Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Praha / 41/ LEG/2 Janovcová Kateřina /

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Praha / 41/2012-160-LEG/2 Janovcová Kateřina / 225131461 15.1.2013"

Transkript

1 nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, Praha 1 Elektronicky - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností na vědomí - krajským úřadům - Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Praha / 41/ LEG/2 Janovcová Kateřina / Věc: I. doplnění usměrnění činnosti č. 1/ novela zákona č. 361/2000 Sb. s účinností od data Z důvodu změn, které přináší novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, doplňujeme a upřesňujeme Usměrnění činnosti č. 1/2012 pro činnost obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na základě zákona č. 297/2011 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 361/2000 Sb. s účinností od data Žádosti o vydání řidičských průkazů Důležité upozornění: S ohledem na novou úpravu registru řidičů od data , dochází i ke změně evidování žádostí o vydání řidičských průkazů a nově žádostí o řidičské oprávnění, které je následně spojeno již s výrobou nového vzoru řidičského průkazu. Na základě této skutečnosti je nutné žádosti o vydání řidičských průkazů zaevidované (nabrané) do registru řidičů do (včetně) odeslat nejpozději tento den, tj Žádosti o vydání řidičských průkazů, které budou zaevidovány do výše uvedeného data, a odeslány k výrobě do Státní tiskárny cenin později, tj. po datu budou vráceny zpět příslušným obecním úřadům obcí s rozšířenou působností k novému zaevidování. S ohledem na výše uvedené, doporučujeme též žádosti o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče zaevidované v registru řidičů do odeslat k výrobě do Státní tiskárny cenin též do data Znovu uvádíme, že: Vzhledem k tomu, že je k dispozici značné množství stávajících tiskopisů Žádost o vydání řidičského průkazu, budou se využívat tyto tiskopisy i po

2 2013, do vyčerpání zásob a to např. při výměně řidičského průkazu, jeho odcizení, změně údajů v řidičském průkazu apod. U žadatelů o řidičská oprávnění se od při prvotním udělení i při rozšíření řidičského oprávnění, budou používat výhradně nové žádosti o udělení řidičského oprávnění, stanovené vyhláškou č. 31/2001 Sb. s účinností od Nový způsob zaevidování výše uvedených žádostí spočívá v tom, že nejdříve ze strany zadavatele musí být provedeny úpravy v registru řidičů, které se promítnou do příslušné žádosti, která bude v daném rozsahu uložena. Bude možné provést výběr příslušné žádosti, na základě požadavku občana, tj. Žádost o ŘP nebo Žádost o ŘO + ŘP. V této souvislosti doporučujeme před uložením a případným tiskem žádosti (zde především žádosti o řidičské oprávnění), provést náhled na řidičský průkaz, z důvodu kontroly, zda skutečně obsahuje veškeré náležitosti a zadané údaje, vyjma čísla řidičského průkazu, podpisu a fotografie, kdy tyto položky budou do řidičského průkazu plastové karty zapracovány až při jeho výrobě. Harmonizovaný kód 95, bude doplněn až při evidenci žádosti pokud bude zadána profesní způsobilost řidiče. Tento postup budete uplatňovat i při podání žádosti o vydání řidičského průkazu stávajícího vzoru, zde nebude možné tyto žádosti z registru řidičů vytisknout, ale pouze uložit. Nová forma žádostí v registru řidičů bude též obsahovat záznam o profesní způsobilosti řidiče v části nazvané PPZŘ, do které se budou přenášet údaje z položky PPZŘ, v souvislosti se zadanými údaji o profesní způsobilosti řidiče. Způsob vydání dokladů u osoby, která je profesně způsobilá k řízení motorových vozidel, je svou podstatou stejný, jako podle současné úpravy registru řidičů, tj. týkající se nabídky, Nový PPZŘ nebo Duplikát, a to na základě zaevidovaných údajů vztahující se k profesní způsobilosti řidiče i ve vztahu k pravidelnému školení. 2. Zaevidování pravidelného školení podle 51 odst. 1 písm. i) zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Od je povinen provozovatel školicího střediska, na základě ustanovení 51 odst. 1 písm. i) zákona č. 247/2000 Sb. zaslat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne kdy bylo ukončeno pravidelné školení řidičů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle trvalého nebo přechodného pobytu řidiče seznam účastníků pravidelného školení. Na internetových stránkách Ministerstva dopravy bude pro možné využití školicích středisek umístěn seznam všech obecních úřadů obcí s rozšířenou působností s uvedenými kontakty, pro možné zasílání seznamů poštou, datovou schránkou i ovou zprávou (opatřená elektronickým podpisem). Po obdržení tohoto seznamu, příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností následně zaznamená tuto skutečnost do registru řidičů k danému řidiči v položce PPZŘ. V rámci pravidelného školení registr řidičů nabízí možnost zadání v rozsahu pravidelného školení buď 35 hodin, nebo 7 hodin. Údaj 35 hodin je možné zadat pouze za předpokladu, že pravidelné školení bylo absolvováno ve smyslu ustanovení 48 odst. 4 zákona č. 247/2000 Sb. (nejsou uplatněny roční kurzy), který zní, cit.: 2/10

