Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Praha / 41/ LEG/2 Janovcová Kateřina /

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Praha / 41/2012-160-LEG/2 Janovcová Kateřina / 225131461 15.1.2013"

Transkript

1 nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, Praha 1 Elektronicky - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností na vědomí - krajským úřadům - Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Praha / 41/ LEG/2 Janovcová Kateřina / Věc: I. doplnění usměrnění činnosti č. 1/ novela zákona č. 361/2000 Sb. s účinností od data Z důvodu změn, které přináší novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, doplňujeme a upřesňujeme Usměrnění činnosti č. 1/2012 pro činnost obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na základě zákona č. 297/2011 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 361/2000 Sb. s účinností od data Žádosti o vydání řidičských průkazů Důležité upozornění: S ohledem na novou úpravu registru řidičů od data , dochází i ke změně evidování žádostí o vydání řidičských průkazů a nově žádostí o řidičské oprávnění, které je následně spojeno již s výrobou nového vzoru řidičského průkazu. Na základě této skutečnosti je nutné žádosti o vydání řidičských průkazů zaevidované (nabrané) do registru řidičů do (včetně) odeslat nejpozději tento den, tj Žádosti o vydání řidičských průkazů, které budou zaevidovány do výše uvedeného data, a odeslány k výrobě do Státní tiskárny cenin později, tj. po datu budou vráceny zpět příslušným obecním úřadům obcí s rozšířenou působností k novému zaevidování. S ohledem na výše uvedené, doporučujeme též žádosti o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče zaevidované v registru řidičů do odeslat k výrobě do Státní tiskárny cenin též do data Znovu uvádíme, že: Vzhledem k tomu, že je k dispozici značné množství stávajících tiskopisů Žádost o vydání řidičského průkazu, budou se využívat tyto tiskopisy i po

2 2013, do vyčerpání zásob a to např. při výměně řidičského průkazu, jeho odcizení, změně údajů v řidičském průkazu apod. U žadatelů o řidičská oprávnění se od při prvotním udělení i při rozšíření řidičského oprávnění, budou používat výhradně nové žádosti o udělení řidičského oprávnění, stanovené vyhláškou č. 31/2001 Sb. s účinností od Nový způsob zaevidování výše uvedených žádostí spočívá v tom, že nejdříve ze strany zadavatele musí být provedeny úpravy v registru řidičů, které se promítnou do příslušné žádosti, která bude v daném rozsahu uložena. Bude možné provést výběr příslušné žádosti, na základě požadavku občana, tj. Žádost o ŘP nebo Žádost o ŘO + ŘP. V této souvislosti doporučujeme před uložením a případným tiskem žádosti (zde především žádosti o řidičské oprávnění), provést náhled na řidičský průkaz, z důvodu kontroly, zda skutečně obsahuje veškeré náležitosti a zadané údaje, vyjma čísla řidičského průkazu, podpisu a fotografie, kdy tyto položky budou do řidičského průkazu plastové karty zapracovány až při jeho výrobě. Harmonizovaný kód 95, bude doplněn až při evidenci žádosti pokud bude zadána profesní způsobilost řidiče. Tento postup budete uplatňovat i při podání žádosti o vydání řidičského průkazu stávajícího vzoru, zde nebude možné tyto žádosti z registru řidičů vytisknout, ale pouze uložit. Nová forma žádostí v registru řidičů bude též obsahovat záznam o profesní způsobilosti řidiče v části nazvané PPZŘ, do které se budou přenášet údaje z položky PPZŘ, v souvislosti se zadanými údaji o profesní způsobilosti řidiče. Způsob vydání dokladů u osoby, která je profesně způsobilá k řízení motorových vozidel, je svou podstatou stejný, jako podle současné úpravy registru řidičů, tj. týkající se nabídky, Nový PPZŘ nebo Duplikát, a to na základě zaevidovaných údajů vztahující se k profesní způsobilosti řidiče i ve vztahu k pravidelnému školení. 