SIMULAČNÍ CVIČENÍ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií Smlouva č. VS/2011/0309

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SIMULAČNÍ CVIČENÍ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií Smlouva č. VS/2011/0309"

Transkript

1 SIMULAČNÍ CVIČENÍ Poznatky získané v průběhu projektu byly použity na konkrétní příklady, aby bylo ověřeno, zda by mohla nastat diskriminace pro pracovníky migrující z České republiky, Maďarska, Polska a Rumunska do Itálie, vzhledem ke odlišnostem národních systémů sociálního zabezpečení a pravidel pro výpočet důchodů pro mobilní pracovníky podle předpisů EU. Tohoto cíle bylo dosaženo popsáním asi padesáti reprezentativních životopisů (typologie pracovníků) pracovníků migrujících do Itálie ze své země původu a poté se buď vracejících zpět, nebo usazujících se tam. Životopisy se liší podle doby strávené v různých zemích a charakteristik doby práce v Itálii. Pro tyto reprezentativní případy byly simulovány a studovány nároky na důchodové dávky, aby bylo srovnáním ověřeno, jaké rozdíly se mezi jednotlivými zeměmi objeví. Dále byly pro tyto reprezentativní případy simulovány výhody/nevýhody vyplývající z rozhodnutí nestěhovat se. Tak byly nalezeny hranice externí přenositelnosti sociálních dávek (tj. mezi různými zeměmi). Hlavní výsledky jsou tyto: Několik reprezentativních životopisů migrujících pracovníků Podrobné výsledky simulace (např. tabulka v Excelu) Souhrnné zprávy Další informace naleznete zde: > INFORMAZIONI> SOCIAL SECURITY ON THE MOVE > ENG > SIMULATIONS GŘ Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování SSE-MOVE: SOCIAL SECURITY ON THE MOVE. Sociální zabezpečení v pohybu, podpora koordinace přenositelnosti sociálních dávek v rámci klastru institucí sociálního zabezpečení v EU Istituto Nazionale Previdenza Sociale Projekt je spolufinancován Evropskou unií Smlouva č. VS/2011/0309 Istituto Nazionale Previdenza Sociale delgalloeditori.com Hlavní žadatel: INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Itálie Partneři: FGB - Fondazione Giacomo Brodolini - Itálie CSSA - Česká správa sociálního zabezpečení Česká republika ONYF - Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság - Maďarsko ZUS - Zakład ubezpieczeń spoīecsnych - Polsko Universitatea de Vest din Timişoara Rumunsko Nadační fond ERUDICIO Česká republika Kontaktní údaje: Koordinátor projektu: INPS, Antonietta Mundo, hlavní koordinátor, oddělení vědecké koordinace aktuárských statistik: Fondazione G. Brodolini, Alberto Merolla,

2 Istituto Nazionale Previdenza Sociale GŘ Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Smlouva č:. VS/2011/0309 Projekt spolufinancovaný Evropskou unií SSE MOVE: Social SEcurity on the MOVE Sociální zabezpečení v pohybu podpora koordinace převoditelnosti sociální ochrany v rámci řetězce institucí sociálního zabezpečení v EU PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Leden

3 2

4 Obsah: 1. Shrnutí a představení projektu Country reports - zprávy o situaci v zemi Zpráva o zemi - Itálie Zpráva o zemi Maďarsko Zpráva o zemi - Česká republika Zpráva o zemi - Polsko Zpráva o zemi - Rumunsko Proces vzájemného učení Maďarsko Česká republika Polsko Rumunsko Přehled Mikro-simulace pro hlavní profily osob Úvod a cíle Hlavní pravidla koordinace sociálního zabezpečení v EU s ohledem na důchody Hlavní pravidla národních důchodových systémů zohledněná při provádění simulací Východiska mikrosimulací Scénáře definované pro italskou část kariéry Postup výpočtu výše důchodů Výsledky mikrosimulací...69 Statistická příloha kapitoly Tato publikace vznikla s podporou Evropské unie. Informace obsažené v této publikaci nemusí nutně odrážet stanovisko nebo názor Evropské komise, výhradní odpovědnost nese autor a Komise není zodpovědná za jakékoli použití informací v publikaci obsažených. 3

5 4

6 1. Shrnutí a představení projektu Cílem projektu SSE-MOVE spolufinancovaného Evropskou komisí, Generálním ředitelstvím pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, je zlepšovat kvalitu znalostí o převoditelnosti sociálního zabezpečení pracujících (a jejich rodinných příslušníků), kteří uplatňují svoje právo na volný pohyb v pěti členských zemích EU (Itálie, Česká republika, Maďarsko, Polsko a Rumunsko). Iniciativa se týkala zejména pracovníků pohybujících se z České republiky, Maďarska, Polska a Rumunska do Itálie a následně případně se vracejících do země původu nebo trvalého pobytu. Projekt byl realizován od listopadu 2011 do ledna 2013 díky partnerství mezi institucemi z pěti zemí EU: INPS, Národní úřad sociálního zabezpečení, hlavní partner projektu, a Fondazione Giacomo Brodolini, odborný koordinátor z Itálie ČSSZ, Česká správa sociálního zabezpečení a ERUDICIO nadační fond z České republiky ONYF, Ústřední správa důchodového pojištění z Maďarska ZUS, Polský úřad sociálního pojištění z Polska a Fakulta sociologie a psychologie Západní university v Temešváru z Rumunska. Konkrétní cíle projektu byly: identifikace hlavních překážek realizace nařízení (CE) 883/2004 a 987/2009, které by ve skutečnosti mohly vést k omezování volného pohybu pracovníků (a jejich rodinných příslušníků) mezi partnerskými zeměmi; identifikace faktorů omezujících volný pohyb pracovníků (a jejich rodinných příslušníků) v důsledku rozdílností národních systémů sociálního zabezpečení (tzn. motivující a demotivující prvky s ohledem na mobilitu pracovníků v důsledku různé úrovně nároků a velkorysosti podpory v jednotlivých zemích); posilování procesu vzájemného učení mezi partnery projektu, který povede k identifikaci osvědčených postupů a formulaci konkrétních strategií intervence na základě zjištěných potřeb a poznatků; podpora koordinace mezi institucemi sociálního zabezpečení, které se na projektu podílejí, s cílem zlepšit kvalitu a zjednodušit výkon úředních postupů; zvýšení obecného povědomí, vyvolání debaty a šíření informací o převádění sociální ochrany pracovníků (a jejich rodinných příslušníků), kteří uplatní svoje právo na volný pohyb v rámci partnerských členských zemí. Výsledkem projektu bylo to, že partneři a další angažované strany rozšířili svoje znalosti a povědomí o reálných možnostech převádění sociálních dávek mezi zeměmi, a identifikovali hlavní překážky, které omezují volný pohyb pracovníků v důsledku charakteristik národních systémů sociálního zabezpečení a socio-ekonomických rozdílů mezi Itálií a zeměmi původu. Navíc zvýšili svoji kapacitu v oblasti přípravy intervenčních strategií zaměřených na odstraňování těchto překážek. Toho bylo dosaženo prostřednictvím analýz a průzkumů, vzájemného učení a výměny znalostí o převoditelnosti dávek mezi jednotlivými zeměmi. 5

