Vysvětlivky k dotazníku pro samohodnocení oprávněného hospodářského subjektu (OHS)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysvětlivky k dotazníku pro samohodnocení oprávněného hospodářského subjektu (OHS)"

Transkript

1 Vysvětlivky k dotazníku pro samohodnocení oprávněného hospodářského subjektu (OHS) Cílem samohodnocení OHS je pomoci vám, abyste si uvědomili požadavky spojené se získáním statusu OHS, a poskytnout celní správě, vedle informací uvedených ve vaší žádosti, další informace o vás a vašem podnikání. Informace poskytnuté v dotazníku pro samohodnocení hospodářským subjektem lze také využít při udělování jiného oprávnění, kdy je nezbytné dodržet některá nebo všechna kritéria pro OHS. Tyto pokyny vám poskytnou informace o tom, jak odpovídat na otázky, jakož i informace o standardech, jejichž dosažení a prokázání celní orgány očekávají, abyste získali oprávnění pro OHS. 1. Tento dotazník vychází z ustanovení nařízení (EHS) č. 2913/92, nařízení (ES) č. 2454/93), jejich změn a pokynů pro oprávněné hospodářské subjekty (dokument TAXUD/2006/1450, 29. června 2007). Zjednodušuje a urychluje proces vyřizování žádosti a spojuje část 2 pokynů pro oprávněné hospodářské subjekty s povinnými přílohami uvedenými ve vysvětlivkách k formuláři žádosti (příloha 1C prováděcího předpisu k celnímu kodexu). Celní správy tedy hospodářským subjektům důrazně doporučují, aby tento dotazník používaly k ověření své připravenosti splnit kritéria pro OHS. Dotazník také celní správě umožňuje získat dobrý celkový přehled o žadateli společně s formulářem žádosti, což vede k urychlení procesu. Obchodníci se proto vyzývají, aby dotazník vyplnili správně a odpověděli na všechny otázky týkající se jejich podnikání. Další informace o OHS lze najít na internetové stránce Europa Evropské komise a na internetových stránkách vašich národních celních správ. Vezměte prosím na vědomí, že před podáním žádosti je důležité si pečlivě přečíst příslušné právní předpisy a pokyny pro OHS Evropské komise. 2. Dotazník by měl být předložen společně s žádostí o osvědčení OHS příslušnému celnímu orgánu (způsob předložení bude záviset na možnostech příslušného celního orgánu). V případě dotazů nebo připomínek týkajících se dotazníku nebo žádosti se před jejich podáním doporučuje kontaktovat příslušný celní orgán. 3. Dotazník obsahuje nejdůležitější záležitosti, které mohou být v jednotlivých oddílech pro celní správu užitečné. Některé záležitosti se však mohou týkat pouze určitých subjektů v dodavatelském řetězci. To se může lišit také v závislosti na druhu osvědčení, o který vaše společnost žádá. Nemusíte odpovídat na otázky, které se k vašemu podnikání nevztahují. Na tyto otázky prosím odpovězte nehodí se a stručně uveďte důvod. Můžete například odkázat na část dodavatelského řetězce, jejíž jste součástí, nebo druh osvědčení, o který žádáte. Informace o tom, které otázky jsou relevantní pro různé subjekty v dodavatelském řetězci, najdete ve zvláštní tabulce v části 3 pokynů pro OHS. Pokud již máte zjednodušené celní postupy nebo jiná celní oprávnění prokazující, že

2 jedno nebo více kritérií pro OHS jsou splněna, pak stačí odkázat na tyto zjednodušené postupy nebo oprávnění. Je-li vaše společnost držitelem osvědčení, znaleckých posudků nebo jiných závěrů odborníků (například hospodářských přehledů, mezinárodních osvědčení atd.; pro více informací viz odpovídající oddíl pokynů pro OHS), které zcela nebo částečně zahrnují příslušná kritéria, uveďte to prosím ve své odpovědi na příslušnou otázku. Vezměte prosím na vědomí, že to sice není nezbytné, ale pokud některé z nich máte, mohly by pro celní správu představovat užitečné informace a vést k urychlení procesu. Vezměte prosím na vědomí, že ne všechny otázky musí být zodpovězeny ve všech členských státech. To se může lišit v závislosti na tom, zda celní správa v daném členském státě k těmto informacím již má nebo nemá přístup (například prostřednictvím různých databází). Týká se to zejména oddílů 2 a 4. Příslušný celní orgán ve vašem členském státě vám sdělí, zda se na vás tento případ vztahuje. 4. Je třeba uvést, že jednotlivé odpovědi na otázky se neposuzují izolovaně, ale jako součást celkového procesu hodnocení ve vztahu k danému kritériu. Neuspokojivá odpověď na jednu otázku nemusí vést k odmítnutí udělit status OHS, pokud je kritérium splněno jinde v procesu (obecně). 5. Podmínky a kritéria pro osvědčení OHS jsou stejné pro všechny subjekty. Celní orgány však zohlední velikost společnosti (malé a střední podniky), právní formu společnosti, strukturu, klíčové obchodní partnery a také pobočku. Znamená to, že provádění opatření ke splnění kritérií se může u jednotlivých subjektů lišit například v závislosti na velikosti, aniž by bylo ohroženo splnění požadavků. 6. Osvědčení OHS vychází ze stejných zásad jako jiné mezinárodní normy, kdy společnost dodržuje interní normy pro zajištění kvality. Ve vaší provozovně musíte mít zavedeny postupy pro zajištění kvality, a to pro celní záležitosti a případně také pro oblast bezpečnosti a zabezpečení. Během inspekce na místě prováděné celní správou by vaše společnost měla prokázat, že máte zavedeny odpovídající interní postupy pro řízení celních záležitostí a/nebo záležitostí týkajících se bezpečnosti a zabezpečení a odpovídající interní kontroly pro zajištění řádného fungování těchto postupů. Interní politiky a/nebo pokyny musí být zdokumentovány elektronicky nebo v papírové podobě. V rámci organizace musí být známy, musí být dostupné všem uživatelům a samozřejmě musí být průběžně aktualizovány. První krok se proto vztahuje k vašim interním normám pro zajištění kvality. Odpovědi v dotazníku předkládaném společností společně s žádostí by měly shrnovat interní postupy a pokyny, které máte zavedeny, aby celní správa získala celkový přehled o vašem podnikání. Abyste mohli vyplnit dotazník a byli připraveni na audit OHS, budou muset být do procesu zapojena všechna hlavní oddělení vašeho podniku zapojená do dodavatelského řetězce (celní oddělení, logistika, účetní oddělení, IT, nákup, obchodní oddělení, zabezpečení, kvalita atd.). 7. Odpovědi v dotazníku mohou odkazovat na interní politiky nebo pokyny společnosti týkající se celních záležitostí a/nebo bezpečnosti a zabezpečení. V takovém případě uveďte název nebo číslo dokumentu a dokument mějte připravený pro audit na místě prováděný celní správou. Pro urychlení procesu je také možné předložit tyto dokumenty (způsob předložení bude záviset na možnostech příslušného celního orgánu) společně s dotazníkem. 2

3 8. Vyplněný dotazník společně se všemi požadovanými podklady by měl být předložen příslušnému celnímu orgánu společně s žádostí v elektronické podobě (přednostně) nebo písemně. 9. Na informace zaslané v rámci podání žádosti se vztahují právní předpisy na ochranu údajů a tyto informace budou považovány za důvěrné. Oddíl I Informace o společnosti (článek 5a celního kodexu; článek 14a a násl. a příloha 1C prováděcího předpisu k celnímu kodexu; pokyny pro OHS, část 2, oddíl I, I.2.1). Tento oddíl má celnímu orgánu poskytnout zejména přehled o společnosti. Požadované informace lze poskytnout obecně a slouží jako stručná informace ke dni podání žádosti. Má-li příslušný celní orgán požadované informace již k dispozici, uveďte tuto skutečnost ve formuláři nebo uveďte, kdy byly tyto informace poskytnuty. Pododdíl 1.1 Všeobecné informace o společnosti U otázek a) a b) uveďte referenční údaje o osvědčení a žádosti (název a číslo EORI, vydávající celní orgán a evidenční číslo) U otázky a) uveďte pouze akcionáře, kteří jsou zapojeni do každodenní činnosti / každodenního rozhodování společnosti Osobou odpovědnou za celní záležitosti je: a) osoba, kterou přímo zaměstnáváte nebo kterou jste jmenovali, např. celní zástupce, který vás zastupuje při vyřizování celních formalit nebo b) osoba nebo osoby odpovědné za vaše zastupování (zákonný zástupce) v záležitostech týkajících se celního zákona; mohou jimi být advokáti, právníci atd., které můžete přímo zaměstnávat nebo jmenovat, aby vás zastupovali v právních záležitostech souvisejících s celním řízením Pokud možno uveďte příslušný kód NACE rev. 2 (statistická klasifikace ekonomických činností) vaší obchodní činnosti. Definice mezinárodního dodavatelského řetězce je uvedena v pokynech pro OHS, TAXUD/2006/1450, části I, oddíle IV Uveďte informace o místech zapojených do celních činností (máte-li více než pět míst zapojených do celních činností, uveďte prosím informace o pěti hlavních místech zapojených do celních činností) a adresy zbývajících míst zapojených do této činnosti. V případě nových míst zapojených do celních činností během procesu vyřizování žádosti o status OHS musíte poskytnout úplné informace o těchto místech Tento údaj má stanovit, zda obchodujete (zboží, nikoli služby) s podniky, s nimiž jste ve spojení, či nikoliv. Například všechny vaše nákupy jsou z mateřské společnosti v USA nebo dovážíte jménem podniků v členských státech, s nimiž jste ve spojení, nebo těmto podnikům distribuujete. Během procesu udělování statusu OHS musíte poskytnut úplné informace V této souvislosti lze poskytnout podrobné organizační schéma zahrnující jednotlivé oblasti/oddělení vašeho podniku, jejich funkce/odpovědnost a řídící řetězec Není-li to zmíněno již v odpovědi na otázky b) a c), uveďte prosím celé jméno a adresu, datum narození a vnitrostátní identifikační číslo (např. číslo občanského průkazu nebo číslo pojištěnce). Postupy by měly v hlavních rysech popisovat opatření pro případ dočasné nebo krátkodobé absence klíčových zaměstnanců, např. vedoucího celního oddělení nebo referenta dovozu, včetně informace o tom, kdo a jak přebírá jejich běžné povinnosti Uveďte (přibližný) počet známý v okamžiku podání vaší žádosti. 3

