VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. ( Verze č. 3 platná pro Smlouvy o vydání a používání karet uzavřené od )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. ( Verze č. 3 platná pro Smlouvy o vydání a používání karet uzavřené od 1.1.2015 )"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( Verze č. 3 platná pro Smlouvy o vydání a používání karet uzavřené od ) Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vydání a používání karet společnosti MOL Retail Česká republika s.r.o., poskytovaných právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám se sídlem v České republice pro nákup pohonných hmot a dalšího zboží a služeb na stanovených prodejních místech v České republice. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o vydání a používání karet Fleet Card uzavřené mezi společností MOL Retail Česká republika s.r.o. na straně jedné a právnickou osobou či podnikající fyzickou osobou, které se Karty vydávají, na straně druhé. 1. Definice Dále uvedené pojmy mají ve Smlouvě a v těchto Všeobecných obchodních podmínkách následující význam: Den pracovního klidu znamená jakýkoliv jiný než Pracovní den. Dodávky znamená pohonné hmoty a jakékoliv další zboží a služby, k jejichž odběru od MOL je Zákazník oprávněn na prodejních místech MOL či Smluvních dodavatelů v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Držitel karty znamená jakákoliv osoba, které Zákazník poskytl Kartu v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, a/nebo Zákazník. Duševní vlastnictví znamená software, data, autorská práva, ochranné známky, servisní známky, práva (registrovaná nebo neregistrovaná) k designu, obchodní značky, osvědčení o známce, práva k topografiím, pseudonymům, doménám, obchodní jména a jiná označení původu, goodwill související s výše uvedeným a registrace výše uvedeného v jakémkoliv právním řádu a přihlášky k registraci výše uvedeného, včetně všech rozšíření, změn či obnovení jakékoliv registrace či přihlášky; práva k vynálezům, objevům a nápadům, bez ohledu na možnost přihlášení patentu k těmto vynálezům, objevům a nápadům v jakémkoliv právním řádu; patenty, přihlášky patentů včetně všech jejich rozšíření, změn či obnovení v jakémkoliv právním řádu; práva k neveřejným informacím, obchodnímu tajemství, knowhow, vzorům, procesům, postupům, záznamům o výzkumu a vynálezech, informace o testech, průzkumy trhu, softwarové a utajované informace, bez ohledu na možnost přihlášení patentu týkajícího se výše uvedeného v jakémkoliv právním řádu, a práva podle jakéhokoliv právního řádu omezit používání či zveřejňování výše uvedeného kteroukoliv osobou; písemnosti a veškerá dokumentace bez ohledu na možnost přihlášení patentu k těmto písemnostem a dokumentaci v jakémkoliv právním řádu; registrace a přihlášky autorských práv v jakémkoliv právním řádu, obnovení či rozšíření těchto registrací a přihlášek; a práva vyplývající z licencí a obdobná další práva z duševního vlastnictví. Finanční limit znamená nejvyšší povolená výše součtu všech pohledávek společnosti MOL za Zákazníkem stanovená společností MOL. Heslo znamená jakékoliv heslo nebo kód přidělený společností MOL Zákazníkovi nebo Držiteli karty pro přístup k Online službám. Internetové stránky MOL znamená nebo jakákoliv jiná URL adresa, kterou MOL příležitostně oznámí Zákazníkovi. Karta znamená jakákoliv karta vydaná společností MOL Zákazníkovi, která umožňuje uskutečnění Dodávek, včetně Kreditní karty a Předplacené karty. Kreditní karta znamená Karta, pro jejíž použití MOL stanovil Finanční limit. Limit karty znamená nejvyšší povolený odběr vyjádřený v penězích a/nebo v množství stanovený společností MOL. Limity znamená Finanční limit, Limit karty, Nákupní limit, Spotřební limit a jakékoliv další limity a omezení stanovené společností MOL pro použití jednotlivých Karet; uplatňované informačními technologiemi MOL; nebo 2-GTC_Customer_Prepaid-Credit_CZ_FINAL 1/14

2 uvedené v jakékoliv smlouvě a popisech produktů nebo Dodávek. MOL znamená MOL Retail Česká republika s.r.o., IČ , se sídlem v Praze 5, Radlice, Kutvirtova 339/5, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka Nákupní limit znamená nejvyšší povolené množství pro odběr některých výrobků a služeb určených společností MOL stanovené společností MOL v penězích. Online služby znamená služby dostupné prostřednictvím Internetových stránek MOL (například online Žádost, výpisy provedených transakcí, opisy faktur, ová oznámení a jiné online manažerské služby). PIN znamená osobní identifikační číslo Držitele karty. Pokladní doklad znamená doklad (zhotovený ručně či elektronicky), na kterém je zaznamenáno předání Dodávky Držiteli karty na základě transakce uskutečněné prostřednictvím Karty. Poplatky znamená jakékoliv poplatky a další platby stanovené ve Smlouvě, těchto Všeobecných obchodních podmínkách nebo jiném písemném dokumentu sjednaném mezi Smluvními stranami a jiné poplatky v přiměřené výši požadované společností MOL od Zákazníka. Pracovní den znamená den, ve kterém banky v České republice běžně vykonávají svoji činnost. Právní předpisy znamená jakékoliv obecně závazné právní předpisy (zákony, vyhlášky, nařízení nebo směrnice) nebo jiné předpisy podle jakéhokoliv právního řádu, kterými jsou Smluvní strany vázány. Předplacená karta znamená Karta, jejíž použití je vázáno na poskytnutí Zálohy. Smlouva znamená smlouva o vydání a používání karet MOL Fleet Card Kreditní karty a Předplacené karty uzavřená mezi Zákazníkem a MOL včetně těchto Všeobecných obchodních podmínek a všech příloh ve znění pozdějších změn a dodatků. Smluvní dodavatel znamená provozovatel prodejního místa nebo jakákoliv třetí osoba (obvykle maloobchodník) určená společností MOL k poskytnutí Dodávek na základě transakce uskutečněné prostřednictvím Karty. Smluvní strany znamená MOL a Zákazník. Spotřební limit znamená v souvislosti s Předplacenou kartou částku Zálohy sníženou o cenu Dodávek odebraných Zákazníkem na základě transakce uskutečněné prostřednictvím Předplacené Karty nebo v souvislosti s Kreditní kartou Finanční limit snížený o cenu Dodávek odebraných Zákazníkem na základě transakce uskutečněné prostřednictvím Kreditní Karty. Uživatel znamená Zákazník nebo osoba, kterou Zákazník zmocnil k používání Online služeb a které MOL přidělil Uživatelské jméno. Uživatelské jméno znamená jakýkoliv identifikační kód, který MOL přidělil Uživateli pro přístup k Online službám. Všeobecné obchodní podmínky znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky, ve znění pozdějších změn. Zákazník znamená právnická osoba či podnikající fyzická osoba se sídlem v České republice, které se vydává Karta. Záloha znamená záloha na cenu Dodávek zaplacená v souvislosti s používáním Předplacené karty Zákazníkem ve prospěch účtu společnosti MOL uvedeného v této Smlouvě. Zásilka PIN znamená dokument opatřený obálkou používaný k doručení PIN pro jednotlivé Karty Držiteli karty. Změna kontroly má význam uvedený v článku Žadatel znamená právnická osoba či podnikající fyzická osoba se sídlem v České republice, která má zájem získat Kartu a která doručila MOL Žádost. 2-GTC_Customer_Prepaid-Credit_CZ_FINAL 2/14

