Právní úprava dopravního provozu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právní úprava dopravního provozu"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Právní úprava dopravního provozu Bakalářská práce Autor: Radka Hladíková, DiS. Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Eva Karhanová - Horynová Praha Březen, 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Mnichově Hradišti dne 15. března 2010 Radka Hladíková, DiS.

3 Poděkování: Děkuji vedoucí práce JUDr. Evě Karhanové - Horynové a zaměstnancům Magistrátu města Mladá Boleslav a Městskému úřadu Mnichovo Hradiště za jejich odborné rady a pomoc při vypracování bakalářské práce.

4 Anotace V bakalářské práci se zabývám především zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Obsahem práce je poukázat na změny, které přinesla novela zákona o provozu na pozemních komunikacích. Bakalářskou práci dělím do tří částí, se kterými se řidič nejčastěji potkává. V první části se věnuji autoškolám, uvádím, jaká řidičská oprávnění můţe ţadatel získat výukou a výcvikem a jaké podmínky musí k jejich získání splnit. V této kapitole se věnuji také řidičům - profesionálům. Tedy jejich zdokonalování, přezkušování a lékařským prohlídkám. Největší část mé bakalářské práce věnuji registru řidičů. Věnuji se údajům, které se v registru řidičů vedou, řidičským oprávněním a řidičským průkazům, povinné výměně řidičských průkazů ze zákona, mezinárodním řidičským průkazům a dále vydávání osvědčení profesní způsobilosti řidiče. Závěrečnou část věnuji bodovému systému, který byl právě novelou zákona o provozu na pozemních komunikacích zaveden. Věnuji se celému bodovému hodnocení, ale především významu bodového systému pro řidiče. Cílem práce je stanovení kladů a záporů současné právní úpravy dopravního provozu. Annotation In my bachelor work, I am dealing with an Act number 361/2000 of Collection about traffic on land roads and with an Act number 247/2000 of Collection about gaining and improving expert knowledge for driving motor vehicles. The goal of my work is to refer to changes which have been brought by an amendment of Traffic on Land Roads Act. I have divided my bachelor work into three parts that drivers meet most often.

5 In the first part I am dealing with driving schools, I am stating, what kind of driving licences an applicant can obtain by learning and practising, and what conditions he has to meet to succed. In this chapter I am also writing about professional drivers and improving their skills, verifications and medical examinations. The greatest part of my bachelor work is devoted to the register of drivers. I am dealing with datas which are filed in the register, driving authorizations and driving licences, compulsory exchange of driving licences by law, international driving licences, and, in addition, with issuing of certificates of professional competence for drivers. The final part is about the point system, which has just been implemented by the amandment of the act about traffic on land roads. I am dealing with a complete point evaluation, but mainly with a significance of the point system for drivers. The aim of the work is to determine advantages and disadvantages of the current regulation of street traffic.

6 Obsah Úvod Silniční doprava - Autoškoly Ţádost o řidičské oprávnění Rozdělení výuky a výcviku Průběh výuky a výcviku ţadatelů o řidičské oprávnění Závěrečné zkoušky v autoškole Řidiči profesionálové Registr řidičů Registr řidičů Centrální registr řidičů Data poskytovaná z informačního systému evidence obyvatel Evidence dopravních nehod a centrální evidence dopravních nehod Řidičská oprávnění a řidičské průkazy Řidičský průkaz obsahuje Výměna řidičských průkazů ze zákona Harmonizační kódy Mezinárodní řidičský průkaz Zabránění v jízdě a zadrţení řidičského průkazu Vrácení řidičského průkazu Paměťová karta řidiče Bodový systém Bodové hodnocení porušení povinností stanovených zákonem Započítávání bodů Vrácení řidičského oprávnění Odečítání bodů Jízda bez řidičského oprávnění Umazání trestných bodů...54 Závěry a doporučení...56 Seznam použité literatury...59 Přílohy...61 Oficiální zadání bakalářské práce 6

7 Úvod Ve své bakalářské práci jsem se rozhodla psát o části zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu) a jeho novele. Dále se chci věnovat části zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. V první části mé práce se podrobněji věnuji části zákona č. 247/2000 Sb., kde popisuji problematiku autoškol. Nejprve se věnuji samotnému přihlášení a přijetí k výuce a výcviku v autoškole, dále popisuji jednotlivé druhy výuky a výcviku, celý průběh výuky a výcviku a závěrečné zkoušky v autoškole. V této části bakalářské práce se zabývám i řidiči profesionály, zdokonalováním odborné způsobilosti řidiče, dále popisuji vstupnímu a pravidelnému školení. Druhá část bakalářské práce rozebírá registr řidičů. Nejprve píši o samostatných údajích, které se vedou v registru řidičů, potom o centrálním registru řidičů, dále o evidenci dopravních nehod a centrální evidenci dopravních nehod. Později se zabývám jednotlivými druhy řidičských oprávnění a věkovou hranicí, která je nutná pro jejich dosaţení, dále i rozsahem platnosti jednotlivých řidičských oprávnění. K tomu, aby se neřidič mohl stát řidičem, musí být zdravotně způsobilý a musí se podrobovat pravidelným lékařským prohlídkám, řidiči profesionálové musí absolvovat dopravně psychologické vyšetření a vyšetření elektroencefalografem. Celou problematiku popisuji v další části. Dále se zabývám řidičskými průkazy, údaji, které řidičský průkaz obsahuje, problémy, které vznikají s vydáváním řidičských průkazů ve Státní tiskárně cenin. Protoţe kaţdý vlastník řidičského průkazu má povinnost vyměnit řidičský průkaz podle skončení jeho platnosti a výměnu mu nařizuje daný zákon, upozorňuji i na tuto věc. K pojmu řidičský průkaz patří i pojem mezinárodní řidičský průkaz. Do této kapitoly patří i vydávání řidičských průkazů cizincům. 7

8 Na závěr druhé části bakalářské práce uvádím údaje o zabránění v jízdě a zadrţení řidičského průkazu, později se věnuji i vrácení řidičského průkazu a kapitolu končím paměťovou kartou řidiče. V poslední části mé práce se zabývám bodovým systémem, popisuji tzv. bodové ohodnocení, započítávání bodů, odečítání bodů a umazávání trestných bodů. Cílem práce je stanovení kladů a záporů současné právní úpravy dopravního provozu. 8

