Činnost dopravního psychologa v evropském kontextu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Činnost dopravního psychologa v evropském kontextu"

Transkript

1 Činnost dopravního psychologa v evropském kontextu PhDr. Vlasta Rehnová Asociace dopravních psychologů ČR Konference Psychologie práce a organizace v ČR Konference Praha, Psychologie práce 20. a organizace 21. v září ČR, Praha, září 2012

2 Dopravní psychologie jako obor Oblast aplikované psychologie Předmětem je lidský činitel v dopravě: - Chování účastníků dopravního provozu - Psychické procesy ovlivňující kvalitu dopravního chování - Působení vnějších vlivů na dopravní chování - Sociální kontext Prioritou je bezpečnost a spolehlivost všech složek dopravního systému při zachování potřebné mobility

3 Oblasti působení Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích Posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel Ovlivnění řidiče rizikové skupiny Práce s problémovým řidičem Proces získávání řidičského oprávnění Dozor nad dodržováním pravidel provozu na pozemních komunikacích Mobilita vybraných skupin Moderní technologie a informační systémy a jejich vliv na bezpečnost Výzkum, rozvoj oboru, osvěta

4 Konkrétní témata Posuzování psychické způsobilosti pro řízení dopravních prostředků diagnostické metody, kritéria, možnosti kompenzace Psychologická analýza činnosti řidiče Nehody a dopravní konflikty analýzy příčin, prevence, soudně znalecká činnost Sociálně psychologické aspekty dopravy - pracovní podmínky řidičů z povolání, rizikové (asociální) dopravní chování Psychologické aspekty výuky a výcviku (charakteristika učitele autoškoly, využití trenažérů (řešení nebezpečných situací, strach z řízení), teorie přípravy řidičů Dopravní prostředek - ergonomické umístění ovladačů a ukazatelů, světla, barvy, výhled z vozidla, distrakce řidiče a informační přetížení, informační a asistenční systémy Dopravní cesta - dopravní značení, optické brzdy, reklama u dopravních komunikací, architektura cesty (psychologická přednost) Dopravní výchova, osvěta, odborná pomoc řidičům s problematickou řidičskou praxí (rehabilitační programy)

5 Hlavní úkoly a trendy dopravní psychologie Psychologická diagnostika řidičů (dalších dopravních profesí) zjišťování psychické způsobilosti Výzkum dopravní bezpečnosti z psychologického hlediska Interakce člověk stroj v dopravě (nové technologie, ergonomie, design palubní desky) Efektivní metody výcviku a zlepšování řidičských dovedností Osvětová činnost BESIP, dopravní výchova Psychologická analýza dopravních nehod Konzultace k legislativě spolupráce při tvorbě zákonů v oblasti dopravy Výuka dopravní psychologie, další vzdělávání dopravních psychologů Péče o oběti dopravních nehod a jejich příbuzné Výzkum vlivu dopravního prostředí na dopravní chování Problematika rizikových skupin řidičů a jejich rehabilitace

6 Dopravní psychologie jako interdisciplinární oblast Kontaktní oblasti dopravní psychologie - dopravní inženýrství a architektura - medicína - legislativa - politika - automobilní design (ergonomie) - moderní technologie

7 Činnost dopravního psychologa Posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel zákon č. 361/2006 Sb., 87a (1) Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobovat a) držitel řidičského oprávnění skupin C, C+E a C1+E, který řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující kg nebo jízdní soupravu b) držitel řidičského oprávnění skupin D a D+E a podskupin D1 a D1+E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění. (3) Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobit řidič, který žádá o vrácení řidičského oprávnění podle 123d. (4) Dopravně psychologické vyšetření provádí psycholog, kterému ministerstvo udělilo akreditaci. (5) Ministerstvo udělí akreditaci k provádění dopravně psychologického vyšetření na žádost fyzické osobě, která a) absolvovala akreditované magisterské studium v oboru psychologie, b) absolvovala postgraduální studium v oboru dopravní psychologie akreditovaného studijního programu nebo programu celoživotního vzdělávání prováděného vysokou školou, c) má alespoň 3 roky praxe v oblasti dopravní psychologie a d) má k dispozici vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření.

