Problematika posuzování psychické způsobilosti k řízení u řidičů s adiktologickou anamnézou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Problematika posuzování psychické způsobilosti k řízení u řidičů s adiktologickou anamnézou"

Transkript

1 Problematika posuzování psychické způsobilosti k řízení u řidičů s adiktologickou anamnézou Testcentrum-Hogrefe, Praha PhDr. Dana Černochová, PhD. Asociace dopravních psychologů ČR PhDr. Vlasta Rehnová III. Dopravněpsychologický seminář Katedra psychologie, FF UP 22. listopadu 2013, Olomouc

2 Podle aktuální legislativy je povinnost absolvování dopravněpsychologického vyšetření rozšířena na další povinné osoby. Z praxe přicházejí mnohé dotazy, které se týkají sjednocení postupu vyšetřování řidičů, kteří řídili vozidlo pod vlivem alkoholu nebo drog. Odkazy na předpisy ČR (zákon 361/2000 Sb., Vyhl. 277/2004, Vyhl. 31/2001), které se vztahují k posuzování psychické a zdravotní způsobilosti řidičů. Pohled do zahraničí lékařské a psychologické posouzení těchto řidičů na Slovensku a v Německu.

3 Zákon 361/2000 Sb. ve znění zákona 133/2011 Sb. 87a) odstavec 3) : Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobit řidič, který žádá o vrácení řidičského oprávnění podle 123d. 123d) odstavec 3) : Žádost o vrácení řidičského oprávnění podává žadatel písemně u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Podmínkou vrácení řidičského oprávnění je prokázání, že se žadatel podrobil přezkoušení z odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu a dále předložení posudku o zdravotní způsobilosti včetně závěru dopravně psychologického vyšetření. Pro vrácení řidičského oprávnění platí přiměřeně 101.

4 Zákon 361/2000 Sb. ve znění zákona 101/2013 Sb. 87a) odstavec 3) : Dopravněpsychologickému vyšetření je povinna se podrobit osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku a) dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů, b) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, c) správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu nejméně 6 měsíců, nebo d) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel.

5 Zákon 361/2000 Sb. ve znění zákona 133/2011 Sb. 84) odstavec 1) : Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel se rozumí tělesná a duševní schopnost k řízení motorových vozidel (dále jen zdravotní způsobilost ) odstavec 2) : Zdravotní způsobilost posuzuje a posudek o zdravotní způsobilosti (dále jen posudek ) vydává posuzující lékař na základě prohlášení žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění, výsledku lékařské prohlídky a dalších potřebných odborných vyšetření. odstavec 3) : Zdravotně způsobilý k řízení není ten, kdo má poruchy chování způsobené závislostí na alkoholu nebo jiných psychoaktivních látkách podle posudku o zdravotní způsobilosti

6 Vyhláška č. 277/2004 Sb. ve znění Vyhl. 72/2011 Sb. VIII. Nemoci, vady nebo stavy způsobené závislostí na alkoholu (alkoholismus) vylučující nebo podmiňující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel Skupina 1 a 2 1. Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel je vyloučena u žadatele nebo řidiče, který je závislý na alkoholu (alkoholismus) nebo neschopný vzdát se požívání alkoholu tak, aby nebyla ovlivněna schopnost řídit motorové vozidlo ( 84 odst. 3 zákona).

7 Vyhláška č. 277/2004 Sb. ve znění Vyhl. 72/2011 Sb. 2. Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel žadatele nebo řidiče, a)který byl v minulosti závislý na alkoholu (alkoholismus) nebo neschopný vzdát se vlivu alkoholu při řízení, je podmíněna bezpečným abstinenčním obdobím; za bezpečné abstinenční období se považuje nezpochybněná důsledná a trvalá abstinence trvající alespoň 2 roky, jejíž prokázání vyplývá ze závěrů učiněných příslušným odborným lékařem, nebo b) u kterého byly zjištěny opakované akutní intoxikace v anamnéze, lze uznat pouze na základě závěrů odborného vyšetření. Pravidelná lékařská kontrola je podmínkou zdravotní způsobilosti vždy.

