Z á p i s. z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s. z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť"

Transkript

1 Z á p i s z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 13. prosince 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu Stará Huť Přítomni: p.dragoun, Ing. Mencl, p.březina, p.černý, Ing. Hanus, Ing. Chadim, pí. Guillenová, pí. Němcová, pí. Váňová p. Zikán, p. Trojan, p. Štádler, pí. Sklenářová, p. Sedlák, p. Kadlec. Hosté: 4 občané Starosta zahájil jednání přivítáním všech přítomných. Konstatoval, že zastupitelstvo svojí přítomností je usnášeníschopné. Ověřovatelé zápisu minulého zastupitelstva obce konstatovali, že zápis odpovídal průběhu tohoto jednání. Starosta seznámil s průběhem jednání. Zastupitelé jednohlasně schválili program, kterým se bude jednání řídit. Program: 1/ Zahájení 2/ Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise 3/ Volba finančního a kontrolního výboru 4/ Volba komisí Obecního úřadu 5/ Schválení darovací smlouvy mezi Českou republikou Ministerstvo obrany a Obcí Stará Huť. 6/ Různé 7/ Diskuse 8/ Návrh usnesení 9/ Závěr Starosta navrhl rozšířit jednání zastupitelstva obce o tyto body: - schválení rozpočtu na rok schválení rozpočtového výhledu na roky schválení návrhu změny č. 7 /SH územního plánu sídelního útvaru Dobříš Stará Huť pro k.ú. Stará Huť - schválení obecně závazné vyhlášky č. 6/ schválení kupních smluv na výkup pozemků pod chodníkem směr Prachanda 1

2 Jednání zastupitelstva obce se řídilo těmito body: 1/ Zahájení 2/ Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise 3/ Volba finančního a kontrolního výboru 4/ Volba komisí Obecního úřadu 5/ Schválení darovací smlouvy mezi Českou republikou Ministerstvo obrany a Obcí Stará Huť. 6/ Schválení rozpočtu na rok / Schválení rozpočtového výhledu na roky / schválení návrhu změny č. 7 /SH územního plánu sídelního útvaru Dobříš Stará Huť pro k.ú. Stará Huť 9/ Schválení obecně závazné vyhlášky č. 6/ / schválení kupních smluv na výkup pozemků pod chodníkem směr Prachanda 11/ Různé 12/ Diskuse 13/ Návrh usnesení 14/ Závěr K bodu 2/ K bodu 3/ K bodu 4/ Ověřovatelé zápisu navrženi pan Zikán a pan Březina Ti svoji funkci přijali a byli zastupiteli jednohlasně schváleni. Do návrhové komise byly navrženy paní Guillenová, pí. Váňová a pí.němcová - Ti svoji funkci přijali a zastupitelé komisi v tomto složení jednohlasně schválili. Volba finančního výboru navrženi byli Ing. Hanus předseda, p. Štádler, pí. Guillenová, pí. Sklenářová, pí. Motlová Ti svoji funkci přijali a byli zastupiteli jednohlasně schváleni. Volba kontrolního výboru navrženi byli p. Černý předseda, p. Ing. Chadim, pí. Němcová Ti svoji funkci přijali a byli zastupiteli jednohlasně schváleni. Zároveň s finančním výborem byla jednohlasně zvolena finanční kontrola, která bude pracovat ve stejném složení, jako finanční výbor. Volba technické komise navrženi byli p. Zikán předseda, p. Ing. Mencl, p. Dragoun, p. Březina, p. Kadlec Ti svoji funkci přijali a byli zastupiteli jednohlasně schváleni. Volba přestupkové komise navrženi byli p. Trojan předseda, pí. Sklenářová, p. Březina - Ti svoji funkci přijali a byli zastupiteli jednohlasně schváleni. Volba zástupce ve školské radě navržen p. Sedlák, jednohlasně schválen. Redakce Nového směru, agenda v souvislosti se životním prostředím pověřena pí. Váňová Pí. Němcová byla pověřena zastupovat SPOZ /Sbor pro občanské záležitosti/ K bodu 5 Starosta obce seznámil zastupitele s darovací smlouvou na pozemek parc. č. 294/5 v k.ú. Stará Huť o výměře 9476 m2, který Obci Stará Huť daruje jako nepotřebný vojenský majetek Ministerstvo obrany ČR. Zastupitelé jednohlasně schválili tuto smlouvu. 2

