9 Poranění hlavy Head Injury

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9 Poranění hlavy Head Injury"

Transkript

1 9 Poranění hlavy Head Injury Cílem této kapitoly je naučit se rozpoznat a ošetřit život ohrožující poranění hlavy, rozpoznat poranění hlavy vyžadující okamžitou intervenci chirurga nebo intenzivní péči a pečovat o zraněného s poraněním hlavy. Kasuistika 28-letý voják byl řidičem třetího vozidla konvoje. Aby se vyhnul srážce s chodcem, řidič vybočil ze směru jízdy. Ztratil kontrolu nad nákladním vozem a skončil v příkopě. V konvoji jsi prvním zdravotníkem v dosahu. Na čelním skle vozidla je tzv. pavučina způsobená hlavou řidiče, ten byl vyproštěn svými kolegy. Nyní neodpovídá na oslovení, ale odpovídá na bolest. Jaký je tvůj první odhad poranění? Jaké neodkladné výkony je možno provést na základě Tvých vyšetření? Jaká následující vyšetření a léčba mohou být zapotřebí? Úvod Poranění hlavy jsou častá a jsou spojena s vysokou mortalitou v míru i ve válečných podmínkách. Cílem prvotního ošetření zraněného s tímto poraněním je zabránit sekundárnímu poškození mozku hypoxií a odhalit poranění, která vyžadují okamžitou chirurgickou intervenci. Praktická poznámka Včasná péče podle zásad <C>ABC snižuje u poranění hlavy druhotné poškození mozku. Důležité je hodnotit stav zraněného opakovaně: zhoršení vyžaduje urychlený odsun na etapu s chirurgickou péčí a možnostmi adekvátních zobrazovacích metod

2 Epidemiologie V boji je prognóza penetrujícího poranění hlavy velmi špatná u těch, kteří bezprostředně upadnou do bezvědomí nebo u těch, kterým střelný kanál prostupuje obě hemisféry. Dopravní nehoda je v polních podmínkách běžnou příčinou poranění (viz kapitola 1) a poranění hlavy je nejčastějším důvodem pozdní úmrtnosti u těch, kteří přežijí tupé poranění a dostanou se do nemocnice. 9.1 Anatomie a patofyziologie Mozek je obklopen několika obaly. Vnější silná membrána se nazývá tvrdá plena (dura mater). Pod ní je slabší membrána zvaná arachnoidea. Mozkomíšní mok protéká prostorem pod arachnoideou. Výskyt krvácení je popisován jako vně nebo dovnitř od těchto blan extradurální, subdurální a subarachnoidální. Intrakraniální tlak (Intracranial Pressure, ICP) je tlak uvnitř lbi. Jestliže lebka je uzavřeným rigidním prostorem, pak jakékoli zvýšení objemu hmoty mozku nebo mozkomíšního moku uvnitř způsobí zvýšení nitrolebního tlaku. Perfúze mozku se vztahuje k dodávce okysličené krve do mozku. Perfúzní tlak mozku (Cerebral Perfussion Pressure, CPP) je závislý na systémovém tlaku krve, který pumpuje krev do lbi a na odporu kladeném tomuto krevnímu proudu intrakraniálním tlakem. Pokud ICP stoupá, je zapotřebí vyššího tlaku k udržení krevního zásobení mozku. Tento stav popisuje rovnice: CPP = MAP ICP MAP (Mean Arterial Pressure) = střední tlak krve (normální hodnoty mm Hg) ICP = intrakraniální tlak (normální hodnoty 10 mm Hg) Praktická poznámka Pokud je perfúzní tlak mozku < 50 mm Hg, nastává pravděpodobně mozková ischémie. Strategií neodkladné péče je udržet CPP > 60 mm Hg

3 Vzestup intrakraniálního tlaku, který následuje po poranění hlavy, může být důsledkem: hypoxie (a následného otoku mozku), hypoventilace (nedostatečného dechového úsilí) s následnou hyperkapnií (zvýšení CO 2 v krvi způsobuje vasodilataci a zvýšený objem krve v mozku), zvětšujícího se nitrolebního hematomu, obstrukce krčních žil, (obvykle v důsledku aplikace krčního límce) s následným zvětšením objemu krve v mozku. Vzrůstající intrakraniální tlak se může projevit následujícími neurologickými symptomy: porucha vědomí charakteristický znak, není výlučně jen u poranění mozku. Kóma představuje Glasgow Coma Scale 8 a nižší. Je to hraniční hodnota, kdy je nezbytné zabezpečit dýchací cesty endotracheální intubací (pomohou nám dovednosti RSI, Rapid Sequence Induction to Anestesia), dilatovaná zornička na stejné (ipsilaterální) straně jako je poranění hlavy. Je to pozdní známka a vzniká následkem tlaku na mozkový kmen v oblasti jádra třetího hlavového nervu otékajícím mozkem v momentě, kdy začíná herniovat. S dalším vzestupem ICP mozek herniuje potencionálním prostorem po obou stranách mozkového kmene a způsobuje oboustrannou fixovanou mydriázu (preterminální příznak), motorický nebo senzitivní deficit na opačné (kontralaterální) straně, než je poranění hlavy. Je to důsledek poranění motorické nebo senzitivní kůry mozku (nebo jejich nervových drah), dechové nebo kardiovaskulární abnormality (změny v srdeční frekvenci a tlaku krve a/nebo změny charakteru nebo frekvence dýchání), které jsou důsledkem tlaku na odpovídající kontrolní centra v mozkovém kmeni

4 Praktická poznámka Cushingův reflex (hypertenze + bradykardie) je ukazatelem hypotalamické ischemie, u akutního poranění hlavy jde o preterminální známku. Ischemie způsobuje stimulaci sympatiku (ta způsobuje zvýšení srdečního výdeje a periferní vaskulární resistence vzniká arteriální hypertenze); takto zvýšený tlak krve je detekován baroreceptory karotid, které zpomalí srdeční činnost cestou parasympatického nervového systému (vznikne tedy bradykardie). 9.2 Klasifikace poranění hlavy Primární poranění Vzniká jako důsledek přenosu energie na mozkovou tkáň penetrující střelou nebo tupou silou působící na lebku. Po úrazu je primární poranění ovlivnitelné pouze omezeně. Důraz je kladen na preventivní opatření (nošení ochranné přilby) cílem je redukce poškozující síly. Primární poranění mozku může být difúzní nebo fokální. Difúzní poranění se objevuje spíše u tupých poranění mozku při akceleraci a deceleraci. Difúzní poranění mozku se může projevit symptomy mírnými (otřes mozku) nebo těžkými (difúzní axonální poškození, DAI Diffuse Axonal Injury). Otřes (komoce) mozku je spojen s krátkou ztrátou vědomí, následkem je většinou pouze přechodná zmatenost a amnézie (ztráta paměti), a to retrográdní (na předúrazové období) i anterográdní (na poúrazové období). Běžné jsou bolesti hlavy, závrať a nausea. Difúzní axonální poškození může vyústit v dlouhodobé kóma s celkovou mortalitou přes 30 %. Léčba zahrnuje dlouhodobou podpůrnou ventilaci na jednotce intenzivní péče. Ložiskové poranění mozku může být důvodem k urgentnímu chirurgickému zákroku. Rozeznáváme zhmoždění (kontuzi) mozku a nitrolební krvácení

5 Kontuze je způsobena tupým poraněním s následnými akceleračními a deceleračními silami, které působí střižným mechanismem na malé cévy mozku. Kontuze bezprostředně pod oblastí úderu jsou známa jako coup; ty na opačné straně jako countrecoup. Kontuze v oblastech senzorické nebo motorické kúry způsobují neurologický deficit. Přesná diagnóza vyžaduje CT vyšetření. Nitrolební krvácení pochází z meningeálních cév nebo z cév mozkové hmoty. Zhoršující se GCS Zvyšující se tlak krve Klesající tepová frekvence Klesající dechová frekvence Záznam demonstrující charakteristický obraz zhoršujícího se poranění hlavy (všimni si Cushingova reflexu) - 5 -

