Úspěšně vyřešené případy. Vnitřní trh a služby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úspěšně vyřešené případy. Vnitřní trh a služby"

Transkript

1 Úspěšně vyřešené případy Vnitřní trh a služby

2 Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie. Bezplatná telefonní linka (*): (*) Informace jsou poskytovány zdarma, stejně jako většina telefonních hovorů (někteří operátoři, telefonní automaty nebo hotely však mohou telefonické spojení zpoplatnit). Mnoho doplňujících informací o Evropské unii je k dispozici na internetu. Můžete se s nimi seznámit na portálu Europa (http://europa.eu). Katalogové údaje jsou uvedeny na konci této publikace. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2013 ISBN doi: /65872 Evropská unie, 2013 Reprodukce povolena pod podmínkou uvedení zdroje. Printed in Belgium Vytištěno na papíře běleném bez použití elementárního chloru (ECF)

3 ít, pracovat či studovat v jakékoli zemi EU dle vaší volby je Ž jedno ze základních práv EU. Společnosti mají rovněž právo se usazovat, poskytovat služby a obchodovat kdekoli v EU. Pokud vám byla odepřena vaše práva z důvodu nesprávného uplatňování právních předpisů EU ze strany orgánů veřejné správy některého ze členských států, může vám pomoci SOLVIT. Je to uživatelsky vstřícná služba poskytovaná zdarma, která pomáhá občanům a podnikům v EU najít rychlá a pragmatická řešení problémů, se kterými se setkali na vnitřním trhu. SOLVIT je síť středisek ve všech zemích EU, na Islandu a v Lichtenštejnsku a Norsku. Od svého vzniku v červenci 2002 zaznamenala tato služba již řadu úspěchů a podařilo se jí vyřešit více než 80 % žádostí o pomoc. V této brožuře najdete příklady, kdy SOLVIT pomohl jednotlivcům i podnikům. Jednotlivé případy jsou uspořádány podle druhu vyskytnutého problému. Navštivte také internetové stránky SOLVIT kde naleznete kontatní údaje vašeho národního SOLVIT centra a internetový formulář pro podávání stížností. SOLVIT vám pomáhá využít všech příležitostí, jež nabízí jednotný trh! Michel Barnier Člen Evropské komise odpovědný za vnitřní trh a služby 1

4

5 1 Odborná kvalifikace 2 Volný pohyb osob a pracovníků 3 Volný pohyb služeb 4 Volný pohyb zboží 5 Diskriminace 6 Řidičské průkazy a registrace vozidel 7 Daňové záležitosti 8 Sociální zabezpečení a péče

6

7 1 Odborná kvalifikace Irsko sjednotilo pravidla uznávání kvalifikace ergoterapeuta s právními předpisy EU SOLVIT obdržel stížnosti od polského a německého občana, kteří se v Irsku marně domáhali uznání odborné kvalifikace ergoterapeuta. Irský úřad požadoval, aby příslušná vysoká škola či univerzita žadatele byla v době absolvování schválena Světovou federací ergoterapeutů (WFOT). Takový dodatečný požadavek na uznávání kvalifikace však není v souladu s právními předpisy EU. Irský SOLVIT se obrátil na příslušné ministerstvo a přesvědčil jej, aby žádosti schválilo. Díky zásahu SOLVITu byla podmínka příslušnosti k federaci WFOT, jeden z předpokladů pro uznání kvalifikace, odstraněna z webových stránek AOTI i z formulářů žádostí. Vyřešeno během pěti měsíců. Lucembursko uznalo vzdělání českého učitele Český občan dostal nabídku pracovat jako učitel v Lucembursku. Přestože v České republice získal potřebné vzdělání, příslušné lucemburské úřady jeho kvalifikaci uznat odmítly. Zároveň mu neumožnily složit rozdílovou zkoušku ani podstoupit další odbornou přípravu. Do případu se vložil SOLVIT, kterému příslušný orgán přislíbil, že případ znovu přešetřía žadateli vysokoškolské vzdělání uzná buď zcela nebo alespoň částečně, přičemž bude žadateli nabídnuto kompenzační opatření. Nakonec mu byla odborná kvalifikace uznána. Vyřešeno během sedmi týdnů. Odborná kvalifikace SOLVIT pomohl lékaři s uznáním odborné kvalifikace v Itálii Španělské úřady vydaly italskému občanovi předběžný lékařský diplom, zatímco definitivní vydávalo ministerstvo školství. Když klient odjel do Itálie a požádal tam o uznání své odborné kvalifikace, italské ministerstvo zdravotnictví odmítlo dokument vydaný španělskými úřady uznat, přestože měl platnost originálu. Po zásahu SOLVITu italské ministerstvo zdravotnictví náhradní 5

8 Odborná kvalifikace osvědčení vydané španělskými úřady akceptovalo a vystavilo žadateli potvrzení o uznání odborné kvalifikace lékaře. Vyřešeno během dvou týdnů. Maďarský diplom uznaný ve Francii Francouzská občanka získala v Maďarsku vzdělání zdravotní sestry a aby mohla začít pracovat ve Francii, požádala o uznání odborné kvalifikace. Příslušný úřad však její žádost během tříměsíční lhůty stanovené právními předpisy EU nevyřídil, v důsledku čehož hrozilo, že bude nucena nabídnutou práci odmítnout. Díky zásahu SOLVITu daný úřad žádost posoudil a v krátké době odbornou kvalifikaci žadatelky uznal. Vyřešeno během devíti týdnů. SOLVIT umožnil estonské lékařce pracovat ve Španělsku Kvůli průtahům při uznávání odborné kvalifikace nemohla estonská lékařka po dobu deseti měsíců vykonávat ve Španělsku své povolání. Maximální lhůta pro vyřízení této žádosti stanovená právními předpisy EU je přitom tři měsíce. Díky pomoci SOLVITu se podařilo celý proces urychlit a estonská lékařka již může ve Španělsku pracovat. Vyřešeno během čtyř týdnů. SOLVIT pomohl rakouskému fyzioterapeutovi s prací v Portugalsku Rakouský fyzioterapeut požádal v Portugalsku o uznání své odborné kvalifikace získané v Rakousku. Ani po roce se však odpovědi od portugalských úřadů nedočkal a na jeho telefonický dotaz mu bylo sděleno, že má počkat, až se mu ozvou sami. Vzhledem k tomu, že již dostal několik pracovních nabídek, potřeboval situaci vyřešit co možná nejdříve, protože bez uznání kvalifikace nemohl v Portugalsku pracovat. Díky zásahu portugalské pobočky SOLVITu mu byla odborná kvalifikace uznána do měsíce od okamžiku, kdy se na SOLVIT obrátil, a on tak mohl v Portugalsku zahájit svou profesní kariéru. Vyřešeno během pěti týdnů. 6