7 Projekt byl realizován ve třech fázích : 1. Příprava podkladů, tedy identifikace hlavních bariér koordinace sociálního zabezpečení pracovníků uplatňujících svoje právo na volný pohyb v partnerských zemích. Toto bylo realizováno hlavně na základě průzkumů a analýz provedených v každé partnerské zemi, a dále simulace vycházející z připravených profilů (typologie) pracovníků přicházejících do Itálie z České republiky, Maďarska, Polska a Rumunska. Nárok těchto profilových pracovníků na sociální zabezpečení byl simulován a studován s cílem ověřit srovnáním, čím se liší jednotlivé země. 2. Zlepšování vzájemného učení, sdílení osvědčených postupů a koordinace mezi institucemi sociálního zabezpečení. Klíčovým prvkem tohoto projektu byla podpora procesu vzájemného učení mezi partnery prostřednictvím čtyř uspořádaných hodnotících schůzek (peer review), konaných v Budapešti, Praze, Varšavě a Temešváru. Tyto schůzky byly motivovány snahou zajistit aktivní zapojení partnerů a - jejich prostřednictvím - dalších relevantních osob do procesu vzájemného učení, zaměřeného na porozumění omezení v jednotlivých zemích v oblasti koordinace sociálního zabezpečení, na identifikaci osvědčených postupů a na formulaci akcí a politik sloužících k odstraňování těchto překážek a rozvoj volného pohybu pracovníků. 3. Rozvíjení obecného povědomí, podněcování diskusí, šíření informací o koordinaci sociálního zabezpečení. Tato fáze zahrnovala tvorbu internetových stránek projektu, uspořádání závěrečné konference v Římě za účelem šíření výsledků projektu mezi širší odbornou veřejnost a dotčené strany (včetně subjektů přepravujících veřejné politiky, sociálních partnerů, akademiků atd.) a přípravu této projektové příručky, která shromažďuje a shrnuje hlavní výstupy a poznatky vyplývající z realizace projektu. Tato příručka tedy obsahuje souhrn hlavních výsledků projektu. Po dobu trvání projektu bylo dokončeno několik výstupů. Zaprvé: s použitím jednotného dohodnutého formátu partneři zpracovali podrobné Aktuální zprávy popisující základní charakteristiky jejich národních systémů sociálního zabezpečení, a Tabulky sebehodnocení ohledně provádění nařízení 883/2004 a 987/2009 ve svých zemích, v rámci čehož probíhaly živé debaty na téma kladů a záporů realizace těchto nařízení. Aktuální zprávy a tabulky sebehodnocení byly následně shrnuty do pěti zpráv o situaci v jednotlivých zemích (viz kapitola 2 této příručky). Tyto zprávy zejména obsahují - po krátkém přehledu hlavních rysů národních systémů sociálního zabezpečení - hodnocení provádění nařízení EU č. 883/2004 a 987/2009, následované několika obecnými komentáři k reálným omezením volného pohybu pracujících vyplývajících z různých důvodů, např. procedurálních limitů převoditelnosti sociálních dávek, ekonomických potíží, interakcí mezi soukromými a veřejnými systémy sociálního zabezpečení a nedostatečné kvality dostupných údajů. Zadruhé: v období listopad - prosinec 2012 byla uspořádána čtyři jednání, kde odborníci hodnotili průběh projektu, a to v Budapešti, Praze, Varšavě a Temešváru. Tyto schůzky byly zaměřeny na aktivní zapojení partnerů a dalších relevantních národních subjektů do procesu vzájemného učení v oblasti aktuálních problémů mobilních pracovníků a formulace možných aktivit a politik za účelem zlepšení koordinace mezi institucemi sociálního zabezpečení. Proces vzájemného učení zaměřený na identifikaci příčin, které mohou vést k diskriminaci mezi mobilními pracovníky v zemích zapojených do projektu, s cílem zlepšit povědomí o rozsahu a určujících faktorech této diskriminace. 6

