ORGANIZAČNÍ Ř Á D. L i t o m ě ř i c í c h

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORGANIZAČNÍ Ř Á D. L i t o m ě ř i c í c h"

Transkript

1 ORGANIZAČNÍ Ř Á D M ě s t s k é h o ú ř a d u v L i t o m ě ř i c í c h

2 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu v Litoměřicích čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád Městského úřadu v Litoměřicích (dále jen úřad ) upravuje zásady činnosti a řízení úřadu, jeho vnitřní uspořádaní a rozsah činností jednotlivých odborů a jejich složek, rozsah práv a povinností a odpovědnosti vedoucích zaměstnanců. čl. II. Působnost a postavení MěÚ působnost a postavení úřadu je upraveno zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 109 a) Přenesená působnost V oblasti přenesené působnosti obce: vykonává úřad státní správu s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce úřad dále rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zvláštního zákona (zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) Písemnosti vyhotovené orgánem obce, jenž se týkají přenesené působnosti obce se v záhlaví označují slovy Městský úřad Litoměřice Toto se netýká nařízení obce b) Samostatná působnost V oblasti samostatné působnosti úřad: plní úkoly, které mu uložilo Zastupitelstvo města Litoměřic nebo Rada města Litoměřic pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti po odborné stránce usměrňuje organizační složky a příspěvkové organizace, které si město zřídilo, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Písemnosti vyhotovené orgánem obce, jenž se týkají samostatné působnosti se v záhlaví označují slovy Město Litoměřice - 1 -

3 Pověřený obecní úřad Městský úřad Litoměřice vykonává přenesenou působnost pro více obcí ve správních obvodech a v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a to na základě 64 zákona o obcích, zákona č. 314/2002 Sb., a prováděcí vyhlášky MV č. 388/2002Sb., která stanoví sídla a správní obvody jednotlivých obecních úřadů. Úřad s rozšířenou působností Městský úřad Litoměřice též jako úřad s rozšířenou působností vykonává přenesenou působnost ve správním obvodu a to dle 66 zákona o obcích, zákona č. 314/2002 Sb., a prováděcí vyhlášky č. 388/2002 Sb.. Úřadem s rozšířenou působností je úřad, který vedle přenesené působnosti podle 61 odst. 1 písm. a) zákona o obcích a vedle přenesené působnosti podle 64 zákona o obcích (viz pověřený úřad) vykonává ve správním obvodu jemu svěřeném zvláštními zákony přenesenou působnost ve správním obvodu určeném prováděcími právními předpisy - viz předchozí odstavec čl. III Řízení a organizační struktura úřadu Úřad tvoří starosta, místostarosta(ové), tajemník MěÚ a zaměstnanci města zařazeni do městského úřadu. Organizace a řízení úřadu je vyjádřena v organizačním schématu, jenž je nedílnou součástí tohoto řádu(viz příloha1) O formě organizační struktury úřadu rozhoduje rada města ZÁSADY ŘÍZENÍ Zásady vychází z schématu, jenž je uveden v příloze1 1) starosta je v čele úřadu, zastupuje MěÚ navenek 2) 1. místostarosta přebírá v době nepřítomnosti starosty v plném rozsahu jeho řídící kompetence. V době, kdy nezastupuje starostu, nemá postavení přímého nadřízeného k tajemníkovi ani zaměstnanci MěÚ a výkon své pravomoci může realizovat pouze prostřednictvím opatření a úkonů provedených radou města a to v oblastech, za něž odpovídá. 3) 2. a 3. místostarosta nemají postavení přímého nadřízeného k tajemníkovi ani zaměstnanci MěÚ a výkon své pravomoci může realizovat prostřednictvím opatření a úkonů provedených radou města a to v oblastech, za něž odpovídá

4 4) za plnění úkolů stanovené radou či zastupitelstvem, které spadají do oblasti svěřené místostarostům odpovídá místostarosta, při řešení jednotlivých úkolů spolupracuje s vedoucími jednotlivých odborů, jenž zajišťují plnění úkolů po odborné stránce. 5) tajemník je nadřízen všem zaměstnancům úřadu, jenž jsou zařazeni do níže uvedených odborů (vyjma oddělení obrany a krizového řízení, oddělení vnitřní kontroly a auditu a městské policie, jenž jsou přímo podřízeny starostovi). 6) V čele jednotlivých odborů jsou vedoucí, kteří jsou v souladu se zákonem o obcích jmenováni i odvoláváni radou města 7) Každý zaměstnanec úřadu má pouze jednoho bezprostředně nadřízeného zaměstnance úřadu, jímž je řízen a jemuž je za svou činnost odpovědný STAROSTA je v čele úřadu a odpovídá za jeho činnost odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce plní další úkoly stanovené zákonem o obcích a zvláštními zákony právní úkony, které podléhají schválení rady města nebo zastupitelstva města, může starosta učinit teprve po jejich schválení může požadovat po Policii ČR spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku plní úkoly v souladu s programovým prohlášením Zastupitelstva města Litoměřic v souladu s rozpočtem města je přímým nadřízeným velitele Městské policie MÍSTOSTAROSTOVÉ 1. Městské zastupitelstvo zvolilo 3 místostarosty. 1. místostarosta zastupuje starostu v jeho nepřítomnosti a odpovídá za přípravu a realizaci rozhodnutí v určených oblastech samostatné působnosti 2. místostarosta odpovídá za přípravu a realizaci rozhodnutí v určených oblastech samostatné působnosti, zastupuje starostu v případě, že není přítomen ani starosta ani 1.místostarosta 3. místostarosta odpovídá za přípravu a realizaci rozhodnutí v určených oblastech samostatné působnosti, zastupuje starostu v případě, že není přítomen ani starosta ani 1.a 2. místostarosta místostarostové realizují úkoly k plnění programového prohlášení zastupitelstva v souladu s rozpočtem města Litoměřic. místostarostové odpovídají za oblasti jim svěřené 2. Rozdělení oblastí samostatné působnosti jednotlivých místostarostů je uvedeno v příloze č.2, která je nedílnou součástí organizačního řádu

