ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 12 Brno. okresní pracoviště Brno - venkov. Inspekční zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 12 Brno. okresní pracoviště Brno - venkov. Inspekční zpráva"

Transkript

1 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 12 Brno okresní pracoviště Brno - venkov Inspekční zpráva Dětský domov internátní Vranov u Brna, Žižkova 160 Identifikátor ředitelství: Zřizovatel: Školský úřad Brno - venkov, Rybkova 1, Brno Školský úřad: Brno - venkov, Rybkova 1, Brno Čj / Signatura kl3ls201

2 OBSAH 1 ÚVOD Předmět inspekce Termín inspekce Složení inspekčního týmu Ředitelka dětského domova Označení dokladů a ostatních materiálů, o které se zjištění opírá VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DĚTSKÉHO DOMOVA Výchovně vzdělávací program dětského domova s příslušnou dokumentací Bezpečnost z pohledu svěřence Stimulační úroveň Další informace o výchovně vzdělávacím programu dětského domova Přehled o počtu výchovných skupin (rodinných buněk) ŘÍZENÍ DĚTSKÉHO DOMOVA Koncepční záměry dětského domova, plánování Odborné a pedagogické řízení Organizační struktura dětského domova Personální struktura dětského domova Péče o další vzdělávání a odborný růst pedagogických pracovníků Kontrolní systém dětského domova, kontrola a hodnocení Informační systém dětského domova - vnitřní a vnější Vedení povinné dokumentace Úroveň spolupráce dětského domova s dalšími zainteresovanými orgány Výroční zpráva Efektivnost využívání finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu vzhledem k účelu činnosti dětského domova PODMÍNKY, PRŮBĚH A VÝSLEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI Hodnocení materiálně technických podmínek výchovně vzdělávací činnosti vzhledem ke schváleným dokumentům a počtu svěřenců Hodnocení psychohygienických podmínek dětského domova Hodnocení dětského domova z hlediska rozvoje osobnosti svěřenců, z hlediska výchovné práce a kvality speciálních činností Hodnocení dětského domova z hlediska znalosti a využívání důležitých informací o svěřencích Hodnocení dětského domova z hlediska úrovně výsledků výchovně vzdělávací činnosti Hodnocení dalších aktivit, které významně ovlivňují činnost dětského domova Hodnocení činnosti zařízení, která jsou součástí dětského domova ZÁVĚR Závěry inspekce Doporučení inspekce k další činnosti dětského domova Datum a podpis ředitelky kontrolovaného dětského domova stvrzující převzetí zprávy Další adresáti zprávy Připomínky ředitelky dětského domova...14 Komplexní inspekce - str. 2

3 1 ÚVOD 1.1 Předmět inspekce Komplexní posouzení činnosti dětského domova dle 18 odst. 3, 4 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. 1.2 Termín inspekce ledna Složení inspekčního týmu Vedoucí týmu: Člen týmu: 1.4 Ředitelka dětského domova Mgr. Ludmila Konopková Mgr. Věra Vojtová Statutárním orgánem dětského domova je ředitelka zařízení Ilona Jabůrková, jmenovaná do funkce na základě konkurzního řízení súčinností od 2. října Zástupce statutárního orgánu nebyl v době konání inspekce ustanoven. 1.5 Označení dokladů a ostatních materiálů, o které se zjištění opírá zřizovací dokumentace včetně informačního výpisu zakládací listina výroční zpráva pracovní řád vnitřní řád organizační řád celoroční plán pro rok 1998/99 koncepce personální dokumentace zaměstnanců zápisy pedagogických rad a porad osobní spisy svěřenců pedagogické deníky a charakteristiky svěřenců režim dne týdenní plány výchovných skupin denní záznamy měsíční rozpis služeb vychovatelů evidence kapesného evidence ošetřovného kniha návštěv svěřenců a úředních návštěv kniha nemocných a podávání léků Komplexní inspekce - str. 3

4 evidence návštěv u lékaře kniha úrazů zápisy a protokoly kontrolních orgánů hospodářská evidence jednací protokol kroniky Komplexní inspekce - str. 4

