ORGANIZAČNÍ Ř Á D. L i t o m ě ř i c í c h

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORGANIZAČNÍ Ř Á D. L i t o m ě ř i c í c h"

Transkript

1 ORGANIZAČNÍ Ř Á D M ě s t s k é h o ú ř a d u v L i t o m ě ř i c í c h

2 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu v Litoměřicích čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád Městského úřadu v Litoměřicích (dále jen úřad ) upravuje zásady činnosti a řízení úřadu, jeho vnitřní uspořádaní a rozsah činností jednotlivých odborů a jejich složek, rozsah práv a povinností a odpovědnosti vedoucích zaměstnanců. čl. II. Působnost a postavení MěÚ působnost a postavení úřadu je upraveno zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 109 a) Přenesená působnost V oblasti přenesené působnosti obce: vykonává úřad státní správu s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce úřad dále rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zvláštního zákona (zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) Písemnosti vyhotovené orgánem obce, jenž se týkají přenesené působnosti obce se v záhlaví označují slovy Městský úřad Litoměřice Toto se netýká nařízení obce b) Samostatná působnost V oblasti samostatné působnosti úřad: plní úkoly, které mu uložilo Zastupitelstvo města Litoměřic nebo Rada města Litoměřic pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti po odborné stránce usměrňuje organizační složky a příspěvkové organizace, které si město zřídilo, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Písemnosti vyhotovené orgánem obce, jenž se týkají samostatné působnosti se v záhlaví označují slovy Město Litoměřice - 1 -

3 Pověřený obecní úřad Městský úřad Litoměřice vykonává přenesenou působnost pro více obcí ve správních obvodech a v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a to na základě 64 zákona o obcích, zákona č. 314/2002 Sb., a prováděcí vyhlášky MV č. 388/2002Sb., která stanoví sídla a správní obvody jednotlivých obecních úřadů. Úřad s rozšířenou působností Městský úřad Litoměřice též jako úřad s rozšířenou působností vykonává přenesenou působnost ve správním obvodu a to dle 66 zákona o obcích, zákona č. 314/2002 Sb., a prováděcí vyhlášky č. 388/2002 Sb.. Úřadem s rozšířenou působností je úřad, který vedle přenesené působnosti podle 61 odst. 1 písm. a) zákona o obcích a vedle přenesené působnosti podle 64 zákona o obcích (viz pověřený úřad) vykonává ve správním obvodu jemu svěřeném zvláštními zákony přenesenou působnost ve správním obvodu určeném prováděcími právními předpisy - viz předchozí odstavec čl. III Řízení a organizační struktura úřadu Úřad tvoří starosta, místostarosta(ové), tajemník MěÚ a zaměstnanci města zařazeni do městského úřadu. Organizace a řízení úřadu je vyjádřena v organizačním schématu, jenž je nedílnou součástí tohoto řádu(viz příloha1) O formě organizační struktury úřadu rozhoduje rada města ZÁSADY ŘÍZENÍ Zásady vychází z schématu, jenž je uveden v příloze1 1) starosta je v čele úřadu, zastupuje MěÚ navenek 2) 1. místostarosta přebírá v době nepřítomnosti starosty v plném rozsahu jeho řídící kompetence. V době, kdy nezastupuje starostu, nemá postavení přímého nadřízeného k tajemníkovi ani zaměstnanci MěÚ a výkon své pravomoci může realizovat pouze prostřednictvím opatření a úkonů provedených radou města a to v oblastech, za něž odpovídá. 3) 2. a 3. místostarosta nemají postavení přímého nadřízeného k tajemníkovi ani zaměstnanci MěÚ a výkon své pravomoci může realizovat prostřednictvím opatření a úkonů provedených radou města a to v oblastech, za něž odpovídá

4 4) za plnění úkolů stanovené radou či zastupitelstvem, které spadají do oblasti svěřené místostarostům odpovídá místostarosta, při řešení jednotlivých úkolů spolupracuje s vedoucími jednotlivých odborů, jenž zajišťují plnění úkolů po odborné stránce. 5) tajemník je nadřízen všem zaměstnancům úřadu, jenž jsou zařazeni do níže uvedených odborů (vyjma oddělení obrany a krizového řízení, oddělení vnitřní kontroly a auditu a městské policie, jenž jsou přímo podřízeny starostovi). 6) V čele jednotlivých odborů jsou vedoucí, kteří jsou v souladu se zákonem o obcích jmenováni i odvoláváni radou města 7) Každý zaměstnanec úřadu má pouze jednoho bezprostředně nadřízeného zaměstnance úřadu, jímž je řízen a jemuž je za svou činnost odpovědný STAROSTA je v čele úřadu a odpovídá za jeho činnost odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce plní další úkoly stanovené zákonem o obcích a zvláštními zákony právní úkony, které podléhají schválení rady města nebo zastupitelstva města, může starosta učinit teprve po jejich schválení může požadovat po Policii ČR spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku plní úkoly v souladu s programovým prohlášením Zastupitelstva města Litoměřic v souladu s rozpočtem města je přímým nadřízeným velitele Městské policie MÍSTOSTAROSTOVÉ 1. Městské zastupitelstvo zvolilo 3 místostarosty. 1. místostarosta zastupuje starostu v jeho nepřítomnosti a odpovídá za přípravu a realizaci rozhodnutí v určených oblastech samostatné působnosti 2. místostarosta odpovídá za přípravu a realizaci rozhodnutí v určených oblastech samostatné působnosti, zastupuje starostu v případě, že není přítomen ani starosta ani 1.místostarosta 3. místostarosta odpovídá za přípravu a realizaci rozhodnutí v určených oblastech samostatné působnosti, zastupuje starostu v případě, že není přítomen ani starosta ani 1.a 2. místostarosta místostarostové realizují úkoly k plnění programového prohlášení zastupitelstva v souladu s rozpočtem města Litoměřic. místostarostové odpovídají za oblasti jim svěřené 2. Rozdělení oblastí samostatné působnosti jednotlivých místostarostů je uvedeno v příloze č.2, která je nedílnou součástí organizačního řádu

