Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Praha / 41/ LEG/2 Janovcová Kateřina /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Praha / 41/2012-160-LEG/2 Janovcová Kateřina / 225131461 15.1.2013"

Transkript

1 nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, Praha 1 Elektronicky - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností na vědomí - krajským úřadům - Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Praha / 41/ LEG/2 Janovcová Kateřina / Věc: I. doplnění usměrnění činnosti č. 1/ novela zákona č. 361/2000 Sb. s účinností od data Z důvodu změn, které přináší novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, doplňujeme a upřesňujeme Usměrnění činnosti č. 1/2012 pro činnost obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na základě zákona č. 297/2011 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 361/2000 Sb. s účinností od data Žádosti o vydání řidičských průkazů Důležité upozornění: S ohledem na novou úpravu registru řidičů od data , dochází i ke změně evidování žádostí o vydání řidičských průkazů a nově žádostí o řidičské oprávnění, které je následně spojeno již s výrobou nového vzoru řidičského průkazu. Na základě této skutečnosti je nutné žádosti o vydání řidičských průkazů zaevidované (nabrané) do registru řidičů do (včetně) odeslat nejpozději tento den, tj Žádosti o vydání řidičských průkazů, které budou zaevidovány do výše uvedeného data, a odeslány k výrobě do Státní tiskárny cenin později, tj. po datu budou vráceny zpět příslušným obecním úřadům obcí s rozšířenou působností k novému zaevidování. S ohledem na výše uvedené, doporučujeme též žádosti o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče zaevidované v registru řidičů do odeslat k výrobě do Státní tiskárny cenin též do data Znovu uvádíme, že: Vzhledem k tomu, že je k dispozici značné množství stávajících tiskopisů Žádost o vydání řidičského průkazu, budou se využívat tyto tiskopisy i po

2 2013, do vyčerpání zásob a to např. při výměně řidičského průkazu, jeho odcizení, změně údajů v řidičském průkazu apod. U žadatelů o řidičská oprávnění se od při prvotním udělení i při rozšíření řidičského oprávnění, budou používat výhradně nové žádosti o udělení řidičského oprávnění, stanovené vyhláškou č. 31/2001 Sb. s účinností od Nový způsob zaevidování výše uvedených žádostí spočívá v tom, že nejdříve ze strany zadavatele musí být provedeny úpravy v registru řidičů, které se promítnou do příslušné žádosti, která bude v daném rozsahu uložena. Bude možné provést výběr příslušné žádosti, na základě požadavku občana, tj. Žádost o ŘP nebo Žádost o ŘO + ŘP. V této souvislosti doporučujeme před uložením a případným tiskem žádosti (zde především žádosti o řidičské oprávnění), provést náhled na řidičský průkaz, z důvodu kontroly, zda skutečně obsahuje veškeré náležitosti a zadané údaje, vyjma čísla řidičského průkazu, podpisu a fotografie, kdy tyto položky budou do řidičského průkazu plastové karty zapracovány až při jeho výrobě. Harmonizovaný kód 95, bude doplněn až při evidenci žádosti pokud bude zadána profesní způsobilost řidiče. Tento postup budete uplatňovat i při podání žádosti o vydání řidičského průkazu stávajícího vzoru, zde nebude možné tyto žádosti z registru řidičů vytisknout, ale pouze uložit. Nová forma žádostí v registru řidičů bude též obsahovat záznam o profesní způsobilosti řidiče v části nazvané PPZŘ, do které se budou přenášet údaje z položky PPZŘ, v souvislosti se zadanými údaji o profesní způsobilosti řidiče. Způsob vydání dokladů u osoby, která je profesně způsobilá k řízení motorových vozidel, je svou podstatou stejný, jako podle současné úpravy registru řidičů, tj. týkající se nabídky, Nový PPZŘ nebo Duplikát, a to na základě zaevidovaných údajů vztahující se k profesní způsobilosti řidiče i ve vztahu k pravidelnému školení. 2. Zaevidování pravidelného školení podle 51 odst. 1 písm. i) zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Od je povinen provozovatel školicího střediska, na základě ustanovení 51 odst. 1 písm. i) zákona č. 247/2000 Sb. zaslat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne kdy bylo ukončeno pravidelné školení řidičů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle trvalého nebo přechodného pobytu řidiče seznam účastníků pravidelného školení. Na internetových stránkách Ministerstva dopravy bude pro možné využití školicích středisek umístěn seznam všech obecních úřadů obcí s rozšířenou působností s uvedenými kontakty, pro možné zasílání seznamů poštou, datovou schránkou i ovou zprávou (opatřená elektronickým podpisem). Po obdržení tohoto seznamu, příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností následně zaznamená tuto skutečnost do registru řidičů k danému řidiči v položce PPZŘ. V rámci pravidelného školení registr řidičů nabízí možnost zadání v rozsahu pravidelného školení buď 35 hodin, nebo 7 hodin. Údaj 35 hodin je možné zadat pouze za předpokladu, že pravidelné školení bylo absolvováno ve smyslu ustanovení 48 odst. 4 zákona č. 247/2000 Sb. (nejsou uplatněny roční kurzy), který zní, cit.: 2/10

3 (4) Řidič, který přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval pravidelné školení předepsaným způsobem podle 48, je povinen, pokud hodlá opět řídit vozidlo, na jehož řidiče se vztahuje povinnost zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, zúčastnit se kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hodin; rozsah ročního kurzu podle odstavce 2 se neuplatní. V případě, že řidič absolvuje pravidelné školení v rozsahu 35 hodin, ale rozdělené do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin - 48 odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb., musí být každé školení zaznamenáno jednotlivě s příslušným datem, tj. bude vybrán údaj 7 hodin. Do registru řidičů bude možné zadat záznam o pravidelném školení v rozsahu 7 hodin i s dřívějším datem (např ), i přestože bude již proveden záznam o pravidelném školení (7 hodin) pozdějšího data (např ). 3. Rovnocennosti a) Skupiny řidičského oprávnění udělené před Jak již bylo uvedeno v prvotním usměrnění činnosti, ke skupinám řidičského oprávnění, které budou uděleny do , bude automaticky, v registru řidičů, proveden příslušný záznam vztahující se k rovnocennostem, které vyplývají z 81 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění účinném od Důležité: V rámci rovnocennosti se u řidičského oprávnění skupiny C, která byla udělena v období od do , též automaticky nastaví řidičské oprávnění skupiny vozidel T. Zde je nutné ze strany příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností řidičské oprávnění omezit záznamem v položce 14, a to že řidič je oprávněn k řízení traktorů pouze s přívěsem o maximální přípustné hmotnosti do 750 kg (důvod - rozsah řidičského oprávnění C motorová vozidla o maximální přípustné hmotnosti převyšující kg, za který je možné připojit přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 750 kg). S ohledem na stanovený počet znaků pro jednotlivé řádky v položce 14 na ŘP (v registru řidičů označeno Jiné záznamy ), případně položky 13 na ŘP (v registru řidičů označeno Omezení ŘO ), byl upraven zápis tímto způsobem T přívěs do 750 kg, aby mohl být umístěn pouze do jednoho řádku. Důležité: Úprava byla nutná z toho důvodu, že pro jeden řádek je stanoveno 18 znaků, do nichž jsou zařazeny i mezery, tečky apod. Na základě této skutečnosti je bezpodmínečně nutné, aby všechny obecní úřady obcí s rozšířenou působností uváděly zápisy do řidičských průkazů navrhovaným způsobem do položek 14 (13), i ty které jsou uvedeny v další části daného doplnění. 3/10

