VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. ( Verze č. 3 platná pro Smlouvy o vydání a používání karet uzavřené od )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. ( Verze č. 3 platná pro Smlouvy o vydání a používání karet uzavřené od 1.1.2015 )"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( Verze č. 3 platná pro Smlouvy o vydání a používání karet uzavřené od ) Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vydání a používání karet společnosti MOL Retail Česká republika s.r.o., poskytovaných právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám se sídlem v České republice pro nákup pohonných hmot a dalšího zboží a služeb na stanovených prodejních místech v České republice. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o vydání a používání karet Fleet Card uzavřené mezi společností MOL Retail Česká republika s.r.o. na straně jedné a právnickou osobou či podnikající fyzickou osobou, které se Karty vydávají, na straně druhé. 1. Definice Dále uvedené pojmy mají ve Smlouvě a v těchto Všeobecných obchodních podmínkách následující význam: Den pracovního klidu znamená jakýkoliv jiný než Pracovní den. Dodávky znamená pohonné hmoty a jakékoliv další zboží a služby, k jejichž odběru od MOL je Zákazník oprávněn na prodejních místech MOL či Smluvních dodavatelů v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Držitel karty znamená jakákoliv osoba, které Zákazník poskytl Kartu v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, a/nebo Zákazník. Duševní vlastnictví znamená software, data, autorská práva, ochranné známky, servisní známky, práva (registrovaná nebo neregistrovaná) k designu, obchodní značky, osvědčení o známce, práva k topografiím, pseudonymům, doménám, obchodní jména a jiná označení původu, goodwill související s výše uvedeným a registrace výše uvedeného v jakémkoliv právním řádu a přihlášky k registraci výše uvedeného, včetně všech rozšíření, změn či obnovení jakékoliv registrace či přihlášky; práva k vynálezům, objevům a nápadům, bez ohledu na možnost přihlášení patentu k těmto vynálezům, objevům a nápadům v jakémkoliv právním řádu; patenty, přihlášky patentů včetně všech jejich rozšíření, změn či obnovení v jakémkoliv právním řádu; práva k neveřejným informacím, obchodnímu tajemství, knowhow, vzorům, procesům, postupům, záznamům o výzkumu a vynálezech, informace o testech, průzkumy trhu, softwarové a utajované informace, bez ohledu na možnost přihlášení patentu týkajícího se výše uvedeného v jakémkoliv právním řádu, a práva podle jakéhokoliv právního řádu omezit používání či zveřejňování výše uvedeného kteroukoliv osobou; písemnosti a veškerá dokumentace bez ohledu na možnost přihlášení patentu k těmto písemnostem a dokumentaci v jakémkoliv právním řádu; registrace a přihlášky autorských práv v jakémkoliv právním řádu, obnovení či rozšíření těchto registrací a přihlášek; a práva vyplývající z licencí a obdobná další práva z duševního vlastnictví. Finanční limit znamená nejvyšší povolená výše součtu všech pohledávek společnosti MOL za Zákazníkem stanovená společností MOL. Heslo znamená jakékoliv heslo nebo kód přidělený společností MOL Zákazníkovi nebo Držiteli karty pro přístup k Online službám. Internetové stránky MOL znamená nebo jakákoliv jiná URL adresa, kterou MOL příležitostně oznámí Zákazníkovi. Karta znamená jakákoliv karta vydaná společností MOL Zákazníkovi, která umožňuje uskutečnění Dodávek, včetně Kreditní karty a Předplacené karty. Kreditní karta znamená Karta, pro jejíž použití MOL stanovil Finanční limit. Limit karty znamená nejvyšší povolený odběr vyjádřený v penězích a/nebo v množství stanovený společností MOL. Limity znamená Finanční limit, Limit karty, Nákupní limit, Spotřební limit a jakékoliv další limity a omezení stanovené společností MOL pro použití jednotlivých Karet; uplatňované informačními technologiemi MOL; nebo 2-GTC_Customer_Prepaid-Credit_CZ_FINAL 1/14