9 SOLVIT zajistil rumunským fyzioterapeutům možnost složit zkoušku v Itálii Pět rumunských občanů požádalo v Itálii o uznání kvalifikace fyzioterapeuta. Příslušný italský úřad jejich žádosti posoudil a požádal je, aby si zvolili kompenzační opatření, tedy absolvování adaptačního období nebo složení rozdílové zkoušky. Žadatelé si zvolili zkoušku, ale přestože úřad o své volbě informovali, ministerstvo ji nezorganizovalo a oni byli nuceni čekat. Díky zásahu SOLVITu ministerstvo zkoušku zorganizovalo, všech pět fyzioterapeutů ji úspěšně složilo a kvalifikace jim byla následně uznána. Vyřešeno během čtyř týdnů. SOLVIT zrušil povinnost jazykové zkoušky ve Švédsku pro tesaře ze zemí EU Odborná kvalifikace Úřady sdělily polskému tesaři pracujícímu ve Švédsku, že nárok na plat kvalifikovaného tesaře v plné výši mu vznikne až na základě švédského osvědčení o odborné způsobilosti. Ten získá po doložení hodin praxe v oboru získané ve Švédsku a složení písemné zkoušky ve švédštině. SOLVIT pomohl tesaři se získáním osvědčení a zároveň přiměl příslušné orgány, aby byla povinnost písemné zkoušky zrušena. Vyřešeno během dvanácti týdnů. 7

10 Odborná kvalifikace SOLVIT umožnil bulharskému občanovi studovat architekturu v Německu že vysvědčení jej opravňuje i ke studiu architektury. Vyřešeno během třinácti týdnů. SOLVIT pomohl irskému inženýrovi pracovat v Polsku Polský státní příslušník, který získal titul stavebního inženýra v Irsku, narazil v Polsku na problémy s uznáním své kvalifikace. Tamní úřady trvaly na tom, že musí složit další zkoušky, protože mezi daným studiem v Irsku a Polsku jsou rozdíly. Takový požadavek je však v rozporu s právními předpisy EU. Po zásahu SOLVITu schválily polské orgány uznání kvalifikace z Irska bez dalších podmínek. Vyřešeno během čtyř týdnů. 8 Bulharský občan chtěl studovat architekturu v Německu. Z jeho maturitního vysvědčení, které by mu stačilo k přijetí na kteroukoli vysokou školu v Bulharsku, vyplývalo, že studoval podle všeobecného studijního plánu. Jelikož však studoval i některé nepovinné předměty, na vysvědčení byla uvedena specializace na umění a malbu, což dle německých úřadů omezovalo možnost jeho přijetí pouze na některé vysoké školy, mezi něž fakulty architektury nepatří. Díky SOLVITu německé úřady své rozhodnutí přehodnotily a uznaly,

11 Polská lékárnice ze Spojeného království smí pracovat ve Španělsku Polská občanka, absolventka farmacie z roku 2001, se v roce 2005 přestěhovala do Spojeného království, kde až do roku 2009 pracovala jako lékárnice. Následující rok se přestěhovala do Španělska, kde požádala o uznání odborné kvalifikace. Žádost a předkládání dokumentů jí komplikovala skutečnost, že neměla nárok na automatické uznání, ale pouze na práva nabytá za období, kdy pracovala ve Spojeném království. Díky zásahu SOLVITu příslušný španělský úřad žádost znovu přezkoumal, žadatelčinu odbornou kvalifikaci uznal a ona nyní může pracovat jako lékárnice i ve Španělsku. Vyřešeno během šesti týdnů. Jazyk osvojený jednou pro vždy Bulharská občanka s kvalifikací všeobecné zdravotní sestry z Bulharska požádala o uznání své kvalifikace u Rady Spojeného království pro ošetřovatelství a porodní asistenci (NMC). Na základě jejího vzdělání a praxe jí NMC stanovila kompenzační opatření v podobě šestiměsíčního adaptačního období, žadatelce se však nepodařilo najít vhodný jazykový kurz, který byl předpokladem tohoto kompenzačního opatření. Byla po ní totiž vyžadována anglická jazyková zkouška IELTS, ačkoliv již dříve úspěšně složila jinou jazykovou zkoušku z anglického jazyka. Článek 53 směrnice 2005/36/ES ale uvádí: Osoby, které využijí uznávání odborných kvalifikací, musí mít jazykové znalosti nezbytné k výkonu povolání v hostitelském členském státě. Hodnocení jazykových znalostí však není součástí procesu uznávání odborné kvalifikace. Díky zásahu bulharského a britského SOLVITu byla žadatelce jazyková zkouška uznána a ona mohla absolvovat adaptační období stanovené NMC. Vyřešeno během osmi týdnů. Porodní asistentkou kdekoli v Evropě Bulharská občanka požádala španělské úřady o uznání své lékařské kvalifikace a praxe. Přestože k žádosti připojila potřebné osvědčení vydané příslušným úřadem země původu (čl. 11 odst. 1 písm. d) směrnice 2005/36/ES), byla vyzvána k předložení diplomu se specializací zdravotní sestry. Žadatelka však vystudovala jako porodní asistentka a žádala o uznání této specializace, nikoli specializace zdravotní sestry. Po zásahu SOLVITu španělské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že se v případě některých žadatelů pocházejících ze zemí EU, kteří ve Španělsku zažádali o uznání kvalifikace porodní asistentky, požadovalo absolvování zkoušky odborné způsobilosti. Příslušný španělský úřad žadatelku písemně vyrozuměl o tom, že její odbornou kvalifikaci uznává. Vyřešeno během sedmi týdnů. SOLVIT pomohl španělské zubní lékařce s praxí ve Spojeném království Dentální hygienistka požádala britské úřady o uznání odborné kvalifikace získané ve Španělsku. Všeobecné sdružení pro stomatologii Spojeného království ji vyzvalo k předložení dokumentů, a protože ty shledalo jako nedostatečné, měla vyplnit rozsáhlý formulář. Nakonec byla její žádost o uznání zamítnuta. Po zásahu SOLVITu odborná komise žádost po předložení dodatečných informací znovu Odborná kvalifikace 9