3 (4) Řidič, který přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval pravidelné školení předepsaným způsobem podle 48, je povinen, pokud hodlá opět řídit vozidlo, na jehož řidiče se vztahuje povinnost zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, zúčastnit se kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hodin; rozsah ročního kurzu podle odstavce 2 se neuplatní. V případě, že řidič absolvuje pravidelné školení v rozsahu 35 hodin, ale rozdělené do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin - 48 odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb., musí být každé školení zaznamenáno jednotlivě s příslušným datem, tj. bude vybrán údaj 7 hodin. Do registru řidičů bude možné zadat záznam o pravidelném školení v rozsahu 7 hodin i s dřívějším datem (např ), i přestože bude již proveden záznam o pravidelném školení (7 hodin) pozdějšího data (např ). 3. Rovnocennosti a) Skupiny řidičského oprávnění udělené před Jak již bylo uvedeno v prvotním usměrnění činnosti, ke skupinám řidičského oprávnění, které budou uděleny do , bude automaticky, v registru řidičů, proveden příslušný záznam vztahující se k rovnocennostem, které vyplývají z 81 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění účinném od Důležité: V rámci rovnocennosti se u řidičského oprávnění skupiny C, která byla udělena v období od do , též automaticky nastaví řidičské oprávnění skupiny vozidel T. Zde je nutné ze strany příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností řidičské oprávnění omezit záznamem v položce 14, a to že řidič je oprávněn k řízení traktorů pouze s přívěsem o maximální přípustné hmotnosti do 750 kg (důvod - rozsah řidičského oprávnění C motorová vozidla o maximální přípustné hmotnosti převyšující kg, za který je možné připojit přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 750 kg). S ohledem na stanovený počet znaků pro jednotlivé řádky v položce 14 na ŘP (v registru řidičů označeno Jiné záznamy ), případně položky 13 na ŘP (v registru řidičů označeno Omezení ŘO ), byl upraven zápis tímto způsobem T přívěs do 750 kg, aby mohl být umístěn pouze do jednoho řádku. Důležité: Úprava byla nutná z toho důvodu, že pro jeden řádek je stanoveno 18 znaků, do nichž jsou zařazeny i mezery, tečky apod. Na základě této skutečnosti je bezpodmínečně nutné, aby všechny obecní úřady obcí s rozšířenou působností uváděly zápisy do řidičských průkazů navrhovaným způsobem do položek 14 (13), i ty které jsou uvedeny v další části daného doplnění. 3/10

4 Příklad Řidičské oprávnění skupiny C udělené od do B uděleno dne a C dne / LEG/2 Původní Převod Datum získání Položka 14 - AM B B B C C C T T přívěs do 750 kg b) Udělení skupin vozidel po Při novém udělení řidičského oprávnění příslušné skupiny vozidel, bude nutné zadat všechny skupiny vozidel, které je držitel oprávněn řídit, tj. i ty vyplývající z rovnocennosti, s příslušnými záznamy. Příklad zápisu v ŘP platnost řidičského průkazu bude na 10 let Udělení řidičského oprávnění skupiny B Skupina Datum udělení Č. protokolu AM / B / B / Prvotně navrhujeme zadat řidičské oprávnění té skupiny vozidel, pro kterou žadatel získal odbornou způsobilost a dále provést záznam o skupinách vozidel, které je držitel oprávněn řídit v rámci příslušné rovnocennosti, kde údaje o datu udělení a čísle protokolu budou přednastaveny. 4) Další úpravy záznamů (zápisů) do položky 14 (Jiné záznamy), případně do položky 13 (Omezení ŘO) a) Úprava bodu 3 usměrnění činnosti č. 1/2012 Jak již bylo uvedeno, podle přechodného ustanovení Čl. II bod 2. zákona č. 297/2011 Sb., bude možné udělit žadateli, který dokončil výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, řidičské oprávnění podle dosavadní právní úpravy, kdy doklad o získání odborné způsobilosti nesmí být ke dni podání žádosti o řidičské oprávnění starší než 6 měsíců. V bodu 3 Usměrnění činnosti č. 1/2012 byl uveden příklad týkající se udělení řidičského oprávnění skupiny vozidel C, kde omylem došlo i k uznání řidičského oprávnění skupiny vozidel T. Tato skutečnost se ale nezakládá na pravdě. Řidičské oprávnění skupiny C bude možné žadateli udělit za podmínek stanovených zákonem č. 361/2000 Sb., do (věková hranice 18 let), ale již ve vymezeném rozsahu řidičského oprávnění skupiny vozidel, který je stanoven od data /10

5 Nově tedy uvádíme, příklad zápisu do řidičského průkazu u žadatele o řidičské oprávnění skupiny vozidel C i s příslušným informativním údajem (byl upraven z důvodu stanovených znaků pro jeden řádek) proveden následujícím způsobem: Příklad zápisu v ŘP platnost řidičského průkazu bude na 5 let Skupina Datum udělení Omezení - položka 14 AM B B C C C v plném rozsahu Obdobná forma zápisu se bude provádět i u ostatních řidičských oprávnění skupin vozidel, kde je od stanovena nová věková hranice pro udělení řidičského oprávnění, tj. u skupin vozidel A, ( C ) C+E, D a D+E. Zápisy bude nutné provádět následujícím způsobem: - Skupina vozidel A položka 14 A v plném rozsahu (17 znaků) - Skupina vozidel C+E položka 14 CE v plném rozsahu (18 znaků) - Skupina vozidel D položka 14 D v plném rozsahu (17 znaků) - Skupina vozidel D+E položka 14 DE v plném rozsahu (18 znaků) b) Úprava zápisu řidičského oprávnění skupiny A věk 21 let pro řízení tříkolek U udělení řidičského oprávnění skupiny vozidel A ve věku 21 let, která bude opravňovat k řízení tříkolek s výkonem nad 15 kw, se s ohledem na počet znaků v jednom řádku v položce 14 (13), bude provádět zápis v následujícím formátu: A pouze tříkolky c) Změna zápisu řidičského oprávnění skupiny vozidel A1 (150) Navržený převod zápisu řidičského oprávnění skupiny vozidel A1 (150) v tomto formátu 79( 50 cm 3 ) nelze do řidičského průkazu provést. Záznam, jak v registru řidičů, tak v řidičském průkazu bude uveden v následujícím provedení A1-79( =50cm3), který již bude přednastaven v registru řidičů. Obdobně tomu bude i v případě převodu zápisu řidičského oprávněni skupiny vozidel A s harmonizačním kódem 151. Nová forma zápisu bude provedena následujícím způsobem: A 79( =400cm3). 5. Doplnění znění Usměrnění činnosti č. 1/2012 bod 8. ustanovení 83 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb. s účinností od Ustanovení 83 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. V daném případě pouze upravujeme zápis do řidičského průkazu v položce 14 (13) u žadatele o řidičské oprávnění skupiny vozidel C v 18 letech a skupiny vozidel D v 21 letech, který požádá o udělení řidičského oprávnění v souvislosti se zněním ustanovení 83 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., s ohledem na stanovený počet znaků (18) v následujícím formátu: 83/5 z.č.361/ /10