4 Příklad Řidičské oprávnění skupiny C udělené od do B uděleno dne a C dne / LEG/2 Původní Převod Datum získání Položka 14 - AM B B B C C C T T přívěs do 750 kg b) Udělení skupin vozidel po Při novém udělení řidičského oprávnění příslušné skupiny vozidel, bude nutné zadat všechny skupiny vozidel, které je držitel oprávněn řídit, tj. i ty vyplývající z rovnocennosti, s příslušnými záznamy. Příklad zápisu v ŘP platnost řidičského průkazu bude na 10 let Udělení řidičského oprávnění skupiny B Skupina Datum udělení Č. protokolu AM / B / B / Prvotně navrhujeme zadat řidičské oprávnění té skupiny vozidel, pro kterou žadatel získal odbornou způsobilost a dále provést záznam o skupinách vozidel, které je držitel oprávněn řídit v rámci příslušné rovnocennosti, kde údaje o datu udělení a čísle protokolu budou přednastaveny. 4) Další úpravy záznamů (zápisů) do položky 14 (Jiné záznamy), případně do položky 13 (Omezení ŘO) a) Úprava bodu 3 usměrnění činnosti č. 1/2012 Jak již bylo uvedeno, podle přechodného ustanovení Čl. II bod 2. zákona č. 297/2011 Sb., bude možné udělit žadateli, který dokončil výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, řidičské oprávnění podle dosavadní právní úpravy, kdy doklad o získání odborné způsobilosti nesmí být ke dni podání žádosti o řidičské oprávnění starší než 6 měsíců. V bodu 3 Usměrnění činnosti č. 1/2012 byl uveden příklad týkající se udělení řidičského oprávnění skupiny vozidel C, kde omylem došlo i k uznání řidičského oprávnění skupiny vozidel T. Tato skutečnost se ale nezakládá na pravdě. Řidičské oprávnění skupiny C bude možné žadateli udělit za podmínek stanovených zákonem č. 361/2000 Sb., do (věková hranice 18 let), ale již ve vymezeném rozsahu řidičského oprávnění skupiny vozidel, který je stanoven od data /10

5 Nově tedy uvádíme, příklad zápisu do řidičského průkazu u žadatele o řidičské oprávnění skupiny vozidel C i s příslušným informativním údajem (byl upraven z důvodu stanovených znaků pro jeden řádek) proveden následujícím způsobem: Příklad zápisu v ŘP platnost řidičského průkazu bude na 5 let Skupina Datum udělení Omezení - položka 14 AM B B C C C v plném rozsahu Obdobná forma zápisu se bude provádět i u ostatních řidičských oprávnění skupin vozidel, kde je od stanovena nová věková hranice pro udělení řidičského oprávnění, tj. u skupin vozidel A, ( C ) C+E, D a D+E. Zápisy bude nutné provádět následujícím způsobem: - Skupina vozidel A položka 14 A v plném rozsahu (17 znaků) - Skupina vozidel C+E položka 14 CE v plném rozsahu (18 znaků) - Skupina vozidel D položka 14 D v plném rozsahu (17 znaků) - Skupina vozidel D+E položka 14 DE v plném rozsahu (18 znaků) b) Úprava zápisu řidičského oprávnění skupiny A věk 21 let pro řízení tříkolek U udělení řidičského oprávnění skupiny vozidel A ve věku 21 let, která bude opravňovat k řízení tříkolek s výkonem nad 15 kw, se s ohledem na počet znaků v jednom řádku v položce 14 (13), bude provádět zápis v následujícím formátu: A pouze tříkolky c) Změna zápisu řidičského oprávnění skupiny vozidel A1 (150) Navržený převod zápisu řidičského oprávnění skupiny vozidel A1 (150) v tomto formátu 79( 50 cm 3 ) nelze do řidičského průkazu provést. Záznam, jak v registru řidičů, tak v řidičském průkazu bude uveden v následujícím provedení A1-79( =50cm3), který již bude přednastaven v registru řidičů. Obdobně tomu bude i v případě převodu zápisu řidičského oprávněni skupiny vozidel A s harmonizačním kódem 151. Nová forma zápisu bude provedena následujícím způsobem: A 79( =400cm3). 5. Doplnění znění Usměrnění činnosti č. 1/2012 bod 8. ustanovení 83 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb. s účinností od Ustanovení 83 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. V daném případě pouze upravujeme zápis do řidičského průkazu v položce 14 (13) u žadatele o řidičské oprávnění skupiny vozidel C v 18 letech a skupiny vozidel D v 21 letech, který požádá o udělení řidičského oprávnění v souvislosti se zněním ustanovení 83 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., s ohledem na stanovený počet znaků (18) v následujícím formátu: 83/5 z.č.361/ /10