12 Odborná kvalifikace posoudila. Sdružení potvrdilo, že žádosti bylo vyhověno aklientka s ním byla srozuměna. Vyřešeno během dvanácti týdnů. SOLVIT usnadnil rumunským fyzioterapeutům uznávání kvalifikace ve Francii Aby mohli vykonávat svou profesi ve Francii, museli kvalifikovaní fyzioterapeuti z Rumunska velmi dlouho čekat na uznání své odborné kvalifikace. Po zásahu SOLVITu se celý proces výrazně zrychlil. Vyřešeno během sedmi týdnů. Francouzská optička může pomáhat lidem se zhoršeným zrakem i ve Španělsku Francouzská optička požádala o uznání své odborné kvalifikace ve Španělsku. Španělské úřady ji vyzvaly k předložení osvědčení o odborné způsobilosti, které by dokazovalo, že je kvalifikovaná k práci v optice. Žadatelka se obrátila na francouzské úřady, ty jí však prostřednictvím elektronické pošty sdělily, že jí takový dokument vydat nemohou, protože vydávají pouze dokumenty sloužící k automatickému uznání odborné kvalifikace. Zároveň ale v tomto u potvrdily, že je k práci optičky ve Francii kvalifikovaná. Díky zásahu SOLVITu se tento stal dostatečným důkazem její kvalifikace a žádost byla přezkoumána za účelem uznání žadatelčiny kvalifikace a posouzení možných kompenzačních opatření. Vyřešeno během pěti týdnů. 10

13 2 Volný pohyb osob a pracovníků SOLVIT umožnil bulharskému konzultantovi pracovat v Lucembursku Bulharský občan s diplomem z francouzské univerzity dostal pracovní nabídku od poradenské společnosti sídlící v Lucembursku. Společnost učinila potřebné kroky k získání pracovního povolení pro svého nového zaměstnance, celý proces však trval mnohem déle, než byla předpokládaná lhůta jednoho až tří měsíců. Šance bulharského občana na získání zaměstnání tak byla ohrožena, naštěstí po zásahu SOLVITu bylo žadateli pracovní povolení uděleno, a ten tak mohl v Lucembursku zahájit svou profesní kariéru. Vyřešeno během osmi týdnů. SOLVIT umožnil brazilské manželce belgického občana cestovat po Evropě Volný pohyb osob a pracovníků Brazilce provdané za Belgičana a žijící ve Spojeném království bylo navzdory naléhavým zdravotním důvodům znemožněno odcestovat do Francie, protože britské úřady porušily právní předpisy EU a překročily šestiměsíční lhůtu stanovenou k obnovení jejího povolení k pobytu ve Spojeném království. SOLVIT kontaktoval britské ministerstvo vnitra a potřebné doklady byly okamžitě vydány. Vyřešeno během čtyř týdnů. 11

14 Volný pohyb osob a pracovníků Díky SOLVITu britským novomanželům svatební dort nezhořkl na jazyku Po oficiální svatbě ve Spojeném království pozvali britští novomanželé své přátele a příbuzné na oslavu svého sňatku do Portugalska. Nevěstin otec, Íránec, který byl již déle než 25 let ženatý s britskou občankou, žil a pracoval ve Spojeném království, požádal o dvoutýdenní portugalské vízum. Přestože předložil všechny požadované dokumenty, byla mu z imigračních důvodů žádost o vízum zamítnuta. Ženich se obrátil na SOLVIT, který ve spolupráci s příslušnými úřady zajistil otci nevěsty včasné vydání víza potřebného k cestě na oslavu do Portugalska. Moc se nám ulevilo, když jsme se tu dobrou zprávu dozvěděli. Jsem rád, že naše svatební oslava teď může být obdobím skutečného štěstí, uvedl vděčný ženich. Vyřešeno během dvou týdnů. Dánský otec se usadil s rodinou v Německu Dánský klient, který žil v Německu, požádal pro svou manželku thajského původu o povolení k pobytu. Místní německé úřady však jeho žádost zamítly. Poté, co se německý SOLVIT obrátil na příslušný úřad ve Flensburgu, se případ podařilo vyřešit včas a klientova manželka obdržela v souladu se směrnicí 2004/38/ ES pobytovou kartu rodinného příslušníka. Díky německé pobočce SOLVITu byl tedy problém s manželčiným končícím vízem vyřešen a její tamní pobyt byl legální. Rodina se proto mohla i se jejich společným synem usadit v Německu. Poděkovali SOLVITu a ocenili jej jako vynikající způsob řešení problémů, o kterém by mělo vědět mnohem více lidí. Vyřešeno během dvanácti týdnů. Délka pobytu před přistoupením se také počítá Bulharský občan pobýval legálně v Nizozemsku déle než pět let, přičemž svůj pobyt zahájil v době, kdy Bulharsko ještě nebylo členem EU. Když však požádal o trvalý pobyt v Nizozemsku, tamní úřady zpochybnily fakt, že před bulharským přistoupením žadatel v zemi pobýval skutečně legálně, a uznáno mu nebylo ani prohlášení vojenských sil, u kterých byl zaregistrován. Případ vyřešil až zásah bulharské a nizozemské pobočky SOLVITu, na jehož základě bylo žadateli osvědčení o trvalém pobytu uděleno. Vyřešeno během tří týdnů. 12

