Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda se pomalu probouzí ze svého zimního spánku a také život v našem mìstském obvodu nabírá na obrátkách. Na zahrádkách a v okolí našich domovù probíhá intenzivní jarní úklid. Michálkovice, se svojí charakteristickou zelení na každém kroku, stávají se v jarních mìsících opìt tím zahradním mìsteèkem, jak je pøed lety nazval bývalý starosta Bøetislav Jureèek. Avšak nejen pøíroda, ale i spoleèenská, sportovní a kulturní aktivita v našem mìstském obvodu pøináší všem obèanùm Michálkovic nové možnosti vyžití. V kulturním domì pokraèují pøedstavení Divadla U Stolu, tradièní Festival malé hudby využívá nejen sálu kulturního domu, ale i mimoøádné akustiky michálkovického Husova sboru. Na konci mìsíce dubna probìhne v areálu hasièské zbrojnice oblíbená zábava Pálení èarodìjnic. Místní poboèka Knihovny mìsta Ostravy pøipravila pro své malé i dospìlé pøíznivce øadu výstav výtvarných dìl i tematicky zamìøených akcí. Jarní sezónu zahajuje obnovením prohlídek i naše Národní kulturní památka Dùl Michal, souèasnì pøipravuje ve svém areálu také celou øadu kulturních a spoleèenských akcí. Lovnou sezónu zahajují na svém rybníku èlenové Klubu rybáøù. Celá øada sportovních utkání èeká v jarních mìsících fotbalisty FC Slavia Michálkovice i volejbalisty obèanského sdružení Michálkovický volejbal. Tento struèný výèet alespoò nìkterých aktivit nám všem, michálkovickým obèanùm, dává na vìdomí, že jaro je opìt tady! Redakce 4/2013 Žáci 1. tøídy pøi slavnostním køtu nového hasièského vozu Jarní poèasí znamená nástup na venkovní práce údržby mìstského obvodu Se vzrùstající venkovní teplotou se nám otevírají možnosti realizovat, podle pøipraveného plánu prací, akce, které jsme si zaøadili do finanèního rozpoètu Michálkovic a chceme je v letošním roce realizovat. PÁLENÍ ÈARODÌJNIC Než se zmíním o tom, co bude naše údržba v Michálkovicích vylepšovat, vrátím se velmi struènì k uplynulým zimním mìsícùm letošního roku. V prvním týdnu ledna probìhly dokonèovací práce na pomìrnì rozsáhlé rekonstrukci velmi zanedbané chodby a schodištì v bytovém domì na ul. Radnièní. Byla provedena i rekonstrukce páteøních elektrorozvodù vè. rozvodných elektroskøíní a vyklízely se odloženými vìcmi zaplnìné spoleèné prostory na pùdách a ve sklepích v obou bytových domech na ulici Ès. armády. Èistìní sklepù bylo také pøípravou na zateplování stropù v tìchto suterénních prostorách obou bytových domù. V bøeznu bylo zateplení dokonèeno. Kus práce bylo odvedeno našimi pracovníky údržby také pøi vyklízení sklepù a likvidaci ztrouchnivìlých sklepních kóji pøed rekonstrukcí suterénu a realizací nové hydroizolace bytového domu na ulici Pánská. Jak se dozvíte v dalším èlánku tohoto vydání zpravodaje, bude od poloviny mìsíce dubna ve sníženém pøízemí naší radnice novì zprovoznìn Otevøený klub pro dìti a mládež. Také pro jeho zprovoznìní musela naše údržba provést øadu technických úprav a oprav. Pøilehlá zahrada byla pro tento klub upravena již na podzim minulého roku. Pokraèování na str. 2 s 27. dubna od hodin probìhne v areálu hasièské zbrojnice další roèník pálení èarodìjnic. Mùžete se tìšit na spoustu soutìží pro malé i velké èarodìje a èarodìjky. Srdeènì zveme.