5 2 VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DĚTSKÉHO DOMOVA 2.1 Výchovně vzdělávací program dětského domova s příslušnou dokumentací Dětský domov je internátní zařízení, které poskytuje náhradní výchovu dětem a mladistvým s nařízenou ústavní výchovou nebo vydaným předběžným opatřením. Posláním a záměrem výchovy a vzdělání svěřenců je připravit je na reálný život a nahradit jim rodinu v oblasti citové a mravní. Základním dokumentem pro stanovování úkolů výchovné práce je celoroční plán pro rok 1998/99. Je podkladem pro týdenní plány výchovné činnosti skupin zpracované denními vychovateli. Výchova a vzdělávání svěřenců probíhá v součinnosti s mateřskou školou a prvním stupněm základní školy v obci, starší svěřenci dojíždějí do základních škol, učilišť a středních škol do Brna. 2.2 Bezpečnost z pohledu svěřence Budova dětského domova stojí na rozlehlém pozemku na kraji obce. Okolní lesy posilují dojem zdravého, pro děti vhodného prostředí. Poloha zařízení umožňuje vychovatelům poskytovat svěřencům dostatek volného pohybu při zachování pravidel bezpečnosti. Blízkost velkoměsta, kam starší svěřenci dojíždějí, vede k jejich sociální zdatnosti, ale také ke kontaktu s negativními jevy. Protidrogový koordinátor je ustanoven, vede aktivní protidrogový program. V dětském domově se nekouří, svěřenci jsou k nekuřáctví důsledně vedeni, mimo areál však občas někteří z nich kouří. Šikana se v současné době nevyskytuje, jedna dívka, u níž se tyto tendence objevily, byla umístěna na diagnostický pobyt. V době inspekce již byla zpět v dětském domově, její agresivita byla zklidněna. Problematika romského etnika je respektována. Starší svěřenci jsou v dostatečné míře poučeni o bezpečném sexu, dívky, které měly dlouhodobější vztah, byly vybaveny antikoncepcí. Pocit jistoty a bezpečnosti je u svěřenců cíleně posilován.. Svěřenci mají možnost podílet se společně na různých činnostech a vzájemně komunikovat bez ohledu na zařazení do výchovné skupiny. Vnitřní prostředí domova působí útulně a zabydleně, ale v obytných prostorách je minimální možnost soukromí. Svěřenecká samospráva není ustanovena. Úroveň bezpečnosti svěřenců je spíše nadprůměrná. 2.3 Stimulační úroveň Svěřenci jsou vedeni k samostatnosti a zodpovědnému chování, k pochopení reálného života a reality vlastních možností. Jsou směrováni k dobrým výkonům ve škole, motivováni k dosažení odborné kvalifikace, aby měli možnost uplatnit se na trhu práce. Praktické zkušenosti získávají při práci na zahradě, v kuchyni a při občasné péči o mladší děti. Veřejnost v obci přijímá obyvatele dětského domova bez problémů, dojíždění do škol posiluje sebevědomí a sociální integraci svěřenců. Ředitelka domova má zpětné informace o samostatném životě a problémech bývalých svěřenců, udržují vzájemné kontakty. Většina rodičů má zachovaná rodičovská práva, mohou tedy svoje děti navštěvovat a brát si je k sobě na víkendy a svátky se souhlasem sociálního kurátora. Část z nich projevuje o svoje děti pouze formální zájem. Režim návštěv upravuje vnitřní řád. Svěřenci jsou vedeni k reálnému sebehodnocení a postojům, stimulace je na běžné, průměrné úrovni. Komplexní inspekce - str. 5

6 2.4 Další informace o výchovně vzdělávacím programu dětského domova Výchovně-vzdělávací program dětského domova si klade za cíl odklonit svěřence od pasivního trávení volného času. Sledování televizních programů je pojímáno jako součást výchovy, televize neslouží jako permanentní zvuková kulisa. Programy jsou vybírány s přihlédnutím k věkové skupině svěřenců. Přednost mají sportovní, turistické a kulturní aktivity. Projevuje-li některý ze svěřenců individuální sportovní nebo jinak orientovaný zájem, je jeho zájem podporován, je mu umožněno účastnit se aktivit ve škole, sportovních klubech a kroužcích v okolních obcích nebo v Brně. Přímo v dětském domově nejsou zájmové kroužky organizovány. Vzhledem k hudebnímu a pohybovému nadání některých, zejména romských svěřenců, uvažuje ředitelka zařízení o hudebně-tanečním kroužku. Výchovně-vzdělávací program dětského domova je doplněn aktivitami různého druhu, respektuje individuální zájmy svěřenců. Tato oblast činnosti je průměrná. 2.5 Přehled o počtu výchovných skupin (rodinných buněk) Tab. 1 : počet výchovných skupin a svěřenek/svěřenců Výchovná skupina Počet svěřenců MŠ ZŠ ZvŠ Učni Žáci SŠ Dívky Sourozenci I x3, 1x2 II x2 Celkem Dětský domov má kapacitu 25 svěřenců. Počet výchovných skupin a počet svěřenců umístěných v době inspekce v zařízení je v souladu se stanovenou kapacitou. V tabulce není započítána dívka, která je podmínečně propuštěna a v květnu tohoto roku dosáhne zletilosti. Jeden hluchoněmý chlapec, který je organizačně zařazen ve druhé výchovné skupině, je fakticky umístěn na zvláštní škole internátní v Ivančicích. Tato záležitost je v řešení. Komplexní inspekce - str. 6