15 SOLVIT pomohl tuniskému občanovi získat povolení k pobytu ve Spojeném království Tunisan žijící s polskou manželkou ve Spojeném království čekal na vydání povolení k pobytu déle než šest měsíců, což je maximální lhůta stanovená právními předpisy EU. Krátce po zásahu SOLVITu mu bylo povolení k pobytu vydáno. Vyřešeno během deseti týdnů. kyperské úřady o tom, že takový požadavek není v souladu s právními předpisy EU, neboť vzhledem ke skutečnosti, že manželé pobývají na Kypru legálně a po dobu delší než pět let, mají na trvalý pobyt nárok.,. Na základě tohoto zásahu příslušný úřad žadatelům požadované dokumenty vydal a následně změnil pravidla pro schvalování žádostí o trvalý pobyt. Vyřešeno během deseti týdnů. SOLVIT umožnil vyplácení slovinských sociálních dávek na účty vedené u zahraničních bank Německý občan pracoval po dobu šesti měsíců ve Slovinsku. Po návratu do Německa si za období, kdy pracoval v zahraničí, zažádal o slovinské přídavky na děti a rodičovské dávky. Slovinský úřad žadatele písemně vyrozuměl o tom, že pro obdržení platby je potřeba, aby si založil účet u slovinské banky, protože z technických důvodů není možné částku převést na německý bankovní účet. Po zásahu SOLVITu se slovinský úřad rozhodl zmodernizovat informační systém a usnadnit tak přeshraniční platby rodinných dávek. Vyřešeno během osmi měsíců. Volný pohyb osob a pracovníků Díky SOLVITu si občané EU užívají kyperskéhoslunce Britští manželé pobývající legálně na Kypru požádali tamní úřady o povolení k trvalému pobytuty jim ale sdělily, téměř až o rok později, že musí nejprve získat povolení k pobytu na tři měsíce, kterým doloží nepřetržitý pobyt na ostrově. SOLVIT informoval SOLVIT pomohl rakouskému občanovi se zápisem do lucemburské evidence obyvatel Rakouský občan se chtěl zapsat do evidence obyvatel v Lucembursku. Přestože tamním úřadům předložil všechny potřebné dokumenty, ty jej odmítly zaregistrovat a požadovaly navíc aby jim předložil prohlášení osoby žijící v Lucembursku o podpoře. SOLVIT poukázal na skutečnost, že po občanovi EU není možné takový dodatečný dokument požadovat. Místní úřad své stanovisko 13

16 Volný pohyb osob a pracovníků přehodnotil a podnikl veškeré potřebné kroky k okamžitému zaevidování rakouského občana. Vyřešeno během týdne. SOLVIT pomohl francouzskému studentovi letectví s registrací v Belgii společenství s registrací studenta souhlasily. Vyřešeno během osmi týdnů. SOLVIT si zahrál na Ježíška: vánoční návštěva v Dánsku Dán žijící ve Spojeném království chtěl společně s manželkou, která není občankou EU, navštívit o Vánocích svou rodinu v Dánsku. Vzhledem k tomu, že jeho žena doposud nezískala povolení k pobytu ve Spojeném království (vyřízení žádosti trvá až šest měsíců), bylo jí řečeno, že na cestu do Dánska bude potřebovat turistické vízum. Běžná lhůta potřebná k vyřízení však neumožňovala jeho vydání do Vánoc. Díky zásahu SOLVITu vydaly dánské imigrační úřady vízum již za šest dní, a manželé tak mohli oslavit Vánoce v Dánsku společně. Vyřešeno během týdne. 14 Francouzský občan navštěvující belgickou leteckou školu pro piloty se nemohl zaregistrovat jako student, protože tuto soukromou školu regionální úřady Francouzského společenství Belgie neuznávaly. Nicméně podle právních předpisů EU platí, že bylo-li osvědčení, které škola vydává, schváleno belgickým ministerstvem dopravy, je oprávněn kdokoli, kdo je v této škole zapsán, užívat status studenta. Díky zásahu SOLVITu úřady Francouzského Potíže s polským vízem pro manželku irského občana pocházející ze země mimo EU Ukrajinská občanka provdaná za Ira a držitelka irské pobytové karty chtěla společně se svým irským synem vycestovat přes Polsko na Ukrajinu. Narozdíl od držitelů pobytové karty EU musela jako držitelka irské pobytové karty zažádat o vízum. Protože ji však polské úřady neklasifikovaly jako spolucestující rodinnou příslušnici občana EU, vyžadovaly po ní mnoho dokumentů. Po zásahu polského SOLVITu došlo k vyjasnění situace mezi velvyslanectvím a polskými úřady a ty ji informovaly, že jí bude v souladu s právními předpisy EU (čl. 5 odst. 2 směrnice 2004/38/ES) vízum vydáno. Vyřešeno během osmi týdnů.

17 Problémy manžela maďarské občanky pocházejícího ze země mimo EU a žijícího v Irsku s cestou na Maltu Manžel maďarské občanky, pocházející ze země mimo EU, žijící a pracující v Irsku, chtěl strávit dovolenou na Maltě. Maltské velvyslanectví však pár informovalo o tom, že přestože je manžel držitelem pobytové karty EU, musí si zažádat o vízum, a to následně stvrdilo razítkem do jeho cestovního pasu. Po zásahu maltské pobočky SOLVITu informovalo příslušné maltské ministerstvo klienty o tom, že vízum nebude potřeba. Velvyslanectví nakonec uznalo, že žadatel vízum nepotřebuje, aby se však předešlo případným problémům při hraniční kontrole způsobených razítkem v cestovním pase, vydalo mu pro jistotu na období cesty vízum. Vyřešeno během týdne. Volný pohyb osob a pracovníků Díky SOLVITu může dítě užívat ve Španělsku i Itálii obě příjmení Rodiče španělského a italského původu se neúspěšně snažili zapsat své dítě do italské evidence obyvatel pod stejným jménem, které má dítě ve španělských dokladech. Místní úřad odmítl do italského pasu dítěte zapsat příjmení otce i matky, což je ve Španělsku naprosto běžné. Italská pobočka SOLVITu úřadu objasnila, že v případě přání rodičů italská legislativa toto právo zaručuje. Vyřešeno během dvanácti týdnů. 15