5 TAJEMNÍK Tajemník je zaměstnancem obce. Je odpovědný za plnění úkolů MěÚ v Litoměřicích v samostatné i přenesené působnosti starostovi. Tajemník obecního úřadu : a) zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny Radě města nebo zvláštnímu orgánu obce. b) plní úkoly uložené mu Zastupitelstvem města, Radou města nebo starostou, popř. místostarostou c) plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů vůči zaměstnancům obce zařazených do obecního úřadu, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci města zařazenými v MěÚ Litoměřice d) řídí a kontroluje činnost zaměstnanců města zařazených do MěÚ Litoměřice e) stanoví podle zvláštních předpisů (z.č. 143/1992 Sb.,) platy všem zaměstnancům města zařazeným v MěÚ Litoměřice f) vydává spisový řád, skartační plán a pracovní řád MěÚ Litoměřice a další vnitřní směrnice Městského úřadu, nevydává-li je Rada města g) zúčastňuje se zasedání Zastupitelstva města a schůzí Rady města s hlasem poradním h) nesmí vykonávat funkce v politických stranách a hnutích i) koordinuje činnosti jednotlivých vedoucích odborů a zajišťuje vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými odbory a odděleními a to formou porad či pokynů 1) Společná ustanovení ODBORY Rada města Litoměřic zřizuje a ruší odbory MěÚ.. Odbory jsou povinny v rozsahu své působnosti vzájemně si poskytovat informace o úkolech, které plní, vydávat stanoviska a posudky potřebné pro ostatní odbory a projednávat s nimi záležitosti týkající se úkolů spadající do jejich kompetence V jejich čele stojí vedoucí Základní povinnosti vedoucích odborů: - řídit a kontrolovat práci - vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a zdraví při práci - zabezpečovat dodržování právních a jiných předpisů (viz 74 ZP) - se souhlasem tajemníka určit svého zástupce -svolávat a řídit pracovní porady odborů a útvarů, které řídí - zajišťovat spolupráci oddělení uvnitř odboru, které řídí - zajišťovat spolupráci mezi jednotlivými odbory a odděleními úřadu a zajistit poskytování jednotlivých úkonů a služeb v rámci pracovní činnosti jednotlivých odborů pro ostatní odbory a oddělení úřadu - zabezpečují, aby v jejich útvarech byla vedena úplná a přehledná dokumentace právních a jiných předpisů, směrnic a usnesení potřebných pro práci útvaru - stanovit v rámci činnosti jednotlivých útvarů konkrétní úkoly podřízeným zaměstnancům a přijmout opatření k jejich řádnému a včasnému plnění - se souhlasem tajemníka vymezit práva, povinnosti a odpovědnost jemu podřízených zaměstnanců v písemných pracovních náplních, které musejí být v souladu se sjednaným druhem výkonu práce v pracovní smlouvě zaměstnance - pravidelně sledovat a zabezpečovat odbornou úroveň podřízených zaměstnanců - 4 -

6 - řeší spory mezi vnitřními organizačními úseky v rámci odboru, nedojde-li k dohodě, rozhoduje tajemník úřadu - vedoucí odpovídají za kontrolu a vymáhání finančních prostředků v rozsahu činnosti odboru 2) Jednotlivé odbory, organizační složky a oddělení MěÚ Litoměřice je členěn na odbory, organizační složky a samostatná oddělení: 1. odbor správní 2. obecní živnostenský úřad 3. odbor správy majetku města 4. odbor ekonomický 5. odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6. odbor školství, kultury, sportu a památkové péče 7. odbor životního prostředí 8. odbor územního rozvoje 9. stavební úřad 10. odbor dopravy 11. kancelář tajemníka 12. samostatné oddělení obrany a krizového řízení 13. samostatné oddělení vnitřního a kontrolního auditu 14. organizační složka Lesní hospodářství 15. organizační složka Jídelna důchodců 16. organizační složka Bytové hospodářství 17. Městská policie Hlavní činnosti jednotlivých odborů, organizačních složek a samostatných oddělení jsou uvedeny v příloze č. 3, jenž je nedílnou součástí tohoto řádu. čl. IV Schválení a účinnost Tento organizační řád byl schválen Radou města dne 13. dubna 2004 a nabývá účinnosti dnem 15. dubna Schválením tohoto organizačního řádu se ruší předcházející organizační řád. čl. V Ustanovení závěrečná Změny, doplňky nebo vydání nového organizačního řádu schvaluje Rada města Litoměřic. V Litoměřicích, dne ing. Radek Löwy Mgr. Ladislav Chlupáč tajemník MěÚ Litoměřice starosta města Litoměřic - 5 -

7 P Ř Í L O H Y K ORGANIZAČNÍMU Ř Á D U M ě s t s k é h o ú ř a d u v L i t o m ě ř i c í c h

8 PŘÍLOHA 2 Rozdělení oblastí působnosti starosty, jednotlivých místostarostů a tajemníka Starosta města Městská policie Oddělení obrany a krizového řízení Oddělení vnitřního kontrolního auditu 1. místostarosta odbor sociální a zdravotnictví odbor ekonomický organizační složka Jídelna důchodců příspěvkové organizace města: - Centrum SRDÍČKO - Městská nemocnice Litoměřice 2. místostarosta: odbor životního prostředí odbor školství, kultury, sportu a památkové péče organizační složka Lesní hospodářství příspěvkové organizace města: - MKZ Litoměřice - Dům dětí a mládeže ROZMARÝN - I. Centrální školní jídelna - MSZ Litoměřice (městská sportovní zařízení) - Knihovna K.H.M. Litoměřice - Mateřská škola Litoměřice - základní školy 3. místostarosta: odbor územního rozvoje odbor správy majetku města odbor dopravy a silničního hospodářství organizační složka Bytové hospodářství příspěvkové organizace města: - Technické služby města Tajemník odbor správní stavební úřad obecní živnostenský úřad kancelář tajemníka

9 PŘÍLOHA č. 3 1) Odbor správní Členění odboru : - úsek hospodářské správy - hospodář MěÚ - správa budov řidiči, správci - telefonní ústředna, podatelna - úsek přestupků a stížností - oddělení správních činností úsek evidence obyvatel úsek matriky úsek občanských průkazů, úsek cestovních dokladů - oddělení informatiky - oddělení cestovní ruch a informační centrum Hlavní činnosti odboru : úsek hospodářské správy * hospodaření s majetkem MěÚ * evidence a správa movitého a nemovitého majetku úřadu, * nákupy investičního majetku a technického vybavení úřadu, * odprodej nepotřebného majetku, * sledování správnosti fakturace, * likvidace a vystavování faktur, * zajišťování průběžných údržby a oprav budov a ostatní techniky v majetku MěÚ * nákup kancelářských potřeb, * zajištění přípravy a zabezpečení voleb, sčítání lidu, domů a bytů, referenda případně dalších akcí úřadu, * provádí inventarizaci majetku užívaného městským úřadem * vede sklad spotřebního materiálu * řízení autoprovozu a vedení příslušné evidence, * provoz podatelny a telefonní ústředny * spisová služba, evidence a odesílání služební pošty úsek přestupků a stížností * rozhodování o přestupcích a jiných správních deliktech v 1. instanci, včetně zajišťování veškeré písemné agendy přestupkové komise a vedení přest. agendy v databázi MěÚ * soustřeďování požadavků obcí na veřejně prospěšné práce a jejich předávání okresnímu soudu ( 27, 45, 45a zákona č.40/1961 Sb., v platném znění), (mediační a probační služba) * vyřizování stížností a petic včetně vedení centrální evidence, provádění potřebných místních šetření ke stížnostem v domech a bytech MěÚ, * poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. * vypracovávání zpráv k rozvodům, úpravám poměrů u nezl. dětí na základě žádostí okresních soudů a vypracovávání posudků na občany, řešené Policií ČR, stát. zastupitelstvím či dalšími orgány činnými v trest. řízení, * vypracovávání soupisů majetku po zemřelých, kteří nemají příbuzné, zajišťování potřebných úkonů s tímto spojených (sociální pohřby), * dle potřeby účast na domovních prohlídkách za součinnosti Policie ČR - 1 -