8 IX. Nemoci, vady a stavy spočívající v závislosti na požívání psychoaktivních (psychotropních) látek, léčiv nebo jejích kombinací (toxikománie) vylučující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel 1. Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel je vyloučena u žadatele nebo řidiče, který a) je závislý na požívání psychoaktivních látek, léčiv nebo jejích kombinací, b) není závislý, ale pravidelně zneužívá psychoaktivní látky nebo léčiva nebo jejich kombinace, nebo c) pravidelně užívá psychoaktivní látky nebo léčiva, jejichž účinek nebo jejich kombinace může snížit schopnost bezpečně řídit motorové vozidlo, a to v takovém množství, které má negativní vliv na jejich řízení.

9 IX. Nemoci, vady a stavy spočívající v závislosti na požívání psychoaktivních (psychotropních) látek, léčiv nebo jejích kombinací (toxikománie) vylučující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel 2. Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel žadatele nebo řidiče, který byl v minulosti závislý na psychoaktivních látkách nebo je neschopný vzdát se vlivu psychoaktivních látek při řízení, je podmíněna bezpečným abstinenčním obdobím; Za bezpečné abstinenční období se považuje nezpochybněná dvouletá důsledná a trvalá abstinence, jehož prokázání vyplývá ze závěrů učiněných příslušným odborným lékařem; Pravidelná lékařská kontrola je podmínkou zdravotní způsobilosti vždy.

10 Příloha č. 1 k Vyhlášce č.277/2004 Sb. Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti Prohlašuji, že: a) se cítím zdráv a že si nejsem vědom, že mám stav, vadu nebo nemoc, které jsou nebezpečné pro řízení motorového vozidla. b) se necítím zdráv, mám následující zdravotní potíže: c) se cítím zdráv, ale mám níže uvedený stav, vadu nebo nemoc: d) užívám pravidelně následující léčivé přípravky: e) užívám užíval jsem pravidelně nepravidelně tyto návykové látky: f) období bez projevů nemoci, vady nebo stavu trvá:

11 Vyhl.31/2001 Sb. ve znění Vyhl. 27/2011 Sb. 18a) odst. 1): Vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravněpsychologického vyšetření zahrnuje.. d) psychologickou diagnostickou techniku a standardizované testové systémy umožňující zhodnocení osobnostních vlastností vyšetřované osoby, přístrojové vyšetření úrovně a kvality pozornosti, koordinace a přesnosti senzomotorické reaktivity na jednoduché a komplexní vizuální a akustické podněty v podmínkách zátěže (Tato vyhláška se týká dopravněpsychologického vyšetření obecně, nevztahuje se přímo k problematice řidičů s adikotologickou anamnézou.)

12 V návaznosti na výše zmíněné předpisy by při dopravněpsychologickém vyšetření mělo být zhodnoceno: 1) Vyhl.31/2001 Sb. ve znění Vyhl.27/2011 Sb.: - osobnostní vlastnosti a psychická výkonnost vyšetřované osoby 2) Zákon 361/2000Sb. ve znění zákona 133/2011Sb., 84)odst.3): -poruchy chování způsobené závislostí na alkoholu nebo jiných psychoaktivních látkách u řidiče se závislostí (podle posudku o zdravotní způsobilosti). 3) Vyhl.277/2004 Sb. ve znění Vyhl.72/2011 Sb., Příloha VIII.: -Alkohol: závislost na alkoholu nebo neschopnost vzdát se užívání alkoholu -Psychoaktivní látky: závislost, pravidelné užívání, pravidelné užívání látky s negativním vlivem na řízení 3) Vyhl.277/2004 Sb. ve znění Vyhl.72/2011 Sb., Příloha IX.: - Při závislosti nebo akutními intoxikacemi v anamnéze nezpochybněná důsledná a trvalá abstinence po dobu 2 let

13 Obtíže při prokazování závislosti či škodlivého užívání u řidičů nebo žadatelů o ŘO Subjektivní výpověď nebývá spolehlivá. Nepřiznávají symptomy jako touhu získat alkohol či psychoaktivní látku, obtíže s kontrolou užívání, trvalé užívání či problémy s tím spojené. Neuvádějí pravdivé údaje o množství a frekvenci konzumovaného alkoholu, výskyt intoxikací apod. Užívání alkoholu řidiči podceňují a také v Prohlášení (Vyhl. 277/2004), kde neuvádějí relevantní údaje K potvrzení podezření z užívání alkoholu či psychoaktivní látky se užívá především toxikologické vyšetření, jehož indikace je v kompetenci lékaře.