4 Nemáte-li ve vaší společnosti žádné celní oddělení nebo odborníka v oblasti celní problematiky, uveďte nehodí se. Viz otázka 1.1.3, která se rovněž vztahuje k této záležitosti. Pododdíl 1.2 Objem obchodů Pokud jste novým podnikem a máte méně než tři účetní závěrky, uveďte informace z těch, které máte. Pokud nepodnikáte dostatečně dlouho na to, abyste měli jakoukoli účetní závěrku, uveďte nehodí se Uveďte prosím umístění těchto skladovacích zařízení (pokud máte více než pět míst, uveďte 5 hlavních zařízení a celkový počet zařízení a dále pak všechna zařízení umístěná v jiných členských státech) U celních zástupců / zástupců třetích subjektů uveďte všechna celní prohlášení podaná jak vaším jménem, tak jménem jiných. Příklad: Dovoz Vývoz Tranzit Počet Objem Počet Objem Počet Objem ,6 mil. EUR 400 2,6 mil. EUR 150 0,8 mil. EUR ,3 mil. EUR 350 2,2 mil. EUR 100 0,4 mil. EUR ,2 mil. EUR 340 2,1 mil. EUR 100 0,5 mil. EUR Jste-li celní zástupce / zástupce třetích subjektů, uveďte všechny provedené úhrady prostřednictvím platebních nástrojů vašich zákazníků nebo vašich vlastních platebních nástrojů. Příklad: Clo Spotřební daň DPH mil. EUR 1,75 mil. EUR 2,32 mil. EUR mil. EUR 1,87 mil. EUR 2,12 mil. EUR mil. EUR 1,85 mil. EUR 2,10 mil. EUR Známé budoucí změny, které mohou ovlivnit organizaci společnosti, plnění kritérií pro OHS nebo posouzení rizik dodavatelského řetězce. Mohou zde být zahrnuty například změny klíčového personálu, změny vašeho účetního systému, otevření nových závodů, získání nových logistických smluv atd. Pododdíl 1.3 Informace a statistika Otázky b) a c): Pokud se váš partner (vaši partneři) v současné době podrobuje (podrobují) auditu OHS, uveďte referenční údaje o osvědčení a žádosti (název a číslo EORI, vydávající celní orgán a evidenční číslo) U otázky a) prosím uveďte jméno a pozici zaměstnance odpovědného za sazební zařazení vašeho zboží nebo, využíváte-li pro tuto práci služeb třetí strany, uveďte její jméno. Otázky b) a d): Jak zajistíte, aby bylo sazební zařazení prováděno správně a v souladu s vašimi pokyny, zejména využíváte-li služeb třetí strany? U otázky b) uveďte, zda udržujete produktový soubor, ve kterém je každý výrobek propojen se zbožovým kódem s příslušnými sazbami cla a DPH. 4

5 Otázka c): Pokud jsou zavedena opatření k zajištění kvality, měli byste během návštěvy celních auditorů doložit, že své postupy pravidelně a v plném rozsahu přezkoumáváte, dokumentujete změny a o změnách informujete dotčené zaměstnance. U otázky d) prosím uveďte, jak, kdo a jak často přezkoumává sazební zařazení a aktualizuje produktový soubor a veškeré jiné související záznamy a rovněž informuje všechny osoby dotčené změnou, např. zástupce, pracovníky nákupu. U otázky e) také uveďte, zda používáte závazné informace o sazebním zařazení zboží. Během auditu může být nezbytné, abyste poskytli: informace/seznamy nebo produktové soubory vašich výrobků a jejich příslušné zbožové kódy a celní sazby, zdroje/informace, např. aktuální celní sazbu, technické informace, které obvykle používáte pro sazební zařazení vašeho zboží a) Uveďte jméno a pozici zaměstnance odpovědného za stanovení celní hodnoty zboží nebo, využíváte-li pro tuto práci služeb třetí strany, uveďte její jméno Otázky b) a d): Využíváte-li služeb třetí strany, jak zajišťujete, aby tato práce byla prováděna správně a v souladu s vašimi pokyny? b) Opatření k zajištění kvality by měla zahrnovat například: používané metody hodnocení, způsob vyplňování a případně předkládání prohlášení o celní hodnotě, způsob stanovení celní hodnoty a hodnoty DPH, způsob vykazování nákladů na přepravu a pojištění, patentové a licenční poplatky související s dováženým zbožím, které jsou přímo či nepřímo splatné kupujícím jako podmínka prodeje, dohody, podle kterých část výnosu z jakéhokoli následného zpětného prodeje, nakládání nebo využití plyne přímo či nepřímo prodávajícímu, náklady kupujícího (které však nejsou zahrnuty do ceny) s ohledem na provize nebo zprostředkování (s výjimkou nákupních provizí) nebo náklady vzniklé s ohledem na kontejnery a balení, zboží a/nebo služby dodané kupujícím zdarma nebo za sníženou cenu, které se použijí v souvislosti s výrobou a prodejem dováženého zboží na vývoz c) Pokud jsou zavedeny postupy pro zajištění kvality, měli byste během návštěvy celních auditorů doložit, že své postupy pravidelně a v plném rozsahu přezkoumáváte, dokumentujete změny a o změnách informujete dotčené zaměstnance Otázka b): Interní opatření budou obvykle zahrnovat opatření, kterými zajistíte, že: vyvážející země je oprávněna poskytovat preference a na zboží se vztahují preferenční celní sazby, jsou splněny požadavky na přímou přepravu / zamezení manipulace, je k dispozici originál platného osvědčení nebo prohlášení na faktuře, je-li požadováno poskytnutí preference, osvědčení nebo prohlášení na faktuře odpovídá zásilce a jsou splněna pravidla původu, neexistuje možnost dvojího použití osvědčení / prohlášení na faktuře, dovozní preference je požadována ve lhůtě platnosti osvědčení / prohlášení na faktuře a originály osvědčení / prohlášení na faktuře jsou uchovávány jako součást auditní stopy bezpečným a zabezpečeným způsobem. Otázka c): Váš přístup by měl zohledňovat způsob, který zajistí, že: zboží je způsobilé pro vývozní preferenci, např. splňuje pravidla původu, 5

6 1.3.5 Uveďte: všechny nezbytné dokumenty/výpočty/náklady/popisy postupů dokládající preferenční původ a vystavení osvědčení / prohlášení na faktuře jsou uchovávány jako součást auditní stopy spolehlivým a bezpečným způsobem, odpovídající dokumenty, např. osvědčení nebo prohlášení na faktuře, jsou podepsány a vystaveny včas oprávněným zaměstnancem, prohlášení na faktuře nejsou prováděna pro zásilky střední a vysoké hodnoty, pokud tento postup neschválí celní orgán, nepoužitá osvědčení jsou skladována spolehlivým a bezpečným způsobem a osvědčení jsou dle požadavků předkládána celnímu orgánů při vývozu. názvy třetích zemí a/nebo názvy a adresy výrobců, z jejichž zboží musíte platit antidumpingové nebo vyrovnávací clo. Oddíl II Dodržování celních požadavků (článek 5a celního kodexu; článek 14h prováděcího předpisu k celnímu kodexu; pokyny pro OHS, část 2, oddíl II, I.2.2). Poznámka: Podle článku 14h prováděcího předpisu k celnímu kodexu Společenství (nařízení Komise (EHS) č. 2454/93) bude záznam o dodržení celních požadavků vaší společnosti a osob uvedených v otázkách 1.1.2, a vycházet z posledních tří let předcházejících žádosti. V uvedené době byste se neměli dopustit závažného porušení nebo opakovaných porušení celních předpisů. Záznam o dodržení celních požadavků však může být považován za vyhovující, pokud má příslušný celní orgán za to, že taková porušení jsou méně závažná nebo zanedbatelná ve vztahu k množství nebo objemu celních operací/činností a že v souvislosti s těmito porušeními nevzniká pochybnost o celkové úrovni dodržování požadavků. Celní orgány přitom zohlední: nesrovnalosti/chyby celkově a souhrnně, jejich četnost, aby stanovily, zda se jedná o systematický problém, zda se jednalo o podvodný úmysl nebo zanedbání, zda jste celnímu orgánu dobrovolně oznámili zjištěné chyby/nesrovnalosti, zda jste přijali nápravné opatření, aby se zabránilo budoucím chybám nebo se jejich počet snížil na minimum. 2.1 a) Příklady zjištěných porušení celních předpisů: 1. Březen až září 2006 používání nesprávného kódu měny u dovozů z Číny, které vedlo k vykázání vyššího cla a DPH o EUR. 2. Prosinec 2006 nebylo podáno čtvrtletní hlášení o pozastavení režimu aktivního zušlechťovacího styku. V případě více porušení uveďte jejich celkový počet a stručné shrnutí hlavních důvodů chyb. 2.1 b) Příklady opatření k zajištění kvality přijatých v důsledku dvou případů uvedených v části 2.1 a) výše: Změna počítačového systému, aby záznamy nemohly být uzavřeny, dokud neproběhne kontrola deklarované měny. 2. Chybějící hlášení bylo podáno. Postupy pro podávání hlášení o pozastavení režimu aktivního zušlechťovacího styku byly zrevidovány tak, aby zahrnovaly čtvrtletní kontroly vedením, a byly vydány příslušným zaměstnancům. Vaše opatření k zajištění kvality budou obvykle zahrnovat: 6