6 Epidurální krvácení Je způsobeno trhlinou v tepně procházející tvrdou plenou, nejčastěji jde o a.meningea media (např. u zlomeniny temporální nebo parietální kosti). Izolované epidurální krvácení je neobvyklé (pouze 0,5 % všech poranění hlavy a méně než 1 % z poranění hlavy způsobujících kóma). Pokud je toto poranění časně rozpoznáno a agresivně léčeno, prognóza je obvykle dobrá, nebývá totiž přítomno přidružené poranění přilehlé mozkové tkáně. Typickými příznaky epidurálního hematomu jsou: ztráta vědomí s následným lucidním intervalem (nemusí jít o návrat k plnému vědomí) a sekundární ztrátou vědomí (nebo poklesem GCS), dilatovaná zornička na straně poranění, slabost kontralaterálních končetin. Epidurální hematom (čočkovité ložisko na pravé straně ) Subdurální krvácení Je častější než epidurální, můžeme jej vidět u 30 % všech těžkých poranění hlavy. Mortalita je až 60 %, protože kromě útlaku mozku subdurálním hematomem bývá přilehlá mozková tkáň často významně poraněna

7 Hematom může vznikat z trhlin přemosťujících žil (mezi kůrou mozkovou a durou mater) nebo z lacerované hmoty mozku a z korových tepének. Úroveň vědomí závisí na poranění struktur mozku pod hematomem a na rychlosti, se kterou se hematom vytvoří. Zornice se na straně poranění dilatuje. Lze pozorovat i oslabení na kontralaterálních končetinách. Akutní subdurální hematom Subarachnoidální krvácení V případě krvácení do subarachnoidálního prostoru dráždivý efekt krve způsobí bolest hlavy, fotofobii a ztuhlost šíjového svalstva (příznaky meningismu). Prognóza úrazového subarachnoidálního krvácení je spíše závislá na jiných přidružených poraněních mozku. Lacerace mozkové tkáně Může být způsobena: bodným poraněním - všechna cizí tělesa vyčnívající z rány v lebce ponechej na místě, budou odstraněna až na chirurgii. RTG snímek lbi (nebo CT) zobrazí úhel a hloubku penetrace. střelná nebo střepinová poranění - prognóza je závislá na rozměru střely a energii předané tkáni mozku, též na počtu pronikajících fragmentů a délce jejich ranných kanálů. Zranění s takovýmto poraněním, kteří jsou v komatu (GCS < 8) mají velmi vysokou mortalitu (viz tabulka)

8 Hloubka vědomí Mortalita v procentech Odpovídá asi: Bdělý 11,5 A Spavý 33,3 V Reaguje na 79,1 P bolest Kóma 100 U Mortalita penetrujících poranění hlavy Praktická poznámka Průstřely a poranění dolní části mozkového kmene končí obvykle špatně. Měj to na mysli při určování priority odsunu v případě většího množství zraněných. Otevřené poranění mozku bez ztráty vědomí má dobrou prognózu, pokud se zraněný dostane včas na chirurgický sál. Zastav krvácení ze skalpu, zakryj vstřel a výstřel a transportuj Sekundární poranění Vzniká po primárním poranění, jeho ovlivnění je hlavním cílem léčebného zásahu. Sekundární poranění je důsledkem porušení perfúze nebo oxygenace mozku. Hypotenze a hypoxie při současném poranění hlavy zdvojnásobuje mortalitu. Sekundární poškození nastává též při záchvatech, horečce, hyperglykémii, při minerálové dysbalanci a při zvýšeném intrakraniálním tlaku (viz. výše). Léčebná strategie má za cíl omezení sekundárního poškození (viz Příloha A). K monitorování pacienta v podmínkách intenzivní péče lze využít různých technik (např. ET CO 2, monitoring středního tlaku krve). Intrakraniální tlak lze měřit přímo tlakovým čidlem umístěným buď do vyvrtaného otvoru v lebce nebo přes komorový drén. Tyto techniky se v polních podmínkách využívají zřídka

9 9.3 Předání zraněného MIST Předání zraněného je nezbytné k posouzení závažnosti poranění a jeho vývoje od okamžiku vzniku. Tabulka ukazuje důležité anamnestické údaje, které se k poranění hlavy vztahují. Pamatuj, že toto předání by nemělo trvat déle než 30 sekund. M I S T Mechanism of Injury Mechanismus úrazu (tupé x penetrující)? Bylo bezvědomí, jak dlouho? Byly přítomny křeče? Užité léky. Prodělaná onemocnění, případné těhotenství. Poslední jídlo. Jiné okolnosti. Injuries Poranění (rána hlavy, zlomenina s depresí fragmentů) nebo podezření na poranění (fraktura baze lební otorrhoea, rhinorrhoea, Battleho znamení). Signs Jaké je GCS? Změnilo se během transportu nebo od počátku léčby? Reakce zornic? Měl zraněný hypotenzi? Hypoglykémii? Hyperglykémii? Jaká byla tělesná teplota? Treatment Jak byl zraněný léčen ve vztahu k poranění hlavy? Jak byla udržována oxygenace mozku (kyslík, ventilátor, tekutiny i.v.)? MIST report u poranění hlavy. 9.4 Prvotní ošetření Obecně se prvotní ošetření provádí podle principu <C>ABCDE. Vyšetřování a ošetření poranění hlavy je podřízeno efektivnímu zvládnutí priorit podle <C>ABC. Během prvotního ošetření jsou získány další specifické informace: SAMPLE anamnéza, přítomnost anterográdní a retrográdní amnézie, výskyt zvracení (pozor na ohrožení dýchacích cest, pokud není zraněný intubován) <C> - Zástava masivního zevního krvácení Pokles GCS může být způsoben ztrátou krve. Nezbytné je zastavit krvácení podle zásad uvedených v kapitole 3 a

10 9.4.2 A - Airway Pokud jsou při poranění hlavy přítomny známky obstrukce dýchacích cest, je provedena neodkladná endotracheální intubace: pokud víš, že bude takový zraněný přivezen, připrav dopředu veškeré potřebné pomůcky a léky. Za jiných okolností je součástí zhodnocení průchodnosti dýchacích cest stanovení úrovně vědomí - tím velmi rychle určíš, zda je průchodnost dýchacích cest ohrožena (pokud pacient neodpoví na otázku: Co se vám stalo? ; jsou dýchací cesty ohrožené neprůchodností nebo již neprůchodné). Jde o odhad úrovně vědomí podle AVPU, patří do bodu D v průběhu <C>ABCDE. V rozšířené resuscitaci se v této fázi hodnotí Glasgow Coma Scale (GCS, viz Příloha B): bude-li GCS 8 a méně, je nezbytné zajištění dýchacích cest endotracheální intubací. Přijímající neurochirurg bude před intubací trvat na přesném určení hodnoty GCS. Je obtížné rozhodnout, zda intubovat a ventilovat vzpouzejícího se pacienta se suspektním poraněním hlavy při GCS Praktická poznámka Pokud je GCS 8 a méně intubuj! Většina zraněných vyžadujících intubaci vyžaduje též léky, které intubaci usnadní: možnost snadné intubace bez potřeby podání léků značí beznadějnou prognózu. Nejpravděpodobnějším důvodem rychlého úvodu do anestezie (RSI, Rapid Sequence Induction of Anesthesia) v průběhu resuscitace je uzavřené poranění hlavy. GCS můžeme vypočítat během druhotného vyšetření (počítáme stav před intubací!) před rozšířenou resuscitací. Když je při hodnocení AVPU výsledkem P nebo U, došlo nejspíše ke ztrátě ochranných reflexů dýchacích cest s následným rizikem aspirace, je tedy nutné zabezpečit dýchací cesty. Pokud dýchací cesty nemohou být zajištěny intubací, je klíčovým opatřením v prevenci aspirace polohování zraněného a odsávání. Poranění hlavy je velmi často spojeno s poraněním obličeje. Krvácení obličejových poranění a otoky měkkých tkání ohrožují průchodnost dýchacích cest. Nestabilní fraktury střední obličejové části (zlomeniny typu Le Fort) mohou vést u zraněných ležících na zádech ke skluzu střední části obličeje dorzálně a tím