9 1. Silniční doprava - Autoškoly Pojem autoškola a pojmy s ní související jsou uvedeny v zákoně č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Autoškolou se rozumí organizace, která zajišťuje výuku a výcvik ţadatelů o řidičská oprávnění jednotlivých skupin řidičského průkazu. Registraci k provozování autoškoly vydává od 1. ledna 2003 odbor dopravy příslušného úřadu obce s rozšířenou působností. Autoškolu můţe provozovat právnická i fyzická osoba na základě ţivnostenského oprávnění vydaného podle zvláštního zákona vydaného k provozování autoškoly. Výuku a výcvik k získání oprávnění řízení vozidel v autoškole můţe provozovat i organizační sloţka státu, která zajišťuje obranu a bezpečnost státu. Do 31. prosince 2002 povolovaly provozování autoškoly jednotlivé okresní úřady. 1.1 Žádost o řidičské oprávnění Ţádost o řidičské oprávnění musí obsahovat 1) jméno, příjmení a titul ţadatele, adresu trvalého nebo přechodného pobytu na území České republiky, datum a místo narození ţadatele, státní občanství ţadatele, adresa trvalého nebo přechodného pobytu na území České republiky, skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění, kterou jiţ ţadatel vlastní, skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění, k jejímuţ získání poţaduje ţadatel provedení výuky a výcviku Pokud má ţadatel přechodný pobyt na území České republiky, musí trvat ke dni podání ţádosti o výcvik alespoň 185 dnů, pokud ţadatel neprokáţe, ţe se na území České republiky připravuje na výkon povolání po dobu nejméně 6 měsíců. 1) 13 odst. 3 písm. a) aţ f) zákona č. 247/2000 Sb., o získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel 9

10 K ţádosti musí ţadatel doloţit i doklad o zdravotní způsobilosti ţadatele, který nesmí být starší více neţ 3 měsíce v době podání ţádosti a toto potvrzení vydává pouze 2) registrující praktický lékař, lékař zařízení závodní preventivní péče, kterýkoliv praktický lékař u osoby, která nemá registrujícího praktického lékaře nebo lékaře zařízení závodní preventivní péče Potvrzení zdravotní způsobilosti můţe být potvrzeno přímo na ţádosti o řidičské oprávnění. Zdravotní způsobilost posuzuje a posudek vydává posuzující lékař na základě prohlášení ţadatele o řidičské oprávnění nebo drţitele řidičského oprávnění, výsledku lékařské prohlídky a dalších potřebných odborných vyšetření. Jako zdravotně způsobilého nemůţe lékař posoudit toho ţadatele, který má poruchy chování způsobené závislostí na alkoholu nebo jiných psychoaktivních látkách. Náklady na posouzení zdravotní způsobilosti hradí ţadatel. V dokladu o zdravotní způsobilosti lékař uvede, zda je ţadatel schopen výuky a výcviku a popřípadě vypíše zdravotní omezení ţadatele (např. brýle, kontaktní čočky, naslouchadla apod.). U tělesně postiţených občanů musí být přesně vypsán druh postiţení a podle tohoto postiţení probíhá výcvik ţadatele o řidičské oprávnění (jedná se např. o ruční ovládání vozidla). K ţádosti o výuku a výcvik v autoškole přikládá ţadatel jen výpis z registru řidičů a čestné prohlášení o tom, ţe mu nebyl uloţen zákaz řízení motorových vozidel. Pokud ţadatel ještě nedosáhl věku 15-ti let, musí ţádost doloţit také písemným souhlasem zákonného zástupce a jeho podpis musí být ověřen příslušným orgánem. Ţadatel, který ţádá o výuku a výcvik v autoškole nesmí být ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel. 2) 84 odst. 4 písm. a) aţ c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 10

11 Skupiny a podskupiny řidičských oprávnění, o jejichţ udělení ţádají řidiči mladší 18-ti let se mohou udělit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce. Popis jednotlivých řidičských oprávnění a rozsah platnosti řidičských oprávnění blíţe popisuji v kapitole Registr řidičů. 1.2 Rozdělení výuky a výcviku Základní výuka a výcvik Základní výukou a výcvikem se rozumí příprava ţadatele na získání řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu či podskupinu řidičského oprávnění, jejíţ rozsah stanoví zvláštní zákon. Ţadatel můţe získat základní výukou a výcvikem řidičské oprávnění na tyto skupiny nebo podskupiny řidičských oprávnění 3) skupina AM, podskupina A1, skupina A, podskupina B1, skupina B, skupina T. Sdružená výuka a výcvik Je to další druh výuky a výcviku v autoškole, který umoţňuje získat řidičské oprávnění pro kombinaci dvou a více skupin či podskupin řidičských oprávnění. Rozšiřující výuka a výcvik Rozšiřující výuka a výcvik umoţní ţadateli získat řidičské oprávnění na další skupinu či podskupinu, popřípadě skupiny či podskupiny řidičského oprávnění. Tuto výuku nelze poskytnout ţadateli, který je drţitelem skupiny AM nebo skupiny T a ţádá o získání řidičského oprávnění pro další skupinu či podskupinu. 3) 15 odst. 1 písm. a) aţ f) zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel 11

12 Výuka a výcvik podle individuálního studijního plánu Výuka a výcvik podle individuálního studijního plánu umoţňuje ţadateli samostatné studium s povinnými konzultacemi v rozsahu stanoveném učební osnovou. Ve skupině ţadatelů o řidičské oprávnění můţe být pouze 5 ţáků. Nelze takto získat skupiny D, D + E a podskupiny D1, D1 + E. Doplňovací výuka a výcvik Doplňovací výuku a výcvik můţe ţadateli o řidičské oprávnění poskytnou pouze autoškola, která jiţ prováděla výuku a výcvik. Týká se to především rozšiřování skupiny A nebo rozšíření řidičského oprávnění s omezením na vozidla vybavená automatickou převodovkou. 1.3 Průběh výuky a výcviku žadatelů o řidičské oprávnění Předmětem výuky a výcviku ţadatelů o řidičská oprávnění je získání potřebných a praktických znalostí, dovedností a návyků k řízení v provozu na pozemních komunikacích. Obsah výuky 4) výuka předpisů o provozu vozidel, výuka o ovládání a údrţbě vozidla, výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy, výuka zdravotnické přípravy. Obsah výcviku 5) výcvik v řízení vozidla, výcvik praktické údrţby vozidla, praktický výcvik zdravotnické přípravy. 4) 20 odst. 2 písm. a) aţ d) zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel 5) 20 odst. 3 písm. a) aţ c) zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel 12