7 2.2 Například: jmenování kontaktní osoby v rámci vašeho podniku odpovědné za oznamování nesrovnalostí/chyb, včetně podezření z trestné činnosti, celním nebo jiným státním orgánům, požadavky, včetně četnosti, na kontroly, které mají být prováděny a zdokumentovány, pokud jde o přesnost, úplnost a včasnost provádění a udržování záznamů, např. celní prohlášení / hlášení podávaná celním orgánům a jiným regulačním orgánům, splnění podmínek schválení/povolení, využívání možností interního auditu k ověřování vašich postupů / získání jistoty, pokud jde o vaše postupy, jak jsou zaměstnanci informováni o požadavcích/změnách, četnost budoucích revizí, kontroly vedením, aby se zajistilo dodržování postupů. Květen 2006 Zamítnutí žádosti o provozování celního skladu, neboť jeho zřízení nebylo hospodářsky odůvodněné. Červen 2007 Odebrání oprávnění pro místní celní řízení, protože nebyla trvale podávána doplňková celní prohlášení. Zamítnutí/pozastavení/odebrání jakékoli celní žádosti/oprávnění nemusí nezbytně nutně vést k zamítnutí vaší žádosti o status OHS. Oddíl III Účetní a logistický systém (článek 5a celního kodexu; článek 14i prováděcího předpisu k celnímu kodexu; pokyny pro OHS, část 2, I.2.3). Pro splnění kritéria uvedeného v čl. 14i písm. a) a b) prováděcího předpisu k celnímu kodexu Společenství musíte používat účetní systém, který umožní provádění celních kontrol na základě auditu. Aby mohly celní orgány provádět nezbytné kontroly, musíte jim umožnit fyzický nebo elektronický přístup k vašim záznamům. Elektronický přístup není nezbytnou podmínkou splnění tohoto požadavku. Pro splnění kritéria uvedeného v čl. 14i písm. c) prováděcího předpisu k celnímu kodexu Společenství musíte také mít systém nebo postupy, které rozlišují mezi zbožím Společenství a jiným zbožím, ačkoli tato podmínka se nepoužije v případě osvědčení OHS bezpečnost a zabezpečení. Je třeba uvést, že toto je jediný rozdíl v požadavcích mezi oprávněním bezpečnost a zabezpečení a oprávněním zjednodušené celní postupy / bezpečnost a zabezpečení. Pododdíl 1: Revizní záznam Mnoho podniků a organizací vyžaduje revizní záznam ve svých automatizovaných systémech z důvodu bezpečnosti. Revizní záznam je proces nebo případ vzájemného odkazování každé účetní položky k jejímu zdroji, aby se usnadnila kontrola její přesnosti. Úplný revizní záznam vám umožní sledovat provozní činnosti týkající se toku zboží a výrobků od jejich přivezení přes zpracování po opuštění společnosti. Úplný revizní záznam také uchovává záznam o údajích, který umožňuje sledování údaje od okamžiku zařazení do datového souboru do okamžiku, kdy tento soubor opustí. Účetní systém bude obvykle zahrnovat: hlavní knihu, saldokonto odběratele, saldokonto dodavatele, aktiva, provozní účty. Logistický systém bude obvykle zahrnovat: zpracování odběratelských objednávek, zpracování dodavatelských objednávek, 7

8 výrobu, zásoby skladování, odesílání/dopravu, seznamy dodavatelů/odběratelů. 3.1 Váš revizní záznam by měl zahrnovat: prodej, nákupy a dodavatelské objednávky, řízení zásob, skladování (a pohyby mezi sklady), výrobu, prodej a odběratelské objednávky, celní prohlášení a dokumentaci, odesílání, dopravu, účetnictví, např. fakturaci, dobropisy, oznámení o dluhu, remitence/úhrady. Pododdíl 3.2: Účetní systém Uveďte, zda používáte: a) hardware jako například: spoléhání se výhradně na samostatný osobní počítač (PC), PC, které jsou propojeny do sítě, počítačový systém, jehož základem je server, systém, jehož základem je střediskový počítač (mainframe), jiné. b) software jako například počítačové programy, které umožňují, aby počítač spouštěl a prováděl softwarové aplikace, které podporují vaše podnikání, např. Windows, UNIX atd. c) systémy jako například (uveďte jméno dodavatele): plně integrované řešení plánování podnikových zdrojů (ERP), kombinace účetních a logistických softwarových aplikací, podnikové softwarové řešení zaměřené na malé a střední podniky, softwarové řešení vyvinuté vaším podnikem nebo pro váš podnik. Poznámka: Během procesu udělování oprávnění budete muset prokázat: rozsah používání počítačů, hardwarovou platformu, která je k dispozici, a na ní používaný operační systém, oddělení funkcí mezi vývojem, testováním a provozem, oddělení funkcí mezi uživateli, jak je kontrolován přístup do různých částí systému, zda byly provedeny nějaké úpravy standardního balíčku, seznam účtů hlavní knihy, zda systém používá ověřování přechodných účtů, jak jsou závazky ve vztahu ke clu / spotřební dani / DPH překódovány v hlavní knize, zda pracujete v režimu dávkového zpracování, zda jsou skladové a finanční záznamy propojeny, jak spravujete své záznamy, jsou-li udržovány externím poskytovatelem softwaru Pokud jsou činnosti, například vytváření databáze stálých údajů nebo klíčování údajů, rozděleny mezi více míst, uveďte, které činnosti jsou v jednotlivých místech prováděny. 8

9 Pododdíl 3.3 Vnitřní kontrolní systémy Podle čl. 14i písm. d) prováděcího předpisu k celnímu kodexu Společenství byste měli mít systém, který odpovídá druhu a velikosti vašeho podniku a je vhodný pro řízení toku zboží, a provádět vnitřní kontroly umožňující zjistit nezákonné nebo nestandardní transakce Během návštěvy auditorů byste měli doložit, že své postupy pravidelně a v plném rozsahu přezkoumáváte, dokumentujete změny a o změnách informujete dotčené zaměstnance Příkladem druhů auditu mohou být: vnitřní audit prováděný v rámci vaší společnosti nebo vaší mateřskou společností, vnější audit prováděný zákazníky, nezávislými účetními/auditory, celními nebo jinými státními orgány. Pokud celní orgán navštíví vaše provozovny, budete také muset poskytnout všechny zprávy o auditu, jakož i doložit přijetí opatření k nápravě všech zjištěných nedostatků Stálé údaje nebo hlavní soubory představují klíčové informace o vašem podniku, např. jména a adresy zákazníků, dodavatelé, soubory obsahující informace o výrobcích jako popis zboží, zbožové kódy a původ atd. Pododdíl 3.4 Tok zboží Vaše postupy registrace by měly zahrnovat, během přijetí zboží: postupy objednávání, potvrzení objednávky, odesílání/dopravu zboží, požadavky na podklady, dopravu zboží z hranic do vaší provozovny nebo do provozoven vašich zákazníků, příjem zboží ve vaší provozovně nebo v provozovnách zákazníků, platbu/zúčtování, jak, kdy a kdo zadává zboží do evidence zásob. Během skladování zboží: jasné určení místa pro skladování zboží, bezpečné skladování nebezpečného/rizikového zboží, zda jsou zásoby evidovány podle hodnoty a/nebo množství, existenci postupu inventarizace a její četnost, jsou-li ke skladování vašeho zboží využívány prostory třetí strany, postup sesouhlasení vaší evidence zásob a evidence zásob třetí strany, je-li pro skladování zboží používáno dočasné umístění. Během výroby zboží: vystavování pracovních příkazů, vystavování žádanek na skladové položky a vydávání ze skladu, výrobní proces, povinnosti zaměstnanců a udržované záznamy, kódy receptur, zadávání hotového výrobku a nevyužitých zásob do evidence zásob, používání standardních výrobních metod ve výrobě. A během odesílání zboží: příjem objednávek zákazníků a vystavování pracovních příkazů nebo nákupních objednávek, informování skladu o prodejní objednávce / uvolnění zboží, pokyny třetí straně, je-li zboží skladováno jinde, přípravu zboží k odběru, balící postupy, jak, kdy a kdo aktualizuje evidenci zásob. 9