11 k obstrukci dýchacích cest. Zranění s tímto úrazem bez ztráty vědomí zaujímají polohu v sedě s předklonem, tak aby si udrželi průchodnost dýchacích cest. Tyto zraněné nepokládej na záda, pokud nemáš v úmyslu definitivně zajistit dýchací cesty. U zraněných s tímto úrazem v bezvědomí zajisti průchodnost dýchacích cest uložením do polohy v pronaci (na boku až na břiše, během Care Under Fire a Tactical Field Care) nebo tahem za horní řezáky. Poranění hlavy jsou též spojena s poraněním krční páteře (5 % všech zraněných s tupým poraněním hlavy nebo obličeje). Krční páteř musí být po tupém poranění hlavy vždy imobilizována, dokud není její poranění vyloučeno. U pronikajících poranění hlavy není význam imobilizace krční páteře podpořen žádnými důkazy B - Breathing U zraněných s traumatem hlavy může přidružené poranění hrudníku s hypoxií přispět ke zhoršení stavu vědomí. Léčba poranění hrudníku je popsána v kapitole C - Circulation Poranění skalpu mohou velmi silně krvácet. Následující body ti pomohou toto krvácení zastavit a kontrolovat: přímý tlak přes kapesní obvaz, přímý tlak přes hemostatikum, přiblížení okrajů rány peánem, sešití rány. Praktická poznámka Samotné nitrolební krvácení nevede k hypotenzi hledej jinou příčinu!!!

12 9.4.5 D - Disability - Neurological Deficit Orientační neurologické vyšetření v rámci prvotního ošetření před rozšířenou resuscitací zahrnuje zhodnocení reakce zornic a odpovědi podle AVPU. A Alert Při vědomí V Voice Responsive Reaguje na oslovení P Pain Responsive Reaguje na bolestivý podnět U Unresponsive Nereaguje Hodnocení AVPU GCS hodnoť při rozšířené resuscitaci (pokud již nebylo zhodnoceno při prvotním vyšetření před intubací). Záchvaty a křeče léčíme symptomaticky (viz. Příloha C) E - Exposure, Environment &Extremities Poraněný mozek reaguje velmi citlivě na přehřátí. To bývá velkým problémem u zraněných v poušti, kde je okolní teplota vyšší než teplota tělesná. Poraněný mozek je též velmi citlivý na hypoglykémii a hyperglykémii. Proto je nutné glykémii pravidelně kontrolovat. 9.5 Druhotné ošetření Obecný úvod Pokud v rámci prvotního ošetření vynecháš jakoukoliv část minineurologického vyšetření, doplň ji během vyšetření druhotného. Vyšetření zahrnuje: GCS - Glasgow Coma Scale (Příloha B), reakci zornic na osvit (dilatace a pomalá/žádná reakce na osvit ukazuje na stejnostranné poranění mozku), vyšetření lateralizace (ochablost končetin ukazuje na kontralaterální poranění mozku)

13 Minineurologické vyšetření, zejména vývoj změn v čase, napomůže chirurgovi při rozhodování k event. zákroku. Bude se např. více věnovat zraněnému, u něhož se GCS 15 vyšetřené na místě poranění zhoršilo na GCS 10 v nemocnici než zraněnému, který měl iniciální GCS 3 a v nemocnici má GCS 10. Praktická poznámka Přítomnost lateralizace je indikací k chirurgickému zákroku. V případě zraněného se sníženým GCS a podezřením na poranění hlavy nikdy předem nepředpokládej, že příčinou snížené úrovně vědomí je alkohol, drogy nebo léky. Příloha D popisuje rozdělení poranění hlavy na lehká, střední a těžká Specifika Hledej poranění skalpu a hematomy. Vpáčené zlomeniny mohou být hmatné, ale budou často zakryté hematomy. Hledej známky zlomenin lebky. Ty jsou ukazatelem zraněných s vyšší pravděpodobností rozvoje nitrolebního krvácení. Všichni zranění se zlomeninou lebky by měli být hospitalizováni k observaci. U zraněných s jednoduchou lomnou linií bývá silná bolest hlavy, zvracení a neklid. Vpáčenou zlomeninu lebky lze předpokládat již z anamnézy (např. úder kladivem). Všechny vpáčené zlomeniny musí být vyšetřeny neurochirurgem přesto, i když ne všechny budou vyžadovat neodkladnou operaci. Obecně se dá říci, že elevace fragmentu kosti je nutná, pokud je vpáčen více než o sílu okolní kosti, sutura jakékoli přidružené lacerace je tedy adekvátní. K určení hloubky deprese fragmentu a k vyloučení přidruženého nitrolebního krvácení proveď CT

14 Vpáčená zlomenina pravé frontoparietální krajiny na CT Zlomenina baze lební se projeví příznaky v závislosti na tom, zda je poraněna přední nebo střední jáma lební: v případě zlomeniny přední jámy lební je to epistaxe, rhinorrhoea (pokud je poškozena lamina cribriformis), periorbitální hematom ( mývalí oči, brýlovitý hematom ); a subkonjunktivální hematom, u zlomenin střední jámy lební hemotympanon a otorrhoea (pokud zároveň došlo k ruptuře bubínku); Battleho znamení (hematom kolem processus mastoideus) je pozdním příznakem, takže nemusí být vidět v akutní fázi (obrázek). Pokud dochází k úniku mozkomíšního moku, pak je často smíchán s krví. Posbírej několik kapek této tekutiny na gázu mok se od krve oddělí a vytvoří světlý lem (prstencové znamení)

15 Battleho znamení při zlomenině baze lební. Otevřené zlomeniny lebky jsou jasně diagnostikovány, pokud je při vyšetření skalpu viditelná mozková tkáň nebo pokud z rány uniká mozkomíšní mok. Všechna tato poranění vyžadují chirurgický zákrok z důvodu vysokého rizika infekce. Profylakticky podej antibiotika dle doporučení pro neodkladnou péči v polních podmínkách Zobrazovací vyšetření Možnost CT vyšetření způsobila převrat v diagnostice nitrolebních poranění. Pokud dostupné, je u těžkých poranění hlavy metodou volby. Doporučení pro CT vyšetření v polních podmínkách jsou v příloze E. Praktická poznámka Doporučení NICE pro poranění hlavy pracují s možností CT vyšetření. Tam, kde není CT vyšetření dostupné ve vlastním zařízení nebo v zařízeních koaličních vojsk, záleží na rozhodnutí odborníka, zda bude dostačovat pouze RTG snímek lebky s následnou observací. RTG snímek lebky, provedený v případě nedostupnosti CT vyšetření, zobrazí zlomeniny, polohu fragmentů a kovová cizí tělesa

16 9.6 Definitivní léčba Zkušenosti z bojových misí ukazují, že vážně zranění a ventilovaní pacienti jsou nejčastěji transportováni z důvodu potřeby CT vyšetření pro zavřené poranění hlavy, což si může vynutit využití transportních prostředků koaličních vojsk nebo převoz zraněných do sousedních zemí. Britská vojenská zdravotnická služba nikdy nevyvážela CT do polních nemocnic, které časně vyjíždějí do týlu pozemních operací, v polních nemocnicích s méně než 200 lůžky není neurochirurg. Odpovědnost tak leží na všeobecném chirurgovi, který pouze na základě klinických známek lateralizace musí rozhodnout o provedení trepanačních návrtů lebky s cílem evakuovat nitrolební hematom. Urgentní návrty u podezření na nitrolební hematom Praktická poznámka Indikací k trepanaci lebky na základě klinických příznaků je i pouhé podezření na nitrolební hematom s rychle se zhoršující úrovní vědomí, zvláště pokud byl pozorován lucidní interval a bezprostředně hrozí konus (dilatovaná stejnostranná zornice, kontralaterální chabost končetin a Cushingův reflex). Subdurální hematom se obvykle projevuje mnohem zákeřněji než epidurální hematom, varovné známky jsou ale stejné