2 Neziskové organizace získaly 2/2013 finanèní prostøedky v grantovém øízení mìsta V minulém vydání zpravodaje jsme informovali o úspìšnosti projektù, podaných mìstským obvodem Michálkovice do grantových øízení Statutárního mìsta Ostravy. O dotace v nejrùznìjších vyhlašovaných programech se ucházely i pøíspìvkové organizace mìstského obvodu a rovnìž neziskové organizace pùsobící v Michálkovicích. Napøíklad Základní škola U Køíže obdržela dotaci ve výši 55 tisíc korun na projekt otevøeného školního høištì a další prostøedky ve výši 30 tisíc Kè na projekt Podporujeme talenty aneb ve škole i po vyuèování. Úspìšná byla i naše mateøská škola, která získala celkem 20 tisíc korun na realizaci projektu Dìti se radují. Øeditelka školy paní Eva Jarní poèasí znamená nástup na venkovní práce údržby mìstského obvodu Pokraèování ze str. 1 Naši pracovníci spolu s hasièi zlikvidovali na území obvodu také nìkolik starých a nemocných stromù. Po zimì naši zamìstnanci opravili na 30 místech výtluky na místních komunikacích. V souèasné dobì se uklízejí chodníky od nánosu posypového inertního materiálu, vyhrabávají a èistí se veøejná prostranství. Koncem dubna máme domluvenou s Ostravskými komunikacemi, v rámci nadlimitního èistìní komunikací, oèistu všech místních komunikací v našem obvodì od zimního posypu. S ohledem na jejich harmonogram prací, respektující priority èistìní dle tøíd komunikací, døívìjší èistìní bohužel nebude možné. Opravena bude èást chodníku na ul. Petøvaldská a doposud neopravená strana chodníku na ul. Sládeèkova. Poèítá se s dopl- Pøistavení kontejnerù pro sbìr velkoobjemového odpadu na vybraná místa v obvodu Ostrava-Michálkovice Stanovištì Termín pøistavení 1. parkovištì ul. ÈSA - ul. Pavelská ul. ÈSA Uhrovec (pøed obyt. domy Slámova) ul. Zvoníèkova - spojka s ul. U Køíže køiž. ul. Petøvaldská Rajská Hukvaldská køiž. ul. Radvanická Slunná (u zastávky DPO) ul. Lechova travnatá plocha v blízkosti RD è ul. Panská - na parkovišti mezi obytnými domy è køiž. ul. Bláhova Petøvaldská spojka ul. Sládeèkova Petøvaldská (u zastávky DPO) Michalské námìstí mezi obytnými domy è køižovatka ul. Legerova - Gogolova Skøivánèí ul. Charvátova - záliv (na pravé stranì ve smìru k Rajské) køiž. ulic Petøvaldská-Radvanická (u rest. Pjetka) Dotazy, námìty: Ing. Kozel Vladimír, místostarosta mìstského obvodu Michálkovice, tel nìním a výmìnou poškozených silnièních okrajníkù na ul. Radvanická a s opravou neutìšeného stavu zpevnìného prostranství mezi domy na ulici Pánská. Na žádost obèanù pøemístíme, resp. posuneme, zastávku MHD na ul. Èihalíkova. Pro zvýšení bezpeènosti pohybu lidí na høbitovì provedeme opravu a zøízení nových chodníkù mezi hroby, a to v místech kde návštìvníci høbitova mají ke svým hrobùm ztížený pøístup. Obnovu nátìrù vyžaduje i vìtšina vývìsných skøínìk a sloupkù dopravních znaèek. Jedná se o výèet nìkterých vìtších akcí, které vedle drobnìjších prací a každodenní údržby èistoty a zelenì v našem obvodì, provádíme v souèasnosti již bez veøejné služby, pouze našimi pracovníky. Vladimír Kozel Ondrušková k projektu sdìlila redakci následující: Mùžeme tak zafinancovat a obohatit akce, které pro dìti organizujeme (den dìtí, rozlouèení s pøedškoláky, zazimování brouèkù, a další). Podìkování patøí panu starostovi Ing. Martinu Juroškovi,Ph.D., který nám pomohl se zpracováním dotace.. Již tradièními žadateli o finanèní prostøedky z mìsta jsou fotbalisté, kteøí letos na svou èinnost bohužel dostali ménì penìz, než tomu bylo v letech minulých. Vše je zapøíèinìno novým registraèním systémem hráèù, který ovlivnil výši pøíspìvku nejenom u našich fotbalistù. Pøesto tento finanèní zdroj patøí mezi hlavní pøíjmy v rozpoètu. Je tomu dva roky zpátky, kdy i naši hasièi využili možnosti požádat o finanèní podporu Statutární mìsto Ostravu. Jednatel Sboru dobrovolných hasièù Rostislav Holec nám k aktivitì hasièù pøi snaze získat finanèní prostøedky na svou èinnost sdìlil: V pøedešlých letech jsme žádali o pøíspìvek na èinnost naší mládeže, zde se nám i letos povedlo získat finance. Dále jsme se pokusili již v roce loòském požádat o podporu akce Den dìtí. A i podpora této žádosti, jak v roce minulém, tak v roce letošním byla vyslyšena. Bohužel se nám nepodaøilo získat finanèní prostøedky na další velkou akci, kterou jsou Ostravsko-Beskydské šedesátky a nezískali jsme podporu úèasti našich mužù na Hasièské olympiádì ve Francii, finance na tyto akce budeme muset hledat nìkde jinde. Dìkujeme pøesto mìstu za velkou podporu naší èinnosti. V letošním grantovém øízení uspìlo i sdružení Placatý kámen, které obdrželo grant ve výši 20 tisíc korun. David Truhlík z Placatého kamene nám k tomu øekl: "Placatý kámen funguje jako nezisková organizace a navíc s tou podmínkou, že se snažíme, aby volnoèasové vyžití dìtí bylo co možná nejlevnìjší pro jejich rodièe. Proto jsme na rùzných dotacích závislí. Naštìstí nám Úøad mìstského obvodu Michálkovice a starosta hojnì vycházejí vstøíc. Právì od nìj jsme se dozvìdìli o dotacích, které mìsto Ostrava vypisuje, a o které mùžeme zkusit požádat. Tím, ale zdaleka neskonèil, pomohl nám žádost o dotaci vypsat v takové podobì, aby mìla úspìch. Touto cestou bych mu nejen já osobnì, ale i celá naše organizace Placatý kámen a hlavnì dìti z našeho pøírodo-turistického oddílu Dráèata chtìli podìkovat za pøiloženou ruku ke spoleènému dílu. Dìkujeme." Redakce Mìstská policie upozoròuje Mìstští policisté nás všechny upozoròují, že s pøicházejícím jarem a oteplením pøibývá také i krádeží. Ztrácejí se vìci z rodinných domkù, ale také zahrad nebo hospodáøských budov. Obèané by si mìli všímat podezøelých osob i vozidel, øíká vedoucí oblasti Slezská Ostrava Bc. Marcel Pažický. V pøípadì jakéhokoli podezøení èi obav mají obèané možnost kontaktovat mìstskou policii na tísòové lince 156. Poèty drobných krádeží v poslední dobì stouply nejen v Michálkovicích, ale také napø. v sousedních Heømanicích. V oblastech, kde zaèalo ke krádežím docházet èastìji, posílila mìstská policie hlídky. Ale bez pomoci obèanù se neobejdeme, dodává Marcel Pažický. Již tøetím rokem funguje v Ostravì Zelená bezplatná neurgentní telefonní linka , která je provozována Mìstskou policií Ostrava. Zámìrem jejího zøízení bylo snížení poètu neurgentních hovorù na tísòové linky složek integrovaného záchranného systému (hasièe, záchrannou službu, policii), které jsou urèeny pro pøípady, kdy jde o život, zdraví nebo hrozí vìtší škoda na majetku. Na neurgentní Zelené lince lze nepøetržitì 24 hodin dennì nahlásit závadu nebo poškození veøejnì prospìšného zaøízení, napø. závady na dopravním znaèení, poškozené lavièky, jízdenkové automaty, jízdní øády, nefunkèní veøejné osvìtlení nebo signalizaèní zaøízení køižovatek, závady rozvodných a vodovodních sítí, neschùdnost chodníkù, neupravenou veøejnou zeleò. Obèané na ni mohou oznámit také èerné skládky nebo nález uhynulých zvíøat a další podnìty. Na zelenou linku se obèané mohou obracet také se žádostmi o pomoc a poskytnutí rady (jak si vyøídit nové doklady, informace vztahující se k vyhláškám a naøízením mìsta, jak postupovat v tíživé situaci apod.). Linka mùže být také využívána obèany ke kontaktování strážníka-okrskáøe. Redakce MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ - mìsíèník l Vydavatel: Statutární mìsto Ostrava, mìstský obvod Michálkovice, Ès. armády 106, tel , l IÈO: /16 l Redaktor: Ing. Jiøí Kašpárek l Redakèní rada: Ing. J. Kašpárek, M. Poloková, Ing. M. Juroška, Ph.D., I. Kalwarová, Bc. R. Ivanský, R. Holec, F. Bolfík, Ing. V. Kozel, Mgr. T. Mikulská. l Inzerce - telefon: , l Technická redakce a zlom: firma GRASA, Violina 4, telefon: , l Tisk: Moravapress, s.r.o. Ostrava l Redakèní rada si vyhrazuje textovou úpravu pøíspìvkù. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Obsah nìkterých pøíspìvkù se nemusí shodovat s názory vydavatele. Tisk povolen pod znaèkou MK ÈR E l Uzávìrka pøíštího èísla: /

