9 Poranění hlavy Head Injury

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9 Poranění hlavy Head Injury"

Transkript

1 9 Poranění hlavy Head Injury Cílem této kapitoly je naučit se rozpoznat a ošetřit život ohrožující poranění hlavy, rozpoznat poranění hlavy vyžadující okamžitou intervenci chirurga nebo intenzivní péči a pečovat o zraněného s poraněním hlavy. Kasuistika 28-letý voják byl řidičem třetího vozidla konvoje. Aby se vyhnul srážce s chodcem, řidič vybočil ze směru jízdy. Ztratil kontrolu nad nákladním vozem a skončil v příkopě. V konvoji jsi prvním zdravotníkem v dosahu. Na čelním skle vozidla je tzv. pavučina způsobená hlavou řidiče, ten byl vyproštěn svými kolegy. Nyní neodpovídá na oslovení, ale odpovídá na bolest. Jaký je tvůj první odhad poranění? Jaké neodkladné výkony je možno provést na základě Tvých vyšetření? Jaká následující vyšetření a léčba mohou být zapotřebí? Úvod Poranění hlavy jsou častá a jsou spojena s vysokou mortalitou v míru i ve válečných podmínkách. Cílem prvotního ošetření zraněného s tímto poraněním je zabránit sekundárnímu poškození mozku hypoxií a odhalit poranění, která vyžadují okamžitou chirurgickou intervenci. Praktická poznámka Včasná péče podle zásad <C>ABC snižuje u poranění hlavy druhotné poškození mozku. Důležité je hodnotit stav zraněného opakovaně: zhoršení vyžaduje urychlený odsun na etapu s chirurgickou péčí a možnostmi adekvátních zobrazovacích metod

2 Epidemiologie V boji je prognóza penetrujícího poranění hlavy velmi špatná u těch, kteří bezprostředně upadnou do bezvědomí nebo u těch, kterým střelný kanál prostupuje obě hemisféry. Dopravní nehoda je v polních podmínkách běžnou příčinou poranění (viz kapitola 1) a poranění hlavy je nejčastějším důvodem pozdní úmrtnosti u těch, kteří přežijí tupé poranění a dostanou se do nemocnice. 9.1 Anatomie a patofyziologie Mozek je obklopen několika obaly. Vnější silná membrána se nazývá tvrdá plena (dura mater). Pod ní je slabší membrána zvaná arachnoidea. Mozkomíšní mok protéká prostorem pod arachnoideou. Výskyt krvácení je popisován jako vně nebo dovnitř od těchto blan extradurální, subdurální a subarachnoidální. Intrakraniální tlak (Intracranial Pressure, ICP) je tlak uvnitř lbi. Jestliže lebka je uzavřeným rigidním prostorem, pak jakékoli zvýšení objemu hmoty mozku nebo mozkomíšního moku uvnitř způsobí zvýšení nitrolebního tlaku. Perfúze mozku se vztahuje k dodávce okysličené krve do mozku. Perfúzní tlak mozku (Cerebral Perfussion Pressure, CPP) je závislý na systémovém tlaku krve, který pumpuje krev do lbi a na odporu kladeném tomuto krevnímu proudu intrakraniálním tlakem. Pokud ICP stoupá, je zapotřebí vyššího tlaku k udržení krevního zásobení mozku. Tento stav popisuje rovnice: CPP = MAP ICP MAP (Mean Arterial Pressure) = střední tlak krve (normální hodnoty mm Hg) ICP = intrakraniální tlak (normální hodnoty 10 mm Hg) Praktická poznámka Pokud je perfúzní tlak mozku < 50 mm Hg, nastává pravděpodobně mozková ischémie. Strategií neodkladné péče je udržet CPP > 60 mm Hg

3 Vzestup intrakraniálního tlaku, který následuje po poranění hlavy, může být důsledkem: hypoxie (a následného otoku mozku), hypoventilace (nedostatečného dechového úsilí) s následnou hyperkapnií (zvýšení CO 2 v krvi způsobuje vasodilataci a zvýšený objem krve v mozku), zvětšujícího se nitrolebního hematomu, obstrukce krčních žil, (obvykle v důsledku aplikace krčního límce) s následným zvětšením objemu krve v mozku. Vzrůstající intrakraniální tlak se může projevit následujícími neurologickými symptomy: porucha vědomí charakteristický znak, není výlučně jen u poranění mozku. Kóma představuje Glasgow Coma Scale 8 a nižší. Je to hraniční hodnota, kdy je nezbytné zabezpečit dýchací cesty endotracheální intubací (pomohou nám dovednosti RSI, Rapid Sequence Induction to Anestesia), dilatovaná zornička na stejné (ipsilaterální) straně jako je poranění hlavy. Je to pozdní známka a vzniká následkem tlaku na mozkový kmen v oblasti jádra třetího hlavového nervu otékajícím mozkem v momentě, kdy začíná herniovat. S dalším vzestupem ICP mozek herniuje potencionálním prostorem po obou stranách mozkového kmene a způsobuje oboustrannou fixovanou mydriázu (preterminální příznak), motorický nebo senzitivní deficit na opačné (kontralaterální) straně, než je poranění hlavy. Je to důsledek poranění motorické nebo senzitivní kůry mozku (nebo jejich nervových drah), dechové nebo kardiovaskulární abnormality (změny v srdeční frekvenci a tlaku krve a/nebo změny charakteru nebo frekvence dýchání), které jsou důsledkem tlaku na odpovídající kontrolní centra v mozkovém kmeni

4 Praktická poznámka Cushingův reflex (hypertenze + bradykardie) je ukazatelem hypotalamické ischemie, u akutního poranění hlavy jde o preterminální známku. Ischemie způsobuje stimulaci sympatiku (ta způsobuje zvýšení srdečního výdeje a periferní vaskulární resistence vzniká arteriální hypertenze); takto zvýšený tlak krve je detekován baroreceptory karotid, které zpomalí srdeční činnost cestou parasympatického nervového systému (vznikne tedy bradykardie). 9.2 Klasifikace poranění hlavy Primární poranění Vzniká jako důsledek přenosu energie na mozkovou tkáň penetrující střelou nebo tupou silou působící na lebku. Po úrazu je primární poranění ovlivnitelné pouze omezeně. Důraz je kladen na preventivní opatření (nošení ochranné přilby) cílem je redukce poškozující síly. Primární poranění mozku může být difúzní nebo fokální. Difúzní poranění se objevuje spíše u tupých poranění mozku při akceleraci a deceleraci. Difúzní poranění mozku se může projevit symptomy mírnými (otřes mozku) nebo těžkými (difúzní axonální poškození, DAI Diffuse Axonal Injury). Otřes (komoce) mozku je spojen s krátkou ztrátou vědomí, následkem je většinou pouze přechodná zmatenost a amnézie (ztráta paměti), a to retrográdní (na předúrazové období) i anterográdní (na poúrazové období). Běžné jsou bolesti hlavy, závrať a nausea. Difúzní axonální poškození může vyústit v dlouhodobé kóma s celkovou mortalitou přes 30 %. Léčba zahrnuje dlouhodobou podpůrnou ventilaci na jednotce intenzivní péče. Ložiskové poranění mozku může být důvodem k urgentnímu chirurgickému zákroku. Rozeznáváme zhmoždění (kontuzi) mozku a nitrolební krvácení