2 uvedené v jakékoliv smlouvě a popisech produktů nebo Dodávek. MOL znamená MOL Retail Česká republika s.r.o., IČ , se sídlem v Praze 5, Radlice, Kutvirtova 339/5, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka Nákupní limit znamená nejvyšší povolené množství pro odběr některých výrobků a služeb určených společností MOL stanovené společností MOL v penězích. Online služby znamená služby dostupné prostřednictvím Internetových stránek MOL (například online Žádost, výpisy provedených transakcí, opisy faktur, ová oznámení a jiné online manažerské služby). PIN znamená osobní identifikační číslo Držitele karty. Pokladní doklad znamená doklad (zhotovený ručně či elektronicky), na kterém je zaznamenáno předání Dodávky Držiteli karty na základě transakce uskutečněné prostřednictvím Karty. Poplatky znamená jakékoliv poplatky a další platby stanovené ve Smlouvě, těchto Všeobecných obchodních podmínkách nebo jiném písemném dokumentu sjednaném mezi Smluvními stranami a jiné poplatky v přiměřené výši požadované společností MOL od Zákazníka. Pracovní den znamená den, ve kterém banky v České republice běžně vykonávají svoji činnost. Právní předpisy znamená jakékoliv obecně závazné právní předpisy (zákony, vyhlášky, nařízení nebo směrnice) nebo jiné předpisy podle jakéhokoliv právního řádu, kterými jsou Smluvní strany vázány. Předplacená karta znamená Karta, jejíž použití je vázáno na poskytnutí Zálohy. Smlouva znamená smlouva o vydání a používání karet MOL Fleet Card Kreditní karty a Předplacené karty uzavřená mezi Zákazníkem a MOL včetně těchto Všeobecných obchodních podmínek a všech příloh ve znění pozdějších změn a dodatků. Smluvní dodavatel znamená provozovatel prodejního místa nebo jakákoliv třetí osoba (obvykle maloobchodník) určená společností MOL k poskytnutí Dodávek na základě transakce uskutečněné prostřednictvím Karty. Smluvní strany znamená MOL a Zákazník. Spotřební limit znamená v souvislosti s Předplacenou kartou částku Zálohy sníženou o cenu Dodávek odebraných Zákazníkem na základě transakce uskutečněné prostřednictvím Předplacené Karty nebo v souvislosti s Kreditní kartou Finanční limit snížený o cenu Dodávek odebraných Zákazníkem na základě transakce uskutečněné prostřednictvím Kreditní Karty. Uživatel znamená Zákazník nebo osoba, kterou Zákazník zmocnil k používání Online služeb a které MOL přidělil Uživatelské jméno. Uživatelské jméno znamená jakýkoliv identifikační kód, který MOL přidělil Uživateli pro přístup k Online službám. Všeobecné obchodní podmínky znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky, ve znění pozdějších změn. Zákazník znamená právnická osoba či podnikající fyzická osoba se sídlem v České republice, které se vydává Karta. Záloha znamená záloha na cenu Dodávek zaplacená v souvislosti s používáním Předplacené karty Zákazníkem ve prospěch účtu společnosti MOL uvedeného v této Smlouvě. Zásilka PIN znamená dokument opatřený obálkou používaný k doručení PIN pro jednotlivé Karty Držiteli karty. Změna kontroly má význam uvedený v článku Žadatel znamená právnická osoba či podnikající fyzická osoba se sídlem v České republice, která má zájem získat Kartu a která doručila MOL Žádost. 2-GTC_Customer_Prepaid-Credit_CZ_FINAL 2/14

3 Žádost znamená písemný dokument připravený MOL a/nebo elektronická žádost na Internetových stránkách MOL, obsahující projev vůle Žadatele získat Kartu v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. 2. Souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami Podpisem Smlouvy, jejíž nedílnou součástí jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky, Zákazník bezpodmínečně a v celém rozsahu přijímá tyto Všeobecné obchodní podmínky a vyjadřuje s nimi souhlas, nestanoví-li Smlouva jinak. 3. Vydání Karty 3.1 Žadatel je povinen uvést v Žádosti o Kreditní kartu a Předplacenou kartu následující údaje: Dodávek); požadovaná omezení pro používání jednotlivých Karet (například časová a místní omezení nebo omezení týkající se druhu zvolený druh požadovaných Karet (pro osobní vůz nebo pro nákladní vůz); zvolený typ požadovaných Karet: (a) Typ A (standardní nastavení), který umožňuje sledovat údaje o jednotlivých transakcích uskutečněných prostřednictvím jednotlivých Karet (k uskutečnění transakce prostřednictvím Karty zadá Držitel karty PIN); (b) Typ B, který umožňuje sledovat údaje o jednotlivých transakcích uskutečněných prostřednictvím jednotlivých Karet a dále průměrnou spotřebu jednotlivých vozidel (k uskutečnění transakce prostřednictvím Karty zadá Držitel karty PIN a počet najetých kilometrů vozidla); (c) Typ C, který umožňuje sledovat údaje o jednotlivých transakcích uskutečněných prostřednictvím jednotlivých Karet, průměrnou spotřebu jednotlivých vozidel a dále transakce provedené prostřednictvím Karty jednotlivými řidiči (k uskutečnění transakce prostřednictvím Karty zadá Držitel karty PIN, počet najetých kilometrů vozidla a registrační značku vozidla). 