3 INFORMACE Z RADY MÌSTSKÉHO OBVODU Na svém 55. a 56. zasedání rada mìstského obvodu projednala mimo jiné následující záležitosti: V dubnu bude zahájen provoz Otevøeného klubu pro dìti a mládež Již v minulém èísle Michálkovického zpravodaje jsme informovali o tom, že mìstskému obvodu se letos podaøilo získat v dotaèním øízení mìsta Ostravy grant na provoz otevøeného klubu pro dìti a mládež. V souèasnosti již probíhají poslední pøípravy a v polovinì mìsíce dubna se náš michálkovický otevøený klub, umístìný ve spodní èásti radnice, otevøe poprvé. Michálkovice v posledních dvou letech usilují o rozšíøení nabídky volnoèasových aktivit pro dìti a mládež. Toto úsilí se projevuje zejména poøádáním jednorázových volnoèasových akcí, jako jsou napø. pøímìstské letní Schválila rozpoètová opatøení v souvislosti s volbami prezidenta ÈR a získáním grantù na realizaci projektù Žijeme spolu, ne vedle sebe, Oáza pohody a radosti a Otevøený klub pro dìti a mládež v Michálkovicích. Souhlasila s vjezdem vozidel údržby Ostravských komunikací, a.s. na pozemky místních komunikací v obvodu za úèelem správy a údržby veøejného osvìtlení. Schválila zámìr pronájmu èásti pozemku parkovištì na ul. Pavelské za úèelem realizace jednoho volnì stojícího neosvìtleného reklamního zaøízení. Schválila rozpoètové opatøení v souvislosti s pøijetím finanèních prostøedkù z Fondu životního prostøedí SMO na realizaci projektu Vyèistìní potoka a dvou propustkù na ul. Rajská. Schválila smlouvu o zajištìní divadelního pøedstavení v Kulturním domì Michálkovice divadelním souborem K.V.A.S. Mìstského domu kultury Karviná. Rozhodla o poskytnutí nadaèního daru ve výši 10 tisíc korun Nadaci LANDEK Ostrava a uzavøení pøíslušné smlouvy a schválila s tím související rozpoètové opatøení. Schválila smìrnici è. 1/ 2013 pro zadávání veøejných zakázek malého rozsahu v podmínkách mìstského obvodu Michálkovice. Jiøí Kašpárek derní i tradièní spoleèenské hry, WeyKick stolní magnetický fotbal, šipky, holandský billiard, výtvarné potøeby, zaøízení pro poslech hudby, apod.). Naši mladí návštìvníci budou moci využít nìkterou z nabídnutých alternativ, ale budou se moci také posadit se svými kamarády a jen tak si poklábosit. Mimo tyto prùbìžné spontánní aktivity poèítáme také s nìkolika pravidelnými pøímo organizovanými klubovými aktivitami pod vedením zkušených vedoucích v jednotlivých oblastech. Tyto aktivity budou organizovány buï vždy v urèitý pravidelný den s týdenní èi dvoutýdenní èasovou frekvencí nebo nárazovì dle plánu Otevøeného klubu. V pøípadì pravidelných aktivit poèítáme pro zaèátek napø. s klubem deskových her, kde se budou moci návštìvníci klubu seznámit systematiètìji s moderními hrami, nebo s klubem rukodìlným a výtvarným. Nárazovými aktivitami pak budou nejrùznìjší besedy, výlety do blízkého okolí èi turnaje ve vybraných hrách. Nabídka obou typù aktivit se bude postupnì upravovat na základì zájmu samotných návštìvníkù. Ti budou také o aktivitách informováni prostøednictvím plánu klubu. Èasový plán pravidelných i jednorázových aktivit bude také zveøejòován v Michálkovickém zpravodaji. Základní otevírací doba klubu bude od do od pondìlka do pátku. Vybrané aktivity mohou pøekraèovat tuto základní dobu. Na závìr nezbývá, než popøát našemu Otevøenému klubu mnoho štìstí a popøát všem, kteøí jej budou navštìvovat, aby se jim v nìm líbilo. Konfucius øíkal, že Cesta dlouhá tisíc mil zaèíná prvním krokem. Náš klub udìlá první krok 19. dubna a vìøme, že jeho cesta bude opravdu dlouhá a úspìšná. Martin Juroška starosta Pøímìstský tábor si své návštìvníky našel, vìøíme, že Otevøený klub si je najde také. tábory, Pálení èarodìjnic, Michálkovický Halloween a mnoho dalších zajímavých akcí. Nyní se snažíme postoupit o krok dále. Otevøený klub totiž nebude jednorázovou aktivitou, ale bude provozován v prùbìhu celého roku. A co otevøený klub nabídne? Pro dìti a mládež se otevøe prostor, kde budou moci zábavnou formou trávit svùj volný èas. Jádro èinnosti otevøeného klubu bude spoèívat ve vytvoøení prostoru pro spontánní aktivity dìtí a mládeže. Pod nepøímým pedagogickým dozorem bude vytvoøena prùbìžná nabídka rùzných èinností, které budou moci být využívány úèastníky dle jejich aktuálního zájmu, a které budou po vìtšinu provozní doby volnì dostupné. Otevøený klub bude pro tyto aktivity vybaven vhodným zaøízením (napø. mo- Nové nákupní možnosti pro naše spoluobèany Od øady obyvatel Michálkovic jsme slyšeli stesky nad tím, že v nìkterých oblastech našeho obvodu mají obèané problém nakoupit si potraviny, a to zejména pokud se jedná o lidi bez vlastního auta anebo ve vyšším vìku. Výjimkou nebyly tyto podnìty ani od obèanù generací, které ještì mezi seniory zdaleka nepatøí. Provádìli jsme proto analýzu možností, které se zredukovaly pouze na možnost zajistit pojízdnou prodejnu potravin. Mnozí z nás tyto prodejny znají z dob minulých. Takovéto služby však žádné tuzemské firmy v blízkém okolí již nezajiš ují. Pátrali jsme dále, až jsme se o urèité formì prodeje potravin dovìdìli v sousedním Petøvaldu. Pøi jednání s vedením mìsta Petøvald jsme se nechali inspirovat jejich dlouholetou dobrou zkušeností s takovýmto prodejem potravin, jenž zajiš uje polská firma JG Partner. Tato pojízdná prodejna má pomìrnì široký sortiment potravin a obèané Petøvaldu jsou s jejími službami spokojeni. Firmu JG Partner jsme proto zkontaktovali a domluvili s ní prodej i v našem mìstském obvodu. Z jednání vyplynulo, že firma mùže zajistit, aby její prodejna zajíždìla do Michálkovic dvakrát týdnì, a to ve støedu a v sobotu mezi 11. a 14. hodinou. Pracovníci firmy se domluví pøímo s každým zájemcem, v kolik hodin u kterého domu bude prodejna pøistavena. Jejich snahou bude vzájemnì se dohodnout na èase vyhovujícím obìma stranám. Do každého domu firma rozdá reklamní letáky o tomto zpùsobu prodeje. Doufáme, že se jedná o pohodlný zpùsob nakupování, a že tím alespoò èásteènì pøispìjeme k rozšíøení služeb pro naše michálkovické obèany. Vladimír Kozel 3 /