5 Kontuze je způsobena tupým poraněním s následnými akceleračními a deceleračními silami, které působí střižným mechanismem na malé cévy mozku. Kontuze bezprostředně pod oblastí úderu jsou známa jako coup; ty na opačné straně jako countrecoup. Kontuze v oblastech senzorické nebo motorické kúry způsobují neurologický deficit. Přesná diagnóza vyžaduje CT vyšetření. Nitrolební krvácení pochází z meningeálních cév nebo z cév mozkové hmoty. Zhoršující se GCS Zvyšující se tlak krve Klesající tepová frekvence Klesající dechová frekvence Záznam demonstrující charakteristický obraz zhoršujícího se poranění hlavy (všimni si Cushingova reflexu) - 5 -

6 Epidurální krvácení Je způsobeno trhlinou v tepně procházející tvrdou plenou, nejčastěji jde o a.meningea media (např. u zlomeniny temporální nebo parietální kosti). Izolované epidurální krvácení je neobvyklé (pouze 0,5 % všech poranění hlavy a méně než 1 % z poranění hlavy způsobujících kóma). Pokud je toto poranění časně rozpoznáno a agresivně léčeno, prognóza je obvykle dobrá, nebývá totiž přítomno přidružené poranění přilehlé mozkové tkáně. Typickými příznaky epidurálního hematomu jsou: ztráta vědomí s následným lucidním intervalem (nemusí jít o návrat k plnému vědomí) a sekundární ztrátou vědomí (nebo poklesem GCS), dilatovaná zornička na straně poranění, slabost kontralaterálních končetin. Epidurální hematom (čočkovité ložisko na pravé straně ) Subdurální krvácení Je častější než epidurální, můžeme jej vidět u 30 % všech těžkých poranění hlavy. Mortalita je až 60 %, protože kromě útlaku mozku subdurálním hematomem bývá přilehlá mozková tkáň často významně poraněna

7 Hematom může vznikat z trhlin přemosťujících žil (mezi kůrou mozkovou a durou mater) nebo z lacerované hmoty mozku a z korových tepének. Úroveň vědomí závisí na poranění struktur mozku pod hematomem a na rychlosti, se kterou se hematom vytvoří. Zornice se na straně poranění dilatuje. Lze pozorovat i oslabení na kontralaterálních končetinách. Akutní subdurální hematom Subarachnoidální krvácení V případě krvácení do subarachnoidálního prostoru dráždivý efekt krve způsobí bolest hlavy, fotofobii a ztuhlost šíjového svalstva (příznaky meningismu). Prognóza úrazového subarachnoidálního krvácení je spíše závislá na jiných přidružených poraněních mozku. Lacerace mozkové tkáně Může být způsobena: bodným poraněním - všechna cizí tělesa vyčnívající z rány v lebce ponechej na místě, budou odstraněna až na chirurgii. RTG snímek lbi (nebo CT) zobrazí úhel a hloubku penetrace. střelná nebo střepinová poranění - prognóza je závislá na rozměru střely a energii předané tkáni mozku, též na počtu pronikajících fragmentů a délce jejich ranných kanálů. Zranění s takovýmto poraněním, kteří jsou v komatu (GCS < 8) mají velmi vysokou mortalitu (viz tabulka)

8 Hloubka vědomí Mortalita v procentech Odpovídá asi: Bdělý 11,5 A Spavý 33,3 V Reaguje na 79,1 P bolest Kóma 100 U Mortalita penetrujících poranění hlavy Praktická poznámka Průstřely a poranění dolní části mozkového kmene končí obvykle špatně. Měj to na mysli při určování priority odsunu v případě většího množství zraněných. Otevřené poranění mozku bez ztráty vědomí má dobrou prognózu, pokud se zraněný dostane včas na chirurgický sál. Zastav krvácení ze skalpu, zakryj vstřel a výstřel a transportuj Sekundární poranění Vzniká po primárním poranění, jeho ovlivnění je hlavním cílem léčebného zásahu. Sekundární poranění je důsledkem porušení perfúze nebo oxygenace mozku. Hypotenze a hypoxie při současném poranění hlavy zdvojnásobuje mortalitu. Sekundární poškození nastává též při záchvatech, horečce, hyperglykémii, při minerálové dysbalanci a při zvýšeném intrakraniálním tlaku (viz. výše). Léčebná strategie má za cíl omezení sekundárního poškození (viz Příloha A). K monitorování pacienta v podmínkách intenzivní péče lze využít různých technik (např. ET CO 2, monitoring středního tlaku krve). Intrakraniální tlak lze měřit přímo tlakovým čidlem umístěným buď do vyvrtaného otvoru v lebce nebo přes komorový drén. Tyto techniky se v polních podmínkách využívají zřídka

9 9.3 Předání zraněného MIST Předání zraněného je nezbytné k posouzení závažnosti poranění a jeho vývoje od okamžiku vzniku. Tabulka ukazuje důležité anamnestické údaje, které se k poranění hlavy vztahují. Pamatuj, že toto předání by nemělo trvat déle než 30 sekund. M I S T Mechanism of Injury Mechanismus úrazu (tupé x penetrující)? Bylo bezvědomí, jak dlouho? Byly přítomny křeče? Užité léky. Prodělaná onemocnění, případné těhotenství. Poslední jídlo. Jiné okolnosti. Injuries Poranění (rána hlavy, zlomenina s depresí fragmentů) nebo podezření na poranění (fraktura baze lební otorrhoea, rhinorrhoea, Battleho znamení). Signs Jaké je GCS? Změnilo se během transportu nebo od počátku léčby? Reakce zornic? Měl zraněný hypotenzi? Hypoglykémii? Hyperglykémii? Jaká byla tělesná teplota? Treatment Jak byl zraněný léčen ve vztahu k poranění hlavy? Jak byla udržována oxygenace mozku (kyslík, ventilátor, tekutiny i.v.)? MIST report u poranění hlavy. 9.4 Prvotní ošetření Obecně se prvotní ošetření provádí podle principu <C>ABCDE. Vyšetřování a ošetření poranění hlavy je podřízeno efektivnímu zvládnutí priorit podle <C>ABC. Během prvotního ošetření jsou získány další specifické informace: SAMPLE anamnéza, přítomnost anterográdní a retrográdní amnézie, výskyt zvracení (pozor na ohrožení dýchacích cest, pokud není zraněný intubován) <C> - Zástava masivního zevního krvácení Pokles GCS může být způsoben ztrátou krve. Nezbytné je zastavit krvácení podle zásad uvedených v kapitole 3 a