6 2. Ustanovení 83 odst. 6 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. Ustanovení 83 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., umožňuje udělení řidičského oprávnění skupiny vozidel C a C+E v 18 letech a skupiny vozidel D a D+E v 21 letech v souvislosti s profesní způsobilostí řidiče. Podle ustanovení 83 odst. 6 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. je možné udělit žadateli řidičské oprávnění výše uvedených skupin vozidel pro účely vstupního školení podle zvláštního předpisu, kterým je zákon č. 247/2000 Sb., v souvislosti především se zněním 52a odst. 1 písm. b), kde je uvedeno, cit.: Provozovatel školicího střediska může přijmout k výuce a výcviku v rámci vstupního školení pouze osobu, která je držitelem řidičského oprávnění nebo se účastní výuky a výcviku k jeho získání. V praxi tomu bude tak, že osoba, která bude chtít získat řidičské oprávnění např. skupiny vozidel C v 18 letech spolu s profesní způsobilostí řidiče, nejdříve požádá ve školicím středisku o zařazení do vstupního školení. Provozovatel školicího střediska danou osobu zařadí do vstupního školení a vydá Potvrzení o této skutečnosti, které žadatel následně předloží v autoškole se žádostí o přijetí k výuce a výcviku pro získání řidičského oprávnění. Následně žadatel zahájí výuku a výcvik v autoškole pro získání příslušného řidičského oprávnění. V rámci vstupního školení se žadatel, před udělením řidičského oprávnění, může případně účastnit pouze výuky v rámci vstupního školení, nikoliv výcviku (není ještě držitelem řidičského oprávnění). Po absolvování výuky a výcviku v autoškole složí žadatel zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a může mu být, i za splnění dalších souvisejících podmínek (i doložení potvrzení ze školicího střediska) uděleno řidičské oprávnění pro danou skupinu vozidel. V rámci tohoto udělení řidičského oprávnění příslušné skupiny vozidel bude do řidičského průkazu proveden zápis v tomto formátu: 83/6 z.č.361/2000 (řízení vozidel pouze v rámci vstupního školení) Následně žadatel může pokračovat ve výcviku konaného v rámci vstupního školení podle 47 zákona č. 247/2000 Sb. a vozidla zařazená do příslušné skupiny vozidel může v daném případě řídit pouze v rámci tohoto výcviku. 3. Ustanovení 83 odst. 6 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. Ustanovení 83 odst. 6 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., stanoví cit.: (6) Řidičské oprávnění pro skupiny C a C+E lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let, a pro skupiny D a D+E osobě, která dosáhla věku 21 let nebo 23 let. Toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku stanoveného v odstavci 1 písm. e) a g) jeho držitele k řízení b) pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení 1. v rozšířeném rozsahu 2. v základním rozsahu, jedná-li se o osobu, které bylo řidičské oprávnění pro skupinu D nebo D+E uděleno ve věku 23 let. Uvedené ustanovení umožňuje držiteli profesní způsobilosti řidiče, nikoliv pouze držiteli průkazu profesní způsobilosti řidiče, řídit motorová vozidla zařazená do výše uvedených skupin řidičského oprávnění, na základě a v rozsahu, který je dán ustanovením 6 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb., kde je uvedeno, cit.: (9) Řidič motorového vozidla, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění udělené pro skupiny C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné, 6/10