3 Žádost znamená písemný dokument připravený MOL a/nebo elektronická žádost na Internetových stránkách MOL, obsahující projev vůle Žadatele získat Kartu v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. 2. Souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami Podpisem Smlouvy, jejíž nedílnou součástí jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky, Zákazník bezpodmínečně a v celém rozsahu přijímá tyto Všeobecné obchodní podmínky a vyjadřuje s nimi souhlas, nestanoví-li Smlouva jinak. 3. Vydání Karty 3.1 Žadatel je povinen uvést v Žádosti o Kreditní kartu a Předplacenou kartu následující údaje: Dodávek); požadovaná omezení pro používání jednotlivých Karet (například časová a místní omezení nebo omezení týkající se druhu zvolený druh požadovaných Karet (pro osobní vůz nebo pro nákladní vůz); zvolený typ požadovaných Karet: (a) Typ A (standardní nastavení), který umožňuje sledovat údaje o jednotlivých transakcích uskutečněných prostřednictvím jednotlivých Karet (k uskutečnění transakce prostřednictvím Karty zadá Držitel karty PIN); (b) Typ B, který umožňuje sledovat údaje o jednotlivých transakcích uskutečněných prostřednictvím jednotlivých Karet a dále průměrnou spotřebu jednotlivých vozidel (k uskutečnění transakce prostřednictvím Karty zadá Držitel karty PIN a počet najetých kilometrů vozidla); (c) Typ C, který umožňuje sledovat údaje o jednotlivých transakcích uskutečněných prostřednictvím jednotlivých Karet, průměrnou spotřebu jednotlivých vozidel a dále transakce provedené prostřednictvím Karty jednotlivými řidiči (k uskutečnění transakce prostřednictvím Karty zadá Držitel karty PIN, počet najetých kilometrů vozidla a registrační značku vozidla). 3.2 Žadatel může požádat MOL o vydání jedné nebo více Karet. Jednotlivé Karty budou opatřeny jedinečným identifikačním číslem. 3.3 Zákazník je oprávněn požádat MOL o vydání Karty nebo požádat dodatečně o vydání dalších Karet: formou Žádosti doručené společnosti MOL osobně, kurýrem, poštou či prostřednictvím osoby oprávněné k doručování poštovních zásilek; formou Žádosti doručené společnosti MOL faxem, elektronickou poštou ( em) nebo prostřednictvím Online služeb; prostřednictvím call centra, přičemž v takovém případě je Žadatel povinen následně doručit Žádost způsobem uvedeným v článku 3.3 nebo 3.3 na adresu pracoviště call centra, kterou MOL sdělí Zákazníkovi. 3.4 Odeslání Karty a Zásilky PIN Zákazníkovi je podmíněno v souvislosti s Kreditní kartou tím, že Zákazník poskytne ve prospěch MOL požadované zajištění (Článek 7) a MOL obdrží potvrzení vydané bankou Zákazníka o zřízení inkasa ve prospěch MOL, je-li zřízení inkasa sjednáno; a v souvislosti s Předplacenou kartou poskytnutím Zálohy. MOL Kartu aktivuje na základě: řádně podepsaného prohlášení Zákazníka o převzetí Karty a Zásilky PIN doručeného MOL nebo na adresu pracoviště call centra, požádal-li Zákazník o aktivaci Karty prostřednictvím call centra; žádosti Zákazníka učiněné prostřednictvím Online služeb. 3.5 MOL doručí Kartu a Zásilku PIN na jinou adresu, než je uvedena v Žádosti, pouze na základě písemné žádosti Zákazníka. 3.6 MOL může na základě svého volného uvážení odmítnout Žádost o vydání Karty z jakéhokoliv důvodu či bez udání důvodu. 2-GTC_Customer_Prepaid-Credit_CZ_FINAL 3/14

4 3.7 Karta je majetkem společnosti MOL. Zákazník je povinen na žádost MOL Kartu bezodkladně zničit nebo vrátit společnosti MOL. Zákazník je rovněž povinen Kartu zničit v případě jejího zrušení. 3.8 Rozhodne-li se MOL Žádosti na základě údajů v ní uvedených vyhovět, zajistí bez dalšího vydání Karty opatřené údaji o Žadateli, vytvoření Zásilky PIN a následné odeslání Karty a Zásilky PIN na adresu uvedenou v Žádosti. MOL není povinen Zákazníka o kladném vyřízení Žádosti předem informovat. Jakékoliv Zásilky PIN budou odeslány odděleně od Karet. 3.9 Požádal-li Zákazník dodatečně o vydání další Karty v souladu s článkem 3.1, je MOL na základě svého volného uvážení oprávněn požadovat v souvislosti s vydáním Kreditní karty poskytnutí přiměřeného dodatečného zajištění (článek 7) ve formě a výši stanovené společností MOL nebo v souvislosti s vydáním Předplacené karty poskytnutí dodatečné Zálohy. Pokud Zákazník požadované dodatečné zajištění nebo dodatečnou Zálohu neposkytne, má MOL právo Žádost o vydání další Karty odmítnout. Článek 3.6 platí rovněž pro vydání dodatečně požadovaných dalších Karet. 4. Použití Karty 4.1 Karta může být použita k uskutečnění Dodávek na prodejních místech MOL nebo Smluvních dodavatelů. MOL vydá seznam Smluvních dodavatelů, přičemž je oprávněn tento seznam kdykoliv změnit. 4.2 Karta může být použita, pouze pokud Držitel karty zadá na prodejním místě správný PIN. 4.3 Zákazník a Držitel karty jsou povinni: zabezpečit, aby Kartu nepoužila osoba odlišná od Zákazníka nebo Držitele karty; držet PIN v tajnosti, tedy nesdělovat PIN jakékoliv třetí osobě; zabezpečit, aby PIN nebyl zaznamenán na Kartě či jakékoliv věci, která se obvykle používá společně s Kartou, a neukládat PIN způsobem umožňujícím jeho dosažitelnost společně s Kartou; (iv) chránit Kartu před ztrátou a krádeží, zejména nenechávat Kartu ve vozidle bez dozoru nebo na místě, které není dostatečně zabezpečeno proti krádeži; (v) chránit Kartu před mechanickým či jiným poškozením a před vlivy, které mohou mít za následek nesprávnou funkci čip u Karty; (vi) v souladu s článkem 14.1 oznámit MOL postupem podle článku 25. ztrátu či poškození Karty. 4.4 Zákazník nebo Držitel karty jsou oprávněni Kartu použít, pouze nebyla-li Karta zablokována či zrušena z rozhodnutí společnosti MOL nebo na žádost Držitele karty; k uskutečnění Dodávek na prodejních místech MOL a Smluvních dodavatelů, na kterých je Karta akceptována, a to do výše Limitů a v souladu s omezeními Karty nastavenými prostřednictvím Online služeb. Nastavení a omezení Karty mohou být měněna prostřednictvím Online služeb. Vybraná základní nastavení Karty však změnit nelze; nebyla-li MOL oznámena ztráta, poškození či krádež Karty. 4.5 Při použití Karty na prodejním místě je Držitel karty povinen zejména: vložit Kartu do čtecího zařízení PIN PAD na prodejním místě; zkontrolovat kupní cenu a druh Dodávky na zařízení PIN PAD a potvrdit jejich správnost a souhlas s nimi stisknutím tlačítka OK na zařízení PIN PAD; vložit PIN a/nebo další požadované údaje (počet najetých kilometrů, referenční číslo řidiče/automobilu/nákladového střediska), a tím potvrdit uskutečnění Dodávky prostřednictvím Karty. 2-GTC_Customer_Prepaid-Credit_CZ_FINAL 4/14