17 Označení míst pro urgentní trepanaci lebky 9.7 Úvaha Vrať se k případu na začátku této kapitoly a ve světle nových vědomostí přehodnoť své odpovědi na položené otázky. 9.8 Závěr Poranění mozku, ať tupá nebo pronikající, jsou v bojových misích velmi častá. Léčebný postup omezující druhotné poranění mozku má za cíl získat čas do provedení chirurgického zákroku. Prognóza těžkého tupého poranění mozku i poranění pronikajícího oběmi hemisférami je špatná

18 Příloha A: Neodkladná opatření k prevenci sekundárního poškození mozku I.v. tekutiny Oxygenoterapie Hyperventilace Manitol Antikonvulziva Kortikosteroidy Glukóza Hypotenze u těžkých poranění hlavy poškozuje mozek: udržuj normovolémii. Monitoruj hladinu sodíku v séru. Hypoxie u poranění hlavy poškozuje mozek. Podávej kyslík všem zraněným s poraněním hlavy. U zraněných s dechovou nedostatečností zahaj podpůrnou ventilaci. Hyperkapnie (zvýšený pco 2 ) způsobuje vazodilataci cév mozku a přispívá ke zvýšení intrakraniálního tlaku. Dlouhodobá hyperventilace (s nadměrnou redukcí pco 2 ) je také škodlivá a vede k horším dlouhodobým výsledkům pacientů s poraněním hlavy. Akutní hyperventilace byla používána jako záchranná technika při náhlém zhoršení neurologického nálezu nebo při zvýšení intrakraniálního tlaku. Náhlý pokles pco 2 vede k vazokonstrikci cév mozku, následné snížení objemu krve v mozku vede ke snížení intrakraniálního tlaku za cenu snížení mozkové perfúze. pco 2 by měl být udržováno na hodnotě 35mm Hg. Záchranný lék při zvýšeném intrakraniálním tlaku. Aplikuj 1g/kg 20% roztoku jako bolus při náhlém neurologickém zhoršení. Neměl by být podán zraněnému s hypotenzí. Profylaktické podávání antikonvulziv u zraněných s nitrolebním krvácením se nedoporučuje. Zranění se záchvaty následujícími po poranění hlavy potřebují úvodní a udržovací dávku antikonvulziv až do vyšetření neurochirurgem. Současné poznatky (studie CRASH) ukazují na horší výsledky u těch zraněných s poraněním hlavy, kteří byli léčeni kortikosteroidy. Mozek je citlivý na hypoglykémii i hyperglykémii. Glykémii udržuj ve fyziologickém rozmezí

19 Příoha B: Glasgow Coma Scale Otevření očí - O - (Eye opening). Hodnocení otevření očí není možné v případech, že oči jsou tak oteklé, že jsou permanentně zavřené. Tato skutečnost musí být uvedena v dokumentaci. Spontánní Po oslovení, na výzvu. Po bolestivém podnětu. Neotevře oči po žádné stimulaci. 4 body 3 body 2 body 1 bod Verbální odpověď - V - (Verbal response). Hodnocení verbální odpovědi není možné, pokud poraněný nemůže mluvit v důsledku endotracheální intubace. Tato skutečnost musí být uvedena v dokumentaci. Orientovaný, spontánní řeč, zná jméno, věk atd. Zmatený, ale odpovídá na otázky. Nepřiměřená odpověď, ale s rozeznatelnými slovy. Nesrozumitelné zvuky Žádná verbální odpověď. 5 bodů 4 body 3 body 2 body 1 bod Motorická odpověď - M - (Motor response). Je hodnocena nejlepší motorická odpověď jedné z horních končetin. Pohybuje končetinami podle příkazu. Lokalizuje podnět (např. pohybuje horní končetinou k bolestivému podnětu na hlavě). Uhýbá bolestivému podnětu. Abnormální flexe nebo dekortikovaná pozice. Extenzorová odpověď nebo decerebrovaná pozice. Žádný pohyb na jakýkoli podnět. 6 bodů 5 bodů 4 body 3 body 2 body 1 bod GCS = O + V + M Pokud není odpověď symetrická na obou stranách těla, započítej vyšší bodovou hodnotu

20 Příloha C: Křeče (postup u dospělých) ROLE 1 Varovné příznaky: Závažný problém ABCD. Závažné poranění hlavy. Závažná infekce (meningitida). Další důležité okolnosti Hypoglykémie. Hypoxie. Minerálová dysbalance. Předávkování léky. Cévní mozková příhoda. Tumor mozku. 100% kyslík. Diazepam 10 mg rektálně. Pokud je to možné zajisti přístup i.v. Zkontroluj glykémii. Nezajišťuj dýchací cesty orotracheální cestou, nasofaryngeální vzduchovod by měl stačit. Role 2 a 3 Zajisti žilní vstup. Pokud jsou záchvaty opakované nebo jeden trvá déle než 5 min podej Diazepam 10 mg i.v., lze podat i opakovaně. Infúze Fenytoinu (úvodní dávka 15mg/kg rychlostí nepřesahující 50 mg/min) NEPOUŽÍVEJ při bradykardii nebo při AV bloku Anestezie (thiopental), ventiluj. Stanov daignózu a zahaj léčbu příčiny

21 Příloha D: Rozdělení poranění hlavy Stupeň poranění GCS Lehké Střední 9 13 Těžké 3 8 Lehké poranění mozku V civilních podmínkách lze 80 % poranění mozku zařadit mezi lehká (údaje z oddělení akutního příjmu, emergency). V anamnéze je obvykle bezvědomí, anebo amnézie na příhodu bez ztráty vědomí. Stav vědomí u 3 % všech pacientů s lehkým poraněním mozku se zhorší s poklesem v GCS o alespoň 2 body. Tyto zraněné je nutné co nejdříve rozpoznat, opakovaně přehodnotit jejich stav, zvolit vhodnou zobrazovací vyšetřovací metodu a včas zahájit adekvátní léčbu. Středně těžké poranění mozku 10 % zraněných s tupým poraněním hlavy v civilních podmínkách má středně těžké poranění mozku, asi % z nich se zhorší během observace. Tito pacienti mohou být zmatení, neklidní nebo somnolentní, může být přítomen ložiskový neurologický deficit. Těžké poranění mozku Tito zranění jsou nejvíce ohroženi nedostatečnými ochrannými reflexy dýchacích cest

22 Příloha E: Doporučení pro péči o zraněného s poraněním hlavy (NICE Guidelines) Léčebný postup u všech pacientů s novým významným nálezem na CT či RTG by měl být konzultován s neurochirurgem. Indikace pro urgentní CT vyšetření u zraněných s poraněním hlavy GCS méně než 13 kdykoli po úrazu, GCS 13 nebo 14 do 2 hodin od úrazu, podezření na otevřené nebo vpáčené zlomeniny lebky, jakákoli známka zlomeniny baze lební (haemotympanon, brýlovitý hematom, výtok mozkomíšního moku ze zvukovodu - otorrhoea, Battleho příznak), záchvat křečí po traumatu, ložiskový neurologický deficit, více než 1 epizoda zvracení (dle příčiny zvážit nutnost zobrazovacího vyšetření u 12-letých a mladších), amnézie delší než 30 minut na události před úrazem (odhad doby amnézie není možný u dětí, které ještě neumí mluvit, lze obtížně získat u dětí mladších 5-ti let). Indikace pro urgentní CT při poúrazové ztrátě vědomí a amnézii věk 65 let a více, koagulopatie (krvácení v anamnéze, poruchy srážlivosti, warfarinizace), nebezpečný mechanismus úrazu (sražení chodce automobilem, katapultáž pasažéra z vozidla, pád z výšky větší než jeden metr nebo z více než 5-ti schodů, u kojenců a dětí do 5 let věku pády i z menších výšek). Indikace pro CT hlavy s vyhodnocením do 1 hodiny (statim) GCS méně než 13 kdykoliv od úrazu, GCS 13 nebo 14 do 2 hodin od úrazu,

