ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 12 Brno. okresní pracoviště Brno - venkov. Inspekční zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 12 Brno. okresní pracoviště Brno - venkov. Inspekční zpráva"

Transkript

1 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 12 Brno okresní pracoviště Brno - venkov Inspekční zpráva Dětský domov internátní Vranov u Brna, Žižkova 160 Identifikátor ředitelství: Zřizovatel: Školský úřad Brno - venkov, Rybkova 1, Brno Školský úřad: Brno - venkov, Rybkova 1, Brno Čj / Signatura kl3ls201

2 OBSAH 1 ÚVOD Předmět inspekce Termín inspekce Složení inspekčního týmu Ředitelka dětského domova Označení dokladů a ostatních materiálů, o které se zjištění opírá VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DĚTSKÉHO DOMOVA Výchovně vzdělávací program dětského domova s příslušnou dokumentací Bezpečnost z pohledu svěřence Stimulační úroveň Další informace o výchovně vzdělávacím programu dětského domova Přehled o počtu výchovných skupin (rodinných buněk) ŘÍZENÍ DĚTSKÉHO DOMOVA Koncepční záměry dětského domova, plánování Odborné a pedagogické řízení Organizační struktura dětského domova Personální struktura dětského domova Péče o další vzdělávání a odborný růst pedagogických pracovníků Kontrolní systém dětského domova, kontrola a hodnocení Informační systém dětského domova - vnitřní a vnější Vedení povinné dokumentace Úroveň spolupráce dětského domova s dalšími zainteresovanými orgány Výroční zpráva Efektivnost využívání finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu vzhledem k účelu činnosti dětského domova PODMÍNKY, PRŮBĚH A VÝSLEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI Hodnocení materiálně technických podmínek výchovně vzdělávací činnosti vzhledem ke schváleným dokumentům a počtu svěřenců Hodnocení psychohygienických podmínek dětského domova Hodnocení dětského domova z hlediska rozvoje osobnosti svěřenců, z hlediska výchovné práce a kvality speciálních činností Hodnocení dětského domova z hlediska znalosti a využívání důležitých informací o svěřencích Hodnocení dětského domova z hlediska úrovně výsledků výchovně vzdělávací činnosti Hodnocení dalších aktivit, které významně ovlivňují činnost dětského domova Hodnocení činnosti zařízení, která jsou součástí dětského domova ZÁVĚR Závěry inspekce Doporučení inspekce k další činnosti dětského domova Datum a podpis ředitelky kontrolovaného dětského domova stvrzující převzetí zprávy Další adresáti zprávy Připomínky ředitelky dětského domova...14 Komplexní inspekce - str. 2

3 1 ÚVOD 1.1 Předmět inspekce Komplexní posouzení činnosti dětského domova dle 18 odst. 3, 4 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. 1.2 Termín inspekce ledna Složení inspekčního týmu Vedoucí týmu: Člen týmu: 1.4 Ředitelka dětského domova Mgr. Ludmila Konopková Mgr. Věra Vojtová Statutárním orgánem dětského domova je ředitelka zařízení Ilona Jabůrková, jmenovaná do funkce na základě konkurzního řízení súčinností od 2. října Zástupce statutárního orgánu nebyl v době konání inspekce ustanoven. 1.5 Označení dokladů a ostatních materiálů, o které se zjištění opírá zřizovací dokumentace včetně informačního výpisu zakládací listina výroční zpráva pracovní řád vnitřní řád organizační řád celoroční plán pro rok 1998/99 koncepce personální dokumentace zaměstnanců zápisy pedagogických rad a porad osobní spisy svěřenců pedagogické deníky a charakteristiky svěřenců režim dne týdenní plány výchovných skupin denní záznamy měsíční rozpis služeb vychovatelů evidence kapesného evidence ošetřovného kniha návštěv svěřenců a úředních návštěv kniha nemocných a podávání léků Komplexní inspekce - str. 3

4 evidence návštěv u lékaře kniha úrazů zápisy a protokoly kontrolních orgánů hospodářská evidence jednací protokol kroniky Komplexní inspekce - str. 4

5 2 VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DĚTSKÉHO DOMOVA 2.1 Výchovně vzdělávací program dětského domova s příslušnou dokumentací Dětský domov je internátní zařízení, které poskytuje náhradní výchovu dětem a mladistvým s nařízenou ústavní výchovou nebo vydaným předběžným opatřením. Posláním a záměrem výchovy a vzdělání svěřenců je připravit je na reálný život a nahradit jim rodinu v oblasti citové a mravní. Základním dokumentem pro stanovování úkolů výchovné práce je celoroční plán pro rok 1998/99. Je podkladem pro týdenní plány výchovné činnosti skupin zpracované denními vychovateli. Výchova a vzdělávání svěřenců probíhá v součinnosti s mateřskou školou a prvním stupněm základní školy v obci, starší svěřenci dojíždějí do základních škol, učilišť a středních škol do Brna. 2.2 Bezpečnost z pohledu svěřence Budova dětského domova stojí na rozlehlém pozemku na kraji obce. Okolní lesy posilují dojem zdravého, pro děti vhodného prostředí. Poloha zařízení umožňuje vychovatelům poskytovat svěřencům dostatek volného pohybu při zachování pravidel bezpečnosti. Blízkost velkoměsta, kam starší svěřenci dojíždějí, vede k jejich sociální zdatnosti, ale také ke kontaktu s negativními jevy. Protidrogový koordinátor je ustanoven, vede aktivní protidrogový program. V dětském domově se nekouří, svěřenci jsou k nekuřáctví důsledně vedeni, mimo areál však občas někteří z nich kouří. Šikana se v současné době nevyskytuje, jedna dívka, u níž se tyto tendence objevily, byla umístěna na diagnostický pobyt. V době inspekce již byla zpět v dětském domově, její agresivita byla zklidněna. Problematika romského etnika je respektována. Starší svěřenci jsou v dostatečné míře poučeni o bezpečném sexu, dívky, které měly dlouhodobější vztah, byly vybaveny antikoncepcí. Pocit jistoty a bezpečnosti je u svěřenců cíleně posilován.. Svěřenci mají možnost podílet se společně na různých činnostech a vzájemně komunikovat bez ohledu na zařazení do výchovné skupiny. Vnitřní prostředí domova působí útulně a zabydleně, ale v obytných prostorách je minimální možnost soukromí. Svěřenecká samospráva není ustanovena. Úroveň bezpečnosti svěřenců je spíše nadprůměrná. 2.3 Stimulační úroveň Svěřenci jsou vedeni k samostatnosti a zodpovědnému chování, k pochopení reálného života a reality vlastních možností. Jsou směrováni k dobrým výkonům ve škole, motivováni k dosažení odborné kvalifikace, aby měli možnost uplatnit se na trhu práce. Praktické zkušenosti získávají při práci na zahradě, v kuchyni a při občasné péči o mladší děti. Veřejnost v obci přijímá obyvatele dětského domova bez problémů, dojíždění do škol posiluje sebevědomí a sociální integraci svěřenců. Ředitelka domova má zpětné informace o samostatném životě a problémech bývalých svěřenců, udržují vzájemné kontakty. Většina rodičů má zachovaná rodičovská práva, mohou tedy svoje děti navštěvovat a brát si je k sobě na víkendy a svátky se souhlasem sociálního kurátora. Část z nich projevuje o svoje děti pouze formální zájem. Režim návštěv upravuje vnitřní řád. Svěřenci jsou vedeni k reálnému sebehodnocení a postojům, stimulace je na běžné, průměrné úrovni. Komplexní inspekce - str. 5