8 Během každé hodnotící schůzky partner-hostitel prezentoval ostatním partnerům a místním subjektům hlavní zjištění vyplývající z analýzy provedené na národní úrovni a průzkumu zaměřeného především na převoditelnost sociálního zabezpečení mezi zeměmi EU a s ní související překážky. Následovala diskuse, během které se projednávala možná řešení zjištěných překážek ve světle zkušeností partnerů z jednotlivých zemí a osvědčených postupů Takto byly identifikovány hlavní problémy v oblasti koordinace sociálního zabezpečení, které byly diskutovány při zohlednění konkrétní situace v každé zúčastněné zemi a potřeb mobilních pracovníků uvedených ve výstupech projektu a v jednotlivých zprávách. V kapitole 3 je uvedena syntéza hlavních zjištění vyplývajících z uvedených čtyř hodnotících schůzek. Ve světle klíčových problémů zmíněných během diskusí a s cílem lépe řešit omezení a navrhnout možná opatření na jejich překonání partneři definovali tři hlavní kategorie problémů v oblasti převoditelnosti sociální ochrany, a podle jejich rozdílné povahy je klasifikovali následovně: A. Právní hlediska: týkající se (i) národní legislativy nebo (ii) EU legislativy. B. Úřední hlediska: tzn. problémy související s úředními postupy uplatňovanými v jednotlivých zemích při evidenci mobilních pracovníků, např. komunikační potíže (většinou jazykové), nebo existence konkrétních dohod mezi institucemi. V tomto ohledu bylo účastníky formulováno několik návrhů, např. na vytvoření seznamu kontaktních osob, které odpovídají za konkrétní agendy na institucích sociálního zabezpečení a mohou být kontaktovány za účelem poskytnutí dalších údajů. C. Ekonomická/finanční hlediska: motivující a demotivující prvky související s různými pravidly (hlavně v oblasti důchodů, tzn. věkové hranice ochodu do starobního důchodu a kalkulační vzorečky); soukromé systémy pojištění; problémy s rozdělováním. Pokud se jedná o hlediska v předcházejícím bodě, byla pečlivě analyzována možnost, že ekonomické motivační a demotivující prvky vyplývající z rozdílností národních penzijních systémů by mohla omezovat volný pohyb pracovníků (a jejich rodinných příslušníků) z České republiky, Maďarska, Polska a Rumunska do Itálie, a to provedením podrobných simulací čekávaných důchodů mobilních pracovníků podle jednotlivých formulovaných profilů (typologií). Nárok těchto profilů na sociální zabezpečení byl simulován a studován s cílem ověřit srovnáním: (i) jaké jsou vyhlídky na důchod u osob cestujících za prací (ve srovnání s necestujícími pracovníky) ze čtyř do projektu zapojených zemí; (ii) jaké rozdíly jsou mezi jednotlivými zeměmi. Profily byly formulovány na základě dvou hlavních kritérií: (i) období odpracovaná v Itálii a v zemi původu; (ii) znaky pracovní kariéry v Itálii (např. úroveň mzdy, frekvence nezaměstnanosti, období v režimu samostatně výdělečné osoby). Když byly takto formulovány profily pracovníků, následoval výpočet nároků - při zohlednění účinků ustanovení nařízení (ES) 883/2004 a 987/2009 a charakteristik národních systémů sociálního zabezpečení a výše důchodů vyplácených ze státních rozpočtů. Metodika a výsledky této mikro-simulace jsou uvedeny v kapitole 4 této příručky. V uvedené simulaci jsou mobilní pracovníci klasifikováni podle střední hodnoty příjmů dosažených během pracovní kariéry v zemi původu. Profesionální život v Itálii pak lze charakterizovat velmi odlišnými znaky. Mzdy v Itálii jsou obecně vyšší než v ostatních partnerských zemích, a tak přesun do Itálie za prací znamená vyšší očekávaný důchod (vyjádřený paritou kupní síly), pokud tedy hovoříme o úspěšné pracovní kariéře v Itálii. Ovšem odchod do Itálie předtím, než dotyčná osoba splní 7

9 zákonné podmínky v zemích, kde je stanovena minimální doba pro přiznání nároku na starobní důchod, se nikdy nevyplácí. Zejména v případech Maďarska a České republiky stanovená rozhodná období velmi ovlivňují výši důchodů vyplácených mobilním pracovníkům, kdy jsou výrazně znevýhodněny osoby, které toto minimální rozhodné období nesplňují. Například: v důsledku vzorečků stanovených pro výpočet výše důchodu mobilních pracovníků odchod za prací do Itálie jeden rok před dosažením minimálního rozhodného období povede k výrazně nižšímu důchodu, navzdory skutečnosti, že mzdy v Itálii jsou mnohem vyšší. Tento problém, když je odpovídajícím způsobem vysvětlen pracovníkům prostřednictvím informací o výpočtu důchodu v případě cestování za prací v rámci EU, může být silně demotivujícím ekonomickým prvkem, omezujícím volný pohyb občanů EU. Významným momentem při rozhodování o odchodu do zahraničí za prací jsou individuální představy o úspěšné profesionální kariéře. Ekonomické důvody rozhodnutí o migraci za prací se odvíjejí od výše očekávané mzdy, která má mít dopad i na výši důchodu dotyčného mobilního pracovníka. Pro účely analýzy ekonomické výhodnosti pracovní migrace je v kapitole 4 uvedeno srovnání očekávané výše důchodů podle jednotlivých profilů osob v italské fázi pracovního života. Simulace ukazují, že ve srovnání se situací, kdy dotyčná osoba neodejde ze své země původu, navzdory vyšším průměrným výdělkům v Itálii, ze kterých simulace vychází, výhodnost odchodu za prací do Itálie velmi souvisí s úspěšností konkrétní pracovní kariéry. 8

10 2. Country reports - zprávy o situaci v zemi 2.1. Zpráva o zemi - Itálie Charakteristika vnitrostátního systému sociálního zabezpečení Italský sociální systém pokrývá tyto oblasti sociálního zabezpečení: dávky ve stáří, předčasný důchod, invalidní důchod, pozůstalostní dávky, nemocenská, dávky v nezaměstnanosti, rodinné dávky, peněžitá pomoc v mateřství, podpory v případě pracovních úrazů a nemocí z povolání a také podpory odvozené z majetkových poměrů určené pro jednotlivce i domácnosti v nouzi. Italský systém sociální ochrany není s výjimkou zdravotnického systému organizován podle univerzálního kritéria, protože k oprávnění nároků na dávky je nutno splnit některé požadavky (např. dosažení určitého věku, doložená doba odvádění příspěvků a v některých případech se doplňuje zjištění majetkových poměrů). Všichni pracující vykonávající práci na území Itálie se povinně účastní pojištění v oblasti sociálního zabezpečení a zaměstnané i samostatně výdělečně činné osoby jsou povinny se registrovat v systému všeobecného povinného pojištění. Výjimkou jsou příslušníci odborných profesí (např. právníci, lékaři, inženýři, architekti), kterým je uložena povinnost registrace ve zvláštním fondu řízeném jejich profesním sdružením (cechem). Italský systém sociálního zabezpečení je financován jak z příspěvků na sociální zabezpečení odváděných zaměstnavateli a zaměstnanci, tak z obecných daňových příjmů. Obzvláště Zdravotní pojišťovnu (Servizio Sanitario Nazionale), řízenou na regionální úrovni, financují všichni obyvatelé s bydlištěm na území Itálie prostřednictvím obecného zdanění. Zaměstnancům se povinné odvody (např. důchodové či nemocenské dávky, dávky v nezaměstnanosti) počítají jako procentní podíl výdělků a sazby jsou stanoveny právními předpisy. Sazba uplatňovaná v každém případě závisí na odvětví, smluvních dohodách, odborné kvalifikaci pracovníka, na počtu zaměstnanců a místě podnikání. Zaměstnavatel je povinen odvádět příslušné správě sociálního zabezpečení jak vlastní příspěvky, tak příspěvky za své zaměstnance. Příspěvky se odvádějí zpravidla jednou měsíčně. Osobám samostatně výdělečně činným (vyjma odborných profesí zařazených do zvláštního soukromého fondu, který může stanovit svá pravidla v rámci daném vnitrostátními zákony) jsou odváděné příspěvky vypočteny z přiznání k dani z příjmu za příslušný rok z prohlášeného celkového příjmu z pracovní činnosti. Zvláštní úlevy z odváděných sazeb se přiznávají u rodinných příslušníků osoby samostatně výdělečně činné, kteří se podílejí na výdělečné činnosti, zemědělců, zemědělských dělníků a rolníků. U veřejného důchodového systému je nutno zdůraznit, že v současné době jsou pracující podle svého věku, na základě reforem provedených v letech 1992, 1995 a 2011, zařazeni do tří různých typů programů - program závisející na příjmu (retributivo), smíšený (pro rata) a založený na příspěvku (contributivo) což značně různí vzorec pro výpočet dávek. Všechny tři veřejné důchodové programy jsou financovány průběžným způsobem. Důchodová reforma z roku 1995 zavedla pro výpočet starobního důchodu nový systém: tento systém závisející na příspěvku (tzv. contributivo nebo pojmově vymezený příspěvek - NDC) se plně vztahuje pouze na pracující, kteří se poprvé pojistili po 1. lednu