10 9.4.2 A - Airway Pokud jsou při poranění hlavy přítomny známky obstrukce dýchacích cest, je provedena neodkladná endotracheální intubace: pokud víš, že bude takový zraněný přivezen, připrav dopředu veškeré potřebné pomůcky a léky. Za jiných okolností je součástí zhodnocení průchodnosti dýchacích cest stanovení úrovně vědomí - tím velmi rychle určíš, zda je průchodnost dýchacích cest ohrožena (pokud pacient neodpoví na otázku: Co se vám stalo? ; jsou dýchací cesty ohrožené neprůchodností nebo již neprůchodné). Jde o odhad úrovně vědomí podle AVPU, patří do bodu D v průběhu <C>ABCDE. V rozšířené resuscitaci se v této fázi hodnotí Glasgow Coma Scale (GCS, viz Příloha B): bude-li GCS 8 a méně, je nezbytné zajištění dýchacích cest endotracheální intubací. Přijímající neurochirurg bude před intubací trvat na přesném určení hodnoty GCS. Je obtížné rozhodnout, zda intubovat a ventilovat vzpouzejícího se pacienta se suspektním poraněním hlavy při GCS Praktická poznámka Pokud je GCS 8 a méně intubuj! Většina zraněných vyžadujících intubaci vyžaduje též léky, které intubaci usnadní: možnost snadné intubace bez potřeby podání léků značí beznadějnou prognózu. Nejpravděpodobnějším důvodem rychlého úvodu do anestezie (RSI, Rapid Sequence Induction of Anesthesia) v průběhu resuscitace je uzavřené poranění hlavy. GCS můžeme vypočítat během druhotného vyšetření (počítáme stav před intubací!) před rozšířenou resuscitací. Když je při hodnocení AVPU výsledkem P nebo U, došlo nejspíše ke ztrátě ochranných reflexů dýchacích cest s následným rizikem aspirace, je tedy nutné zabezpečit dýchací cesty. Pokud dýchací cesty nemohou být zajištěny intubací, je klíčovým opatřením v prevenci aspirace polohování zraněného a odsávání. Poranění hlavy je velmi často spojeno s poraněním obličeje. Krvácení obličejových poranění a otoky měkkých tkání ohrožují průchodnost dýchacích cest. Nestabilní fraktury střední obličejové části (zlomeniny typu Le Fort) mohou vést u zraněných ležících na zádech ke skluzu střední části obličeje dorzálně a tím

11 k obstrukci dýchacích cest. Zranění s tímto úrazem bez ztráty vědomí zaujímají polohu v sedě s předklonem, tak aby si udrželi průchodnost dýchacích cest. Tyto zraněné nepokládej na záda, pokud nemáš v úmyslu definitivně zajistit dýchací cesty. U zraněných s tímto úrazem v bezvědomí zajisti průchodnost dýchacích cest uložením do polohy v pronaci (na boku až na břiše, během Care Under Fire a Tactical Field Care) nebo tahem za horní řezáky. Poranění hlavy jsou též spojena s poraněním krční páteře (5 % všech zraněných s tupým poraněním hlavy nebo obličeje). Krční páteř musí být po tupém poranění hlavy vždy imobilizována, dokud není její poranění vyloučeno. U pronikajících poranění hlavy není význam imobilizace krční páteře podpořen žádnými důkazy B - Breathing U zraněných s traumatem hlavy může přidružené poranění hrudníku s hypoxií přispět ke zhoršení stavu vědomí. Léčba poranění hrudníku je popsána v kapitole C - Circulation Poranění skalpu mohou velmi silně krvácet. Následující body ti pomohou toto krvácení zastavit a kontrolovat: přímý tlak přes kapesní obvaz, přímý tlak přes hemostatikum, přiblížení okrajů rány peánem, sešití rány. Praktická poznámka Samotné nitrolební krvácení nevede k hypotenzi hledej jinou příčinu!!!

12 9.4.5 D - Disability - Neurological Deficit Orientační neurologické vyšetření v rámci prvotního ošetření před rozšířenou resuscitací zahrnuje zhodnocení reakce zornic a odpovědi podle AVPU. A Alert Při vědomí V Voice Responsive Reaguje na oslovení P Pain Responsive Reaguje na bolestivý podnět U Unresponsive Nereaguje Hodnocení AVPU GCS hodnoť při rozšířené resuscitaci (pokud již nebylo zhodnoceno při prvotním vyšetření před intubací). Záchvaty a křeče léčíme symptomaticky (viz. Příloha C) E - Exposure, Environment &Extremities Poraněný mozek reaguje velmi citlivě na přehřátí. To bývá velkým problémem u zraněných v poušti, kde je okolní teplota vyšší než teplota tělesná. Poraněný mozek je též velmi citlivý na hypoglykémii a hyperglykémii. Proto je nutné glykémii pravidelně kontrolovat. 9.5 Druhotné ošetření Obecný úvod Pokud v rámci prvotního ošetření vynecháš jakoukoliv část minineurologického vyšetření, doplň ji během vyšetření druhotného. Vyšetření zahrnuje: GCS - Glasgow Coma Scale (Příloha B), reakci zornic na osvit (dilatace a pomalá/žádná reakce na osvit ukazuje na stejnostranné poranění mozku), vyšetření lateralizace (ochablost končetin ukazuje na kontralaterální poranění mozku)

13 Minineurologické vyšetření, zejména vývoj změn v čase, napomůže chirurgovi při rozhodování k event. zákroku. Bude se např. více věnovat zraněnému, u něhož se GCS 15 vyšetřené na místě poranění zhoršilo na GCS 10 v nemocnici než zraněnému, který měl iniciální GCS 3 a v nemocnici má GCS 10. Praktická poznámka Přítomnost lateralizace je indikací k chirurgickému zákroku. V případě zraněného se sníženým GCS a podezřením na poranění hlavy nikdy předem nepředpokládej, že příčinou snížené úrovně vědomí je alkohol, drogy nebo léky. Příloha D popisuje rozdělení poranění hlavy na lehká, střední a těžká Specifika Hledej poranění skalpu a hematomy. Vpáčené zlomeniny mohou být hmatné, ale budou často zakryté hematomy. Hledej známky zlomenin lebky. Ty jsou ukazatelem zraněných s vyšší pravděpodobností rozvoje nitrolebního krvácení. Všichni zranění se zlomeninou lebky by měli být hospitalizováni k observaci. U zraněných s jednoduchou lomnou linií bývá silná bolest hlavy, zvracení a neklid. Vpáčenou zlomeninu lebky lze předpokládat již z anamnézy (např. úder kladivem). Všechny vpáčené zlomeniny musí být vyšetřeny neurochirurgem přesto, i když ne všechny budou vyžadovat neodkladnou operaci. Obecně se dá říci, že elevace fragmentu kosti je nutná, pokud je vpáčen více než o sílu okolní kosti, sutura jakékoli přidružené lacerace je tedy adekvátní. K určení hloubky deprese fragmentu a k vyloučení přidruženého nitrolebního krvácení proveď CT