6 2.4 Další informace o výchovně vzdělávacím programu dětského domova Výchovně-vzdělávací program dětského domova si klade za cíl odklonit svěřence od pasivního trávení volného času. Sledování televizních programů je pojímáno jako součást výchovy, televize neslouží jako permanentní zvuková kulisa. Programy jsou vybírány s přihlédnutím k věkové skupině svěřenců. Přednost mají sportovní, turistické a kulturní aktivity. Projevuje-li některý ze svěřenců individuální sportovní nebo jinak orientovaný zájem, je jeho zájem podporován, je mu umožněno účastnit se aktivit ve škole, sportovních klubech a kroužcích v okolních obcích nebo v Brně. Přímo v dětském domově nejsou zájmové kroužky organizovány. Vzhledem k hudebnímu a pohybovému nadání některých, zejména romských svěřenců, uvažuje ředitelka zařízení o hudebně-tanečním kroužku. Výchovně-vzdělávací program dětského domova je doplněn aktivitami různého druhu, respektuje individuální zájmy svěřenců. Tato oblast činnosti je průměrná. 2.5 Přehled o počtu výchovných skupin (rodinných buněk) Tab. 1 : počet výchovných skupin a svěřenek/svěřenců Výchovná skupina Počet svěřenců MŠ ZŠ ZvŠ Učni Žáci SŠ Dívky Sourozenci I x3, 1x2 II x2 Celkem Dětský domov má kapacitu 25 svěřenců. Počet výchovných skupin a počet svěřenců umístěných v době inspekce v zařízení je v souladu se stanovenou kapacitou. V tabulce není započítána dívka, která je podmínečně propuštěna a v květnu tohoto roku dosáhne zletilosti. Jeden hluchoněmý chlapec, který je organizačně zařazen ve druhé výchovné skupině, je fakticky umístěn na zvláštní škole internátní v Ivančicích. Tato záležitost je v řešení. Komplexní inspekce - str. 6

7 3 ŘÍZENÍ DĚTSKÉHO DOMOVA 3.1 Koncepční záměry dětského domova, plánování Ředitelka zařízení má písemně zpracovanou koncepci, kterou předkládala při konkursu. Zabývá se v ní postavením dětského domova ve školském systému a ve vztahu k sociálnímu prostředí. Z hlediska dlouhodobých koncepčních záměrů je tento dokument málo konkrétní a nezahrnuje problematiku v celé šíři. Ředitelka však má dlouhodobé koncepční cíle ujasněné ve všech oblastech a promyšlené tak, aby jejich postupná realizace přinesla prospěch a rozvoj domovu. Písemnou verzi zpracovává. Roční plán řeší úkoly střednědobého charakteru po jednotlivých složkách výchovy, chybí mu větší konkrétnost se stanovením postupných kroků a zodpovědnosti za plnění úkolů. Krátkodobé plánování je funkční a je v souladu s potřebami provozu zařízení. Úroveň plánování je průměrná. 3.2 Odborné a pedagogické řízení Organizační struktura dětského domova Organizační řád zařízení vymezuje kompetence jednotlivých pracovníků a stanovuje pracovní náplně. Statutárním orgánem dětského domova je ředitelka. Zástupce statutárního orgánu není ustanoven, ředitelka uvažuje o jmenování svého zástupce až po stabilizaci personální situace. V době její nepřítomnosti ji zastupuje vychovatel s písemným pověřením, vždy s vědomím školského úřadu jako zřizovatele. Ředitelka řídí pedagogické i provozní pracovníky, vedoucí kuchyně řídí práci kuchařek Personální struktura dětského domova Tab. 2: personální zajištění dětského domova Zaměstnanci Celkový počet Z toho žen Ředitel 1 1 Vychovatelé 6 6 Pomocní vychovatelé 2 2 Ostatní zaměstnanci 7 5 Celkem V době inspekce bylo zaměstnáno na zařízení sedm pedagogických pracovnic včetně ředitelky, dvě z nich byly přijaty na zástup za dlouhodobě nemocné vychovatelky. Odbornou a pedagogickou způsobilost mají dvě, ředitelka absolvovala vysokoškolské studium vychovatelství a jedna pracovnice má středoškolské pedagogické vzdělání. Vychovatelka na nemocenské studuje speciální pedagogiku na pedagogické fakultě. Dvě vychovatelky mají pedagogické minimum, dvě sociálněprávní vzdělání. V zařízení pracují dvě pomocné vychovatelky. V kategorii ostatních pracovníků jsou zařazeni: vedoucí stravování, dvě kuchařky, švadlena, uklízečka, údržbář (všichni s úvazkem 1,0) a hospodářka (úv. 0,5). Komplexní inspekce - str. 7

8 V letošním roce dojde k obměně pracovníků, dvě vychovatelky odejdou do starobního důchodu, dvě, tč. na nemocenské, na mateřskou dovolenou. Ředitelka si klade za cíl doplnit stav pedagogických pracovníků vychovateli - muži, aby zajistila pro výchovu svěřenců mužský vzor Péče o další vzdělávání a odborný růst pedagogických pracovníků Ředitelka dětského domova má zpracován stručný plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Odborných seminářů se účastní zatím pouze ona sama a vychovatelka, která má podanou přihlášku ke studiu na fakultě sociálních studií, obor psychologie - sociologie. Širší účast na programech dalšího vzdělávání je plánována až po obměně pedagogického sboru. Odborné a pedagogické řízení je na průměrné úrovni, personální struktura je podprůměrná, stejně jako plán dalšího vzdělávání, což souvisí s aktuální personální situací. 3.3 Kontrolní systém dětského domova, kontrola a hodnocení Ředitelka zařízení má vytvořen kontrolní systém, který je účelný a funkční. Základní filosofie kontrolní činnosti je specifikována v koncepci, podrobněji jsou záměry rozpracovány v měsíčních plánech. Pracovníci jsou s těmito cíli seznamováni na pedagogických radách. Při kontrole správních zaměstnanců se ředitelka zaměřuje především na plnění pracovních úkolů a dodržování pracovní doby, u pedagogů sleduje metody a formy jejich práce, přístup k dětem, organizaci režimu a činnosti související s rozvojem osobnosti dítěte. Závěry hospitací a kontrol jsou s pracovníky prohovořeny. Ředitelka využívá spíše motivačního hlediska kontrolní činnosti, při opakovaných nedostatcích přistupuje i k sankčním opatřením. Kontrolní systém je vytvořen a plní svou funkci, jeho úroveň je spíše nadprůměrná. 3.4 Informační systém dětského domova - vnitřní a vnější Vzhledem k charakteru zařízení je vnitřní informační systém založen na osobním přenosu informací. Do knihy denních hlášení zaznamenávají vychovatelé informace o svěřencích a průběhu dne, jsou objevují se zde i vzkazy vychovatelek, které do denních hlášení pro svůj osobní charakter nepatří. Z hlediska využívání informací o svěřencích je velký důraz kladen na znalost jejich anamnézy. Na pravidelných pedagogických radách (každý třetí týden) informuje jeden z kmenových vychovatelů výchovné skupiny o činnosti a o jednotlivých svěřencích. O problematice jednotlivců pak diskutují všichni pedagogové. Vedou si podrobné záznamy v pedagogických denících. Významným prvkem vnitřního informačního systému je komunitní sezení svěřenců a pedagogů. Zabývá se vnitřním životem domova z pohledu svěřenců, je formou jejich participace na chodu domova, jeho programu a aktivitách. Kontakt s veřejností, rodiči i institucemi zajišťuje ředitelka zařízení. Vychovatelé skupin zajišťují přenos informací ze škol, které svěřenci navštěvují. Styk s rodiči je umožněn, pokud to není v rozporu se zájmy svěřence, návštěvní den je jedenkrát za měsíc. Rodiče umístěné v nápravném zařízení informuje ředitelka o jejich dětech písemně. O historii domova je vedena kronika již od roku 1949 s různou úrovní záznamů po stránce obsahové i formální, výpovědní hodnota je však významná. Informační systém je na spíše nadprůměrné úrovni. Komplexní inspekce - str. 8