3.2 Žadatel může požádat MOL o vydání jedné nebo více Karet. Jednotlivé Karty budou opatřeny jedinečným identifikačním číslem. 3.3 Zákazník je oprávněn požádat MOL o vydání Karty nebo požádat dodatečně o vydání dalších Karet: formou Žádosti doručené společnosti MOL osobně, kurýrem, poštou či prostřednictvím osoby oprávněné k doručování poštovních zásilek; formou Žádosti doručené společnosti MOL faxem, elektronickou poštou ( em) nebo prostřednictvím Online služeb; prostřednictvím call centra, přičemž v takovém případě je Žadatel povinen následně doručit Žádost způsobem uvedeným v článku 3.3 nebo 3.3 na adresu pracoviště call centra, kterou MOL sdělí Zákazníkovi. 3.4 Odeslání Karty a Zásilky PIN Zákazníkovi je podmíněno v souvislosti s Kreditní kartou tím, že Zákazník poskytne ve prospěch MOL požadované zajištění (Článek 7) a MOL obdrží potvrzení vydané bankou Zákazníka o zřízení inkasa ve prospěch MOL, je-li zřízení inkasa sjednáno; a v souvislosti s Předplacenou kartou poskytnutím Zálohy. MOL Kartu aktivuje na základě: řádně podepsaného prohlášení Zákazníka o převzetí Karty a Zásilky PIN doručeného MOL nebo na adresu pracoviště call centra, požádal-li Zákazník o aktivaci Karty prostřednictvím call centra; žádosti Zákazníka učiněné prostřednictvím Online služeb. 3.5 MOL doručí Kartu a Zásilku PIN na jinou adresu, než je uvedena v Žádosti, pouze na základě písemné žádosti Zákazníka. 3.6 MOL může na základě svého volného uvážení odmítnout Žádost o vydání Karty z jakéhokoliv důvodu či bez udání důvodu. 2-GTC_Customer_Prepaid-Credit_CZ_FINAL 3/14

4 3.7 Karta je majetkem společnosti MOL. Zákazník je povinen na žádost MOL Kartu bezodkladně zničit nebo vrátit společnosti MOL. Zákazník je rovněž povinen Kartu zničit v případě jejího zrušení. 3.8 Rozhodne-li se MOL Žádosti na základě údajů v ní uvedených vyhovět, zajistí bez dalšího vydání Karty opatřené údaji o Žadateli, vytvoření Zásilky PIN a následné odeslání Karty a Zásilky PIN na adresu uvedenou v Žádosti. MOL není povinen Zákazníka o kladném vyřízení Žádosti předem informovat. Jakékoliv Zásilky PIN budou odeslány odděleně od Karet. 3.9 Požádal-li Zákazník dodatečně o vydání další Karty v souladu s článkem 3.1, je MOL na základě svého volného uvážení oprávněn požadovat v souvislosti s vydáním Kreditní karty poskytnutí přiměřeného dodatečného zajištění (článek 7) ve formě a výši stanovené společností MOL nebo v souvislosti s vydáním Předplacené karty poskytnutí dodatečné Zálohy. Pokud Zákazník požadované dodatečné zajištění nebo dodatečnou Zálohu neposkytne, má MOL právo Žádost o vydání další Karty odmítnout. Článek 3.6 platí rovněž pro vydání dodatečně požadovaných dalších Karet. 4. Použití Karty 4.1 Karta může být použita k uskutečnění Dodávek na prodejních místech MOL nebo Smluvních dodavatelů. MOL vydá seznam Smluvních dodavatelů, přičemž je oprávněn tento seznam kdykoliv změnit. 4.2 Karta může být použita, pouze pokud Držitel karty zadá na prodejním místě správný PIN. 4.3 Zákazník a Držitel karty jsou povinni: zabezpečit, aby Kartu nepoužila osoba odlišná od Zákazníka nebo Držitele karty; držet PIN v tajnosti, tedy nesdělovat PIN jakékoliv třetí osobě; zabezpečit, aby PIN nebyl zaznamenán na Kartě či jakékoliv věci, která se obvykle používá společně s Kartou, a neukládat PIN způsobem umožňujícím jeho dosažitelnost společně s Kartou; (iv) chránit Kartu před ztrátou a krádeží, zejména nenechávat Kartu ve vozidle bez dozoru nebo na místě, které není dostatečně zabezpečeno proti krádeži; (v) chránit Kartu před mechanickým či jiným poškozením a před vlivy, které mohou mít za následek nesprávnou funkci čip u Karty; (vi) v souladu s článkem 14.1 oznámit MOL postupem podle článku 25. ztrátu či poškození Karty. 