5 MOL neodpovídá za škodu, která vznikne Držiteli karty v důsledku nesplnění výše uvedených povinností. 4.6 Pokud nelze z jakéhokoliv důvodu použít čtecí zařízení PIN PAD, karetní terminál či Kartu, není MOL povinen umožnit uskutečnění Dodávky na základě transakce prostřednictvím Karty. V takovém případě je Držitel karty povinen zaplatit kupní cenu Dodávky v hotovosti nebo platební kartou. MOL ani Smluvní dodavatelé nejsou povinni přijmout zpět Dodávky, které Držitel karty převzal. Vylučuje se povinnost MOL nahradit újmu vzniklou Držiteli karty neprovedením transakce prostřednictvím Karty v důsledku nesprávné funkce karetního platebního systému. 4.7 Držitel Karty je povinen převzít a uchovávat Pokladní doklady vydané při uskutečnění Dodávky. 4.8 Držitel karty není oprávněn požadovat v okamžiku uskutečnění Dodávky na prodejních místech MOL a Smluvních dodavatelů faktury týkající se Dodávek. Fakturace je upravena v článku 8 těchto Všeobecných obchodních podmínek. 4.9 MOL je oprávněn kdykoliv odmítnout provedení jakékoliv transakce prostřednictvím Karty z důvodů týkajících se bezpečnosti transakcí uskutečňovaných Kartou a/nebo z důvodu překročení Limitů. Zákazník tímto bere na vědomí a souhlasí, že se vylučuje povinnost MOL nahradit újmu, která Zákazníkovi vznikne v důsledku odmítnutí transakce prováděné prostřednictvím Karty. Při odmítnutí transakce prováděné prostřednictvím Karty je Držitel karty povinen zaplatit kupní cenu Dodávky v hotovosti nebo platební kartou Zákazník není oprávněn odebrat mimo běžnou nádrž vozidla pohonné hmoty o objemu větším než dvacet litrů, a to na základě transakce provedené Kartou ani jiným způsobem (např. hotovostní platbou) Při provádění transakce Kartou jsou Zákazník a Držitel karty povinni dodržovat ustanovení Smlouvy a pokyny MOL a Smluvních dodavatelů týkající se postupu při uskutečňování transakcí prostřednictvím Karty a dále zajistit, aby Karta byla používána v souladu se Smlouvou Pokud Zákazník a/nebo Držitel karty nedodrží pokyny MOL či Smluvních dodavatelů týkající se postupu při uskutečňování jednotlivých transakcí prostřednictvím Karty nebo pokud dojde k použití Karty v rozporu se Smlouvou, avšak příslušná transakce bude prostřednictvím Karty přesto provedena, je Zákazník povinen zaplatit společnosti MOL veškeré peněžité dluhy vůči MOL a Smluvním dodavatelům vzniklé v důsledku provedení předmětné transakce, a to bez ohledu na to, zda příslušnou transakci učiní Zákazník nebo jiný oprávněný či neoprávněný Držitel karty. Tato transakce se považuje za platně provedenou, pokud s ní MOL a/nebo Smluvní dodavatel vyjádří souhlas, a Zákazník je poté povinen dodržet všechny své povinnosti spojené s provedením příslušné transakce. 5. Použití Online služeb 5.1 MOL sdělí Uživateli rozsah Online služeb, k jejichž použití je Uživatel oprávněn. MOL je oprávněn rozsah těchto Online služeb změnit, a to za předpokladu, že se změní technické možnosti používaného systému. 5.2 MOL může Uživateli přidělit Heslo a/nebo Uživatelské jméno k používání Online služeb. Heslo a Uživatelské jméno může MOL zaslat Uživateli em na ovou adresu, kterou Uživatel sdělí společnosti MOL, nebo jiným způsobem. MOL neodpovídá za neoprávněné použití Online služeb osobou odlišnou od Uživatele, pokud tato osoba získala Heslo nebo Uživatelské jméno při jejich přenosu em nebo poté, co příslušný obdržel Uživatel nebo jím zamýšlený adresát. Uživatel je z bezpečnostních důvodů povinen při prvním použití Online služeb změnit Heslo, které mu přidělil MOL. 5.3 Uživatel je oprávněn používat Heslo jen v souladu s pokyny MOL. Uživatel je povinen Heslo a/nebo Uživatelské jméno uchovávat v tajnosti a zabezpečit ho před zpřístupněním třetím osobám. Uživatel je povinen bezodkladně oznámit MOL, že došlo k zpřístupnění Hesla a/nebo Uživatelského jména jakékoliv třetí osobě. MOL je oprávněn Heslo Uživatele kdykoliv změnit. MOL je také oprávněn ukončit platnost Hesla nebo vypovědět tuto Smlouvu, pokud existuje důvodné podezření, že Uživatel porušil ustanovení tohoto článku Zákazník odpovídá za újmu vzniklou MOL a zavazuje se nahradit MOL nebo jakékoliv třetí osobě zejména veškeré výdaje a náklady vzniklé neoprávněným použitím Hesla nebo Uživatelského jména, ke kterému došlo v důsledku porušení povinnosti Uživatele držet Heslo/Uživatelské jméno v tajnosti. Zákazník nese odpovědnost za Online služby provedené s použitím Hesla/Uživatelského jména, bez ohledu na to, zda Online služby byly použity oprávněnou osobou. 5.5 MOL může (avšak není povinen) na základě žádosti Uživatele umožnit změnu Hesla. 2-GTC_Customer_Prepaid-Credit_CZ_FINAL 5/14