7 kterému nebyla do řidičského průkazu zaznamenána profesní způsobilost řidiče, je dále povinen mít při řízení u sebe průkaz profesní způsobilosti řidiče pro příslušnou skupinu vozidel nebo obdobný doklad vydaný jiným členským státem Evropské unie, s výjimkou vozidel stanovených zvláštním právním předpisem 9a). Držitel průkazu profesní způsobilosti řidiče, který se podrobil vstupnímu školení v základním rozsahu podle zvláštního právního předpisu 9b), je oprávněn řídit motorové vozidlo zařazené do skupiny C a C+E až od 21 let a motorové vozidlo zařazené do skupiny D a D+E až od 23 let, s výjimkou motorového vozidla linkové osobní dopravy, pokud trasa linky nepřesahuje 50 km. Držitel průkazu profesní způsobilosti řidiče, který se podrobil vstupnímu školení v rozšířeném rozsahu podle zvláštního právního předpisu 9b), je oprávněn řídit motorové vozidlo skupiny C a C+E od 18 let a motorové vozidlo skupiny D a D+E od 21 let. Podle níže uvedené citace ustanovení 83 odst. 6 písm. b) bod 1. b) pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení 1. v rozšířeném rozsahu je, držitel řidičského oprávnění skupiny C a C+E udělené v 18 letech a D a D+E udělené v 21 letech oprávněn, řídit motorová vozidla zařazená do této skupiny řidičského oprávnění v plném rozsahu, tj. s využitím výše uvedeného ustanovení 6 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb. (Držitel průkazu profesní způsobilosti řidiče, který se podrobil vstupnímu školení v rozšířeném rozsahu podle zvláštního právního předpisu 9b), je oprávněn řídit motorové vozidlo skupiny C a C+E od 18 let a motorové vozidlo skupiny D a D+E od 21 let. ) Příklad: Řidič po absolvování vstupního školení v rozšířeném rozsahu (280 hodin), např. pro skupinu vozidel C, se následně dostaví na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností a požádá podle 52c odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb. o profesní způsobilost řidiče, ke které doloží zaplacení správního poplatku, vykonání zkoušky v období 6 měsíců před podáním žádosti (po vstupním školení) a dále skutečnosti vážící se k pobytu na území České republiky. Ze strany obecního úřadu obce s rozšířenou působností po splnění příslušných podmínek bude řidiči vydán řidičský průkaz se záznamem o profesní způsobilosti řidiče na příslušnou skupinu vozidel, tj. C a C1, ve formátu 95(DD.MM.RR). V daném případě řidič, jak již bylo výše uvedeno, bude oprávněn, na základě profesní způsobilosti řidiče, k řízení vozidel zařazených do příslušné skupiny vozidel v plném rozsahu. V daném případě již nebude prováděn žádný záznam do položky 14 (13) a původně zadaný záznam v tomto znění 83/6 z.č.361/2000 musí být smazán. V souladu s níže uvedenou citací 83 odst. 6 písm. b) bod 2. b) pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení 2. v základním rozsahu, jedná-li se o osobu, které bylo řidičské oprávnění pro skupinu D nebo D+E uděleno ve věku 23 let. řidič může absolvovat vstupní školení ale také pouze v základním rozsahu, tj. 140 hodin. V tomto případě, na základě znění ustanovení 6 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb., bude řidič oprávněn k řízení vozidel zařazených do skupiny C a C+E až od 21 let a u vozidel zařazených do skupiny D a D+E až od 23 let. 7/10

8 Při podání žádosti o uznání profesní způsobilosti řidiče pro příslušné skupiny vozidel bude tato profesní způsobilost uznána pouze v získaném základním rozsahu. Příklad: Řidičské oprávnění skupiny vozidel C základní rozsah U řidičského oprávnění skupiny vozidel C, po podání žádosti o uznání profesní způsobilosti řidiče, u řidiče, který ještě nedosáhl věku 21 let, bude v řidičském průkazu proveden zápis 95 s příslušným datem k řidičskému oprávnění skupiny vozidel C1 a C 95(DD.MM.RR), a dále v položce 14 (13) bude proveden záznam způsobem, který byl prováděn i v současné době do průkazu profesní způsobilosti řidiče, tj. C od DD.MM.RRRR datum dosažení 21 let věku řidiče. Příklad: Řidičské oprávnění skupiny vozidel D základní rozsah Řidič, který absolvuje vstupní školení pro řidičské oprávnění skupiny D či D+E v základním rozsahu je oprávněn k řízení vozidel, na základě profesní způsobilosti již od věku 23 let, v souvislosti se zněním ustanovení 6 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb., v plném rozsahu Záznam o profesní způsobilosti řidiče bude uveden do řidičského průkazu harmonizovaným kódem 95(DD.M.RR) u skupiny vozidel D1 a D. Pokud řidič v době uznání profesní způsobilosti pro skupinu vozidel D nebo D+E ještě nedosáhl věku 23 let, bude uznána a též zapsána do řidičského průkazu harmonizovaným kódem 95(DD.MM.RR), ale musí být příslušným způsobem omezena. V dané věci je nutné podotknout, že ustanovení 6 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb. umožňuje držiteli profesní způsobilosti řidiče pro skupinu D a D+E, pokud nedosáhl věku 23 let, řídit vozidla zařazená do skupiny vozidel D1 a D1+E, ale dále také k řízení motorových vozidel linkové osobní dopravy, pokud trasa linky nepřesahuje 50 km. Tuto skutečnost je nutné pro kontrolní orgány v řidičském průkazu zohlednit. V níže uvedeném zápisu v položce 14 (13) se v údaji DD.MM.RR uvede datum dosažení věku 23 let. Pro tento případ doporučujeme provést zápis příslušného omezení do řidičského průkazu, a to následujícím způsobem: 1. řádek: D do DD.MM.RR jen 2. řádek: pro lin.d. do 50km. Výše uvedený zápis je nutné zapsat v daném formátu, a to opět s ohledem na stanovený počet znaků v jednotlivých řádcích. 6. Správní poplatky: Vydávání dokladů potřebných pro řízení motorových vozidel je též propojeno na správní poplatky za jednotlivé doklady, které jsou upraveny zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Za vydání řidičského průkazu je stanoven správní poplatek ve výši 50,- Kč. Správní poplatek v této výši bude vybrán i za vydání řidičského průkazu, na základě uznání profesní způsobilosti řidiče záznam harmonizovaného kód 95 do řidičského průkazu. Za vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče, bude i nadále vybrán správní poplatek ve výši 200,- Kč. Průkaz profesní způsobilosti řidiče bude možné vydat, po pouze k řidičskému průkazu, který bude vydán jiným státem než Českou republikou. 8/10