4.4 Zákazník nebo Držitel karty jsou oprávněni Kartu použít, pouze nebyla-li Karta zablokována či zrušena z rozhodnutí společnosti MOL nebo na žádost Držitele karty; k uskutečnění Dodávek na prodejních místech MOL a Smluvních dodavatelů, na kterých je Karta akceptována, a to do výše Limitů a v souladu s omezeními Karty nastavenými prostřednictvím Online služeb. Nastavení a omezení Karty mohou být měněna prostřednictvím Online služeb. Vybraná základní nastavení Karty však změnit nelze; nebyla-li MOL oznámena ztráta, poškození či krádež Karty. 4.5 Při použití Karty na prodejním místě je Držitel karty povinen zejména: vložit Kartu do čtecího zařízení PIN PAD na prodejním místě; zkontrolovat kupní cenu a druh Dodávky na zařízení PIN PAD a potvrdit jejich správnost a souhlas s nimi stisknutím tlačítka OK na zařízení PIN PAD; vložit PIN a/nebo další požadované údaje (počet najetých kilometrů, referenční číslo řidiče/automobilu/nákladového střediska), a tím potvrdit uskutečnění Dodávky prostřednictvím Karty. 2-GTC_Customer_Prepaid-Credit_CZ_FINAL 4/14

5 MOL neodpovídá za škodu, která vznikne Držiteli karty v důsledku nesplnění výše uvedených povinností. 4.6 Pokud nelze z jakéhokoliv důvodu použít čtecí zařízení PIN PAD, karetní terminál či Kartu, není MOL povinen umožnit uskutečnění Dodávky na základě transakce prostřednictvím Karty. V takovém případě je Držitel karty povinen zaplatit kupní cenu Dodávky v hotovosti nebo platební kartou. MOL ani Smluvní dodavatelé nejsou povinni přijmout zpět Dodávky, které Držitel karty převzal. Vylučuje se povinnost MOL nahradit újmu vzniklou Držiteli karty neprovedením transakce prostřednictvím Karty v důsledku nesprávné funkce karetního platebního systému. 4.7 Držitel Karty je povinen převzít a uchovávat Pokladní doklady vydané při uskutečnění Dodávky. 4.8 Držitel karty není oprávněn požadovat v okamžiku uskutečnění Dodávky na prodejních místech MOL a Smluvních dodavatelů faktury týkající se Dodávek. Fakturace je upravena v článku 8 těchto Všeobecných obchodních podmínek. 4.9 MOL je oprávněn kdykoliv odmítnout provedení jakékoliv transakce prostřednictvím Karty z důvodů týkajících se bezpečnosti transakcí uskutečňovaných Kartou a/nebo z důvodu překročení Limitů. Zákazník tímto bere na vědomí a souhlasí, že se vylučuje povinnost MOL nahradit újmu, která Zákazníkovi vznikne v důsledku odmítnutí transakce prováděné prostřednictvím Karty. Při odmítnutí transakce prováděné prostřednictvím Karty je Držitel karty povinen zaplatit kupní cenu Dodávky v hotovosti nebo platební kartou Zákazník není oprávněn odebrat mimo běžnou nádrž vozidla pohonné hmoty o objemu větším než dvacet litrů, a to na základě transakce provedené Kartou ani jiným způsobem (např. hotovostní platbou) Při provádění transakce Kartou jsou Zákazník a Držitel karty povinni dodržovat ustanovení Smlouvy a pokyny MOL a Smluvních dodavatelů týkající se postupu při uskutečňování transakcí prostřednictvím Karty a dále zajistit, aby Karta byla používána v souladu se Smlouvou Pokud Zákazník a/nebo Držitel karty nedodrží pokyny MOL či Smluvních dodavatelů týkající se postupu při uskutečňování jednotlivých transakcí prostřednictvím Karty nebo pokud dojde k použití Karty v rozporu se Smlouvou, avšak příslušná transakce bude prostřednictvím Karty přesto provedena, je Zákazník povinen zaplatit společnosti MOL veškeré peněžité dluhy vůči MOL a Smluvním dodavatelům vzniklé v důsledku provedení předmětné transakce, a to bez ohledu na to, zda příslušnou transakci učiní Zákazník nebo jiný oprávněný či neoprávněný Držitel karty. Tato transakce se považuje za platně provedenou, pokud s ní MOL a/nebo Smluvní dodavatel vyjádří souhlas, a Zákazník je poté povinen dodržet všechny své povinnosti spojené s provedením příslušné transakce. 5. Použití Online služeb 5.1 MOL sdělí Uživateli rozsah Online služeb, k jejichž použití je Uživatel oprávněn. MOL je oprávněn rozsah těchto Online služeb změnit, a to za předpokladu, že se změní technické možnosti používaného systému. 