11 Podle tohoto systému jsou příspěvky odváděny na účet pojištění každého pracovníka a vypočteny na základě stanovené sazby: což představuje 33 % hrubé mzdy zaměstnanců; 20 % u osob samostatně výdělečně činných (tato sazba se však bude postupně zvyšovat až na 24 % v roce 2018); 27,72 % u pseudozávislých pracovníků evidovaných v Gestione separata (s postupným zvyšováním až na 33 % v roce 2018). Příspěvky jsou shromažďovány na hypotetických individuálních účtech a roční výnosnost kumulovaných příspěvků je stanovena jako rovnající se průměrné míře růstu nominálního HDP za předchozích pět let. Při odchodu do důchodu se kumulovaná částka násobí transformačním koeficientem odvozeným od věku pracovníka v okamžiku zažádání o důchod, aby mohla být vypočtena výše doživotní renty. Transformační koeficienty se odvíjejí od průměrného předpokládaného dožití mužů i žen ve věku odchodu do důchodu (při zohlednění pravděpodobnosti zanechání pozůstalostního důchodu) a jsou každé dva roky aktualizovány podle oficiálních demografických projekcí ISTAT. Důchody vyplácené v tomto systému nelze omezit minimálním důchodem. Nemajetné starší osoby pobírají přídavky odvozené ze sociálních poměrů (assegno sociale) po dosažení stanoveného věku (v současnosti 66 let), bez ohledu na jejich dřívější odváděné či neodváděné příspěvky. Systém závisející na příjmu (tzv. retributivo) se vztahuje na pojištěné pracovníky, kteří k 31. prosinci 1995 dosáhli nejméně 18 let odvádění příspěvků na pojištění. Pro výpočet důchodu se použijí 2 % průměrné mzdy za každý rok odvádění příspěvků. U výdělků nad stanovený limit se použijí nižší sazby. Maximální důchod lze přiznat po čtyřiceti letech odvodů do systému. V každém případě však po reformě v roce 2011 budou pracovníci přispívající do systému retributivo pobírat dávku vypočtenou podle pravidel NDC za roky stáří od roku Podobně funguje i smíšený systém (tzv. pro rata). U pojištěných osob, které nezískaly k 31. prosinci 1995 dobu pojištění v délce 18 let, se důchod vypočítá podle systému závisejícího na příjmu za dobu do tohoto data a podle systému NDC za dobu odpovídající příspěvkům na pojištění splatným od 1. ledna Lidé zařazení do systémů retributivo a pro rata jsou oprávněni k minimálnímu důchodu, jestliže jejich důchodová nepřekročí stanovený limit. Nárok na minimální důchod podléhá posouzení majetkových poměrů. Důchodové dávky jsou navyšovány podle míry inflace. Důchodové dávky lze v plné výši pobírat souběžně s příjmem z pracovního poměru i samostatné výdělečné činnosti. Důchody podléhají zdanění podle všeobecných předpisů o zdaňování osobních příjmů. Pro důchody se neposkytují žádné zvláštní úlevy. Italský důchodový systém byl tudíž od roku 1992 podroben radikální proměně po sérii nekonečných reforem (1992, 1993, 1995, 1997, 2004, 2005, 2007,2009, 2010, 2011), které změnily řadu základních parametrů veřejného systému - vzorec pro výpočet, pravidlo navýšení, požadavky pro způsobilost k dávkám starobního či předčasného důchodu - a snažily se o posílení vývoje soukromého pracovního a osobního plánu. V důsledku reformačního procesu změnil veřejný program, který je stále průběžně financován, koncepci stanovení výpočtu dávek z příjmů (tzv. retributivo) na koncepci pojmově vymezeného příspěvku (NDC, tzv. contributivo); věk pro odchod do důchodu se významně zvýšil a v budoucnu se očekává jeho další zvyšování vzhledem k automatické souvislosti s předpokládaným dožitím; architektura instituce se začala přetvářet z jednoho pilíře na konfiguraci několika pilířů, přestože veřejný pilíř má dosud největší převahu. 10

