Mateřské škole Šubířov byla pro rok 2013 přidělena částka na provoz ve výši

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřské škole Šubířov byla pro rok 2013 přidělena částka na provoz ve výši"

Transkript

1 Mateřská škola Šubířov příspěvková organizace pí Kalandrová Jarmila - ředitelka Šubířov 35 Roční zpráva příspěvkové organizace MŠ Šubířov za rok 2013 Mateřské škole Šubířov byla pro rok 2013 přidělena částka na provoz ve výši ,- Kč. a provoz MŠ Šubířov bylo vyčerpáno celkem ,96 Kč. S kladným hospodářským výsledkem MŠ Šubířov za rok 2013 v částce 6 244,04 Kč bude naloženo dle zvážení zastupitelstva obce. V rezervním fondu MŠ zůstává k ,28 Kč. Kontrola hospodaření MŠ Šubířov za rok 2013 byla ze strany obce provedena dne V Šubířově dne :feřsi<i- j(~r řf{(' t.. Ct:S: \ řlsrt.,. _.,!~lz,""':: :~ KONiCE

2 ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Illteisltá škola &iniav, Ffupěvková organi~, 35 7J 52' "ov,,:;. 8 Sestavená k : 31. 2,2 3 za cm:ibí: 12/20l3 v Kč, s přesoos í na dvě dese inná sta Or.amžik sestaveni: 07.02,20J 14:22 hod. AKTIVA B ě :: n é o b dob í Min é OCó:lbí Korekce Netto UTIVA CELUI! A. Stili aktiva Dl.cdIoIXbý DIDIDtný ajetelt Neimtné výs edky vf!. a vývoje 2. Software 3. (keni. elná práva 4. Povo enky na emise a preferenční limity 5. DrolJlý dlouoodotrj nelm>tný Ilil.ete. 6, Osta ouhodooýnelm> Ý raje ek NeOOkonče,Ý dlouhoo::tjýnelmltný Ililjetek O i 8, Ospořádací účet tech. zhodooceni dlouhodcbého nelrn,lliljetku 044 9, Poskytnuté zálohy na dlouhooobý nelml Ý Ililje ek 5 O, 0,0 O. O O. O., II. DlcdlociXJýImIt11ý ajetelt 1. Pozanky 2, Kulturní přmty 3. Stawy 4. Sa:mstatné novité ěci a solilory looviých věcí 5. Pěstite ké celky trval Pl porostů 6. Drobný dlouoodobýlmltný Ilil'etek Osta ouhoo::tjýlm ný Ilil' etek 8. NeOOr.onéený ou!xxxijý tmo 'rn.etek 9, Ospořádací účet tech,zhodoocení dlouiiodctx\ho lrn.ll't1jet 10. Poskytnuté zá ohy na dlouhooobý lmltný Ililjetek , ,0 O. O.,00 O. O m. Dl.cdIoIXbý finari:ní ajetelt, K3'e kové účasti v osobá s rozhodujíc' vlivan 2. K3jetkové účasť v osobách s podstatn~ v.van 3. D1ul'ové cenre papíry držené do sp atoosti 5. vaně ady oljl'ooore 6. Ostatní. dlouhod<tý :inanční saje ek O. O. O O. 'N. Dl~~ 1. Poskytnuté rávratné finanční výfxmjci dlouh<xxlbé ouiiodctx\ pohle:já ky z pos ~ých úvěru ouiiodctx\ poskytnuté zálohy D ouhodooépohledávky z nástrojů spolufinanc.ze zahraničí Osta ni dlouhodooé pohledávky DlouhodOOéposk rnuté zálohy na trans ery L

3 ění AKTIVA Číslo a název!xloiky Syn etický úče ě i n é o b dob :. Minulé otxlobí 3rutto i<orekce Net o B. Cběináaktiva I. ZásOOy 1. PoUze. rrateriálu 2. Materiá na skla~ 3. li.ateriá na ces ě 4. Nedokončená výrcta 5. Po otoyary vlastn; výroby 6. výrrbky 7. Pořízení zboží 8. ZOOžína srjadě 9. ZOOžína ces ě 10. Ostat. zásoby III ~.OO 9. O o. v n. lrátltoailé plhl«iávky 1. tklrerate é Krá ~!Xls nuté zá ohy Jiné!XJhledávkyz hlavní či.noos Poskyt é návra né finanční výp:ro:i krátkcxlobé 316 O. Pohledávky za zarrěstna i 335. Zúčtování s ins.tuce::ů soc. zabe~ní a zdr.pcj íš laň z příjllul iné přírré dané 342 J. raň z přídare Jiné dané a plplatky Pohledávky za Vybranýmiústředními v ádnírni ins itucani 346. Po edávky za Vybrarrý7Jimístními vládními:nsti cani Pohledávky za účastníky sdruže Krát~!Xlhledávky z nástroj ti spoluíiranc, ze zahraničí Krá ~.odooéposky"..n é zá ohy na transfery Náklady příš ích dxxxlí 3 : 26. Příjmy příštích 00000' IXlhadnéúčty a vní Osta. krátk<xic:re!xl edávky lo O O. O " ID. lrátkockilj finanční aajetelt 1. Majetkové cenné P'píry k obcixxlován.í 2. Dlulnvé cenné papíry k d:x:hooování 3. iné cenné papíry 4. "'ermírované vklady krát;od(b\ 5. iné běžné účty 9. Běžný účet 10. Běžný účet flisp 5. Ceniny 16. Peníze na ces ě 1. Pokladna l : ~) : KDO