5.2 MOL může Uživateli přidělit Heslo a/nebo Uživatelské jméno k používání Online služeb. Heslo a Uživatelské jméno může MOL zaslat Uživateli em na ovou adresu, kterou Uživatel sdělí společnosti MOL, nebo jiným způsobem. MOL neodpovídá za neoprávněné použití Online služeb osobou odlišnou od Uživatele, pokud tato osoba získala Heslo nebo Uživatelské jméno při jejich přenosu em nebo poté, co příslušný obdržel Uživatel nebo jím zamýšlený adresát. Uživatel je z bezpečnostních důvodů povinen při prvním použití Online služeb změnit Heslo, které mu přidělil MOL. 5.3 Uživatel je oprávněn používat Heslo jen v souladu s pokyny MOL. Uživatel je povinen Heslo a/nebo Uživatelské jméno uchovávat v tajnosti a zabezpečit ho před zpřístupněním třetím osobám. Uživatel je povinen bezodkladně oznámit MOL, že došlo k zpřístupnění Hesla a/nebo Uživatelského jména jakékoliv třetí osobě. MOL je oprávněn Heslo Uživatele kdykoliv změnit. MOL je také oprávněn ukončit platnost Hesla nebo vypovědět tuto Smlouvu, pokud existuje důvodné podezření, že Uživatel porušil ustanovení tohoto článku Zákazník odpovídá za újmu vzniklou MOL a zavazuje se nahradit MOL nebo jakékoliv třetí osobě zejména veškeré výdaje a náklady vzniklé neoprávněným použitím Hesla nebo Uživatelského jména, ke kterému došlo v důsledku porušení povinnosti Uživatele držet Heslo/Uživatelské jméno v tajnosti. Zákazník nese odpovědnost za Online služby provedené s použitím Hesla/Uživatelského jména, bez ohledu na to, zda Online služby byly použity oprávněnou osobou. 5.5 MOL může (avšak není povinen) na základě žádosti Uživatele umožnit změnu Hesla. 2-GTC_Customer_Prepaid-Credit_CZ_FINAL 5/14

6 5.6 MOL je oprávněn provést preventivní či opravná opatření související s údržbou Internetových stránek MOL, která považuje za vhodná k řádnému fungování Online služeb. 5.7 MOL je oprávněn: v případě nutnosti dočasně přerušit poskytování Online služeb, a to zcela nebo částečně, za účelem provedení specifikace Online služeb, jejich opravy, údržby či vylepšení; dávat Uživateli pokyny, které rozumně považuje za potřebné k řádnému fungování Online služeb; přerušit poskytování Online služeb z důvodů, pro které je oprávněn odstoupit od Smlouvy nebo ji vypovědět. 5.8 Vylučuje se právo Držitele karty uplatnit vůči MOL jakékoliv nároky související s přerušením Online služeb podle článku Dojde-li k přerušení poskytování Online služeb nebo k omezení funkčnosti Internetových stránek MOL z důvodů na straně Uživatele, zavazuje se Zákazník uhradit MOL všechny rozumně vynaložené náklady související s přerušením Online služeb a funkčnosti Internetových stránek MOL zároveň s ostatními částkami splatnými podle Smlouvy. Pokud se MOL (na základě svého volného uvážení) rozhodne obnovit Online služby, je oprávněn požadovat od Zákazníka přiměřenou zálohu na případné budoucí platby spojené s poskytováním Online služeb. 6. Záloha 6.1 Zákazník je oprávněn kdykoliv poskytnout MOL způsobem stanoveným ve Smlouvě Zálohu v jakékoliv výši. K započtení jakékoliv pohledávky společnosti MOL na zaplacení ceny Dodávek proti pohledávce Zákazníka na vrácení Zálohy nebo zůstatku Zálohy může dojít nejdříve dva Pracovní dny poté, co MOL obdrží Zálohu způsobem stanoveným ve Smlouvě a v těchto Všeobecných obchodních podmínkách (zejména v článku 9.3). 6.2 MOL nebo Smluvní dodavatel mají právo odmítnout poskytnutí Dodávek Držiteli karty, pokud cena Dodávek požadovaných Držitelem karty převyšuje Spotřební limit. 6.3 Před zánikem Smlouvy nemá Zákazník právo na vrácení zůstatku Zálohy. 7. Zajištění a Limity 7.1 MOL je oprávněn požadovat zajištění peněžitých dluhů Zákazníka vyplývajících ze Smlouvy, zejména pak dluhů týkajících se transakcí uskutečňovaných prostřednictvím Kreditní karty, v jakékoliv přiměřené formě a výši. 7.2 Na výzvu společnosti MOL je Zákazník povinen uzavřít se společností MOL nebo se třetí osobou smlouvu, na jejímž základě bude poskytnuto zajištění existujících i budoucích dluhů Zákazníka ve formě a výši požadované společností MOL, maximálně však ve výši jeden a půl násobku přiděleného Finančního limitu. Odmítne-li Zákazník řádně uzavřít příslušnou smlouvu týkající se zajištění, považuje se to za porušení povinnosti Zákazníka poskytnout požadované zajištění. 