Vězeňský program Pardubice. Inovace metodiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vězeňský program Pardubice. Inovace metodiky"

Transkript

1 Vězeňský program Pardubice Inovace metodiky

2 OBSAH ÚVOD Vězeňský program Pardubice Základní informace o Vězeňském programu Pardubice Územní působnost programu Občanské sdružení Romodrom Cílová skupina a uživatelé programu Osoby navracející se z výkonu trestu odnětí svobody z jiných věznic v České republice na území Pardubického kraje Osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody ve Věznici Pardubice Sociální práce s rodinnými příslušníky, či blízkými uživatelů dotčených výkonem trestu Základní demografický a statistický přehled uživatelů Demografické charakteristiky uživatelů Sledované statistické ukazatele ve Vězeňském programu Pardubice kazuistiky vybraných případů z praxe Kazuistika Kazuistika Kazuistika Kazuistika 4 práce s rodinou A Kazuistika 5 práce s rodinou B Kazuistika Kazuistika Sdělení uživatele fragment jeho života Vyjádření partnera projektu A DALŠÍCH k problematice osob vracejících se 3

3 z výkonu trestu odnětí svobody Potřeby osob opouštějící výkon trestu odnětí svobody z pohledu Pardubického kraje Potřeby osob opouštějící výkon trestu odnětí svobody z pohledu Věznice Pardubice Míra naplnění těchto potřeb Doporučení změn, doplnění, či rozšíření oblastí spolupráce Potřeby osob opouštějící výkon trestu odnětí svobody z pohledu Úřadu práce Pardubice Doporučení změn, doplnění, či rozšíření oblastí spolupráce Zásadní výstupy z kulatých stolů Seznam zdrojů a obrázků ÚVOD Vážené čtenářky, vážení čtenáři, předkládaná metodická příručka přináší informace o realizaci projektu Vězeňský program Pardubice a nastiňuje inovaci metodiky vězeňského programu občanského sdružení Romodrom. Projekt, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostředníctvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky, využije v období realizace ( ) nejméně 400 osob se zkušeností s výkonem trestu podnětí svobody. Jde o osoby, které se navracejí do místa trvalého pobytu v Pardubickém kraji. Cílem aktivit projektu je formou sociální služby podpořit tyto osoby a jejich rodinné příslušníky především v otázkách adaptace po výstupu z výkonu trestu odnětí svobody, navázání na úřad práce, hledání zaměstnání či tipování správného rekvalifikačního kurzu a další potřeby jedince či rodiny tak, aby se zvýšila pravděpodobnost zaměstnanosti cílové skupiny. Detailně se o metodách a dosažených výsledcích dočtete v textech uvnitř publikace. Partnerem našeho projektu je Pardubický kraj. Nejprve jsme nastavili interní podmínky pro realizaci. V Pardubicích vznikla kancelář pro setkávání s uživateli, v ostatních okresech jsme k tomuto účelu získali (většinou bezplatně) kontaktní místnost na úřadu práce. Byl sestaven realizační tým. Z původního složení pracovního týmu zůstal v projektu zapojen pouze vedoucí sociální pracovník. Odborná manažerka po několika měsících odešla na mateřskou dovolenou, cirka v polovině realizace se obměnil tým v přímé práci. V současné době je realizační tým projektu stabilizován. Podařilo se nám inovovat interní metodiku vězeňského programu tak, že jsme dekomponovali dílčí procesy vedoucí k podpoře uživatele, čímž jsme o nich získali detailní představu. Tu jsme promítli do nové verze popisu realizace a registrace sociální služby ve finální kombinaci dvou služeb - terénní sociální práce a odborné poradenství. Tato kombinace daleko věrněji umožňuje naplňování potřeb uživatele s ohledem na platnou legislativu v sociální oblasti a aktuálními trendy v sociální práci. Dosažení tak složitého projektového cíle by bylo bez spolupráce s dalšími odborníky velmi obtížné. Vedle všech ostatních spolupracujících organizací bychom chtěli tímto za spolupráci upřímně poděkovat jmenovitě především pobočkám úřadu práce v celém Pardubickém kraji, pracovníkům Probační a mediační služby České republiky, sociálních odborů obecních úřadů a pracovníkům Vězeňské služby Věznice Pardubice. S kontaktováním ostatních věznic a potenciálních uživatelů nám na generálním ředitelství vězeňské služby pomohla paní Mgr. Iva Günzlová. 4 5

4 V závěru úvodu Vám ještě prozradíme, že v současné době je již schváleno pokračování projektu Vězeňský program Pardubice II. Pokračování přímo naváže na tento ukončovaný projekt. Vzhledem ke zkušenostem, které jsme nasbírali během dosavadní realizace, jsme pokračování projektu rozšířili o samostatně a odborně řešenou otázku zadlužení cílové skupiny uživatelů včetně odborného vzdělávání realizačního týmu v této oblasti. Otázka dluhů a jejich ne/splácení je jednou z několika zásadních překážek, které brání úspěšnému umístění osoby se zkušeností s výkonem trestu odnětí svobody na otevřený trh práce. Napadne-li vás při četbě této stručné publikace nějaký komentář či podnět, nápad nebo dokonce návrh, prosím, obraťte se na nás. Váš názor nás zajímá. Děkuji za Váš čas věnovaný této publikaci. V Pardubicích dne Jakub Chudomel Odborný manažer projektu O.s.Romodrom 1 Vězeňský program Pardubice Tato část publikace obsahuje základní informace o fungování Vězeňského programu Pardubice jako realizátora dvou registrovaných sociálních služeb na území Pardubického kraje. Stručně jsou charakterizovány základní činnosti, principy a další postupy práce v organizaci. 1.1 Základní informace o vězeňském programu Pardubice Vězeňský program Pardubice, reg. č. CZ.1.04/3.1.02/ , je projektem financovaným z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Poskytování služby bylo zahájeno od 1. června 2010 v kontaktním prostoru na adrese Sukova tř v Pardubicích. Služba je součástí širšího celku vězeňských programů, realizovaných na území Středočeského a Pardubického kraje občanským sdružením Romodrom. Program je registrován u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV) jako sociální služba poskytující odborné sociální poradenství a terénní programy. Pardubický realizační tým v přímé práci čítá čtyři sociální pracovnice/íci na plný úvazek po celou dobu trvání projektu. Zázemí služby v Pardubicích operuje se třemi kontaktními místnostmi. Služba je poskytována po pět pracovních dnů v týdnů, od pondělí do pátku v čase 9 16 hodin. Územní rozsah poskytování služby je v rámci celého Pardubického kraje. Úzká spolupráce probíhá s Věznicí Pardubice, Úřadem práce ČR a Probační a mediační službou ČR. Partnerem projektu Vězeňský program Pardubice je Pardubický kraj. Obr. 1 Tým pracovníků Vězeňského programu Pardubice Obr. 2-3 Věznice Pardubice 6 7

5 Obr. 4 Mapa Pardubického kraje Územní působnost programu Pardubický kraj 1 se nachází ve východní části Čech. Polohu kraje dále určují sousedící kraje Středočeský, Královéhradecký, Olomoucký, Jihomoravský a Vysočina. Spolu s krajem Královéhradeckým a Libereckým tvoří oblast soudržnosti Severovýchod (tzv. NUTS 2). Část severovýchodní hranice kraje je zároveň i státní česko-polskou hranicí, odtud je kraj ohraničen jižní částí Orlických hor a nejzápadnějšími svahy Hrubého Jeseníku. Jih a jihovýchod je lemován vrchovinnými oblastmi Žďárských vrchů a Železných hor, střed a západ kraje je tvořen úrodnou Polabskou nížinou. Orlické hory, Žďárské vrchy a Železné hory přitom patří k chráněným krajinným oblastem kraje. Svou rozlohou km2 (5,7 % rozlohy ČR) je Pardubický kraj pátým nejmenším krajem ČR. Nejvyšším bodem kraje je Králický Sněžník (1 424 m n. m.), který je součástí stejnojmenného 1 Celá subkapitola číslo Charakteristika územní působnosti programu byla zpracována dle Českého statistického úřadu, 2012c) třetího nejvyššího pohoří České republiky. Centrální a vrcholová část pohoří Králického Sněžníku se zbytky původní vegetace a vrchovištním rašeliništěm byla vyhlášena národní přírodní rezervací. Nejnižší bod kraje se nachází na hladině Labe u Kojic, při západní hranici kraje (201 m n. m.). Pardubický kraj složený ze čtyř okresů Chrudim, Pardubice, Svitavy a Ústí nad Orlicí měl k celkem 451 obcí (6. nejvyšší počet obcí mezi 14 kraji ČR) s třetí nejmenší průměrnou rozlohou katastru obce 10,0 km2 a pátým nejnižším průměrným středním počtem obyvatel na 1 obec. V obcích s méně než 500 obyvateli žije 13,5 % obyvatelstva kraje. Podíl obyvatel v obcích od 500 do obyvatel nyní činí 24,6 %. V obcích od do obyvatel je podíl obyvatel v kraji 20,3 %. Podíl obyvatel v obcích nad obyvatel se v posledních letech snížil, ke konci roku 2010 činil 41,6 %. Krajskou metropoli Pardubice obývá 17,5 % obyvatel kraje. K v kraji žilo obyvatel, což představuje 4,9 % celkového počtu obyvatel ČR. V porovnání s rokem 2009 se jedná o nárůst počtu obyvatel kraje o 0,2 %. Nejlidnatějším okresem Pardubického kraje je okres Pardubice, následují okresy Ústí nad Orlicí, Svitavy a Chrudim. Třemi největšími městy Pardubického kraje jsou Pardubice, Chrudim a Svitavy. Z hlediska věkové struktury obyvatelstva lze v roce 2010 proti roku předchozímu sledovat pokračující pokles počtu obyvatel ve skupině obyvatel let oproti roku 2009 o 0,4 %, naopak růst byl zaznamenán ve skupině 65letých a starších (o 1,8 %). Počet dětí ve věku 0 14 let vzrostl na úroveň roku Index stáří (poměr počtu obyvatel 65letých a starších k obyvatelstvu mladšímu 15 let) přitom dosáhl v roce 2010 hodnoty 107,1 (106,2 v roce 2009). Zatímco u žen dosáhl v roce 2010 index stáří hodnoty 131,4, u mužů to bylo pouhých 84,2. Tento rozdíl je způsobený zejména nižším průměrným věkem při úmrtí u mužů, ale i vyšším podílem narozených chlapců Občanské sdružení Romodrom Motto Známe naši cestu Džanas peskero drom Romodrom o.s. je nevládní nezisková organizace založená v roce 2001 za účelem: Poskytování sociálních služeb a poradenství lidem v obtížných životních situacích. Podpory dětí a mládeže za sociálně znevýhodněného prostředí. Podpory principů demokratické společnosti. Posláním sdružení je prosazování práv a integrace osob ohrožených sociálním vyloučením. Organizace má sídlo v Praze. Poskytované registrované sociální služby jsou pak realizovány v sedmi krajích ČR v rámci následujících programů. 2 K v kraji žilo obyvatel (cit Český statistický úřad, 2012b) 8 9