7 3 ŘÍZENÍ DĚTSKÉHO DOMOVA 3.1 Koncepční záměry dětského domova, plánování Ředitelka zařízení má písemně zpracovanou koncepci, kterou předkládala při konkursu. Zabývá se v ní postavením dětského domova ve školském systému a ve vztahu k sociálnímu prostředí. Z hlediska dlouhodobých koncepčních záměrů je tento dokument málo konkrétní a nezahrnuje problematiku v celé šíři. Ředitelka však má dlouhodobé koncepční cíle ujasněné ve všech oblastech a promyšlené tak, aby jejich postupná realizace přinesla prospěch a rozvoj domovu. Písemnou verzi zpracovává. Roční plán řeší úkoly střednědobého charakteru po jednotlivých složkách výchovy, chybí mu větší konkrétnost se stanovením postupných kroků a zodpovědnosti za plnění úkolů. Krátkodobé plánování je funkční a je v souladu s potřebami provozu zařízení. Úroveň plánování je průměrná. 3.2 Odborné a pedagogické řízení Organizační struktura dětského domova Organizační řád zařízení vymezuje kompetence jednotlivých pracovníků a stanovuje pracovní náplně. Statutárním orgánem dětského domova je ředitelka. Zástupce statutárního orgánu není ustanoven, ředitelka uvažuje o jmenování svého zástupce až po stabilizaci personální situace. V době její nepřítomnosti ji zastupuje vychovatel s písemným pověřením, vždy s vědomím školského úřadu jako zřizovatele. Ředitelka řídí pedagogické i provozní pracovníky, vedoucí kuchyně řídí práci kuchařek Personální struktura dětského domova Tab. 2: personální zajištění dětského domova Zaměstnanci Celkový počet Z toho žen Ředitel 1 1 Vychovatelé 6 6 Pomocní vychovatelé 2 2 Ostatní zaměstnanci 7 5 Celkem V době inspekce bylo zaměstnáno na zařízení sedm pedagogických pracovnic včetně ředitelky, dvě z nich byly přijaty na zástup za dlouhodobě nemocné vychovatelky. Odbornou a pedagogickou způsobilost mají dvě, ředitelka absolvovala vysokoškolské studium vychovatelství a jedna pracovnice má středoškolské pedagogické vzdělání. Vychovatelka na nemocenské studuje speciální pedagogiku na pedagogické fakultě. Dvě vychovatelky mají pedagogické minimum, dvě sociálněprávní vzdělání. V zařízení pracují dvě pomocné vychovatelky. V kategorii ostatních pracovníků jsou zařazeni: vedoucí stravování, dvě kuchařky, švadlena, uklízečka, údržbář (všichni s úvazkem 1,0) a hospodářka (úv. 0,5). Komplexní inspekce - str. 7

8 V letošním roce dojde k obměně pracovníků, dvě vychovatelky odejdou do starobního důchodu, dvě, tč. na nemocenské, na mateřskou dovolenou. Ředitelka si klade za cíl doplnit stav pedagogických pracovníků vychovateli - muži, aby zajistila pro výchovu svěřenců mužský vzor Péče o další vzdělávání a odborný růst pedagogických pracovníků Ředitelka dětského domova má zpracován stručný plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Odborných seminářů se účastní zatím pouze ona sama a vychovatelka, která má podanou přihlášku ke studiu na fakultě sociálních studií, obor psychologie - sociologie. Širší účast na programech dalšího vzdělávání je plánována až po obměně pedagogického sboru. Odborné a pedagogické řízení je na průměrné úrovni, personální struktura je podprůměrná, stejně jako plán dalšího vzdělávání, což souvisí s aktuální personální situací. 3.3 Kontrolní systém dětského domova, kontrola a hodnocení Ředitelka zařízení má vytvořen kontrolní systém, který je účelný a funkční. Základní filosofie kontrolní činnosti je specifikována v koncepci, podrobněji jsou záměry rozpracovány v měsíčních plánech. Pracovníci jsou s těmito cíli seznamováni na pedagogických radách. Při kontrole správních zaměstnanců se ředitelka zaměřuje především na plnění pracovních úkolů a dodržování pracovní doby, u pedagogů sleduje metody a formy jejich práce, přístup k dětem, organizaci režimu a činnosti související s rozvojem osobnosti dítěte. Závěry hospitací a kontrol jsou s pracovníky prohovořeny. Ředitelka využívá spíše motivačního hlediska kontrolní činnosti, při opakovaných nedostatcích přistupuje i k sankčním opatřením. Kontrolní systém je vytvořen a plní svou funkci, jeho úroveň je spíše nadprůměrná. 3.4 Informační systém dětského domova - vnitřní a vnější Vzhledem k charakteru zařízení je vnitřní informační systém založen na osobním přenosu informací. Do knihy denních hlášení zaznamenávají vychovatelé informace o svěřencích a průběhu dne, jsou objevují se zde i vzkazy vychovatelek, které do denních hlášení pro svůj osobní charakter nepatří. Z hlediska využívání informací o svěřencích je velký důraz kladen na znalost jejich anamnézy. Na pravidelných pedagogických radách (každý třetí týden) informuje jeden z kmenových vychovatelů výchovné skupiny o činnosti a o jednotlivých svěřencích. O problematice jednotlivců pak diskutují všichni pedagogové. Vedou si podrobné záznamy v pedagogických denících. Významným prvkem vnitřního informačního systému je komunitní sezení svěřenců a pedagogů. Zabývá se vnitřním životem domova z pohledu svěřenců, je formou jejich participace na chodu domova, jeho programu a aktivitách. Kontakt s veřejností, rodiči i institucemi zajišťuje ředitelka zařízení. Vychovatelé skupin zajišťují přenos informací ze škol, které svěřenci navštěvují. Styk s rodiči je umožněn, pokud to není v rozporu se zájmy svěřence, návštěvní den je jedenkrát za měsíc. Rodiče umístěné v nápravném zařízení informuje ředitelka o jejich dětech písemně. O historii domova je vedena kronika již od roku 1949 s různou úrovní záznamů po stránce obsahové i formální, výpovědní hodnota je však významná. Informační systém je na spíše nadprůměrné úrovni. Komplexní inspekce - str. 8