4 Obecní bytový fond v Michálkovicích Bydlení je jednou ze základních lidských potøeb. Na to pamatuje i zákon o obcích, který mimo jiné øíká, že obec ve svém územním obvodu peèuje v souladu s místními pøedpoklady o vytváøení podmínek pro uspokojování potøeb svých obèanù, mezi nìž patøí rovnìž uspokojování potøeby bydlení. Klíèovým slovem je slovo místní pøedpoklady, kterými se rozumí zejména byty, kterými je ta která obec oprávnìna disponovat. Michálkovice mají mìstem svìøeno celkem 100 bytù, z nichž však 12 je vlastnìno sdružením mìsta Ostravy a Stavebního bytového družstva NH. U tìchto bytù je dispozice omezena právì smlouvou o sdružení prostøedkù, pøièemž správcem tìchto bytových domù je dle této smlouvy výše uvedené stavební bytové družstvo. Zbývajících 88 bytù je pak pøímo ve správì mìstského obvodu. Již dlouhá léta je celkem 8 bytù v jednom z obecních bytových domù vyèlenìno jako nízkonákladové bydlení pro seniory, pøièemž radnice vede evidenci zájemcù o tyto byty. Ostatní byty jsou užívány nájemníky a v pøípadì, že se urèitý byt uvolní, pak je vyhlašováno výbìrové øízení, do Zprávy Mìstské policie Ostrava Za volantem bez øidièského prùkazu Dne pøistihli strážníci mìstské policie v Ostravì-Michálkovicích 20letého mladíka, který øídil motorové vozidlo pøesto, že to mìl úøednì zakázáno. Strážníci provádìli kontrolu lokality, kde dochází ke krádežím kovového materiálu. Pøi kontrole kolem nich projelo vozidlo, jehož øidiè upoutal jejich pozornost svým témìø dìtským vzhledem. Strážníci se domnívali, že za volantem sedí nìkdo, kdo dosud nemìl ani 18 let. Pøi ovìøování totožnosti mladý muž nebyl schopen pøedložit doklady své ani k vozidlu. Strážníkùm však pøiznal, že mu byl vysloven zákaz øízení motorových vozidel a proto nemá øidièský prùkaz. Zákaz øízení mu však vypršel již v srpnu loòského roku a mladík si dosud nepožádal o vrácení øidièského prùkazu. Domníval se, že od loòského srpna již za volant smí. Strážníci ho však vyvedli z omylu a na místo pøivolali Policii ÈR. Ujel od dopravní nehody, strážníci jej však dopadli Dne se nedaleko místa Ostravì-Michálkovicích, kde právì provádìli pochùzku strážníci mìstské policie, stala dopravní nehoda. Strážníci nejprve uslyšeli hluk a když pøicházeli k místu, odkud se ozval, projelo kolem nich v protismìru vysokou rychlostí vozidlo znaèky Škoda. Jak strážníci zjistili, øidiè ujíždìjícího vozidla naboural do dvou zaparkovaných vozidel. Kromì škody na majetku však naštìstí nedošlo k žádnému zranìní. O události byly neprodlenì informovány další hlídky v oblasti. Podezøelé vozidlo bylo záhy dostiženo a zastaveno. Za volantem sedìl 19letý muž, který ani nezapíral, že zpùsobil dopravní nehodu, od které ujel. Strážníci pøivolali Policii ÈR, která si zadrženého øidièe a celou událost pøevzala k dalšímu šetøení. Konflikt v restauraci Dne byla hlídka mìstské policie vyslána k restauraci v Ostravì-Michálkovicích, kde mìlo dojít k napadení mezi hosty. Po pøíjezdu obsluha ukázala strážníkùm rozbité dveøe a oznaèila právì odcházejícího muže (21 let) jako pachatele. Strážníci muže dostihli a vrátili se s ním zpìt. Jak bylo zjištìno, dotyèný se dostal v restauraci do konfliktu s jiným hostem a pøi odchodu ve vzteku udeøil do dveøí, které rozbil. Vztek si vybil také na venkovním reklamním poutaèi, který poškodil. Jelikož byla zpùsobená škoda vyèíslena na èástku pøevyšující Kè, byla na místo pøivolána Policie ÈR. Bc. Vladimíra Zychová, Mìstská policie Ostrava Telefonní èíslo služebny v Michálkovicích Policie ÈR l Mìstská policie Ostrava nìjž se musí pøípadný zájemce pøihlásit. Zájemcù bývá v nìkterých výbìrových øízeních pomìrnì mnoho, nebo v tomto volebním období byl otevøen prostor i pro lidi, kteøí doposud bydlí v jiném nájemním bytu, a kteøí byli v minulosti automaticky odmítáni. Náš bytový fond je bohužel pomìrnì malý obecní byty tvoøí pouze 7,5 % všech bytù v Michálkovicích a tak bohužel nejde uspokojit ani všechny požadavky. V souèasné dobì jednáme o možnostech financování výstavby nového bytového domu s byty pro tzv. sociální bydlení jak pro mladé lidi, tak pro seniory a provìøována je i možnost odkupu a úpravy bytového domu od jiného subjektu. Navzdory skuteènosti, že souèasné negativní ekonomické podmínky a slabá státní podpora nejsou našim zámìrùm naklonìny, provìøujeme všechny možnosti, které by mohly pøispìt ke zvýšení poètu obecních bytù. Význam obecních bytù Od poèátku si uvìdomujeme obrovský význam obecního bytového fondu, a to hned ve dvou základních rovinách sociální a ekonomické. Právì proto jsme ihned po posledních volbách zrušili zásady pro prodej domù a zastavili výprodej této významné èásti majetku mìstského obvodu. Ze sociálního hlediska se snažíme o to, aby obecní bydlení nepøimìøenì nezatìžovalo naše obèany. Obzvláštì v souèasných stále se zhoršujících ekonomických pomìrech držíme nájemné na relativnì nízké úrovni. To se pohybuje mezi Kè na m 2, zatímco v nìkterých jiných mìstských obvodech dosahuje až výše 80 Kè/m 2, stejnì jako v pøípadì nájemních bytù soukromých pronajimatelù. I pøi takto vysokém nájmu je totiž možno zajistit øádnou dlouhodobou údržbu bytových domù, pokud ta nebyla dlouhodobì zanedbána. Kromì sociálního významu mají pro Michálkovice byty také obrovský význam ekonomický. Tento ekonomický význam je vyjádøen zejména pøíjmy z vybraného nájemného. V roce 2012 vybral na nájmech mìstský obvod pøes 2,8 mil Kè. Po odeètení nákladù na energie a vodu pak zbylo témìø 2,4 mil Kè, které zamíøily do rozpoètu mìstského obvodu. Tato èástka pøitom pøedstavuje nezanedbatelnou èást vlastních pøíjmù mìstského obvodu, konkrétnì nìco pøes 40%. Jedná se tedy o majetek, který do obecní pokladny pøináší nemalé peníze a je velmi nerozumné takový majetek prodávat. I když ještì nejménì po dobu nìkolika let bude vìtšina pøíjmù z vybraného nájemného využívána na opravu bytového fondu, v budoucnu bude moci pøípadnì být využita èást tìchto penìz na úpravu veøejných prostranství, komunikací èi tøeba dìtských høiš. Stav bytových domù i letos vylepšujeme V pøedminulém roce jsme si zmapovali potøeby oprav a rekonstrukcí na našich objektech bytového i nebytového charakteru a postupnì se je snažíme provést. V souèasné dobì tak bude probíhat výmìna starých vstupních dveøí do bytù v bytovém domì na ulici ÈSA è.104. Dveøe jsou již stáøím natolik poškozené, že neplní v plném rozsahu svou funkci. Postupnì budeme v této výmìnì pokraèovat. Provede se rovnìž výmalba schodištì v bytových domech na ul. ÈSA a v domì na ul. Pánská è.95. V prùbìhu roku provedeme nátìr a opravu støechy na bytovém domì na ul. Bláhova a zateplení zbývajících dvou stìn tohoto domu vèetnì sjednocení barvy omítky a dalších drobnìjších zásahù. Èásteèná oprava støechy bude provedena také na bytovém domì na Panské 85. Proveden bude i nátìr zbývající èásti støechy na bytových domech na ulici ÈSA 102 a 104. Finanèní prostøedky jsme si vyèlenili také na opravu v minulých letech nedostateènì provedené rekonstrukce bytového domu U køíže, kde v pøízemí trpí nájemníci vlhkostí v bytech. Martin Juroška a Vladimír Kozel 4 /