18

19 3 Volný pohyb služeb SOLVIT zajistil rovnocenné podmínky pro společnosti provozující rafting ve Slovinsku Maďarské a slovenské společnosti provozující rafting ve Slovinsku si stěžovaly, že cenově výhodnější celoroční přístup na určitou řeku si mohou koupit pouze slovinské společnosti. Nejenže zahraniční společnosti platily více, ale musely si navíc lístky kupovat každý den, což bylo velmi nepohodlné. Díky zásahu SOLVITu byly tyto diskriminační předpisy zrušeny a zahraniční společnosti mohou svou živnost ve Slovinsku provozovat za stejných podmínek jako ty místní. Vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o změnu předpisů, trvalo vyřešení případu déle, než je u SOLVITu běžné. Vyřešeno během deseti měsíců. SOLVIT pomohl portugalskému podniku ve Francii Portugalská agentura zajišťující dočasnou práci zprostředkovala svým klientům dočasné poskytování stavebních služeb ve Francii. Jedním z dělníků byl i občan Angoly, který žil v Portugalsku šestnáct let, měl s portugalským podnikem smlouvu a byl držitelem portugalského povolení k pobytu s platností na pět let. Kvůli pochybnostem ohledně portugalského povolení k pobytu zakázala francouzská inspekce práce Angolanovi v zemi pracovat. To způsobilo podniku vážné problémy, protože denně přicházel o mnoho peněz, jelikož angolský zaměstnanec nemohl vykovávat své povinnosti. Po opakované snaze o vysvětlení se SOLVITu podařilo francouzské orgány přesvědčit, aby udělily angolskému zaměstnanci portugalské společnosti povolení pokračovat v dočasné práci ve Francii. Vyřešeno během dvou týdnů. Volný pohyb služeb SOLVIT pomohl lichtenštejnské přepravní společnosti s poskytováním služeb přes Itálii Lichtenštejnská společnost získala zakázku na přepravu hotovosti přes Itálii. Podnik sídlí v Lichtenštejnsku a osoby pověřené jeho vedením jsou držiteli evropského zbrojního pasu v souladu s právními předpisy EU. Italské úřady však společnosti sdělily, že jí nemohou tuto službu povolit, neboť se její sídlo nachází mimo Evropskou unii. Po zásahu SOLVITu italské ministerstvo vnitra vzalo na vědomí skutečnost, že je Lichtenštejnsko součástí Evropského 17

20 Volný pohyb služeb hospodářského prostoru a že by tedy se společností mělo nakládat stejně jako se společnostmi sídlícími v EU. Vzhledem k naléhavosti případu vydalo ministerstvo povolení během týdne. Vyřešeno během dvou týdnů. SOLVIT umožnil turistům pronajímat si v Itálii německé jachty řečeno, že registrace je možná pouze v případě společností sídlících v Itálii. Do věci zasáhl SOLVIT s tím, že tato podmínka není v souladu s právními předpisy EU a že by úřady měly registraci u německé obchodní komory akceptovat. Všechny čtyři jachty byly zaregistrovány a majiteli byla vydána licence k jejich pronajímání. Vyřešeno během devíti týdnů. 18 Německá společnost pronajímala turistům v Itálii čtyři jachty plující pod německou vlajkou. Majitel musel zaplatit pokutu, protože své jachty používané ke komerčním účelům nezaregistroval u místní přístavní správy, jak požadovaly nové italské předpisy. Po pěti měsících, kdy se opakovaně snažil o zaregistrování, mu bylo

21 4 Volný pohyb zboží SOLVIT umožnil prodej přenosného čističe bazénů ve Francii Maďarské dřevo může být ošetřováno pomocí rakouského přípravku Volný pohyb zboží Rakouská společnost nemohla uvést na maďarský trh svůj přípravek na ochranu dřeva, protože v zemi neměla svého zástupce, což byl požadavek maďarských úřadů. SOLVIT jim však upřesnil, že postačující by měla být existence pobočky v Evropské unii, a tak byl dovoz zboží do Maďarska povolen. Vyřešeno během dvou dnů. Švédskému výrobci mobilních čističů veřejných plaveckých bazénů nebylo povoleno vstoupit na francouzský trh. Jeho přístroje splňovaly evropskou normu (střídavý proud o napětí nejvýše 12 V, jsou-li v bazénu lidé), avšak podle francouzských předpisů platí totéž nejvyšší povolené napětí i v případě prázdného bazénu. SOLVIT však zjistil, že francouzská úprava se vztahuje pouze na nemobilní zařízení. Vzhledem k tomu, že švédské přístroje jsou mobilní a nejsou určeny k používání v době, kdy jsou v bazénu lidé, byl výrobci jejich prodej ve Francii umožněn. Vyřešeno během patnácti týdnů. 19