10 Oddělení správních činností PŘÍLOHA č. 3 úsek evidence obyvatel * Výkon státní správy na úseku evidence obyvatel podle z.č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel: - Zpracování údajů uvedených v inf. systému pro MV ČR v rozsahu 7 písm. a) ( 4). - Předávání údajů Ministerstvu vnitra ČR v rozsahu údajů předaných mu podle 6 a dále údajů o nabytí či pozbytí státního občanství obyvatel, kteří mají nebo měli v jeho územním obvodu poslední pobyt ( 7 písm. a) ). - Poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel podle 8 a 22, včetně vedení přesné evidence o vydání údajů obyvatelům a osobám z ciziny. - Uchovávání údajů a archivování dokumentace ( 9 ). - Rozhodování o odvoláních obyvatel proti rozhodnutím ohlašoven. - Metodická a kontrolní činnost vůči ohlašovnám. - Součinnost při pátrání po osobách ve spolupráci s PČR a soudy - Vybírání správních poplatků * Evidence ztrát a nálezů úsek matriky * přijímání žádostí o vydání osvědčení o státním občanství ČR - pro patnáctileté k vydání prvního OP - pro zletilé občany * vedení matrik, zasílání matričních dokladů do ciziny, dozor nad vedením matrik a další matriční úkony, včetně poskytování metodické a odborné pomoci obecním úřadům pověřeným vedením matrik * příprava a konání svatebních obřadů, * výdej úmrtních, rodných a oddacích listů, * změny příjmení, * vedení evidence fyzických osob * provádění ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu ve smyslu zákona č. 41/1993 Sb., ve znění zák. č. 15/1997 Sb., (ověřování provádí pracovník pověřený tajemníkem městského úřadu), zajišťuje proškolení pracovníků městského úřadu pověřených k provádění ověřování * vyřizování žádostí o zápis do Zvláštní matriky Brno (narození, sňatky, úmrtí) českých občanů událostí, které nastaly v cizině * legalizace matričních dokladů pro cizinu * vedení agendy a vydávání osvědčení k uzavření církevních sňatků úsek občanských průkazů * Výkon státní správy na úseku občanských průkazů podle zákona č.358/1999 Sb., o občanských průkazech : - Vydávání občanských průkazů podle 4. - Vydávání potvrzení o občanském průkazu ( 9 odst. 2 ). - Rozhodování o skončení doby platnosti občanského průkazu ( 11 odst. 2), přijímání hlášení o vydání potvrzení o změně rodinného stavu, popřípadě změně příjmení v souvislosti se změnou rodinného stavu od úřadu nebo orgánu církve oprávněného oddávat ( 12 odst. l), oznamování údajů o hlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu a čísla vydaného potvrzení okresnímu úřadu příslušnému k vydání občanského průkazu ( 16 odst. 4)

11 PŘÍLOHA č. 3 - Přijímání hlášení občanů o ztrátě, odcizení, poškození, zničení nebo zneužití občanského průkazu ( 14 odst. 1 písm. b)). - Úschova občanských průkazů po dobu dlouhodobého pobytu občana v cizině, zadržení neplatného občanského průkazu a působnosti s tím spojené podle 16 odst. 1, 2 a 3. - Vedení evidence vydaných občanských průkazů, včetně ztracených a odcizených, evidence vydaných potvrzení o občanských průkazech, evidence o změnách trvalého pobytu, o změnách rodinného stavu a návazně případných změn příjmení ( 17 odst. 6) a předávání údajů do informačního systému - Vybírání správních poplatků a blokových pokut úsek cestovních dokladů * Výkon státní správy na úseku cestovních dokladů podle 12, cestovních průkazů dle 15 odst. 1 a jiných cestovních dokladů na základě mezinárodních smluv podle 16 odst Provádění změn údajů v cestovních dokladech ) 10 odst. 3 ). - Potvrzování správnosti údajů nebo upřesnění údajů uváděných na žádost o vydání cestovního průkazu pro zastupitelský úřad ( 15 odst. 2 ). - Registrace námořnických knížek ( 16 odst. 2 ). - Přijímání žádostí o vydání cestovního pasu, cestovního průkazu nebo jiného cestovního dokladu na základě mezinárodní smlouvy a jejich zasílání příslušnému úřadu ( 19). - Zasílání vydaných cestovních dokladů k předání do místa převzetí cestovního dokladu ( 22 odst. 2). - Předávání cestovních dokladů vydaných příslušným okresním úřadem ( 22 odst. 2). - Rozhodování o platnosti cestovního dokladu ( 28 odst. 2). - Rozhodování o odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu ( 24). - Vracení cestovních dokladů na žádost občanů po pominutí důvodů pro odnětí ( 25). - Předávání údajů z informačního systému evidence cestovních dokladů do databáze Ministerstva vnitra ČR ( 30 odst. 1). - Poskytování údajů z informačního systému evidence cestovních dokladů podle zvláštního předpisu v rozsahu tímto předpisem vymezeným ( 30 odst. 5). - Vedení spisové dokumentace žádostí a dalších písemností náležejících ke správnímu řízení o vydání cestovního dokladu, o provedení změn cestovního dokladu, o registraci námořní knížky, o odnětí cestovního dokladu, o přestupcích na úseku cestovních dokladů a dále o ztrátě, o odcizení, o nálezu, o poškození, o zničení nebo o zneužití cestovního dokladu ( 31 odst. 1 a 3). - Archivace dokumentace související s vedením informačních systémů podle zvláštního předpisu ( 30 odst. 4), zabezpečení dat před zneužitím ( 30 odst. 7). - Zadržování cestovního dokladu, vydávání potvrzení o zadržení cestovního dokladu, zasílání zadrženého cestovního dokladu orgánu příslušnému k jeho vydání ( 32 odst. 4). - Přijímání cestovních dokladů jiných občanů a jejich předávání ( 33). - Přijímání cestovních dokladů zadržených orgány příslušnými k projednání přestupků na úseku cestovních dokladů podle zvláštního předpisu a Policií ČR, jejich vrácení držitelům ( 34). - Vybírání správních poplatků a blokových pokut - 3 -

12 PŘÍLOHA č. 3 Toto oddělení zajišťuje zejména tyto činnosti Oddělení informatiky Administrace počítačové sítě Instalace nových verzí programů Drobné úpravy a údržba VT Provoz ústředny Aktualizace webových stránek a udržování intranetu Informační centrum a recepce MěÚ Oddělení cestovní ruch a informační centrum zajištění turistického servisu informační servis MěÚ Litoměřice kopírovací služby prodej upomínkových předmětů a propag. materiálů průvodcovská služba překladatelská činnost pro potřeby MěÚ propagace města a inzerce příprava veletrhů a výstav CR Členění odboru : - úsek registrace - úsek kontroly Hlavní činnosti odboru : 2. Obecní živnostenský úřad - činnost v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů - vydává živnostenská oprávnění fyzickým, právnickým, zahraničním fyzickým a zahraničním právnickým osobám pro živnost ohlašovací volnou, řemeslnou a vázanou, pro koncesovanou živnost a pro živnost prováděnou průmyslovým způsobem - rozhoduje o vydání koncesních listin, ustanovení odpovědných zástupců, změnách, ukončení nebo pozastavení provozování živností na žádost podnikatele - provádí změny živnostenských oprávnění na základě ohlášení podnikatele - vede evidenci provozoven ve svém správním obvodu, včetně provedených změn - vede evidenci ustanovených odpovědných zástupců, včetně provedených změn - vede živnostenský rejstřík pro správní obvod města Litoměřice - vyřizuje žádosti o výpis z veřejné i neveřejné části živnostenského rejstříku - provádí vstupní kontrolu správnosti a úplnosti výsledků automatizovaného zpracování agendy obecního živnostenského úřadu - 4 -