14 Vpáčená zlomenina pravé frontoparietální krajiny na CT Zlomenina baze lební se projeví příznaky v závislosti na tom, zda je poraněna přední nebo střední jáma lební: v případě zlomeniny přední jámy lební je to epistaxe, rhinorrhoea (pokud je poškozena lamina cribriformis), periorbitální hematom ( mývalí oči, brýlovitý hematom ); a subkonjunktivální hematom, u zlomenin střední jámy lební hemotympanon a otorrhoea (pokud zároveň došlo k ruptuře bubínku); Battleho znamení (hematom kolem processus mastoideus) je pozdním příznakem, takže nemusí být vidět v akutní fázi (obrázek). Pokud dochází k úniku mozkomíšního moku, pak je často smíchán s krví. Posbírej několik kapek této tekutiny na gázu mok se od krve oddělí a vytvoří světlý lem (prstencové znamení)

15 Battleho znamení při zlomenině baze lební. Otevřené zlomeniny lebky jsou jasně diagnostikovány, pokud je při vyšetření skalpu viditelná mozková tkáň nebo pokud z rány uniká mozkomíšní mok. Všechna tato poranění vyžadují chirurgický zákrok z důvodu vysokého rizika infekce. Profylakticky podej antibiotika dle doporučení pro neodkladnou péči v polních podmínkách Zobrazovací vyšetření Možnost CT vyšetření způsobila převrat v diagnostice nitrolebních poranění. Pokud dostupné, je u těžkých poranění hlavy metodou volby. Doporučení pro CT vyšetření v polních podmínkách jsou v příloze E. Praktická poznámka Doporučení NICE pro poranění hlavy pracují s možností CT vyšetření. Tam, kde není CT vyšetření dostupné ve vlastním zařízení nebo v zařízeních koaličních vojsk, záleží na rozhodnutí odborníka, zda bude dostačovat pouze RTG snímek lebky s následnou observací. RTG snímek lebky, provedený v případě nedostupnosti CT vyšetření, zobrazí zlomeniny, polohu fragmentů a kovová cizí tělesa

16 9.6 Definitivní léčba Zkušenosti z bojových misí ukazují, že vážně zranění a ventilovaní pacienti jsou nejčastěji transportováni z důvodu potřeby CT vyšetření pro zavřené poranění hlavy, což si může vynutit využití transportních prostředků koaličních vojsk nebo převoz zraněných do sousedních zemí. Britská vojenská zdravotnická služba nikdy nevyvážela CT do polních nemocnic, které časně vyjíždějí do týlu pozemních operací, v polních nemocnicích s méně než 200 lůžky není neurochirurg. Odpovědnost tak leží na všeobecném chirurgovi, který pouze na základě klinických známek lateralizace musí rozhodnout o provedení trepanačních návrtů lebky s cílem evakuovat nitrolební hematom. Urgentní návrty u podezření na nitrolební hematom Praktická poznámka Indikací k trepanaci lebky na základě klinických příznaků je i pouhé podezření na nitrolební hematom s rychle se zhoršující úrovní vědomí, zvláště pokud byl pozorován lucidní interval a bezprostředně hrozí konus (dilatovaná stejnostranná zornice, kontralaterální chabost končetin a Cushingův reflex). Subdurální hematom se obvykle projevuje mnohem zákeřněji než epidurální hematom, varovné známky jsou ale stejné

17 Označení míst pro urgentní trepanaci lebky 9.7 Úvaha Vrať se k případu na začátku této kapitoly a ve světle nových vědomostí přehodnoť své odpovědi na položené otázky. 9.8 Závěr Poranění mozku, ať tupá nebo pronikající, jsou v bojových misích velmi častá. Léčebný postup omezující druhotné poranění mozku má za cíl získat čas do provedení chirurgického zákroku. Prognóza těžkého tupého poranění mozku i poranění pronikajícího oběmi hemisférami je špatná

18 Příloha A: Neodkladná opatření k prevenci sekundárního poškození mozku I.v. tekutiny Oxygenoterapie Hyperventilace Manitol Antikonvulziva Kortikosteroidy Glukóza Hypotenze u těžkých poranění hlavy poškozuje mozek: udržuj normovolémii. Monitoruj hladinu sodíku v séru. Hypoxie u poranění hlavy poškozuje mozek. Podávej kyslík všem zraněným s poraněním hlavy. U zraněných s dechovou nedostatečností zahaj podpůrnou ventilaci. Hyperkapnie (zvýšený pco 2 ) způsobuje vazodilataci cév mozku a přispívá ke zvýšení intrakraniálního tlaku. Dlouhodobá hyperventilace (s nadměrnou redukcí pco 2 ) je také škodlivá a vede k horším dlouhodobým výsledkům pacientů s poraněním hlavy. Akutní hyperventilace byla používána jako záchranná technika při náhlém zhoršení neurologického nálezu nebo při zvýšení intrakraniálního tlaku. Náhlý pokles pco 2 vede k vazokonstrikci cév mozku, následné snížení objemu krve v mozku vede ke snížení intrakraniálního tlaku za cenu snížení mozkové perfúze. pco 2 by měl být udržováno na hodnotě 35mm Hg. Záchranný lék při zvýšeném intrakraniálním tlaku. Aplikuj 1g/kg 20% roztoku jako bolus při náhlém neurologickém zhoršení. Neměl by být podán zraněnému s hypotenzí. Profylaktické podávání antikonvulziv u zraněných s nitrolebním krvácením se nedoporučuje. Zranění se záchvaty následujícími po poranění hlavy potřebují úvodní a udržovací dávku antikonvulziv až do vyšetření neurochirurgem. Současné poznatky (studie CRASH) ukazují na horší výsledky u těch zraněných s poraněním hlavy, kteří byli léčeni kortikosteroidy. Mozek je citlivý na hypoglykémii i hyperglykémii. Glykémii udržuj ve fyziologickém rozmezí