5 TAJEMNÍK Tajemník je zaměstnancem obce. Je odpovědný za plnění úkolů MěÚ v Litoměřicích v samostatné i přenesené působnosti starostovi. Tajemník obecního úřadu : a) zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny Radě města nebo zvláštnímu orgánu obce. b) plní úkoly uložené mu Zastupitelstvem města, Radou města nebo starostou, popř. místostarostou c) plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů vůči zaměstnancům obce zařazených do obecního úřadu, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci města zařazenými v MěÚ Litoměřice d) řídí a kontroluje činnost zaměstnanců města zařazených do MěÚ Litoměřice e) stanoví podle zvláštních předpisů (z.č. 143/1992 Sb.,) platy všem zaměstnancům města zařazeným v MěÚ Litoměřice f) vydává spisový řád, skartační plán a pracovní řád MěÚ Litoměřice a další vnitřní směrnice Městského úřadu, nevydává-li je Rada města g) zúčastňuje se zasedání Zastupitelstva města a schůzí Rady města s hlasem poradním h) nesmí vykonávat funkce v politických stranách a hnutích i) koordinuje činnosti jednotlivých vedoucích odborů a zajišťuje vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými odbory a odděleními a to formou porad či pokynů 1) Společná ustanovení ODBORY Rada města Litoměřic zřizuje a ruší odbory MěÚ.. Odbory jsou povinny v rozsahu své působnosti vzájemně si poskytovat informace o úkolech, které plní, vydávat stanoviska a posudky potřebné pro ostatní odbory a projednávat s nimi záležitosti týkající se úkolů spadající do jejich kompetence V jejich čele stojí vedoucí Základní povinnosti vedoucích odborů: - řídit a kontrolovat práci - vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a zdraví při práci - zabezpečovat dodržování právních a jiných předpisů (viz 74 ZP) - se souhlasem tajemníka určit svého zástupce -svolávat a řídit pracovní porady odborů a útvarů, které řídí - zajišťovat spolupráci oddělení uvnitř odboru, které řídí - zajišťovat spolupráci mezi jednotlivými odbory a odděleními úřadu a zajistit poskytování jednotlivých úkonů a služeb v rámci pracovní činnosti jednotlivých odborů pro ostatní odbory a oddělení úřadu - zabezpečují, aby v jejich útvarech byla vedena úplná a přehledná dokumentace právních a jiných předpisů, směrnic a usnesení potřebných pro práci útvaru - stanovit v rámci činnosti jednotlivých útvarů konkrétní úkoly podřízeným zaměstnancům a přijmout opatření k jejich řádnému a včasnému plnění - se souhlasem tajemníka vymezit práva, povinnosti a odpovědnost jemu podřízených zaměstnanců v písemných pracovních náplních, které musejí být v souladu se sjednaným druhem výkonu práce v pracovní smlouvě zaměstnance - pravidelně sledovat a zabezpečovat odbornou úroveň podřízených zaměstnanců - 4 -

6 - řeší spory mezi vnitřními organizačními úseky v rámci odboru, nedojde-li k dohodě, rozhoduje tajemník úřadu - vedoucí odpovídají za kontrolu a vymáhání finančních prostředků v rozsahu činnosti odboru 2) Jednotlivé odbory, organizační složky a oddělení MěÚ Litoměřice je členěn na odbory, organizační složky a samostatná oddělení: 1. odbor správní 2. obecní živnostenský úřad 3. odbor správy majetku města 4. odbor ekonomický 5. odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6. odbor školství, kultury, sportu a památkové péče 7. odbor životního prostředí 8. odbor územního rozvoje 9. stavební úřad 10. odbor dopravy 11. kancelář tajemníka 12. samostatné oddělení obrany a krizového řízení 13. samostatné oddělení vnitřního a kontrolního auditu 14. organizační složka Lesní hospodářství 15. organizační složka Jídelna důchodců 16. organizační složka Bytové hospodářství 17. Městská policie Hlavní činnosti jednotlivých odborů, organizačních složek a samostatných oddělení jsou uvedeny v příloze č. 3, jenž je nedílnou součástí tohoto řádu. čl. IV Schválení a účinnost Tento organizační řád byl schválen Radou města dne 13. dubna 2004 a nabývá účinnosti dnem 15. dubna Schválením tohoto organizačního řádu se ruší předcházející organizační řád. čl. V Ustanovení závěrečná Změny, doplňky nebo vydání nového organizačního řádu schvaluje Rada města Litoměřic. V Litoměřicích, dne ing. Radek Löwy Mgr. Ladislav Chlupáč tajemník MěÚ Litoměřice starosta města Litoměřic - 5 -

7 P Ř Í L O H Y K ORGANIZAČNÍMU Ř Á D U M ě s t s k é h o ú ř a d u v L i t o m ě ř i c í c h

8 PŘÍLOHA 2 Rozdělení oblastí působnosti starosty, jednotlivých místostarostů a tajemníka Starosta města Městská policie Oddělení obrany a krizového řízení Oddělení vnitřního kontrolního auditu 1. místostarosta odbor sociální a zdravotnictví odbor ekonomický organizační složka Jídelna důchodců příspěvkové organizace města: - Centrum SRDÍČKO - Městská nemocnice Litoměřice 2. místostarosta: odbor životního prostředí odbor školství, kultury, sportu a památkové péče organizační složka Lesní hospodářství příspěvkové organizace města: - MKZ Litoměřice - Dům dětí a mládeže ROZMARÝN - I. Centrální školní jídelna - MSZ Litoměřice (městská sportovní zařízení) - Knihovna K.H.M. Litoměřice - Mateřská škola Litoměřice - základní školy 3. místostarosta: odbor územního rozvoje odbor správy majetku města odbor dopravy a silničního hospodářství organizační složka Bytové hospodářství příspěvkové organizace města: - Technické služby města Tajemník odbor správní stavební úřad obecní živnostenský úřad kancelář tajemníka