2. Zaevidování pravidelného školení podle 51 odst. 1 písm. i) zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Od je povinen provozovatel školicího střediska, na základě ustanovení 51 odst. 1 písm. i) zákona č. 247/2000 Sb. zaslat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne kdy bylo ukončeno pravidelné školení řidičů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle trvalého nebo přechodného pobytu řidiče seznam účastníků pravidelného školení. Na internetových stránkách Ministerstva dopravy bude pro možné využití školicích středisek umístěn seznam všech obecních úřadů obcí s rozšířenou působností s uvedenými kontakty, pro možné zasílání seznamů poštou, datovou schránkou i ovou zprávou (opatřená elektronickým podpisem). Po obdržení tohoto seznamu, příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností následně zaznamená tuto skutečnost do registru řidičů k danému řidiči v položce PPZŘ. V rámci pravidelného školení registr řidičů nabízí možnost zadání v rozsahu pravidelného školení buď 35 hodin, nebo 7 hodin. Údaj 35 hodin je možné zadat pouze za předpokladu, že pravidelné školení bylo absolvováno ve smyslu ustanovení 48 odst. 4 zákona č. 247/2000 Sb. (nejsou uplatněny roční kurzy), který zní, cit.: 2/10

3 (4) Řidič, který přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval pravidelné školení předepsaným způsobem podle 48, je povinen, pokud hodlá opět řídit vozidlo, na jehož řidiče se vztahuje povinnost zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, zúčastnit se kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hodin; rozsah ročního kurzu podle odstavce 2 se neuplatní. V případě, že řidič absolvuje pravidelné školení v rozsahu 35 hodin, ale rozdělené do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin - 48 odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb., musí být každé školení zaznamenáno jednotlivě s příslušným datem, tj. bude vybrán údaj 7 hodin. Do registru řidičů bude možné zadat záznam o pravidelném školení v rozsahu 7 hodin i s dřívějším datem (např ), i přestože bude již proveden záznam o pravidelném školení (7 hodin) pozdějšího data (např ). 3. Rovnocennosti a) Skupiny řidičského oprávnění udělené před Jak již bylo uvedeno v prvotním usměrnění činnosti, ke skupinám řidičského oprávnění, které budou uděleny do , bude automaticky, v registru řidičů, proveden příslušný záznam vztahující se k rovnocennostem, které vyplývají z 81 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění účinném od Důležité: V rámci rovnocennosti se u řidičského oprávnění skupiny C, která byla udělena v období od do , též automaticky nastaví řidičské oprávnění skupiny vozidel T. Zde je nutné ze strany příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností řidičské oprávnění omezit záznamem v položce 14, a to že řidič je oprávněn k řízení traktorů pouze s přívěsem o maximální přípustné hmotnosti do 750 kg (důvod - rozsah řidičského oprávnění C motorová vozidla o maximální přípustné hmotnosti převyšující kg, za který je možné připojit přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 750 kg). S ohledem na stanovený počet znaků pro jednotlivé řádky v položce 14 na ŘP (v registru řidičů označeno Jiné záznamy ), případně položky 13 na ŘP (v registru řidičů označeno Omezení ŘO ), byl upraven zápis tímto způsobem T přívěs do 750 kg, aby mohl být umístěn pouze do jednoho řádku. Důležité: Úprava byla nutná z toho důvodu, že pro jeden řádek je stanoveno 18 znaků, do nichž jsou zařazeny i mezery, tečky apod. Na základě této skutečnosti je bezpodmínečně nutné, aby všechny obecní úřady obcí s rozšířenou působností uváděly zápisy do řidičských průkazů navrhovaným způsobem do položek 14 (13), i ty které jsou uvedeny v další části daného doplnění. 3/10