6 Programy v sociálně vyloučených lokalitách: Romodrom pro regiony Středočeský, Moravskoslezský, Královéhradecký, Liberecký, Jihomoravský a Olomoucký kraj. Romodrom pro rodinu jako součást individuálního projektu Rozvoj sociálních služeb pro město Broumov. Sociální a pracovní rehabilitace ve Slaném. Programy pro děti a mládež: Romodrom pro vzdělání v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Centra předškolní výchovy na Praze 7 a Praze 8. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub K09 Praha 8. Vězeňské programy ve Středočeském a Pardubickém kraji. Lidskoprávní programy, Romodrom, o.s. jako člen Koalice společně do školy. 1.2 Cílová skupina a uživatelé vězeňského programu Obecně za cílovou skupinu považujeme osoby dotčené výkonem trestu odnětí svobody (dále jen VTOS). Jedná se o osoby, které mají zkušenost s výkonem trestu v minulosti a navrátily se z věznice kdekoli v České republice zpět do Pardubického kraje, nebo o osoby vykonávající trest odnětí svobody ve Věznici Pardubice. Neméně důležitou součástí cílové skupiny jsou rodinní příslušníci a osoby blízké obou výše uvedených skupin osob se zkušeností z VTOS. Dále byl během realizace program rozšířen o osoby, které mají uložený podmínečný trest. Nyní blíže představíme jednotlivé typy cílové skupiny programu a zásady sociální práce s nimi Osoby navracející se z výkonu trestu odnětí svobody z jiných věznic v České republice na území Pardubického kraje Obr. 5 Kontaktní kancelář a zázemí služby Vězeňského programu Pardubice, o.s.romodrom Profil těchto uživatelů služby je různorodý. Řadí se sem osoby prvotrestané, které právě opustily prostředí věznice, vrací se na svobodu a začínají znovu. Dále osoby, které mají opakovanou zkušenost s výkonem trestu a v jejich chování jsou přítomné prvky recidivy a asociálních životních modelů. Pro obě skupiny uživatelů je z hlediska projektu základním omezením a bariérou záznam v rejstříku trestů, bránící v přístupu k legálnímu zaměstnání. Uživatelé v tomto kontextu volí strategie nelegálního zaměstnání, sběru druhotných surovin, páchání drobných krádeží, závislosti na dávkách v hmotné nouzi, žebráním a prostitucí. Díky těmto aktivitám roste pravděpodobnost opětovné represe ze strany společenského systému, který je reprezentován státem a jeho zákony. Na této úrovni probíhá práce s uživatelem služby motivací a podporou nalézt legální zaměstnání. Nástroji jsou v tomto diagnostika životní situace jedince (zjišťovány jsou bydlení, rodinné vazby, finanční situace, trestní anamnéza, pracovní Obr. 6 Na úřadu práce 10 11

7 zkušenost, vzdělání, využívání dalších služeb, navázání na instituce, obavy a přání uživatele), zavedení struktury a režimu při vyhledávání zaměstnání (vytvoření životopisu, příprava na osobní pohovor, či telefonický kontakt, založení mailového účtu, uživatel se dostavuje v domluvený čas na kontakt, k dispozici je zdarma internet a mobilní telefon, kontaktování potencionálních zaměstnavatelů je vyhodnocováno, pracuje se dále s motivací v případě neúspěchu). Uživatelům se více daří nalézt krátkodobé brigády v zemědělské, či potravinářské výrobě. Práce na hlavní pracovní poměr je pak nejčastější na pozici nekvalifikovaného dělníka ve výrobě ve vícesměnném provozu. Zejména v prvních měsících realizace programu proběhlo vyhledávání a kontaktování potencionálních zaměstnavatelů. Jeho výsledek nebyl z hlediska podpory uživatele úspěšný. Zaměstnavatelé v situaci velkého zájmu o nabízená pracovní místa a nízké fluktuace na již vytvořených pozicích, preferují osoby bez záznamu v rejstříku trestů s ideálním profilem pro požadovanou pozici. Zásadním faktorem limitujícím udržení si legálního pracovního poměru u většiny uživatelů je jejich zadluženost. Častým argumentem je pak Pokud si najdu legální práci, sebere mi výplatu exekutor. Zde pracujeme s rozkrýváním dluhové situace uživatele, komunikací s věřiteli, nastavováním splátkových kalendářů a odesíláním k odborníkům poskytujícím bezplatné dluhové poradenství. Průměrný uživatel má často dluhy na zdravotním a sociálním pojištění způsobené nezaevidováním se jako uchazeč o zaměstnání na Úřadu práce ČR, nebo vyřazením z evidence uchazečů na základě porušení pravidel. Dluhy způsobené pácháním trestné činnosti, poplatky za soud a pobyt vězení, alimenty. V neposlední řadě dluhy za jízdu bez jízdenky v dopravních prostředcích hromadné dopravy, neuhrazené poplatky telekomunikačním společnostem, nájemné a energie. Třetí významnou bariérou při hledání práce je absence bydlení. Uživatel, který se vrátil z VTOS a nemá se kam uchýlit, je problém a bohužel častý. V takových případech zajišťujeme podporu při vyřízení doplatku, nebo příspěvku na bydlení. Dále zprostředkování kontaktu s pronájemci obytných prostor, ubytovnou, Obr. 7 Na úřadu práce nebo azylovým domem. Průměrný uživatel/ka služby žijí na ubytovně, nebo u rodiny, či partnera. Část uživatelů bydlí v azylových domech, chodí přespávat do noclehárny, nebo migruje po bytech svých známých. Nejvíce ohroženi jsou uživatelé žijící na ulici. Pokud nemá uživatel zajištěny alespoň základní podmínky pro bydlení, tedy možnost přespání a sociálního zázemí, je pro něj samotného obtížné, aby chodil adekvátně připraven do zaměstnání. Jako doplňkové, ale důležité jsou služby poskytované v oblastech: Podpora spolupráce s úřady a institucemi (pomoc s vyplňováním formulářů, psaní odvolání, žádostí např. žádost o výmaz z rejstříku trestu (dále jen RT), kontakt s úřady formou pošty, mailu, nebo telefonu). Vzdělání (motivace ke zvyšování vzdělanosti a dovedností za účelem uplatnění na trhu práce). Vztahy (spolupráce s rodinou, či blízkým sociálním okolím uživatele dotčeného VTOS, podrobněji v oddílu č. 3 věnovaném práci s touto částí cílové skupiny). Materiální pomoc (zajišťujeme základní oblečení, boty a další potřebné věci). Obr. 8 Bydlení na městské ubytovně Podstatným elementem je též individuální profesní vztah sociální pracovník x uživatel. V rámci nastavení služby jako takové, je kladen důraz na komplexní řešení životní situace a mezilidský kontakt. Uživatelé se dostávají do služby z velkého množství zdrojů, tak aby byla možnost informovanosti o programu co nejširší. V prvé řadě se jedná se o spolupracující subjekty, tedy o Úřad práce ČR, Probační a mediační službu ČR a vybrané pracovníky sociálních odborů při městských úřadech v Pardubickém kraji. V druhé polovině realizace projektu se stává významným zdrojem distribuce informačních materiálů, článků v místních zpravodajích a předávání kontaktu na službu od stávajících uživatelů 12 13