9 3.5 Vedení povinné dokumentace Povinná dokumentace je zavedena a vedena v souladu splatnou legislativou. Drobné nedostatky byly odstraněny v průběhu inspekce. Denní záznamy nejsou vedeny na doporučeném tiskopise, současná podoba knihy denních hlášení obsahuje vzájemné osobní vzkazy vychovatelů. Úroveň vedení předepsané dokumentace je průměrná. 3.6 Úroveň spolupráce dětského domova s dalšími zainteresovanými orgány Ředitelka dětského domova spolupracuje s Dětským diagnostickým ústavem v Brně, který umísťuje svěřence a provádí v případě potřeby etopedickou rediagnostiku. Tato spolupráce nepřekračuje rámec běžného standartu. Kvalita spolupráce s mateřskou a základní školou v obci je velmi dobrá, s ostatními školami bezproblémová. Pedagogičtí pracovníci domova a škol jsou v trvalém kontaktu. Nejvýraznější je spolupráce zařízení s orgány péče o děti (OPD) v místě trvalého bydliště svěřenců, především při odchodu plnoletých svěřenců do samostatného života je tato spolupráce neformální při hledání bytu a zaměstnání. Spolupráce s policií, soudy a školským úřadem probíhá dle oboustranné potřeby, je na obvyklé úrovni. Spolupráce dětského domova s dalšími zainteresovanými orgány je na spíše nadprůměrné úrovni. 3.7 Výroční zpráva Výroční zpráva je zpracována podle osnovy vydané školským úřadem. Není pojata jako veřejná listina, má spíše charakter souhrnné podkladové statistiky za dané období. Je doplněna stručnou zprávou o činnosti a plánech rozvoje zařízení, kterou vypracovala ředitelka nad rámec požadavku školského úřadu. Po obsahové stránce má malou vypovídací hodnotu především pro laickou veřejnost. Úroveň zpracování výroční zprávy je průměrná. 3.8 Efektivnost využívání finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu vzhledem k účelu činnosti dětského domova Dětský domov je zálohovanou organizací Školského úřadu Brno - venkov. Prostředky přidělené ze státního rozpočtu jsou využívány v souladu s platnými předpisy a ve prospěch svěřenců. Plánované větší opravy objektu domova jsou pozastaveny v souvislosti s nevyřešenými nároky restituenta. Ošetřovné je řádně vybíráno a evidováno, dlužné částky jsou vymáhány se střídavým úspěchem. Kapesné je svěřencům vypláceno v souladu s platnými předpisy, jeho vyplácení je evidováno vychovateli. Kriteria pro stanovení výše kapesného jsou součástí vnitřního řádu, je však evidentní potřeba jejich změny. Na vkladní knížky, které jsou uschovány v trezoru ředitelky, jsou ukládány sirotčí důchody, výplaty pojistného apod. Drobné finanční částky získané od sponzorů jsou účelově vynakládány na konkrétní akce pro svěřence. Efektivita využívání finančních prostředků ze státního rozpočtu je na průměrné úrovni. Komplexní inspekce - str. 9

10 4 PODMÍNKY, PRŮBĚH A VÝSLEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI 4.1 Hodnocení materiálně technických podmínek výchovně vzdělávací činnosti vzhledem ke schváleným dokumentům a počtu svěřenců Dětský domov je umístěn v pěkné vile, na kterou byl vznesen restituční nárok. S tím souvisí i stav budovy, na níž, než budou dořešena vlastnická práva, není možné provádět rekonstrukce vyžadující vyšší náklady. Suterénní prostory mají vlhké zdi, jedna ze dvou sprch pro svěřence je nepoužitelná vzhledem k zatékání. Ložnice jsou vhodně zařízeny, jsou zde umístěny válendy a šatníkové skříně. Jejich prostorová dispozice však neumožňuje vytvořit soukromí pro jednotlivce. Každá skupina má svou klubovnu, jídelna je využívána i pro společná sezení a společenské akce. Vilu obklopuje prostorná zahrada, která poskytuje možnosti pro volnočasové aktivity svěřenců. Bazén se v současné době nepoužívá vzhledem k nákladnosti jeho provozu, záměrem je opatřit čističku, aby se jeho provoz zlevnil a alespoň v době letních prázdnin mohl svěřencům sloužit. V přístavbě dětského domova jsou dva menší byty, které jsou v současné době obývány zaměstnanci zařízení. Koncepčním záměrem ředitelky školy je využít v budoucnosti alespoň jeden z těchto bytů pro výcvik samostatného bydlení při přechodu svěřence do reálného života. Vybavení hračkami, knihami, audio a videotechnikou je na velmi dobré úrovni. Pro zimní sporty jsou k dispozici běžky, brusle a sáně, pro letní období dostatek jízdních kol. Materiálně technické podmínky výchovně vzdělávací péče jsou na spíše nadprůměrné úrovni. 4.2 Hodnocení psychohygienických podmínek dětského domova Zařízení je velmi čisté, nově vymalované. Je dbáno na estetickou úroveň obytných prostor zařízení. V režimu dne jsou dodržovány zásady správné životosprávy. Všichni svěřenci obědvají v zařízení, pitný režim je zajištěn. Problémem je nedostatečná kapacita umýváren. Pro všechny děti je k dispozici pouze jedna funkční sprcha, další sprcha je v současné době mimi provoz. Po estetické stránce je úroveň dětského domova spíše nadprůměrná, ale podmínky pro osobní hygienu jsou spíše podprůměrné. 4.3 Hodnocení dětského domova z hlediska rozvoje osobnosti svěřenců, z hlediska výchovné práce a kvality speciálních činností Úroveň výchovné práce je u jednotlivých vychovatelů různá. U některých z nich přetrvávají stereotypy v přístupech ke svěřencům. Převažuje kolektivní přístup, chybí pozitivní motivace. Tato situace se pak odráží vjejich malé přirozené autoritě. V zařízení však pracují i pedagogové, kteří velmi vhodně využívají informace o svěřencích k individualizaci přístupů k nim. Velký důraz kladou na rozvoj sebeobsluhy, sociálních dovedností a citového prožívání. Pozornost je věnována prevenci zneužívání drog, kdy formou her, diskusí a pohovorů jsou svěřenci vedeni k poznání nebezpečí souvisejícím s užíváním návykových látek. Prostřednictvím komunitního sezení vytváří ředitelka zařízení podmínky pro posilování pocitu sounáležitosti s domovem, který je předpokladem pozitivního vlivu na svěřence v prostředí mimo vlastní rodinu. Poskytováním příležitostí ke spolurozhodování o důležitých otázkách života domova posiluje vztah k majetku zařízení, a tím vytváří přirozené základy pro samostatný život v dospělosti. Z hlediska rozvoje osobnosti přihlíží vedení domova k individuálním potřebám svěřenců, které se snaží v rámci možností Komplexní inspekce - str. 10