13 PŘÍLOHA č. 3 - předává data do celostátního rejstříku podnikatelů, Českému statistickému úřadu, Úřadu práce a Všeobecné zdravotní pojišťovně - provádí zálohování databáze a databázových statistik - provádí kontrolu dodržování zákona o živnostenském podnikání a souvisejících předpisů - provádí dozorovou činnost nad dodržováním povinností stanovených v 8 až 11 a 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele - provádí dozorovou činnost nad dodržováním zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, týkající se kontroly značení tabákových výrobků a omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků - ukládá pokuty za porušení výše uvedených zákonů v blokovém nebo správním řízení - vede správní řízení ve věci zrušení živnostenských oprávnění a pozastavení provozování živností, a to na základě výsledků vlastních kontrol, podnětů jiných správních orgánů a rozsudků soudů - provádí kontrolu v součinnosti s orgány činnými v trestním řízení - provádí doručení písemností podnikatelům dle živnostenského zákona - provádí rozborové a hodnotící činnosti - zabezpečuje poskytování informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - vyřizuje stížnosti a petice patřící do působnosti odboru a vede jejich evidenci - zajišťuje zabezpečení osobních údajů podnikatelů v souladu se zák. č. 101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů - provádí archivaci a skartaci spisových materiálů v rámci odboru v návaznosti na spisový a skartační řád - zajišťuje poradenskou činnost na úseku živnostenského podnikání a ochrany spotřebitele - spolupracuje s ostatními odbory městského úřadu, zejména se stavebním úřadem a odborem životního prostředí - koordinuje a spolupracuje s příslušnými správními úřady, v jejichž působnosti jsou odvětví, ve kterých se provozuje živnostenské podnikání, s hospodářskými komorami, podnikatelskými svazy a sdruženími - je dotčeným orgánem státní správy v územním a stavebním řízení, týká-li se toto řízení koncesovaných živností, živností ohlašovacích volných, řemeslných a vázaných a živností provozovaných průmyslovým způsobem - vykonává činnost v rozsahu stanoveném zákonem č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997. Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, týkající se evidence zemědělského podnikatele - vydává osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele - zabezpečuje a provádí řešení přestupků na úseku živnostenského podnikání - plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy - plní úkoly stanovené krajským živnostenským úřadem - při své práci se řídí živnostenským zákonem a právními předpisy souvisejícími s živnostenským podnikáním, zejména zákonem o obcích, zákonem o krajích, zákonem o živnostenských úřadech, zákonem o pobytu cizinců na území ČR, zákonem o ochraně spotřebitele, zákonem o spotřebních daních, zákonem o zemědělství, zákonem o přestupcích, správním řádem, zákonem o svobodném přístupu k informacím, zákonem o ochraně osobních údajů, občanským zákoníkem, obchodním zákoníkem, zákoníkem práce, zákonem a státní statistické službě, zákonem o státní kontrole

14 Členění odboru 3. Odbor majetku města PŘÍLOHA č. 3 - pronájem, prodej - pozemky - prodej domy, byty - evidence nemovitého majetku Hlavní činnost odboru - Zajišťuje evidenci veškerého nemovitého majetku města. - Provádí prodeje pozemků a staveb, prodeje bytů dle vyhl. 72/94 Sb., (podává přiznání k dani z prodeje nemovitostí) - Zajišťuje sepsání kupních, směnných a darovacích smluv, nájemních smluv na nemovitosti. - Vede evidenci o splátkách kupní ceny nemovitostí. - Sjednává nákup pozemků pro realizaci územního plánu. - Zpracovává podklady pro jednání MK, RM a ZM týkající se disponování s majetkem (prodej, pronájem, směna, výpůjčka a věcná břemena). - Vydává vyjádření ke stavebnímu řízení (vyjádření souseda k uvažovaným stavbám, ukládání sítí apod.) - Rušení předkupních a zástavních práv k nemovitostem - Zajišťuje prodej bytů obálkovou metodou Členění odboru - úsek všeobecné účtárny - úsek financí a rozpočtu - úsek mzdové účtárny a personalistiky - úsek místních daní, poplatků a VHA - hlavní pokladna Hlavní činnosti oboru 4. Odbor ekonomický - zabezpečuje komplexní vedení účetnictví městského úřadu - zajišťuje metodiku, tvorbu a správu číselníků ekonom. podsystémů informační soustavy - provádí správu všech účtů města u peněžních ústavů - informuje ostatní odbory o objemu uhrazených finančních prostředků v rámci předepsaných poplatků a pokut - spolupracuje na tvorbě rozpočtu města a provádí jeho správu během kalendářního roku - provádí rozborovou činnost pro vedení města a Radu a Zastupitelstvo města - pro ostatní odbory zpracovává měsíční přehledy o čerpání jednotlivých položek rozpočtu - zpracovává výkazy o plnění rozpočtu a výsledků hospodaření města - provádí usnesení RM a ZM v oblasti hospodaření s finančními prostředky - vede personální a mzdovou agendu pro pracovníky městského úřadu a organizačních složek města včetně styku s jednotlivými zdravotními pojišťovnami a Správou sociálního zabezpečení - zabezpečuje odvod zálohové a srážkové daně ze závislé činnosti, odvod povinného pojištění a odvod do sociálního fondu - zajišťuje likvidaci cestovních příkazů - 6 -

15 PŘÍLOHA č. 3 - odpovídá za správu části místních poplatků včetně zahájení vymáhání jejich nedoplatků ve smyslu zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků - odpovídá za správu místního a správního poplatku za povolení a provozování VHA ve smyslu zák. 202/1990 Sb., o loteriích a zák. 223/1990 Sb., o hrací přístrojích - komplexně zajišťuje veškeré finanční agendy organizace - zabezpečuje příjem a výplatu finančních prostředků dle dispozic vlastních nebo ostatních odborů a výplatu mezd pro pracovníky Městského úřadu - organizuje a zajišťuje kompletaci inventarizace majetku města - zpracovává statistické výkazy - vykonává funkci správce uživatelské části software ekonomických podsystémů - zpracovává a podává daňová přiznání za právnickou osobu Město Litoměřice a to: * daň z příjmu právnických osob dle zákona 586/1992 Sb. * daň z přidané hodnoty dle zákona 588/1992 Sb. * daň z nemovitosti dle zákona 338/1992 Sb. * daň darovací dle zákona 357/1992 Sb. * daň silniční dle zákona 16/1993 Sb. - zastupuje Město Litoměřice při jednáních s Finančním úřadem - zabezpečuje spolupráci mezi kontrolovaným úsekem a externím auditorem - spolupracuje na zajišťování kontrolní činnosti jednotlivých odborů a org. složek města - zajišťuje přípravu podkladů pro jednání Finančního výboru - metodicky vede ekonomy a hospodáře jednotlivých odborů 5. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Členění odboru : Oddělení dávek sociální péče Oddělení sociální péče Oddělení sociálně právní ochrany dětí Oddělení sociálně právní ochrany a prevence Zdravotnictví Sociální služby Manager prevence kriminality Ekonom odboru Hlavní činnosti odboru : Oddělení dávek sociální péče Poskytuje - dávky sociální péče v souladu s dosud platnými sociálními zákony (jedná se o sociální dávky a dávky do hranice sociální potřebnosti) - příspěvky zdravotně postiženým občanům a seniorům Přiznává - mimořádné výhody zdravotně tělesně postiženým občanům Kontroluje - správné využití sociálních dávek (práce v terénu) - 7 -