9 3.5 Vedení povinné dokumentace Povinná dokumentace je zavedena a vedena v souladu splatnou legislativou. Drobné nedostatky byly odstraněny v průběhu inspekce. Denní záznamy nejsou vedeny na doporučeném tiskopise, současná podoba knihy denních hlášení obsahuje vzájemné osobní vzkazy vychovatelů. Úroveň vedení předepsané dokumentace je průměrná. 3.6 Úroveň spolupráce dětského domova s dalšími zainteresovanými orgány Ředitelka dětského domova spolupracuje s Dětským diagnostickým ústavem v Brně, který umísťuje svěřence a provádí v případě potřeby etopedickou rediagnostiku. Tato spolupráce nepřekračuje rámec běžného standartu. Kvalita spolupráce s mateřskou a základní školou v obci je velmi dobrá, s ostatními školami bezproblémová. Pedagogičtí pracovníci domova a škol jsou v trvalém kontaktu. Nejvýraznější je spolupráce zařízení s orgány péče o děti (OPD) v místě trvalého bydliště svěřenců, především při odchodu plnoletých svěřenců do samostatného života je tato spolupráce neformální při hledání bytu a zaměstnání. Spolupráce s policií, soudy a školským úřadem probíhá dle oboustranné potřeby, je na obvyklé úrovni. Spolupráce dětského domova s dalšími zainteresovanými orgány je na spíše nadprůměrné úrovni. 3.7 Výroční zpráva Výroční zpráva je zpracována podle osnovy vydané školským úřadem. Není pojata jako veřejná listina, má spíše charakter souhrnné podkladové statistiky za dané období. Je doplněna stručnou zprávou o činnosti a plánech rozvoje zařízení, kterou vypracovala ředitelka nad rámec požadavku školského úřadu. Po obsahové stránce má malou vypovídací hodnotu především pro laickou veřejnost. Úroveň zpracování výroční zprávy je průměrná. 3.8 Efektivnost využívání finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu vzhledem k účelu činnosti dětského domova Dětský domov je zálohovanou organizací Školského úřadu Brno - venkov. Prostředky přidělené ze státního rozpočtu jsou využívány v souladu s platnými předpisy a ve prospěch svěřenců. Plánované větší opravy objektu domova jsou pozastaveny v souvislosti s nevyřešenými nároky restituenta. Ošetřovné je řádně vybíráno a evidováno, dlužné částky jsou vymáhány se střídavým úspěchem. Kapesné je svěřencům vypláceno v souladu s platnými předpisy, jeho vyplácení je evidováno vychovateli. Kriteria pro stanovení výše kapesného jsou součástí vnitřního řádu, je však evidentní potřeba jejich změny. Na vkladní knížky, které jsou uschovány v trezoru ředitelky, jsou ukládány sirotčí důchody, výplaty pojistného apod. Drobné finanční částky získané od sponzorů jsou účelově vynakládány na konkrétní akce pro svěřence. Efektivita využívání finančních prostředků ze státního rozpočtu je na průměrné úrovni. Komplexní inspekce - str. 9