8 novým zájemcům o službu. Z hlediska dostupnosti v rámci celého Pardubického kraje je situace řešena s laskavou pomocí spolupracujících subjektů, jedná se o pobočky Úřadu práce ČR, Probační a mediační službu ČR a prostory městských úřadů při odborech sociálních. Pro ambulantní poskytování služby jsou zde zajištěny odpovídající kontaktní prostory a ke kontaktu s uživatelem dochází v předem domluvených termínech Osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody ve Věznici Pardubice Věznice Pardubice má charakter zařízení určeného pro výkon trestu odnětí svobody odsouzených s ostrahou, oddělení pro výkon trestu s dozorem a specializované oddělení pro trvale pracovně nezařaditelné odsouzené. Způsobilí odsouzení zde mohou pracovat buď na vnitřních pracovištích, nebo ve vnějších provozech, mimo areál. Umožněno je vzdělávání odsouzených prostřednictvím školského vzdělávacího střediska a je vymezen prostor pro zájmové a speciálně výchovné aktivity odsouzených. Věznice umožňuje pracovnicím/kům Vězeňského programu kontaktovat a navštěvovat uživatele služby přímo ve svém areálu od roku Komunikaci a vyhodnocování spolupráce s programem a odsouzenými zajišťují a koordinují Vedoucí oddělení výkonu trestu a vybrané sociální pracovnice. Kontakt s odsouzenými probíhá buď dopisní formou, nebo přímo ve věznici v průměru vždy jednou za tři týdny. K přímé práci s uživateli je určena návštěvní místnost. Kontakt s jedním odsouzením trvá zpravidla do 30 minut, za jednu návštěvu jsou čtyři pracovníci programu schopni poskytnout v průměru dvacet kontaktů. Zprostředkování informací o službě zajišťují sociální pracovnice věznice, besedy s odsouzenými, nebo stávající uživatelé, kteří doporučují službu dalším odsouzeným. Zakázky uživatelů jsou obdobné jako u již propuštěných osob. Časté je zprostředkování informací a zařizování bydlení po výstupu z výkonu trestu. Program zajišťuje přes zkontaktovaná ubytovací zařízení potvrzení pro ty odsouzené, kteří podávají žádost o podmínečné propuštění. Pro ty uživatele, kteří nemají po výstupu bydlení, zařizujeme informace o možnostech ubytování v lokalitách, o možnosti čerpání dávek na bydlení a toho co je pro to třeba udělat a konečně, před výstupem je možné předem domluvit ubytování samotné. U velké části uživatelů se zabýváme dluhovou problematikou, dále jejich uplatněním na trhu práce po výstupu z výkonu trestu. Obecně, hledat a nalézt zaměstnání přímo z věznice se podaří jen mizivému množství uživatelů, většinou se jedná o známé, či rodinné příslušníky, kteří se po propuštění o uživatele postarají. S uživatelem je prováděna hlavně diagnostika jeho pracovního potenciálu, pokud nemá životopis, připravujeme ho a probíráme možnosti, které vedou k nalezení práce po výstupu. Dalšími službami jsou zprostředkování komunikace např. se soudy, sociálními kurátory, či bývalými zaměstnavateli, skrze obnovení dokladů pro obsluhu různých technických zařízení, nebo navázání na další sociální službu, např. programy pro uživatele drog, nebo specializovaná právní pomoc. Uživatelů zajišťujeme též základní materiální pomoc v podobě ošacení po výstupu. Opět důležitý je zde mezilidský kontakt na profesionální rovině sociální pracovník x uživatel a návaznost na službu téměř ihned po výstupu z výkonu trestu. Poslední aktivitou je pak zprostředkování a podpora komunikace mezi odsouzeným a jeho blízkým sociálním okolím v podobě rodiny, příbuzných, dětí, partnerky, či družky. O tom více v následující části textu Sociální práce s rodinnými příslušníky, či blízkými uživatelů dotčených výkonem trestu Jak bylo zmíněno u obou předešlých typů cílové skupiny, program poskytuje služby též osobám, které jsou v nějakém konkrétním vztahu k osobě dotčené výkonem trestu a mají zakázku spadající do portfolia programem poskytovaných sociálních služeb. Tato část cílové skupiny v sobě často akumuluje problémy předchozích dvou a přidává celou řadu dalších. Též zde byla identifikována další část uživatelů mající přímou zkušenost s výkonem trestu. Poskytování sociálních služeb patří v této části k nejkomplexnějším, pracuje se minimálně s diádou osob, více však s celými příbuzenskými celky. Ke kontaktu dochází na základě distribuovaných informací o službě, aktivním vyhledáváním v terénu, nebo přes uživatele přímo dotčeného výkonem trestu. Zde je pak vyhodnoceno zda je kontakt např. s rodinou odsouzeného bezpečný a žádaný též ze strany rodiny samotné. Velké množství uživatelů/ lek patřící do této části cílové skupiny žije v prostředí, které vykazuje většinou více znaků sociálního vyloučení. Díky tomu se zde poskytování sociálních služeb zaměřilo na terénní program. Vyloučené lokality byly identifikovány ve spolupráci Obr. 9 Návštěva TSP v rodině uživatelky 14 15

9 s pracovníky odborů sociálních ve vybraných městech Pardubického kraje, dále ve spolupráci s Probační a mediační službou a na základě interních zdrojů vycházejících ze zkušeností pracovníků o.s. Romodrom. Program se tedy též zaměřuje obecněji v této podobě na osoby sociálně znevýhodněné a ohrožené sociálním vyloučením, v této skupině se potkáváme především s jedinci v krizové sociální situaci, bez přístřeší, příslušníky etnických menšin, imigranty, neorganizovanou mládeží, jedinci se závislostmi. V nepříznivé sociální situaci se ocitli se z nejrůznějších důvodů: věku, nepříznivého zdravotní stavu, životních návyků, nedůstojného způsobu života, sociálně znevýhodněného prostředí aj. Terénní sociální práce je založena na důvěře a spolupráci mezi uživatelem sociální služby a sociálním pracovníkem. Terénní sociální pracovník přichází za uživatelem přímo do jeho prostředí, zjišťuje okolnosti sociální situace v jeho přirozeném prostředí, v instituci, atd. Jedná se tedy o tedy přímý, cílevědomý kontakt sociálního pracovníka s jedinci či skupinami lidí. Je zaměřená na pomoc při řešení jejich obtížných životních situací. Typické řešené problémy: 1. Neplacení a dluhy na nájemném: řeší se vyjednáváním s cílem navést klienta na placení závazků, tj. nájemného, služeb, stravného ve škole či školce a splácení dluhů a pomoc s vypracováním a dojednáním splátkového kalendáře, cílem zvýšit jeho schopnost efektivně nakládat se svými příjmy. 2. Nezaměstnanost: řeší se v krátkodobém horizontu zapojování m nezaměstnaných klientů do různých činností prospěšných pro komunitu s cílem udržovat a rozvíjet jejich pracovní kompetence a motivaci, ve střednědobém horizontu navedení klientů na programy obecně prospěšných prací a chráněných dílen či jiných komunitních rozvojových projektů, posléze pomoc při hledání řádného zaměstnání, motivování klientů k udržení pracovního místa. 3. Vyplácení sociálních a jiných dávek: především se řeší situace, kdy jednotlivci či rodině nejsou vypláceny dávky z různých důvodů. 4. Bydlení: pomoc při hledání vhodného dostupného bydlení atd. 5. Zdravotní problémy: řešen je monitoring hygienické situace a pomoc při jejím zlepšování, asistence v případech dlouhodobé nemoci, postižení nebo invalidity formou zasíťování sociálních služeb. 6. Lichva: vysvětlení problému z využívání půjček, pomoc klientům vyjít s jejich příjmy, aby si půjčovat nemuseli. 7. V případě potřeby spolupráce s orgány činnými v trestním řízení, dalšími subjekty instituce, úřady, atd. 8. Podpora a posilování přirozené sítě vztahů uživatele: pomoc vybudovat či obnovit vztahovou síť rodiny. 9. Občanství: řeší poradenství v případech neuděleného státního občanství ČR a odeslání, příp. kontaktování příslušné organizace, která je schopna ho vyřídit. 10. Docházka dětí do školy: řeší se problém s pravidelnou školní docházkou, vyjednávání a pomoc s cílem odstranit příčiny tohoto stavu. 11. Závislosti: alkohol, toxikomanie, patologické hráčství - poradenství, osvětová činnost, navedení na kontaktní centra, případně léčebná zařízení. 12. Konflikty mezi rodinami, uživatelem a okolím, diskriminace či porušování lidských práv: řešíme vyjednáváním, mediací, základním poradenstvím, navedením na odbornou právní pomoc, podporu klienta. Zásady základní pomoci cílové skupině: 1. Poskytnutí základního poradenství: pomoc při vyhledávání a poskytování informací, poskytování rad a doporučení týkajících se optimálního chování uživatelů poradenství zaměřené komunikaci s úřady, zaměstnavateli, školou, pronajímateli, na péči a výchovu dítěte, apod., zastupování a doprovázení klientů při jednání s úřady, pomoc při zpracovávání písemných podání, vyplňování úředních formulářů apod. 2. Zprostředkování odborného či právního poradenství: pomoc při vyhledávání a poskytování právních informací, zpracování písemných podání a odvolání k soudu, mediace, tj. pomoc při řešení problémů vyplývajících z existence konfliktu, nestranná pomoc při komunikaci mezi účastníky konfliktu a při dojednávání kompromisního řešení, domácí příprava dětí, tj. doučování a zvyšování jejich motivace ke vzdělávání. 3. Spolupráce s dalšími subjekty: především s navázáním kontaktu s veřejnými institucemi, neziskovými organizacemi. V případě zájmu, uživatele do těchto organizací doprovází. Stejný postup platí i pro komerční služby, které chce uživatel využívat. Pracovník nikdy nekontaktuje jinou organizaci či osobu bez souhlasu uživatele. Z výše uvedené pasáže věnované rodinným příslušníkům a osobám blízkým vyplývá potřebnost a snaha řešit situaci osob jakýmkoliv způsobem dotčených výkonem trestu v celé její šíři. Tedy nepojímat jedince jako atomizovanou jednotku, přicházející s problémem, na který lze aplikovat 16 17

10 mechanické řešení, ale pracovat s jedincem v celé šíři jeho sociálního okolí, má-li nějaké a v šíři služeb sociální sítě na níž je napojen. 1.3 Základní demografický a statistický přehled uživatelů Z hlediska věku vidíme na grafu 2, že nejvíce uživatelů služeb Vězeňského programu Pardubice je ve věku 31 až 40 let (34,3 %), následují prakticky shodně s 25,3 % a 25,1 % věkové intervaly 18 až 30 let a 41 až 50 let. Statistický přehled a demografické charakteristiky neslouží pouze pro účely výkaznictví projektu (monitorovací indikátory), ale umožňují hlubší poznání cílové skupiny projektu a také sledování efektivity realizovaných služeb včetně hodnocení jejich propagace v kontextu spolupráce s dalšími pomáhajícími subjekty Demografické charakteristiky uživatelů Složení uživatelů Vězeňského programu Pardubice sledujeme v několika kategoriích: Pohlaví. Věk. Vzdělání. Trestní anamnéza. Rozložení uživatelů dle pohlaví ukazuje graf 1. Z grafu vyplývá, že z celkového počtu 379 uživatelů činí 73,1 % muži. Počet žen je 26,9 %. Tento poměr je determinován dle našeho názoru těmito základními fakty: Graf 2 Věk uživatelů (vlastní zpracování) Vzdělanostní struktura uživatelů programu (graf 3) odpovídá obecným charakteristikám cílové skupiny a v kontextu věku uživatelů pouze potvrzuje demografické tendence u osob s kriminálním chováním včetně charakteristiky jejich rodin. 1. Ve výkonu trestu je o mnoho více mužů než žen. Dle údajů Vězeňské služby ČR bylo k ve výkonu trestu 1495 žen a mužů. 2. Přímá práce s osobami ve VTOS probíhá zejména v prostoru Věznice Pardubice, tedy věznice zaměřené výlučně na odsouzené muže. Z ženské Věznice ve Světlé nad Sázavou bylo pracováno jen s malým množstvím uživatelek služby. Kontakt probíhal díky vzdálenosti převážně dopisní formou. Graf 3 Vzdělání uživatelů (vlastní zpracování) Graf 1 Uživatelé dle pohlaví (vlastní zpracování) 18 19