4 ze PASIVA Číslo a název pol žky Synte ický účet Běžné obdob' HinuléotxkXlí PASIVA CELKU C. Vlastní kapitál I. Jnáú. účetní jecilotky a upravující plložky JIIě úče. jedootky Transfery na peřízení oulxxxjrehonajetku Kurzové roz í y Ocefuvac' rozdí y pf prvotním po ní IlE rx!y Jiné oceňovací rozdíly 40- ~ra min ých OO1OOí o n. radyúčetni jecilotky Fond 00těn 4ll 2. Fond turních a sociální. potřeb U 3. Rezervní fond tvořený ze z epšeného výs edku hospodaření Rezervní fond z ostatních tit ' Fond reprodukce rriljetku,invesťční fond Ostatní f ndy 4 9 m. Vjsledelt boijpodaředí l. Výs edek hospodaření běžném účetllí.m otxkxl Výs edek hospodaření ve schvalovacím ň Výs edek hosp:xlaření mi ých účetní cixiobí 432 l295o.21 O. O :

5 PASIVA Čís o a název pjložl:y Synte 'ck-y účet o b j ob: _ llinu:.e otxlob! o, Ci1i zdroje 59462, I. Rezervy Rezervy n. Dlcdlodci:é závazky D1oulOO:Xléúvěry 45~ 2. Přijaté návratné firenčrú ~i o~ Il00dc:b! při jaté zálohy 455 Dl~ závazky z nástroj' SpJlufinaoc.ze zahranič' Ostatni dlouhoddlé závazky DloutxxlOOépři ja é zá ohy na transfery 472 m.!iátltcckilé závazky Krá ~ úvěry 28' 40 Jiné kra kooobépůjčky I))davatelé 321 KrátkodOOépři 'até zá ohy Přijaté návratné firanční ~i krát~ Zaněstnanci 33: 4. Jiné závazky 'či zarréstnanoo Zúčtování s institucemi soc.zabezpečeni a zdrav.pojišténi raň z pf jrrn'l 341 i. iné pří.j:é daně raň z přidané OO:lroty 343 '9. iné dané a fx'platky Závazky k osobámilůllij vyorané vládní instituce Závazky k vyoraným ústředním v ádním institucím Závazky r. vyoran: místním vládním insť ucím Závazky k účas., sdruženi Krá ~ závaz1' z nás roj' S!XJufinaoc.ze zahraničí Krát~ přija é zálohy na transfery Výdaje příštích cl:xloo' Výoosy příštích cl:xlooí D:>hadnéúčty pasí Ostatní krátkodooé závazky ~.OO 2: n.0 O

6 'ROTOKOL o ZPRACOVÁNÍ ze dne: v 14:22 hod. 'fjfj.6a/6op Kaz R O Z V A H A (Bilance) lotrlobí ? dni )0 výkazu byly zahrnuty organizace: Mateřská škola Šubiřov, přispěvková organizace MATEŘSKÁ ŠV,..' upt~o p"ísp >Jr,. _~ 7 8 5" ~C~:

7 v Ý K A Z ~ŘÍSPĚVKOVÉ Z I S K u ORGANIZACE A ZTRÁTY ~tmi.:á škola ~, ~ orqaniw2, 3S 52' lia I' č: Sestavený k : za c:bi:iií: 12/20l3 v Kč, s přesrostí na dvě ci:setinná msta Čís o a název po:ožky Synte. ký účet Běž é a činoost Okar:éik sestavení: O J: 22 hod obdob: M'nu é obdob: HoSjXldářsr-á Hla HoSjXldářská činoost činoost činoost 1. IIÁUADY CHUK S6'I49.03 I. IIákl.ady z činnosti Spotřeba li'ilteri' 2. Spotřeba energie 3. Spotřeba j' ých neskladovate ných dodávek 4. Prm zboží 5. Aktivace dl~ najetku 6. Aktivace oběž ého najetku Zlrěnastavu zásob vlastní výroby 8. ~ravy a udržování 9. Cestovně O. Náklady na repreze. tací Aktivace vnítroorganízačnícr. s užeb 2. Ostatní s užby 13. Mzdové náťady i4. Zá onné sociální poj' š ění 15. Jiné sociální poj iš ění 6. Zákonné sociální ná ady 7. Jiné sociální ná ady 8. Illňs' mi~ '9. [llň z nerovi ostí 20. Jiné dare a popla ky 22. &nl po Y a úro. z proíleni 23. iné pokuty a ~ e 24.!my 25. Prodaný na eriál 26. Mankaa škody 27. Tvorba fo ů 28. Cdpisy ouhodobéhonajetku 29. Prodaný ouhodobý netmltný najetek 30. Prodaný dlouhodobý hootný na' etek 31. Prm pozanky 32. Tvorba a z" ování rezerv 33. Tvorba a zúčtování opra ých po ožek 34. Náklady z yřazených po edávek 35. Náklady z drobného dlouhodobého rejetku 36. Osta. náklady z činoosti r Sl) 5 6 O ' S6'I O O. O O O. O. O. O. O. O..0 O. O O. 00 O O. O. O. O n. FiMiní náklady l. Prodané cer~ pap~ý a padli' 2. roky 3. Kurzové ztráty 4. Náklady z přeceně. reálnou hodnotou 5. Ostatní "inanční ná~jady 56: m. IIákl.adyDl transfe:y. Náklady vybraných ústředních vád. instit í na transfery 2. Náklady vybraných clís ních vládních institucí na transfery V. Daň z piíjmi 1. [llň z pří joú 2. Ikxlatečné odvody daně z pří jiml