10 4 PODMÍNKY, PRŮBĚH A VÝSLEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI 4.1 Hodnocení materiálně technických podmínek výchovně vzdělávací činnosti vzhledem ke schváleným dokumentům a počtu svěřenců Dětský domov je umístěn v pěkné vile, na kterou byl vznesen restituční nárok. S tím souvisí i stav budovy, na níž, než budou dořešena vlastnická práva, není možné provádět rekonstrukce vyžadující vyšší náklady. Suterénní prostory mají vlhké zdi, jedna ze dvou sprch pro svěřence je nepoužitelná vzhledem k zatékání. Ložnice jsou vhodně zařízeny, jsou zde umístěny válendy a šatníkové skříně. Jejich prostorová dispozice však neumožňuje vytvořit soukromí pro jednotlivce. Každá skupina má svou klubovnu, jídelna je využívána i pro společná sezení a společenské akce. Vilu obklopuje prostorná zahrada, která poskytuje možnosti pro volnočasové aktivity svěřenců. Bazén se v současné době nepoužívá vzhledem k nákladnosti jeho provozu, záměrem je opatřit čističku, aby se jeho provoz zlevnil a alespoň v době letních prázdnin mohl svěřencům sloužit. V přístavbě dětského domova jsou dva menší byty, které jsou v současné době obývány zaměstnanci zařízení. Koncepčním záměrem ředitelky školy je využít v budoucnosti alespoň jeden z těchto bytů pro výcvik samostatného bydlení při přechodu svěřence do reálného života. Vybavení hračkami, knihami, audio a videotechnikou je na velmi dobré úrovni. Pro zimní sporty jsou k dispozici běžky, brusle a sáně, pro letní období dostatek jízdních kol. Materiálně technické podmínky výchovně vzdělávací péče jsou na spíše nadprůměrné úrovni. 4.2 Hodnocení psychohygienických podmínek dětského domova Zařízení je velmi čisté, nově vymalované. Je dbáno na estetickou úroveň obytných prostor zařízení. V režimu dne jsou dodržovány zásady správné životosprávy. Všichni svěřenci obědvají v zařízení, pitný režim je zajištěn. Problémem je nedostatečná kapacita umýváren. Pro všechny děti je k dispozici pouze jedna funkční sprcha, další sprcha je v současné době mimi provoz. Po estetické stránce je úroveň dětského domova spíše nadprůměrná, ale podmínky pro osobní hygienu jsou spíše podprůměrné. 4.3 Hodnocení dětského domova z hlediska rozvoje osobnosti svěřenců, z hlediska výchovné práce a kvality speciálních činností Úroveň výchovné práce je u jednotlivých vychovatelů různá. U některých z nich přetrvávají stereotypy v přístupech ke svěřencům. Převažuje kolektivní přístup, chybí pozitivní motivace. Tato situace se pak odráží vjejich malé přirozené autoritě. V zařízení však pracují i pedagogové, kteří velmi vhodně využívají informace o svěřencích k individualizaci přístupů k nim. Velký důraz kladou na rozvoj sebeobsluhy, sociálních dovedností a citového prožívání. Pozornost je věnována prevenci zneužívání drog, kdy formou her, diskusí a pohovorů jsou svěřenci vedeni k poznání nebezpečí souvisejícím s užíváním návykových látek. Prostřednictvím komunitního sezení vytváří ředitelka zařízení podmínky pro posilování pocitu sounáležitosti s domovem, který je předpokladem pozitivního vlivu na svěřence v prostředí mimo vlastní rodinu. Poskytováním příležitostí ke spolurozhodování o důležitých otázkách života domova posiluje vztah k majetku zařízení, a tím vytváří přirozené základy pro samostatný život v dospělosti. Z hlediska rozvoje osobnosti přihlíží vedení domova k individuálním potřebám svěřenců, které se snaží v rámci možností Komplexní inspekce - str. 10

11 respektovat a naplňovat. Svěřenci mají své osobní hračky, jeden chlapec se sám stará o myšky, které mu pomáhají překonat nedostatek citového kontaktu s lidmi z okolí. Velmi omezeně jsou navozovány přirozené situace pro vytváření vzorů chování a přebírání zodpovědnosti za mladšího (potřebného) kamaráda. Při volnočasových aktivitách jsou svěřenci rozděleni spíše podle věku, při umístění do pokojů také, sourozenecké skupiny jsou dle možností respektovány. Osobními alby s fotografiemi se pedagogové snaží zachovat kontinuitu životních zážitků každého svěřence. Návštěvy příbuzných a přátel jsou podporovány, pokud nejsou v rozporu se zájmy svěřence. Žádné speciální činnosti ve smyslu speciálně pedagogickém nejsou v zařízení realizovány. Celková atmosféra v zařízení je narušena neochotou některých pedagogů změnit zaběhané stereotypy ve výchovné práci a plně se věnovat rozvoji osobnosti svěřenců. Činnosti dětského domova jsou v tomto bodě z celkového pohledu průměrné. 4.4 Hodnocení dětského domova z hlediska znalosti a využívání důležitých informací o svěřencích Pedagogičtí pracovníci jsou na pravidelných poradách seznamováni s anamnézou a individuálními zvláštnostmi nově příchozího svěřence před jeho příchodem na zařízení, pokud se nejedná o akutní případ umístění. Veškeré informace o svěřencích jsou pokládány za důvěrné a chráněny před zneužitím. Do osobních spisů, které jsou uloženy v kanceláři ředitelky, mají možnost nahlédnout pouze osoby k tomu kompetentní. Provozní pracovníci získávají o svěřencích informace v omezeném rozsahu, pokud je potřebují při své práci. Pedagogům pomáhá znalost anamnéz a individuálních zvláštností svěřenců při výchovné práci ve skupinách. Úroveň využívání těchto znalostí je různá, souvisí s osobnostními rysy jednotlivých vychovatelů. Osobní spisy vede ředitelka domova, v zařízení nepracuje sociální pracovnice. Dokumenty jsou časově řazeny, kromě diagnostických závěrů obsahují úřední korespondenci s institucemi, korespondenci se zákonnými zástupci, atd. Znalost sociálních anamnéz, diagnostických závěrů a dalších informací o svěřencích je na spíše nadprůměrné úrovni. 4.5 Hodnocení dětského domova z hlediska úrovně výsledků výchovně vzdělávací činnosti Sociální dovednosti svěřenců, samostatnost v sebeobsluze, kultura stravování jsou na dobré úrovni srovnatelné s ostatní populací. Přestože prostorové podmínky omezují možnosti pro ukládání osobních věcí přímo na ložnicích, hledají pedagogové způsoby, jak ve svěřencích vychovávat smysl pro pořádek a péči o osobní věci. Nenásilně tak podporují samostatnost už u nejmenších z nich. Při přípravě do školy jsou svěřenci převážně kontrolováni nebo přímo vyučováni, příležitostí pro rozvoj samostatnosti vučení je málo. Jsou velmi málo podporováni v rozvoji strategií myšlení. V rámci komunitních sezení jsou vedeni k hodnocení i sebehodnocení jako předpokladu pro schopnost konstruktivní sebekritiky. Základní filosofií nové výchovně vzdělávací koncepce je individualizace, rozvoj osobnosti svěřenců, snaha posilovat jejich osobnost. Prozatím tuto cestu neakceptují všichni pedagogové. Vnější vlivy jsou pak dalším prvkem, který určitým způsobem snižuje efektivnost výchovného působení. Oba tyto faktory zvyšují emocionální labilitu některých svěřenců, což se negativně projevuje v krajních problémových situacích a v sociálních vztazích. Úroveň výsledků výchovně-vzdělávací činnosti je průměrná. Komplexní inspekce - str. 11