4 Příklad Řidičské oprávnění skupiny C udělené od do B uděleno dne a C dne / LEG/2 Původní Převod Datum získání Položka 14 - AM B B B C C C T T přívěs do 750 kg b) Udělení skupin vozidel po Při novém udělení řidičského oprávnění příslušné skupiny vozidel, bude nutné zadat všechny skupiny vozidel, které je držitel oprávněn řídit, tj. i ty vyplývající z rovnocennosti, s příslušnými záznamy. Příklad zápisu v ŘP platnost řidičského průkazu bude na 10 let Udělení řidičského oprávnění skupiny B Skupina Datum udělení Č. protokolu AM / B / B / Prvotně navrhujeme zadat řidičské oprávnění té skupiny vozidel, pro kterou žadatel získal odbornou způsobilost a dále provést záznam o skupinách vozidel, které je držitel oprávněn řídit v rámci příslušné rovnocennosti, kde údaje o datu udělení a čísle protokolu budou přednastaveny. 4) Další úpravy záznamů (zápisů) do položky 14 (Jiné záznamy), případně do položky 13 (Omezení ŘO) a) Úprava bodu 3 usměrnění činnosti č. 1/2012 Jak již bylo uvedeno, podle přechodného ustanovení Čl. II bod 2. zákona č. 297/2011 Sb., bude možné udělit žadateli, který dokončil výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, řidičské oprávnění podle dosavadní právní úpravy, kdy doklad o získání odborné způsobilosti nesmí být ke dni podání žádosti o řidičské oprávnění starší než 6 měsíců. V bodu 3 Usměrnění činnosti č. 1/2012 byl uveden příklad týkající se udělení řidičského oprávnění skupiny vozidel C, kde omylem došlo i k uznání řidičského oprávnění skupiny vozidel T. Tato skutečnost se ale nezakládá na pravdě. Řidičské oprávnění skupiny C bude možné žadateli udělit za podmínek stanovených zákonem č. 361/2000 Sb., do (věková hranice 18 let), ale již ve vymezeném rozsahu řidičského oprávnění skupiny vozidel, který je stanoven od data /10

5 Nově tedy uvádíme, příklad zápisu do řidičského průkazu u žadatele o řidičské oprávnění skupiny vozidel C i s příslušným informativním údajem (byl upraven z důvodu stanovených znaků pro jeden řádek) proveden následujícím způsobem: Příklad zápisu v ŘP platnost řidičského průkazu bude na 5 let Skupina Datum udělení Omezení - položka 14 AM B B C C C v plném rozsahu Obdobná forma zápisu se bude provádět i u ostatních řidičských oprávnění skupin vozidel, kde je od stanovena nová věková hranice pro udělení řidičského oprávnění, tj. u skupin vozidel A, ( C ) C+E, D a D+E. Zápisy bude nutné provádět následujícím způsobem: - Skupina vozidel A položka 14 A v plném rozsahu (17 znaků) - Skupina vozidel C+E položka 14 CE v plném rozsahu (18 znaků) - Skupina vozidel D položka 14 D v plném rozsahu (17 znaků) - Skupina vozidel D+E položka 14 DE v plném rozsahu (18 znaků) b) Úprava zápisu řidičského oprávnění skupiny A věk 21 let pro řízení tříkolek U udělení řidičského oprávnění skupiny vozidel A ve věku 21 let, která bude opravňovat k řízení tříkolek s výkonem nad 15 kw, se s ohledem na počet znaků v jednom řádku v položce 14 (13), bude provádět zápis v následujícím formátu: A pouze tříkolky c) Změna zápisu řidičského oprávnění skupiny vozidel A1 (150) Navržený převod zápisu řidičského oprávnění skupiny vozidel A1 (150) v tomto formátu 79( 50 cm 3 ) nelze do řidičského průkazu provést. Záznam, jak v registru řidičů, tak v řidičském průkazu bude uveden v následujícím provedení A1-79( =50cm3), který již bude přednastaven v registru řidičů. Obdobně tomu bude i v případě převodu zápisu řidičského oprávněni skupiny vozidel A s harmonizačním kódem 151. Nová forma zápisu bude provedena následujícím způsobem: A 79( =400cm3). 5. Doplnění znění Usměrnění činnosti č. 1/2012 bod 8. ustanovení 83 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb. s účinností od Ustanovení 83 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. V daném případě pouze upravujeme zápis do řidičského průkazu v položce 14 (13) u žadatele o řidičské oprávnění skupiny vozidel C v 18 letech a skupiny vozidel D v 21 letech, který požádá o udělení řidičského oprávnění v souvislosti se zněním ustanovení 83 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., s ohledem na stanovený počet znaků (18) v následujícím formátu: 83/5 z.č.361/ /10