11 respektovat a naplňovat. Svěřenci mají své osobní hračky, jeden chlapec se sám stará o myšky, které mu pomáhají překonat nedostatek citového kontaktu s lidmi z okolí. Velmi omezeně jsou navozovány přirozené situace pro vytváření vzorů chování a přebírání zodpovědnosti za mladšího (potřebného) kamaráda. Při volnočasových aktivitách jsou svěřenci rozděleni spíše podle věku, při umístění do pokojů také, sourozenecké skupiny jsou dle možností respektovány. Osobními alby s fotografiemi se pedagogové snaží zachovat kontinuitu životních zážitků každého svěřence. Návštěvy příbuzných a přátel jsou podporovány, pokud nejsou v rozporu se zájmy svěřence. Žádné speciální činnosti ve smyslu speciálně pedagogickém nejsou v zařízení realizovány. Celková atmosféra v zařízení je narušena neochotou některých pedagogů změnit zaběhané stereotypy ve výchovné práci a plně se věnovat rozvoji osobnosti svěřenců. Činnosti dětského domova jsou v tomto bodě z celkového pohledu průměrné. 4.4 Hodnocení dětského domova z hlediska znalosti a využívání důležitých informací o svěřencích Pedagogičtí pracovníci jsou na pravidelných poradách seznamováni s anamnézou a individuálními zvláštnostmi nově příchozího svěřence před jeho příchodem na zařízení, pokud se nejedná o akutní případ umístění. Veškeré informace o svěřencích jsou pokládány za důvěrné a chráněny před zneužitím. Do osobních spisů, které jsou uloženy v kanceláři ředitelky, mají možnost nahlédnout pouze osoby k tomu kompetentní. Provozní pracovníci získávají o svěřencích informace v omezeném rozsahu, pokud je potřebují při své práci. Pedagogům pomáhá znalost anamnéz a individuálních zvláštností svěřenců při výchovné práci ve skupinách. Úroveň využívání těchto znalostí je různá, souvisí s osobnostními rysy jednotlivých vychovatelů. Osobní spisy vede ředitelka domova, v zařízení nepracuje sociální pracovnice. Dokumenty jsou časově řazeny, kromě diagnostických závěrů obsahují úřední korespondenci s institucemi, korespondenci se zákonnými zástupci, atd. Znalost sociálních anamnéz, diagnostických závěrů a dalších informací o svěřencích je na spíše nadprůměrné úrovni. 4.5 Hodnocení dětského domova z hlediska úrovně výsledků výchovně vzdělávací činnosti Sociální dovednosti svěřenců, samostatnost v sebeobsluze, kultura stravování jsou na dobré úrovni srovnatelné s ostatní populací. Přestože prostorové podmínky omezují možnosti pro ukládání osobních věcí přímo na ložnicích, hledají pedagogové způsoby, jak ve svěřencích vychovávat smysl pro pořádek a péči o osobní věci. Nenásilně tak podporují samostatnost už u nejmenších z nich. Při přípravě do školy jsou svěřenci převážně kontrolováni nebo přímo vyučováni, příležitostí pro rozvoj samostatnosti vučení je málo. Jsou velmi málo podporováni v rozvoji strategií myšlení. V rámci komunitních sezení jsou vedeni k hodnocení i sebehodnocení jako předpokladu pro schopnost konstruktivní sebekritiky. Základní filosofií nové výchovně vzdělávací koncepce je individualizace, rozvoj osobnosti svěřenců, snaha posilovat jejich osobnost. Prozatím tuto cestu neakceptují všichni pedagogové. Vnější vlivy jsou pak dalším prvkem, který určitým způsobem snižuje efektivnost výchovného působení. Oba tyto faktory zvyšují emocionální labilitu některých svěřenců, což se negativně projevuje v krajních problémových situacích a v sociálních vztazích. Úroveň výsledků výchovně-vzdělávací činnosti je průměrná. Komplexní inspekce - str. 11

12 4.6 Hodnocení dalších aktivit, které významně ovlivňují činnost dětského domova Dětský domov není zapojen do výměnných sportovních popř. jiných republikových aktivit domovů. V ročním plánu jsou do programu aktivit zařazeny pravidelné kulturní akce, například návštěvy divadel apod. Individuálně navštěvují pravidelné mimoškolní aktivity čtyři svěřenci. V rámci víkendových programů chodívá jedna skupina svěřenců s vychovatelkou plavat, bruslit apod. O letních prázdninách se svěřenci účastní táborů, v zimě pak vyjíždějí na hory. Pobyty bývají zčásti hrazeny sponzorsky. Jedenkrát za měsíc vyjíždí se svěřenci skupina dospělých přátel (za doprovodu vychovatelky) na celodenní výlet. Výlet mívá nejen rekreační, ale i poznávací cíle a je sponzorsky zajištěn touto skupinou přátel dětského domova. Tímto pravidelným kontaktem získávají svěřenci významné sociální zkušenosti, které jim nemůže poskytnout jejich běžné sociální prostředí. Širší rozhled, nabídka alternativ pro trávení volného času i upevňování společenských norem chování jsou dalšími faktory, které tento způsob spolupráce svěřencům přináší. Jejich účast na všech aktivitách je založena na dobrovolném rozhodnutí. Výbor Dobré Vůle poskytuje nepravidelně pro svěřence z dětského domova letní zahraniční rekreaci. Překážkou pro účast všech na těchto akcích jsou komplikace při obstarávání pasů pro ty svěřence, kteří jsou bez české státní příslušnosti. Úroveň dalších aktivit ovlivňujících výchovně vzdělávací činnost dětského domova je spíše nadprůměrná. 4.7 Hodnocení činnosti zařízení, která jsou součástí dětského domova Součástí dětského domova je dle zřizovací dokumentace školní jídelna. Kapacita kuchyně je 35 jídel. Jídelníček je vyvěšen na přístupném místě, připravovaná strava je velmi chutná, odpovídá zásadám zdravé výživy. Úprava jídel, prostředí jídelny a kuchyně je estetické a hygienické. Školní jídelna a příprava jídel jsou na vynikající úrovni. Komplexní inspekce - str. 12

