Úspěšně vyřešené případy. Vnitřní trh a služby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úspěšně vyřešené případy. Vnitřní trh a služby"

Transkript

1 Úspěšně vyřešené případy Vnitřní trh a služby

2 Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie. Bezplatná telefonní linka (*): (*) Informace jsou poskytovány zdarma, stejně jako většina telefonních hovorů (někteří operátoři, telefonní automaty nebo hotely však mohou telefonické spojení zpoplatnit). Mnoho doplňujících informací o Evropské unii je k dispozici na internetu. Můžete se s nimi seznámit na portálu Europa (http://europa.eu). Katalogové údaje jsou uvedeny na konci této publikace. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2013 ISBN doi: /65872 Evropská unie, 2013 Reprodukce povolena pod podmínkou uvedení zdroje. Printed in Belgium Vytištěno na papíře běleném bez použití elementárního chloru (ECF)

3 ít, pracovat či studovat v jakékoli zemi EU dle vaší volby je Ž jedno ze základních práv EU. Společnosti mají rovněž právo se usazovat, poskytovat služby a obchodovat kdekoli v EU. Pokud vám byla odepřena vaše práva z důvodu nesprávného uplatňování právních předpisů EU ze strany orgánů veřejné správy některého ze členských států, může vám pomoci SOLVIT. Je to uživatelsky vstřícná služba poskytovaná zdarma, která pomáhá občanům a podnikům v EU najít rychlá a pragmatická řešení problémů, se kterými se setkali na vnitřním trhu. SOLVIT je síť středisek ve všech zemích EU, na Islandu a v Lichtenštejnsku a Norsku. Od svého vzniku v červenci 2002 zaznamenala tato služba již řadu úspěchů a podařilo se jí vyřešit více než 80 % žádostí o pomoc. V této brožuře najdete příklady, kdy SOLVIT pomohl jednotlivcům i podnikům. Jednotlivé případy jsou uspořádány podle druhu vyskytnutého problému. Navštivte také internetové stránky SOLVIT kde naleznete kontatní údaje vašeho národního SOLVIT centra a internetový formulář pro podávání stížností. SOLVIT vám pomáhá využít všech příležitostí, jež nabízí jednotný trh! Michel Barnier Člen Evropské komise odpovědný za vnitřní trh a služby 1

4

5 1 Odborná kvalifikace 2 Volný pohyb osob a pracovníků 3 Volný pohyb služeb 4 Volný pohyb zboží 5 Diskriminace 6 Řidičské průkazy a registrace vozidel 7 Daňové záležitosti 8 Sociální zabezpečení a péče

6

7 1 Odborná kvalifikace Irsko sjednotilo pravidla uznávání kvalifikace ergoterapeuta s právními předpisy EU SOLVIT obdržel stížnosti od polského a německého občana, kteří se v Irsku marně domáhali uznání odborné kvalifikace ergoterapeuta. Irský úřad požadoval, aby příslušná vysoká škola či univerzita žadatele byla v době absolvování schválena Světovou federací ergoterapeutů (WFOT). Takový dodatečný požadavek na uznávání kvalifikace však není v souladu s právními předpisy EU. Irský SOLVIT se obrátil na příslušné ministerstvo a přesvědčil jej, aby žádosti schválilo. Díky zásahu SOLVITu byla podmínka příslušnosti k federaci WFOT, jeden z předpokladů pro uznání kvalifikace, odstraněna z webových stránek AOTI i z formulářů žádostí. Vyřešeno během pěti měsíců. Lucembursko uznalo vzdělání českého učitele Český občan dostal nabídku pracovat jako učitel v Lucembursku. Přestože v České republice získal potřebné vzdělání, příslušné lucemburské úřady jeho kvalifikaci uznat odmítly. Zároveň mu neumožnily složit rozdílovou zkoušku ani podstoupit další odbornou přípravu. Do případu se vložil SOLVIT, kterému příslušný orgán přislíbil, že případ znovu přešetřía žadateli vysokoškolské vzdělání uzná buď zcela nebo alespoň částečně, přičemž bude žadateli nabídnuto kompenzační opatření. Nakonec mu byla odborná kvalifikace uznána. Vyřešeno během sedmi týdnů. Odborná kvalifikace SOLVIT pomohl lékaři s uznáním odborné kvalifikace v Itálii Španělské úřady vydaly italskému občanovi předběžný lékařský diplom, zatímco definitivní vydávalo ministerstvo školství. Když klient odjel do Itálie a požádal tam o uznání své odborné kvalifikace, italské ministerstvo zdravotnictví odmítlo dokument vydaný španělskými úřady uznat, přestože měl platnost originálu. Po zásahu SOLVITu italské ministerstvo zdravotnictví náhradní 5