22 Volný pohyb zboží SOLVIT pomohl švédské společnosti s vytápěním domů v Dánsku SOLVIT odstranil technické překážky obchodu v Polsku Český výrobce neharmonizovaných stavebních výrobků zákonně uváděných na trh v České republice a vyvážených do šedesáti různých zemí narazil na problémy v Polsku. Podle příslušné polské legislativy musí všechny stavební výrobky používané v Polsku, ať už jsou harmonizovány na úrovni EU či nikoli, nést ochrannou známku Společenství nebo Polska, tzv. ochrannou známku B. V této oblasti neexistovalo ustanovení o vzájemném uznávání a obecná povinnost přizpůsobovat výrobky polským technickým předpisům tvořila technickou překážku obchodu, což bylo v rozporu s právními předpisy EU. Jelikož k vyřešení problému bylo třeba změnit polský zákon, nemohl být tento problém vyřešen ve lhůtě stanovené SOLVITem. Nicméně příslušný orgán při tvorbě novely zákona zohlednil návrhy SOLVITu. Vyřešeno během 31 měsíců. Pokud majitelé domů v Dánsku vymění staré naftové vytápění za systém s tepelným čerpadlem, mohou získat vládní dotace ve výši dánských korun. Zákazníci, kteří k instalaci čerpadel využili služeb švédské společnosti, však tyto dotace nedostali, protože ty se vztahovaly pouze na výměnu provedenou výhradně společností sídlící v Dánsku a vlastnící dánské IČO. Po zásahu SOLVITu dánské úřady oznámily, že na dotace mají nárok i ty domácnosti, které k instalaci využily i jiné než dánské společnosti. Vyřešeno během tří týdnů. SOLVIT pomohl s dovozem zelených fazolek z Tanzanie do Belgie Podle právních předpisů EU se některé zboží z určitých zemí může do Unie dovážet s nižšími celními sazbami. Jistá belgická společnost dovážela víc než dvacet let zelené fazolky z Tanzanie přes letiště v Amsterdamu s využitím těchto nižších sazeb bez jakýchkoliv problémů. Když však v roce 2004 tato společnost dovezla fazolky přes bruselské letiště, belgická celní správa oznámila, že si není jista, zda zboží opravdu pochází z Tanzanie, což byla podmínka pro nižší sazbu cla. Díky zásahu SOLVITu belgické ministerstvo financí 20

23 okamžitě nařídilo celní správě, aby své rozhodnutí přehodnotila, a na fazolky byla uvalena nižší sazba. Vyřešeno během šesti měsíců. SOLVIT pomohl italské společnosti pokračovat v činnosti v Polsku Volný pohyb zboží Podle nového nařízení musela italská společnost, která spravovala v Polsku čtyři skládky odpadů, zažádat o povolení k dalšímu provozování této činnosti na jedné ze skládek. Polské úřady odmítly toto povolení vydat s tím, že skládka neodpovídá příslušným normám na ochranu životního prostředí, přestože polské ministerstvo životního prostředí činnost společnosti již dříve schválilo. Díky SOLVITu společnost potřebné povolení nakonec získala. Vyřešeno během devíti týdnů. 21

24 Volný pohyb zboží SOLVIT pomohl subjektům z Litvy, které koupily dovezené zemědělské stroje, získat finanční prostředky z EU SOLVIT pomohl lichtenštejnskému právníkovi zaregistrovat v Irsku evropský patent Irský patentový úřad odmítl patentovému právnímu zástupci se sídlem v Lichtenštejnsku zaregistrovat evropský patent, jelikož se jeho adresa nachází mimo území EU. Toto rozhodnutí však bylo nesprávné. I když Lichtenštejnsko není členskou zemí EU, je členem Evropského hospodářského prostoru (EHP) a evropského patentového systému. Po zásahu SOLVITu irský patentový úřad příslušný patent zaregistroval a následně byly upraveny i irské právní předpisy. Vyřešeno během tří týdnů. 22 Jednou ze situací, kdy je povoleno použít prostředky z regionálních fondů EU, je i nákup zemědělských strojů. V roce 2009 zavedla Litva nový předpis, podle něhož se tyto finanční prostředky udělují pouze v případě nákupu nových strojů (tj. strojů, které předtím nebyly nikde registrovány, bez ohledu na to, zda byly užívány či nikoli). Vinou tohoto nového předpisu nemohly společnosti dovážející nebo pronajímající tyto stroje dané finanční prostředky využít. Díky zásahu SOLVITu byl nový předpis zrušen. Vyřešeno během šesti měsíců.

25 Díky SOLVITu se mohou rumunská umyvadla prodávat i na Slovensku SOLVIT vychýlil jazýček vah na stranu britské společnosti ve Francii Britský výrobce lékařských vah chtěl proniknout na francouzský trh. Společnost již prodávala své výrobky ve Spojeném království a v několika dalších zemích EU, váhy tedy byly v souladu s právními předpisy EU. Francouzské úřady je však odmítly pustit na svůj trh a požadovaly dodatečné otestování. Společnost se déle než rok snažila získat povolení, až nakonec požádala o pomoc SOLVIT. Společnými silami se jim během několika týdnů podařilo povolení k prodeji vah ve Francii získat a společnost uvedla, že jí SOLVIT pomohl předejít značným ztrátám. Vyřešeno během jedenácti týdnů. Volný pohyb zboží Česká společnost distribuuje na Slovensku stavební výrobky, mj. i umyvadla vyráběná v Rumunsku. Ta se nejprve dováží do České republiky, kde jsou otestována oprávněným českým subjektem. Slovenská obchodní inspekce však nařídila jejich stažení z prodeje, dokud česká společnost nepředloží prohlášení o shodě od rumunského výrobce. SOLVITu se podařilo inspekci přesvědčit o tom, že české prohlášení o shodě je k prodeji umyvadel na Slovensku plně postačující. Umyvadla se proto okamžitě vrátila do prodeje. Vyřešeno během týdne. 23

SOLVIT. efektivní řešení problémů na vnitřním trhu EU. Mgr. Eva Tluková. 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu

SOLVIT. efektivní řešení problémů na vnitřním trhu EU. Mgr. Eva Tluková. 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu SOLVIT efektivní řešení problémů na vnitřním trhu EU Mgr. Eva Tluková 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu Vznik SOLVITu Založen Evropskou komisí v roce 2002 V ČR zřízen usnesením vlády č. 458/2004 1.