13 1.4 Závěrečné zkoušky v autoškole Po ukončení výuky a výcviku v autoškole se kaţdý ţadatel o řidičské oprávnění musí podrobit zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla. Úspěšné sloţení zkoušky je podmínkou k udělení řidičského oprávnění. Zkoušky z odborné způsobilosti ţadatele o řidičské oprávnění a opakované zkoušky se provádějí zpravidla v jeden den, a to v autoškole, která zajišťovala výuku a výcvik ţadatele, nedohodnou-li se autoškola a zkušební komisař na jiném vhodném místě konání zkoušek (písemné zkoušky se provádějí na počítačích v budově obecního úřadu obce s rozšířenou působností). Neprovede-li obecní úřad obce s rozšířenou působností zkoušky v jeden den, zařadí ţadatele k dalším zkouškám tak, aby byly provedeny nejpozději do 7 dnů od jejich zahájení. Provozovatel autoškoly, který zajišťoval výuku a výcvik ţadatele, poskytne pro účely zkoušky na náklady ţadatele výcvikové vozidlo. Ke zkoušce doprovází ţadatele o řidičské oprávnění drţitel příslušného profesního osvědčení. Zkouška z odborné způsobilosti Zkouška z odborné způsobilosti se skládá z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy ze znalostí ovládání a údrţby vozidla, kromě skupiny AM, z praktické jízdy výcvikovým vozidlem. Výsledek kaţdé zkoušky hodnotí zkušební komisař stupněm prospěl nebo neprospěl. Pokud ţadatel o řidičské oprávnění neprospěl v některé zkoušce, můţe zkoušku opakovat. Opakování zkoušky můţe být provedeno nejdříve za 5 pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky. Zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel se zahajují testem z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy. Výsledek zkoušek zapíše zkušební komisař do ţádosti o řidičské oprávnění a do protokolu o zkouškách. Kaţdý zápis musí potvrdit zkušební komisař svým razítkem. 13

14 Pokud ţadatel o řidičské oprávnění neuspěl při zkouškách do doby 6 měsíců ode dne zahájení první zkoušky, je povinen před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu. Pokud ţadatel o řidičské oprávnění neovládá dostatečně nebo vůbec jazyk, ve kterém je konána zkouška, můţe zkoušku sloţit za přítomnosti tlumočníka ustanoveného podle zvláštního zákona. Tlumočníka si musí zajistit ţadatel na vlastní náklady. Zkouška z předpisů na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy se v takovém případě koná ústně. Ţadatel můţe vyuţít takovéto moţnosti v případě, pokud měl k dispozici tlumočníka při všech hodinách výuky k řidičskému oprávnění. Účast tlumočníka při výuce musí být doloţena společně s účastí ţadatele při výuce. Zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy Zkouška se provádí testem pomocí výpočetní techniky, je sestavována náhodným výběrem jednotlivých zkušebních otázek. Test obsahuje otázky z pravidel provozu na pozemních komunikacích, z předpisů o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ze zdravotnické přípravy a dále z předpisů souvisejících s provozem na pozemních komunikacích, které jsou součástí výuky podle učebních osnov. Ţadatel má na vykonání zkoušky 30 minut, pokud však doloţí doklad o lékařském vyšetření, ţe trpí poruchou dyslexie nebo dysgrafie, prodlouţí zkušební komisař předepsanou dobu na dvojnásobek. Dřívější a současné provádění písemních testů pří závěrečních zkouškách v autoškole Aţ do 1. července 2006 probíhaly všechny zkoušky formou písemných testů v učebně autoškoly za přítomnosti zkušebního komisaře a učitele autoškoly. Od tohoto data se testy provádějí formou testu na počítači, test se skládá z náhodně vybraných otázek, které se týkají dané skupiny řidičského oprávnění. Zkoušky na počítačích se však provádějí v místě úřadu obce s rozšířenou působností za účasti zkušebního komisaře. 14

15 Po vykonání písemné zkoušky zkušební komisař dané testy prohlédl a vyhodnotil, dále probíhala další část závěrečné zkoušky. Zkušební komisař vyhotovil písemný zápis o výsledku testu a ten předal úředníkům registru řidičů k dalšímu zpracování. V současné době provede zkušební komisař vyhodnocení testu na počítači a zároveň vytiskne i protokol o provedené zkoušce. Zkouška z ovládání a údržby vozidla Zkouška se provádí ústně u modelů či výcvikového vozidla. Pokud je ţadatel o řidičské oprávnění osobou sluchově postiţenou provede se zkouška za přítomnosti tlumočníka ve znakové řeči. V takovém případě si tlumočníka zajistí ţadatel o řidičské oprávnění podle zvláštního zákona na své náklady. Zkouška z praktické jízdy Kaţdý ţadatel o řidičské oprávnění musí při zkoušce z praktické jízdy prokázat své znalosti, dovednosti a chování, včetně specifických poţadavků pro jednotlivé skupiny a podskupiny řidičských oprávnění. Zkouška z praktické jízdy je rozdělena do dvou částí. Ţadatel o řidičské oprávnění, který při zkoušce neprokáţe základní znalosti u kaţdé ze dvou částí, je hodnocen stupněm neprospěl. Zkouška z praktické jízdy musí trvat v první části nejméně 10 minut a v druhé části nejméně 20 minut. Týká se to řidičských oprávnění skupin AM, A, B, B + E a T a podskupin řidičských oprávnění A1 a B1 a nejméně 35 minut pro ostatní skupiny a podskupiny řidičských oprávnění. V první části zkoušky ţadatel o řidičské oprávnění prokazuje zejména 6) základní znalosti a dovednosti úkonů přípravy vozidla před jeho pouţitím, rozjíţdění s různým stupněm obtíţnosti, zastavení vozidla, couvání a otáčení při couvání, zajíţdění do omezeného prostoru a vyjíţdění z něj, podélné, šikmé a kolmé zaparkování vozidla, 6) 42 odst. 2 písm. a) aţ h) zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel 15