19 Příoha B: Glasgow Coma Scale Otevření očí - O - (Eye opening). Hodnocení otevření očí není možné v případech, že oči jsou tak oteklé, že jsou permanentně zavřené. Tato skutečnost musí být uvedena v dokumentaci. Spontánní Po oslovení, na výzvu. Po bolestivém podnětu. Neotevře oči po žádné stimulaci. 4 body 3 body 2 body 1 bod Verbální odpověď - V - (Verbal response). Hodnocení verbální odpovědi není možné, pokud poraněný nemůže mluvit v důsledku endotracheální intubace. Tato skutečnost musí být uvedena v dokumentaci. Orientovaný, spontánní řeč, zná jméno, věk atd. Zmatený, ale odpovídá na otázky. Nepřiměřená odpověď, ale s rozeznatelnými slovy. Nesrozumitelné zvuky Žádná verbální odpověď. 5 bodů 4 body 3 body 2 body 1 bod Motorická odpověď - M - (Motor response). Je hodnocena nejlepší motorická odpověď jedné z horních končetin. Pohybuje končetinami podle příkazu. Lokalizuje podnět (např. pohybuje horní končetinou k bolestivému podnětu na hlavě). Uhýbá bolestivému podnětu. Abnormální flexe nebo dekortikovaná pozice. Extenzorová odpověď nebo decerebrovaná pozice. Žádný pohyb na jakýkoli podnět. 6 bodů 5 bodů 4 body 3 body 2 body 1 bod GCS = O + V + M Pokud není odpověď symetrická na obou stranách těla, započítej vyšší bodovou hodnotu

20 Příloha C: Křeče (postup u dospělých) ROLE 1 Varovné příznaky: Závažný problém ABCD. Závažné poranění hlavy. Závažná infekce (meningitida). Další důležité okolnosti Hypoglykémie. Hypoxie. Minerálová dysbalance. Předávkování léky. Cévní mozková příhoda. Tumor mozku. 100% kyslík. Diazepam 10 mg rektálně. Pokud je to možné zajisti přístup i.v. Zkontroluj glykémii. Nezajišťuj dýchací cesty orotracheální cestou, nasofaryngeální vzduchovod by měl stačit. Role 2 a 3 Zajisti žilní vstup. Pokud jsou záchvaty opakované nebo jeden trvá déle než 5 min podej Diazepam 10 mg i.v., lze podat i opakovaně. Infúze Fenytoinu (úvodní dávka 15mg/kg rychlostí nepřesahující 50 mg/min) NEPOUŽÍVEJ při bradykardii nebo při AV bloku Anestezie (thiopental), ventiluj. Stanov daignózu a zahaj léčbu příčiny

21 Příloha D: Rozdělení poranění hlavy Stupeň poranění GCS Lehké Střední 9 13 Těžké 3 8 Lehké poranění mozku V civilních podmínkách lze 80 % poranění mozku zařadit mezi lehká (údaje z oddělení akutního příjmu, emergency). V anamnéze je obvykle bezvědomí, anebo amnézie na příhodu bez ztráty vědomí. Stav vědomí u 3 % všech pacientů s lehkým poraněním mozku se zhorší s poklesem v GCS o alespoň 2 body. Tyto zraněné je nutné co nejdříve rozpoznat, opakovaně přehodnotit jejich stav, zvolit vhodnou zobrazovací vyšetřovací metodu a včas zahájit adekvátní léčbu. Středně těžké poranění mozku 10 % zraněných s tupým poraněním hlavy v civilních podmínkách má středně těžké poranění mozku, asi % z nich se zhorší během observace. Tito pacienti mohou být zmatení, neklidní nebo somnolentní, může být přítomen ložiskový neurologický deficit. Těžké poranění mozku Tito zranění jsou nejvíce ohroženi nedostatečnými ochrannými reflexy dýchacích cest

22 Příloha E: Doporučení pro péči o zraněného s poraněním hlavy (NICE Guidelines) Léčebný postup u všech pacientů s novým významným nálezem na CT či RTG by měl být konzultován s neurochirurgem. Indikace pro urgentní CT vyšetření u zraněných s poraněním hlavy GCS méně než 13 kdykoli po úrazu, GCS 13 nebo 14 do 2 hodin od úrazu, podezření na otevřené nebo vpáčené zlomeniny lebky, jakákoli známka zlomeniny baze lební (haemotympanon, brýlovitý hematom, výtok mozkomíšního moku ze zvukovodu - otorrhoea, Battleho příznak), záchvat křečí po traumatu, ložiskový neurologický deficit, více než 1 epizoda zvracení (dle příčiny zvážit nutnost zobrazovacího vyšetření u 12-letých a mladších), amnézie delší než 30 minut na události před úrazem (odhad doby amnézie není možný u dětí, které ještě neumí mluvit, lze obtížně získat u dětí mladších 5-ti let). Indikace pro urgentní CT při poúrazové ztrátě vědomí a amnézii věk 65 let a více, koagulopatie (krvácení v anamnéze, poruchy srážlivosti, warfarinizace), nebezpečný mechanismus úrazu (sražení chodce automobilem, katapultáž pasažéra z vozidla, pád z výšky větší než jeden metr nebo z více než 5-ti schodů, u kojenců a dětí do 5 let věku pády i z menších výšek). Indikace pro CT hlavy s vyhodnocením do 1 hodiny (statim) GCS méně než 13 kdykoliv od úrazu, GCS 13 nebo 14 do 2 hodin od úrazu,

23 podezření na otevřenou nebo vpáčenou zlomeninu lebky, jakákoli známka zlomeniny baze lební (haemotympanon, brýlovitý hematom, otorrhoea, Battleho příznak), více než 1 epizoda zvracení (dle příčiny zvážit nutnost zobrazovacího vyšetření u 12-letých a mladších), věk 65 let a více se současnou ztrátou vědomí nebo amnézií, potraumatické záchvaty křečí, koagulopatie (krvácení v anamnéze, poruchy srážlivosti, warfarinizace) v případě jakékoli ztráty vědomí nebo amnézie, ložiskový neurologický deficit. Indikace pro CT hlavy nejpozději do 8 hodin od úrazu (CT provést okamžitě, pokud dorazí do nemocnice za 8 a více hodin od úrazu) amnézie na období delší než 30 minut před úrazem (odhad doby amnézie není možný u dětí, které ještě neumí mluvit, lze obtížně získat u dětí mladších 5-ti let), nebezpečný mechanismus úrazu (sražení chodce automobilem, katapultáž pasažéra z vozidla, pád z výšky větší než jeden metr nebo z více než 5-ti schodů), jakákoli ztráta vědomí nebo amnézie, pro kojence a děti do 5 let věku pády i z menších výšek. Indikace neurochirurgického konzilia přetrvávající kóma (GCS 8 nebo méně) po resuscitaci, nevysvětlitelná zmatenost trvající déle než 4 hodiny, zhoršení GCS po přijetí (při hodnocení má větší váhu zhoršení motorické odpovědi), zhoršující se známky ložiskové neurologické léze, záchvaty křečí bez plné úpravy stavu, zřejmé penetrující poranění hlavy nebo podezření na něj, únik mozkomíšního moku