12 Nová komplexní důchodová reforma, představená Montiho vládou na konci roku 2001, zavedla několik zásadních změn s hlavním cílem dosáhnout ve vyplácení důchodů okamžitých úspor značným zvýšením věku odchodu do důchodu. Reforma obzvláště na jedné straně stanovila, že u žen se věk pro odchod do důchodu v soukromém sektoru zvýší z 60 na 62 let v roce 2012 s postupným růstem až na 66 let v roce 2018, kdežto u mužů se věk pro odchod do důchodu zvýší na 66 let již v roce Na druhé straně byly zavedeny mnohem přísnější limity pro předčasný odchod do důchodu. Od roku 2012 je předčasný odchod do důchodu (se sníženými mi, jestliže osoba odejde do důchodu před dosažením věku 62 let) možný pouze tehdy, jestliže je splněna podmínka odvádění sociálních příspěvků po dobu 41 let (u žen) nebo 42 let (u mužů). Reforma v souladu s předchozími opatřeními potvrdila, že věkové hranice pro odchod do důchodu a zápočet doby zaměstnání pro předčasný odchod do důchodu budou zvýšeny podle průměrné délky života. Tudíž kolem roku 2040 (kdy odejdou do důchodu první skupiny ročníků, které plně přispívají do systému NDC) dosáhne platný věk odchodu do důchodu 69 let a zápočet doby zaměstnání pro předčasný odchod do důchodu bude stanoven na 44 let u žen a 45 let u mužů. Ohledně soukromých důchodů je nutno zdůraznit, že italští tvůrci politik podporovali od roku 1993 vývoj financovaných doplňkových pilířů, aby vykompenzovali omezující zásahy do veřejného důchodového systému. Doplňkové pilíře byly zavedeny jako dobrovolné, jsou plně financovány z fondů a zajišťují pouze důchody se stanovenými příspěvky (DC). Doplňkové pilíře spravují tři různé typy institucí důchodového zabezpečení: uzavřené (kolektivní, pracovní) fondy (CPF), otevřené fondy (OPF) a osobní důchodové programy (pianipensionistici individuali, PIP). Uzavřené fondy jsou založeny v rámci kolektivního vyjednávání mezi zaměstnavatelem a odbory a jedná se o neziskové instituce. Otevřené fondy podporují a řídí banky, pojišťovny a investiční společnosti. Mohou nabízet jak osobní, tak pracovní (tj. na základě kolektivní registrace) programy. Osobní důchodové plány lze nabízet od roku 2000 také prostřednictvím smluv na životní pojištění (PIP). Reforma z roku 2005 (dotažená v roce 2007), jejímž cílem byl rozvoj doplňkových pilířů v dobrovolném převedení TFR, zavedla pravidlo tichého souhlasu pro převod posledně uvedeného do doplňkových fondů: tj. pokud pracovník do šesti měsíců nevyjádří výslovně svůj nesouhlas, budou jeho odvody TFR (nikoli prostředky, které již firmy získaly) převedeny z firem do penzijních fondů. Avšak volba postoupení těchto prostředků fondu bude nevratná pouze tehdy, jestliže se pracovníci ani po uvedených šesti měsících nerozhodnou postoupit odvody TFR do soukromých penzijních programů. Dále vyplývá, že TFR lze převést do fondu jakéhokoli typu (uzavřeného, otevřeného a PIP), ale další příspěvky zaměstnavatelů a zaměstnanců stanovených v kolektivních smlouvách lze odvádět pouze do kolektivních fondů, což je pro uzavřené fondy velkou výhodou. Tudíž po reformách představuje nová struktura důchodů veřejný pilíř NDC a komplexní systém soukromých penzijních programů, ačkoli posledně uvedené jsou stále nedostatečně vyvinuté po stránce věku skutečného krytí a míry využití. Podle nejnovějších údajů je míra využití v soukromých doplňkových programech stále omezena: uzavřené i otevřené penzijní fondy měly zhruba členů a další růst členské základny byl do roku 2008 v obou fondech téměř nulový. Osobní plány založené na smlouvách o životním pojištění (PIP) jsou zřejmě lákavější, protože tento plán uzavřelo již 1,9 milionů osob s ročním nárůstem členů o 10 %. Celkový počet osob zapojených do doplňkových 11

13 programů, včetně dříve existujících fondů, činí tedy až 5,4 miliony z celkového počtu téměř 23 milionů zaměstnaných. Pozůstalostní důchody jsou v Itálii vypláceny určitým příslušníkům rodiny zesnulého. Podle povolání zemřelého v okamžiku jeho smrti se rozlišují dva typy pozůstalostních důchodů: pozůstalostní důchod (pensione di reversibilità) se přiznává v případě, že zemřelý důchodce pobíral přímý důchod a druhým typem je nepřímý důchod (pensione indiretta), jestliže zemřelý pracovník v době své smrti dosud nepobíral přímý důchod, ale vzhledem k požadavkům ohledně pojištění a příspěvků měl plný nárok pobírat běžné dávky v invaliditě či invalidní důchod nebo také starobní důchod. Dávky pozůstalostního důchodu se vztahují na všechny zaměstnance v soukromém sektoru, přičemž existují zvláštní programy pro zemědělce, nájemce pozemků, samostatně výdělečně činné řemeslníky a obchodníky/maloobchodníky. Z povinného pojištění nejsou povoleny žádné výjimky. Všechny zaměstnané osoby a určité kategorie samostatně výdělečně činných pracujících (zemědělci, zemědělští dělníci a rolníci, obchodníci a kupci) mají uzavřené pojištění pro případ invalidity a rovněž mají nárok na invalidní důchod. Pravidla pro osoby samostatně výdělečně činné se značně různí v závislosti na jejich profesním sdružení (cechu). Existují dva typy podpory v invaliditě: i) dávky v invaliditě (assegnoordinario d invalidità); ii) invalidní důchod (nebo důchod z důvodu pracovní neschopnosti, pensione di inabilità). K získání nároku na tyto dva druhy podpory je nutno splnit 5 let odvodů, z toho 3 roky musí spadat do posledních pěti let. Avšak v případě pracovní invalidity (stav, který byl způsoben okolnostmi pracovního poměru kromě pracovního úrazu) se nepožadují žádné doby odvádění příspěvků. Pojištěná osoba, se považuje za invalidní pro účely dávek v invaliditě, jestliže je její pracovní schopnost v zaměstnáních vhodných pro její možnosti trvale snížena nejméně na dvě třetiny v důsledku nemoci nebo slabosti (fyzické či duševní). Oproti tomu invalidní důchod je přiznán pojištěné osobě nebo poživateli dávek v invaliditě, pokud je absolutně a trvale neschopen/ neschopna jakékoli pracovní činnosti v důsledku nemoci nebo slabosti (fyzické či duševní). Dávky v invaliditě jsou financovány z povinných programů sociálního pojištění, které financují svými příspěvky zaměstnanci, s důchody vázanými na výdělek v závislosti na příspěvcích a délce účasti. Zvláštní programy jsou přiznávány osobám samostatně výdělečně činným. Z povinného pojištění nejsou povoleny žádné výjimky. V případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání může INPS přiznat assegno ordinario d invalidità. Tyto dávky však nelze vyplácet současně jako doživotní rentu z titulu téhož úrazu až do výše samotné renty poskytované Státní pojišťovnou pro pojištění proti pracovním úrazům (INAIL), která zajišťuje vyplácení dávek v případě pracovních úrazů a nemocí z povolání. Všechny zaměstnané osoby zapojené do určitých typů práce či obchodní činnosti, které podle italského zákona mohou být z hlediska pracovních úrazů či nemocí riskantní, jsou pojištěné proti těmto rizikům a mají nárok na dávky v případě pracovního úrazu a nemocí z povolání. Tyto programy jsou pak organizovány prostřednictvím povinného programu sociálního pojištění pro zaměstnance a určité kategorie osob samostatně výdělečně činných a jsou financovány z příspěvků zaměstnavatelů a osob samostatně výdělečně činných, kterým vyplácí věcné i peněžité dávky. Z povinného pojištění mohou být osvobozeny určité kategorie osob samostatně výdělečně činných, jako např. právníci a další svobodná povolání; hasiči, vojenské a policejní složky. Nemocenské dávky se v Itálii přiznávají na základě dávek závisejících na příjmu podle schématu sociálního pojištění povinného pro všechny zaměstnance. Nejedná se o konkrétní peněžité dávky, 12