16 zastavení a rozjíţdění ve stoupání, řízení vozidla při malé rychlosti nejvýše do 30 km/h. Ve druhé části zkoušky ţadatel o řidičské oprávnění prokazuje zejména znalosti 7) v bezpečném řízení vozidla s různou intenzitou provozu na pozemních komunikacích, řízení vozidla na různých druzích pozemních komunikací, řízení vozidla na křiţovatce, která je řízena světelnou signalizací, řízení vozidla na úseku, kde je provoz hromadné osobní dopravy a kde je dostatečný pohyb chodců s vyznačenými přechody pro chodce, řízení vozidla mimo obec a v případě velkých měst alespoň na vícepruhové komunikaci, kde je dovolena rychlost vyšší neţ 50 km/h, ovládání vozidla ve vyšších rychlostech a při různých manévrovacích situacích, rychlého a bezpečného rozhodování v dopravní situaci při řízení vozidla, správné reakce na vzniklou dopravní situaci. Některá výše jmenovaná ustanovení nemusí být při závěrečné zkoušce dodrţena. Jedná se např. o ustanovení řízení vozidla na křiţovatce, která je řízena světelnou signalizací, a to v případě, ţe ţadatel absolvoval výuku a výcvik v autoškole, která sídlí v místě, kde není křiţovatka řízená světelnou signalizací. Při kaţdé dopravní situaci v rámci zkoušky musí ţadatel o řidičské oprávnění prokázat bezpečné ovládání vozidla. Zkoušky se účastní učitel výcviku autoškoly, která ţadatele přihlásila ke zkoušce. Učitel výcviku sedí ve vozidle na sedadle pro učitele výcviku. Zkoušky se dále můţe účastnit osoba pověřená výkonem státního dozoru, vrchního státního dozoru a tlumočník. Pokud dojde při zkoušce k takovému porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích, které ohrozilo nebo můţe ohrozit váţným způsobem bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, nebo pokud došlo k situaci, kdy musel do řízení motorového 7) 42 odst. 3 písm. a) aţ h) zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel 16

17 vozidla zasáhnout učitel, zkouška se okamţitě ukončí a ţadatel je hodnocen stupněm neprospěl. U zkoušky k získání řidičského oprávnění skupin AM a A (A18 a A21) nebo podskupiny A1 se učitel výcviku přímého výkonu zkoušky neúčastní. V tomto případě přebírá zkušební komisař povinnosti učitele autoškoly vyplývající ze zvláštního zákona ale i odpovědnost za ţadatele o řidičské oprávnění a výcvikové vozidlo. Pokud je zkouška prováděna na vozidle, které je konstrukčně přizpůsobené osobě tělesně postiţené nebo na vozidle, které je vybavené automatickou převodovkou zapíše zkušební komisař tuto skutečnost do ţádosti o řidičské oprávnění. Tento zápis pak slouţí jako podklad pro omezení řidičského oprávnění podle zvláštního zákona. Zkouška z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel při sdružené výuce a výcviku Tato zkouška se provádí jedním testem. Při zkoušce z předmětu ovládání a údrţba vozidla se sčítají otázky stanovené pro jednotlivé skupiny a podskupiny řidičského oprávnění. Zkouška z praktické jízdy se provádí na všech druzích vozidel stanovených pro jednotlivé skupiny a podskupiny řidičského oprávnění příslušného druhu výcviku. Přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel Přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel podle zvláštního zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích se provádí zkouškou podle tohoto zákona. Náklady zkoušky hradí ţadatel. Pokud řidič při přezkoušení z odborné způsobilosti neuspěl, můţe zkoušku opakovat pouze jednou. Tato opakovaná zkouška můţe být provedena nejdříve za 5 pracovních dnů. Pokud při opakované zkoušce řidič neuspěje, musí se podrobit nové výuce nebo výcviku z předmětu, ve kterém neprospěl. Opakovací dílčí zkoušky i zkoušky po ukončení nové výuky nebo výcviku z některého předmětu je řidič povinen sloţit ve lhůtě 6 měsíců ode dne konání první zkoušky při přezkoušení z odborné způsobilosti, jinak se musí podrobit nové výuce a výcviku v plném rozsahu. Doplňovací zkouška Doplňovací zkouška podle zvláštního zákona pro získávání řidičského oprávnění skupiny A opravňujících k řízení motocyklu o výkonu převyšujícím 25 kw se provede ve stejném 17

18 rozsahu a stejným způsobem jako zkouška z praktické jízdy. Podobně se provádí i zkouška pro vozidla s automatickou převodovkou. Nevýhody nově vykonávaných zkoušek V současné době se vykonávají zkoušky pomocí počítačů a toto rozhodnutí přidělalo práci úřadům a autoškolám, které musely nakoupit novou výpočetní techniku a vytvořit si mnohem větší prostory pro umístění počítačů. Rozhodnutí je i přítěţí pro některé ţáky. Pokud se do autoškoly přihlásí osoba, která nezvládá práci na počítači, tak je pro ni velice obtíţné zvládnout vyhotovení testu za pouhých 30 minut. Další potíţe vznikají také u odborných učilišť, které mají výuku autoškoly v učebních osnovách. Pokud sídlí škola nebo učiliště v jiném místě neţ je sídlo úřadu obce s rozšířenou působností, musí všichni ţáci k závěrečným zkouškám do sídla úřadu a zde provádějí zkoušky pomocí výpočetní techniky. Aţ do roku 2006 dojíţděl zkušební komisař přímo do učiliště a písemné testy vykonával na místě. Další chybou je při závěrečných zkouškách, dle mého názoru, krátká závěrečná zkouška z řízení vozidla. Zkušební komisaři většinou provádějí zkoušky pouze jízdou po městě, kde je sídlo úřadu a jízdou v jeho blízkém okolí, a tak jiţ nemají čas provést zkušební jízdu třeba na rychlostní komunikaci ve vyšší rychlosti a nemají tak moţnost odhalit chování nového řidiče i v takovém silničním provozu. Při závěrečných zkouškách skupiny A21 jsou mnozí řidiči také znevýhodněni. Zkouška z jízdy se jiţ nevykonává na motocyklu, který slouţil k výuce, a který se naučili ovládat, ale zkouška se musí vykonat na motocyklu, který je k tomu určen a s kterým jedou poprvé v ţivotě. V minulosti se stalo i to, ţe například pro celý Středočeský kraj byl jeden zkušební motocykl, který se dováţel na místo zkoušky. Při těchto zkouškách dochází k ohroţení zkušebního komisaře a došlo jiţ k několika nehodám. Poplatky při závěrečných zkouškách Poplatky při závěrečných zkouškách v autoškole jsou zavedeny od 1. července Ţadatel o řidičské oprávnění musí před vykonáním zkoušky příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého je zkušební komisař zaměstnán, zaplatit za zkoušku z odborné způsobilosti správní poplatek 700 Kč, v případě, ţe ţadatel zkoušku 18