6 2. Ustanovení 83 odst. 6 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. Ustanovení 83 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., umožňuje udělení řidičského oprávnění skupiny vozidel C a C+E v 18 letech a skupiny vozidel D a D+E v 21 letech v souvislosti s profesní způsobilostí řidiče. Podle ustanovení 83 odst. 6 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. je možné udělit žadateli řidičské oprávnění výše uvedených skupin vozidel pro účely vstupního školení podle zvláštního předpisu, kterým je zákon č. 247/2000 Sb., v souvislosti především se zněním 52a odst. 1 písm. b), kde je uvedeno, cit.: Provozovatel školicího střediska může přijmout k výuce a výcviku v rámci vstupního školení pouze osobu, která je držitelem řidičského oprávnění nebo se účastní výuky a výcviku k jeho získání. V praxi tomu bude tak, že osoba, která bude chtít získat řidičské oprávnění např. skupiny vozidel C v 18 letech spolu s profesní způsobilostí řidiče, nejdříve požádá ve školicím středisku o zařazení do vstupního školení. Provozovatel školicího střediska danou osobu zařadí do vstupního školení a vydá Potvrzení o této skutečnosti, které žadatel následně předloží v autoškole se žádostí o přijetí k výuce a výcviku pro získání řidičského oprávnění. Následně žadatel zahájí výuku a výcvik v autoškole pro získání příslušného řidičského oprávnění. V rámci vstupního školení se žadatel, před udělením řidičského oprávnění, může případně účastnit pouze výuky v rámci vstupního školení, nikoliv výcviku (není ještě držitelem řidičského oprávnění). Po absolvování výuky a výcviku v autoškole složí žadatel zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a může mu být, i za splnění dalších souvisejících podmínek (i doložení potvrzení ze školicího střediska) uděleno řidičské oprávnění pro danou skupinu vozidel. V rámci tohoto udělení řidičského oprávnění příslušné skupiny vozidel bude do řidičského průkazu proveden zápis v tomto formátu: 83/6 z.č.361/2000 (řízení vozidel pouze v rámci vstupního školení) Následně žadatel může pokračovat ve výcviku konaného v rámci vstupního školení podle 47 zákona č. 247/2000 Sb. a vozidla zařazená do příslušné skupiny vozidel může v daném případě řídit pouze v rámci tohoto výcviku. 3. Ustanovení 83 odst. 6 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. Ustanovení 83 odst. 6 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., stanoví cit.: (6) Řidičské oprávnění pro skupiny C a C+E lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let, a pro skupiny D a D+E osobě, která dosáhla věku 21 let nebo 23 let. Toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku stanoveného v odstavci 1 písm. e) a g) jeho držitele k řízení b) pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení 1. v rozšířeném rozsahu 2. v základním rozsahu, jedná-li se o osobu, které bylo řidičské oprávnění pro skupinu D nebo D+E uděleno ve věku 23 let. Uvedené ustanovení umožňuje držiteli profesní způsobilosti řidiče, nikoliv pouze držiteli průkazu profesní způsobilosti řidiče, řídit motorová vozidla zařazená do výše uvedených skupin řidičského oprávnění, na základě a v rozsahu, který je dán ustanovením 6 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb., kde je uvedeno, cit.: (9) Řidič motorového vozidla, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění udělené pro skupiny C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné, 6/10

7 kterému nebyla do řidičského průkazu zaznamenána profesní způsobilost řidiče, je dále povinen mít při řízení u sebe průkaz profesní způsobilosti řidiče pro příslušnou skupinu vozidel nebo obdobný doklad vydaný jiným členským státem Evropské unie, s výjimkou vozidel stanovených zvláštním právním předpisem 9a). Držitel průkazu profesní způsobilosti řidiče, který se podrobil vstupnímu školení v základním rozsahu podle zvláštního právního předpisu 9b), je oprávněn řídit motorové vozidlo zařazené do skupiny C a C+E až od 21 let a motorové vozidlo zařazené do skupiny D a D+E až od 23 let, s výjimkou motorového vozidla linkové osobní dopravy, pokud trasa linky nepřesahuje 50 km. Držitel průkazu profesní způsobilosti řidiče, který se podrobil vstupnímu školení v rozšířeném rozsahu podle zvláštního právního předpisu 9b), je oprávněn řídit motorové vozidlo skupiny C a C+E od 18 let a motorové vozidlo skupiny D a D+E od 21 let. Podle níže uvedené citace ustanovení 83 odst. 6 písm. b) bod 1. b) pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení 1. v rozšířeném rozsahu je, držitel řidičského oprávnění skupiny C a C+E udělené v 18 letech a D a D+E udělené v 21 letech oprávněn, řídit motorová vozidla zařazená do této skupiny řidičského oprávnění v plném rozsahu, tj. s využitím výše uvedeného ustanovení 6 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb. (Držitel průkazu profesní způsobilosti řidiče, který se podrobil vstupnímu školení v rozšířeném rozsahu podle zvláštního právního předpisu 9b), je oprávněn řídit motorové vozidlo skupiny C a C+E od 18 let a motorové vozidlo skupiny D a D+E od 21 let. ) Příklad: Řidič po absolvování vstupního školení v rozšířeném rozsahu (280 hodin), např. pro skupinu vozidel C, se následně dostaví na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností a požádá podle 52c odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb. o profesní způsobilost řidiče, ke které doloží zaplacení správního poplatku, vykonání zkoušky v období 6 měsíců před podáním žádosti (po vstupním školení) a dále skutečnosti vážící se k pobytu na území České republiky. Ze strany obecního úřadu obce s rozšířenou působností po splnění příslušných podmínek bude řidiči vydán řidičský průkaz se záznamem o profesní způsobilosti řidiče na příslušnou skupinu vozidel, tj. C a C1, ve formátu 95(DD.MM.RR). V daném případě řidič, jak již bylo výše uvedeno, bude oprávněn, na základě profesní způsobilosti řidiče, k řízení vozidel zařazených do příslušné skupiny vozidel v plném rozsahu. V daném případě již nebude prováděn žádný záznam do položky 14 (13) a původně zadaný záznam v tomto znění 83/6 z.č.361/2000 musí být smazán. V souladu s níže uvedenou citací 83 odst. 6 písm. b) bod 2. b) pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení 2. v základním rozsahu, jedná-li se o osobu, které bylo řidičské oprávnění pro skupinu D nebo D+E uděleno ve věku 23 let. řidič může absolvovat vstupní školení ale také pouze v základním rozsahu, tj. 140 hodin. V tomto případě, na základě znění ustanovení 6 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb., bude řidič oprávněn k řízení vozidel zařazených do skupiny C a C+E až od 21 let a u vozidel zařazených do skupiny D a D+E až od 23 let. 7/10