8 Odborná kvalifikace osvědčení vydané španělskými úřady akceptovalo a vystavilo žadateli potvrzení o uznání odborné kvalifikace lékaře. Vyřešeno během dvou týdnů. Maďarský diplom uznaný ve Francii Francouzská občanka získala v Maďarsku vzdělání zdravotní sestry a aby mohla začít pracovat ve Francii, požádala o uznání odborné kvalifikace. Příslušný úřad však její žádost během tříměsíční lhůty stanovené právními předpisy EU nevyřídil, v důsledku čehož hrozilo, že bude nucena nabídnutou práci odmítnout. Díky zásahu SOLVITu daný úřad žádost posoudil a v krátké době odbornou kvalifikaci žadatelky uznal. Vyřešeno během devíti týdnů. SOLVIT umožnil estonské lékařce pracovat ve Španělsku Kvůli průtahům při uznávání odborné kvalifikace nemohla estonská lékařka po dobu deseti měsíců vykonávat ve Španělsku své povolání. Maximální lhůta pro vyřízení této žádosti stanovená právními předpisy EU je přitom tři měsíce. Díky pomoci SOLVITu se podařilo celý proces urychlit a estonská lékařka již může ve Španělsku pracovat. Vyřešeno během čtyř týdnů. SOLVIT pomohl rakouskému fyzioterapeutovi s prací v Portugalsku Rakouský fyzioterapeut požádal v Portugalsku o uznání své odborné kvalifikace získané v Rakousku. Ani po roce se však odpovědi od portugalských úřadů nedočkal a na jeho telefonický dotaz mu bylo sděleno, že má počkat, až se mu ozvou sami. Vzhledem k tomu, že již dostal několik pracovních nabídek, potřeboval situaci vyřešit co možná nejdříve, protože bez uznání kvalifikace nemohl v Portugalsku pracovat. Díky zásahu portugalské pobočky SOLVITu mu byla odborná kvalifikace uznána do měsíce od okamžiku, kdy se na SOLVIT obrátil, a on tak mohl v Portugalsku zahájit svou profesní kariéru. Vyřešeno během pěti týdnů. 6

9 SOLVIT zajistil rumunským fyzioterapeutům možnost složit zkoušku v Itálii Pět rumunských občanů požádalo v Itálii o uznání kvalifikace fyzioterapeuta. Příslušný italský úřad jejich žádosti posoudil a požádal je, aby si zvolili kompenzační opatření, tedy absolvování adaptačního období nebo složení rozdílové zkoušky. Žadatelé si zvolili zkoušku, ale přestože úřad o své volbě informovali, ministerstvo ji nezorganizovalo a oni byli nuceni čekat. Díky zásahu SOLVITu ministerstvo zkoušku zorganizovalo, všech pět fyzioterapeutů ji úspěšně složilo a kvalifikace jim byla následně uznána. Vyřešeno během čtyř týdnů. SOLVIT zrušil povinnost jazykové zkoušky ve Švédsku pro tesaře ze zemí EU Odborná kvalifikace Úřady sdělily polskému tesaři pracujícímu ve Švédsku, že nárok na plat kvalifikovaného tesaře v plné výši mu vznikne až na základě švédského osvědčení o odborné způsobilosti. Ten získá po doložení hodin praxe v oboru získané ve Švédsku a složení písemné zkoušky ve švédštině. SOLVIT pomohl tesaři se získáním osvědčení a zároveň přiměl příslušné orgány, aby byla povinnost písemné zkoušky zrušena. Vyřešeno během dvanácti týdnů. 7