11 1.3.2 Sledované statistické ukazatele ve Vězeňském programu Pardubice V rámci monitorovacích indikátorů uvádíme základní přehled realizovaných aktivit. Tabulka číslo 1 ukazuje přehled poskytnutých sociálních služeb za období od června 2010, do října Za kontakt je považováno poskytnutí sociální služby jednomu uživateli nepřesahující 30 minut, též sem patří telefonický kontakt. Za intervenci považujeme poskytování sociální služby jednomu uživateli přesahující 30 minut. Nejvíce sociálních služeb bylo poskytnuto na úrovni zaměstnanosti a rekvalifikací cílové skupiny, což kopíruje a vychází ze samotné podstaty služby Vězeňského programu a základních potřeb uživatelů. Dalšími navazujícími a vzájemně souvisejícími okruhy poskytovaných služeb, které vykazují vysokou četnost zakázek od uživatelů jsou bydlení, pomoc při zprostředkování a zařízení dávek či příspěvků a dluhové poradenství. Razantní nárůst poskytovaných služeb, kontaktů a intervencí v roce 2012 je způsoben rozšířením poskytování služeb Vězeňského programu do terénu a vybraných sociálně vyloučených lokalit v Pardubickém kraji a též větší orientací na práci s rodinami a příbuzenskými systémy osob dotčených výkonem trestu odnětí svobody. Sledovaný ukazatel od června do října Celkem Kontakt (do 30 min.), tel.kontakt Intervence (nad 30 min.) Ukazatele celkem Oblast - označení služby Služba A - bydlení Služba B - dávky, důchody Služba C - rodinné právo Služba D - řešení diskriminace Služba E - osvětové akce Služba F - školství Služba G - zaměstnanost, rekvalif Služba H - dluhové poradenství Služba I - trestná činnost Služba J - doprovody Služba K - návazná služba Služba L - soc.-zdrav. poradenství Služba M - Informování o VPP Poskytnuté služby - součet Graf 4 ukazuje počty nových uživatelů za každý měsíc projektu, kteří se do aktivit programu zapojili. Nárůst nových uživatelů vstupujících do služby, počínající lednem 2012 a kulminující v dubnu až červnu 2012 můžeme považovat za důsledek reorganizaci týmu pracovníků v přímé práci, zahájení intenzivnější práce v terénu, vyhledání nových sociálně vyloučených lokalit, rozšířením poskytování sociálních služeb na příbuzenské systémy osob dotčených výkonem trestu a větším zájmem o službu mezi uživateli z Věznice Pardubice. Graf 4 Noví uživatelé dle jednotlivých měsíců Graf 5 přináší přehled počtu uživatelů podle zdrojů, jež nasměřovaly uživatele k využití služeb Vězeňského programu Pardubice. Nejvýznamnějšími zdroji, přes které se uživatel dostal ke službě jsou z dlouhodobého hlediska: Úřad práce ČR, zde se potencionální uživatel dozvídal o službě od převážně pracovnic zprostředkovatelek zaměstnání, se kterými byl v kontaktu. Věznice Pardubice, uživatelé zde byli kontaktování formou besed, nebo přes info materiály, či sociální pracovnice ve Věznici. Rodinní příslušníci jsou tou částí cílové skupiny, která byla kontaktována zejména v rámci terénní formy poskytovaných služeb. Informační letáky, na základě rozšíření informací o službě do prostor Úřadu práce ČR, ubytoven a sociálně vyloučených lokalit se začalo hlásit do služby nemalé množství uživatelů. Probační a mediační služba ČR, pracoviště v Pardubicích, Svitavách, Ústí nad Orlicí a Chrudimi poskytovala vybraným uživatelům informace a navázání na službu. Tabulka číslo 1. Sledované ukazatele přehled poskytnutých služeb 20 21

12 Z grafu 6 je zcela zřejmé, že těžiště práce spočívá v řešení problémů osob, kteří mají zkušenost s trestem odnětí svobody (64,9 %). Tento druh trestu postihuje nejenom člověka, jež ho musí vykonat, ale přímo se dotýká i rodinných příslušníků. Dochází ke změně rodinné struktury včetně dalších změn v sociálních vztazích. S VTOS se pojí ztráta statusu, stigmatizace a v neposlední řadě i změna v ekonomické situaci zainteresovaných osob. I z toho důvodu představuje práce s rodinou (22,4 %) klíčovou aktivitu sociální práce. Graf 5 Sledované ukazatele přehled poskytnutých služeb Graf 6 Trestní anamnéza uživatelů 3. Legenda ZDROJ ÚP Pce - Úřad práce Pardubice (P) - Přelouč (H) - Holice ÚP Úo - Úřad práce Ústí nad Orlicí (ČT) - Česká Třebová ÚP Sy - Úřad práce Svitavy (L) - Litomyšl (P) - Polička ÚP Chr - Úřad práce Chrudim T Pce - terén okres Pardubice T Chr - terén okres Chrudim T Sy - terén okres Svitavy T ÚO - terén okres Ústí n/o (pozn. u terénů jako zdroje je myšleno přímé navázání prvokontaktu na ulici, či v jiném venkovním, či vnitřním areálu v rámci prostředí, kde se uživatelé pohybují. Aby byl uživatel chápán jako přicházející z tohoto zdroje, musí dojít k interakci pracovníka a uživatele přímo v terénu bez vlivu jiného zdroje jako např. letáku, nebo zprostředkovaného kontaktu, proto např. na Svitavsku pracujeme s 12ti. aktivními uživateli, ale žádný nepřišel ze zdroje T Sy, proto tam je 0. PMS Pce - Probační a mediační služba Pce PMS ÚO - PMS Ústí nad Orlicí PMS Sy - PMS Svitavy PMS Chr - PMS Chrudim V - Věznice V ČR - ostatní věznice mimo Pardubické BJV - besedy v jiné věznici SK Pce - Sociální kurátor Pce SK Chr - Sociální kurátor Chr SS Pce - Socíální služby Pce RP - rodinný příslušník L leták ZK - zprostředkovaný kontakt PR - PR zprávy RMDR HK - Romodrom H. Králové jiné - Okresní soud, na doporučení uživatele mimo věznici atd. 3 Pojem netrestaný je v kontextu poskytovaných služeb chápáno jako sociální práce s rodinnými příslušníky osob ve výkonu trestu odnětí svobody. Zkratka PO znamená podmínečné propuštění

13 2 kazuistiky vybraných případů z praxe Následující kapitola přináší krátkou ukázku z bohaté praxe pracovníků Vězeňského programu Pardubice. Prostřednictvím kazuistik je možné názorně doložit, s jakými problémy se pracovníci setkávají a jakým konkrétním způsobem práce s uživatelem probíhá včetně deskripce jeho základních charakteristik. Velmi zjednodušeně můžeme říci, že v následujících řádcích budou představení typičtí uživatelé služeb a jejich problémy. 2.1 Kazuistika 1 Muž (JS), 36 let, narozen a žije v Pardubicích, ženatý, otec jedné dcery (3 roky), absolvoval základní školu, následně vyučen obráběč kovu (výuční list), zdravotní stav- psychiatrická diagnóza léčba (v minulosti poživatel invalidního důchodu aktuálně před 2 roky odebrán ID), uživatel uvádí dříve alkoholismus, jinak zdráv, jako koníček uvádí jízdu na kole. V Pardubicích žije stále nukleární rodina uživatele matka, otec, bratr navštěvují se nepravidelně. Aktuálně: JS přichází jako zájemce o službu VPP v únoru 2012 (kontakt na úřadu práce), dva měsíce po propuštění z VTOS. Při kontaktu působí svérázným dojmem. Uvádí, že žije s manželkou v pronajaté garsoniéře (cena podnájmu 7000,-Kč/měsíc). Z rozhovoru je zřejmé, že má silný vztah k dceři. Uživatel je v evidenci úřadu práce. Velmi těžce nese skutečnost, že se mu nedaří najít stálé zaměstnání a je patrné, že je k práci silně motivován. Jediným zdrojem příjmu tříčlenné rodiny je invalidní důchod manželky uživatele a dávky SSP. Rodina má dluhy (uživatel sám má pohledávky ve výši cca ,-Kč). Došlo k definování zakázky uživatele a současně byly stanoveny dílčí cíle zakázky. Zakázka uživatele: Pomoc při řešení dluhů. Pomoc při hledání zaměstnání. Uživatel dochází na pravidelná setkání 1x týdně. Při těchto vzájemných schůzkách je naší snahou plnit stanovené dílčí cíle. Základní metodou je rozhovor. V průběhu setkávání se prohlubuje vztah důvěry. Současně se odkrývají další roviny spolupráce a další potřeby uživatele, které se stávají akutními a je nutné je řešit neodkladně: Oblast finanční: - Hodnocení současné situace uživatele. - Seznam pohledávek a následné modely řešení - možnosti oddlužení. - Nastavení optimálního hospodaření při určitém rodinném rozpočtu. - Možné zdroje příjmu a jejich využití. - Pomoc ve formě zajištění ošacení. Oblast zaměstnání: - Vzorový životopis, sepsání životopisu. - Pracovní pohovor jak vystupovat, na co dát pozor. - Aktuální informace o volných pracovních místech v regionu. - Příležitostná zaměstnání brigády. - Komunikace s ošetřujícím lékaře o aktuálním zdravotním stavu uživatele. Oblast bydlení: - Jak získat a udržet bydlení. - Možnosti nakládání s bytem. - Seznam ubytovacích zařízení. - Zajištění vhodného ubytování. Oblast rodinných vztahů: - Jak řešit konflikty efektivním způsobem. - Rozpad rodiny. - Rozvod manželství a s tím spojená soudní jednání. - Vazba, kontakty: manželka uživatel, uživatel-dcera