7.3 Poskytnutí zajištění žádným způsobem neovlivňuje odpovědnost Zákazníka za splnění jakýchkoliv dalších povinností vyplývajících ze Smlouvy. 7.4 Pokud Zákazník neposkytne v souvislosti s Kreditní kartou požadované zajištění v přiměřené lhůtě stanovené společností MOL nebo pokud se poskytnuté zajištění stane z jakéhokoliv důvodu neúčinným, zanikne nebo pokud jeho hodnota klesne pod sjednanou výši a Zákazník v přiměřené lhůtě stanovené společností MOL neposkytne dodatečné zajištění; nebo Zákazník v souvislosti s Předplacenou kartou řádně a včas nezaplatí Zálohu ve výši sjednané v Příloze B Smlouvy, je MOL oprávněn zablokovat jakoukoliv Kartu vydanou Zákazníkovi a odstoupit od této Smlouvy s účinností ke dni doručení oznámení o odstoupení Zákazníkovi. Odstoupení od Smlouvy nezbavuje Zákazníka povinnosti splnit všechny peněžité i jiné dluhy vyplývající ze Smlouvy. 2-GTC_Customer_Prepaid-Credit_CZ_FINAL 6/14

7 7.5 Po zániku Smlouvy vrátí MOL Zákazníkovi zajištění poskytnuté Zákazníkem v souvislosti s Kreditní kartou do třiceti dní ode dne, kdy Zákazník uhradil MOL všechny částky, k jejichž zaplacení byl podle Smlouvy povinen, a zůstatek Zálohy zaplacené Zákazníkem v souvislosti s Předplacenou kartou po odečtení Poplatků stanovených v Příloze 1 těchto Všeobecných obchodních podmínek do šedesáti dní ode dne, kdy Zákazník uhradil MOL všechny částky, k jejichž zaplacení byl podle Smlouvy povinen. 7.6 Dojde-li k překročení jakéhokoliv Limitu, je Zákazník povinen okamžitě zaplatit všechny peněžité dluhy vyplývající ze Smlouvy. 7.7 MOL je oprávněn na základě svého volného uvážení kdykoliv určit nebo změnit platné Limity zejména v případech jako jsou opakované prodlení s platbami, změna kreditního hodnocení, snížení hodnoty poskytnutého zajištění, absence komunikace apod. 7.8 Zákazník je oprávněn pro každou Kartu změnit Limit karty, omezení pro používání jednotlivých Karet podle článku 3.1 a výběr typu B nebo typu C Karty podle článku 3.1 prostřednictvím Online služeb nebo prostřednictvím písemného oznámení doručeného na adresu pracoviště call centra společnosti MOL. MOL je na základě svého volného uvážení oprávněn požadavek na změnu odmítnout do 30 dnů od jeho doručení. 7.9 Na Kartu se vztahují následující Limity karty a Nákupní limity: Denní / týdenní / měsíční Limit karty pro osobní vůz (do 3,5 tuny) činí / / Kč a 250 / 800 / litrů; Denní / týdenní / měsíční Limit karty pro nákladní vůz (nad 3,5 tuny) činí / / Kč a / / litrů; Denní / týdenní / měsíční Nákupní limit pro osobní vůz (do 3,5 tuny) činí 2.000,- Kč /3.000,- Kč / 5.000,- Kč. Denní/ týdenní/ měsíční Nákupní limit pro nákladní vůz (nad 3,5 tuny) činí 5.000,-Kč / ,- Kč/ ,- Kč. Výše uvedené Limity představují nejvyšší povolené hodnoty. Na žádost Zákazníka mohou být Limity kdykoliv sníženy na nižší hodnotu. 8. Fakturace 8.1 MOL zašle Zákazníkovi fakturu za příslušné fakturační období sjednané v Příloze B Smlouvy elektronicky na ovou adresu uvedenou ve Smlouvě. Není-li služba elektronické fakturace aktuálně dostupná, MOL zpřístupní faktury Zákazníkovi prostřednictvím Online služeb nebo na žádost Zákazníka je bude za poplatek zasílat v písemné formě. Faktura bude obsahovat údaje o jednotlivých Dodávkách uskutečněných prostřednictvím Karty v průběhu příslušného fakturačního období a údaje o Poplatcích (faktura za poskytnuté plnění) a v souvislosti s Předplacenou kartou také údaje o výši přijatých Záloh (faktura za přijatou platbu). 8.2 Zákazník se zavazuje zaplatit MOL částky uvedené na faktuře nejpozději v den splatnosti uvedeném v Příloze B Smlouvy bez ohledu na to, zda příslušná faktura byla Zákazníkovi skutečně doručena. Nedojde-li k doručení faktury, zavazuje se Zákazník zaplatit MOL všechny dlužné částky oznámené Zákazníkovi prostřednictvím Online služeb. 8.3 Jakékoliv námitky týkající se faktury musí Zákazník doručit MOL způsobem stanoveným v článku 25 nejpozději třicet dní ode dne uskutečnění příslušného zdanitelného plnění. 8.4 Uplatnění jakýchkoliv námitek týkajících se faktur neopravňuje Zákazníka k odmítnutí, snížení nebo pozdržení jakékoliv platby. Pokud MOL námitky Zákazníka uzná, vrátí neoprávněně přijaté částky Zákazníkovi na základě dobropisu vystaveného společností MOL. 8.5 Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že MOL není povinen vystavit Zákazníkovi jakékoliv pro-forma faktury. 9. Platby 9.1 Veškeré částky splatné podle Smlouvy je Zákazník povinen zaplatit MOL způsobem stanoveným v tomto článku. 2-GTC_Customer_Prepaid-Credit_CZ_FINAL 7/14