10 Odborná kvalifikace SOLVIT umožnil bulharskému občanovi studovat architekturu v Německu že vysvědčení jej opravňuje i ke studiu architektury. Vyřešeno během třinácti týdnů. SOLVIT pomohl irskému inženýrovi pracovat v Polsku Polský státní příslušník, který získal titul stavebního inženýra v Irsku, narazil v Polsku na problémy s uznáním své kvalifikace. Tamní úřady trvaly na tom, že musí složit další zkoušky, protože mezi daným studiem v Irsku a Polsku jsou rozdíly. Takový požadavek je však v rozporu s právními předpisy EU. Po zásahu SOLVITu schválily polské orgány uznání kvalifikace z Irska bez dalších podmínek. Vyřešeno během čtyř týdnů. 8 Bulharský občan chtěl studovat architekturu v Německu. Z jeho maturitního vysvědčení, které by mu stačilo k přijetí na kteroukoli vysokou školu v Bulharsku, vyplývalo, že studoval podle všeobecného studijního plánu. Jelikož však studoval i některé nepovinné předměty, na vysvědčení byla uvedena specializace na umění a malbu, což dle německých úřadů omezovalo možnost jeho přijetí pouze na některé vysoké školy, mezi něž fakulty architektury nepatří. Díky SOLVITu německé úřady své rozhodnutí přehodnotily a uznaly,

11 Polská lékárnice ze Spojeného království smí pracovat ve Španělsku Polská občanka, absolventka farmacie z roku 2001, se v roce 2005 přestěhovala do Spojeného království, kde až do roku 2009 pracovala jako lékárnice. Následující rok se přestěhovala do Španělska, kde požádala o uznání odborné kvalifikace. Žádost a předkládání dokumentů jí komplikovala skutečnost, že neměla nárok na automatické uznání, ale pouze na práva nabytá za období, kdy pracovala ve Spojeném království. Díky zásahu SOLVITu příslušný španělský úřad žádost znovu přezkoumal, žadatelčinu odbornou kvalifikaci uznal a ona nyní může pracovat jako lékárnice i ve Španělsku. Vyřešeno během šesti týdnů. Jazyk osvojený jednou pro vždy Bulharská občanka s kvalifikací všeobecné zdravotní sestry z Bulharska požádala o uznání své kvalifikace u Rady Spojeného království pro ošetřovatelství a porodní asistenci (NMC). Na základě jejího vzdělání a praxe jí NMC stanovila kompenzační opatření v podobě šestiměsíčního adaptačního období, žadatelce se však nepodařilo najít vhodný jazykový kurz, který byl předpokladem tohoto kompenzačního opatření. Byla po ní totiž vyžadována anglická jazyková zkouška IELTS, ačkoliv již dříve úspěšně složila jinou jazykovou zkoušku z anglického jazyka. Článek 53 směrnice 2005/36/ES ale uvádí: Osoby, které využijí uznávání odborných kvalifikací, musí mít jazykové znalosti nezbytné k výkonu povolání v hostitelském členském státě. Hodnocení jazykových znalostí však není součástí procesu uznávání odborné kvalifikace. Díky zásahu bulharského a britského SOLVITu byla žadatelce jazyková zkouška uznána a ona mohla absolvovat adaptační období stanovené NMC. Vyřešeno během osmi týdnů. Porodní asistentkou kdekoli v Evropě Bulharská občanka požádala španělské úřady o uznání své lékařské kvalifikace a praxe. Přestože k žádosti připojila potřebné osvědčení vydané příslušným úřadem země původu (čl. 11 odst. 1 písm. d) směrnice 2005/36/ES), byla vyzvána k předložení diplomu se specializací zdravotní sestry. Žadatelka však vystudovala jako porodní asistentka a žádala o uznání této specializace, nikoli specializace zdravotní sestry. Po zásahu SOLVITu španělské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že se v případě některých žadatelů pocházejících ze zemí EU, kteří ve Španělsku zažádali o uznání kvalifikace porodní asistentky, požadovalo absolvování zkoušky odborné způsobilosti. Příslušný španělský úřad žadatelku písemně vyrozuměl o tom, že její odbornou kvalifikaci uznává. Vyřešeno během sedmi týdnů. SOLVIT pomohl španělské zubní lékařce s praxí ve Spojeném království Dentální hygienistka požádala britské úřady o uznání odborné kvalifikace získané ve Španělsku. Všeobecné sdružení pro stomatologii Spojeného království ji vyzvalo k předložení dokumentů, a protože ty shledalo jako nedostatečné, měla vyplnit rozsáhlý formulář. Nakonec byla její žádost o uznání zamítnuta. Po zásahu SOLVITu odborná komise žádost po předložení dodatečných informací znovu Odborná kvalifikace 9