3 K bodu 6 Starosta obce seznámil s rozpočtem Obce Stará Huť na rok Ze strany zastupitelů nebylo k návrhu rozpočtu připomínek a byl zastupiteli jednohlasně schválen. K bodu 7 Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovým výhledem na rok Zastupitelé tento rozpočtový výhled jednohlasně schválili. K bodu 8 K bodu 9 K bodu 10 K bodu 11 Starosta seznámil zastupitele s návrhem změny č. 7/SH územního plánu sídelního útvaru Dobříš-Stará Huť pro Obec Stará Huť, který vypracoval Ing. Arch. Salaba a podrobně popsal lokality, které jsou obsažené v této změně. Informoval zastupitele o námitkách, které byly podány k projednání změny č. 7/SH územního plánu a jejich vyřešení. Zastupitelé návrh změny č. 7/SH územního plánu jednohlasně schválili. Na základě návrhu č. 7/SH územní plánu byla vypracována obecně závazná vyhláška č. 6/2006 o závazné části změny č. 7/SH územního plánu sídelního útvaru Dobříš Stará Huť pro k.ú. Stará Huť. Ing. Mencl seznámil zastupitele s touto vyhláškou. Zastupitelé obecně závaznou vyhlášku č. 6/2006 jednohlasně schválili. Starosta seznámil zastupitele s vzorem kupní smlouvy, podle které by měla Obec Stará Huť vykupovat pozemky pod plánovanou výstavbou chodníku na Prachandu. Seznam jednotlivých vlastníků, čísel pozemků a výměry jednotlivých pozemků bude uveden v příloze k usnesení č. 1 tohoto zápisu. Zastupitelé jednohlasně schválili vzor kupní smlouvy, podle které bude Obec Stará Huť vykupovat pozemky. Zároveň z projednání tohoto bodu vyplynul pro starostu obce úkol uzavřít s jednotlivými vlastníky pozemků kupní smlouvu, podat návrh na vklad do katastru nemovitostí a podat žádost o schválení geometrických plánů na tuto lokalitu. Různé: - Úprava ceny vodného a stočného dle informace VHS Dobříš. Cena vodného se navýší z původních 25,70 na 30,- Kč/m3, cena stočného se navýší z původních 13,- na 15,- Kč/m3, celkově bude vodné a stočné 45,- Kč/m3. Zastupitelé jednohlasně schválili sazbu 45,- Kč /m3 za vodné a stočné. - Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na uložení kabelů k elektronickému mýtnému mezi Obcí Stará Huť a Telefonica O2 a Ministerstvem dopravy. Zastupitelé jednohlasně schválili uzavření smlouvy o smlouvě budoucí. - Pojistná smlouva mezi Obcí Stará Huť a Kooperativa pojišťovna na pojištění obecních bytových jednotek /bývalé vojenské bytové jednotky/. Cena pojištění bude činit cca 7.500,- Kč na 6 měsíců. Zastupitelé jednohlasně schválili uzavření této smlouvy. - Žádost na změnu územního plánu od p. Kuldy, Mokrovraty. Pan Kulda je vlastníkem areálu bývalých vojenských kasáren a má podnikatelský záměr pro sídlo firmy /administrativní budova, sklady/. Na toto území není zpracován územní plán. Zastupitelstvo obce jednohlasně schvaluje žádost p. Kuldy na změnu územního plánu. 3

4 - Inventurní příkaz k zajištění inventarizace obecního úřadu. Zároveň byla jmenovaná likvidační komise ve složení p. Černý,p. Němcová, Ing. Chadim. Zastupitelé jednohlasně schválili inventurní příkaz k zajištění inventarizace a likvidační komisi. - Uzavření kupní smlouvy na pozemky č.p. 229/22, 229/23 o výměře 4059 m2 za cenu 8,- Kč/m2 se správcem konkurzní podstaty úpadce firmy First Madr. Zastupitelé jednohlasně schválili uzavření této smlouvy. - Návrh na úpravu cen za pronájem tělocvičny Základní školy na návrh ředitelky ZŠ. Původní cena 50,- Kč se zvýší na 70,- Kč/hod. pro občany a organizace ve Staré Huti a 150,- Kč /hod. pro ostatní. Zastupitelé jednohlasně schválili cenu za pronájem tělocvičny ZŠ 70,- a 150,- Kč/hod. K bodu 12 K bodu 13 Diskuse: - p. Váňová informovala o plánovaném projektu na zpřístupnění Památníku Karla Čapka a přilehlých pěších stezek vozíčkářům a cyklistům. Dále informovala o převzetí ceny certifikát Společnost přátelská rodině pro Památník Karla Čapka, kterou paní Váňové, jako ředitelce PKČ předal za Síť mateřských center v ČR pan ministr PSV Nečas a paní Ruth Kolínská, prezidentka sítě. - Pan Nechyba požadoval informaci - technická data k plánované výstavbě odpaliště golfu. Návrh usnesení přednesla paní Váňová. K návrhu nebylo z řad zastupitelů připomínek a byl jednohlasně schválen. Starosta ukončil jednání zastupitelstva v hodin. Ve Staré Huti dne Zapsala : Kubátová Petr Dragoun Starosta obce 4