9 Na základě posledního vyjádření Ministerstva financí z prosince roku 2012, se správní poplatek za vydání paměťové karty řidiče (položka 26 písm. j) zákona č. 634/2004 Sb.) ve výši 700,- Kč vybere vždy, kdy obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává tuto kartu novou bez ohledu na důvod jejího vydání, tj. i při vydání řidičského průkazu v návaznosti na uznání profesní způsobilosti řidiče, dále např. při ztrátě řidičského průkazu, rozšíření řidičského oprávnění, apod. Správní poplatek se nevybere v případě, vydává-li se karta náhradou za kartu vadnou či nefunkční, a to podle ustanovení 8 odst. 2 písm. b) zákona o správních poplatcích. Správní poplatek za paměťovou kartu řidiče nebude dále vybrán i v případě, že paměťová karta řidiče bude vydána v souvislosti s povinnou výměnou řidičského průkazu, která je stanovena v 134 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., tj. pokud je tato výměna řidičského průkazu osvobozena od správního poplatku i doklady provázané na tuto povinnou výměnu budou též osvobozeny od správního poplatku (dopis čj. 2936/ RP/1). 7. Úprava registru řidičů v souvislosti se zákony č. 390/2012 Sb. a č. 396/2012 Sb., kterými byl novelizován zákon č. 361/2000 Sb. Navazujeme na dopis čj. 3676/ RP/2 ze dne , kterým byly informovány obecní úřady obcí s rozšířenou působností, jak postupovat při zadávání údajů o přiměřeném omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel (zákon č. 390/2012 Sb.) a dále na základě uloženého exekučního příkazu pozastavením řidičského oprávnění (zákon č. 396/2012 Sb.), a to v souvislosti s úpravou registru řidičů k datu a) Zákon č. 390/2012 Sb. přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel. Postup 1. Při evidenci spáchaného trestného činu vybrat v číselníku trestných činů předmětný trestný čin (číselník trestných činů byl již rozšířen k datu ) - 196a - Přiměřené omezení - zdržení se řízení motorových vozidel (zanedbání povinné výživy). 2. Při evidenci rozhodnutí doplnit kdo rozhodl, čj., datum nabytí právní moci a do položky Opatření bude zadáno Přiměřené omezení, které bude automaticky provázáno na pozbytí řidičského oprávnění s důvodem Pozbytí ŘO (přiměřené omezení) a již přednastaveným datem počátku na datum nabytí právní moci rozsudku. 3. Při odevzdání řidičského průkazu ze strany jeho držitele, jako důvod odevzdání řidičského průkazu bude zadáno Odevzdání ŘP (pozbytí ŘO)". 4. Za předpokladu, že bude ze strany soudu rozhodnuto o ukončení trestu přiměřeného omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel podle 359 č. 141/2961 Sb., trestní zákoník, bude vybrána možnost ukončení Přiměřené omezení - konec s dalšími potřebnými údaji, kdo rozhodl, datum nabytí právní moci apod. 5. O vrácení řidičského oprávnění musí řidič požádat a pokud bude jeho žádosti vyhověno, musí být ukončena dříve zaevidovaná blokace řidičského oprávnění s důvodem Pozbytí ŘO (přiměřené omezení) a zaevidováno vrácení řidičského průkazu. 9/10

10 b) Zákon č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Navazujeme na předchozí informaci (č.j. 3676/ RP/2 ze dne ) a upřesňujeme možnost zadání dat o uloženém exekučním příkazu k pozastavení řidičského oprávnění vydaný exekutorem, do centrálního registru řidičů, na základě jeho úpravy vytvořené k datu Postup 1. Při doručení exekučního příkazu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností zaevidujete pozastavení řidičského oprávnění jako novou blokaci řidičského oprávnění s důvodem Pozastavení ŘO (exekuce), číslem jednacím doručeného exekučního příkazu a datem doručení exekučního příkazu povinnému, které Vám musí být oznámeno exekutorem. Jelikož tímto datem je povinnému pozastaveno řidičské oprávnění ( 71a odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb.) 2. Při odevzdání řidičského průkazu ze strany jeho držitele, jako důvod odevzdání řidičského průkazu uvedete Odevzdání ŘP (pozastavení ŘO). 8. Další změny zákona č. 361/2000 Sb. s účinností od data vybraná ustanovení Na základě zákona č. 297/2011 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 361/2000 Sb., dochází i k úpravě dalších ustanovení, tj. např. 94a, kde je doplněn nový odstavec 4, který stanoví, cit.: (4) Pokud řidičské oprávnění, které držitel pozbyl podle odstavce 1 nebo kterého se vzdal, podmiňuje udělení řidičského oprávnění pro jinou skupinu vozidel, pozbývá držitel současně i řidičské oprávnění pro tuto skupinu vozidel. Z výše uvedeného ustanovení vyplývá, že pokud řidič např. pozbude řidičské oprávnění skupiny B a je držitelem i řidičského oprávnění skupiny C, pozbude zároveň i tuto skupinu řidičského oprávnění, bez nutnosti uplatnění 93 odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. Další změnou, kterou zákon č. 361/2000 Sb., od data přináší je, podle 92 odst. 4 písm. c), že doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, nesmí být k datu podání žádosti o udělení řidičského oprávnění starší než 6 měsíců. Za předpokladu, že tato situace nastane, je nutné použít 97 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., dle kterého se žadatel o udělení řidičského oprávnění musí, v souladu s 97 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., podrobit přezkoušení z odborné způsobilosti, kterým se ověřuje trvání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel u žadatele o řidičské oprávnění. Dále je upraveno názvosloví v zákoně č. 361/2000 Sb., uvedené v 104 odst. 2 písm. b), kde stávající znění řidičský průkaz vydaný členským státem Evropských společenství (dále jen řidičský průkaz Evropských společenství ), je nahrazeno zněním b) řidičský průkaz vydaný jiným členským státem,. Uvedené názvosloví je provázáno na ustanovení 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. a je ho užito i v ostatních ustanoveních zákona č. 361/2000 Sb. Pro další možné využití přikládáme tabulku, která obsahuje vozidla kategorie L - motocykly s příslušným popisem a rozlišením a dále se skupinami vozidel (i příslušné zápisy v ŘP), na základě kterých je možné ten který motocykl řídit. S pozdravem Ing. Vladimír Vošický, Ph.D. ředitel Odbor dopravně správní Příloha: 1/3 10/10

I. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 19. 3. 2013

I. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 19. 3. 2013 Informace o novelách zákonů č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním povozu), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 247/2000 Sb., o získávání

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ HLAVA PRVNÍ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ

ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ HLAVA PRVNÍ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ HLAVA PRVNÍ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ (1) Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje vstupní školení

Více

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ ANOTACE Zákon o ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI Školicí střediska řidičů 1. Autor Vladimír Žalman 2. Období tvorby leden 2013 3. Obor

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

Příloha č. 1. 1. V rámci přechodných ustanovení platí stávající rozsah řidičských oprávnění i po 19. 1. 2013 převodní tabulka.

Příloha č. 1. 1. V rámci přechodných ustanovení platí stávající rozsah řidičských oprávnění i po 19. 1. 2013 převodní tabulka. Příloha č. 1 1. V rámci přechodných ustanovení platí stávající rozsah řidičských i po 19. 1. 2013 převodní tabulka Skupina AM skupiny AM opravňuje k řízení mopedů a malých motocyklů s maximální konstrukční

Více

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ KTERÉ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY OPRAVŇUJÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY K ŘÍZENÍ. Řidičský průkaz vybraná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb.

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ KTERÉ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY OPRAVŇUJÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY K ŘÍZENÍ. Řidičský průkaz vybraná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ Tento materiál obsahuje základní informace o rozlišování pojmů řidičské oprávnění a řidičský průkaz a některá ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahující

Více

Městský úřad Chotěboř. Nejčastější dotazy - řidičské průkazy

Městský úřad Chotěboř. Nejčastější dotazy - řidičské průkazy Městský úřad Chotěboř Nejčastější dotazy - řidičské průkazy Jak zjistím stav svého bodového konta? Jde to po internetu? O výdej dat z registru řidičů ve formě výpisu z bodového hodnocení řidiče je nutno

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu zákonem č. 268/2015 Sb. s účinností od 31. prosince 2015 6 (7) Přesahuje-li počet přepravovaných dětí starších tří let počet sedadel vybavených bezpečnostními

Více

Metodická pomůcka k provozování školícího střediska

Metodická pomůcka k provozování školícího střediska HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR DOPRAVNÍCH AGEND oddělení zkušebních komisařů Metodická pomůcka k provozování školícího střediska fax : 236 00 7159 telefon : 236 00 3079 Miroslav

Více

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2011 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním

Více

253/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. září 2007,

253/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. září 2007, 253/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. září 2007, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 108 USNESENÍ hospodářského výboru ze 17. schůze konané dne 12.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 108 USNESENÍ hospodářského výboru ze 17. schůze konané dne 12. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 108 USNESENÍ hospodářského výboru ze 17. schůze konané dne 12. září 2007 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000

Více

HLAVA III ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ. Díl 1. Řidičské oprávnění

HLAVA III ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ. Díl 1. Řidičské oprávnění 1 Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu HLAVA III ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ Díl 1 Řidičské oprávnění 80 Řidičské oprávnění opravňuje jeho držitele k řízení motorového vozidla zařazeného

Více

ZÁKON 297/2011. Jsou zde uvedeny pouze části, kde došlo ke změnám. Změny vyznačené žlutě jsou účinné od 1.1.2012.

ZÁKON 297/2011. Jsou zde uvedeny pouze části, kde došlo ke změnám. Změny vyznačené žlutě jsou účinné od 1.1.2012. ZÁKON 297/2011 kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, ÚČINNOST OD 1. 1. 2012 ÚČINNOST

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne.. 2011,

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne.. 2011, V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.. 2011, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

Více

HLAVA III ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNĺ A ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ. Díl 1 Řidičské oprávnění

HLAVA III ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNĺ A ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ. Díl 1 Řidičské oprávnění HLAVA III ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNĺ A ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ Díl 1 Řidičské oprávnění 80 Řidičské oprávnění opravňuje jeho držitele k řízení motorového vozidla zařazeného do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského

Více

253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel Čl. I Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Instrukce č. 1/2011 k usměrnění činnosti pro postup při vydávání dokladu Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou Č.j.: 38/2011-150-ADM/2

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 ) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 ) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění Strana 3746 Sbírka zákonů č. 297 / 2011 Částka 105 297 ZÁKON ze dne 6. září 2011, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním

Více

31/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001 o řidičských průkazech a o registru řidičů

31/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001 o řidičských průkazech a o registru řidičů 31/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001 o řidičských průkazech a o registru řidičů Změna: 154/2003 Sb., účinnost od 27. 5. 2003 Změna: 177/2004 Sb., účinnost od 1. 5. 2004

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1) 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 a upravuje

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1) 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 a upravuje 247/2000 Sb. znění účinné od 20. 2. 2016 247 ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Parlament se usnesl na

Více

297/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. září 2011,

297/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. září 2011, 297/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. září 2011, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při přepravě

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při přepravě Strana 22 Sbírka zákonů č. 4 / 2009 Částka 2 4 VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při přepravě Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 odst. 1 k provedení 8b odst. 4 a 7 a 8e odst. 3

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

OSOBNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu OSOBNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Náklady na povinné dopravně psychologické vyšetření osoby, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, hradí: a) tato osoba b) zaměstnavatel řidiče, jehož

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích Metodický zpravodaj 51/2005 (část Zákony, vyhlášky a ostatní předpisy ) VÝPIS: ČÁSTKA 215 ZÁKON č. 634/2004 Sb. ze dne 26.listopadu 2004, o správních poplatcích SAZEBNÍK ČÁST II Příloha Položka 26 a) Zápis