12 Odborná kvalifikace posoudila. Sdružení potvrdilo, že žádosti bylo vyhověno aklientka s ním byla srozuměna. Vyřešeno během dvanácti týdnů. SOLVIT usnadnil rumunským fyzioterapeutům uznávání kvalifikace ve Francii Aby mohli vykonávat svou profesi ve Francii, museli kvalifikovaní fyzioterapeuti z Rumunska velmi dlouho čekat na uznání své odborné kvalifikace. Po zásahu SOLVITu se celý proces výrazně zrychlil. Vyřešeno během sedmi týdnů. Francouzská optička může pomáhat lidem se zhoršeným zrakem i ve Španělsku Francouzská optička požádala o uznání své odborné kvalifikace ve Španělsku. Španělské úřady ji vyzvaly k předložení osvědčení o odborné způsobilosti, které by dokazovalo, že je kvalifikovaná k práci v optice. Žadatelka se obrátila na francouzské úřady, ty jí však prostřednictvím elektronické pošty sdělily, že jí takový dokument vydat nemohou, protože vydávají pouze dokumenty sloužící k automatickému uznání odborné kvalifikace. Zároveň ale v tomto u potvrdily, že je k práci optičky ve Francii kvalifikovaná. Díky zásahu SOLVITu se tento stal dostatečným důkazem její kvalifikace a žádost byla přezkoumána za účelem uznání žadatelčiny kvalifikace a posouzení možných kompenzačních opatření. Vyřešeno během pěti týdnů. 10

13 2 Volný pohyb osob a pracovníků SOLVIT umožnil bulharskému konzultantovi pracovat v Lucembursku Bulharský občan s diplomem z francouzské univerzity dostal pracovní nabídku od poradenské společnosti sídlící v Lucembursku. Společnost učinila potřebné kroky k získání pracovního povolení pro svého nového zaměstnance, celý proces však trval mnohem déle, než byla předpokládaná lhůta jednoho až tří měsíců. Šance bulharského občana na získání zaměstnání tak byla ohrožena, naštěstí po zásahu SOLVITu bylo žadateli pracovní povolení uděleno, a ten tak mohl v Lucembursku zahájit svou profesní kariéru. Vyřešeno během osmi týdnů. SOLVIT umožnil brazilské manželce belgického občana cestovat po Evropě Volný pohyb osob a pracovníků Brazilce provdané za Belgičana a žijící ve Spojeném království bylo navzdory naléhavým zdravotním důvodům znemožněno odcestovat do Francie, protože britské úřady porušily právní předpisy EU a překročily šestiměsíční lhůtu stanovenou k obnovení jejího povolení k pobytu ve Spojeném království. SOLVIT kontaktoval britské ministerstvo vnitra a potřebné doklady byly okamžitě vydány. Vyřešeno během čtyř týdnů. 11

14 Volný pohyb osob a pracovníků Díky SOLVITu britským novomanželům svatební dort nezhořkl na jazyku Po oficiální svatbě ve Spojeném království pozvali britští novomanželé své přátele a příbuzné na oslavu svého sňatku do Portugalska. Nevěstin otec, Íránec, který byl již déle než 25 let ženatý s britskou občankou, žil a pracoval ve Spojeném království, požádal o dvoutýdenní portugalské vízum. Přestože předložil všechny požadované dokumenty, byla mu z imigračních důvodů žádost o vízum zamítnuta. Ženich se obrátil na SOLVIT, který ve spolupráci s příslušnými úřady zajistil otci nevěsty včasné vydání víza potřebného k cestě na oslavu do Portugalska. Moc se nám ulevilo, když jsme se tu dobrou zprávu dozvěděli. Jsem rád, že naše svatební oslava teď může být obdobím skutečného štěstí, uvedl vděčný ženich. Vyřešeno během dvou týdnů. Dánský otec se usadil s rodinou v Německu Dánský klient, který žil v Německu, požádal pro svou manželku thajského původu o povolení k pobytu. Místní německé úřady však jeho žádost zamítly. Poté, co se německý SOLVIT obrátil na příslušný úřad ve Flensburgu, se případ podařilo vyřešit včas a klientova manželka obdržela v souladu se směrnicí 2004/38/ ES pobytovou kartu rodinného příslušníka. Díky německé pobočce SOLVITu byl tedy problém s manželčiným končícím vízem vyřešen a její tamní pobyt byl legální. Rodina se proto mohla i se jejich společným synem usadit v Německu. Poděkovali SOLVITu a ocenili jej jako vynikající způsob řešení problémů, o kterém by mělo vědět mnohem více lidí. Vyřešeno během dvanácti týdnů. Délka pobytu před přistoupením se také počítá Bulharský občan pobýval legálně v Nizozemsku déle než pět let, přičemž svůj pobyt zahájil v době, kdy Bulharsko ještě nebylo členem EU. Když však požádal o trvalý pobyt v Nizozemsku, tamní úřady zpochybnily fakt, že před bulharským přistoupením žadatel v zemi pobýval skutečně legálně, a uznáno mu nebylo ani prohlášení vojenských sil, u kterých byl zaregistrován. Případ vyřešil až zásah bulharské a nizozemské pobočky SOLVITu, na jehož základě bylo žadateli osvědčení o trvalém pobytu uděleno. Vyřešeno během tří týdnů. 12