13 5 ZÁVĚR 5.1 Závěry inspekce Dětský domov bezesporu plní svoje poslání jako forma náhradní výchovy. Ředitelka domova má ujasněno, kterým směrem se má výchovně-vzdělávací proces ubírat, aby se naplnily jeho cíle, tzn. komplexní rozvoj osobnosti svěřeného dítěte. Uvažuje o snížení kapacity domova na dvacet míst, což by umožnilo postupnou změnu zařízení na dětský domov rodinného typu. Záměry ředitelky narážejí v současné době na nedořešené restituční nároky. Problémem je také personální situace na zařízení, nedostatek plně kvalifikovaných a odborně způsobilých pracovníků, se kterými by mohla dobře promyšlené koncepční záměry zavádět do praxe. 5.2 Doporučení inspekce k další činnosti dětského domova Vyřešit a stabilizovat personální poměry. Podle možnosti doplnit pedagogický sbor vychovatelem - mužem. Při přijímání nových pracovníků přihlížet k jejich schopnosti akceptace moderního pojetí výchovně-vzdělávací práce. V rámci daného prostoru hledat varianty, jak vytvářet pro svěřence možnost soukromí a intimity. Zpracovat písemně koncepci v intencích plánovaných záměrů a perspektiv, projednat koncepční záměry se stávajícími pracovníky zařízení a důsledně dbát na jejich realizaci. razítko Podpisy inspektorek: vedoucí týmu: Mgr. Ludmila Konopková v. r. členka týmu: Mgr. Věra Vojtová v. r. V Brně dne 1. února Datum a podpis ředitelky kontrolovaného dětského domova stvrzující převzetí zprávy Inspekční zprávu jsem převzala dne razítko Podpis ředitelky: Ilona Jabůrková v. r. Komplexní inspekce - str. 13

14 Dle 19 odst. 8 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, může ředitel dětského domova podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím obdržení. Připomínky k obsahu inspekční zprávy jsou její součástí. 5.4 Další adresáti zprávy Na vědomí Adresát Datum předání/odeslání zprávy Podpis příjemce nebo čj. jednacího protokolu ČŠI Zřizovatel: ŠÚ Brno - venkov /99 Školský úřad: Brno - venkov dtto ČŠI Praha / Připomínky ředitelky dětského domova Datum Čj. ČŠI Text připomínky nebyly vzneseny Komplexní inspekce - str. 14

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 2 Střední Čechy. okresní pracoviště Příbram. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 2 Střední Čechy. okresní pracoviště Příbram. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 2 Střední Čechy okresní pracoviště Příbram Inspekční zpráva Dětský domov, Solenice 42 262 33 Solenice 42 IZO: 002 003 198 Identifikátor ředitelství: 600 027

Více

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem Signatura: vf3as103 Okresní pracoviště Chomutov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Louny,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B1628/09-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B1628/09-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B1628/09-B Základní škola a Mateřská škola Prštice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 13, 664

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Praha Inspekční zpráva Mateřská škola, Praha 10, Zvonková 12 Zvonková 12/2901 106 00 Praha 10, Záběhlice Identifikátor školy: 600 040 828 Termín konání komplexní inspekce:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Speciální mateřská škola při fakultní nemocnici, Brno, Helfertova 2 Helfertova 2, 662 63 Brno Identifikátor: 600171540 Zřizovatel: Školský

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové. okresní pracoviště Rychnov nad Kněžnou. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové. okresní pracoviště Rychnov nad Kněžnou. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové okresní pracoviště Rychnov nad Kněžnou Inspekční zpráva Dětský výchovný ústav Kostelec nad Orlicí Tyršova 7, 517 41 Kostelec nad Orlicí IZO:

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Mukařov U Zelené cesty 200, 251 62 Mukařov Identifikátor školy: 600 051 790 Termín konání

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jarmila Mocová Město Mšeno, náměstí Míru 1, 277 35 Mšeno ŠÚ Mělník, Tyršova 105, 276 01 Mělník

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jarmila Mocová Město Mšeno, náměstí Míru 1, 277 35 Mšeno ŠÚ Mělník, Tyršova 105, 276 01 Mělník Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 035 099/99-1032 Signatura: vc3as109 Oblastní pracoviště č. 2 Střední Čechy Okresní pracoviště: Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Havlíčkova 273 277

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Mateřská škola, Praha 4, Lojovická 557 Lojovická 557 142 00 Praha 4 - Libuš Identifikátor zařízení: 600 036 537 Zřizovatel: Městská část

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2. Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná. Identifikátor školy: 600 076 261

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2. Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná. Identifikátor školy: 600 076 261 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná Identifikátor školy: 600 076 261 Termín konání inspekce: 9.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 084 342/99-1165 Signatura: vh5ns102 Oblastní pracoviště č. 8 Liberec Okresní pracoviště Semily INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Speciální mateřská škola při Dětském centru

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Martina Toťová Obec Struhařov ŠÚ Praha východ. Božena Drtinová

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Martina Toťová Obec Struhařov ŠÚ Praha východ. Božena Drtinová Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 035 004/99 1032 Signatura: vc5as105 Oblastní pracoviště č.3 Praha východ Okresní pracoviště Praha východ INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Struhařov Mnichovická179

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zvláštní škola internátní, Odborné učiliště a Praktická škola, Velké Heraltice, Opavská 1 Adresa:

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dětský domov, Cheb, Goethova 16

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dětský domov, Cheb, Goethova 16 Česká republika Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dětský domov, Cheb, Goethova 16 Goethova 16, 350 02 Cheb Identifikátor školy: 600 028 470 Termín konání

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Domov mládeže, Mariánské Lázně, Klíčova 4

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Domov mládeže, Mariánské Lázně, Klíčova 4 Česká republika Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Domov mládeže, Mariánské Lázně, Klíčova 4 Klíčova 4, 353 01 Mariánské Lázně Identifikátor školy: 600

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-485/15-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Kutná Hora, Benešova 149/I

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Kutná Hora, Benešova 149/I Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Kutná Hora, Benešova 149/I Benešova 149/I, 284 01 Kutná Hora Identifikátor školy: 600

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Božena Drtinová

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Božena Drtinová Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 035 118/99-1032 Signatura: vc3as112 Oblastní pracoviště č.02 Střední Čechy Okresní pracoviště: Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Školní 226 277 31

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-624/12-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Základní škola a mateřská škola Zálší, okres