9 PŘÍLOHA č. 3 1) Odbor správní Členění odboru : - úsek hospodářské správy - hospodář MěÚ - správa budov řidiči, správci - telefonní ústředna, podatelna - úsek přestupků a stížností - oddělení správních činností úsek evidence obyvatel úsek matriky úsek občanských průkazů, úsek cestovních dokladů - oddělení informatiky - oddělení cestovní ruch a informační centrum Hlavní činnosti odboru : úsek hospodářské správy * hospodaření s majetkem MěÚ * evidence a správa movitého a nemovitého majetku úřadu, * nákupy investičního majetku a technického vybavení úřadu, * odprodej nepotřebného majetku, * sledování správnosti fakturace, * likvidace a vystavování faktur, * zajišťování průběžných údržby a oprav budov a ostatní techniky v majetku MěÚ * nákup kancelářských potřeb, * zajištění přípravy a zabezpečení voleb, sčítání lidu, domů a bytů, referenda případně dalších akcí úřadu, * provádí inventarizaci majetku užívaného městským úřadem * vede sklad spotřebního materiálu * řízení autoprovozu a vedení příslušné evidence, * provoz podatelny a telefonní ústředny * spisová služba, evidence a odesílání služební pošty úsek přestupků a stížností * rozhodování o přestupcích a jiných správních deliktech v 1. instanci, včetně zajišťování veškeré písemné agendy přestupkové komise a vedení přest. agendy v databázi MěÚ * soustřeďování požadavků obcí na veřejně prospěšné práce a jejich předávání okresnímu soudu ( 27, 45, 45a zákona č.40/1961 Sb., v platném znění), (mediační a probační služba) * vyřizování stížností a petic včetně vedení centrální evidence, provádění potřebných místních šetření ke stížnostem v domech a bytech MěÚ, * poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. * vypracovávání zpráv k rozvodům, úpravám poměrů u nezl. dětí na základě žádostí okresních soudů a vypracovávání posudků na občany, řešené Policií ČR, stát. zastupitelstvím či dalšími orgány činnými v trest. řízení, * vypracovávání soupisů majetku po zemřelých, kteří nemají příbuzné, zajišťování potřebných úkonů s tímto spojených (sociální pohřby), * dle potřeby účast na domovních prohlídkách za součinnosti Policie ČR - 1 -

10 Oddělení správních činností PŘÍLOHA č. 3 úsek evidence obyvatel * Výkon státní správy na úseku evidence obyvatel podle z.č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel: - Zpracování údajů uvedených v inf. systému pro MV ČR v rozsahu 7 písm. a) ( 4). - Předávání údajů Ministerstvu vnitra ČR v rozsahu údajů předaných mu podle 6 a dále údajů o nabytí či pozbytí státního občanství obyvatel, kteří mají nebo měli v jeho územním obvodu poslední pobyt ( 7 písm. a) ). - Poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel podle 8 a 22, včetně vedení přesné evidence o vydání údajů obyvatelům a osobám z ciziny. - Uchovávání údajů a archivování dokumentace ( 9 ). - Rozhodování o odvoláních obyvatel proti rozhodnutím ohlašoven. - Metodická a kontrolní činnost vůči ohlašovnám. - Součinnost při pátrání po osobách ve spolupráci s PČR a soudy - Vybírání správních poplatků * Evidence ztrát a nálezů úsek matriky * přijímání žádostí o vydání osvědčení o státním občanství ČR - pro patnáctileté k vydání prvního OP - pro zletilé občany * vedení matrik, zasílání matričních dokladů do ciziny, dozor nad vedením matrik a další matriční úkony, včetně poskytování metodické a odborné pomoci obecním úřadům pověřeným vedením matrik * příprava a konání svatebních obřadů, * výdej úmrtních, rodných a oddacích listů, * změny příjmení, * vedení evidence fyzických osob * provádění ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu ve smyslu zákona č. 41/1993 Sb., ve znění zák. č. 15/1997 Sb., (ověřování provádí pracovník pověřený tajemníkem městského úřadu), zajišťuje proškolení pracovníků městského úřadu pověřených k provádění ověřování * vyřizování žádostí o zápis do Zvláštní matriky Brno (narození, sňatky, úmrtí) českých občanů událostí, které nastaly v cizině * legalizace matričních dokladů pro cizinu * vedení agendy a vydávání osvědčení k uzavření církevních sňatků úsek občanských průkazů * Výkon státní správy na úseku občanských průkazů podle zákona č.358/1999 Sb., o občanských průkazech : - Vydávání občanských průkazů podle 4. - Vydávání potvrzení o občanském průkazu ( 9 odst. 2 ). - Rozhodování o skončení doby platnosti občanského průkazu ( 11 odst. 2), přijímání hlášení o vydání potvrzení o změně rodinného stavu, popřípadě změně příjmení v souvislosti se změnou rodinného stavu od úřadu nebo orgánu církve oprávněného oddávat ( 12 odst. l), oznamování údajů o hlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu a čísla vydaného potvrzení okresnímu úřadu příslušnému k vydání občanského průkazu ( 16 odst. 4)

11 PŘÍLOHA č. 3 - Přijímání hlášení občanů o ztrátě, odcizení, poškození, zničení nebo zneužití občanského průkazu ( 14 odst. 1 písm. b)). - Úschova občanských průkazů po dobu dlouhodobého pobytu občana v cizině, zadržení neplatného občanského průkazu a působnosti s tím spojené podle 16 odst. 1, 2 a 3. - Vedení evidence vydaných občanských průkazů, včetně ztracených a odcizených, evidence vydaných potvrzení o občanských průkazech, evidence o změnách trvalého pobytu, o změnách rodinného stavu a návazně případných změn příjmení ( 17 odst. 6) a předávání údajů do informačního systému - Vybírání správních poplatků a blokových pokut úsek cestovních dokladů * Výkon státní správy na úseku cestovních dokladů podle 12, cestovních průkazů dle 15 odst. 1 a jiných cestovních dokladů na základě mezinárodních smluv podle 16 odst Provádění změn údajů v cestovních dokladech ) 10 odst. 3 ). - Potvrzování správnosti údajů nebo upřesnění údajů uváděných na žádost o vydání cestovního průkazu pro zastupitelský úřad ( 15 odst. 2 ). - Registrace námořnických knížek ( 16 odst. 2 ). - Přijímání žádostí o vydání cestovního pasu, cestovního průkazu nebo jiného cestovního dokladu na základě mezinárodní smlouvy a jejich zasílání příslušnému úřadu ( 19). - Zasílání vydaných cestovních dokladů k předání do místa převzetí cestovního dokladu ( 22 odst. 2). - Předávání cestovních dokladů vydaných příslušným okresním úřadem ( 22 odst. 2). - Rozhodování o platnosti cestovního dokladu ( 28 odst. 2). - Rozhodování o odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu ( 24). - Vracení cestovních dokladů na žádost občanů po pominutí důvodů pro odnětí ( 25). - Předávání údajů z informačního systému evidence cestovních dokladů do databáze Ministerstva vnitra ČR ( 30 odst. 1). - Poskytování údajů z informačního systému evidence cestovních dokladů podle zvláštního předpisu v rozsahu tímto předpisem vymezeným ( 30 odst. 5). - Vedení spisové dokumentace žádostí a dalších písemností náležejících ke správnímu řízení o vydání cestovního dokladu, o provedení změn cestovního dokladu, o registraci námořní knížky, o odnětí cestovního dokladu, o přestupcích na úseku cestovních dokladů a dále o ztrátě, o odcizení, o nálezu, o poškození, o zničení nebo o zneužití cestovního dokladu ( 31 odst. 1 a 3). - Archivace dokumentace související s vedením informačních systémů podle zvláštního předpisu ( 30 odst. 4), zabezpečení dat před zneužitím ( 30 odst. 7). - Zadržování cestovního dokladu, vydávání potvrzení o zadržení cestovního dokladu, zasílání zadrženého cestovního dokladu orgánu příslušnému k jeho vydání ( 32 odst. 4). - Přijímání cestovních dokladů jiných občanů a jejich předávání ( 33). - Přijímání cestovních dokladů zadržených orgány příslušnými k projednání přestupků na úseku cestovních dokladů podle zvláštního předpisu a Policií ČR, jejich vrácení držitelům ( 34). - Vybírání správních poplatků a blokových pokut - 3 -