14 ale tyto dávky jsou vypláceny formou pokračování náhrady poskytované zaměstnavatelem. Nárok na nemocenské dávky nevyžaduje splnění žádné odpracované doby ani kvalifikační doby. Podporu v mateřství/otcovské dávky vyplácí povinné schéma sociálního pojištění určené pro zaměstnance s mi závislými na příjmu. Zaměstnané ženy - nebo v některých případech otcové - mají ze zákona povinnost/oprávnění k placené mateřské (otcovské) pětiměsíční dovolené před porodem a po porodu. V rámci rodičovské dovolené jsou oba rodiče (kteří jsou v placeném pracovním poměru) dle svého uvážení současně oprávněni k celkové době až jedenácti měsíců placené dovolené až do 8 let dítěte. Programy podpory v nezaměstnanosti jsou financovány příspěvky odváděnými zaměstnavateli a poskytují dávky závislé na příjmech. Není zavedeno žádné zvláštní schéma pomoci v nezaměstnanosti ani dávky odvozené z majetkových poměrů. Neexistuje možnost dobrovolného pojištění. Osoby samostatně výdělečně činné a pseudozávislí pracovníci nejsou zařazeni do systému podpory v nezaměstnanosti (kromě dávek odvozených z majetkových poměrů vyplácených podobným, velmi malým kategoriím pseudozávislých pracovníků). Reforma, schválená parlamentem v létě 2012, výrazně změnila systém podpory v nezaměstnanosti. Zrušila příspěvky na podporu mobility a změnila délku a štědrost podpor v nezaměstnanosti. Běžná podpora v nezaměstnanosti byla nahrazena novou, nazývanou ASPI (assicurazione sociale per l impiego), která se přiznává osobám pojištěným nejméně dva roky u Národní správy sociálního zabezpečení (INPS), pokud odváděly příspěvky nejméně 52 týdnů v období dvou let před ukončením pracovního poměru. ASPI budou vypláceny nejdéle 12 měsíců (18 měsíců osobám nad 55 let) a sazby náhrady budou činit přibližně 75 % (od sedmého měsíce již 60 %). V porovnání se současnou úrovní se rovněž zvýší maximální hrubá měsíční výše ASPI. Dále byla rovněž zrušena podpora v nezaměstnanosti se sníženými požadavky, která bude nahrazena tzv. Mini ASPI, k níž budou oprávněni všichni zaměstnanci, kteří před svým propuštěním odpracují nejméně 13 týdnů. Výše Mini ASPI bude stejná jako ASPI, ale tato podpora bude vyplácena měsíčně po dobu nejdéle 6 měsíců (tj. po dobu rovnající se polovině týdnů odpracovaných v daném roce před propuštěním). Kromě toho v Itálii rovněž existují dva programy vyplácení odstupného (řádný a mimořádný). Řádná náhrada, vyplácená fondem doplňků příjmu (Cassa Integrazione Guadagni), je určena všeobecně zaměstnancům a vedoucím pracovníkům průmyslových podniků a dále průmyslovým a řemeslným podnikům v odvětví stavebnictví a kamenolomům, jestliže jsou postiženy snížením nebo zastavením činnosti pro dočasné potíže v důsledku dočasně nepříznivých tržních podmínek. Mimořádné odstupné - schválené výnosem ministerstva práce - je určeno k zachování příjmu zaměstnanců průmyslových podniků, které přerušily provoz z důvodu přestavby, reorganizace nebo rekonstrukce. To se vztahuje také na komerční podniky, zasílatelské a přepravní společnosti a cestovní kanceláře s více než padesáti. Podmínkou nároku je skutečnost, že tyto podniky musí mít průměrně 15 zaměstnanců po dobu šesti měsíců před žádostí o podporu. Tyto přídavky nelze vyplácet déle než 18 měsíců v případě konkurzního řízení, 12 měsíců při obchodních krizích a 24 měsíců při přestavbě, pokud zákon nestanoví jinak. Výše řádného i mimořádného odstupného činí 80 % z celkové mzdy, k níž by byl pracovník oprávněn za hodiny, které nemohl odpracovat. Vzhledem k ochraně proti rizikům chudoby je nutno zdůraznit, že zaměstnanci, důchodci a poživatelé dávek sociálního zabezpečení závislých na placeném pracovním poměru mají nárok na rodinné přídavky. Výše těchto přídavků závisí na velikosti rodiny a na celkovém příjmu domácnosti. 13

SSE-MOVE: SOCIAL SECURITY ON THE MOVE.