15 SOLVIT pomohl tuniskému občanovi získat povolení k pobytu ve Spojeném království Tunisan žijící s polskou manželkou ve Spojeném království čekal na vydání povolení k pobytu déle než šest měsíců, což je maximální lhůta stanovená právními předpisy EU. Krátce po zásahu SOLVITu mu bylo povolení k pobytu vydáno. Vyřešeno během deseti týdnů. kyperské úřady o tom, že takový požadavek není v souladu s právními předpisy EU, neboť vzhledem ke skutečnosti, že manželé pobývají na Kypru legálně a po dobu delší než pět let, mají na trvalý pobyt nárok.,. Na základě tohoto zásahu příslušný úřad žadatelům požadované dokumenty vydal a následně změnil pravidla pro schvalování žádostí o trvalý pobyt. Vyřešeno během deseti týdnů. SOLVIT umožnil vyplácení slovinských sociálních dávek na účty vedené u zahraničních bank Německý občan pracoval po dobu šesti měsíců ve Slovinsku. Po návratu do Německa si za období, kdy pracoval v zahraničí, zažádal o slovinské přídavky na děti a rodičovské dávky. Slovinský úřad žadatele písemně vyrozuměl o tom, že pro obdržení platby je potřeba, aby si založil účet u slovinské banky, protože z technických důvodů není možné částku převést na německý bankovní účet. Po zásahu SOLVITu se slovinský úřad rozhodl zmodernizovat informační systém a usnadnit tak přeshraniční platby rodinných dávek. Vyřešeno během osmi měsíců. Volný pohyb osob a pracovníků Díky SOLVITu si občané EU užívají kyperskéhoslunce Britští manželé pobývající legálně na Kypru požádali tamní úřady o povolení k trvalému pobytuty jim ale sdělily, téměř až o rok později, že musí nejprve získat povolení k pobytu na tři měsíce, kterým doloží nepřetržitý pobyt na ostrově. SOLVIT informoval SOLVIT pomohl rakouskému občanovi se zápisem do lucemburské evidence obyvatel Rakouský občan se chtěl zapsat do evidence obyvatel v Lucembursku. Přestože tamním úřadům předložil všechny potřebné dokumenty, ty jej odmítly zaregistrovat a požadovaly navíc aby jim předložil prohlášení osoby žijící v Lucembursku o podpoře. SOLVIT poukázal na skutečnost, že po občanovi EU není možné takový dodatečný dokument požadovat. Místní úřad své stanovisko 13

16 Volný pohyb osob a pracovníků přehodnotil a podnikl veškeré potřebné kroky k okamžitému zaevidování rakouského občana. Vyřešeno během týdne. SOLVIT pomohl francouzskému studentovi letectví s registrací v Belgii společenství s registrací studenta souhlasily. Vyřešeno během osmi týdnů. SOLVIT si zahrál na Ježíška: vánoční návštěva v Dánsku Dán žijící ve Spojeném království chtěl společně s manželkou, která není občankou EU, navštívit o Vánocích svou rodinu v Dánsku. Vzhledem k tomu, že jeho žena doposud nezískala povolení k pobytu ve Spojeném království (vyřízení žádosti trvá až šest měsíců), bylo jí řečeno, že na cestu do Dánska bude potřebovat turistické vízum. Běžná lhůta potřebná k vyřízení však neumožňovala jeho vydání do Vánoc. Díky zásahu SOLVITu vydaly dánské imigrační úřady vízum již za šest dní, a manželé tak mohli oslavit Vánoce v Dánsku společně. Vyřešeno během týdne. 14 Francouzský občan navštěvující belgickou leteckou školu pro piloty se nemohl zaregistrovat jako student, protože tuto soukromou školu regionální úřady Francouzského společenství Belgie neuznávaly. Nicméně podle právních předpisů EU platí, že bylo-li osvědčení, které škola vydává, schváleno belgickým ministerstvem dopravy, je oprávněn kdokoli, kdo je v této škole zapsán, užívat status studenta. Díky zásahu SOLVITu úřady Francouzského Potíže s polským vízem pro manželku irského občana pocházející ze země mimo EU Ukrajinská občanka provdaná za Ira a držitelka irské pobytové karty chtěla společně se svým irským synem vycestovat přes Polsko na Ukrajinu. Narozdíl od držitelů pobytové karty EU musela jako držitelka irské pobytové karty zažádat o vízum. Protože ji však polské úřady neklasifikovaly jako spolucestující rodinnou příslušnici občana EU, vyžadovaly po ní mnoho dokumentů. Po zásahu polského SOLVITu došlo k vyjasnění situace mezi velvyslanectvím a polskými úřady a ty ji informovaly, že jí bude v souladu s právními předpisy EU (čl. 5 odst. 2 směrnice 2004/38/ES) vízum vydáno. Vyřešeno během osmi týdnů.