16 PŘÍLOHA č. 3 Oddělení sociální péče Zajišťuje - péči o rodiny s dětmi, péči o seniory, o nesvéprávné občany - vyhledávání sociálně potřebných občanů a rodin s dětmi ve městě a pomáhá při řešení jejich svízelné situace - akce pro seniory Provádí - sociálně právní ochranu dětí 1. stupně - sociální šetření u žadatelů o sociální byt vč. vedení evidence žadatelů o sociální byt - kontrolu vyplácených sociálních dávek v terénu - gratulace k životním jubileím - vydání průkazek na bezplatnou místní autobusovou dopravu Poskytuje - příspěvky a spolupracuje se státními i nestát. institucemi na úseku soc. péče a služeb Oddělení sociálně právní ochrany dětí Poskytuje - bezplatně poradenství při výchově a vzdělávání dětí - poskytuje příspěvek na výživu vč. vymáhání Pomáhá - při řešení výchovných problémů dětí Podává - návrhy k soudu, týkající se ochrany dětí - vyhledává a podává návrhy k soudním jednáním u náhradní rodinné péče (pěstounská péče, osvojení) Vykonává - funkci opatrovníka či poručníka - činí neodkladné úkony v zájmu dítěte, pokud si rodiče neplní rodičovské povinnosti Řeší - problémy dětí, na kterých byl páchán tr. čin ohrožování života, týrání a zneužívání Oddělení sociálně právní ochrany a prevence Kurátor pro mládež se zabývá : - dětmi a mladistvými s problémovým chováním - trestnou činností - závislými a experimentujícími s drogami - záškoláctvím - zastupuje mladistvé v průběhu trestního a přestupkového řízení (policie, soudy) Kurátor pro dospělé se zabývá : - dospělými propuštěnými z výkonu trestu a výkonu vazby - 8 -

17 PŘÍLOHA č. 3 Zdravotnictví Spolupracuje - s příslušnými organizacemi při pořádání různých akcí pro Zdravé město apod. - s městskou nemocnicí v oblasti zdravotnictví, orgánem hygienické služby v oblasti zdravotnictví, krajským úřadem v oblasti poskytování zdravotní péče nehrazené zdravotními pojišťovnami ZZS, LSPP - s lékařskými komorami Zajišťuje - správní řízení dle zák. č. 200/90 Sb., přestupky v oblasti zdravotnictví - vedení agendy podle ustan. 13 zák.č.167/98 Sb. o návykových látkách - agendu k léčebné prev. péči v oblasti zdrav. na území obce s rozšířenou působností - metodickou pomoc organizaci s práv.subjektivitou Centrum Srdíčko Sociální služby Zajišťuje - řízení Jídelny důchodců - dohled nad provozováním sociál. služeb v azylovém domě, domě pro matku a dítě a ubytovně pro osamělé ženy, v domech s pečovatelskou službou, nad terénní pečovatelskou službou, rozvozem obědů pro důchodce, v domově pro seniory - vedení evidence žádostí o umístění v Domech s pečovatelskou službou (DPS) a v Domě pro seniory v Litoměřicích - sociální šetření u žadatelů do DPS, do Domu seniorů - spolupráci se seniory při provozování klubové činnosti Vydává - rozhodnutí o poskytnutí pečovatelské služby v DPS i v terénu Manager prevence kriminality Spolupracuje - s MV ČR odborem prevence kriminality - se subjekty zabývajícími se prevencí negativních jevů ve společnosti a to jak státními, tak nestátními organizacemi - v rámci Komplexního součinnostního programu prevence kriminality na místní úrovni (dále jen KSP PK) na tvorbě a realizaci jednotlivých dílčích projektů - s problémovými a společensky nepřizpůsobivými občany (poradenství, azylové ubytování pro muže bezdomovce apod.) Zajišťuje - kontroly provozoven s výherními hracími automaty ve městě se zaměřením na zákaz podávání alkoholických nápojů mladistvým a hraní na automatech - hodnocení jednotlivých dílčích projektů v rámci KSP PK - 9 -

18 PŘÍLOHA č Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče Členění odboru - úsek školství - úsek sportu - úsek kultury - úsek památkové péče Hlavní činnost odboru Správa a údržba budov: - oprava, údržba a investice týkající se nemovitého majetku ve správě odboru - zajišťování hospodárného využívání energií budov ve správě odboru Ekonomika: - zpracovávání návrhů rozpočtů a jejich následné rozpracování na jednotlivé úseky - kontrola odstranění závad u příspěvkových organizací spadajících pod odbor zjištěných vnitřním auditem úsek školství Samosprávná činnost - spolupráce a koordinace všech neziskových organizací zřízených městem na úseku školství, tj. základní školy, centrální školní jídelna, základní umělecká škola, dům dětí a mládeže Rozmarýn, MŠ Masarykova 30 - koordinace školství ve městě, tj. základní školy, střední školy, učiliště, školní jídelny, mateřské školy, soukromé školy všech stupňů, dům dětí a mládeže, speciální školství - poradenství na úseku školství - zpracovávání návrhů rozpočtů a jejich následné rozpracování na jednotlivé úseky Výkon státní správy - přidělování financí ze státního rozpočtu pro regionální školství (MŠ,JMŠ,ZUŠ,DDM,ŠJ) - zpracovávání mzdových a výkonových výkazů PAM za regionální školství - metodická pomoc v oblasti mzdové a účetní pro regionální školství - komunikace s KÚ a MŠMT za regionální školství úsek sportu - spolupráce s neziskovou organizací MSZ - evidence sportovních aktivit na území města - dotace sportovním oddílům a klubům registrovaným na území města - zpracovávání návrhů rozpočtů a jejich následné rozpracování na jednotlivé úseky - kontrola a proplácení faktur - inventury majetku ve správě odboru - vyhodnocování a přijímání nejlepších sportovců ve městě