8 9.2 Zákazník je povinen zaplatit veškeré dlužné částky v měně uvedené na faktuře vystavené společností MOL. Není-li v Příloze B Smlouvy sjednáno jinak, je Zákazník povinen zaplatit veškeré dlužné částky v případě Kreditní karty prostřednictvím inkasa, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, a to na bankovní účet MOL uvedený ve Smlouvě tak, aby finanční prostředky byly připsány ve prospěch účtu MOL nejpozději v den splatnosti uvedený na příslušné faktuře a v případě Předplacené karty započtením pohledávek společnosti MOL za Zákazníkem (splatných i nesplatných) proti uhrazené Záloze. 9.3 Zákazník je povinen pro provádění jakýchkoliv plateb podle Smlouvy použít bankovní účet uvedený ve Smlouvě a údaje pro identifikaci platby, které je MOL oprávněn sdělit Zákazníkovi kdykoliv v průběhu trvání Smlouvy. Prostředky, které MOL obdrží prostřednictvím platby provedené v rozporu s tímto článkem, se považují za připsané ve prospěch účtu MOL teprve v okamžiku, kdy MOL získá možnost předmětnou platbu identifikovat. 9.4 Zákazník není oprávněn zrušit smlouvu o inkasu uzavřenou s bankou v souvislosti s používáním Kreditní karty. Zákazník je povinen zajistit, že inkaso ve prospěch MOL bude platně zřízeno po celou dobu trvání Smlouvy. MOL je oprávněn zablokovat jakoukoliv Kartu vydanou Zákazníkovi, pokud banka Zákazníka odmítne zřídit inkaso ve prospěch MOL nebo dojde-li ke zrušení inkasa. 9.5 Aniž je dotčeno jakékoliv další právo MOL, včetně práva odstoupit od Smlouvy a zablokovat jakoukoliv Kartu vydanou Zákazníkovi a práva na náhradu újmy, je MOL oprávněn požadovat od Zákazníka zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak. 9.6 Připadá-li datum splatnosti na Den pracovního klidu, považuje se za den splatnosti Pracovní den bezprostředně předcházející příslušnému Dni pracovního klidu. 9.7 V případě prodlení Zákazníka se zaplacením jakékoliv částky mu zaniká právo na množstevní slevu sjednanou ve Zvláštních obchodních ujednáních (Příloha B Smlouvy) pro následující fakturační období, po období ve kterém byl Zákazník se zaplacením v prodlení. MOL je však přesto oprávněn poskytnout Zákazníkovi množstevní slevu v rozsahu podle svého uvážení. V případě opakovaného prodlení Zákazníka se zaplacením jakékoliv částky poté, co MOL přistoupil k neposkytnutí žádné množstevní slevy podle tohoto článku 9.7 na dobu jednoho fakturačního období, zaniká právo Zákazníka na množstevní slevu během všech následujících fakturačních období. I v takovém případě je však MOL oprávněn poskytnout Zákazníkovi množstevní slevu v rozsahu podle svého uvážení. Tato sleva bude nižší nebo rovna množstevní slevě sjednané ve Zvláštních obchodních ujednáních (Příloha B Smlouvy). 9.8 Jakákoliv změna ve výpočtu základu daně nebo způsobu výpočtu daně nebo změny daňové sazby platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění budou zohledněny při výpočtu výše plateb podle Smlouvy a při výpočtu množstevní slevy. 10. Typy čerpacích stanic Pro účely určení výše množstevní slevy podle Přílohy B Smlouvy (Zvláštní obchodní ujednání) jsou čerpací stanice rozděleny do skupin pro slevu typu A a slevu typu B. Aktuální rozdělení prodejních míst do skupiny pro slevu typu A nebo B je uvedeno na webových stránkách v části MOL Fleet karty Obchodní podmínky - Seznam Čerpacích stanic. MOL je oprávněn seznam těchto stanic v souladu se Smlouvou kdykoliv měnit. 11. Poplatky Poplatky, k jejichž zaplacení je Zákazník povinen, jsou stanoveny v Příloze 1 k těmto Všeobecným obchodním podmínkám. 12. Blokace Karty 12.1 MOL je oprávněn zablokovat jakoukoliv Kartu vydanou Zákazníkovi bez předchozího upozornění, a to zejména za předpokladu, že Zákazník je v prodlení s úhradou faktur, vyčerpal přidělený Finanční limit nebo Limit karet, je ohroženo bezpečné použití Karty (např. opakovaným chybným zadáním PINu), snížení hodnoty poskytnutého zajištění, Karta není aktivně používána atd. MOL může na základě svého volného uvážení předem či následně o blokaci Karty Zákazníka informovat Zákazník může požádat MOL o blokaci jakékoliv Karty vydané Zákazníkovi prostřednictvím call centra v běžné pracovní době, kdykoliv prostřednictvím Online služeb nebo formou písemné žádosti postupem podle článku GTC_Customer_Prepaid-Credit_CZ_FINAL 8/14