14 Oblast sociálně právní: - Přehled poskytované sociální pomoci a podpory. - Možnosti klienta v jeho aktuální situaci výživné na nezletilou dceru, kontakt s nezletilou dcerou. Zásady pomoci: 1. Poskytnutí základního poradenství: pomoc při vyhledávání a poskytování informací, poskytování rad a doporučení týkajících se optimálního chování uživatelů poradenství zaměřené komunikaci s úřady, zaměstnavateli, pomoc při jednání s úřady vyřizování sociálních dávek, pomoc při zpracovávání písemných podání, vyplňování úředních formulářů apod. 2. Zprostředkování odborného či právního poradenství: pomoc při vyhledávání a poskytování právních informací, zpracování písemných podání a odvolání k soudu 3. Spolupráce s dalšími subjekty: především s navázáním kontaktu s veřejnými institucemi, neziskovými organizacemi Momentální profil: Uživatel 36 let, záznam v rejstříku trestů, rozvedený, žije na ubytovně (cena za ubytování 3700,- Kč/měsíc), kontakt s dcerou nepravidelně. Nedošlo ke změně kontaktu s nukleární rodinou. Volný čas tráví jízdou na kole, dále uvádí, že rád vaří. Za dobu spolupráce s VPP (7 měsíců) se podařilo vyřešit některé z pohledávek, navázat komunikaci s věřiteli, stabilizovat situaci uživatele po rozvodu manželství a zvládat výkyvy nálad uživatele, kromě jiného se podařilo udržet léčbu odborného lékaře (psychiatra). JS je devátý měsíc v evidenci úřadu práce, aktivně se snaží najít stabilní pracovní poměr odpovídající jeho kvalifikaci. Prognóza: Pokud JS v blízké době najde stabilní zaměstnání a uplatnění na trhu práce, lze předpokládat, že bude jeho situace stabilizovaná a on se integruje zpět do společnosti. V případě, že se tak nestane, lze se obávat u JS ztráty motivace, nelze vyloučit deprese a další s tím spojené obtíže, a to jak v osobní, tak i společenské oblasti. 2.2 Kazuistika 2 Žena (LH), 24 let, narozena a žije v Pardubicích, svobodná přítel ve VTOS (otec dcery), absolvovala základní školu, zdravá, zájmy neuvádí, matka dvou dětí (každé dítě má jiného otce) syn 8 let (zdráv, navštěvuje ZŠ) a dcera 8 měsíců (vrozená vývojová vada ledvin). Uživatelka nepracuje, aktuálně pečuje o dceru RD. V Pardubicích žije stále nukleární rodina uživatelky matka, otec, sestra neudržují kontakt. Uživatelka udržuje omezený kontakt s rodinou otce své dcery, kteří žijí v Pardubicích. Širší kontakt udržuje LH s rodinou otce staršího syna, jak sama uvádí, pomáhají ji. Aktuálně: LH je VPP kontaktována v červnu 2012 na základě žádosti uživatele služby VPP (přítele a otce dítěte LH, který je ve VTOS). Kontakty probíhají v přirozeném prostředí uživatelky, uživatelka působí unaveným dojmem. Sama uvádí, že ji zmáhá situace, v které se s dětmi po nástupu přítele do VTOS ocitla - žije v městské ubytovně v jednom pokoji, sociální zařízení je na chodbě, koupelna společná s ostatními nájemci. Byt je vybaven velmi skromně umyvadlo, dvě staré postele, starý nábytek, který se jeví velmi opotřebovaný, dvouplotýnkový vařič, lednička, stará automatická pračka, starý počítač a barevná televize. Nejmladší z dětí nemá svou postel - spí v kočárku. Z rozhovoru je zřejmé, že uživatelka je velmi nespokojená se svým sociálním statusem. Popisuje, jak dříve žila (doba před nástupem trestu přítele). Je patrné, že uživatelka má velmi ráda svého přítele, současně se zlobí, že ji nechal s dětmi samotnou a na vše je sama ani jeho rodina jí nepomůže. Zdrojem příjmu tříčlenné rodiny jsou sociální dávky a občasná výpomoc prarodičů syna uživatelky. Došlo k definování zakázky uživatelky. Zakázka uživatele: Pomoc při komunikaci s úřady. Podpora při získání vhodného bydlení. Schůzky s uživatelkou probíhají pravidelně v jejím přirozeném prostředí cca 1x týdně. Při těchto vzájemných schůzkách mne uživatelka informuje o její aktuální situaci a současně je naší snahou plnit stanovené dílčí cíle. Základní metodou je rozhovor. V průběhu setkávání se prohlubuje vztah důvěry. Současně se odkrývají další roviny spolupráce a další potřeby uživatelky, které se stávají akutními a je nutné je řešit neodkladně: 26 27

15 Oblast finanční - Hodnocení současné situace uživatelky. - Možné zdroje příjmu a jejich využití ve vztahu nároků na dávky hmotné nouze. Oblast bydlení - Reálné možnosti k získání a udržení bydlení. - Možnosti podporovaného bydlení či čerpání dávek na bydlení. Oblast rodinných vztahů - Jak řešit konflikty efektivním způsobem. - Výkyvy ve vztahu s partnerem. - Společné návštěvy uživatelky a rodiny jejího přítele ve VTOS. Zásady pomoci: 1. Poskytnutí základního poradenství: pomoc při vyhledávání a poskytování informací, poskytování rad a doporučení týkajících se optimálního chování uživatelů poradenství zaměřené komunikaci s úřady, pomoc při jednání Obr. 10 Uživatelka s dcerou s úřady vyřizování sociálních dávek, pomoc při zpracovávání písemných podání, vyplňování úředních formulářů apod. 2. Zprostředkování odborného či právního poradenství: pomoc při vyhledávání a poskytování právních informací, zpracování písemných podání a odvolání k soudu. 3. Spolupráce s dalšími subjekty: především s navázáním kontaktu s veřejnými institucemi, neziskovými organizacemi. Momentální profil: Uživatelka 24 let, svobodná, žije na městské ubytovně (cena za ubytování 5500,-Kč/měsíc) se svými dvěma nezletilými dětmi. Příjem rodiny je tvořen sociálními dávkami. Uživatelka udržuje kontakt s přítelem a jeho rodinou při návštěvách ve VTOS, kontakt s prarodiči syna. Nedošlo ke změně kontaktu s nukleární rodinou. Za dobu spolupráce s VPP (3 měsíce) se podařilo udržet kontakt s uživatelkou, vrátit ji do reality tohoto světa a tlumit její propady z neuspokojených očekávání. Současně jsme společně podaly několik podání k okresnímu soudu a nárokovaly dávky hmotné nouze. Prognóza: Rodina má v současné době základní vybavení domácnosti. Pokud nedojde k příjmovým změnám v rozpočtu rodiny, není možné získat jiné bydlení pro rodinu. Uživatelce se podařilo získat nadhled nad jejím vztahem a pracovat na soběstačnosti, pokud se jí toto podaří udržet, nehrozí tak hluboké propady při nesplněných očekáváních a s tím spojená rizika pro uživatelku a její děti. 2.3 Kazuistika 3 Popis výchozí situace: Muž 38 let, rozvedený, jedno nezletilé dítě, bez zaměstnání a ubytování. Pět záznamů v trestním rejstříku: 3x podmíněný trest, 2x Veřejně prospěšné práce. Poslední podmíněný trest za neplacení výživného skončil 5/2012. Jedná se o drobné trestné činy /krádeže železa, neplacení výživného. Do o.s. Romodrom Pardubice přichází uživatel v květnu 2012 po konzultaci s kurátorkou pro dospělé v Pardubicích. Je ve špatném psychickém stavu. Má nevyřešený vztah s bývalou manželkou a dětmi, je bez zaměstnání a ubytování. Pochází z Moravskoslezského kraje kde po vyučení pracoval jako horník. Po ztrátě zaměstnání se rozhodl najít si práci přes pracovní agenturu. Nabídku do Foxcon Pardubice přijal, protože bývalá manželka s dětmi žila v Pardubicích. Do ledna 2012 pracoval ve firmě Foxcon a střídavě žil u své bývalé manželky, v azylovém domě a ubytovnách. Finančně Obr. 11 Uživatel 28 29