12 PŘÍLOHA č. 3 Toto oddělení zajišťuje zejména tyto činnosti Oddělení informatiky Administrace počítačové sítě Instalace nových verzí programů Drobné úpravy a údržba VT Provoz ústředny Aktualizace webových stránek a udržování intranetu Informační centrum a recepce MěÚ Oddělení cestovní ruch a informační centrum zajištění turistického servisu informační servis MěÚ Litoměřice kopírovací služby prodej upomínkových předmětů a propag. materiálů průvodcovská služba překladatelská činnost pro potřeby MěÚ propagace města a inzerce příprava veletrhů a výstav CR Členění odboru : - úsek registrace - úsek kontroly Hlavní činnosti odboru : 2. Obecní živnostenský úřad - činnost v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů - vydává živnostenská oprávnění fyzickým, právnickým, zahraničním fyzickým a zahraničním právnickým osobám pro živnost ohlašovací volnou, řemeslnou a vázanou, pro koncesovanou živnost a pro živnost prováděnou průmyslovým způsobem - rozhoduje o vydání koncesních listin, ustanovení odpovědných zástupců, změnách, ukončení nebo pozastavení provozování živností na žádost podnikatele - provádí změny živnostenských oprávnění na základě ohlášení podnikatele - vede evidenci provozoven ve svém správním obvodu, včetně provedených změn - vede evidenci ustanovených odpovědných zástupců, včetně provedených změn - vede živnostenský rejstřík pro správní obvod města Litoměřice - vyřizuje žádosti o výpis z veřejné i neveřejné části živnostenského rejstříku - provádí vstupní kontrolu správnosti a úplnosti výsledků automatizovaného zpracování agendy obecního živnostenského úřadu - 4 -

13 PŘÍLOHA č. 3 - předává data do celostátního rejstříku podnikatelů, Českému statistickému úřadu, Úřadu práce a Všeobecné zdravotní pojišťovně - provádí zálohování databáze a databázových statistik - provádí kontrolu dodržování zákona o živnostenském podnikání a souvisejících předpisů - provádí dozorovou činnost nad dodržováním povinností stanovených v 8 až 11 a 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele - provádí dozorovou činnost nad dodržováním zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, týkající se kontroly značení tabákových výrobků a omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků - ukládá pokuty za porušení výše uvedených zákonů v blokovém nebo správním řízení - vede správní řízení ve věci zrušení živnostenských oprávnění a pozastavení provozování živností, a to na základě výsledků vlastních kontrol, podnětů jiných správních orgánů a rozsudků soudů - provádí kontrolu v součinnosti s orgány činnými v trestním řízení - provádí doručení písemností podnikatelům dle živnostenského zákona - provádí rozborové a hodnotící činnosti - zabezpečuje poskytování informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - vyřizuje stížnosti a petice patřící do působnosti odboru a vede jejich evidenci - zajišťuje zabezpečení osobních údajů podnikatelů v souladu se zák. č. 101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů - provádí archivaci a skartaci spisových materiálů v rámci odboru v návaznosti na spisový a skartační řád - zajišťuje poradenskou činnost na úseku živnostenského podnikání a ochrany spotřebitele - spolupracuje s ostatními odbory městského úřadu, zejména se stavebním úřadem a odborem životního prostředí - koordinuje a spolupracuje s příslušnými správními úřady, v jejichž působnosti jsou odvětví, ve kterých se provozuje živnostenské podnikání, s hospodářskými komorami, podnikatelskými svazy a sdruženími - je dotčeným orgánem státní správy v územním a stavebním řízení, týká-li se toto řízení koncesovaných živností, živností ohlašovacích volných, řemeslných a vázaných a živností provozovaných průmyslovým způsobem - vykonává činnost v rozsahu stanoveném zákonem č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997. Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, týkající se evidence zemědělského podnikatele - vydává osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele - zabezpečuje a provádí řešení přestupků na úseku živnostenského podnikání - plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy - plní úkoly stanovené krajským živnostenským úřadem - při své práci se řídí živnostenským zákonem a právními předpisy souvisejícími s živnostenským podnikáním, zejména zákonem o obcích, zákonem o krajích, zákonem o živnostenských úřadech, zákonem o pobytu cizinců na území ČR, zákonem o ochraně spotřebitele, zákonem o spotřebních daních, zákonem o zemědělství, zákonem o přestupcích, správním řádem, zákonem o svobodném přístupu k informacím, zákonem o ochraně osobních údajů, občanským zákoníkem, obchodním zákoníkem, zákoníkem práce, zákonem a státní statistické službě, zákonem o státní kontrole