6 5.6 MOL je oprávněn provést preventivní či opravná opatření související s údržbou Internetových stránek MOL, která považuje za vhodná k řádnému fungování Online služeb. 5.7 MOL je oprávněn: v případě nutnosti dočasně přerušit poskytování Online služeb, a to zcela nebo částečně, za účelem provedení specifikace Online služeb, jejich opravy, údržby či vylepšení; dávat Uživateli pokyny, které rozumně považuje za potřebné k řádnému fungování Online služeb; přerušit poskytování Online služeb z důvodů, pro které je oprávněn odstoupit od Smlouvy nebo ji vypovědět. 5.8 Vylučuje se právo Držitele karty uplatnit vůči MOL jakékoliv nároky související s přerušením Online služeb podle článku Dojde-li k přerušení poskytování Online služeb nebo k omezení funkčnosti Internetových stránek MOL z důvodů na straně Uživatele, zavazuje se Zákazník uhradit MOL všechny rozumně vynaložené náklady související s přerušením Online služeb a funkčnosti Internetových stránek MOL zároveň s ostatními částkami splatnými podle Smlouvy. Pokud se MOL (na základě svého volného uvážení) rozhodne obnovit Online služby, je oprávněn požadovat od Zákazníka přiměřenou zálohu na případné budoucí platby spojené s poskytováním Online služeb. 6. Záloha 6.1 Zákazník je oprávněn kdykoliv poskytnout MOL způsobem stanoveným ve Smlouvě Zálohu v jakékoliv výši. K započtení jakékoliv pohledávky společnosti MOL na zaplacení ceny Dodávek proti pohledávce Zákazníka na vrácení Zálohy nebo zůstatku Zálohy může dojít nejdříve dva Pracovní dny poté, co MOL obdrží Zálohu způsobem stanoveným ve Smlouvě a v těchto Všeobecných obchodních podmínkách (zejména v článku 9.3). 6.2 MOL nebo Smluvní dodavatel mají právo odmítnout poskytnutí Dodávek Držiteli karty, pokud cena Dodávek požadovaných Držitelem karty převyšuje Spotřební limit. 6.3 Před zánikem Smlouvy nemá Zákazník právo na vrácení zůstatku Zálohy. 7. Zajištění a Limity 7.1 MOL je oprávněn požadovat zajištění peněžitých dluhů Zákazníka vyplývajících ze Smlouvy, zejména pak dluhů týkajících se transakcí uskutečňovaných prostřednictvím Kreditní karty, v jakékoliv přiměřené formě a výši. 7.2 Na výzvu společnosti MOL je Zákazník povinen uzavřít se společností MOL nebo se třetí osobou smlouvu, na jejímž základě bude poskytnuto zajištění existujících i budoucích dluhů Zákazníka ve formě a výši požadované společností MOL, maximálně však ve výši jeden a půl násobku přiděleného Finančního limitu. Odmítne-li Zákazník řádně uzavřít příslušnou smlouvu týkající se zajištění, považuje se to za porušení povinnosti Zákazníka poskytnout požadované zajištění. 7.3 Poskytnutí zajištění žádným způsobem neovlivňuje odpovědnost Zákazníka za splnění jakýchkoliv dalších povinností vyplývajících ze Smlouvy. 7.4 Pokud Zákazník neposkytne v souvislosti s Kreditní kartou požadované zajištění v přiměřené lhůtě stanovené společností MOL nebo pokud se poskytnuté zajištění stane z jakéhokoliv důvodu neúčinným, zanikne nebo pokud jeho hodnota klesne pod sjednanou výši a Zákazník v přiměřené lhůtě stanovené společností MOL neposkytne dodatečné zajištění; nebo Zákazník v souvislosti s Předplacenou kartou řádně a včas nezaplatí Zálohu ve výši sjednané v Příloze B Smlouvy, je MOL oprávněn zablokovat jakoukoliv Kartu vydanou Zákazníkovi a odstoupit od této Smlouvy s účinností ke dni doručení oznámení o odstoupení Zákazníkovi. Odstoupení od Smlouvy nezbavuje Zákazníka povinnosti splnit všechny peněžité i jiné dluhy vyplývající ze Smlouvy. 2-GTC_Customer_Prepaid-Credit_CZ_FINAL 6/14

7 7.5 Po zániku Smlouvy vrátí MOL Zákazníkovi zajištění poskytnuté Zákazníkem v souvislosti s Kreditní kartou do třiceti dní ode dne, kdy Zákazník uhradil MOL všechny částky, k jejichž zaplacení byl podle Smlouvy povinen, a zůstatek Zálohy zaplacené Zákazníkem v souvislosti s Předplacenou kartou po odečtení Poplatků stanovených v Příloze 1 těchto Všeobecných obchodních podmínek do šedesáti dní ode dne, kdy Zákazník uhradil MOL všechny částky, k jejichž zaplacení byl podle Smlouvy povinen. 7.6 Dojde-li k překročení jakéhokoliv Limitu, je Zákazník povinen okamžitě zaplatit všechny peněžité dluhy vyplývající ze Smlouvy. 7.7 MOL je oprávněn na základě svého volného uvážení kdykoliv určit nebo změnit platné Limity zejména v případech jako jsou opakované prodlení s platbami, změna kreditního hodnocení, snížení hodnoty poskytnutého zajištění, absence komunikace apod. 7.8 Zákazník je oprávněn pro každou Kartu změnit Limit karty, omezení pro používání jednotlivých Karet podle článku 3.1 a výběr typu B nebo typu C Karty podle článku 3.1 prostřednictvím Online služeb nebo prostřednictvím písemného oznámení doručeného na adresu pracoviště call centra společnosti MOL. MOL je na základě svého volného uvážení oprávněn požadavek na změnu odmítnout do 30 dnů od jeho doručení. 7.9 Na Kartu se vztahují následující Limity karty a Nákupní limity: Denní / týdenní / měsíční Limit karty pro osobní vůz (do 3,5 tuny) činí / / Kč a 250 / 800 / litrů; Denní / týdenní / měsíční Limit karty pro nákladní vůz (nad 3,5 tuny) činí / / Kč a / / litrů; Denní / týdenní / měsíční Nákupní limit pro osobní vůz (do 3,5 tuny) činí 2.000,- Kč /3.000,- Kč / 5.000,- Kč. Denní/ týdenní/ měsíční Nákupní limit pro nákladní vůz (nad 3,5 tuny) činí 5.000,-Kč / ,- Kč/ ,- Kč. Výše uvedené Limity představují nejvyšší povolené hodnoty. Na žádost Zákazníka mohou být Limity kdykoliv sníženy na nižší hodnotu. 8. Fakturace 8.1 MOL zašle Zákazníkovi fakturu za příslušné fakturační období sjednané v Příloze B Smlouvy elektronicky na ovou adresu uvedenou ve Smlouvě. Není-li služba elektronické fakturace aktuálně dostupná, MOL zpřístupní faktury Zákazníkovi prostřednictvím Online služeb nebo na žádost Zákazníka je bude za poplatek zasílat v písemné formě. Faktura bude obsahovat údaje o jednotlivých Dodávkách uskutečněných prostřednictvím Karty v průběhu příslušného fakturačního období a údaje o Poplatcích (faktura za poskytnuté plnění) a v souvislosti s Předplacenou kartou také údaje o výši přijatých Záloh (faktura za přijatou platbu). 8.2 Zákazník se zavazuje zaplatit MOL částky uvedené na faktuře nejpozději v den splatnosti uvedeném v Příloze B Smlouvy bez ohledu na to, zda příslušná faktura byla Zákazníkovi skutečně doručena. Nedojde-li k doručení faktury, zavazuje se Zákazník zaplatit MOL všechny dlužné částky oznámené Zákazníkovi prostřednictvím Online služeb. 8.3 Jakékoliv námitky týkající se faktury musí Zákazník doručit MOL způsobem stanoveným v článku 25 nejpozději třicet dní ode dne uskutečnění příslušného zdanitelného plnění. 8.4 Uplatnění jakýchkoliv námitek týkajících se faktur neopravňuje Zákazníka k odmítnutí, snížení nebo pozdržení jakékoliv platby. Pokud MOL námitky Zákazníka uzná, vrátí neoprávněně přijaté částky Zákazníkovi na základě dobropisu vystaveného společností MOL. 8.5 Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že MOL není povinen vystavit Zákazníkovi jakékoliv pro-forma faktury. 9. Platby 9.1 Veškeré částky splatné podle Smlouvy je Zákazník povinen zaplatit MOL způsobem stanoveným v tomto článku. 2-GTC_Customer_Prepaid-Credit_CZ_FINAL 7/14