8 Činnost dopravního psychologa Posuzování psychické způsobilosti k výkonu činnosti učitele autoškoly zákon č.247/2000 Sb. Zákon č. 478/2001 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 247/2000 Sb. 21 odst. 2c dopravně psychologické vyšetření provádějí fyzické osoby, které poskytují služby v oboru psychologického poradenství podle zvláštního právního předpisu (odkaz pod čarou : Zákon 455/1991 O živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů) nebo právnické osoby, u kterých je dopravně psychologické poradenství předmětem činnosti (dále jen dopravní psycholog ) Novela zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel - Středisko bezpečné jízdy 52d Zdokonalováním odborné způsobilosti řidičů, kteří mají zaznamenány v registru řidičů body za jednání zařazené do bodového hodnocení porušení povinností podle zvláštního právního předpisu 2a), se rozumí dobrovolná účast řidiče, který nemá v registru řidičů zaznamenáno více než 10 bodů za porušení právních předpisů ohodnocená podle zvláštního právního předpisu2a) méně než 6 body, na školení bezpečné jízdy.

9 Odborná příprava - vzdělávání Mylné chápání funkce dopravního psychologa pouze jako diagnostika, kterému stačí k získání potřebné erudice praktická cvičení v užívání vybraných standardizovaných metod a nácvik jejich interpretace Potřeba supervidované praxe, soustavné vykonávání činnosti, soustavné vzdělávání Koncepce vzdělávání ADP ČR - Obsah vzdělávání vybraná témata Obecná část: Historie a současný stav dopravní psychologie u nás a ve světě, evropské trendy Etické otázky Základy dopravního chování psychická zátěž, mentální kapacita, únava, anticipace rizika, rizikové chování v dopravě Právní minimum aktuální legislativa ve vztahu k poskytovaným psychologickým službám Nové trendy v diagnostice Speciální témata Dopravní nehodovost, teorie nehod, bodový systém, rehabilitačních opatření Práce sřidičem po nehodě. Péče o oběti dopravních nehod a jejich blízké. Psychologické aspekty dopravního prostředí Posuzování psychické způsobilosti k výkonu činnosti učitele autoškoly Dopravní výchova a dopravní výcvik Inženýrská psychologie v dopravě, ergonomie, telematika ve vozidle, rozhraní člověk-stroj Výzkumy v oblasti dopravní psychologie Seznámení sčinností center bezpečné jízdy

10 Evropa výzkum - organizace Orgány EK a evropské nestátní organizace zabývající se problematikou silniční dopravy: DG TREN orgán EK - výzkumy v oblasti dopravy a energetiky ETSC European Transport Safety Council - Evropská rada bezpečnosti dopravy OECD / ECMT Společné centrum dopravního výzkumu pro hospodářskou spolupráci a rozvoj / Evropská komise ministrů dopravy, vzniklá na základě Protokolu k Evropské konferenci ministrů dopravy (CEMT) - Brusel, ECTRI - Evropské sdružení výzkumných organizací v oboru pozemní dopravy COST syntetické projekty vědy a výzkumu ERTICO nevládní nezisková organizace pro zavádění ITS v dopravě FERSI - Fórum evropských výzkumných ústavů silniční bezpečnosti ICTCT - Organizace dopravních psychologů, sociologů a odborníků na dopravní bezpečnost

11 Využití výsledků výzkumu - BESIP Legislativa novela direktivy EU o řidičských oprávněních Standardizace moderních informačních prostředků (ergonomické zásady, přípustné ovlivnění řidiče, podmínky užívání) Diagnostické a rehabilitační postupy Expertní činnost, znalecká činnost Osvěta dopravně bezpečnostní kampaně, odborné články, popularizační informace v médiích Spolupráce ve složce organizace dopravy, dopravní cesty a okolí komunikace (např. bezpečnostní audit, nehodová místa)

12 Evropské dokumenty Bílá kniha Vydána v Bruselu dne , pod číslem KOM(2011) 144 v konečném znění Stanovuje deset cílů, které je potřeba dosáhnout. Bezpečnosti silničního provozu se týká cíl devátý, který předpokládá snížení do roku 2050 počet úmrtí v silniční dopravě téměř na nulu. V souladu s tímto cílem usiluje EU o snížení počtu obětí dopravních nehod na polovinu do roku Nejdůležitějšími úkoly jsou: Harmonizovat a zavést technologie bezpečnosti silničního provozu, jako jsou inteligentní systémy pro podporu řízení omezovače rychlosti, kontrolky zapnutí bezpečnostních pásů, systém ecall, systémy spolupráce a rozhraní vozidlo-infrastruktura. Odborné vzdělávání a výchova všech účastníků; propagace používání bezpečnostního vybavení (bezpečnostní pásy, ochranné oděvy, opatření proti neoprávněným úpravám). Věnovat zvláštní pozornost zranitelným (nechráněným) účastníkům, jako jsou chodci, cyklisté a motocyklisté, a to i pomocí bezpečnější infrastruktury a bezpečnějších technologií vozidel.