5 U s n e se n í z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e 1/ Program jednání 1. veřejného zastupitelstva obce navržený starostou obce. 2/ Ověřovatele zápisu p. Březinu a p. Zikána. 3/ Návrhovou komisi ve složení pí. Guillenová, pí. Němcová, pí. Sklenářová. 4/ Darovací smlouvu mezi Českou republikou Ministerstvem obrany a Obcí Stará Huť na pozemek č.p. 294/5 o výměře 9476 m2. 5/ Rozpočet Obce Stará Huť na rok / Výhledový rozpočet Obce Stará Huť na rok / Uzavření kupních smluv na výkup pozemků v obci a katastrálním území Stará Huť podle vzorového textu kupní smlouvy podle níž budou vykupovány pozemky, jejichž seznam je uveden v příloze ke vzorovému textu kupní smlouvy. 8/ Výši vodného 30,- Kč/m3 a stočného - 15,- Kč/m3 na rok 2007 (celkem 45,- Kč/m3). 9/ Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro firmu Telefonica O2 Ministerstvo dopravy ČR na uložení kabelu el.mýtného. 10/ Uzavření pojistné smlouvy na bývalé vojenské BJ v částce cca 7500,- Kč za 6 měsíců s pojišťovnou Kooperativa. 11/ Finanční výbor ve složení Ing. Hanus, p. Štádler, pí. Motlová, pí. Guillenová, pí.sklenářová. 12/ Finanční kontrolu ve složení Ing. Hanus, p. Štádler, pí. Motlová, pí. Guillenová, pí. Sklenářová. 13/ Kontrolní výbor ve složení p. Černý, pí. Němcová, p. Chadim 14/ Technickou komisi ve složení p. Zikán, p. Březina, p. Ing. Mencl, p. Dragoun, p. Kadlec 15/ Přestupkovou komisi ve složení p. Trojan, pí. Sklenářová, p. Březina 16/ Zástupce obecního zastupitelstva ve školské radě v ZŠ - p. Sedláka. 17/ Schvaluje inventurní příkaz a složení inventurních komisí na inventarizaci Obce Stará Huť za rok 2006, likvidační komisi ve složení p. Černý, pí. Němcová, p. Chadim. 18/ Zvýšení sazby za pronájem tělocvičny na 70,- Kč pro občany a organizace Staré Huti a 150,- Kč pro ostatní. 19/ Žádost na změnu územního plánu podanou p. Kuldou, Mokrovraty. 20/ Uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Stará Huť a úpadcem firmy First Madr na nákup pozemků č.p. 229/22, 229/23 v celkové výměře 4274 m2 za cenu 8,- Kč/m2. Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í : 1/ Činnost SPOZ, který zastupuje p. Němcová 2/ Redakční rada Nového směru, agenda v souvislosti se životním prostředím pověřena p. Váňová Zastupitelstvo obce u k l á d á : 1/ V souvislosti s výstavbou chodníku Stará Huť Prachanda starostovi obce podat v součinnosti se stávajícími vlastníky žádost o schválení geometrického plánu číslo: /2006 a číslo /2006 stavebním úřadem Městského úřadu Dobříš. 2/ Uzavřít kupní smlouvy s jednotlivými vlastníky pozemků /dle přílohy/ podle schváleného vzorového textu kupní smlouvy. 5

6 Projednání návrhu změny č. 7/SH sídelního útvaru Dobříš-Stará Huť pro Obec Stará Huť: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh změny č. 7/SH územního plánu sídelního útvaru Dobříš Stará Huť (pro část Stará Huť) čistopis návrhu z listopadu 2006, vyhotovený Ing.Arch. Milanem Salabou autorizovaným architektem ČKA, podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění a 26 odst. 2) a 31 odst.1) zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2006 o závazné části změny č. 7/SH územního plánu sídelního útvaru Dobříš Stará Huť pro k.ú. Stará Huť ve smyslu 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Zastupitelstvo obce vymezuje závaznou část změny č. 7/SH územního plánu uvedenou v příloze č. 1 usnesení. Zastupitelstvo obce vyhovuje námitce paní Jindřišce Petákové, která požaduje, aby alespoň část jejích pozemků v lokalitě bývalý kravín byla zahrnuta do ploch pro obytnou výstavbu. Úprava vymezení zastavitelných ploch na pozemky paní Petákové v lokalitě č. 2 bývalý kravín byla provedena v čistopise návrhu změny (listopad 2006). Úprava byla provedena tak, aby byl zachován pás izolační zeleně navržený pro snížení negativních účinků navrhované dřevovýroby v bývalém kravíně. Tento drobný zásah je možno považovat za úpravy beze změny urbanistické koncepce. Zastupitelstvo obce bere na vědomí stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování odboru územního a stavebního řízení krajského úřadu Středočeského kraje ze dne sp.zn. SZ /2006/KUSK/Nap č.j /2006/KUSK. Zastupitelstvo obce bere na vědomí doporučení a podmínky uvedené v závěrech zpracovaného vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a schvaluje způsob jejich zapracování do čistopisu návrhu změny č. 7/SH. Všechny podmínky a doporučení vyplývající ze stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí byly splněny a zapracovány do výsledného návrhu (čistopisu) změny. Ve Staré Huti dne Zapsala : Kubátová Petr Dragoun starosta obce Ověřovatelé zápisu: Ota Zikán Zdeněk Březina 6

7 7