6 2. Ustanovení 83 odst. 6 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. Ustanovení 83 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., umožňuje udělení řidičského oprávnění skupiny vozidel C a C+E v 18 letech a skupiny vozidel D a D+E v 21 letech v souvislosti s profesní způsobilostí řidiče. Podle ustanovení 83 odst. 6 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. je možné udělit žadateli řidičské oprávnění výše uvedených skupin vozidel pro účely vstupního školení podle zvláštního předpisu, kterým je zákon č. 247/2000 Sb., v souvislosti především se zněním 52a odst. 1 písm. b), kde je uvedeno, cit.: Provozovatel školicího střediska může přijmout k výuce a výcviku v rámci vstupního školení pouze osobu, která je držitelem řidičského oprávnění nebo se účastní výuky a výcviku k jeho získání. V praxi tomu bude tak, že osoba, která bude chtít získat řidičské oprávnění např. skupiny vozidel C v 18 letech spolu s profesní způsobilostí řidiče, nejdříve požádá ve školicím středisku o zařazení do vstupního školení. Provozovatel školicího střediska danou osobu zařadí do vstupního školení a vydá Potvrzení o této skutečnosti, které žadatel následně předloží v autoškole se žádostí o přijetí k výuce a výcviku pro získání řidičského oprávnění. Následně žadatel zahájí výuku a výcvik v autoškole pro získání příslušného řidičského oprávnění. V rámci vstupního školení se žadatel, před udělením řidičského oprávnění, může případně účastnit pouze výuky v rámci vstupního školení, nikoliv výcviku (není ještě držitelem řidičského oprávnění). Po absolvování výuky a výcviku v autoškole složí žadatel zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a může mu být, i za splnění dalších souvisejících podmínek (i doložení potvrzení ze školicího střediska) uděleno řidičské oprávnění pro danou skupinu vozidel. V rámci tohoto udělení řidičského oprávnění příslušné skupiny vozidel bude do řidičského průkazu proveden zápis v tomto formátu: 83/6 z.č.361/2000 (řízení vozidel pouze v rámci vstupního školení) Následně žadatel může pokračovat ve výcviku konaného v rámci vstupního školení podle 47 zákona č. 247/2000 Sb. a vozidla zařazená do příslušné skupiny vozidel může v daném případě řídit pouze v rámci tohoto výcviku. 3. Ustanovení 83 odst. 6 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. Ustanovení 83 odst. 6 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., stanoví cit.: (6) Řidičské oprávnění pro skupiny C a C+E lze udělit rovněž osobě, která dosáhla věku 18 let, a pro skupiny D a D+E osobě, která dosáhla věku 21 let nebo 23 let. Toto řidičské oprávnění opravňuje do dosažení věku stanoveného v odstavci 1 písm. e) a g) jeho držitele k řízení b) pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení 1. v rozšířeném rozsahu 2. v základním rozsahu, jedná-li se o osobu, které bylo řidičské oprávnění pro skupinu D nebo D+E uděleno ve věku 23 let. Uvedené ustanovení umožňuje držiteli profesní způsobilosti řidiče, nikoliv pouze držiteli průkazu profesní způsobilosti řidiče, řídit motorová vozidla zařazená do výše uvedených skupin řidičského oprávnění, na základě a v rozsahu, který je dán ustanovením 6 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb., kde je uvedeno, cit.: (9) Řidič motorového vozidla, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění udělené pro skupiny C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné, 6/10