19 opakuje, zaplatí za opakovanou zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích 100 Kč, za opakovanou zkoušku ze znalostí ovládání a údrţby vozidla 200 Kč a za opakovanou zkoušku z praktické jízdy 400 Kč. Placení poplatku je podle mého názoru přínosem. Pokud ţadatel o řidičské oprávnění před zavedením poplatku neudělal jakoukoliv závěrečnou zkoušku, nic ho nenutilo k tomu, aby se na zkoušku pečlivě připravoval. Ve velké míře tohoto zneuţívali ţáci učilišť a středních škol, kteří měli výuku a výcvik v autoškole v učebních osnovách a pokud zkoušku neudělali, nic jim nehrozilo. Nyní musí za kaţdou opakovanou zkoušku zaplatit, a to je nutí k lepší přípravě na závěrečné zkoušky. V současné době Ministerstvo dopravy chystá několik změn ve výuce jízdy na motocyklu, ve zvýšení věkové hranice, kdy si uchazeč bude moci podat ţádost o výuku a výcvik v autoškole na motocykl, tak i zařazení motocyklů do kategorií pro získání řidičského oprávnění. Současná nejniţší věková kategorie 15 let by se zvýšila o 1 rok, tedy na 16 let a člověk by mohl řídit motocykl o objemu do 11 kw a motocykly budou zařazeny do kategorie A1. Do kategorie A2 by byly zařazeny motocykly o objemu do 35 kw. Na motocykly o výkonu nad 35 kw by mohl usednout pouze řidič, kterému je minimálně 24 let nebo jiţ dva roky vlastní řidičské oprávnění na motocykl slabší kubatury. Další z připravovaných změn je změna, kdy se uchazeči o řidičské oprávnění skupiny A budou připravovat delší dobu na cvičišti a na motocyklu budou jiţ od začátku výuky jezdit bez učitele autoškoly. Po absolvování určitého počtu hodin jiţ sami vyjedou do běţného provozu a učitel autoškoly je bude sledovat v osobním automobilu za nimi a bude s nimi komunikovat pomocí vysílačky. Moţná se tato změna zdá nepochopitelná, ale z druhé strany si mnozí uchazeči dají o hodně větší pozor, nebudou se moci spolehnout na to, ţe v nejhorším případě učitel autoškoly zasáhne, ale jiţ od začátku výuky budou vědět, co motocykl umí a co si mohou dovolit a co ne. Bude to pravděpodobně jedna z nejvýznamnějších změn ve výuce v České republice, ale takováto výuka probíhá jiţ v mnoha zemích Evropy zcela bez problémů. Velkým problémem výuky v autoškole je výuka na zastaralých motocyklech a vykonávání závěrečných zkoušek na motocyklech, které si autoškola musí zajistit. Většina autoškol 19

20 totiţ nevlastní motocykl určený přímo pro závěrečnou zkoušku, tj. motocykl bez řidítek pro učitele. Takţe ţák vykonává zkoušku na motocyklu, o kterém vůbec nic neví. Někteří zkušební komisaři na to jiţ doplatili tím, ţe byli při jízdě ţákem ztraceni. Tomuto problému by také mohla napomoci změna ve výuce, tedy výuka bez učitele autoškoly jedoucího přímo se ţákem na motocyklu. Podle mého názoru by pomohlo i udělování řidičských průkazů na zkoušku, jako je to podobně v jiných zemích Evropy i například v USA. Dále by se mohla omezit i rychlost, kterou motocyklisté, ale i řidiči osobních automobilů mohou jezdit po dobu trvání tohoto tzv. řidičského průkazu na zkoušku. Problému omezení jízdě pro nové řidiče se podrobněji věnuji v kapitole registru řidičů v odstavci vydávání řidičských průkazů v zahraničí a jejich zkušenost s řidičskými průkazy u začínajících řidičů. 1.5 Řidiči profesionálové Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů Odborná způsobilost řidičů se zdokonaluje školením zaměřeným na znalost právních předpisů na úseku dopravy, zejména pravidel provozu na pozemních komunikacích, teorie řízení a zásad bezpečné jízdy, ochrany ţivotního prostředí před škodlivými důsledky provozu na pozemních komunikacích, zdravotnické přípravy, ovládání a údrţby vozidla, přepravy nebezpečných látek a věcí, dodrţování povinností posádek vozidel v nákladní přepravě a na další otázky, jejichţ znalost ovlivňuje chování řidiče v provozu na pozemních komunikacích. Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je povinen účastnit se řidič, který 8) je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt, je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce nebo, je občanem jiného neţ členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České 8) 46 odst. 2 písm. a) aţ c) zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel 20

21 republiky, pokud řídí motorové vozidlo, k jehoţ řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C + E, D a D + E nebo podskupiny C1, C1 + E, D1 a D1 + E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné. Tato povinnost se nevztahuje na řidiče 9) vozidel, jejich nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km/h, vozidel pouţívaných ozbrojenými silami České republiky, Policií České republiky, Celní správou České republiky a zpravodajskými sluţbami České republiky, vozidel Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek dobrovolných hasičů, zdravotnické záchranné sluţby a Správy státních hmotných rezerv, vozidel pouţívaných při zabezpečování civilní ochrany a báňské záchranné sluţby, vozidel ve zkušebním provozu, vozidel pouţívaných při přepravě věcí, které řidič vyuţije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče, vozidel pouţívaných pro vlastní potřeby a zemědělských a lesnických traktorů. Vstupní školení Smyslem vstupního školení je získání výchozí kvalifikace. Vstupní školení se skládá z teoretické části, která se nazývá výukou a z praktické části, která se nazývá výcvikem. Předmětem výuky a výcviku je získání a prohloubení znalostí. Výuka a výcvik v rámci vstupního školení se provádí v rozsahu 140-ti hodin. Zákon ale také předpokládá moţnost absolvovat i školení v rozšířeném rozsahu 280-ti hodin. Volba o délce školení závisí na rozhodnutí kaţdého ţadatele. Vstupní školení je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů. Pravidelné školení Předmětem pravidelného školení je prohloubení znalostí získaných při vstupním školení. Pravidelné školení se provádí formou výuky. Po pravidelném školení nenásleduje ţádná zkouška. Pravidelné školení se provádí v délce 35-ti hodin a probíhá v pětiletých cyklech. Školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin. 9) 46 odst. 3 písm. a) aţ i) zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel 21

Vybrané pasáže ze zákona 247/2000 Sb.