10 3.4.2 Vaše postupy kontroly a řízení kvality by měly zahrnovat, během přijetí zboží: sesouhlasení nákupních objednávek a přijatého zboží, postupy pro vrácení/odmítnutí zboží, postupy pro zjišťování a oznamování dodávek menšího a většího množství, než bylo objednáno, postupy pro zjišťování a opravu nesprávných zápisů v evidenci zásob, identifikaci zboží ze třetích zemí v rámci systému. Během skladování zboží: evidenci a kontrolu zásob, identifikaci zboží EU a jiného zboží (nepoužije se pro osvědčení OHS bezpečnost a zabezpečení), pohyb zboží mezi místy pro skladování v rámci téže provozovny nebo mezi různými provozovnami a jeho evidence, postupy pro řešení případů rozbití, zkažení nebo zničení zboží, ztrát a odchylek v zásobách. Během výroby: monitorování a kontroly výrobního procesu vedením, např. výtěžnost, způsob řešení nesrovnalostí, odchylek, odpadu, vedlejších produktů a ztrát ve výrobním procesu, kontrolu kvality vyrobeného zboží a zaznamenávání výsledků, bezpečné nakládání s nebezpečným zbožím. A během odesílání zboží: průvodky / potvrzení o převzetí, dopravu zboží k vašim zákazníkům nebo na hranice pro (zpětný) vývoz, vystavování prodejních faktur, pokyny zástupci pro (zpětný) vývoz a vystavování/dostupnost/kontrolu dokladů, potvrzení přijetí / doklad o odeslání zboží, vrácené zboží kontrolu, počítání a zaznamenávání do evidence zásob, platby a dobropisy, řešení nesrovnalostí, dodávek menšího než objednaného množství a odchylek. Pododdíl 3.5 Celní postupy Pro splnění kritéria uvedeného v čl. 14i písm. e) prováděcího předpisu k celnímu kodexu Společenství byste případně měli mít zavedeny uspokojivé postupy pro vyřizování licencí a povolení spojených s opatřeními v oblasti obchodní politiky nebo s obchodem se zemědělskými produkty. Pro splnění kritéria uvedeného v čl. 14i písm. g) prováděcího předpisu k celnímu kodexu Společenství byste měli zajistit, aby zaměstnanci měli povědomí o potřebě informovat celní orgány, kdykoli jsou zjištěny potíže ohledně dodržování celních předpisů, a stanovit vhodné kontaktní osoby, které by o těchto okolnostech vyrozuměly celní orgány V pozici dovozců, vývozců a skladovatelů by vaše postupy měly zahrnovat: jak zajišťujete úplnost, přesnost a včasnost celních prohlášení, která zpracováváte sami, včetně provádění kontrol vedením, předkládání nebo dostupnost podkladů, aktuální informace (jména a adresy) o zástupcích / třetích stranách, jejichž služeb využíváte, jak jsou zástupci jmenováni, např. kontroly důvěryhodnosti a vhodnosti, které provádíte před jejich jmenováním, okolnosti, za kterých je jejich služeb využíváno, smlouvy podrobně uvádějící povinnosti, včetně druhu zastoupení zástupcem, např. přímé, nepřímé, způsob, jakým svému zástupci poskytujete jasné a jednoznačné pokyny, jak poskytujete podklady (např. licence, osvědčení atd.) svému zástupci, včetně předkládání a udržování/vracení, co by měl zástupce udělat, pokud nejsou instrukce jasné, 10

11 kontrolu/ověřování přesnosti a včasnosti práce zástupce z vaší strany, jak informujete zástupce o jakýchkoli chybách/změnách týkajících se položek, které byly předmětem podaných celních prohlášení, řešení nesrovnalostí, dobrovolné oznamování chyb celním orgánům. V pozici zástupců třetích stran by vaše postupy měly zahrnovat: smlouvy podrobně uvádějící povinnosti, včetně druhu zastoupení, které budete používat, např. přímé, nepřímé, jak zajišťujete úplnost, přesnost a včasnost celních prohlášení, která zpracováváte, včetně provádění kontrol vedením, pohotové předkládání nebo dostupnost podkladů, jak jsou vaši zaměstnanci seznamováni s požadavky zákazníků a smluv, jak postupujete, pokud pokyny zákazníků nejsou jasné nebo poskytnuté informace nejsou správné, jak postupujete, pokud zjistíte chyby/změny týkající se položek, které byly předmětem podaných celních prohlášení, dobrovolné oznamování chyb celním orgánům Jsou-li tyto pokyny zdokumentovány, měli byste během návštěvy celních auditorů doložit, že své postupy pravidelně a v plném rozsahu přezkoumáváte, dokumentujete změny a o změnách informujete dotčené zaměstnance Jsou-li zavedeny postupy pro správu licencí a oprávnění, měli byste během návštěvy celních auditorů doložit, že své postupy pravidelně a v plném rozsahu přezkoumáváte, dokumentujete změny a o změnách informujete dotčené zaměstnance. Pododdíl 3.6 Postupy týkající se zálohování, obnovy a rezervních kopií a archivace Pro splnění kritéria uvedeného v čl. 14i písm. f) prováděcího předpisu k celnímu kodexu Společenství byste měli mít zavedeny uspokojivé postupy pro archivaci a vyhledávání záznamů společnosti a údajů o společnosti a pro ochranu proti ztrátě údajů Vaše postupy by měly zahrnovat, na jakém druhu médií a v jakém softwarovém formátu jsou údaje uloženy a zda dochází ke kompresi údajů a v jaké fázi. Pokud je využíváno služeb třetí strany, uveďte prosím postupy, četnost a umístění zálohovaných a archivovaných informací Pokud ano, uveďte, jak zaručujete dlouhodobou technickou kvalitu záznamu a dostupnost hardwaru a programového kódu. Pododdíl 3.7 Ochrana počítačových systémů Pro splnění kritéria uvedeného v čl. 14i písm. h) prováděcího předpisu k celnímu kodexu Společenství byste měli uplatňovat odpovídající opatření týkající se bezpečnosti informačních technologií, například firewally a antivirovou ochranu, která chrání váš počítačový systém proti neoprávněnému vniknutí a zabezpečují vaši dokumentaci Otázka a): Vaše opatření by měla zohledňovat: aktualizovaný bezpečnostní plán popisující opatření k ochraně vašeho počítačového systému před neoprávněným přístupem i záměrným zničením nebo ztrátou informací, informace o tom, zda provozujete společné systémy na více místech, a jak jsou řízeny, kdo je odpovědný za ochranu a chod počítačového systému společnosti (odpovědnost by neměla být omezena pouze na jednu osobu, ale na několik osob, které jsou schopné vzájemně sledovat své kroky), informace o firewallech a antivirové ochraně, plán nepřetržitého provozu / plán postupu pro obnovení činnosti v případě mimořádných událostí, 11

12 záložní postupy, pokud váš systém nefunguje, včetně obnovy všech důležitých programů a dat. Otázka b): Uveďte četnost zkoušek neoprávněného proniknutí do vašeho systému, zaznamenané výsledky a způsob řešení mimořádných situací, kdy je systém narušen Vaše postupy pro přístupová práva by měly zahrnovat: jak vydáváte oprávnění pro přístup a úroveň přístupu do počítačových systémů (přístup k citlivým informacím by měl být omezen na zaměstnance, kteří jsou oprávněni provádět změny/doplňovat informace), formát hesel, četnost změn a kdo hesla vydává a odstraňování/udržování/aktualizace údajů o uživateli. Pododdíl 3.8 Zabezpečení dokumentace Vaše opatření budou obvykle zahrnovat: evidenci a zálohování dokumentů, včetně skenování a mikrofiše, a omezení přístupu, aktualizovaný bezpečnostní plán popisující opatření k ochraně dokumentů před neoprávněným přístupem i jejich záměrným zničením nebo ztrátou, zakládání a bezpečné a zabezpečené uchovávání dokumentů, včetně odpovědnosti za nakládání s nimi, řešení mimořádných událostí, které ohrožují zabezpečení dokumentů Vaše opatření by měla zohledňovat: zkoušky neoprávněného proniknutí do vašeho systému a zaznamenané výsledky, plán nepřetržitého provozu / plán postupu pro obnovení činnosti v případě katastrofy, zdokumentovaná nápravná opatření přijatá v důsledku jakýchkoli skutečných mimořádných událostí. Oddíl IV Platební schopnost (článek 5a celního kodexu; článek 14j prováděcího předpisu k celnímu kodexu; pokyny pro OHS, část 2, oddíl I, I.2.4). Platební schopností se rozumí dobrá finanční situace, která vám s patřičným ohledem na povahu vaší podnikatelské činnosti umožňuje plnit vaše závazky, a bude vycházet z údajů posledních tří let. Pokud působíte méně než tři roky, bude vaše platební schopnost posuzována podle záznamů a informací, které jsou dostupné (viz otázka 4.3). Tyto záznamy by se měly vztahovat pouze k právnické osobě, která podává žádost o status OHS. Všechny známé informace, které ovlivní vaši platební schopnost v dohledné budoucnosti, by měly být uvedeny v odpovědi na otázku Uveďte prosím informace o insolvenčním nebo konkurzním řízení nebo řízení o likvidaci zahájeném proti vaší společnosti nebo v souvislosti s aktivy vaší společnosti v posledních třech letech. 4.2 Požadované doklady nebo informace se mohou týkat také jakýchkoli podmíněných závazků nebo rezerv, stavu čistých oběžných aktiv nebo stavu čistých aktiv a rozsahu zahrnutí nehmotných aktiv. V určitých případech může být pro podnik běžnou praxí, že má čistá záporná aktiva, např. pokud mateřská společnost zakládá společnost pro účely výzkumu a vývoje, kdy pasiva mohou být financována úvěrem od mateřské společnosti nebo finančního ústavu. V těchto případech nemusí být záporná čistá aktiva ukazatelem, že podnik není schopen splatit své dluhy. Můžeme však s ohledem na splnění tohoto požadavku požadovat další důkazy, např. příslib půjčovatele, záruku ze strany mateřské společnosti nebo bankovní akreditiv nebo v případě, že jste jediným vlastníkem nebo partnerstvím, seznam veškerého osobního majetku k doložení platební schopnosti podniku. Poznámka: Pro zjištění vaší platební schopnosti mohou celní orgány požadovat předložení aktuální roční účetní závěrky. Celní orgány mohou během své návštěvy ověřit úplné soubory ročních účetních závěrek nebo účetních výkazů za poslední tři roky. Celní orgány mohou také 12