17 Problémy manžela maďarské občanky pocházejícího ze země mimo EU a žijícího v Irsku s cestou na Maltu Manžel maďarské občanky, pocházející ze země mimo EU, žijící a pracující v Irsku, chtěl strávit dovolenou na Maltě. Maltské velvyslanectví však pár informovalo o tom, že přestože je manžel držitelem pobytové karty EU, musí si zažádat o vízum, a to následně stvrdilo razítkem do jeho cestovního pasu. Po zásahu maltské pobočky SOLVITu informovalo příslušné maltské ministerstvo klienty o tom, že vízum nebude potřeba. Velvyslanectví nakonec uznalo, že žadatel vízum nepotřebuje, aby se však předešlo případným problémům při hraniční kontrole způsobených razítkem v cestovním pase, vydalo mu pro jistotu na období cesty vízum. Vyřešeno během týdne. Volný pohyb osob a pracovníků Díky SOLVITu může dítě užívat ve Španělsku i Itálii obě příjmení Rodiče španělského a italského původu se neúspěšně snažili zapsat své dítě do italské evidence obyvatel pod stejným jménem, které má dítě ve španělských dokladech. Místní úřad odmítl do italského pasu dítěte zapsat příjmení otce i matky, což je ve Španělsku naprosto běžné. Italská pobočka SOLVITu úřadu objasnila, že v případě přání rodičů italská legislativa toto právo zaručuje. Vyřešeno během dvanácti týdnů. 15

18

19 3 Volný pohyb služeb SOLVIT zajistil rovnocenné podmínky pro společnosti provozující rafting ve Slovinsku Maďarské a slovenské společnosti provozující rafting ve Slovinsku si stěžovaly, že cenově výhodnější celoroční přístup na určitou řeku si mohou koupit pouze slovinské společnosti. Nejenže zahraniční společnosti platily více, ale musely si navíc lístky kupovat každý den, což bylo velmi nepohodlné. Díky zásahu SOLVITu byly tyto diskriminační předpisy zrušeny a zahraniční společnosti mohou svou živnost ve Slovinsku provozovat za stejných podmínek jako ty místní. Vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o změnu předpisů, trvalo vyřešení případu déle, než je u SOLVITu běžné. Vyřešeno během deseti měsíců. SOLVIT pomohl portugalskému podniku ve Francii Portugalská agentura zajišťující dočasnou práci zprostředkovala svým klientům dočasné poskytování stavebních služeb ve Francii. Jedním z dělníků byl i občan Angoly, který žil v Portugalsku šestnáct let, měl s portugalským podnikem smlouvu a byl držitelem portugalského povolení k pobytu s platností na pět let. Kvůli pochybnostem ohledně portugalského povolení k pobytu zakázala francouzská inspekce práce Angolanovi v zemi pracovat. To způsobilo podniku vážné problémy, protože denně přicházel o mnoho peněz, jelikož angolský zaměstnanec nemohl vykovávat své povinnosti. Po opakované snaze o vysvětlení se SOLVITu podařilo francouzské orgány přesvědčit, aby udělily angolskému zaměstnanci portugalské společnosti povolení pokračovat v dočasné práci ve Francii. Vyřešeno během dvou týdnů. Volný pohyb služeb SOLVIT pomohl lichtenštejnské přepravní společnosti s poskytováním služeb přes Itálii Lichtenštejnská společnost získala zakázku na přepravu hotovosti přes Itálii. Podnik sídlí v Lichtenštejnsku a osoby pověřené jeho vedením jsou držiteli evropského zbrojního pasu v souladu s právními předpisy EU. Italské úřady však společnosti sdělily, že jí nemohou tuto službu povolit, neboť se její sídlo nachází mimo Evropskou unii. Po zásahu SOLVITu italské ministerstvo vnitra vzalo na vědomí skutečnost, že je Lichtenštejnsko součástí Evropského 17