5 AKCE V MICHÁLKOVICÍCH KULTURNÍ DÙM l Telefon Každé pondìlí a støeda od hodin Cvièení žen (Vstupné 70,- Kè se platí na místì) Každá støeda od hodin Zumba s Hanèou (Vstupné 60,- Kè se platí na místì) Každé úterý od hodin Taneèní kurzy Ètvrtek od 19,00 Divadlo U Stolu Drcla loktem vo kredenc 60,-- Kè ( , ) Pátek od hodin Travestishow Divokékoèky Vstupné 150,-- Kè v pøedprodeji, 180,-- Kè v den konání akce Divadlo U Stolu Šest žen Jindøicha VIII. Ètvrtek hodin Divadelní pøedstavení, pøeložené ze MÌSTSKÝ OBVOD FESTIVAL MALÉ HUDBY Alexander Shonert: Tanèící housle v v Husovì sboru v Michálkovicích BORIS bubenická show od19.00 hodin, v KD Michálkovice Jindøich Macek a Pavla Fendrichová: Písnì trpìlivosti (loutna a zpìv) v v Husovì sboru v Michálkovicích 27. dubna od hodin v areálu hasièské zbrojnice další roèník pálení èarodìjnic. BLAHOPØEJEME 8. dubna 2013 oslaví naše milá maminka, babièka a prababièka paní JARMILA DANIECOVÁ 80. narozeniny. Milá maminko, pøejeme Ti ke Tvým narozeninám oceán zdraví, moøe štìstí, øeku lásky a pramen každodenní radosti. Pøeje dcera Dagmar a syn Jiøí s rodinami, vnouèata a pravnouèata. VZPOMÍNÁME Dne 25. bøezna 2013 by se dožila 100 let ALOISIE VÁCLAVÍKOVÁ, roz. KOVALOVÁ. Na svoji maminku s láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou syn Oldøich a dcera Marie s rodinami. Dne 19. dubna 2013 by se dožila 91 let naše milovaná maminka, sestra, babièka, prababièka a teta paní JIØINA HALOTOVÁ Dne ubìhnou tøi roky od jejího úmrtí. S láskou a úctou vzpomínáme a nikdy nezapomeneme. Rodina Dne 28. dubna 2013 uplynou již tøi roky od chvíle, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dìdeèek a pradìdeèek pan EVŽEN KONEÈNÝ S láskou a úctou vzpomínají manželka a celá rodina. KNIHOVNA MICHÁLKOVICE Do konce dubna - Pøed oponou - za oponou - výstava plakátù z Divadla Petra Bezruèe Do konce dubna - Úhel pohledu z palety Martiny Zemanové - výstava obrazù kurzistky z Viridianu Do konce dubna - Kouzlo bøezové kùry - výstava prací Tomáše Kožušníka Do konce dubna - Hana Binarová se pøedstavuje - kabelky, penìženky a další ruènì šité výrobky Noc s Andersenem - opìt nocujeme v knihovnì s malými ètenáøi, tentokrát ve spolupráci s Dolem Michal Dubnové setkání s Lenkou výtvarné odpoledne To je jízda!!! Šetrnì a rychle - závody autíèek na ovládání v rámci Dne Zemì Chráníme Zemi - výstava tematicky zamìøených knih Víš, co cítí Zemì? - malý ekologický test Strašák jménem Alzheimer - beseda s Bc. Martou Machovou, vedoucí støediska Siloe Ostrava Do konce kvìtna - Výstava fotografií z Noci s Andersenem Do konce kvìtna - Co zažil a pøežil Ètyølístek - výstavka oblíbeného komiksu k premiéøe filmu Ètyølístek ve službách krále Už by teho bylo došè! - beseda a autogramiáda k nové knize Jany Schlossarkové Èas maminek všech generací - výtvarné odpoledne ke Dni matek Do konce srpna - Z Nového Zélandu fotografií i slovem - fotografie a zážitky manželù Tomaníkových Do konce èervna - Døevo zakleté do šperkù - døevìné šperky Zdeòka Holíka Do konce èervence - Barvy v pastelech Aleny Mixové Zahájení lovné sezony veøejné závody KLUB RYBÁØÙ FC SLAVIA Starší žáci Michálkovice - Svinov Mladší žáci Michálkovice - Svinov Muži Michálkovice - Ostrava-JIH Dorost Michálkovice - V. Polom Starší žáci Michálkovice - Tøebovice Mladší žáci Michálkovice - Tøebovice Muži Michálkovice - Ludgeøovice B Dorost Michálkovice - Klimkovice Starší žáci Michálkovice - Staøíè Mladší žáci Michálkovice - Staøíè Muži Michálkovice - Sl. Ostrava Dorost Michálkovice - Sl. Ostrava Dorost Michálkovice - Petøkovice Muži Michálkovice - Hoš álkovice ZMÌNA PROGRAMU VYHRAZENA! Bližší informace ve vývìsních skøíòkách, na plakátech, na a na webových stránkách poøadatelù Vážení obèané, vedení mìstského obvodu Michálkovice si vás dovoluje pozvat na PIETNÍ AKT k 68. výroèí osvobození ÈR který se uskuteèní v úterý 30. dubna 2013 od hodin u památníku obìtí druhé svìtové války pøed Dolem Michal 5 /