13 Bezpečnost silničního provozu jako právo a odpovědnost pro každého Charta bezpečnosti - Road Safety as a right and rensponsibility for all, A Blueprint for the EU s 4th Road Safety Action Programme Navržena jsou specifická opatření v těchto oblastech dopravního chování a páchání závažných dopravních přestupků: Rychlost dobře zdokumentovaná souvislost mezi rychlostí a závažností následků dopravní nehody (úmrtí, těžká zranění). přísnější postih za nedodržování rychlostního limitu prosazovat nulovou toleranci rychlostní kontroly zahrnující malý odklon kompenzující technickou chybu tachometru Alkohol v průměru k 15% úmrtí v silniční dopravě dochází při nehodě pod vlivem alkoholu, hypoteticky kdyby ve všech členských zemích EU byl zaveden nulový limit, mohlo by být zachráněno 6800 životů. limit 0,2 pro profesionály a začínající řidiče cílená rehabilitace řidičů s alkoholem, většina z nich je závislá na požívání alkoholu Pásy a dětské zádržné systémy jsou nejefektivnějším nástrojem pasivní bezpečností. Agresivita při řízení dopravní chování nebezpečné a ne v souladu s předpisy, bez ohledu na bezpečnost ostatních účastníků. opatření kombinující výchovu, dozor, technologie, ověřování opatření Drogy řízení pod vlivem drog stoupá zejména mezi mládeží, účinek je složitější než u alkoholu, zjištěná přítomnost drogy není totéž jako ovlivnění drogou. testovat všechny řidiče zúčastněné na nehodě s vážnými následky (úmrtí),označovat léky, které ovlivňují způsobilost křízení Mobilní telefony telefonování při řízení významně ovlivňuje schopnost řídit bezpečně. zákaz telefonování (handheld i handsfree

14 Dopravní medicína zabývá se dopravní bezpečností a příčinami dopravních nehod s uplatněním poznatků medicíny a posuzováním zdravotního stavu vzhledem ke způsobilosti k řízení vozidla V SRN se touto činností zabývají lékaři v rámci lékařsko-psychologických vyšetření (MPU) V Rakousku se dopravní medicínou zabývá většinou úřední lékař, který má také jinou pracovní náplň. Ve Švýcarsku existuje dopravně lékařský posudek způsobilosti k řízení a dopravně lékařská rekonstrukce dopravní nehody, které provádí úřední lékař. (Úřední lékař je zbaven služební mlčenlivosti) Česká republika posuzující lékař, nyní také s ohlašovací povinností Posudky k nehodě Ústav soudního lékařství (alkohol, drogy, zranění) chybí specializace s výjimkou podnikových lékařů Speciální oční vyšetření v laboratořích železničních zdravotních zařízeních

15 Bezpečná infrastruktura, dopravní prostředí Architektura, stavební úpravy Bezpečnostní audit Nehodová místa Okolí dopravní cesty Stavební úpravy ve prospěch bezpečnosti provozu:

16 Některé z běžných rizikových faktorů dopravní infrastruktury psychologická přednost, nevhodné šířkové uspořádání, velké kolizní plochy křižovatek, nevhodné uspořádání křižovatek, nevhodné směrové či výškové vedení trasy, překážky v rozhledu, pevné překážky, nevhodně uspořádané železniční přejezdy, matoucí dopravní značení

17 Dopravní prostředí - informační zátěž

18 Moderní technologie - vozidlo Vybavení palubní desky musí splňovat přijaté standardy, vypracované v rámci činnosti normalizačních skupin CEN a ISO, které respektují jak ergonomická hlediska, tak i zásady nepřetěžování řidiče nadbytečnými informacemi

19 Moderní technologie - bezpečnost

20 Dopravní výchova

21 Rehabilitace problémového řidiče

22 Dopravní architektura přechody pro chodce, kruhové křižovatky

23 Děkuji za pozornost