14 Limity dopravněpsychologického vyšetření Dopravněpsychologické vyšetření zahrnuje posouzení osobnostních a výkonových charakteristik řidiče a poruch chování obecně, nejen v důsledku užívání alkoholu a psychoativních látek. Dopravní psycholog nestanovuje diagnózu. Cílem dopravněpsychologického vyšetření je zjistit, zda proband nepředstavuje předvídatelné riziko pro sebe nebo jiné účastníky silničního provozu. Na základě tohoto zjištění je pak stanovena způsobilost či nezpůsobilost k řízení vozidla.

15 Dopravní psycholog stanovuje svůj závěr pouze na základě použití těchto metod: Výkonové testy Osobnostní dotazníky -je možné použít screeningové metody zaměřené na odhad závislosti na návykových látkách Projektivní metody Anamnéza (sdělovaná prostřednictvím anamnestických dotazníků nebo rozhovorem) zahrnuje zjištění také adiktologických údajů Objektivní údaje výpis z evidenční karty řidiče, výpis z registru bodů (údaje o přestupcích pod vlivem návykových látek) Rozhovor zahrnuje také dotazy vztahující se k užívání návykových látek

16 Závěr dopravního psychologa Dopravní psycholog Může stanovit závěr o nezpůsobilosti k řízení z důvodu nedostatečné výkonnosti nebo nevhodné osobnostní struktury. Nemůže stanovit nezpůsobilost z důvodu závislosti na návykových látkách. Lékař ( /psychiatr) Posouzení závislosti Potvrzení trvalé abstinence

17 Formulace a předání závěru z DPV Závěr dopravněpsychologického vyšetření musí respektovat předchozí omezení. Při podezření na závislost požádá psycholog lékaře o posouzení závislosti. Závěr je předán posuzujícímu lékaři, v jehož kompetenci je rozhodnout o potřebě dalších odborných vyšetření (psychiatrického, toxikologického, apod.)

18 Vztah lékařský a dopravněpsychologický posudek Zákon 361/2000 Sb. ve znění zákona 133/2011 Sb., 84) odstavec 2) : Zdravotní způsobilost posuzuje a posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující lékař na základě a dalších potřebných odborných vyšetření. V zákoně není stanoveno, komu má psycholog posudek předat. Psycholog často předává posudek přímo řidiči (který ho lékaři odevzdá, příp. neodevzdá). Pokud řidič nesdělí psychologovi adresu posuzujícího lékaře, nemůže psycholog závěr svého vyšetření lékaři předat přímo. Dopravní odbory často vyžadují oba posudky (lékařský i psychologický). Psycholog nemůže předat svůj posudek přímo dopravnímu odboru, protože dopravněpsychologický posudek potřebuje lékař coby podklad lékařského posudku.

19 Formulář lékařského posudku - Příloha č. 2 Vyhl. 277/2004 Sb Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel je dán formulářem v této vyhlášce: Zde je bod, kde lékař zaškrtne, zda bylo (a v jakém roce) či nebylo provedeno dopravněpsychologické vyšetření podle Zákona 361/2000Sb. 87a), neuvádí s jakým výsledkem Lékař by tedy měl vystavit svůj posudek až po dodání závěru dopravněpsychologického vyšetření a měl by použít tento formulář. V praxi lékaři občas tento postup nedodržují, je to však jejich neznalost předpisů.

20 Pohled do zahraničí: Slovensko Zákon 8/ a) Zb. ve znění Zákona 317/2012 Z.z Odst 4) Ak je držiteľ vodičského oprávnenia ako vodič motorového vozidla dôvodne podozrivý z porušenia pravidiel cestnej premávky požitím alkoholu alebo inej návykovej látky alebo odmietnutím podrobiť sa vyšetreniuna ich zistenie, orgán Policajného zboru rozhodne o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria. Ak psychiater zistí závislosť od alkoholu, inej návykovej látky alebo lečiva, je povinný postupovať podľa 90 ods.3. ( tj.oznámí do 5 dnů od lékařského vyšetření Policii změnu zdravotního stavu řidiče) Ak psychiater nezistí závislosť od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, orgán Policajného zboru rozhodne o povinnosti podrobiť sa odbornému poradenstvu u posudzujúceho psychológa (rehabilitační program

21 Pohled do zahraničí: Německo Fahrerlaubnisverordnung (FeV) Podněty k lékařsko-psychologickému vyšetření se rozdělují v závislosti na druhu chybného chování řidiče při řízení vozidla. Příslušný úřad stanoví otázku, kterou odborník (lékař nebo psycholog) zodpoví. Otázka obsahuje určitou pochybnost ohledně způsobilosti, která má být v rámci lékařskopsychologického vyšetření vyjasněna, tedy uvádí pokyny k přezkoušení hypotézy. K potvrzení (nebo odmítnutí) stanovené hypotézy jsou vytvořena kritéria, která musí být naplněna.