8 Při podání žádosti o uznání profesní způsobilosti řidiče pro příslušné skupiny vozidel bude tato profesní způsobilost uznána pouze v získaném základním rozsahu. Příklad: Řidičské oprávnění skupiny vozidel C základní rozsah U řidičského oprávnění skupiny vozidel C, po podání žádosti o uznání profesní způsobilosti řidiče, u řidiče, který ještě nedosáhl věku 21 let, bude v řidičském průkazu proveden zápis 95 s příslušným datem k řidičskému oprávnění skupiny vozidel C1 a C 95(DD.MM.RR), a dále v položce 14 (13) bude proveden záznam způsobem, který byl prováděn i v současné době do průkazu profesní způsobilosti řidiče, tj. C od DD.MM.RRRR datum dosažení 21 let věku řidiče. Příklad: Řidičské oprávnění skupiny vozidel D základní rozsah Řidič, který absolvuje vstupní školení pro řidičské oprávnění skupiny D či D+E v základním rozsahu je oprávněn k řízení vozidel, na základě profesní způsobilosti již od věku 23 let, v souvislosti se zněním ustanovení 6 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb., v plném rozsahu Záznam o profesní způsobilosti řidiče bude uveden do řidičského průkazu harmonizovaným kódem 95(DD.M.RR) u skupiny vozidel D1 a D. Pokud řidič v době uznání profesní způsobilosti pro skupinu vozidel D nebo D+E ještě nedosáhl věku 23 let, bude uznána a též zapsána do řidičského průkazu harmonizovaným kódem 95(DD.MM.RR), ale musí být příslušným způsobem omezena. V dané věci je nutné podotknout, že ustanovení 6 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb. umožňuje držiteli profesní způsobilosti řidiče pro skupinu D a D+E, pokud nedosáhl věku 23 let, řídit vozidla zařazená do skupiny vozidel D1 a D1+E, ale dále také k řízení motorových vozidel linkové osobní dopravy, pokud trasa linky nepřesahuje 50 km. Tuto skutečnost je nutné pro kontrolní orgány v řidičském průkazu zohlednit. V níže uvedeném zápisu v položce 14 (13) se v údaji DD.MM.RR uvede datum dosažení věku 23 let. Pro tento případ doporučujeme provést zápis příslušného omezení do řidičského průkazu, a to následujícím způsobem: 1. řádek: D do DD.MM.RR jen 2. řádek: pro lin.d. do 50km. Výše uvedený zápis je nutné zapsat v daném formátu, a to opět s ohledem na stanovený počet znaků v jednotlivých řádcích. 6. Správní poplatky: Vydávání dokladů potřebných pro řízení motorových vozidel je též propojeno na správní poplatky za jednotlivé doklady, které jsou upraveny zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Za vydání řidičského průkazu je stanoven správní poplatek ve výši 50,- Kč. Správní poplatek v této výši bude vybrán i za vydání řidičského průkazu, na základě uznání profesní způsobilosti řidiče záznam harmonizovaného kód 95 do řidičského průkazu. Za vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče, bude i nadále vybrán správní poplatek ve výši 200,- Kč. Průkaz profesní způsobilosti řidiče bude možné vydat, po pouze k řidičskému průkazu, který bude vydán jiným státem než Českou republikou. 8/10

9 Na základě posledního vyjádření Ministerstva financí z prosince roku 2012, se správní poplatek za vydání paměťové karty řidiče (položka 26 písm. j) zákona č. 634/2004 Sb.) ve výši 700,- Kč vybere vždy, kdy obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává tuto kartu novou bez ohledu na důvod jejího vydání, tj. i při vydání řidičského průkazu v návaznosti na uznání profesní způsobilosti řidiče, dále např. při ztrátě řidičského průkazu, rozšíření řidičského oprávnění, apod. Správní poplatek se nevybere v případě, vydává-li se karta náhradou za kartu vadnou či nefunkční, a to podle ustanovení 8 odst. 2 písm. b) zákona o správních poplatcích. Správní poplatek za paměťovou kartu řidiče nebude dále vybrán i v případě, že paměťová karta řidiče bude vydána v souvislosti s povinnou výměnou řidičského průkazu, která je stanovena v 134 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., tj. pokud je tato výměna řidičského průkazu osvobozena od správního poplatku i doklady provázané na tuto povinnou výměnu budou též osvobozeny od správního poplatku (dopis čj. 2936/ RP/1). 7. Úprava registru řidičů v souvislosti se zákony č. 390/2012 Sb. a č. 396/2012 Sb., kterými byl novelizován zákon č. 361/2000 Sb. Navazujeme na dopis čj. 3676/ RP/2 ze dne , kterým byly informovány obecní úřady obcí s rozšířenou působností, jak postupovat při zadávání údajů o přiměřeném omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel (zákon č. 390/2012 Sb.) a dále na základě uloženého exekučního příkazu pozastavením řidičského oprávnění (zákon č. 396/2012 Sb.), a to v souvislosti s úpravou registru řidičů k datu a) Zákon č. 390/2012 Sb. přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel. Postup 1. Při evidenci spáchaného trestného činu vybrat v číselníku trestných činů předmětný trestný čin (číselník trestných činů byl již rozšířen k datu ) - 196a - Přiměřené omezení - zdržení se řízení motorových vozidel (zanedbání povinné výživy). 2. Při evidenci rozhodnutí doplnit kdo rozhodl, čj., datum nabytí právní moci a do položky Opatření bude zadáno Přiměřené omezení, které bude automaticky provázáno na pozbytí řidičského oprávnění s důvodem Pozbytí ŘO (přiměřené omezení) a již přednastaveným datem počátku na datum nabytí právní moci rozsudku. 3. Při odevzdání řidičského průkazu ze strany jeho držitele, jako důvod odevzdání řidičského průkazu bude zadáno Odevzdání ŘP (pozbytí ŘO)". 4. Za předpokladu, že bude ze strany soudu rozhodnuto o ukončení trestu přiměřeného omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel podle 359 č. 141/2961 Sb., trestní zákoník, bude vybrána možnost ukončení Přiměřené omezení - konec s dalšími potřebnými údaji, kdo rozhodl, datum nabytí právní moci apod. 5. O vrácení řidičského oprávnění musí řidič požádat a pokud bude jeho žádosti vyhověno, musí být ukončena dříve zaevidovaná blokace řidičského oprávnění s důvodem Pozbytí ŘO (přiměřené omezení) a zaevidováno vrácení řidičského průkazu. 9/10