7 kterému nebyla do řidičského průkazu zaznamenána profesní způsobilost řidiče, je dále povinen mít při řízení u sebe průkaz profesní způsobilosti řidiče pro příslušnou skupinu vozidel nebo obdobný doklad vydaný jiným členským státem Evropské unie, s výjimkou vozidel stanovených zvláštním právním předpisem 9a). Držitel průkazu profesní způsobilosti řidiče, který se podrobil vstupnímu školení v základním rozsahu podle zvláštního právního předpisu 9b), je oprávněn řídit motorové vozidlo zařazené do skupiny C a C+E až od 21 let a motorové vozidlo zařazené do skupiny D a D+E až od 23 let, s výjimkou motorového vozidla linkové osobní dopravy, pokud trasa linky nepřesahuje 50 km. Držitel průkazu profesní způsobilosti řidiče, který se podrobil vstupnímu školení v rozšířeném rozsahu podle zvláštního právního předpisu 9b), je oprávněn řídit motorové vozidlo skupiny C a C+E od 18 let a motorové vozidlo skupiny D a D+E od 21 let. Podle níže uvedené citace ustanovení 83 odst. 6 písm. b) bod 1. b) pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení 1. v rozšířeném rozsahu je, držitel řidičského oprávnění skupiny C a C+E udělené v 18 letech a D a D+E udělené v 21 letech oprávněn, řídit motorová vozidla zařazená do této skupiny řidičského oprávnění v plném rozsahu, tj. s využitím výše uvedeného ustanovení 6 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb. (Držitel průkazu profesní způsobilosti řidiče, který se podrobil vstupnímu školení v rozšířeném rozsahu podle zvláštního právního předpisu 9b), je oprávněn řídit motorové vozidlo skupiny C a C+E od 18 let a motorové vozidlo skupiny D a D+E od 21 let. ) Příklad: Řidič po absolvování vstupního školení v rozšířeném rozsahu (280 hodin), např. pro skupinu vozidel C, se následně dostaví na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností a požádá podle 52c odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb. o profesní způsobilost řidiče, ke které doloží zaplacení správního poplatku, vykonání zkoušky v období 6 měsíců před podáním žádosti (po vstupním školení) a dále skutečnosti vážící se k pobytu na území České republiky. Ze strany obecního úřadu obce s rozšířenou působností po splnění příslušných podmínek bude řidiči vydán řidičský průkaz se záznamem o profesní způsobilosti řidiče na příslušnou skupinu vozidel, tj. C a C1, ve formátu 95(DD.MM.RR). V daném případě řidič, jak již bylo výše uvedeno, bude oprávněn, na základě profesní způsobilosti řidiče, k řízení vozidel zařazených do příslušné skupiny vozidel v plném rozsahu. V daném případě již nebude prováděn žádný záznam do položky 14 (13) a původně zadaný záznam v tomto znění 83/6 z.č.361/2000 musí být smazán. V souladu s níže uvedenou citací 83 odst. 6 písm. b) bod 2. b) pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení 2. v základním rozsahu, jedná-li se o osobu, které bylo řidičské oprávnění pro skupinu D nebo D+E uděleno ve věku 23 let. řidič může absolvovat vstupní školení ale také pouze v základním rozsahu, tj. 140 hodin. V tomto případě, na základě znění ustanovení 6 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb., bude řidič oprávněn k řízení vozidel zařazených do skupiny C a C+E až od 21 let a u vozidel zařazených do skupiny D a D+E až od 23 let. 7/10

8 Při podání žádosti o uznání profesní způsobilosti řidiče pro příslušné skupiny vozidel bude tato profesní způsobilost uznána pouze v získaném základním rozsahu. Příklad: Řidičské oprávnění skupiny vozidel C základní rozsah U řidičského oprávnění skupiny vozidel C, po podání žádosti o uznání profesní způsobilosti řidiče, u řidiče, který ještě nedosáhl věku 21 let, bude v řidičském průkazu proveden zápis 95 s příslušným datem k řidičskému oprávnění skupiny vozidel C1 a C 95(DD.MM.RR), a dále v položce 14 (13) bude proveden záznam způsobem, který byl prováděn i v současné době do průkazu profesní způsobilosti řidiče, tj. C od DD.MM.RRRR datum dosažení 21 let věku řidiče. Příklad: Řidičské oprávnění skupiny vozidel D základní rozsah Řidič, který absolvuje vstupní školení pro řidičské oprávnění skupiny D či D+E v základním rozsahu je oprávněn k řízení vozidel, na základě profesní způsobilosti již od věku 23 let, v souvislosti se zněním ustanovení 6 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb., v plném rozsahu Záznam o profesní způsobilosti řidiče bude uveden do řidičského průkazu harmonizovaným kódem 95(DD.M.RR) u skupiny vozidel D1 a D. Pokud řidič v době uznání profesní způsobilosti