8 ~- w ',. 3 ě : ~ é obdob:.. ln;;_e obdob: SyTI eucký iila Hosp:xJářská P~a HospOOářská úče: činrost čírrost čínost činnost B. VÝNOSY CELKEM I. Výrmy z éimosti Výoosy z pro:le ie vlastních výrobků 1 2. Výr'«,y z ~rodeje s užeb 602 O. 3. Výr'«,y z proráj Výr'«,y z prcdanéoo zboží Jiné výoosy z vlastních výkonu ~ lx'kuty a úroky z prodlení &1: O. Jiné lx'kuty a ~ e 642 ;. výrmy z vyřazených po dávek 643 :2. Výr'«,y z ~rodeje r:a eriš Výoosy z pro:le'e dl~ nelm>tné!xj rraje ku Výr'«,y z prodeje dlou!xjoobém tr.ot.rraje ku krarě ~zmkti Výr'«,y z prcdeje lx'zemků čerja3. fondů 648 ;. Osta výoosy z činrosť 649 n. l'inmčm výrmy VjrtYsy z prodeje ce ých pspízů a pcdilů 66: 2. roky Kurzové zisky výrmy z přecenéni reáloou OOdnotou Osta. finanční výoosy 669 IV. Výrmy z trufeni Výoosy V}braných ústředních v ádních irstittri z ransferů 01 n ". 2. Výrosj V}braných s. ch vládních institucí z transferů m C. VÝSr.U!!~ 1. Výs edek hospodaření před zdaněnim Výs edek mspodaření běžném účetním d:x!obí ṇ.

9 PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: v 14:23 hod. KEO 8.06a / U 61p 'ýkaz!a otxlobí <e dni VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Do výkazu byly zahrnuty organizace: Mateřská škola Šubířov, příspěvková organizace :'11:ŘKI lov.!" ~'l",ira\ /dťd'1~1-~

10 PŘÍ L o H A Příspěvkové organizace *teřská škola ~, FisPěviová ~, 3S &mov,, IČ: estavená k : za cixiobí: 12/2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Okamžiksestavení: :3 hod. IIA.l. Informace podle 7 odst. 3 zákona II Organizace účtuje podle Zákona o účetnictví č.563/91 Sb. (novelizován zákonem č.410/2010 Sb.), dále podle vyhlášky č.410/2009 Sb. (prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví byla novelizována vyhláškou č.435/2010 sb. a vyhláškou č. 435/2010 sb. a vyhláškou 403/2011 Sb.), dle vyhlášky č.383/2009 Sb.technická vyhláška o účetních č.437/2011 Sb.),vyhláškou č.114/2002 č.365/2010 sb.). V organizaci nedošlo k záznamech (novelizovaná vyhláškou Sb. o FKSP(novelizovanou vyhláškou organizačním změnám. IIA.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona II V souladu s vyhláškou č.403/2011 Sb. došlo ke změnám v uspořádání a označovanl položek Rozvahy a Výkazu zislu a ztráty a jejich obsahovému vymezení. Účtování je zajištěno dodavatelskou firmou Alis spol.s r.o. programem KEO tak, aby bylo zachováno věrné zobrazení a kvalitní vypovídací schopnost účetní závěrky. IIA.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona II Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. pro zařazování majetku do účetnictví organizace jsou převzaty hranice stanovené ve Vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účetní jednotka časově rozlišuje na dohadných účtech. Výkazy jsou sestavovány na celé Kč s přesností na 2 desetinná místa.