20 Volný pohyb služeb hospodářského prostoru a že by tedy se společností mělo nakládat stejně jako se společnostmi sídlícími v EU. Vzhledem k naléhavosti případu vydalo ministerstvo povolení během týdne. Vyřešeno během dvou týdnů. SOLVIT umožnil turistům pronajímat si v Itálii německé jachty řečeno, že registrace je možná pouze v případě společností sídlících v Itálii. Do věci zasáhl SOLVIT s tím, že tato podmínka není v souladu s právními předpisy EU a že by úřady měly registraci u německé obchodní komory akceptovat. Všechny čtyři jachty byly zaregistrovány a majiteli byla vydána licence k jejich pronajímání. Vyřešeno během devíti týdnů. 18 Německá společnost pronajímala turistům v Itálii čtyři jachty plující pod německou vlajkou. Majitel musel zaplatit pokutu, protože své jachty používané ke komerčním účelům nezaregistroval u místní přístavní správy, jak požadovaly nové italské předpisy. Po pěti měsících, kdy se opakovaně snažil o zaregistrování, mu bylo

21 4 Volný pohyb zboží SOLVIT umožnil prodej přenosného čističe bazénů ve Francii Maďarské dřevo může být ošetřováno pomocí rakouského přípravku Volný pohyb zboží Rakouská společnost nemohla uvést na maďarský trh svůj přípravek na ochranu dřeva, protože v zemi neměla svého zástupce, což byl požadavek maďarských úřadů. SOLVIT jim však upřesnil, že postačující by měla být existence pobočky v Evropské unii, a tak byl dovoz zboží do Maďarska povolen. Vyřešeno během dvou dnů. Švédskému výrobci mobilních čističů veřejných plaveckých bazénů nebylo povoleno vstoupit na francouzský trh. Jeho přístroje splňovaly evropskou normu (střídavý proud o napětí nejvýše 12 V, jsou-li v bazénu lidé), avšak podle francouzských předpisů platí totéž nejvyšší povolené napětí i v případě prázdného bazénu. SOLVIT však zjistil, že francouzská úprava se vztahuje pouze na nemobilní zařízení. Vzhledem k tomu, že švédské přístroje jsou mobilní a nejsou určeny k používání v době, kdy jsou v bazénu lidé, byl výrobci jejich prodej ve Francii umožněn. Vyřešeno během patnácti týdnů. 19

22 Volný pohyb zboží SOLVIT pomohl švédské společnosti s vytápěním domů v Dánsku SOLVIT odstranil technické překážky obchodu v Polsku Český výrobce neharmonizovaných stavebních výrobků zákonně uváděných na trh v České republice a vyvážených do šedesáti různých zemí narazil na problémy v Polsku. Podle příslušné polské legislativy musí všechny stavební výrobky používané v Polsku, ať už jsou harmonizovány na úrovni EU či nikoli, nést ochrannou známku Společenství nebo Polska, tzv. ochrannou známku B. V této oblasti neexistovalo ustanovení o vzájemném uznávání a obecná povinnost přizpůsobovat výrobky polským technickým předpisům tvořila technickou překážku obchodu, což bylo v rozporu s právními předpisy EU. Jelikož k vyřešení problému bylo třeba změnit polský zákon, nemohl být tento problém vyřešen ve lhůtě stanovené SOLVITem. Nicméně příslušný orgán při tvorbě novely zákona zohlednil návrhy SOLVITu. Vyřešeno během 31 měsíců. Pokud majitelé domů v Dánsku vymění staré naftové vytápění za systém s tepelným čerpadlem, mohou získat vládní dotace ve výši dánských korun. Zákazníci, kteří k instalaci čerpadel využili služeb švédské společnosti, však tyto dotace nedostali, protože ty se vztahovaly pouze na výměnu provedenou výhradně společností sídlící v Dánsku a vlastnící dánské IČO. Po zásahu SOLVITu dánské úřady oznámily, že na dotace mají nárok i ty domácnosti, které k instalaci využily i jiné než dánské společnosti. Vyřešeno během tří týdnů. SOLVIT pomohl s dovozem zelených fazolek z Tanzanie do Belgie Podle právních předpisů EU se některé zboží z určitých zemí může do Unie dovážet s nižšími celními sazbami. Jistá belgická společnost dovážela víc než dvacet let zelené fazolky z Tanzanie přes letiště v Amsterdamu s využitím těchto nižších sazeb bez jakýchkoliv problémů. Když však v roce 2004 tato společnost dovezla fazolky přes bruselské letiště, belgická celní správa oznámila, že si není jista, zda zboží opravdu pochází z Tanzanie, což byla podmínka pro nižší sazbu cla. Díky zásahu SOLVITu belgické ministerstvo financí 20