pro skupinu vozidel D nebo D+E ještě nedosáhl věku 23 let, bude uznána a též zapsána do řidičského průkazu harmonizovaným kódem 95(DD.MM.RR), ale musí být příslušným způsobem omezena. V dané věci je nutné podotknout, že ustanovení 6 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb. umožňuje držiteli profesní způsobilosti řidiče pro skupinu D a D+E, pokud nedosáhl věku 23 let, řídit vozidla zařazená do skupiny vozidel D1 a D1+E, ale dále také k řízení motorových vozidel linkové osobní dopravy, pokud trasa linky nepřesahuje 50 km. Tuto skutečnost je nutné pro kontrolní orgány v řidičském průkazu zohlednit. V níže uvedeném zápisu v položce 14 (13) se v údaji DD.MM.RR uvede datum dosažení věku 23 let. Pro tento případ doporučujeme provést zápis příslušného omezení do řidičského průkazu, a to následujícím způsobem: 1. řádek: D do DD.MM.RR jen 2. řádek: pro lin.d. do 50km. Výše uvedený zápis je nutné zapsat v daném formátu, a to opět s ohledem na stanovený počet znaků v jednotlivých řádcích. 6. Správní poplatky: Vydávání dokladů potřebných pro řízení motorových vozidel je též propojeno na správní poplatky za jednotlivé doklady, které jsou upraveny zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Za vydání řidičského průkazu je stanoven správní poplatek ve výši 50,- Kč. Správní poplatek v této výši bude vybrán i za vydání řidičského průkazu, na základě uznání profesní způsobilosti řidiče záznam harmonizovaného kód 95 do řidičského průkazu. Za vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče, bude i nadále vybrán správní poplatek ve výši 200,- Kč. Průkaz profesní způsobilosti řidiče bude možné vydat, po pouze k řidičskému průkazu, který bude vydán jiným státem než Českou republikou. 8/10

9 Na základě posledního vyjádření Ministerstva financí z prosince roku 2012, se správní poplatek za vydání paměťové karty řidiče (položka 26 písm. j) zákona č. 634/2004 Sb.) ve výši 700,- Kč vybere vždy, kdy obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává tuto kartu novou bez ohledu na důvod jejího vydání, tj. i při vydání řidičského průkazu v návaznosti na uznání profesní způsobilosti řidiče, dále např. při ztrátě řidičského průkazu, rozšíření řidičského oprávnění, apod. Správní poplatek se nevybere v případě, vydává-li se karta náhradou za kartu vadnou či nefunkční, a to podle ustanovení 8 odst. 2 písm. b) zákona o správních poplatcích. Správní poplatek za paměťovou kartu řidiče nebude dále vybrán i v případě, že paměťová karta řidiče bude vydána v souvislosti s povinnou výměnou řidičského průkazu, která je stanovena v 134 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., tj. pokud je tato výměna řidičského průkazu osvobozena od správního poplatku i doklady provázané na tuto povinnou výměnu budou též osvobozeny od správního poplatku (dopis čj. 2936/ RP/1). 7. Úprava registru řidičů v souvislosti se zákony č. 390/2012 Sb. a č. 396/2012 Sb., kterými byl novelizován zákon č. 361/2000 Sb. Navazujeme na dopis čj. 3676/ RP/2 ze dne , kterým byly informovány obecní úřady obcí s rozšířenou působností, jak postupovat při zadávání údajů o přiměřeném omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel (zákon č. 390/2012 Sb.) a dále na základě uloženého exekučního příkazu pozastavením řidičského oprávnění (zákon č. 396/2012 Sb.), a to v souvislosti s úpravou registru řidičů k datu a) Zákon č. 390/2012 Sb. přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel. Postup 1. Při evidenci spáchaného trestného činu vybrat v číselníku trestných činů předmětný trestný čin (číselník trestných činů byl již rozšířen k datu ) - 196a - Přiměřené omezení - zdržení se řízení motorových vozidel (zanedbání povinné výživy). 2. Při evidenci rozhodnutí doplnit kdo rozhodl, čj., datum nabytí právní moci a do položky Opatření bude zadáno Přiměřené omezení, které bude automaticky provázáno na pozbytí řidičského oprávnění s důvodem Pozbytí ŘO (přiměřené omezení) a již přednastaveným datem počátku na datum nabytí právní moci rozsudku. 