14 Členění odboru 3. Odbor majetku města PŘÍLOHA č. 3 - pronájem, prodej - pozemky - prodej domy, byty - evidence nemovitého majetku Hlavní činnost odboru - Zajišťuje evidenci veškerého nemovitého majetku města. - Provádí prodeje pozemků a staveb, prodeje bytů dle vyhl. 72/94 Sb., (podává přiznání k dani z prodeje nemovitostí) - Zajišťuje sepsání kupních, směnných a darovacích smluv, nájemních smluv na nemovitosti. - Vede evidenci o splátkách kupní ceny nemovitostí. - Sjednává nákup pozemků pro realizaci územního plánu. - Zpracovává podklady pro jednání MK, RM a ZM týkající se disponování s majetkem (prodej, pronájem, směna, výpůjčka a věcná břemena). - Vydává vyjádření ke stavebnímu řízení (vyjádření souseda k uvažovaným stavbám, ukládání sítí apod.) - Rušení předkupních a zástavních práv k nemovitostem - Zajišťuje prodej bytů obálkovou metodou Členění odboru - úsek všeobecné účtárny - úsek financí a rozpočtu - úsek mzdové účtárny a personalistiky - úsek místních daní, poplatků a VHA - hlavní pokladna Hlavní činnosti oboru 4. Odbor ekonomický - zabezpečuje komplexní vedení účetnictví městského úřadu - zajišťuje metodiku, tvorbu a správu číselníků ekonom. podsystémů informační soustavy - provádí správu všech účtů města u peněžních ústavů - informuje ostatní odbory o objemu uhrazených finančních prostředků v rámci předepsaných poplatků a pokut - spolupracuje na tvorbě rozpočtu města a provádí jeho správu během kalendářního roku - provádí rozborovou činnost pro vedení města a Radu a Zastupitelstvo města - pro ostatní odbory zpracovává měsíční přehledy o čerpání jednotlivých položek rozpočtu - zpracovává výkazy o plnění rozpočtu a výsledků hospodaření města - provádí usnesení RM a ZM v oblasti hospodaření s finančními prostředky - vede personální a mzdovou agendu pro pracovníky městského úřadu a organizačních složek města včetně styku s jednotlivými zdravotními pojišťovnami a Správou sociálního zabezpečení - zabezpečuje odvod zálohové a srážkové daně ze závislé činnosti, odvod povinného pojištění a odvod do sociálního fondu - zajišťuje likvidaci cestovních příkazů - 6 -

15 PŘÍLOHA č. 3 - odpovídá za správu části místních poplatků včetně zahájení vymáhání jejich nedoplatků ve smyslu zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků - odpovídá za správu místního a správního poplatku za povolení a provozování VHA ve smyslu zák. 202/1990 Sb., o loteriích a zák. 223/1990 Sb., o hrací přístrojích - komplexně zajišťuje veškeré finanční agendy organizace - zabezpečuje příjem a výplatu finančních prostředků dle dispozic vlastních nebo ostatních odborů a výplatu mezd pro pracovníky Městského úřadu - organizuje a zajišťuje kompletaci inventarizace majetku města - zpracovává statistické výkazy - vykonává funkci správce uživatelské části software ekonomických podsystémů - zpracovává a podává daňová přiznání za právnickou osobu Město Litoměřice a to: * daň z příjmu právnických osob dle zákona 586/1992 Sb. * daň z přidané hodnoty dle zákona 588/1992 Sb. * daň z nemovitosti dle zákona 338/1992 Sb. * daň darovací dle zákona 357/1992 Sb. * daň silniční dle zákona 16/1993 Sb. - zastupuje Město Litoměřice při jednáních s Finančním úřadem - zabezpečuje spolupráci mezi kontrolovaným úsekem a externím auditorem - spolupracuje na zajišťování kontrolní činnosti jednotlivých odborů a org. složek města - zajišťuje přípravu podkladů pro jednání Finančního výboru - metodicky vede ekonomy a hospodáře jednotlivých odborů 5. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Členění odboru : Oddělení dávek sociální péče Oddělení sociální péče Oddělení sociálně právní ochrany dětí Oddělení sociálně právní ochrany a prevence Zdravotnictví Sociální služby Manager prevence kriminality Ekonom odboru Hlavní činnosti odboru : Oddělení dávek sociální péče Poskytuje - dávky sociální péče v souladu s dosud platnými sociálními zákony (jedná se o sociální dávky a dávky do hranice sociální potřebnosti) - příspěvky zdravotně postiženým občanům a seniorům Přiznává - mimořádné výhody zdravotně tělesně postiženým občanům Kontroluje - správné využití sociálních dávek (práce v terénu) - 7 -

16 PŘÍLOHA č. 3 Oddělení sociální péče Zajišťuje - péči o rodiny s dětmi, péči o seniory, o nesvéprávné občany - vyhledávání sociálně potřebných občanů a rodin s dětmi ve městě a pomáhá při řešení jejich svízelné situace - akce pro seniory Provádí - sociálně právní ochranu dětí 1. stupně - sociální šetření u žadatelů o sociální byt vč. vedení evidence žadatelů o sociální byt - kontrolu vyplácených sociálních dávek v terénu - gratulace k životním jubileím - vydání průkazek na bezplatnou místní autobusovou dopravu Poskytuje - příspěvky a spolupracuje se státními i nestát. institucemi na úseku soc. péče a služeb Oddělení sociálně právní ochrany dětí Poskytuje - bezplatně poradenství při výchově a vzdělávání dětí - poskytuje příspěvek na výživu vč. vymáhání Pomáhá - při řešení výchovných problémů dětí Podává - návrhy k soudu, týkající se ochrany dětí - vyhledává a podává návrhy k soudním jednáním u náhradní rodinné péče (pěstounská péče, osvojení) Vykonává - funkci opatrovníka či poručníka - činí neodkladné úkony v zájmu dítěte, pokud si rodiče neplní rodičovské povinnosti Řeší - problémy dětí, na kterých byl páchán tr. čin ohrožování života, týrání a zneužívání Oddělení sociálně právní ochrany a prevence Kurátor pro mládež se zabývá : - dětmi a mladistvými s problémovým chováním - trestnou činností - závislými a experimentujícími s drogami - záškoláctvím - zastupuje mladistvé v průběhu trestního a přestupkového řízení (policie, soudy) Kurátor pro dospělé se zabývá : - dospělými propuštěnými z výkonu trestu a výkonu vazby - 8 -