Vybrané pasáže ze zákona 247/2000 Sb. Vybrané pasáže ze zákona 247/2000 Sb. 14 Druhy výuky a výcviku (1) Provozovatel autoškoly je oprávněn poskytovat v rozsahu stanoveném v registraci k provozování autoškoly tyto druhy výuky a výcviku: a)

Více

PODMÍNKY PŘIJETÍ K VÝUCE A VÝCVIKU K ZÍSKÁNÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ, DRUHY VÝUKY A VÝCVIKU

PODMÍNKY PŘIJETÍ K VÝUCE A VÝCVIKU K ZÍSKÁNÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ, DRUHY VÝUKY A VÝCVIKU ZÁKON 247/2000 Sb. ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů. Odborná způsobilost řidičů motorových vozidel. PODMÍNKY

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ HLAVA PRVNÍ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ

ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ HLAVA PRVNÍ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ HLAVA PRVNÍ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ (1) Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje vstupní školení

Více

(1)Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje vstupní školení a následná pravidelná školení.

(1)Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje vstupní školení a následná pravidelná školení. ČÁST PÁTÁ ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ Hlava první Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů 46 (1)Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje

Více

ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI

ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ANOTACE Obsah zákona ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI 1. Autor Vladimír Žalman 2. Období

Více

Předkladatel: Ministerstvo dopravy

Předkladatel: Ministerstvo dopravy ROZDÍLOVÁ TABULKA Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Odbor dopravy. 1) Registr vozidel

Odbor dopravy. 1) Registr vozidel Odbor dopravy 1) Registr vozidel a) evidence vedená výpočetní technikou, b) část pro vedení evidence písemná (spis vozidla), c) evidence technických průkazů silničních motorových vozidel a přípojných vozidel,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Změna: 478/2001 Sb. (část),478/2001 Sb.,175/2002 Sb.,320/2002

Více

Zákon č. 238/2002 Sb.

Zákon č. 238/2002 Sb. Zákon č. 238/2002 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, jak vyplývá

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Změna: 478/2001 Sb. (část) Změna: 478/2001 Sb. Změna:

Více

I N F O R M A C E. Stanovisko Ministerstva dopravy k některým dotazům, týkajících se dopravně správních agend, výcviku a školení řidičů.

I N F O R M A C E. Stanovisko Ministerstva dopravy k některým dotazům, týkajících se dopravně správních agend, výcviku a školení řidičů. MZA 56/2006 -Informace-stanoviska I N F O R M A C E. Stanovisko Ministerstva dopravy k některým dotazům, týkajících se dopravně správních agend, výcviku a školení řidičů. Dotaz: Zda se vyšetření podle

Více

Informace pro uchazeče. Autoškola OnLine. provozovatel Bc. Radim Darebníček

Informace pro uchazeče. Autoškola OnLine. provozovatel Bc. Radim Darebníček Informace pro uchazeče Autoškola OnLine provozovatel Bc. Radim Darebníček Úvod Prezentace slouží k získání informací případným zájmcům o služby autoškoly OnLine. Na jakýkoliv kontakt mne předem informujte

Více

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Změna: 478/2001 Sb. (část) Změna: 478/2001 Sb. Změna:

Více

f) způsob provádění výuky a výcviku řidičů v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, g) požadavky na fyzickou nebo právnickou osobu, která pr

f) způsob provádění výuky a výcviku řidičů v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, g) požadavky na fyzickou nebo právnickou osobu, která pr AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, 110 00 Praha 1 tel.: 224212123, fax: 224213133, mobil: 602 363032 e mail: spicka@autoklub.cz, www.autoklub.cz ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování

Více

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Změna: 478/2001 Sb. (část) Změna: 478/2001 Sb. Změna:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. Předmět úpravy 247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů ve znění zákonů č. 478/2001 Sb., č. 175/2002 Sb., č.

Více

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů 247/2000 Sb. (k 01-01-2009) ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Změna: 478/2001 Sb. (část) Změna: 478/2001

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ č. 192/2008 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, jak vyplývá ze změn

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Změna: 478/2001 Sb. (část) Změna: 478/2001 Sb. Změna:

Více

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Změna: 478/2001 Sb. (část) Změna: 478/2001 Sb. Změna:

Více

části označené červenou barvou pozbývají platnost části označené růžovou barvou nabývají účinnost

části označené červenou barvou pozbývají platnost části označené růžovou barvou nabývají účinnost Předpis č. 247/2000 Sb. Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Aktuální verze k 20.2.2016 části označené červenou barvou pozbývají

Více

247/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 2000. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

247/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 2000. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů 247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Změna: 478/2001 Sb. (část) Změna: 478/2001 Sb. Změna:

Více

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů 247/2000 Sb. (k 01-07-2008) ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Změna: 478/2001 Sb. (část) Změna: 478/2001

Více

Zákon č. 247/2000 Sb.

Zákon č. 247/2000 Sb. Zákon č. 247/2000 Sb. Zákon je uveden k 1. květnu 2014 v aktuálním znění, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 478/2001 Sb. a zákonem č. 175/2002 Sb. Úplné znění je vyhlášeno pod číslem 238/2002

Více

247/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

247/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 247/2000 Sb. ZÁKON o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Obsah. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

Obsah. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) Obsah Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ČÁST PRVNÍ Zákon o provozu na pozemních komunikacích 7 HLAVA I Úvodní ustanovení

Více

Městský úřad Chotěboř. Nejčastější dotazy - řidičské průkazy

Městský úřad Chotěboř. Nejčastější dotazy - řidičské průkazy Městský úřad Chotěboř Nejčastější dotazy - řidičské průkazy Jak zjistím stav svého bodového konta? Jde to po internetu? O výdej dat z registru řidičů ve formě výpisu z bodového hodnocení řidiče je nutno

Více

Neoficiální úplné znění účinné od 1. května /2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000

Neoficiální úplné znění účinné od 1. května /2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 Neoficiální úplné znění účinné od 1. května 2014 247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve

Více

Zákon č. 374/2007 Sb., ze dne 6. prosince 2007 vyšel Ve Sbírce zákonů v částce 114 dne 31. prosince 2007.