6 KNIHOVNA MICHÁLKOVICE Milí ètenáøi, všichni doufáme, že už koneènì zaèíná jaro. A už jsou dùvody jakékoli, tìšíme se hlavnì na sluníèko a dostatek tepla. I pøi odpoèinku na zahrádce si mùžete pøeèíst hezkou knihu z naší knihovny. Rády vás také uvidíme na našich besedách, výtvarných dílnách nebo koncertech. V tìchto týdnech realizujeme devìt výstav od olejomaleb po velikonoènì zdobené perníèky mùžete si je pøijít prohlédnout kdykoli v pùjèovních hodinách. Ty, kteøí se zajímají o historii obce, ve které žijí nebo se v ní dokonce narodili, velmi zaujala beseda Ing. Jiøího Kašpárka o historii Michálkovic. Mohli jste si prohlédnout unikátní fotografie, zavzpomínat si, a hlavnì poslechnout zajímavé vyprávìní rodáka a znalce místních pomìrù. Doufám, že mohu prozradit, že pan Kašpárek chystá tøetí díl oblíbené knihy Kapitoly z historie Michálkovic. Rádi bychom tuto knihu opìt pokøtili u nás v knihovnì, kde se knihám daøí nejlépe a staráme se o nì s láskou. Hledáme nové zpùsoby, jak zaujmout a pøivést do knihovny ty nejmenší. Ve støedu probìhla velmi zajímavá akce k Týdnu prvòáèkù. Obì první tøídy ze ZŠ U Køíže se sešly u nás v knihov- Beseda s ing. J. Kašpárkem o historii Michálkovic nì, kde je kolegynì Marie Kryštofová informovala o tom, co knihovna nabízí. Mgr. Ludmila Šimonová, bývalá paní uèitelka a naše ètenáøka, si pøipravila pro dìti zajímavý program. Následovalo pøekvapení - dìti byly mladými michálkovickými hasièi slavnostnì pasovány na ètenáøe. Zlatý høeb kouzelného dopoledne v podobì køtu nového hasièského auta a pøípitek dìtským šampaòským na úspìchy ètenáøù - a taky místních hasièù - jistì v dìtech zanechají nádherné vzpomínky. První veøejné rybáøské závody Klub rybáøù Michálkovice uspoøádal v sobotu 16. bøezna 2013 první rybáøské závody pro veøejnost a pøíznivce rybolovu. Závodù se zúèastnilo více než šedesát závodníkù. Zvítìzil Tomáš Tichý s ètyømi nachytanými kapry o celkové délce 213 centimetrù. Nejvìtší úlovek, který se tento den podaøilo chytit, mìøil 60 cm. Nìkteøí z úèastníkù závodù se s námi podìlili o své dojmy a názory: Rybáøské závody jsou mou oblíbenou tradièní jarní zábavou. Vždy se jich rád zúèastním. Ani mi nevadila relativní zima, jelikož jsem zde byl se skvìlou partyjou! Závody jsou založeny na strategii výbìru návnady, a já volil letos špatnì. Celý rok se mi daøí nachytat spoustu ryb, a jakmile se objeví závody, tak ani rybka. Každoroènì se úèastním závodù jako fanoušek. Je to super akce se super lidma. R. Holec FOTO D. ILLICHMANNOVÁ Nadšené prvòáèky jsme fotografovaly a výstavku z této výjimeèné akce si mùžete prohlédnout v knihovnì do 10. dubna. Dìkujeme všem, kteøí pomohli pasování prvòáèkù zajistit! Ve ètvrtek jsme byli pozváni do Divadla loutek na generálku hry pro dìti Ètyølístek zasahuje. Tohoto zajímavého pøedstavení jsme se zúèastnili v hojném poètu. Rodièe, kteøí si pamatují pøíbìhy Ètyølístku již ze svých dìtských let, zamáèkli pomyslnou slzu nostalgie a dìti se skvìle bavily. Kdo mìl zájem a èas, mohl se další den pøipojit k tìm, kteøí si šli autora Jaroslava Nìmeèka prohlédnout na vlastní oèi a poslechnout si jeho historky o Ètyølístku do ústøedí Knihovny mìsta Ostravy. Pro ty, kteøí nestihli ani jednu z tìchto akcí, nabízíme malou výstavku v knihovnì. V pátek 22. bøezna si naše kolegynì Petra Kovaøíková pro zájemce pøipravila besedu o královských sídlech. Bìhem jednoho odpoledne jsme procestovali Versailles, Schönbrunn i Petrohrad. Nìkteøí už možná teï plánují cestu za nìkterou z tìchto velkolepých staveb. Pondìlí 25. bøezna patøilo opìt po roce kmenu Wabash a jejím fanouškùm. Èlenové kmene si pro nás pøipravili pletení pomlázek, košíkù, zdobení vajíèek rùznými zpùsoby a další velikonoèní techniky. Moc jim dìkujeme za jejich èas, nadšení a energii, s jakou se všem návštìvníkùm vìnovali. Jako každoroènì se i letos konal Den ètenáøù a to ve ètvrtek 28. bøezna. Všichni, kteøí nám dluží knihy, je mohli vrátit bez obav, tento den nemuseli platit upomínky. Pokud jste této šance Pùjèovní doba: pondìlí úterý støeda zavøeno ètvrtek pátek nevyužili, musíte èekat až na øíjen, kdy v rámci Týdne knihoven bude amnestie celý týden. V tento den se také v ústøední knihovnì sešli zástupci ètenáøù do 15 let, aby byl vyhlášen Ètenáø roku 2013! I my jsme vyslali své zástupce, ale vzhledem k termínu uzávìrky MZ ještì neznáme výsledek, budeme vás informovat. Do konce dubna si mùžete prohlédnout zajímavou výstavu Hany Binarové žasnete nad originálními taškami, penìženkami, polštáøi a dalšími ruènì šitými drobnostmi z autorských látek. Autorka se po letech vrátila takzvanì na místo èinu, protože pøed èasem se v této budovì bývalé mìš anské školy, kde sídlí naše knihovna, vyuèila jako švadlena. Pøíznivcùm malíøského umìní sdìlujeme, že u nás do konce dubna vystavuje Martina Zemanová, kurzistka z našeho oblíbeného Viridianu. Mùžete se pøijít podíva,t jak malují lidé, kteøí mají zcela odlišnou profesi a výtvarný talent probouzejí a provozují jako koníèka. Ve ètvrtek 18. dubna zveme zájemce na výtvarné odpoledne s Lenkou. Pro jiné zájemce je urèena beseda, na kterou si urèitì udìlejte èas v pátek 26.dubna. Dozvíme se vìci, které se týkají nemoci dnešní doby zvané Alzheimer - pøednášet pøijde lektorka nanejvýš povolaná, Bc. Marcela Machová, vedoucí støediska Siloe v Ostravì. V pondìlí 22. dubna slavíme Den Zemì a pro dìti, hlavnì chlapce, jsme si pøipravily závody autíèek na ovládání. Pokud nìjaké autíèko doma máte, vezmìte ho s sebou a urèitì si pøijïte zasoutìžit! Pøed èasem oblíbené hluèínské autorce Janì Schlossarkové vyšla nová /prý poslední/ kniha nazvaná Už by teho bylo došè! Paní Schlossarkové se v Michálkovicích velmi líbí a proto nás èasto a ráda navštìvuje. Její pøíznivci se mohou tìšit 3. kvìtna v nejen na besedu, ale i na autogramiádu její nové knihy. Doufáme, že si z naší bohaté nabídky vyberete, rády vás uvidíme. Vaše knihovnice: Ivana Kalwarová Marie Kryštofová 6 /

7 Zimní liga pro mladší žáky a dorost skonèila ve ètvrtfinále V zimní pøípravì se naši mladší žáci a dorost zúèastnili, v rámci pøíprav na jarní èást sezony, zimního turnaje. Mladším žákùm se velmi daøilo ve skupinì, kde ztratili pouze dva body po remíze s Hlubinou. Další tøi zápasy se Starou Bìlou, Øepištìm a Lhotkou vyhráli. Ve ètvrtfinále se naše budoucí nadìje støetly s Šenovem, se kterým pøekvapivì podlehli 0:4, a turnaj pro nì skonèil. Dorost si poèínal obdobnì, po jedné remíze a jedné prohøe v základní skupinì postoupil z druhé pøíèky do ètvrtfinálového zápasu s Dolní Lhotou, se kterou v základní skupinì remizoval 4:4. Ambice a statistiky mluvily ve prospìch našich dorostencù a každý již pøedpovídal finálový souboj s Hlubinou. Ale opak se stal pravdou a naši dorostenci na umìlé trávì ve Vøesinì podlehli Dolní Lhotì 1:3. Výsledek pravdìpodobnì ovlivnila nepøítomnost klíèových hráèù základní sestavy, kteøí se nemohli do souboje zapojit z dùvodu nemoci. Michálkovice v tomto souboji vedly a nìkolikrát orazítkovaly brankovou konstrukci soupeøe, nicménì fotbal se hraje na góly a tìch soupeø nastøílel více. Turnaje hodnotí trenéøi velmi kladnì a chtìli by touto cestou pochválit výkony obou celkù, zvláštì pak vyzdvihnout výkon Dáši Staøinské, opory žákù v krajské soutìži. V dorostu pak vedle tradièních opor je tøeba podìkovat posilám z Heømanic Davidu Románkovi a Petru Laštùvkovi. V brance spolehlivému Dominiku Sliwkovi a støelci Marku Šleisovi. Na prohry ze ètvrtfinále je tøeba nyní zapomenout a je èas se plnì soustøedit na první zápasy jarní èásti, která zapoène na zaèátku dubna. Dorost FC Slavia Doplòme ještì výsledky mužské kategorie, která se pøipravuje na boj o záchranu. Muži sehráli v souèasnosti 4 pøátelská utkání. Po úvodních výhrách nad Lokomotivou Ostrava (4:1) a Muglinovem (3:2) si pøipsali dvì remízy proti dorostu z Heømanic (2:2) a Jiskøe Hrušov (1:1). (rh) CO NOVÉHO U NÁS VE ŠKOLE? 7 / kù èlenem místního Sboru dobrovolných hasièù na ètenáøe, a když prvòáèci zjistili, že v závìru akce se stanou pøímými úèastníky slavnostního køtu nového hasièského vozu, který je už celé dva mìsíce platným èlenem místního SDH, nadšení nebralo konce. Auto bylo øádnì pokøtìno, dìti si nadšenì pøipily na jeho poèest, popøály mu, aby dobøe jezdilo a sloužilo. Poté byli žáci obeznámeni s provozem auta, celé si ho prohlédli a dokonce se, pod dozorem zkušených hasièù, dostali i na jeho støechu. Pro dìti to byl nevšední zážitek, takže paním knihovnicím i místním hasièùm patøí veliké podìkování. Odpad se stává problémem souèasnosti a naše škola se proto pravidelnì zapojuje do výuky, kterou poøádá pro žáky ostravských škol Centrum odpadové výchovy. Vzdìlávací støedisko mìstské spoleènosti OZO Ostrava v Kunèicích a jeho Centrum odpadové výchovy v pondìlí 4.bøezna oslavilo 10.výroèí a naši žáci byli pøi tom. Dva kolektivy žákù ètvrtých tøíd se zúèastnily výukového programu o tøídìní odpadu, vyzkoušely si virtuální tøídì- V úterý 19. února 2013 praskala ve švech naše multimediální uèebna I. stupnì. Sešli se zde vítìzové tøídních kol recitaèní soutìže. Porotì se pøedstavilo bezmála ètyøicet soutìžících, kteøí pøedvedli svùj talent v recitaci vlastní tvorby, prózy a veršù známých i ménì známých autorù. Za potlesku všech pøítomných pøebírali ti nejúspìšnìjší zasloužené odmìny z rukou paní øeditelky. Vítìzové Ondøej Kudla z II.A, Jakub Koziorek z V.B, Barbora Šrámková ze VI.A a Lada Vežranovská z VIII.A reprezentovali naši školu v obvodním kole v Ostravì. Sice žádná ocenìní nezískali, ale získali nové recitátorské zkušenosti. Ve støedu 27. února byli žáci 1. tøíd na své první knihovnické lekci v michálkovické knihovnì. Zde se dovìdìli, jak to v knihovnì chodí a co všechno musí udìlat pro to, aby se stali i oni právoplatnými èleny knihovny. Poslechli si poutavé ètení paní Šimonové a z rukou paní knihovnice pøevzali diplomy malých ètenáøù vèetnì pøíruèky s názvem DESATERO MALÉHO ÈTENÁØE. Velkým pøekvapením bylo pasování žáèní, vyrábìly z odpadového materiálu nové vìci, soutìžily, vítìzové si odnesli pìkné odmìny, a protože byli opravdu první, kteøí mohli spoleènosti k výroèí popøát, odnesli si všichni domù trièka s logem OZO. Za zmínku také stojí jednodenní exkurze výtvarného kroužku naší školy na mezinárodní výstavu František Kupka: Cesta k Amorfì, kterou uspoøádala Národní galerie v Praze v Salmovském paláci. Je tedy zøejmé, že pøestože výuka patøí ke stìžejním èinnostem, klade naše škola dùraz na všestranný rozvoj žákù. (tm) Èlen místního Sboru dobrovolných hasièù Rostislav Holec pøi pasování žáka 1. tøídy na ètenáøe.