13 požadovat nahlédnutí do aktuálního vnitropodnikového účetnictví, aby zjistily aktuální finanční situaci. Oddíl V Požadavky na bezpečnost a zabezpečení (článek 5a celního kodexu; článek 14k prováděcího předpisu k celnímu kodexu; pokyny pro OHS, část 2, oddíl I, I.2.5) Poznámka: Tento oddíl se týká kritéria bezpečnosti a zabezpečení pro OHS. Vyplňuje se pouze v případě, že žádáte buď o osvědčení OHS bezpečnost a zabezpečení, nebo kombinované osvědčení OHS zjednodušené celní postupy / bezpečnost a zabezpečení. Sebehodnocení pro tento požadavek zahrnuje veškeré prostory, které jsou relevantní pro celní činnosti žadatele. Měli byste prokázat vysokou úroveň informovanosti o opatřeních v oblasti bezpečnosti a zabezpečení, a to vnitřních a při svých podnikatelských činnostech se zákazníky, dodavateli a externími poskytovateli služeb, s přihlédnutím k vaší úloze v dodavatelském řetězci. Neměli byste tuto část zaměňovat s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (viz pokyny pro OHS). Obvykle očekáváme, že postupy uvedené v tomto oddíle budou dosahovat dostatečné úrovně a budou dostatečně podrobné, aby a) jasně určovaly odpovědnou osobu i jejího (její) zástupce a b) zástupce mohl jednat způsobem stanoveným odpovědnou osobou. Všechny postupy by měly být zdokumentovány a měly by být poskytnuty celním orgánům během auditu kritérií pro OHS. Tyto postupy budou vždy kontrolovány na místě. Informace vámi uvedené v samohodnocení, a zejména informace uvedené v otázkách a) a b), by měly vyjadřovat: vaši úlohu v dodavatelském řetězci, povahu a velikost vašeho podniku a rizika a ohrožení vašeho podniku. 5.1 SAMOHODNOCENÍ a) Celní orgány očekávají, že jste vy nebo bezpečnostní společnost, pokud využíváte jejích služeb, provedli zdokumentované posouzení rizik a ohrožení. Nepředložení tohoto posouzení během naší návštěvy může automaticky vést k doporučení, aby žádost byla zamítnuta. Posouzení rizik a ohrožení zahrnuje všechny prostory, které jsou relevantní pro vaše celní činnosti. Cílem posouzení je určit rizika a ohrožení, která se mohou vyskytnout v té části dodavatelského řetězce, kde působíte, a prověřit zavedená opatření k minimalizaci rizik a ohrožení. Mělo by se vztahovat na všechna rizika zabezpečení vaší úlohy v dodavatelském řetězci a mělo by zahrnovat například: fyzická rizika, která hrozí areálu a zboží, daňová rizika, Toto posouzení by mělo zahrnovat: smluvní ujednání pro obchodní partnery ve vašem dodavatelském řetězci. 13

14 zboží, se kterým obchodujete, prostory a budovy určené pro skladování, výrobu atd., zaměstnance včetně náboru, využívání dočasných zaměstnanců, zaměstnance smluvních subdodavatelů, přepravu zboží, nakládku a vykládku, počítačový systém, účetní záznamy a doklady, mimořádné události týkající se zabezpečení v kterékoli z výše uvedených oblastí oznámené v poslední době. Měli byste také doložit, jak často se dokument přezkoumává a aktualizuje. Postupy by měly zahrnovat způsob oznamování mimořádných událostí a četnost budoucího přezkoumávání. Celní orgány také požadují, abyste doložili, jak a kdy jsou s vašimi postupy seznamováni zaměstnanci i návštěvníci b) Nepředložení plánu zabezpečení nebo posouzení rizik a ohrožení při naší návštěvě může vést k předčasnému ukončení návštěvy nebo zamítnutí žádosti. Měl by být zaveden program přezkoumávání plánu zabezpečení, který by zahrnoval záznamy změn podepsané a datované odpovědnou osobou Měli byste zahrnout popis nejméně pěti nejvíce vnímaných rizik, která jste určili. Očekáváme, že jste tato rizika posoudili a zahrnuli je do svého posouzení rizik a ohrožení, včetně jejich pravděpodobnosti, důsledků a opatření. Příkladem těchto rizik mohou být: pašování nedovoleného zboží, kontaminace výrobků, nedovolená manipulace se zbožím určeného na vývoz, neoprávněný přístup do areálu, objektů atd Stručně popište postup pro určování, provádění, sledování a přezkoumávání bezpečnostních opatření. Budete muset určit odpovědnou osobu. Na odpovídající úrovni v organizaci by měla být jedna osoba, která má celkovou odpovědnost za všechna bezpečnostní opatření a nezbytnou pravomoc v případě potřeby provádět vhodná bezpečnostní opatření. Jsou-li využívány externí bezpečnostní služby, měla by tato odpovědná osoba mít na starosti smlouvu a zajistit, aby existovala řádná dohoda o úrovni služeb splňující požadavky na OHS, jak vyplývá z otázek v tomto oddíle. Odpovědná osoba by měla být schopna vysvětlit a mít zavedené odpovídající postupy pro navrhování, přezkoumávání a aktualizaci všech bezpečnostních opatření. Tato osoba bude obvykle odpovědná za zpracování odpovědí požadovaných v otázkách a) a b). Očekáváme, že postupy budou dostatečné k tomu, aby jakékoli osobě zastupující odpovědnou osobu umožnily převzít odpovědnost a ujmout se požadovaného úkolu Ačkoli v mnoha případech se budou bezpečnostní opatření pravděpodobně vztahovat na konkrétní místo, postupy pro určování, provádění, sledování a přezkoumávání opatření lze pro všechna místa harmonizovat. Nejsou-li opatření harmonizována, může to zvýšit četnost fyzického prověřování ze strany celních orgánů. 14

15 5.1.5 a) a b) Měli byste mít zdokumentované postupy, které zaměstnancům i návštěvníkům umožní a přimějí je, aby oznámili všechny mimořádné události týkající se zabezpečení, například neoprávněný přístup, krádež, využívání neprověřených zaměstnanců. Mělo by zde být zahrnuto, jak a komu je třeba události oznámit a kde tyto osoby sídlí. Vaše postupy by měly také podrobně uvádět, jak a kdo by měl tyto mimořádné události vyšetřovat a oznamovat. Pokud jste odpověděli ne, uveďte prosím, jak tuto oblast hodláte řešit a uveďte časový rámec. Odpovíte-li ano, měli byste vysvětlit, jak jsou bezpečnostní pokyny sdělovány zaměstnancům, a měli byste zahrnout informace o způsobu, kterým zajišťujete, aby se s nimi vaši zaměstnanci seznámili. Měli byste také vysvětlit, jak jsou s bezpečnostními pokyny seznamováni návštěvníci vašeho areálu. Viz také otázka Odkazy na bezpečnostní pokyny by neměly být zaměňovány s žádnými pokyny vyžadovanými v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a měly by být objasněny návštěvníkům i zaměstnancům a) a b) Tato otázka se vztahuje k bezpečnosti dodavatelského řetězce, a nikoli k mimořádným událostem týkajícím se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Například: ztráty ve skladu, porušené závěry, poškozená zařízení, která mají bránit manipulaci. Pokud došlo k nějakým mimořádným událostem, očekáváme, že vaše postupy týkající se bezpečnosti a zabezpečení byly přezkoumány a aktualizovány tak, aby zahrnovaly nápravná opatření. Bude také nutné doložit, jak byli s těmito změnami následně seznámeni vaši zaměstnanci a návštěvníci. Pokud jsou na základě přezkoumání vašich postupů týkajících se bezpečnosti a zabezpečení provedeny změny, měly by být zaznamenány jako revize s uvedením data a revidovaných částí a) a b) Měli byste se ujistit, že máte originální dokumentaci, protože náš auditor ji může během své návštěvy vyžadovat. Auditor při své návštěvě přihlédne k příslušným osvědčením. Například: schválený agent (osvědčení a hodnotící zpráva), TAPA (osvědčení a hodnotící zpráva), ISO (osvědčení a příručka jakosti), Vaše odpověď by měla zahrnovat například informace o nebezpečných chemikáliích, zboží vysoké hodnoty nebo zboží podléhajícím spotřební dani a měli byste vysvětlit, zda se jedná o pravidelné nebo nepravidelné zboží. Například: zvláštní balení, 15