Více

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Úvod Tento leták vysvětluje, na jakou finanční náhradu můžete mít nárok, jestliže máte trvalé bydliště v lothianském regionu (správní oblasti

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE VÝŠE PŘÍJMU OBDRŽENÉHO V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ, Ž JE KOMPETENTNÍ

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/EEE/XPA/cs 1 Zplnomocnění zástupci EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (dále jen Společenství ) a BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

E U R E S. EURopean Employment Services. Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov 19.2.2009

E U R E S. EURopean Employment Services. Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov 19.2.2009 E U R E S EURopean Employment Services 19.2.2009 Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov EURES Evropské služby zaměstnanosti Systém propojující veřejné služby zaměstnanostičlenských států

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY AF/EEE/BG/RO/DC/cs 1 SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O VČASNÉ RATIFIKACI DOHODY O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V

Více

1993 se vztahuje volný pohyb na osoby (nejde

1993 se vztahuje volný pohyb na osoby (nejde Jednotný vnitřní trh- osoby Evropské soutěžní právo Michal Částek Volný pohyb osob Upraveno v čl. 39-42 SES+sekundární legislativa a rozsudky ESD Původně pohyb za účelem pracovní činnosti a za účelem podnikání

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/BA/cs 1 Zplnomocnění zástupci: BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÉ REPUBLIKY, ČESKÉ REPUBLIKY, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ESTONSKÉ REPUBLIKY, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.6.2011 KOM(2011) 352 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Více

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )...

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 4 E 411 ( 1 ) ŽÁDOST O INFORMACE O NÁROKU NA RODINNÉ DÁVKY V ČLENSKÝCH STÁTECH, KDE RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI BYDLÍ Nařízení

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Na základě článku 29 Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Ochranné známky 0 ÚČAST

Ochranné známky 0 ÚČAST Ochranné známky 29/10/2008-31/12/2008 Zadaným kritériím odpovídá 391 dotazníků z 391 0 ÚČAST Země DE Německo 72 (18.4%) PL Polsko 48 (12.3%) NL Nizozemsko 31 (7.9%) UK Spojené království 23 (5.9%) DA Dánsko

Více

31994 R 0040: Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce

31994 R 0040: Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce PŘÍLOHA II 4. PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ C. PRÁVA K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ I. OCHRANNÁ ZNÁMKA SPOLEČENSTVÍ 31994 R 0040: Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství

Více

PŘIHLÁŠKA Collège. Tel.číslo žáka (nepovinné):... Email žáka (nepovinné) :... Španělština

PŘIHLÁŠKA Collège. Tel.číslo žáka (nepovinné):... Email žáka (nepovinné) :... Španělština PŘIHLÁŠKA Collège Pro školní rok: 20-20 Vstup do ročníku: ŽÁK Příjmení:... Jméno:...... Datum narození:... Tel.číslo žáka (nepovinné):... Email žáka (nepovinné) :... Předpokládaná doba školní docházky

Více

196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte samt Erklärungen - Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte samt Erklärungen - Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte samt Erklärungen - Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/BA/cs 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení

Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení Aktualizace 2010 Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení Jaká máte práva, jestliže se pohybujete v rámci Evropské unie LET koordinace sociálního zabezpečení v EU Evropská komise Předpisy EU v oblasti

Více

Věstník OBSAH: 2. Seznam zkratek specializací pro preskripční omezení stanovené jako podmínka úhrady ze zdravotního pojištění...

Věstník OBSAH: 2. Seznam zkratek specializací pro preskripční omezení stanovené jako podmínka úhrady ze zdravotního pojištění... Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: 1. KVĚTNA 2010 Cena: 84 Kč OBSAH: 1. Administrativní postupy při poskytování zdravotní péče zahraničním pojištěncům a cizincům........

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 29.07.2005 KOM(2005) 353 v konečném znění 2005/0141 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Srbskem

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 13. Pracovní témata k zaměstnání v EU Mgr. Zuzana Válková

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS)

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) SMĚRNICE RADY ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH 15.02.2006-15.03.2006 Zadaným kritériím odpovídá 589 dotazníků z 589. Uveďte hlavní odvětví vaší činnosti D - Výroba 141 23,9% G - Velkoobchod a

Více

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Scénář: Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Úkolem bylo přezkoumat, jaké předpoklady jsou nutné k tomu, aby si německý řeznický mistr mohl otevřít pobočku v České republice.

Více

Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1

Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1 Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1 Nařízení (EU) č. 1177/2010 o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Pracovní režimy řidičů

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Pracovní režimy řidičů ŘIDIČOVA KNIHOVNA Pracovní režimy řidičů Pracovní režimy řidičů silničních motorových vozidel po vstupu ČR do Evropské unie a změnách k 1. 5. 2006, 1. 1. 2007 11. 4. 2007 a 1. 1. 2008 Vstupem ČR do Evropské

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ)

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) ZFO Potvrzení přijetí č. jednací... Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 4551991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) 1) Fyzická osoba

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 1/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: OBSAH NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh smlouvy

Více

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost.

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost. Dotazník pro určení státu bydliště pro účely dávek státní sociální podpory dávek pomoci v hmotné nouzi dávek pro osoby se zdravotním postižením Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození..

Více

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura DIČ 1. AT Rakousko 999/9999 99-999/9999 7 číslic 9 číslic 2. BE Belgie Pomlčka a lomítko nejsou ve všech případech povinné (např. pro

Více

521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/AL/cs 1

521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/AL/cs 1 521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/AL/cs 1 2 von 7 521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Tschechisch (Normativer

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í Zadávací dokumentace Název zakázky: Nákup devítimístného vozidla ISŠ Sokolnice Zadavatel: Zadavatelem

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava Do roku 2012 sbíral Český statistický úřad údaje o využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě z ročního šetření o využívání ICT veřejnou správou, které bylo přílohou ročního státního

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Správní ujednání. o podmínkách provádění Smlouvy. mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím. o sociálním zabezpečení

Správní ujednání. o podmínkách provádění Smlouvy. mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím. o sociálním zabezpečení Správní ujednání o podmínkách provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o sociálním zabezpečení Podle článku 40 odstavce 2 písmeno a) Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským

Více

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment Supporting European Mobility for Employment Kontrolní seznam před odjezdem Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace

Více

Jak požádat o vrácení uhrazené DPH v projektech

Jak požádat o vrácení uhrazené DPH v projektech Jak požádat o vrácení uhrazené DPH v projektech Vladimír Svatek Vladimir.svatek@msmt.cz 12. prosince 2012 Technologické centrum AV ČR ZÁKON Č.235/2004 SB. O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY 81 Vracení daně v rámci

Více

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH 1. Právní předpis Poskytování cestovních náhrad se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., část sedmá, Hlava I IV a navazujícími vyhláškami.