12 4.6 Hodnocení dalších aktivit, které významně ovlivňují činnost dětského domova Dětský domov není zapojen do výměnných sportovních popř. jiných republikových aktivit domovů. V ročním plánu jsou do programu aktivit zařazeny pravidelné kulturní akce, například návštěvy divadel apod. Individuálně navštěvují pravidelné mimoškolní aktivity čtyři svěřenci. V rámci víkendových programů chodívá jedna skupina svěřenců s vychovatelkou plavat, bruslit apod. O letních prázdninách se svěřenci účastní táborů, v zimě pak vyjíždějí na hory. Pobyty bývají zčásti hrazeny sponzorsky. Jedenkrát za měsíc vyjíždí se svěřenci skupina dospělých přátel (za doprovodu vychovatelky) na celodenní výlet. Výlet mívá nejen rekreační, ale i poznávací cíle a je sponzorsky zajištěn touto skupinou přátel dětského domova. Tímto pravidelným kontaktem získávají svěřenci významné sociální zkušenosti, které jim nemůže poskytnout jejich běžné sociální prostředí. Širší rozhled, nabídka alternativ pro trávení volného času i upevňování společenských norem chování jsou dalšími faktory, které tento způsob spolupráce svěřencům přináší. Jejich účast na všech aktivitách je založena na dobrovolném rozhodnutí. Výbor Dobré Vůle poskytuje nepravidelně pro svěřence z dětského domova letní zahraniční rekreaci. Překážkou pro účast všech na těchto akcích jsou komplikace při obstarávání pasů pro ty svěřence, kteří jsou bez české státní příslušnosti. Úroveň dalších aktivit ovlivňujících výchovně vzdělávací činnost dětského domova je spíše nadprůměrná. 4.7 Hodnocení činnosti zařízení, která jsou součástí dětského domova Součástí dětského domova je dle zřizovací dokumentace školní jídelna. Kapacita kuchyně je 35 jídel. Jídelníček je vyvěšen na přístupném místě, připravovaná strava je velmi chutná, odpovídá zásadám zdravé výživy. Úprava jídel, prostředí jídelny a kuchyně je estetické a hygienické. Školní jídelna a příprava jídel jsou na vynikající úrovni. Komplexní inspekce - str. 12

13 5 ZÁVĚR 5.1 Závěry inspekce Dětský domov bezesporu plní svoje poslání jako forma náhradní výchovy. Ředitelka domova má ujasněno, kterým směrem se má výchovně-vzdělávací proces ubírat, aby se naplnily jeho cíle, tzn. komplexní rozvoj osobnosti svěřeného dítěte. Uvažuje o snížení kapacity domova na dvacet míst, což by umožnilo postupnou změnu zařízení na dětský domov rodinného typu. Záměry ředitelky narážejí v současné době na nedořešené restituční nároky. Problémem je také personální situace na zařízení, nedostatek plně kvalifikovaných a odborně způsobilých pracovníků, se kterými by mohla dobře promyšlené koncepční záměry zavádět do praxe. 5.2 Doporučení inspekce k další činnosti dětského domova Vyřešit a stabilizovat personální poměry. Podle možnosti doplnit pedagogický sbor vychovatelem - mužem. Při přijímání nových pracovníků přihlížet k jejich schopnosti akceptace moderního pojetí výchovně-vzdělávací práce. V rámci daného prostoru hledat varianty, jak vytvářet pro svěřence možnost soukromí a intimity. Zpracovat písemně koncepci v intencích plánovaných záměrů a perspektiv, projednat koncepční záměry se stávajícími pracovníky zařízení a důsledně dbát na jejich realizaci. razítko Podpisy inspektorek: vedoucí týmu: Mgr. Ludmila Konopková v. r. členka týmu: Mgr. Věra Vojtová v. r. V Brně dne 1. února Datum a podpis ředitelky kontrolovaného dětského domova stvrzující převzetí zprávy Inspekční zprávu jsem převzala dne razítko Podpis ředitelky: Ilona Jabůrková v. r. Komplexní inspekce - str. 13