8 PLOTY, GARÁŽOVÁ VRATA, THUJE NA ŽIVÉ PLOTY Garážová vrata od Kè Výklopná, dvoukøídlá, sekèní. Otevírání ruèní nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná i na míru. Standartní barvy i imitace døeva. Doplòková výbava. Provádíme i montáže. PLOTY - PLETIVO Prodej, doprava materiálu, montáže. Pletivové ploty, kované, prùmyslové svaøované panely, lesnická, chovatelská pletiva. Pøi objednávce montáže sleva 30% na naše okrasné døeviny. THUJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 Kè/kus. Množstevní slevy. Stínicí tkanina: 35 90% zastínìní. Rùzné výšky. Hrabovská 5/39, Ostrava Nová Bìlá, Otevírací doba: Po Pá 8:00-16:00 Tel.: , Rozvoz po celé ÈR. DOPRAVA ZDARMA - pøi celkovém nákupu nad Kè. Chovejte KØEPELKY: VINOTÉKA VINEKA Prodej moravského sudového vína, vína s pøívlastky Prodej beskydských sýrù z chránìné dílny, dárkové zboží, sklo út-pá 9-17 so 8-12 Platební terminál, Ès. armády 269, Ostrava Michálkovice ZAHRADNICTVÍ HAVLINA Sládeèkova 104, Ostrava Michálkovice Vám nabízí k prodeji: s primule, macešky s sazenice zeleniny s bylinky s letnièky s ovocné a okrasné stromky a keøe Otevírací doba: Po Pá , So Bližší informace: tel: , web: masáže pro ženy MASÁŽE - PØÍRODNÍ LÉÈBA RELAXACE INDICKÉ MASÁŽE SNÉHAN Radka Zátopková Mor. Ostrava, 30. dubna 6 Objednávky (po-pá): Venèení, hlídání a výcvik psù s profesionálem v dobì vaší krátkodobé i dlouhodobé nepøítomnosti nabízíme: l pravidelné i nepravidelné venèení spojené s procházkami v pøírodì l výuku poslušnosti a socializace (možnost i nácvik obrany) l zábavu pro psa formou tzv. psích sportù (agility, dogfrisbee...) l pøevzetí a pøedání psa pøímo u Vás nebo na dohodnutém místì l další služby dle individuální dohody (èesání, návštìva veterináøe, aj.) l služby se týkají jakéhokoliv plemene a povahy psa (i problémoví psi) lodstraòování nežádoucího chování psa l dlouhodobé kynolog. a praktické zkušenosti s výcvikem a výchovou Tel.: ; Velikonoèní pondìlí Všechny linky Dopravního podniku Ostrava a.s. pojedou podle platného nedìlního jízdního øádu. Mezinárodní den památek a sídel Vyhlídkové jízdy historickými trolejbusy smìr Michálkovice

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 140 3/2013 www.michalkovice.cz Michálkovice rozdìlily na dotacích 165 tisíc korun Michálkovické zastupitelstvo na svém únorovém zasedání rozdìlovalo balík penìz,

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Vèera... a dnes... Rezoluce OSN vyhlásila 1. øíjen Mezinárodním dnem seniorù Leto ní Mezinárodní den seniorù je souèasnì zahájením Mezinárodního roku seniorù. Chceme v em seniorùm popøát hodnì zdraví,

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 131 6/2012 www.michalkovice.cz LÉTO PØICHÁZÍ... Velkolepá oslava Michálkovického dne dìtí, který se za úèasti nìkolika stovek dospìlých i dìtských návštìvníkù

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 153 4/2014 www.michalkovice.cz AKTUALITY z mìstského obvodu Pozvání na dubnové zastupitelstvo Srdeènì zveme obèany na zasedání zastupitelstva mìstského obvodu,

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 138 1/2013 www.michalkovice.cz Š astný nový rok Pøežili jsme ve zdraví hektický konec 9 roku 2012, pøežili jsme konec svìta pøedpovídaný starým mayským kalendáøem,

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIV l ZDARMA l ÈÍSLO 162 2/2015 www.michalkovice.cz AKTUALITY z mìstského obvodu Michálkovický koníèek 2015 V sobotu 7. února 2015 se v Kulturním domì Michálkovice koná tradièní turnaj

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 135 10/2012 www.michalkovice.cz Klidný a pohodový podzim Naše Michálkovice žijí nyní po prázdninách nadále svým spokojeným životem. Letní mìsíce pøinesly øadu

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 158 10/2014 www.michalkovice.cz AKTUALITY z mìstského obvodu Nové povrchy dalších komunikací V souèasné dobì pøibyla opìt øada spokojených spoluobèanù, kterým

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 148 Aktuality z mìstského obvodu V øíjnu bylo odesláno pìt žádostí o dotace Podzimní období je obvykle nároèné na pøípravu žádostí o poskytnutí dotace. I letos

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 130 5/2012 www.michalkovice.cz JARO ve znamení kultury Letošní jaro v Michálkovicích bylo poznamenáno celou øadou kulturních a spoleèenských akcí. V rámci již

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 129 4/2012 www.michalkovice.cz MICHÁLKOVICKÝ DEN DÌTÍ PODRUHÉ Po úspìšné premiéøe v loòském roce pøipravujeme i letos pro velké i malé MICHÁLKOVICKÝ DEN DÌTÍ v

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 152 AKTUALITY z mìstského obvodu Žádost o nadaèní pøíspìvek odeslána Mìstský obvod odeslal žádost o nadaèní pøíspìvek na MichalFest do výbìrového øízení Nadace

Více

JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU

JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU Èíslo 5 26. 8. 2011 V rámci oslav 10. výroèí posvìcení kostela sv. Václava zve Obec Václavovice a ØK Šenov na koncert JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU konaný dne 25. záøí 2011 v 17.00 hod. v kostele sv. Václava

Více

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn È.j. MHMP-192143/2005/00PNI/EIA/156-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 7. 11. 2005 podle 7 zákona è.