8 9.2 Zákazník je povinen zaplatit veškeré dlužné částky v měně uvedené na faktuře vystavené společností MOL. Není-li v Příloze B Smlouvy sjednáno jinak, je Zákazník povinen zaplatit veškeré dlužné částky v případě Kreditní karty prostřednictvím inkasa, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, a to na bankovní účet MOL uvedený ve Smlouvě tak, aby finanční prostředky byly připsány ve prospěch účtu MOL nejpozději v den splatnosti uvedený na příslušné faktuře a v případě Předplacené karty započtením pohledávek společnosti MOL za Zákazníkem (splatných i nesplatných) proti uhrazené Záloze. 9.3 Zákazník je povinen pro provádění jakýchkoliv plateb podle Smlouvy použít bankovní účet uvedený ve Smlouvě a údaje pro identifikaci platby, které je MOL oprávněn sdělit Zákazníkovi kdykoliv v průběhu trvání Smlouvy. Prostředky, které MOL obdrží prostřednictvím platby provedené v rozporu s tímto článkem, se považují za připsané ve prospěch účtu MOL teprve v okamžiku, kdy MOL získá možnost předmětnou platbu identifikovat. 9.4 Zákazník není oprávněn zrušit smlouvu o inkasu uzavřenou s bankou v souvislosti s používáním Kreditní karty. Zákazník je povinen zajistit, že inkaso ve prospěch MOL bude platně zřízeno po celou dobu trvání Smlouvy. MOL je oprávněn zablokovat jakoukoliv Kartu vydanou Zákazníkovi, pokud banka Zákazníka odmítne zřídit inkaso ve prospěch MOL nebo dojde-li ke zrušení inkasa. 9.5 Aniž je dotčeno jakékoliv další právo MOL, včetně práva odstoupit od Smlouvy a zablokovat jakoukoliv Kartu vydanou Zákazníkovi a práva na náhradu újmy, je MOL oprávněn požadovat od Zákazníka zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak. 9.6 Připadá-li datum splatnosti na Den pracovního klidu, považuje se za den splatnosti Pracovní den bezprostředně předcházející příslušnému Dni pracovního klidu. 9.7 V případě prodlení Zákazníka se zaplacením jakékoliv částky mu zaniká právo na množstevní slevu sjednanou ve Zvláštních obchodních ujednáních (Příloha B Smlouvy) pro následující fakturační období, po období ve kterém byl Zákazník se zaplacením v prodlení. MOL je však přesto oprávněn poskytnout Zákazníkovi množstevní slevu v rozsahu podle svého uvážení. V případě opakovaného prodlení Zákazníka se zaplacením jakékoliv částky poté, co MOL přistoupil k neposkytnutí žádné množstevní slevy podle tohoto článku 9.7 na dobu jednoho fakturačního období, zaniká právo Zákazníka na množstevní slevu během všech následujících fakturačních období. I v takovém případě je však MOL oprávněn poskytnout Zákazníkovi množstevní slevu v rozsahu podle svého uvážení. Tato sleva bude nižší nebo rovna množstevní slevě sjednané ve Zvláštních obchodních ujednáních (Příloha B Smlouvy). 9.8 Jakákoliv změna ve výpočtu základu daně nebo způsobu výpočtu daně nebo změny daňové sazby platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění budou zohledněny při výpočtu výše plateb podle Smlouvy a při výpočtu množstevní slevy. 10. Typy čerpacích stanic Pro účely určení výše množstevní slevy podle Přílohy B Smlouvy (Zvláštní obchodní ujednání) jsou čerpací stanice rozděleny do skupin pro slevu typu A a slevu typu B. Aktuální rozdělení prodejních míst do skupiny pro slevu typu A nebo B je uvedeno na webových stránkách v části MOL Fleet karty Obchodní podmínky - Seznam Čerpacích stanic. MOL je oprávněn seznam těchto stanic v souladu se Smlouvou kdykoliv měnit. 11. Poplatky Poplatky, k jejichž zaplacení je Zákazník povinen, jsou stanoveny v Příloze 1 k těmto Všeobecným obchodním podmínkám. 12. Blokace Karty 12.1 MOL je oprávněn zablokovat jakoukoliv Kartu vydanou Zákazníkovi bez předchozího upozornění, a to zejména za předpokladu, že Zákazník je v prodlení s úhradou faktur, vyčerpal přidělený Finanční limit nebo Limit karet, je ohroženo bezpečné použití Karty (např. opakovaným chybným zadáním PINu), snížení hodnoty poskytnutého zajištění, Karta není aktivně používána atd. MOL může na základě svého volného uvážení předem či následně o blokaci Karty Zákazníka informovat Zákazník může požádat MOL o blokaci jakékoliv Karty vydané Zákazníkovi prostřednictvím call centra v běžné pracovní době, kdykoliv prostřednictvím Online služeb nebo formou písemné žádosti postupem podle článku GTC_Customer_Prepaid-Credit_CZ_FINAL 8/14

9 12.3 Na základě žádosti o blokaci Karty učiněné prostřednictvím call centra nebo formou písemné žádosti postupem podle článku 25, provede MOL blokaci Karty a doručí Zákazníkovi potvrzení o blokaci Karty faxem, em či jiným způsobem v Pracovní den bezprostředně následující po doručení žádosti o blokaci Karty společnosti MOL Na základě žádosti o zablokování Karty učiněné prostřednictvím Online služeb, provede MOL blokaci Karty a doručí Zákazníkovi potvrzení o blokaci Karty prostřednictvím Online služeb MOL zablokuje Kartu pro použití na prodejních místech, která pracují v režimu online, v okamžiku doručení potvrzení o blokaci Karty Zákazníkovi, byla-li žádost o blokaci učiněna prostřednictvím call centra nebo formou písemné žádosti postupem podle článku 25 nebo okamžitě po obdržení žádosti o blokaci Karty, byla-li žádost učiněna prostřednictvím Online služeb V některých případech může být blokace Karty pro použití na prodejních místech, která dočasně z technických či jiných důvodů pracují v režimu offline, technicky neproveditelná. V takovém případě odpovídá Zákazník za transakce uskutečněné prostřednictvím Karty na prodejních místech, která dočasně pracují v režimu offline, do uplynutí 48 hodin od obdržení potvrzení o blokaci Karty od společnosti MOL podle článku 12.3 nebo Pro účely Smlouvy se má za to, že k doručení potvrzení došlo ve hodin (půlnoc) dne, ve kterém MOL potvrzení odeslal. Karta, která byla zablokována, může být na žádost Zákazníka v budoucnu odblokována. MOL je však oprávněn zrušit Kartu, která je zablokována po dobu delší než tři měsíce. 13. Zrušení Karty 13.1 MOL je oprávněn bez předchozího upozornění zrušit jakoukoliv Kartu vydanou Zákazníkovi a požadovat její vrácení nebo odmítnout opakované vydání, nahrazení či obnovení funkce jakékoliv Karty, a to za předpokladu, že Zákazník je v prodlení s úhradou faktur, vyčerpal přidělený Finanční limit nebo Limit karet, je ohroženo bezpečné použití Karty (např. opakovaným chybným zadáním PINu), snížení hodnoty poskytnutého zajištění, Karta není aktivně používána atd.. MOL může na základě svého volného uvážení předem či následně o zrušení Karty Zákazníka informovat Zákazník může kdykoliv z jakéhokoliv důvodu požádat MOL o zrušení jakékoliv Karty vydané Zákazníkovi prostřednictvím call centra v běžné pracovní době nebo formou písemné žádosti postupem podle článku 25. MOL provede zrušení Karty a doručí Zákazníkovi potvrzení o zrušení Karty faxem, em či jiným způsobem v Pracovní den bezprostředně následující po doručení žádosti o zrušení Karty společnosti MOL. Žádost o zrušení karty nelze podat prostřednictvím Online služeb MOL zruší Kartu pro použití na prodejních místech, která pracují v režimu online, v okamžiku doručení potvrzení o zrušení Karty Zákazníkovi V některých případech může být zrušení Karty pro použití na prodejních místech, která dočasně z technických či jiných důvodů pracují v režimu offline, technicky neproveditelné. V takovém případě odpovídá Zákazník za transakce uskutečněné prostřednictvím Karty na prodejních místech, která dočasně pracují v režimu offline, do uplynutí 48 hodin od obdržení potvrzení o zrušení Karty od společnosti MOL podle článku Pro účely Smlouvy se má za to, že k doručení potvrzení došlo ve hodin (půlnoc) dne, ve kterém MOL potvrzení odeslal Podání žádosti o vrácení či zrušení Karty nemá vliv na povinnosti Zákazníka vyplývající ze Smlouvy. Vrácení ani zrušení Karty nezbavuje Zákazníka povinnosti splnit své peněžité dluhy vůči MOL vyplývající ze Smlouvy Zrušení Karty je nevratné. Karta, která byla zrušena, nemůže být v budoucnu opětovně použita. Zákazník se zavazuje zničit Kartu, kterou má ve své dispozici poté, co došlo k jejímu zrušení. 2-GTC_Customer_Prepaid-Credit_CZ_FINAL 9/14