23 podezření na otevřenou nebo vpáčenou zlomeninu lebky, jakákoli známka zlomeniny baze lební (haemotympanon, brýlovitý hematom, otorrhoea, Battleho příznak), více než 1 epizoda zvracení (dle příčiny zvážit nutnost zobrazovacího vyšetření u 12-letých a mladších), věk 65 let a více se současnou ztrátou vědomí nebo amnézií, potraumatické záchvaty křečí, koagulopatie (krvácení v anamnéze, poruchy srážlivosti, warfarinizace) v případě jakékoli ztráty vědomí nebo amnézie, ložiskový neurologický deficit. Indikace pro CT hlavy nejpozději do 8 hodin od úrazu (CT provést okamžitě, pokud dorazí do nemocnice za 8 a více hodin od úrazu) amnézie na období delší než 30 minut před úrazem (odhad doby amnézie není možný u dětí, které ještě neumí mluvit, lze obtížně získat u dětí mladších 5-ti let), nebezpečný mechanismus úrazu (sražení chodce automobilem, katapultáž pasažéra z vozidla, pád z výšky větší než jeden metr nebo z více než 5-ti schodů), jakákoli ztráta vědomí nebo amnézie, pro kojence a děti do 5 let věku pády i z menších výšek. Indikace neurochirurgického konzilia přetrvávající kóma (GCS 8 nebo méně) po resuscitaci, nevysvětlitelná zmatenost trvající déle než 4 hodiny, zhoršení GCS po přijetí (při hodnocení má větší váhu zhoršení motorické odpovědi), zhoršující se známky ložiskové neurologické léze, záchvaty křečí bez plné úpravy stavu, zřejmé penetrující poranění hlavy nebo podezření na něj, únik mozkomíšního moku

24 Indikace pro urgentní intubaci a ventilaci kóma (nevyhoví příkazům, nemluví, neotvírá oči, tj. GCS 8 nebo méně), ztráta ochranných reflexů dýchacích cest, dechová nedostatečnost po zhodnocení krevních plynů: hypoxémie (po 2 menší než 9 kpa bez O 2 nebo méně než 13 kpa s podáváním O 2 ) nebo hyperkapnie (pco 2 více než 6 kpa). Spontánní hyperventilace (s následným poklesem PaCO 2 pod 3,5 kpa) nepravidelnost dechové frekvence. Indikace k urgentnímu přehodnocení stavu zraněného rozvíjející se neklid nebo abnormální chování, pokles GCS o jeden bod, trvající déle než 30 minut při hodnocení má větší váhu zhoršení motorické odpovědi, jakýkoli pokles GCS o více než 2 body, zhoršující se bolesti hlavy nebo trvající zvracení, nové nebo rozvíjející se neurologické symptomy, např. anizokorie nebo asymetrie hybnosti končetin nebo obličeje. NICE: Clinical Guideline 4, Head injury: Triage, assessment, investigation and early management of head injury in infants, children and adults. June

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Kraniocerebrální a spinální trauma Anesteziologie,

Více

Traumatické poranění mozku

Traumatické poranění mozku Neurotraumatologie Traumatické poranění mozku Jedna z hlavních příčin smrti a invalidity u mladých lidí Nejčastěji uzavřená Rychlá akcelerace a decelerace Maxim. V oblasti F a T laloků Otevřená poranění-

Více

Zlomeniny Poranění hlavy Intrakraniální krvácení Poranění hrudníku Poranění pateře a míchy Poranění břicha

Zlomeniny Poranění hlavy Intrakraniální krvácení Poranění hrudníku Poranění pateře a míchy Poranění břicha Zlomeniny Poranění hlavy Intrakraniální krvácení Poranění hrudníku Poranění pateře a míchy Poranění břicha Zlomeniny otevřené zavřené nedislokované dislokované ad latus, ad longitudinem dislokované nenapravovat

Více

Nitrolební hypertenze kazuistika

Nitrolební hypertenze kazuistika Nitrolební hypertenze kazuistika Radovan Uvízl Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických

Více

Specifika Neurochirurgické JIP VONDRUŠKOVÁ LENKA JURICOVÁ EVA 19.11.2011 V BRNĚ O čem budeme hovořit? Definice oboru neurochirurgie Nejčastější diagnózy neurochirurgického oddělení V čem spočívají specifika

Více

Alena Špalková Erika Sčebelová. Jednotka intenzivní péče Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové

Alena Špalková Erika Sčebelová. Jednotka intenzivní péče Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Alena Špalková Erika Sčebelová Jednotka intenzivní péče Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Intrakraniální tlak - Nitrolební tlak - Intracranial pressure - ICP - Je to tlak nitrolebního

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Bezvědomí a jeho diferenciální diagnostika. IVPZ - kurz lékařské první pomoci Prim. MUDr. Jiří Zika, urgentní příjem FN v Motole

Bezvědomí a jeho diferenciální diagnostika. IVPZ - kurz lékařské první pomoci Prim. MUDr. Jiří Zika, urgentní příjem FN v Motole Bezvědomí a jeho diferenciální diagnostika IVPZ - kurz lékařské první pomoci Prim. MUDr. Jiří Zika, urgentní příjem FN v Motole Terminologie Kvalitativní porucha : agitace, delirium, agrese, zmatenost

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

JAK HODNOTIT PROGNÓZU PO TBI

JAK HODNOTIT PROGNÓZU PO TBI JAK HODNOTIT PROGNÓZU PO TBI MUDr. V. ŠPATENKOVÁ, Ph.D. NEUROCENTRUM, JEDNOTKA NEUROINTENZIVNÍ PÉČE KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC XVIII. Kongres Kraniocerebrální trauma patří mezi prognosticky závaţná poranění.

Více

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP.

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP. ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP. Sviták R., Bosman R., Vrbová M., Tupá M. Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Krvácení Úrazové Neúrazové GIT, aneurysmata velkých tepen, komplikace těhotenství

Více

Tvorba elektronické studijní opory

Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Tvorba elektronické studijní opory Ošetřovatelská péče v neurologii Specifika ošetřovatelské péče u neurologických pacientů Specifika

Více

Třídění raněných a postižených při hromadných neštěstích a katastrofách

Třídění raněných a postižených při hromadných neštěstích a katastrofách Obsah Třídění raněných a postižených při hromadných neštěstích a katastrofách... 2 Třídění zraněných START... 2 Přetřídění START... 2 Postup při určení priorit metodou START... 3 Odsunové třídění... 6

Více

Poranění hrudníku (převzato od BATLS nutno lehce upravit pro civilní účely)

Poranění hrudníku (převzato od BATLS nutno lehce upravit pro civilní účely) Poranění hrudníku (převzato od BATLS nutno lehce upravit pro civilní účely) Incidence Hrudní poranění se vyskytují velmi často nejen v civilním, ale i vojenském prostředí: Přibližně 10 % všech válečných

Více

Princip vyšetření A, B, C, D, E. MUDr. Barbora Zuchová, ZZSJMK, ARK FNUSA MUDr. Jana Kubalová, ZZSJMK

Princip vyšetření A, B, C, D, E. MUDr. Barbora Zuchová, ZZSJMK, ARK FNUSA MUDr. Jana Kubalová, ZZSJMK Princip vyšetření A, B, C, D, E MUDr. Barbora Zuchová, ZZSJMK, ARK FNUSA MUDr. Jana Kubalová, ZZSJMK Postup ADCDE A = AIRWAY DÝCHACÍ CESTY B = BREATHING DÝCHÁNÍ C = CIRCULATION KREVNÍ OBĚH D = DISABILITY