14 Dle 19 odst. 8 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, může ředitel dětského domova podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím obdržení. Připomínky k obsahu inspekční zprávy jsou její součástí. 5.4 Další adresáti zprávy Na vědomí Adresát Datum předání/odeslání zprávy Podpis příjemce nebo čj. jednacího protokolu ČŠI Zřizovatel: ŠÚ Brno - venkov /99 Školský úřad: Brno - venkov dtto ČŠI Praha / Připomínky ředitelky dětského domova Datum Čj. ČŠI Text připomínky nebyly vzneseny Komplexní inspekce - str. 14

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Školní družina Mateřská škola Mateřinka, s.r.o., 736 01 Okružní 13, Havířov-Šumbark Identifikátor zařízení: 600 000 966 Zřizovatel: Pavla

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 6/99-4007 Oblastní pracoviště č. 01 INSPEKČNÍ ZPRÁVA ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 6/99-4007 Oblastní pracoviště č. 01 INSPEKČNÍ ZPRÁVA ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 6/99-4007 Oblastní pracoviště č. 01 Signatura: va3ls201 Okresní pracoviště Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Hobby Centrum, Bartákova 1200/37, Praha 4 IZO:

Více

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Motýlek Arabská 10/684 160 66 Praha 6 Identifikátor školy: 600 038 688 Termín konání inspekce: 14. prosince 2006 Čj: ČŠI 693/06-01

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 146 256/98-00096 Signatura: an6ls201 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školské zařízení: Státní jazyková škola,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-684/11-L. Mgr. Ditou Erlebachovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-684/11-L. Mgr. Ditou Erlebachovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-684/11-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Paseky nad Jizerou Sídlo: 512 47 Paseky nad Jizerou 264 IČ:

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice. Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 127

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice. Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 127 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 127 Termín konání inspekce:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad: Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 097/99-011102 Signatura: an5cs107 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Hlučín, Tyršova 2 Tyršova

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1485/09-P. Mateřská škola Čížkov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1485/09-P. Mateřská škola Čížkov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1485/09-P Mateřská škola Čížkov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace Adresa: Čížkov 5, 335 61 Spálené Poříčí Identifikátor:

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 201 Termín

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Praha 5 Košíře, Weberova 1/1090. Weberova 1/1090, 150 00 Praha 5 Košíře. Identifikátor školy: 600 038 297

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Praha 5 Košíře, Weberova 1/1090. Weberova 1/1090, 150 00 Praha 5 Košíře. Identifikátor školy: 600 038 297 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Praha 5 Košíře, Weberova 1/1090 Weberova 1/1090, 150 00 Praha 5 Košíře Identifikátor školy: 600 038 297 Termín konání inspekce:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 083 503/98-1076 Inspektorát č. 8 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 083 503/98-1076 Inspektorát č. 8 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 083 503/98-1076 Inspektorát č. 8 Signatura: vh3as101 Okresní pracoviště Jablonec nad Nisou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Slunečná

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Lužnice. Adresa: Lužnice 109, 378 16 Lomnice nad Lužnicí. Identifikátor školy: 600 060 217

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Lužnice. Adresa: Lužnice 109, 378 16 Lomnice nad Lužnicí. Identifikátor školy: 600 060 217 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Lužnice Adresa: Lužnice 109, 378 16 Lomnice nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 217 Termín konání inspekce:7.

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-547/07-08 Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Adresa: Partyzánská 1053, 470 01 Česká Lípa

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-345/11-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-345/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Sídlo: Habrecká

Více

Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Na Dlouhé mezi 69/19, 147 00 Praha 4 Hodkovičky

Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Na Dlouhé mezi 69/19, 147 00 Praha 4 Hodkovičky Koncept vzdělávání a nácviku k samostatnému bydlení ve cvičném bytě v rámci institucionální výchovy.. předpis byl zpracován v rámci projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0063 Alternativa Integrativní programy pro

Více

Vnitřní řád internátu

Vnitřní řád internátu Vnitřní řád internátu I. Základní ustanovení 1.Název zařízení: ZŠ Olešovice Ringhofferova 436 251 68 Kamenice 2.Účel a poslání: Internát je školské zařízení zajišťující výchovnou a sociální péči pro děti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - Hvězdička Telefon/Fax: 487 762 626, 487 762 451, e mail: vf.24@tiscali.cz ZPRÁVA

Více

Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ. Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu

Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ. Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu Čj.: SŠNM/364/2014 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Lainz, DiS., speciální

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af3ws201 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Gymnázium Václava Hlavatého Louny, Poděbradova

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v návaznosti na Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb, zkvalitnění organizace řízení a za účelem

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva 1. základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68, okres Příbram Primáře Kareše 68, 264 01 Sedlčany Identifikátor školy: 600 054 624

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromý domov mládeže s.r.o.