10 14. Ztráta a odcizení Karty 14.1 Zákazník se zavazuje bez prodlení informovat MOL o ztrátě, krádeži nebo zneužití Karty nebo o skutečnosti, že Karta zůstala v držení osoby, která nadále není Držitelem karty, a to formou písemného oznámení doručeného na adresu pracoviště call centra společnosti MOL postupem podle článku 25, a požádat v takovém případě o zrušení Karty podle článku Příslušné oznámení musí obsahovat devatenáctimístné číslo Karty. Pokud může být ztráta, krádež nebo zneužití Karty považováno za trestný čin, je Zákazník rovněž povinen tuto skutečnost ohlásit policii Zákazník je ve všech případech povinen sdělit MOL všechny informace o okolnostech týkajících se ztráty, krádeže či zneužití příslušné Karty a poskytnout MOL potřebnou součinnost k získání ztracené či odcizené Karty. 15. Odpovědnost Zákazníka 15.1 Zákazník odpovídá za transakce a je povinen zaplatit všechny dlužné částky související s uskutečněním transakce prostřednictvím Karty, byla-li příslušná Karta použita se zadáním správného PIN nebo pokud Zákazník způsobil či umožnil neoprávněné použití Karty Pokud Zákazník řádně požádal o blokaci či zrušení Karty, není odpovědný za transakce uskutečněné prostřednictvím příslušné Karty na prodejních místech, která pracují v režimu online, od okamžiku blokace či zrušení Karty podle článku 12.5 nebo 13.3; offline, od okamžiku blokace či zrušení Karty podle článku 12.6 nebo Zákazník odpovídá za transakce a je povinen zaplatit všechny dlužné částky související s uskutečněním transakce prostřednictvím Karty v době před provedením blokace Karty podle článku 12.5 nebo 12.6; před provedením zrušení Karty podle článku 13.3 nebo 13.4; nebo stanovené společností MOL, pokud o blokaci či zrušení Karty rozhodl MOL podle článku 12.1 nebo Informace 16.1 Zákazník je povinen bez prodlení informovat společnost MOL doporučenou poštou o jakýchkoliv změnách, které mohou ovlivnit plnění či trvání této Smlouvy, zejména změnu obchodní firmy Zákazníka, identifikačního čísla, osob oprávněných jednat za Zákazníka, právní formy, adresy či údajů týkajících se bankovních účtů, dále podstatné změny ve finanční situaci Zákazníka nebo zahájení likvidace nebo insolvenčního či obdobného řízení, atd. nebo Změnu kontroly Pokud společnost MOL zjistí, že jakákoliv informace poskytnutá Zákazníkem je věcně nesprávná či nepřesná a Zákazník o této skutečnosti MOL v souladu s článkem 16.1 neinformoval, stávají se všechny pohledávky, k jejichž zaplacení je Zákazník podle Smlouvy povinen, ihned splatnými a MOL může využít svoje právo stanovené v článku 17.1(a). 17. Zánik Smlouvy 17.1 Smlouva zaniká: výpovědí učiněnou kteroukoliv Smluvní stranou (postupem podle článku 25); výpovědní doba činí jeden měsíc a začíná běžet první den měsíce následujícího po odeslání výpovědi; Smlouva zaniká k poslednímu dni příslušného měsíce; písemnou dohodou Smluvních stran; odstoupením společnosti MOL od Smlouvy doručeným faxem, em, kurýrem či poštou Zákazníkovi z následujících důvodů: (a) Zákazník porušil jakékoliv ustanovení Smlouvy; nebo 2-GTC_Customer_Prepaid-Credit_CZ_FINAL 10/14

11 (b) MOL se rozumně domnívá, že proti Zákazníkovi bude nebo bylo-li proti Zákazníkovi zahájeno insolvenční, exekuční či obdobné řízení nebo Zákazník vstoupil do likvidace nebo nastala jiná skutečnost, která dle názoru MOL může ovlivnit schopnost Zákazníka dostát jakýmkoliv povinnostem nebo plnit povinnosti vyplývající ze Smlouvy; nebo (c) u Zákazníka nastala Změna kontroly; nebo (d) MOL obdrží informaci o bonitě Zákazníka, která by na základě rozumného uvážení MOL mohla založit důvod k odmítnutí Žádosti, pokud by tuto informaci měl MOL k dispozici před podpisem Smlouvy; (iv) výpovědí podle Smlouvy S ohledem na ustanovení článku 17.1 (b) výše, tímto Zákazník výslovně potvrzuje a souhlasí s tím, že povinnosti Zákazníka související s používáním Karet, které vyplývají ze Smlouvy, nepředstavují povinnosti bezprostředně související se zachováním závodu Zákazníka, a že služby poskytované společností MOL podle této Smlouvy nejsou podmínkou pro udržení provozu závodu Zákazníka Při respektování podmínek stanovených dále v článku 17.4, se pro účely Smlouvy následující skutečnosti považují za Změnu kontroly: nad Zákazníkem získá možnost kontroly osoba, která nad Zákazníkem dosud kontrolu vykonávat nemohla; nebo stávající skutečná kontrolující osoba (hlavní mateřská společnost) Zákazníka ztratí možnost kontroly nad Zákazníkem ; nebo třetí osoba získá možnost kontroly nad stávající skutečnou kontrolující osobou (hlavní mateřskou společností) Zákazníka; nebo (iv) osoba, která není pod kontrolou stávající skutečné kontrolující osoby (hlavní mateřské společnosti) Zákazníka, získá možnost kontroly nad Zákazníkem Pro účely Smlouvy se kontrolou nad jakoukoliv společností rozumí možnost disponovat více než 50% hlasovacích práv, právo jmenovat více než polovinu členů orgánů společnosti, nebo účast na základním kapitálu společnosti ve výši přesahující 50%. 18. Důsledky zániku Smlouvy 18.1 V okamžiku odstoupení či výpovědi Smlouvy kteroukoliv Smluvní stranou se účinností takového odstoupení či uplynutím výpovědní doby peněžité pohledávky MOL vyplývající ze Smlouvy stávají v celém rozsahu splatnými a Zákazník ztrácí právo používat Kartu (to ovšem neomezuje práva společnosti MOL vzniklá do dne účinnosti odstoupení či výpovědi Smlouvy) Zákazník je povinen při zániku Smlouvy bezodkladně zničit všechny Karty Smluvní strany se dohodly, že ke dni zániku Smlouvy se započítávají veškeré peněžité pohledávky MOL za Zákazníkem proti pohledávce Zákazníka na vrácení Zálohy, byla-li sjednána. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že k započtení pohledávek podle tohoto ustanovení 18.3 dojde bez jakéhokoliv dalšího úkonu Smluvních stran či třetí osoby Pokud po započtení pohledávek podle ustanovení 18.3 výše zůstane část Zálohy nevyčerpaná, je Zákazník oprávněn využívat Kartu ještě po dobu 3 měsíců od zániku Smlouvy, přičemž není oprávněn požadovat vrácení části Zálohy. Po uplynutí této doby právo požadovat vrácení nevyčerpané části Zálohy zaniká. 19. Odpovědnost Zákazníka a MOL 19.1 Zákazník je povinen nahradit újmu vzniklou MOL v důsledku porušení povinností ze Smlouvy a dalších povinností Zákazníka a v případě zneužití Karty; dojde-li ke zneužití Karty, je Zákazník povinen zaplatit cenu za Dodávku i v případě, že Dodávku získá osoba odlišná od Zákazníka a Držitele karty MOL neodpovídá Držiteli karty, Zákazníkovi ani třetím osobám za Dodávky poskytnuté Smluvními dodavateli nebo třetími osobami provozujícími prodejní místa. Držitel karty je při reklamaci Dodávek povinen řídit se reklamačními podmínkami nacházejícími se v prodejním místě. 2-GTC_Customer_Prepaid-Credit_CZ_FINAL 11/14