17 PŘÍLOHA č. 3 Zdravotnictví Spolupracuje - s příslušnými organizacemi při pořádání různých akcí pro Zdravé město apod. - s městskou nemocnicí v oblasti zdravotnictví, orgánem hygienické služby v oblasti zdravotnictví, krajským úřadem v oblasti poskytování zdravotní péče nehrazené zdravotními pojišťovnami ZZS, LSPP - s lékařskými komorami Zajišťuje - správní řízení dle zák. č. 200/90 Sb., přestupky v oblasti zdravotnictví - vedení agendy podle ustan. 13 zák.č.167/98 Sb. o návykových látkách - agendu k léčebné prev. péči v oblasti zdrav. na území obce s rozšířenou působností - metodickou pomoc organizaci s práv.subjektivitou Centrum Srdíčko Sociální služby Zajišťuje - řízení Jídelny důchodců - dohled nad provozováním sociál. služeb v azylovém domě, domě pro matku a dítě a ubytovně pro osamělé ženy, v domech s pečovatelskou službou, nad terénní pečovatelskou službou, rozvozem obědů pro důchodce, v domově pro seniory - vedení evidence žádostí o umístění v Domech s pečovatelskou službou (DPS) a v Domě pro seniory v Litoměřicích - sociální šetření u žadatelů do DPS, do Domu seniorů - spolupráci se seniory při provozování klubové činnosti Vydává - rozhodnutí o poskytnutí pečovatelské služby v DPS i v terénu Manager prevence kriminality Spolupracuje - s MV ČR odborem prevence kriminality - se subjekty zabývajícími se prevencí negativních jevů ve společnosti a to jak státními, tak nestátními organizacemi - v rámci Komplexního součinnostního programu prevence kriminality na místní úrovni (dále jen KSP PK) na tvorbě a realizaci jednotlivých dílčích projektů - s problémovými a společensky nepřizpůsobivými občany (poradenství, azylové ubytování pro muže bezdomovce apod.) Zajišťuje - kontroly provozoven s výherními hracími automaty ve městě se zaměřením na zákaz podávání alkoholických nápojů mladistvým a hraní na automatech - hodnocení jednotlivých dílčích projektů v rámci KSP PK - 9 -

18 PŘÍLOHA č Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče Členění odboru - úsek školství - úsek sportu - úsek kultury - úsek památkové péče Hlavní činnost odboru Správa a údržba budov: - oprava, údržba a investice týkající se nemovitého majetku ve správě odboru - zajišťování hospodárného využívání energií budov ve správě odboru Ekonomika: - zpracovávání návrhů rozpočtů a jejich následné rozpracování na jednotlivé úseky - kontrola odstranění závad u příspěvkových organizací spadajících pod odbor zjištěných vnitřním auditem úsek školství Samosprávná činnost - spolupráce a koordinace všech neziskových organizací zřízených městem na úseku školství, tj. základní školy, centrální školní jídelna, základní umělecká škola, dům dětí a mládeže Rozmarýn, MŠ Masarykova 30 - koordinace školství ve městě, tj. základní školy, střední školy, učiliště, školní jídelny, mateřské školy, soukromé školy všech stupňů, dům dětí a mládeže, speciální školství - poradenství na úseku školství - zpracovávání návrhů rozpočtů a jejich následné rozpracování na jednotlivé úseky Výkon státní správy - přidělování financí ze státního rozpočtu pro regionální školství (MŠ,JMŠ,ZUŠ,DDM,ŠJ) - zpracovávání mzdových a výkonových výkazů PAM za regionální školství - metodická pomoc v oblasti mzdové a účetní pro regionální školství - komunikace s KÚ a MŠMT za regionální školství úsek sportu - spolupráce s neziskovou organizací MSZ - evidence sportovních aktivit na území města - dotace sportovním oddílům a klubům registrovaným na území města - zpracovávání návrhů rozpočtů a jejich následné rozpracování na jednotlivé úseky - kontrola a proplácení faktur - inventury majetku ve správě odboru - vyhodnocování a přijímání nejlepších sportovců ve městě

19 PŘÍLOHA č. 3 úsek kultury Samosprávná činnost - spolupráce s neziskovou organizací MKZ a knihovnou K. H. Máchy - evidence kulturních aktivit na území města - dotace neziskovým organizacím působícím v kultuře na území města - evidence všech kulturních památek ve městě úzká spolupráce s odborem územního rozvoje města a MK ČR - zajištění průběhu Dne otevřených dveří, vyhlášeným SHS - spolupráce s ostatními odbory při zajišťování propagace města v tuzemsku i zahraničí - evidence a údržba hrobů význačných osobností města - organizační zajištění zlatých, diamantových svateb a vítání občánků - organizační zajištění význačných návštěv města ve spolupráci s ostatními odbory - evidence a zajišťování materiálů týkajících se vztahů prof. Blumentritta a Rizala - zpracovávání návrhů rozpočtů a jejich následné rozpracování na jednotlivé úseky Výkon státní správy - rozhodnutí ve správním řízení o přestupcích v oblasti kultury podle 32 zákona č. 200/1990 Sb. - Metodická činnost pro kulturní zařízení, pořadatele, obce v oblasti, regionální kultura v oblasti autorského zákona a kolektivní správy, vedení kronik, činnost kronikářů úsek památkové péče - výkon státní správy památkové péče dle zákona č. 20/1987 Sb., památkový zákon, ve znění pozdějších předpisů, na kulturních památkách i v památkově chráněných územích a dalších související činnosti dle tohoto zákona včetně metodické pomoci a přestupkového řízení - kontrolní činnost státní památkové péče, dokumentace památkových objektů v regionu, sledování stavu uměleckých památek a zabezpečování jejich restaurování - zpracování návrhů na poskytnutí finančních prostředků na obnovu, údržbu i záchranu kulturních památek - navrhování věcí na prohlášení a zrušení kulturními památkami a vydávání stanovisek - vydávání stanovisek k územně plánovací dokumentaci