24 Indikace pro urgentní intubaci a ventilaci kóma (nevyhoví příkazům, nemluví, neotvírá oči, tj. GCS 8 nebo méně), ztráta ochranných reflexů dýchacích cest, dechová nedostatečnost po zhodnocení krevních plynů: hypoxémie (po 2 menší než 9 kpa bez O 2 nebo méně než 13 kpa s podáváním O 2 ) nebo hyperkapnie (pco 2 více než 6 kpa). Spontánní hyperventilace (s následným poklesem PaCO 2 pod 3,5 kpa) nepravidelnost dechové frekvence. Indikace k urgentnímu přehodnocení stavu zraněného rozvíjející se neklid nebo abnormální chování, pokles GCS o jeden bod, trvající déle než 30 minut při hodnocení má větší váhu zhoršení motorické odpovědi, jakýkoli pokles GCS o více než 2 body, zhoršující se bolesti hlavy nebo trvající zvracení, nové nebo rozvíjející se neurologické symptomy, např. anizokorie nebo asymetrie hybnosti končetin nebo obličeje. NICE: Clinical Guideline 4, Head injury: Triage, assessment, investigation and early management of head injury in infants, children and adults. June

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Kraniocerebrální a spinální trauma Anesteziologie,

Více

Alena Špalková Erika Sčebelová. Jednotka intenzivní péče Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové

Alena Špalková Erika Sčebelová. Jednotka intenzivní péče Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Alena Špalková Erika Sčebelová Jednotka intenzivní péče Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Intrakraniální tlak - Nitrolební tlak - Intracranial pressure - ICP - Je to tlak nitrolebního

Více

Bezvědomí a jeho diferenciální diagnostika. IVPZ - kurz lékařské první pomoci Prim. MUDr. Jiří Zika, urgentní příjem FN v Motole

Bezvědomí a jeho diferenciální diagnostika. IVPZ - kurz lékařské první pomoci Prim. MUDr. Jiří Zika, urgentní příjem FN v Motole Bezvědomí a jeho diferenciální diagnostika IVPZ - kurz lékařské první pomoci Prim. MUDr. Jiří Zika, urgentní příjem FN v Motole Terminologie Kvalitativní porucha : agitace, delirium, agrese, zmatenost

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí VĚDOMÍ Vědomí je vedle spontánního dýchání a krevního oběhu jedou ze tří základních životních funkcí Stav mysli, který je výsledkem komplexních funkcí mozku Nejčastějšími příčinami poruch vědomí jsou alkohol,

Více

Třídící systém na Oddělení urgentní medicíny FN Hradec Králové

Třídící systém na Oddělení urgentní medicíny FN Hradec Králové Třídící systém na Oddělení urgentní medicíny FN Hradec Králové Pavlína Tejnecká, Jana Müllerová Oddělení urgentní medicíny FN Hradec Králové Péče o pacienty na bezprahové ambulanci (dříve LSPP) o činnost

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma VY_32_INOVACE_07_B_06_ZDR

Více

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy ÚRAZY PRVNÍ POMOC - SKRIPTA Strategie při ošetřování úrazů 1. bezpečnost zachránců? 2. mechanismus úrazu? 3. základní životní funkce? 4. příznaky? na co si zraněný sám stěžuje? co jsme na zraněném našli

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. MUDr.Karel Liška Neonatologické odd.

Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. MUDr.Karel Liška Neonatologické odd. Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 MUDr.Karel Liška Neonatologické odd.gpk VFN Hlavní změny od r. 2005 Pozdní podvaz pupečníku 1 min po porodu.

Více

Úrazové mechanismy. příčiny poranění jsou důležité pro další činnost v kombinaci s akutním vyšetřením a stavem pacienta na místě zásahu v kombinaci s

Úrazové mechanismy. příčiny poranění jsou důležité pro další činnost v kombinaci s akutním vyšetřením a stavem pacienta na místě zásahu v kombinaci s Podrobnější vyšetření a posouzení NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO stavu postiženého Úrazové mechanismy příčiny poranění jsou důležité pro další činnost v kombinaci s akutním vyšetřením

Více

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů Zlomeniny a poranění kloubů a svalů NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO Úrazy pohybového ústrojí 1. místo v úmrtnosti do 40 let věku 40% úrazů nastává v dopravě 2004 - zranění u dopravních

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Vědomí, bezvědomí, kvalitativní a kvantitativní poruchy

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Vědomí, bezvědomí, kvalitativní a kvantitativní poruchy Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci nebo je možné s ním pracovat v jejím průběhu. Popisuje poruchy vědomí, příčiny těchto poruch a první pomoc u bezvědomí. Autor Jazyk (Autor) Čeština

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Neodkladná resuscitace v dětském věku

Více

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu:

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: 1 Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ Schvaluji: Garant: KUMVšL UČEBNÍ PROGRAM Název kurzu: ODBORNÝ KURZ METODIKA VÝUKY ZDRAVOTNICKÉ PŘÍPRAVY (MVZP) Počet předmětů: 1 Délka

Více

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří přibližně 25% všech intrakraniálních nádorů 50% menigeomů

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Poranění páteře. Mechanismus úrazu. Manipulace

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

Urgentní medicína Okruh A

Urgentní medicína Okruh A Urgentní medicína Okruh A 1. Akutní dechová nedostatečnost 2. Tíseň plodu, akutní porodní komplikace 3. Akutní astma 4. Diferenciální diagnostika a klasifikace bezvědomí 5. Multiorgánové postižení diagnóza

Více

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006 Epilepsie Silvia Čillíková FEL ČVUT 9th May 2006 Úvod Epilepsie (zkr. epi) je skupina poruch mozku projevujících se opakovanými záchvaty (paroxysmy) různého charakteru Je to relativně běžné onemocnění,

Více

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty)

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty) Rozšířená neodkladná resuscitace dětí Podle doporučení European Resuscitation Council a American Heart Association 2010 Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Uvolni

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ A PRIORITY OŠETŘENÍ NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Celkový stav Stav vědomí Dechová funkce Funkce krevního oběhu Poranění Jaké máme možnosti??? 1. Základní

Více

Příjem nemocného a zraněného v těžkém stavu - emergency

Příjem nemocného a zraněného v těžkém stavu - emergency Příjem nemocného a zraněného v těžkém stavu - emergency Trauma,polytrauma Trauma -Náhlé fyzické poškození mechanickou, chemickou, tepelnou nebo jinou energií, jejíž rozsah překračuje odolnost těla. Sdružená

Více

Protein S100B Novinky a zajímavosti

Protein S100B Novinky a zajímavosti Protein S100B Novinky a zajímavosti Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Odborný seminář Roche, Kurdějov, 29. dubna 2014 S100: biochemické minimum S100 = kalcium vážící nízkomolekulární proteiny

Více

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou)