12 19.3 Vylučuje se povinnost společnosti MOL (jakož i subdodavatele či zmocněnce) k náhradě újmy vzniklé v důsledku nepřesné informace o transakcích uskutečněných prostřednictvím Karty, pokud tyto nepřesné informace vznikly v důsledku poskytnutí nesprávných nebo neúplných informací Držitelem karty nebo třetí osobou MOL neposkytuje záruku, že software nebo data (zahrnuté na CD-discích, páskách, pevných discích nebo jiných nosičích, hmotné či nehmotné povahy, a bez ohledu na elektronický či jiný způsob jejich doručení Zákazníkovi) dodané Zákazníkovi neobsahují viry či jiné škodlivé programy. MOL nezná počítačový systém používaný Zákazníkem, a tudíž nemůže zaručit, že software nebo data dodaná Zákazníkovi budou kompatibilní s počítačovým systémem používaným Zákazníkem ani kompatibilnost funkcí software a dat s počítačovým systémem Zákazníka. Povinnost společnosti MOL nahradit Zákazníku újmu vzniklou v této souvislosti se vylučuje Vylučuje se povinnost společnosti MOL nahradit Držiteli karty způsobenou tím, že Smluvní dodavatel odmítne z jakéhokoliv důvodu poskytnout Držiteli karty Dodávku Vylučuje se ručení společnosti MOL za splnění případné povinnosti Smluvního dodavatele ve smyslu 2914 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 20. Duševní vlastnictví 20.1 Duševní vlastnictví, jehož příkladný výčet je uveden níže, zůstává vlastnict vím MOL nebo příslušných poskytovatelů licencí: počítačový software nebo data dodané či používané společností MOL v souvislosti s plněním této Smlouvy; jakákoliv data předaná společností MOL Držiteli karty nebo Uživateli; obsah Internetových stránek MOL, zejména kódování, text, obrázky, odkazy a webové stránky; (iv) Online služby; a (v) všechny ostatní materiály poskytnuté Zákazníkovi a/nebo Držiteli karty společností MOL podle této Smlouvy Duševní vlastnictví vyplývající ze Smlouvy nebo vytvořené podle Smlouvy nebo pro účely jejího plnění se stává okamžikem jeho vzniku vlastnictvím MOL a Zákazník je na základě tohoto článku 20 povinen učinit veškeré úkony potřebné k postoupení všech práv z Duševního vlastnictví na MOL a zajistit, aby Držitel karty a/nebo Uživatel postoupili práva z Duševního vlastnictví na MOL Zákazník se zdrží a zajistí, aby se Držitel karty a/nebo Uživatel zdrželi jakýchkoliv úkonů, které by odporovaly článku 20.1 a Zákazník se zdrží a zajistí, aby se Držitel karty a/nebo Uživatel zdrželi: pokusů o zpětné inženýrství, dekódování, rekompilaci či převádění strojových kódů software dodaného nebo používaného společností MOL při plnění Smlouvy s výjimkou postupů povolených Právními předpisy; převádění software dodaného nebo používaného společností MOL při plnění Smlouvy do formy čitelné pro člověka nebo vědomého umožnění tohoto převádění třetím osobám s výjimkou převádění, jehož provádění nelze podle Právních předpisů smluvně omezit; úprav software dodaného nebo používaného společností MOL při plnění Smlouvy a vytváření děl odvozených od tohoto software nebo dat; a (iv) předávání a rozšiřování software dodaného nebo používaného společností MOL při plnění Smlouvy, a to elektronicky, prostřednictvím internetu nebo jiným způsobem. 2-GTC_Customer_Prepaid-Credit_CZ_FINAL 12/14

13 21. Předpokládaný objem Dodávek, Množstevní sleva 21.1 Předpokládaný objem Dodávek je sjednán v Příloze B Smlouvy. Množstevní sleva je poskytována v závislosti na skutečném objemu Dodávek. Pokud skutečný objem Dodávek nedosáhne předpokládaného objemu Dodávek, je MOL oprávněn na základě vlastního uvážení snížit výši poskytované množstevní slevy Výše množstevní slevy se vypočítá zvlášť pro každé fakturační období. Objem Dodávek uskutečněných v jednom fakturačním období nemůže být pro účely výpočtu množstevní slevy převeden do jiného faktura čního období. 22. Změny Smlouvy Změny týkající se Smlouvy a Všeobecných obchodních podmínek jsou upraveny v příslušných ustanoveních Smlouvy. 23. Společná a nerozdílná povinnost plnit Pokud se Zákazník sestává z dvou nebo více osob, jsou tyto osoby povinny plnit povinnosti z této Smlouvy společně a nerozdílně. 24. Nadpisy Nadpisy jsou ve Smlouvě použity pouze z důvodu přehlednosti a nemají vliv na její výklad. 25. Oznámení 25.1 Není-li výslovně stanoveno jinak, musí být veškerá oznámení a jiná korespondence podle Smlouvy nebo v souvislosti s ní adresovaná MOL učiněna v písemné formě a řádně podepsána Zákazníkem a doručena společnosti MOL doporučenou poštou Není-li výslovně stanoveno jinak, musí být veškerá oznámení a jiná korespondence podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní adresovaná Zákazníkovi učiněna faxem, em, kurýrem nebo poštou Oznámení a jiná korespondence podle Smlouvy nebo v souvislosti s ní musí být zaslána příslušné Smluvní straně na adresu nebo čísla uvedené ve Smlouvě nebo v Žádosti nebo které Smluvní strana, které je oznámení adresováno, příležitostně sdělí druhé Smluvní straně Oznámení podle Smlouvy jsou účinná, jen jsou-li řádně doručena na správnou adresu, není-li výslovně stanoveno jinak Oznámení podle Smlouvy mohou být odvolána nebo vzata zpět jen na základě oznámení učiněného v souladu s tímto článkem Oznámení se považují za doručená v den jejich převzetí adresátem nebo v den, kdy došlo k záměrnému zmaření doručení příslušného oznámení nebo v den, kdy provozovatel poštovních služeb vrátí oznámení odesílateli jako nedoručitelné. V případě pochybností se oznámení považuje za doručené pátým dnem po jeho odeslání. 26. Vyšší moc Okolnosti, jejichž prokázáním se Smluvní strany zprostí povinnosti k náhradě újmy za nesplněných svých povinností ze Smlouvy, jsou stanoveny v příslušných ustanoveních zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 27. Vzdání se práv Skutečnost, že MOL nevymáhá jakékoliv ustanovení Smlouvy, nesmí být vykládána jako vzdání se práv společnosti MOL vyplývajících z tohoto ustanovení, pokud společnost MOL druhé Smluvní straně výslovně písemně neoznámí, že se příslušných práv vzdává. 28. Rozhodné právo Ustanovení Smlouvy se řídí právním řádem České republiky. 29. Řešení sporů 2-GTC_Customer_Prepaid-Credit_CZ_FINAL 13/14