16 Viz také (logistické postupy). zvláštní požadavky na skladování a) a b) Vaše odpověď by měla zahrnovat název a adresu společnosti (společností) a uvádět, kolik let služeb této bezpečnostní společnosti využíváte a zda vám poskytuje i jiné služby. Pokud bezpečnostní společnost provedla posouzení rizik, vaše odpověď by měla také uvádět, zda některá zjištěná rizika byla zahrnuta do vašeho posouzení rizik a ohrožení, ke kterému se vztahuje otázka a). Dokumenty by měly uvádět datum, kdy bylo posouzení provedeno, a provedení veškerých doporučení. Dokument by měl být při naší návštěvě k dispozici Vaše odpověď by měla uvádět požadavky různých zákazníků / pojišťoven a zboží, na které se vztahují zvláštní požadavky, například požadavky na balení nebo skladování. Máte-li širokou škálu výrobků a požadavků, bude stačit jejich shrnutí. Podrobněji budou přezkoumány při naší návštěvě. 5.2 PŘÍSTUP DO AREÁLU a) a b) Měli byste stručně popsat postup a případně objasnit, zda existují nějaké postupy specifické pro dané místo. Je-li v žádosti zahrnuto více míst, může být užitečné tato místa popsat nebo o nich poskytnout celkový přehled. Vaše postupy by měly dokumentovat, kdo má přístup do kterých prostor, budov nebo místností, a jak je přístup kontrolován, například pomocí přístupových kódů nebo čtecích karet s magnetickým kódem. Omezení přístupu by měla přihlížet k posouzení rizik a ohrožení uvedenému v otázce a). Vaše systémy by měly být schopny zjistit pokusy o neoprávněný přístup a tyto pokusy sledovat. Popište systém používaný pro identifikaci zaměstnanců, např. identifikační karty a) a b) Informace uvedené ve vaší odpovědi by měly být vztaženy k posouzení rizik a ohrožení uvedenému v otázkách a) a b). Měli byste zahrnout informace o spolupráci s jinými bezpečnostními organizacemi / donucovacími orgány, kterým jsou tyto záležitosti také známy. Viz také vaše odpověď na otázku a vysvětlivky vztahující se k této otázce Náš auditor by měl mít při své návštěvě k dispozici plán areálu. Plán sice není povinný, ale jakýkoli názorný obrázek nám pomůže při přípravě na audit a může zkrátit čas, který bude nutné v daném místě strávit. Plán by mohl mít podobu satelitního/internetového snímku místa nebo tento snímek zahrnovat. Předložený snímek nebo plán by měl obsahovat datum, kdy byl vytvořen, a musí být jinak jedinečně identifikovatelný, aby mohl tvořit auditní stopu pro žádost o status OHS. 16

17 5.2.4 Zvláštní pozornost byste měli věnovat všem společnostem ve vašem areálu, které jsou pouze nájemci, aniž by vám nebo pro vás zajišťovaly dodávky zboží nebo služeb. Nájemci mohou představovat zvláštní bezpečnostní problém a měla by být stručně popsána všechna opatření zahrnující například jejich samostatný vstup a užívání prostor v rámci vašeho areálu. Viz také FYZICKÉ ZABEZPEČENÍ Pro splnění kritéria uvedeného v čl. 14k odst. 1 písm. a) prováděcího předpisu k celnímu kodexu Společenství byste měli zajistit, aby budovy využívané v souvislosti s činnostmi, na které se vztahuje osvědčení, byly zhotoveny z materiálů, které jsou odolné proti neoprávněnému vstupu a zajišťují ochranu proti neoprávněnému vniknutí. Budovy by měly být zhotoveny z materiálů, které zabraňují neoprávněnému vstupu a zajišťují ochranu proti neoprávněnému vniknutí. Měla by být uplatňována odpovídající opatření na kontrolu vstupu zabraňující neoprávněnému vstupu do areálu, výrobních prostor, prostor pro odeslání, do nákladových a přepravních prostor a kanceláří. Tato opatření budou záviset na velikosti a druhu podniku, druhu zboží atd a), b) a c) Toto se vztahuje na viditelné vnější hranice vašeho areálu, například oplocení a brány. Očekáváme zabezpečení všech vnějších a vnitřních oken, bran a oplocení, například s využitím zamykacích zařízení nebo jiných opatření pro sledování přístupu a kontrolu, jako jsou vnitřní/vnější poplašné systémy proti vloupání nebo kamerové systémy (systémy s uzavřeným televizním okruhem, CCTV). a) c) Dokument vyžadovaný v otázce a) nebo b) by měl obsahovat informace o tom, jak je dodržování těchto postupů kontrolováno, četnost kontrol budov a oplocení, jak jsou mimořádné události týkající se zabezpečení oznamovány a řešeny. Zde prosím uveďte odkaz na příslušný odstavec, část nebo stránku (revize/datum) daného dokumentu a) a b) Měli byste uvést seznam všech přístupových míst, pokud možno s odvoláním na plán areálu; uveďte požární východy včetně přístupových schodišť; rozlišujte mezi vstupy určenými pro vykládku/nakládku zboží, vstupy pro zástupce podniků veřejných služeb, vstupy pro veřejnost, prostory pro odpočinek řidičů; uveďte, kde se nacházejí kanceláře/stanoviště ostrahy. Váš popis způsobu jejich sledování by měl zahrnovat, vyžaduje-li to druh CCTV (např. statická kamera nebo kamera s ovládáním natočení, náklonu a zoomu (PTZ kamera)), způsob kontroly a zda jsou záznamy využívány proaktivně nebo reaktivně. Kromě kontrol vnějšího přístupu byste měli popsat také kontroly vnitřního přístupu, případně včetně vnitřního přístupu v rámci společných prostor. Uveďte, zda je areál v provozu nepřetržitě (např. práce na směny), nebo v běžných úředních hodinách. 17

18 5.3.3 Případně také uveďte informace o všech instalovaných záložních generátorech nebo zařízeních, které mají zajistit trvalé osvětlení v případě přerušení místních dodávek elektrické energie, a jak jsou udržovány Jak jsou klíče označeny a jaké jsou zavedeny postupy pro zamezení jejich zneužití a řešení případných ztrát? Měly by existovat postupy zajišťující, že pouze oprávněný personál má přístup ke klíčům k uzamčeným budovám, místům, místnostem, zabezpečeným prostorám, kartotékám, trezoru, vozidlům a strojním zařízením. Vaše postupy by měly také zahrnovat: zvláště určené místo, kde jsou klíče uchovávány, osobu odpovědnou za kontrolu zabezpečení klíčů, evidenci, kdy byly klíče vyzvednuty, kým, proč a kdy byly vráceny, řešení ztrát, nevrácení klíčů. Uveďte informace o veškerých postupech zamykání, a případně kdo jsou hlavní držitelé klíčů odpovědní za zamykání areálu v noci a jeho opětovné otevírání následující pracovní den. Uveďte informace o jiných používaných zařízeních na klíč, jako jsou radiové klíče (používané například pro dálkové ovládání parkovací závory), a komu byly vydány a), b), c) a d) Vaše postupy by měly zahrnovat: jak kontrolujete/evidujete návštěvníky areálu, kteří přijíždějí soukromými vozidly, jak kontrolujete vozidla zaměstnanců ve vašem areálu, speciálně vyhrazené parkovací plochy pro návštěvníky a zaměstnance, které nejsou v blízkosti zabezpečených úseků, například nakládacích ramp, aby se zabránilo možnosti krádeže, překážení nebo rušení, kontroly, zda jsou požadavky na parkování dodržovány. a) Vysvětlete, zda jsou vozidla návštěvníků oddělena od vozidel zaměstnanců. Měli byste uvést informace o všech vozidlech, které mají dočasný přístup do areálu, například vozidla taxi služby nebo autobus pro přepravu zaměstnanců. b) Měli byste zajistit, aby byly zavedeny postupy, které zaručí pravidelnou kontrolu a aktualizaci povolení, s cílem zohlednit změny vozidel zaměstnanců. Uveďte, zda je zaměstnancům vydáváno povolení k parkování, a mechanismus pro vjezd a výjezd z parkoviště, například závora na kartu. c) Popište proces nebo postup používaný pro kontrolu vozidel, například obsluha závory během špičky pro kontrolu těsného průjezdu dvou vozidel na jednu kartu a zajištění náležité kontroly všech vozidel. d) Popište všechny písemné předpisy vztahující se na parkování a způsob, jakým jsou s nimi seznamováni zaměstnanci. Uveďte, zda tyto předpisy byly zahrnuty do posouzení bezpečnosti. 5.4 NÁKLADOVÉ JEDNOTKY 18