10 b) Zákon č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Navazujeme na předchozí informaci (č.j. 3676/ RP/2 ze dne ) a upřesňujeme možnost zadání dat o uloženém exekučním příkazu k pozastavení řidičského oprávnění vydaný exekutorem, do centrálního registru řidičů, na základě jeho úpravy vytvořené k datu Postup 1. Při doručení exekučního příkazu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností zaevidujete pozastavení řidičského oprávnění jako novou blokaci řidičského oprávnění s důvodem Pozastavení ŘO (exekuce), číslem jednacím doručeného exekučního příkazu a datem doručení exekučního příkazu povinnému, které Vám musí být oznámeno exekutorem. Jelikož tímto datem je povinnému pozastaveno řidičské oprávnění ( 71a odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb.) 2. Při odevzdání řidičského průkazu ze strany jeho držitele, jako důvod odevzdání řidičského průkazu uvedete Odevzdání ŘP (pozastavení ŘO). 8. Další změny zákona č. 361/2000 Sb. s účinností od data vybraná ustanovení Na základě zákona č. 297/2011 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 361/2000 Sb., dochází i k úpravě dalších ustanovení, tj. např. 94a, kde je doplněn nový odstavec 4, který stanoví, cit.: (4) Pokud řidičské oprávnění, které držitel pozbyl podle odstavce 1 nebo kterého se vzdal, podmiňuje udělení řidičského oprávnění pro jinou skupinu vozidel, pozbývá držitel současně i řidičské oprávnění pro tuto skupinu vozidel. Z výše uvedeného ustanovení vyplývá, že pokud řidič např. pozbude řidičské oprávnění skupiny B a je držitelem i řidičského oprávnění skupiny C, pozbude zároveň i tuto skupinu řidičského oprávnění, bez nutnosti uplatnění 93 odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. Další změnou, kterou zákon č. 361/2000 Sb., od data přináší je, podle 92 odst. 4 písm. c), že doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, nesmí být k datu podání žádosti o udělení řidičského oprávnění starší než 6 měsíců. Za předpokladu, že tato situace nastane, je nutné použít 97 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., dle kterého se žadatel o udělení řidičského oprávnění musí, v souladu s 97 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., podrobit přezkoušení z odborné způsobilosti, kterým se ověřuje trvání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel u žadatele o řidičské oprávnění. Dále je upraveno názvosloví v zákoně č. 361/2000 Sb., uvedené v 104 odst. 2 písm. b), kde stávající znění řidičský průkaz vydaný členským státem Evropských společenství (dále jen řidičský průkaz Evropských společenství ), je nahrazeno zněním b) řidičský průkaz vydaný jiným členským státem,. Uvedené názvosloví je provázáno na ustanovení 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. a je ho užito i v ostatních ustanoveních zákona č. 361/2000 Sb. Pro další možné využití přikládáme tabulku, která obsahuje vozidla kategorie L - motocykly s příslušným popisem a rozlišením a dále se skupinami vozidel (i příslušné zápisy v ŘP), na základě kterých je možné ten který motocykl řídit. S pozdravem Ing. Vladimír Vošický, Ph.D. ředitel Odbor dopravně správní Příloha: 1/3 10/10

I. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 19. 3. 2013

I. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 19. 3. 2013 Informace o novelách zákonů č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním povozu), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 247/2000 Sb., o získávání

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

Metodika. č. 1/2008. Ministerstvo dopravy. vydávání Průkazu profesní způsobilosti řidiče pro pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností

Metodika. č. 1/2008. Ministerstvo dopravy. vydávání Průkazu profesní způsobilosti řidiče pro pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Ministerstvo dopravy Metodika č. 1/2008 vydávání Průkazu profesní způsobilosti řidiče pro pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností ZPRACOVAL OVĚŘIL ÚTVAR O 150 O 150 FUNKCE ředitel odboru

Více

(Převzato: )

(Převzato:  ) (Převzato: www.mdcr.cz ) Poznámka zpracovatele: Toto Usměrnění činnosti pro krajské úřady udělování akreditací pro školící střediska doplnění, čj.249/2009-160-ost/1 ze dne 3.4.2009 je oproti původnímu

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2052 Sbírka zákonů č. 199 / 2017 199 ZÁKON ze dne 7. června 2017, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),

Více

ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ HLAVA PRVNÍ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ

ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ HLAVA PRVNÍ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ HLAVA PRVNÍ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ (1) Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje vstupní školení

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (

Zákony pro lidi - Monitor změn ( Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění V. ČÁST PRVNÍ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY

Více

Příloha č. 1. 1. V rámci přechodných ustanovení platí stávající rozsah řidičských oprávnění i po 19. 1. 2013 převodní tabulka.

Příloha č. 1. 1. V rámci přechodných ustanovení platí stávající rozsah řidičských oprávnění i po 19. 1. 2013 převodní tabulka. Příloha č. 1 1. V rámci přechodných ustanovení platí stávající rozsah řidičských i po 19. 1. 2013 převodní tabulka Skupina AM skupiny AM opravňuje k řízení mopedů a malých motocyklů s maximální konstrukční

Více

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ KTERÉ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY OPRAVŇUJÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY K ŘÍZENÍ. Řidičský průkaz vybraná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb.

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ KTERÉ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY OPRAVŇUJÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY K ŘÍZENÍ. Řidičský průkaz vybraná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ Tento materiál obsahuje základní informace o rozlišování pojmů řidičské oprávnění a řidičský průkaz a některá ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahující

Více

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ ANOTACE Zákon o ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI Školicí střediska řidičů 1. Autor Vladimír Žalman 2. Období tvorby leden 2013 3. Obor

Více

(1)Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje vstupní školení a následná pravidelná školení.

(1)Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje vstupní školení a následná pravidelná školení. ČÁST PÁTÁ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ Hlava první Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů 46 (1)Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj:

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: ROZDÍLOVÁ TABULKA Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Předkladatel: Ministerstvo dopravy

Předkladatel: Ministerstvo dopravy ROZDÍLOVÁ TABULKA Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI

ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ANOTACE Obsah zákona ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI 1. Autor Vladimír Žalman 2. Období

Více

A u t o š k o l s k é n o v i n y

A u t o š k o l s k é n o v i n y A u t o š k o l s k é n o v i n y Leden 2013 Vydává : Asociace autoškol ČR, o.s. 130 00 Praha 3, Čajkovského 1 www.autoskol.cz e-mail : asociace@autoskol.cz Mobil : 739 093 643 Telefon : 222 722 821 Vážení

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

I N F O R M A C E. Stanovisko Ministerstva dopravy k některým dotazům, týkajících se dopravně správních agend, výcviku a školení řidičů.