3. Při odevzdání řidičského průkazu ze strany jeho držitele, jako důvod odevzdání řidičského průkazu bude zadáno Odevzdání ŘP (pozbytí ŘO)". 4. Za předpokladu, že bude ze strany soudu rozhodnuto o ukončení trestu přiměřeného omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel podle 359 č. 141/2961 Sb., trestní zákoník, bude vybrána možnost ukončení Přiměřené omezení - konec s dalšími potřebnými údaji, kdo rozhodl, datum nabytí právní moci apod. 5. O vrácení řidičského oprávnění musí řidič požádat a pokud bude jeho žádosti vyhověno, musí být ukončena dříve zaevidovaná blokace řidičského oprávnění s důvodem Pozbytí ŘO (přiměřené omezení) a zaevidováno vrácení řidičského průkazu. 9/10

10 b) Zákon č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Navazujeme na předchozí informaci (č.j. 3676/ RP/2 ze dne ) a upřesňujeme možnost zadání dat o uloženém exekučním příkazu k pozastavení řidičského oprávnění vydaný exekutorem, do centrálního registru řidičů, na základě jeho úpravy vytvořené k datu Postup 1. Při doručení exekučního příkazu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností zaevidujete pozastavení řidičského oprávnění jako novou blokaci řidičského oprávnění s důvodem Pozastavení ŘO (exekuce), číslem jednacím doručeného exekučního příkazu a datem doručení exekučního příkazu povinnému, které Vám musí být oznámeno exekutorem. Jelikož tímto datem je povinnému pozastaveno řidičské oprávnění ( 71a odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb.) 2. Při odevzdání řidičského průkazu ze strany jeho držitele, jako důvod odevzdání řidičského průkazu uvedete Odevzdání ŘP (pozastavení ŘO). 8. Další změny zákona č. 361/2000 Sb. s účinností od data vybraná ustanovení Na základě zákona č. 297/2011 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 361/2000 Sb., dochází i k úpravě dalších ustanovení, tj. např. 94a, kde je doplněn nový odstavec 4, který stanoví, cit.: (4) Pokud řidičské oprávnění, které držitel pozbyl podle odstavce 1 nebo kterého se vzdal, podmiňuje udělení řidičského oprávnění pro jinou skupinu vozidel, pozbývá držitel současně i řidičské oprávnění pro tuto skupinu vozidel. Z výše uvedeného ustanovení vyplývá, že pokud řidič např. pozbude řidičské oprávnění skupiny B a je držitelem i řidičského oprávnění skupiny C, pozbude zároveň i tuto skupinu řidičského oprávnění, bez nutnosti uplatnění 93 odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. Další změnou, kterou zákon č. 361/2000 Sb., od data přináší je, podle 92 odst. 4 písm. c), že doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, nesmí být k datu podání žádosti o udělení řidičského oprávnění starší než 6 měsíců. Za předpokladu, že tato situace nastane, je nutné použít 97 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., dle kterého se žadatel o udělení řidičského oprávnění musí, v souladu s 97 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., podrobit přezkoušení z odborné způsobilosti, kterým se ověřuje trvání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel u žadatele o řidičské oprávnění. Dále je upraveno názvosloví v zákoně č. 361/2000 Sb., uvedené v 104 odst. 2 písm. b), kde stávající znění řidičský průkaz vydaný členským státem Evropských společenství (dále jen řidičský průkaz Evropských společenství ), je nahrazeno zněním b) řidičský průkaz vydaný jiným členským státem,. Uvedené názvosloví je provázáno na ustanovení 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. a je ho užito i v ostatních ustanoveních zákona č. 361/2000 Sb. Pro další možné využití přikládáme tabulku, která obsahuje vozidla kategorie L - motocykly s příslušným popisem a rozlišením a dále se skupinami vozidel (i příslušné zápisy v ŘP), na základě kterých je možné ten který motocykl řídit. S pozdravem Ing. Vladimír Vošický, Ph.D. ředitel Odbor dopravně správní Příloha: 1/3 10/10