19 Pro splnění kritéria uvedeného v čl. 14k odst. 1 písm. c) prováděcího předpisu k celnímu kodexu Společenství měla by být zavedena opatření pro manipulaci se zbožím zahrnující ochranu proti naložení, výměně nebo ztrátě jakéhokoli materiálu a nevhodné manipulaci s nákladovými jednotkami. Nákladové jednotky zahrnují kontejnery, tankery, dodávky, nákladní vozy, vozidla, potrubí apod., pomocí nichž je vaše zboží přepravováno. Měly by být zavedeny postupy pro kontrolu neporušenosti nákladové jednotky před jejím naložením. Informace o vlastnících/dodavatelích nákladových jednotek musí být k dispozici během naší návštěvy Neporušenost nákladových jednotek by měla být zajištěna například tak, že budou pod stálým dohledem nebo budou uloženy na bezpečném, uzamčeném místě, nebo kontrolou před použitím. Pouze osoby, jejichž totožnost je řádně prokázána, a oprávněné osoby by měly mít přístup k nákladovým jednotkám. Vaše postupy by měly zahrnovat: jak je kontrolován přístup do prostor, kde jsou uloženy nákladové jednotky, skutečnost, že přístup mají pouze oprávněné osoby, jak je zajištěno neustálé sledování jednotek, například jmenováním odpovědných zaměstnanců a zástupců Vaše postupy by měly zahrnovat: kdo je odpovědnou osobou, které se mimořádné události oznamují, jak se mimořádné události oznamují a evidují, jaká opatření by měla být přijata, včetně oznamování donucovacím orgánům / vrcholovému vedení, přezkoumávání a aktualizace stávajících postupů, oznamování všech změn zaměstnancům. Očekáváme, že tyto kontroly doložíte během naší návštěvy a) a b) Popište používaný druh závěr a všechny normy, jejichž požadavky tyto používané závěry splňují. Uveďte jméno výrobce a postup pro vydávání závěr a pro evidenci jejich vydávání, používání a odstraňování. Zdokumentujte postupy pro nakládání s poškozenými závěrami nebo závěrami, s nimiž bylo nedovoleně manipulováno V závislosti na druhu použité nákladové jednotky by měl být uplatněn sedmibodový postup kontroly (včetně tažné jednotky): 19

20 přední stěna levá strana pravá strana dveře kryt/střecha vnitřní/vnější dveře vnější povrch / podvozek a), b) a c) Údržba by se měla provádět běžně, nikoli pouze v případech poškození nebo mimořádných událostí. Pokud se údržba provádí externě nebo mimo dohled vašich zaměstnanců, měla by být neporušenost nákladové jednotky zkontrolována při návratu do vašeho podniku. Vaše postupy by měly zahrnovat: požadavky na vaše zaměstnance, aby kontrolovali neporušenost nákladových jednotek při jejich návratu, jaké kontroly mají být prováděny, kdy a kým, jak jsou s vašimi postupy seznamováni zaměstnanci, kontroly vedením a jejich četnost, aby se zajistilo, že jednotky jsou znovu kontrolovány. Vysvětlete, zda běžně kontrolujete všechny nákladové jednotky jak před přijetím příchozího nákladu, tak před naložením zboží k odeslání a zda jste postupy zahrnuli do dokumentů uvedených v otázkách a) a b). 5.5 LOGISTICKÉ POSTUPY a), b), c) a d) Tato otázka zahrnuje pohyb vašeho dováženého a vyváženého zboží mezi vaší provozovnou a hranicemi, v rámci EU a mezi různými provozovnami. Měli byste uvést všechny používané způsoby dopravy, které začínají nebo končí ve vaší provozovně nebo pokračují v rámci mezinárodního dodavatelského řetězce. Vysvětlete používaný způsob dopravy. Využíváte-li externích poskytovatelů služeb, viz také 5.13 (Externí služby). 5.6 POŽADAVKY NEDAŇOVÉ POVAHY Pro splnění kritéria uvedeného v čl. 14k odst. 1 písm. d) prováděcího předpisu k celnímu kodexu Společenství by měly být případně uplatňovány postupy pro vyřizování dovozních a/nebo vývozních licencí souvisejících se zákazy a omezeními pro odlišení tohoto zboží od jiného zboží a) a b) 20

Vysvětlivky k dotazníku pro samohodnocení oprávněného hospodářského subjektu (OHS)

Vysvětlivky k dotazníku pro samohodnocení oprávněného hospodářského subjektu (OHS) Vysvětlivky k dotazníku pro samohodnocení oprávněného hospodářského subjektu (OHS) Cílem dotazníku pro samohodnocení OHS je pomoci vám porozumět požadavkům spojeným se získáním statusu OHS a poskytnout

Více

Samohodnotící dotazník

Samohodnotící dotazník Samohodnotící dotazník Pokyny pro oprávněné hospodářské subjekty 0.1 Vezměte, prosím, na vědomí, že se doporučuje, abyste si před požádáním o status oprávněného hospodářského subjektu (OHS) prostudovali

Více

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE III. 1 - Definice FÁZE NÁVRATU Kromě definic v článku II.1 platí pro tuto smlouvu tyto definice: 1. Dohoda: znamená písemnou

Více

Hrozby, rizika a možná řešení

Hrozby, rizika a možná řešení Příloha 2 Hrozby, rizika a možná řešení Tento dokument obsahuje seznam nejvýznamnějších rizik spojených s oprávněním pro OHS a s procesem sledování a zároveň poskytuje seznam možných řešení, jak tato rizika

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

Česká republika-praha: Laboratorní nábytek 2014/S 022-034004. Oznámení o zakázce. Dodávky

Česká republika-praha: Laboratorní nábytek 2014/S 022-034004. Oznámení o zakázce. Dodávky 1/7 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:34004-2014:text:cs:html Česká republika-praha: Laboratorní nábytek 2014/S 022-034004 Oznámení o zakázce Dodávky Směrnice

Více

DOPORUČENÍ. DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků

DOPORUČENÍ. DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků 25.9.2013 Úřední věstník Evropské unie L 253/27 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků (Text s významem

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO BLOKY RIPE. Verze z 11/02/2011

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO BLOKY RIPE. Verze z 11/02/2011 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO BLOKY RIPE Verze z 11/02/2011 Výklad pojmů RIPE: Regionální registr odpovídající za správu IP adres na evropském kontinentu a v části Asie. OVH.CZ: Společnosti OVH.CZ, s.r.o., se

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K DISTRIBUCI LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ Název (Obchodní firma žadatele, u fyzické osoby jméno a příjmení)

ŽÁDOST O POVOLENÍ K DISTRIBUCI LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ Název (Obchodní firma žadatele, u fyzické osoby jméno a příjmení) DIS-8 (verze 1) Státní ústav pro kontrolu léčiv tel.: +420 272 185 111 e-mail: posta@sukl.cz Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 fax: +420 271 732 377 web: www.sukl.cz ŽÁDOST O POVOLENÍ K DISTRIBUCI LÉČIVÝCH

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Mgr. Milan Tomíček Staněk, Tomíček & Partners, s.r.o. Široká36/5, Praha 1, 11000 Tel: +420 221990455 E-mail: tomicek@stanek-tomicek.com

Více

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15

11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 11.11.2010 Úřední věstník Evropské unie L 293/15 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1014/2010 ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Článek 1. Předmět a oblast působnosti

Článek 1. Předmět a oblast působnosti L 107/76 25.4.2015 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/656 ze dne 4. února 2015 o podmínkách, za nichž mohou úvěrové instituce zahrnout mezitímní zisk nebo zisk ke konci roku do kmenového kapitálu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zadávanou

Více

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 9. února 2009

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 9. února 2009 Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 9. února 2009 Zentiva N.V. 7. ledna 2009 Zentiva N.V. Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu Vážení akcionáři, představenstvo společnosti Zentiva

Více

Smlouva na dodávku spojovacího materiálu pro železniční svršek na období roků 2011-2014 / konsignační sklady/

Smlouva na dodávku spojovacího materiálu pro železniční svršek na období roků 2011-2014 / konsignační sklady/ Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Smlouva na dodávku spojovacího materiálu pro železniční svršek na období roků 2011-2014 / konsignační sklady/ Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI 1 - Rozsah platnosti Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen podmínky ) platí pro veškeré kupní smlouvy, v nichž společnost TOMATEX Otrokovice,

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení VÝZVA k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé

Více

Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?!

Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?! Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?! Tento příspěvek si neklade za cíl přesné parafrázování zákona. Jedná se o návod, jak by se při řídící kontrole mohlo postupovat. Čtenářům se nedoporučuje

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08. Zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka)

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08. Zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka) Strana 1 ze 8 Základní údaje zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky vyhlášené v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon

Více

PROSTŘEDNICTVÍM CELNÍHO ÚŘADU

PROSTŘEDNICTVÍM CELNÍHO ÚŘADU I N F O R M A C E o způsobu registrace hospodářských subjektů a přidělování nového identifikátoru těmto subjektům pro styk s celními správami Evropského společenství Dne 16.dubna 2009 bylo zveřejněno nařízení

Více

Výběrové řízení na poskytovatele financování obnovy VO ve městě Brně

Výběrové řízení na poskytovatele financování obnovy VO ve městě Brně Technické sítě Brno, akciová společnost Výběrové řízení na poskytovatele financování obnovy VO ve městě Brně Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem veřejné zakázky je uzavření úvěrové smlouvy

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s agenturou CzechInvest Název programu / podprogramu: Rozvoj Platnost výzvy

Více

[EVROPSKÝ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] [MEZINÁRODNÍ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI]

[EVROPSKÝ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] [MEZINÁRODNÍ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] PŘÍLOHA III KONKRÉTNÍ USTANOVENÍ [EVROPSKÝ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] [MEZINÁRODNÍ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] III. 1 Definice Kromě definic v článku II.1 platí pro tuto

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen VZMR ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL Tisk Název zakázky: Investiční úvěr na financování investiční akce Základní infrastruktura pro volnočasové aktivity OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6002807302002 Typ formuláře: Opravný Evidenční číslo

Více

I N F O R M A C E PROST EDNICTVÍM CELNÍHO Ú ADU

I N F O R M A C E PROST EDNICTVÍM CELNÍHO Ú ADU I N F O R M A C E o způsobu registrace hospodářských subjektů a přidělování nového identifikátoru těmto subjektům pro styk s celními správami Evropského společenství Dne 16.dubna 2009 bylo zveřejněno nařízení

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278365-2010:text:cs:html CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE VEŘEJNÉ SLUŽBY Dodávky ODDÍL I:

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Rozhodnutí číslo 1/1999 Výboru pro celní spolupráci ES Turecko z 28. května 1999 (OJ L 204 ze 4.8.1999)

Rozhodnutí číslo 1/1999 Výboru pro celní spolupráci ES Turecko z 28. května 1999 (OJ L 204 ze 4.8.1999) Rozhodnutí číslo 1/1999 Výboru pro celní spolupráci ES Turecko z 28. května 1999 (OJ L 204 ze 4.8.1999) O postupu usnadnění vystavení průvodního osvědčení EUR 1 a vyhotovení prohlášení na faktuře pod opatřeními

Více

Věstník ČNB částka 13/2004 ze dne 25. června 2004

Věstník ČNB částka 13/2004 ze dne 25. června 2004 Třídící znak 1 0 5 0 4 5 3 0 OPATŘ ENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 11. ČERVNA 2004, KTERÝM SE STANOVÍ OBSAH, ZPŮSOB VEDENÍ A NÁLEŽITOSTI EVIDENCE KRYTÍ HYPOTEČNÍCH ZÁSTAVNÍCH LISTŮ V OBĚHU 1 Česká

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Článek 1 Administrátor odborných zkoušek

Článek 1 Administrátor odborných zkoušek Organizační řád upravující organizační uspořádání akreditované osoby - Univerzální správa majetku, a.s. ve vztahu k organizování odborných zkoušek podle zákona o doplňkovém penzijním spoření Podle 86 odst.

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK KE ZJEDNODUŠENÉMU PODLIMITNÍMU ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Č. 137/2006 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Příloha č. 1 Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 (dále jen Pravidla ) 1. Splnění účelu projektu Příjemce

Více

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu)

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) O B S A H Odstavec Úvod... 1-4 Rozsah a cíle interního auditu..

Více

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN Tento dokument je dodatkem k prvnímu vydání Příručky pro praktické uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008,

Více

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky CPV veřejné zakázky zejména Pořízení kompostérů pro občany obce Libhošť Dodávky

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení. CZ-Jihlava: Přístroje a nástroje pro transfúzi a infúzi

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení. CZ-Jihlava: Přístroje a nástroje pro transfúzi a infúzi 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:250835-2010:text:cs:html CZ-Jihlava: Přístroje a nástroje pro transfúzi a infúzi 2010/S 163-250835 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Dodávky

Více

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j. Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.:34444/2013-54 1. Úvod Správce Programu pro výběr dodavatele na realizaci

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na osobní automobil Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2012 Název programu: Registrační

Více

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE I. Úvodní ustanovení 1. Pardubický kraj v návaznosti na 3, 95 a 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

Ref. Ares(2014)2106736-26/06/2014 PŘÍLOHA I K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK

Ref. Ares(2014)2106736-26/06/2014 PŘÍLOHA I K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK Ref. Ares(2014)2106736-26/06/2014 PŘÍLOHA I K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ PODMÍNKY Pronájem skladových prostor zajištění logistických služeb NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ PRA-6/2014 Obsah 1. Název nabídkového

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 16.10.2015 L 271/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1850 ze dne 13. října 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.

Více

DODATEK III. Vzory průvodního osvědčení EUR.1 a žádosti o průvodní osvědčení EUR.1. Tiskařské pokyny

DODATEK III. Vzory průvodního osvědčení EUR.1 a žádosti o průvodní osvědčení EUR.1. Tiskařské pokyny DODATEK III Vzory průvodního osvědčení EUR.1 a žádosti o průvodní osvědčení EUR.1 Tiskařské pokyny 1. Každé osvědčení má rozměr 210 x 297 mm; lze připustit toleranci až minus 5 mm nebo plus 8 mm na délku.

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Všeobecné podmínky a KS, realizace KS, poruchy KS, zánik KS Vybrané zvláštní operace v mezinárodním prostředí Všeobecné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK

POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK Obnovení přepravy zásilek podléhajících celnímu řízení do Moskvy. Služba dostupná pouze pro zásilky určené pro právnické osoby firmy v Rusku. Není určena pro zásilky určené

Více

ICT INFRASTRUKTURA, DODÁVKA SW VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ DATOVÉ KONEKTIVITY PRO MĚSTO NEJDEK

ICT INFRASTRUKTURA, DODÁVKA SW VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ DATOVÉ KONEKTIVITY PRO MĚSTO NEJDEK Město Nejdek Městský úřad Nejdek, Kancelář tajemníka nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek Karlovarský kraj VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: KT/244/12 VYŘIZUJE: Ing. Jiří Štěřík TELEFON: 353 240 127 E-MAIL:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2009 KOM(2009) 232 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 25.6.2015 L 160/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/936 ze dne 9. června 2015 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji Výzva k podání nabídek zakázka je zadávána dle zákona č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) čj. 041/PB/OVZ/2015 Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem

Více

OPRÁVNĚNÉ HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY MODEL COMPACT PRO OHS

OPRÁVNĚNÉ HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY MODEL COMPACT PRO OHS EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO DANĚ A CELNÍ UNII Celní politika Řízení rizik, bezpečnost a zvláštní kontroly Brusel, 13. června 2006 PRACOVNÍ DOKUMENT TAXUD/2006/1452 OPRÁVNĚNÉ HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY

Více

CZ-Havířov: Stavební práce na výstavbě kanalizace 2010/S 174-265693 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Stavební práce

CZ-Havířov: Stavební práce na výstavbě kanalizace 2010/S 174-265693 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Stavební práce 1/6 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:265693-2010:text:cs:html CZ-Havířov: Stavební práce na výstavbě kanalizace 2010/S 174-265693 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Stavební

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

Vyhotovení pro dodavatele

Vyhotovení pro dodavatele 1 Vyhotovení pro dodavatele 1 VYSVĚTLIVKY Doprava vybraných výrobků podléhajících spotřební dani, které byly uvedeny do volného daňového oběhu v odesílajícím členském státě 1. Obecné pokyny 1.1. V souladu

Více

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA Preambule Podle ustanovení 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech (dále jen ZoA) je jednou z podmínek pro zápis do seznamu auditorů alespoň

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor Zastoupený: Ing. Lenkou Horejskovou místostarostkou města IČ: 00253014 DIČ: CZ00253014 NÁZEV

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro

Více

383/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2008,

383/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 23. září 2008, 383/2008 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2008, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,

Více

OPRÁVNĚNÉ HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY POKYNY

OPRÁVNĚNÉ HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY POKYNY EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO DANĚ A CELNÍ UNII Celní politika Řízení rizik, bezpečnost a zvláštní kontroly V Bruselu dne 29. června 2007 TAXUD/2006/1450 OPRÁVNĚNÉ HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY POKYNY

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

Novela zákona 406/2000 sb. o hospodaření energií

Novela zákona 406/2000 sb. o hospodaření energií Novela zákona 406/2000 sb. o hospodaření energií (Účinnost zákona: 1. ledna 2013) Snižování energetické náročnosti budov ( 7 zákona) (1) V případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit požadavky

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc.

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc. Fyzická bezpečnost, organizační opatření RNDr. Igor Čermák, CSc. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Igor Čermák, 2011 Informační bezpečnost,

Více

Česká republika-praha: Generátorová soustrojí se vznětovými motory 2013/S 250-438474. Oznámení o zakázce. Dodávky

Česká republika-praha: Generátorová soustrojí se vznětovými motory 2013/S 250-438474. Oznámení o zakázce. Dodávky 1/6 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:438474-2013:text:cs:html Česká republika-praha: Generátorová soustrojí se vznětovými motory 2013/S 250-438474 Oznámení o

Více

Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému

Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému Zásady prováděcího nařízení Komise (EU) o společné bezpečnostní metodě (CSM) pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č.

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX,

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2015) XXX draft PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Institut klinické a experimentální medicíny Sídlo zadavatele:

Institut klinické a experimentální medicíny Sídlo zadavatele: Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání do zjednodušeného podlimitního řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce: REKONSTRUKCE PAVILONU Z1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY FASÁDY A 1. PP Identifikační

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1 ŘÍZENÍ DOPRAVY Směrnice č. 2/2009 V Praze dne 15. května 2009 Mgr. Miloslav Janeček ředitel školy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel 1.1.1 Účelem

Více