11 A.4.Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů POLOŽKA Č~s o Název Podrozvaho y úče: P.I. Majetek úa!tní. jecb)tky ~. C!.ný drooný ouhodooýne, tný raietek 90~ 2. Jlný droor.ý dlouoodooýlm rrf r.ejetel: Ostatní raie ek 903 P. II. VJřaZ8lé pciůedívky a závazky.. ené lxl edávky 9". 2. Vyřazené závazky 912 P.m. FoIiriněné pciůedívky I aivocll uií vání aajetjal jinou osoboo. K.rátk.p:x:b.fXl.. z j-1odu úp. žíván; r.ejet 'in) osooou 92: 2. ~ouh.p(xhfxlh ed.z duvoou ~.už: vání 1!\o'etku jin.osooou Kqxxin.lXl.z diivodu Žív.Iraj.j.osOOou na zákl,. 0 výp l.!xili.lxl.z důvodu uživ.r.e.j.osooou na zákl.sal.o výp Krá k.p<xb.fxl.z CÍÚ'..oo11 'ivání Iraietk.osoOO z.. duv :o:lh.fxlco.fxlh.z duvod užívání rra 'e"ku.osooou z j.d 926 P.IV. Da1.ií pcóiíněné pciůedívky a ostatní. pocbí.něoá aktiva Krátk.~.lXlhledávky ze o prodeji dlo.r.ajetku o.p:xi:.l1.lxl. edávky ze s:ll prodej' dlo.r.ajetku KrátkodOOé[Xldniněné lxl' edávky z jiných s:nluv ~ouhodooéfxlchúnénélxlhledávky z.iných sal Krátk.fXX±n'~.fXlhledávky : nástr u ~_ :... ze :ahranič: ouh.p:xt.ún.fxl 'edávky : rástroiů ~ uíin, ze :ahraniči 94: KrátkodOO2fXXinin. lxlhledávky ze vztah k jiným zdrojijn :ouhodooép:xinín. fxl edávky ze vztah k iný.n zdro'ijn K."'átkodOO2;xxtin.úhrady fxl edáve z ~ři'atýc zajíš ěn:. 94. O. louhodooéfxxhún.úhrady po edávek z při 'atých zajištění Kr.!XJÓ!lÍ.Il.fXlhledávkyze soud.slxlru,správ.ř'zení a.. říz !XJÓ!lÍ.Il.!Xlhledávkyze soud.slxlru,sprá.ňzení a i.ňz Osta. krá kodooá~xxhí.!lě!láahiva Osta ouhodooáp:xininěná aktiva 951 P.V. FoIiriněné závazky I aivocll užívání cizího aajetku.. K.rátko<lli ~ závazky z easi.!'govýcl S!:1l :ouhodooé!xxhí.něné závazky z leas ýc,i. uv K."'átk.p:x:b.záv.z důvodu úpl.užívá. ciz.ira.na zá.j.dův. 963 ~.p:xb.záv.z důvodu úp.už:'vání ciz.tai.ra zá.. '.důvod 964 S. K!:.fXlCb.záv.z dm 11 už'" 1 ciz.re.na zál-':'.,.0., Di.p:rln.záv.z důvooll užívání ciz.eaj.ra zákl. výpuj. 966 Kr.p:rln.záv.z důvodu užívání ciz.rraj.ne!x> i.převz.z i.d :.p:rln.záv.z duvooužíván:' ciz.ira.nelx> i.převz.z j.d. 968 P.VI. Da1.ií pcóiíněné závazky a ostatní. pocbí.něoá pasiva ~. Krátk.p:xininěné závazky ze uv o lxlřízení dlo.saietku D_ouh.po&.ú.né~ézávazky ze S!:1l.uvo lxlřízení dlour..r.ajetku K:á".odOOéfXldinéné závazl:y z jiných :ouhodooép:xi:lněné závazky z :' ých \TV 974 S. Krátk.~ závazky z nástrojú spo ufin. ze zahraničí ouh.p:riníněné závazky z nás rojů spo in. ze zahraníčí K!:.!XXh.záv.vypl.L~ráv.~f.a dal.čin.r:xx:i zák.,výk.,soud :.!Xxh.záv.vyp.z.práv.př.a da:.č'n. :. zák.,výk.,soud Krá kodooé!xxininěné závazky z lxlskytnutých za' išté O ouhodooép:riníněm závazky z pos: Iltých zajiš éní 982 :1. Kr.fXld:ún.závazky ze soud.sfxlru,správ.řízení a :.n.ňzení D1.p:xinin.zá'iazlrf ze sooo.s!xlru,správ.řízení a iin, ňze Osta ní krátkodooá fooníněná pasiva Ostatní dloulooilá ;xxhnínéná pasiva 986 P.VII. Vyromávaci účty 1. Vyrovnávací účet fxldrozvah:lvýmúčtiml ~.0 0.0C O. C o.oc O.oe O.OC O.OC.OC O.OC O.OC a.o 3.0 O.oe o.oe O.OC O.OC 0.0 O.OC O.OC J.OO o.oe 3 loc loe.og 3.oe 3 J. O loe :- 0..OC O.oe 3. O G O O.OC o.oc.o o. ".oe O. O.oe a.oc a.oo.oe O.oe O.OC O.OC

12 A.S.Informace podle 18 odst.l pism.c) zákona Ž K A Název 1. Sp.zá'l.~j'streho na soc.zab.a přisp.na st.politiku.zen u, 2. Splatné závazky veřejnéoozdravotníoo~jištění 3. mdované darové nedop ky místné pňs.finanč. orgánu

13 A.6. Informace podle 19 odst.5 pism. a) zákona Žádné mimořádné skutečnosti nenastaly. A.7. Informace podle 19 odst.5 pism. b) zákona Žádné mimořádné skutečnosti nenastaly. IIA. 8. Informace podle 66 odst. 6 II Netýká se. /IA.9. Informace podle 66 odst. 8 II Netýká se.