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1326/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1326/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1326/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace 9. května 97, 277 06 Lužec nad

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Chobotská 1757. Brandýs n. L. St. Boleslav, Chobotská 1757

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Chobotská 1757. Brandýs n. L. St. Boleslav, Chobotská 1757 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Chobotská 1757 Brandýs n. L. St. Boleslav, Chobotská 1757 Identifikátor školy: 600 051

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j.: ČŠIA-496/12-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Veltruská Sídlo: Veltruská 560, 190 00 Praha 9 Prosek IČ:

Více

Č E S K Á R E P U B L I K A. Inspekční zpráva

Č E S K Á R E P U B L I K A. Inspekční zpráva Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště České Budějovice Inspekční zpráva Základní škola Orlík nad Vltavou Orlík nad Vltavou 2, 398 07 Identifikátor školy: 600 062 104 Termín

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-895/12-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-895/12-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-895/12-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Tišice, okres Mělník. Školní 74, 277 15 Tišice. Identifikátor školy: 600 047 580

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Tišice, okres Mělník. Školní 74, 277 15 Tišice. Identifikátor školy: 600 047 580 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Tišice, okres Mělník Školní 74, 277 15 Tišice Identifikátor školy: 600 047 580 Termín konání inspekce: 8. 10. prosinec 2003

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Rakovník. Nerudova 504, 269 01 Rakovník. Identifikátor školy: 600 028 003

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Rakovník. Nerudova 504, 269 01 Rakovník. Identifikátor školy: 600 028 003 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Rakovník Nerudova 504, 269 01 Rakovník Identifikátor školy: 600 028 003 Termín konání inspekce: 24. - 26. květen 2005 Čj:

Více

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011 Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD č.j: DD2/2011 1 OBSAH I. Charakteristika a struktura zařízení 1) název právnické osoby, která vykonává činnost zařízení, sídlo

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Krnov, Albrechtická 85. 794 01 Krnov, Albrechtická 85

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Krnov, Albrechtická 85. 794 01 Krnov, Albrechtická 85 Česká republika Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Krnov, Albrechtická 85 794 01 Krnov, Albrechtická 85 Identifikátor školy: 600 131

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Zlín, tř. T. Bati 3792, 760 61 Zlín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Zlín, tř. T. Bati 3792, 760 61 Zlín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 155-158/99-11106 Signatura: bo5bs101 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Slavičín - Malé Pole, Osvobození

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-428/14-M. Evaldova 25, 787 01 Šumperk ms.slunicko@sumperkmsslunicko.

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-428/14-M. Evaldova 25, 787 01 Šumperk ms.slunicko@sumperkmsslunicko. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-428/14-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 60 801 085 Identifikátor 600 147 819 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Srní, okres Klatovy. Srní 10, 341 92 Kašperské Hory. Identifikátor školy: 600 058 313

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Srní, okres Klatovy. Srní 10, 341 92 Kašperské Hory. Identifikátor školy: 600 058 313 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Srní, okres Klatovy Srní 10, 341 92 Kašperské Hory Identifikátor školy: 600 058 313 Termín konání inspekce: 14.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 12. mateřská škola. Jungmannova 91, Příbram III., PSČ 261 01. Identifikátor školy: 600 054 110

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 12. mateřská škola. Jungmannova 91, Příbram III., PSČ 261 01. Identifikátor školy: 600 054 110 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 12. mateřská škola Jungmannova 91, Příbram III., PSČ 261 01 Identifikátor školy: 600 054 110 Termín konání inspekce: 3. a 6. květen 2004 Čj.:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bruntál, Okružní 23. Okružní 23, 792 01 Bruntál

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bruntál, Okružní 23. Okružní 23, 792 01 Bruntál Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Bruntál, Okružní 23 Okružní 23, 792 01 Bruntál Identifikátor školy: 600 131 491 Termín konání inspekce: 7. 10. prosinec

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060. nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060. nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060 nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 024 717 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Charlese de Gaulla, Praha 6 Bubeneč, Charlese de Gaulla 18/832. Charlese de Gaulla 18/832, 160 00 Praha 6 - Bubeneč

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Charlese de Gaulla, Praha 6 Bubeneč, Charlese de Gaulla 18/832. Charlese de Gaulla 18/832, 160 00 Praha 6 - Bubeneč Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Charlese de Gaulla, Praha 6 Bubeneč, Charlese de Gaulla 18/832 Charlese de Gaulla 18/832, 160 00 Praha 6 - Bubeneč Identifikátor

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Mateřská škola Ostrava-Petřkovice, U Kaple 670 U Kaple 670, 725 29 Ostrava-Petřkovice Identifikátor zařízení: 600 143 767 Zřizovatel:

Více

Oblastní pracoviště Praha. Inspekční zpráva

Oblastní pracoviště Praha. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Domov mládeže při SOU technickém, Dubečská 43, Praha 10 Adresa domova mládeže DM, Mezi rolemi 40, Praha 5 - Jinonice Identifikátor školy,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-385/14-C. Soukromý dětský domov s. r. o.

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-385/14-C. Soukromý dětský domov s. r. o. Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-385/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Soukromý dětský domov s. r. o. Sídlo 675 03 Budišov Holeje

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát- oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát- oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát- oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lipno nad Vltavou, okres Český Krumlov Lipno nad Vltavou 38, 38 278 Identifikátor školy:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jan Katolický, RNDr. Libor Kubica ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jan Katolický, RNDr. Libor Kubica ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 01/99-011124 Signatura: vn5cs101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní škola Raduň,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola Horní Slavkov, okres Sokolov

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola Horní Slavkov, okres Sokolov ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zvláštní škola Horní Slavkov, okres Sokolov Poštovní 8, 357 31 Horní Slavkov Identifikátor školy: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 10, Kodaňská 16. Kodaňská 16/658, 101 00 Praha 10-Vršovice. Identifikátor školy: 600 041 093

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 10, Kodaňská 16. Kodaňská 16/658, 101 00 Praha 10-Vršovice. Identifikátor školy: 600 041 093 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 10, Kodaňská 16 Kodaňská 16/658, 101 00 Praha 10-Vršovice Identifikátor školy: 600 041 093 Termín konání inspekce: 14. 16.