I N F O R M A C E. Stanovisko Ministerstva dopravy k některým dotazům, týkajících se dopravně správních agend, výcviku a školení řidičů. MZA 56/2006 -Informace-stanoviska I N F O R M A C E. Stanovisko Ministerstva dopravy k některým dotazům, týkajících se dopravně správních agend, výcviku a školení řidičů. Dotaz: Zda se vyšetření podle

Více

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. Pozměňovací a jiné návrhy k návrhu poslanců Věry Kovářové, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

Více

14d) 60 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

14d) 60 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, novelizuje také zákon č. 361/2000 Sb.,

Více

6 ) 13 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb.,

6 ) 13 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb., Strana 3042 Sbírka zákonů č. 284 / 2013 284 VYHLÁŠKA ze dne 3. září 2013, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : 22 A 20/2013 34 U S N E S E N Í Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda a JUDr. Daniela Spratka, Ph.D., v právní věci

Více

Srovnávací tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES

Srovnávací tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Srovnávací tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (část,, odst., písm. a pod.) Navrhovaný předpis

Více

Profesní průkazy řidičů

Profesní průkazy řidičů Profesní průkazy řidičů ANOTACE Zákon o ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI profesní průkazy řidičů 1. Autor Vladimír Žalman 2. Období tvorby leden 2013 3. Obor středního

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 105 Rozeslána dne 14. října 2011 Cena Kč 107, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 105 Rozeslána dne 14. října 2011 Cena Kč 107, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 105 Rozeslána dne 14. října 2011 Cena Kč 107, O B S A H : 297. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 108 USNESENÍ hospodářského výboru ze 17. schůze konané dne 12.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 108 USNESENÍ hospodářského výboru ze 17. schůze konané dne 12. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 108 USNESENÍ hospodářského výboru ze 17. schůze konané dne 12. září 2007 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2011 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 300 Vládní návrh na vydání zákona kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu zákonem č. 268/2015 Sb. s účinností od 31. prosince 2015 6 (7) Přesahuje-li počet přepravovaných dětí starších tří let počet sedadel vybavených bezpečnostními

Více

Zákon č. 48/2016 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Změny týkající se provádění dopravněpsychologického vyšetření

Zákon č. 48/2016 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Změny týkající se provádění dopravněpsychologického vyšetření Zákon č. 48/2016 Sb. o provozu na pozemních komunikacích Změny týkající se provádění dopravněpsychologického vyšetření 87a (6) Dopravně psychologické vyšetření se vyhotovuje písemnou formou a je podkladem

Více

HLAVA III ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNĺ A ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ. Díl 1 Řidičské oprávnění

HLAVA III ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNĺ A ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ. Díl 1 Řidičské oprávnění HLAVA III ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNĺ A ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ Díl 1 Řidičské oprávnění 80 Řidičské oprávnění opravňuje jeho držitele k řízení motorového vozidla zařazeného do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne..2017,

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne..2017, Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne..2017, kterou se mění vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne.. 2011,

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne.. 2011, V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.. 2011, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Položka 16 Název poplatku Částka (v Kč)

Položka 16 Název poplatku Částka (v Kč) Položka 16 Vydání Dokladu, průkazu, osvědčení nebo obdobné listiny náhradou za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu, jsou-li poškozené, zničené, ztracené, odcizené, neupotřebitelné nebo za doklad,

Více

Metodická pomůcka k provozování školícího střediska

Metodická pomůcka k provozování školícího střediska HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR DOPRAVNÍCH AGEND oddělení zkušebních komisařů Metodická pomůcka k provozování školícího střediska fax : 236 00 7159 telefon : 236 00 3079 Miroslav

Více

ZÁKON 297/2011. Jsou zde uvedeny pouze části, kde došlo ke změnám. Změny vyznačené žlutě jsou účinné od 1.1.2012.

ZÁKON 297/2011. Jsou zde uvedeny pouze části, kde došlo ke změnám. Změny vyznačené žlutě jsou účinné od 1.1.2012. ZÁKON 297/2011 kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, ÚČINNOST OD 1. 1. 2012 ÚČINNOST

Více

Městský úřad Chotěboř. Nejčastější dotazy - řidičské průkazy

Městský úřad Chotěboř. Nejčastější dotazy - řidičské průkazy Městský úřad Chotěboř Nejčastější dotazy - řidičské průkazy Jak zjistím stav svého bodového konta? Jde to po internetu? O výdej dat z registru řidičů ve formě výpisu z bodového hodnocení řidiče je nutno

Více

Odbor dopravy. 1) Registr vozidel

Odbor dopravy. 1) Registr vozidel Odbor dopravy 1) Registr vozidel a) evidence vedená výpočetní technikou, b) část pro vedení evidence písemná (spis vozidla), c) evidence technických průkazů silničních motorových vozidel a přípojných vozidel,

Více

374/2007 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2007, ČÁST PRVNÍ

374/2007 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2007, ČÁST PRVNÍ 374/2007 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2007, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

HLAVA III ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ. Díl 1. Řidičské oprávnění

HLAVA III ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ. Díl 1. Řidičské oprávnění 1 Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu HLAVA III ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ Díl 1 Řidičské oprávnění 80 Řidičské oprávnění opravňuje jeho držitele k řízení motorového vozidla zařazeného

Více

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

OSOBNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu OSOBNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Náklady na povinné dopravně psychologické vyšetření osoby, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, hradí: a) tato osoba b) zaměstnavatel řidiče, jehož

Více

Vybrané změny zákona

Vybrané změny zákona Změny předpisů pro dopravu Ing. Josef Gerža Autoslužby Mirda s.r.o. Vybrané změny zákona 361/2000sb., o provozu na pozemních komunikacích 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1) 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 a upravuje

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1) 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 a upravuje 247/2000 Sb. znění účinné od 20. 2. 2016 247 ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Parlament se usnesl na

Více

80a Skupiny vozidel. a) AM jsou zařazena motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h -1

80a Skupiny vozidel. a) AM jsou zařazena motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h -1 80a Skupiny vozidel (1) Do skupiny a) AM jsou zařazena motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h -1 1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm 3 nebo

Více

253/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. září 2007,

253/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. září 2007, 253/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. září 2007, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 94 USNESENÍ hospodářského výboru ze 13. schůze konané dne 25.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 94 USNESENÍ hospodářského výboru ze 13. schůze konané dne 25. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 94 USNESENÍ hospodářského výboru ze 13. schůze konané dne 25. května 2011 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000

Více

31/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001 o řidičských průkazech a o registru řidičů

31/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001 o řidičských průkazech a o registru řidičů 31/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001 o řidičských průkazech a o registru řidičů Změna: 154/2003 Sb., účinnost od 27. 5. 2003 Změna: 177/2004 Sb., účinnost od 1. 5. 2004