19 PŘÍLOHA č. 3 úsek kultury Samosprávná činnost - spolupráce s neziskovou organizací MKZ a knihovnou K. H. Máchy - evidence kulturních aktivit na území města - dotace neziskovým organizacím působícím v kultuře na území města - evidence všech kulturních památek ve městě úzká spolupráce s odborem územního rozvoje města a MK ČR - zajištění průběhu Dne otevřených dveří, vyhlášeným SHS - spolupráce s ostatními odbory při zajišťování propagace města v tuzemsku i zahraničí - evidence a údržba hrobů význačných osobností města - organizační zajištění zlatých, diamantových svateb a vítání občánků - organizační zajištění význačných návštěv města ve spolupráci s ostatními odbory - evidence a zajišťování materiálů týkajících se vztahů prof. Blumentritta a Rizala - zpracovávání návrhů rozpočtů a jejich následné rozpracování na jednotlivé úseky Výkon státní správy - rozhodnutí ve správním řízení o přestupcích v oblasti kultury podle 32 zákona č. 200/1990 Sb. - Metodická činnost pro kulturní zařízení, pořadatele, obce v oblasti, regionální kultura v oblasti autorského zákona a kolektivní správy, vedení kronik, činnost kronikářů úsek památkové péče - výkon státní správy památkové péče dle zákona č. 20/1987 Sb., památkový zákon, ve znění pozdějších předpisů, na kulturních památkách i v památkově chráněných územích a dalších související činnosti dle tohoto zákona včetně metodické pomoci a přestupkového řízení - kontrolní činnost státní památkové péče, dokumentace památkových objektů v regionu, sledování stavu uměleckých památek a zabezpečování jejich restaurování - zpracování návrhů na poskytnutí finančních prostředků na obnovu, údržbu i záchranu kulturních památek - navrhování věcí na prohlášení a zrušení kulturními památkami a vydávání stanovisek - vydávání stanovisek k územně plánovací dokumentaci

20 PŘÍLOHA č Odbor životního prostředí Členění odboru Hlavní činnost odboru - úsek ochrany ovzduší - úsek odpadového hospodářství - úsek Zdravého města a MA 21 - úsek ochrany ZPF - vodoprávní úřad - úsek státní správy myslivosti, lesního hospodářství a rybářství - úsek ochrany přírody Úsek ochrany ovzduší V rámci státní správy zák. 86/02 Sb. o ochraně ovzduší: - Vydává rozhodnutí o vyměření poplatku,odkladu nebo prominutí části poplatku za znečišťování ovzduší podle 19 odst. 5 a podle 21 odst. 5 a 22 odst. 3 a 5 u středních stacionárních zdrojů - Ověřuje údaje souhrnné provozní evidence u středních stacionárních zdrojů a předává je ministerstvu k zajištění evidence o stacionárních zdrojích. - Ukládá pokuty podle 40 odst Vede evidenci oznámení pro střední stacionární zdroje podle 54 odst. 9 a údaje z této evidence poskytuje ministerstvu. - Vydává stanoviska jako dotčený správní orgán v územním, stavebním a kolaudačním řízení z hlediska ochrany ovzduší dle 50 odst.1 písm. a). - Vydává rozhodnutí o vyměření poplatku, za znečišťování ovzduší podle 19 odst. 6 u malých stacionárních zdrojů. - Vymáhá vyměřený poplatek za znečišťování ovzduší podle 19 odst. 6 u malých stacionárních zdrojů. - Nařizuje odstranění závad u malých spalovacích zdrojů podle 12 odst. 1 písm. f), ukládá opatření k nápravě těchto závad podle 38 odst. 1 a ukládá pokuty za nesplnění této uložené povinnosti. - Vydává nařízení dle 50 odst. 1 písmene g), h) a k). - Vyhlašuje regulační opatření dle 50 odst. 1 písmene i). - Vede evidenci malých stacionárních zdrojů dle 50 odst. 1 písmene j). - Kontroluje dodržování povinností dle 50 odst. 2 písmene a) až d). - Zpřístupňuje informace dle 50 odst. 1 písmene b). V rámci samosprávy: - Spolupracuje na zpracování regulačního řádu pro řešení smogové situace dle 8 odst. 5, vydává v souladu s tímto regulačním řádem nařízení a kontroluje jejich dodržování. - Statisticky zpracovává ve spolupráci s ČSÚ statistické výkazy týkající se ochrany ovzduší v pověřeného území MěÚ Litoměřice. - Ve spolupráci s nadřízenými orgány a orgány města zpracovává dílčí koncepce na úseku ochrany ovzduší a zajišťuje podklady pro studie související s ochranou ovzduší

O r g a n i z a č n í ř á d

O r g a n i z a č n í ř á d O r g a n i z a č n í ř á d Městského úřadu ve Vracově Úvod: První část: Úvodní ustanovení Organizační řád Čl. 1 Organizační řád Druhá část: Právní postavení orgánů obce Čl. 2 Čl. 3 Čl. 4 Postavení městského

Více

a) o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa ( 3 odst. 3),

a) o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa ( 3 odst. 3), Orgány státní správy lesů a) obecní úřady obcí s rozšířenou působností, b) kraje, c) ministerstvo. Státní správu lesů ve vojenských lesích, které jsou v působnosti Ministerstva obrany, vykonává v rozsahu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě MĚSTO LANŽHOT Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě V souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rada města tento organizační

Více

Správní odbor a obecní živnostenský úřad

Správní odbor a obecní živnostenský úřad Správní odbor a obecní živnostenský úřad Vedoucí odboru Oddělení matriky Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů vedoucí oddělení Oddělení přestupkové Oddělení obecní živnostenský

Více

POPIS ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ÚŘADU

POPIS ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ÚŘADU Příloha č. 2 MĚSTO LANŽHOT POPIS ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK ÚŘADU Starosta 1. stojí v čele úřadu a za svou činnost odpovídá zastupitelstvu 2. zastupuje město navenek 3. připravuje, svolává a řídí schůze

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Živnostenský úřad města Brna

Živnostenský úřad města Brna Živnostenský úřad města Brna 1 - zajišťuje komplexní výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání v rozsahu stanoveném 2 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném, a zákonem

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k / I. Obce. obecně

Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k / I. Obce. obecně Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k 17. 3. 2004/ I. Obce 1. zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a vyhlášení závazné části územně pozdějších předpisů - 29 odst. 3 plánovací

Více

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad.

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad. Obec Stachy O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D ČLÁNEK 1 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Stachy vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon).

Více

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP Správa dokumentů OP Přednáška KGG/UOZP Ze zákona č. 114 Sb. Ústřední sbírku listin ochrany přírody (USOP) vede z pověření Agentura ochrany přírody a krajiny ČR www.nature.cz, www.drusop.cz Podrobnosti

Více

Městský úřad Úpice. Organizační řád MěÚ v Úpici. Směrnice č. 2/2016

Městský úřad Úpice. Organizační řád MěÚ v Úpici. Směrnice č. 2/2016 Městský úřad Úpice Organizační řád MěÚ v Úpici Směrnice č. 2/2016 PLATNOST OD: 1. 7. 2016 vydal: Mgr. Šárka Bušinská - tajemnice schválil: Ing. Jaroslav Hůlek - starosta Města Úpice 1 (e) Správní odbor

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 542/2014/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Řehlovice vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon). Upravuje zásady

Více

Organizační řád Obce Novosedly

Organizační řád Obce Novosedly Organizační řád Obce Novosedly Část 1. Úvodní ustanovení Organizační řád obce Novosedly upravuje zásady činnosti a řízení obce Novosedly a Obecního úřadu Novosedly. Je vnitřním organizačně právním předpisem,