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

64 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Protokoll tschechisch (Normativer Teil) 1 von 9

64 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Protokoll tschechisch (Normativer Teil) 1 von 9 64 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Protokoll tschechisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁPIS O PODPISU ÚMLUVY O PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY,

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

SMLOUVA MEZI. AA2003/TR/cs 1

SMLOUVA MEZI. AA2003/TR/cs 1 SMLOUVA MEZI BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM, DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM, SPOLKOVOU REPUBLIKOU NĚMECKO, ŘECKOU REPUBLIKOU, ŠPANĚLSKÝM KRÁLOVSTVÍM, FRANCOUZSKOU REPUBLIKOU, IRSKEM, ITALSKOU REPUBLIKOU, LUCEMBURSKÝM VELKOVÉVODSTVÍM,

Více

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 7. 1. 2010 PRACOVNÍ DOKUMENT o analýze sankcí stanovených v právních předpisech členských států v případě vážného porušení předpisů v sociální

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství KOMISE

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

Český svaz plaveckých sportů směrnice č. 4/2011 schválena dne: 29.5. 2011 REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 1 REGISTRACE ČLENŮ ČSPS

Český svaz plaveckých sportů směrnice č. 4/2011 schválena dne: 29.5. 2011 REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 1 REGISTRACE ČLENŮ ČSPS REGISTRAČNÍ ŘÁD Českého svazu plaveckých sportů Článek 1 REGISTRACE ČLENŮ ČSPS 1.1 Sportovec, který se chce aktivně zapojit do činnosti v plaveckých sportech, musí být registrován v ČSPS. 1.2 Každý rozhodčí,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2008 KOM(2008) 486 v konečném znění ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ohledně přetrvávajících případů, ve kterých některé třetí

Více

TVOJE PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES

TVOJE PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES TVOJE PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES Často kladené dotazy Obecné dotazy Kde najdu informace o programu Tvoje první práce přes EURES? Informace si můžete stáhnout z portálu EURES na adrese http://eures.europa.eu

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 11. 6. 2007 Čerpání zdravotní péče cizinci v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Poznámky k formuláři žádosti o převod

Poznámky k formuláři žádosti o převod ÚŘAD PO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OHIM) Ochranné známky a průmyslové vzory Poznámky k formuláři žádosti o převod Obecné poznámky Podle pravidla 83 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince

Více

Univerzita obrany AR 2016/2017

Univerzita obrany AR 2016/2017 Univerzita obrany AR 2016/2017 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému. Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku

Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému. Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku Zamestnanecké skupiny budoucích duchodcu Témer všichni zamestnanci jsou povinne

Více

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 EURAXESS Česká republika www.euraxess.cz Poskytujeme informace, poradenství a asistenci ohledně následujících témat: vstupní

Více

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2010 1 Úvod Existence relevantních statistických podkladů je základním předpokladem rozumného hodnocení uplynulých

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 CS CONSILIUM Schengen Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 Obsah ÚVOD 1 VOLNÝ POHYB OSOB 2 POLICEJNÍ A CELNÍ SPOLUPRÁCE 2 vnitřní hranice 2 vnější hranice 3 Schengenský informační systém (SIS)

Více

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti

Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Vaše občanská práva Přístup lidí s mentálním postižením k právu a spravedlnosti Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie

Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie Eurocentrum Praha Mgr. Gabriela Obermannová Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor rodiny a dávkových systémů Obsah Definice rodinných dávek Rodinné dávky

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH EU

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH EU SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH EU K podpoře volného pohybu osob na území EU je nutné zajistit koordinaci systémů sociálního zabezpečení. Až donedávna byl režim pro zaměstnance a další

Více

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ)

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ mezi společností Dial Telecom, a.s. a OLO Strana 1 (celkem 5) OBSAH: OBECNĚ... 3 ČLÁNEK 1....

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Zdravotní pojištění a poskytování. zdravotní péče při cestách po EU. Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad

Zdravotní pojištění a poskytování. zdravotní péče při cestách po EU. Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad Zdravotní pojištění a poskytování zdravotní péče při cestách po EU Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad Centrum mezistátních úhrad od 1.1. 2002 styčnou institucí (tzv. liaison body) pro oblast dávek

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974 SMĚRNICE RADY ze dne 17. prosince 1974 o právu státních příslušníků členského státu zůstat po skončení výkonu samostatně výdělečné činnosti na území jiného členského státu (75/34/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

173/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 ČÁST PRVNÍ

173/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 ČÁST PRVNÍ 173/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů Změna: 377/2005 Sb.

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Žádost o důchod ... druh důchodu. stav státní příslušnost. vdovecký a sirotčí důchod: Zemřelý(á) manžel manželka rodič *)

Žádost o důchod ... druh důchodu. stav státní příslušnost. vdovecký a sirotčí důchod: Zemřelý(á) manžel manželka rodič *) 89_102_0.pdf Žádost o důchod. druh důchodu Žadatel(ka) Příjmení, jméno, titul. Rodné číslo žadatele(ky) rodné příjmení dřívější příjmení... Adresa trvalého pobytu ulice, č. domu, město (obec), stát den,

Více

Na co byste neměli zapomenout. Dokumenty s sebou:

Na co byste neměli zapomenout. Dokumenty s sebou: Práce v zahraničí. Na co byste neměli zapomenout Stručný přehled p : Volný pohyb, registrace pobytu, zdravotní a sociáln lní pojištěni, kvalifikace a vzdělání, daně, řidičsky průkaz, bydlení, vaše e rodina.

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A CHORVATSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A CHORVATSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A CHORVATSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Na základě článku 32 Smlouvy mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o sociálním zabezpečení

Více