9 12.3 Na základě žádosti o blokaci Karty učiněné prostřednictvím call centra nebo formou písemné žádosti postupem podle článku 25, provede MOL blokaci Karty a doručí Zákazníkovi potvrzení o blokaci Karty faxem, em či jiným způsobem v Pracovní den bezprostředně následující po doručení žádosti o blokaci Karty společnosti MOL Na základě žádosti o zablokování Karty učiněné prostřednictvím Online služeb, provede MOL blokaci Karty a doručí Zákazníkovi potvrzení o blokaci Karty prostřednictvím Online služeb MOL zablokuje Kartu pro použití na prodejních místech, která pracují v režimu online, v okamžiku doručení potvrzení o blokaci Karty Zákazníkovi, byla-li žádost o blokaci učiněna prostřednictvím call centra nebo formou písemné žádosti postupem podle článku 25 nebo okamžitě po obdržení žádosti o blokaci Karty, byla-li žádost učiněna prostřednictvím Online služeb V některých případech může být blokace Karty pro použití na prodejních místech, která dočasně z technických či jiných důvodů pracují v režimu offline, technicky neproveditelná. V takovém případě odpovídá Zákazník za transakce uskutečněné prostřednictvím Karty na prodejních místech, která dočasně pracují v režimu offline, do uplynutí 48 hodin od obdržení potvrzení o blokaci Karty od společnosti MOL podle článku 12.3 nebo Pro účely Smlouvy se má za to, že k doručení potvrzení došlo ve hodin (půlnoc) dne, ve kterém MOL potvrzení odeslal. Karta, která byla zablokována, může být na žádost Zákazníka v budoucnu odblokována. MOL je však oprávněn zrušit Kartu, která je zablokována po dobu delší než tři měsíce. 13. Zrušení Karty 13.1 MOL je oprávněn bez předchozího upozornění zrušit jakoukoliv Kartu vydanou Zákazníkovi a požadovat její vrácení nebo odmítnout opakované vydání, nahrazení či obnovení funkce jakékoliv Karty, a to za předpokladu, že Zákazník je v prodlení s úhradou faktur, vyčerpal přidělený Finanční limit nebo Limit karet, je ohroženo bezpečné použití Karty (např. opakovaným chybným zadáním PINu), snížení hodnoty poskytnutého zajištění, Karta není aktivně používána atd.. MOL může na základě svého volného uvážení předem či následně o zrušení Karty Zákazníka informovat Zákazník může kdykoliv z jakéhokoliv důvodu požádat MOL o zrušení jakékoliv Karty vydané Zákazníkovi prostřednictvím call centra v běžné pracovní době nebo formou písemné žádosti postupem podle článku 25. MOL provede zrušení Karty a doručí Zákazníkovi potvrzení o zrušení Karty faxem, em či jiným způsobem v Pracovní den bezprostředně následující po doručení žádosti o zrušení Karty společnosti MOL. Žádost o zrušení karty nelze podat prostřednictvím Online služeb MOL zruší Kartu pro použití na prodejních místech, která pracují v režimu online, v okamžiku doručení potvrzení o zrušení Karty Zákazníkovi V některých případech může být zrušení Karty pro použití na prodejních místech, která dočasně z technických či jiných důvodů pracují v režimu offline, technicky neproveditelné. V takovém případě odpovídá Zákazník za transakce uskutečněné prostřednictvím Karty na prodejních místech, která dočasně pracují v režimu offline, do uplynutí 48 hodin od obdržení potvrzení o zrušení Karty od společnosti MOL podle článku Pro účely Smlouvy se má za to, že k doručení potvrzení došlo ve hodin (půlnoc) dne, ve kterém MOL potvrzení odeslal Podání žádosti o vrácení či zrušení Karty nemá vliv na povinnosti Zákazníka vyplývající ze Smlouvy. Vrácení ani zrušení Karty nezbavuje Zákazníka povinnosti splnit své peněžité dluhy vůči MOL vyplývající ze Smlouvy Zrušení Karty je nevratné. Karta, která byla zrušena, nemůže být v budoucnu opětovně použita. Zákazník se zavazuje zničit Kartu, kterou má ve své dispozici poté, co došlo k jejímu zrušení. 2-GTC_Customer_Prepaid-Credit_CZ_FINAL 9/14