16 podporoval rodinu a zajímal se o děti. V lednu 2012 ho agentura po 13 měsících zaměstnání propustila. Nepohodl se s bývalou manželkou a zůstává na ulici. Zpočátku přespává ve dřevníku u staršího domku bez souhlasu majitele. Později ho majitel zastihne a po slovní dohodě souhlasí s jeho pobytem na zahradě domu. Uživatel se po ztrátě zaměstnání nezaevidoval na úřadu práce a zůstává tak bez pojištění i finanční hotovosti. Poskytnuté služby: 1. Uživatel potřeboval především sdílet svou situaci. Při interveci mu byl poskytnut prostor pro vyjádření potřeb. 2. Zmapování situace, nabídnuté možnosti řešení. Zaevidování na úřadu práce proběhlo dne uživatel se zaevidoval v místě trvalého pobytu-moravskoslezský kraj (vyplnění žádosti). 3. Sociální poradenství. Uživatel pracoval 1 měsíc na dohodu o provedení činnosti a pro úřad práce musel mít potvrzení od okresní zprávy sociálního zabezpečení. Po jednání se podařilo tuto činnost zahrnout do nezdanitelných položek pod paragraf č Žádost uživatele ve spolupráci o.s. Romodrom Pardubice o přenesení spisu na Úřad práce v Pardubicích (podařilo se vyřešit během 10 dnů). Uživateli byla přiznána od 5/2012 podpora v nezaměstnanosti ve výši Kč. 5. Mapování ubytování - jednání s azylovými domy Chrudim, Pardubice, Ubytovna U Trojice. Uživatel služby byl v 7/2012 ubytovaný na ubytovně U Trojice Pardubice. 6. Podání žádosti k soudu o snížení vyživovací povinnosti uživatel ve spolupráci s o.s. Romodrom. Stanovené výživné z předchozího zaměstnání činilo Kč. Uživatel není v současné době schopný výživné hradit. 7. Žádost uživatele ve spolupráci s o.s. Romodrom o dávku hmotné nouze (vyplnění formuláře). Jedná se o dávku příspěvek na živobytí, protože příspěvek na bydlení není možné přiznat, uživatel nemá na adrese trvalý pobyt. 8. Poskytnutí ošacení. Uživateli bylo poskytnuto oblečení ze sponzorských darů pro o.s. Romodrom. 9. Umožnění zřízení elektronické pošty a užití služebního mobilního telefonu pro úřední záležitosti a kontaktování potencionálních zaměstnavatelů. 10. Aktivní vyhledávání vhodných pracovních příležitostí. Uživateli byly předány kontakty na potencionální zaměstnavatele. Elektronicky byl zaměstnavatelům odeslán a životopis. Metody práce s uživatelem: Z počátku bylo potřeba s uživatelem sdílet jeho pocity. Byl bez zázemí, cítil se bývalou manželkou podvedený, přijala od něj v 2/2012 poslední výplatu a slíbila, že budou opět žít společně a později si to rozmyslela a nastěhovala si do bytu přítele. Uživatel se ocitl neočekávaně na ulici. Intervence a kontakty: probíhaly intenzivně 2x týdně. Účelem bylo vybudovat si důvěru uživatele a znát dobře jeho potřeby. Motivace: po zmapování situace bylo uživateli sděleno, jakými kroky lze situaci, ve které se nachází změnit. Co bude muset pro změnu udělat on sám a s čím mu o.s. Romodrom pomůže. Uživatel byl motivován k hledání zaměstnání. Popis situace uživatele po třech měsících spolupráce s o.s. Romodrom: Uživatel, který byl při prvním kontaktu na ulici, bez prostředků a jakékoliv dávky, je nyní ubytovaný na ubytovně v Pardubicích. Pobírá podporu v nezaměstnanosti a má podánu žádost o doplatek na živobytí. Aktivně hledá zaměstnání. Jeho sociální kontakt probíhá jen s dcerou manželky, kterou vychovával jako své dítě, ale není biologickým otcem. Dcera je umístěna v Dětském domově Pardubice a uživatel ji pravidelně navštěvuje. Jeho psychická kondice je mnohem vyrovnanější a spolupráci s o.s. Romodrom hodnotí pozitivně. Přednosti x bariéry: K předostem uživatele patří pracovní návyky. Po propuštění z Foxcon Pardubice chodil jeden měsíc, každý den pěšky do truhlárny vzdálené asi 12 kilometrů. Uživatel je schopný dodržovat smluvené termíny, vyřídit si úřední záležitosti. Je klidný, neagresivní. Za bariéry můžeme považovat jeho trestní záznamy. V srpnu 2012 se pokusil odcizit na pozemku Globusu v Pardubicích železnou trubku, kterou chtěl prodat. Při pokusu byl přistižen a pokus o krádež je kvalifikován jako přečin. Hrozí mu tedy další trestní záznam. Uživatel nadále s o.s. Romodrom spolupracuje. 2.4 Kazuistika 4 práce s rodinou A V rámci terénní sociální práce s lidmi dotčenými výkonem trestu pracuje terénní sociální pracovnice o.s. Romodrom s rodinou. Výchozí situace: Dva členové rodiny dotčeni výkonem trestu. Muž 59 let - v minulosti výkon trestu a muž 22 let - v nedávné minulosti výkon trestu. Žena 42 let - rodinný příslušník, partnerka trestaného 30 31

17 muže (59) a žena 21 let - bez občanství ČR, rodinný příslušník, partnerka mladšího muže, který je synem paní (42). Rodina žije v pronajatém bytě na Orlicko-Ústecku. Jedná se o vícečetnou rodinu. Celkem 8 osob. Všichni dospělí členové rodiny jsou nezaměstnaní. Rodina nemá v pořádku evidenci na úřadu práce. Jeden z členů rodiny si nepřevzal rozhodnutí z úřadu práce a rodině byly zastaveny přídavky na nejmladší dceru (12). Zakázka rodiny: Žádost o přidělení českého občanství pro jednoho člena rodiny (žena 21). Vyřízení trvalého pobytu pro dva členy rodiny (syn a přítel paní 42). Vyřízení dávek hmotné nouze pro celou rodinu. Vyřízení dávky MOP (dcera uživatelky měla jet na pobytový zájezd - škola). Žádost o splátkový kalendář u okresní zprávy sociálního zabezpečení za ošetření při porodu Kč (žena 21, občanka Slovenské republiky). Poskytnuté služby: S rodinou byly vyplněny formuláře na dávky v hmotné nouzi. Rodina byla objednána do Občanské poradny v Ústí nad Orlicí. Jednání s Poradnou pro cizince v Pardubicích. Rodina byla objednána do Poradny pro cizince Pardubice - žádost o občanství. Rodině byly poskytnuté informace o zdravotním pojištění, o splátkových kalendářích za odpad. Bylo jednáno s pronajimatelem bytu, který odmítal v bytě nechat bydlet syna paní (42) s partnerkou. Každý týden nabízena volná pracovní místa. Přednosti x bariéry: Za přednosti můžeme považovat to, že rodina se pečlivě stará o domácnost a v místě bydliště s nimi nejsou žádné problémy. Základní bariéry představuje nezaměstnanost mladšího syna paní (42) po výkonu trestu. Má přítelkyni bez občanství, nemají trvalý pobyt. Uživatelka (42) nikdy nepracovala, chybí pracovní návyky. V současné době uživatelka řeší podnájem a společně vyhledáváme jiné - levnější bydlení. Spolupráce a kontakt s rodinou probíhá jednou za týden až čtrnáct dní. 2.5 Kazuistika 5 práce s rodinou B Uživatelská rodina: Paní ŽK (31 let) je na mateřské dovolené s dcerou (5 měsíců). Má základní vzdělání, dříve pracovala jako operátorka na výrobní lince. Žije s druhem v pronajatém bytě o velikosti 1+1, nájem Kč vč. energií. S bývalým přítelem má syna (6 let), který chodí do 1. třídy ZŠ a se současným druhem mladšího syna (5 let) chodící do MŠ a již zmiňovanou dceru. Paní ŽK má několik exekucí v celkové výši cca Kč, které není v současné době schopná splácet. Pan LG (36 let) je nezaměstnaný. Má základní vzdělání a dříve pracoval jako stavební dělník. Žije s družkou a s dětmi, jejího nejstaršího syna přijal za vlastního. Pan LG byl ve VTOS za krádeže. Pan LG má spousty exekucí, které také souvisí s VTOS v celkové částce cca Kč. Na některé exekuce má domluveny splátkové kalendáře, jiné již není schopen splácet. Lokalita: TSP Pardubice. Zakázka: V průběhu celé spolupráce, která i nadále pokračuje, bylo více zakázek, které se postupně měnily podle situace rodiny zejména se jedná o hledání vhodného zaměstnání, vyřešení dluhů, bydlení, dávky, základní a mateřská škola pro syny. Situace při vstupu do služby: V začátku spolupráce (leden 2012) se sociální pracovnicí byla situace rodiny následující: Pan LG pracoval v jedné nejmenované stavební firmě na dohodu o pracovní činnosti a zároveň byl evidován na Úřadu práce České republiky. Stal se živitelem rodiny, neboť jeho družka ŽK měla rizikové těhotenství. Jejich synové nenavštěvovali mateřskou školu. Dříve spolupracovali s jinou organizací, ale dle slov pana LG nebyli spokojení a nechtěli s nimi řešit dluhy. Dluhy obou partnerů činily cca Kč. Rodina žila v městském pronajatém bytě o velikosti 1+1 ve 4. patře. Nájem činil Kč vč. energií. Společné schůzky: Schůzky probíhají zpravidla 1x týdně. Při domluvených schůzkách se snažil uživatel společně se sociální pracovnicí plnit stanovené cíle. Pan LG společně se sociální pracovnicí obvolali všechny dluhy, které se mu s družkou za společného soužití nastřádali. Byly domluveny splátkové kalendáře, na jiné dluhy byly poslány žádosti o možnost splátkových kalendářů. Celková výše splácení všech 32 33

18 pohledávek cca Kč/měs. Výše pohledávek se odvíjela od výše platu pana LG a jeho možností pro uživení rodiny. Od dubna měl pan LG možnost pracovat na hlavní pracovní poměr. Jeho družka paní ŽK koncem března začala řešit finanční potíže. Vzhledem k tomu, že v dubnu se jim mělo narodit miminko, neměla žádnou výbavu ani kočárek. Společně se sociální pracovnicí sepsaly žádost o hmotnou nouzi dávku živobytí, doplatek na bydlení Obr. 12 Návštěva v rodině uživatele a mimořádnou okamžitou pomoc (MOP). MOP byla zamítnuta, další dvě dávky byly přiznány. Výbava na miminko byla pořízena ve spolupracující organizaci - Fond ohrožených dětí a kočárek byl zapůjčen v Dětském centru Veská, se kterým také probíhá spolupráce. V dubnu nastupuje pan LG na hlavní pracovní poměr a ukončuje evidenci na Úřadu práce České republiky. Společně s panem LG sociální pracovnice řeší možnost bydlení. Neboť rodina bydlí ve třetím patře bez výtahu a nosit každý den kočárek do třetího patra je nepředstavitelné. Hledání eventuálních možných pronájmů. Dle zjištění většina nájemních bytů podepisuje smlouvu na dobu určitou. Vzhledem k tomu, že nyní pan LG s rodinou mají podnájem na dobu neurčitou, se této možnosti obává. Proto prozatím zůstanou v bytě, kde bydlí v současné době bydlí. V polovině dubna posílá pan LG zprávu sociální pracovnici, že se jim narodila dcera, ale narodila se o něco dříve, a proto musí v nemocnici zůstat o něco déle a jeho družka paní ŽK bude za pár dní propuštěna. Koncem dubna je do domácí péče propuštěna jejich dcera KK. Paní ŽK prosí sociální pracovnici o návštěvu dětské lékařky u nich doma. Sociální pracovnice volá dětské lékařce a domlouvá schůzku u paní ŽK a LG. Začátkem května sociální pracovnice sepisuje s rodinou žádost o výměnu bytu v nižším podlaží. V polovině května je pan LG propuštěn ze zaměstnání, neboť se nepohodl s nadřízeným. Pan LG se ihned eviduje na Úřad práce České republiky. A následně společně se sociální pracovnicí hledá nové pracovní místo. Pár dní na to přichází pan LG za sociální pracovnicí s tím, že se za něj jeho kolegové z bývalého zaměstnání postavili, údajně byl neprávem vyhozen. Má si zavolat bývalému zaměstnavateli a domluvit si schůzku. Pan LG si hned od sociální pracovnice volá bývalému zaměstnavateli a domlouvají se, že od pondělí může opět nastoupit. Pan LG byl velice potěšen. V té době neměla rodina LG a ŽK žádnou zakázku, ale nadále udržovala telefonický kontakt se sociální pracovnicí, který probíhal min. jedenkrát týdně. Vše bylo v pořádku, pan LG byl v práci spokojený, řádně spláceli všechny dluhy. Koncem června se za sociální pracovnicí zastavuje paní ŽK. Navštívil je soudní vykonavatel, mají zaplatit pohledávku nejmenovaného exekutorské úřadu v částce necelých Kč. Sociální pracovnice volala na daný exekutorský úřad a domluvila možnost splátek 500 Kč/měs. Paní ŽK sdělila sociální pracovnici, že nevychází s peněžními prostředky a nemůže zaplatit nájem. Vzhledem k tomu, že se jedná o městský byt, jí bylo nabídnuta, ať si tam zavolá a zkusí se domluvit. Paní ŽK měla strach z reakce daného subjektu. Proto volala sociální pracovnice, která se dozvěděla, že není problém zaplatit nájem déle, ale každý den prodlení se platí Kč. Sociální pracovnice společně s paní ŽK spočítala jejich příjem. Po odečtení poplatků za nájem a SIPO celé rodině zbývá Kč. Proto sociální pracovnice paní ŽK vysvětlila, že nárok na žádné dávky nemají. Poté paní ŽK sdělila sociální pracovnici, že jejich syn MK má od září nastoupit do základní školy. Jejich syn na zápise nebyl, dle slov paní ŽK na zápis zapomněli. Sociální pracovnice obvolala všechny základní školy v Pardubicích. Všechny školy, až na jednu již byly plně obsazené. V dané škole domluvila sociální pracovnice paní ŽK schůzku, kdy se má zastavit se synem na přezkoušení a vyplnění přihlášky. Sociální pracovnice předala paní ŽK informace. Paní ŽK navštívila se synem MK danou základní školu a syn byl přijat. Sociální pracovnice informovala paní ŽK s tím, že její druhý syn LK má nastoupit za rok také do školy, proto by bylo vhodné, aby ho přihlásili do mateřské školy. Sociální pracovnice obvolala mateřské školy a v jedné nejmenované měli stále volné místo, kde se platí Kč/měs. Informace předala paní ŽK. Dle slov paní ŽK se v mateřské škole zastaví a podá přihlášku. Paní ŽK se v mateřské škole nezastavila, z finančních důvodů. Paní ŽK odjela na měsíc ke svým známým a pan LG za nimi dojížděl. Sociální pracovnice s nimi byla stále v kontaktu a dle slov pana LG je vše, jak má být. V polovině srpna potkává rodinu kolegyně sociální pracovnice a dozvídá se, že pan LG nepracuje, dluhy neplatí a mají odpojenou elektřinu a plyn. Sociální pracovnice volá rodině 34 35