Zákon č. 374/2007 Sb., ze dne 6. prosince 2007 vyšel Ve Sbírce zákonů v částce 114 dne 31. prosince 2007. Zákon č. 374/2007 Sb., ze dne 6. prosince 2007 vyšel Ve Sbírce zákonů v částce 114 dne 31. prosince 2007. Tímto zákonem se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k

Více

Neoficiální úplné znění účinné od 19. ledna 2013. 247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000

Neoficiální úplné znění účinné od 19. ledna 2013. 247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 Neoficiální úplné znění účinné od 19. ledna 2013 247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1) 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 a upravuje

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1) 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 a upravuje 247/2000 Sb. znění účinné od 20. 2. 2016 247 ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Parlament se usnesl na

Více

Neoficiální úplné znění účinné od 7. listopadu /2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000

Neoficiální úplné znění účinné od 7. listopadu /2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 Neoficiální úplné znění účinné od 7. listopadu 2014 247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů,

Více

Zákon. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Zákon. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel úplné znění zákona, jak vyplývá z pozdějších změn ke dni 19. dubna 2013 247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání

Více

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Změna: 478/2001 Sb. (část) Změna: 478/2001 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 411/2005

Více

HLAVA III ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ. Díl 1. Řidičské oprávnění

HLAVA III ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ. Díl 1. Řidičské oprávnění 1 Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu HLAVA III ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ Díl 1 Řidičské oprávnění 80 Řidičské oprávnění opravňuje jeho držitele k řízení motorového vozidla zařazeného

Více

HLAVA III ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNĺ A ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ. Díl 1 Řidičské oprávnění

HLAVA III ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNĺ A ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ. Díl 1 Řidičské oprávnění HLAVA III ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNĺ A ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ Díl 1 Řidičské oprávnění 80 Řidičské oprávnění opravňuje jeho držitele k řízení motorového vozidla zařazeného do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského

Více

Vybrané změny zákona

Vybrané změny zákona Změny předpisů pro dopravu Ing. Josef Gerža Autoslužby Mirda s.r.o. Vybrané změny zákona 361/2000sb., o provozu na pozemních komunikacích 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Více

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před 11070001 Povinností přepravované osoby je: a) neohrožovat svým chováním bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména neomezovat řidiče v bezpečném ovládání vozidla. b) pomáhat řidiči dle jeho

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

253/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. září 2007,

253/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. září 2007, 253/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. září 2007, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s

Více

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ ANOTACE Zákon o ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI Školicí střediska řidičů 1. Autor Vladimír Žalman 2. Období tvorby leden 2013 3. Obor

Více

253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel Čl. I Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel,

Více

Některé vybrané otázky aplikace silničního zákona v praxi

Některé vybrané otázky aplikace silničního zákona v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Některé vybrané otázky aplikace silničního zákona v praxi Bakalářská práce Autor: Radka Hladíková, DiS. Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí

Více

Položka 16 Název poplatku Částka (v Kč)

Položka 16 Název poplatku Částka (v Kč) Položka 16 Vydání Dokladu, průkazu, osvědčení nebo obdobné listiny náhradou za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu, jsou-li poškozené, zničené, ztracené, odcizené, neupotřebitelné nebo za doklad,

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne.. 2011,

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne.. 2011, V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.. 2011, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů část 1.

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů část 1. Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů část 1. Tento materiál je určen všem, kterých se nějakým způsobem týká novela zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení

Více

ZÁKON 297/2011. Jsou zde uvedeny pouze části, kde došlo ke změnám. Změny vyznačené žlutě jsou účinné od 1.1.2012.

ZÁKON 297/2011. Jsou zde uvedeny pouze části, kde došlo ke změnám. Změny vyznačené žlutě jsou účinné od 1.1.2012. ZÁKON 297/2011 kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, ÚČINNOST OD 1. 1. 2012 ÚČINNOST

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 61 Rozeslána dne 3. června 2008 Cena Kč 41, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 61 Rozeslána dne 3. června 2008 Cena Kč 41, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 61 Rozeslána dne 3. června 2008 Cena Kč 41, O B S A H : 191. Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Doklady v silniční nákladní dopravě

Doklady v silniční nákladní dopravě Doklady v silniční nákladní dopravě. Doklady pro řidiče 1. Doklady, kterými řidič prokazuje svou totožnost, oprávnění řídit motorová vozidla, odbornou a zdravotní způsobilost k práci řidiče v nákladní

Více

HLAVA PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST ŽADATELŮ O VYDÁNÍ LICENCE STROJVEDOUCÍHO A OSVĚDČENÍ STROJVEDOUCÍHO ČÁST PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA DRÁZE

HLAVA PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST ŽADATELŮ O VYDÁNÍ LICENCE STROJVEDOUCÍHO A OSVĚDČENÍ STROJVEDOUCÍHO ČÁST PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA DRÁZE Strana 68 Sbírka zákonů č. 16 / 2012 16 VYHLÁŠKA ze dne 5. ledna 2011 o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení

Více

6 ) 13 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb.,

6 ) 13 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb., Strana 3042 Sbírka zákonů č. 284 / 2013 284 VYHLÁŠKA ze dne 3. září 2013, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování

Více

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ KTERÉ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY OPRAVŇUJÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY K ŘÍZENÍ. Řidičský průkaz vybraná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb.

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ KTERÉ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY OPRAVŇUJÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY K ŘÍZENÍ. Řidičský průkaz vybraná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ Tento materiál obsahuje základní informace o rozlišování pojmů řidičské oprávnění a řidičský průkaz a některá ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahující

Více

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs. ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.cz 1. Odborná způsobilost dle práva ES SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Více

I. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 19. 3. 2013

I. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 19. 3. 2013 Informace o novelách zákonů č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním povozu), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 247/2000 Sb., o získávání

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

Metodika. č. 1/2008. Ministerstvo dopravy. vydávání Průkazu profesní způsobilosti řidiče pro pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností

Metodika. č. 1/2008. Ministerstvo dopravy. vydávání Průkazu profesní způsobilosti řidiče pro pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Ministerstvo dopravy Metodika č. 1/2008 vydávání Průkazu profesní způsobilosti řidiče pro pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností ZPRACOVAL OVĚŘIL ÚTVAR O 150 O 150 FUNKCE ředitel odboru

Více

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. Pozměňovací a jiné návrhy k návrhu poslanců Věry Kovářové, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I Platné znění části textu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrţených změn III. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Praha / 41/2012-160-LEG/2 Janovcová Kateřina / 225131461 15.1.2013

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Praha / 41/2012-160-LEG/2 Janovcová Kateřina / 225131461 15.1.2013 nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Elektronicky - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností na vědomí - krajským úřadům - Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka

Více

Z P R A V O D A J A U T O Š K O L

Z P R A V O D A J A U T O Š K O L M E T O D I C K Ý Z P R A V O D A J A U T O Š K O L číslo 62/2007 OBSAH: Informace stanoviska MD k dotazům str. 2 Novelizace zákona č. 247/2000 Sb. str. 11 Seznam zákonů, vyhlášek a předpisů str. 35 Vyhláška