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromý domov mládeže s.r.o. Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromý domov mládeže s.r.o. Burgetova 303, 397 01 Písek Identifikátor zařízení: 600 028 275 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137,363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: reditelka@usp-radosov.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. Identifikátor: 600 037 258

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. Identifikátor: 600 037 258 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice Identifikátor: 600 037 258 Termín konání inspekce: 9.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary Signatura: be2as105 Okresní pracoviště Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Mateřská škola, Šemnice

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-280/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-280/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-280/13-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 036 171/99-2453 Signatura: vc6ls202 Oblastní pracoviště č. 02 Střední Čechy Okresní pracoviště Nymburk INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školské zařízení: Dům dětí a mládeže Nymburk,

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

školní družiny ZŠ Jana Wericha

školní družiny ZŠ Jana Wericha Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ Jana Wericha Školní vzdělávací program školní družiny je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. 28 odst.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností Komponenta specifická primární prevence Popis jednotlivých základních kroků a činností duben 2011 1. Východiska Vycházíme z toho, že mezi hlavní kriteria efektivní primární prevence patří dobrá znalost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Trhová Kamenice, okres Chrudim. Raisovo náměstí 2, 539 52 Trhová Kamenice. Identifikátor školy: 650 053 109

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Trhová Kamenice, okres Chrudim. Raisovo náměstí 2, 539 52 Trhová Kamenice. Identifikátor školy: 650 053 109 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Trhová Kamenice, okres Chrudim Raisovo náměstí 2, 539 52 Trhová Kamenice Identifikátor školy: 650 053 109 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-14/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-14/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-14/13-P Název právnické osoby Mateřská škola Montessori Plzeň vykonávající činnost školy: Sídlo: Kopeckého sady 12, 301 00 Plzeň IČO:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 462/11 A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 462/11 A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 462/11 A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 1900 Sídlo: Chodovická

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 214/09 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 3. Účinnost od: 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Vladimíra Hornáčková Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové 2012 Pedagogická fakulta UHK bakalářské studium obor

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-487/07-R14 Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace Adresa: Náměstí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Praha Tel. 241090230 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové Signatura: aj5ks101 Okresní pracoviště č. 05 Trutnov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Z á k l a d n í u m ě l e c k

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Dětský domov, Praha 9 - Dolní Počernice, Národních hrdinů 1 Národních hrdinů 1, 190 12 Praha 9 - Dolní Počernice Identifikátor školského

Více

Marketingová strategie projektu

Marketingová strategie projektu Marketingová strategie projektu Dnes hra, zítra život. Projekt : CZ.1.07/1.2.12/04.0019 Analýza výchozí situace Koncepci propagace ESF rozvíjíme postupně tak, jak nabýváme další zkušenosti v průběhu projektů.

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-686-12/L

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-686-12/L Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-686-12/L Název právnické osoby vykonávající činnost Dětský domov Uherské Hradiště školského zařízení: Sídlo: Jiřího z Poděbrad 313, 686

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace. Zahradní 403, 340 04 Železná Ruda

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace. Zahradní 403, 340 04 Železná Ruda Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, 340 04 Železná Ruda Identifikátor školy:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v České republice

Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v České republice Sdružení pracovníků domů dětí (SP DDM) je nestátní neziskovou organizací, jejímž hlavním cílem je podporovat rozvoj středisek volného času (SVČ), respektive domů dětí a mládeže (DDM). SP DDM je nezávislá

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 383/11 A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 383/11 A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 383/11 A Název právnické osoby Mateřská škola Volavkova vykonávající činnost školy: Sídlo: Volavkova 7/1877, 162 00 Praha 6 - Břevnov

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

Primární prevence: Workshop s Popelkou. Veselý, J., Polanecká, M., Fialová, H., Hlaváč, J., Lukešová, H., Bukáčková, L., Podškubková, A.

Primární prevence: Workshop s Popelkou. Veselý, J., Polanecká, M., Fialová, H., Hlaváč, J., Lukešová, H., Bukáčková, L., Podškubková, A. Primární prevence: Workshop s Popelkou Veselý, J., Polanecká, M., Fialová, H., Hlaváč, J., Lukešová, H., Bukáčková, L., Podškubková, A. AT Konference 2013 Workshop s Popelkou Co je primární prevence??

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Organizační řád Č.j.: 142/12

Organizační řád Č.j.: 142/12 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, E-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Organizační řád Č.j.: 142/12 Vypracoval: Mgr. Karla

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence (výtah z Vnitřních pravidel poskytované služby Osobní asistence Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové)

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-93/08-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-93/08-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-93/08-13 Základní škola prof. Vejdovského Litovel, nám. Přemysla Otakara 777 Adresa: nám. Přemysla Otakara

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní škola Bohdíkov, okres Šumperk Bohdíkov 114, 789 64 Bohdíkov Identifikátor: 600 147 941 Zřizovatel: Obec Bohdíkov 163, 789 64

Více