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 143 Dìti jsou naše budoucnost Pøedprázdninové období se každoroènì vyznaèuje zvýšenou aktivitou našich dìtí i organizátorù akcí nejrùznìjšího charakteru, na kterých

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 134 9/2012 www.michalkovice.cz Prázdniny skonèily... Ano, prázdniny skonèily, skonèila doba dovolených, naèerpali jsme nové síly a dobrou náladu, máme spoustu

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Èíslo 1 7. 3. 2011 Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Sèítání lidu, domù a bytù se v Èeské republice uskuteèní na jaøe 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sèítání probìhne, bude pùlnoc z 25. na

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

VOLEJBAL ODRY 50 LET ODERSKÉHO VOLEJBALU

VOLEJBAL ODRY 50 LET ODERSKÉHO VOLEJBALU 50 LET ODERSKÉHO VOLEJBALU 1 9 9 7 PROGRAM OSLAV dne 7. èervna : 10.00 Mistrovské utkání 2. tøídy oblastního pøeboru en ODRY - BÍLOVEC 12.00 Mistrovské utkání 2. tøídy oblastního pøeboru en ODRY - BÍLOVEC

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ ROÈNÍK XVII / 102 l ZDARMA 2 / 2008 http://www.michalkovice.cz Už je tady! Skonèila podivná zima, a je jaro! Jaro s prvními dìtskými procházkami, aprílovým poèasím a velikonoèními

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

Král je mrtev - ZPRAVODAJ ROÈNÍK XVI l ZDARMA 5 / 2006 http://www.michalkovice.cz. Volby skonèily - zastupitelé zvoleni!

Král je mrtev - ZPRAVODAJ ROÈNÍK XVI l ZDARMA 5 / 2006 http://www.michalkovice.cz. Volby skonèily - zastupitelé zvoleni! MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ ROÈNÍK XVI l ZDARMA 5 / 2006 http://www.michalkovice.cz Král je mrtev - a žije král! volám po volbách do našeho zastupitelstva. Patnáct stateèných je zvoleno a odhodláno dát své

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 154 AKTUALITY z mìstského obvodu Sportovní høištì v provozu Mìstský obvod Michálkovice vybudoval v loòském roce høištì pro veøejnost v areálu hasièské zbrojnice.

Více

Sociální práce a poradenství pro obèany

Sociální práce a poradenství pro obèany Èíslo 2 13. 4. 2012 Sociální práce a poradenství pro obèany Od ledna 2012 byly pøevedeny na Úøad práce ÈR krajskou poboèku v Ostravì kompetence v oblasti výplaty sociálních dávek (napø. pøíspìvek na živobytí,

Více

ZPRAVODAJ. Jaká bude? MICHÁLKOVICKÝ. ROÈNÍK XVII l ZDARMA 2 / 2007 http://www.michalkovice.cz

ZPRAVODAJ. Jaká bude? MICHÁLKOVICKÝ. ROÈNÍK XVII l ZDARMA 2 / 2007 http://www.michalkovice.cz MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ ROÈNÍK XVII l ZDARMA 2 / 2007 http://www.michalkovice.cz Jaká bude? si si øíkáte, co ten Polok blázní, teï v pùli jara Adává do zpravodaje, a ještì na první stranu, zimní motiv.

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 136 11/2012 www.michalkovice.cz DIVADLO U STOLU Ten, kdo navštívil v posledních mìsících nìkteré z divadelních pøedstavení v michálkovickém kulturním domì, jistì

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ ROÈNÍK XX l ZDARMA ÈÍSLO 123 4/2011 http://www.michalkovice.cz Úspìch pøímìstského tábora Léto je v plném proudu, dìti si užívají prázdnin a dospìlí dovolených. O tom, že obì tyto

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 158 9/2014 www.michalkovice.cz AKTUALITY z mìstského obvodu Zasedání zastupitelstva Zastupitelstvo mìstského obvodu Michálkovice se sejde na svém 24. zasedání

Více

Výsledky sèítání turistù

Výsledky sèítání turistù Výsledky sèítání turistù Metodika Kvantitativní monitoring turistického ruchu (sèítání návštìvníkù) probíhal na pøedem vybraných lokalitách Kunratického lesa a Obory Hvìzda. Sbìr dat byl v KL provádìn

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Informace obèanùm obce

Informace obèanùm obce Informace obèanùm obce Ohlédnutí za minulým volebním obdobím 2 875 let a sjezd rodákù 7 Obec Strážovice sjezd rodákù a oslava 875 let od založení obce 4. až 6. srpna 2006 Vážení spoluobèané, dostává se

Více

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ PØEDSTAVENÍ PROJEKTU POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH Dovolujeme si Vám

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDEŠ TNÉVORLICKÝCHORÁCH Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Deštné v Orlických

Více

Svìtové dìdictví UNESCO

Svìtové dìdictví UNESCO Svìtové dìdictví UNESCO VLKOLÍNEC Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Slovensko VLKOLÍNEC 3 SK STØEDNÍ SLOVENSKO Památková rezervace lidové architektury Vlkolínec byla

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 132-133 7-8/2012 www.michalkovice.cz Pøejeme vám letní pohodu Slunce, zeleò, teploty pøekraèující i tøicítku, modré kruhy bazénù na zahradách, do daleka se šíøící

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 151 AKTUALITY z mìstského obvodu Pozvání na únorové zastupitelstvo Srdeènì zveme obèany na zasedání zastupitelstva mìstského obvodu, které se uskuteèní dne 12.února

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDOBŘ ANY Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Dobøany 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. uvnitø Zpravodaje: slovo starosty, keramický kroužek, dùležité informace pro obèany MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO ÚNOR 2017

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. uvnitø Zpravodaje: slovo starosty, keramický kroužek, dùležité informace pro obèany MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO ÚNOR 2017 www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO ÚNOR 2017 za krásou ledopádù - str. 8 nový pomocík - str. 2 první letošní koordinaèní schùzka pøeshranièního projektu - str. 3 vyproštìní

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

o b o D Volby 2006 Ètvrtletník roèník I. èíslo 1 leden - bøezen 2007

o b o D Volby 2006 Ètvrtletník roèník I. èíslo 1 leden - bøezen 2007 Z pravo d a leden - bøezen 2007 j o b lo plazy Vážení spoluobèané, dostáváte do rukou první èíslo místního zpravodaje, prozatím zamýšleného jako ètvrtletník. Dovoluji si Vás oslovit touto, pro Doloplazy

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Územní plán Prahy Územní plán Prahy - úèast veøejnosti a otevøená debata Øešitel projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Vedoucí projektu: Michaela Valentová Asistence projektu: Leona Kupèíková Partner

Více