14 C.Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.l." a "C.I.3." Ž K A Název C.l. Zvýš.stavu transferu na poříz.dlceh.eaj.za rež.oc.otxlobí C.2. Sniž.stavu transferu na jxlříz.dl.lii3j.ve věc.a čas.souvis.

15 0.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka 0.2. Informace o individuální produkční kvótě 0.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv 0.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech 0.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku 0.6. Celková VÝměra lesních pozemků s lesním porostem Ilo.7. Výše ocenění lesních poros tů II Hodoota: 0.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

16 K!Xl1ožce : ~lňuj ic' infornace: Částka:

17 E.2. Doplňujici informace k položkám výkazu zisku a ztráty K!Xloža:: lxlp 'u'ící intonace: Částka:

18 E.3. Doplňujici informace k položkám přehledu o pěněžnich tocich Kpolcžce :!q>lňujíc' inřonace: Částka:

19 E.4. Doplňujici informace k položkám přehledu o změnách vlastniho kapitálu K PJ oice : ~lň.ící inřonace: Částka:

20 II Fondkulturních a sociálních potřeb II F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky P o L o Ž K A mí OBOOBÍ Číslo Název BĚŽ N É u. Počát.eční.stav fad1 k ln. Tvorba fad1. Základní přídě 2. ~ 'tky pújrek na byt.úre y poskyt. do konce roku Náhrady škod a poj.pln. od poj.vztah.se k IMj.poříz.z f 4. Peněžní a jiné dary určené do forxlu 5. Ostatní tvorba forxlu lm. ČCpíní fad1 1. Půjčky na bytové účely 2. Stravování 3. Rekreace 4. Kultura, ě ovýcoova a sport 5. Sociální vwmci a půjčky 6. Poskytnuté peněžní dary. Úhrada příspěvku na penzijní přípojištění 8. Úhrada části pojistného na soukraté životní pojištění UV. 9. Ostatní užiť forxlu FaIeřný stav fad1 86' :

21 II Rezervni fond II F. Doplňující POLOŽKA Čís o Náze informace k fondům účetní jednotky OCťrNí OBIXlBÍ BĚŽ N É D.I. Počíteaú stav fgidj k D.II. 'hoxba fgidj Zl~ný výs edek hos!xjd3iení Nespltřelx>vané ootace z rozp:>étu Evropské uníe 3. Nespl řelx>vanéootace z IIEzinárodrúch smluv 4. Pe~žní dary - OCelové 5. Pe~žní dary - neúče ové 6. Ostatní tvorba D.m. ČUpíni fgidj 1.' da zl'oršenélxl výs edku oosixxlaření 2. Úhrada sankcí 3. Posílení investičníoo forou se souhlasen zřizovatele 4. čas. překlenutí dočasném nesouladu IIEzi výoosy a náklady S. Ostatní čerpání D.IV. IaIečný stav fgidj

22 II Investiční fond II POLOŽKA Číslo f. Doplňující informace Název k fondům účetní jednotky OCETNÍ OBOOBÍ BĚŽ N É F.I. Počátečnístav fad! k F.II. TvaI:ba fad!. Ve výši ~is' dloulxxlliho netmtnélx> a llidtnélxl IMjetku 2. nvestiční rotace z roz\xlčtuzřizovatele 3. Investiční přísp!vky ze státních forrlu 4. Ve výši výoosu z pro:ieje svěřenéoodlouho llidtného rajetku 5. [My a přísp!vky od jin}til subjektu 6. Ve výši výoosu z prodeje IMjetku ve vlastnictví přísp.org. 7. Převody z rezervního forou F.m. čerpm fad!. Financování inves iční ~ju 2. Úhrada investičních úvěru neoopijček 3. ~ do rozpcčtu zřizovatele 4. Pas ení zdroju urč. k.inanrování údržby a qjrav IMjetku F. rv. 1.aIečný stav fad!

23 II Stavby II POLOŽKA BĚŽ N É ÚČETNÍ OBDOBÍ OBOOBÍ Číslo Název BRUITO IDROO: NE'ITO MINULÉ G. strily G.. Bytové 00ny a bytové jedootky G.2. Blrl?vy pro s užby OOy'late stvu GJ. iné nebytové dany a nebytové jedootky G.4. Kam.tni.kace a veřejné osvětlení G.5. Jiné inženýrské sítě G.6. Ostatní stavby II Pozemky II POLOŽKA BĚŽ N É ÚČETNÍ OBDOBÍ OBOOBÍ Číslo Název BRUITO IDROCE NE'ITO MINULÉ H. FozaIXy H Stavební pozanky H.2. Lesní pozenky HJ. Zahrady, pas viny, louky, I)bníky H.4. Zastavěná plocha H.S. Ostatní poz!nky

24 I. Doplňující informace k položce "A.II.4 Náklady z přecenění real.hodnotou" I. RáklMiyz přecairú mílnou ~ I.l. Nákl.z přecenění reál.hxrotou IliIj.urč.k predsjí dle Ostatní náklady z přeceršni reálrou OOdrotou Účetní BĚŽNÉ otxlooí MINULÉ