19 a zjišťuje situaci. Dle slov rodiny danou situaci nepřiznali, neboť se styděli a doufali, že to vyřeší. Sociální pracovnice s nimi domluvila schůzku. Zjistila, že elektřinu a plyn mají odpojené, protože jim byl přiznán byt v nižším podlaží a měli se zanedlouho stěhovat. Obávali se, aby elektroměry neodpojili pozdě a poté jim neběžel dvakrát poplatek za plyn a elektřinu. Sociální pracovnice volala na jiný spolupracující subjekt, kde řešila jejich bytovou situaci. Daný orgán nechápal Obr. 13 Život na ubytovně unáhlený krok rodiny, neboť bylo potřeba udělat revizi bytu, dokončit rekonstrukci a poté podepsat smlouvu, proto se možnost přestěhování oddálí. Možnost přestěhování je možný v polovině září. Rodina si vypůjčila plynový vařič, možnost koupání a praní využívali u sousedů. Znovu spuštění plynu a elektřiny rodina nechtěla připustit, neboť dle jejich slov to takto vydrží a počkají na byt. Možnost zažádat o dávky nebylo možné, neboť pan LG ještě dostal výplatu za červenec v srpnu. Mezitím bylo s panem LG stále hledána práce, ale bez úspěchu. Jejich syn MK nastoupil do první třídy a velice se mu tam líbí. Momentální situace: V září bylo žádáno o doplatek na bydlení a dávku živobytí a nyní se čeká na rozhodnutí. Znovu byli obvolány dané exekutorské úřady, kde byla nastíněna situace rodiny a jejich opožděné splácení. Sdělení bylo, jakmile budou moci něco zaplatit, ať tak učiní. Pan LG absolvoval výběrové řízení v jedné výrobní firmě a nyní čeká na výsledky. Rodině byly předány klíče od bytu a nyní je čeká stěhování. ŽK by ráda, aby jejich mladší syn LK nastoupil do mateřské školy. Sociální pracovnice opět volá do mateřské školy, kde měli na přelomu července a srpna volno. Je jí sděleno, že nyní je vypsáno výběrové řízení na jedno volné místo a je možnost podání přihlášky. Sociální pracovnice s paní ŽK vyplňuje přihlášku do mateřské školy jejich syna LK. ŽK dojde se synem pro potvrzení od lékaře a následující den odnese přihlášku do mateřské školy. Syn byl přijat do MŠ. I nadále pokračuje spolupráce s rodinou. Sociální pracovnice i nadále s panem LG hledá vhodné zaměstnání a bude řešit pohledávky, které zrovna budou aktuální. Poskytované služby: Pomoc a podpora při hledání zaměstnání sepsání životopisu, motivační dopisy, hledání vhodných pracovních nabídek/brigád, komunikace s potenciálním zaměstnavatelem jak jednat, na co dát pozor, co upřednostnit. Pomoc a podpora při řešení finanční situace pomoc při vyplnění tiskopisů a následné uplatnění na hmotnou nouzi, řešení exekucí domluvení splátkových kalendářů, zhodnocení finanční situace uživatele rodinný rozpočet. Bydlení možnosti nakládání s bytem, žádost o výměnu bytu, komunikace se zprostředkovatelem ubytování. Ošacení zajištění ošacení v sociálním šatníku. Povinná školní docházka zajištění volného místa v ZŠ, zápis. Docházka do mateřské školy - zajištění volného místa v MŠ, pomoc při vyplnění žádosti. Prognóza: Pokud LG v dohledné době najde vhodné a stabilní zaměstnání, lze předpokládat, že se stabilizuje jeho a rodiny životní situace a s tím související finanční prostředky pro rodinu, možnost splácení exekucí. V případě, že tato situace nenastane. Hrozí prohlubování problémů s financemi, zhoršení začlenění se do společnosti, návyky s docházkou do práce. 2.6 Kazuistika 6 Uživatel MH (44 let) žije v Hlinsku. Je ženatý, s manželkou mají postiženého syna. Z předchozího vztahu má dospělou dceru, se kterou se příliš nevídá. Jeho manželka pobírá doplatek na bydlení a příspěvek na péči. Pan MH byl opakovaně ve výkonu trestu odnětí svobodu (VTOS). Pan HM má základní vzdělání, absolvoval kurz na PC. Lokalita: TSP Hlinsko. Zakázka: Exekuce možnost splátkových kalendářů, zahlazení rejstříku trestů, sepsání životopisu, získání vhodné pracovní nabídky, hledání jiného bydlení

20 Situace při vstupu do služby: Pan MH se o naší službě dozvěděl skrze informační leták vyvěšený na Úřadu práce ČR pobočka Hlinsko. Pan MH je ženatý a se současnou partnerkou má dítě, které je autistické. Vztahy s ostatními členy rodiny nejsou dobré, nestýkají se. Z předchozího vztahu má dospělou dceru, která má dle slov pan MH svůj vlastní život a příliš se nevídají. Pan HB bydlí v pronajatém bytě. Jeho manželka pobírá doplatek na bydlení a příspěvek na péči. Pan Obr. 14 Život na ubytovně MH byl opakovaně ve výkonu trestu odnětí svobodu (VTOS). Poslední výstup měl v listopadu 2001 za alimenty a podvody. Pan HM má základní vzdělání, absolvoval kurz na PC. Pracovní zkušenosti především jako zedník, přidavač. V posledním zaměstnání pracoval jako pomocný dělník, od pracovního úrazu je již rok v pracovní neschopnosti. Po uplynutí pracovní neschopnosti bude s pan MH rozvázán pracovní poměr dohodou. Pan MH má spousty dluhů, které dohromady činí zhruba Kč. Společné schůzky: Pan HM přišel za sociální pracovnicí s žádostí o pomoc při řešení jeho tíživé sociální a finanční situace. Sociální pracovnice po zjištění výše uvedených informacích, informovala pan MH, že již může žádat o zahlazení rejstříku trestů (RT). Společně se domluvili, že na příští schůzku pan MH přinese výpis z RT a přehled všech dluhů. Na příští schůzce si převzala sociální pracovnice potřebné materiály. Přislíbila, že sepíše žádost o zahlazení RT a pokusí se domluvit splátkové kalendáře na jednotlivé dluhy. Sociální pracovnicí byla sepsána žádost o zahlazení RT a nyní se čeká na vyjádření soudu. Po telefonické komunikaci se všemi exekutory byly domluveny splátkové kalendáře. Celkové splátky na dané dluhy činí Kč/měs. Na další schůzce předala sociální pracovnice všechny informace. Dalším krokem jejich spolupráce bylo sepsání životopisu pan MH. Společně s pan MH sestavila sociální pracovnice daný životopis. Momentální situace: Po uzdravení a ukončení pracovní neschopnosti pan MH bude dalším krokem evidence na Úřad práce České republiky, žádost o sociální dávky hmotná nouze a hledání vhodného zaměstnání. Již nyní probíhá společně s pan MH hledání vhodných pracovních míst a možnost výhodného pronájmu. Poskytované služby Pomoc a podpora při hledání zaměstnání sepsání životopisu, hledání vhodných pracovních nabídek/brigád, komunikace s potenciálním zaměstnavatelem jak jednat, na co dát pozor, co upřednostnit. Pomoc a podpora při řešení finanční situace řešení exekucí domluvení splátkových kalendářů, zhodnocení finanční situace uživatele rodinný rozpočet. Bydlení možnost hledání nového a cenově výhodnějšího pronájmu. Zahlazení rejstříku trestů (RT) žádost o zahlazení RT. Prognóza: Pokud MH v dohledné době najde vhodné a stabilní zaměstnání, lze předpokládat, že se stabilizuje jeho a rodiny životní situace a s tím související finanční prostředky pro rodinu, jednodušší možnost splácení exekucí, nalezení vhodnějšího bydlení především z důvodu zdravotního stavu syna. V případě, že tato situace nenastane. Hrozí prohlubování problémů s financemi, zhoršení začlenění se do společnosti, návyky s docházkou do práce. 2.7 Kazuistika 7 Muž (JM), 60 let, nyní žije v Pardubicích, 2x ženatý, 2x rozvedený, otec pěti dětí (zletilí, pouze jeden syn 14 let v pěstounské péči), absolvoval základní školu, nedoučen, zdravotní stav dobrý, uživatel uvádí dříve závislost na alkoholu dochází do AT poradny, jako koníček uvádí vaření a péče o jiné. Ze své biologické rodiny již zůstal uživatel sám rodiče i sourozenci zemřeli (rád vzpomíná na starší sestru, maminku, o otci říká, že byl přísný). Aktuálně: S JM se setkáváme jako se zájemcem o službu VPP v březnu 2012 (kontakt VTOS Pardubice), šest měsíců po propuštění z VTOS. Při kontaktu působí vyrovnaně. Při osobních setkáních vypráví svůj životní příběh hovoří otevřeně: 38 39