SSE-MOVE: SOCIAL SECURITY ON THE MOVE. Istituto Nazionale Previdenza Sociale GŘ Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování SSE-MOVE: SOCIAL SECURITY ON THE MOVE. Sociální zabezpečení v pohybu, podpora koordinace přenositelnosti sociálních

Více

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH EU

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH EU SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH EU K podpoře volného pohybu osob na území EU je nutné zajistit koordinaci systémů sociálního zabezpečení. Až donedávna byl režim pro zaměstnance a další

Více

PŘÍLOHA. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

PŘÍLOHA. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.12.2016 COM(2016) 815 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení

Více

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války Sociální zabezpečení EU Věcný rozsah koordinace Věcný rozsah koordinace okruh dávek, které jsou poskytovány; problém je v tom, že nařízení 1408/71 nevymezuje charakteristiku dávky, dávkové schéma ani dávkovou

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Změny v legislativě EU v oblasti sociálního zabezpečení

Změny v legislativě EU v oblasti sociálního zabezpečení Změny v legislativě EU v oblasti sociálního zabezpečení Mgr. Magdaléna Vyškovská Daňový poradca PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátska kancelária Konferencia Pracovné Právo 2010 13. apríl 2010 Radisson Blu

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o Přednáška č.5 I. pilíř sociálního zabezpečení Sociální pojištění I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992

Více

1. Komise předložila Radě výše uvedený návrh dne 30. března 2007.

1. Komise předložila Radě výše uvedený návrh dne 30. března 2007. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. května 2007 9351/1/07 Interinstitucionální spis: 2007/0054 (COD) REV 1 SOC 193 CODEC 476 ZPRÁVA Odesílatel: Výbor stálých zástupců (část I) Příjemce: Rada ve složení pro zaměstnanost,

Více

Obsah. Co je v Rakousku jinak 2. Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Peněžité dávky místo věcného plnění 2

Obsah. Co je v Rakousku jinak 2. Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Peněžité dávky místo věcného plnění 2 Obsah Co je v Rakousku jinak 2 Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Peněžité dávky místo věcného plnění 2 Situace v Rakousku 2 Právní základ 2 Oprávněné osoby 3 Dávky 3 Další informace 4 Základní

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Seznam právních předpisů: ODDÍL I. ( právní předpisy jsou obsaženy v příloze) Část II Zdravotní péče zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

Instituce sociálního zabezpečení (ZUS)

Instituce sociálního zabezpečení (ZUS) Instituce sociálního zabezpečení (ZUS) Č.j. 990600/500/36/2013/SRP Ve Varšavě dne 18. června 2013 Věc: Dodatky k polským právním předpisům V souvislosti s dodatky k důchodovým právním předpisům v Polsku

Více

Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému

Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému Přednáška č.8 Důchodové systémy Obecná charakteristika důchodových systémů Hlavními faktory pro změny důchodových systémů: demografické změny změna sociálních hodnot náklady systému Hlavním cílem změn:

Více

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení Smlouva mezi v Ceskou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení J Česká republika a Ruská federace (dále jen "smluvní strany"), vedeny přáním rozvíjet spolupráci mezi oběma státy v oblasti sociálního

Více

Sociální zabezpečení v Evropské unii a úloha ČSSZ

Sociální zabezpečení v Evropské unii a úloha ČSSZ M I N I S T E R S T V O P R Á C E A S O C I Á L N Í CH V Ě C Í Č ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČ ENÍ Sociální zabezpečení v Evropské unii a úloha ČSSZ Tisková konference dne 7. dubna 2004 Česká republika

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974 SMĚRNICE RADY ze dne 17. prosince 1974 o právu státních příslušníků členského státu zůstat po skončení výkonu samostatně výdělečné činnosti na území jiného členského státu (75/34/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Fiskální teorie a politika LS 2016

Fiskální teorie a politika LS 2016 Fiskální teorie a politika LS 2016 RUD 2016 Vyhláška č. 213/2015 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů podíl

Více

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE VÝŠE PŘÍJMU OBDRŽENÉHO V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ, Ž JE KOMPETENTNÍ

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 13. Pracovní témata k zaměstnání v EU Mgr. Zuzana Válková

Více

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 118 o rovnosti nakládání s cizinci a vlastními státními příslušníky v sociálním zabezpečení, 1962

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 118 o rovnosti nakládání s cizinci a vlastními státními příslušníky v sociálním zabezpečení, 1962 Neoficiální pracovní překlad Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 118 o rovnosti nakládání s cizinci a vlastními státními příslušníky v sociálním zabezpečení, 1962 Generální konference Mezinárodní organizace

Více

Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu.

Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ Obsah: Popis systému Druhy dávek Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu. Popis systému Český důchodový

Více

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ číslo kurzu: SPP726/SPR726 vyučující: Mgr. Ludmila Sedláková kontakt: e-mail: sed.ludmila@seznam.cz termíny konzultací v roce 2015: 19. září, 31. října, 28. listopadu

Více

Správní ujednání. o podmínkách provádění Smlouvy. mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím. o sociálním zabezpečení

Správní ujednání. o podmínkách provádění Smlouvy. mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím. o sociálním zabezpečení Správní ujednání o podmínkách provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o sociálním zabezpečení Podle článku 40 odstavce 2 písmeno a) Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků ČESKÁ ČESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků Milan Novotný metodik ČSSZ HK Pardubice, 27.2.2013 Lidéna prvním místě ČSSZ ČSSZ je největšía v rámci

Více

Základní pojmy a výpočty mezd

Základní pojmy a výpočty mezd Základní pojmy a výpočty mezd Hrubá a čistá mzda, částka k výplatě Základní mzda, pobídkové složky a náhrady mzdy tvoří hrubou mzdu. Hrubá mzda se snižuje o určité částky. Především to je zdravotní pojištění

Více

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost.

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost. Dotazník pro určení státu bydliště pro účely dávek státní sociální podpory dávek pomoci v hmotné nouzi dávek pro osoby se zdravotním postižením Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození..

Více

1. Důchodové pojištění

1. Důchodové pojištění Vybrané údaje o sociálním zabezpečení za rok 1. Důchodové pojištění Důchodové pojištění zajišťuje občany pro případ stáří, invalidity nebo při ztrátě živitele. Ze základního důchodového pojištění se tedy

Více

D O H O D A o používání Úmluvy mezi republikou Československou a republikou Polskou o sociálním pojištění podepsané ve Varšavě 5.

D O H O D A o používání Úmluvy mezi republikou Československou a republikou Polskou o sociálním pojištění podepsané ve Varšavě 5. D O H O D A o používání Úmluvy mezi republikou Československou a republikou Polskou o sociálním pojištění podepsané ve Varšavě 5. dubna 1948 Na základě čl. 1 odst. 6, článku 4 odst. 1, čl. 14 odst. 7 a

Více

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod.