Více

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje

Více

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Zákon č. 48/2016 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Změny týkající se provádění dopravněpsychologického vyšetření

Zákon č. 48/2016 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Změny týkající se provádění dopravněpsychologického vyšetření Zákon č. 48/2016 Sb. o provozu na pozemních komunikacích Změny týkající se provádění dopravněpsychologického vyšetření 87a (6) Dopravně psychologické vyšetření se vyhotovuje písemnou formou a je podkladem

Více

Akademie dopravního vzdělávání

Akademie dopravního vzdělávání Pokračování z minulého Bulletinu Akademie dopravního vzdělávání PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY A NOVINKY Správní delikt provozovatele vozidla ( 125) - (6) Neuhradí-li provozovatel vozidla

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 105 Rozeslána dne 14. října 2011 Cena Kč 107, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 105 Rozeslána dne 14. října 2011 Cena Kč 107, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 105 Rozeslána dne 14. října 2011 Cena Kč 107, O B S A H : 297. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách

Více

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2011 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

374/2007 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2007, ČÁST PRVNÍ

374/2007 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2007, ČÁST PRVNÍ 374/2007 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2007, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 759/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 759/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 759/0 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu zákonem č. 268/2015 Sb. s účinností od 31. prosince 2015 6 (7) Přesahuje-li počet přepravovaných dětí starších tří let počet sedadel vybavených bezpečnostními

Více

3. Pojmenování, název životní situace - Řidičské oprávnění vrácení po zákazu řízení motorových vozidel

3. Pojmenování, název životní situace - Řidičské oprávnění vrácení po zákazu řízení motorových vozidel 3. Pojmenování, název životní situace - Řidičské oprávnění vrácení po zákazu řízení motorových vozidel 4. Základní informace Po výkonu trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových

Více

Kancelář starosty a tajemníka. nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun

Kancelář starosty a tajemníka. nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz?

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Cestovní doklady Konec platnosti zápisu dětí do CD. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 1066/2

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 1066/2 P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2006 4. volební období 1066/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

31/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001 o řidičských průkazech a o registru řidičů

31/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001 o řidičských průkazech a o registru řidičů 31/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001 o řidičských průkazech a o registru řidičů Změna: 154/2003 Sb., účinnost od 27. 5. 2003 Změna: 177/2004 Sb., účinnost od 1. 5. 2004

Více

Platné znění vybraných ustanovení zákona o silničním provozu s vyznačením navrhovaných změn. Předmět úpravy

Platné znění vybraných ustanovení zákona o silničním provozu s vyznačením navrhovaných změn. Předmět úpravy Platné znění vybraných ustanovení zákona o silničním provozu s vyznačením navrhovaných změn 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 43) Evropské unie 47) a upravuje a)

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 300 Vládní návrh na vydání zákona kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

Více

229/2005 Sb. ZÁKON ze dne 18. května 2005, ČÁST PRVNÍ

229/2005 Sb. ZÁKON ze dne 18. května 2005, ČÁST PRVNÍ 229/2005 Sb. ZÁKON ze dne 18. května 2005, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách

Více

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, senátorů Jiřího Oberfalzera a Tomáše Grulicha

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, senátorů Jiřího Oberfalzera a Tomáše Grulicha 337 8. funkční období 337 Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Oberfalzera a Tomáše Grulicha, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

Více

Informační materiál Ministerstva dopravy k měření rychlosti

Informační materiál Ministerstva dopravy k měření rychlosti Metodický zpravodaj autoškol č. 77/2012- Informace, stanoviska Informační materiál Ministerstva dopravy k měření rychlosti Legislativní rámec a judikatura ve věci měření rychlosti motorových vozidel. Měření

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

1. Forma, obsah a průběh kurzu

1. Forma, obsah a průběh kurzu 1. Forma, obsah a průběh kurzu Po dohodě zahajujeme kurz a konzultujeme s žadateli znalosti, které získali v rámci samostatného studia ve středu na učebně od 15:00 do 17:30, Dopravní podnik města Brna,

Více

Profesní průkazy řidičů

Profesní průkazy řidičů Profesní průkazy řidičů ANOTACE Zákon o ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI profesní průkazy řidičů 1. Autor Vladimír Žalman 2. Období tvorby leden 2013 3. Obor středního

Více

PÍSMEM BÍLE VYZNAČENÉ RUBRIK\~ *) NEHODÍCÍ SE ŠKRTNŠTE. Datum vydání Datum platnosti I I Wdal Měli Wašim I. Pohlavl) muž/žena Státní občanství.

PÍSMEM BÍLE VYZNAČENÉ RUBRIK\~ *) NEHODÍCÍ SE ŠKRTNŠTE. Datum vydání Datum platnosti I I Wdal Měli Wašim I. Pohlavl) muž/žena Státní občanství. ŽAD05T O VYDANÍ ŘDČSKÉHO PRŮKAZU Žádám o vydáni: ve ihútě do 20 dnu v kratšf lhůtě ŽADOST NEPŘEHÝBEJTE) V ŽAD0ST VYPLŇTE HŮLKOVÝM ClsJo J~P PÍSMEM BÍLE VYZNAČENÉ RUBRK\~ *) NEHODÍCÍ SE ŠKRTNŠTE. Datum

Více

VYHLÁŠKA ze dne 26. července 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě,

VYHLÁŠKA ze dne 26. července 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, Strana 3524 Sbírka zákonů č. 269 / 2012 269 VYHLÁŠKA ze dne 26. července 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění

Více

VYHLÁŠKA ze dne , kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb.

VYHLÁŠKA ze dne , kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb. Příloha Návrh prováděcích předpisů VYHLÁŠKA ze dne... 2004, kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti Citace: 592/2006 Sb. Částka: 188/2006 Sb.

Více

355_2006_Sb. 355/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 29. června 2006

355_2006_Sb. 355/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 29. června 2006 355/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. června 2006 o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel Ministerstvo dopravy (dále jen "ministerstvo")

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

STARONOVĚ O SILNIČNÍ DOPRAVĚ

STARONOVĚ O SILNIČNÍ DOPRAVĚ STARONOVĚ O SILNIČNÍ DOPRAVĚ V minulých letech jsme na stránkách našeho časopisu v určitých intervalech publikovali příspěvky, týkající se problematiky dopravy, a to zejména dopravy silniční, která především

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 576/3. Pozměňovací návrhy

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 576/3. Pozměňovací návrhy P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2004 4. volební období 576/3 Pozměňovací návrhy vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu

Více