20 PŘÍLOHA č Odbor životního prostředí Členění odboru Hlavní činnost odboru - úsek ochrany ovzduší - úsek odpadového hospodářství - úsek Zdravého města a MA 21 - úsek ochrany ZPF - vodoprávní úřad - úsek státní správy myslivosti, lesního hospodářství a rybářství - úsek ochrany přírody Úsek ochrany ovzduší V rámci státní správy zák. 86/02 Sb. o ochraně ovzduší: - Vydává rozhodnutí o vyměření poplatku,odkladu nebo prominutí části poplatku za znečišťování ovzduší podle 19 odst. 5 a podle 21 odst. 5 a 22 odst. 3 a 5 u středních stacionárních zdrojů - Ověřuje údaje souhrnné provozní evidence u středních stacionárních zdrojů a předává je ministerstvu k zajištění evidence o stacionárních zdrojích. - Ukládá pokuty podle 40 odst Vede evidenci oznámení pro střední stacionární zdroje podle 54 odst. 9 a údaje z této evidence poskytuje ministerstvu. - Vydává stanoviska jako dotčený správní orgán v územním, stavebním a kolaudačním řízení z hlediska ochrany ovzduší dle 50 odst.1 písm. a). - Vydává rozhodnutí o vyměření poplatku, za znečišťování ovzduší podle 19 odst. 6 u malých stacionárních zdrojů. - Vymáhá vyměřený poplatek za znečišťování ovzduší podle 19 odst. 6 u malých stacionárních zdrojů. - Nařizuje odstranění závad u malých spalovacích zdrojů podle 12 odst. 1 písm. f), ukládá opatření k nápravě těchto závad podle 38 odst. 1 a ukládá pokuty za nesplnění této uložené povinnosti. - Vydává nařízení dle 50 odst. 1 písmene g), h) a k). - Vyhlašuje regulační opatření dle 50 odst. 1 písmene i). - Vede evidenci malých stacionárních zdrojů dle 50 odst. 1 písmene j). - Kontroluje dodržování povinností dle 50 odst. 2 písmene a) až d). - Zpřístupňuje informace dle 50 odst. 1 písmene b). V rámci samosprávy: - Spolupracuje na zpracování regulačního řádu pro řešení smogové situace dle 8 odst. 5, vydává v souladu s tímto regulačním řádem nařízení a kontroluje jejich dodržování. - Statisticky zpracovává ve spolupráci s ČSÚ statistické výkazy týkající se ochrany ovzduší v pověřeného území MěÚ Litoměřice. - Ve spolupráci s nadřízenými orgány a orgány města zpracovává dílčí koncepce na úseku ochrany ovzduší a zajišťuje podklady pro studie související s ochranou ovzduší

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP Správa dokumentů OP Přednáška KGG/UOZP Ze zákona č. 114 Sb. Ústřední sbírku listin ochrany přírody (USOP) vede z pověření Agentura ochrany přírody a krajiny ČR www.nature.cz, www.drusop.cz Podrobnosti

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen zákon) Čl. 1 Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu Vraclav, dělbu práce mezi jeho pracovníky,

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou - odbor finanční

Městský úřad Lipník nad Bečvou - odbor finanční Seznam právních předpisů podle kterých je možné vůči městu Lipník nad Bečvou a jeho orgánu Městskému úřadu Lipník nad Bečvou činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména

Více

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Živnostenské úřady. Obecní živnostenský úřad. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Živnostenské úřady. Obecní živnostenský úřad. Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 570/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1991 o živnostenských úřadech ve znění zákonů č. 286/1995 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 284/2004 Sb., č. 70/2006 Sb., č. 214/2006 Sb.,

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV 1 NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV Úvodem: Činnosti jsou vykonávány ve prospěch nebo jménem města Holýšova, není-li uvedeno jinak. STAROSTA Náplň práce vyplývající ze zákona č.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015 č.j.: 1/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 1 ze dne 14.01.2015 Změna Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zvláštní části Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zřízení Útvaru interního

Více

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti:

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: zajišťuje prodeje, pronájmy a výkupy nemovitostí, jiné dispozice s majetkem města (směny, věcná břemena

Více

Město Hostinné, Náměstí čp. 69, 543 71 Hostinné ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM

Město Hostinné, Náměstí čp. 69, 543 71 Hostinné ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM V Hostinném dne 04.03.2015 Obsah: 1. Základní ustanovení. strana 4 2. Postavení a působnost.. strana 4 3. Územní obvody. strana 4 4. Organizační členění úřadu

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2013: Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Marek Švaříček, tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí Městský úřad

Více

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu Příloha č. 4 organizačního řádu Podpisová oprávnění 1. Starosta : 1.1. i mající bezprostředně vztah k jeho funkci v souladu se zákonem o obcích, 1.2. i vzniklé z jednání starosty za město, k jejichţ podpisu

Více

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F.

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F. Úsek tajemníka Městského úřadu Oslavany Informace o zpracování osobních údajů dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších P. č. Účel

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 141. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 371/2015/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

MĚSTO CHRASTAVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZMĚNA Č.3

MĚSTO CHRASTAVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZMĚNA Č.3 MĚSTO CHRASTAVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZMĚNA Č.3 O B S A H : I. Část III, Čl. 10, odst. 2 písm.c) - Změna rámcové náplně činnosti odboru pro záležitosti občanů II. Příloha č. 2 Změna počtu pracovníků a názvů

Více

Městský úřad. Oddělení útvar kontroly a int. auditu. Oddělení obrany a krizového řízení. Kancelář star. a taj. Územní rozvoj. Živnostenský úřad - taj.

Městský úřad. Oddělení útvar kontroly a int. auditu. Oddělení obrany a krizového řízení. Kancelář star. a taj. Územní rozvoj. Živnostenský úřad - taj. Městský úřad 1. místostarosta Starosta města 2. místostarosta 3. místostarosta Oddělení útvar kontroly a int. auditu Oddělení obrany a krizového řízení Interní auditor Interní auditor Kontrola Vedoucí

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 01/ŠPE/2014 Spisový znak Skartační znak Počet příloh: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 ZŘIZOVACÍ LISTINA EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Město Bakov nad Jizerou Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Strašice. Článek I - Název a sídlo. Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Strašice. Článek I - Název a sídlo. Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu Strašice Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45 Článek I - Název a sídlo Článek II - Úvod, poslání organizačního řádu Organizační řád obecního úřadu vymezuje organizační

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

Výsledky kontrol za rok 2014 informace dle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole v platném znění za MěÚ Říčany)

Výsledky kontrol za rok 2014 informace dle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole v platném znění za MěÚ Říčany) Výsledky kontrol za rok 2014 informace dle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole v platném znění za MěÚ Říčany) Odbor: Správních agend a dopravy č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích - 41 č. 183/2006

Více

Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno

Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno OBEC VELKÉ BŘEZNO Organizační řád Obecního úřadu Velké Březno vydaný na základě ustanovení 109 odst. 2) zákona obcích Účinnost: Schválil: Rada obce Velké Březno Počet stran: 13 Počet příloh: 3 Zpracoval:

Více

L I B E R E C K Ý K R A J U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80. Z ř i z o v a c í l i s t i n a

L I B E R E C K Ý K R A J U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80. Z ř i z o v a c í l i s t i n a L I B E R E C K Ý K R A J U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80 č.j.: ZL-2/13-Š Z ř i z o v a c í l i s t i n a Zastupitelstvo Libereckého kraje dle ustanovení 35 odst. 2 písm. k) zákona číslo 129/2000 Sb.,