25 J. Doplňující informace k položce "B.II.4 výnosy z přecenění real.hodnotou" Účetní obdooí BĚŽNÉ MINULÉ J. Výoosy z pieoniú. IIÍlIX:IU bocilot:ou J.l. Výn. z přecenění reál.hoomtou rrej.urč.k prcdeji dle 64 J.2. Ostatní výoosy z přecenění reálnou lxxlnotou

26 K. Dopl.ňujici informace k položce "A.Stál.á aktiva" rozvahy POLOŽKA Číslo Název!t. 0aIIIÍIÍ. ~.jetku UlČsIého k prodeji K.l. (kererú dlo.neitn.rrajetku určeréoo k preosji podle 64 K.2. (kererú dlotid.lmjt.rrajetku uréereho k pro:leji podle 64 Účetní BĚŽNÉ otxiooí MINULÉ

27 PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: v 6:38 hod. Km 8. 06a / 62p výkaz za ob:xjbi kedrů pří L O H A Do výkazu byly zahrnuty organizace: Mateřská ško1a Šubiřov, přispěvková organizace Kontro1a mezivýkazových vazeb - pouze varování Tyto kontrolní vazby nejsou definovány CSUIS MF ČR a proto nejsou závazné! Porovnáno s výkazem ROZVAHA ze dne: ,06:37:21hod. Mezivýkazové vazby nejsou porušeny.

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

P Ř Í L O H A Příspěvkové organizace. Základní škola a Mateřská škola Volenice, okres Strakonice, Volenice 112 38716 Volenice,, IČ:75000539

P Ř Í L O H A Příspěvkové organizace. Základní škola a Mateřská škola Volenice, okres Strakonice, Volenice 112 38716 Volenice,, IČ:75000539 P Ř Í L O H A Příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Volenice, okres Strakonice, Volenice 112 38716 Volenice,, IČ:75000539 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70983160 Mateřská škola Libošovice Libošovice čp. 1, 507 42 Libošovice sestavený k 312013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2013 IČO: 71220020 Název: Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace A.1. Informace podle 7 odst.

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70286001 DOMOV PRO SENIORY Ludmírov čp. 2, 798 55 Ludmírov sestavený k 312012 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nenastává žádná změna. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

PŘÍLOHA. Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové. Informace podle 7 odst. 5 zákona

PŘÍLOHA. Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové. Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 71176861 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové

Více

P Ř Í L O H A Příspěvkové organizace. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

P Ř Í L O H A Příspěvkové organizace. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona P Ř Í L O H A Příspěvkové organizace Mateřská škola Včelná, gen. Sokolovského 422 37382 Včelná, Příspěvková organizaace, IČ:75000032 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností na dvě

Více

PŘÍLOHA. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

PŘÍLOHA. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 855006 Název: Dětský Domov Semily,Semily,Nad Školami 480,příspěvková organizace Sestavená

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312012 IČO: 71011196 Název: Mateřská škola Prosečné Sídlo: Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 26.02015 Syntetický účet č.ř. 1 2 3 4 BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM A.

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

P Ř Í L O H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

P Ř Í L O H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona P Ř Í L O H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola a Mateřská škola Zbýšov; IČO 75033569; 286 01 Zbýšov 23 Školské zařízení NACE: 000000 sestavena k 31.12.2012 v

Více

IČ: 70910987 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Wolkerova PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014

IČ: 70910987 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Wolkerova PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2015 11:27:26 Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70868476 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Centrum intervenčních a psychosociálních

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Máchova 14 Přerov I-Město 750 02 příspěvková organizace IC: 62350161

Příloha ZÁKLADNÍ. Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Máchova 14 Přerov I-Město 750 02 příspěvková organizace IC: 62350161 okamžik sestavení:13.07.2015 15:48:54 A.1. Informace podle 7 odst. 3. zákona (TEXT) Organizace nemá informace o skutečnosti omezující nebo zabraňující pokračování v činnosti, proto neměnila účetní metody.

Více

Rozvaha. Předmět činnosti: OKEČ 801020 IČO : 60611871. FENIX, Výkaznictví 7.50.011 Strana 1 Tisk: 27.1.2015 9:07:19. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky

Rozvaha. Předmět činnosti: OKEČ 801020 IČO : 60611871. FENIX, Výkaznictví 7.50.011 Strana 1 Tisk: 27.1.2015 9:07:19. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 26.01.2015 10:11:59 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 2 144 512,09 1 558 895,80 585 616,29 1 233 297,42 A. Stálá aktiva 1 558

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Dům s pečovatelskou službou Penzion Polička, Družstevní 970 57201 Polička, Příspěvková organizace, IČ:65684672

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Dům s pečovatelskou službou Penzion Polička, Družstevní 970 57201 Polička, Příspěvková organizace, IČ:65684672 R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Dům s pečovatelskou službou Penzion Polička, Družstevní 970 57201 Polička, Příspěvková organizace, IČ:65684672 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548 Základní škola a mateřská škola Lobodice, okamžik sestavení:26.01.2015 23:04:59 A.1. Informace podle 7 odst. 3. zákona (TEXT) Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován. A.2. Informace podle 7 odst.