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou - odbor finanční

Městský úřad Lipník nad Bečvou - odbor finanční Seznam právních předpisů podle kterých je možné vůči městu Lipník nad Bečvou a jeho orgánu Městskému úřadu Lipník nad Bečvou činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ. Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno,

VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ. Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno, VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno, 625 00 Schválila RMČ s účinností od 1.3. 2012 1 OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Velké Opatovice Článek 1 Organizační řád vydává Rada města k zabezpečení organizace činnosti úřadu. Upravuje činnost a řízení Městského úřadu Velké Opatovice,

Více

Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD Rada města Nové Hrady vydává v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. o) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), Organizační

Více

Organizační řád obce

Organizační řád obce Organizační řád obce Obec Rájec Adresa: Rájec č. 98, 789 01 Zábřeh Směrnici zpracovala: Marie Linhartová, účetní obce Směrnici schválila: LudmilaBalcárková, starostka obce Projednáno a schváleno na vřejném

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Registr osobních údajů zpracovávaných Městským úřadem Hostinné

Registr osobních údajů zpracovávaných Městským úřadem Hostinné Registr osobních zpracovávaných Městským úřadem Hostinné Informace o zpracování osobních zpracovávaných na základě zmocnění ve zvláštních zákonech, vztahujících se k působnosti Městského úřadu Hostinné

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů

Přehled nejdůležitějších předpisů Sbírka zákonů Přehled nejdůležitějších předpisů Město Třebechovice pod Orebem jedná a rozhoduje zejména podle těchto nejdůležitějších předpisů (v platném znění): Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Usnesení předsednictva

Více

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje

Více

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen zákon) Čl. 1 Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu Vraclav, dělbu práce mezi jeho pracovníky,

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Luby Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád upravuje organizaci Městského úřadu Luby. Určuje jeho organizační strukturu, dělbu práce mezi jednotlivými odbory,

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ Příloha č. 1 usnesení RMO Plzeň 2 Slovany č. 46/2014 ze dne 12. 03. 2014 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2-SLOVANY ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ VÝBORY RADA

Více

Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2015 na úseku státní správy a v oblasti nakládání s veřejnými prostředky

Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2015 na úseku státní správy a v oblasti nakládání s veřejnými prostředky Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2015 na úseku státní správy a v oblasti nakládání s veřejnými prostředky Město Ivančice spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Státní správu

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV 1 NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV Úvodem: Činnosti jsou vykonávány ve prospěch nebo jménem města Holýšova, není-li uvedeno jinak. STAROSTA Náplň práce vyplývající ze zákona č.

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti:

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: zajišťuje prodeje, pronájmy a výkupy nemovitostí, jiné dispozice s majetkem města (směny, věcná břemena

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento organizační předpis. Část I. - Všeobecná

Více

Příloha č. 4: Charakteristika jednotlivých odborů městského úřadu

Příloha č. 4: Charakteristika jednotlivých odborů městského úřadu Příloha č. 4: Charakteristika jednotlivých odborů městského úřadu Odbor finanční 1. Finanční odbor s zabývá sestavováním rozpočtu města a sledováním jeho plnění. Předkládá radě a zastupitelstvu rozpočtové

Více

OBEC VELKÁ POLOM. kategorie osobních údajů. Kategorie subjektů a. Mzdová evidence zaměstnanců Obce Velká Polom zařazených do obecního úřadu

OBEC VELKÁ POLOM. kategorie osobních údajů. Kategorie subjektů a. Mzdová evidence zaměstnanců Obce Velká Polom zařazených do obecního úřadu Zpracovávané osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Účel zpracování Mzdová evidence zaměstnanců Obce Velká Polom zařazených

Více

OBSAH. ZÁKON č. 114/1992 Sb., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY... 1

OBSAH. ZÁKON č. 114/1992 Sb., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY... 1 OBSAH Zkratky právních předpisů........................................ XI Seznam předpisů citovaných v komentáři.......................... XIV Předmluva...................................................

Více

14. Nejdůležitější předpisy

14. Nejdůležitější předpisy 14. Nejdůležitější předpisy DOPRAVA Pozemní komunikace Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 371/2015/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2013: Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Marek Švaříček, tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí Městský úřad

Více

Odbor dopravy. Hlavní činnosti odboru dopravy Úseky:

Odbor dopravy. Hlavní činnosti odboru dopravy Úseky: Odbor dopravy Hlavní činnosti odboru dopravy Úseky: 1. Dopravně správní agendy Evidence řidičů a řidičských oprávnění Evidence vozidel Schvalování technické způsobilosti vozidel Zkušební komisaři žadatelů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU KANCELÁŘE STAROSTY ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU KANCELÁŘE STAROSTY ZA ROK 2010 MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU KANCELÁŘE STAROSTY ZA ROK 200 BŘEZEN 20 PŘEDKLÁDÁ: ING. BOŽENA KOŘENKOVÁ VEDOUCÍ OKS I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Organizační řád Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí schválený radou města dne 5.8.2014, který nabyl účinnosti dnem 1.9.2014, se

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

Živnostenské úřady. Obecní živnostenský úřad. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Živnostenské úřady. Obecní živnostenský úřad. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 570/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1991 o živnostenských úřadech ve znění zákonů č. 286/1995 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 284/2004 Sb., č. 70/2006 Sb., č. 214/2006 Sb.,

Více

Odbor správních činností

Odbor správních činností Odbor správních činností 1 - zajišťuje komplexní výkon agendy evidence obyvatel v působnosti OÚORP 2 - zajišťuje komplexní výkon agendy OP v působnosti OÚORP pro občany ČR 3 - zajišťuje komplexní výkon

Více

MĚSTO CHRASTAVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZMĚNA Č.3

MĚSTO CHRASTAVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZMĚNA Č.3 MĚSTO CHRASTAVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZMĚNA Č.3 O B S A H : I. Část III, Čl. 10, odst. 2 písm.c) - Změna rámcové náplně činnosti odboru pro záležitosti občanů II. Příloha č. 2 Změna počtu pracovníků a názvů

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí Odbor životního prostředí Vedoucí odboru Oddělení zemědělství a lesního hospodářství vedoucí oddělení zemědělství a lesní hospodářství referent - zemědělství referent - zemědělství referent - myslivost,

Více

Město Hostinné, Náměstí čp. 69, 543 71 Hostinné ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM

Město Hostinné, Náměstí čp. 69, 543 71 Hostinné ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM V Hostinném dne 04.03.2015 Obsah: 1. Základní ustanovení. strana 4 2. Postavení a působnost.. strana 4 3. Územní obvody. strana 4 4. Organizační členění úřadu

Více

Informace o výsledcích vykonaných kontrol Městského úřadu Třebíč za rok 2014

Informace o výsledcích vykonaných kontrol Městského úřadu Třebíč za rok 2014 Informace o výsledcích vykonaných kontrol Městského úřadu Třebíč za rok 2014 Zpráva je vydána v souladu s ustanovením 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), které ukládá povinnost pravidelně,

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1.