Více

Anestézie u kraniotraumat

Anestézie u kraniotraumat Anestézie u kraniotraumat M. Coloňová, M. Mezenská FN Brno, anestézie COS kraniotrauma Se označuje úraz lebky a mozku. Vyskytuje se samostatně nebo je součástí polytraumatu MECHANISMUS Při úrazech hlavy

Více

Kraniocerebráln. lní. MUDr.David Krahulík NCH klinika FN Olomouc

Kraniocerebráln. lní. MUDr.David Krahulík NCH klinika FN Olomouc Kraniocerebráln lní poranění MUDr.David Krahulík NCH klinika FN Olomouc Incidence 200 / 100 000 obyvatel /rok ČR 1997 36 000 hospitalizovaných Mortalita 30 / 100 000 obyvatel / rok Příčiny Dopravní nehody

Více

SAK role sestry v péči o pacienta s diagnózou SAK. Vondrušková Lenka Juricová Eva Brno

SAK role sestry v péči o pacienta s diagnózou SAK. Vondrušková Lenka Juricová Eva Brno SAK role sestry v péči o pacienta s diagnózou SAK Vondrušková Lenka Juricová Eva 17.11.2012 Brno Obsah: Definice SAK Subarachnoidální krvácení Terapeutické možnosti řešení SAK Role sestry v přípravě pacienta

Více

KRVÁCENÍ DO CNS U HEMOFILIKŮ

KRVÁCENÍ DO CNS U HEMOFILIKŮ KRVÁCENÍ DO CNS U HEMOFILIKŮ Hluší A. a kol. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Každoroční setkání spolupracujících pracivišť, Prostějov 9.11.2013 úvod velmi těžká krvácivá komplikace s vysokou

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Monitorace v anestezii

Monitorace v anestezii Monitorace v anestezii Význam monitorování - Anestezie i operace významně ovlivní vnitřní prostředí, rozkolísají hemodynamiku i dýchání a mohou vést i ke smrti pacienta. - Sledování zahrnuje pozorování,

Více

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí VĚDOMÍ Vědomí je vedle spontánního dýchání a krevního oběhu jedou ze tří základních životních funkcí Stav mysli, který je výsledkem komplexních funkcí mozku Nejčastějšími příčinami poruch vědomí jsou alkohol,

Více

Fatální průběh "banální" kranioplastiky MUDr.Petr Vojtíšek

Fatální průběh banální kranioplastiky MUDr.Petr Vojtíšek Fatální průběh "banální" kranioplastiky MUDr.Petr Vojtíšek Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Kranioplastika Kranioplastika je operační výkon

Více

Otomar Kušička. Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje

Otomar Kušička. Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje Autor: Otomar Kušička Pracoviště: Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje Definice: Vícečetná poranění orgánových systému, tělních oblastí a dutin, která buď jednotlivě nebo v kombinaci ohrožují

Více

Třídící systém na Oddělení urgentní medicíny FN Hradec Králové

Třídící systém na Oddělení urgentní medicíny FN Hradec Králové Třídící systém na Oddělení urgentní medicíny FN Hradec Králové Pavlína Tejnecká, Jana Müllerová Oddělení urgentní medicíny FN Hradec Králové Péče o pacienty na bezprahové ambulanci (dříve LSPP) o činnost

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Zdravotnická první pomoc. Z.Rozkydal

Zdravotnická první pomoc. Z.Rozkydal Zdravotnická první pomoc Z.Rozkydal První pomoc Soubor jednoduchých opatření, které udržují člověka při životě a omezují důsledky náhlého ohrožení zdraví Technická první pomoc -vytvoří základní technické

Více

Subarachnoideální krvácení - up to date 2013

Subarachnoideální krvácení - up to date 2013 Subarachnoideální krvácení - up to date 2013 Martin Vališ Neurologická klinika LF a FN v Hradci Králové je intrakraniální extracerebrální krvácení, mezi pia mater a arachnoideou představuje cca 8 % všech

Více

BATLS/BARTS - standard péče o raněné nejen v polních podmínkách

BATLS/BARTS - standard péče o raněné nejen v polních podmínkách BATLS/BARTS - standard péče o raněné nejen v polních podmínkách Fakulta Zdravotní MUDr. Radovan Matoušek Katedra vojenského a sociální akademie Hradec Králové MUDr. všeobecného Hradec zdravotnictví KrálovéUniverzity

Více

Anestezie u intrakraniálních výkonů

Anestezie u intrakraniálních výkonů Intenzivní medicína Anestezie u intrakraniálních MUDr. Jan Mašek Neuroanestezie Málo populární ve světě Dlouhé výkony Nejisté výsledky Nezvyklé polohy Pacienti s postižením CNS Mozek jako cílový orgán

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc.

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Ischemická choroba dolních končetin MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Definice ICHDK Onemocnění, kdy tkáně DK trpí akutním nebo chron. nedostatkem kyslíku a živin potřebných pro jejích správnou funkci. ACC/AHA

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Léčba akutního astmatu

Léčba akutního astmatu Léčba akutního astmatu Akutní astma Exacerbace astmatu (astmatický záchvat, akutní astma) jsou epizody progresivního zhoršení dušnosti, kašle, pískotů či tíže na hrudníku, nebo některé kombinace těchto

Více

Hromadné postižení zdraví. nehoda autobusu

Hromadné postižení zdraví. nehoda autobusu Hromadné postižení zdraví nehoda autobusu Rokycany 8.4.2013 MUDr.Dvořák Bronislav, Bc. Zina Vetchá CLZS Armády ČR Plzeň-Líně HN NEHODA AUTOBUSU POPIS UDÁLOSTI SPRÁVNÝ POSTUP ZZS DLE MK REÁLNÁ SITUACE TRIAGE

Více

První kontakt s pacientem

První kontakt s pacientem První kontakt s pacientem doporučený (standardní) postup při vyšetření a zajištění urgentních stavů MUDr. Barbora Zuchová Základní abeceda.. A = AIRWAY DÝCHACÍ CESTY B = BREATHING DÝCHÁNÍ C = CIRCULATION

Více

4. OŠETŘENÍ RANĚNÝCH NA MÍSTĚ HROMADNÉHO POSTIŽENÍ ZDRAVÍ

4. OŠETŘENÍ RANĚNÝCH NA MÍSTĚ HROMADNÉHO POSTIŽENÍ ZDRAVÍ 4. OŠETŘENÍ RANĚNÝCH NA MÍSTĚ HROMADNÉHO POSTIŽENÍ ZDRAVÍ Jak se liší ošetření jednoho či více raněných je patrné z rozdílného zaměření oboru urgentní medicína a oboru medicína katastrof. Urgentní medicína

Více

Skrytá poranění u intoxikovaných aneb pouhá ebrieta?

Skrytá poranění u intoxikovaných aneb pouhá ebrieta? Skrytá poranění u intoxikovaných aneb pouhá ebrieta? MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s.masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency EMERGENCY MN ÚSTÍ N.L. AKUTNÍ LŮŽKA EMERGENCY MN ÚSTÍ N.L.

Více

VÝZNAM SNÍMKU LEBKY A KRČNÍ PÁTEŘE U ÚRAZŮ HLAVY. Autor: Diana Mitrovičová. Výskyt

VÝZNAM SNÍMKU LEBKY A KRČNÍ PÁTEŘE U ÚRAZŮ HLAVY. Autor: Diana Mitrovičová. Výskyt VÝZNAM SNÍMKU LEBKY A KRČNÍ PÁTEŘE U ÚRAZŮ HLAVY Autor: Diana Mitrovičová Výskyt Prostý snímek ( rentgen ) má v lékařské praxi velký význam. Při hodnocení kostí nám pomáhá poznat zlomeniny, případně degenerativní

Více

19 Intenzivní péče o zraněného Intensive Care of the Trauma Patient

19 Intenzivní péče o zraněného Intensive Care of the Trauma Patient 19 Intenzivní péče o zraněného Intensive Care of the Trauma Patient Cílem kapitoly je popsat některé důležité komplikace, které se mohou po úrazu objevit, zdůraznit vyšetření, která by se měla zvážit u

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. MUDr.Karel Liška Neonatologické odd.

Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. MUDr.Karel Liška Neonatologické odd. Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 MUDr.Karel Liška Neonatologické odd.gpk VFN Hlavní změny od r. 2005 Pozdní podvaz pupečníku 1 min po porodu.

Více

Agresivní léčba nemocných s oběhovým šokem v PNP na základě monitorace sérového laktátu úvodní výsledky randomizované prospektivní studie

Agresivní léčba nemocných s oběhovým šokem v PNP na základě monitorace sérového laktátu úvodní výsledky randomizované prospektivní studie Agresivní léčba nemocných s oběhovým šokem v PNP na základě monitorace sérového laktátu úvodní výsledky randomizované prospektivní studie Sviták R. 1,2, Chytra I. 2, Bosman R. 2, Beneš J. 2, Kasal E. 2,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma VY_32_INOVACE_07_B_06_ZDR

Více

ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ. Výchova ke zdraví 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ. Výchova ke zdraví 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ Výchova ke zdraví 6-9. ročník III2-11-04 První pomoc První pomoc Základní test Mgr. Vilém Nejezchleb 155, 112 Obecné informace 1. Nejúčinnější prevence poranění hlavy při

Více

Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno

Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno Poranění jater u dětí Slavnostní konference k 20. výročí vzniku Traumatologického centra Fakultní nemocnice Ostrava Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Epistaxe Jaká je role anesteziologa?

Epistaxe Jaká je role anesteziologa? Epistaxe Jaká je role anesteziologa? Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové Jitka Schreiberová

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o.

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o. Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Šok. Protišoková opatření Označení materiálu:

Více

BOLEST HLAVY ANAMNÉZA

BOLEST HLAVY ANAMNÉZA BOLEST HLAVY ANAMNÉZA Co nejlépe popsat bolest (viz výše) Co jí předcházelo, resp. co ji vyvolalo? Začátek po námaze? (aneuryzma, krvácení) Úraz v posledních týdnech? Mechanismus? Nevolnost, zvracení?

Více

Úrazové mechanismy. příčiny poranění jsou důležité pro další činnost v kombinaci s akutním vyšetřením a stavem pacienta na místě zásahu v kombinaci s

Úrazové mechanismy. příčiny poranění jsou důležité pro další činnost v kombinaci s akutním vyšetřením a stavem pacienta na místě zásahu v kombinaci s Podrobnější vyšetření a posouzení NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO stavu postiženého Úrazové mechanismy příčiny poranění jsou důležité pro další činnost v kombinaci s akutním vyšetřením

Více

Hypotermie u akutního iktu (studie eurhyp-1)

Hypotermie u akutního iktu (studie eurhyp-1) Hypotermie u akutního iktu (studie eurhyp-1) Autor: Markéta Římská, Školitel: MUDr. Mgr. Radim Líčeník, Ph.D. Výskyt Iktus neboli mozková mrtvice se řadí na druhé až třetí místo příčin smrti ve vyspělých

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality

Více

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů Zlomeniny a poranění kloubů a svalů NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO Úrazy pohybového ústrojí 1. místo v úmrtnosti do 40 let věku 40% úrazů nastává v dopravě 2004 - zranění u dopravních

Více

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří přibližně 25% všech intrakraniálních nádorů 50% menigeomů

Více

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy ÚRAZY PRVNÍ POMOC - SKRIPTA Strategie při ošetřování úrazů 1. bezpečnost zachránců? 2. mechanismus úrazu? 3. základní životní funkce? 4. příznaky? na co si zraněný sám stěžuje? co jsme na zraněném našli

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Poranění páteře. Mechanismus úrazu. Manipulace

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE 1 ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE C 15% Th 70% L a S 15% 2 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Meta ca tlustého střeva v těle L3 a L4 3 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Exstirpace metastázy

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zlomenina vzniká v důsledku přímého působení hrubé síly (tlaku, tahu nebo krutu) nebo přenosu síly z kloubů na kost u luxačních zlomenin. Příčinami

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Vědomí, bezvědomí, kvalitativní a kvantitativní poruchy

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Vědomí, bezvědomí, kvalitativní a kvantitativní poruchy Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci nebo je možné s ním pracovat v jejím průběhu. Popisuje poruchy vědomí, příčiny těchto poruch a první pomoc u bezvědomí. Autor Jazyk (Autor) Čeština

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Diagnostika, základní životní funkce, transport

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Diagnostika, základní životní funkce, transport Anotace Pracovní list navazuje na prezentaci nebo je možné s ním pracovat v jejím průběhu. Popisuje zásady postupu u akutní příhody, zejména pak vyšetření postiženého a určení stavu jeho zranění. Autor

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15460NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Trombolytická léčba akutních iktů v ČR. Škoda O., Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava, Cerebrovaskulární sekce ČNS JEP

Trombolytická léčba akutních iktů v ČR. Škoda O., Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava, Cerebrovaskulární sekce ČNS JEP Trombolytická léčba akutních iktů v ČR Škoda O., Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava, Cerebrovaskulární sekce ČNS JEP Rozdělení CMP dle etiologie CMP (iktus, Stroke ) - heterogenní skupina onemocnění,

Více

*MVCRX00VF9FB* MVCRX00VF9FB prvotní identifikátor

*MVCRX00VF9FB* MVCRX00VF9FB prvotní identifikátor *MVCRX00VF9FB* MVCRX00VF9FB prvotní identifikátor MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-6614-1/O-IZS-2012 Kódové označení: NZ raha 10. února 2012 listů: 17 Schvaluji:

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se nemoc diagnostikuje? Obecně se uplatňuje následující postup:

Více

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie NÁHLÁ POSTIŽENÍ OBĚHOVÉHO SYSTÉMU NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. POSTIŽENÍ TEPEN - Onemocnění věnčitých tepen věnčité tepny zásobují srdeční sval krví a tedy i kyslíkem - Onemocnění

Více

Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia)

Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia) Mgr. Renata Gerhartová Cíle předmětu: Poskytnout studentům základní

Více

UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: Speciální kurz rozšířené první pomoci CLS Course-repetitorium Combat Lifesaver Course-repetitorium

UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: Speciální kurz rozšířené první pomoci CLS Course-repetitorium Combat Lifesaver Course-repetitorium Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové ------------------------------------------------------------------------------------- Schvaluji: Garant: KUMVŠL UČEBNÍ PROGRAM Název kurzu:

Více

Chirocaine 5 mg/ml Chirocaine 7,5 mg/ml injekční roztok (Levobupivacaini hydrochloridum)

Chirocaine 5 mg/ml Chirocaine 7,5 mg/ml injekční roztok (Levobupivacaini hydrochloridum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Chirocaine 5 mg/ml Chirocaine 7,5 mg/ml injekční roztok (Levobupivacaini hydrochloridum) V příbalové informaci naleznete: 1. Co je přípravek Chirocaine a k

Více

Přehled různých typů získaného poškození mozku. MUDr.Sylva Klimošová Neurocentrum KNL a.s.