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 ) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 ) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění Strana 3746 Sbírka zákonů č. 297 / 2011 Částka 105 297 ZÁKON ze dne 6. září 2011, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 1066/2

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 1066/2 P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2006 4. volební období 1066/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994

Více

297/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. září 2011,

297/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. září 2011, 297/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. září 2011, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Instrukce č. 1/2011 k usměrnění činnosti pro postup při vydávání dokladu Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou Č.j.: 38/2011-150-ADM/2

Více

Akademie dopravního vzdělávání

Akademie dopravního vzdělávání Pokračování z minulého Bulletinu Akademie dopravního vzdělávání PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY A NOVINKY Správní delikt provozovatele vozidla ( 125) - (6) Neuhradí-li provozovatel vozidla

Více

Obecné podmínky pro vyřízení žádosti. Novela zákona č. 56/2001 Sb., účinná od 1. června 2017

Obecné podmínky pro vyřízení žádosti. Novela zákona č. 56/2001 Sb., účinná od 1. června 2017 Obecné podmínky pro vyřízení žádosti Novela zákona č. 56/2001 Sb., účinná od 1. června 2017 Novela zákona rozšířila okruh zapisovaných údajů do RSV, a to údaje o vlastníkovi a provozovateli vozidla. Lze

Více

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů část 1.

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů část 1. Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů část 1. Tento materiál je určen všem, kterých se nějakým způsobem týká novela zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení

Více

Nový evropský řidičský průkaz pro vyšší ochranu, bezpečnost a volný pohyb

Nový evropský řidičský průkaz pro vyšší ochranu, bezpečnost a volný pohyb EVROPSKÁ KOMISE ZPRÁVA Brusel 18. ledna 2013 Nový evropský řidičský průkaz pro vyšší ochranu, bezpečnost a volný pohyb Dne 19. ledna 2013 bude v rámci vstupu v platnost třetí směrnice EU o řidičských průkazech

Více

253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel Čl. I Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel,

Více

VYHLÁŠKA ze dne , kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb.

VYHLÁŠKA ze dne , kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb. Příloha Návrh prováděcích předpisů VYHLÁŠKA ze dne... 2004, kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

Stanice technické kontroly a stanice měření emisí, přestavba silničního vozidla, povinná výbava

Stanice technické kontroly a stanice měření emisí, přestavba silničního vozidla, povinná výbava Stanice technické kontroly a stanice měření emisí, přestavba silničního vozidla, povinná výbava ANOTACE 1. Stanice technické kontroly, Stanice měření emisí, přestavba silničního vozidla, povinná výbava

Více

ROK Ověření správnosti údajů v žádosti o výpis z rejstříku trestů a totožnosti žadatele

ROK Ověření správnosti údajů v žádosti o výpis z rejstříku trestů a totožnosti žadatele ROK 2006 Číslo Č. j. /ze dne Název informace Platnost 1. VS-2/60/2-2006 ze dne 3. 2. 2006 2. VS-327/60/2-2005 ze dne 10. 2. 2006 3. VS-408/60/2-2005 ze dne 7. 3. 2006 1. Doklad o právní způsobilosti k

Více

VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH ÚŘEDNÍKŮ - ZVL. ČÁST - OBLAST SPRÁVNÍHO ROZHODOVÁNÍ NA ÚSEKU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH ÚŘEDNÍKŮ - ZVL. ČÁST - OBLAST SPRÁVNÍHO ROZHODOVÁNÍ NA ÚSEKU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH ÚŘEDNÍKŮ - ZVL. ČÁST - OBLAST SPRÁVNÍHO ROZHODOVÁNÍ NA ÚSEKU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Úvodní kapitola + Informace o kurzu + Informace ke studiu Správní rozhodování a dozorová

Více

Obsah. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

Obsah. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) Obsah Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ČÁST PRVNÍ Zákon o provozu na pozemních komunikacích 7 HLAVA I Úvodní ustanovení

Více

Pozměňovací návrh. 1. V čl. I se za dosavadní novelizační bod 8 vkládá nový novelizační bod 9, který zní:

Pozměňovací návrh. 1. V čl. I se za dosavadní novelizační bod 8 vkládá nový novelizační bod 9, který zní: Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu

Více

Z P R A V O D A J A U T O Š K O L

Z P R A V O D A J A U T O Š K O L M E T O D I C K Ý Z P R A V O D A J A U T O Š K O L číslo 62/2007 OBSAH: Informace stanoviska MD k dotazům str. 2 Novelizace zákona č. 247/2000 Sb. str. 11 Seznam zákonů, vyhlášek a předpisů str. 35 Vyhláška

Více

Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady. Č. j.:

Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady. Č. j.: Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady Č. j.: Metodický pokyn pro získání odborné způsobilosti k řízení drážních vozidel na vlečce nebo k řízení lanové dráhy (úplné znění s účinností od

Více

Informační materiál Ministerstva dopravy k měření rychlosti

Informační materiál Ministerstva dopravy k měření rychlosti Metodický zpravodaj autoškol č. 77/2012- Informace, stanoviska Informační materiál Ministerstva dopravy k měření rychlosti Legislativní rámec a judikatura ve věci měření rychlosti motorových vozidel. Měření

Více

ROK Číslo Č. j. /ze dne Název informace Platnost

ROK Číslo Č. j. /ze dne Název informace Platnost ROK 2011 Číslo Č. j. /ze dne Název informace Platnost 1. MV-117452-2/VS-2010 ze dne 7. 1. 2011 2. MV-3742-1/VS-2011 ze dne 14. 1. 2011 Změny v souvislosti s novelizací zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu

Více

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

229/2005 Sb. ZÁKON ze dne 18. května 2005, ČÁST PRVNÍ

229/2005 Sb. ZÁKON ze dne 18. května 2005, ČÁST PRVNÍ 229/2005 Sb. ZÁKON ze dne 18. května 2005, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách

Více

3. Pojmenování, název životní situace - Řidičské oprávnění vrácení po zákazu řízení motorových vozidel

3. Pojmenování, název životní situace - Řidičské oprávnění vrácení po zákazu řízení motorových vozidel 3. Pojmenování, název životní situace - Řidičské oprávnění vrácení po zákazu řízení motorových vozidel 4. Základní informace Po výkonu trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

Vybrané pasáže ze zákona 247/2000 Sb.