Více

Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady. Č. j.:

Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady. Č. j.: Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady Č. j.: Metodický pokyn pro získání odborné způsobilosti k řízení drážních vozidel na vlečce nebo k řízení lanové dráhy (úplné znění s účinností od

Více

229/2005 Sb. ZÁKON ze dne 18. května 2005, ČÁST PRVNÍ

229/2005 Sb. ZÁKON ze dne 18. května 2005, ČÁST PRVNÍ 229/2005 Sb. ZÁKON ze dne 18. května 2005, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách

Více

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013 (Gesce odbor 20)* Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon

Více

Nový evropský řidičský průkaz pro vyšší ochranu, bezpečnost a volný pohyb

Nový evropský řidičský průkaz pro vyšší ochranu, bezpečnost a volný pohyb EVROPSKÁ KOMISE ZPRÁVA Brusel 18. ledna 2013 Nový evropský řidičský průkaz pro vyšší ochranu, bezpečnost a volný pohyb Dne 19. ledna 2013 bude v rámci vstupu v platnost třetí směrnice EU o řidičských průkazech

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín MĚSTO NOVÝ JIČÍN NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín Rada města Nový Jičín se na své schůzi dne 14.3.2012 usnesla vydat

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Ing. Martin Tichý Předpisová základna: nejprve národní

Více

Akademie dopravního vzdělávání

Akademie dopravního vzdělávání Pokračování z minulého Bulletinu Akademie dopravního vzdělávání PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY A NOVINKY Správní delikt provozovatele vozidla ( 125) - (6) Neuhradí-li provozovatel vozidla

Více

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Stanice technické kontroly a stanice měření emisí, přestavba silničního vozidla, povinná výbava

Stanice technické kontroly a stanice měření emisí, přestavba silničního vozidla, povinná výbava Stanice technické kontroly a stanice měření emisí, přestavba silničního vozidla, povinná výbava ANOTACE 1. Stanice technické kontroly, Stanice měření emisí, přestavba silničního vozidla, povinná výbava

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h III. ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za

Více

AKREDITACE DOPRAVNÍCH PSYCHOLOGŮ NA MD

AKREDITACE DOPRAVNÍCH PSYCHOLOGŮ NA MD 1 AKREDITACE DOPRAVNÍCH PSYCHOLOGŮ NA MD současná situace a výhled Právní předpisy 2 Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky Čl. 2 (3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech,

Více

Registrace zdravotnických pracovníků

Registrace zdravotnických pracovníků Registrace zdravotnických pracovníků PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková vedoucí Registru NCO NZO Brno Email: hofstetrova@nconzo.cz Tel.č.: 543 559 353 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení ZKUŠEBNÍ ŘÁD Krajského úřadu Středočeského kraje k prokazování odborné způsobilosti žadatelů k provozování vymezených druhů silniční dopravy pro cizí potřeby podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

Více

Živnostenský zákon v praxi

Živnostenský zákon v praxi Živnostenský zákon v praxi 8. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2012 Str. 114 Str. 196 Ve výčtu zákonů si za zákon č. 160/2010 Sb. doplňte zákonem č. 424/2010 Sb., zákonem č. 427/2010 Sb., zákonem

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních ČÁST PRVNÍ Zákon 105/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní

Více

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

.: +420 777 69 69 69 - : @.

.: +420 777 69 69 69 - : @. .: +420 777 69 69 69 - : @. Sídlo společnosti: Na Hrázi 91, 252 41 Dolní Břežany (Praha - západ) IČO: 26447096 Tel.: +420 777 696 969 E-mail: adus @ adus.cz Bankovní spojení: 0389792359 / 0800 DIČ: CZ26447096

Více

Platné znění vybraných ustanovení zákona o silničním provozu s vyznačením navrhovaných změn. Předmět úpravy

Platné znění vybraných ustanovení zákona o silničním provozu s vyznačením navrhovaných změn. Předmět úpravy Platné znění vybraných ustanovení zákona o silničním provozu s vyznačením navrhovaných změn 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 43) Evropské unie 47) a upravuje a)

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

Změny v pravidlech silničního provozu přijaté v období od 1.1.2012 do 19.1.2013 a informace o Ekologických plaketách při cestě do Německa

Změny v pravidlech silničního provozu přijaté v období od 1.1.2012 do 19.1.2013 a informace o Ekologických plaketách při cestě do Německa Změny v pravidlech silničního provozu přijaté v období od 1.1.2012 do 19.1.2013 a informace o Ekologických plaketách při cestě do Německa 1. Rozsah řidičského oprávnění Hlavní změny oproti stávající právní

Více

Platné znění vyhlášky 671_2004_Sb kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení.txt. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21.

Platné znění vyhlášky 671_2004_Sb kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení.txt. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. 671/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách Změna: 422/2006 Sb. Změna: 46/2008 Sb. Změna: 394/2008 Sb.

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách 671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 46/2008 Sb.,

Více

177/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2004,

177/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2004, 177/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2004, kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví podle 137

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Praha 26. srpna 2015 č. j.: 621/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Ředitel Státní plavební správy, jako služební

Více

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 1 (celkem 6) Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 2 (celkem 6) OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. OVĚŘENÍ

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2001 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění

Více

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL 1 REGISTRACE NOVÉHO VOZIDLA

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

POKYN ŘEDITELE. odboru azylové a migrační politiky MV ČR

POKYN ŘEDITELE. odboru azylové a migrační politiky MV ČR POKYN ŘEDITELE odboru azylové a migrační politiky MV ČR Ročník 2008 V Praze dne Číslo : K zajištění plnění úkolů ministra vnitra podle bodu II/2 usnesení vlády ČR ze dne 14. května 2008 č. 538 k Systému

Více

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky 306/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zrušení karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České republiky Čl. I Zákon č. 73/2011

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE Platné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Ministerstvo

Více

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb.