Přehled různých typů získaného poškození mozku. MUDr.Sylva Klimošová Neurocentrum KNL a.s. Přehled různých typů získaného poškození mozku MUDr.Sylva Klimošová Neurocentrum KNL a.s. Monroe-Kelly Prefrontální kůra - rozhodování Centrum řeči - mluvení Příprava pohybu Motorická kůra - pohyb Čití

Více

Hypoglykemické koma DEFINICE PŘÍČINY PŘÍZNAKY

Hypoglykemické koma DEFINICE PŘÍČINY PŘÍZNAKY Hypoglykemické koma DEFINICE Diabetes mellitus je chronické onemocnění metabolizmu glukózy charakterizované zvýšenou hladinou cukru v krvi, tj. hyperglykemií. Při nadměrném množství inzulinu a nízké hladině

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Krtička M. 1, Švancara J. 2 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU 2 Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Krtička M. 1, Švancara J. 2 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU 2 Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Krtička M. 1, Švancara J. 2 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU 2 Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Epidemiologie úrazů WHO zpráva 2007: Úraz představuje čelní příčinu mortality

Více

Tracheální intubace je optimálním způsobem zajištění dýchacích cest při KPR

Tracheální intubace je optimálním způsobem zajištění dýchacích cest při KPR Tracheální intubace je optimálním způsobem zajištění dýchacích cest při KPR EDUARD KASAL ARK LFUK A FN PLZEŇ ČRR II. ODBORNÉ SYMPÓZIUM ČRR RESUSCITACE 2012 PRAHA 2012 Guidelines 2010 Tracheální intubace

Více

Urgentní medicína Okruh A

Urgentní medicína Okruh A Urgentní medicína Okruh A 1. Akutní dechová nedostatečnost 2. Tíseň plodu, akutní porodní komplikace 3. Akutní astma 4. Diferenciální diagnostika a klasifikace bezvědomí 5. Multiorgánové postižení diagnóza

Více

Cévní krvácení, hematom, anomálie, ischémie. Infekční absces mozku, meningitis, encefalitis

Cévní krvácení, hematom, anomálie, ischémie. Infekční absces mozku, meningitis, encefalitis Kóma Z. Rozkydal Kóma je stav hlubokého bezvědomí Příčiny intrakraniální: Cévní krvácení, hematom, anomálie, ischémie Infekční absces mozku, meningitis, encefalitis Tumory Epilepsie Příčiny extrakraniální:

Více

Traumata obličejového skeletu. H.Mírka, J. Baxa, J. Ferda KZM LF UK a FN Plzeň

Traumata obličejového skeletu. H.Mírka, J. Baxa, J. Ferda KZM LF UK a FN Plzeň Traumata obličejového skeletu H.Mírka, J. Baxa, J. Ferda KZM LF UK a FN Plzeň Úrazy obličeje narůstající frekvence autonehody (70 %) násilné činy sport Úloha zobrazovacích metod diagnostika plánování rekostrukce

Více

Trombolytická terapie u akutního ischemického CMP

Trombolytická terapie u akutního ischemického CMP Trombolytická terapie u akutního ischemického CMP Holek R., Vaňková E., Nagyová G., Kovaříková D. Neurologie JIP, Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava CMP CMP akutní neurologická dysfunkce vaskulárního původu

Více

Fibrilace síní v akutní péči symptom nebo arytmie?

Fibrilace síní v akutní péči symptom nebo arytmie? Fibrilace síní v akutní péči symptom nebo arytmie? MUDr. David Šipula kardiovaskulární oddělení FNO Fibrilace síní Nejčastější setrvalá porucha srdečního rytmu odpovědná za podstatné zvýšení mortality

Více

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR)

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Co je to KPR? Kardiopulmonální resuscitace je soubor úkonů, kterými se snažíme obnovit základní životní

Více

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276 Kasuistika č. 7, bolest mezi lopatkami a v zádech (vertebrogenní syndrom, infarkt myokardu, aneurysma aorty) J.K,muž, 55 let Popis případu a základní anamnesa 55 letý pacient hypertonik přivezen RZP po

Více

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích. asistent

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích. asistent Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Neúrazové urgentní stavy cukrovka, cévní

Více

Škály v cévní neurologii, CMP kontroverze

Škály v cévní neurologii, CMP kontroverze Škály v cévní neurologii, CMP kontroverze 25.1.2012 MUDr. Lukáš Klečka Za spolupráce: Proč je třeba mluvit o mrtvicíc h? Rok Počet CMP Muži ženy Ischemie Krvácení+ SAK Trom bolýz a Rekanali zace + LIT.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty)

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty) Rozšířená neodkladná resuscitace dětí Podle doporučení European Resuscitation Council a American Heart Association 2010 Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Uvolni

Více

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRAJE VYSOČINA, příspěvková organizace. MUDr. Petr Novotný náměstek LPP

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRAJE VYSOČINA, příspěvková organizace. MUDr. Petr Novotný náměstek LPP ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRAJE VYSOČINA, příspěvková organizace TŘÍDÍCÍ KARTA PRO LÉKAŘSKÉ TŘÍDĚNÍ PŘI HROMADNÉM POSTIŽENÍ MUDr. Petr Novotný náměstek LPP TŘÍDÍCÍ KARTA jednotná třídící = důležitý

Více

Neurotrauma ve sportu

Neurotrauma ve sportu Neurotrauma ve sportu Jan Nohejl Předseda Lékařské komise ČSLH Člen Lékařské komise IIHF CNS: Mozek - Mícha MOZEK - Kraniocerebrální poranění -Kontuze - Komoce - nejčastější Mícha - Transversální míšní

Více

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006 Epilepsie Silvia Čillíková FEL ČVUT 9th May 2006 Úvod Epilepsie (zkr. epi) je skupina poruch mozku projevujících se opakovanými záchvaty (paroxysmy) různého charakteru Je to relativně běžné onemocnění,

Více

Soudnělékařské oddělení, 2Oddělení úrazové a plastické chirurgi Nemocnice České Budějovice, a. s.

Soudnělékařské oddělení, 2Oddělení úrazové a plastické chirurgi Nemocnice České Budějovice, a. s. věčný forenzní problém František Vorel1, Pavel Kopačka2 1 Soudnělékařské oddělení, 2Oddělení úrazové a plastické chirurgi Nemocnice České Budějovice, a. s. muž 63 let přivezen k ošetření po pádu asi ze

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

Konzervativní terapie intracerebrálních hematomů. MUDr. Iva Ondečková Neurologické oddělení KZ, a.s. Nemocnice Děčín, a.s.

Konzervativní terapie intracerebrálních hematomů. MUDr. Iva Ondečková Neurologické oddělení KZ, a.s. Nemocnice Děčín, a.s. Konzervativní terapie intracerebrálních hematomů MUDr. Iva Ondečková Neurologické oddělení KZ, a.s. Nemocnice Děčín, a.s. Konzervativní terapie intracerebrálních hematomů Méně častá příčina CMP - 20% Největší

Více

Protein S100B Novinky a zajímavosti

Protein S100B Novinky a zajímavosti Protein S100B Novinky a zajímavosti Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Odborný seminář Roche, Kurdějov, 29. dubna 2014 S100: biochemické minimum S100 = kalcium vážící nízkomolekulární proteiny

Více

PRVNÍ POMOC ZÁSADY PRVNÍ POMOCI STAVY OHROŽUJÍCÍ ŽIVOT

PRVNÍ POMOC ZÁSADY PRVNÍ POMOCI STAVY OHROŽUJÍCÍ ŽIVOT PRVNÍ POMOC ZÁSADY PRVNÍ POMOCI STAVY OHROŽUJÍCÍ ŽIVOT Bc. Blanka Roháčková info@bianca-agency.cz ZÁSADY PRVNÍ POMOCI 1. Co je první pomoc? První pomoc je péče nebo léčba poskytnutá zraněné osobě před

Více

Urgentní medicína otázky pro zkoušku oborové rady VR ČLK Okruh A

Urgentní medicína otázky pro zkoušku oborové rady VR ČLK Okruh A Urgentní medicína otázky pro zkoušku oborové rady VR ČLK Okruh A 1. Akutní dechová nedostatečnost 2. Tíseň plodu, akutní porodní komplikace 3. Akutní astma 4. Diferenciální diagnostika a klasifikace bezvědomí

Více

První kontakt s pacientem

První kontakt s pacientem První kontakt s pacientem doporučený (standardní) postup při vyšetření a zajištění urgentních stavů MUDr. Barbora Zuchová Základní abeceda.. A = AIRWAY DÝCHACÍ CESTY B = BREATHING DÝCHÁNÍ C = CIRCULATION

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. p ř e d m ě t : v y b r a n é k a p i t o l y c h i r u r g i e Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á

Více