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART

Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART reg. č. CZ.1.04/3.1.02/B7.00046, financovaný z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Realizátor: Polytechna

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi Statistické výsledky práce za rok 2010 V roce 2010 bylo v rámci poskytovaných služeb s více než 1799 klienty a klientkamiuskutečněno 22 500 kontaktů (to představuje cca 140 kontaktů denně). Necelou čtvrtinu

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Metodické doporučení MPSV č. 9/2009 k sociální práci s ohroženou rodinou

Metodické doporučení MPSV č. 9/2009 k sociální práci s ohroženou rodinou Metodické doporučení MPSV č. 9/2009 k sociální práci s ohroženou rodinou I. Sociální práce s ohroženými rodinami Chybným předpokladem sociálních pracovnic je přesvědčení, že ohrožená rodina,si své problémy

Více

Slunečnicová zahrada. Sdružení Meta, o.s. Partner projektu

Slunečnicová zahrada. Sdružení Meta, o.s. Partner projektu Slunečnicová zahrada Sdružení Meta, o.s. Partner projektu Projekt Slunečnicová zahrada Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlášený MŠMT, podpořený ESF (5/2010 4/2013), působnost projektu

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Poslání Posláním služby je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu

Více

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2013

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2013 STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2013 Počet klientů, intervencí a kontaktů v Sociálně právní poradně za rok 2013 I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Celkem Klienti 254 134 132

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

STATISTIKY HELPALE TERÉNNÍ PROGRAMY ZA ROK 2014 (TP)

STATISTIKY HELPALE TERÉNNÍ PROGRAMY ZA ROK 2014 (TP) STATISTIKY HELPALE TERÉNNÍ PROGRAMY ZA ROK 214 (TP) CELKOVÝ POČET KLIENTŮ A KONTAKTŮ 12 1 8 6 4 2 POČET KLIENTŮ A KONTAKTŮ - I. POLOLETÍ 195 85 KLIENTI INTERVENCE 31 KONTAKTY NEREAL.KONTAKT 8 TERÉN POČET

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V I 1 Osoba v nepříznivé sociální situaci přijímá službu, která je podmíněná ochotou řešit nepříznivou sociální situaci stabilizace Ubytování Strava Ubytování chráněné prostředí pro řešení nepříznivé sociální

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Lidé ohrožení sociálním vyloučením a nedostupností bydlení v České republice: systém garantovaného bydlení

Lidé ohrožení sociálním vyloučením a nedostupností bydlení v České republice: systém garantovaného bydlení Lidé ohrožení sociálním vyloučením a nedostupností bydlení v České republice: systém garantovaného bydlení Martina Mikeszová Sociologický ústav AV ČR, v.v.i Struktura prezentace Lidé ohrožení sociálním

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2014

STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2014 STATISTIKY Sociálně právní poradna rok 2014 Počet klientů, intervencí a kontaktů v Sociálně právní poradně za rok 2014 I. čtvrtletí II. čtvrtletí III. čtvrtletí IV. čtvrtletí Celkem Klienti 236 165 144

Více

www.jihoceskarozvojova.cz

www.jihoceskarozvojova.cz www.jihoceskarozvojova.cz Jihočeská rozvojová o. p. s. Jsme neziskovou organizací vytvářející projekty na podporu sociálního a ekonomického rozvoje Jihočeského kraje. Působíme v oblasti podpory podnikání,

Více

Obsah prezentace. Probace. Výkon dohledu nad pachateli trestných činů

Obsah prezentace. Probace. Výkon dohledu nad pachateli trestných činů Probace Výkon dohledu nad pachateli trestných činů Seminář pro probační a mediační úředníky 14. 15. 3. 2013 Justiční akademie SR v Omšení zpracoval: Mgr. Radim Valián Obsah prezentace Představení způsobu

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ O NÁS Veřejně prospěšný spolek STOP RECIDIVĚ! z.s. byl založen lidmi, kterým není lhostejný osud pachatelů a obětí trestní činnosti. V stávající

Více

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Jak pomáhá Telefonická krizová pomoc Senior telefon 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Co je Senior telefon? Senior telefon je sociální služba Telefonické krizové pomoci

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 3 Posláním organizace je:... 3 Cílem organizace je:...

Více

NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné

NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné Výroční konference Příklady úspěšného čerpání a spolupráce projektů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu

Více

DOTAZNÍK PRO SPOLUPRÁCI S ODSOUZENÝM KTERÝ ŽÁDÁ O PODMÍNĚNÉ PROPUŠTĚNÍ, PŘEMĚNU ZPŮSOBU VÝKONU TRESTU (DOMÁCÍ VĚZENÍ) NEBO KONČÍ VÝKON TRESTU

DOTAZNÍK PRO SPOLUPRÁCI S ODSOUZENÝM KTERÝ ŽÁDÁ O PODMÍNĚNÉ PROPUŠTĚNÍ, PŘEMĚNU ZPŮSOBU VÝKONU TRESTU (DOMÁCÍ VĚZENÍ) NEBO KONČÍ VÝKON TRESTU DOTAZNÍK PRO SPOLUPRÁCI S ODSOUZENÝM KTERÝ ŽÁDÁ O PODMÍNĚNÉ PROPUŠTĚNÍ, PŘEMĚNU ZPŮSOBU VÝKONU TRESTU (DOMÁCÍ VĚZENÍ) NEBO KONČÍ VÝKON TRESTU CO UDĚLAT NEŽ ZAČNU VYPLŇOVAT FORMULÁŘ 1. Přečtěte si pozorně

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa, služby jsou z větší části terénního charakteru.

Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa, služby jsou z větší části terénního charakteru. Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Amalthea Amalthea poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Organizace má 2 kontaktní místa,

Více

domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení

domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení u domácností akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení DC008 Hlavní cíl: snížit počet typů domácností

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE 1. Projekt Návrat do práce Projekt Návrat do práce - podpora znevýhodněných osob z odlišného sociokulturního prostředí a osob po výkonu trestu odnětí

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Amalthea, duben 2015 Proč jsme AMALTHEA? Amalthea byla dle řecké mytologie koza a stala se první pěstounkou, která odkojila svým mlékem boha Dia.

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Státní příslušnost:

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY Žadatel Příjmení: Rodné číslo: Rodinný stav: Trvalý pobyt v Praze 2 od: Adresa trvalého pobytu: Adresa faktického pobytu pokud se liší od TP: Jméno: Telefon:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Rodné příjmení: Státní

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI A VÝSLEDCÍCH PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI A VÝSLEDCÍCH PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI A VÝSLEDCÍCH PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE DROM, romské středisko se sídlem na ul. Bratislavská 41 je příspěvkovou organizací zřízenou městskou částí Brno-sever. Jejím hlavním

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Seminář Jak úspěšně čerpat dotace EU Co nás čeká? Projektová gramatika Kdo? Město Kroměříž a Azylový dům pro muže o.p.s.

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Z Á S A D Y. pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice.

Z Á S A D Y. pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice. Z Á S A D Y pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice I. Úvodní ustanovení 1) Těmito zásadami se ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Více

Místo pro podací razítko

Místo pro podací razítko Místo pro podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v městské části Brno - Židenice 1. ŽADATEL O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: ulice, číslo domu obec

Více

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu Důvodová zpráva Zastupitelstvu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jsou předkládány žádosti o prominutí poplatků a úroků z prodlení. dluh za byt č. X v domě 30. dubna XXXX, Ostrava-Moravská Ostrava

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ PORADNA PRO INTEGRACI Poradna pro integraci, občanské sdružení již 11 let pomáhá uprchlíkům s přiznaným azylem a dalším cizincům, kteří na území ČR dlouhodobě žijí, s

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Vypracoval Pavel Zdražila Nezaměstnanost v MSK k 28. 2. 2015 okres ke konci měsíce rozdíl proti min. měsíci počet uchazečů absolventi

Více

Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě

Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě Vymezení pojmů: Klient = uživatel = osoba, dítě nebo jeho zákonný zástupce, splňující podmínky cílové skupiny Poradce (pracovník) odborného sociálního

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Centrum na podporu integrace cizinců Pardubický kraj

Centrum na podporu integrace cizinců Pardubický kraj Centrum na podporu integrace cizinců Pardubický kraj Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. Poskytované služby poradenská a informační činnost právní

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Spr. 155/2013-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V A 1 Ubytování Ubytování chráněné prostředí pro řešení nepříznivé sociální situace Poskytnutí bezpečného místa k životu a bezpečných profesionálních vztahů Vlastní lůžko (chodit spát na stejné lůžko) Možnost

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Město Třinec. Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů

Město Třinec. Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů Město Třinec Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů Město Třinec a spádová oblast Sociodemografická studie města Třinec Sociodemografická studie města Třinec

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení

Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení Armáda spásy v České republice, z. s. Prevence bezdomovectví sociální bydlení Co znamená Armáda spásy v ČR? Co znamená Armáda spásy v ČR? Komunitní centra poskytují jak registrované služby, tak volnočasové

Více