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Dolní Studénky, 99 78820 Dolní Studénky, Obec, IČ:00635936 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč,

Více

Příloha. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE IČ: Právní forma: Předmět činnosti: příspěvková organizace výchova a vzdělávání Sestaveno k: 31. 12.

Příloha. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE IČ: Právní forma: Předmět činnosti: příspěvková organizace výchova a vzdělávání Sestaveno k: 31. 12. A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Účetní jednotka byla nucena

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 30.01.2014 18:27:53 ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ----------------------------------------------------------------------

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti obec Dolní Věstonice, 67 69129 Dolní Věstonice, Obec, IČ:00283134 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace Licence: W0XX XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012)

Licence: DD06 XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) Licence: DD06 XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00673951 Název: Léčebna respiračních nemocí

Více

Účetní jednotka byla nucena změnit účetní metody zejména z důvodů novely a v souladu s aktualizací metodiky JMK.

Účetní jednotka byla nucena změnit účetní metody zejména z důvodů novely a v souladu s aktualizací metodiky JMK. P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Svazek znojemských vinařských obcí "Daníž", Znojemská 113 66902 Hnanice, Svazek obcí, IČ:68729235 Sestavená k :

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2012 IČO: 00283738 Název: Obec Vrbice Sídlo: Vrbice čp. 89, 691 09 Vrbice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní jednotky. A.2. Informace podle

Více

PŘÍLOHA. Sport Hluk, příspěvková organizace. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč) Období: 12 / 2010 IČO: 72033801 Název:

PŘÍLOHA. Sport Hluk, příspěvková organizace. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč) Období: 12 / 2010 IČO: 72033801 Název: PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč) Období: 12 / 2010 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona

Více

P Ř Í L O H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

P Ř Í L O H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona P Ř Í L O H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Jívka; IČO 71005161; Jívka 65, 542 13 Jívka Předškolní zařízení Předmět činnosti: sestavena k 31.3.2015 (v Kč,

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Způsoby oceňování: nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se oceňuje pořizovací cenou darovaný majetek se oceňuje reprodukční pořizovací cenou

Způsoby oceňování: nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se oceňuje pořizovací cenou darovaný majetek se oceňuje reprodukční pořizovací cenou P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti DSO, 67 69129 Dolní Věstonice, Obec, IČ:70960691 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností na

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70156239 Název: Svazek obci Metuje A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Licence: DIQT XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)

Licence: DIQT XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012) PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 75027712 Název: Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace

Více

Licence: D8MK XCRGURXA / RXA (15012015 / 27012015) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D8MK XCRGURXA / RXA (15012015 / 27012015) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: D8MK XCRGURXA / RXA (15012015 / 27012015) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 6 / 2015 IČO: 71196234 Název: Základní škola, Palachova 2189/35,

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00170551 Obec Údrnice Údrnice, 507 23 Údrnice sestavený k 31.12.2012 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Organizace pokračuje nepřetržitě ve své činnosti, nenastala skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti. A. Informace podle 7 odst.

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Městys Moravská Nová Ves, náměstí Republiky 107 69155 Moravská Nová Ves, Městys, IČ:00283363 Sestavená k : 31.12.2013

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Tvrdonice, nám. Míru 31 96 69153 Tvrdonice, Obec, IČ:00283631 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v

Více

PŘÍLOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

PŘÍLOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 68898461 Název: Sdružení pro rozvoj mikroregionu střední Vsetínsko A.1.

Více

P Ř Í L O H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

P Ř Í L O H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE P Ř Í L O H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola a mateřská škola Telecí; IČO 71006125; Telecí 178, 569 94 Telecí Příspěvková organizace Předmět činnosti: sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na

Více

P Ř Í L O H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

P Ř Í L O H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE P Ř Í L O H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Štítná nad Vláří, okres Zlín; IČO 71005595; Záhumenní 460, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Školské zařízení Předmět

Více

Příloha. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Účetní jednotka: IČ:

Příloha. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Účetní jednotka: IČ: Okamžik sestavení: 18.3.2014 15:15:47 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost nebyla omezena. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) - náhrady

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Terezín, 78 69614, Obec, IČ:00488461

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Terezín, 78 69614, Obec, IČ:00488461 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Terezín, 78 69614, Obec, IČ:00488461 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 13/2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace Licence: W15I XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 72052422 Název: Základní umělecká škola Františka

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 69648549 Název: Sdružení odkanalizování mikroregionu Vlára A.1. Informace

Více

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 69610088 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Dobrovolný svazek

Více

PŘÍLOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

PŘÍLOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71010238 Název: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod A.1. Informace

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00568724 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Sehradice Účetní

Více

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014)

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014) PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Kožlí, 23 39807 Kožlí, Obec, IČ:00582948

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Kožlí, 23 39807 Kožlí, Obec, IČ:00582948 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Kožlí, 23 39807 Kožlí, Obec, IČ:00582948 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě

Více

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71236554 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové

Více

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Chyšky, Chyšky 27 39853 Chyšky, Obec, IČ:00249718

P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti. Obec Chyšky, Chyšky 27 39853 Chyšky, Obec, IČ:00249718 P Ř Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Chyšky, Chyšky 27 39853 Chyšky, Obec, IČ:00249718 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Korouhev, 234 56993 Korouhev, Obec, IČ:00276855

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Korouhev, 234 56993 Korouhev, Obec, IČ:00276855 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Korouhev, 234 56993 Korouhev, Obec, IČ:00276855 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Šatavsko, Bratčice 36 66467 Bratčice, DSO, IČ:68730756 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností

Více

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A. řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A. řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013 Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY Město Kralupy nad Vltavou Sídlo účetní jednotky - ulice,čp

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Město Benešov nad Ploučnicí, náměstí Míru 1 40722 Benešov nad Ploučnicí, Obec, IČ:00261181 Sestavená k : 31.12.2012

Více

Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad 31.12.2014. ke dni...

Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad 31.12.2014. ke dni... Výčet položek podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad 312014 ke dni...

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Okamžik sestavení: 12.6.2014 10:17:34 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) A 3 Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 00857891 Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a mateřská škola Telecí; IČO 71006125; Telecí 178, 569 94 Telecí Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příspěvková organizace Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč,

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00272078 Obec Samšina Samšina čp. 54, 506 01 Samšina nemá komentář A.2. nemá komentář A.3. sestavený k 31.12.2013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst.

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola Krumvíř, okres Břeclav, příspěvková organizace; IČO 70940126; Krumvíř 23, 691 73 Krumvíř Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příspěvková organizace Předmět

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název položky R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola; IČO 70695288; Dolní Podluží 364, 407 55 Dolní Podluží Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a mateřská škola Radim, okres Jičín; IČO 70999864; Radim 74, 507 12 Radim Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč,

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název položky R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Církvice 202; IČO 75034883; 202, Církvice Předškolní zařízení Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název položky R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Církvice; IČO 75034930; Církvice, 285 33 Církvice Školské zařízení Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 49864351 Název: Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace1 Sestavená

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 70988595 Název: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice,okres Bruntál,příspěvková organizace

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého, příspěvková organizace Hodslavice; IČO 70646015; Hodslavice 300, 742 71 Hodslavice Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Zatím neurčeno

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název položky R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola U dvou sluníček; IČO 75016257; Brněnec 22, 569 04 Brněnec Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava Nejsou

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola, Horní Dunajovice, okres Znojmo, příspěvková organizace; IČO 71005234; Horní Dunajovice 184, 671 34 Horní Dunajovice Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Školské

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín; IČO 70981868; Lužany 155, 507 06 Lužany Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola, Jánské Lázně, okres Trutnov; IČO 75016851; Školní 81, 542 25 Janské Lázně Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Školské zařízení Předmět činnosti sestavena

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola Jaroslava Dobrovolského, Lužice, okres Hodonín, příspěvková organizace; IČO 75023369; Velkomoravská 220, 696 18 Lužice Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 69649740 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Podhostýnský mikroregion

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona Účetní metody jsou v souladu se zákonem o účetnictví. O zásobách se účtuje způsobem A Rozúčtování

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 75004402 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Naše organizace pokračuje ve své činnosti

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 71011196 Mateřská škola Prosečné Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 529991 Obec Šestajovice Šestajovice, 551 01 Šestajovice sestavený k 31.12.2013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Použity účetní metody dle nové vyhlášky č. 410/2009 Sb. A.2.

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2013 00512613 Obec Haškovcova Lhota Haškovcova Lhota čp. 5, 391 65 Haškovcova Lhota Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje

Více

Česká Lípa. Číslo položky Název položky Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO NETTO

Česká Lípa. Číslo položky Název položky Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO NETTO ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední odborná škola a Střední odborné 28. října 2707 Česká Lípa IČ 14451018 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 1 2 3 4

Více

Licence: D00B XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012)

Licence: D00B XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012) Licence: D00B XCRGUPXA / PXA (03102013 / 12012012) PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 640077 Název: Obec Močovice

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název položky R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Jívka; IČO 71005161; Jívka 65, 542 13 Jívka Předškolní zařízení Předmět činnosti sestavena k 31.3.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00296635 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Fryčovice Účetní

Více

03.03.2014 16:37:21 Strana 1 z 5

03.03.2014 16:37:21 Strana 1 z 5 Sumář příloh Kapitola 329 Ministerstvo zemědělství Kalendářní den 31.12.2013 Druh účetní jednotky OSS Poddruh účetní jedn. Příloha účetní závěrky - část A.4. Běžné účetní období Minulé účetní období P.I.

Více

Příloha. Dle pokynu Jihočeského kraje účetní jednotka v březnové uzávěrce opravila analytické členění účtů 401 a 403 v počátečních stavech.

Příloha. Dle pokynu Jihočeského kraje účetní jednotka v březnové uzávěrce opravila analytické členění účtů 401 a 403 v počátečních stavech. Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 10.1.2013 19:47:13 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. č. 5

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00365432 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Skalička Účetní

Více