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-549-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-549-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-549-02/08-15 Mateřská škola Morkovice, okres Kroměříž, příspěvková organizace Adresa: 17. listopadu 720, 768 33 Morkovice-Slížany

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 093 50/99-5073 Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové Signatura: bi3cs104 Okresní pracoviště Náchod

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 093 50/99-5073 Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové Signatura: bi3cs104 Okresní pracoviště Náchod Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 093 50/99-5073 Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové Signatura: bi3cs104 Okresní pracoviště Náchod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Náchod, Komenského

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Praha Inspekční zpráva Mateřská škola III. Praha 5, Barrandov, Lohniského 830 Lohniského 830, 152 00 Praha 5, Barrandov Identifikátor zařízení: 600 037 622 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Drobovice 76. Drobovice 76, 286 01 Čáslav. Identifikátor školy: 600 045 714

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Drobovice 76. Drobovice 76, 286 01 Čáslav. Identifikátor školy: 600 045 714 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Drobovice 76 Drobovice 76, 286 01 Čáslav Identifikátor školy: 600 045 714 Termín konání inspekce: 8. a 9. září 2004 Čj.: Signatura:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Mateřská škola Šebetov 679 35 Šebetov 215 Identifikátor zařízení: 600105474 Zřizovatel: Obec Šebetov, 679 35 Šebetov 108 Školský úřad Blansko,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava okresní pracoviště Třebíč Inspekční zpráva Střední zemědělská a ekonomická škola Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Identifikátor ředitelství: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední pedagogická škola s. r. o. Weilova 4, 102 00 Praha 10. Identifikátor školy: 650 023 170

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední pedagogická škola s. r. o. Weilova 4, 102 00 Praha 10. Identifikátor školy: 650 023 170 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední pedagogická škola s. r. o. Weilova 4, 102 00 Praha 10 Identifikátor školy: 650 023 170 Termín konání inspekce: 4. 6. dubna 2006 Čj.: ČŠI

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Jeruzalémská 12, 113 96 Praha 1 Signatura: ba3as107 Okresní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Jeruzalémská 12, 113 96 Praha 1 Signatura: ba3as107 Okresní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 80/99-1005 Oblastní pracoviště č.1, Jeruzalémská 12, 113 96 Praha 1 Signatura: ba3as107 Okresní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Nádražní 615 Nádražní/615, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem Identifikátor školy: 600 130 096 Zřizovatel:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.:071 759/99-01161 Oblastní pracoviště č. 7 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.:071 759/99-01161 Oblastní pracoviště č. 7 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:071 759/99-01161 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: vg1as105 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Předškolní zařízení: Mateřská škola České Budějovice,

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-961/12-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-961/12-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-961/12-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Mateřská škola Cerekvice nad Loučnou, okres Svitavy

Více

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou. 592 64 Prosetín 70

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou. 592 64 Prosetín 70 Česká republika Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou 592 64 Prosetín 70 Identifikátor školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309 Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny Identifikátor školy: 600 082 598 Termín konání inspekce: 30. listopadu,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dětský domov, Chomutov, Čelakovského 822. Adresa: Čelakovského 822, 430 01 Chomutov. Identifikátor školského zařízení: 600 028 984

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dětský domov, Chomutov, Čelakovského 822. Adresa: Čelakovského 822, 430 01 Chomutov. Identifikátor školského zařízení: 600 028 984 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dětský domov, Chomutov, Čelakovského 822 Adresa: Čelakovského 822, 430 01 Chomutov Identifikátor školského zařízení: 600 028 984 Termín konání

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dětský domov, Zašová 172

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dětský domov, Zašová 172 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dětský domov, Zašová 172 756 51 Zašová 172 Identifikátor školského zařízení: 600 031 969 Termín konání komplexní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6. Kociánka 6, 612 00 Brno. Identifikátor školy: 600 024 954

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6. Kociánka 6, 612 00 Brno. Identifikátor školy: 600 024 954 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální školy pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 Kociánka 6, 612 00 Brno Identifikátor školy: 600 024 954 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-418/10-T. Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-418/10-T. Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-418/10-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Adresa: 793 64 Razová 353 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-573/09-02. Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-573/09-02. Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-573/09-02 Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ Adresa: Bašť čp. 142, 250 65 Líbeznice Identifikátor: 600 051 714

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-955/15-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-955/15-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-955/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 48665771 Identifikátor 600027791 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Praha 2, Korunní 15, 120 00 Praha

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Praha 2, Korunní 15, 120 00 Praha Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 308/99-03408 Signatura: ba1is301 Oblastní pracoviště č. 01 Praha Okresní pracoviště Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Středisko praktického vyučování Vinohrady,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva I. Mateřská škola Polička Riegrova 7, 572 01 Polička Identifikátor: 600 100 138 Zřizovatel: Město Polička, MÚ, Palackého, 572 01 Polička

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1039/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1039/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1039/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 24 255 378 Soukromá Základní škola a Mateřská škola B-English s. r. o. Na Příkopě 11/8,

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Domov mládeže, Tábor, Komenského 2235

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Domov mládeže, Tábor, Komenského 2235 Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Domov mládeže, Tábor, Komenského 2235 Adresa: Komenského 2235, 390 02 Tábor Identifikátor zařízení: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25 Hochmanova 25, 628 00 Brno Identifikátor školy: 600 106 756 Termín konání inspekce: 1 3. listopad 2003

Více

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9.

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9. Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE platný od: 1.9.2015 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Identifikační údaje Název školy: Střední

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-1098/P-P. Mateřská škola KOMETKA, s.r.o.

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-1098/P-P. Mateřská škola KOMETKA, s.r.o. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-1098/P-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy Mateřská škola KOMETKA, s.r.o. Sídlo Střední 26, Brno, 60200 E-mail právnické osoby IČ 01873784 Identifikátor 691005419

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Kozolupy okres Plzeň-sever 330 32 Kozolupy 1 Identifikátor školy: 600 071

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Motýlek, Mělník. Nemocniční 107, 276 01 Mělník. Identifikátor školy: 600 047 300

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Motýlek, Mělník. Nemocniční 107, 276 01 Mělník. Identifikátor školy: 600 047 300 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Motýlek, Mělník Nemocniční 107, 276 01 Mělník Identifikátor školy: 600 047 300 Termín konání inspekce: 12. a 13. září 2007

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální základní škola při Všeobecné fakultní nemocnici Praha 2, Ke Karlovu 2 Praha 2, Ke Karlovu 2, 120

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ROVEČNÉ 40. Č.j.: DDR/675/2015 VNITŘNÍ ŘÁD

DĚTSKÝ DOMOV, ROVEČNÉ 40. Č.j.: DDR/675/2015 VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÝ DOMOV, ROVEČNÉ 40 Č.j.: DDR/675/2015 VNITŘNÍ ŘÁD Účinnost od: 16.10. 2015 Mgr. Radovan Pokorný, ředitel DD Obsah : 1. Charakteristika a struktura zařízení: Název právnické osoby, která vykonává

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Kravaře

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Kravaře ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Kravaře Úštěcká 43, 471 03 Kravaře Identifikátor školy: 600 074 196 Termín konání komplexní

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1404/09-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1404/09-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1404/09-B Mateřská škola Brno, Tučkova 36, příspěvková organizace Adresa: Tučkova 36, 602 00 Brno Identifikátor: 600107370

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Zvláštní škola Příbor, okres Nový Jičín Lomená 1530, 742 58 Příbor Identifikátor školy: 600 026 418 Zřizovatel: Školský úřad Nový Jičín,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 6 Ústí nad Labem. okresní pracoviště Teplice. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 6 Ústí nad Labem. okresní pracoviště Teplice. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 6 Ústí nad Labem okresní pracoviště Teplice Inspekční zpráva Základní umělecká škola Dubí Dlouhá 134 417 02 Dubí 2 Identifikátor ředitelství: 600 002 829 IZO:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou Vratislavovo náměstí 124 592 31 Nové Město na Moravě