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou) Řešení testu z webových stránek www.mlady-zdravotnik.wbs.cz 1. Při bodné ráně nožem? a) nůž vytáhneme b) necháme ho v ráně c) necháme ho v ráně a fixujeme 2. Jakou barvu má okysličená krev (př.: tepenné

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (CMP)

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (CMP) Inclusion Definice Akutní mozková příhoda Telemedicína SBĚR DAT STUDIE DUQUE - CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (CMP) Mozková příhoda je definována jako rychle se rozvíjející lokální (nebo globální) porucha mozkových

Více

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Východiska: ALS je nezvratně progredující, v současné době nevyléčitelné onemocnění vedoucí k ztrátě: Hybnosti Schopnosti přijímat

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí 1. PORUCHY VĚDOMÍ VĚDOMÍ Vědomí je vedle spontánního dýchání a krevního oběhu jedou ze tří základních životních funkcí Stav mysli, který je výsledkem komplexních funkcí mozku Základem vědomí je vigilita

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Novorozenecké k ř e č e J. Janota

Novorozenecké k ř e č e J. Janota Novorozenecké křeče J. Janota Definice Křeče jsou definovány klinicky jako paroxysmální (záchvatovitá) alterace neurologických funkcí (chování, motoriky, autonomních funkcí a kombinace). Incidence Výskyt

Více

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití Úvod do problematiky předlékařské pomoci Předlékařská první pomoc v sobě zahrnuje soubor jednoduchých

Více

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Trauma ledviny Představuje 1-5% všech traumat břicha Nejčastější poraněný orgán břicha Příčiny- tupé poranění častější

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR)

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Co je to KPR? Kardiopulmonální resuscitace je soubor úkonů, kterými se snažíme obnovit základní životní

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY E.Vítková, D.Krajíčková, J.Náhlovský Neurologická a Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové Kavernomy Makroskopicky Morušovitý útvar mm až několik cm Dutinky

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Rozdělte poruchy vědomí, vysvětlete

Více

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

DOPORUČENÝ POSTUP PŘI VÝSKYTU MALIGNÍ HYPERTERMIE. Pracovní skupina. Černý Vladimír Schröderová Ivana Šrámek Vladimír Štěpánková Dagmar

DOPORUČENÝ POSTUP PŘI VÝSKYTU MALIGNÍ HYPERTERMIE. Pracovní skupina. Černý Vladimír Schröderová Ivana Šrámek Vladimír Štěpánková Dagmar Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny DOPORUČENÝ POSTUP PŘI VÝSKYTU MALIGNÍ HYPERTERMIE Pracovní skupina Černý Vladimír Schröderová Ivana Šrámek Vladimír Štěpánková Dagmar

Více

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Trombembolická nemoc postrach internistů MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Akutní plicní embolie vzniká nejčastěji důsledkem náhlé trombembolické

Více

Kraniotrauma. Jiří Žurek Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, LF MU, FN Brno. Úvod

Kraniotrauma. Jiří Žurek Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, LF MU, FN Brno. Úvod Kraniotrauma Jiří Žurek Klinika dětské anesteziologie a resuscitace, LF MU, FN Brno Úvod Poranění hlavy je hlavní příčinou úmrtí u dětí starších nad jeden rok, na třetím místě u dětí do jednoho roku věku.

Více

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Náhlé příhody břišní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 PhDr. Markéta Bednářová NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ (NPB) Akutní onemocnění

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek postižení kůže a sliznic poleptáním některými chemikáliemi charakteru: 1. suché nekrózy: způsobené kyselinou 2. rozbředlé nekrózy: způsobené louhem

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma Datum tvorby

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO U Č E B N Í O S N O V Y kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO 2 0 0 7 Charakteristika kurzu Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Status epilepticus. Petr Marusič

Status epilepticus. Petr Marusič Status epilepticus Petr Marusič Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol Status epilepticus Definice, dělení Epidemiologie, etiologie Patofyziologie Algoritmus postup a léčba Status epilepticus Definice

Více

ISBN 978-80-247-2183-5

ISBN 978-80-247-2183-5 PRVNÍ POMOC II Pro studenty zdravotnických oborů Hlavní autor: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D. Autorský kolektiv: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D. Bc. Jana Toufarová Mgr. Jana Sedláčková Bc. Zuzana Číková

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE I. Neodkladná resuscitace Soubor postupů sloužících k obnovení a udržení oběhu okysličené krve organizmem (zejm. mozkem a myokardem) Indikována u osob postižených náhlým selháním

Více

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí.

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí. CAVE! Informační dopis pro zdravotníky Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.

Více

Polytrauma v dětském věku. Dvořáková M., Hönigová K. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc

Polytrauma v dětském věku. Dvořáková M., Hönigová K. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Polytrauma v dětském věku Dvořáková M., Hönigová K. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Olomoucký den urgentní medicíny 15.5.2008 Definice polytraumatu Polytrauma je současně vzniklé poranění nejméně

Více

Kazuistika kuriosní dopravní nehody

Kazuistika kuriosní dopravní nehody Chirurgické oddělení Podřipské nemocnice s poliklinikou Roudnice n. Labem, s.r.o. Kazuistika kuriosní dopravní nehody Autor: MUDr. Zbyněk Oktábec 4. Odborné sympozium Podřipské nemocnice v Roudnici nad

Více

Možnosti a limity UPV v PNP

Možnosti a limity UPV v PNP Možnosti a limity UPV v PNP Leoš Klik, Jiří Knor ÚSZS Středočeského kraje 6. celostátní konference Umělá plicní ventilace Mladá Boleslav 16. 18. února 2010 Úvod Kvalitativní přeměna PNP Koncepce a organizace

Více

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ILEUS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ileus Neprůchodnost střevní Porucha střevní pasáže Rozepnutí střevních kliček nad překážkou NPB Nemocný je ohrožen na životě, nutnost adekvátní léčby Ileus

Více

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak podpořit naši stabilitu, rovnováhu PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Rovnováha, stabilita 2. Poruchy rovnováhy 3. Rovnovážný systém 4. Projevy poruchy rovnováhy 5. Co může způsobit poruchu rovnováhy

Více

Péče o pacienta po direktní PCI se zaměřením na ošetřovatelské problémy FNO Kardiologie Koronární jednotka Vypracovala: Pavlína Holá, DiS. Indikace k direktní PCI: používá se jako základní léčba AIM zpravidla

Více

Pacient s hemofilií. Radomíra Hrdličková

Pacient s hemofilií. Radomíra Hrdličková Pacient s hemofilií Radomíra Hrdličková Hemofilie Vrozené krvácivé onemocnění (Genetická porucha sekundární hemostázy) Hemofilie A - deficit koagulačního faktoru VIII Hemofilie B - deficit koagulačního

Více

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) První pomoc I Cíl první pomoci, třídění zraněných,