METODICKÝ POKYN. K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. METODICKÝ POKYN K APLIKACI PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ 121 a 122 ZÁKONA Č. 372/2011 Sb. ZN.: Ref.: K zajištění jednotného postupu při udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb a za účelem odstranění

Více

Doporučení v souvislosti s novelou zákona o silniční dopravě v oblasti taxislužby a příležitostné dopravy

Doporučení v souvislosti s novelou zákona o silniční dopravě v oblasti taxislužby a příležitostné dopravy Doporučení v souvislosti s novelou zákona o silniční dopravě v oblasti taxislužby a příležitostné dopravy Ministerstvo dopravy, odbor veřejné dopravy V Praze dne 21. března 2013 I. Transformace vnitrostátní

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs. ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.cz 1. Odborná způsobilost dle práva ES SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Více

I.Úvod. II. Podání žádosti o vydání licence strojvedoucího

I.Úvod. II. Podání žádosti o vydání licence strojvedoucího *crdux006qmlw* CRDUX006QMLW 121 06 Praha 2 - Vinohrady Č.j.: DUCR-4898/14/Fo Metodický pokyn pro získání licence strojvedoucího k řízení drážního vozidla na dráze celostátní a regionální a průkazu způsobilosti

Více

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství (stav platný do 31.12. 2009) Změna: 62/2000 Sb. Změna: 307/2000 Sb. Změna: 128/2003 Sb. Změna: 128/2003 Sb. (část) Změna: 85/2004 Sb. (část) Změna: 128/2003

Více

Informace pro uchazeče. Autoškola OnLine. provozovatel Bc. Radim Darebníček

Informace pro uchazeče. Autoškola OnLine. provozovatel Bc. Radim Darebníček Informace pro uchazeče Autoškola OnLine provozovatel Bc. Radim Darebníček Úvod Prezentace slouží k získání informací případným zájmcům o služby autoškoly OnLine. Na jakýkoliv kontakt mne předem informujte

Více

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, jímž

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, jímž Krajské úřady Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Obecní úřady obcí s rozšířenou působností K nově zavedenému občanu při nabytí státního občanství související údaje Matriční úřady Přidělení

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. ze dne 15. září 1999,

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. ze dne 15. září 1999, 205/1999 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 15. září 1999, kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících

Více

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, byl novelizován zákonem č. 48/2016 Sb. Změny vstupují v účinnost od 20. února 2016.

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, byl novelizován zákonem č. 48/2016 Sb. Změny vstupují v účinnost od 20. února 2016. Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, byl novelizován zákonem č. 48/2016 Sb. Změny vstupují v účinnost od 20. února 2016. 2 Mezi nemotorová vozidla patří i přípojné vozidlo znění účinné do 19. února

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H : 134. Zákon o přijetí úvěrů Českou republikou od Evropské investiční banky na financování národních

Více

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje

Více

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů 247/2000 Sb. (k 01-07-2008) ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Změna: 478/2001 Sb. (část) Změna: 478/2001

Více

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Změna: 478/2001 Sb. (část) Změna: 478/2001 Sb. Změna:

Více

247/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

247/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 247/2000 Sb. ZÁKON o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 372/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání I.

ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 372/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání I. ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 372/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání I. Obecná část Název Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb.,

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 224 USNESENÍ hospodářského výboru ze 40. schůze konané dne 4.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 224 USNESENÍ hospodářského výboru ze 40. schůze konané dne 4. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2000 3. volební období 224 USNESENÍ hospodářského výboru ze 40. schůze konané dne 4. května 2000 k vládnímu návrhu zákona o získávání a zdokonalování odborné

Více

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Změna: 478/2001 Sb. (část) Změna: 478/2001 Sb. Změna:

Více

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před 11070001 Povinností přepravované osoby je: a) neohrožovat svým chováním bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména neomezovat řidiče v bezpečném ovládání vozidla. b) pomáhat řidiči dle jeho

Více

Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 zákony, vyhlášky

Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 zákony, vyhlášky Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 zákony, vyhlášky Seznam zákonů, vyhlášek a předpisů vydaných ve Sbírce zákonů ČR, Úředním věstníku EU a v ostatních rezortních předpisech v období srpen až listopad

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Praha 26. srpna 2015 č. j.: 625/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Ředitel Státní plavební správy,

Více

Informace k voličským průkazům

Informace k voličským průkazům MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor správní sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora tel.: 327 710 330, 327 710 111*, fax: 327 710 320, e-mail: spravni@kutnahora.cz,

Více

Předpis Notářské komory České republiky o Seznamu listin o manželském majetkovém režimu

Předpis Notářské komory České republiky o Seznamu listin o manželském majetkovém režimu Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. u) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

INSTRUKCE PRO STK č. 1/2015 Technické prohlídky vozidel v STK úprava pracovního postupu v aplikaci Informačního systému stanic technické kontroly.

INSTRUKCE PRO STK č. 1/2015 Technické prohlídky vozidel v STK úprava pracovního postupu v aplikaci Informačního systému stanic technické kontroly. INSTRUKCE PRO STK č. 1/2015 Technické prohlídky vozidel v STK úprava pracovního postupu v aplikaci Informačního systému stanic technické kontroly. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 239/2013 Sb.,

Více

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník.

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. Případová studie část A nákladní doprava vnitrostátní 1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. 2. Jaká je zákonná lhůta pro provedení technické prohlídky

Více