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Moravičany. Moravičany 260, 789 82 Moravičany. Identifikátor školy: 600 147 444

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Moravičany. Moravičany 260, 789 82 Moravičany. Identifikátor školy: 600 147 444 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Moravičany Moravičany 260, 789 82 Moravičany Identifikátor školy: 600 147 444 Termín konání inspekce: 17. 19. květen 2005 Čj:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Havířov - Město 1. máje 10 a okres Karviná 1. máje 10 a, 736

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec. Adresa: Horní Pěna 82, PSČ 378 31. Identifikátor školy: 650 045 811

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec. Adresa: Horní Pěna 82, PSČ 378 31. Identifikátor školy: 650 045 811 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec Adresa: Horní Pěna 82, PSČ 378 31 Identifikátor školy: 650 045 811 Termín konání inspekce:

Více

Č. j.: 032 254/98-1090 Inspektorát č. 3 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Nové sloučené ředitelství mateřské školy a školní jídelny Malostranská 123

Č. j.: 032 254/98-1090 Inspektorát č. 3 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Nové sloučené ředitelství mateřské školy a školní jídelny Malostranská 123 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 032 254/98-1090 Inspektorát č. 3 Signatura: bc2as103 Okresní pracoviště Kutná Hora INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Nové sloučené ředitelství mateřské školy a školní

Více

Metodická příručka ke stanovení platu ředitelům škol a školských zařízení

Metodická příručka ke stanovení platu ředitelům škol a školských zařízení Metodická příručka ke stanovení platu ředitelům škol a školských zařízení říjen 2012 V návaznosti na jmenování ředitelů škol a školských zařízení je třeba splnit úkoly související se stanovením jejich

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ REPUBLIKA ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ REPUBLIKA ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště České Budějovice Inspekční zpráva Mateřská škola Radomyšl, okr. Strakonice Adresa: Podolská 164, 387 31 Radomyšl Identifikátor zařízení: 600 063

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 023 374/98-3412 Inspektorát č. 2 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 023 374/98-3412 Inspektorát č. 2 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 023 374/98-3412 Inspektorát č. 2 Signatura: ab2ks301 Okresní pracoviště Beroun INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá základní umělecká škola,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-573/14-T. Mateřská škola Bruntál, Okružní 23

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-573/14-T. Mateřská škola Bruntál, Okružní 23 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-573/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 62352768 Identifikátor 107 620 146 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský Domov Vranov, příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský Domov Vranov, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD Dětský Domov Vranov, příspěvková organizace 1 Vnitřní řád vydává ředitel zařízení. 2 1. CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA ZAŘÍZENÍ 1. a ) NÁZEV ZAŘÍZENÍ, ADRESA, TELEFONNÍ ČÍSLO - Dětský domov Vranov,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rokytno, okres Pardubice. Rokytno 73, Sezemice 533 04. Identifikátor školy: 600 096 572

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rokytno, okres Pardubice. Rokytno 73, Sezemice 533 04. Identifikátor školy: 600 096 572 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Rokytno, okres Pardubice Rokytno 73, Sezemice 533 04 Identifikátor školy: 600 096 572 Termín konání inspekce: 23. - 25. a 29.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Netolice, okres Prachatice

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Netolice, okres Prachatice ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Netolice, okres Prachatice Tyršova 523, 384 11 Netolice Identifikátor školy: 600062694 Termín konání orientační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní mateřská škola Studánka, Praha 4 Modřany, Ke Kamýku 686. Ke Kamýku 686, 142 00 Praha 4 Modřany

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní mateřská škola Studánka, Praha 4 Modřany, Ke Kamýku 686. Ke Kamýku 686, 142 00 Praha 4 Modřany Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Církevní mateřská škola Studánka, Praha 4 Modřany, Ke Kamýku 686 Ke Kamýku 686, 142 00 Praha 4 Modřany Identifikátor školy: 600 000 222 Termín

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Mateřská škola Karosa Hořice Pod Lipou 1773, 508 01 Hořice Identifikátor zařízení: 600 092 062 Zřizovatel: Městský úřad Hořice,

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-11/09-05. okres Sokolov

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-11/09-05. okres Sokolov Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-11/09-05 Název školy: Mateřská škola Kynšperk nad Ohří, Školní 525, okres Sokolov Adresa: Školní 525, 357 51 Kynšperk nad Ohří Identifikátor:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Mateřská škola Dašice, okres Pardubice Adresa: Sadová 440, 533 03 Dašice Identifikátor zařízení: 600 095 291 Zřizovatel: Město Dašice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Pohádka, Praha 4, Imrychova 937. Imrychova 937, 143 00 Praha 4 - Kamýk. Identifikátor školy: 600 036 448

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Pohádka, Praha 4, Imrychova 937. Imrychova 937, 143 00 Praha 4 - Kamýk. Identifikátor školy: 600 036 448 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Pohádka, Praha 4, Imrychova 937 Imrychova 937, 143 00 Praha 4 - Kamýk Identifikátor školy:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j.: ČŠIS-2648/11-S. Mateřská škola Tuřany, okres Kladno. Tuřany 125, 273 79 Tuřany

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j.: ČŠIS-2648/11-S. Mateřská škola Tuřany, okres Kladno. Tuřany 125, 273 79 Tuřany Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: IČ: 75 033 135 Identifikátor: 600 044 025 Právní forma: Zastoupená: Mateřská škola

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071142/99-004030 Oblastní pracoviště č. 07 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Veselí nad Lužnicí

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071142/99-004030 Oblastní pracoviště č. 07 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Veselí nad Lužnicí Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071142/99-004030 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura:vg7ls201 Okresní pracoviště Tábor INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školské zařízení: Dům dětí a mládeže Veselí nad Lužnicí

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník Sídlo: 270 02 Kolešovice 235

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola obchodu, provozu hotelů a Střední odborné učiliště s.r.o., Karlovy Vary, Zahradní 23

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola obchodu, provozu hotelů a Střední odborné učiliště s.r.o., Karlovy Vary, Zahradní 23 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola obchodu, provozu hotelů a Střední odborné učiliště s.r.o., Karlovy Vary, Zahradní 23 Zahradní 23, 360 01 Karlovy Vary

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 365/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 365/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 365/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: bf6as111 Okresní pracoviště Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: 46. mateřská škola Ústí nad Labem, Vinařská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola IV., Praha 5 Barrandov, Lohniského 851. Lohniského 851 152 00 Praha 5 - Barrandov. Identifikátor školy: 600 037 878

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola IV., Praha 5 Barrandov, Lohniského 851. Lohniského 851 152 00 Praha 5 - Barrandov. Identifikátor školy: 600 037 878 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola IV., Praha 5 Barrandov, Lohniského 851 Lohniského 851 152 00 Praha 5 - Barrandov Identifikátor školy: 600 037 878 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více