14 29.1 Smluvní strany budou řešit spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména spory týkajících se uzavření, plnění a zániku Smlouvy a spory týkající se právních vztahů vzniklých před uzavřením a po zániku Smlouvy, smírně. Nebude-li smírné vyřešení sporů možné, postupuje se dále podle Smlouvy. 30. Jazyk Veškerá oznámení nebo jiná korespondence podle Smlouvy nebo v souvislosti s ní mohou být učiněna výlučně: v českém jazyce; nebo v jiném jazyce, pokud je k nim připojen překlad do českého jazyka, jehož správnost svým podpisem potvrdí osoba oprávněná jednat za příslušnou Smluvní stranu. 31. Oddělitelnost Neplatné, zdánlivé nebo neúčinné ustanovení Smlouvy neovlivňuje platnost ani účinnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, zdánlivé či neúčinné ustanovení Smlouvy novým ustanovením, jehož smysl a účel budou shodné se zamýšleným účelem nahrazovaného ustanovení. 32. Kolizní ustanovení V případě rozporu mezi těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a Smlouvou, jsou rozhodující příslušná ustanovení Smlouvy. V případě rozporu mezi Smlouvou a Zvláštními obchodními ujednáními (Příloha B Smlouvy), jsou rozhodující příslušná ustanovení Zvláštních obchodních ujednání. Přílohy: Příloha č. 1: Seznam Poplatků * * * 2-GTC_Customer_Prepaid-Credit_CZ_FINAL 14/14

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s.

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Tyto Všeobecné smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi společností Hotel Theresia Kolín, a.s., se sídlem Kolín,

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi držitelem Express Deli karty na straně jedné a provozovatelem systému - společností Monet+, a.s., IČO: 26217783, se sídlem Za

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DODÁVKÁCH STLAČENÉHO ZEMNÍHO PLYNU (CNG)

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DODÁVKÁCH STLAČENÉHO ZEMNÍHO PLYNU (CNG) RÁMCOVÁ SMLOUVA O DODÁVKÁCH STLAČENÉHO ZEMNÍHO PLYNU (CNG) uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění, VEMEX s.r.o. Se sídlem: Praha 6, Bubeneč, Na Zátorce

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti FESH s.r.o. se sídlem Bryksova 763/46, Praha 9 IČO: 02319829 DIČ: CZ02319829 pro prodej zboží a služeb prostřednictvím internetové adresy www.fengshuiacademy.cz a

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s.

Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím systému MultiCash LBBW Bank CZ a.s. Obchodní podmínky pro používání služeb přímého bankovnictví prostřednictvím Systému MultiCash

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

FitCraft Recyklace s.r.o.

FitCraft Recyklace s.r.o. Smlouva o zajištění plnění povinností provozovatele Solární elektrárny při nakládání s elektroodpadem ze Solárních panelů (dále jen Smlouva ) Číslo smlouvy Objednatele:. Číslo smlouvy Zhotovitele:.. uzavřená

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy, OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvod 1.1. Účelem těchto obchodních podmínek je: (c) (d) konkretizovat některá ustanovení kupní smlouvy (dále jen Smlouva ), vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Čl. I Vznik smluvního vztahu 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy o překladatelských a tlumočnických

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ZVÝHODNĚNÉ SLUŽBY (JIHOČESKÉHO PODNIKATELSKÉHO VOUCHERU)

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ZVÝHODNĚNÉ SLUŽBY (JIHOČESKÉHO PODNIKATELSKÉHO VOUCHERU) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ZVÝHODNĚNÉ SLUŽBY (JIHOČESKÉHO PODNIKATELSKÉHO VOUCHERU) Smluvní strany: 1. Poskytovatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice,

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY strana: 1 z 6 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY společnosti PLASTIKA a.s. se sídlem Kaplanova 2830, 767 01 Kroměříž, IČ: 27448550, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

Smlouva o přístupu do CS OTE

Smlouva o přístupu do CS OTE (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ZVÝHODNĚNÉ SLUŽBY (JIHOČESKÉHO PODNIKATELSKÉHO VOUCHERU)

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ZVÝHODNĚNÉ SLUŽBY (JIHOČESKÉHO PODNIKATELSKÉHO VOUCHERU) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ZVÝHODNĚNÉ SLUŽBY (JIHOČESKÉHO PODNIKATELSKÉHO VOUCHERU) Smluvní strany: 1. Poskytovatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

2.4. Pravidla a podmínky

2.4. Pravidla a podmínky 2.4. Pravidla a podmínky 1. BONUS PROGRAM + 1.1. Věrnostní program BONUS + (dále jen BONUS + ) je provozován obchodní společností BLOK, spol. s r. o., se sídlem Bojkovice, Nádražní 953, PSČ 687 71, Česká

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SOFTWARE FAPI

OBCHODNÍ PODMÍNKY SOFTWARE FAPI OBCHODNÍ PODMÍNKY SOFTWARE FAPI vydané na základě 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Obchodní společnost Firma 2.0. s.r.o., se sídlem v Praze, Krakovská

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s. (dále jen VOP )

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s. (dále jen VOP ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s. (dále jen VOP ) 1. Obecná ustanovení 1.1 Tyto VOP upravují vztahy vzniklé v souvislosti s prodejem zboží a služeb poskytovaných společností

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (CZ občanský zákoník, zákon č. 89/2012 sb.) FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. CZ-46361 Raspenava 189, Česká republika Identifikační číslo: 27288501, Daňové identifikační číslo:

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE. Obchodní společnosti: studio nirvana

Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE. Obchodní společnosti: studio nirvana studio nirvana Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE Obchodní společnosti: studio nirvana Se sídlem: Karla Čapka 742, Sokolov, 35601 identifikační číslo: 45410810 Provozovna: ul. Přátelství

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky pro realizaci internetových reklamních kampaní agenturou BenedaGroup.com na internetových serverech dle příslušného mediaplánu. 1) OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Agentura

Více

Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení

Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení Čl. I Vznik smluvního vztahu 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen OP ) tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy na zajištění překladatelských a tlumočnických

Více

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE

Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle 37p odst. 1 a 2 a 37h odst. 1, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb.,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE Strany 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen všeobecné podmínky ) upravují závazkové vztahy při dodávkách produktů, výrobků, služeb či jakýchkoli jiných dodávkách obchodní

Více

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o.

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o. I) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře icon plavby s r.o. se sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 27249786,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl 1. Základní pojmy 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) vydává společnost M E D I A T E L, spol. s r.o.,

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o. Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o. 1 Všeobecné ustanovení (3) Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELSO system spol. s r.o. se sídlem ve Fryštáku, Zlínská 419, IČ:60748303(dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně:

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: Obchodní podmínky Společnosti TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114, DIČ CZ 034 61 114 se sídlem Lesní 1, Beroun-Zdejcina, 266 01 Beroun zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více