23 okamžitě nařídilo celní správě, aby své rozhodnutí přehodnotila, a na fazolky byla uvalena nižší sazba. Vyřešeno během šesti měsíců. SOLVIT pomohl italské společnosti pokračovat v činnosti v Polsku Volný pohyb zboží Podle nového nařízení musela italská společnost, která spravovala v Polsku čtyři skládky odpadů, zažádat o povolení k dalšímu provozování této činnosti na jedné ze skládek. Polské úřady odmítly toto povolení vydat s tím, že skládka neodpovídá příslušným normám na ochranu životního prostředí, přestože polské ministerstvo životního prostředí činnost společnosti již dříve schválilo. Díky SOLVITu společnost potřebné povolení nakonec získala. Vyřešeno během devíti týdnů. 21

24 Volný pohyb zboží SOLVIT pomohl subjektům z Litvy, které koupily dovezené zemědělské stroje, získat finanční prostředky z EU SOLVIT pomohl lichtenštejnskému právníkovi zaregistrovat v Irsku evropský patent Irský patentový úřad odmítl patentovému právnímu zástupci se sídlem v Lichtenštejnsku zaregistrovat evropský patent, jelikož se jeho adresa nachází mimo území EU. Toto rozhodnutí však bylo nesprávné. I když Lichtenštejnsko není členskou zemí EU, je členem Evropského hospodářského prostoru (EHP) a evropského patentového systému. Po zásahu SOLVITu irský patentový úřad příslušný patent zaregistroval a následně byly upraveny i irské právní předpisy. Vyřešeno během tří týdnů. 22 Jednou ze situací, kdy je povoleno použít prostředky z regionálních fondů EU, je i nákup zemědělských strojů. V roce 2009 zavedla Litva nový předpis, podle něhož se tyto finanční prostředky udělují pouze v případě nákupu nových strojů (tj. strojů, které předtím nebyly nikde registrovány, bez ohledu na to, zda byly užívány či nikoli). Vinou tohoto nového předpisu nemohly společnosti dovážející nebo pronajímající tyto stroje dané finanční prostředky využít. Díky zásahu SOLVITu byl nový předpis zrušen. Vyřešeno během šesti měsíců.

25 Díky SOLVITu se mohou rumunská umyvadla prodávat i na Slovensku SOLVIT vychýlil jazýček vah na stranu britské společnosti ve Francii Britský výrobce lékařských vah chtěl proniknout na francouzský trh. Společnost již prodávala své výrobky ve Spojeném království a v několika dalších zemích EU, váhy tedy byly v souladu s právními předpisy EU. Francouzské úřady je však odmítly pustit na svůj trh a požadovaly dodatečné otestování. Společnost se déle než rok snažila získat povolení, až nakonec požádala o pomoc SOLVIT. Společnými silami se jim během několika týdnů podařilo povolení k prodeji vah ve Francii získat a společnost uvedla, že jí SOLVIT pomohl předejít značným ztrátám. Vyřešeno během jedenácti týdnů. Volný pohyb zboží Česká společnost distribuuje na Slovensku stavební výrobky, mj. i umyvadla vyráběná v Rumunsku. Ta se nejprve dováží do České republiky, kde jsou otestována oprávněným českým subjektem. Slovenská obchodní inspekce však nařídila jejich stažení z prodeje, dokud česká společnost nepředloží prohlášení o shodě od rumunského výrobce. SOLVITu se podařilo inspekci přesvědčit o tom, že české prohlášení o shodě je k prodeji umyvadel na Slovensku plně postačující. Umyvadla se proto okamžitě vrátila do prodeje. Vyřešeno během týdne. 23