Více

Obec Bednárec spisový a skartační plán

Obec Bednárec spisový a skartační plán Obec Bednárec spisový a skartační plán Spisový znak heslo Skartační znak/lhůta A. OBECNÍ ÚŘAD 1. Všeobecné dokumenty, nelze-li je zařadit jinam A.11 dokumenty starosty a místostarosty V/10 A.12 spolupráce

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

Příloha D Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice. Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice

Příloha D Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice. Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice Příloha D Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice 1. Odbor vedení úřadu (VÚ) Oblast řízení úřadu a právního servisu - zajišťuje řízení odborů městského

Více

Organizační řád. Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem

Organizační řád. Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem Platný od 1. února 2013 Obsah: strana Část I. Základní ustanovení 3 Část II. Orgány obce, organizace a zařízení zřízené městem 3-4 Část III. Postavení a působnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 25, 787 01 Šumperk, tel.583 215 518 tel./fax: 583 213 935, e-mail: info@ddspk.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D (účinnost od 1. 2. 2011) Tento dokument

Více

Zřizovací listinu Servisního střediska pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8 (v úpiném znění) s účinností k 1. lednu 2002.

Zřizovací listinu Servisního střediska pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8 (v úpiném znění) s účinností k 1. lednu 2002. Zastupitelstvo Městské části Praha 8 ve smyslu zejména ustanovení 5 18 odst. 1 písm. c) a 89 odst. 1 písm. k) zákona Č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanoveni.

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU Tanvaldská 50, Liberec XXX Vratislavice nad Nisou

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU Tanvaldská 50, Liberec XXX Vratislavice nad Nisou MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU Tanvaldská 50, Liberec XXX Vratislavice nad Nisou Z ř i z o v a c í l i s t i n a Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou dle 84 odst.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Doklady pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami [K 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona]

Doklady pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami [K 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona] 432/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 3. prosince 2001 o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu Změna: 195/2003

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

S T A T U T Justiční akademie

S T A T U T Justiční akademie Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2011, č.j. 274/2008-OJ/ORGV, kterou se vydává Statut Justiční akademie, ve znění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2014, č.j.

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Organizační řád Magistrátu města Karviné 006.01 Předpis SCHVÁLENO: 11. prosince 2007 ÚČINNOST: l. ledna 2008 ZMĚNA: ZPRACOVATEL: tajemník Magistrátu města

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarostů, tajemnice a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarostů, tajemnice a vedoucích zaměstnanců Příloha č. 3 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU č. 1/2013 Vymezení práv a povinností starosty, místostarostů, tajemnice a vedoucích zaměstnanců STAROSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města. A. Práva

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ Oddíl první Postavení a působnost Věznice Kynšperk nad Ohří Čl. 1 Základní ustanovení Věznice Kynšperk nad Ohří (dále jen věznice ) je organizační jednotkou Vězeňské

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU 1010 ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Počet 23 +1 Ekonomika, stížnosti ODD. OCHR. PŘÍRODY A KRAJINY ODD. VODNÍHO HOSP. ODD. OCHRANY LESA A ZPF ODD. OCHRANY OVZDUŠÍ A ODP.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

Základní škola Bruntál, Okružní 38,

Základní škola Bruntál, Okružní 38, Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace Sídlo organizace: Okružní 38, 792 01 Bruntál tel.: 554 231 199, IČ: 75026961, ID dat. schránky: zvzmj4z e-mail: reditel@zsbrok.cz, oficiální web:

Více

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice Čj.: MěÚ/910/2011 Město Radnice, PSČ 338 28 Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice Město Radnice usnesením Zastupitelstva města Radnic ze dne 13.07.2011, číslo

Více

Informace o zpracování osobních údajů městem Mimoň

Informace o zpracování osobních údajů městem Mimoň Informace o zpracování osobních údajů městem Mimoň Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Odkazy Zákon č. 101/2000

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obce Batňovice. Část I. 1. Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obce Batňovice. Část I. 1. Úvodní ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obce Batňovice Část I 1. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení Obce Batňovice i obecního úřadu. Je statutární organizační normou, která určuje jeho vnitřní

Více

O B E C D O B R Á. Organizační řád Obecního úřadu Dobrá

O B E C D O B R Á. Organizační řád Obecního úřadu Dobrá O B E C D O B R Á Organizační řád Obecního úřadu Dobrá Článek I. Základní ustanovení 1. Organizační řád Obecního úřadu Dobrá upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu (dále jen úřad), dělbu práce

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Informace o kontrolách dle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Informace o kontrolách dle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Informace o kontrolách dle 26 zákona č. 255/202 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Provedené kontroly za rok 204 Odbor Odbor životního prostředí a zemědělství - ochrana ovzduší - vodní hospodářství - odpadové

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. DODATEK č. 2 ke Zřizovací listině organizační složky Pečovatelská služba Nový Jičín ze dne 24.5.2001

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. DODATEK č. 2 ke Zřizovací listině organizační složky Pečovatelská služba Nový Jičín ze dne 24.5.2001 MĚSTO NOVÝ JIČÍN DODATEK č. 2 ke Zřizovací listině organizační složky Pečovatelská služba Nový Jičín ze dne 24.5.2001 vydaný usnesením Zastupitelstva města Nový Jičín č. 7/24Z/2014 ze dne 4. 9. 2014 na

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU PŘÍLOHA č. 1 USNESENÍ: 1. Článek 14 organizačního řádu zní takto: Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zabezpečuje služby a zázemí pro potřeby činnosti jednotlivých orgánů města a jeho volených představitelů.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 338/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992 Sb.,

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. JUDr. Irena Gráfová Mgr. Ing. Marie Navrátilová Schváleno: RMK dne 8. 12. 2014, usnesení č.87 Účinnost od: 1.1.2015 Účinnost do:

Více

deliktů v provozu na pozemních komunikacích

deliktů v provozu na pozemních komunikacích účinnost od 1.7.2015 PŘÍLOHA č. 2 OS č.4 /2015 Oprávněné úřední osoby dle zákona č. 500/2004, správní řád ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A DOPRAVY č.funkce název funkce svěřený úsek činnosti 3100 vedoucí odboru SŘ

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ochrana Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon,

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 844/13 ze dne 17.06.2013 1 Pravidla poskytování

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více