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Ivana Málková ředitelka školy Schválil: Mgr. Ivana

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V Ě Z N I C E A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE O P A V A

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V Ě Z N I C E A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE O P A V A O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V Ě Z N I C E A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE O P A V A Vrchní rada ředitel Věznice a ÚVZD Opava plk. Mgr. Ivo TUROK V Opavě dne 1.3.2010 Č.j. VS 32/03/2010-32/000

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015 č.j.: 1/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 1 ze dne 14.01.2015 Změna Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zvláštní části Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zřízení Útvaru interního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Strašice. Článek I - Název a sídlo. Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Strašice. Článek I - Název a sídlo. Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu Strašice Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45 Článek I - Název a sídlo Článek II - Úvod, poslání organizačního řádu Organizační řád obecního úřadu vymezuje organizační

Více

Místostarosta je pro svoji funkci neuvolněným členem zastupitelstva obce.

Místostarosta je pro svoji funkci neuvolněným členem zastupitelstva obce. Obec Řehlovice ORGANIZAČNÍ Čj.: Mach/249/11 ŘÁD ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Řehlovice vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí M a t r i k a 1) vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu

Více

Rada města Holýšova v souladu s 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje:

Rada města Holýšova v souladu s 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje: Městský úřad Holýšov O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Rada města Holýšova v souladu s 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje: ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 01/ŠPE/2014 Spisový znak Skartační znak Počet příloh: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 V Ladech 6, 149 00, Praha 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZSEB/152/2016/STR Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2016 Směrnice nabývá platnosti

Více

Dodatek č. 1 ke Statutu fondu životního prostředí č. R/3/1999

Dodatek č. 1 ke Statutu fondu životního prostředí č. R/3/1999 ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ K 1.3.2005 Městský úřad Rokycany Opatření orgánů města č. 2/2005 Dodatek č. 1 ke Statutu fondu životního prostředí č. R/3/1999 účinnost od 1. března 2005 Schválen

Více

Organizační řád obce Nový Jáchymov

Organizační řád obce Nový Jáchymov Organizační řád obce Nový Jáchymov I. Úvodní ustanovení Organizační řád je součástí vnitřního a kontrolního systému obce, který řeší organizační vztahy mezi obcí, obecním úřadem a jeho jednotlivými pracovníky.

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Seznam všech dosud platných vyhlášek, nařízení a pravidel vydaných městem Louny k

Seznam všech dosud platných vyhlášek, nařízení a pravidel vydaných městem Louny k Seznam všech dosud platných vyhlášek, nařízení a pravidel vydaných městem Louny k 31.12.2016 1 Seznam platných vyhlášek 1991 žádná platná vyhláška 1992 č. 1 1993 žádná platná vyhláška 1994 žádná platná

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j. 150817 V Nových Bránicích 17. 8. 2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy

Více

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu Příloha č. 4 organizačního řádu Podpisová oprávnění 1. Starosta : 1.1. i mající bezprostředně vztah k jeho funkci v souladu se zákonem o obcích, 1.2. i vzniklé z jednání starosty za město, k jejichţ podpisu

Více

Účel zpracování osobních údajů: evidence fyzických osob z důvodu ověřených podpisů

Účel zpracování osobních údajů: evidence fyzických osob z důvodu ověřených podpisů Odbor správní Matrika Účel zpracování osobních údajů: vedení matrik, změny jména a příjmení adresní a identifikační údaje Stanoveno zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých

Více

Příloha 3 Přehled nejdůležitějších předpisů (ve znění pozdějších předpisů)

Příloha 3 Přehled nejdůležitějších předpisů (ve znění pozdějších předpisů) Příloha 3 Přehled nejdůležitějších předpisů (ve znění pozdějších předpisů) Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb.,

Více

Související právní předpisy: Nařízení EMAS Vodní zákon

Související právní předpisy: Nařízení EMAS Vodní zákon povrchových stanoví vodoprávní úřad nejvýše přípustné hodnoty jejich množství a znečištění. Při tom se vychází z nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 č. j.: 497/2016/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Městský úřad. Oddělení útvar kontroly a int. auditu. Oddělení obrany a krizového řízení. Kancelář star. a taj. Územní rozvoj. Živnostenský úřad - taj.

Městský úřad. Oddělení útvar kontroly a int. auditu. Oddělení obrany a krizového řízení. Kancelář star. a taj. Územní rozvoj. Živnostenský úřad - taj. Městský úřad 1. místostarosta Starosta města 2. místostarosta 3. místostarosta Oddělení útvar kontroly a int. auditu Oddělení obrany a krizového řízení Interní auditor Interní auditor Kontrola Vedoucí

Více

Ochrana vody, půdy a lesa. JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D.

Ochrana vody, půdy a lesa. JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. Ochrana vody, půdy a lesa JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. Právní režim ochrany vod Povrchové a podzemní vody, (odpadní vody) - zákon č. 254/2001 Sb., o vodách Pitná voda - zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně

Více

Právní předpisy v ochraně životního prostředí

Právní předpisy v ochraně životního prostředí Právní předpisy v ochraně životního prostředí zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

ODBOR SPRÁVY MAJETKU VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010

ODBOR SPRÁVY MAJETKU VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Předkládá : Ing. Jaroslav Polášek ODBOR SPRÁVY MAJETKU VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 Obsah: 1. ODBOR SPRÁVY MAJETKU - ČINNOST A PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 2. ODDĚLENÍ

Více

Příloha D Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice. Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice

Příloha D Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice. Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice Příloha D Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice 1. Odbor vedení úřadu (VÚ) Oblast řízení úřadu a právního servisu - zajišťuje řízení odborů městského

Více

Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno

Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno OBEC VELKÉ BŘEZNO Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno vydaný na základě ustanovení 109 odst. 2) zákona obcích Účinnost: Schválil: Rada obce Velké Březno Počet stran: 13 Počet příloh: 3 Zpracoval:

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F.

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F. Úsek tajemníka Městského úřadu Oslavany Informace o zpracování osobních údajů dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších P. č. Účel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10. vnitřní předpis č.:o1/06 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Spisový znak: A 10 Obsah: I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecná ustanovení Základní údaje o škole Předmět činnosti školy II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŠKOLY Útvary školy a

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Inovace

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

PŘEHLED ZŘÍZENÝCH ÚTVARŮ MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA

PŘEHLED ZŘÍZENÝCH ÚTVARŮ MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA Příloha č. 4 I. Úseky MMB PŘEHLED ZŘÍZENÝCH ÚTVARŮ MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA - Úsek organizační - Úsek školství a prorodinné politiky - Úsek hospodářsko-technický - Úsek sociálně-kulturní a dopravy - Úsek

Více

Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI

Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Rada městského obvodu Pardubice VI Kostnická 865, 530 06 Pardubice Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI Čl. 1

Více

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č. j.: 29/2016 Jar Spisový znak,

Více

Odbor správní. Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. A B C D E F Agenda matriky v souladu se: - zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu

Odbor správní. Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. A B C D E F Agenda matriky v souladu se: - zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu Informace o zpracování osobních dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních a o změně některých zákonů, ve znění Odbor správní P. č. Účel zpracování Kategorie osobních Kategorie subjektu

Více

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje Orgány územní samosprávy Orgány obce Orgány kraje Zastupitelstvo obce (města, městského obvodu či části) do 500 obyvatel 5 až 9 členů nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů nad 3 000 do 10 000 obyvatel

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 141. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Více