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Penzijní systém ČR Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Rozložení tématického okruhu do dílčích témat Podstata systému tradičního veřejného sociálního pojištění a jeho stručná historie v ČR Hlavní

Více

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 l e g i s l a t i v a ZMĚNY V ROCE 2017 Co se mění v roce 2017? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zvyšuje

Více

1. Důchodové pojištění 1

1. Důchodové pojištění 1 1. Důchodové pojištění 1 Důchodový systém ČR je založen na povinném základním důchodovém pojištění podle zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (tzv. první pilíř), na doplňkovém penzijním spoření

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění:

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Otázka: Sociální pojištění Předmět: Ekonomie Přidal(a): Dudis - Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Důchodové Nemocenské Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti PLÁTCI

Více

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Vypracoval: Marcela Dubová,

Více

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2016 METIS Praha, spol. s r.o. 29. 1. 2016 K 1.1.2016 došlo ke zvýšení

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Úřad práce v Pardubicích

Úřad práce v Pardubicích Úřad práce v Pardubicích Seminář v rámci mikroprojektu Europraca Sudety Pardubice, 17.12.2009 Koordinace sociálního zabezpečení migrujících osob v EU/EHP E formuláře Radka Vojtíšková Eures poradce Vnitřní

Více

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zaměstnanci jsou pojištěni ve státě, kde pracují. Pokud pracují zároveň ve dvou státech, musí se pojistit v zemi bydliště. Je třeba mít na zřeteli, že mezi ČR,

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Na základě článku 29 Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů Seznam příloh Příloha č. 1: Systémy sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 2: Dávky a služby poskytované z pojistných subsystémů sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 3: Dávky

Více

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Základním právním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne..2014, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne..2014, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne..2014, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I V 67 odst.

Více

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 OBSAH, FUNKCE, PRINCIPY, NÁSTROJE, AKTÉŘI SOCIÁLNÍ POLITIKY Funkce sociální politiky: ochranná, aktivizační, redistribuční, homogenizační, preventivní,

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře (platí od 15. 81. 7. 2017 do 30. 914. 8. 2017) ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., v úplném

Více

ZVYŠOVÁNÍ ČESKÝCH STAROBNÍCH DŮCHODŮ: JAK DÁL?

ZVYŠOVÁNÍ ČESKÝCH STAROBNÍCH DŮCHODŮ: JAK DÁL? ZVYŠOVÁNÍ ČESKÝCH STAROBNÍCH DŮCHODŮ: JAK DÁL? Jaroslav Vostatek Důchodová reforma jak dál? 2. pracovní konference OKDR, 30. 11. 2016 Osnova Komplikované a nesrozumitelné schéma zvyšování státních důchodů

Více

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zák. č. 16/1959 Sb., zák. č. 58/1964 Sb., zákoníku práce č. 65/1965 Sb., zák. č. 67/1965 Sb., zák. č. 87/1968

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Soustava veřejných rozpočtů I 2

Soustava veřejných rozpočtů I 2 Soustava veřejných rozpočtů I 2 Vyučující: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, Ing. Alena Maaytová, PhD, Ing. Miroslav Červenka Typ studijního předmětu: povinný Doporučený roč./sem.: 2/4 Rozsah studijního předmětu:

Více

Podklad pro jednání Odborné komise pro důchodovou reformu, pracovního týmu 2. Potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod

Podklad pro jednání Odborné komise pro důchodovou reformu, pracovního týmu 2. Potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod Podklad pro jednání Odborné komise pro důchodovou reformu, pracovního týmu 2 Potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod Doba pojištění a náhradní doba pojištění jsou jedním ze základních institutů

Více

PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU. EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy

PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU. EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy Cíl prezentace EURES, práce v EU/EHP, Švýcarsku Zdravotní a sociální pojištění při práci v

Více

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 Nemocenské pojištění str. 1 Základní informace o nemocenském pojištění 1 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 4 Příklady výpočtu všech nemocenských

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního Generováno 6. 12. 2016 A Okruh A.......................................................... A.1 Předmět, cíle a systém práva sociálního............................... 3 3 A.2 Pojem a koncepce

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A UKRAJINOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A UKRAJINOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A UKRAJINOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvo práce a sociální politiky Ukrajiny (dále

Více

KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová SOCIÁLNÍ PRÁVO

KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová SOCIÁLNÍ PRÁVO KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová Vyučující: JUDr. Iva Kernová Kurz navazuje na kurz základy práva. SOCIÁLNÍ PRÁVO sylabus Cíl: Uvést studenty hlouběji do současného stavu sociálního

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Koordinace sociálního zabezpečení ve vztahu k migrujícím vědeckým a výzkumným pracovníkům

Koordinace sociálního zabezpečení ve vztahu k migrujícím vědeckým a výzkumným pracovníkům Koordinace sociálního zabezpečení ve vztahu k migrujícím vědeckým a výzkumným pracovníkům Mgr. Vít Holubec Oddělení koordinace sociálního zabezpečení Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Obsah Co je

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie

Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie Eurocentrum Praha Mgr. Gabriela Obermannová Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor rodiny a dávkových systémů Obsah Definice rodinných dávek Rodinné dávky

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU ALBÁNSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU ALBÁNSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A ALBÁNSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Příslušné úřady, podle článku 26 Smlouvy mezi Českou republikou a Albánskou republikou o sociálním

Více

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu MPSV poř. č. 5 I. Název legislativního úkolu návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění prováděcí předpisy (zvláštní úprava např. pro horníky,

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Kypru

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Kypru Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení na Kypru Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA 10JedRegFormFO2info.pdf ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA o) Vyplní osoba, které již bylo identifikační číslo přiděleno. p) Vyplní pouze

Více

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn I. Platné znění částí zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich,

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.6.2016 COM(2016) 414 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ obsahující posouzení požadované podle čl. 24 odst. 3 a čl. 120 odst. 3 třetího pododstavce nařízení

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.12. COM() 597 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o údajích týkajících se rozpočtových dopadů každoroční aktualizace odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců

Více

ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2017 METIS Praha, spol. s r.o. 1. 1. 2017 K 1.1.2017 dochází ke zvýšení

Více

Alternativy reformy penzijního systému března 2007 S 36 14:00 17:15

Alternativy reformy penzijního systému března 2007 S 36 14:00 17:15 Alternativy reformy penzijního systému 1. 3. března 2007 S 36 14:00 17:15 Název tématického celku: Východiska a principy konstrukce penzijních systémů Cíl: Objasnit podmínky, za kterých je možné uspořádat

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více