22 Pohled do zahraničí: Německo Hypotézy ve vztahu k alkoholu: Hypotéza 1 Závislost na alkoholu. Odvykací terapie nebo srovnatelná terapie zpravidla podporující zvládání problémů, vedla ke stabilní abstinenci. Hypotéza 2 Klient není schopen užívat alkohol kontrolovaným způsobem - proto důsledně upustil od konzumace alkoholu. Hypotéza 3 Existuje riziko abusu alkoholu, které se projevilo stoupajícím návykem na alkohol, epizodami s nekontrolovanými pitím nebo výrazným pitím na uvolnění.. Na základě adekvátního uvědomění si problému klient změnil své chování vzhledem k pití alkoholu a je možné usuzovat na trvalou kontrolovanou konzumaci alkoholu. Hypotéza 4 Klient již nemá problém s nekontrolovanou konzumací alkoholu v souvislosti s řízením vozidla. Hypotéza 9 Zjištěné nedostatky jsou dostatečně ovlivnitelné prostřednictvím kurzu pro navrácení řidičské způsobilosti pro řidiče, kteří se dopustili dopravního přestupku pod vlivem alkoholu, podle 70 FeV.

23 Pohled do zahraničí: Německo Hypotézy ve vztahu k drogám a lékům: Hypotéza D1 Byla doložena závislost na drogách. Odvykací terapie nebo srovnatelná terapie podporující zvládání problémů vedla ke stabilní abstinenci. Hypotéza D2 Byla doložena pokročilá závislost na drogách, která se projevuje ve zneužívání návykových látek, v polyvalentním způsobu užívání nebo také v užívání vysoce návykových drog. Tento problém byl přiměřeně zpracován a abstinence drog byla dlouho a trvale dodržována. Hypotéza D3 Ohrožení drogami bez příznaků pokročilé drogové problematiky. Dostatečný náhled vedl dlouhotrvající drogové abstinenci. Hypotéza D4 Je uvedeno výlučně příležitostné užívání kanabisu. Při pokračujícím užívání je spolehlivě zabráněno účasti v silničním provozu pod vlivem drog. Hypotéza D7 - Zjištěné deficity klienta jsou dostatečně ovlivnitelné prostřednictvím kurzu pro navrácení řidičské způsobilosti pro řidiče, kteří měli problémy s drogami.

24 Pohled do zahraničí: Německo x ČR ČR - dopravněpsychologické vyšetření není postaveno na zodpovídání úředních otázek na základě konkrétně formulovaných hypotéz. SRN - v rámci diagnostiky způsobilosti k řízení se provádí chemicko-toxikologická analýza pro zjištění etylglukuronidu (EtG) jako produktu odbourávání alkoholu v moči a ve vlasech, které jsou k prokázání abstinence vhodnější než krev. Žádá se doložení 4 negativních vzorků moči během 6 měsíců klient není schopen předvídat předvolání k vyšetření - nebo dodáním dvou pramenů vlasů v délce 3 cm o tloušťce tužky. Závislost v Německu neposuzuje psychiatr, ale lékař určený úřadem. V závěru lékařsko-psychologického posudku je možno doporučit absolvování rehabilitačního programu pro řidiče, kteří byli přistiženi při řízení vozidla pod vlivem alkoholu.

25 Jak dál? Seminář pořádaný ADP ČR a Dopravním podnikem hl.m. Prahy, a.s Dopravněpsychologické vyšetření řidičů s adiktologickou anamnézou Praha, 25. února 2014 Informace a přihlášky Krátký kurz Katedra psychologie FF UP Olomouc Posuzování psychické způsobilosti k řízení u řidičů před vrácením řidičského oprávnění a u řidičů s adiktologickou anamnézou Olomouc, březen 2014 Informace a přihlášky

26 Autorky děkují za pozornost