Více

Pacient s respirační insuficiencí na Emergency

Pacient s respirační insuficiencí na Emergency Pacient s respirační insuficiencí na Emergency Radovan Uvízl, Michaela Gehrová, Kateřina Hönigová, Marcela Dvořáková III. Olomoucký den urgentní medicíny Příčiny respirační insuficience Mozek Mícha Neuromuskulární

Více

Nitrolební hypertenze

Nitrolební hypertenze Nitrolební hypertenze Definice, princip Nitrolební hypertenze je zvýšení ICP (intracranial pressure) nad normální hodnoty Norma ICP je 0-10 (15) mmhg Terapie při ICP nad 20 mmhg Primární inzult nitrolební

Více

První pomoc I Pro studenty zdravotnických oborů

První pomoc I Pro studenty zdravotnických oborů Jarmila Kelnarová, Jana Toufarová, Jana Váňová, Zuzana Číková První pomoc I Pro studenty zdravotnických oborů 2., přepracované a doplněné vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Více

Lékařská péče o závažné úrazy v ČR

Lékařská péče o závažné úrazy v ČR Lékařská péče o závažné úrazy v ČR prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. Fakultní nemocnice Brno Ponehodová péče TK, Poslanecká sněmovna ČR Praha, 22. 6. 2015 Lékařská péče o závažné úrazy v ČR Centralizace

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

POLYTRAUMA URGENTNÍ DIAGNOSTIKA A LÉČBA

POLYTRAUMA URGENTNÍ DIAGNOSTIKA A LÉČBA POLYTRAUMA URGENTNÍ DIAGNOSTIKA A LÉČBA Kliknutím lze upravit styl předlohy. Sviták R.1,2, Bosman R.1, Šimánek V. 3 1 Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje 2 Anesteziologicko-resuscitační klinika

Více

Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ. FN Olomouc

Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ. FN Olomouc Seminář OUP Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ PORANĚNÍ Petr Hubáček Oddělen lení urgentního příjmu FN Olomouc ZLOMENINA každé porušen ení celistvosti kosti vzniklé následkem působenp sobení fyzické síly

Více

TRAUMA LEBKY A MOZKU V DĚTSKÉM VĚKU

TRAUMA LEBKY A MOZKU V DĚTSKÉM VĚKU TRAUMA LEBKY A MOZKU V DĚTSKÉM VĚKU MUDr. Josef Jakubec, CSc. 1, prof. MUDr. Rudolf Malec, CSc. 1, MUDr. Tomáš Hosszú 1, MUDr. Olga Jakubcová 2 1 Neurochirurgická klinika FN, Hradec Králové 2 Neurologická

Více

7 Rozšířená resuscitace Advanced Resuscitation

7 Rozšířená resuscitace Advanced Resuscitation 7 Rozšířená resuscitace Advanced Resuscitation Cílem kapitoly je naučit se správně předávat zraněného trauma týmu, porozumět resuscitaci prováděné trauma týmem, naučit se a pochopit výkony rozšířené resuscitace

Více

Myastenie Gravis Švejková Lucie Kučerová Iva Je relativně vzácná nervosvalová choroba charakterizována abnormální slabostí a únavou po normálním svalovém vypětí. Spouštěcí mechanismy -infekce -těhotenství

Více

CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (iktus, CMP) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (iktus, CMP) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (iktus, CMP) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Cévní zásobení mozku 1 http://cs.wikipedia.org/wiki/c%c3%a9vn%c3%ad_z%c3%a1soben%c3%ad_mozku Willisův okruh http://www.wikiskripta.eu/index.php/willis%c5%afv_okruh

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Cévní mozkové příhody Anesteziologie,

Více

vědomostí, dovedností a schopností vždy

vědomostí, dovedností a schopností vždy ZDRAVOVĚDA MYŠÍK PRVNÍ POMOC Soubor opatření prováděných podle svých vědomostí, dovedností a schopností, ale vždy tak, aby Zachránily život Zabránily zhoršení stavu postiženého Zajistily bezpečnost poraněnému,

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: CLS Course Combat Lifesaver Course. Počet témat: 39 Celkem hodin: 85. Forma ukončení: Písemný test, Praktická zkouška

UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: CLS Course Combat Lifesaver Course. Počet témat: 39 Celkem hodin: 85. Forma ukončení: Písemný test, Praktická zkouška Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové ------------------------------------------------------------------------------------- Schvaluji: Garant: KVŠLUM UČEBNÍ PROGRAM Název kurzu:

Více

Magda Kovářová Vojtěch Outlý

Magda Kovářová Vojtěch Outlý Magda Kovářová Vojtěch Outlý Neuromonitoring Nejčastější diagnózy v neurochirurgii Nádory mozku Cévní onemocnění Záněty mozku Poranění hlavy a mozku Onemocnění páteře a míchy Hydrocefalus Postižení periferních

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti

O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti Ošetřovatelská péče O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti Části oka Oční koule =bulbus Bělima =scléra Rohovka=cornea Živnatka=uvea Čočka=lens Sítnice=retina Duhovka=iris Sklivec=corpus vitreum Přídatné

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény) Oběhová soustava - Zajišťuje stálý tělní oběh v uzavřeném cévním systému - motorem je srdce Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) - pevné (krev proudí

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

měli vědět, i když nejsme potápěči

měli vědět, i když nejsme potápěči Dekompresní stavy - co bychom měli vědět, i když nejsme potápěči Štěpán Novotný Hana Pácová Oddělení hyperbarické a potápěčské medicíny, Kűbeck s.r.o., Kladno Oddělení kardiostimulace, Oblastní nemocnice

Více

Účast UM na transplantačním programu. Jiří Knor

Účast UM na transplantačním programu. Jiří Knor Účast UM na transplantačním programu Jiří Knor Základní definice Terminální stav- rozvrat funkce vitálních orgánových systémů Umírání- období od počátku terminálního stavu do smrti mozku (smrt) Klinická

Více

MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB

MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB Guidelines for Resuscitation Říjen 2010 Pravidelné revize po 5 letech , zdroj: Guidelines ERC Pohled, poslech, hmat Maximálně 10 s Gasping (terminální lapavé dýchání)

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_11_ZDV2_19 Zdravověda PP obecné zásady,

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA PROUDĚNÍ KRVE V CÉVÁCH Tlakové čerpadlo>> energii z metabolických procesů>>chemická >> na mechanickou

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Neobvyklé okolnosti a příčiny smrti u

Neobvyklé okolnosti a příčiny smrti u Neobvyklé okolnosti a příčiny smrti u dopravních nehod Ďatko M.¹, Zelený M.¹ ¹ Ústav soudního lékařství LF MU Brno a FN u sv. Anny v Brně III. národní kongres - DOPRAVNÍ ÚRAZY 2015 4. 6. 2015, Brno, hotel

Více