Vybrané pasáže ze zákona 247/2000 Sb. Vybrané pasáže ze zákona 247/2000 Sb. 14 Druhy výuky a výcviku (1) Provozovatel autoškoly je oprávněn poskytovat v rozsahu stanoveném v registraci k provozování autoškoly tyto druhy výuky a výcviku: a)

Více

M E T O D I C K Ý Z P R A V O D A J. číslo 64/2008 A U T O Š K O L

M E T O D I C K Ý Z P R A V O D A J. číslo 64/2008 A U T O Š K O L M E T O D I C K Ý Z P R A V O D A J A U T O Š K O L číslo 64/2008 OBSAH: Nehodovost motocyklistů v roce 2007 str. 2 Metodika č. 1/2008 MD- vydání profesních průkazů str. 5 Usměrnění pro KÚ k udělování

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Platné znění vybraných ustanovení zákona o silničním provozu s vyznačením navrhovaných změn. Předmět úpravy

Platné znění vybraných ustanovení zákona o silničním provozu s vyznačením navrhovaných změn. Předmět úpravy Platné znění vybraných ustanovení zákona o silničním provozu s vyznačením navrhovaných změn 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 43) Evropské unie 47) a upravuje a)

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen

Více

Kancelář starosty a tajemníka. nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun

Kancelář starosty a tajemníka. nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního hospodářského výboru č. 296 ze 41. schůze konané dne 31. srpna 2016 (tisk 683/2)

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního hospodářského výboru č. 296 ze 41. schůze konané dne 31. srpna 2016 (tisk 683/2) Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti

Více

Úplné znění části II. přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, s vyznačením navrhovaných změn

Úplné znění části II. přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, s vyznačením navrhovaných změn Úplné znění části II. přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, s vyznačením navrhovaných změn ČÁST II Položka 26 a) Zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele

Více

Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních ČÁST PRVNÍ Zákon 105/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní

Více

ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ. Čl. I.

ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ. Čl. I. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ Čl. I. Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákona č. 322/2006

Více

Změny v pravidlech silničního provozu přijaté v období od 1.1.2012 do 19.1.2013 a informace o Ekologických plaketách při cestě do Německa

Změny v pravidlech silničního provozu přijaté v období od 1.1.2012 do 19.1.2013 a informace o Ekologických plaketách při cestě do Německa Změny v pravidlech silničního provozu přijaté v období od 1.1.2012 do 19.1.2013 a informace o Ekologických plaketách při cestě do Německa 1. Rozsah řidičského oprávnění Hlavní změny oproti stávající právní

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti Citace: 592/2006 Sb. Částka: 188/2006 Sb.

Více

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích Metodický zpravodaj 51/2005 (část Zákony, vyhlášky a ostatní předpisy ) VÝPIS: ČÁSTKA 215 ZÁKON č. 634/2004 Sb. ze dne 26.listopadu 2004, o správních poplatcích SAZEBNÍK ČÁST II Příloha Položka 26 a) Zápis

Více

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor dopravy a silničního hospodářství Působnost odboru dopravy a silničního hospodářství ve vztahu k občanům má charakter státní správy. Zajišťuje svoji činnost ve správním území obce Rýmařov, Břidličná,

Více

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

AKREDITACE DOPRAVNÍCH PSYCHOLOGŮ NA MD

AKREDITACE DOPRAVNÍCH PSYCHOLOGŮ NA MD 1 AKREDITACE DOPRAVNÍCH PSYCHOLOGŮ NA MD současná situace a výhled Právní předpisy 2 Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky Čl. 2 (3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech,

Více

Žádost. o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného o jmenování na služební místo představeného 1

Žádost. o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného o jmenování na služební místo představeného 1 Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného o jmenování na služební místo představeného 1 Označení a adresa služebního orgánu, kterému je žádost adresována Údaje o

Více

592/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 12. prosince 2006

592/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 12. prosince 2006 592/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2006 o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti Vláda nařizuje podle 21 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další

Více

HLAVA PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST ŽADATELŮ O VYDÁNÍ LICENCE STROJVEDOUCÍHO A OSVĚDČENÍ STROJVEDOUCÍHO ČÁST PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA DRÁZE

HLAVA PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST ŽADATELŮ O VYDÁNÍ LICENCE STROJVEDOUCÍHO A OSVĚDČENÍ STROJVEDOUCÍHO ČÁST PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA DRÁZE Strana 68 Sbírka zákonů č. 16 / 2012 16 VYHLÁŠKA ze dne 5. ledna 2011 o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení

Více

Doklady v silniční nákladní dopravě

Doklady v silniční nákladní dopravě Doklady v silniční nákladní dopravě. Doklady pro řidiče 1. Doklady, kterými řidič prokazuje svou totožnost, oprávnění řídit motorová vozidla, odbornou a zdravotní způsobilost k práci řidiče v nákladní

Více

Žádost. o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1

Žádost. o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1 Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1 Označení a adresa služebního orgánu, kterému je žádost adresována Údaje o žadateli Jméno(a) a příjmení,

Více

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Ing. Martin Tichý Předpisová základna: nejprve národní

Více

SŽDC PO-24/2018-GŘ. Pravidla pro školení a přezkoušení zkoušejícího strojvedoucích. Účinnost ode dne zveřejnění

SŽDC PO-24/2018-GŘ. Pravidla pro školení a přezkoušení zkoušejícího strojvedoucích. Účinnost ode dne zveřejnění Pokyn Úroveň přístupu A SŽDC PO-24/2018-GŘ Pravidla pro školení a přezkoušení zkoušejícího strojvedoucích Schváleno pod čj. S 44313/2018-SŽDC-GŘ-O10 Dne: 3. 9. 2018 Bc. Jiří Svoboda MBA generální ředitel

Více

VYHLÁŠKA ze dne 11. června 2018 o zkušebním řádu aprobační zkoušky

VYHLÁŠKA ze dne 11. června 2018 o zkušebním řádu aprobační zkoušky Strana 1498 Sbírka zákonů č. 117 / 2018 117 VYHLÁŠKA ze dne 11. června 2018 o zkušebním řádu aprobační zkoušky Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. f) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při přepravě

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při přepravě Strana 22 Sbírka zákonů č. 4 / 2009 Částka 2 4 VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při přepravě Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 odst. 1 k provedení 8b odst. 4 a 7 a 8e odst. 3

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne. 2017,

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne. 2017, N Á V R H II. VYHLÁŠKA ze dne. 2017, o zkušebním řádu aprobační zkoušky a o změně vyhlášky č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2001 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění

Více