í Minulé období Číslo a název položky účet Brutto Korekce Netto

A K T I V A Syntetický B ě ž n é o b d o b í Minulé období Číslo a název položky účet Brutto Korekce Netto R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Masarykova základní škola Polička, nábřeží Svobody 447 57201 Polička, Příspěvková organizaace, IČ:43509541 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno díky aplikaci nové vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno díky aplikaci nové vyhlášky č. 410/2009 Sb. 2015 12 70998752 A. Informace podle par. 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. A. Informace podle par. 7 odst. 4 zákona Obsahové vymezení

Více